Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 9/2012 1

2 2 9/2012

3 Městský úřad STRÁŽNICE Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v tomto čase vrcholícího léta, barevných dnů krátících se úměrně k pomalu, ale jistě se vzdalujícímu sluníčku, v čase obtěžkaných sládnoucích durancií, které tolik kontrastují s neomylně usychající a žloutnoucí trávou Ano, v čase, kdy srpen a září, či babí léto s létem si podávají dveře, ve Strážnici začínáme mačkat prvotní mok z plodů, které už počínají vydávat naše po celý rok hýčkané tratě viniční. Tedy přesněji (a zároveň s trochou nadsázky), zatímco sklízení a zpracování vinných plodů se netýká úplně každého strážnického občana, na jejich první koštování jsme odborníci jistě úplně všichni do jednoho (starší 18 let). A tak, milé dámy a vážení pánové, nejen strážničtí, ale i přespolní, přátelé a kamarádi zblízka i zdaleka! Kvapem se blížící sobota 15. září je jistě pevně zapsána ve Vašich diářích, a pokud náhodou ne, věříme, že Vám k tomu zavelí srdce a Vy bez zaváhání zamíříte přímo do centra všeho, pro ten den nejdůležitějšího dění na naše strážnické náměstí. S radostí i zdravou pýchou Vás zveme na Strážnické vinobraní 2012! Určitě bude milé, půvabné a přátelské jako celé naše městečko, které si při této příležitosti také připomene 710. výročí první písemné zmínky o Strážnici. Přijďte se občerstvit, pobavit, pobesedovat, navzájem obdarovat při přátelském setkání všech věkových generací. Jménem všech zastupitelů města Vás zvou a už teď se na Vás těší Renata Smutná - starostka a Hana Kosířová - místostarostka 9/2012 3

4 Informace z městského úřadu Odbor technických služeb Zabezpečení kulturních akcí 2012 Jako každoročně i letos v červenci a srpnu odbor technických služeb zabezpečoval technické zázemí pro akce Kulturního léta. Jednalo se zejména o zajištění přípojky el. energie pro pódium a stánky s občerstvením pro diváky. Ve spolupráci s pracovníky Kulturního domu Strážničan a farním úřadem byl zabezpečen zdárný průběh Strážnické pouti ve dnech Největší akcí města přes prázdninové měsíce je tzv. Zarážání hory ve strážnických vinohradech. Pořádá jej město Strážnice ve spolupráci se ZO ČSZ ve Strážnici. V letošním roce se Zarážání konalo v sobotu , a to v nově rekonstruovaném areálu. Odbor TS se podílel na přípravě veškerého technického zázemí. Před vlastní akcí bylo nutno posekat travnaté plochy nejen u Hotařské búdy, ale i krajnice přístupových cest. Taktéž proběhla očista komunikací v bezprostřední blízkosti konání akce. Protože zde není rozvod el. energie, bylo nutno zabezpečit osvětlení celého areálu včetně připojení stánků na občerstvení a aparatury pro ozvučení. Dodávku el. energie zajišťoval přenosný agregát s dozorem po celou dobu akce. Pro případnou nepřízeň počasí byl postaven stan. Celkové zázemí bylo doplněno instalací chemických záchodků a dovezením odpadkových košů a kontejneru pro ukládání odpadků. V neděli po ukončení celé akce provedli pracovníci OTS ve spolupráci s členy svazu zahrádkářů demontáž veškerého zařízení a zázemí jako i následné dočištění areálu. Ladislav Sovič Odbor investic a správy budov V červenci byla ukončena rekonstrukce terasy kulturního domu dle návrhu projekční kanceláře Arch. Design, s.r.o. z Brna. Velmi dobře odvedenou řemeslnou práci provedla firma Petr Orel, Strážnice, a to nákladem 1,4 mil. Kč. Zdařilý výsledek si pak každý návštěvník kultury může osobně užívat. Nepříjemná omezení, kterým museli v uplynulých prázdninových měsících čelit nejen občané, ale i návštěvníci našeho města procházející Kostelní ulicí, se pomalu chýlí ke zdárnému konci. Během rekonstrukce ulice byl postupně nahrazen původní, již zcela nevyhovující povrch novou žulovou mozaikou. Tvář ulice je dokreslována vysazenou zelení, jež bude v průběhu podzimu dále doplňována dle vegetačních možností. V nejbližších dnech dojde k doplnění mobiliáře, jehož žulové prvky jsou dokončovány ve výrobě na zakázku. 4 9/2012

5 V ulici Nová naplno probíhají stavební práce na opravě komunikace a chodníku. Všechny práce se daří provádět dle předem stanoveného časového harmonogramu, a tak by k ukončení mohlo dojít dle původního předpokladu v měsíci říjnu tohoto roku. V průběhu měsíce srpna byly zahájeny práce na opravě sklepa v městském muzeu. Při této činnosti dojde k odizolování prostoru nad sklepem, čímž by mělo dojít k odstranění ničivého zatékání do objektu muzea. Dále se ve sklepě provede mechanické očištění zdiva, následně dojde k vybrání stávající hliněné podlahy a k vybudování nové podlahy z cihelných dlaždic. Milým bonusem této investiční akce bude úprava vnitřního nádvoří muzea, po níž pak tento prostor může sloužit pro potřeby muzejních a jiných kulturních akcí. V srpnu byla dokončena oprava Hotařské búdy finančním nákladem ve výši 400 tisíc Kč. Tyto prostředky budou zaplaceny prostřednictvím Místní akční skupiny Strážnicko z dotace poskytované Státním zemědělským intervenčním fondem ČR. Opravou střechy, komínu a omítek došlo k podstatnému zlepšení stavu budovy, takže letošní Zarážání hory bylo úspěšné nejen díky krásnému počasí, ale také díky velmi pěknému novému prostředí. Na Základní škole v ulici Školní byly kompletně opraveny chodby ve 2. a 3. patře. Po kompletní výměně dlažeb a obkladů z hledisek bezpečnostních a estetických se podařilo přichystat žákům a jejich pedagogům krásné prostředí do začátku nového školního roku. Akci provedla Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. nákladem ve výši 942 tisíc Kč. Ing. Petr Helísek 9/2012 před opravou po opravě 5

