Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování průkazu energetické náročnosti budov"

Transkript

1 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, Břecla telefon: , fax , IČ: , DIČ: CZ , zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského soudu Brně, oddíl Pr, ložka č ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Náze: Zpracoání průkazu energetické náročnosti budo 1.) Identifikační údaje zadaatele: Nemocnice Břecla, příspěkoá organizace sídlo: U nemocnice 1, PSČ IČ: , DIČ: CZ telefon: , fax: , statutární zástupce: MUDr. Janka Bambasoá, MPH, ředitelka nemocnice kontaktní osoba: Ing. Pael Jurica, edoucí HT úseku, tel (dále jen zadaatel ) 2.) Druh a předmět eřejné zakázky Zadaatel ypisuje ýběroé řízení dle Zásad ztahů JMK k PO ze dne e.č.: 36/INA-VOK. Jedná se o eřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu uedených Zásad. Druhem eřejné zakázky dle 12 odst. 3, zákonem č. 137/2006 Sb., o eřejných zakázkách, je eřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem plnění zakázky je ypracoání průkazu energetické náročnosti budo souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, e znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.). Přeažující kód CPV: Poradenstí oblasti energetické účinnosti 3.) Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek je stanoena zadaatelem do dne do 14:00 hod., přičemž této lhůtě je třeba nabídku doručit na adresu sídla zadaatele. V případě osobního doručení je třeba nabídku předat sídle zadaatele, na sekretariátu ředitele praconí dny době od 8:00 do 15:00 hodin, nejpozději pak taktéž e ýše označeném termínu, tj. do dne :00 hod. K nabídkám doručeným po lhůtě k podání nabídek stanoené zadaatelem, tj. po 14:00 hod , nebude přihlíženo a budou bez dalšího ráceny uchazeči.. Nabídka musí být uzařené obálce, opatřená na uzáěře razítky zájemce a ýrazně označena NEOTVÍRAT - Zpracoání průkazu energetické náročnosti budo 1 / 14

2 Adresa zadaatele pro podání dodatečných informací k zadáacím podmínkám, resp. zadáací dokumentaci (dále též ZD ) anebo pro podání nabídky: Nemocnice Břecla, příspěkoá organizace U nemocnice Břecla Adresa datoé schránky zadaatele pro podání dodatečných informací k zadáacím podmínkám: Identifikátor datoé schránky: zmmk6ii Nabídku není možné podat prostřednictím datoé schránky. Dodaatel je opráněn po zadaateli požadoat písemně dodatečné informace k zadáacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadaateli doručena nejpozději 5 praconích dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 4.) Specifikace předmětu eřejné zakázky Předmětem plnění eřejné zakázky je zhotoení průkazu energetické náročnosti budo (dále jen PENB )pro budoy, které jsou e lastnictí Jihomoraského kraje a jsou předány k hospodaření Nemocnici Břecla, příspěkoé organizaci na základě Zřizoací listiny příspěkoé organizace ze dne Zhotoitel PENB je poinen poskytnout předmět plnění této zakázky zadaateli zejména souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., platném znění a podle platných proáděcích předpisů k tomuto zákonu, pokud tyto nabyly ke dni předání zakázky účinnosti. PENB budou zadaateli sloužit ke splnění poinnosti lastníka budo podle zákona č. 406/2000 Sb. Budoy, na které budou zpracoány PENB se nacházejí areálu Nemocnice Břecla katastrálním území Břecla na listu LV 6844 a areálu Nemocnice Valtice katastrálním území Valtice na listu LV Uchazeč je poinen nabídce (nabídkoých cenách) zohlednit i praděpodobné změny souisející legislatiy po dobu platnosti smlouy, zejména pak případnou proáděcí yhlášku k zákonu č. 406/2000 Sb.Uchazeč není opráněn průběhu plnění a platnosti smlouy požadoat jakékoli úpray nabídkoých (smluních cen), a to např. z důodu změny proáděcí yhlášky. Zadaatel, s ohledem ke skutečnosti, že dokumentace k budoám některých případech není kompletní upozorňuje na tento fakt a zdůrazňuje, že dokumentaci poskytne pouze takoém rozsahu, jakém ji má sám k dispozici. V době zpracoání této ZD zadaatel není schopen určit konkrétní budoy zadané ke zpracoání PENB, natož jakou dokumentaci či informace bude mít k dispozici k datu podpisu smlouy. Zadaatel předpokládá, že ětšina podkladů předaných rámci plnění zakázky na zpracoání PENB pro areál 2 / 14

