Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 9/2012 1

2 2 9/2012

3 Městský úřad STRÁŽNICE Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v tomto čase vrcholícího léta, barevných dnů krátících se úměrně k pomalu, ale jistě se vzdalujícímu sluníčku, v čase obtěžkaných sládnoucích durancií, které tolik kontrastují s neomylně usychající a žloutnoucí trávou Ano, v čase, kdy srpen a září, či babí léto s létem si podávají dveře, ve Strážnici začínáme mačkat prvotní mok z plodů, které už počínají vydávat naše po celý rok hýčkané tratě viniční. Tedy přesněji (a zároveň s trochou nadsázky), zatímco sklízení a zpracování vinných plodů se netýká úplně každého strážnického občana, na jejich první koštování jsme odborníci jistě úplně všichni do jednoho (starší 18 let). A tak, milé dámy a vážení pánové, nejen strážničtí, ale i přespolní, přátelé a kamarádi zblízka i zdaleka! Kvapem se blížící sobota 15. září je jistě pevně zapsána ve Vašich diářích, a pokud náhodou ne, věříme, že Vám k tomu zavelí srdce a Vy bez zaváhání zamíříte přímo do centra všeho, pro ten den nejdůležitějšího dění na naše strážnické náměstí. S radostí i zdravou pýchou Vás zveme na Strážnické vinobraní 2012! Určitě bude milé, půvabné a přátelské jako celé naše městečko, které si při této příležitosti také připomene 710. výročí první písemné zmínky o Strážnici. Přijďte se občerstvit, pobavit, pobesedovat, navzájem obdarovat při přátelském setkání všech věkových generací. Jménem všech zastupitelů města Vás zvou a už teď se na Vás těší Renata Smutná - starostka a Hana Kosířová - místostarostka 9/2012 3

4 Informace z městského úřadu Odbor technických služeb Zabezpečení kulturních akcí 2012 Jako každoročně i letos v červenci a srpnu odbor technických služeb zabezpečoval technické zázemí pro akce Kulturního léta. Jednalo se zejména o zajištění přípojky el. energie pro pódium a stánky s občerstvením pro diváky. Ve spolupráci s pracovníky Kulturního domu Strážničan a farním úřadem byl zabezpečen zdárný průběh Strážnické pouti ve dnech Největší akcí města přes prázdninové měsíce je tzv. Zarážání hory ve strážnických vinohradech. Pořádá jej město Strážnice ve spolupráci se ZO ČSZ ve Strážnici. V letošním roce se Zarážání konalo v sobotu , a to v nově rekonstruovaném areálu. Odbor TS se podílel na přípravě veškerého technického zázemí. Před vlastní akcí bylo nutno posekat travnaté plochy nejen u Hotařské búdy, ale i krajnice přístupových cest. Taktéž proběhla očista komunikací v bezprostřední blízkosti konání akce. Protože zde není rozvod el. energie, bylo nutno zabezpečit osvětlení celého areálu včetně připojení stánků na občerstvení a aparatury pro ozvučení. Dodávku el. energie zajišťoval přenosný agregát s dozorem po celou dobu akce. Pro případnou nepřízeň počasí byl postaven stan. Celkové zázemí bylo doplněno instalací chemických záchodků a dovezením odpadkových košů a kontejneru pro ukládání odpadků. V neděli po ukončení celé akce provedli pracovníci OTS ve spolupráci s členy svazu zahrádkářů demontáž veškerého zařízení a zázemí jako i následné dočištění areálu. Ladislav Sovič Odbor investic a správy budov V červenci byla ukončena rekonstrukce terasy kulturního domu dle návrhu projekční kanceláře Arch. Design, s.r.o. z Brna. Velmi dobře odvedenou řemeslnou práci provedla firma Petr Orel, Strážnice, a to nákladem 1,4 mil. Kč. Zdařilý výsledek si pak každý návštěvník kultury může osobně užívat. Nepříjemná omezení, kterým museli v uplynulých prázdninových měsících čelit nejen občané, ale i návštěvníci našeho města procházející Kostelní ulicí, se pomalu chýlí ke zdárnému konci. Během rekonstrukce ulice byl postupně nahrazen původní, již zcela nevyhovující povrch novou žulovou mozaikou. Tvář ulice je dokreslována vysazenou zelení, jež bude v průběhu podzimu dále doplňována dle vegetačních možností. V nejbližších dnech dojde k doplnění mobiliáře, jehož žulové prvky jsou dokončovány ve výrobě na zakázku. 4 9/2012

5 V ulici Nová naplno probíhají stavební práce na opravě komunikace a chodníku. Všechny práce se daří provádět dle předem stanoveného časového harmonogramu, a tak by k ukončení mohlo dojít dle původního předpokladu v měsíci říjnu tohoto roku. V průběhu měsíce srpna byly zahájeny práce na opravě sklepa v městském muzeu. Při této činnosti dojde k odizolování prostoru nad sklepem, čímž by mělo dojít k odstranění ničivého zatékání do objektu muzea. Dále se ve sklepě provede mechanické očištění zdiva, následně dojde k vybrání stávající hliněné podlahy a k vybudování nové podlahy z cihelných dlaždic. Milým bonusem této investiční akce bude úprava vnitřního nádvoří muzea, po níž pak tento prostor může sloužit pro potřeby muzejních a jiných kulturních akcí. V srpnu byla dokončena oprava Hotařské búdy finančním nákladem ve výši 400 tisíc Kč. Tyto prostředky budou zaplaceny prostřednictvím Místní akční skupiny Strážnicko z dotace poskytované Státním zemědělským intervenčním fondem ČR. Opravou střechy, komínu a omítek došlo k podstatnému zlepšení stavu budovy, takže letošní Zarážání hory bylo úspěšné nejen díky krásnému počasí, ale také díky velmi pěknému novému prostředí. Na Základní škole v ulici Školní byly kompletně opraveny chodby ve 2. a 3. patře. Po kompletní výměně dlažeb a obkladů z hledisek bezpečnostních a estetických se podařilo přichystat žákům a jejich pedagogům krásné prostředí do začátku nového školního roku. Akci provedla Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. nákladem ve výši 942 tisíc Kč. Ing. Petr Helísek 9/2012 před opravou po opravě 5

