KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1

2 Obsah: 1 Úvod 4 2 Postup a organizace prací Řídící koordinační komise pro KP Pracovní skupiny 8 3 Sociálně demografická analýza Základní popis území Obyvatelstvo 14 4 Dotazníkové šetření pro uživatele a veřejnost Údaje o respondentech Výsledky ankety 24 5 Prioritní oblast: Péče o zdravotně postižené Základní statistické údaje Poskytovatelé služeb pro zdravotně postižené SWOT analýza Priority pro oblast Péče o zdravotně postižené 40 6 Prioritní oblast: Nezaměstnaní a rodiny s nezaopatřenými dětmi a s nízkými příjmy Základní statistické údaje Poskytovatelé služeb pro nezaměstnané a rodiny s nezaopatřenými dětmi a s nízkými příjmy SWOT analýza Priority pro oblast Nezaměstnaní a rodiny s nezaopatřenými dětmi a s nízkými příjmy 49 2

3 7 Prioritní oblast: Péče o seniory Základní statistické údaje Poskytovatelé služeb pro seniory SWOT analýza Priority pro oblast Péče o seniory 56 8 Prioritní oblast: Občané v sociální nouzi Základní statistické údaje Poskytovatelé služeb pro občany v sociální nouzi SWOT analýza Priority pro oblast Občané v sociální nouzi 64 9 Prioritní oblast: Děti a mládež Základní statistické údaje Poskytovatelé služeb pro děti a mládež SWOT analýza Priority pro oblast Děti a mládež Přehled finančních toků v sociálních službách Cíl komunitního plánu Monitorování, hodnocení a aktualizace komunitního plánu Monitorování realizace komunitního plánu Hodnocení realizace komunitního plánu Aktualizace komunitního plánu 78 3

4 1 Úvod 1.1 Základní pojmy Komunitní plánování je metoda, umožňující zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje, která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Jejím charakteristickým znakem je důraz kladený na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, jenž je přijat a podporován většinou účastníků. Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů a zároveň je to otevřený proces zjišťování potřeb i zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Cílem komunitního plánování sociálních služeb je především posílení sociální soudržnosti komunity, podpora sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení jednotlivců i skupin. Kdo se účastní přípravy komunitního plánu? Zadavatel - ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám - v případě České Lípy tedy obec. Zastupitelé jako volení reprezentanti veřejnosti vytvářejí podpůrné politické klima pro realizaci komunitního plánu. Je velmi důležité, že město usnesením zastupitelstva deklarovalo své odhodlání rozvíjet sociální služby. Poskytovatel tím může být fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, organizace zřízená obcí, organizace zřízená krajem, organizace zřízená státem. Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné postavení a jejich cíle a záměry mají stejnou váhu. Uživatel - tedy člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou sociální služby určeny. Cíle a záměry uživatelů mají při komunitním plánování stejnou váhu jako cíle a záměry zadavatelů a poskytovatelů. Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na komunitním plánu je nenahraditelná možnost, jak zjistit potřeby v sociálních službách, jak získat informace o kvalitě poskytovaných služeb, jak objevit existující mezery v jejich nabídce a jak objevit nové zdroje pro uspokojování potřeb (např. svépomocné aktivity). 4

5 1.2 Hlavní principy komunitního plánování I. Partnerství mezi všemi účastníky II. Zapojování místního společenství III. Hledání nových lidských a finančních zdrojů IV. Práce s informacemi V. Průběh zpracování KP je stejně důležitý jako výsledný dokument VI. Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce VII. Kompromis přání a možností 1.3 Výstupy Výsledkem komunitního plánování je systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky, vynakládané na služby, jsou efektivně využívány. 1.4 Přínosy Komunitní plánování zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb, tedy uživatele, poskytovatele i zadavatele, do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu zajišťování sociálních služeb, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci. Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje. Navíc umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití a zároveň zlepšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb, rozšiřuje jejich nabídku a zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti. Komunitní plán zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné. Dobře zpracovaný komunitní plán je výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu, je naplňován v rámci širokého partnerství v komunitě a odpovídá místním podmínkám a potřebám. Stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb, mapuje všechny veřejné, soukromé i dobrovolné subjekty z hlediska aktivit, které směřují k naplnění vytyčených cílů a v neposlední řadě obsahuje systém sledování a hodnocení postupu a průběžného podávání zpráv veřejnosti. 5