3 Nemocnice Břecla bude úplná, ašak pro areál Nemocnice Valtice zhledem k době ýstaby neúplná. Za tímto účelem uchazeči ymezí nabídce dě nabídkoé ceny ( členění podle předepsaných kategorií budo pro následující da případy: Zadaatel předá dodaateli rámci plnění zakázky ětšinu potřebné dokumentace ( elektronické, popř. listinné podobě) a ětšinu nezbytných informací pro zpracoání PENB; a dodaatel si tedy sám zjistí (doměří) anebo oěří již jen některé chybějící informace; Zadaatel předá dodaateli rámci plnění zakázky jen základní informace o budoě a popř. nekompletní nebo žádnou dokumentaci a dodaatel si tedy sám zjistí (doměří) chybějící informace pro řádné zpracoání PENB. Vybraný dodaatel nebude opráněn průběhu plnění a platnosti smlouy požadoat jakékoli úpray nabídkoých (smluních cen), a to např. z důodu, že musí ke každé budoě pořizoat ještě další informace potřebné pro zpracoání PENB anebo opakoaně proádět místní měření apod. Prohlídka budoy určené k PENB Pro uchazeče pro zpracoání PEM se prohlídka budo uskuteční po předchozí domluě, nejpozději šak 5 praconích dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Forma a způsob zpracoání PENB Dodaatel zpracuje PENB e formě a o obsahu podle platné proáděcí legislatiy době předání zakázky souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. Předání PENB zadaateli Dodaatel předá PENB zadaateli listinné podobě e třech originálech a elektronické formě na CD/DVD. Dodaatel zároeň připraí předáací protokol. Zadaatel zkontroluje podklady k PENB (podle ýše uedené ěty) a případě, že neshledá nedostatky, tak potrdí dodaateli přezetí PENB na předáacím protokole. Pokud zadaatel shledá nedostatky předáaných podkladech PENB, pak je ymezí předáacím protokole. Dodaatel je poinen zjištěné nedostatky odstranit a znou yzat zadaatele k přezetí PENB. Lhůta ke zpracoání a předání PENB končí až dnem potrzení zadaatele přezetí bezadného PENB na předáacím protokole. Zadaatel připomíná, že za formální a ěcně spráný obsah každého PENB, podle platné legislatiy, je plně odpoědný pouze dodaatel, a tedy že podpisem zadaatele na předáacím protokole nepřechází na zadaatele jakákoli odpoědnost za formální či ěcnou spránost PENB zpracoaného dodaatelem. 3 / 14

4 Přehled budo dle yužití Areál Nemocnice Břecla kolaudoán letech Náze budoy Lůžkoý objekt A Lůžkoý objekt B Parcelní číslo 4713/1 4713/2 4892/1 4892/2 Předpokládaná stažná plocha m2 (součet ploch šech podlaží č. suterénu) Operační sály E Popis staby Paneloá budoa, 5 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Paneloá budoa, 5 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Zděná budoa s nosným skeletem, 2 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Ředitelstí F četně spojoacího krčku 4894/ Zděná budoa s nosným skeletem, 2 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Rentgeny C 4448/1 4448/ Centrální příjem D 4894/ Zděná staba s nosným skeletem, 2 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Zděná budoa s nosným skeletem, 2 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Transfuzní oddělení H četně spojoacího krčku Zděná budoa s nosným skeletem, 2 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Vstupní objekt S 4449/ Vrátnice 4449/2 17 Energoblok K Kotelna L Prádelna M Kuchyně N Spalona Zděná budoa s nosným skeletem, 2 NP, 1 PP, roce 2007 zateplena s ýměnou okenních ýplní Staba se železných profilů (rámů) yplněných zasklením. 1 NP Zděná budoa nezateplená, skládající se ze skladu PHM, trafostanice, náradního zdrole el. energie, sociálního zázemí rátnice, 1NP Zděná budoa s nosným skeletem, nezateplená, 2 NP Zděná budoa s nosným skeletem, nezateplená, 2 NP, 1 PP Zděná budoa s nosným skeletem, nezateplená, 2 NP, 1 PP Zděná budoa s nosným skeletem nezateplená, 2 NP 4 / 14