6 Úsek životního prostředí Co nového na úseku životního prostředí v době letních měsíců? - V měsíci červenci byl stavebně dokončen projekt Optimalizace skládky TKO Strážnice, v rámci něhož byla část první etapy skládky rekultivována a dokončena druhá etapa skládky k ukládání odpadů. Tato skládka představuje významné zařízení pro odstraňování odpadů v rámci celého regionu, ale především pro samotné město. Díky této nově zajištěné možnosti ukládání odpadů na vlastní skládku na ploše 4750 m2 po dobu minimálně dalších 15 let dochází k výrazné ochraně fi nančních nákladů pro občany, kdy již reálně hrozilo fi nančně daleko nákladnější ukládání odpadů (včetně jejich přepravy) do jiných vytipovaných zařízení v okolí. - V srpnu byla dokončena výstavba kompostárny v areálu skládky Strážnice a nyní bude zahájen zkušební provoz tohoto zařízení. Projekt nese název Plocha pro úpravu BRO v areálu centra pro nakládání s odpady města Strážnice. Cílem projektu, jehož celkové náklady přesahují 7 mil. Kč vč. DPH, je poskytnout zařízení, ve kterém budou zpracovávány zelené odpady města. Kapacita nově zbudované kompostárny bude 1500 t biologického odpadu za rok. Biologicky rozložitelný odpad bude zajištěn z údržby městské zeleně a dále pak řízeným systémem sběru tohoto odpadu od občanů. V procesu kompostování budou využity tzv. kalifornské žížaly, jejichž činností bude zefektivněn proces přeměny biologického odpadu, a zároveň bude dosaženo vyšší kvality produkovaného kompostu. K realizaci projektu se nám podařilo v rámci Operačního programu Životní prostředí získat nemalé finanční zdroje z Evropské unie - příspěvek z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí činí 90 % uznatelných nákladů, tj. celkem Kč bylo poskytnuto našemu městu pro tuto akci. - Dále úspěšně pokračuje stavba dalšího projektu s názvem Centrum pro nakládání s odpady města Strážnice. Jedná se o výstavbu moderního sběrného dvora s celkovými realizačními náklady téměř 12 mil. Kč vč. DPH. V centru budou kromě separovaných složek komunálního odpadu shromažďovány také odpady objemné, stavební suť, inertní odpad, nebezpečné odpady a bude zde také zřízeno místo zpětného odběru elektrozařízení. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování o 2970 t/rok. Na realizaci projektu se nám rovněž podařilo získat 90% dotaci z Operačního programu Životní prostředí a dalších 5 % realizačních nákladů obdrželo město z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Stavba má být dokončena do termínu V měsíci srpnu prováděla u nás potřebné odborné zásahy fi rma Lesy Horňácko, která byla vybrána v rámci soutěže veřejné zakázky na realizaci díla Obnova vybraných alejí v extravilánu města Strážnice. Jednalo se o odborný zdravotní a bezpečnostní ořez tří chráněných dubových alejí arboristickými metodami nacházejí se u hájenky při výjezdu ze Strážnice směrem na Bzenec (patrno i ze silnice) a dále po obou stranách ochranné hráze řeky Moravy směrem na Bzenec. I v tomto případě jsme byli úspěšní při získávání důležitých fi nancí tak, abychom mohli uskutečnit toto důležité dílo, aniž bychom současně nezatížili beztak napjatý rozpočet města. Finanční podporu jsme získali v rámci operačního programu Životního prostředí a z prostředků EU v celkové výši bezmála Kč, ke kterým jsme přidali již jen 10 % vlastních fi nančních zdrojů města. Ing. Jaromír Michálek 6 9/2012

7 Setkání s občany k dopravní situaci ve Strážnici Dopravní zátěž obcí a měst se neustále zvyšuje nejen v naší republice, ale i jinde ve světě. Je to patrně důsledek globalizace a dalších jevů, které sice do jisté míry přispívají k většímu pohodlí obyvatel, ale na druhé straně na ně kladou velkou ekologickou zátěž. Problematiku dopravy se pak dlouhodobě snaží řešit vedení jednotlivých dotčených obcí, Strážnici nevyjímaje. Dlouholetá extrémní dopravní zátěž našeho města byla nyní ještě aktuálně zesílena v důsledku objížďky aut, která jsou do našeho města směrována prostřednictvím navigací - ve snaze vyhnout se úplné uzavírce na silnici I/55 v úseku mezi Kunovicemi a Uherským Ostrohem. K tématu dopravy vedení obce proto připravilo besedu s občany, která se bude konat v v kulturním domě ve Strážnici. K besedě jsou přizváni odborníci, kteří budou zodpovídat dotazy občanů. Zveme občany k hojné účasti. Hana Kosířová, místostarostka Ze sociální oblasti Dotaz: Náš syn, který odešel z domu a bydlí jinde, si nadále nechává doručovat poštu do naší poštovní schránky, na naši adresu. S tímto nesouhlasíme. Jak postupovat, aby se tak nedělo? Odpověď: Na poštovní schránku u Vašeho domu je třeba napsat jména těch, kterým má být do této schránky pošta doručována, tedy členů Vaší rodiny, kteří na adrese bydlí. Pošta tam potom nedoručí žádnou jinou zásilku než tu, která je adresovaná občanům, jejichž jména jsou uvedena na poštovní schránce u domu. Váš syn může s Českou poštou, kterou si zvolí, uzavřít dohodu o doručování, kdy uvede své jméno a adresu (adres může být i několik), které mu mají být doručeny ponechají se zákonnou úložní dobu na poště k vyzvednutí. Pokud si je adresát, který má s Českou poštou uzavřenou smlouvu o doručování, v této lhůtě nevyzvedne, pošta zásilku vrací na adresu odesilatele. Pokud by byly k této problematice ještě další, podrobnější otázky, budou každému zájemci zodpovězeny na České poště. Bc. Helena Tomčalová Oznámení o pronájmu nebytových prostor Město Strážnice hodlá pronajmout kancelář č. 16 (volná kancelář naproti odboru investic a správy budov) v budově městského úřadu na náměstí Svobody č.p Jedná se o kancelář nacházející se ve II. NP objektu o celkové výměře 36, 10 m2. Žádosti doručte na adresu: MěÚ Strážnice, odbor investic a správy budov Ing. Petr Helísek, náměstí Svobody 503, Strážnice. Případné dotazy volejte na telefonní číslo , Město Strážnice dále oznamuje případným zájemcům, že hodlá pronajímat volné nebytové prostory na zdravotním středisku. Případné dotazy opět volejte na telefonní číslo , Termíny svozu tříděného odpadu září 2012: Papír (modré pytle): 4. září 2012 (úterý) Plast (žluté pytle): září 2012 (úterý) 9/2012 7

