Úvodní slovo ředitelky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitelky"

Transkript

1 Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické, která působí ve třech základních sférách: v péči o seniory, děti s handicapem a v krizové pomoci. Jednotlivá pracoviště vycházející ze snahy o komplexní péči o člověka mají své odborné garanty, na kterých spočívá tíha odpovědnosti a vynalézavosti při vedení týmu na detašovaných pracovištích. Je to především zástupkyně ředitelky PhDr. Jarmila Čierná, vedoucí SOS centra, dále Miriam Svobodová, Lydie Veselá a Daniela Benešová pro sociální oblast, Eva Šliková a Hana Lipavská pro zdravotnickou oblast. Všechny působí na svých místech již několik let. Dobrá znalost potřeb terénu i schopností zaměstnanců jsou pro jejich práci velkou výhodou. vyžádalo i nezbytné prostorové rozšíření pro zázemí pečovatelskoošetřovatelské služby z Vinohrad do Vršovic. Působení v blízkosti areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 je výzvou pro pracovníky SOS centra využít dlouhodobých místních i zahraničních zkušeností ke vzájemné spolupráci v péči o člověka v komplexnosti, tj. bio - psycho sociální a duchovní. Věřím, že naplňujeme dlouhodobé poslání Diakonie mít oči otevřené pro člověka v nouzi, přizpůsobovat se potřebám a možnostem s nadějí, že nalezneme finanční i lidské zdroje, které umožní realizaci našich plánů. Mgr. Libuše Roytová, ředitelka Jaro loňského roku bylo provázeno snahou o získání prostředků na nové, tj. spolehlivé auto, které umožnilo pokračovat v péči o handicapované děti a seniory. V létě jsme se stali hostitelskou zemí pro 7. evropskou konferenci pastoračních pracovníků působících v nemocnicích. Týdenní konference v Janských Lázních se stala inspirací i pro naše pracoviště. V oblasti pečovatelské i krizové pomoci se stále dostáváme na pomezí zdravotnické služby. Bylo tedy nezbytné požádat o rozšíření zdravotnického zařízení z Prahy 5 i na Prahu 2. To si ovšem

2 DIAKONIE ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze získalo SKP Diakonie ČCE právní subjektivitu. Součástí služeb střediska se postupně staly také sociální, domácí pečovatelské a ošetřovatelské služby. Středisko poskytuje služby na pěti místech v Praze. Jeho sídlem je od prosince 1997 Belgická ulice 22, Praha 2. Co je Diakonie a jaké je její poslání Diakonie /z řeckého diakonein sloužit/ je křesťanská organizace, která nabízí sociální, zdravotnické, duchovní a pastorační služby člověku v oslabení, nouzi a v krizových životních situacích. Diakonie Českobratrské církve evangelické je nestátní nezisková organizace, která působí ve 29 střediscích na území celé České republiky. Jedním z těchto pracovišť je naše Středisko křesťanské pomoci Diakonie ČCE v Praze. Kdo jsme Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko křesťanské pomoci v Praze je jednou z podob služby křesťanů ve velkoměstě. Doplňuje a spoluvytváří s dalšími státními i nestátními subjekty záchrannou sociálně zdravotní síť hlavního města Prahy. Podílí se na programech předcházejících nežádoucím sociálním jevům spojeným s životem ve velkoměstě, usiluje o zdravější a spokojenější život občanů města Prahy. Jsme samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou v čele s ředitelkou a představenstvem. Oblast působení střediska pomoc a podpora lidem v krizových životních situacích, sociální a psychologické poradenství, telefonická linka důvěry, psychoterapie, pastorační péče, péče o ženy a matky s dětmi v krizi a ohrožení s možností azylového ubytování, resocializační program pro tyto ženy a jejich rodiny, sociální, pečovatelské a domácí ošetřovatelské služby seniorům a zdravotně postiženým asistence a respitní péče v rodinách, které trvale pečují o své děti s těžkým zdravotním postižením. humanitární šatník klubové aktivity pro seniory, rehabilitace, ergoterapie, trénink paměti pro seniory, volnočasové aktivity pro děti a dospělé v keramické dílně. Vznik organizace Středisko křesťanské pomoci Diakonie ČCE začalo pracovat v říjnu 1989 jako pracoviště SOS centra. Bylo to první zařízení Diakonie ČCE po čtyřicetileté odmlce diakonické práce. SOS centrum začínalo jako křesťanské poradenské zařízení v evangelickém kostele U Salvátora v Praze 1. Dobrovolně s ním spolupracovali křesťanští psychologové a psychiatři. V roce 1992

