Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2010/2011 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr.Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou radou dne

2 OBSAH A. ČÁST PEDAGOGICKÁ 1a. Charakteristika školy, údaje o zřizovateli, vedení školy, školské radě, organizační schéma 3 1b. Materiálně-technické zabezpečení výuky 7 2. Seznam oborů vzdělání, učebních plánů a tříd Přehled o pracovnících školy Přijímací řízení Výsledky vzdělávání školy a maturit, úspěšnost žáků při přijímacím řízení na VŠ a VOŠ Výsledky inspekční činnosti Organizace školního roku Zpráva o činnosti výchovného poradce Zpráva o činnosti protidrogového preventisty Zpráva o činnosti enviromentálního metodika SWOT analýza školy Vlastní hodnocení školy Složení a aktivity předmětových komisí Mimoškolní aktivity zájmové kroužky, gastronomické služby pro veřejnost Seznam příloh 70 B. ČÁST EKONOMICKÁ 1. Zdroje financování 2. Seznam příloh - 2 -

3 A) ČÁST PEDAGOGICKÁ 1. a) Charakteristika školy, údaje o zřizovateli, vedení školy, školské radě, organizační schéma Název školy: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o Havířov - Podlesí, Tajovského 2 IZO č. ú. KB Havířov / právní forma: společnost s ručením omezeným, IČO se sídlem Tajovského 2, Havířov - Podlesí statutární zástupci : Mgr Anežka Tesarčíková, Mgr. Jan Tesarčík - jednatelé společnosti Zřizovatelem školy je Vzdělávací akademie Havířov s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka Ředitel školy Zástupci ředitele školy Mgr. Radovan Mráček Mgr. Svatoslava Vonsíková pro teoretické vyučování Bc. Martin Rédr pro praktické vyučování Mgr. Anežka Tesarčíková pro rozvoj vzdělávací základny Mgr. Jan Tesarčík pro spolupráci se zahraničím MŠMT ČR ve smyslu 1 a 2 vyhlášky č. 353/91 Sb. zařadilo do sítě škol Hotelovou školu a Obchodní a podnikatelskou akademii Havířov s.r.o., ul. Tajovského 2, Havířov - Podlesí, naposled pod č. j / , součástí školy je Školní jídelna. Od rozhodlo MŠMT o změně názvu školy na Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o. a zapsalo ji do Rejstříku škol pod č.j. 7892/ viz příloha 1 a,b, 2 a,b, 3 a,b. Zřizovací listina obsahuje: - statut školy - řízení ekonomiky školy - organizaci školy Na základě Školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění 185, odst. 10 byla na škole ustavena tříčlenná Školská rada ve složení předseda, zástupce učitelského sboru, zástupce zřizovatele a zástupce rodičů. Školská rada pracovala v původním složení v tříletém funkčním období od do Na konci kalendářního roku 2008 byly provedeny nové volby a od začala pracovat školská rada v novém složení. Funkční období školské rady v novém složení končí ke dni