8 Turistické informační centrum Strážnicko Krátce o novinkách TIC Strážnicko se může pochlubit dalšími novinkami. Kromě nejoblíbenějšího turistického sortimentu - turistických známek (č. 561 Město Strážnice, č. 814 Baťův kanál, č. 578 Skanzen, č Zámek a nově č Petrov - Plže), turistických vizitek (Město Strážnice, Skanzen, Výklopník Sudoměřice, Petrov - Plže a Větrný mlýn v Kuželově), cykloturistických map a nejrůznějších pohlednic má nově Ofi ciální pamětní ražbu (mince) a keramiku (hrnek, zvonek a náprstek) s motivy města Strážnice. Infocentrum v létě navštívilo okolo 3000 návštěvníků měsíčně, převážně cyklistů. O tom, že odsud odcházeli spokojeni, svědčí fakt, že se TIC Strážnicko umístilo na 3. místě (62 hlasů ze 404) v rámci Jihomoravského kraje v soutěži o nejoblíbenější infocentrum v celé České republice, kterou vyhlásila Asociace turistických informačních center v součinnosti s krajskými orgány a Centrálou cestovního ruchu. TIC Strážnicko ve snaze propagovat město Strážnici publikovalo článek O otevírání turistické sezony a nového mola ve Strážnickém přístavišti v aktuálním čísle časopisu Vodní cesty a plavba (2/2012, s ). Velký prostor má infocentrum také na internetu - na oficiálním webu města (www.straznice-mesto.cz) - počet přístupů okolo měsíčně (zde se zájemci mohou dozvědět o připravovaných akcích, přečíst si zprávy a prohlédnout fotografi e z akcí již uskutečněných) - i na dalších portálech, např. TIC Strážnicko se postupně stalo první samozřejmou zastávkou turistů přijíždějících do města i okolí. Tady se jim dostanou potřebné informace o ubytování, stravování, akcích, jízdních řádech a tipech na výlety. Mgr. Lenka Gronská Nový majitel Tabačky věří v další rozvoj města Mimořádně rozsáhlý areál s velkým potenciálem k dalšímu rozvoji vznikl v jižní části našeho města propojením dnes už bývalého areálu firmy Philip Morris ČR a.s. (tzv. Tabačka) s původním územím firmy Prefa a.s. A právě Prefa se, po vítězství ve výběrovém řízení vypsaném společností Philip Morris počátkem letošního roku, stala novým majitelem celého areálu. V uplynulém měsíci vedení firmy Prefa Brno a.s. slavnostně převzalo nově nabytý majetek od původního majitele a s novými plány k rozvoji města a regionu se energicky ujalo dalšího řízení. Zde jsou slova generálního ředitele, ing. Jaroslava Starosty: Naše společnost Prefa Brno a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních dílců v České republice. Jako jedni z mála v ČR jsme udrželi výrobu širokého sortimentu betonových a železobetonových stavebních dílců, které dělíme do čtyř produktových skupin: výrobky pro kanalizace (trouby, šachty, spustě); drobné stavební materiály (dlažba, obrubníky, venkovní architektura, zdící materiály, ploty); výrobky a konstrukce pro pozemní stavby (stropní dílce, tyčové a stěnové dílce pro nosné konstrukce staveb, schody, balkóny aj.); nádrže a výrobky pro ekologické stavby (kruhové a pravoúhlé nádrže, trafostanice a jiné velkorozměrové výrobky). 8 9/2012

