Úvodní slovo ředitelky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitelky"

Transkript

1 Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické, která působí ve třech základních sférách: v péči o seniory, děti s handicapem a v krizové pomoci. Jednotlivá pracoviště vycházející ze snahy o komplexní péči o člověka mají své odborné garanty, na kterých spočívá tíha odpovědnosti a vynalézavosti při vedení týmu na detašovaných pracovištích. Je to především zástupkyně ředitelky PhDr. Jarmila Čierná, vedoucí SOS centra, dále Miriam Svobodová, Lydie Veselá a Daniela Benešová pro sociální oblast, Eva Šliková a Hana Lipavská pro zdravotnickou oblast. Všechny působí na svých místech již několik let. Dobrá znalost potřeb terénu i schopností zaměstnanců jsou pro jejich práci velkou výhodou. vyžádalo i nezbytné prostorové rozšíření pro zázemí pečovatelskoošetřovatelské služby z Vinohrad do Vršovic. Působení v blízkosti areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 je výzvou pro pracovníky SOS centra využít dlouhodobých místních i zahraničních zkušeností ke vzájemné spolupráci v péči o člověka v komplexnosti, tj. bio - psycho sociální a duchovní. Věřím, že naplňujeme dlouhodobé poslání Diakonie mít oči otevřené pro člověka v nouzi, přizpůsobovat se potřebám a možnostem s nadějí, že nalezneme finanční i lidské zdroje, které umožní realizaci našich plánů. Mgr. Libuše Roytová, ředitelka Jaro loňského roku bylo provázeno snahou o získání prostředků na nové, tj. spolehlivé auto, které umožnilo pokračovat v péči o handicapované děti a seniory. V létě jsme se stali hostitelskou zemí pro 7. evropskou konferenci pastoračních pracovníků působících v nemocnicích. Týdenní konference v Janských Lázních se stala inspirací i pro naše pracoviště. V oblasti pečovatelské i krizové pomoci se stále dostáváme na pomezí zdravotnické služby. Bylo tedy nezbytné požádat o rozšíření zdravotnického zařízení z Prahy 5 i na Prahu 2. To si ovšem

2 DIAKONIE ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze získalo SKP Diakonie ČCE právní subjektivitu. Součástí služeb střediska se postupně staly také sociální, domácí pečovatelské a ošetřovatelské služby. Středisko poskytuje služby na pěti místech v Praze. Jeho sídlem je od prosince 1997 Belgická ulice 22, Praha 2. Co je Diakonie a jaké je její poslání Diakonie /z řeckého diakonein sloužit/ je křesťanská organizace, která nabízí sociální, zdravotnické, duchovní a pastorační služby člověku v oslabení, nouzi a v krizových životních situacích. Diakonie Českobratrské církve evangelické je nestátní nezisková organizace, která působí ve 29 střediscích na území celé České republiky. Jedním z těchto pracovišť je naše Středisko křesťanské pomoci Diakonie ČCE v Praze. Kdo jsme Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko křesťanské pomoci v Praze je jednou z podob služby křesťanů ve velkoměstě. Doplňuje a spoluvytváří s dalšími státními i nestátními subjekty záchrannou sociálně zdravotní síť hlavního města Prahy. Podílí se na programech předcházejících nežádoucím sociálním jevům spojeným s životem ve velkoměstě, usiluje o zdravější a spokojenější život občanů města Prahy. Jsme samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou v čele s ředitelkou a představenstvem. Oblast působení střediska pomoc a podpora lidem v krizových životních situacích, sociální a psychologické poradenství, telefonická linka důvěry, psychoterapie, pastorační péče, péče o ženy a matky s dětmi v krizi a ohrožení s možností azylového ubytování, resocializační program pro tyto ženy a jejich rodiny, sociální, pečovatelské a domácí ošetřovatelské služby seniorům a zdravotně postiženým asistence a respitní péče v rodinách, které trvale pečují o své děti s těžkým zdravotním postižením. humanitární šatník klubové aktivity pro seniory, rehabilitace, ergoterapie, trénink paměti pro seniory, volnočasové aktivity pro děti a dospělé v keramické dílně. Vznik organizace Středisko křesťanské pomoci Diakonie ČCE začalo pracovat v říjnu 1989 jako pracoviště SOS centra. Bylo to první zařízení Diakonie ČCE po čtyřicetileté odmlce diakonické práce. SOS centrum začínalo jako křesťanské poradenské zařízení v evangelickém kostele U Salvátora v Praze 1. Dobrovolně s ním spolupracovali křesťanští psychologové a psychiatři. V roce 1992