6 2 Postup a organizace prací Podpora ze strany politické reprezentace: jednání zastupitelstva města dne č.usnesení 186/03 Zpracování konceptu sociálního rozvoje pro město Česká Lípa jednání zastupitelstva města dne č.unesení 329/04 Komunitní plánování - prezentace a vstupní příprava pro zpracování KP města jednání rady města dne č.usnesení 521/04 Jmenování členů Řídící koordinační komise pro KP v České Lípě jednání zastupitelstva města dne č.usnesení 656/05 Přípravný materiál ke komunitnímu plánu města Česká Lípa Organizace prací v terénu: Únor 2004 setkání poskytovatelů sociálních služeb na území města, jejich seznámení se záměrem přípravy komunitního plánu, nabídka možné spolupráce a aktivní účasti poskytovatelů v pracovních skupinách Březen 2004 na jednání sociální a bytové komise seznámení s přípravou a tvorbou pracovních skupin, seznámení se s jednotlivými zájemci o aktivní účast v pracovních skupinách; jednotliví koordinátoři připravili přehledy Duben 2004 zpracování ucelených přehledů členů pracovních skupin, včetně názvu poskytovatelů, kontaktů, adres; absolvován vzdělávací seminář pro zadavatele a poskytovatele v Bělé pod Bezdězem Květen 2004 projednání na odboru sociálních věcí a zdravotnictví možnosti zapojení zaměstnanců do jednotlivých pracovních skupin na pozice tajemníků Červen 2004 druhé setkání s poskytovateli sociálních služeb, vzájemné představení se, zapojení jednotlivých tajemníků do pracovních skupin Červenec 2004 členům sociální a bytové komise předány různé varianty dotazníků pro uživatele a poskytovatele, členové na příští zasedání připravili připomínky, pozměňovací varianty Srpen 2004 sociální a bytová komise projednala tvorbu dotazníků pro uživatele a poskytovatele dle připravených připomínek, připravila návrhy jednacích řádů a statutů pro pracovní skupiny Září 2004 setkání pracovní skupiny Osoby v sociální nouzi, pracovní skupiny Senioři Říjen 2004 setkání pracovní skupiny Zdravotně postižení, pracovní skupiny 6

7 Nezaměstnaní a rodiny s nezaopatřenými dětmi a s nízkými příjmy, pracovní skupiny Děti a mládež Listopad 2004 sociální a bytová komise informována o průběhu pracovních setkání všech pracovních skupin, o schválení jednacích řádů a statutů každé pracovní skupiny; pracovním skupinám postoupeny k připomínkování dotazníky pro uživatele a poskytovatele, vypracovány ucelené přehledy kontaktů členů pracovních skupin Prosinec 2004 uveřejnění Dotazníku pro uživatele prostřednictvím Městských novin č. 21 ze dne 3. prosince a č. 22 ze dne 17. prosince 2004 Leden 2005 distribuce Dotazníků pro poskytovatele poštou Únor 2005 sběr distribuovaných dotazníků, zahájení zpracovávání a vyhodnocování dotazníků od uživatelů, vše svépomocí, bez zadání externistům Březen 2005 sběr distribuovaných dotazníků, zahájení zpracovávání a vyhodnocování dotazníků od uživatelů, dotazníků od poskytovatelů, vše svépomocí, bez zadání externistům Duben 2005 připravena první pracovní verze vyhodnocení dotazníků od uživatelů, připravena k předání k projednání do jednotlivých pracovních skupin Květen 2005 první pracovní verze zpracovaných a vyhodnocených dotazníků od uživatelů projednána v sociální a bytové komisi, současně pracovní verze předána k připomínkování a projednání do jednotlivých pracovních skupin, v průběhu měsíce setkání všech pracovních skupin, zpracovávání a vyhodnocování dotazníků od uživatelů Červen 2005 příprava první pracovní verze pro projednání v pracovní skupině koordinátorů pracovních skupin, příprava materiálu pro projednání v zastupitelstvu města Červenec, Srpen 2005 zpracování a projednání prvního pracovního přípravného materiálu Září 2005 projednání v hlavní Řídící koordinační komisi pro KP, předložen Přípravný materiál ke Komunitnímu plánu města Česká Lípa k projednání v zastupitelstvu města, následně materiál projednán v zastupitelstvu města Listopad 2005 projednání výsledků dotazníkového šetření v sociální a bytové komisi, zahájeny práce na komunitním plánu s koordinátory pracovních skupin, doporučeno opětovné dotazníkové šetření na cílené skupiny Prosinec 2005 dotazníkové šetření na předem vytipované cílené skupiny uživatelů sociálních služeb, pokračuje zpracování obecné části KP Únor 2006 vyhodnocení dotazníkového šetření uživatelů sociálních služeb, do hrubé verze komunitního plánu zapracovány statistické údaje a sebraná data 7