6 Úsek životního prostředí Co nového na úseku životního prostředí v době letních měsíců? - V měsíci červenci byl stavebně dokončen projekt Optimalizace skládky TKO Strážnice, v rámci něhož byla část první etapy skládky rekultivována a dokončena druhá etapa skládky k ukládání odpadů. Tato skládka představuje významné zařízení pro odstraňování odpadů v rámci celého regionu, ale především pro samotné město. Díky této nově zajištěné možnosti ukládání odpadů na vlastní skládku na ploše 4750 m2 po dobu minimálně dalších 15 let dochází k výrazné ochraně fi nančních nákladů pro občany, kdy již reálně hrozilo fi nančně daleko nákladnější ukládání odpadů (včetně jejich přepravy) do jiných vytipovaných zařízení v okolí. - V srpnu byla dokončena výstavba kompostárny v areálu skládky Strážnice a nyní bude zahájen zkušební provoz tohoto zařízení. Projekt nese název Plocha pro úpravu BRO v areálu centra pro nakládání s odpady města Strážnice. Cílem projektu, jehož celkové náklady přesahují 7 mil. Kč vč. DPH, je poskytnout zařízení, ve kterém budou zpracovávány zelené odpady města. Kapacita nově zbudované kompostárny bude 1500 t biologického odpadu za rok. Biologicky rozložitelný odpad bude zajištěn z údržby městské zeleně a dále pak řízeným systémem sběru tohoto odpadu od občanů. V procesu kompostování budou využity tzv. kalifornské žížaly, jejichž činností bude zefektivněn proces přeměny biologického odpadu, a zároveň bude dosaženo vyšší kvality produkovaného kompostu. K realizaci projektu se nám podařilo v rámci Operačního programu Životní prostředí získat nemalé finanční zdroje z Evropské unie - příspěvek z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí činí 90 % uznatelných nákladů, tj. celkem Kč bylo poskytnuto našemu městu pro tuto akci. - Dále úspěšně pokračuje stavba dalšího projektu s názvem Centrum pro nakládání s odpady města Strážnice. Jedná se o výstavbu moderního sběrného dvora s celkovými realizačními náklady téměř 12 mil. Kč vč. DPH. V centru budou kromě separovaných složek komunálního odpadu shromažďovány také odpady objemné, stavební suť, inertní odpad, nebezpečné odpady a bude zde také zřízeno místo zpětného odběru elektrozařízení. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování o 2970 t/rok. Na realizaci projektu se nám rovněž podařilo získat 90% dotaci z Operačního programu Životní prostředí a dalších 5 % realizačních nákladů obdrželo město z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Stavba má být dokončena do termínu V měsíci srpnu prováděla u nás potřebné odborné zásahy fi rma Lesy Horňácko, která byla vybrána v rámci soutěže veřejné zakázky na realizaci díla Obnova vybraných alejí v extravilánu města Strážnice. Jednalo se o odborný zdravotní a bezpečnostní ořez tří chráněných dubových alejí arboristickými metodami nacházejí se u hájenky při výjezdu ze Strážnice směrem na Bzenec (patrno i ze silnice) a dále po obou stranách ochranné hráze řeky Moravy směrem na Bzenec. I v tomto případě jsme byli úspěšní při získávání důležitých fi nancí tak, abychom mohli uskutečnit toto důležité dílo, aniž bychom současně nezatížili beztak napjatý rozpočet města. Finanční podporu jsme získali v rámci operačního programu Životního prostředí a z prostředků EU v celkové výši bezmála Kč, ke kterým jsme přidali již jen 10 % vlastních fi nančních zdrojů města. Ing. Jaromír Michálek 6 9/2012

7 Setkání s občany k dopravní situaci ve Strážnici Dopravní zátěž obcí a měst se neustále zvyšuje nejen v naší republice, ale i jinde ve světě. Je to patrně důsledek globalizace a dalších jevů, které sice do jisté míry přispívají k většímu pohodlí obyvatel, ale na druhé straně na ně kladou velkou ekologickou zátěž. Problematiku dopravy se pak dlouhodobě snaží řešit vedení jednotlivých dotčených obcí, Strážnici nevyjímaje. Dlouholetá extrémní dopravní zátěž našeho města byla nyní ještě aktuálně zesílena v důsledku objížďky aut, která jsou do našeho města směrována prostřednictvím navigací - ve snaze vyhnout se úplné uzavírce na silnici I/55 v úseku mezi Kunovicemi a Uherským Ostrohem. K tématu dopravy vedení obce proto připravilo besedu s občany, která se bude konat v v kulturním domě ve Strážnici. K besedě jsou přizváni odborníci, kteří budou zodpovídat dotazy občanů. Zveme občany k hojné účasti. Hana Kosířová, místostarostka Ze sociální oblasti Dotaz: Náš syn, který odešel z domu a bydlí jinde, si nadále nechává doručovat poštu do naší poštovní schránky, na naši adresu. S tímto nesouhlasíme. Jak postupovat, aby se tak nedělo? Odpověď: Na poštovní schránku u Vašeho domu je třeba napsat jména těch, kterým má být do této schránky pošta doručována, tedy členů Vaší rodiny, kteří na adrese bydlí. Pošta tam potom nedoručí žádnou jinou zásilku než tu, která je adresovaná občanům, jejichž jména jsou uvedena na poštovní schránce u domu. Váš syn může s Českou poštou, kterou si zvolí, uzavřít dohodu o doručování, kdy uvede své jméno a adresu (adres může být i několik), které mu mají být doručeny ponechají se zákonnou úložní dobu na poště k vyzvednutí. Pokud si je adresát, který má s Českou poštou uzavřenou smlouvu o doručování, v této lhůtě nevyzvedne, pošta zásilku vrací na adresu odesilatele. Pokud by byly k této problematice ještě další, podrobnější otázky, budou každému zájemci zodpovězeny na České poště. Bc. Helena Tomčalová Oznámení o pronájmu nebytových prostor Město Strážnice hodlá pronajmout kancelář č. 16 (volná kancelář naproti odboru investic a správy budov) v budově městského úřadu na náměstí Svobody č.p Jedná se o kancelář nacházející se ve II. NP objektu o celkové výměře 36, 10 m2. Žádosti doručte na adresu: MěÚ Strážnice, odbor investic a správy budov Ing. Petr Helísek, náměstí Svobody 503, Strážnice. Případné dotazy volejte na telefonní číslo , Město Strážnice dále oznamuje případným zájemcům, že hodlá pronajímat volné nebytové prostory na zdravotním středisku. Případné dotazy opět volejte na telefonní číslo , Termíny svozu tříděného odpadu září 2012: Papír (modré pytle): 4. září 2012 (úterý) Plast (žluté pytle): září 2012 (úterý) 9/2012 7