3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2001 Co se podařilo V uplynulém roce jsme úspěšně pokračovali ve stabilizaci jednotlivých pracovišť střediska. Byli jsme schopni reagovat na aktuální požadavky v oblasti: krizové pomoci /telefonické i osobní/, sociální, ošetřovatelské a pečovatelské služby, klubové aktivity. Podařilo se připravit podmínky pro působnost pečovatelské a ošetřovatelské služby v Praze 10 Vršovicích. Naše jednotlivá pracoviště tradičně velmi dobře spolupracovala s úřady městských částí a s ostatními státními i nestátními organizacemi sociálního a zdravotnického zaměření. Naše činnost byla finančně podporována hlavně Ministerstvem práce a sociálních věcí, Magistrátem hl.m. Prahy a Ministerstvem zdravotnictví. Nad rámec svých pracovních povinností se zaměstnanci zapojovali do organizování mimořádných akcí: Benefiční koncert v kostele U Salvátora, Jarmark u Ludmily, Evropská konference o pastorační péči a poradenství, Mezioborová konference o pastoraci, pastoračním poradenství a psychoterapii. spolupráce s Poradnou pro uprchlíky ČHV spolupráce s nadacemi, podporujícími zlepšení podmínek lidí v obtížné sociální situaci otevření našich pracovišť širší veřejnosti formou vernisáží, koncertů a dnů otevřených dveří Naši klienti Naším klientem je člověk, kteří nás vyhledá s žádostí o pomoc nebo službu. Pokud nemůžeme pomoci sami, zprostředkujeme pomoc jiné organizace. Našimi klienty jsou často lidé sociálně slabí, proto naše služby musí být pro ně cenově přijatelné a zároveň velmi efektivní. Dbáme na to, aby naše služby reagovaly na objednávku klienta a na jeho skutečné potřeby. Důležité pro nás je, mít od klientů informaci o kvalitě a účinnosti naší pomoci. Zaměstnanci Týmy našeho střediska jsou složeny z mnoha profesí: pastorační pracovník,pečovatelka, psycholog, psychoterapeut, sociální pracovnice, zdravotní sestra. V roce 2001 pracovalo na pracovištích střediska v průměru: 39 zaměstnanců formou plných i zkrácených pracovních úvazků, 5 mužů na civilní službě, 9 pracovníků na dohody o provedení práce a o prac. činnosti, 27 dobrovolníků. Práce dobrovolníků si velice vážíme. Sepisujeme s nimi smlouvy, poskytujeme jim vzdělání a supervizi. Vzdělávání Součástí naší práce je průběžné vzdělávání. Každé pracoviště má vlastní systém péče o osobnostní a profesionální růst svých zaměstnanců. Ti se jedenkrát měsíčně setkávají na odborných seminářích na nejrůznější aktuální témata. K přednáškových částem těchto seminářů je zvána odborná veřejnost a zájemci. Zaměstnanci si dále zvyšují svou odbornost v kurzech a seminářích pořádaných Diakonií ČCE a jinými organizacemi.

4 Máme akreditaci České asociace linek důvěry pro pořádání rekvalifikačních kursů telefonické krizové intervence. V roce 2001 jsme zorganizovali dva běhy tohoto kurzu, v němž úspěšně absolvovalo celkem 32 frekventantů. Supervize Všichni zaměstnanci včetně dobrovolníků procházejí různými formami supervize, individuální i ve skupině, s externími i interními supervizory. Po šestileté zkušenosti se supervizí můžeme konstatovat, že skutečně významně zkvalitňuje naši službu klientům a zvyšuje naše profesionální kompetence a zdravé sebevědomí. Také účinně staví hráz únavě a vyčerpanosti pracovníků. Spolupráce Spolupráce zaměstnanců na všech potřebných úrovních je pro nás důležitá. Dbáme na budování pracovních týmů jednotlivých pracovišť a na jejich vzájemnou informovanost a spolupráci. Naše dílo je ekumenické v širokém slova smyslu, pracují u nás křesťané různých denominací a lidé, kteří sympatizují s našimi postoji a přístupy a nejsou členy žádné církve. Spolupracujeme s mateřskou evangelickou církví a jejími sbory, s farnostmi ostatních církví. Dlouhodobě spolupracujeme se školami, které k nám vysílají své studenty na stáže a praxe. Jsou to především vyšší odborné školy / Vyšší odborná škola sociálně právní - Evangelická akademie v Praze, Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze, Jabok vyšší sociálně pedagogická a teologická škola v Praze, Vyšší odborná škola sociální a teologická v Olomouci/ a vysoké školy /Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory sociální práce a psychologie/. Jsme v kontaktu s mnoha odbornými a stavovskými organizacemi psychosociální sítě a dalšími státními i nestátními institucemi. Jsme zapojeni do profesních organizací /Česká asociace pracovníků linek důvěry, Sdružení azylových domů, Asociace manželských a rodinných poradců, Vězeňská duchovenská péče, Českomoravská psychologická společnost/. Jednotlivé projekty v různých částech hl.m.prahy: Krizová pomoc SOS centrum, Belgická 22, Praha 2 nabízí psychosociální služby. Jeho posláním je: poskytovat krizovou pomoc, pomáhat lidem v krizi při jejím překonávání, pomáhat obětem domácího násilí. SOS centrum se tak snaží pracovat na: podpoře soběstačnosti lidí, prevenci sebevražedného jednání, podpoře zdraví a prevenci nemocí, prevenci zneužívání psychotropních látek. Cílem naší práce v roce 2001 bylo: poskytovat profesionální psychosociální službu v křesťanském kontextu, vytvořit takové podmínky, abychom byli dostupní širokému okruhu potřebných, vyvíjet maximální úsilí, aby klienti díky spolupráci s námi dosáhli pozitivní změny. Specifičnost SOS centra: je psychosociální službou, je nízkoprahovým zařízením (tzn. lze přijít bez objednání a bez doporučení, pracovníci poskytují první intervenci každému, kdo přijde), umožňuje klientům hovořit o duchovních tématech, o smyslu života, o tom, co lidskou existenci přesahuje,