8 Březen 2006 příprava SWOT analýz a priorit včetně malých projektů každé pracovní skupiny, do KP zapracováno vyhodnocené dotazníkové šetření Duben 2006 zapracování všech údajů, dat, připravených materiálů do uceleného dokumentu, připomínkování zpracovaného dokumentu, redakční práce a úpravy Květen 2006 připomínkové řízení zpracovaného Komunitního plánu, jednání Řídící koordinační komise pro KP Červen 2006 projednání dokumentu v zastupitelstvu města 2.1 Řídící koordinační komise pro KP v České Lípě Úkolem Řídící koordinační komise pro KP je vedení celého procesu přípravy a zpracovávání komunitního plánování až k projednání a schválení uceleného materiálu Komunitního plánu města Česká Lípa v zastupitelstvu města. Členy Řídící koordinační komise pro KP v České Lípě jsou: Paní Hana Moudrá starostka města Česká Lípa JUDr. Jana Zejdová zastupitelka města Česká Lípa Ing. Blanka Fidrantová ved. odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa Paní Petra Musilová projektový manažer MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková předsedkyně sociální a bytové komise, jako poradního orgánu rady města Česká Lípa 2.2 Pracovní skupiny: Pracovní skupiny tvoří týmy dobrovolníků - zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. V jejich činnosti spočívá hlavní těžiště práce na projektu. Pracovní skupiny se podílely na sestavení dotazníků a navrhovaly priority a jednotlivé aktivity komunitního plánu. Pracovní skupina č. 1 Zdravotně postižení Pracovní skupina č. 2 Nezaměstnaní a rodiny s nezaopatřenými dětmi a s nízkými příjmy Pracovní skupina č. 3 Senioři Pracovní skupina č. 4 Občané v sociální nouzi Pracovní skupina č. 5 Děti a mládež 8

9 Pracovní skupina č. 1 Zdravotně postižení Koordinátor pracovní skupiny: Hummelová Ilona Členové pracovní skupiny: Bečvářová Alexandra Středisko rané péče, Liberec Boháček Václav Krajská rada zdravotně postižených, Liberec Čížková Zuzana Psychiatrické sanatorium, Česká Lípa Foglarová Petra Komplexní domácí péče NADĚJE, Česká Lípa Hendrychová Milena Svaz diabetiků, Česká Lípa Koželská Jana Arcus-onko centrum, Česká Lípa Krutská Eva Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje Kulhánek Ladislav Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Česká Lípa Pomikálková Jindřiška Zvláštní škola, Česká Lípa Schwarzbach Karel Mládež 2003, obč. sdružení, Česká Lípa Svět Libor OPORA, obč.sdružení, Roudnice nad Labem Šetek Miroslav Sjednocená org.nevidomých a slabozrakých,č.l. Vejvodová Naďa Ústav sociální péče, Česká Lípa Vlková Jitka Obč.sdruž.pro pomoc mentálně postiženým,č.l. Zemanová Alena Poradenská činnost, Česká Lípa Tajemnice pracovní skupiny: Horáková Ilona, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Č.L. Pracovní skupina č. 2 Nezaměstnaní a rodiny s nezaopatřenými dětmi a s nízkými příjmy Koordinátor pracovní skupiny: Cibulková Zdeňka Členové pracovní skupiny: Bečvářová Alexandra Středisko rané péče, Liberec Deylová Miroslava Chráněná dílna, Česká Lípa Koželská Jana Arcus-onko centrum, Česká Lípa Kroulíková Dana Městská knihovna Česká Lípa Macháček Jaroslav Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Česká Lípa Šetek Miroslav Sjednocená org.nevidomých a slabozrakých,č.l. Pivrncová Dana Centrum sociálních služeb LK Tajemnice pracovní skupiny: Rusínková Květuše, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Č.L. 9