9 Výrobní závody společnosti jsou situovány v jihomoravském regionu, konkrétně v Kuřimi, Oslavanech, Hodoníně a ve Strážnici. Kromě těchto závodů provozujeme strojní výrobu ve Veselí n. M. a výrobu kompozitních materiálů v naší dceřiné společnosti Prefa Kompozity a.s. Náš obchodní region zahrnuje celé území České republiky a Slovenska. Náš závod ve Strážnici patří k největším výrobním kapacitám jak v rámci naší společnosti, tak ve srovnání s ostatními výrobci v ČR a v celém středoevropském regionu. Závod je výjimečný svým zaměřením na výrobky pro výstavbu kanalizačních sítí a zejména šíří vyráběného sortimentu. Ve Strážnici vyrábíme betonové a železobetonové trouby o průřezu od 150 do 1800 mm v různých tvarových provedeních a pro různé použití (kruhové, vejčité, s výstelkami, s uložením do výkopu nebo pro technologii protlačování). K našim troubám a také k troubám z jiných materiálů vyrábíme široký sortiment šachet v mnoha tvarových a materiálových variantách. K dalším aktivitám závodu patří výroba vpustí, prodej doplňkového zboží a prodej transportbetonu. Všechny výrobky jsou vyráběny podle požadavků našich zákazníků. Abychom mohli splnit i budoucí požadavky trhu, máme vlastní vývoj, jehož každoročním výstupem je několik nových tvarů, aplikací a technologických postupů. Ve strážnickém závodě pracuje v tuto dobu 75 zaměstnanců, čímž se řadíme k největším zaměstnavatelům ve Strážnici a okolí. Jedná se o velice zkušený a pracovitý kolektiv, který pod vedením ředitele závodu pana Antonína Poláška dosahuje kvalitních výsledků, které závod řadí na přední místo v naší akciové společnosti. Kvalitní pracovní síla a také poloha závodu ve Strážnici vedla vedení společnosti k rozhodnutí rozšířit naše aktivity a za tím účelem koupit od firmy Philip Morris sousední areál bývalé Tabačky. Tento záměr se také podařilo úspěšně zrealizovat, a tak právě v těchto dnech jsme areál převzali. Pod novým názvem Logistický areál Strážnice plánujeme jeho postupné využití pro naše současné a rozšíření pro budoucí aktivity. Část areálu nabídneme k pronájmu. Rádi oslovíme zejména místní firmy a podnikatele. V části areálu, která přiléhá k našemu výrobnímu závodu, budeme postupně rozvíjet naše vlastní podnikatelské aktivity. Rád bych tímto poděkoval vedení města Strážnice za vstřícný postoj, porozumění a morální pomoc během celého procesu prodeje, a vyslovil důvěru, že naše aktivity budou přínosem pro město a jeho okolí. Ing. Jaroslav Starosta generální ředitel společnosti Prefa Brno a.s. Celkové foto nového výrobního závodu Prefa Brno a.s. ve Strážnici (s přilehlým areálem Tabačky v pozadí). 9/2012 9

10 Ze života města Gratulace Anně Vítkové ke 100. narozeninám Před sto lety se právě v den letního slunovratu, tedy , ve Strážnici narodila Anna Vítková. K jejímu kulatému výročí jí přišly osobně poblahopřát paní starostka spolu s paní místostarostkou a s pracovnicí OSSZ Ludmilou Bábikovou. Při jejich milém setkání se oslavenkyně, velmi příjemná a elegantní dáma, postupně rozhovořila o svém životě - o útrapách, strastech, ale i radostech, které jí za sto let připravil. Po absolvování Obchodní akademie v Uherském Hradišti jí jako osmnáctiletému sirotkovi učitelka Božena Hrejsová (na počest které je pojmenována i jedna ulice ve městě) zařídila pracovní pobyt ve Francii, kde se tehdy mladá dívenka zdržela celkem osm let. Pobyt ji velmi obohatil - získala tolik potřebný rozhled a pilně se učila cizí jazyky (francouzštinu, angličtinu a němčinu). Velkým pomocníkem jí byla kromě běžné každodenní komunikace četba krásné literatury v originálech. Po návratu do vlasti dlouhá léta žila v Praze, poté ve Starém Městě u Uherského Hradiště, až se nakonec vrátila opět do rodné Strážnice. Ve svých vzpomínkách se ovšem ráda vrací k mládí a ke své milované Francii. Popřejme jí tedy i my všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let prožitých mezi námi ve Strážnici! Na závěr si ještě dovoluji připojit její poselství adresované nám všem. Užívejte života v dobrotě a ve slušnosti, co nejvíc můžete, a buďte veselí, dokud máte život k dispozici - frnkne to a už je téměř konec, říká paní Vítková, která právě s chutí vstoupila do svého dalšího století. Mgr. Lenka Gronská NEPŘEHLÉDNĚTE! SOUTĚŽ o nejkrásnější truhlík bude ještě probíhat do konce měsíce září. Pošlete fotku Vaší výsadby a text na adresu Výherce soutěže čekají hodnotné ceny. 10 9/2012

11 Udělení titulů Sportovní legenda města Strážnice V pondělní podvečer představitelé města Strážnice udělili v rámci zasedání zastupitelstva města čestné tituly Nejlepší sportovec města Strážnice Sportovní legenda panu Františku Jochovi a Josefu Vybíralovi za celoživotní sportovní přínos. Františka Jocha láska ke sportu provází po celý život. Velkým podnětem mu bylo sokolské hřiště nedaleko jeho domova, kam si chodil zasportovat už jako malý chlapec. V patnácti letech začal hrávat spolu se svými přáteli v oddíle odbíjené TJ Jiskra Strážnice. Od roku 1976 se začal věnovat lehké atletice - běhu na dlouhé tratě. Od roku 1986 se podílel na organizování Strážnických půlmaratonů. František Joch se každoročně zúčastňuje běžeckých závodů po celé České republice i v zahraničí, ročně jich absolvuje přes třicet. Zúčastnil se mistrovství v Polsku, Itálii, Norsku, Slovinsku, Maďarsku a dalších státech. V roce 2006 vstoupil do TJ Sokol Strážnice. Jeho osobní rekordy byly: běh na 5 km za 16,29 minut, na 10 km 33,47 minut a maraton za 2:40,47. Doposud absolvoval přes 520 závodů. Stále aktivně sportuje, běhá, chodí na pěší túry, fotografuje a díky jeho fyzické aktivitě ho také nikdy neopouští dobrá nálada. Josef Vybíral zůstal ve Strážnici po absolvování středoškolských studií, kde až do roku 1990 trénoval oddíl vzpírání v areálu tělocvičny SZTŠ. Po dvaceti letech úspěšné činnosti však oddíl musel tělocvičnu opustit a poté se rozpadl. Josef Vybíral se přesto zúčastnil nepřeberného množství závodů. V roce 1875 a 1980 byl přeborníkem kraje ve váze do 60 kg. Od roku 1991 závodil již za veterány, zúčastnil se mnohých mistrovství republiky, Evropy i světa. Na Mistrovství Evropy ve vzpírání, kterého se zúčastnil celkem desetkrát, byl jednou třetí, dvakrát čtvrtý, dvakrát pátý, jedenkrát šestý, jedenkrát sedmý, dvakrát osmý a jedenkrát devátý. Mistrovství světa se zúčastnil celkem pětkrát, dvakrát byl třetí, dvakrát čtvrtý a jedenkrát pátý. V dubnu 2011 získal titul mistra republiky v Meziboří u Chomutova a v letošním roce 2012 tento titul obhájil ve veteránské lize v Bohumíně. Dle možností se účastní závodů po celém světě, v letošním roce v září to bude ve Lvově na Ukrajině. A jaké je jejich poselství všem - a hlavně mladým lidem? Sportujte, je to jedno jak, ale sportujte co nejvíc! Mgr. Lenka Gronská 9/