3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2001 Co se podařilo V uplynulém roce jsme úspěšně pokračovali ve stabilizaci jednotlivých pracovišť střediska. Byli jsme schopni reagovat na aktuální požadavky v oblasti: krizové pomoci /telefonické i osobní/, sociální, ošetřovatelské a pečovatelské služby, klubové aktivity. Podařilo se připravit podmínky pro působnost pečovatelské a ošetřovatelské služby v Praze 10 Vršovicích. Naše jednotlivá pracoviště tradičně velmi dobře spolupracovala s úřady městských částí a s ostatními státními i nestátními organizacemi sociálního a zdravotnického zaměření. Naše činnost byla finančně podporována hlavně Ministerstvem práce a sociálních věcí, Magistrátem hl.m. Prahy a Ministerstvem zdravotnictví. Nad rámec svých pracovních povinností se zaměstnanci zapojovali do organizování mimořádných akcí: Benefiční koncert v kostele U Salvátora, Jarmark u Ludmily, Evropská konference o pastorační péči a poradenství, Mezioborová konference o pastoraci, pastoračním poradenství a psychoterapii. spolupráce s Poradnou pro uprchlíky ČHV spolupráce s nadacemi, podporujícími zlepšení podmínek lidí v obtížné sociální situaci otevření našich pracovišť širší veřejnosti formou vernisáží, koncertů a dnů otevřených dveří Naši klienti Naším klientem je člověk, kteří nás vyhledá s žádostí o pomoc nebo službu. Pokud nemůžeme pomoci sami, zprostředkujeme pomoc jiné organizace. Našimi klienty jsou často lidé sociálně slabí, proto naše služby musí být pro ně cenově přijatelné a zároveň velmi efektivní. Dbáme na to, aby naše služby reagovaly na objednávku klienta a na jeho skutečné potřeby. Důležité pro nás je, mít od klientů informaci o kvalitě a účinnosti naší pomoci. Zaměstnanci Týmy našeho střediska jsou složeny z mnoha profesí: pastorační pracovník,pečovatelka, psycholog, psychoterapeut, sociální pracovnice, zdravotní sestra. V roce 2001 pracovalo na pracovištích střediska v průměru: 39 zaměstnanců formou plných i zkrácených pracovních úvazků, 5 mužů na civilní službě, 9 pracovníků na dohody o provedení práce a o prac. činnosti, 27 dobrovolníků. Práce dobrovolníků si velice vážíme. Sepisujeme s nimi smlouvy, poskytujeme jim vzdělání a supervizi. Vzdělávání Součástí naší práce je průběžné vzdělávání. Každé pracoviště má vlastní systém péče o osobnostní a profesionální růst svých zaměstnanců. Ti se jedenkrát měsíčně setkávají na odborných seminářích na nejrůznější aktuální témata. K přednáškových částem těchto seminářů je zvána odborná veřejnost a zájemci. Zaměstnanci si dále zvyšují svou odbornost v kurzech a seminářích pořádaných Diakonií ČCE a jinými organizacemi.

4 Máme akreditaci České asociace linek důvěry pro pořádání rekvalifikačních kursů telefonické krizové intervence. V roce 2001 jsme zorganizovali dva běhy tohoto kurzu, v němž úspěšně absolvovalo celkem 32 frekventantů. Supervize Všichni zaměstnanci včetně dobrovolníků procházejí různými formami supervize, individuální i ve skupině, s externími i interními supervizory. Po šestileté zkušenosti se supervizí můžeme konstatovat, že skutečně významně zkvalitňuje naši službu klientům a zvyšuje naše profesionální kompetence a zdravé sebevědomí. Také účinně staví hráz únavě a vyčerpanosti pracovníků. Spolupráce Spolupráce zaměstnanců na všech potřebných úrovních je pro nás důležitá. Dbáme na budování pracovních týmů jednotlivých pracovišť a na jejich vzájemnou informovanost a spolupráci. Naše dílo je ekumenické v širokém slova smyslu, pracují u nás křesťané různých denominací a lidé, kteří sympatizují s našimi postoji a přístupy a nejsou členy žádné církve. Spolupracujeme s mateřskou evangelickou církví a jejími sbory, s farnostmi ostatních církví. Dlouhodobě spolupracujeme se školami, které k nám vysílají své studenty na stáže a praxe. Jsou to především vyšší odborné školy / Vyšší odborná škola sociálně právní - Evangelická akademie v Praze, Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze, Jabok vyšší sociálně pedagogická a teologická škola v Praze, Vyšší odborná škola sociální a teologická v Olomouci/ a vysoké školy /Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory sociální práce a psychologie/. Jsme v kontaktu s mnoha odbornými a stavovskými organizacemi psychosociální sítě a dalšími státními i nestátními institucemi. Jsme zapojeni do profesních organizací /Česká asociace pracovníků linek důvěry, Sdružení azylových domů, Asociace manželských a rodinných poradců, Vězeňská duchovenská péče, Českomoravská psychologická společnost/. Jednotlivé projekty v různých částech hl.m.prahy: Krizová pomoc SOS centrum, Belgická 22, Praha 2 nabízí psychosociální služby. Jeho posláním je: poskytovat krizovou pomoc, pomáhat lidem v krizi při jejím překonávání, pomáhat obětem domácího násilí. SOS centrum se tak snaží pracovat na: podpoře soběstačnosti lidí, prevenci sebevražedného jednání, podpoře zdraví a prevenci nemocí, prevenci zneužívání psychotropních látek. Cílem naší práce v roce 2001 bylo: poskytovat profesionální psychosociální službu v křesťanském kontextu, vytvořit takové podmínky, abychom byli dostupní širokému okruhu potřebných, vyvíjet maximální úsilí, aby klienti díky spolupráci s námi dosáhli pozitivní změny. Specifičnost SOS centra: je psychosociální službou, je nízkoprahovým zařízením (tzn. lze přijít bez objednání a bez doporučení, pracovníci poskytují první intervenci každému, kdo přijde), umožňuje klientům hovořit o duchovních tématech, o smyslu života, o tom, co lidskou existenci přesahuje,

