Úvodní slovo ředitelky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitelky"

Transkript

1 Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické, která působí ve třech základních sférách: v péči o seniory, děti s handicapem a v krizové pomoci. Jednotlivá pracoviště vycházející ze snahy o komplexní péči o člověka mají své odborné garanty, na kterých spočívá tíha odpovědnosti a vynalézavosti při vedení týmu na detašovaných pracovištích. Je to především zástupkyně ředitelky PhDr. Jarmila Čierná, vedoucí SOS centra, dále Miriam Svobodová, Lydie Veselá a Daniela Benešová pro sociální oblast, Eva Šliková a Hana Lipavská pro zdravotnickou oblast. Všechny působí na svých místech již několik let. Dobrá znalost potřeb terénu i schopností zaměstnanců jsou pro jejich práci velkou výhodou. vyžádalo i nezbytné prostorové rozšíření pro zázemí pečovatelskoošetřovatelské služby z Vinohrad do Vršovic. Působení v blízkosti areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 je výzvou pro pracovníky SOS centra využít dlouhodobých místních i zahraničních zkušeností ke vzájemné spolupráci v péči o člověka v komplexnosti, tj. bio - psycho sociální a duchovní. Věřím, že naplňujeme dlouhodobé poslání Diakonie mít oči otevřené pro člověka v nouzi, přizpůsobovat se potřebám a možnostem s nadějí, že nalezneme finanční i lidské zdroje, které umožní realizaci našich plánů. Mgr. Libuše Roytová, ředitelka Jaro loňského roku bylo provázeno snahou o získání prostředků na nové, tj. spolehlivé auto, které umožnilo pokračovat v péči o handicapované děti a seniory. V létě jsme se stali hostitelskou zemí pro 7. evropskou konferenci pastoračních pracovníků působících v nemocnicích. Týdenní konference v Janských Lázních se stala inspirací i pro naše pracoviště. V oblasti pečovatelské i krizové pomoci se stále dostáváme na pomezí zdravotnické služby. Bylo tedy nezbytné požádat o rozšíření zdravotnického zařízení z Prahy 5 i na Prahu 2. To si ovšem

2 DIAKONIE ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze získalo SKP Diakonie ČCE právní subjektivitu. Součástí služeb střediska se postupně staly také sociální, domácí pečovatelské a ošetřovatelské služby. Středisko poskytuje služby na pěti místech v Praze. Jeho sídlem je od prosince 1997 Belgická ulice 22, Praha 2. Co je Diakonie a jaké je její poslání Diakonie /z řeckého diakonein sloužit/ je křesťanská organizace, která nabízí sociální, zdravotnické, duchovní a pastorační služby člověku v oslabení, nouzi a v krizových životních situacích. Diakonie Českobratrské církve evangelické je nestátní nezisková organizace, která působí ve 29 střediscích na území celé České republiky. Jedním z těchto pracovišť je naše Středisko křesťanské pomoci Diakonie ČCE v Praze. Kdo jsme Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko křesťanské pomoci v Praze je jednou z podob služby křesťanů ve velkoměstě. Doplňuje a spoluvytváří s dalšími státními i nestátními subjekty záchrannou sociálně zdravotní síť hlavního města Prahy. Podílí se na programech předcházejících nežádoucím sociálním jevům spojeným s životem ve velkoměstě, usiluje o zdravější a spokojenější život občanů města Prahy. Jsme samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou v čele s ředitelkou a představenstvem. Oblast působení střediska pomoc a podpora lidem v krizových životních situacích, sociální a psychologické poradenství, telefonická linka důvěry, psychoterapie, pastorační péče, péče o ženy a matky s dětmi v krizi a ohrožení s možností azylového ubytování, resocializační program pro tyto ženy a jejich rodiny, sociální, pečovatelské a domácí ošetřovatelské služby seniorům a zdravotně postiženým asistence a respitní péče v rodinách, které trvale pečují o své děti s těžkým zdravotním postižením. humanitární šatník klubové aktivity pro seniory, rehabilitace, ergoterapie, trénink paměti pro seniory, volnočasové aktivity pro děti a dospělé v keramické dílně. Vznik organizace Středisko křesťanské pomoci Diakonie ČCE začalo pracovat v říjnu 1989 jako pracoviště SOS centra. Bylo to první zařízení Diakonie ČCE po čtyřicetileté odmlce diakonické práce. SOS centrum začínalo jako křesťanské poradenské zařízení v evangelickém kostele U Salvátora v Praze 1. Dobrovolně s ním spolupracovali křesťanští psychologové a psychiatři. V roce 1992