8 Turistické informační centrum Strážnicko Krátce o novinkách TIC Strážnicko se může pochlubit dalšími novinkami. Kromě nejoblíbenějšího turistického sortimentu - turistických známek (č. 561 Město Strážnice, č. 814 Baťův kanál, č. 578 Skanzen, č Zámek a nově č Petrov - Plže), turistických vizitek (Město Strážnice, Skanzen, Výklopník Sudoměřice, Petrov - Plže a Větrný mlýn v Kuželově), cykloturistických map a nejrůznějších pohlednic má nově Ofi ciální pamětní ražbu (mince) a keramiku (hrnek, zvonek a náprstek) s motivy města Strážnice. Infocentrum v létě navštívilo okolo 3000 návštěvníků měsíčně, převážně cyklistů. O tom, že odsud odcházeli spokojeni, svědčí fakt, že se TIC Strážnicko umístilo na 3. místě (62 hlasů ze 404) v rámci Jihomoravského kraje v soutěži o nejoblíbenější infocentrum v celé České republice, kterou vyhlásila Asociace turistických informačních center v součinnosti s krajskými orgány a Centrálou cestovního ruchu. TIC Strážnicko ve snaze propagovat město Strážnici publikovalo článek O otevírání turistické sezony a nového mola ve Strážnickém přístavišti v aktuálním čísle časopisu Vodní cesty a plavba (2/2012, s ). Velký prostor má infocentrum také na internetu - na oficiálním webu města (www.straznice-mesto.cz) - počet přístupů okolo měsíčně (zde se zájemci mohou dozvědět o připravovaných akcích, přečíst si zprávy a prohlédnout fotografi e z akcí již uskutečněných) - i na dalších portálech, např. TIC Strážnicko se postupně stalo první samozřejmou zastávkou turistů přijíždějících do města i okolí. Tady se jim dostanou potřebné informace o ubytování, stravování, akcích, jízdních řádech a tipech na výlety. Mgr. Lenka Gronská Nový majitel Tabačky věří v další rozvoj města Mimořádně rozsáhlý areál s velkým potenciálem k dalšímu rozvoji vznikl v jižní části našeho města propojením dnes už bývalého areálu firmy Philip Morris ČR a.s. (tzv. Tabačka) s původním územím firmy Prefa a.s. A právě Prefa se, po vítězství ve výběrovém řízení vypsaném společností Philip Morris počátkem letošního roku, stala novým majitelem celého areálu. V uplynulém měsíci vedení firmy Prefa Brno a.s. slavnostně převzalo nově nabytý majetek od původního majitele a s novými plány k rozvoji města a regionu se energicky ujalo dalšího řízení. Zde jsou slova generálního ředitele, ing. Jaroslava Starosty: Naše společnost Prefa Brno a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních dílců v České republice. Jako jedni z mála v ČR jsme udrželi výrobu širokého sortimentu betonových a železobetonových stavebních dílců, které dělíme do čtyř produktových skupin: výrobky pro kanalizace (trouby, šachty, spustě); drobné stavební materiály (dlažba, obrubníky, venkovní architektura, zdící materiály, ploty); výrobky a konstrukce pro pozemní stavby (stropní dílce, tyčové a stěnové dílce pro nosné konstrukce staveb, schody, balkóny aj.); nádrže a výrobky pro ekologické stavby (kruhové a pravoúhlé nádrže, trafostanice a jiné velkorozměrové výrobky). 8 9/2012