5 služby jsou klientům poskytovány bezplatně. /Výjimku tvoří azylové ubytování žen, kde klientky částečně hradí provozní náklady na lůžko/. V roce 2001 poskytovali pracovníci SOS centra tyto sluţby: krizová pomoc osobní (Po Pá: 9-19 hodin), krizová pomoc telefonická (Po Čt: 9-22 hodin, Pá: 9-19 hod.), speciální služba - Gay linka pomoci (St: 9-19 hod.), poradenské nebo psychoterapeutické vedení (práce individuální, párová, rodinná, skupinová), sociální poradenství, pastorační poradenství, azylové ubytování pro matky s dětmi a ženy v tísni, klubová setkávání seniorů (Čt: hod.), bezplatná právní poradna ( jednou měsíčně), vzdělávání a supervize, výcvik v telefonické krizové intervenci (2x ročně), supervize pro pracoviště SKP Diakonie a jiné zájemce. V případě potřeby jsme poskytovali poradenství a psychoterapii v rodinách klientů. Novinky zavedené v roce 2001: po celý rok byl realizován projekt Internetová linka důvěry, z projektu Pastorační poradenství vznikl informační leták o této službě pro psychiatrická zařízení v Praze. Organizace pracoviště SOS centra, jeho pracovní tým : služba v SOS centru představuje jednak krizovou intervenci pro klienty, kteří přicházejí neobjednaní, jednak poradenské a terapeutické konzultace pro objednané klienty, včetně skupinové psychoterapie. Kromě osobního kontaktu slouží pracovníci na telefonických linkách SOS centra /l pevná a l mobilní/. Linka důvěry Diakonie se specifickou službou Gay linka pomoci je odděleným provozem SOS centra, dalším odděleným pracovištěm je Azylový dům pro matky s dětmi a ţeny v tísni, tým SOS centra tvoří zaměstnanci a vyškolení dobrovolníci. Pracovníci mají buď vysokoškolské vzdělání /obory psychologie, sociální práce, psychiatrie, teologie/, nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti sociálně právní a pastorační. Další specializace pracovníků představuje dovednosti v poskytování krizové intervence v osobním kontaktu a po telefonu, znalosti sociálního a psychologického poradenství s jedincem, s páry a s rodinnými systémy, pastorační poradenství. K zajišťovalo provoz SOS centra celkem 13 stálých pracovníků /celkový úvazek 8,0/, celkem 7 pracovníků na dohody a 25 dobrovolníků. dobrovolníci pracovali na lince důvěry, při krizovém ambulantním příjmu, vedli terapeutické skupiny, poskytovali psychiatrické konzultace, bezplatnou právní poradnu, setkávání obyvatelek v azylovém domě s psychologem, zajišťovali dopisování s klienty, hlídání dítěte s postižením. Dlouholetá dobrovolnice PhDr. J. Seethalerová byla v roce 2001 oceněna v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků a obdrţela z rukou primátora hl. m. Prahy cenu Křesadlo. Údaje o počtech klientů, konzultací, kontaktů: krizová pomoc počet kontaktů s klienty Krizové centrum 2579 Linka důvěry Diakonie včetně Gay 3059 (včetně testovacích hovorů linky pomoci apod.) Celkem 5638 krizová pomoc osobní počet vybraných typů kontaktů hovory 579

6 profesní kontakty 2383 podané informace 1991 celkem kontaktů 4953 Na rozdíl od roku 2000 převažovali klienti muži nad ženami. Opakovaně nejčetnější věková skupina byla letí klienti. krizová pomoc na Lince důvěry počet kontaktů hovory 1806 profesní kontakty 370 podané informace 1015 celkem kontaktů 3191 Na linku důvěry volaly především ženy /80%/. Nejčetnější věková skupina byla letí klienti. Projekt v azylovém domě nazvaný Domov dětem realizujeme s podporou NROS a ČT v rámci grantu Pomozte dětem. V rámci tohoto projektu jsme organizovali supervizní setkání pracovníků dalších azylových domů v Praze. se spolupracujícími organizacemi jsme se mj. kontaktovali v případě vyjednávání ohledně klientů, získávání nebo poskytování informací o službách. Kontaktů jsme měli celkem 2753, z toho 2383 v krizovém centru /včetně Gay linky pomoci. 370 na Lince důvěry Diakonie. Graf: Krizová pomoc osobní přehled počtu kontatků během roku Nejméně frekventovaný měsíc z celkově uskutečněných kontaktů byl v roce 2001 měsíc březen, nejvíce frekventovaný měsíc byl říjen. 700 v oblasti psychologického poradenství a psychoterapie vyhledalo naše služby celkem 237 klientů /reálný počet je o něco vyšší, protože jsme poskytovali také rodinné konzultace/. Těmto klientům jsme poskytli celkem 1618 konzultací. Nově k nám začalo přicházet 87 klientů Přehled uspořádání konzultací: konzultace individuální 816 konzultace párové 34 konzultace rodinné 30 Konzultace skupinové I. II. hovor III. IV. podaná inform. V. VI. VII. VIII. IX. profesní kontakt celkem X. XI. XII. v azylovém domě pro ţeny a matky s dětmi /kapacita 4 pokoje/ bydlelo 7 matek, 9 dětí, 1 otec dítěte, tj. celkem 17 osob. Děti byly ve věku od narození do 16 let. S klienty azylu pracujeme individuálně podle jejich potřeb. Kromě ubytování jim poskytujeme podpůrnou péči, rodinnou terapii, videotrénink interakcí, poradenství psychologické a sociální, osvětovou činnost, volnočasové aktivity.