12 FS Demižón na největším folklorním festivalu Německa První víkend v červenci se v německém městě Bitburg každoročně koná folklorní festival. A že to není festival jen tak nějaký, jsme zjistili hned poté, co nám přišly první materiály a ofi ciální pozvání. Je to totiž největší folklorní festival v Německu. V letošním roce se ho zúčastnilo 30 souborů. To, že jsme byli vybráni organizátory festivalu jako zástupci České republiky, nás proto velmi potěšilo. Ale ještě více jsme byli překvapeni, když nám přišlo oznámení o tom, že jsme byli vybráni a celé slavnostní zahájení festivalu bude v naší režii. A to včetně veškerých ofi cialit v 19 jsme se tedy vydali na 1000 km dlouhou cestu. V autobuse panovala velmi dobrá nálada a všichni se už těšili, jaké nové zážitky nám tento festival přinese. Po probdělé noci strávené v autobusu jsme ve čtvrtek v dopoledních hodinách dorazili do Bitburgu. A to se již pomalu začal roztáčet náš festivalový kolotoč. Info schůzka s organizátory, ubytování, občerstvení, malá siesta a pak už zkouška a příprava na zahajovací ceremoniál. V se začali scházet první diváci, kteří měli předem určená a jmenovkami označená místa. Ve 20 hodin bylo již obsazeno všech 400 míst a zahajovací ceremoniál mohl začít. Po projevech starosty města Bitburg a dalších německých politiků jsme se dostali na řadu i my. A pak zase projev, tentokrát od Rady vyslance České republiky pana Milana Čoupka. A zase my. A na závěr slavnostní zápis za Českou republiku do kroniky. Pak již následovala volná zábava a malé občerstvení pro všechny zúčastněné. Při volné zábavě a konverzaci s lidmi z publika jsme postupně zjišťovali, s kým máme tu čest. Byl tu již zmiňovaný starosta města Bitburg Joachim Kandels s manželkou, zástupce české republiky pan Milan Čoupek, zástupci německé politické scény, zástupci americké armády, bankéři, sponzoři. Všichni nám sdělovali své dojmy z našeho vystoupení a to osobně, anebo prostřednictvím Čechoslováků žijících v tomto městě. Když jsme si šli nad ránem chvilku zdřímnout, usínali jsme s pocitem dobře vykonané práce. A že jsme se opravdu líbili, jsme si ověřili už druhý den, kdy jsme se našli na titulních stránkách novin. A festivalový kolotoč se točí dál, je tu pátek budíček (pro ty, kteří stihli usnout), snídaně, zkouška, vystoupení, oběd, malá siesta, zkouška a odměna za podařené vystoupení náštěva aquaparku. Pak večeře a společné setkání souborů. Bohužel v nejlepším ukončené nekompromisními německými zákony, které přesně stanovují noční klid. Sobota se nesla v podobném duchu snídaně, zkouška, vystoupení, oběd, malá siesta, zkouška, večeře a gala vystoupení. Neděle již byla 12 9/2012

13 pestřejší po snídani jsme se zúčastnili mše svaté, na které jsme tradičně zazpívali a co nás překvapilo, na přání organizátorů i zatancovali. No a pak oběd, průvod, zkouška, večeře a další vystoupení. V pondělí nás čekalo ještě dopolední vystoupení a večer závěrečný slavnostní galaprogram, na kterém jsme se již s publikem a celým festivalem rozloučili. V úterý jsme po snídani zabalili všechny věci a kolem poledne jsme zamířili domů. Domů, ale zkratkou přes 50 km vzdálené Lucembursko, kde jsme si za dobře zvládnutá vystoupení, jako odměnu, udělali krátkou přestávku k prohlídce hlavního města. A ve středu v 8 hodin ráno jsme již vysedali z autobusu doma ve Strážnici. Po festivalech ve Francii (3x), Německu, Polsku (3x), Dánsku a Slovensku je tento festival dalším přírůstkem do naší festivalové sbírky. Další informace o souboru Demižón můžete najít na webových stránkách demizon.straznice.cz/ Pokud se k nám chcete přidat, neváhejte a přijďte za námi do orelské tělocvičny (vchod z uličky). Najdete nás tam každý pátek od hod. Dětský folklorní soubor Demižónek Dětský folklorní soubor Demižónek začíná letos již čtvrtou sezonu své činnosti. Stejně jako soubor Demižón pracuje pod orelskou jednotou ve Strážnici. Děti, které soubor navštěvují, jsou rozděleny podle věku do dvou oddělení děti od 3 do 6 let a děti a mládež od 6 do 15 let. V rámci nácviků, které jsou zaměřeny jak na taneční průpravu, tak na tanec samotný, se děti učí správnému držení těla, učí se taneční prvky různých regionů, taneční hry, rytmické prvky a rytmiku a samozřejmě lidové písničky a zpěv. V minulé sezoně jste děti z Demižónku mohli vidět na Vánoční besídce, kterou pořádal strážnický Orel, na benefi čním koncertu Multikulti benefi ce pro Okanduli, starší chlapci z Demižónku se zúčastnili pořadu Fašanky, fašanky ve strážnickém skanzenu. Demižónek měl i své zástupce v soutěži Zpěváček Dále se děti předvedly ve strážnickém skanzenu při příležitosti Stavění máje, na oslavě Svátku matek, na dětských hodech v Podivíně. Zúčastnily se také průvodu v rámci MFF Strážnice, dostaveníčka strážnických souborů a dětského odpoledne na zahradě u sv. Martina. Nábor nových členů do souboru Demižónek se bude konat v pátek v hod. v tělocvičně Orla. 9/