9 Výrobní závody společnosti jsou situovány v jihomoravském regionu, konkrétně v Kuřimi, Oslavanech, Hodoníně a ve Strážnici. Kromě těchto závodů provozujeme strojní výrobu ve Veselí n. M. a výrobu kompozitních materiálů v naší dceřiné společnosti Prefa Kompozity a.s. Náš obchodní region zahrnuje celé území České republiky a Slovenska. Náš závod ve Strážnici patří k největším výrobním kapacitám jak v rámci naší společnosti, tak ve srovnání s ostatními výrobci v ČR a v celém středoevropském regionu. Závod je výjimečný svým zaměřením na výrobky pro výstavbu kanalizačních sítí a zejména šíří vyráběného sortimentu. Ve Strážnici vyrábíme betonové a železobetonové trouby o průřezu od 150 do 1800 mm v různých tvarových provedeních a pro různé použití (kruhové, vejčité, s výstelkami, s uložením do výkopu nebo pro technologii protlačování). K našim troubám a také k troubám z jiných materiálů vyrábíme široký sortiment šachet v mnoha tvarových a materiálových variantách. K dalším aktivitám závodu patří výroba vpustí, prodej doplňkového zboží a prodej transportbetonu. Všechny výrobky jsou vyráběny podle požadavků našich zákazníků. Abychom mohli splnit i budoucí požadavky trhu, máme vlastní vývoj, jehož každoročním výstupem je několik nových tvarů, aplikací a technologických postupů. Ve strážnickém závodě pracuje v tuto dobu 75 zaměstnanců, čímž se řadíme k největším zaměstnavatelům ve Strážnici a okolí. Jedná se o velice zkušený a pracovitý kolektiv, který pod vedením ředitele závodu pana Antonína Poláška dosahuje kvalitních výsledků, které závod řadí na přední místo v naší akciové společnosti. Kvalitní pracovní síla a také poloha závodu ve Strážnici vedla vedení společnosti k rozhodnutí rozšířit naše aktivity a za tím účelem koupit od firmy Philip Morris sousední areál bývalé Tabačky. Tento záměr se také podařilo úspěšně zrealizovat, a tak právě v těchto dnech jsme areál převzali. Pod novým názvem Logistický areál Strážnice plánujeme jeho postupné využití pro naše současné a rozšíření pro budoucí aktivity. Část areálu nabídneme k pronájmu. Rádi oslovíme zejména místní firmy a podnikatele. V části areálu, která přiléhá k našemu výrobnímu závodu, budeme postupně rozvíjet naše vlastní podnikatelské aktivity. Rád bych tímto poděkoval vedení města Strážnice za vstřícný postoj, porozumění a morální pomoc během celého procesu prodeje, a vyslovil důvěru, že naše aktivity budou přínosem pro město a jeho okolí. Ing. Jaroslav Starosta generální ředitel společnosti Prefa Brno a.s. Celkové foto nového výrobního závodu Prefa Brno a.s. ve Strážnici (s přilehlým areálem Tabačky v pozadí). 9/2012 9

10 Ze života města Gratulace Anně Vítkové ke 100. narozeninám Před sto lety se právě v den letního slunovratu, tedy , ve Strážnici narodila Anna Vítková. K jejímu kulatému výročí jí přišly osobně poblahopřát paní starostka spolu s paní místostarostkou a s pracovnicí OSSZ Ludmilou Bábikovou. Při jejich milém setkání se oslavenkyně, velmi příjemná a elegantní dáma, postupně rozhovořila o svém životě - o útrapách, strastech, ale i radostech, které jí za sto let připravil. Po absolvování Obchodní akademie v Uherském Hradišti jí jako osmnáctiletému sirotkovi učitelka Božena Hrejsová (na počest které je pojmenována i jedna ulice ve městě) zařídila pracovní pobyt ve Francii, kde se tehdy mladá dívenka zdržela celkem osm let. Pobyt ji velmi obohatil - získala tolik potřebný rozhled a pilně se učila cizí jazyky (francouzštinu, angličtinu a němčinu). Velkým pomocníkem jí byla kromě běžné každodenní komunikace četba krásné literatury v originálech. Po návratu do vlasti dlouhá léta žila v Praze, poté ve Starém Městě u Uherského Hradiště, až se nakonec vrátila opět do rodné Strážnice. Ve svých vzpomínkách se ovšem ráda vrací k mládí a ke své milované Francii. Popřejme jí tedy i my všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let prožitých mezi námi ve Strážnici! Na závěr si ještě dovoluji připojit její poselství adresované nám všem. Užívejte života v dobrotě a ve slušnosti, co nejvíc můžete, a buďte veselí, dokud máte život k dispozici - frnkne to a už je téměř konec, říká paní Vítková, která právě s chutí vstoupila do svého dalšího století. Mgr. Lenka Gronská NEPŘEHLÉDNĚTE! SOUTĚŽ o nejkrásnější truhlík bude ještě probíhat do konce měsíce září. Pošlete fotku Vaší výsadby a text na adresu Výherce soutěže čekají hodnotné ceny. 10 9/2012

11 Udělení titulů Sportovní legenda města Strážnice V pondělní podvečer představitelé města Strážnice udělili v rámci zasedání zastupitelstva města čestné tituly Nejlepší sportovec města Strážnice Sportovní legenda panu Františku Jochovi a Josefu Vybíralovi za celoživotní sportovní přínos. Františka Jocha láska ke sportu provází po celý život. Velkým podnětem mu bylo sokolské hřiště nedaleko jeho domova, kam si chodil zasportovat už jako malý chlapec. V patnácti letech začal hrávat spolu se svými přáteli v oddíle odbíjené TJ Jiskra Strážnice. Od roku 1976 se začal věnovat lehké atletice - běhu na dlouhé tratě. Od roku 1986 se podílel na organizování Strážnických půlmaratonů. František Joch se každoročně zúčastňuje běžeckých závodů po celé České republice i v zahraničí, ročně jich absolvuje přes třicet. Zúčastnil se mistrovství v Polsku, Itálii, Norsku, Slovinsku, Maďarsku a dalších státech. V roce 2006 vstoupil do TJ Sokol Strážnice. Jeho osobní rekordy byly: běh na 5 km za 16,29 minut, na 10 km 33,47 minut a maraton za 2:40,47. Doposud absolvoval přes 520 závodů. Stále aktivně sportuje, běhá, chodí na pěší túry, fotografuje a díky jeho fyzické aktivitě ho také nikdy neopouští dobrá nálada. Josef Vybíral zůstal ve Strážnici po absolvování středoškolských studií, kde až do roku 1990 trénoval oddíl vzpírání v areálu tělocvičny SZTŠ. Po dvaceti letech úspěšné činnosti však oddíl musel tělocvičnu opustit a poté se rozpadl. Josef Vybíral se přesto zúčastnil nepřeberného množství závodů. V roce 1875 a 1980 byl přeborníkem kraje ve váze do 60 kg. Od roku 1991 závodil již za veterány, zúčastnil se mnohých mistrovství republiky, Evropy i světa. Na Mistrovství Evropy ve vzpírání, kterého se zúčastnil celkem desetkrát, byl jednou třetí, dvakrát čtvrtý, dvakrát pátý, jedenkrát šestý, jedenkrát sedmý, dvakrát osmý a jedenkrát devátý. Mistrovství světa se zúčastnil celkem pětkrát, dvakrát byl třetí, dvakrát čtvrtý a jedenkrát pátý. V dubnu 2011 získal titul mistra republiky v Meziboří u Chomutova a v letošním roce 2012 tento titul obhájil ve veteránské lize v Bohumíně. Dle možností se účastní závodů po celém světě, v letošním roce v září to bude ve Lvově na Ukrajině. A jaké je jejich poselství všem - a hlavně mladým lidem? Sportujte, je to jedno jak, ale sportujte co nejvíc! Mgr. Lenka Gronská 9/