4 Nové složení: Předseda (zvolen za pedagogické pracovníky) Člen zástupce zřizovatele Člen zvolen jako zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Mgr. Jaromír Landecki Mgr. Jan Tesarčík Mgr. Dita Raynochová Čtyřleté studium na Hotelové škole a Obchodní akademii Havířov s.r.o. je zakončeno maturitní zkouškou. Škola v nadstandardních podmínkách a ve dvou oborech vzdělání Hotelnictví a turismus a Obchodní akademie připravuje odborníky schopné vykonávat řídící funkce ve všech typech organizací. V souladu s koncepcí rozvoje středního školství ve městě Havířov byla k 1. září 1991 zřízena Soukromá hotelová škola Havířov a k 2. září 1992 i Obchodní a podnikatelská akademie Havířov. V roce 1997 byly obě školy spojeny do jednoho subjektu pod názvem Hotelová škola a Obchodní a podnikatelská akademie Havířov s.r.o. Od s názvem Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o. ve smyslu nového školského zákona. Po devatenácti letech existence je škola dobře personálně i materiálně vybavena a svou činností potvrdila správnost koncepčního záměru Rady města, Školského úřadu i Úřadu práce v Karviné. Totéž ve svých závěrech potvrdila komplexní inspekce ČŠI naposled v březnu 2008 (viz dále). Hotelová škola vznikla jako jedna z prvních soukromých škol v moravskoslezském regionu a za dobu své existence se zařadila mezi prestižní hotelové školy v České republice. Svědčí o tom vysoká úspěšnost absolventů v praxi i u přijímacího řízení na VOŠ a vysoké školy. Škola získala akreditaci Národní federace hotelů a restaurací ČR a byla přijata do Asociace evropských škol hotelnictví a turismu AEHT. Škola je také členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace číšníků ČR, Barmanské asociace, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a je zapojena v Centru fiktivních firem, které je součástí mezinárodní organizace fiktivních firem EUROPEAN. Při této škole vznikla v roce 1996 Vyšší odborná škola hotelová Havířov s.r.o, nyní Vyšší odborná škola Havířov s.r.o., se třemi obory vzdělání, jako samostatný subjekt, která sídlí ve stejných prostorách. Společnost VAH s.r.o. také navázala spolupráci s Vysokou školou hotelovou v Praze, která v budově školy od zřídila Vysokoškolský institut Havířov s obory pro absolventy VOŠ. Od působí v areálu v rámci VŠI také pobočka vysoké školy politických a společenských věd Kolín s.r.o..žáci Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. tak mají možnost po maturitě rozšířit své vědomosti studiem na VOŠ a na VŠI, čehož velmi často využívají. Nadstandardními vzdělávacími podmínkami proti tradičním hotelových školám, vyšší dotací hodin cizích jazyků ANJ, NEJ, SPJ, úzkým sepětím s tuzemskou a zahraniční praxí, účastí na mezinárodních projektech programů EU a soustavnou inovací učebního plánu o nejnovější poznatky usiluje hotelová škola o trvalé umístění mezi nejlepšími odbornými školami v ČR. Učební plán je rozšířen o volitelné a nepovinné předměty Dějiny kultury, Speciální technologie, Průvodcovství, Speciální stolničení, Konverzace v CJ, Týdenní dotace učebního plánu je hod. V rámci spolupráce s podnikatelskou sférou a prostřednictvím účasti školy v programech Leonardo de Vinci, Phare 2000, Socrates a Mládež máme kontakty se školami obdobného zaměření v Německu, Švýcarsku, Belgii, Anglii, Itálii, Slovensku, Portugalsku, Španělsku, Francii a Polsku. Vysokou kvalitu výuky a spojení teorie s praktickou činností dotváří výuka praxí ve špičkových hotelových zařízeních ve městě, regionu i v rámci ČR a činnosti Gastery s.r.o. - gastronomického a vzdělávacího centra školy. V oboru vzdělání Hotelnictví a Hotelnictví a turismus mají žáci možnost volit od 3. ročníku zaměření na hotelový provoz případně cestovní ruch

5 Nadstandardními vzdělávacími podmínkami na oboru vzdělání Obchodní akademie je ve srovnání s povinným základem tradičních obchodních akademií učební plán u nás rozšířený o volitelné předměty Marketing a management, FIF a podnikání, Aplikace a grafika na PC, Počítačové systémy, Mezinárodní obchod a Logistika mezinárodního obchodu a nepovinné předměty Konverzace v CJ. Škola spolupracuje s Baťovou nadací - Junior Achievement a umožňuje praktickou činnost ve firmách v regionu. V oboru vzdělání Obchodní akademie mají žáci od 3. ročníku možnost volby zaměření a to na - podnikání, výpočetní techniku a mezinárodní obchod. Týdenní dotace byla podle učebních plánů 31 až 34 hodin s dalšími hodinami nepovinných předmětů. Část předmětů byla v obou oborech vzdělání dělena s plánovaným výkonem hodin týdně na třídu. Pro organizování a lepší využití volného času žáků obou oborů bylo ve školním roce 2002/2003 založeno Sdružení na podporu rozvoje škol jako nestátní nezisková organizace, která podporuje studentské aktivity prostřednictvím studentského parlamentu ustaveného z řad studentů. V roce 2006 Sdružení vybudovalo Multifunkční internetové centrum pro potřeby škol i veřejnosti na základě projektu v rámci 4. výzvy Společného regionálního operačního programu financovaného ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU, které studenti velmi často využívají. V roce 2009 byla dokončena výstavba nového multifunkčního prezentačního sálu. Projekt výstavby sálu byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II. Moravskoslezsko a patří mezi vybrané projekty ke spolufinancování Evropskou unií, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V září tohoto roku byly dokončeny práce na výstavbě nového sportovního areálu školy. Realizace projektu představovala vybudování multifunkčního hřiště s využitím pro tenis, košíkovou, nohejbal, dále hřiště pro volejbal, 2 stoly na pink-ponk, hrazdy pro rozcvičení, doskokovou a běžeckou dráhu, petanque. Pro stavbu byly využity moderní umělé povrchy s vysokou životností, které umožní využití sportoviště i v méně příznivém počasí. Projekt výstavby sportovního areálu byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II. Moravskoslezsko a patřil mezi vybrané projekty ke spolufinancování Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

