Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 9/2012 1

2 2 9/2012

3 Městský úřad STRÁŽNICE Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v tomto čase vrcholícího léta, barevných dnů krátících se úměrně k pomalu, ale jistě se vzdalujícímu sluníčku, v čase obtěžkaných sládnoucích durancií, které tolik kontrastují s neomylně usychající a žloutnoucí trávou Ano, v čase, kdy srpen a září, či babí léto s létem si podávají dveře, ve Strážnici začínáme mačkat prvotní mok z plodů, které už počínají vydávat naše po celý rok hýčkané tratě viniční. Tedy přesněji (a zároveň s trochou nadsázky), zatímco sklízení a zpracování vinných plodů se netýká úplně každého strážnického občana, na jejich první koštování jsme odborníci jistě úplně všichni do jednoho (starší 18 let). A tak, milé dámy a vážení pánové, nejen strážničtí, ale i přespolní, přátelé a kamarádi zblízka i zdaleka! Kvapem se blížící sobota 15. září je jistě pevně zapsána ve Vašich diářích, a pokud náhodou ne, věříme, že Vám k tomu zavelí srdce a Vy bez zaváhání zamíříte přímo do centra všeho, pro ten den nejdůležitějšího dění na naše strážnické náměstí. S radostí i zdravou pýchou Vás zveme na Strážnické vinobraní 2012! Určitě bude milé, půvabné a přátelské jako celé naše městečko, které si při této příležitosti také připomene 710. výročí první písemné zmínky o Strážnici. Přijďte se občerstvit, pobavit, pobesedovat, navzájem obdarovat při přátelském setkání všech věkových generací. Jménem všech zastupitelů města Vás zvou a už teď se na Vás těší Renata Smutná - starostka a Hana Kosířová - místostarostka 9/2012 3

4 Informace z městského úřadu Odbor technických služeb Zabezpečení kulturních akcí 2012 Jako každoročně i letos v červenci a srpnu odbor technických služeb zabezpečoval technické zázemí pro akce Kulturního léta. Jednalo se zejména o zajištění přípojky el. energie pro pódium a stánky s občerstvením pro diváky. Ve spolupráci s pracovníky Kulturního domu Strážničan a farním úřadem byl zabezpečen zdárný průběh Strážnické pouti ve dnech Největší akcí města přes prázdninové měsíce je tzv. Zarážání hory ve strážnických vinohradech. Pořádá jej město Strážnice ve spolupráci se ZO ČSZ ve Strážnici. V letošním roce se Zarážání konalo v sobotu , a to v nově rekonstruovaném areálu. Odbor TS se podílel na přípravě veškerého technického zázemí. Před vlastní akcí bylo nutno posekat travnaté plochy nejen u Hotařské búdy, ale i krajnice přístupových cest. Taktéž proběhla očista komunikací v bezprostřední blízkosti konání akce. Protože zde není rozvod el. energie, bylo nutno zabezpečit osvětlení celého areálu včetně připojení stánků na občerstvení a aparatury pro ozvučení. Dodávku el. energie zajišťoval přenosný agregát s dozorem po celou dobu akce. Pro případnou nepřízeň počasí byl postaven stan. Celkové zázemí bylo doplněno instalací chemických záchodků a dovezením odpadkových košů a kontejneru pro ukládání odpadků. V neděli po ukončení celé akce provedli pracovníci OTS ve spolupráci s členy svazu zahrádkářů demontáž veškerého zařízení a zázemí jako i následné dočištění areálu. Ladislav Sovič Odbor investic a správy budov V červenci byla ukončena rekonstrukce terasy kulturního domu dle návrhu projekční kanceláře Arch. Design, s.r.o. z Brna. Velmi dobře odvedenou řemeslnou práci provedla firma Petr Orel, Strážnice, a to nákladem 1,4 mil. Kč. Zdařilý výsledek si pak každý návštěvník kultury může osobně užívat. Nepříjemná omezení, kterým museli v uplynulých prázdninových měsících čelit nejen občané, ale i návštěvníci našeho města procházející Kostelní ulicí, se pomalu chýlí ke zdárnému konci. Během rekonstrukce ulice byl postupně nahrazen původní, již zcela nevyhovující povrch novou žulovou mozaikou. Tvář ulice je dokreslována vysazenou zelení, jež bude v průběhu podzimu dále doplňována dle vegetačních možností. V nejbližších dnech dojde k doplnění mobiliáře, jehož žulové prvky jsou dokončovány ve výrobě na zakázku. 4 9/2012

5 V ulici Nová naplno probíhají stavební práce na opravě komunikace a chodníku. Všechny práce se daří provádět dle předem stanoveného časového harmonogramu, a tak by k ukončení mohlo dojít dle původního předpokladu v měsíci říjnu tohoto roku. V průběhu měsíce srpna byly zahájeny práce na opravě sklepa v městském muzeu. Při této činnosti dojde k odizolování prostoru nad sklepem, čímž by mělo dojít k odstranění ničivého zatékání do objektu muzea. Dále se ve sklepě provede mechanické očištění zdiva, následně dojde k vybrání stávající hliněné podlahy a k vybudování nové podlahy z cihelných dlaždic. Milým bonusem této investiční akce bude úprava vnitřního nádvoří muzea, po níž pak tento prostor může sloužit pro potřeby muzejních a jiných kulturních akcí. V srpnu byla dokončena oprava Hotařské búdy finančním nákladem ve výši 400 tisíc Kč. Tyto prostředky budou zaplaceny prostřednictvím Místní akční skupiny Strážnicko z dotace poskytované Státním zemědělským intervenčním fondem ČR. Opravou střechy, komínu a omítek došlo k podstatnému zlepšení stavu budovy, takže letošní Zarážání hory bylo úspěšné nejen díky krásnému počasí, ale také díky velmi pěknému novému prostředí. Na Základní škole v ulici Školní byly kompletně opraveny chodby ve 2. a 3. patře. Po kompletní výměně dlažeb a obkladů z hledisek bezpečnostních a estetických se podařilo přichystat žákům a jejich pedagogům krásné prostředí do začátku nového školního roku. Akci provedla Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. nákladem ve výši 942 tisíc Kč. Ing. Petr Helísek 9/2012 před opravou po opravě 5

