KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1

2 Obsah: 1 Úvod 4 2 Postup a organizace prací Řídící koordinační komise pro KP Pracovní skupiny 8 3 Sociálně demografická analýza Základní popis území Obyvatelstvo 14 4 Dotazníkové šetření pro uživatele a veřejnost Údaje o respondentech Výsledky ankety 24 5 Prioritní oblast: Péče o zdravotně postižené Základní statistické údaje Poskytovatelé služeb pro zdravotně postižené SWOT analýza Priority pro oblast Péče o zdravotně postižené 40 6 Prioritní oblast: Nezaměstnaní a rodiny s nezaopatřenými dětmi a s nízkými příjmy Základní statistické údaje Poskytovatelé služeb pro nezaměstnané a rodiny s nezaopatřenými dětmi a s nízkými příjmy SWOT analýza Priority pro oblast Nezaměstnaní a rodiny s nezaopatřenými dětmi a s nízkými příjmy 49 2

3 7 Prioritní oblast: Péče o seniory Základní statistické údaje Poskytovatelé služeb pro seniory SWOT analýza Priority pro oblast Péče o seniory 56 8 Prioritní oblast: Občané v sociální nouzi Základní statistické údaje Poskytovatelé služeb pro občany v sociální nouzi SWOT analýza Priority pro oblast Občané v sociální nouzi 64 9 Prioritní oblast: Děti a mládež Základní statistické údaje Poskytovatelé služeb pro děti a mládež SWOT analýza Priority pro oblast Děti a mládež Přehled finančních toků v sociálních službách Cíl komunitního plánu Monitorování, hodnocení a aktualizace komunitního plánu Monitorování realizace komunitního plánu Hodnocení realizace komunitního plánu Aktualizace komunitního plánu 78 3

4 1 Úvod 1.1 Základní pojmy Komunitní plánování je metoda, umožňující zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje, která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Jejím charakteristickým znakem je důraz kladený na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, jenž je přijat a podporován většinou účastníků. Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů a zároveň je to otevřený proces zjišťování potřeb i zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Cílem komunitního plánování sociálních služeb je především posílení sociální soudržnosti komunity, podpora sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení jednotlivců i skupin. Kdo se účastní přípravy komunitního plánu? Zadavatel - ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám - v případě České Lípy tedy obec. Zastupitelé jako volení reprezentanti veřejnosti vytvářejí podpůrné politické klima pro realizaci komunitního plánu. Je velmi důležité, že město usnesením zastupitelstva deklarovalo své odhodlání rozvíjet sociální služby. Poskytovatel tím může být fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, organizace zřízená obcí, organizace zřízená krajem, organizace zřízená státem. Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné postavení a jejich cíle a záměry mají stejnou váhu. Uživatel - tedy člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou sociální služby určeny. Cíle a záměry uživatelů mají při komunitním plánování stejnou váhu jako cíle a záměry zadavatelů a poskytovatelů. Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na komunitním plánu je nenahraditelná možnost, jak zjistit potřeby v sociálních službách, jak získat informace o kvalitě poskytovaných služeb, jak objevit existující mezery v jejich nabídce a jak objevit nové zdroje pro uspokojování potřeb (např. svépomocné aktivity). 4

5 1.2 Hlavní principy komunitního plánování I. Partnerství mezi všemi účastníky II. Zapojování místního společenství III. Hledání nových lidských a finančních zdrojů IV. Práce s informacemi V. Průběh zpracování KP je stejně důležitý jako výsledný dokument VI. Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce VII. Kompromis přání a možností 1.3 Výstupy Výsledkem komunitního plánování je systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky, vynakládané na služby, jsou efektivně využívány. 1.4 Přínosy Komunitní plánování zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb, tedy uživatele, poskytovatele i zadavatele, do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu zajišťování sociálních služeb, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci. Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje. Navíc umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití a zároveň zlepšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb, rozšiřuje jejich nabídku a zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti. Komunitní plán zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné. Dobře zpracovaný komunitní plán je výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu, je naplňován v rámci širokého partnerství v komunitě a odpovídá místním podmínkám a potřebám. Stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb, mapuje všechny veřejné, soukromé i dobrovolné subjekty z hlediska aktivit, které směřují k naplnění vytyčených cílů a v neposlední řadě obsahuje systém sledování a hodnocení postupu a průběžného podávání zpráv veřejnosti. 5

