P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

2 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola se zam uje na roz í enou výuku jazyk, informa ní a komunika ní technologie, prezentace projekt a slu né vystupování. Studenti mají mo nost v pr b hu studia získat n který z mezinárodn uznávaných certifikát, osv d ujících jazykové znalosti a tím mít v t í anci pro p ijetí na vysokou kolu, studium v zahrani í i p i uplatn ní v praxi. Cílem ve v ech studijních oborech je vychovat mladého lov ka se vztahem k ochran ivotního prost edí, udr ování a ochran kulturního d dictví, dodr ování lidských práv a respektování názor druhých. Aktivity ve kolním roce 2009/2010 Projekt Zelené Ratibo ice Projekty Comenius Projekt Krajina za kolou Pr niky asu Spolupráce se ZOO Dv r Králové nad Labem ohro ená zví ata, prezentace student Výstava fotografií chrán né fauny a flory, Adr pa sko-teplické skály, p írodní rezervace sout o nejlep í fotografii i v rámci projektu COMENIUS Monitoring de ových a sn hových srá ek Týden kol UNESCO Den planety ZEM - BIODIVERSITA Monitoring eky Metuje Zájezd 1. ro. do Západních ech kulturní a p írodní d dictví Výuka k udr itelnému rozvoji týmové práce na UR v CHKO Broumovsko Zapojení do aktivit Kv tinový den, D m ance, Srdí kový den Spolupráce s organizací M.R.K.E.V. - SEVER a TEREZA kola je dr itelem titulu kola udr itelného rozvoje 1. stupn ( ji podruhé ), který získala za své práce v oblasti ekologie, udr ování a ochrana kulturního d dictví v náchodském regionu i mezinárodních projektech. Mezinárodní spolupráce Programy Comenius jsou zam eny na ochranu kulturního a p írodního d dictví, uchování tradic v regionech a respektování kultur jiných národ. Spolupracujeme se kolami z Francie, Rakouska, N mecka, Irska, Slovenska a Itálie. Desetiletí udr itelného rozvoje kola pokra uje v cílech desetiletí UR, v echny aktity koly a student jsou zam eny na UR.

3 PLÁN EKOLOGICKÝCH AKTIVIT 2009 tradi ní a celo kolské akce LEDEN MONITORING SN HOVÝCH SRÁ EK 6.ro ník ÚNOR Foto výstava Salon Mercurii na M Ú v Náchod Pohlednice z vesmíru- výstavka p ipravená studenty B EZEN Výstavka-Joh.Kepller: Astronomia Nova Výtvarná sout : Písn kosmické DUBEN TÝDEN KOL UNESCO Exkurze Planetárium HK 1.ro níky 22.4 DEN ZEM -celodenní akce workshopy-sout e-p edná ky Exkurze Hv zdárna Úpice jednotlivé p edm ty, t ídy P ikrmování pták /ZPV/ Národní p írodní památky-prezentace a výstava, t ída 1.b Herpetologická exkurze/bio, ZPV/ Projekt-Pozdravy kosmonaut m Projekt: Cestujeme na M síc 2.a. P esazování pokojových kv tin/eko/ Toxická domácnost/ch/ Velikono ní výzdoba-floristika/eko/ Výstavka-Historie kosmonautiky -cizojazy né provázení kulturními a p írodními památkami/2.-3-ro ník/ KV TEN Poznej a chra -výstavka rostlin MONITORING VODY EKY METUJE od pramene k soutoku 6.ro ník ERVEN ZELENÉ RATIBO ICE-terenní dendrologické exkurze 1.-2.ro ník ZÁ Í Foto výstava: Salon Mercurii ÍJEN Studentská ekologická konference Praha LISTOPAD Úklid stezky kolem zámku,okolí koly Výsadba okrasných kv tin/zpv/ Terénní exkurze do chrán né p írodní oblasti Dubno /EKO,ZPV/ Exkurze ZOO Dv r Králové 1.ro ník s p edná kou Ohro ená zví ata sv ta Práva zví at/eko/ Kyselé de t -opakované m ení PROSINEC Váno ní dílna-výroba dárk Váno ní výzdoba-floristika/eko,zpv/ Váno ní strome ek pro zví ata/eko,zpv/ CELORO NÍ AKTIVITY Separovaný sb r PET lahví, pé e o pokojové rostliny a okolí koly, názorná agitace