6 Úsek životního prostředí Co nového na úseku životního prostředí v době letních měsíců? - V měsíci červenci byl stavebně dokončen projekt Optimalizace skládky TKO Strážnice, v rámci něhož byla část první etapy skládky rekultivována a dokončena druhá etapa skládky k ukládání odpadů. Tato skládka představuje významné zařízení pro odstraňování odpadů v rámci celého regionu, ale především pro samotné město. Díky této nově zajištěné možnosti ukládání odpadů na vlastní skládku na ploše 4750 m2 po dobu minimálně dalších 15 let dochází k výrazné ochraně fi nančních nákladů pro občany, kdy již reálně hrozilo fi nančně daleko nákladnější ukládání odpadů (včetně jejich přepravy) do jiných vytipovaných zařízení v okolí. - V srpnu byla dokončena výstavba kompostárny v areálu skládky Strážnice a nyní bude zahájen zkušební provoz tohoto zařízení. Projekt nese název Plocha pro úpravu BRO v areálu centra pro nakládání s odpady města Strážnice. Cílem projektu, jehož celkové náklady přesahují 7 mil. Kč vč. DPH, je poskytnout zařízení, ve kterém budou zpracovávány zelené odpady města. Kapacita nově zbudované kompostárny bude 1500 t biologického odpadu za rok. Biologicky rozložitelný odpad bude zajištěn z údržby městské zeleně a dále pak řízeným systémem sběru tohoto odpadu od občanů. V procesu kompostování budou využity tzv. kalifornské žížaly, jejichž činností bude zefektivněn proces přeměny biologického odpadu, a zároveň bude dosaženo vyšší kvality produkovaného kompostu. K realizaci projektu se nám podařilo v rámci Operačního programu Životní prostředí získat nemalé finanční zdroje z Evropské unie - příspěvek z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí činí 90 % uznatelných nákladů, tj. celkem Kč bylo poskytnuto našemu městu pro tuto akci. - Dále úspěšně pokračuje stavba dalšího projektu s názvem Centrum pro nakládání s odpady města Strážnice. Jedná se o výstavbu moderního sběrného dvora s celkovými realizačními náklady téměř 12 mil. Kč vč. DPH. V centru budou kromě separovaných složek komunálního odpadu shromažďovány také odpady objemné, stavební suť, inertní odpad, nebezpečné odpady a bude zde také zřízeno místo zpětného odběru elektrozařízení. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování o 2970 t/rok. Na realizaci projektu se nám rovněž podařilo získat 90% dotaci z Operačního programu Životní prostředí a dalších 5 % realizačních nákladů obdrželo město z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Stavba má být dokončena do termínu V měsíci srpnu prováděla u nás potřebné odborné zásahy fi rma Lesy Horňácko, která byla vybrána v rámci soutěže veřejné zakázky na realizaci díla Obnova vybraných alejí v extravilánu města Strážnice. Jednalo se o odborný zdravotní a bezpečnostní ořez tří chráněných dubových alejí arboristickými metodami nacházejí se u hájenky při výjezdu ze Strážnice směrem na Bzenec (patrno i ze silnice) a dále po obou stranách ochranné hráze řeky Moravy směrem na Bzenec. I v tomto případě jsme byli úspěšní při získávání důležitých fi nancí tak, abychom mohli uskutečnit toto důležité dílo, aniž bychom současně nezatížili beztak napjatý rozpočet města. Finanční podporu jsme získali v rámci operačního programu Životního prostředí a z prostředků EU v celkové výši bezmála Kč, ke kterým jsme přidali již jen 10 % vlastních fi nančních zdrojů města. Ing. Jaromír Michálek 6 9/2012

7 Setkání s občany k dopravní situaci ve Strážnici Dopravní zátěž obcí a měst se neustále zvyšuje nejen v naší republice, ale i jinde ve světě. Je to patrně důsledek globalizace a dalších jevů, které sice do jisté míry přispívají k většímu pohodlí obyvatel, ale na druhé straně na ně kladou velkou ekologickou zátěž. Problematiku dopravy se pak dlouhodobě snaží řešit vedení jednotlivých dotčených obcí, Strážnici nevyjímaje. Dlouholetá extrémní dopravní zátěž našeho města byla nyní ještě aktuálně zesílena v důsledku objížďky aut, která jsou do našeho města směrována prostřednictvím navigací - ve snaze vyhnout se úplné uzavírce na silnici I/55 v úseku mezi Kunovicemi a Uherským Ostrohem. K tématu dopravy vedení obce proto připravilo besedu s občany, která se bude konat v v kulturním domě ve Strážnici. K besedě jsou přizváni odborníci, kteří budou zodpovídat dotazy občanů. Zveme občany k hojné účasti. Hana Kosířová, místostarostka Ze sociální oblasti Dotaz: Náš syn, který odešel z domu a bydlí jinde, si nadále nechává doručovat poštu do naší poštovní schránky, na naši adresu. S tímto nesouhlasíme. Jak postupovat, aby se tak nedělo? Odpověď: Na poštovní schránku u Vašeho domu je třeba napsat jména těch, kterým má být do této schránky pošta doručována, tedy členů Vaší rodiny, kteří na adrese bydlí. Pošta tam potom nedoručí žádnou jinou zásilku než tu, která je adresovaná občanům, jejichž jména jsou uvedena na poštovní schránce u domu. Váš syn může s Českou poštou, kterou si zvolí, uzavřít dohodu o doručování, kdy uvede své jméno a adresu (adres může být i několik), které mu mají být doručeny ponechají se zákonnou úložní dobu na poště k vyzvednutí. Pokud si je adresát, který má s Českou poštou uzavřenou smlouvu o doručování, v této lhůtě nevyzvedne, pošta zásilku vrací na adresu odesilatele. Pokud by byly k této problematice ještě další, podrobnější otázky, budou každému zájemci zodpovězeny na České poště. Bc. Helena Tomčalová Oznámení o pronájmu nebytových prostor Město Strážnice hodlá pronajmout kancelář č. 16 (volná kancelář naproti odboru investic a správy budov) v budově městského úřadu na náměstí Svobody č.p Jedná se o kancelář nacházející se ve II. NP objektu o celkové výměře 36, 10 m2. Žádosti doručte na adresu: MěÚ Strážnice, odbor investic a správy budov Ing. Petr Helísek, náměstí Svobody 503, Strážnice. Případné dotazy volejte na telefonní číslo , Město Strážnice dále oznamuje případným zájemcům, že hodlá pronajímat volné nebytové prostory na zdravotním středisku. Případné dotazy opět volejte na telefonní číslo , Termíny svozu tříděného odpadu září 2012: Papír (modré pytle): 4. září 2012 (úterý) Plast (žluté pytle): září 2012 (úterý) 9/2012 7