6 2 Postup a organizace prací Podpora ze strany politické reprezentace: jednání zastupitelstva města dne č.usnesení 186/03 Zpracování konceptu sociálního rozvoje pro město Česká Lípa jednání zastupitelstva města dne č.unesení 329/04 Komunitní plánování - prezentace a vstupní příprava pro zpracování KP města jednání rady města dne č.usnesení 521/04 Jmenování členů Řídící koordinační komise pro KP v České Lípě jednání zastupitelstva města dne č.usnesení 656/05 Přípravný materiál ke komunitnímu plánu města Česká Lípa Organizace prací v terénu: Únor 2004 setkání poskytovatelů sociálních služeb na území města, jejich seznámení se záměrem přípravy komunitního plánu, nabídka možné spolupráce a aktivní účasti poskytovatelů v pracovních skupinách Březen 2004 na jednání sociální a bytové komise seznámení s přípravou a tvorbou pracovních skupin, seznámení se s jednotlivými zájemci o aktivní účast v pracovních skupinách; jednotliví koordinátoři připravili přehledy Duben 2004 zpracování ucelených přehledů členů pracovních skupin, včetně názvu poskytovatelů, kontaktů, adres; absolvován vzdělávací seminář pro zadavatele a poskytovatele v Bělé pod Bezdězem Květen 2004 projednání na odboru sociálních věcí a zdravotnictví možnosti zapojení zaměstnanců do jednotlivých pracovních skupin na pozice tajemníků Červen 2004 druhé setkání s poskytovateli sociálních služeb, vzájemné představení se, zapojení jednotlivých tajemníků do pracovních skupin Červenec 2004 členům sociální a bytové komise předány různé varianty dotazníků pro uživatele a poskytovatele, členové na příští zasedání připravili připomínky, pozměňovací varianty Srpen 2004 sociální a bytová komise projednala tvorbu dotazníků pro uživatele a poskytovatele dle připravených připomínek, připravila návrhy jednacích řádů a statutů pro pracovní skupiny Září 2004 setkání pracovní skupiny Osoby v sociální nouzi, pracovní skupiny Senioři Říjen 2004 setkání pracovní skupiny Zdravotně postižení, pracovní skupiny 6

7 Nezaměstnaní a rodiny s nezaopatřenými dětmi a s nízkými příjmy, pracovní skupiny Děti a mládež Listopad 2004 sociální a bytová komise informována o průběhu pracovních setkání všech pracovních skupin, o schválení jednacích řádů a statutů každé pracovní skupiny; pracovním skupinám postoupeny k připomínkování dotazníky pro uživatele a poskytovatele, vypracovány ucelené přehledy kontaktů členů pracovních skupin Prosinec 2004 uveřejnění Dotazníku pro uživatele prostřednictvím Městských novin č. 21 ze dne 3. prosince a č. 22 ze dne 17. prosince 2004 Leden 2005 distribuce Dotazníků pro poskytovatele poštou Únor 2005 sběr distribuovaných dotazníků, zahájení zpracovávání a vyhodnocování dotazníků od uživatelů, vše svépomocí, bez zadání externistům Březen 2005 sběr distribuovaných dotazníků, zahájení zpracovávání a vyhodnocování dotazníků od uživatelů, dotazníků od poskytovatelů, vše svépomocí, bez zadání externistům Duben 2005 připravena první pracovní verze vyhodnocení dotazníků od uživatelů, připravena k předání k projednání do jednotlivých pracovních skupin Květen 2005 první pracovní verze zpracovaných a vyhodnocených dotazníků od uživatelů projednána v sociální a bytové komisi, současně pracovní verze předána k připomínkování a projednání do jednotlivých pracovních skupin, v průběhu měsíce setkání všech pracovních skupin, zpracovávání a vyhodnocování dotazníků od uživatelů Červen 2005 příprava první pracovní verze pro projednání v pracovní skupině koordinátorů pracovních skupin, příprava materiálu pro projednání v zastupitelstvu města Červenec, Srpen 2005 zpracování a projednání prvního pracovního přípravného materiálu Září 2005 projednání v hlavní Řídící koordinační komisi pro KP, předložen Přípravný materiál ke Komunitnímu plánu města Česká Lípa k projednání v zastupitelstvu města, následně materiál projednán v zastupitelstvu města Listopad 2005 projednání výsledků dotazníkového šetření v sociální a bytové komisi, zahájeny práce na komunitním plánu s koordinátory pracovních skupin, doporučeno opětovné dotazníkové šetření na cílené skupiny Prosinec 2005 dotazníkové šetření na předem vytipované cílené skupiny uživatelů sociálních služeb, pokračuje zpracování obecné části KP Únor 2006 vyhodnocení dotazníkového šetření uživatelů sociálních služeb, do hrubé verze komunitního plánu zapracovány statistické údaje a sebraná data 7