7 Graf: Krizová pomoc telefonická přehled počtu kontaktů během roku Klienti Linky důvěry volali nejčastěji v březnu a v srpnu. I. II. III. IV. V. VI. hovor podaná inform. VII. VIII. Spolupráce s veřejností, organizování vzdělávacích akcí, propagace: naše www stránka je navštěvována pravidelně, inovována je nejpozději jednou za měsíc, 2x ročně jsme zaslali spolupracujícím organizacím a individuálním příznivcům informační dopis o připravovaných akcích, o změnách v nabídce služeb, v březnu jsme zorganizovali 4. jednodenní mezioborovou konferenci o pastoraci, pastoračním poradenství a psychoterapii Víra a duševní zdraví, ve spolupráci s ústředím Diakonie ČCE jsme zorganizovali 7. Evropskou konferenci o pastorační péči a poradenství Cura animarum Péče o duši, IX. X. XI. XII. profesní kontakt celkem v září jsme se spolupodíleli na Týdnech pro duševní zdraví při pořádání Jarmarku u Ludmily / s veřejnou sbírkou pro SOS centrum na zlepšení zvukové izolace konzultačních místností/, zorganizovali jsme 9 seminářů panelových diskusí na témata z psychosociální oblasti, realizovali jsme 2 kurzy telefonické krizové intervence /kurz byl uznán jako rekvalifikační/, publikovali jsme článek k Mezinárodnímu roku dobrovolníků v Novinách Prahy 2 a vystoupili jsme v České televizi v pořadu Barvy života Spolupráce s ostatními organizacemi a zařízeními: nejužší spolupráce probíhá se sesterskými pracovišti našeho střediska /pečovatelské a ošetřovatelské služby v Praze 2, 5, 8 a Šatník v Praze 1/, v rámci SKP spolupracujeme s dalšími středisky Diakonie ČCE, spolupracujeme s organizacemi v psychosociální síti a dalšími institucemi /Riaps, Centrum krizové intervence, azylové domy v Praze, Charita, Naděje, Městské centrum sociálních služeb a prevence, Fokus, Dětské krizové centrum, Bílý kruh bezpečí, Sociální a zdravotní odbor Magistrátu hl.m.prahy, humanitní odbory městských částí v Praze, Dům Michael, Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, Acorus, Hestie - Národní dobrovolnické centrum/. jsme v kontaktu se sbory ČCE a s některými sbory a farnostmi dalších denominací poskytujeme stáže studentům VOŠ a VŠ jsme zapojeni do odborných a stavovských organizací /ČAPLD - Česká asociace pracovníků linek důvěry, SAD Sdružení azylových domů, AMRP Asociace manželských a rodinných poradců, VDP - Vězeňská duchovenská péče, ČMPS Českomoravská psychologická společnost/. Cíle pro rok 2002 zahájit projekt pastoračního poradenství v nemocnicích, rozšířit provoz linky důvěry, aplikovat nové metody práce s klienty v azylu,

8 pokračovat v organizování vzdělávacích akcí, nadále spolupracovat s dobrovolníky, nově koncipovat profesionální schopnosti a dovednosti pracovníků a hodnotit jejich odbornost, nacházet sponzory a příznivce. Domácí ošetřovatelská, pečovatelská a sociální služba Dům EZER Klamovka Domácí ošetřovatelská a pečovatelská služba, Podbělohorská 7, Praha 5 Obsahem činnosti i v roce 2001 zůstala ošetřovatelská služba, pečovatelská pomoc a kombinace obou těchto služeb. Posláním je poskytovat služby klientům v jejich domovech a pomáhat tak oddálit či zkrátit jejich pobyt v ústavních zařízeních. Hlavním cílem v roce 2001 bylo: udržení dobrého odborného standartu poskytovaných služeb, hospitalizované pacienty přejímat ještě v době hospitalizace přímo v lůžkovém zařízení od ošetřujícího personálu, první návštěvu u klienta po hospitalizaci uskutečnit vždy do 24 hodin od jeho propuštění do domácí péče, poskytování sociální pomoci a poradenství, pomáhat příbuzným klientů poskytováním potřebných kontaktů, pomáhat přizpůsobovat prostředí domácnosti potřebám nemocného, zaškolovat domácí ošetřovatele, pokračovat v propagaci služeb v odborných i laických kruzích. V roce 2001 poskytovali pracovníci Domu EZER Klamovka tyto sluţby: ošetřovatelská sluţba byla nejvíce požadována z Fakultní nemocnice Motol v Praze 5 pro pacienty, kteří odcházeli do domácího léčení. Nejčastějšími diagnózami byly CMP /cévní mozkové příhody /, TEP /pacienti po operaci zlomeniny krčku kosti stehenní/ a nádorová onemocnění. Do péče byly přijímány i děti /cystická fibróza, tělesný a mentální handicap, trojčata/. Lidé ve středním věku byli většinou onkologicky nemocní nebo ochrnutí. U klientů ve vysokém věku se většinou jednalo o chronická onemocnění, často s akutní komplikací. pečovatelská sluţba byla požadována v jednotlivých úkonech /donáška oběda, nákup, apod./, ale mnohem častější byl požadavek na asistenční službu, tj. několikahodinové každodenní pečování u klientů, pro něž by bylo rizikem ponechat je bez dohledu či pomoci druhé osoby. Kardioklub - cvičení pro pacienty se srdečně cévním onemocněním pod vedením zdravotní sestry, konzultace a poradenství, zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pomoc klientům při získávání pomůcek vlastních. Specifičnost pracoviště: kombinace sluţby ošetřovatelské a pečovatelské nachází velké uplatnění v domácí hospicové péči a v několikahodinové každodenní pomoci u velmi starých a nemocných klientů, v týmu pracují i dětské zdravotní sestry a proto můžeme poskytovat ošetřovatelské služby i v rodinách s dětmi. Organizace pracoviště, jeho pracovní tým: služby jsou poskytovány v pracovní dny, tým pracovníků, který vede vedoucí zdravotní sestra, tvoří zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky a muži na civilní službě k zajišťovalo služby celkem 8 zaměstnanců /v celkovém úvazku 7,5 / a 2 muži na civilní službě. Spolupráce s ostatními organizacemi: nejužší spolupráce probíhá se sesterskými pracovišti našeho střediska, poskytovali jsme možnost odborných praxí studentům Evangelické akademie Praha,