8 Turistické informační centrum Strážnicko Krátce o novinkách TIC Strážnicko se může pochlubit dalšími novinkami. Kromě nejoblíbenějšího turistického sortimentu - turistických známek (č. 561 Město Strážnice, č. 814 Baťův kanál, č. 578 Skanzen, č Zámek a nově č Petrov - Plže), turistických vizitek (Město Strážnice, Skanzen, Výklopník Sudoměřice, Petrov - Plže a Větrný mlýn v Kuželově), cykloturistických map a nejrůznějších pohlednic má nově Ofi ciální pamětní ražbu (mince) a keramiku (hrnek, zvonek a náprstek) s motivy města Strážnice. Infocentrum v létě navštívilo okolo 3000 návštěvníků měsíčně, převážně cyklistů. O tom, že odsud odcházeli spokojeni, svědčí fakt, že se TIC Strážnicko umístilo na 3. místě (62 hlasů ze 404) v rámci Jihomoravského kraje v soutěži o nejoblíbenější infocentrum v celé České republice, kterou vyhlásila Asociace turistických informačních center v součinnosti s krajskými orgány a Centrálou cestovního ruchu. TIC Strážnicko ve snaze propagovat město Strážnici publikovalo článek O otevírání turistické sezony a nového mola ve Strážnickém přístavišti v aktuálním čísle časopisu Vodní cesty a plavba (2/2012, s ). Velký prostor má infocentrum také na internetu - na oficiálním webu města (www.straznice-mesto.cz) - počet přístupů okolo měsíčně (zde se zájemci mohou dozvědět o připravovaných akcích, přečíst si zprávy a prohlédnout fotografi e z akcí již uskutečněných) - i na dalších portálech, např. TIC Strážnicko se postupně stalo první samozřejmou zastávkou turistů přijíždějících do města i okolí. Tady se jim dostanou potřebné informace o ubytování, stravování, akcích, jízdních řádech a tipech na výlety. Mgr. Lenka Gronská Nový majitel Tabačky věří v další rozvoj města Mimořádně rozsáhlý areál s velkým potenciálem k dalšímu rozvoji vznikl v jižní části našeho města propojením dnes už bývalého areálu firmy Philip Morris ČR a.s. (tzv. Tabačka) s původním územím firmy Prefa a.s. A právě Prefa se, po vítězství ve výběrovém řízení vypsaném společností Philip Morris počátkem letošního roku, stala novým majitelem celého areálu. V uplynulém měsíci vedení firmy Prefa Brno a.s. slavnostně převzalo nově nabytý majetek od původního majitele a s novými plány k rozvoji města a regionu se energicky ujalo dalšího řízení. Zde jsou slova generálního ředitele, ing. Jaroslava Starosty: Naše společnost Prefa Brno a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních dílců v České republice. Jako jedni z mála v ČR jsme udrželi výrobu širokého sortimentu betonových a železobetonových stavebních dílců, které dělíme do čtyř produktových skupin: výrobky pro kanalizace (trouby, šachty, spustě); drobné stavební materiály (dlažba, obrubníky, venkovní architektura, zdící materiály, ploty); výrobky a konstrukce pro pozemní stavby (stropní dílce, tyčové a stěnové dílce pro nosné konstrukce staveb, schody, balkóny aj.); nádrže a výrobky pro ekologické stavby (kruhové a pravoúhlé nádrže, trafostanice a jiné velkorozměrové výrobky). 8 9/2012