6 VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE Havířov s.r.o. Jednatel, ředitel Mgr. Jan Tesarčík Ekonom, účetní Ing. Marie Walachová Sekretariát, administrativní služby, PaM, účetní Alexandra Labuzová GASTERA CATERING jednatelé Mgr. Jan Tesarčík Ing. Kateřina Chobotová HOA Havířov s.r.o. Jednatelé Mgr. Jan Tesarčík Mgr. Anežka Tesarčíková VOŠ Havířov s.r.o. ředitelka PaedDr. Jaroslava Čelechovská školská rada VYSOKOŠKOLSKÝ INSTITUT Sekretariát, pokladna, účetní Alexandra Labuzová HOA Havířov s.r.o. Ředitel Mgr. Radovan Mráček školská rada Studijní oddělení, sekretariát, PŘ, administrativa, knihovna Michaela Halmo, DiS. asistent pro webbové stránky Mgr. Tomáš Pšenička Public Relations Mgr. Ivana Válková Pracoviště VŠH Praha Ing. Miroslava Wlosoková Pracoviště VŠ Kolín Ing. Durčáková Sekretariát, archív, studijní oddělení, pokladna Jiřina Zámečníková PaM Alexandra Labuzová Studentská rada Sekretariát studijní oddělení Gabriela Jurčíková sekretariát, studijní oddělení ZŘ pro ekonomiku a provoz Mgr. Jan Tesarčík ZŘ pro teorii a odbornou praxi, BOZP Mgr. Gabriela Bordácsová Catering manager Bc.Jan Tesarčík DiS ZŘ pro teoretické vyučování Mgr. Svatoslava Vonsíková ZŘ pro praktické vyučování Bc. Martin Rédr, DiS ZŘ pro ekonomiku a provoz Mgr. Anežka Tesarčíková ZŘ pro rozvoj vzdělávací základny a spolupráce se zahr. Mgr. Jan Tesarčík Informační technologie Mgr. David Gába IČO VP Mgr. Marcela Butorová vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů TU vyučující odborných předmětůtů PPK metodik prevence soc.patol. jevů Mgr. Pavla Krejčíková metodik enviromentál ní výchovy Mgr. Dita Raynochová Vedoucí školní jídelny Jarmila Kozlová Ekonom, účetní Ing. Marie Walachová sdružení na podporu rozvoje škol Programové projekty školy správce sportovního areálu Projekty školy MVDr. Martin Svoboda Ekonom, účetní,pam, pokladna Alexandra Labuzová Cizí jazyky, metodik, prevence Mgr. Olga Kejdanová GHo a CR Bc. Jaroslav Paululík VSRR Ing. Daniela Kučevová, Ph.D. VUR Zahraniční praxe Mgr. Ivana Válková, Mgr. Olga Kejdanová zdravotník školy Bc. Jaroslav Paululík studentský parlament kuchařky MIC Recepční multifunkčního internetového centra Jana Štefanská Domov mládeže, J. Šimon