9 spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Motol, Nemocnicí Na Homolce, Geriatrickou klinikou v Praze 2, asistenčními službami Hewer s.r.o. a Zachariášová, sociálními odbory a službami městských částí Prahy 5 a 13, s praktickými lékaři v Praze 5, 6, 13, Nadací Dětský mozek a Nadací Charty 77 Konto Bariéry. Údaje o celkovém počtu klientů, hodin a výkonů: ošetřovatelská sluţba počet klientů počet hodin počet výkonů pečovatelská sluţba graf: přehled poskytnutých sluţeb počet výkonů během 12 měsíců V červnu klesal počet pečování /někteří klienti odjížděli na letní byt/ a zároveň výrazně vzrostl počet pečování v červenci a sprnu /lůžková oddělení nemocnic propouštěla pacienty do domácí péče/. Přehled poskytnutých služeb Pečovatelská a sociální služba Ďáblice, Ke Kinu 7, Praha 8-Ďáblice sídlí v Obecním domě Městské části Ďáblice, který se tak stal místem pro sociální a komunitní činnost, kulturní a společenské akce. Hlavním cílem pro rok 2001 bylo: poskytovat komplexní služby v domácím prostředí klientů, aby byl oddálen či zkrácen jejich pobyt v ústavních zařízeních, nadále poskytovat respitní péči v rodinách trvale pečujících o své těžce zdravotně postižené děti získávat finanční prostředky formou grantových projektů pro pečující rodiny a osamělé klienty, aby bylo možné poskytovat péči v nezbytném rozsahu získat benefiční akcí finanční prostředky na zakoupení nového auta pro poskytování služeb potřebným klientům I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. počet ošetřování počet pečování Specifičnost pracoviště: zajišťujeme klientům služby, které jsou pro ně jinak nedostupné, formou vypracování grantových projektů dlouhodobě spolupracujeme s nadacemi: Sbírka Pomozte dětem organizovaná NROS a ČT, Nadace Charty 77, konto Bariéry a Nadace Dětský mozek. Můžeme tak poskytovat asistenci, respitní péči a dopravu autem klientům, převážně dětem s těžkým zdravotním postižením. Poskytovaná podpora umožňuje pečujícím rodinám načerpat nové síly a vytváří lepší podmínky pro běžné fungování rodiny,