3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2001 Co se podařilo V uplynulém roce jsme úspěšně pokračovali ve stabilizaci jednotlivých pracovišť střediska. Byli jsme schopni reagovat na aktuální požadavky v oblasti: krizové pomoci /telefonické i osobní/, sociální, ošetřovatelské a pečovatelské služby, klubové aktivity. Podařilo se připravit podmínky pro působnost pečovatelské a ošetřovatelské služby v Praze 10 Vršovicích. Naše jednotlivá pracoviště tradičně velmi dobře spolupracovala s úřady městských částí a s ostatními státními i nestátními organizacemi sociálního a zdravotnického zaměření. Naše činnost byla finančně podporována hlavně Ministerstvem práce a sociálních věcí, Magistrátem hl.m. Prahy a Ministerstvem zdravotnictví. Nad rámec svých pracovních povinností se zaměstnanci zapojovali do organizování mimořádných akcí: Benefiční koncert v kostele U Salvátora, Jarmark u Ludmily, Evropská konference o pastorační péči a poradenství, Mezioborová konference o pastoraci, pastoračním poradenství a psychoterapii. spolupráce s Poradnou pro uprchlíky ČHV spolupráce s nadacemi, podporujícími zlepšení podmínek lidí v obtížné sociální situaci otevření našich pracovišť širší veřejnosti formou vernisáží, koncertů a dnů otevřených dveří Naši klienti Naším klientem je člověk, kteří nás vyhledá s žádostí o pomoc nebo službu. Pokud nemůžeme pomoci sami, zprostředkujeme pomoc jiné organizace. Našimi klienty jsou často lidé sociálně slabí, proto naše služby musí být pro ně cenově přijatelné a zároveň velmi efektivní. Dbáme na to, aby naše služby reagovaly na objednávku klienta a na jeho skutečné potřeby. Důležité pro nás je, mít od klientů informaci o kvalitě a účinnosti naší pomoci. Zaměstnanci Týmy našeho střediska jsou složeny z mnoha profesí: pastorační pracovník,pečovatelka, psycholog, psychoterapeut, sociální pracovnice, zdravotní sestra. V roce 2001 pracovalo na pracovištích střediska v průměru: 39 zaměstnanců formou plných i zkrácených pracovních úvazků, 5 mužů na civilní službě, 9 pracovníků na dohody o provedení práce a o prac. činnosti, 27 dobrovolníků. Práce dobrovolníků si velice vážíme. Sepisujeme s nimi smlouvy, poskytujeme jim vzdělání a supervizi. Vzdělávání Součástí naší práce je průběžné vzdělávání. Každé pracoviště má vlastní systém péče o osobnostní a profesionální růst svých zaměstnanců. Ti se jedenkrát měsíčně setkávají na odborných seminářích na nejrůznější aktuální témata. K přednáškových částem těchto seminářů je zvána odborná veřejnost a zájemci. Zaměstnanci si dále zvyšují svou odbornost v kurzech a seminářích pořádaných Diakonií ČCE a jinými organizacemi.

4 Máme akreditaci České asociace linek důvěry pro pořádání rekvalifikačních kursů telefonické krizové intervence. V roce 2001 jsme zorganizovali dva běhy tohoto kurzu, v němž úspěšně absolvovalo celkem 32 frekventantů. Supervize Všichni zaměstnanci včetně dobrovolníků procházejí různými formami supervize, individuální i ve skupině, s externími i interními supervizory. Po šestileté zkušenosti se supervizí můžeme konstatovat, že skutečně významně zkvalitňuje naši službu klientům a zvyšuje naše profesionální kompetence a zdravé sebevědomí. Také účinně staví hráz únavě a vyčerpanosti pracovníků. Spolupráce Spolupráce zaměstnanců na všech potřebných úrovních je pro nás důležitá. Dbáme na budování pracovních týmů jednotlivých pracovišť a na jejich vzájemnou informovanost a spolupráci. Naše dílo je ekumenické v širokém slova smyslu, pracují u nás křesťané různých denominací a lidé, kteří sympatizují s našimi postoji a přístupy a nejsou členy žádné církve. Spolupracujeme s mateřskou evangelickou církví a jejími sbory, s farnostmi ostatních církví. Dlouhodobě spolupracujeme se školami, které k nám vysílají své studenty na stáže a praxe. Jsou to především vyšší odborné školy / Vyšší odborná škola sociálně právní - Evangelická akademie v Praze, Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze, Jabok vyšší sociálně pedagogická a teologická škola v Praze, Vyšší odborná škola sociální a teologická v Olomouci/ a vysoké školy /Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory sociální práce a psychologie/. Jsme v kontaktu s mnoha odbornými a stavovskými organizacemi psychosociální sítě a dalšími státními i nestátními institucemi. Jsme zapojeni do profesních organizací /Česká asociace pracovníků linek důvěry, Sdružení azylových domů, Asociace manželských a rodinných poradců, Vězeňská duchovenská péče, Českomoravská psychologická společnost/. Jednotlivé projekty v různých částech hl.m.prahy: Krizová pomoc SOS centrum, Belgická 22, Praha 2 nabízí psychosociální služby. Jeho posláním je: poskytovat krizovou pomoc, pomáhat lidem v krizi při jejím překonávání, pomáhat obětem domácího násilí. SOS centrum se tak snaží pracovat na: podpoře soběstačnosti lidí, prevenci sebevražedného jednání, podpoře zdraví a prevenci nemocí, prevenci zneužívání psychotropních látek. Cílem naší práce v roce 2001 bylo: poskytovat profesionální psychosociální službu v křesťanském kontextu, vytvořit takové podmínky, abychom byli dostupní širokému okruhu potřebných, vyvíjet maximální úsilí, aby klienti díky spolupráci s námi dosáhli pozitivní změny. Specifičnost SOS centra: je psychosociální službou, je nízkoprahovým zařízením (tzn. lze přijít bez objednání a bez doporučení, pracovníci poskytují první intervenci každému, kdo přijde), umožňuje klientům hovořit o duchovních tématech, o smyslu života, o tom, co lidskou existenci přesahuje,