7 1b Materiálně-technické zabezpečení výuky Škola měla 14 kmenových učeben, 18 odborných učeben a laboratoří, tělocvičnu s multifunkčním hřištěm a posilovnou. Všechny učebny jsou vybavené moderní technikou a učebními pomůckami. Z toho: 5 pro výuku cizích jazyků K výuce cizích jazyků slouží 85 pracovních míst z toho 24 pracovních míst se sluchátky a magnetofony, 5 BTV s DVD a videomagnetofony a 2 zpětné projektory. Každý vyučující cizích jazyků má k dispozici svůj přehrávač magnetofonových a CD kazet,videokazety, CD, mapy, slovníky. V každé OU je možnost využívat satelitní vysílač a DVD přehrávač. Do všech OU byly pořízeny žaluzie. 3 pro výuku výpočetní techniky a písemné a elektronické komunikace + 2 studijní centra Výpočetní technikou jsou vybavené všechny tyto učebny a rovněž všechny kabinety. Všechny počítače jsou součástí počítačové sítě školy a zároveň jsou napojené k celosvětové síti Internet. Připojení k síti Internet je pomocí pevné linky (rychlost 13000). Odborné učebny slouží pouze k výuce. Studenti mají možnost k práci na PC po celý den využívat studijní centrum, kde jsou počítače také zapojené v místní síti a připojené k síti Internet. Technický přehled učeben Učebna č. 1 - celkem 18 PC + síťová laserová tiskárna HP LaserJet dataprojektor z toho: 17 PC Celeron 1.7, 512MB RAM, 20GB HDD, CD, 17 monitor 1 PC P4 3.0GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, 19 monitor software: W2000, Office 2003 Profesional, ATF(psaní všemi deseti), WinDuo, Adobe Acrobat, Power Archiver, Zoner Calisto, Zoner Media Explorer, Fidelio, Učebna č. 2 - celkem 18 PC + síťová laserová tiskárna HP LaserJet2000 z toho: 17 PC Celeron 1.7, 512MB RAM, 20GB HDD, CD, 17 monitor 1 PC Celeron 1.7, 512MB RAM, 40GB HDD, CD, 19 monitor software: W2000, Office 2003 Profesional, ATF(psaní všemi deseti), WinDuo, Adobe Acrobat, Power Archiver, Zoner Calisto, Zoner Media Explorer, Fidelio, Učebna č. 3 - celkem 20 PC + síťová laserová tiskárna HP LaserJet data projektor z toho: 20 PC Celeron 900, 256MB RAM, 20GB HDD, 15 monitor, mají - 7 -

8 software: W2000, Office 2000 Standard, ATF, WinDuo, Vabank, Power Archiver, Úèto, Zoner Callisto4, Adobe Acrobat, Fidelio 1. studijní centrum celkem 20 počítačů z toho: 5 stálých počítačů + 1 řídící počítač technická specifikace: P4 3.0GHz, 512MB, 80GB, DVD-ROM, 17 LCD 14 notebooků technická specifikace: Pentium M 1,7, 60GB, DVD-RW, Wi-Fi software: Microsoft Windows XP Professional CZ, Microsoft Office 2003 profesional CZ, Avast antivirus, ATF, Internet Explorer, Adobe Acrobat, Power Archiver Celá učebna je napojená k počítačové síti kombinací pevného napojení a Wi-Fi. Na učebně je barevná tiskárna s kopírkou. Obraz je přenášen na elektrické plátno pomocí dataprojektoru. Dále je možnost příjmu satelitního vysílání nebo prezentace z DVD. 2. studijní centrum celkem 9 PC + síťová laserová tiskárna Celeron 2,4, 80 GB, 256 MB, CD 15 LCD software: WXP, Office 2003 Standard, ATF, Adobe Acrobat, Účto, PowerArchiver, Zoner Calisto Všechny počítače jsou napojené na server Windows 2003 server + SQL Exchange 2003 Škola má vlastní webovou stránku: Ve škole je více než 140 PC. Výuka TEA a OBK probíhá na PC. 1 pro zeměpis a cestovní ruch 30 pracovních míst s PC + katedra. Učebna má dataprojektor a BTV s videomagnetofonem a množstvím názorných UP. Konfigurace PC: AM2, 120GB, 1GB RAM, DVD-ROM, 17 LCD. Software: WXP, Office 2003, Corel Draw, GICRX, Avast. Instalováno bylo i zařízení s roletovými mapami. Učebna je využívána i pro výuku jiných předmětů, kdy může všech 30 žáků v nedělené třídě pracovat s programy na PC