10 jídelna pro seniory, kterou ve středisku provozujeme, nám umožňuje otevírat naše pracoviště veřejnosti. Organizujeme zde výstavy s vernisážemi, velikonoční a vánoční hudební večery /ve spolupráci s farním sborem ČCE U Jákobova žebříku/, rozvíjíme komunitní činnost také pořádáním pravidelných sbírek šatstva pro lidi v nouzi předávaných sesterské Diakonii CČH v Úpici, spolupracujeme s Poradnou pro uprchlíky při Českém helsinském výboru a za podpory MČ Praha-Ďáblice pořádáme prodejní výstavy prací uprchlíků, žadatelů o azyl, žijících v Čechách převážně v uprchlických táborech. Reagujeme tak na nové skutečnosti v naší společnosti a snažíme se přispívat na obou stranách ke sblížení často vzdálených kultur. V roce 2001 jsme poskytovali tyto sluţby: podávání obědů: v jídelně 16 klientům, rozvozem do domácnosti 27 klientům, širokou škálu úkonů pečovatelské služby, jednoduché ošetřovatelské úkony, zapůjčení kompenzačních pomůcek, dopravu autem dětí s těžkým zdravotním postižením do stacionářů a zpět do jejich domovů, dopravu autem nesoběstačných klientů na odborná vyšetření k lékaři a na pedikúru, asistenční službu v domácím prostředí a vícehodinové pečování spojené s aktivací klientů, za mimořádně složitých okolností osamělé klientky poskytování nezbytné péče nad rámec našich běžných pracovních možností, respitní péče v rodinách pečující o své těžce zdravotně postižené děti, možnost rehabilitace na rotopedu, organizace a zajištění pedikúry, provozování klubu seniorů, sociální poradenství a spolupráce při vytváření sociální sítě v regionu, spolupracovali jsme s MČ Ďáblice při zajišťování péče o seniory v komunitě Ďáblic. Zájem o naše sluţby: zvýšil se rozsah respitní péče v rodinách pečujících o děti i starší klienty se zdravotním postižením zvýšila se potřeba zajistit vícehodinovou denní péči u klientů stižených demencí, kterou jsme často s ohledem na personální kapacitu nemohli uspokojit terénní pečovatelská služba byla poskytována klientům bydlících v Praze 8 /a jejich přilehlých částech / a v Praze 9 tj celkem 66 klientům v počtu 6059 hodin, průměrný počet klientů za měsíc byl 32. Údaje o celkovém počtu klientů a hodin pečovatelské sluţby: počet klientů pečovatels.sluţby 82 počet hodin I. II. počet hodin III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. počet hodin XII.

11 Graf: počet hodin pečování během 12 měsíců Graf: počet hodin naší péče v trvale pečujících rodinách o děti s postiţením během 12 měsíců počet hodin I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. počet hodin Zaměstnanci: Tým pracovníků tvořili sociální pracovnice, zdravotní sestra, pečovatelky a muž na civilní službě. K zde pracovalo v průměru 7 zaměstnanců /úvazek 7,0/ a 1 na civilní službě. Spolupráce s veřejností, kulturní, společenské a komunitní akce: zorganizovali jsme benefiční koncert v kostele U Salvátora, jehož pořádání a oslovení širokého okruhu sponzorů nám umožnilo získat finanční částku k nákupu nového auta. Koncert byl pořádán za podpory Nadace Divoké husy, uspořádali jsme 8 výtvarných výstav s veřejnými vernisážemi, jedna z výstav byla již druhou prodejní výstavou výtvarných prací uprchlíků, kterou jsme připravili ve spolupráci s Poradnou pro uprchlíky při Českém helsinském výboru. Pro přítomné výtvarníky uprchlíky bylo zajištěno pohoštění a noclehy v místních rodinách zorganizovali jsme jako každoročně velikonoční a vánoční večer se slovem faráře kobyliského sboru ČCE Jiřího Štorka a koncertním vystoupením pozvaných hostů pokračovali jsme v organizování jarní a podzimní humanitární sbírky šatstva a věcí z domácností pro lidi v nouzi. Pečovatelská a sociální služba Vinohrady Vršovice, Korunní 60, Praha 2, kontaktní adresa Praha 10, Kozácká 23 Obsahem činnosti v roce 2001 byla pečovatelská a sociální služba. Posláním je poskytovat služby klientům v jejich domovech a pomáhat tak oddálit či zkrátit jejich pobyt v ústavních zařízeních. Hlavním cílem v roce 2001 bylo: poskytovat komplexní služby v domácím prostředí klientů, aby byl oddálen či zkrácen jejich pobyt v ústavních zařízeních, rozvinout propagační akci o poskytování domácí ošetřovatelské péče a rozšířit činnost na území Prahy 10-Vršovice V roce 2001 poskytovali pracovníci tyto sluţby: pomoc při přípravě jídla, nebo příprava jídla, nákupy, asistenční služby, pomoc při hygieně, donáška oběda, vytváření individuálního ergoterapeutického plánu s cílem zachování co největší míry soběstačnosti klienta, poskytování sociální pomoci a poradenství. Spolupráce: nejužší spolupráce probíhá se sesterskými pracovišti našeho střediska,

12 umožnili jsme praxe studentům Evangelické akademie Praha - Střední sociální škola a Vyšší odborná školy sociálně právní /celkem 8 studentů na průběžné praxi a 2 studentky na blokové týdenní praxi/. pokračovat v dosavadním trendu poskytování komplexních služeb v domácím prostředí klientů se zaměřením na jejich aktivizaci, zprostředkování sociálních kontaktů, poskytování sociální pomoci a poradenství, uspořádat kurzy cvičení paměti pro seniory, otevřít novou službu: ergoterapeutické poradenství /telefonické i osobní/. Graf: přehled poskytnuté péče I. II III. IV. V. VI. výkony dom.oš.péče Zaměstnanci: Tým pracovníků tvořili sociální pracovnice, zdravotní sestry a muž na civilní službě. K zde pracovalo v průměru 6 zaměstnanců /tj. 5,3 úvazku/, 1 muž na civilní službě a 1 dobrovolník. Cíl pro rok 2002: rozšířit činnost i na území Prahy 10 VII. VIII. IX. X. XI. XII. výkony pečov.služby Celkový počet klientů jednotlivých pracovišť pečovatelských a ošetřovatelských sluţeb: Dům EZER Klamovka 116 Pečov. a sociální služba Ďáblice 82 Domácí pečov. a soc. služba Vinohrady 65 Celkem 263 Šatník, Praha 1, Klimentská 18 Šatník poskytuje ošacení a obutí sociálně slabším občanům. Stává se také místem rozhovorů, které vyplývají z aktuálních potřeb klientů navštěvujících toto zařízení. Starší ošacení dostává středisko od ochotných dárců. Pracuje zde trvale jedna sociální pracovnice, která poskytuje sociální poradenství a zprostředkuje klientům potřebné kontakty s ostatními institucemi. V roce 2001 Šatník poskytoval tyto sluţby: sběr, třídění a výdej šatstva a obuvi, poradenská činnost v sociální oblasti, pastorační rozhovory, návštěvy osamělých klientů v jejich domácnosti.

