NATURA 2000 Evropsky významné lokality Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NATURA 2000 Evropsky významné lokality Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin"

Transkript

1 Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví NATURA 2000 Evropsky významné lokality Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015

2 OBSAH 1 Úvod NATURA Informační zdroje a kontakty Směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Domácí právní předpisy týkající se evropsky významných lokalit ZÁKON Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY Účel zákona ( 1) Vymezení pojmů ( 3) Kategorie zvláště chráněných území ( 14) Ochranná pásma zvláště chráněných území ( 37) Plány péče o zvláště chráněná území ( 38) Smluvní ochrana ( 39) Evidence a označování zvláště chráněných území ( 42) Evropsky významné lokality - vytvoření národního seznamu ( 45a) Předběžná ochrana evropsky významných lokalit ( 45b) Ochrana evropsky významných lokalit ( 45c) Sledování stavu ptačích oblastí, evropsky významných lokalit a evropsky významných... 9 druhů ( 45f) Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů ( 45g) Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti... 9 ( 45h, 45i) Základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů ( 49 a 50) Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření ( 58) Opatření ke zlepšování přírodního prostředí ( 68) Finanční příspěvek ( 69) Orgány ochrany přírody ( 75) NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 318/2013 SB., A NAŘÍZENÍ VLÁDY 208/2012SB VYHLÁŠKA Č. 166/2005 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V SOUVISLOSTI S VYTVÁŘENÍM SOUSTAVY NATURA PROCES VYTVOŘENÍ NÁRODNÍHO SEZNAMU EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT A SOUČASNÝ STAV Podpory v rámci MZE ČR PODPORY Z MŽP OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAM PÉČE O KRAJINU PODPORA OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY PROGRAM LIFE POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH NÁHRAD ZA ÚJMU VZNIKLOU OMEZENÍM LESNÍHO HOSPODAŘENÍ Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ V LOKALITÁCH NATURA Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 (r. 2006) Obr. č. 1: Mapa evropsky významných lokalit v České republice...12 Tab. č. 1: Přehled typů přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 vyskytujících se na lesních pozemcích České republiky a jejich převod na biotopy, soubory lesních typů a cílové hospodářské soubory Diagramy

3 1 Úvod Na evropském území členských států se stav přírodních stanovišť neustále zhoršuje a stále více druhů je ve volné přírodě vážně ohroženo. Ohrožená stanoviště a druhy představují část přírodního dědictví a je proto nezbytné přijmout opatření na jejich ochranu. Zachovávání, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ochrany přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je základním cílem členských států. Podpora ochrany a zachování biologické rozmanitosti směřuje k obecnému cíli udržitelného rozvoje, a proto bylo nezbytné přijmout opatření na úrovni jednotlivých členských států EU. S ohledem na ohrožení určitých typů přírodních stanovišť a určitých druhů je nezbytné je klasifikovat tak, aby měly prioritu při včasném provádění opatření na jejich ochranu. S ohledem na závažnost této problematiky, která překračuje hranice států, přijala EU směrnici Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, která spolu se směrnicí Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků, tvoří soustavu chráněných území Natura 2000, která je závazná pro všechny státy EU. Soustava Natura 2000 byla začleněna do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Smyslem této metodické příručky je poskytnout privátním poradcům v lesnictví a vlastníkům lesa základní informace o platné legislativě EU a domácích předpisech týkajících se evropsky významných lokalit. Příručka upozorňuje na řešení možných rozporů mezi hospodářskými cíli vlastníka a zájmy ochrany přírody, získání podpor a náhrad na hospodaření v lesích na území soustavy Natura