9 4 pro techniku obsluhy a služeb Pro výuku TOS máme 90 pracovních míst sloužících jednoduché i složité obsluze, speciální obsluze, míchání nápojů, prostírání na banketech a rautech s potřebným inventářem. Školní jídelna je vybavena jako restaurační zařízení pro 108 hostů a slouží i k výuce TOS a praxe. V roce 2006 byla nákladem Kč obnovena dělící stěna, vybudována šatna a nový vchod. K dispozici je studentský bar vybudovaný za účasti sponzorů s investicí cca Kč, který je vybaven moderním kávovarem, mlýnkem s dávkovačem na kávu, chladicí vitrínou Coca-cola, chladicím boxem Alaska, výrobníkem ledu, výčepní stolicí a výkonnou myčkou. Jedna z odborných učeben byla v roce 2006 ve spolupráci s firmou Radegast přeměněna nákladem Kč na učebnu pro výuku o pivu a jeho čepování. 2 pro technologii přípravy pokrmů K výuce TPP slouží jedna laboratorní kuchyně se 4 pracovními linkami v provedení nerez, vybavených novýmki sporáky se sklokeramickou deskou, myčkou, výrobníkem ledu, potřebnými stroji a nástroji, a také kompletně vybavena školní kuchyně s konvektomatem a další moderní technikou, včetně školní jídelny restauračního charakteru s nerezovou výdejovou linkou. Školní kuchyně prošla rozsáhlou rekonstrukcí včetně klimatizace, byla provedená její GO podlahy, rozvody vody, elektro a plynofikace, aby vyhovovala náročným normám EU. Ve vlastní režii škola provozuje kantýnu, u níž byla zřízena malá kavárnička pro studenty a učitele školy. 1 multifunkční prezentační sál Kapacita sálu je 58 uživatelských míst, z toho 2 místa jsou pro imobilní žáky. Sál je klimatizovaný. Každé uživatelské místo má elektrickou zásuvku a v učebně je rozvedený bezdrátový Internet. Přednáškový sál je vybaven: interaktivní tabulí dataprojektorem plátnem 1ks stolního počítače s monitorem (operační systém Windows Vista) 20 ks notebooků DVD přehrávačem zesilovačem s reproduktory a bezdrátovým mikrofonem 1 tělocvična s posilovnou Tělocvična a posilovna jsou vybaveny potřebnými pomůckami a nářadím, rotopedem, včetně BTV a videa. Sportovní areál Multifinkční hřiště zahrnuje hřiště na tenis, odbíjenou, košíkovou, nohejbal, atletickou dráhu a doskočiště na skok daleký, pingpongové stoly, hřiště na petanque a rozcvičovací hrazdičky se šplhadly. pro výuku společenskovědních a ekonomických předmětů slouží další 3 poloodborné učebny s BTV, DVD a CD, umístěnými v uzamykatelných skříních v kmenových učebnách. Všechny odborné učebny mají dostatek názorných pomůcek, map, slovníků, panelů, apod. Všechny kabinety jsou vybaveny počítači s tiskárnami napojenými na školní počítačovou síť a do sítě Internet. Do další modernizace školy je každoročně investováno více než půl milionu Kč

10 2. Seznam oborů vzdělání, učebních plánů a tříd Na Hotelové škole a Obchodní akademii Havířov s.r.o. byly ve školním roce 2010/2011 čtyři čtyřleté obory vzdělání: M/01 Hotelnictví ( pro ročníky ) M/004 Hotelnictví a turismus ( pro ročníky ) M/02 Obchodní akademie ( pro ročníky ) M/004 Obchodní akademie ( pro ročníky ) Učební plány jsou zpracovány dle vzoru MŠMT ČR, schváleny pod čís. jednacím 23842/ , 17130/ viz příloha č. 4 a, b, c, ( pro ročníky ) ročníky se vzdělávají dle školních vzdělávacích programů Hotelnictví a cestovní ruch a Obchodní akademie, které byly vytvořeny na základě RVP pro oba obory vzdělání. Na HOA Havířov s.r.o. bylo ve školním roce 2010/2011 celkem 14 tříd. Tabulka ukazuje stav žáků ve třídách k M/01 Hotelnictví Třída Celkem 1. HA HB HA HB 20 Celkem M/004 Hotelnictví a turismus 3. HA HB HC HA HB HC 25 Celkem M/02 Obchodní akademie Třída Celkem 1. OA OA 23 Celkem