13 Zájem o sluţby: v roce 2001 navštívilo Šatník denně průměrně 30 klientů, z toho 2-3 klienti z kontaktních míst/převážně z poradny pro osoby bez přístřeší v Praze 1/, bezplatně bylo vydáno ošacení a obutí 212 klientům v době zářijové krize v roce 2001 přicházelo více klientů se zájmem o rozhovory s duchovní náplní, zvýšil se počet klientů, kteří hledají informace o nárocích na sociální pomoc. Spolupráce s ostatními organizacemi: s ostatními pracovišti Diakonie CCE-SKP, především s SOS centrem, sociální odbory OÚ Prahy 1 a 10, Městské centrum soc.služeb a prevence v Praze 7, SKP Diakonie CČSH v Broumově, Evangelický sbor ČCE v Salvátorské ulici, Centrum integrované onkologické péče v Měšicích u Prahy, Řád pomocníků sv. Lazara v Praze, Diakonie CČSH v Úpici. Ostatní aktivity: Šatník se podílel na humanitárních sbírkách oděvů pro misie v Africe a Indii. Sbírky oděvů byly předávány Společenství pomocníků řádu sv. Lazara v Praze 1, spolupracovali jsme s oddělením dětské neurologie při poliklinice v Praze 1, v Klimentské ulici, kam jsme pravidelně předávali sbírku hraček pro děti, Středisku křesťanské sociální pomoci Diakonie CČSH v Úpici byla předána sbírka oblečení a obuvi, o vánocích jsme rozdali 100 ks vánočních přání sociálně slabším občanům s poukázkou na výběr zboží z Šatníku v hodnotě Kč 50,-. Výběr zboží byl klienty využit na 100%. Pracovníci: K zde pracovala 1 sociální pracovnice /tj. l úvazek/ a 1 dobrovolník. Klubová činnost 1. Aktivizační program Cvičení paměti (hrou) pro seniory v Domě EZER 1x týdně (60 minut),14 lekcí absolvovalo 6 klientů. 2. Aktivizační program Relaxační cvičení pro seniory s prvky jógy v Domě EZER Konal se lx týdně /60 minut/, 14 lekcí absolvovalo 6 klientů. 3. Zájmová činnost pro děti a dospělé keramická dílna v Domě EZER Tento program nabízí již tradičně dětem aktivní využití volného času, objevení a prohloubení výtvarného talentu. Významnou součástí programu je také trvalý zájem o děti ze sociálně slabých rodin. V roce 2001 se uskutečnilo 250 lekcí, tj. celkem 370 hodin výuky. Počet dětí celkem 58, počet dospělých celkem Klub seniorů v Belgické ulici (prostory SOS centra) Do klubu dochází především osamělí senioři, většinou ženy, vzájemně se podporují při těžkých životních situacích, předávají si zajímavé a poučné informace.

14 V roce 2001 proběhlo 45 setkání v délce 90 minut. Průměrný počet účastníků byl v letních měsících 5, v ostatních měsících V rámci těchto setkávání proběhlo cyklus odborných přednášek zdravotnického poradenství podpořený dotací MZ ČR. 5. Aktivizační činnost pro seniory ve spolupráci s Informačním centrem sociální pomoci KONTAKT Městského centra sociálních sluţeb v Praze 2, Palackého náměstí metro. V roce 2001 pokračoval pilotní program Cvičení paměti (hrou) pro seniory ve spolupráci s pracovníky Infocentra KONTAKT. Infocentrum nabídlo své prostory (bezbariérový přístup, dostupnost pro širokou klientelu z celé Prahy) a zajistilo propagaci akce. Naše sociální pracovnice (absolventka dvou kurzů výuky cvičení paměti pro seniory) zajistila výuku. Celkem proběhlo 22 lekcí /60 min./ pro 20 klientů. Pořádání benefičních akcí: Koncert U Salvátora Ojedinělá akce, která díky finanční a morální podpoře mnoha známých i neznámých dárců umožnila nákup osobního automobilu. Ten denně slouží seniorům a dětem s postižením na území Prahy Ďáblice, jejích přilehlých částech a na území Prahy8 a9. Jarmark u Ludmily Tradiční akce /5.ročník/ před kostelem sv. Ludmily na Vinohradech. Představujeme zde široké veřejnosti práci našeho střediska, ostatních středisek Diakonie ČCE a dalších neziskových organizací. Pod záštitou starosty městské části Prahy 2 Mgr. M. Basche zde zároveň probíhá veřejná sbírka na podporu některé z činností našeho střediska /v roce 2001 na zhotovení kvalitní zvukové izolace pracoviště SOS centra/. Ostatní významné akce: 4. mezioborová konference o pastoraci, pastoračním poradenství a psychoterapii Víra a duševní zdraví evropská konference o pastorační péči a poradenství Cura animarum Péče o duši za účasti 120 delegátů. Akce významně přispěla k rozšíření procesu pastoračního poradenství u nás a jeho začlenění do evropských struktur. Hospodaření v roce 2001: Výsledovka za rok 2001 Diakonie ČCE-SKP v Praze NÁKLADY Spotřeba materiálu ,- Spotřeba energie ,- Oprava a udržování ,- Cestovné ,- Reprezentace ,- Nakupované služby ,- Mzdové náklady ,- Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,- Zákonné sociální náklady ,- Pojistné a finanční náklady ,- Odpisy nehmotného a hmotného majetku ,- NÁKLADY CELKEM ,- VÝNOSY Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti ,- Úroky z běžných účtů ,- Úhrady zdravotní pojišťoven a ostatní ,- Tržby z prodeje hmotného majetku ,- Dary zahraničních organizací a církví ,-