4 2 NATURA 2000 Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody: směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků ( směrnice o ptácích ) a směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ( směrnice o stanovištích ). Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny. Podle směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti (PO), v originále Special Protection Areas (SPA) a podle směrnice o stanovištích jsou vyhlašovány evropsky významné lokality (EVL), v originále Sites of Community Importace (SCI). Společně tvoří tyto dva typy lokalit soustavu Natura Lokality soustavy Natura 2000 nemají být pouze rezervacemi s přísnou ochranou, kde je vyloučeno hospodaření či dokonce jakýkoliv lidský zásah. Často jsou to naopak území, kde se díky tradičnímu a citlivému hospodaření dochovala cenná společenstva nebo vzácný rostlinný či živočišný druh. Takový způsob hospodaření se stává důležitým nástrojem ochrany. V lokalitách soustavy Natura 2000 jsou tedy zakázány jen takové činnosti, které mají negativní vliv na výskyt předmětů ochrany. Proto také veškeré plány a projekty, které nějakým způsobem mohou významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhají samostatnému posuzování vlivů projektů z hlediska zachování předmětu ochrany. 3 Informační zdroje a kontakty Směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, novela č. 218/2004 Sb.; Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích; Vyhláška č. 166/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k provádění některých ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny; Nařízení vlády 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit Nařízení vlády 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených na evropský seznam; Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku; Vyhláška č. 60/2008 Sb., o plánech péče, označování a evidenci chráněných území; Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy Natura 2000 v České republice; Planeta, ročník XII, číslo 3/2004; Program péče o krajinu; Podpory v rámci MZE ČR; Podpory v rámci MŽP ČR; Program LIFE+. 3

5 Kontakty Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 1442/ Praha 10 tel.: fax.: ; ID datové schránky: 9gsaax4 web: Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 65/ Praha 1 tel.: fax.: ; ID datové schránky: yphaax8 web: eagri.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/ Praha 11 - Chodov tel.: fax.: ; ID datové schránky: dkkdkdj web: Mapový server AOPK web: Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách Praha 1 tel.: fax.: ; ID datové schránky: jn2aiqd web: Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/ Praha 2 tel.: fax.: ; ID datové schránky: v4gdarq web: 4

6 4 Směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Směrnice 92/43/EHS byla přijata dne 21. května 1992 a ve stejném roce vstoupila v platnost pro 12 tehdejších členů EU. Směrnice obsahuje 24 článků a 6 příloh. Články 1 a 2 obsahují definice uváděných pojmů a stanovují cíle směrnice. Články 3-11 pojednávají o ochraně přírodních stanovišť a stanovišť druhů. Řeší vytvoření spojité evropské ekologické sítě zvláštních oblastí ochrany a přístup členských států k ochraně a zlepšení stavu lokalit. Dále se zabývají vytvářením seznamu lokalit, rozdělením na typy přírodních stanovišť a postupy jednání mezi členským státem, Komisí a Radou, včetně financování a spolufinancování. Určují pokud jakýkoliv plán nebo projekt bude mít na tyto lokality významný vliv, podléhá odpovídajícímu posouzení jeho důsledku z hlediska cílů jejich ochrany. Stanovují povinnosti členských států zpracovat nezbytná ochranná opatření pro oblasti zvláštní ochrany. Stanovují povinnosti členských států a Komise sledovat a přezkoumávat stav přírodních stanovišť a druhů. Články 12 a 13 ukládají nezbytná opatření pro vytvoření systému přísné ochrany živočišných a rostlinných druhů. Články 14 a 15 uvádějí možnosti odchylných opatření od vytvořeného systému přísné ochrany živočišných a rostlinných druhů. Článek 16 uvádí případy, kdy neexistuje žádné jiné uspokojivé řešení a za podmínky, že populace příslušného druhu přetrvávají navzdory udělené odchylce, se mohou členské státy odchýlit od ustanovení článků Ukládá povinnost členským státům předložit Komisi každé 2 roky zprávu o odchylkách. Článek 17 stanovuje povinnost členským státům vypracovat každých 6 let zprávu o provádění opatření přijatých podle této směrnice, jejíž úpravu stanoví výbor. Zpráva je předložena komisi a zpřístupněna veřejnosti. Komise na základě předložených zpráv vypracuje souhrnnou zprávu. Články 18 a 19 se zabývají výzkumnou a vědeckou prací a postupem pro změny příloh. Články 20 a 21 stanovují spolupráci mezi výborem a Komisí. Článek 22 řeší podmínky vysazování druhů do volné přírody. Články 23 a 24 se zabývají transpozicí směrnice a jejímu určení. Příloha I. Příloha II. Příloha III. Příloha IV. Příloha V. Příloha VI. Typy přírodních stanovišť v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení zvláštních oblastí ochrany. Kritéria pro výběr lokalit vhodných jako lokality významné pro společenství a pro vyhlášení jako zvláštní oblasti ochrany. Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu. Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž odebírání z volné přírody a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování. Zakázané metody a prostředky odchytu a usmrcování a způsoby přepravy. 5