8 Březen 2006 příprava SWOT analýz a priorit včetně malých projektů každé pracovní skupiny, do KP zapracováno vyhodnocené dotazníkové šetření Duben 2006 zapracování všech údajů, dat, připravených materiálů do uceleného dokumentu, připomínkování zpracovaného dokumentu, redakční práce a úpravy Květen 2006 připomínkové řízení zpracovaného Komunitního plánu, jednání Řídící koordinační komise pro KP Červen 2006 projednání dokumentu v zastupitelstvu města 2.1 Řídící koordinační komise pro KP v České Lípě Úkolem Řídící koordinační komise pro KP je vedení celého procesu přípravy a zpracovávání komunitního plánování až k projednání a schválení uceleného materiálu Komunitního plánu města Česká Lípa v zastupitelstvu města. Členy Řídící koordinační komise pro KP v České Lípě jsou: Paní Hana Moudrá starostka města Česká Lípa JUDr. Jana Zejdová zastupitelka města Česká Lípa Ing. Blanka Fidrantová ved. odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa Paní Petra Musilová projektový manažer MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková předsedkyně sociální a bytové komise, jako poradního orgánu rady města Česká Lípa 2.2 Pracovní skupiny: Pracovní skupiny tvoří týmy dobrovolníků - zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. V jejich činnosti spočívá hlavní těžiště práce na projektu. Pracovní skupiny se podílely na sestavení dotazníků a navrhovaly priority a jednotlivé aktivity komunitního plánu. Pracovní skupina č. 1 Zdravotně postižení Pracovní skupina č. 2 Nezaměstnaní a rodiny s nezaopatřenými dětmi a s nízkými příjmy Pracovní skupina č. 3 Senioři Pracovní skupina č. 4 Občané v sociální nouzi Pracovní skupina č. 5 Děti a mládež 8

9 Pracovní skupina č. 1 Zdravotně postižení Koordinátor pracovní skupiny: Hummelová Ilona Členové pracovní skupiny: Bečvářová Alexandra Středisko rané péče, Liberec Boháček Václav Krajská rada zdravotně postižených, Liberec Čížková Zuzana Psychiatrické sanatorium, Česká Lípa Foglarová Petra Komplexní domácí péče NADĚJE, Česká Lípa Hendrychová Milena Svaz diabetiků, Česká Lípa Koželská Jana Arcus-onko centrum, Česká Lípa Krutská Eva Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje Kulhánek Ladislav Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Česká Lípa Pomikálková Jindřiška Zvláštní škola, Česká Lípa Schwarzbach Karel Mládež 2003, obč. sdružení, Česká Lípa Svět Libor OPORA, obč.sdružení, Roudnice nad Labem Šetek Miroslav Sjednocená org.nevidomých a slabozrakých,č.l. Vejvodová Naďa Ústav sociální péče, Česká Lípa Vlková Jitka Obč.sdruž.pro pomoc mentálně postiženým,č.l. Zemanová Alena Poradenská činnost, Česká Lípa Tajemnice pracovní skupiny: Horáková Ilona, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Č.L. Pracovní skupina č. 2 Nezaměstnaní a rodiny s nezaopatřenými dětmi a s nízkými příjmy Koordinátor pracovní skupiny: Cibulková Zdeňka Členové pracovní skupiny: Bečvářová Alexandra Středisko rané péče, Liberec Deylová Miroslava Chráněná dílna, Česká Lípa Koželská Jana Arcus-onko centrum, Česká Lípa Kroulíková Dana Městská knihovna Česká Lípa Macháček Jaroslav Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Česká Lípa Šetek Miroslav Sjednocená org.nevidomých a slabozrakých,č.l. Pivrncová Dana Centrum sociálních služeb LK Tajemnice pracovní skupiny: Rusínková Květuše, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Č.L. 9