12 FS Demižón na největším folklorním festivalu Německa První víkend v červenci se v německém městě Bitburg každoročně koná folklorní festival. A že to není festival jen tak nějaký, jsme zjistili hned poté, co nám přišly první materiály a ofi ciální pozvání. Je to totiž největší folklorní festival v Německu. V letošním roce se ho zúčastnilo 30 souborů. To, že jsme byli vybráni organizátory festivalu jako zástupci České republiky, nás proto velmi potěšilo. Ale ještě více jsme byli překvapeni, když nám přišlo oznámení o tom, že jsme byli vybráni a celé slavnostní zahájení festivalu bude v naší režii. A to včetně veškerých ofi cialit v 19 jsme se tedy vydali na 1000 km dlouhou cestu. V autobuse panovala velmi dobrá nálada a všichni se už těšili, jaké nové zážitky nám tento festival přinese. Po probdělé noci strávené v autobusu jsme ve čtvrtek v dopoledních hodinách dorazili do Bitburgu. A to se již pomalu začal roztáčet náš festivalový kolotoč. Info schůzka s organizátory, ubytování, občerstvení, malá siesta a pak už zkouška a příprava na zahajovací ceremoniál. V se začali scházet první diváci, kteří měli předem určená a jmenovkami označená místa. Ve 20 hodin bylo již obsazeno všech 400 míst a zahajovací ceremoniál mohl začít. Po projevech starosty města Bitburg a dalších německých politiků jsme se dostali na řadu i my. A pak zase projev, tentokrát od Rady vyslance České republiky pana Milana Čoupka. A zase my. A na závěr slavnostní zápis za Českou republiku do kroniky. Pak již následovala volná zábava a malé občerstvení pro všechny zúčastněné. Při volné zábavě a konverzaci s lidmi z publika jsme postupně zjišťovali, s kým máme tu čest. Byl tu již zmiňovaný starosta města Bitburg Joachim Kandels s manželkou, zástupce české republiky pan Milan Čoupek, zástupci německé politické scény, zástupci americké armády, bankéři, sponzoři. Všichni nám sdělovali své dojmy z našeho vystoupení a to osobně, anebo prostřednictvím Čechoslováků žijících v tomto městě. Když jsme si šli nad ránem chvilku zdřímnout, usínali jsme s pocitem dobře vykonané práce. A že jsme se opravdu líbili, jsme si ověřili už druhý den, kdy jsme se našli na titulních stránkách novin. A festivalový kolotoč se točí dál, je tu pátek budíček (pro ty, kteří stihli usnout), snídaně, zkouška, vystoupení, oběd, malá siesta, zkouška a odměna za podařené vystoupení náštěva aquaparku. Pak večeře a společné setkání souborů. Bohužel v nejlepším ukončené nekompromisními německými zákony, které přesně stanovují noční klid. Sobota se nesla v podobném duchu snídaně, zkouška, vystoupení, oběd, malá siesta, zkouška, večeře a gala vystoupení. Neděle již byla 12 9/2012

13 pestřejší po snídani jsme se zúčastnili mše svaté, na které jsme tradičně zazpívali a co nás překvapilo, na přání organizátorů i zatancovali. No a pak oběd, průvod, zkouška, večeře a další vystoupení. V pondělí nás čekalo ještě dopolední vystoupení a večer závěrečný slavnostní galaprogram, na kterém jsme se již s publikem a celým festivalem rozloučili. V úterý jsme po snídani zabalili všechny věci a kolem poledne jsme zamířili domů. Domů, ale zkratkou přes 50 km vzdálené Lucembursko, kde jsme si za dobře zvládnutá vystoupení, jako odměnu, udělali krátkou přestávku k prohlídce hlavního města. A ve středu v 8 hodin ráno jsme již vysedali z autobusu doma ve Strážnici. Po festivalech ve Francii (3x), Německu, Polsku (3x), Dánsku a Slovensku je tento festival dalším přírůstkem do naší festivalové sbírky. Další informace o souboru Demižón můžete najít na webových stránkách demizon.straznice.cz/ Pokud se k nám chcete přidat, neváhejte a přijďte za námi do orelské tělocvičny (vchod z uličky). Najdete nás tam každý pátek od hod. Dětský folklorní soubor Demižónek Dětský folklorní soubor Demižónek začíná letos již čtvrtou sezonu své činnosti. Stejně jako soubor Demižón pracuje pod orelskou jednotou ve Strážnici. Děti, které soubor navštěvují, jsou rozděleny podle věku do dvou oddělení děti od 3 do 6 let a děti a mládež od 6 do 15 let. V rámci nácviků, které jsou zaměřeny jak na taneční průpravu, tak na tanec samotný, se děti učí správnému držení těla, učí se taneční prvky různých regionů, taneční hry, rytmické prvky a rytmiku a samozřejmě lidové písničky a zpěv. V minulé sezoně jste děti z Demižónku mohli vidět na Vánoční besídce, kterou pořádal strážnický Orel, na benefi čním koncertu Multikulti benefi ce pro Okanduli, starší chlapci z Demižónku se zúčastnili pořadu Fašanky, fašanky ve strážnickém skanzenu. Demižónek měl i své zástupce v soutěži Zpěváček Dále se děti předvedly ve strážnickém skanzenu při příležitosti Stavění máje, na oslavě Svátku matek, na dětských hodech v Podivíně. Zúčastnily se také průvodu v rámci MFF Strážnice, dostaveníčka strážnických souborů a dětského odpoledne na zahradě u sv. Martina. Nábor nových členů do souboru Demižónek se bude konat v pátek v hod. v tělocvičně Orla. 9/