11 63-41-M/004 Obchodní akademie 3. OA OA 24 Celkem 50 Celkový počet žáků k je

12 3. Přehled o pracovnících školy Příjmení, titul, jméno kvalifikace funkce praxe aprobace let/měs. Bajnar, Ing. VŠB Ostrava vyučující 4 DPS, ZPV Petr fakulta mater. inženýrství VV předm. Butorová, Mgr. OU Ostrava vyučující 10 MAT Marcela fakulta přírodovědecká odb.předm. Brudná, Mgr. OU Ostrava vyučující 10 ANJ-NEJ Lenka fakulta filozofická VV předm. Cenigová, Bc. OU Ostrava vyučující 33/11 odb.před. Jarmila fakulta pedagogická odb.předm. Doležajová Stř.hotelová škola vyučující 12 odb.před. Monika Havířov odb.předm. Dolíšková, Ing. VŠB Ostrava vyučující 18 odb.před. Alena fakulta ekonomická odb.předm. Dybowiczová, Mgr. OU Ostrava vyučující 5 SPJ Kristýna fakulta filozofická VV předmětů Galáčová Střední hot.škola vyučující 26 odb.před. Lucie Opava odb.předm. Gvozdová, Ing. VŠE Bratislava vyučující 33/7 odb.před. Ludmila fakulta obchodní odb.předm. Hájková, Ing. Ped. fakulta vyučující 26 odb.před. Radomíra Ostrava odb.předm. Chliapasová, Ing. VŠB Ostrava vyučující 30 NEJ fakulta hornickogeologická Janka cizí jazyk Cholevíková, Mgr. Ostravská univerzita vyučující 14 odb.před. Petra Ped. fakulta odb.předm. Chovancová, Mgr. Slezská univerzita Opava vyučující 6 CJL-NEJ Miroslava VV předm

13 Kodenková, Mgr. Ped.fakulta Ostrava vyučující 32 CJL-OBN Lenka VV předm. Koutníková, Ing. VŠB Ostrava vyučující 29/10 odb.před. Miroslava fakulta ekonomická odb.předm. Krejčíková, Mgr. UP Olomouc vyučující 24 CEJ-DEJ Pavla fakulta filozofická VV předm. Landecki, Mgr. OU Ostrava vyučující 6 MAT Jaromír fakulta přírodovědecká VV předm. Lisztwanová, Ing. Slezká univerzita Opava vyučující 7 odb.před. Kateřina fak.obchodně podnikatelská odb.předm. Lusková, Mgr. UJEP Brno vyučující 37 CJL-ANJ Vlasta fakulta pedagogická cizí jazyk Martinec, Bc. Masarykova univerzita Brno vyučující 8 ANJ Jan fakulta pedagogická cizí jazyk Mokrášová, Mgr. VŠ podnikání Ostrava vyučující 11 odb.před. Šárka odb.předm. Moravcová, Bc. Veronika SU Opava fakulta pedagogická vyučující cizí jazyk 1/10 ANJ-NEJ Mráček, Mgr. Ostravská univerzita ředitel 19 Z-TEV Radovan fakulta pedagogická Neradilová, Ing. VŠB Ostrava vyučující 20 odb.před. Ivana fakulta ekonomická odb.předm. Ondráček, Mgr. UK Praha vyučující 38 TEV Ladislav fakulta TV a sportu VV předm. Pawlas, Mgr. Ostravská univerzita vyučující 8 OBN-ZSV Petr fakulta filozofická VV předm. Pšenička, Mgr. Ostravská univerzita vyučující 17 ANJ Tomáš fakulta filosofická cizí jazyk Raynochová, Mgr. OU Ostrava vyučující 6 odb.před. Dita fakulta pedagogická odb.předm

14 Rédr, Bc. Ostravská univerzita zástupce 8 odb.před. Martin fakulta pedagogická ředitele Ryšavá UK Praha vyučující 30 TEV-Z Jarmila fakulta TV a sportu VV předm. Struminská, Mgr. Ostravská univerzita vyučující 11/8 TEV-NEJ Gabriela Ped.fakulta cizí jazyk Szwedová, Bc. OU Ostrava vyučující 36 odb.před. Anna fakulta pedagogická odb.předm. Talábová Hot.škola a Obch.akad. vyučující 8 odb.před. Hana Havířov odb.předm. Tesarčík, Mgr. Ped.fakulta Ostrava zástupce 33/11 Z-TEV Jan ředitele Tesarčík ml., Bc. VŠH Praha vyučující 0/10 odb.před. Jan odb.předm. Tesarčíková, Mgr. Ped.fakulta Ostrava zástupce 31/11 NEJ-RJ Anežka ředitele Urbánková Střední hotelová vyučující 28 odb.před. Renáta škola Opava odb.předm. Vonsíková, Mgr. Masarykova univerzita Brno zástupce 17 ANJ-CJL Svatoslava fakulta filozofická ředitele Vykrentová, Mgr. OU Ostrava vyučující 6 FRJ-SPJ Martina fakulta filozofická cizí jazyk Zelníčková, Ing. VŠB Ostrava vyučující 24 odb.před. Xenie fakulta ekonomická odb.předm