5 Podzemní transportní nádraží Zásoboací ústředna O Garáže, sklad hořlain, sklad medicinálních plynů Zděná staba, 1 PP Zděná budoa s nosným skeletem, nezateplená, 2 NP, 1 PP Zděná budoa nezateplená, skládající se ze garáží, skladu hořlacin a skladu medicinálních plynů, 1 NP Regulační stanice plynu Ubytona nemocnice Kotelna ubytony Zděná budoa, 1 NP Paneloá nepodsklepená staba, 8 NP, roce 2010 došlo k ýměně okenních profilů Zděná budoa skládající se z kotelny a dílny dřeoýroby, 1 NP Krytá odstaná plocha ozidel Paneloá budoa dříe sloužící jako inestiční sklad, 1 NP Vodojem Zděná budoa, nezateplená, skládající se z čerpací stanice a odojemu, 1 NP V následující tabulce jsou budoy rozděleny do 5 kategorií podle předpokládané ýměry celkoé energetické ztažné plochy. Celkoá předpokládaná energeticky ztažná plocha budoy m 2 Počet budo předpokládaných k ypracoání PENB ětší než / 14

6 Areál nemocnice e Valticích Náze budoy Hlaní budoa Předpokládaná stažná plocha m2 Parcelní číslo (součet ploch šech podlaží č. suterénu) 633/1 633/ Popis staby Zděná budoa cihloá, 3 NP, 1 PP Kotelna 632/8 647 Prádelna 632/6 700 Hospodářský úsek 632/ Spojoací krček 633/4 33 Vrátnice 632/2 80 Sklad 632/3 144 trafostanice 632/ Márnice 632/9 121 Zděná budoa, 1NP Zděná budoa, 1NP Zděná budoa, 2 NP Zděná budoa, 1 NP Zděná budoa, 1 NP - neytápěn Zděná budoa, 1 NP - neytápěn Zděná budoa, 1 NP, částečně ytápěno Zděná budoa, 1 NP, částečně ytápěno Sklad 632/ Zděná budoa, 1 NP, částečně ytápěno Sklad 632/12 92 Vodárna Zděná budoa, 1 NP - částečně ytápěno Zděná budoa, 1 NP, částečně ytápěno 6 / 14

7 V následující tabulce jsou budoy rozděleny do 4 kategorií podle předpokládané ýměry celkoé energetické ztažné plochy. Celkoá předpokládaná energeticky ztažná plocha budoy m 2 Počet budo předpokládaných k ypracoání PENB ětší než Požadaky na zpracoání popisu nabízeného plnění Uchazeč uede nabídce roněž šechny podmínky, kterými podmiňuje řádné a komplexní splnění předmětu zakázky, které šak nesmí být rozporu s podmínkami uedenými této ZD anebo, které by rozšiřoaly podmínky či součinnost zadaatele na plnění apod. 5.) Obchodní podmínky Požadaky na způsob zpracoání nabídkoé ceny Nabídkoé ceny předmětu plnění musí být zpracoány podle členění následujících dou tabulkách. Všechny ceny tabulce musí být yplněny. Všechny ceny musí být zaokrouhleny na celé Kč bez desetinných míst. Nabídkoé ceny případě, že zadaatel předá dodaateli rámci zpracoání zakázky ětšinu potřebné dokumentace ( elektronické, popř. listinné podobě) a ětšinu nezbytných informací pro zpracoání PENB; a dodaatel si tedy sám zjistí (doměří) anebo oěří již jen některé chybějící informace; Celkoá energeticky ztažná plocha budoy m 2 Nabídkoá cena za jeden PENB Kč bez DPH Předpokládaný počet budo Nabídkoá cena za předpokládaný počet PEN Kč bez DPH Nabídkoá cena za předpokládaný počet PENB Kč s DPH (DPH platné k podání nabídky) 7 / 14

