Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč"

Transkript

1 číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč Vážení spoluobčané, letošní, pro nás nezvyklá zima s téměř nulovým spadem sněhu a mírnými teplotami velmi brzy vzala za své. Umožnila nám tak v předstihu oproti jiným letům město uklidit a opravit případné zimní šrámy. Samozřejmě jsme na zimní údržbě ušetřili, a tak veškeré ušetřené peníze použijeme na opravy našich komunikací a chodníků. Počítejte proto v období května a června s různými omezeními ve městě. Jen namátkou, opravovat se bude ulice Modrokamenná v lese za Horským dvorem, chodník před Quisisanou a částečně všechny komunikace v katastru města. Proběhne druhá fáze revitalizace parčíku u Lesního domu spočívající v opravě chodníků. Již na podzim jsme podali žádost o dotaci na výsadbu nové zeleně na ministerstvo životního prostředí. V první fázi bylo třeba dle zpracované studie v době vegetačního klidu vykácet stávající přestárlé a neperspektivní stromy. V průběhu kácení došlo k nesrovnalostem s povolujícím orgánem Správou KRNAP Vrchlabí ohledně dvou stromů. Následně s městem zahájila správní řízení, nicméně doufám v jeho zdárné vyřešení. Poslední částí obnovy parku bude rozšíření stezek, zatravnění, doplnění inventáře a osazení laviček. Město k zajišťování čistoty a své údržby získalo od Úřadu práce ČR příspěvek na veřejně prospěšné práce. Zatím od dubna do konce listopadu tak budete potkávat na různých místech ve městě dva pracovníky, kteří budou pro město tuto činnost vykonávat. Určitě jste někteří zaregistrovali vyčištěný příkop podél Krkonošské ulice a prováděné odstraňování náletů. Z blízké budoucnosti bych vás rád upozornil na 7. června, kdy se bude konat slavnostní zahájení lázeňské sezóny. Letos se režie s pořádáním ujaly Státní léčebné lázně, s. p. a slibují nové pojetí s mnoha zajímavými účinkujícími, hosty a doprovodným programem. Těšme se na hezké kulturní zážitky. S přáním krásného jara Jiří Hradecký, starosta 2

2 Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 28. dubna 2014 Zastupitelstvo města schválilo: zápis z 38. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení a vzalo na vědomí kontrolu plnění rozpočtové opatření č. 4/2014, kterým se zvyšují příjmy o Kč a výdaje o Kč směnu části pozemku p.p.č. 123/59 v k.ú. J.L. o výměře 344 m 2 (nově označenou 123/61) za část pozemku p.p.č. 123/47 o výměře 344 m 2 (nově označenou 123/60) dle GP č /2014 ze dne pronájem nebytových prostor v 1. NP čp. 85 za účelem provozování prodejny suvenýrů s měsíčním nájmem Kč + služby. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu,,digitalizace kina Vlast Janské Lázně dle standardu DCI dle předloženého návrhu seznam obeslaných dodavatelů v rámci výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu,,digitalizace kina Vlast Janské Lázně dle standardu DCI dle předloženého návrhu uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace k podání žádosti a vypracování samotné žádosti na úklidový stroj se společností CTS corp, s r.o. odeslání návrhů na změnu č. 1 Územního plánu Janské Lázně pořizovateli dvě žádosti o zařazení do seznamu uchazečů o pozemek na stavbu RD vyjmutí pozemku st.p.č. 143 k.ú. Janské Lázně ze seznamu pozemků určených k výměně mezi SLL Janské Lázně a městem Janské Lázně a pověřilo starostu města vypsáním Architektonické soutěže na téma: Obnova veřejného WC a vybudování autobusové zastávky zadání vypracování hydrogeologického posouzení lokality Duncan z hlediska možného ukládání ostatků do země 3 Zastupitelstvo města nesouhlasilo: s dodatečným povolením umístění stavby Přístupová komunikace na pozemcích p.p.č. 278/1 a 278/19 k.ú. Janské Lázně dle žádosti s trvalým záborem dotčených částí pozemků v rámci stavby Černohorský potok v km 0,100 2,400, ale řešit jej prodejem za cenu dle znaleckého posudku Zastupitelstvo města souhlasilo: s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej části pozemku p.p.č. 170/6 v k.ú. Č.H. zastavěného přehrážkou Správě KRNAP za cenu stanovenou znaleckým posudkem s uzavřením nové smlouvy včetně dodatků mezi městem Janské Lázně a EKO- KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a pověřuje starostu města podpisem smlouvy včetně dodatku č. 1 a přílohy č. 1 s podáním žádosti v rámci OPŽP o dotaci na úklidový stroj s umístěním stavby Výměna stávající ČOV v lokalitě ul. Zvonečková, Janské Lázně pro čp. 164 a čp. 322 se stavbou Černohorský potok v km 0,100 2,400 dle předložené projektové dokumentace souhlasilo se vstupem na pozemky ve vlastnictví města a dotčené stavbou Černohorský potok v km 0,100 2,400 s umístěním stavby,,rekonstrukce fotbalového hřiště na p.p.č. 61/1, 60 a 59/3 v k.ú. Č.H. Zastupitelstvo města odložilo: projednání Obecně závazné vyhlášky města Janské Lázně č. 1/2014 o ochraně a údržbě zeleně na území města Janské Lázně prodej části p.p.č. 208/1 v k.ú. J.L. do prověření stavu stavby parkovací plochy na tomto pozemku Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: právu o výkonu činnosti Městské policie Trutnov na území města Janské Lázně za období od do včetně připomínek vzešlých z diskuse Zastupitelstvo města delegovalo: pana Martina Košťála jako zástupce města Janské Lázně na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 4