15 Ostatní pracovníci školy Zámečníková Jiřina Walachová, Ing. Marie Gába, Mgr. David Podžorský Jaroslav Kozlová Jarmila Mišáková Marcela Fabiánová Václava Feniková Bronislava Špatenková Lenka Slíšková Ludmila Srkalová Věra sekretariát a žákovská agenda ekonomka školy pracovník IT pracovník IT vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pomocná kuchařka kuchařka kuchařka

16 Další vzdělávání pracovníků Butorová Marcela, Mgr. Martinec Jan Talábová Hana Zvýšení kvalifikace k rozšíření odborné kvalifikace s názvem "Speciální pedagogika"na Ped.fakultě UP v Olomouci Prezenční studium magisterského studijního programu- Učitelství pro základní školy ve studijním oboru -Učitelství cizích jazyků pro základní školy -angličtina, na Pedagogické fakultě MU v Brně Bakalářské studium oboru Učitelství odb.předmětů-obchod a služby na OU Ostrava,pedagogická fakulta Bc. Rédr Martin, DiS. Bc. Rédr Martin Mgr. Vonsíková Svatoslava Ing. Radomíra Hájková Ing. Alena Dolíšková Ing. Janka Chliapasová Ing. Miroslava Koutníková Ing. Kateřina Lisztwanová Magisterské studium oboru Učitelství odborných předmětůspecializace obchod a služby na OU Ostrava, pedagogická fakulta Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení NIDV Ostrava Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení NIDV Ostrava Tabulkové kalkulátory jako nástroj pro podporu výuky Projekt ESF Elektronická školička na SPŠ stavební Havířov Tabulkové kalkulátory jako nástroj pro podporu výuky Projekt ESF Elektronická školička na SPŠ stavební Havířov Tabulkové kalkulátory jako nástroj pro podporu výuky Projekt ESF Elektronická školička na SPŠ stavební Havířov Tabulkové kalkulátory jako nástroj pro podporu výuky Projekt ESF Elektronická školička na SPŠ stavební Havířov Scotland in clasroom activities Projekt ESF Dialog bez bariér, KVIC Ostrava

17 Přehled o školení IT k Z Z-test P0 Pdig.fot+gr. PCJ vyšší Bajnar Petr, Ing. ANO ANO ANO Butorová Marcela,Mgr. ANO ANO ANO Brudná Lenka, Mgr. ANO ANO ANO ANO Cenigová Jarmila,Bc. ANO ANO Dybowiczová Kristýna,Mgr. ANO ANO Gába David, Mgr. Wind2003 Linux Galáčová Lucie ANO ANO Gvozdová Ludmila, Ing. ANO ANO ANO ANO Hájková Radomíra, Ing. ANO ANO Chliapasová Janka, Ing. ANO ANO ANO Cholevíková Petra,Bc. Chovancová Miroslava,Mgr. ANO Kodenková Lenka, Mgr. ANO ANO ANO Koutníková Miroslava, Ing. ANO ANO ANO Krejčíková Pavla, Mgr. ANO ANO ANO ANO Landecki Jaromír ANO ANO Lisztwanová Kateřina,Ing. ANO ANO Lusková Vlasta, Mgr. ANO ANO ANO ANO Martinec Jan,Bc. ANO ANO Mokrášová Šárka, Mgr. ANO ANO ANO ANO Mráček Radovan, Mgr. ANO ANO ANO ANO Neradilová Ivana, Ing. ANO ANO Ondráček Ladislav, Mgr. ANO ANO ANO ANO Podžorský Jaroslav ANO Pšenička Tomáš, Mgr.. ANO Webmaster Raynochová Dita, Mgr. ANO ANO ANO Rédr Martin, DiS. ANO Ryšavá Jarmila ANO ANO ANO ANO Szwedová Anna,Bc. ANO ANO Talábová Hana ANO ANO Tesarčík Jan, Mgr. ANO Tesarčíková Anežka, Mgr. ANO ANO Urbánková Renáta ANO ANO Vykrentová Martina ANO ANO Zelníčková Xenie,Ing. ANO ANO