5 služby jsou klientům poskytovány bezplatně. /Výjimku tvoří azylové ubytování žen, kde klientky částečně hradí provozní náklady na lůžko/. V roce 2001 poskytovali pracovníci SOS centra tyto sluţby: krizová pomoc osobní (Po Pá: 9-19 hodin), krizová pomoc telefonická (Po Čt: 9-22 hodin, Pá: 9-19 hod.), speciální služba - Gay linka pomoci (St: 9-19 hod.), poradenské nebo psychoterapeutické vedení (práce individuální, párová, rodinná, skupinová), sociální poradenství, pastorační poradenství, azylové ubytování pro matky s dětmi a ženy v tísni, klubová setkávání seniorů (Čt: hod.), bezplatná právní poradna ( jednou měsíčně), vzdělávání a supervize, výcvik v telefonické krizové intervenci (2x ročně), supervize pro pracoviště SKP Diakonie a jiné zájemce. V případě potřeby jsme poskytovali poradenství a psychoterapii v rodinách klientů. Novinky zavedené v roce 2001: po celý rok byl realizován projekt Internetová linka důvěry, z projektu Pastorační poradenství vznikl informační leták o této službě pro psychiatrická zařízení v Praze. Organizace pracoviště SOS centra, jeho pracovní tým : služba v SOS centru představuje jednak krizovou intervenci pro klienty, kteří přicházejí neobjednaní, jednak poradenské a terapeutické konzultace pro objednané klienty, včetně skupinové psychoterapie. Kromě osobního kontaktu slouží pracovníci na telefonických linkách SOS centra /l pevná a l mobilní/. Linka důvěry Diakonie se specifickou službou Gay linka pomoci je odděleným provozem SOS centra, dalším odděleným pracovištěm je Azylový dům pro matky s dětmi a ţeny v tísni, tým SOS centra tvoří zaměstnanci a vyškolení dobrovolníci. Pracovníci mají buď vysokoškolské vzdělání /obory psychologie, sociální práce, psychiatrie, teologie/, nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti sociálně právní a pastorační. Další specializace pracovníků představuje dovednosti v poskytování krizové intervence v osobním kontaktu a po telefonu, znalosti sociálního a psychologického poradenství s jedincem, s páry a s rodinnými systémy, pastorační poradenství. K zajišťovalo provoz SOS centra celkem 13 stálých pracovníků /celkový úvazek 8,0/, celkem 7 pracovníků na dohody a 25 dobrovolníků. dobrovolníci pracovali na lince důvěry, při krizovém ambulantním příjmu, vedli terapeutické skupiny, poskytovali psychiatrické konzultace, bezplatnou právní poradnu, setkávání obyvatelek v azylovém domě s psychologem, zajišťovali dopisování s klienty, hlídání dítěte s postižením. Dlouholetá dobrovolnice PhDr. J. Seethalerová byla v roce 2001 oceněna v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků a obdrţela z rukou primátora hl. m. Prahy cenu Křesadlo. Údaje o počtech klientů, konzultací, kontaktů: krizová pomoc počet kontaktů s klienty Krizové centrum 2579 Linka důvěry Diakonie včetně Gay 3059 (včetně testovacích hovorů linky pomoci apod.) Celkem 5638 krizová pomoc osobní počet vybraných typů kontaktů hovory 579

6 profesní kontakty 2383 podané informace 1991 celkem kontaktů 4953 Na rozdíl od roku 2000 převažovali klienti muži nad ženami. Opakovaně nejčetnější věková skupina byla letí klienti. krizová pomoc na Lince důvěry počet kontaktů hovory 1806 profesní kontakty 370 podané informace 1015 celkem kontaktů 3191 Na linku důvěry volaly především ženy /80%/. Nejčetnější věková skupina byla letí klienti. Projekt v azylovém domě nazvaný Domov dětem realizujeme s podporou NROS a ČT v rámci grantu Pomozte dětem. V rámci tohoto projektu jsme organizovali supervizní setkání pracovníků dalších azylových domů v Praze. se spolupracujícími organizacemi jsme se mj. kontaktovali v případě vyjednávání ohledně klientů, získávání nebo poskytování informací o službách. Kontaktů jsme měli celkem 2753, z toho 2383 v krizovém centru /včetně Gay linky pomoci. 370 na Lince důvěry Diakonie. Graf: Krizová pomoc osobní přehled počtu kontatků během roku Nejméně frekventovaný měsíc z celkově uskutečněných kontaktů byl v roce 2001 měsíc březen, nejvíce frekventovaný měsíc byl říjen. 700 v oblasti psychologického poradenství a psychoterapie vyhledalo naše služby celkem 237 klientů /reálný počet je o něco vyšší, protože jsme poskytovali také rodinné konzultace/. Těmto klientům jsme poskytli celkem 1618 konzultací. Nově k nám začalo přicházet 87 klientů Přehled uspořádání konzultací: konzultace individuální 816 konzultace párové 34 konzultace rodinné 30 Konzultace skupinové I. II. hovor III. IV. podaná inform. V. VI. VII. VIII. IX. profesní kontakt celkem X. XI. XII. v azylovém domě pro ţeny a matky s dětmi /kapacita 4 pokoje/ bydlelo 7 matek, 9 dětí, 1 otec dítěte, tj. celkem 17 osob. Děti byly ve věku od narození do 16 let. S klienty azylu pracujeme individuálně podle jejich potřeb. Kromě ubytování jim poskytujeme podpůrnou péči, rodinnou terapii, videotrénink interakcí, poradenství psychologické a sociální, osvětovou činnost, volnočasové aktivity.