10 Pracovní skupina č. 3 Senioři Koordinátor pracovní skupiny: Stehlíková Eva Členové pracovní skupiny: Čížková Zuzana Psychiatrické sanatorium, Česká Lípa Foglarová Petra Komplexní domácí péče NADĚJE, Česká Lípa Hendrychová Milena Svaz diabetiků, Česká Lípa Lahnerová Ladislava Dům s pečovatelskou službou, Česká Lípa Leško Jaroslav Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje Kusá Vilemína Domov-penzion pro důchodce, Česká Lípa Svět Libor OPORA, obč. sdružení, Roudnice nad Labem Schifferová Jiřina EUREDA, obč. sdružení, Česká Lípa Zahrádková Zdena Svaz tělesně postižených, Česká Lípa Tajemnice pracovní skupiny: Kořínková Jaroslava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Č.L. Pracovní skupina č. 4 Občané v sociální nouzi Koordinátor pracovní skupiny: Záruba Ladislav Členové pracovní skupiny: Jogheeová Magda K-centrum, Pasant, obč. sdružení, Č.L. Ortová Eva Farní charita, Česká Lípa Pivrncová Dana Centrum sociálních služeb LK Špinková Petra Probační a mediační služba ČR Zemanová Alena Poradenská činnost, Česká Lípa Tajemnice pracovní skupiny: Caklová Iveta, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Č.L. Pracovní skupina č. 5 Děti a mládež Koordinátor pracovní skupiny: Šádek Lubomír Členové pracovní skupiny: Hrnčířová Irena Farní charita, Česká Lípa Hudec Miroslav Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa Jogheeová Magda K-centrum, Pasant, obč. sdružení, Česká Lípa Kroulíková Dana Městská knihovna Česká Lípa Ledvinková Jiřina Sociální a bytová komise, Česká Lípa 10

11 Mimrová Jiřina Pomikálková Jindřiška Selingerová Zdeňka Schwarzbach Karel Tajemnice pracovní skupiny: Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa Zvláštní škola, Česká Lípa Probační a mediační služba ČR Mládež 2003, obč. sdružení, Česká Lípa Novotná Petra, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Č.L. Všem členům pracovních skupin, koordinátorům a tajemníkům patří poděkování zpracovatelů komunitního plánu za množství odvedené práce a aktivní přístup k problematice. DĚKUJEME! Zároveň děkujeme Ing. Blance Fidrantové a Mgr. Lence Zárubové za textovou korekci zpracovaného materiálu. 11

12 Organizační struktura - Komunitní plán města Česka Lípa rada města, zastupitelstvo města vrcholné orgány obce schvalují KP svým usnesením, rozhodují o finančních prostředcích Řídící koordinační komise připravuje materiály pro jednání radě města, zastupitelstvu města, je garantem zpracovaných předkládaných materiálů Pracovní skupina koordinátorů jednotliví koordinátoři pracovních skupin zpracovávají ve spolupráci s tajemníkem výstupy z pracovních skupin a předkládají je Řídící koordinační komisi Pracovní skupina č. 1 Zdravotně postižení Pracovní skupina č. 2 Nezaměstnaní a rodiny s nezaopatřenými dětmi a s nízkými příjmy Pracovní skupina č. 3 Senioři Pracovní skupina č. 4 Občané v sociální nouzi Pracovní skupina č. 5 Děti a mládež Do činnosti pracovní skupiny se zapojuje celá triáda zadavatel, poskytovatel, uživatel. 12

13 3 Sociálně demografická analýza 3.1 Základní popis území Reforma veřejné správy rozdělila území Libereckého kraje na 10 správních obvodů obcí s rozšířenou působností - obcí III.stupně. Město Česká Lípa je obcí III.stupně pro správní obvod Českolipsko, který sdružuje 41 obcí: Bezděz, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Brniště, Česká Lípa, Doksy, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Chlum, Jestřebí, Kozly, Kravaře, Kvítkov, Luka, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Nový Oldřichov, Okna, Pertoltice pod Ralskem, Provodín, Ralsko, Skalka u Doks, Sosnová, Stráž pod Ralskem, Stružnice, Stvolínky, Tachov, Tuhaň, Velenice, Velký Valtinov, Volfartice, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy, Žandov, Ždírec. 13