14 Mezinárodní setkání piaristické mládeže Poslední červencový týden bylo město Strážnice místem Mezinárodního setkání piaristické mládeže. Do města se sjelo okolo 150 mladých lidí z Polska, Maďarska a Itálie. Střechu nad hlavou a stravu jim poskytla Základní škola M. Kudeříkové. Nejprve se účastníci formou soutěžní hry seznámili s pamětihodnostmi a zajímavostmi města Strážnice, poté navštívili i města vzdálenější - Bratislavu a Vídeň. Městu Strážnici za jeho pohostinnost poděkovali nedělením odpoledním koncertem, kde se každá skupina prezentovala svým krátkým hudebním programem. Vykonali také pouť na Velehrad a setkání bylo ukončeno olympijskými hrami. Mgr. Lenka Gronská Růže z Domova pro seniory ve Strážnici Snad všichni Strážničané si váží toho, že je Strážnice městem folklorních tradic. Každý rok město prožívá známé folklorní slavnosti a vinobraní, kdy je město slavnostně vyzdobeno, mimo jiné i tradičními stromky s papírovými růžemi. S těmito tradicemi jsou úzce spjati i uživatelé Domova pro seniory, kteří se zúčastňovali slavností dříve a podle svých možnosti se zúčastňují i nyní. Tak se zrodil nápad, aby senioři v našem Domově, kteří v rámci svých aktivizačních činností vyrá- 14 9/2012

15 bějí spoustu pěkných věcí, zhotovili papírové růže pro výzdobu města při folklorních slavnostech. Tyto papírové růže přinesli zástupci uživatelů Domova pro seniory koncem června jako dárek paní starostce i paní místostarostce města s přáním, aby tyto růže posloužily k výzdobě při folklorních slavnostech. Při předání tohoto dárku nastalo velmi příjemné setkání, které naši senioři prožili s vedením města. Zavzpomínali na své mládí, na místa, odkud pocházejí, a na čas, který se snaží aktivně trávit i v našem Domově. Děkujeme paní starostce Renatě Smutné i paní místostarostce Haně Kosířové, že uživatele Domova přijaly a ti si s nimi mohli velmi pěkně a přátelsky popovídat. Strážnice se tak může pochlubit, že část její slavnostní výzdoby zhotovili senioři - uživatelé našeho Domova pro seniory. Za uživatele děkuje JUDr. Ivana Kyjovská, ředitelka Vzpomínka Děkujeme všem dobrým lidem, kteří se snažili zmírnit naši nesmírnou bolest nad odchodem mojí nezapomenutelné milované dcery Anny Skácelové, roz. Koštuříkové, která byla pohřbena 24. července 2012 na hřbitově St. Peter v Grazu. Za tiché vzpomínky děkují Marie Koštuříková a sestra Alena Kolesíková s rodinou , Mgr. Anna Skácelová 9/

16 Poslední šance chopit se Šance bez bariér Již rok a půl mohou lidé se zdravotním postižením z Hodonína a okolí díky projektu Šance bez bariér zvýšit své pracovní uplatnění. Brněnská nezisková organizace Liga vozíčkářů nabídla tyto aktivity jak v hodonínské pobočce na Štefánikově ulici, tak i v Blansku a ve Žďáře nad Sázavou. Celkově jsme oslovili 176 lidí. Aktivity projektu se zaměřují také na zaměstnavatele, kterým nabízíme mzdovou dotaci. Především díky ní se podařilo zaměstnat již 36 lidí se zdravotním hendikepem - s tělesným, duševním nebo mentálním postižením, s civilizačními onemocněními nebo s jejich kombinací. Navíc díky tomu, že je projekt Šance bez bariér spolufi nancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, jsou veškeré služby pro klienty i zaměstnavatele poskytovány zdarma. A co konkrétně tento projekt zájemcům z řad osob se zdravotním postižením či znevýhodněním nabízí? Na individuálních konzultacích se zájemci jedenkrát týdně scházejí s pracovní konzultantkou v její kanceláři a využívají nabízené služby podle svých potřeb. Na těchto pravidelných schůzkách je možné se zdokonalit například v sestavování motivačního dopisu nebo životopisu, klienti získají informace, kde nalézt vhodnou pracovní nabídku, jak oslovit zaměstnavatele (telefonicky, osobně, em), jak se připravit na pracovní pohovor. Oblast problematiky hledání práce je velmi široká, proto se na individuálních konzultacích snažíme vyjít vstříc i vlastním námětům klientů. I díky individuálním konzultacím nalezlo za dobu trvání projektu celkem 48 klientů nové zaměstnání. Počítačový kurz S počítačem do práce je pak určen pro všechny, kteří chtějí zvýšit šance svého uplatnění na trhu práce. Jen na pobočce v Hodoníně tento kurz úspěšně absolvovalo již 30 účastníků. Třetí aktivitou je workshop Jak na pracovní pohovor. Účastníci tvořící skupinu 4-8 lidí se zde mohou dozvědět, jak a proč zaměstnavatelé organizují výběrová řízení, ale i to, jak se na ně prakticky připravit. Pokud Vás nabídka workshopu oslovila, máte možnost se jej zúčastnit v listopadu a přidat se k již 59 spokojeným účastníkům. Stačí jen kontaktovat pracovní konzultantku. Projekt Šance bez bariér bude na svých pobočkách k dispozici jak klientům, tak i zaměstnavatelům do konce listopadu Pokud vás naše nabídka oslovila a chcete se o našich aktivitách dozvědět více, jsou vám k dispozici webové stránky nebo pracovnice projektu: Mgr. Jana Nekardová Program Práce, vzdělávání, integrace pracovní konzultantka projektu Šance bez bariér pobočka Hodonín Liga vozíčkářů Štefánikova 15, Hodonín tel.: /2012