15 Dary tuzemských organizací a církví ,- Provozní dotace MPSV ČR ,- Provozní dotace magistrátu ,- Provozní dotace MZ ČR 3 500,- Provozní dotace MPSV ČR 3.kolo ,- VÝNOSY CELKEM ,- Výsledek hospodaření - ztráta ,- Zúčtování se zdravotní a sociální pojišťovnou ,- Daň z příjmu ze závislé činnosti ,- Výdaje příštích období ,- Dohadné účty pasivní ,- Vlastní jmění ,- Fondy ,- HV ve schvalovacím řízení ,- HV za účetní období ,- PASIVA CELKEM ,- Rozvaha k Diakonie ČCE-SKP v Praze AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek ,- Budovy,stavby,haly ,- Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný ,- Oprávky k dlouhodobému nehmotného majetku ,- Oprávky k budovám,stavbám a halám ,- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,- Peníze v hotovosti ,- Ceniny 2 061,- Bankovní účty ,- Odběratelé 1 500,- Poskytnuté provozní zálohy ,- Ostatní pohledávky za granty ,- Dohadné účty aktivní ,- AKTIVA CELKEM ,- PASIVA Dodavatelé ,- Ostatní závazky -727,- Zaměstnanci 7 194,- Srážky z mezd zaměstnanců ,- Poděkování za finanční, materiální a morální podporu v roce 2001: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Městská část Praha 2 Městská část Praha 5 Městská část Praha Ďáblice Městská část Praha 8 Nadace Charty 77 Konto Bariéry Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové evangelické sbory ČCE: Ţiţkov II., U Jákobova ţebříku v Kobylisích, v Praze Libni, U Salvátora Korejská komunita sboru U Jákobova ţebříku Korejská komunita z evangelického sboru ve Stockholmu Nadace Divoké husy Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize projekt Pomozte dětem Městské centrum sociálních sluţeb a prevence v Praze Nadace Dětský mozek Armáda spásy Nakladatelství PORTÁL

16 EUROTEL s. r. o. Nadace Bona ANIMA s. r. o. SPRINTER, grafické studio SODKO a. s. Vega com Praha Ďáblice Daewoo Leasing Autoavant druţstvo, Praha Ďáblice manţelé Kratochvílovi, Čakovice GELMI bytový textil Kavárna Dobrá trafika Restaurant Pepino Czechservis Kamille Nadace Jedličkova ústavu Michal Samuelson Lichting Kavárna Medúza Noctis studio paní Táňa Fischerová pan Jakub Dvořáček Pěvecký sbor Evangelického sboru ČCE U Salvátora pan Václav Peter rodina manţelů Ericcsonových Baroque trio - Prague Hudba Hradní stráţe a Policie ČR pan Jiří Schejbal pan Tomáš Najbrt Studentský dechový orchestr ZUŠ Praha 3 studenti Evangelické akademie pan Řehoř Lamr paní Siváková pan Jan Ţůrek pan Slowioczek paní Krpálková pan König paní Berková paní Šubrtová paní Zavadilová paní Němcová pan Urválek pan Kafka paní Kutílková paní Zychová pan Jech občané Ďáblic a neznámí dárci. Děkujeme za Vaši podporu a pomoc. Představenstvo Diakonie ČCE-Středisko křesťanské pomoci v Praze: Ing. Marie Danielová Jaroslava Jelínková RNDr. Jaroslav König Mgr. Zdena Novotná Mgr. Libuše Roytová PhDr. Jindřiška Seethalerová Miriam Svobodová Jana Vepřeková Mgr. Helena Wernischová

17

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Úvodní slovo předsedkyně sdružení Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 2 2. Poslání sdružení... 3 3. Cíle Sdružení... 3 4. Historie Sdružení... 3 5. Orgány Sdružení... 4 6. Kontaktní údaje (aktualizované k datu 11. 4. 2010)...

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VZbaobabactualised.indd 2 3.7.2009 8:08:51 Obsahvýroční zprávy 2008 Úvodní slovo 5 Historie sdružení 6 Poslání, cílová skupina a cíle 7 Struktura

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více