9 Výrobní závody společnosti jsou situovány v jihomoravském regionu, konkrétně v Kuřimi, Oslavanech, Hodoníně a ve Strážnici. Kromě těchto závodů provozujeme strojní výrobu ve Veselí n. M. a výrobu kompozitních materiálů v naší dceřiné společnosti Prefa Kompozity a.s. Náš obchodní region zahrnuje celé území České republiky a Slovenska. Náš závod ve Strážnici patří k největším výrobním kapacitám jak v rámci naší společnosti, tak ve srovnání s ostatními výrobci v ČR a v celém středoevropském regionu. Závod je výjimečný svým zaměřením na výrobky pro výstavbu kanalizačních sítí a zejména šíří vyráběného sortimentu. Ve Strážnici vyrábíme betonové a železobetonové trouby o průřezu od 150 do 1800 mm v různých tvarových provedeních a pro různé použití (kruhové, vejčité, s výstelkami, s uložením do výkopu nebo pro technologii protlačování). K našim troubám a také k troubám z jiných materiálů vyrábíme široký sortiment šachet v mnoha tvarových a materiálových variantách. K dalším aktivitám závodu patří výroba vpustí, prodej doplňkového zboží a prodej transportbetonu. Všechny výrobky jsou vyráběny podle požadavků našich zákazníků. Abychom mohli splnit i budoucí požadavky trhu, máme vlastní vývoj, jehož každoročním výstupem je několik nových tvarů, aplikací a technologických postupů. Ve strážnickém závodě pracuje v tuto dobu 75 zaměstnanců, čímž se řadíme k největším zaměstnavatelům ve Strážnici a okolí. Jedná se o velice zkušený a pracovitý kolektiv, který pod vedením ředitele závodu pana Antonína Poláška dosahuje kvalitních výsledků, které závod řadí na přední místo v naší akciové společnosti. Kvalitní pracovní síla a také poloha závodu ve Strážnici vedla vedení společnosti k rozhodnutí rozšířit naše aktivity a za tím účelem koupit od firmy Philip Morris sousední areál bývalé Tabačky. Tento záměr se také podařilo úspěšně zrealizovat, a tak právě v těchto dnech jsme areál převzali. Pod novým názvem Logistický areál Strážnice plánujeme jeho postupné využití pro naše současné a rozšíření pro budoucí aktivity. Část areálu nabídneme k pronájmu. Rádi oslovíme zejména místní firmy a podnikatele. V části areálu, která přiléhá k našemu výrobnímu závodu, budeme postupně rozvíjet naše vlastní podnikatelské aktivity. Rád bych tímto poděkoval vedení města Strážnice za vstřícný postoj, porozumění a morální pomoc během celého procesu prodeje, a vyslovil důvěru, že naše aktivity budou přínosem pro město a jeho okolí. Ing. Jaroslav Starosta generální ředitel společnosti Prefa Brno a.s. Celkové foto nového výrobního závodu Prefa Brno a.s. ve Strážnici (s přilehlým areálem Tabačky v pozadí). 9/2012 9

10 Ze života města Gratulace Anně Vítkové ke 100. narozeninám Před sto lety se právě v den letního slunovratu, tedy , ve Strážnici narodila Anna Vítková. K jejímu kulatému výročí jí přišly osobně poblahopřát paní starostka spolu s paní místostarostkou a s pracovnicí OSSZ Ludmilou Bábikovou. Při jejich milém setkání se oslavenkyně, velmi příjemná a elegantní dáma, postupně rozhovořila o svém životě - o útrapách, strastech, ale i radostech, které jí za sto let připravil. Po absolvování Obchodní akademie v Uherském Hradišti jí jako osmnáctiletému sirotkovi učitelka Božena Hrejsová (na počest které je pojmenována i jedna ulice ve městě) zařídila pracovní pobyt ve Francii, kde se tehdy mladá dívenka zdržela celkem osm let. Pobyt ji velmi obohatil - získala tolik potřebný rozhled a pilně se učila cizí jazyky (francouzštinu, angličtinu a němčinu). Velkým pomocníkem jí byla kromě běžné každodenní komunikace četba krásné literatury v originálech. Po návratu do vlasti dlouhá léta žila v Praze, poté ve Starém Městě u Uherského Hradiště, až se nakonec vrátila opět do rodné Strážnice. Ve svých vzpomínkách se ovšem ráda vrací k mládí a ke své milované Francii. Popřejme jí tedy i my všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let prožitých mezi námi ve Strážnici! Na závěr si ještě dovoluji připojit její poselství adresované nám všem. Užívejte života v dobrotě a ve slušnosti, co nejvíc můžete, a buďte veselí, dokud máte život k dispozici - frnkne to a už je téměř konec, říká paní Vítková, která právě s chutí vstoupila do svého dalšího století. Mgr. Lenka Gronská NEPŘEHLÉDNĚTE! SOUTĚŽ o nejkrásnější truhlík bude ještě probíhat do konce měsíce září. Pošlete fotku Vaší výsadby a text na adresu Výherce soutěže čekají hodnotné ceny. 10 9/2012

11 Udělení titulů Sportovní legenda města Strážnice V pondělní podvečer představitelé města Strážnice udělili v rámci zasedání zastupitelstva města čestné tituly Nejlepší sportovec města Strážnice Sportovní legenda panu Františku Jochovi a Josefu Vybíralovi za celoživotní sportovní přínos. Františka Jocha láska ke sportu provází po celý život. Velkým podnětem mu bylo sokolské hřiště nedaleko jeho domova, kam si chodil zasportovat už jako malý chlapec. V patnácti letech začal hrávat spolu se svými přáteli v oddíle odbíjené TJ Jiskra Strážnice. Od roku 1976 se začal věnovat lehké atletice - běhu na dlouhé tratě. Od roku 1986 se podílel na organizování Strážnických půlmaratonů. František Joch se každoročně zúčastňuje běžeckých závodů po celé České republice i v zahraničí, ročně jich absolvuje přes třicet. Zúčastnil se mistrovství v Polsku, Itálii, Norsku, Slovinsku, Maďarsku a dalších státech. V roce 2006 vstoupil do TJ Sokol Strážnice. Jeho osobní rekordy byly: běh na 5 km za 16,29 minut, na 10 km 33,47 minut a maraton za 2:40,47. Doposud absolvoval přes 520 závodů. Stále aktivně sportuje, běhá, chodí na pěší túry, fotografuje a díky jeho fyzické aktivitě ho také nikdy neopouští dobrá nálada. Josef Vybíral zůstal ve Strážnici po absolvování středoškolských studií, kde až do roku 1990 trénoval oddíl vzpírání v areálu tělocvičny SZTŠ. Po dvaceti letech úspěšné činnosti však oddíl musel tělocvičnu opustit a poté se rozpadl. Josef Vybíral se přesto zúčastnil nepřeberného množství závodů. V roce 1875 a 1980 byl přeborníkem kraje ve váze do 60 kg. Od roku 1991 závodil již za veterány, zúčastnil se mnohých mistrovství republiky, Evropy i světa. Na Mistrovství Evropy ve vzpírání, kterého se zúčastnil celkem desetkrát, byl jednou třetí, dvakrát čtvrtý, dvakrát pátý, jedenkrát šestý, jedenkrát sedmý, dvakrát osmý a jedenkrát devátý. Mistrovství světa se zúčastnil celkem pětkrát, dvakrát byl třetí, dvakrát čtvrtý a jedenkrát pátý. V dubnu 2011 získal titul mistra republiky v Meziboří u Chomutova a v letošním roce 2012 tento titul obhájil ve veteránské lize v Bohumíně. Dle možností se účastní závodů po celém světě, v letošním roce v září to bude ve Lvově na Ukrajině. A jaké je jejich poselství všem - a hlavně mladým lidem? Sportujte, je to jedno jak, ale sportujte co nejvíc! Mgr. Lenka Gronská 9/