17 Stacionář Zdislava Veselí nad Moravou PŘIJĎTE SI PROCVIČIT SVOU PAMĚŤ!!! KDY: KAŽDOU STŘEDU OD 9:30 DO 10:30 hod. KDE: ZDISLAVA VESELÍ, O.P.S. ZA POŠTOU 110 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DVEŘE Č. 170 (PŘÍZEMÍ) CENA: ZDARMA Ze školství PŘIJĎTE SMYSLUPLNĚ STRÁVIT ČÁST DOPOLEDNE! Zábavnou formou procvičujeme především dlouhodobou paměť. Pravidelné cvičení paměti pomáhá udržovat dobrou duševní kondici. BLIŽŠÍ INFO: nebo DVEŘE č. 170 (přízemí) Zdislava Veselí, o.p.s., denní stacionář V domě s pečovatelskou službou, Za Poštou 110, Veselí nad Moravou Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Učili se ve škole i v době prázdnin Ve dnech 28. až 30. srpna 2012 byl uspořádán v aule školy vzdělávací kurz pod názvem Strážnicko virtuálně, ve kterém se zájemci z řad veřejnosti učili obsluhovat notebook, pracovat s internetem a vyhledávat virtuální informace o Strážnici a okolí. Lektorkou třídenního kurzu byla Mgr. Milena Bačíková. Vzdělávací akce vznikla na základě spolupráce mezi Základní školou M. Kudeříkové a občanským sdružením OSMA v rámci projektu Strážnicko netradičně. Podobný kurz pro zájemce byl pořádán poprvé v minulém roce a bude rovněž zorganizován o příštích prázdninách. Informace k zahájení školního roku 2012/2013 na ZŠ M. Kudeříkové Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy Oznamujeme všem žákům a jejich rodičům, že školní rok 2012/2013 bude zahájen na Základní škole M. Kudeříkové ve Strážnici v pondělí 3. září Žáci druhých až devátých tříd zahájí školní rok v 8 hod. ve svých třídách. Ve školní jídelně bude zahájeno stravování od úterý 4. září. Žáci prvních tříd slavnostně zahájí svůj první školní rok v 9 hod. ve Velké klubovně nad novou tělocvičnou. Prvňáčci si s sebou do školy přinesou také aktovky. 9/

18 Přání do nového školního roku Základní škola M. Kudeříkové přeje všem žákům, jejich rodičům, všem pedagogům a ostatním zaměstnancům školy úspěšné vykročení do nového školního roku 2012/2013, dále dostatek energie, radosti, klidu a chuti do další společné práce. Základní škola Školní Strážnice Zahájení nového školního roku 2012/2013 Mgr. Risto Ljasovský Vážení rodiče, žáci, dovoluji si Vás pozvat na slavnostní zahájení nového školního roku 2012/2013, které proběhne na školním dvoře v 8.00 hodin. Po ukončení zahájení se odeberou žáci v doprovodu svých třídních učitelů do tříd. Purkyňovo gymnázium Strážnice Strážnické gymnázium Ekoškolou potřetí Ing. Jan W. Jongepier Purkyňovo gymnázium je Ekoškolou již od roku Tento prestižní mezinárodní titul, který mohou školy dostat za různá ekologická opatření, pak obhájilo v roce V červnu tohoto roku získalo titul Ekoškola již potřetí a je jediným gymnáziem v České republice, které se dostalo tak daleko. Třetí titul platí čtyři roky, během kterých se škola bude snažit dostat o významný ekologický krok dál. Ve čtvrtek 14. června 2012 jela osmičlenná delegace Ekotýmu gymnázia do Prahy, kde v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy převzala certifi kát od Mgr. Vladislava Dykasta, ředitele sekce kabinetu ministra životního prostředí. K tomu škola dostala z ruky ředitele pražského sdružení Tereza, koordinátora programu Ekoškola v ČR, i novou vlajku a několik plátěných a papírových tašek s řadou dárků. Hlavní radost však má naše škola z toho, že byly takto odměněny veškeré snahy žáků i učitelů něco dělat pro životní prostředí ve škole a kolem ní. Titul Ekoškola je totiž udělen až poté, co škola splní celou řadu požadavků. Má mít 18 9/2012