4 DEN ZEM 13. DUBNA TÝDEN KOL UNESCO - WORKSHOPY, ZAPOJENÍ CELÉ KOLY CO M E UD LAT TY? JAK SE MAJÍ PTÁCI? Na tuto otázku vám odpoví man elé Sv tlíkovi z k es anské organizace A ROCHA. Dopln no bude unikátními modely pták mnoha druh. Které druhy se trvale od nás st hují? A které zase p ilétají k nám? INVAZE ROSTLIN Nev íte, e n které druhy rostlin mohou dokonce ni it na i p írodu? Uká e vám je Helena Hamanová z Centra rozvoje v eské Skalici. Dokonce n kte í na i studenti se podíleli na jejich mapování. -INFORMOVAT SE -NEPO KOZOVAT -ZAMEZIT INVAZÍM -MYSLET S CITEM -JEDNAT EKOLOGICKY BUDEME V ICHNI KRESLIT INFORMUJÍCÍ A VARUJÍCÍ PLAKÁT OD NÁS ZP T DO AFRIKY Nejnov j í informace o tom, jak se mají nosoro ci ze ZOO Dv r Králové v Africe. Poda í se zachránit tento druh? Celkem je jich na celém sv t u jen 6-9 kus. Víte, e se do p vodní savany vracejí od nás i jiné druhy zví at? BIODIVERZITA ZACHYCUJE ROZMANITOST IVÝCH ORGANISM NA ZEMI SOS*SOS*SOS*SOS*SOS Spolu áci vám uká í svoje prezentace o druzích, které pat í mezi nejohro en j í. P jde o lední medv dy, pandy velké i mo ské ryby. BIODIVERZITA JE ZÁKLADEM UDR ITELNÉHO ROZVOJE, S JEJÍM SNI OVÁNÍM OHRO UJEME SEBE! HLEDÁME CELOSV TOV OHRO ENÉ DRUHY ROSTLIN A ZVÍ AT NÁZVY STROM Budeme pokra ovat v na em projektu Zelené Ratibo ice.názvy máme esky a latinsky, budeme p ekládat do n m iny a angli tiny, aby i cizinci v d li, co v parku roste.

5 ACADEMIA MERCURII NÁCHOD PLÁN EKOLOGICKÝCH AKTIVIT 2010 tradi ní a celo kolské akce LEDEN MONITORING SN HOVÝCH SRÁ EK VII.ro ník ÚNOR Práce na projektu Zelené Ratibo icep íprava výstavy, výroba dárk, rozeslání CD B EZEN Výstava fotografií STROMY RATIBO IC M stský ú ad Náchod Práce na projektu-p íprava slavnosti,pozvánky DUBEN 7.4. Exkurze ZOO Dv r Králové nad Labem, p edná ka Ohro ené druhy ivo ich DEN ZEM - TÝDEN KOL UNESCO -Jak se mají ptáci? - Zví ata volají SOS - Invaze rostlin - ervená kniha ohro ených ivo ich a rostlin - P ekládáme názvy strom - Malujeme plakáty jednotlivé p edm ty, t ídy P ikrmování pták /ZPV/ Herpetologická exkurze/bi, ZPV/ P esazování pokojových kv tin/eko/ Velikono ní výzdoba-floristika/eko/ Víte, co jíte-projekt gymnazist 3.ro níku Výstavka-BIODIVERZITA -Vyhynulé druhy ivo ich Projekt: -vydání kalendá e na rok p íprava slavnosti strom v zámeckém parku v Ratibo icích -instalace informa ních pult práce student KV TEN 1.5. SVÁTEK STROM RATIBO ICE celodenní program na záv r projektu, kulturní vystoupení, p írodov dné sout e pro d ti i dosp lé, fotografická sout MONITORING VODY EKY METUJE od pramene k soutoku VII.ro ník Výsadba okrasných kv tin/zpv/ Cizojazy né provázení kulturními a p írodními památkami/2.-3-ro ník/ Terénní exkurze do chrán né p írodní oblasti Dubno /EKO,ZPV/ ERVEN Projekt-výstava fotografií Z Malecí Nové M sto terenní dendrologické exkurze 1.-2.ro ník ZÁ Í Foto výstava: Salon Mercurii ÍJEN Studentská ekologická konference Praha Práva zví at/eko/ LISTOPAD Kyselé de t -opakované m ení PROSINEC Váno ní dílna-výroba dárk Váno ní výzdoba-floristika/eko,zpv/ Váno ní strome ek pro zví ata/eko,zpv/ CELORO NÍ AKTIVITY Separovaný sb r PET lahví, pé e o pokojové rostliny a okolí koly, názorná agitace, výstavky