5 služby jsou klientům poskytovány bezplatně. /Výjimku tvoří azylové ubytování žen, kde klientky částečně hradí provozní náklady na lůžko/. V roce 2001 poskytovali pracovníci SOS centra tyto sluţby: krizová pomoc osobní (Po Pá: 9-19 hodin), krizová pomoc telefonická (Po Čt: 9-22 hodin, Pá: 9-19 hod.), speciální služba - Gay linka pomoci (St: 9-19 hod.), poradenské nebo psychoterapeutické vedení (práce individuální, párová, rodinná, skupinová), sociální poradenství, pastorační poradenství, azylové ubytování pro matky s dětmi a ženy v tísni, klubová setkávání seniorů (Čt: hod.), bezplatná právní poradna ( jednou měsíčně), vzdělávání a supervize, výcvik v telefonické krizové intervenci (2x ročně), supervize pro pracoviště SKP Diakonie a jiné zájemce. V případě potřeby jsme poskytovali poradenství a psychoterapii v rodinách klientů. Novinky zavedené v roce 2001: po celý rok byl realizován projekt Internetová linka důvěry, z projektu Pastorační poradenství vznikl informační leták o této službě pro psychiatrická zařízení v Praze. Organizace pracoviště SOS centra, jeho pracovní tým : služba v SOS centru představuje jednak krizovou intervenci pro klienty, kteří přicházejí neobjednaní, jednak poradenské a terapeutické konzultace pro objednané klienty, včetně skupinové psychoterapie. Kromě osobního kontaktu slouží pracovníci na telefonických linkách SOS centra /l pevná a l mobilní/. Linka důvěry Diakonie se specifickou službou Gay linka pomoci je odděleným provozem SOS centra, dalším odděleným pracovištěm je Azylový dům pro matky s dětmi a ţeny v tísni, tým SOS centra tvoří zaměstnanci a vyškolení dobrovolníci. Pracovníci mají buď vysokoškolské vzdělání /obory psychologie, sociální práce, psychiatrie, teologie/, nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti sociálně právní a pastorační. Další specializace pracovníků představuje dovednosti v poskytování krizové intervence v osobním kontaktu a po telefonu, znalosti sociálního a psychologického poradenství s jedincem, s páry a s rodinnými systémy, pastorační poradenství. K zajišťovalo provoz SOS centra celkem 13 stálých pracovníků /celkový úvazek 8,0/, celkem 7 pracovníků na dohody a 25 dobrovolníků. dobrovolníci pracovali na lince důvěry, při krizovém ambulantním příjmu, vedli terapeutické skupiny, poskytovali psychiatrické konzultace, bezplatnou právní poradnu, setkávání obyvatelek v azylovém domě s psychologem, zajišťovali dopisování s klienty, hlídání dítěte s postižením. Dlouholetá dobrovolnice PhDr. J. Seethalerová byla v roce 2001 oceněna v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků a obdrţela z rukou primátora hl. m. Prahy cenu Křesadlo. Údaje o počtech klientů, konzultací, kontaktů: krizová pomoc počet kontaktů s klienty Krizové centrum 2579 Linka důvěry Diakonie včetně Gay 3059 (včetně testovacích hovorů linky pomoci apod.) Celkem 5638 krizová pomoc osobní počet vybraných typů kontaktů hovory 579

6 profesní kontakty 2383 podané informace 1991 celkem kontaktů 4953 Na rozdíl od roku 2000 převažovali klienti muži nad ženami. Opakovaně nejčetnější věková skupina byla letí klienti. krizová pomoc na Lince důvěry počet kontaktů hovory 1806 profesní kontakty 370 podané informace 1015 celkem kontaktů 3191 Na linku důvěry volaly především ženy /80%/. Nejčetnější věková skupina byla letí klienti. Projekt v azylovém domě nazvaný Domov dětem realizujeme s podporou NROS a ČT v rámci grantu Pomozte dětem. V rámci tohoto projektu jsme organizovali supervizní setkání pracovníků dalších azylových domů v Praze. se spolupracujícími organizacemi jsme se mj. kontaktovali v případě vyjednávání ohledně klientů, získávání nebo poskytování informací o službách. Kontaktů jsme měli celkem 2753, z toho 2383 v krizovém centru /včetně Gay linky pomoci. 370 na Lince důvěry Diakonie. Graf: Krizová pomoc osobní přehled počtu kontatků během roku Nejméně frekventovaný měsíc z celkově uskutečněných kontaktů byl v roce 2001 měsíc březen, nejvíce frekventovaný měsíc byl říjen. 700 v oblasti psychologického poradenství a psychoterapie vyhledalo naše služby celkem 237 klientů /reálný počet je o něco vyšší, protože jsme poskytovali také rodinné konzultace/. Těmto klientům jsme poskytli celkem 1618 konzultací. Nově k nám začalo přicházet 87 klientů Přehled uspořádání konzultací: konzultace individuální 816 konzultace párové 34 konzultace rodinné 30 Konzultace skupinové I. II. hovor III. IV. podaná inform. V. VI. VII. VIII. IX. profesní kontakt celkem X. XI. XII. v azylovém domě pro ţeny a matky s dětmi /kapacita 4 pokoje/ bydlelo 7 matek, 9 dětí, 1 otec dítěte, tj. celkem 17 osob. Děti byly ve věku od narození do 16 let. S klienty azylu pracujeme individuálně podle jejich potřeb. Kromě ubytování jim poskytujeme podpůrnou péči, rodinnou terapii, videotrénink interakcí, poradenství psychologické a sociální, osvětovou činnost, volnočasové aktivity.