10 Pracovní skupina č. 3 Senioři Koordinátor pracovní skupiny: Stehlíková Eva Členové pracovní skupiny: Čížková Zuzana Psychiatrické sanatorium, Česká Lípa Foglarová Petra Komplexní domácí péče NADĚJE, Česká Lípa Hendrychová Milena Svaz diabetiků, Česká Lípa Lahnerová Ladislava Dům s pečovatelskou službou, Česká Lípa Leško Jaroslav Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje Kusá Vilemína Domov-penzion pro důchodce, Česká Lípa Svět Libor OPORA, obč. sdružení, Roudnice nad Labem Schifferová Jiřina EUREDA, obč. sdružení, Česká Lípa Zahrádková Zdena Svaz tělesně postižených, Česká Lípa Tajemnice pracovní skupiny: Kořínková Jaroslava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Č.L. Pracovní skupina č. 4 Občané v sociální nouzi Koordinátor pracovní skupiny: Záruba Ladislav Členové pracovní skupiny: Jogheeová Magda K-centrum, Pasant, obč. sdružení, Č.L. Ortová Eva Farní charita, Česká Lípa Pivrncová Dana Centrum sociálních služeb LK Špinková Petra Probační a mediační služba ČR Zemanová Alena Poradenská činnost, Česká Lípa Tajemnice pracovní skupiny: Caklová Iveta, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Č.L. Pracovní skupina č. 5 Děti a mládež Koordinátor pracovní skupiny: Šádek Lubomír Členové pracovní skupiny: Hrnčířová Irena Farní charita, Česká Lípa Hudec Miroslav Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa Jogheeová Magda K-centrum, Pasant, obč. sdružení, Česká Lípa Kroulíková Dana Městská knihovna Česká Lípa Ledvinková Jiřina Sociální a bytová komise, Česká Lípa 10

11 Mimrová Jiřina Pomikálková Jindřiška Selingerová Zdeňka Schwarzbach Karel Tajemnice pracovní skupiny: Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa Zvláštní škola, Česká Lípa Probační a mediační služba ČR Mládež 2003, obč. sdružení, Česká Lípa Novotná Petra, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Č.L. Všem členům pracovních skupin, koordinátorům a tajemníkům patří poděkování zpracovatelů komunitního plánu za množství odvedené práce a aktivní přístup k problematice. DĚKUJEME! Zároveň děkujeme Ing. Blance Fidrantové a Mgr. Lence Zárubové za textovou korekci zpracovaného materiálu. 11

12 Organizační struktura - Komunitní plán města Česka Lípa rada města, zastupitelstvo města vrcholné orgány obce schvalují KP svým usnesením, rozhodují o finančních prostředcích Řídící koordinační komise připravuje materiály pro jednání radě města, zastupitelstvu města, je garantem zpracovaných předkládaných materiálů Pracovní skupina koordinátorů jednotliví koordinátoři pracovních skupin zpracovávají ve spolupráci s tajemníkem výstupy z pracovních skupin a předkládají je Řídící koordinační komisi Pracovní skupina č. 1 Zdravotně postižení Pracovní skupina č. 2 Nezaměstnaní a rodiny s nezaopatřenými dětmi a s nízkými příjmy Pracovní skupina č. 3 Senioři Pracovní skupina č. 4 Občané v sociální nouzi Pracovní skupina č. 5 Děti a mládež Do činnosti pracovní skupiny se zapojuje celá triáda zadavatel, poskytovatel, uživatel. 12

13 3 Sociálně demografická analýza 3.1 Základní popis území Reforma veřejné správy rozdělila území Libereckého kraje na 10 správních obvodů obcí s rozšířenou působností - obcí III.stupně. Město Česká Lípa je obcí III.stupně pro správní obvod Českolipsko, který sdružuje 41 obcí: Bezděz, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Brniště, Česká Lípa, Doksy, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Chlum, Jestřebí, Kozly, Kravaře, Kvítkov, Luka, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Nový Oldřichov, Okna, Pertoltice pod Ralskem, Provodín, Ralsko, Skalka u Doks, Sosnová, Stráž pod Ralskem, Stružnice, Stvolínky, Tachov, Tuhaň, Velenice, Velký Valtinov, Volfartice, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy, Žandov, Ždírec. 13