7 5 Domácí právní předpisy týkající se evropsky významných lokalit 5.1 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin byla začleněna do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. V roce 2004 byl zákon o ochraně přírody a krajiny novelizován zákonem č. 218/2004 Sb., jíž byly do toho zákona transponovány dvě směrnice a to 2009/147/ES o ptácích a 92/43/EHS o stanovištích, soustavy Natura V pracovní metodice jsou uvedena některá důležitá ustanovení zákona, týkající se ochrany evropsky významných lokalit Účel zákona ( 1) Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura Vymezení pojmů ( 3) Pro účely tohoto zákona se vymezuje pojem Natura 2000 takto: Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami. Typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy, které se vyskytují na území České republiky, stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 166/2005 Sb.). U evropsky významných druhů označí ty, které vyžadují podle právních předpisů Evropských společenství zvláštní územní ochranu Kategorie zvláště chráněných území ( 14) Návrh evropsky významných lokalit zasahuje do stávajících kategorií zvláště chráněných území: a) národní parky, b) chráněné krajinné oblasti, c) národní přírodní rezervace, d) přírodní rezervace, e) národní přírodní památky, f) přírodní památky. 6

8 5.1.4 Ochranná pásma zvláště chráněných území ( 37) Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody Plány péče o zvláště chráněná území ( 38) Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Zpracování plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný k vyhlášení zvláště chráněného území. Zpracování plánů péče o národní parky a chráněné krajinné oblasti zajišťuje ministerstvo životního prostředí. Před schválením plánu péče vydá orgán ochrany přírody oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče. Oznámení zveřejní na portálu veřejné správy a zašle dotčeným obcím, které je zveřejní na své úřední desce. Návrh plánu péče projedná orgán ochrany přírody rovněž s dotčenými obcemi a kraji. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí. Plán péče schvaluje orgán ochrany přírody zpravidla na období 10 až 15 let. Schválený plán péče uloží orgán ochrany přírody v ústředním seznamu ochrany přírody a předá v elektronické podobě na technickém nosiči dat dotčeným obcím a krajům. Realizaci péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma zajišťují orgány ochrany přírody příslušné ke schválení plánu péče, přitom postupují podle schváleného plánu péče. Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 60/2008 Sb.) obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování. K 38 odst. 7 zákona vyhláška č. 60/2008 Sb. uvádí: Obsahem plánů péče o NP, NPR a PR je rovněž hodnocení přirozenosti lesních porostů provedené podle zásad a postupem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce. Výsledky tohoto hodnocení pro jednotlivé lesní porosty se uvedou v písemné a grafické podobě. Zákres barevně odliší stupně přirozenosti do mapy dílčích ploch, lesní porosty ponechané samovolnému vývoji se v popisu a mapách označí odlišně od ostatních. Plány péče o NP, NPR a PR dále obsahují tabulkové přehledy plánovaných obnovních a výchovných těžeb umístěných v lesních porostech zařazených do prvních zón NP, NPR a PR, včetně plošného rozsahu, intenzity a cíle, který má být dosažen, a včetně zákresů jejich umístění do mapy, nebo údaj, že se v těchto lesních porostech žádné těžby neumisťují, a způsob a podmínky zalesnění. Plány péče o CHKO dále obsahují tabulkové přehledy plánovaných obnovních a výchovných těžeb umístěných v lesních porostech zařazených do prvních zón CHKO, včetně plošného rozsahu, intenzity a cíle, který má být dosažen, a včetně zákresů jejich umístění do mapy, nebo údaje o době obmýtní a době obnovní pro jednotlivé hospodářské soubory, v kterých jsou zařazeny lesní porosty v prvních 7