7 Graf: Krizová pomoc telefonická přehled počtu kontaktů během roku Klienti Linky důvěry volali nejčastěji v březnu a v srpnu. I. II. III. IV. V. VI. hovor podaná inform. VII. VIII. Spolupráce s veřejností, organizování vzdělávacích akcí, propagace: naše www stránka je navštěvována pravidelně, inovována je nejpozději jednou za měsíc, 2x ročně jsme zaslali spolupracujícím organizacím a individuálním příznivcům informační dopis o připravovaných akcích, o změnách v nabídce služeb, v březnu jsme zorganizovali 4. jednodenní mezioborovou konferenci o pastoraci, pastoračním poradenství a psychoterapii Víra a duševní zdraví, ve spolupráci s ústředím Diakonie ČCE jsme zorganizovali 7. Evropskou konferenci o pastorační péči a poradenství Cura animarum Péče o duši, IX. X. XI. XII. profesní kontakt celkem v září jsme se spolupodíleli na Týdnech pro duševní zdraví při pořádání Jarmarku u Ludmily / s veřejnou sbírkou pro SOS centrum na zlepšení zvukové izolace konzultačních místností/, zorganizovali jsme 9 seminářů panelových diskusí na témata z psychosociální oblasti, realizovali jsme 2 kurzy telefonické krizové intervence /kurz byl uznán jako rekvalifikační/, publikovali jsme článek k Mezinárodnímu roku dobrovolníků v Novinách Prahy 2 a vystoupili jsme v České televizi v pořadu Barvy života Spolupráce s ostatními organizacemi a zařízeními: nejužší spolupráce probíhá se sesterskými pracovišti našeho střediska /pečovatelské a ošetřovatelské služby v Praze 2, 5, 8 a Šatník v Praze 1/, v rámci SKP spolupracujeme s dalšími středisky Diakonie ČCE, spolupracujeme s organizacemi v psychosociální síti a dalšími institucemi /Riaps, Centrum krizové intervence, azylové domy v Praze, Charita, Naděje, Městské centrum sociálních služeb a prevence, Fokus, Dětské krizové centrum, Bílý kruh bezpečí, Sociální a zdravotní odbor Magistrátu hl.m.prahy, humanitní odbory městských částí v Praze, Dům Michael, Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, Acorus, Hestie - Národní dobrovolnické centrum/. jsme v kontaktu se sbory ČCE a s některými sbory a farnostmi dalších denominací poskytujeme stáže studentům VOŠ a VŠ jsme zapojeni do odborných a stavovských organizací /ČAPLD - Česká asociace pracovníků linek důvěry, SAD Sdružení azylových domů, AMRP Asociace manželských a rodinných poradců, VDP - Vězeňská duchovenská péče, ČMPS Českomoravská psychologická společnost/. Cíle pro rok 2002 zahájit projekt pastoračního poradenství v nemocnicích, rozšířit provoz linky důvěry, aplikovat nové metody práce s klienty v azylu,

8 pokračovat v organizování vzdělávacích akcí, nadále spolupracovat s dobrovolníky, nově koncipovat profesionální schopnosti a dovednosti pracovníků a hodnotit jejich odbornost, nacházet sponzory a příznivce. Domácí ošetřovatelská, pečovatelská a sociální služba Dům EZER Klamovka Domácí ošetřovatelská a pečovatelská služba, Podbělohorská 7, Praha 5 Obsahem činnosti i v roce 2001 zůstala ošetřovatelská služba, pečovatelská pomoc a kombinace obou těchto služeb. Posláním je poskytovat služby klientům v jejich domovech a pomáhat tak oddálit či zkrátit jejich pobyt v ústavních zařízeních. Hlavním cílem v roce 2001 bylo: udržení dobrého odborného standartu poskytovaných služeb, hospitalizované pacienty přejímat ještě v době hospitalizace přímo v lůžkovém zařízení od ošetřujícího personálu, první návštěvu u klienta po hospitalizaci uskutečnit vždy do 24 hodin od jeho propuštění do domácí péče, poskytování sociální pomoci a poradenství, pomáhat příbuzným klientů poskytováním potřebných kontaktů, pomáhat přizpůsobovat prostředí domácnosti potřebám nemocného, zaškolovat domácí ošetřovatele, pokračovat v propagaci služeb v odborných i laických kruzích. V roce 2001 poskytovali pracovníci Domu EZER Klamovka tyto sluţby: ošetřovatelská sluţba byla nejvíce požadována z Fakultní nemocnice Motol v Praze 5 pro pacienty, kteří odcházeli do domácího léčení. Nejčastějšími diagnózami byly CMP /cévní mozkové příhody /, TEP /pacienti po operaci zlomeniny krčku kosti stehenní/ a nádorová onemocnění. Do péče byly přijímány i děti /cystická fibróza, tělesný a mentální handicap, trojčata/. Lidé ve středním věku byli většinou onkologicky nemocní nebo ochrnutí. U klientů ve vysokém věku se většinou jednalo o chronická onemocnění, často s akutní komplikací. pečovatelská sluţba byla požadována v jednotlivých úkonech /donáška oběda, nákup, apod./, ale mnohem častější byl požadavek na asistenční službu, tj. několikahodinové každodenní pečování u klientů, pro něž by bylo rizikem ponechat je bez dohledu či pomoci druhé osoby. Kardioklub - cvičení pro pacienty se srdečně cévním onemocněním pod vedením zdravotní sestry, konzultace a poradenství, zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pomoc klientům při získávání pomůcek vlastních. Specifičnost pracoviště: kombinace sluţby ošetřovatelské a pečovatelské nachází velké uplatnění v domácí hospicové péči a v několikahodinové každodenní pomoci u velmi starých a nemocných klientů, v týmu pracují i dětské zdravotní sestry a proto můžeme poskytovat ošetřovatelské služby i v rodinách s dětmi. Organizace pracoviště, jeho pracovní tým: služby jsou poskytovány v pracovní dny, tým pracovníků, který vede vedoucí zdravotní sestra, tvoří zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky a muži na civilní službě k zajišťovalo služby celkem 8 zaměstnanců /v celkovém úvazku 7,5 / a 2 muži na civilní službě. Spolupráce s ostatními organizacemi: nejužší spolupráce probíhá se sesterskými pracovišti našeho střediska, poskytovali jsme možnost odborných praxí studentům Evangelické akademie Praha,