3 konanou ; jako náhradníka delegovalo pana Michala Honzíka Zastupitelstvo města jmenovalo: komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu,,digitalizace kina Vlast Janské Lázně dle standardu DCI ve složení: Karolína Antošová, Mgr. Filip Bejdák, Jindřich Kalivoda, Elen Hronešová, Ing. Jiří Hradecký; náhradníci: Michal Honzík, Martin Košťál Zastupitelstvo města pověřilo starostu města: vypsáním Architektonické soutěže na téma: Obnova veřejného WC a vybudování autobusové zastávky na pozemku st.p.č. 143 k.ú. Janské Lázně (MV) OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starosta města Janské Lázně podle ustanovení 32 odst. 2) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 23. května 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 24. května 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin 2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 Janské Lázně je pro voliče v tomto volebním okrsku místnost pro hlasování v předsálí městského kina Vlast, náměstí Svobody 273, Janské Lázně. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem Každému voliči s trvalým pobytem budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky, včetně informací pro uplatnění volebního práva. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města POZVÁNKA na 40. zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně, které se koná v pondělí 26. května 2014 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Janských Lázních. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. OZNÁMENÍ Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů pro území města Janské Lázně přechází od 1. dubna 2014 na jednotku SDH Horní Maršov. Velitel jednotky p. Tadeáš Hlinka tel V případě mimořádných událostí volejte 150 nebo jednotné evropské číslo tísňového volání 112. MĚSTO Janské Lázně HLEDÁ NOVÉHO KRONIKÁŘE/KU Kdo by měl o tuto činnost z občanů Janských Lázní zájem, nechť se přihlásí na městském úřadě. Činnost obsahuje průběžné zpracovávání událostí během roku, zapisování do kroniky, spolupráci se sdělovacími prostředky, získávání dokumentace, účast na metodických srazech. Za práci bude poskytována odměna. (MV) UZAVŘENÁ CESTA Vzhledem k probíhajícím pracím bude LC Černohorská dočasně uzavřena až do

4 RESPEKTUJTE, PROSÍM, TOTO OMEZENÍ V ZÁJMU VLASTNÍ BEZPEČNOSTI! Stavbu financuje Správa KRNAP. Děkujeme za pochopení. Správa KRNAP KAŽDOROČNÍ OČKOVÁNÍ PSŮ Očkování proběhne dne od hod. do hod. na parkovišti naproti poště v JL. Očkování proti vzteklině stojí 250,- Kč, kombinovaná vakcína 350,- Kč, provádí MVDr. Hádek OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Přerušení se bude týkat lokalit: Janské Lázně - Lázeňská ulice, hotel Astorie a okolí (od cukrárny na náměstí až k čp. 41, Dolní promenáda) od 8:00 do 12:00 hodin Janské Lázně - Horní promenáda, okolí Mariánum od 12:00 do 15:00 hodin Janské Lázně - Lyžařská ulice, Protěž a okolí od 07:30 do 11:30 hodin Janské Lázně - Černohorská ulice (od čp. 84 Krakonoš po hotel Omnia, hotel Vyhlídka, čp ) od 12:00 do 15:00 hodin Případné další informace získáte na tel INFORMACE O DANÍCH Z NEMOVITOSTÍ Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku Stejně jako v předchozích letech, zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně. Protože 31. květen, jímž podle zákona o dani z nemovitých věcí končí lhůta pro placení této daně nebo její první splátky, připadá v roce 2014 na sobotu, končí tato lhůta až v pondělí 2. června Nepřesáhne- li výše daně z nemovitých věcí částku 5000 korun, je v uvedené lhůtě splatná celá daň najednou. Je- li daň vyšší než 5000 korun, je splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou. 7 Složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště. Je však možné ji uhradit i bezhotovostním převodem na bankovní účet finančního úřadu. V tom případě se použijí údaje pro placení daně uvedené na složence, liší se pouze konstantním symbolem, který je pro placení složenkou 1149, pro platbu převodem Poplatníci mohou také provést úhradu daně v pokladnách územních pracovišť finančních úřadů. V zájmu zajištění plynulého placení v pokladnách budou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně v průběhu dubna a května rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května. Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje nebo hlavního města Prahy. Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, na který je nutno daň zaplatit. Na oddělitelné části složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2014, splatná příslušnému finančnímu úřadu, a také výše případného přeplatku nebo nedoplatku na dani z nemovitých věcí. Na složence poplatník vyplní celkovou hrazenou částku, která může zahrnovat nejen celkovou výši daně nebo její první splátky, ale také případný daňový nedoplatek nebo příslušenství daně. Na oddělitelné části složenky je uveden také název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen svůj daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem. Má- li poplatník nemovité věci, které se nachází v ČR na území dvou nebo více krajů (tj. v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží od finanční správy jednu obálku, ve které budou vloženy jednotlivé složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady. Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2014 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Tento seznam bude pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v pracovních dnech od 30. dubna do 2. června 2014 včetně. 8