14 Tabulka č.1: Struktura spádové oblasti spádová oblast pověřené obce III.stupně počet obyvatel oblasti rozloha (km 2 ) hustota zalidnění (obyv/km 2 ) věková struktura obyvatel (v%) Česká Lípa , ,8 Zdroj: ČSÚ Pro rok 2005 nebyla data, rozlišující věkovou strukturu obyvatel České Lípy, jako pověřené obce III. stupně, ke dni dopracování KP známa. 3.2 Obyvatelstvo Počet obyvatel České Lípy se až do roku 1996 každoročně zvyšoval. Od roku 1996 se meziročně počet obyvatel ve městě snižuje, s výjimkou roku 1999, kdy se počet obyvatel meziročně zvýšil o 39 obyvatel. Pokles počtu obyvatel v České Lípě za poslední roky způsobuje každoročně záporné migrační saldo. Díky kladnému přirozenému přírůstku obyvatel není celkový úbytek obyvatel České Lípy výrazný. Kladná hodnota přirozeného přírůstku obyvatel je způsobena velice příznivou věkovou strukturou obyvatel (viz kapitola 3.2.3), která vytváří předpoklady pro růst počtu obyvatel přirozenou měnou pro další období Počet obyvatel Tabulka č. 2: Počet obyvatel v České Lípě k rok celkem muži v % ženy v% , , Pro rok 2005 nebyla data, rozlišující věkovou strukturu obyvatel České Lípy, ke dni dopracování KP známa Obyvatelstvo podle věku a pohlaví Nejvyšší podíl na celkovém počtu obyvatel České Lípy mají obyvatelé ve věkové skupině let, kde jejich podíl činí 8,8 % (tj obyvatel). Druhou nejpočetnější skupinou je obyvatelstvo ve věku let, kde je jejich podíl 8,5 % (tj obyvatel). Nejméně zastoupenými skupinami jsou obyvatelé ve věku 75 let a více. V České Lípě žije žen, to je 51,4 % z celkového počtu obyvatel, absolutně je v České Lípě o žen více než mužů. Počet mužů je vyšší ve věkových kategoriích 0-24 let a ve věkové kategorii let, ve všech ostatních věkových kategoriích je vždy 14

15 více žen než mužů. Nejvyšší rozdíl mezi počtem mužů a žen je ve věkové kategorii let (o 310 žen více než mužů). Tabulka č. 3: Obyvatelstvo podle věku a pohlaví k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů věk celkem v % muži ženy nezjištěno celkem Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva v České Lípě je velice příznivá a vytváří předpoklady pro růst počtu obyvatel přirozenou měnou. Ve věkové skupině 0-14 let (v předproduktivním věku) je o 7% (tj. o obyvatele) více než v poproduktivním věku. V produktivním věku je obyvatel České Lípy, což představuje 68,7 % obyvatel města. 15

16 Graf č.1 a tabulka č. 4: Věková struktura obyvatelstva v České Lípě k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů. věk celkem v % ,2 index 0,63 stáří 1 Tabulka č. 5 Věková struktura obyvatelstva v České Lípě podle pohlaví k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů. Muži Ženy věk celkem v % věk celkem v % Věková struktura obyvatelstva v České Lípě je, v porovnání s údaji za Liberecký kraj, příznivá ve všech věkových kategoriích. V předproduktivním i v produktivním věku je v České Lípě vždy větší podíl obyvatelstva než je podíl za kraj. V poproduktivním věku je v České Lípě nižší podíl obyvatelstva než je podíl v Libereckém kraji. Okres Česká Lípa patří v Libereckém kraji k nejmladším. Průměrný věk zde při sčítání obyvatel činil 36,6 let. Celookresní nízký věkový průměr výrazně ovlivňuje město Česká Lípa, které se s průměrným věkem 34,9 let řadí k mladším místům v okrese. Tabulka č. 6: Porovnání věkové struktury obyvatelstva v České Lípě, v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v Novém Boru k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů. absolutně Česká Lípa Liberec Jablonec Nový Bor nad Nisou index stáří 0,63 1,17 1,07 0,97 průměrný věk 34,9 39,1 38,5. 1 Index stáří je podíl mezi počtem obyvatel v poproduktivním věku a obyvatelstvem v předproduktivním věku. Hodnoty indexu stáří v intervalu <0;1> značí příznivou věkovou strukturu s předpokladem růstu počtu obyvatel přirozenou měnou. Hodnoty indexu vyšší než 1 vypovídají o nepříznivé věkové struktuře. 16