9 spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Motol, Nemocnicí Na Homolce, Geriatrickou klinikou v Praze 2, asistenčními službami Hewer s.r.o. a Zachariášová, sociálními odbory a službami městských částí Prahy 5 a 13, s praktickými lékaři v Praze 5, 6, 13, Nadací Dětský mozek a Nadací Charty 77 Konto Bariéry. Údaje o celkovém počtu klientů, hodin a výkonů: ošetřovatelská sluţba počet klientů počet hodin počet výkonů pečovatelská sluţba graf: přehled poskytnutých sluţeb počet výkonů během 12 měsíců V červnu klesal počet pečování /někteří klienti odjížděli na letní byt/ a zároveň výrazně vzrostl počet pečování v červenci a sprnu /lůžková oddělení nemocnic propouštěla pacienty do domácí péče/. Přehled poskytnutých služeb Pečovatelská a sociální služba Ďáblice, Ke Kinu 7, Praha 8-Ďáblice sídlí v Obecním domě Městské části Ďáblice, který se tak stal místem pro sociální a komunitní činnost, kulturní a společenské akce. Hlavním cílem pro rok 2001 bylo: poskytovat komplexní služby v domácím prostředí klientů, aby byl oddálen či zkrácen jejich pobyt v ústavních zařízeních, nadále poskytovat respitní péči v rodinách trvale pečujících o své těžce zdravotně postižené děti získávat finanční prostředky formou grantových projektů pro pečující rodiny a osamělé klienty, aby bylo možné poskytovat péči v nezbytném rozsahu získat benefiční akcí finanční prostředky na zakoupení nového auta pro poskytování služeb potřebným klientům I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. počet ošetřování počet pečování Specifičnost pracoviště: zajišťujeme klientům služby, které jsou pro ně jinak nedostupné, formou vypracování grantových projektů dlouhodobě spolupracujeme s nadacemi: Sbírka Pomozte dětem organizovaná NROS a ČT, Nadace Charty 77, konto Bariéry a Nadace Dětský mozek. Můžeme tak poskytovat asistenci, respitní péči a dopravu autem klientům, převážně dětem s těžkým zdravotním postižením. Poskytovaná podpora umožňuje pečujícím rodinám načerpat nové síly a vytváří lepší podmínky pro běžné fungování rodiny,

10 jídelna pro seniory, kterou ve středisku provozujeme, nám umožňuje otevírat naše pracoviště veřejnosti. Organizujeme zde výstavy s vernisážemi, velikonoční a vánoční hudební večery /ve spolupráci s farním sborem ČCE U Jákobova žebříku/, rozvíjíme komunitní činnost také pořádáním pravidelných sbírek šatstva pro lidi v nouzi předávaných sesterské Diakonii CČH v Úpici, spolupracujeme s Poradnou pro uprchlíky při Českém helsinském výboru a za podpory MČ Praha-Ďáblice pořádáme prodejní výstavy prací uprchlíků, žadatelů o azyl, žijících v Čechách převážně v uprchlických táborech. Reagujeme tak na nové skutečnosti v naší společnosti a snažíme se přispívat na obou stranách ke sblížení často vzdálených kultur. V roce 2001 jsme poskytovali tyto sluţby: podávání obědů: v jídelně 16 klientům, rozvozem do domácnosti 27 klientům, širokou škálu úkonů pečovatelské služby, jednoduché ošetřovatelské úkony, zapůjčení kompenzačních pomůcek, dopravu autem dětí s těžkým zdravotním postižením do stacionářů a zpět do jejich domovů, dopravu autem nesoběstačných klientů na odborná vyšetření k lékaři a na pedikúru, asistenční službu v domácím prostředí a vícehodinové pečování spojené s aktivací klientů, za mimořádně složitých okolností osamělé klientky poskytování nezbytné péče nad rámec našich běžných pracovních možností, respitní péče v rodinách pečující o své těžce zdravotně postižené děti, možnost rehabilitace na rotopedu, organizace a zajištění pedikúry, provozování klubu seniorů, sociální poradenství a spolupráce při vytváření sociální sítě v regionu, spolupracovali jsme s MČ Ďáblice při zajišťování péče o seniory v komunitě Ďáblic. Zájem o naše sluţby: zvýšil se rozsah respitní péče v rodinách pečujících o děti i starší klienty se zdravotním postižením zvýšila se potřeba zajistit vícehodinovou denní péči u klientů stižených demencí, kterou jsme často s ohledem na personální kapacitu nemohli uspokojit terénní pečovatelská služba byla poskytována klientům bydlících v Praze 8 /a jejich přilehlých částech / a v Praze 9 tj celkem 66 klientům v počtu 6059 hodin, průměrný počet klientů za měsíc byl 32. Údaje o celkovém počtu klientů a hodin pečovatelské sluţby: počet klientů pečovatels.sluţby 82 počet hodin I. II. počet hodin III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. počet hodin XII.