14 Tabulka č.1: Struktura spádové oblasti spádová oblast pověřené obce III.stupně počet obyvatel oblasti rozloha (km 2 ) hustota zalidnění (obyv/km 2 ) věková struktura obyvatel (v%) Česká Lípa , ,8 Zdroj: ČSÚ Pro rok 2005 nebyla data, rozlišující věkovou strukturu obyvatel České Lípy, jako pověřené obce III. stupně, ke dni dopracování KP známa. 3.2 Obyvatelstvo Počet obyvatel České Lípy se až do roku 1996 každoročně zvyšoval. Od roku 1996 se meziročně počet obyvatel ve městě snižuje, s výjimkou roku 1999, kdy se počet obyvatel meziročně zvýšil o 39 obyvatel. Pokles počtu obyvatel v České Lípě za poslední roky způsobuje každoročně záporné migrační saldo. Díky kladnému přirozenému přírůstku obyvatel není celkový úbytek obyvatel České Lípy výrazný. Kladná hodnota přirozeného přírůstku obyvatel je způsobena velice příznivou věkovou strukturou obyvatel (viz kapitola 3.2.3), která vytváří předpoklady pro růst počtu obyvatel přirozenou měnou pro další období Počet obyvatel Tabulka č. 2: Počet obyvatel v České Lípě k rok celkem muži v % ženy v% , , Pro rok 2005 nebyla data, rozlišující věkovou strukturu obyvatel České Lípy, ke dni dopracování KP známa Obyvatelstvo podle věku a pohlaví Nejvyšší podíl na celkovém počtu obyvatel České Lípy mají obyvatelé ve věkové skupině let, kde jejich podíl činí 8,8 % (tj obyvatel). Druhou nejpočetnější skupinou je obyvatelstvo ve věku let, kde je jejich podíl 8,5 % (tj obyvatel). Nejméně zastoupenými skupinami jsou obyvatelé ve věku 75 let a více. V České Lípě žije žen, to je 51,4 % z celkového počtu obyvatel, absolutně je v České Lípě o žen více než mužů. Počet mužů je vyšší ve věkových kategoriích 0-24 let a ve věkové kategorii let, ve všech ostatních věkových kategoriích je vždy 14

15 více žen než mužů. Nejvyšší rozdíl mezi počtem mužů a žen je ve věkové kategorii let (o 310 žen více než mužů). Tabulka č. 3: Obyvatelstvo podle věku a pohlaví k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů věk celkem v % muži ženy nezjištěno celkem Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva v České Lípě je velice příznivá a vytváří předpoklady pro růst počtu obyvatel přirozenou měnou. Ve věkové skupině 0-14 let (v předproduktivním věku) je o 7% (tj. o obyvatele) více než v poproduktivním věku. V produktivním věku je obyvatel České Lípy, což představuje 68,7 % obyvatel města. 15

16 Graf č.1 a tabulka č. 4: Věková struktura obyvatelstva v České Lípě k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů. věk celkem v % ,2 index 0,63 stáří 1 Tabulka č. 5 Věková struktura obyvatelstva v České Lípě podle pohlaví k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů. Muži Ženy věk celkem v % věk celkem v % Věková struktura obyvatelstva v České Lípě je, v porovnání s údaji za Liberecký kraj, příznivá ve všech věkových kategoriích. V předproduktivním i v produktivním věku je v České Lípě vždy větší podíl obyvatelstva než je podíl za kraj. V poproduktivním věku je v České Lípě nižší podíl obyvatelstva než je podíl v Libereckém kraji. Okres Česká Lípa patří v Libereckém kraji k nejmladším. Průměrný věk zde při sčítání obyvatel činil 36,6 let. Celookresní nízký věkový průměr výrazně ovlivňuje město Česká Lípa, které se s průměrným věkem 34,9 let řadí k mladším místům v okrese. Tabulka č. 6: Porovnání věkové struktury obyvatelstva v České Lípě, v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v Novém Boru k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů. absolutně Česká Lípa Liberec Jablonec Nový Bor nad Nisou index stáří 0,63 1,17 1,07 0,97 průměrný věk 34,9 39,1 38,5. 1 Index stáří je podíl mezi počtem obyvatel v poproduktivním věku a obyvatelstvem v předproduktivním věku. Hodnoty indexu stáří v intervalu <0;1> značí příznivou věkovou strukturu s předpokladem růstu počtu obyvatel přirozenou měnou. Hodnoty indexu vyšší než 1 vypovídají o nepříznivé věkové struktuře. 16