17 V % Česká Lípa Liberec Jablonec Nový Bor nad Nisou ,2 15,4 15,9 15, ,7 66,6 67,1 68, ,2 18,0 17,0 15,5 index stáří 0,63 1,17 1,07 0,97 V porovnání s největšími městy Libereckého kraje (Libercem a Jabloncem nad Nisou) má nejvýhodnější věkovou strukturu město Česká Lípa. V Liberci i v Jablonci nad Nisou je podíl (počet) obyvatel v předproduktivním věku menší než podíl (počet) obyvatel ve věku poproduktivním tato města nemají takové předpoklady pro růst počtu obyvatel přirozenou měnou jako je tomu u České Lípy. V Novém Boru, v druhé obci III. stupně na území bývalého okresu Česká Lípa, je věková struktura obyvatel příznivá, počet obyvatel v předproduktivním věku je nepatrně vyšší než počet obyvatel v poproduktivním věku, přesto věková struktura v Novém Boru nevykazuje tak příznivé hodnoty jako v České Lípě. Výhodnou věkovou strukturu v České Lípě v porovnání s Libercem a Jabloncem nad Nisou potvrzuje také průměrný věk ve sledovaných městech, který je v České Lípě nejnižší, nejstarší obyvatelstvo naopak žije v Liberci, kde věkový průměr činí 39,1 let Obyvatelstvo podle nejvyššího dosaženého vzdělání Hlavním problémem v oblasti vzdělávání je nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatel České Lípy, která je způsobena zejména výraznou přistěhovaleckou vlnou v posledních desetiletích v důsledku rozvoje těžby uranu v letech , kdy do České Lípy přišli zejména obyvatelé s nižším stupněm dosaženého vzdělání, s uplatněním především v dělnických profesích. Vedle tohoto faktoru se na nepříznivé vzdělanostní struktuře podílí také odchod mladých vysokoškolsky vzdělaných obyvatel města do jiných míst, kde nacházejí lepší podmínky pro uplatnění své kvalifikace. 17

18 Tabulka č. 7: Obyvatelstvo starší 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů. věk obyv. bez základní, učňovské střední učňovské úplné střední, vyšší vysoko- nezjištěné starší vzdělání včetně odborné s včetně odborné školské vzdělání 15 let neukončeného maturitou nástavbového celkem v % V České Lípě je 0,4% obyvatel bez vzdělání (120 obyv.), pouze základní vzdělání včetně neukončeného má 24,1% obyvatel (7 667 obyv.), učňovského vzdělání dosáhlo 19,2 % (6 113 obyv.), úplného středního vzdělání dosáhlo 25,3 % (8 024), vysokoškolské vzdělání má 6,7 % (2 142 obyv.). Ve skupině obyvatel bez vzdělání je nejvyšší podíl těchto obyvatel ve věkové skupině 70 let a více (120 obyvatel). Ve skupině se základním vzděláním, včetně neukončeného, je nejvyšší podíl ve věkové skupině let (2 772 obyvatele). Tento stav je způsoben zejména tím, že do této věkové skupiny jsou započítáni studenti středních škol, učilišť a středních odborných škol, kteří zatím dosáhli pouze základního vzdělání. Nejvyšší počet obyvatel se základním vzděláním je ve věkové skupině 70 let a více (1036 obyvatel) a ve věkové skupině let (528 obyvatel). 18