12 FS Demižón na největším folklorním festivalu Německa První víkend v červenci se v německém městě Bitburg každoročně koná folklorní festival. A že to není festival jen tak nějaký, jsme zjistili hned poté, co nám přišly první materiály a ofi ciální pozvání. Je to totiž největší folklorní festival v Německu. V letošním roce se ho zúčastnilo 30 souborů. To, že jsme byli vybráni organizátory festivalu jako zástupci České republiky, nás proto velmi potěšilo. Ale ještě více jsme byli překvapeni, když nám přišlo oznámení o tom, že jsme byli vybráni a celé slavnostní zahájení festivalu bude v naší režii. A to včetně veškerých ofi cialit v 19 jsme se tedy vydali na 1000 km dlouhou cestu. V autobuse panovala velmi dobrá nálada a všichni se už těšili, jaké nové zážitky nám tento festival přinese. Po probdělé noci strávené v autobusu jsme ve čtvrtek v dopoledních hodinách dorazili do Bitburgu. A to se již pomalu začal roztáčet náš festivalový kolotoč. Info schůzka s organizátory, ubytování, občerstvení, malá siesta a pak už zkouška a příprava na zahajovací ceremoniál. V se začali scházet první diváci, kteří měli předem určená a jmenovkami označená místa. Ve 20 hodin bylo již obsazeno všech 400 míst a zahajovací ceremoniál mohl začít. Po projevech starosty města Bitburg a dalších německých politiků jsme se dostali na řadu i my. A pak zase projev, tentokrát od Rady vyslance České republiky pana Milana Čoupka. A zase my. A na závěr slavnostní zápis za Českou republiku do kroniky. Pak již následovala volná zábava a malé občerstvení pro všechny zúčastněné. Při volné zábavě a konverzaci s lidmi z publika jsme postupně zjišťovali, s kým máme tu čest. Byl tu již zmiňovaný starosta města Bitburg Joachim Kandels s manželkou, zástupce české republiky pan Milan Čoupek, zástupci německé politické scény, zástupci americké armády, bankéři, sponzoři. Všichni nám sdělovali své dojmy z našeho vystoupení a to osobně, anebo prostřednictvím Čechoslováků žijících v tomto městě. Když jsme si šli nad ránem chvilku zdřímnout, usínali jsme s pocitem dobře vykonané práce. A že jsme se opravdu líbili, jsme si ověřili už druhý den, kdy jsme se našli na titulních stránkách novin. A festivalový kolotoč se točí dál, je tu pátek budíček (pro ty, kteří stihli usnout), snídaně, zkouška, vystoupení, oběd, malá siesta, zkouška a odměna za podařené vystoupení náštěva aquaparku. Pak večeře a společné setkání souborů. Bohužel v nejlepším ukončené nekompromisními německými zákony, které přesně stanovují noční klid. Sobota se nesla v podobném duchu snídaně, zkouška, vystoupení, oběd, malá siesta, zkouška, večeře a gala vystoupení. Neděle již byla 12 9/2012

13 pestřejší po snídani jsme se zúčastnili mše svaté, na které jsme tradičně zazpívali a co nás překvapilo, na přání organizátorů i zatancovali. No a pak oběd, průvod, zkouška, večeře a další vystoupení. V pondělí nás čekalo ještě dopolední vystoupení a večer závěrečný slavnostní galaprogram, na kterém jsme se již s publikem a celým festivalem rozloučili. V úterý jsme po snídani zabalili všechny věci a kolem poledne jsme zamířili domů. Domů, ale zkratkou přes 50 km vzdálené Lucembursko, kde jsme si za dobře zvládnutá vystoupení, jako odměnu, udělali krátkou přestávku k prohlídce hlavního města. A ve středu v 8 hodin ráno jsme již vysedali z autobusu doma ve Strážnici. Po festivalech ve Francii (3x), Německu, Polsku (3x), Dánsku a Slovensku je tento festival dalším přírůstkem do naší festivalové sbírky. Další informace o souboru Demižón můžete najít na webových stránkách demizon.straznice.cz/ Pokud se k nám chcete přidat, neváhejte a přijďte za námi do orelské tělocvičny (vchod z uličky). Najdete nás tam každý pátek od hod. Dětský folklorní soubor Demižónek Dětský folklorní soubor Demižónek začíná letos již čtvrtou sezonu své činnosti. Stejně jako soubor Demižón pracuje pod orelskou jednotou ve Strážnici. Děti, které soubor navštěvují, jsou rozděleny podle věku do dvou oddělení děti od 3 do 6 let a děti a mládež od 6 do 15 let. V rámci nácviků, které jsou zaměřeny jak na taneční průpravu, tak na tanec samotný, se děti učí správnému držení těla, učí se taneční prvky různých regionů, taneční hry, rytmické prvky a rytmiku a samozřejmě lidové písničky a zpěv. V minulé sezoně jste děti z Demižónku mohli vidět na Vánoční besídce, kterou pořádal strážnický Orel, na benefi čním koncertu Multikulti benefi ce pro Okanduli, starší chlapci z Demižónku se zúčastnili pořadu Fašanky, fašanky ve strážnickém skanzenu. Demižónek měl i své zástupce v soutěži Zpěváček Dále se děti předvedly ve strážnickém skanzenu při příležitosti Stavění máje, na oslavě Svátku matek, na dětských hodech v Podivíně. Zúčastnily se také průvodu v rámci MFF Strážnice, dostaveníčka strážnických souborů a dětského odpoledne na zahradě u sv. Martina. Nábor nových členů do souboru Demižónek se bude konat v pátek v hod. v tělocvičně Orla. 9/