11 Graf: počet hodin pečování během 12 měsíců Graf: počet hodin naší péče v trvale pečujících rodinách o děti s postiţením během 12 měsíců počet hodin I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. počet hodin Zaměstnanci: Tým pracovníků tvořili sociální pracovnice, zdravotní sestra, pečovatelky a muž na civilní službě. K zde pracovalo v průměru 7 zaměstnanců /úvazek 7,0/ a 1 na civilní službě. Spolupráce s veřejností, kulturní, společenské a komunitní akce: zorganizovali jsme benefiční koncert v kostele U Salvátora, jehož pořádání a oslovení širokého okruhu sponzorů nám umožnilo získat finanční částku k nákupu nového auta. Koncert byl pořádán za podpory Nadace Divoké husy, uspořádali jsme 8 výtvarných výstav s veřejnými vernisážemi, jedna z výstav byla již druhou prodejní výstavou výtvarných prací uprchlíků, kterou jsme připravili ve spolupráci s Poradnou pro uprchlíky při Českém helsinském výboru. Pro přítomné výtvarníky uprchlíky bylo zajištěno pohoštění a noclehy v místních rodinách zorganizovali jsme jako každoročně velikonoční a vánoční večer se slovem faráře kobyliského sboru ČCE Jiřího Štorka a koncertním vystoupením pozvaných hostů pokračovali jsme v organizování jarní a podzimní humanitární sbírky šatstva a věcí z domácností pro lidi v nouzi. Pečovatelská a sociální služba Vinohrady Vršovice, Korunní 60, Praha 2, kontaktní adresa Praha 10, Kozácká 23 Obsahem činnosti v roce 2001 byla pečovatelská a sociální služba. Posláním je poskytovat služby klientům v jejich domovech a pomáhat tak oddálit či zkrátit jejich pobyt v ústavních zařízeních. Hlavním cílem v roce 2001 bylo: poskytovat komplexní služby v domácím prostředí klientů, aby byl oddálen či zkrácen jejich pobyt v ústavních zařízeních, rozvinout propagační akci o poskytování domácí ošetřovatelské péče a rozšířit činnost na území Prahy 10-Vršovice V roce 2001 poskytovali pracovníci tyto sluţby: pomoc při přípravě jídla, nebo příprava jídla, nákupy, asistenční služby, pomoc při hygieně, donáška oběda, vytváření individuálního ergoterapeutického plánu s cílem zachování co největší míry soběstačnosti klienta, poskytování sociální pomoci a poradenství. Spolupráce: nejužší spolupráce probíhá se sesterskými pracovišti našeho střediska,

12 umožnili jsme praxe studentům Evangelické akademie Praha - Střední sociální škola a Vyšší odborná školy sociálně právní /celkem 8 studentů na průběžné praxi a 2 studentky na blokové týdenní praxi/. pokračovat v dosavadním trendu poskytování komplexních služeb v domácím prostředí klientů se zaměřením na jejich aktivizaci, zprostředkování sociálních kontaktů, poskytování sociální pomoci a poradenství, uspořádat kurzy cvičení paměti pro seniory, otevřít novou službu: ergoterapeutické poradenství /telefonické i osobní/. Graf: přehled poskytnuté péče I. II III. IV. V. VI. výkony dom.oš.péče Zaměstnanci: Tým pracovníků tvořili sociální pracovnice, zdravotní sestry a muž na civilní službě. K zde pracovalo v průměru 6 zaměstnanců /tj. 5,3 úvazku/, 1 muž na civilní službě a 1 dobrovolník. Cíl pro rok 2002: rozšířit činnost i na území Prahy 10 VII. VIII. IX. X. XI. XII. výkony pečov.služby Celkový počet klientů jednotlivých pracovišť pečovatelských a ošetřovatelských sluţeb: Dům EZER Klamovka 116 Pečov. a sociální služba Ďáblice 82 Domácí pečov. a soc. služba Vinohrady 65 Celkem 263 Šatník, Praha 1, Klimentská 18 Šatník poskytuje ošacení a obutí sociálně slabším občanům. Stává se také místem rozhovorů, které vyplývají z aktuálních potřeb klientů navštěvujících toto zařízení. Starší ošacení dostává středisko od ochotných dárců. Pracuje zde trvale jedna sociální pracovnice, která poskytuje sociální poradenství a zprostředkuje klientům potřebné kontakty s ostatními institucemi. V roce 2001 Šatník poskytoval tyto sluţby: sběr, třídění a výdej šatstva a obuvi, poradenská činnost v sociální oblasti, pastorační rozhovory, návštěvy osamělých klientů v jejich domácnosti.