5 Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za celý obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hl. město Prahu, a tuto skutečnost oznámí veřejnou vyhláškou na úředních deskách všech svých územních pracovišť. Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu budou zveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji. Finanční správa ČR upozorňuje poplatníky na informační letáky k placení daně z nemovitých věcí a zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, zveřejněné na jejích internetových stránkách na adrese: seznam- dani/mf- Inf10_7.pdf a seznam- dani/mf- Inf15_5.pdf. Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí: Finanční úřad pro hlavní město Prahu /0710 Finanční úřad pro Středočeský kraj /0710 Finanční úřad pro Jihočeský kraj /0710 Finanční úřad pro Plzeňský kraj /0710 Finanční úřad pro Karlovarský kraj /0710 Finanční úřad pro Ústecký kraj /0710 Finanční úřad pro Liberecký kraj /0710 Finanční úřad pro Královehradecký kraj /0710 Finanční úřad pro Pardubický kraj /0710 Finanční úřad pro Kraj Vysočina /0710 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj /0710 Finanční úřad pro Olomoucký kraj /0710 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj /0710 Finanční úřad pro Zlínský kraj /0710 Ing. Petra Petlachová Ředitelka Samostatného odboru komunikace, tisková mluvčí Generální finanční ředitelství, GSM: TISKOVÁ ZPRÁVA KRNAP Letos opravíme další desítky kilometrů cest! 9 Teplé počasí umožňuje zahájit plánované opravy lesních cest, turistických chodníků a koryt potoků. Mnohé z nich jsou dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, řada z nich byla poničena loňskými povodněmi. Kumulací několika projektů podpořených z fondů EU v letošním roce budeme pracovat na 97 km cest a potoků. Náklady na opravy dosáhnou částku 150 milionů korun. Podařilo se nám získat podporu na opravy řady lesních cest, turistických chodníků i loňských povodňových škod, uvedl ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka. Vzhledem k tomu, že budeme pracovat na desítkách cest, nevyhnutelně to bude znamenat určitá omezení pro návštěvníky. Naší maximální snahou je pracovat za provozu, tedy neuzavírat cesty. Úseky, kde budou dělníci pracovat, budou označeny a ve většině případů je bude možné obejít. Někde ale budeme muset přistoupit k dočasnému uzavření. O všech omezeních se lidé dozvědí na našich internetových stránkách nebo na krkonošských informačních centrech, vysvětlil Hřebačka. Povětšinou se jedná o opravy poničeného povrchu cest a opravu podélného nebo příčného odvodnění. Použity budou běžné technologie, ale také v horách osvědčené štětování. Nově také budeme používat tzv. bavorskou metodu úpravy povrchu, kdy těleso cesty je uprostřed vyklenuto, aby voda mohla stékat do příkopů. Cílem všech těchto prací je zamezení další devastaci cest a také zvýšení komfortu pro návštěvníky hor. Práce již započaly a měly by skončit do podzimu Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA ČESKÉ POJIŠŤOVNY v kanceláři ve Svobodě nad Úpou, ulice 5. Května 431, otevírací doba: PO ČT 09:00-12:00 a 13:00-16:00 Nabízí: Poradenské a konzultační služby Informace o pojistných smlouvách Změny údajů na pojistných smlouvách Pomoc při refinancování úvěrů a Hypotečních úvěry A další Možnost sjednání individuální schůzky - kontakty: Monika Lisá Miroslava Šourková