14 Mezinárodní setkání piaristické mládeže Poslední červencový týden bylo město Strážnice místem Mezinárodního setkání piaristické mládeže. Do města se sjelo okolo 150 mladých lidí z Polska, Maďarska a Itálie. Střechu nad hlavou a stravu jim poskytla Základní škola M. Kudeříkové. Nejprve se účastníci formou soutěžní hry seznámili s pamětihodnostmi a zajímavostmi města Strážnice, poté navštívili i města vzdálenější - Bratislavu a Vídeň. Městu Strážnici za jeho pohostinnost poděkovali nedělením odpoledním koncertem, kde se každá skupina prezentovala svým krátkým hudebním programem. Vykonali také pouť na Velehrad a setkání bylo ukončeno olympijskými hrami. Mgr. Lenka Gronská Růže z Domova pro seniory ve Strážnici Snad všichni Strážničané si váží toho, že je Strážnice městem folklorních tradic. Každý rok město prožívá známé folklorní slavnosti a vinobraní, kdy je město slavnostně vyzdobeno, mimo jiné i tradičními stromky s papírovými růžemi. S těmito tradicemi jsou úzce spjati i uživatelé Domova pro seniory, kteří se zúčastňovali slavností dříve a podle svých možnosti se zúčastňují i nyní. Tak se zrodil nápad, aby senioři v našem Domově, kteří v rámci svých aktivizačních činností vyrá- 14 9/2012

15 bějí spoustu pěkných věcí, zhotovili papírové růže pro výzdobu města při folklorních slavnostech. Tyto papírové růže přinesli zástupci uživatelů Domova pro seniory koncem června jako dárek paní starostce i paní místostarostce města s přáním, aby tyto růže posloužily k výzdobě při folklorních slavnostech. Při předání tohoto dárku nastalo velmi příjemné setkání, které naši senioři prožili s vedením města. Zavzpomínali na své mládí, na místa, odkud pocházejí, a na čas, který se snaží aktivně trávit i v našem Domově. Děkujeme paní starostce Renatě Smutné i paní místostarostce Haně Kosířové, že uživatele Domova přijaly a ti si s nimi mohli velmi pěkně a přátelsky popovídat. Strážnice se tak může pochlubit, že část její slavnostní výzdoby zhotovili senioři - uživatelé našeho Domova pro seniory. Za uživatele děkuje JUDr. Ivana Kyjovská, ředitelka Vzpomínka Děkujeme všem dobrým lidem, kteří se snažili zmírnit naši nesmírnou bolest nad odchodem mojí nezapomenutelné milované dcery Anny Skácelové, roz. Koštuříkové, která byla pohřbena 24. července 2012 na hřbitově St. Peter v Grazu. Za tiché vzpomínky děkují Marie Koštuříková a sestra Alena Kolesíková s rodinou , Mgr. Anna Skácelová 9/

16 Poslední šance chopit se Šance bez bariér Již rok a půl mohou lidé se zdravotním postižením z Hodonína a okolí díky projektu Šance bez bariér zvýšit své pracovní uplatnění. Brněnská nezisková organizace Liga vozíčkářů nabídla tyto aktivity jak v hodonínské pobočce na Štefánikově ulici, tak i v Blansku a ve Žďáře nad Sázavou. Celkově jsme oslovili 176 lidí. Aktivity projektu se zaměřují také na zaměstnavatele, kterým nabízíme mzdovou dotaci. Především díky ní se podařilo zaměstnat již 36 lidí se zdravotním hendikepem - s tělesným, duševním nebo mentálním postižením, s civilizačními onemocněními nebo s jejich kombinací. Navíc díky tomu, že je projekt Šance bez bariér spolufi nancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, jsou veškeré služby pro klienty i zaměstnavatele poskytovány zdarma. A co konkrétně tento projekt zájemcům z řad osob se zdravotním postižením či znevýhodněním nabízí? Na individuálních konzultacích se zájemci jedenkrát týdně scházejí s pracovní konzultantkou v její kanceláři a využívají nabízené služby podle svých potřeb. Na těchto pravidelných schůzkách je možné se zdokonalit například v sestavování motivačního dopisu nebo životopisu, klienti získají informace, kde nalézt vhodnou pracovní nabídku, jak oslovit zaměstnavatele (telefonicky, osobně, em), jak se připravit na pracovní pohovor. Oblast problematiky hledání práce je velmi široká, proto se na individuálních konzultacích snažíme vyjít vstříc i vlastním námětům klientů. I díky individuálním konzultacím nalezlo za dobu trvání projektu celkem 48 klientů nové zaměstnání. Počítačový kurz S počítačem do práce je pak určen pro všechny, kteří chtějí zvýšit šance svého uplatnění na trhu práce. Jen na pobočce v Hodoníně tento kurz úspěšně absolvovalo již 30 účastníků. Třetí aktivitou je workshop Jak na pracovní pohovor. Účastníci tvořící skupinu 4-8 lidí se zde mohou dozvědět, jak a proč zaměstnavatelé organizují výběrová řízení, ale i to, jak se na ně prakticky připravit. Pokud Vás nabídka workshopu oslovila, máte možnost se jej zúčastnit v listopadu a přidat se k již 59 spokojeným účastníkům. Stačí jen kontaktovat pracovní konzultantku. Projekt Šance bez bariér bude na svých pobočkách k dispozici jak klientům, tak i zaměstnavatelům do konce listopadu Pokud vás naše nabídka oslovila a chcete se o našich aktivitách dozvědět více, jsou vám k dispozici webové stránky nebo pracovnice projektu: Mgr. Jana Nekardová Program Práce, vzdělávání, integrace pracovní konzultantka projektu Šance bez bariér pobočka Hodonín Liga vozíčkářů Štefánikova 15, Hodonín tel.: /2012