14 Mezinárodní setkání piaristické mládeže Poslední červencový týden bylo město Strážnice místem Mezinárodního setkání piaristické mládeže. Do města se sjelo okolo 150 mladých lidí z Polska, Maďarska a Itálie. Střechu nad hlavou a stravu jim poskytla Základní škola M. Kudeříkové. Nejprve se účastníci formou soutěžní hry seznámili s pamětihodnostmi a zajímavostmi města Strážnice, poté navštívili i města vzdálenější - Bratislavu a Vídeň. Městu Strážnici za jeho pohostinnost poděkovali nedělením odpoledním koncertem, kde se každá skupina prezentovala svým krátkým hudebním programem. Vykonali také pouť na Velehrad a setkání bylo ukončeno olympijskými hrami. Mgr. Lenka Gronská Růže z Domova pro seniory ve Strážnici Snad všichni Strážničané si váží toho, že je Strážnice městem folklorních tradic. Každý rok město prožívá známé folklorní slavnosti a vinobraní, kdy je město slavnostně vyzdobeno, mimo jiné i tradičními stromky s papírovými růžemi. S těmito tradicemi jsou úzce spjati i uživatelé Domova pro seniory, kteří se zúčastňovali slavností dříve a podle svých možnosti se zúčastňují i nyní. Tak se zrodil nápad, aby senioři v našem Domově, kteří v rámci svých aktivizačních činností vyrá- 14 9/2012

15 bějí spoustu pěkných věcí, zhotovili papírové růže pro výzdobu města při folklorních slavnostech. Tyto papírové růže přinesli zástupci uživatelů Domova pro seniory koncem června jako dárek paní starostce i paní místostarostce města s přáním, aby tyto růže posloužily k výzdobě při folklorních slavnostech. Při předání tohoto dárku nastalo velmi příjemné setkání, které naši senioři prožili s vedením města. Zavzpomínali na své mládí, na místa, odkud pocházejí, a na čas, který se snaží aktivně trávit i v našem Domově. Děkujeme paní starostce Renatě Smutné i paní místostarostce Haně Kosířové, že uživatele Domova přijaly a ti si s nimi mohli velmi pěkně a přátelsky popovídat. Strážnice se tak může pochlubit, že část její slavnostní výzdoby zhotovili senioři - uživatelé našeho Domova pro seniory. Za uživatele děkuje JUDr. Ivana Kyjovská, ředitelka Vzpomínka Děkujeme všem dobrým lidem, kteří se snažili zmírnit naši nesmírnou bolest nad odchodem mojí nezapomenutelné milované dcery Anny Skácelové, roz. Koštuříkové, která byla pohřbena 24. července 2012 na hřbitově St. Peter v Grazu. Za tiché vzpomínky děkují Marie Koštuříková a sestra Alena Kolesíková s rodinou , Mgr. Anna Skácelová 9/

16 Poslední šance chopit se Šance bez bariér Již rok a půl mohou lidé se zdravotním postižením z Hodonína a okolí díky projektu Šance bez bariér zvýšit své pracovní uplatnění. Brněnská nezisková organizace Liga vozíčkářů nabídla tyto aktivity jak v hodonínské pobočce na Štefánikově ulici, tak i v Blansku a ve Žďáře nad Sázavou. Celkově jsme oslovili 176 lidí. Aktivity projektu se zaměřují také na zaměstnavatele, kterým nabízíme mzdovou dotaci. Především díky ní se podařilo zaměstnat již 36 lidí se zdravotním hendikepem - s tělesným, duševním nebo mentálním postižením, s civilizačními onemocněními nebo s jejich kombinací. Navíc díky tomu, že je projekt Šance bez bariér spolufi nancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, jsou veškeré služby pro klienty i zaměstnavatele poskytovány zdarma. A co konkrétně tento projekt zájemcům z řad osob se zdravotním postižením či znevýhodněním nabízí? Na individuálních konzultacích se zájemci jedenkrát týdně scházejí s pracovní konzultantkou v její kanceláři a využívají nabízené služby podle svých potřeb. Na těchto pravidelných schůzkách je možné se zdokonalit například v sestavování motivačního dopisu nebo životopisu, klienti získají informace, kde nalézt vhodnou pracovní nabídku, jak oslovit zaměstnavatele (telefonicky, osobně, em), jak se připravit na pracovní pohovor. Oblast problematiky hledání práce je velmi široká, proto se na individuálních konzultacích snažíme vyjít vstříc i vlastním námětům klientů. I díky individuálním konzultacím nalezlo za dobu trvání projektu celkem 48 klientů nové zaměstnání. Počítačový kurz S počítačem do práce je pak určen pro všechny, kteří chtějí zvýšit šance svého uplatnění na trhu práce. Jen na pobočce v Hodoníně tento kurz úspěšně absolvovalo již 30 účastníků. Třetí aktivitou je workshop Jak na pracovní pohovor. Účastníci tvořící skupinu 4-8 lidí se zde mohou dozvědět, jak a proč zaměstnavatelé organizují výběrová řízení, ale i to, jak se na ně prakticky připravit. Pokud Vás nabídka workshopu oslovila, máte možnost se jej zúčastnit v listopadu a přidat se k již 59 spokojeným účastníkům. Stačí jen kontaktovat pracovní konzultantku. Projekt Šance bez bariér bude na svých pobočkách k dispozici jak klientům, tak i zaměstnavatelům do konce listopadu Pokud vás naše nabídka oslovila a chcete se o našich aktivitách dozvědět více, jsou vám k dispozici webové stránky nebo pracovnice projektu: Mgr. Jana Nekardová Program Práce, vzdělávání, integrace pracovní konzultantka projektu Šance bez bariér pobočka Hodonín Liga vozíčkářů Štefánikova 15, Hodonín tel.: /2012