19 Tabulka č. 8: Obyvatelstvo starší 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání v České Lípě, v okrese Česká Lípa a v Libereckém kraji k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů. věk obyv. bez základní, včetně učňovské střední učňovské úplné střední vyšší vysoko- nezjištěné starší 15 vzdělání neukončeného odborné s maturitou,včetně odborné školské vzdělání let nástavbového město v % okres v % kraj v % Při porovnání vzdělanostní struktury obyvatel v okrese Česká Lípa a v Libereckém kraji vykazuje město Česká Lípa stejný podíl osob bez vzdělání (0,4 %) jako Liberecký kraj. V porovnání s okresem Česká Lípa má město v této kategorii nižší podíl obyvatel o 0,2%. V kategorii základního vzdělání, včetně neukončeného, je podíl obyvatel České Lípy vyšší, než je podíl obyvatel Libereckého kraje. V porovnání s okresem Česká Lípa je ve městě podíl obyvatel v kategorii základního vzdělání, včetně neukončeného, nižší o 2,5%. Příznivá situace pro město Česká Lípa je v kategorii úplného středního vzdělání, včetně nástavbového, kde je podíl obyvatel města v této kategorii vyšší než údaje za celý okres a Liberecký kraj. V oblasti vysokoškolského vzdělání má město Česká Lípa vyšší podíl obyvatel než je podíl obyvatel v celém okrese, v porovnání s Libereckým krajem má Česká Lípa o 3,3% nižší podíl obyvatel vysokoškolsky vzdělaných. Tabulka č. 9: Porovnání vzdělanostní struktury ve vybraných městech Libereckého kraje k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů. název obce obyvatelstvo starší 15 let v tom podle stupně vzdělání bez základní, vyučení a střední úplné vyšší vysokoškolské nezjištěné vzdělání včetně odborné bez střední odborné a vzdělání neukončeného maturity s maturitou nástavbové Česká Lípa v % 0,4 24,1 39,8 24,3 3,1 6,7 1,5 Liberec v % 0,3 19,2 35,5 27,7 4,0 11,1 2,2 Jablonec nad Nisou v % 0,4 21,8 36,7 27,3 3,4 8,9 1,4 Nový Bor v % 0,3 22,5 42,1 23,8 3,2 6,8 1,2 19

20 V kategorii obyvatelstva se stupněm vzdělání vyučen a střední odborné bez maturity má Česká Lípa vyšší podíl než v Jablonci nad Nisou a v Liberci, nižší podíl má v porovnání s Novým Borem. Ve vzdělání s maturitou, vyšším odborném vzdělání a nástavbovém má Česká Lípa nižší podíl obyvatel než je v Jablonci nad Nisou a v Liberci, vyšší podíl má Česká Lípa v porovnání s Novým Borem. V oblasti vysokoškolského vzdělání má Česká Lípa nejnižší podíl obyvatelstva v porovnání se všemi sledovanými městy. Vzdělanostní struktura města České Lípy není v porovnání s Jabloncem nad Nisou a s Libercem příznivá. V České Lípě je vyšší podíl obyvatelstva se vzděláním bez maturity. V kategoriích vzdělání s maturitou, vyššího odborného vzdělání a vysokoškolského vzdělání je v České Lípě nižší podíl obyvatel než v ostatních sledovaných městech. Obyvatelé České Lípy na trhu práce ve svém regionu nabízí převážně dělnické profese, naopak nabídka na pozice do středního a vyššího managementu je nižší Ekonomická aktivita obyvatel Tabulka č.10: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v České Lípě, v okrese Česká Lípa a v Libereckém kraji k podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů. obyvatelstvo v tom pracující celkem nezaměstnaní ekonomicky neaktivní celkem nezjištěná ekonomická aktivita město v % okres v % kraj v % Poznámka: Do počtu ekonomicky aktivních osob byly zahrnuty všechny osoby, které uvedly, že k rozhodnému okamžiku sčítání ( ) patřily mezi zaměstnané osoby, zaměstnavatele, samostatně činné, pracující studenty a učně, ženy na mateřské dovolené v trvání 28, resp. 37 týdnů, osoby v základní vojenské službě, náhradní službě, civilní službě, ve vazbě a výkonu trestu nebo osoby nezaměstnané. Nezaměstnaní zahrnují všechny osoby 15leté a starší, které byly v rozhodný okamžik sčítání ( ) bez práce, hledaly aktivně práci a byly připraveny k okamžitému nástupu do práce, 20

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/6 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, p. Libuše Horáková, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Ing. Petr Máška, p. Irena Patková, p. Miloslav Václav, JUDr. Jana Zejdová, p. Jaroslava Kořínková

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Komunitní plán sociálních služeb

Komunitní plán sociálních služeb Komunitní plán sociálních služeb ve městě ČeskéBudějovice 2004 2008 Počátkem procesu komunitníhoplánování Vypracování Komunitního plánu sociálních služeb bylo schváleno RM ČeskéBudějovice v srpnu 2003

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin

Zápis z 8. jednání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 6. 2015 od 15.00 hodin Zastupitelstva města, které se konalo 115 Příloha č. 3 7. Dotace Výboru pro sociální politiku bylo předloženo celkem 46 žádostí o poskytnutí dotace v sociální oblasti. Žádosti byly podávány ve 2 kategoriích

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ Komunitní plán sociálních služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 (dále jen Komunitní plán) byl zpracován v průběhu

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více