8 ětší než Celkoá cena za PENB případě, že zadaatel předá dodaateli ětšinu potřebné dokumentace 21 Zadaatel předá dodaateli rámci zpracoání zakázky jen základní informace o budoě a popř. nekompletní nebo žádnou dokumentaci a dodaatel si tedy sám zjistí (doměří) chybějící informace pro řádné zpracoání PENB; Celkoá energeticky ztažná plocha budoy m 2 Nabídkoá cena za jeden PENB Kč bez DPH Předpokládaný počet budo ětší než Nabídkoá cena za předpokládaný počet PENB Kč bez DPH Nabídkoá cena za předpokládaný počet PENB Kč s DPH (DPH platné k podání nabídky) Celkoá cena za PENB případě, že zadaatel předá dodaateli jen základní informace 8 Všechny nabídkoé ceny musí být stanoeny jako ceny nejýše přípustné a konečné. V těchto cenách musí být již započítány eškeré souisející ceny, náklady, poplatky, pojištění, licence apod. Všechny dodáky nebo souisející služby musí být poskytnuty zadaateli požadoaném rozsahu, a to bez jakéhokoli omezení. Dodaatel není opráněn doúčtoat zadaateli jakékoli dodatečné služby, práce či dodáky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu zakázky, a to např. i z důodu, že dodaatel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytnul nekalitní službu či dodáku, jejichž důsledku bylo nezbytné 8 / 14

9 poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu zakázky apod. V případě, že daný objekt dle yužití nebude podléhat zpracoání PENB dle zákona 406/2000 Sb., platném znění, bude cena díla o tento objekt ponížena o nabídkoou cenu dle tabulek. V případě, že dojde k naýšení posuzoaných objektů bude cena díla naýšena o nabídkoou cenu dle tabulek. Všechny nabídkoé ceny musí být stanoeny nárhu smlouy jako ceny smluní a platné nezměněné ýši od data nabytí účinnosti nebo platnosti smlouy až do ukončení platnosti smlouy. Nabídkoé ceny bude možné uprait pouze souislosti se změnou daňoých předpisů týkajících se DPH, a to o ýši, která bude odpoídat takoé legislatiní změně. Platební podmínky Platba za zpracoané a řádně předané PENB budo dle smlouy bude proedena na základě faktury ystaené dodaatelem, a to až po přezetí PENB ze strany zadaatele, tj. po potrzení zadaatele o bezadném předání dokumentace k PENB na předáacím protokolu. Faktura bude doručena objednáateli se splatností 90 dnů od přezetí faktury zadaatelem. Fakturace i platba budou proáděny české měně. Zálohy zadaatel neposkytuje. Předpokládaná hodnota eřejné zakázky Předpokládanou hodnotu eřejné zakázky zadaatel stanoil na hodnotu 450 tis. Kč bez DPH. Zadaatel může smlouu ypoědět z jakéhokoli důodu, resp. bez udání důodu, a to s ýpoědní lhůtou 1 měsíce s tím, že ýpoědní lhůta začne běžet od prního dne měsíce následujícího po měsíci němž byla doručena ýpoěď. Místo plnění eřejné zakázky Místem plnění eřejné zakázky jsou budoy sídlící na adrese: Nemocnice Břecla, příspěkoá organizace U nemocnice Břecla Ubytona Nemocnice Břecla U nemocnice Břecla 9 / 14