19 například fungující Ekotým, který pracuje podle plánu činnosti; žáci musí zpracovat analýzu školy po stránce odpadů, vody, energie atd.; témata Ekoškoly musí být začleněna do výuky; žáci musí informovat a spolupracovat s dalšími. Velmi důležité je i sledování a změna školního provozu, což se týká především třídění odpadů, zdravého stravování, šetření vodou, energií nebo papírem. Dodnes se to podařilo 116 z více než 250 škol, které jsou do programu zapojené. Jak se taková ekoškola projevuje? Odpady jsou pochopitelně téma číslo jedna. I když se jedná o dlouhou cestu, dá se říct, že značná část žáků Purkyňova gymnázia třídění už bere jako samozřejmost. Třídí nejen papír a plasty, ale dobrovolně také hliník, vybité baterie a elektrošrot. PET láhve skončí v popelnicích na chodbách, drobné plasty (např. obaly od tyčinek a bonbonů) v kbelících od hořčice nebo kečupu, které nám dával školní bufet. Školní účet za energii (plyn, elektřinu) je dosti vysoký a tak je i v ekonomickém zájmu školy šetřit, kde to jen lze. Proto jsou prakticky všude nainstalované úsporné žárovky a zářivky. Ty však nemusí svítit pořád, a tak byly na vypínače nalepeny značky, které pomáhají při chytrém rozžíhání světel. Také za pitnou vodu (hlavně záchody!) utrácí škola ročně nemalou částku. Momentálně se snažíme tuto částku snížit tím, že cedulky nad záchody vyzývají (především děvčata) zmenšit množství vody na splachování druhým zmáčknutím, čímž se tok vody zastavuje. Také tzv. perlátory na kohoutcích mají vést ke snížení spotřeby vody. Před prázdninami vydala škola skládačku o vodě, především o tom, jak lze vodou šetřit. S tímto materiálem v ruce pojedou vybraní starší žáci v tomto školním roce poučovat žáky základních škol na Strážnicku. Zájemci mohou skládačku dostat na městském úřadě nebo v turistickém informačním centru. Podrobnosti i fotografie jsou na internetu: 115 let Purkyňova gymnázia Mgr. Ludmila Mrkvová V září 2012 oslaví Purkyňovo gymnázium ve Strážnici 115 let své existence. Toto české gymnázium bylo zřízeno po dlouhých jednáních v roce 1897 a navázalo na dlouhou tradici středního školství ve Strážnici. Na jeho počátku stála již v letech vyšší bratrská škola, na niž navázalo roku 1634 piaristické gymnázium. To se i přes občasné nepříznivé podmínky, které představovala zejména redukce škol a jejich germanizace v souvislosti s reformami Marie Terezie a Josefa II., udrželo až do roku Piaristé v té době již neměli dostatek fi nančních prostředků na provoz školy, proto gymnázium přešlo pod stát a v roce 1874 se změnilo na státní nižší německé gymnázium. Jeho existence však nebyla dlouhá, neboť na konci 19. století klesal mezi českým obyvatelstvem ve Strážnici a okolí zájem o německé školy, a proto v roce 1884 gymnázium pro nedostatek žáků zaniklo. Obyvatelé Strážnice však nesli zrušení První učitelský sbor ve školním roce 1897/1898 9/

20 gymnázia velmi těžce, neboť existence střední školy zvedala kulturní úroveň města. Proto vedení Strážnice spolu s významnými absolventy strážnického gymnázia, mezi nimiž byli zejména olomoucký arcibiskup ThDr. Theodor Kohn, prelát ThDr. Antonín Horný, MUDr. Karel Vyskočil a dr. František Dvorský, začalo dlouhá jednání o obnovení gymnázia ve Strážnici, tentokrát ovšem jako české školy. Konečně v roce 1896 císař František Josef I. schválil zřízení české státní školy od školního roku 1897/1898. První školní rok začal 18. září Byly otevřeny dvě třídy, v nichž studovalo 67 žáků. V čele šestičlenného učitelského sboru stál ředitel Alois Fischer, rodák z českých Zbraslavic, který před nástupem do Strážnice vyučoval na gymnáziu v Přerově. První budova nového gymnázia se nacházela na dnešním náměstí Svobody. Prostory však byly nevyhovující, proto byla postavena nová budova v dnešní Masarykově ulici, která byla slavnostně otevřena roku Ve druhé polovině 20. století se počet žáků ve škole zvyšoval, proto došlo k rozšíření a modernizaci školy. V roce 1981 byla do Budova gymnázia v roce 1904 užívání předána nová budova tělovýchovné haly. V roce 1988 byla ukončena přístavba nové tříposchoďové budovy, která byla spojena se starou budovou gymnázia. Poslední rozsáhlé stavební práce probíhaly do roku 1997 v souvislosti s přípravami 100. výročí založení českého gymnázia. Byla vybudována školní jídelna s kuchyní, provedena půdní vestavba s rekonstrukcí střechy, postavena nová plynová kotelna a obě budovy školy byly spojeny v jeden celek novou fasádou. Další stavební úpravy či opravy probíhají doposud. Strážnické gymnázium je tak v roce svého 115. výročí krásnou moderní školou, která splňuje všechna náročná kritéria kladená na současné vzdělání. Má kvalifi kovaný učitelský sbor a vybudovány výborné materiální podmínky pro moderní vzdělávání studentů. Už v minulosti si obyvatelé města i jeho širokého okolí, odkud přicházely studovat děti do gymnázia, uvědomovali význam této vzdělávací instituce pro celý region. Proto školu vždy podporovali. Přestože v minulosti několikrát hrozilo, že škola bude zrušena či přeložena do významnějšího města, vždy se podařilo existenci gymnázia ve Strážnici obhájit. Významnou roli hrála výborná úroveň školy a její materiální zázemí. To vše má strážnické gymnázium i dnes. Dokladem kvality školy je velká úspěšnost absolventů při jejich přijímání ke studiu na vysokých školách. Doufejme tedy, že i v současné době, kdy dochází k rušení středních škol či omezovaní počtu jejich žáků, si Purkyňovo gymnázium obhájí svou existenci a bude i nadále plnit důležitou kulturní a vzdělávací funkci v regionu, jako tomu bylo vždy v jeho minulosti. 20 9/2012

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2011/2012 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva 2012. ZENIT Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s. (Jiří Stoklásek)

Výroční zpráva 2012. ZENIT Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s. (Jiří Stoklásek) Výroční zpráva 2012 ZENIT Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s. (Jiří Stoklásek) 1 OBSAH: 1. ZENIT-sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s.... 3 2. Organizační struktura společnosti

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více