17 Stacionář Zdislava Veselí nad Moravou PŘIJĎTE SI PROCVIČIT SVOU PAMĚŤ!!! KDY: KAŽDOU STŘEDU OD 9:30 DO 10:30 hod. KDE: ZDISLAVA VESELÍ, O.P.S. ZA POŠTOU 110 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DVEŘE Č. 170 (PŘÍZEMÍ) CENA: ZDARMA Ze školství PŘIJĎTE SMYSLUPLNĚ STRÁVIT ČÁST DOPOLEDNE! Zábavnou formou procvičujeme především dlouhodobou paměť. Pravidelné cvičení paměti pomáhá udržovat dobrou duševní kondici. BLIŽŠÍ INFO: nebo DVEŘE č. 170 (přízemí) Zdislava Veselí, o.p.s., denní stacionář V domě s pečovatelskou službou, Za Poštou 110, Veselí nad Moravou Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Učili se ve škole i v době prázdnin Ve dnech 28. až 30. srpna 2012 byl uspořádán v aule školy vzdělávací kurz pod názvem Strážnicko virtuálně, ve kterém se zájemci z řad veřejnosti učili obsluhovat notebook, pracovat s internetem a vyhledávat virtuální informace o Strážnici a okolí. Lektorkou třídenního kurzu byla Mgr. Milena Bačíková. Vzdělávací akce vznikla na základě spolupráce mezi Základní školou M. Kudeříkové a občanským sdružením OSMA v rámci projektu Strážnicko netradičně. Podobný kurz pro zájemce byl pořádán poprvé v minulém roce a bude rovněž zorganizován o příštích prázdninách. Informace k zahájení školního roku 2012/2013 na ZŠ M. Kudeříkové Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy Oznamujeme všem žákům a jejich rodičům, že školní rok 2012/2013 bude zahájen na Základní škole M. Kudeříkové ve Strážnici v pondělí 3. září Žáci druhých až devátých tříd zahájí školní rok v 8 hod. ve svých třídách. Ve školní jídelně bude zahájeno stravování od úterý 4. září. Žáci prvních tříd slavnostně zahájí svůj první školní rok v 9 hod. ve Velké klubovně nad novou tělocvičnou. Prvňáčci si s sebou do školy přinesou také aktovky. 9/

18 Přání do nového školního roku Základní škola M. Kudeříkové přeje všem žákům, jejich rodičům, všem pedagogům a ostatním zaměstnancům školy úspěšné vykročení do nového školního roku 2012/2013, dále dostatek energie, radosti, klidu a chuti do další společné práce. Základní škola Školní Strážnice Zahájení nového školního roku 2012/2013 Mgr. Risto Ljasovský Vážení rodiče, žáci, dovoluji si Vás pozvat na slavnostní zahájení nového školního roku 2012/2013, které proběhne na školním dvoře v 8.00 hodin. Po ukončení zahájení se odeberou žáci v doprovodu svých třídních učitelů do tříd. Purkyňovo gymnázium Strážnice Strážnické gymnázium Ekoškolou potřetí Ing. Jan W. Jongepier Purkyňovo gymnázium je Ekoškolou již od roku Tento prestižní mezinárodní titul, který mohou školy dostat za různá ekologická opatření, pak obhájilo v roce V červnu tohoto roku získalo titul Ekoškola již potřetí a je jediným gymnáziem v České republice, které se dostalo tak daleko. Třetí titul platí čtyři roky, během kterých se škola bude snažit dostat o významný ekologický krok dál. Ve čtvrtek 14. června 2012 jela osmičlenná delegace Ekotýmu gymnázia do Prahy, kde v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy převzala certifi kát od Mgr. Vladislava Dykasta, ředitele sekce kabinetu ministra životního prostředí. K tomu škola dostala z ruky ředitele pražského sdružení Tereza, koordinátora programu Ekoškola v ČR, i novou vlajku a několik plátěných a papírových tašek s řadou dárků. Hlavní radost však má naše škola z toho, že byly takto odměněny veškeré snahy žáků i učitelů něco dělat pro životní prostředí ve škole a kolem ní. Titul Ekoškola je totiž udělen až poté, co škola splní celou řadu požadavků. Má mít 18 9/2012