7 Graf: Krizová pomoc telefonická přehled počtu kontaktů během roku Klienti Linky důvěry volali nejčastěji v březnu a v srpnu. I. II. III. IV. V. VI. hovor podaná inform. VII. VIII. Spolupráce s veřejností, organizování vzdělávacích akcí, propagace: naše www stránka je navštěvována pravidelně, inovována je nejpozději jednou za měsíc, 2x ročně jsme zaslali spolupracujícím organizacím a individuálním příznivcům informační dopis o připravovaných akcích, o změnách v nabídce služeb, v březnu jsme zorganizovali 4. jednodenní mezioborovou konferenci o pastoraci, pastoračním poradenství a psychoterapii Víra a duševní zdraví, ve spolupráci s ústředím Diakonie ČCE jsme zorganizovali 7. Evropskou konferenci o pastorační péči a poradenství Cura animarum Péče o duši, IX. X. XI. XII. profesní kontakt celkem v září jsme se spolupodíleli na Týdnech pro duševní zdraví při pořádání Jarmarku u Ludmily / s veřejnou sbírkou pro SOS centrum na zlepšení zvukové izolace konzultačních místností/, zorganizovali jsme 9 seminářů panelových diskusí na témata z psychosociální oblasti, realizovali jsme 2 kurzy telefonické krizové intervence /kurz byl uznán jako rekvalifikační/, publikovali jsme článek k Mezinárodnímu roku dobrovolníků v Novinách Prahy 2 a vystoupili jsme v České televizi v pořadu Barvy života Spolupráce s ostatními organizacemi a zařízeními: nejužší spolupráce probíhá se sesterskými pracovišti našeho střediska /pečovatelské a ošetřovatelské služby v Praze 2, 5, 8 a Šatník v Praze 1/, v rámci SKP spolupracujeme s dalšími středisky Diakonie ČCE, spolupracujeme s organizacemi v psychosociální síti a dalšími institucemi /Riaps, Centrum krizové intervence, azylové domy v Praze, Charita, Naděje, Městské centrum sociálních služeb a prevence, Fokus, Dětské krizové centrum, Bílý kruh bezpečí, Sociální a zdravotní odbor Magistrátu hl.m.prahy, humanitní odbory městských částí v Praze, Dům Michael, Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, Acorus, Hestie - Národní dobrovolnické centrum/. jsme v kontaktu se sbory ČCE a s některými sbory a farnostmi dalších denominací poskytujeme stáže studentům VOŠ a VŠ jsme zapojeni do odborných a stavovských organizací /ČAPLD - Česká asociace pracovníků linek důvěry, SAD Sdružení azylových domů, AMRP Asociace manželských a rodinných poradců, VDP - Vězeňská duchovenská péče, ČMPS Českomoravská psychologická společnost/. Cíle pro rok 2002 zahájit projekt pastoračního poradenství v nemocnicích, rozšířit provoz linky důvěry, aplikovat nové metody práce s klienty v azylu,

8 pokračovat v organizování vzdělávacích akcí, nadále spolupracovat s dobrovolníky, nově koncipovat profesionální schopnosti a dovednosti pracovníků a hodnotit jejich odbornost, nacházet sponzory a příznivce. Domácí ošetřovatelská, pečovatelská a sociální služba Dům EZER Klamovka Domácí ošetřovatelská a pečovatelská služba, Podbělohorská 7, Praha 5 Obsahem činnosti i v roce 2001 zůstala ošetřovatelská služba, pečovatelská pomoc a kombinace obou těchto služeb. Posláním je poskytovat služby klientům v jejich domovech a pomáhat tak oddálit či zkrátit jejich pobyt v ústavních zařízeních. Hlavním cílem v roce 2001 bylo: udržení dobrého odborného standartu poskytovaných služeb, hospitalizované pacienty přejímat ještě v době hospitalizace přímo v lůžkovém zařízení od ošetřujícího personálu, první návštěvu u klienta po hospitalizaci uskutečnit vždy do 24 hodin od jeho propuštění do domácí péče, poskytování sociální pomoci a poradenství, pomáhat příbuzným klientů poskytováním potřebných kontaktů, pomáhat přizpůsobovat prostředí domácnosti potřebám nemocného, zaškolovat domácí ošetřovatele, pokračovat v propagaci služeb v odborných i laických kruzích. V roce 2001 poskytovali pracovníci Domu EZER Klamovka tyto sluţby: ošetřovatelská sluţba byla nejvíce požadována z Fakultní nemocnice Motol v Praze 5 pro pacienty, kteří odcházeli do domácího léčení. Nejčastějšími diagnózami byly CMP /cévní mozkové příhody /, TEP /pacienti po operaci zlomeniny krčku kosti stehenní/ a nádorová onemocnění. Do péče byly přijímány i děti /cystická fibróza, tělesný a mentální handicap, trojčata/. Lidé ve středním věku byli většinou onkologicky nemocní nebo ochrnutí. U klientů ve vysokém věku se většinou jednalo o chronická onemocnění, často s akutní komplikací. pečovatelská sluţba byla požadována v jednotlivých úkonech /donáška oběda, nákup, apod./, ale mnohem častější byl požadavek na asistenční službu, tj. několikahodinové každodenní pečování u klientů, pro něž by bylo rizikem ponechat je bez dohledu či pomoci druhé osoby. Kardioklub - cvičení pro pacienty se srdečně cévním onemocněním pod vedením zdravotní sestry, konzultace a poradenství, zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pomoc klientům při získávání pomůcek vlastních. Specifičnost pracoviště: kombinace sluţby ošetřovatelské a pečovatelské nachází velké uplatnění v domácí hospicové péči a v několikahodinové každodenní pomoci u velmi starých a nemocných klientů, v týmu pracují i dětské zdravotní sestry a proto můžeme poskytovat ošetřovatelské služby i v rodinách s dětmi. Organizace pracoviště, jeho pracovní tým: služby jsou poskytovány v pracovní dny, tým pracovníků, který vede vedoucí zdravotní sestra, tvoří zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky a muži na civilní službě k zajišťovalo služby celkem 8 zaměstnanců /v celkovém úvazku 7,5 / a 2 muži na civilní službě. Spolupráce s ostatními organizacemi: nejužší spolupráce probíhá se sesterskými pracovišti našeho střediska, poskytovali jsme možnost odborných praxí studentům Evangelické akademie Praha,