6 SLAVNOST STROMŮ RATIBOŘICE 1. KVĚTEN 2010 ÚČAST PERTNERSKÉ ŠKOLY ZE SLOVENSKÉHO BREZNA ZMAPOVÁNÍ VZÁCNÝCH STROMŮ ZA POMOCI ZÁMECKÉHO ZAHRADNÍKA PANA BEDŘICHA MERTLÍKA (ZEMŘEL V LEDNU 2011 )

7 PROGRAMY PRO DĚTI

8 STUDENTSKÁ SPOLEČNOST VIEW OF LIFE, o.s. Zábavné dopoledne pro stacionář NONA

9 V echny plánované akce byly ve kolním roce 2009/2010 spln ny. St eda byla v nována workshop m ( viz plán ), do kterých se zapojili ro níky i u itelé. N které aktivity pro úsp ch se budou opakovat i ve kolním roce 2010/2011. Sami studenti p icházejí s novými nápady na projekty a jedním z nejvýznamn j ích byl zmapování vzácných strom v zámeckém parku v Ratibo icích. P edpokládaný výhled do budoucnosti Pokra ovat v mezinárodních projektech Comenius ( zmapování regionálních tradic ), pokra ovat v projektu Pr niky asu a p ipravit návrhy na projekty pro mezinárodní spolupráci. Nadále spolupracovat s KÚ Hradec Králové, odbor P, CHKO Broumovsko, ZOO Dv r Králové nad Labem a sdru ením TEREZA a SEVER, plnit cíle p idru ených kol UNESCO a KEV R. Plány a provedení aktivit zajistila Mgr. Eva Malinová Zapsala : Ing. Anna Ptá ková editelka koly

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

Z p r á v a z a r o k 2003

Z p r á v a z a r o k 2003 Z p r á v a z a r o k 2003 Vznik knihovny Knihovna zakázaných knih vznikla z pot eby soust edit na jednom míst a zp ístupnit širší ve ejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatel a zaplnit tak

Více

P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY

P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

DRUHÁ KAPITOLA P VOD A HISTORIE HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO

DRUHÁ KAPITOLA P VOD A HISTORIE HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO DRUHÁ KAPITOLA HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO P LM SÍCE PREZENTACE 2.0. Cíle prezentace P iblížit a vysv tlit klí ové události vývoje Hnutí od jeho založení po sou asnost. 2 PREZENTACE 2.1. Klí ová slova

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky Organizace NATIONAL SOCIALIST EDUCATION CENTER vám v nuje sv j ji druh p eklad odborné kní ní NS literatury. Tentokrát se jedná o dílo Jürgena Grafa, jednoho z p edních revizionist dne ní doby, kter se

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Bakalářská práce Edukativní možnosti pom cek vyrobených z odpadních a p írodních materiál v environmentální výchov a vzd lávání

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více