10 Nemocnice Valtice Klášterní Valtice Doba platnosti smlouy Zhotoitel se zaazuje předat zadaateli předmět plnění yplýající z této smlouy zadaateli do Sankce případě nedodržení lhůty plnění V případě nedodrženi lhůty plnění, tj. zpracoání a předání PENB dle této zadáací dokumentace ke šem ýše uedeným budoám bez ad, je sankce pro dodaatele podobě smluní pokuty e ýši 0,5 % z ceny za každý započatý den zpožděni předání a přezetí bezadného předmětu plnění a potřebné dokumentace k PENB. Uplatněním sankce není omezeno práo zadaatele na uplatnění případné náhrady škody celé ýši. Zadáací lhůta Zadáací lhůta, tj. lhůta, po kterou je uchazeč ázán sojí nabídkou je stanoena do Požadaky na arianty nabídek podle 70 zákona Zadaatel nepřipouští arianty. Požadaky na subdodaatele Subdodaatel je osoba, pomocí které má dodaatel plnit určitou část eřejné zakázky ( 331 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, e znění pozdějších předpisů) nebo která má poskytnout dodaateli k plnění eřejné zakázky určité ěci či práa. V případě subdodaatele, pomocí kterého má dodaatel plnit určitou část eřejné zakázky zadaatel požaduje, aby uchazeč e sé nabídce specifikoal části eřejné zakázky, které má úmyslu zadat jednomu či íce subdodaatelům, a aby uedl identifikační údaje každého subdodaatele. Zadaatel si neyhrazuje požadaek na určitou ěcně ymezenou část plnění předmětu eřejné zakázky, která by nesměla být plněna subdodaatelem. U každého subdodaatele, kterému má uchazeč úmyslu zadat část eřejné zakázky, musí uchazeč nabídce uést: identifikační údaje subdodaatele rozsahu 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o eřejných zakázkách: identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo náze, sídlo, prání forma, identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), bylo-li přiděleno, pokud jde 10 / 14

11 o pránickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo tralého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu; uedení částí eřejné zakázky, která má být plněna prostřednictím subdodaatele; V případě subdodaatele, pomocí kterého má dodaatel úmyslu prokázat splnění určité části kalifikace Podle 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o eřejných zakázkách: Pokud není dodaatel schopen prokázat splnění určité části kalifikace požadoané eřejným zadaatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) plném rozsahu, je opráněn splnění kalifikace chybějícím rozsahu prokázat prostřednictím subdodaatele. Dodaatel je takoém případě poinen eřejnému zadaateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kalifikačního předpokladu subdodaatelem podle 53 odst. 1 písm. j) a profesního kalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o eřejných zakázkách b) smlouu uzařenou se subdodaatelem, z níž yplýá záazek subdodaatele k poskytnutí plnění určeného k plnění eřejné zakázky dodaatelem či k poskytnutí ěcí či prá, s nimiž bude dodaatel opráněn disponoat rámci plnění eřejné zakázky, a to alespoň rozsahu, jakém subdodaatel prokázal splnění kalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d). Dodaatel není opráněn prostřednictím subdodaatele prokázat splnění kalifikace podle 54 písm. a).dodaatel, který podal nabídku zadáacím řízení, nesmí být současně subdodaatelem, jehož prostřednictím jiný dodaatel tomtéž zadáacím řízení prokazuje kalifikaci.pokud dodaatel podá íce nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodaateli, nebo je subdodaatelem, jehož prostřednictím jiný dodaatel tomtéž zadáacím řízení prokazuje kalifikaci, zadaatel šechny nabídky podané takoým dodaatelem yřadí. Dodaatele, jehož nabídka byla yřazena, zadaatel bezodkladně yloučí z účasti zadáacím řízení. Vyloučení uchazeče četně důodu zadaatel bezodkladně oznámí uchazeči. Požadaky na zpracoání nárhu smlouy Součástí nabídky musí být nárh smlouy. Uchazeč zpracuje nárh smlouy na plnění eřejné zakázky podle sých zyklostí, ale při zachoání a doplnění šech podmínek uedených této ýzě. Nárh smlouy i nabídka musí být českém jazyce. Zadaatel doporučuje, aby nárh smlouy byl do nabídky přiložen e formátu.doc. Součástí nárhu smlouy musí být šechny následující podmínky, z nichž některé jsou připraeny pro zapracoání do nárhu smlouy. V případě rozporu při plnění záazků ze smlouy, a to zejména případech neupraených smlouou, platí zadáací podmínky eřejné zakázky stanoené zadaatelem, popř. podmínky uedené nabídce ybraného dodaatele. Zadaatel se zaazuje uhradit dodaateli z jakékoli neopráněně neuhrazené části faktury dodaatele (četně DPH) úrok z prodlení e ýši stanoené nařízením lády č. 11 / 14