6 KVĚTEN Telefon a záznamník : e- mail : lazne.cz Pokladna kina je otevřena vždy 1 hodinu před začátkem představení. 2. pátek ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 USA dabing v 18:00 Režie: Mike Mitchell Hrají: Alyssa Milano, Andy Buckley, Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají na parníku, který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou. Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově. Alvin a jeho přátelé však potkají nového kamaráda, se kterým se vydají na dobrodružné putování po ostrově, na jehož konci je čeká velké překvapení. Vstupné 60,- Přístupný 6.úterý MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU v 17:00 Beseda o tom proč většině lidí utíká život mezi prsty a jak důležité je naučit se žít tady a teď. Provází Vladimír Světinský (alias Santosha). Vstupné 40,- 7.středa POUTA ČR ŠÚ v 19:30 Režie: Radim Špaček Hrají: O. Malý, K. Farkašová, M. Finger, L. Veselý, Psychologický thriller z doby normalizace, jehož protagonistou je příslušník Státní bezpečnosti Antonín Rusnák. Dosud vždy spolehlivý soudruh se náhle začne chovat podivně, což neunikne jeho kovanému nadřízenému. Antonín se totiž zvláštním způsobem zamiluje do Kláry, která je milenkou sledovaného ženatého disidenta Tomáše. Z jeho potlačovaných emocí se stane posedlost, ventilovaná brutalitou vůči okolí. Muž si uvědomuje marasmus své existence, avšak kvůli pokřivenému charakteru se z něj nedokáže vymanit. Vstupné 60,- Do 12 let nevhodný 14.středa ANGELIKA Francie tit. v 19:30 Režie: Ariel Zeitoun Hrají: N. Arnezederová, G. Lanvin, T. Sisley, D. Kross, Nové zpracování romantického příběhu lásky, natočeného podle slavného románu Anne Golon. Markýza Angelika je nejen mladá 11 a okouzlující, ale také neústupná a svéhlavá. Proti své vůli je provdána za bohatého, ale o mnoho let staršího muže, zjizveného hraběte de Peyraca s pověstí temného kacíře. Přes počáteční odpor Angelika poznává Peyracovu skutečnou tvář vzdělaného a něžného člověka a zamiluje se do něj. Peyracovo nesmírné bohatství a svůdná krása jeho manželky vyvolá žárlivost a závist v králi Francie a na jeho rozkaz musí být Peyrac odstraněn. Kolem šťastného páru se nemilosrdně stahují smyčky intrik a falešných obvinění. Vstupné 80,- Přístupný 16. pátek SIGNÁL ČR ŠÚ v 19:30 Režie: Tomáš Řehořek Hrají: V. Dyk, K. Hádek, K. Roden, B. Polívka, J. Menzel,... Vesnická komedie se pokouší vybalancovat nezávaznou zábavu s kritikou morálky současné české společnosti. Protagonisty příběhu jsou bratranci Kája a Filos, kteří se o prázdninách baví na účet venkovských balíků. Ve vesnicích bez mobilního signálu se vydávají za zaměstnance firmy, která zde hodlá zřídit vysílač. Nechají se od vesničanů živit a protřelejší Filos zneužívá i ochoty místních sexuchtivých žen a dívek. V zapadlé vesničce Zálesí na Vysočině však mladíci konečně narazí. Prolhaným vetřelcům, kteří se tentokrát marně pokoušejí utéct, začne jít o život. Vstupné 60,- Přístupný 21.středa TWILLIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. část USA tit. v 19:30 Režie: Bill Condon Hrají: K. Stewartová, R. Pattinson, T. Lautner, B. Burke,... První část závěrečného dílu romantického hororu pro příznivce dekadentně unylého upíra Edwarda, jeho temperamentního soka vlkodlaka Jacoba a obyčejné dívky Belly. Bella a Edward se po velkolepé svatbě dočkají líbánek ve vile na brazilském pobřeží. Mladá paní rázem otěhotní, což je nečekaná událost pro upírskou rodinu i pro jejich vlkodlačí sousedy, kteří ve zrození bytosti, pocházející ze spojení upíra a ženy tuší hrozbu a porušení křehkého příměří mezi oběma rody. Vstupné 60,- do 12 let nevhodný 24.sobota DĚTSKÝ DEN od 13:00 V areálu Farmapark MUCHOMŮRKA a okolí pořádají společně města Janské Lázně a Svoboda nad Úpou hry, soutěže, divadlo, zvířátka, občerstvení, zábavné odpoledne. 12