17 V % Česká Lípa Liberec Jablonec Nový Bor nad Nisou ,2 15,4 15,9 15, ,7 66,6 67,1 68, ,2 18,0 17,0 15,5 index stáří 0,63 1,17 1,07 0,97 V porovnání s největšími městy Libereckého kraje (Libercem a Jabloncem nad Nisou) má nejvýhodnější věkovou strukturu město Česká Lípa. V Liberci i v Jablonci nad Nisou je podíl (počet) obyvatel v předproduktivním věku menší než podíl (počet) obyvatel ve věku poproduktivním tato města nemají takové předpoklady pro růst počtu obyvatel přirozenou měnou jako je tomu u České Lípy. V Novém Boru, v druhé obci III. stupně na území bývalého okresu Česká Lípa, je věková struktura obyvatel příznivá, počet obyvatel v předproduktivním věku je nepatrně vyšší než počet obyvatel v poproduktivním věku, přesto věková struktura v Novém Boru nevykazuje tak příznivé hodnoty jako v České Lípě. Výhodnou věkovou strukturu v České Lípě v porovnání s Libercem a Jabloncem nad Nisou potvrzuje také průměrný věk ve sledovaných městech, který je v České Lípě nejnižší, nejstarší obyvatelstvo naopak žije v Liberci, kde věkový průměr činí 39,1 let Obyvatelstvo podle nejvyššího dosaženého vzdělání Hlavním problémem v oblasti vzdělávání je nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatel České Lípy, která je způsobena zejména výraznou přistěhovaleckou vlnou v posledních desetiletích v důsledku rozvoje těžby uranu v letech , kdy do České Lípy přišli zejména obyvatelé s nižším stupněm dosaženého vzdělání, s uplatněním především v dělnických profesích. Vedle tohoto faktoru se na nepříznivé vzdělanostní struktuře podílí také odchod mladých vysokoškolsky vzdělaných obyvatel města do jiných míst, kde nacházejí lepší podmínky pro uplatnění své kvalifikace. 17

18 Tabulka č. 7: Obyvatelstvo starší 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů. věk obyv. bez základní, učňovské střední učňovské úplné střední, vyšší vysoko- nezjištěné starší vzdělání včetně odborné s včetně odborné školské vzdělání 15 let neukončeného maturitou nástavbového celkem v % V České Lípě je 0,4% obyvatel bez vzdělání (120 obyv.), pouze základní vzdělání včetně neukončeného má 24,1% obyvatel (7 667 obyv.), učňovského vzdělání dosáhlo 19,2 % (6 113 obyv.), úplného středního vzdělání dosáhlo 25,3 % (8 024), vysokoškolské vzdělání má 6,7 % (2 142 obyv.). Ve skupině obyvatel bez vzdělání je nejvyšší podíl těchto obyvatel ve věkové skupině 70 let a více (120 obyvatel). Ve skupině se základním vzděláním, včetně neukončeného, je nejvyšší podíl ve věkové skupině let (2 772 obyvatele). Tento stav je způsoben zejména tím, že do této věkové skupiny jsou započítáni studenti středních škol, učilišť a středních odborných škol, kteří zatím dosáhli pouze základního vzdělání. Nejvyšší počet obyvatel se základním vzděláním je ve věkové skupině 70 let a více (1036 obyvatel) a ve věkové skupině let (528 obyvatel). 18