12 142/1994 Sb., platném znění, za každý den prodlení. Zadaatel může smlouu ypoědět z jakéhokoli důodu, resp. bez udání důodu, a to s ýpoědní lhůtou 1 měsíce s tím, že ýpoědní lhůta začne běžet od prního dne měsíce následujícího po doručení ýpoědi. Nárh smlouy musí být yhotoen souladu s příslušnými ustanoeními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, e znění pozdějších předpisů,a souisejících práních předpisů.smloua nabýá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluními stranami. Nárh smlouy musí být podepsán osobou opráněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče. 6.) Způsob hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny souladu s ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o eřejných zakázkách, a dle kritéria nejnižší nabídkoá cena. Zadaatel bude hodnotit celkoou nabídkoou cenu za splnění předmětu eřejné zakázky bez DPH. Hodnoticí komise sestaí pořadí uchazečů od prního k poslednímu s ohledem na ýši nabídkoé ceny, nejhodnější nabídka je takoá, která nabízí nejnižší nabídkoou cenu, rozhodující je cena bez DPH. 7.) Požadaky na prokázání splnění kalifikace (A.) Základní kalifikační předpoklady (A1.) Dodaatel musí nabídce prokázat splnění základních kalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona. (A2.) Zadaatel požaduje prokázání splnění základních kalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení a to jak za pránickou osobu, tak i za statutární orgán/ každého člena statutárního orgánu. (B.) Profesní kalifikační předpoklady (B1.) Dodaatel musí nabídce prokázat splnění profesních kalifikačních předpokladů rozsahu 54 písm. a), b) a d) zákona. Způsob prokázání jednotliých profesních kalifikačních předpokladů je ueden dále, přičemž postačuje doložení prosté kopii. Stáří se prokazuje souladu s ust. 57 zákona o eřejných zakázkách. (B2.) Splnění profesních kalifikačních předpokladů prokáže dodaatel, který předloží: ýpis z obchodního rejstříku, pokud je něm zapsán, či ýpis z jiné obdobné eidence, pokud je ní zapsán, doklad o opránění k podnikání podle zláštních práních předpisů rozsahu odpoídajícím předmětu eřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné žinostenské opránění či licenci, doklad osědčující odbornou způsobilost dodaatele nebo osoby, jejímž prostřednictím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění eřejné zakázky nezbytná podle zláštních práních předpisů 44) 12 / 14