17 Stacionář Zdislava Veselí nad Moravou PŘIJĎTE SI PROCVIČIT SVOU PAMĚŤ!!! KDY: KAŽDOU STŘEDU OD 9:30 DO 10:30 hod. KDE: ZDISLAVA VESELÍ, O.P.S. ZA POŠTOU 110 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DVEŘE Č. 170 (PŘÍZEMÍ) CENA: ZDARMA Ze školství PŘIJĎTE SMYSLUPLNĚ STRÁVIT ČÁST DOPOLEDNE! Zábavnou formou procvičujeme především dlouhodobou paměť. Pravidelné cvičení paměti pomáhá udržovat dobrou duševní kondici. BLIŽŠÍ INFO: nebo DVEŘE č. 170 (přízemí) Zdislava Veselí, o.p.s., denní stacionář V domě s pečovatelskou službou, Za Poštou 110, Veselí nad Moravou Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Učili se ve škole i v době prázdnin Ve dnech 28. až 30. srpna 2012 byl uspořádán v aule školy vzdělávací kurz pod názvem Strážnicko virtuálně, ve kterém se zájemci z řad veřejnosti učili obsluhovat notebook, pracovat s internetem a vyhledávat virtuální informace o Strážnici a okolí. Lektorkou třídenního kurzu byla Mgr. Milena Bačíková. Vzdělávací akce vznikla na základě spolupráce mezi Základní školou M. Kudeříkové a občanským sdružením OSMA v rámci projektu Strážnicko netradičně. Podobný kurz pro zájemce byl pořádán poprvé v minulém roce a bude rovněž zorganizován o příštích prázdninách. Informace k zahájení školního roku 2012/2013 na ZŠ M. Kudeříkové Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy Oznamujeme všem žákům a jejich rodičům, že školní rok 2012/2013 bude zahájen na Základní škole M. Kudeříkové ve Strážnici v pondělí 3. září Žáci druhých až devátých tříd zahájí školní rok v 8 hod. ve svých třídách. Ve školní jídelně bude zahájeno stravování od úterý 4. září. Žáci prvních tříd slavnostně zahájí svůj první školní rok v 9 hod. ve Velké klubovně nad novou tělocvičnou. Prvňáčci si s sebou do školy přinesou také aktovky. 9/

18 Přání do nového školního roku Základní škola M. Kudeříkové přeje všem žákům, jejich rodičům, všem pedagogům a ostatním zaměstnancům školy úspěšné vykročení do nového školního roku 2012/2013, dále dostatek energie, radosti, klidu a chuti do další společné práce. Základní škola Školní Strážnice Zahájení nového školního roku 2012/2013 Mgr. Risto Ljasovský Vážení rodiče, žáci, dovoluji si Vás pozvat na slavnostní zahájení nového školního roku 2012/2013, které proběhne na školním dvoře v 8.00 hodin. Po ukončení zahájení se odeberou žáci v doprovodu svých třídních učitelů do tříd. Purkyňovo gymnázium Strážnice Strážnické gymnázium Ekoškolou potřetí Ing. Jan W. Jongepier Purkyňovo gymnázium je Ekoškolou již od roku Tento prestižní mezinárodní titul, který mohou školy dostat za různá ekologická opatření, pak obhájilo v roce V červnu tohoto roku získalo titul Ekoškola již potřetí a je jediným gymnáziem v České republice, které se dostalo tak daleko. Třetí titul platí čtyři roky, během kterých se škola bude snažit dostat o významný ekologický krok dál. Ve čtvrtek 14. června 2012 jela osmičlenná delegace Ekotýmu gymnázia do Prahy, kde v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy převzala certifi kát od Mgr. Vladislava Dykasta, ředitele sekce kabinetu ministra životního prostředí. K tomu škola dostala z ruky ředitele pražského sdružení Tereza, koordinátora programu Ekoškola v ČR, i novou vlajku a několik plátěných a papírových tašek s řadou dárků. Hlavní radost však má naše škola z toho, že byly takto odměněny veškeré snahy žáků i učitelů něco dělat pro životní prostředí ve škole a kolem ní. Titul Ekoškola je totiž udělen až poté, co škola splní celou řadu požadavků. Má mít 18 9/2012