7 28.středa TŘI DNY NA ZABITÍ Francie tit. ŠÚ v 19:30 Režie: McG Hrají: K. Costner, H. Steinfeldová, A. Heardová, C. Nielsen,. Kevin Costner v napínavém akčním thrilleru jako umírající agent tajné služby. Výměnou za experimentální lék, který mu může zachránit život, musí splnit ještě poslední úkol. Ethan Renner celý život pracoval jako agent tajné služby. Byl jeden z nejlepších. Nyní se rozhodl skončit a věnovat se tomu, co kvůli práci musel odsouvat na vedlejší kolej - své rodině. Vždy se totiž dokázal efektivněji postarat o nebezpečné zločince než o svou dceru. Netuší, že bývalý zaměstnavatel s ním má jiné plány... Vstupné 80,- Přístupný 30.pátek METALLICA: SOME KIND OF MONSTER USA tit. v 19:30 Režie: Joe Berlinger, Bruce Sinofsky Hrají: James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo, Hudební dokument přináší opravdový pohled na životy členů nejslavnější heavy metalové kapely v hudební historii. Kapely, která po dvaceti letech své existence čelila obrovským osobním a profesionálním výzvám v průběhu natáčení alba St. Anger. Vztahy mezi členy kapely byly v té době dost chatrné, kapela po několik let nekoncertovala a ani nevydala žádné album. Hudební odborníci a hlavně fanoušci měli obavy o její budoucnost. Dokument, který se natáčel dva roky, zachycuje jednotlivé členy skupiny, jejich vnitřní démony a vzájemné vztahy. Vstupné 60,- Do 12 let nevhodný V této rubrice uveřejňujeme jména janskolázeňských občanů, kteří slaví svá životní jubilea. V měsíci KVĚTNU 2014 oslaví životní výročí: pan ŠTOUDEK Stanislav paní HAVLINOVÁ Anna pan MUDr. SCHAUHUBER Stanislav paní GUTTMANNOVÁ Eva paní KOUBOVÁ Zdeňka Všem oslavujícím srdečně blahopřejeme! Klub důchodců pořádá dne 20. května 2014 jednodenní výlet pro důchodce z Janských Lázní, odjezd dne 20. května 2014 v 6.30 hod. od Kolonády Program: Libochovice - prohlídka zámku s průvodcem, Litoměřice - prohlídka města, návštěva muzea vín spojená s degustací vín, Hora Říp - pěší výstup, prohlídka rotundy svatého Jiří, Úštěk - malebná vesnička s ptačími domky. Předpokládaný návrat mezi hod. Zájemci o zájezd se nemusí přihlašovat, kdo přijde, ten jede. Bližší informace p.hainiš tel.: Pronájem bytu 1 + kk s příslušenstvím ( 36m 2 ) vč. parkovacího místa ve viladomu v horní části Janských Lázních v blízkosti stanice lanové dráhy informace Pronájem zařízené prodejny s příslušenstvím ( 32m 2 ) v horní části Janských Lázních v blízkosti stanice lanové dráhy (bývalá prodejna T- Mobile) informace Pronajmu garáž: Janské Lázně u Lesanky, tel Měsíčně vydává Město Janské Lázně, č.reg. MKČR E Redakční rada: Dr.A.Hrabě, E.Hronešová, J.Kalivoda, K.Stejskalová Text nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor příspěvku. Inzerce a příspěvky se přijímají osobně na městském úřadě, písemně poštou, elektronicky na adresu elektronické podatelny. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení autora. Tiskne MěÚ, počet výtisků 150 kusů měsíčně. Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. Autor fotografie na titulní straně: 14

8 15 16

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

SLOVO ÚVODEM INFORMACE Z RADNICE

SLOVO ÚVODEM INFORMACE Z RADNICE SLOVO ÚVODEM číslo 8 ročník XXI 3. srpen 2010 cena 3,- Kč Vzhledem k tomu, že se v poslední době objevily pokusy využít Fontánu v rámci předvolební kampaně do podzimních komunálních voleb ke zveřejňování

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Říjen 2008 cena 1,- Kč

Říjen 2008 cena 1,- Kč Říjen 2008 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Další veřejné zasedání zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší se bude konat dne 1. října 2008 od 18:00 hodin v Malém kulturním

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém!

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! 12 prosinec 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! Tři roky jsme byli bez betlému manželů Vostrých v telčském muzeu. Tolik roků trvalo jeho generální restaurování. Byly

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více