13 Zájem o sluţby: v roce 2001 navštívilo Šatník denně průměrně 30 klientů, z toho 2-3 klienti z kontaktních míst/převážně z poradny pro osoby bez přístřeší v Praze 1/, bezplatně bylo vydáno ošacení a obutí 212 klientům v době zářijové krize v roce 2001 přicházelo více klientů se zájmem o rozhovory s duchovní náplní, zvýšil se počet klientů, kteří hledají informace o nárocích na sociální pomoc. Spolupráce s ostatními organizacemi: s ostatními pracovišti Diakonie CCE-SKP, především s SOS centrem, sociální odbory OÚ Prahy 1 a 10, Městské centrum soc.služeb a prevence v Praze 7, SKP Diakonie CČSH v Broumově, Evangelický sbor ČCE v Salvátorské ulici, Centrum integrované onkologické péče v Měšicích u Prahy, Řád pomocníků sv. Lazara v Praze, Diakonie CČSH v Úpici. Ostatní aktivity: Šatník se podílel na humanitárních sbírkách oděvů pro misie v Africe a Indii. Sbírky oděvů byly předávány Společenství pomocníků řádu sv. Lazara v Praze 1, spolupracovali jsme s oddělením dětské neurologie při poliklinice v Praze 1, v Klimentské ulici, kam jsme pravidelně předávali sbírku hraček pro děti, Středisku křesťanské sociální pomoci Diakonie CČSH v Úpici byla předána sbírka oblečení a obuvi, o vánocích jsme rozdali 100 ks vánočních přání sociálně slabším občanům s poukázkou na výběr zboží z Šatníku v hodnotě Kč 50,-. Výběr zboží byl klienty využit na 100%. Pracovníci: K zde pracovala 1 sociální pracovnice /tj. l úvazek/ a 1 dobrovolník. Klubová činnost 1. Aktivizační program Cvičení paměti (hrou) pro seniory v Domě EZER 1x týdně (60 minut),14 lekcí absolvovalo 6 klientů. 2. Aktivizační program Relaxační cvičení pro seniory s prvky jógy v Domě EZER Konal se lx týdně /60 minut/, 14 lekcí absolvovalo 6 klientů. 3. Zájmová činnost pro děti a dospělé keramická dílna v Domě EZER Tento program nabízí již tradičně dětem aktivní využití volného času, objevení a prohloubení výtvarného talentu. Významnou součástí programu je také trvalý zájem o děti ze sociálně slabých rodin. V roce 2001 se uskutečnilo 250 lekcí, tj. celkem 370 hodin výuky. Počet dětí celkem 58, počet dospělých celkem Klub seniorů v Belgické ulici (prostory SOS centra) Do klubu dochází především osamělí senioři, většinou ženy, vzájemně se podporují při těžkých životních situacích, předávají si zajímavé a poučné informace.

14 V roce 2001 proběhlo 45 setkání v délce 90 minut. Průměrný počet účastníků byl v letních měsících 5, v ostatních měsících V rámci těchto setkávání proběhlo cyklus odborných přednášek zdravotnického poradenství podpořený dotací MZ ČR. 5. Aktivizační činnost pro seniory ve spolupráci s Informačním centrem sociální pomoci KONTAKT Městského centra sociálních sluţeb v Praze 2, Palackého náměstí metro. V roce 2001 pokračoval pilotní program Cvičení paměti (hrou) pro seniory ve spolupráci s pracovníky Infocentra KONTAKT. Infocentrum nabídlo své prostory (bezbariérový přístup, dostupnost pro širokou klientelu z celé Prahy) a zajistilo propagaci akce. Naše sociální pracovnice (absolventka dvou kurzů výuky cvičení paměti pro seniory) zajistila výuku. Celkem proběhlo 22 lekcí /60 min./ pro 20 klientů. Pořádání benefičních akcí: Koncert U Salvátora Ojedinělá akce, která díky finanční a morální podpoře mnoha známých i neznámých dárců umožnila nákup osobního automobilu. Ten denně slouží seniorům a dětem s postižením na území Prahy Ďáblice, jejích přilehlých částech a na území Prahy8 a9. Jarmark u Ludmily Tradiční akce /5.ročník/ před kostelem sv. Ludmily na Vinohradech. Představujeme zde široké veřejnosti práci našeho střediska, ostatních středisek Diakonie ČCE a dalších neziskových organizací. Pod záštitou starosty městské části Prahy 2 Mgr. M. Basche zde zároveň probíhá veřejná sbírka na podporu některé z činností našeho střediska /v roce 2001 na zhotovení kvalitní zvukové izolace pracoviště SOS centra/. Ostatní významné akce: 4. mezioborová konference o pastoraci, pastoračním poradenství a psychoterapii Víra a duševní zdraví evropská konference o pastorační péči a poradenství Cura animarum Péče o duši za účasti 120 delegátů. Akce významně přispěla k rozšíření procesu pastoračního poradenství u nás a jeho začlenění do evropských struktur. Hospodaření v roce 2001: Výsledovka za rok 2001 Diakonie ČCE-SKP v Praze NÁKLADY Spotřeba materiálu ,- Spotřeba energie ,- Oprava a udržování ,- Cestovné ,- Reprezentace ,- Nakupované služby ,- Mzdové náklady ,- Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,- Zákonné sociální náklady ,- Pojistné a finanční náklady ,- Odpisy nehmotného a hmotného majetku ,- NÁKLADY CELKEM ,- VÝNOSY Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti ,- Úroky z běžných účtů ,- Úhrady zdravotní pojišťoven a ostatní ,- Tržby z prodeje hmotného majetku ,- Dary zahraničních organizací a církví ,-