13 ) Například zákon č. 360/1992 Sb., o ýkonu poolání autorizoaných architektů a o ýkonu poolání autorizoaných inženýrů a techniků činných e ýstabě, e znění pozdějších předpisů Dodaatel nebo osoby, jejímž prostřednictím odbornou způsobilost zabezpečuje, musí splňoat podmínku pro energetické specialisty podle 10 zákona č. 406/2000 Sb. platném znění a musí být zapsáni na seznamu energetických specialistů s opráněním ydáat energetické průkazy, který ede Ministersto průmyslu a obchodu České republiky a který je zeřejněn na internetoé stránce Splnění kalifikace e smyslu 54 písm. d) uchazeč doloží nabídce předložením (kopie) certifikátu ystaeného MPO. (B3.) Výše uedené kalifikační podmínky e smyslu 54 písm. d) se plném rozsahu ztahují i na případné subdodaatele dodaatele, pokud tento zamýšlí zadat část plnění zakázky jednomu či íce subdodaatelům. (B4.) Osoby, prostřednictím kterých dodaatel splní prokázání kalifikace, musí být uedeny e smlouě jako osoby, prostřednictích kterých bude zadaatel plnit smlouu. (C.) Čestné prohlášení o sé ekonomické a finanční způsobilosti splnit eřejnou zakázku (C1.) V souladu s ustanoením 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o eřejných zakázkách jedodaatel předloží čestné prohlášení o sé ekonomické a finanční způsobilosti splnit eřejnou zakázku. 8.) Podmínky a požadaky na zpracoání nabídky V nabídce musí být uedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahoat nárh smlouy podepsaný osobou opráněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky musí být roněž další dokumenty požadoané zákonem či zadaatelem. Součástí nabídky musí být roněž doklady a informace prokazující splnění kalifikace. Nabídky se podáají písemně 1 yhotoení, a to listinné podobě. Uchazeč podáá nabídku e lhůtě pro podání nabídek. Nabídka listinné podobě musí být podána řádně uzařené obálce označené názem eřejné zakázky. Za účelem prokazatelného a uceleného obsahu nabídky zadaatel doporučuje, aby šechny listy nabídky (četně šech příloh) byly očísloány průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Zadaatel doporučuje jako součást nabídky předložení eškeré textoé a tabulkoé části nabídky elektronické formě na hodném médiu (nejlépe CD, DVD) e formátech.doc,.xls,.pdf. Elektronická forma musí být plné shodě s listinnou formou nabídky. Je-li zadaatelem zadáacích podmínkách nebo zákonem yžadoáno prohlášení či čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou opráněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče a předloženo originále či úředně oěřené kopii. V případě, že osoba opráněná jednat jménem uchazeče či za uchazeče poěří jednáním či podpisem jinou osobu, musí být (kromě požadoaného prohlášení či čestného prohlášení) součástí nabídky originál nebo oěřená kopie opránění (zmocnění) pro tuto jinou osobu s jednoznačně ymezeným rozsahem opránění (zmocnění) a s oěřenými podpisy obou stran. 13 / 14

14 Nabídka musí být zpracoána českém jazyce. 9.) Výza k podání nabídky na realizaci zakázky Zadaatel tímto yzýá zájemce k podání nabídky na realizaci zakázky ypracoání průkazu energetické náročnosti budo Řádně podané nabídky nebudou uchazečům ráceny. Náklady uchazeče ýběroého řízení spojené s účastí e ýběroém řízení zadaatel nehradí. Zadaatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotliých uchazečích poažuje za důěrné a bude je yužíat jen pro účely tohoto řízení. Zadaatel si yhrazuje práo neuzařít smlouu s žádným uchazečem, odmítnout šechny nabídky, nebo ýběroé řízení bez uedení důodu zrušit. Všechny ýše uedené podmínky musí být obligatorně zapracoány do nárhu smlouy jež bude součástí nabídky. 10.) Ostatní Zadaatel si yhrazuje práo: a) zrušit zadání zakázky b) odmítnout šechny předložené nabídky a neuzařít smlouu se žádným uchazečem c) neracet uchazečům podané nabídky d) opakoat ýzu k podání nabídky s jinými uchazeči, pokud žádná nabídka nesplní požadaky a účel předmětného řízení V Břeclai MUDr. Janka Bambasoá, MPH ředitelka nemocnice 14 / 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením 25 a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT upravující

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Kupní smlouva na dodávku lancet, bezpečnostních a testovacích proužků pro glukometry uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva na dodávku lancet, bezpečnostních a testovacích proužků pro glukometry uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smloua na dodáku lancet, bezpečnostních a testoacích proužků pro glukometry uzařená níže uedeného dne, měsíce a roku mezi: lancet 1. Kupující Nemocnice Břecla, příspěkoá organizace se sídlem: U Nemocnice

Více

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na dodávky s názvem Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků zadávanou ve zjednodušeném

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice rozvod vody

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice rozvod vody VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice rozvod vody zadávanou ve zjednodušeném

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Identifikační údaje zadavatele Lázně Velké Losiny s.r.o. Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny IČ: 285 61 813 Zastoupená Ing. Martinem Plachým a Zdeňkem

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Slezská diakonie 73701 Český Těšín, Na Nivách 259/7 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením TDI a Koordinátor BOZP pro projekt Diakonické a vzdělávací centrum Vážení, v souladu

Více

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace Středočeského kraje Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace Středočeského kraje Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01 P O P T Á V K A k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3, 18 odst. 5 a 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na službu Likvidace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 2. 2015 Vyřizuje: Ing. Vladimír