9 spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Motol, Nemocnicí Na Homolce, Geriatrickou klinikou v Praze 2, asistenčními službami Hewer s.r.o. a Zachariášová, sociálními odbory a službami městských částí Prahy 5 a 13, s praktickými lékaři v Praze 5, 6, 13, Nadací Dětský mozek a Nadací Charty 77 Konto Bariéry. Údaje o celkovém počtu klientů, hodin a výkonů: ošetřovatelská sluţba počet klientů počet hodin počet výkonů pečovatelská sluţba graf: přehled poskytnutých sluţeb počet výkonů během 12 měsíců V červnu klesal počet pečování /někteří klienti odjížděli na letní byt/ a zároveň výrazně vzrostl počet pečování v červenci a sprnu /lůžková oddělení nemocnic propouštěla pacienty do domácí péče/. Přehled poskytnutých služeb Pečovatelská a sociální služba Ďáblice, Ke Kinu 7, Praha 8-Ďáblice sídlí v Obecním domě Městské části Ďáblice, který se tak stal místem pro sociální a komunitní činnost, kulturní a společenské akce. Hlavním cílem pro rok 2001 bylo: poskytovat komplexní služby v domácím prostředí klientů, aby byl oddálen či zkrácen jejich pobyt v ústavních zařízeních, nadále poskytovat respitní péči v rodinách trvale pečujících o své těžce zdravotně postižené děti získávat finanční prostředky formou grantových projektů pro pečující rodiny a osamělé klienty, aby bylo možné poskytovat péči v nezbytném rozsahu získat benefiční akcí finanční prostředky na zakoupení nového auta pro poskytování služeb potřebným klientům I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. počet ošetřování počet pečování Specifičnost pracoviště: zajišťujeme klientům služby, které jsou pro ně jinak nedostupné, formou vypracování grantových projektů dlouhodobě spolupracujeme s nadacemi: Sbírka Pomozte dětem organizovaná NROS a ČT, Nadace Charty 77, konto Bariéry a Nadace Dětský mozek. Můžeme tak poskytovat asistenci, respitní péči a dopravu autem klientům, převážně dětem s těžkým zdravotním postižením. Poskytovaná podpora umožňuje pečujícím rodinám načerpat nové síly a vytváří lepší podmínky pro běžné fungování rodiny,

10 jídelna pro seniory, kterou ve středisku provozujeme, nám umožňuje otevírat naše pracoviště veřejnosti. Organizujeme zde výstavy s vernisážemi, velikonoční a vánoční hudební večery /ve spolupráci s farním sborem ČCE U Jákobova žebříku/, rozvíjíme komunitní činnost také pořádáním pravidelných sbírek šatstva pro lidi v nouzi předávaných sesterské Diakonii CČH v Úpici, spolupracujeme s Poradnou pro uprchlíky při Českém helsinském výboru a za podpory MČ Praha-Ďáblice pořádáme prodejní výstavy prací uprchlíků, žadatelů o azyl, žijících v Čechách převážně v uprchlických táborech. Reagujeme tak na nové skutečnosti v naší společnosti a snažíme se přispívat na obou stranách ke sblížení často vzdálených kultur. V roce 2001 jsme poskytovali tyto sluţby: podávání obědů: v jídelně 16 klientům, rozvozem do domácnosti 27 klientům, širokou škálu úkonů pečovatelské služby, jednoduché ošetřovatelské úkony, zapůjčení kompenzačních pomůcek, dopravu autem dětí s těžkým zdravotním postižením do stacionářů a zpět do jejich domovů, dopravu autem nesoběstačných klientů na odborná vyšetření k lékaři a na pedikúru, asistenční službu v domácím prostředí a vícehodinové pečování spojené s aktivací klientů, za mimořádně složitých okolností osamělé klientky poskytování nezbytné péče nad rámec našich běžných pracovních možností, respitní péče v rodinách pečující o své těžce zdravotně postižené děti, možnost rehabilitace na rotopedu, organizace a zajištění pedikúry, provozování klubu seniorů, sociální poradenství a spolupráce při vytváření sociální sítě v regionu, spolupracovali jsme s MČ Ďáblice při zajišťování péče o seniory v komunitě Ďáblic. Zájem o naše sluţby: zvýšil se rozsah respitní péče v rodinách pečujících o děti i starší klienty se zdravotním postižením zvýšila se potřeba zajistit vícehodinovou denní péči u klientů stižených demencí, kterou jsme často s ohledem na personální kapacitu nemohli uspokojit terénní pečovatelská služba byla poskytována klientům bydlících v Praze 8 /a jejich přilehlých částech / a v Praze 9 tj celkem 66 klientům v počtu 6059 hodin, průměrný počet klientů za měsíc byl 32. Údaje o celkovém počtu klientů a hodin pečovatelské sluţby: počet klientů pečovatels.sluţby 82 počet hodin I. II. počet hodin III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. počet hodin XII.