18 4. Přijímací řízení 2010/ Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro oba studijní obory proběhlo v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., ve znění vyhlášky 422/2006 Sb. a 394/2008 Sb. Ve školním roce 2010/2011 byly otevřeny 3 třídy 1. ročníků. 2 třídy obor Hotelnictví, 1 třída obor Obchodní akademie. Bylo přijato 66 žáků (49 Hotelnictví, 17 Obchodní akademie). 2. Průběh přijímacích zkoušek Termín pro podání přihlášky byl do Všichni uchazeči byli přijímáni bez přijímacích zkoušek dle předem stanovených kritérií. Kritéria přijímacího řízení: přihláška s ověřenou klasifikací ZŠ výstupní hodnocení ze ZŠ lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání Hotelnictví a cestovní ruch 3. Oznámení výsledků přijímacího řízení Oznámení o přijetí či nepřijetí uchazeče bylo odesláno zákonným zástupcům poštou. Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny na webových stránkách školy. Počet přihlášených obor M/004 Hotelnictví 86 obor M/004 Obchodní akademie 43 Počet přijatých obor M/004 Hotelnictví a turismus 49 k obor M/004 Obchodní akademie

19 Předpokládaný počet žáků v jednotlivých třídách ve školním roce 2011 / M/01 Hotelnictví Třída Celkem 1. HA HA HB HA 30 Celkem M/004 Hotelnictví a turismus 4. HA HB HC 28 Celkem M/02 Obchodní akademie Třída Celkem 1. OA OA 15 3.OA 20 Celkem M/004 Obchodní akademie 4. OA 23 Celkem 23 Celkový předpokládaný stav žáků k je

20 5. Výsledky vzdělávání školy a maturit, úspěšnost žáků při přijímacím řízení na VŠ a VOŠ Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2010/11 zpracováno dne: třída 1.HA 1.HB 1.OA 2.HA 2.HB 2.OA 3.HA 3.HB 3.HC 3.OA 4.HA 4.HB 4.HC 4.OA žáků z toho hodnocení V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel Ing. Lisztwanová Kateřina (3+0) Ryšavá Jarmila (1+2) Ing. Chliapasová Janka (0+1) Ing. Neradilová Ivana (0+4) Ing. Koutníková Miroslava (1+5) Ing. Dolíšková Alena Mgr. Pšenička Tomáš (3+6) Mgr. Butorová Marcela (3+2) Ing. Hájková Radomíra (2+6) Ing. Gvozdová Ludmila (3+7) Mgr. Landecki Jaromír (2+1) Mgr. Dybowiczová Kristýna (1+1) Mgr. Krejčíková Pavla (0+1) Ing. Zelníčková Xenie Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen

21 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2010/11 Třídy zahrnuté do přehledu: 1.HA 1.HB 1.OA 2.HA 2.HB 2.OA 3.HA 3.HB 3.HC 3.OA 4.HA 4.HB 4.HC 4.OA Předmět Počty známek N U zpracováno dne: Počet klasif. žáků Průměr Chv Chování CJL Český jazyk a literatura ANJ Anglický jazyk NEJ Německý jazyk OBN Občanská nauka DEJ Dějepis EKG Ekologie ZPV Základy přírodních věd MAT Matematika ITE Inform. a komun. technologie LAK Literatura a kultura ZCR Zeměpis cestovního ruchu TEV Tělesná výchova EKO Ekonomika UCE Účetnictví PRA Právo TPP Technologie přípravy pokrmů TOS Technika obsluhy a služeb NAV Nauka o výživě TEA Technika administrativy OBK Obchodní korespondence CRU Cestovní ruch CEJ Český jazyk HOP Hotelový provoz PRX Praxe DEK Dějiny kultury PRU Průvodcovství SPT Speciální technologie SPS Speciální stolničení SPJ Španělský jazyk HOZ Hospodářský zeměpis PEK Písemná a el. komunikace STA Statistika ZBO Zbožíznalství MMR Management a marketing FIF Fiktivní firma a podnikání LMO Logistika mezinárodního obchodu MMR Mangement a marketing APC Aplikace a grafika na PC MOB Mezinárodní obchod KAJ Konverzace v anglickém jazyce KNJ Konverzace v německém jazyce KSJ Konverzace ve španělském jazyce Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen celkem z toho neomluvených

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Přerov 9. 10. 2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2011 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2012/2013 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2012 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více