19 například fungující Ekotým, který pracuje podle plánu činnosti; žáci musí zpracovat analýzu školy po stránce odpadů, vody, energie atd.; témata Ekoškoly musí být začleněna do výuky; žáci musí informovat a spolupracovat s dalšími. Velmi důležité je i sledování a změna školního provozu, což se týká především třídění odpadů, zdravého stravování, šetření vodou, energií nebo papírem. Dodnes se to podařilo 116 z více než 250 škol, které jsou do programu zapojené. Jak se taková ekoškola projevuje? Odpady jsou pochopitelně téma číslo jedna. I když se jedná o dlouhou cestu, dá se říct, že značná část žáků Purkyňova gymnázia třídění už bere jako samozřejmost. Třídí nejen papír a plasty, ale dobrovolně také hliník, vybité baterie a elektrošrot. PET láhve skončí v popelnicích na chodbách, drobné plasty (např. obaly od tyčinek a bonbonů) v kbelících od hořčice nebo kečupu, které nám dával školní bufet. Školní účet za energii (plyn, elektřinu) je dosti vysoký a tak je i v ekonomickém zájmu školy šetřit, kde to jen lze. Proto jsou prakticky všude nainstalované úsporné žárovky a zářivky. Ty však nemusí svítit pořád, a tak byly na vypínače nalepeny značky, které pomáhají při chytrém rozžíhání světel. Také za pitnou vodu (hlavně záchody!) utrácí škola ročně nemalou částku. Momentálně se snažíme tuto částku snížit tím, že cedulky nad záchody vyzývají (především děvčata) zmenšit množství vody na splachování druhým zmáčknutím, čímž se tok vody zastavuje. Také tzv. perlátory na kohoutcích mají vést ke snížení spotřeby vody. Před prázdninami vydala škola skládačku o vodě, především o tom, jak lze vodou šetřit. S tímto materiálem v ruce pojedou vybraní starší žáci v tomto školním roce poučovat žáky základních škol na Strážnicku. Zájemci mohou skládačku dostat na městském úřadě nebo v turistickém informačním centru. Podrobnosti i fotografie jsou na internetu: 115 let Purkyňova gymnázia Mgr. Ludmila Mrkvová V září 2012 oslaví Purkyňovo gymnázium ve Strážnici 115 let své existence. Toto české gymnázium bylo zřízeno po dlouhých jednáních v roce 1897 a navázalo na dlouhou tradici středního školství ve Strážnici. Na jeho počátku stála již v letech vyšší bratrská škola, na niž navázalo roku 1634 piaristické gymnázium. To se i přes občasné nepříznivé podmínky, které představovala zejména redukce škol a jejich germanizace v souvislosti s reformami Marie Terezie a Josefa II., udrželo až do roku Piaristé v té době již neměli dostatek fi nančních prostředků na provoz školy, proto gymnázium přešlo pod stát a v roce 1874 se změnilo na státní nižší německé gymnázium. Jeho existence však nebyla dlouhá, neboť na konci 19. století klesal mezi českým obyvatelstvem ve Strážnici a okolí zájem o německé školy, a proto v roce 1884 gymnázium pro nedostatek žáků zaniklo. Obyvatelé Strážnice však nesli zrušení První učitelský sbor ve školním roce 1897/1898 9/

20 gymnázia velmi těžce, neboť existence střední školy zvedala kulturní úroveň města. Proto vedení Strážnice spolu s významnými absolventy strážnického gymnázia, mezi nimiž byli zejména olomoucký arcibiskup ThDr. Theodor Kohn, prelát ThDr. Antonín Horný, MUDr. Karel Vyskočil a dr. František Dvorský, začalo dlouhá jednání o obnovení gymnázia ve Strážnici, tentokrát ovšem jako české školy. Konečně v roce 1896 císař František Josef I. schválil zřízení české státní školy od školního roku 1897/1898. První školní rok začal 18. září Byly otevřeny dvě třídy, v nichž studovalo 67 žáků. V čele šestičlenného učitelského sboru stál ředitel Alois Fischer, rodák z českých Zbraslavic, který před nástupem do Strážnice vyučoval na gymnáziu v Přerově. První budova nového gymnázia se nacházela na dnešním náměstí Svobody. Prostory však byly nevyhovující, proto byla postavena nová budova v dnešní Masarykově ulici, která byla slavnostně otevřena roku Ve druhé polovině 20. století se počet žáků ve škole zvyšoval, proto došlo k rozšíření a modernizaci školy. V roce 1981 byla do Budova gymnázia v roce 1904 užívání předána nová budova tělovýchovné haly. V roce 1988 byla ukončena přístavba nové tříposchoďové budovy, která byla spojena se starou budovou gymnázia. Poslední rozsáhlé stavební práce probíhaly do roku 1997 v souvislosti s přípravami 100. výročí založení českého gymnázia. Byla vybudována školní jídelna s kuchyní, provedena půdní vestavba s rekonstrukcí střechy, postavena nová plynová kotelna a obě budovy školy byly spojeny v jeden celek novou fasádou. Další stavební úpravy či opravy probíhají doposud. Strážnické gymnázium je tak v roce svého 115. výročí krásnou moderní školou, která splňuje všechna náročná kritéria kladená na současné vzdělání. Má kvalifi kovaný učitelský sbor a vybudovány výborné materiální podmínky pro moderní vzdělávání studentů. Už v minulosti si obyvatelé města i jeho širokého okolí, odkud přicházely studovat děti do gymnázia, uvědomovali význam této vzdělávací instituce pro celý region. Proto školu vždy podporovali. Přestože v minulosti několikrát hrozilo, že škola bude zrušena či přeložena do významnějšího města, vždy se podařilo existenci gymnázia ve Strážnici obhájit. Významnou roli hrála výborná úroveň školy a její materiální zázemí. To vše má strážnické gymnázium i dnes. Dokladem kvality školy je velká úspěšnost absolventů při jejich přijímání ke studiu na vysokých školách. Doufejme tedy, že i v současné době, kdy dochází k rušení středních škol či omezovaní počtu jejich žáků, si Purkyňovo gymnázium obhájí svou existenci a bude i nadále plnit důležitou kulturní a vzdělávací funkci v regionu, jako tomu bylo vždy v jeho minulosti. 20 9/2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 2. ročník č. 3 / září 2013 www.smrzice.cz Vítání prázdnin bylo novou akcí, na kterou pozvala obec děti a jejich rodiče 4. července. Ve Vývoze bylo ten den hodně veselo. Veselo

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU Jaký je současný stav financí města? Podařilo se dotáhnout vyúčtování dotace na přednádraží prostor a rovněž je uzavřena kontrola norských fondů na opravu kostelů

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více