11 Graf: počet hodin pečování během 12 měsíců Graf: počet hodin naší péče v trvale pečujících rodinách o děti s postiţením během 12 měsíců počet hodin I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. počet hodin Zaměstnanci: Tým pracovníků tvořili sociální pracovnice, zdravotní sestra, pečovatelky a muž na civilní službě. K zde pracovalo v průměru 7 zaměstnanců /úvazek 7,0/ a 1 na civilní službě. Spolupráce s veřejností, kulturní, společenské a komunitní akce: zorganizovali jsme benefiční koncert v kostele U Salvátora, jehož pořádání a oslovení širokého okruhu sponzorů nám umožnilo získat finanční částku k nákupu nového auta. Koncert byl pořádán za podpory Nadace Divoké husy, uspořádali jsme 8 výtvarných výstav s veřejnými vernisážemi, jedna z výstav byla již druhou prodejní výstavou výtvarných prací uprchlíků, kterou jsme připravili ve spolupráci s Poradnou pro uprchlíky při Českém helsinském výboru. Pro přítomné výtvarníky uprchlíky bylo zajištěno pohoštění a noclehy v místních rodinách zorganizovali jsme jako každoročně velikonoční a vánoční večer se slovem faráře kobyliského sboru ČCE Jiřího Štorka a koncertním vystoupením pozvaných hostů pokračovali jsme v organizování jarní a podzimní humanitární sbírky šatstva a věcí z domácností pro lidi v nouzi. Pečovatelská a sociální služba Vinohrady Vršovice, Korunní 60, Praha 2, kontaktní adresa Praha 10, Kozácká 23 Obsahem činnosti v roce 2001 byla pečovatelská a sociální služba. Posláním je poskytovat služby klientům v jejich domovech a pomáhat tak oddálit či zkrátit jejich pobyt v ústavních zařízeních. Hlavním cílem v roce 2001 bylo: poskytovat komplexní služby v domácím prostředí klientů, aby byl oddálen či zkrácen jejich pobyt v ústavních zařízeních, rozvinout propagační akci o poskytování domácí ošetřovatelské péče a rozšířit činnost na území Prahy 10-Vršovice V roce 2001 poskytovali pracovníci tyto sluţby: pomoc při přípravě jídla, nebo příprava jídla, nákupy, asistenční služby, pomoc při hygieně, donáška oběda, vytváření individuálního ergoterapeutického plánu s cílem zachování co největší míry soběstačnosti klienta, poskytování sociální pomoci a poradenství. Spolupráce: nejužší spolupráce probíhá se sesterskými pracovišti našeho střediska,

12 umožnili jsme praxe studentům Evangelické akademie Praha - Střední sociální škola a Vyšší odborná školy sociálně právní /celkem 8 studentů na průběžné praxi a 2 studentky na blokové týdenní praxi/. pokračovat v dosavadním trendu poskytování komplexních služeb v domácím prostředí klientů se zaměřením na jejich aktivizaci, zprostředkování sociálních kontaktů, poskytování sociální pomoci a poradenství, uspořádat kurzy cvičení paměti pro seniory, otevřít novou službu: ergoterapeutické poradenství /telefonické i osobní/. Graf: přehled poskytnuté péče I. II III. IV. V. VI. výkony dom.oš.péče Zaměstnanci: Tým pracovníků tvořili sociální pracovnice, zdravotní sestry a muž na civilní službě. K zde pracovalo v průměru 6 zaměstnanců /tj. 5,3 úvazku/, 1 muž na civilní službě a 1 dobrovolník. Cíl pro rok 2002: rozšířit činnost i na území Prahy 10 VII. VIII. IX. X. XI. XII. výkony pečov.služby Celkový počet klientů jednotlivých pracovišť pečovatelských a ošetřovatelských sluţeb: Dům EZER Klamovka 116 Pečov. a sociální služba Ďáblice 82 Domácí pečov. a soc. služba Vinohrady 65 Celkem 263 Šatník, Praha 1, Klimentská 18 Šatník poskytuje ošacení a obutí sociálně slabším občanům. Stává se také místem rozhovorů, které vyplývají z aktuálních potřeb klientů navštěvujících toto zařízení. Starší ošacení dostává středisko od ochotných dárců. Pracuje zde trvale jedna sociální pracovnice, která poskytuje sociální poradenství a zprostředkuje klientům potřebné kontakty s ostatními institucemi. V roce 2001 Šatník poskytoval tyto sluţby: sběr, třídění a výdej šatstva a obuvi, poradenská činnost v sociální oblasti, pastorační rozhovory, návštěvy osamělých klientů v jejich domácnosti.