15 Dary tuzemských organizací a církví ,- Provozní dotace MPSV ČR ,- Provozní dotace magistrátu ,- Provozní dotace MZ ČR 3 500,- Provozní dotace MPSV ČR 3.kolo ,- VÝNOSY CELKEM ,- Výsledek hospodaření - ztráta ,- Zúčtování se zdravotní a sociální pojišťovnou ,- Daň z příjmu ze závislé činnosti ,- Výdaje příštích období ,- Dohadné účty pasivní ,- Vlastní jmění ,- Fondy ,- HV ve schvalovacím řízení ,- HV za účetní období ,- PASIVA CELKEM ,- Rozvaha k Diakonie ČCE-SKP v Praze AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek ,- Budovy,stavby,haly ,- Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný ,- Oprávky k dlouhodobému nehmotného majetku ,- Oprávky k budovám,stavbám a halám ,- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,- Peníze v hotovosti ,- Ceniny 2 061,- Bankovní účty ,- Odběratelé 1 500,- Poskytnuté provozní zálohy ,- Ostatní pohledávky za granty ,- Dohadné účty aktivní ,- AKTIVA CELKEM ,- PASIVA Dodavatelé ,- Ostatní závazky -727,- Zaměstnanci 7 194,- Srážky z mezd zaměstnanců ,- Poděkování za finanční, materiální a morální podporu v roce 2001: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Městská část Praha 2 Městská část Praha 5 Městská část Praha Ďáblice Městská část Praha 8 Nadace Charty 77 Konto Bariéry Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové evangelické sbory ČCE: Ţiţkov II., U Jákobova ţebříku v Kobylisích, v Praze Libni, U Salvátora Korejská komunita sboru U Jákobova ţebříku Korejská komunita z evangelického sboru ve Stockholmu Nadace Divoké husy Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize projekt Pomozte dětem Městské centrum sociálních sluţeb a prevence v Praze Nadace Dětský mozek Armáda spásy Nakladatelství PORTÁL

16 EUROTEL s. r. o. Nadace Bona ANIMA s. r. o. SPRINTER, grafické studio SODKO a. s. Vega com Praha Ďáblice Daewoo Leasing Autoavant druţstvo, Praha Ďáblice manţelé Kratochvílovi, Čakovice GELMI bytový textil Kavárna Dobrá trafika Restaurant Pepino Czechservis Kamille Nadace Jedličkova ústavu Michal Samuelson Lichting Kavárna Medúza Noctis studio paní Táňa Fischerová pan Jakub Dvořáček Pěvecký sbor Evangelického sboru ČCE U Salvátora pan Václav Peter rodina manţelů Ericcsonových Baroque trio - Prague Hudba Hradní stráţe a Policie ČR pan Jiří Schejbal pan Tomáš Najbrt Studentský dechový orchestr ZUŠ Praha 3 studenti Evangelické akademie pan Řehoř Lamr paní Siváková pan Jan Ţůrek pan Slowioczek paní Krpálková pan König paní Berková paní Šubrtová paní Zavadilová paní Němcová pan Urválek pan Kafka paní Kutílková paní Zychová pan Jech občané Ďáblic a neznámí dárci. Děkujeme za Vaši podporu a pomoc. Představenstvo Diakonie ČCE-Středisko křesťanské pomoci v Praze: Ing. Marie Danielová Jaroslava Jelínková RNDr. Jaroslav König Mgr. Zdena Novotná Mgr. Libuše Roytová PhDr. Jindřiška Seethalerová Miriam Svobodová Jana Vepřeková Mgr. Helena Wernischová

17

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Středisko křesťanské pomoci v Praze. Diakonie ČCE SKP v Praze, Belgická 22, 120 00 Praha 2, Tel,fax: 222 520 589, e mail: skp@diakoniecce.

Středisko křesťanské pomoci v Praze. Diakonie ČCE SKP v Praze, Belgická 22, 120 00 Praha 2, Tel,fax: 222 520 589, e mail: skp@diakoniecce. Středisko křesťanské pomoci v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Diakonie ČCE SKP v Praze, Belgická 22, 120 00 Praha 2, Tel,fax: 222 520 589, e mail: skp@diakoniecce.cz číslo účtu: 1932094339/0800 Česká spořitelna

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Diakonie Českobratrské církve evangelické Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko křest anské pomoci v Praze V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Pomáháme tam, kde vlastní síly nestačí... DIAKONIE_VZ_2007_04.indd 1 7.10.2008 10:57:07

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí

Transformace. Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí Transformace Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o. Valašské Meziříčí 1 Historie Prosinec 1947 zahájení provozu Domova pro matku a dítě Rok 1950 rozšířen na Kojenecký

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

POMÁHÁME TAM, KDE VLASTNÍ SÍLY NESTAČÍ.

POMÁHÁME TAM, KDE VLASTNÍ SÍLY NESTAČÍ. 1 DIAKONIE ČCE SKP V PRAZE OBSAH 2004 Úvodní slovo ředitelky 4 KDO JSME 5 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze 5 Poslání 5 Vývoj 5 Současnost 5 Zaměstnanci 6 Vzdělávání a supervize 6 Spolupráce

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více