19 Tabulka č. 8: Obyvatelstvo starší 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání v České Lípě, v okrese Česká Lípa a v Libereckém kraji k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů. věk obyv. bez základní, včetně učňovské střední učňovské úplné střední vyšší vysoko- nezjištěné starší 15 vzdělání neukončeného odborné s maturitou,včetně odborné školské vzdělání let nástavbového město v % okres v % kraj v % Při porovnání vzdělanostní struktury obyvatel v okrese Česká Lípa a v Libereckém kraji vykazuje město Česká Lípa stejný podíl osob bez vzdělání (0,4 %) jako Liberecký kraj. V porovnání s okresem Česká Lípa má město v této kategorii nižší podíl obyvatel o 0,2%. V kategorii základního vzdělání, včetně neukončeného, je podíl obyvatel České Lípy vyšší, než je podíl obyvatel Libereckého kraje. V porovnání s okresem Česká Lípa je ve městě podíl obyvatel v kategorii základního vzdělání, včetně neukončeného, nižší o 2,5%. Příznivá situace pro město Česká Lípa je v kategorii úplného středního vzdělání, včetně nástavbového, kde je podíl obyvatel města v této kategorii vyšší než údaje za celý okres a Liberecký kraj. V oblasti vysokoškolského vzdělání má město Česká Lípa vyšší podíl obyvatel než je podíl obyvatel v celém okrese, v porovnání s Libereckým krajem má Česká Lípa o 3,3% nižší podíl obyvatel vysokoškolsky vzdělaných. Tabulka č. 9: Porovnání vzdělanostní struktury ve vybraných městech Libereckého kraje k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů. název obce obyvatelstvo starší 15 let v tom podle stupně vzdělání bez základní, vyučení a střední úplné vyšší vysokoškolské nezjištěné vzdělání včetně odborné bez střední odborné a vzdělání neukončeného maturity s maturitou nástavbové Česká Lípa v % 0,4 24,1 39,8 24,3 3,1 6,7 1,5 Liberec v % 0,3 19,2 35,5 27,7 4,0 11,1 2,2 Jablonec nad Nisou v % 0,4 21,8 36,7 27,3 3,4 8,9 1,4 Nový Bor v % 0,3 22,5 42,1 23,8 3,2 6,8 1,2 19

20 V kategorii obyvatelstva se stupněm vzdělání vyučen a střední odborné bez maturity má Česká Lípa vyšší podíl než v Jablonci nad Nisou a v Liberci, nižší podíl má v porovnání s Novým Borem. Ve vzdělání s maturitou, vyšším odborném vzdělání a nástavbovém má Česká Lípa nižší podíl obyvatel než je v Jablonci nad Nisou a v Liberci, vyšší podíl má Česká Lípa v porovnání s Novým Borem. V oblasti vysokoškolského vzdělání má Česká Lípa nejnižší podíl obyvatelstva v porovnání se všemi sledovanými městy. Vzdělanostní struktura města České Lípy není v porovnání s Jabloncem nad Nisou a s Libercem příznivá. V České Lípě je vyšší podíl obyvatelstva se vzděláním bez maturity. V kategoriích vzdělání s maturitou, vyššího odborného vzdělání a vysokoškolského vzdělání je v České Lípě nižší podíl obyvatel než v ostatních sledovaných městech. Obyvatelé České Lípy na trhu práce ve svém regionu nabízí převážně dělnické profese, naopak nabídka na pozice do středního a vyššího managementu je nižší Ekonomická aktivita obyvatel Tabulka č.10: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v České Lípě, v okrese Česká Lípa a v Libereckém kraji k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů. obyvatelstvo v tom pracující celkem nezaměstnaní ekonomicky neaktivní celkem nezjištěná ekonomická aktivita město v % okres v % kraj v % Poznámka: Do počtu ekonomicky aktivních osob byly zahrnuty všechny osoby, které uvedly, že k rozhodnému okamžiku sčítání ( ) patřily mezi zaměstnané osoby, zaměstnavatele, samostatně činné, pracující studenty a učně, ženy na mateřské dovolené v trvání 28, resp. 37 týdnů, osoby v základní vojenské službě, náhradní službě, civilní službě, ve vazbě a výkonu trestu nebo osoby nezaměstnané. Nezaměstnaní zahrnují všechny osoby 15leté a starší, které byly v rozhodný okamžik sčítání ( ) bez práce, hledaly aktivně práci a byly připraveny k okamžitému nástupu do práce, 20

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 Děčín 2010 Náklad 250

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí ProWel o.s. Burianova 920/13 LIBEREC 460 06 CZECH REPUBLIC

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více