13 Zájem o sluţby: v roce 2001 navštívilo Šatník denně průměrně 30 klientů, z toho 2-3 klienti z kontaktních míst/převážně z poradny pro osoby bez přístřeší v Praze 1/, bezplatně bylo vydáno ošacení a obutí 212 klientům v době zářijové krize v roce 2001 přicházelo více klientů se zájmem o rozhovory s duchovní náplní, zvýšil se počet klientů, kteří hledají informace o nárocích na sociální pomoc. Spolupráce s ostatními organizacemi: s ostatními pracovišti Diakonie CCE-SKP, především s SOS centrem, sociální odbory OÚ Prahy 1 a 10, Městské centrum soc.služeb a prevence v Praze 7, SKP Diakonie CČSH v Broumově, Evangelický sbor ČCE v Salvátorské ulici, Centrum integrované onkologické péče v Měšicích u Prahy, Řád pomocníků sv. Lazara v Praze, Diakonie CČSH v Úpici. Ostatní aktivity: Šatník se podílel na humanitárních sbírkách oděvů pro misie v Africe a Indii. Sbírky oděvů byly předávány Společenství pomocníků řádu sv. Lazara v Praze 1, spolupracovali jsme s oddělením dětské neurologie při poliklinice v Praze 1, v Klimentské ulici, kam jsme pravidelně předávali sbírku hraček pro děti, Středisku křesťanské sociální pomoci Diakonie CČSH v Úpici byla předána sbírka oblečení a obuvi, o vánocích jsme rozdali 100 ks vánočních přání sociálně slabším občanům s poukázkou na výběr zboží z Šatníku v hodnotě Kč 50,-. Výběr zboží byl klienty využit na 100%. Pracovníci: K zde pracovala 1 sociální pracovnice /tj. l úvazek/ a 1 dobrovolník. Klubová činnost 1. Aktivizační program Cvičení paměti (hrou) pro seniory v Domě EZER 1x týdně (60 minut),14 lekcí absolvovalo 6 klientů. 2. Aktivizační program Relaxační cvičení pro seniory s prvky jógy v Domě EZER Konal se lx týdně /60 minut/, 14 lekcí absolvovalo 6 klientů. 3. Zájmová činnost pro děti a dospělé keramická dílna v Domě EZER Tento program nabízí již tradičně dětem aktivní využití volného času, objevení a prohloubení výtvarného talentu. Významnou součástí programu je také trvalý zájem o děti ze sociálně slabých rodin. V roce 2001 se uskutečnilo 250 lekcí, tj. celkem 370 hodin výuky. Počet dětí celkem 58, počet dospělých celkem Klub seniorů v Belgické ulici (prostory SOS centra) Do klubu dochází především osamělí senioři, většinou ženy, vzájemně se podporují při těžkých životních situacích, předávají si zajímavé a poučné informace.

14 V roce 2001 proběhlo 45 setkání v délce 90 minut. Průměrný počet účastníků byl v letních měsících 5, v ostatních měsících V rámci těchto setkávání proběhlo cyklus odborných přednášek zdravotnického poradenství podpořený dotací MZ ČR. 5. Aktivizační činnost pro seniory ve spolupráci s Informačním centrem sociální pomoci KONTAKT Městského centra sociálních sluţeb v Praze 2, Palackého náměstí metro. V roce 2001 pokračoval pilotní program Cvičení paměti (hrou) pro seniory ve spolupráci s pracovníky Infocentra KONTAKT. Infocentrum nabídlo své prostory (bezbariérový přístup, dostupnost pro širokou klientelu z celé Prahy) a zajistilo propagaci akce. Naše sociální pracovnice (absolventka dvou kurzů výuky cvičení paměti pro seniory) zajistila výuku. Celkem proběhlo 22 lekcí /60 min./ pro 20 klientů. Pořádání benefičních akcí: Koncert U Salvátora Ojedinělá akce, která díky finanční a morální podpoře mnoha známých i neznámých dárců umožnila nákup osobního automobilu. Ten denně slouží seniorům a dětem s postižením na území Prahy Ďáblice, jejích přilehlých částech a na území Prahy8 a9. Jarmark u Ludmily Tradiční akce /5.ročník/ před kostelem sv. Ludmily na Vinohradech. Představujeme zde široké veřejnosti práci našeho střediska, ostatních středisek Diakonie ČCE a dalších neziskových organizací. Pod záštitou starosty městské části Prahy 2 Mgr. M. Basche zde zároveň probíhá veřejná sbírka na podporu některé z činností našeho střediska /v roce 2001 na zhotovení kvalitní zvukové izolace pracoviště SOS centra/. Ostatní významné akce: 4. mezioborová konference o pastoraci, pastoračním poradenství a psychoterapii Víra a duševní zdraví evropská konference o pastorační péči a poradenství Cura animarum Péče o duši za účasti 120 delegátů. Akce významně přispěla k rozšíření procesu pastoračního poradenství u nás a jeho začlenění do evropských struktur. Hospodaření v roce 2001: Výsledovka za rok 2001 Diakonie ČCE-SKP v Praze NÁKLADY Spotřeba materiálu ,- Spotřeba energie ,- Oprava a udržování ,- Cestovné ,- Reprezentace ,- Nakupované služby ,- Mzdové náklady ,- Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,- Zákonné sociální náklady ,- Pojistné a finanční náklady ,- Odpisy nehmotného a hmotného majetku ,- NÁKLADY CELKEM ,- VÝNOSY Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti ,- Úroky z běžných účtů ,- Úhrady zdravotní pojišťoven a ostatní ,- Tržby z prodeje hmotného majetku ,- Dary zahraničních organizací a církví ,-