19 například fungující Ekotým, který pracuje podle plánu činnosti; žáci musí zpracovat analýzu školy po stránce odpadů, vody, energie atd.; témata Ekoškoly musí být začleněna do výuky; žáci musí informovat a spolupracovat s dalšími. Velmi důležité je i sledování a změna školního provozu, což se týká především třídění odpadů, zdravého stravování, šetření vodou, energií nebo papírem. Dodnes se to podařilo 116 z více než 250 škol, které jsou do programu zapojené. Jak se taková ekoškola projevuje? Odpady jsou pochopitelně téma číslo jedna. I když se jedná o dlouhou cestu, dá se říct, že značná část žáků Purkyňova gymnázia třídění už bere jako samozřejmost. Třídí nejen papír a plasty, ale dobrovolně také hliník, vybité baterie a elektrošrot. PET láhve skončí v popelnicích na chodbách, drobné plasty (např. obaly od tyčinek a bonbonů) v kbelících od hořčice nebo kečupu, které nám dával školní bufet. Školní účet za energii (plyn, elektřinu) je dosti vysoký a tak je i v ekonomickém zájmu školy šetřit, kde to jen lze. Proto jsou prakticky všude nainstalované úsporné žárovky a zářivky. Ty však nemusí svítit pořád, a tak byly na vypínače nalepeny značky, které pomáhají při chytrém rozžíhání světel. Také za pitnou vodu (hlavně záchody!) utrácí škola ročně nemalou částku. Momentálně se snažíme tuto částku snížit tím, že cedulky nad záchody vyzývají (především děvčata) zmenšit množství vody na splachování druhým zmáčknutím, čímž se tok vody zastavuje. Také tzv. perlátory na kohoutcích mají vést ke snížení spotřeby vody. Před prázdninami vydala škola skládačku o vodě, především o tom, jak lze vodou šetřit. S tímto materiálem v ruce pojedou vybraní starší žáci v tomto školním roce poučovat žáky základních škol na Strážnicku. Zájemci mohou skládačku dostat na městském úřadě nebo v turistickém informačním centru. Podrobnosti i fotografie jsou na internetu: 115 let Purkyňova gymnázia Mgr. Ludmila Mrkvová V září 2012 oslaví Purkyňovo gymnázium ve Strážnici 115 let své existence. Toto české gymnázium bylo zřízeno po dlouhých jednáních v roce 1897 a navázalo na dlouhou tradici středního školství ve Strážnici. Na jeho počátku stála již v letech vyšší bratrská škola, na niž navázalo roku 1634 piaristické gymnázium. To se i přes občasné nepříznivé podmínky, které představovala zejména redukce škol a jejich germanizace v souvislosti s reformami Marie Terezie a Josefa II., udrželo až do roku Piaristé v té době již neměli dostatek fi nančních prostředků na provoz školy, proto gymnázium přešlo pod stát a v roce 1874 se změnilo na státní nižší německé gymnázium. Jeho existence však nebyla dlouhá, neboť na konci 19. století klesal mezi českým obyvatelstvem ve Strážnici a okolí zájem o německé školy, a proto v roce 1884 gymnázium pro nedostatek žáků zaniklo. Obyvatelé Strážnice však nesli zrušení První učitelský sbor ve školním roce 1897/1898 9/

20 gymnázia velmi těžce, neboť existence střední školy zvedala kulturní úroveň města. Proto vedení Strážnice spolu s významnými absolventy strážnického gymnázia, mezi nimiž byli zejména olomoucký arcibiskup ThDr. Theodor Kohn, prelát ThDr. Antonín Horný, MUDr. Karel Vyskočil a dr. František Dvorský, začalo dlouhá jednání o obnovení gymnázia ve Strážnici, tentokrát ovšem jako české školy. Konečně v roce 1896 císař František Josef I. schválil zřízení české státní školy od školního roku 1897/1898. První školní rok začal 18. září Byly otevřeny dvě třídy, v nichž studovalo 67 žáků. V čele šestičlenného učitelského sboru stál ředitel Alois Fischer, rodák z českých Zbraslavic, který před nástupem do Strážnice vyučoval na gymnáziu v Přerově. První budova nového gymnázia se nacházela na dnešním náměstí Svobody. Prostory však byly nevyhovující, proto byla postavena nová budova v dnešní Masarykově ulici, která byla slavnostně otevřena roku Ve druhé polovině 20. století se počet žáků ve škole zvyšoval, proto došlo k rozšíření a modernizaci školy. V roce 1981 byla do Budova gymnázia v roce 1904 užívání předána nová budova tělovýchovné haly. V roce 1988 byla ukončena přístavba nové tříposchoďové budovy, která byla spojena se starou budovou gymnázia. Poslední rozsáhlé stavební práce probíhaly do roku 1997 v souvislosti s přípravami 100. výročí založení českého gymnázia. Byla vybudována školní jídelna s kuchyní, provedena půdní vestavba s rekonstrukcí střechy, postavena nová plynová kotelna a obě budovy školy byly spojeny v jeden celek novou fasádou. Další stavební úpravy či opravy probíhají doposud. Strážnické gymnázium je tak v roce svého 115. výročí krásnou moderní školou, která splňuje všechna náročná kritéria kladená na současné vzdělání. Má kvalifi kovaný učitelský sbor a vybudovány výborné materiální podmínky pro moderní vzdělávání studentů. Už v minulosti si obyvatelé města i jeho širokého okolí, odkud přicházely studovat děti do gymnázia, uvědomovali význam této vzdělávací instituce pro celý region. Proto školu vždy podporovali. Přestože v minulosti několikrát hrozilo, že škola bude zrušena či přeložena do významnějšího města, vždy se podařilo existenci gymnázia ve Strážnici obhájit. Významnou roli hrála výborná úroveň školy a její materiální zázemí. To vše má strážnické gymnázium i dnes. Dokladem kvality školy je velká úspěšnost absolventů při jejich přijímání ke studiu na vysokých školách. Doufejme tedy, že i v současné době, kdy dochází k rušení středních škol či omezovaní počtu jejich žáků, si Purkyňovo gymnázium obhájí svou existenci a bude i nadále plnit důležitou kulturní a vzdělávací funkci v regionu, jako tomu bylo vždy v jeho minulosti. 20 9/2012

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017.

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Pondělí 8:00-11:30 12:00-17:00 hod. Úterý Pro veřejnost ZAVŘENO Středa 8:00-11:30

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Míra spokojenosti účastníků s akcí

Míra spokojenosti účastníků s akcí Evaluace veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Lidé lidem Ve dnech 20.-21.9.2007 se konal veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit s názvem Lidé lidem. Tato akce se uskutečnila v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více