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlem: Blanická 1 ČR Ministerstvo zemědělství, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Želechovice u Uničova Spisová značka

Více

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11 NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA Č.137/2006 Název veřejné zakázky : SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Rekonstrukce výměníkové stanice objekt Mladenovova

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Rekonstrukce výměníkové stanice objekt Mladenovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky zakázky Rekonstrukce výměníkové stanice objekt Mladenovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Rekonstrukce výměníkové stanice objekt Mladenovova 3240 Zadavatel:

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na zakázku malého rozsahu v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VZMR/01/OKH/2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky malého rozsahu ZÁZNAM TISKOVÝCH KONFERENCÍ A TVORBA REPORTÁŽÍ AKCE DEN S HEJTMANEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele:

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele: Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání do zjednodušeného podlimitního řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: REKONSTRUKCE PAVILONU Z1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A 1. PP Identifikační

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice + odbor majetkový Naše značka: Vyřizuje: Datum: MUST/027490/2015/MAJ/lach Houska 383 700 320 3. června 2015 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ( dále jen "zákon") PIVOŇ statické zajištění

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Zpracování PENB pro město Týniště nad Orlicí

Zpracování PENB pro město Týniště nad Orlicí Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zpracování PENB pro město Týniště nad Orlicí VEŘEJNÝ ZADAVATEL MĚSTO Týniště nad Orlicí se sídlem Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí IČ: 00275468 DIČ: CZ00275468

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Název akce: Zpracování projektové dokumentace " Rekonstrukce objektu, dvorní přístavba a půdní vestavba Identifikační údaje zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: 27.2.2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Malování prostor školní kuchyně

Malování prostor školní kuchyně Střední průmyslová škola na Proseku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1531/2013 Haniš/286 028 366 24.5.2013 Výzva k podání cenové nabídky k účasti na zakázce malého rozsahu podle 12, odstavce

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení budovy obecního úřadu Městys Vraný II podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

TJ Sokol Brno, - Obřany - Maloměřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TJ Sokol Brno, - Obřany - Maloměřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky, v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Postup

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky zakázky Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výměna dveří objekt Angelovova Zadavatel: Základní škola a mateřská škola ANGEL

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Stálá muzejní expozice Příroda pro budoucnost reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603 ZADAVATEL: Muzeum

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané zjednodušeném podlimitním řízení podle ( 38) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na stavební práce NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění í 35.RV1SNÍ < ^ CO FrsT*36 5G*VôOocô Smloua č. T-340-00/15 c. PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzařená souladu s ustanoením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění Smluní strany Příkazce: Zapsaná

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Název zakázky Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení obecní knihovny Městys Zlonice č.p. 545 podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Výzva k veřejné zakázce

Výzva k veřejné zakázce Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245 Vaše zn.: - - - Naše zn.:zzs JmK/15- /Pet

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Separace bioodpadů ve městě Osečná

Separace bioodpadů ve městě Osečná Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku Separace

Více

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Informace o druhu, předmětu zakázky a předpokládané hodnotě

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Informace o druhu, předmětu zakázky a předpokládané hodnotě Matice slezská, místní odbor v Dolní Lomné Dolní Lomná 260 739 91 Dolní Lomná Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Muzeum folklóru a řemesel v Dolní Lomné II Vážení, v souladu

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Kontaktní osoba: Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Č. j.: SFZP 054634/2013 Číslo zakázky: 14/2013 Datum: 17.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

Dodávka laboratorního nábytku

Dodávka laboratorního nábytku Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka

Více

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel na základě Podmínek pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013, Vás jako zájemce o níže uvedenou zakázku

Více

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň NAŠE ZN.: SOAP/002-1192/2014 VYŘIZUJE: Miroslav Pluhovský TEL: 605 247 077 MAIL: pluhovsky@soaplzen.cz ID DS: b9xaiw4 DATUM: 21. 7. 2014 sss Písemná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben a dílen projektu: SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení nábytku

Více

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Č.j.: 365/08 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle 12 odstavec 6 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více