15 Dary tuzemských organizací a církví ,- Provozní dotace MPSV ČR ,- Provozní dotace magistrátu ,- Provozní dotace MZ ČR 3 500,- Provozní dotace MPSV ČR 3.kolo ,- VÝNOSY CELKEM ,- Výsledek hospodaření - ztráta ,- Zúčtování se zdravotní a sociální pojišťovnou ,- Daň z příjmu ze závislé činnosti ,- Výdaje příštích období ,- Dohadné účty pasivní ,- Vlastní jmění ,- Fondy ,- HV ve schvalovacím řízení ,- HV za účetní období ,- PASIVA CELKEM ,- Rozvaha k Diakonie ČCE-SKP v Praze AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek ,- Budovy,stavby,haly ,- Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný ,- Oprávky k dlouhodobému nehmotného majetku ,- Oprávky k budovám,stavbám a halám ,- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,- Peníze v hotovosti ,- Ceniny 2 061,- Bankovní účty ,- Odběratelé 1 500,- Poskytnuté provozní zálohy ,- Ostatní pohledávky za granty ,- Dohadné účty aktivní ,- AKTIVA CELKEM ,- PASIVA Dodavatelé ,- Ostatní závazky -727,- Zaměstnanci 7 194,- Srážky z mezd zaměstnanců ,- Poděkování za finanční, materiální a morální podporu v roce 2001: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Městská část Praha 2 Městská část Praha 5 Městská část Praha Ďáblice Městská část Praha 8 Nadace Charty 77 Konto Bariéry Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové evangelické sbory ČCE: Ţiţkov II., U Jákobova ţebříku v Kobylisích, v Praze Libni, U Salvátora Korejská komunita sboru U Jákobova ţebříku Korejská komunita z evangelického sboru ve Stockholmu Nadace Divoké husy Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize projekt Pomozte dětem Městské centrum sociálních sluţeb a prevence v Praze Nadace Dětský mozek Armáda spásy Nakladatelství PORTÁL

16 EUROTEL s. r. o. Nadace Bona ANIMA s. r. o. SPRINTER, grafické studio SODKO a. s. Vega com Praha Ďáblice Daewoo Leasing Autoavant druţstvo, Praha Ďáblice manţelé Kratochvílovi, Čakovice GELMI bytový textil Kavárna Dobrá trafika Restaurant Pepino Czechservis Kamille Nadace Jedličkova ústavu Michal Samuelson Lichting Kavárna Medúza Noctis studio paní Táňa Fischerová pan Jakub Dvořáček Pěvecký sbor Evangelického sboru ČCE U Salvátora pan Václav Peter rodina manţelů Ericcsonových Baroque trio - Prague Hudba Hradní stráţe a Policie ČR pan Jiří Schejbal pan Tomáš Najbrt Studentský dechový orchestr ZUŠ Praha 3 studenti Evangelické akademie pan Řehoř Lamr paní Siváková pan Jan Ţůrek pan Slowioczek paní Krpálková pan König paní Berková paní Šubrtová paní Zavadilová paní Němcová pan Urválek pan Kafka paní Kutílková paní Zychová pan Jech občané Ďáblic a neznámí dárci. Děkujeme za Vaši podporu a pomoc. Představenstvo Diakonie ČCE-Středisko křesťanské pomoci v Praze: Ing. Marie Danielová Jaroslava Jelínková RNDr. Jaroslav König Mgr. Zdena Novotná Mgr. Libuše Roytová PhDr. Jindřiška Seethalerová Miriam Svobodová Jana Vepřeková Mgr. Helena Wernischová

17

Středisko křesťanské pomoci v Praze. Diakonie ČCE SKP v Praze, Belgická 22, 120 00 Praha 2, Tel,fax: 222 520 589, e mail: skp@diakoniecce.

Středisko křesťanské pomoci v Praze. Diakonie ČCE SKP v Praze, Belgická 22, 120 00 Praha 2, Tel,fax: 222 520 589, e mail: skp@diakoniecce. Středisko křesťanské pomoci v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Diakonie ČCE SKP v Praze, Belgická 22, 120 00 Praha 2, Tel,fax: 222 520 589, e mail: skp@diakoniecce.cz číslo účtu: 1932094339/0800 Česká spořitelna

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné 5 Adresář Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné ADRESÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ PACIENTY

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

PEČUJ DOMA. Projekt pro rodinné pečující o seniory. Listopad 2013

PEČUJ DOMA. Projekt pro rodinné pečující o seniory. Listopad 2013 PEČUJ DOMA Projekt pro rodinné pečující o seniory Listopad 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické Obnovila svou činnost v červnu 1989. Angažuje se v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací a pastorační.

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 19. 2. 2014 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více