9 zónách CHKO obhospodařované hospodářským způsobem pasečným, nebo údaj, že se v těchto lesních porostech žádné těžby neumisťují, a způsob a podmínky zalesnění Smluvní ochrana ( 39) Pro evropsky významné lokality lze namísto vyhlášení národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky nebo památného stromu, včetně jejich ochranných pásem, prohlásit území za chráněné nebo strom za památný, pokud již nejsou zvláště chráněny podle tohoto zákona, na základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného pozemku příslušným orgánem ochrany přírody. Smlouva musí obsahovat zejména: a) vymezení ochranných podmínek chráněného území nebo památného stromu, b) způsob péče o chráněné území nebo strom. Takto zřízená ochrana je na základě smlouvy vázána k pozemku formou věcného břemene, o jehož zápis do katastru nemovitostí požádá příslušný orgán ochrany přírody. Náležitosti obsahu smlouvy upraví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem. Chráněné území označí, nestanoví-li to smlouva jinak, na svůj náklad orgán, který je oprávněn k jejich vyhlášení. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. není evropsky významná lokalita zvláště chráněným územím (pokud se nepřekrývá s již dříve vyhlášeným ZCHÚ) a je chráněna podle předběžné ochrany ( 45b zákona č. 114/1992 Sb.) Evidence a označování zvláště chráněných území ( 42) Zvláště chráněná území jsou evidována v ústředním seznamu ochrany přírody. V ústředním seznamu se evidují též evropsky významné lokality, ptačí oblasti a chráněná území. Ústřední seznam je veřejný a každý do něj může nahlížet v přítomnosti pověřeného pracovníka. Ústřední seznam vede Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky v Praze. K označení národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek se užívá velkého státního znaku České republiky. Na označení přírodních rezervací a přírodních památek se užívá malého státního znaku České republiky. Podrobnosti o způsobu označení zvláště chráněných území v terénu i mapových podkladech stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem (vyhláška č. 60/2008 Sb.) Evropsky významné lokality - vytvoření národního seznamu ( 45a) Jako evropsky významné lokality budou do národního seznamu zařazeny ty lokality, které v biogeografické oblasti nebo oblastech, k nimž náleží, významně přispívají: a) k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany, nebo b) k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. Seznam typů evropských stanovišť a evropsky významných druhů v zájmu EU vyskytujících se na území ČR uvádí vyhláška č. 166/2005 Sb. Evropsky významné lokality, které jsou zařazeny do národního seznamu, vymezilo vládní nařízení č. 132/2005 Sb. a jeho novely č. 301/2007 Sb. a č. 371/2009 Sb. Ministerstvo životního prostředí předložilo národní seznam spolu s dalšími požadovanými informacemi o každé lokalitě Komisi k rozhodnutí. 8

10 5.1.9 Předběžná ochrana evropsky významných lokalit ( 45b) Poškozování evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu a sporné lokality je zakázáno. Za poškozování se nepovažuje řádné hospodaření prováděné v souladu s platnými právními předpisy a smlouvami uzavřenými dle 39 tohoto zákona. Výjimku z tohoto zákazu může udělit orgán ochrany přírody pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu. Předběžná ochrana lokalit přestává platit dnem následujícím po dni jejich vyhlášení za evropsky významnou lokalitu zařazenou do evropského seznamu, nebo po zveřejnění v přehledu evropsky významných lokalit, které nebyly zařazeny do evropského seznamu vyhlášeném MŽP formou sdělení ve sbírce zákonů Ochrana evropsky významných lokalit ( 45c) Orgány ochrany přírody do 30 dnů ode dne vyhlášení nařízení vlády ve Sbírce zákonů upozorní formou veřejné vyhlášky podle 25 správního řádu vlastníky pozemků v evropsky významných lokalitách nebo jejich částech, jejichž ochranu je podle nařízení vlády podle 45a odst. 2 třeba zajistit vyhlášením zvláště chráněného území, že jejich ochrana na dotčeném pozemku v případě, že to 39 připouští, může být zajištěna smluvně. Pokud vlastník pozemku ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení upozornění neučiní žádný písemný úkon směřující k uzavření smlouvy, nebo na základě tohoto úkonu nedojde ve lhůtě dvou let k uzavření smlouvy podle 39, bude evropsky významná lokalita vyhlášena jako zvláště chráněné území v kategorii ochrany stanovené národním seznamem, a to postupem stanoveným tímto zákonem pro vyhlášení zvláště chráněného území příslušné kategorie. Vyhlášení zvláště chráněných území provedou příslušné orgány ochrany přírody nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu Sledování stavu ptačích oblastí, evropsky významných lokalit a evropsky významných druhů ( 45f) Orgány ochrany přírody sledují stav ptačích oblastí, evropsky významných druhů a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména evropsky významných lokalit; získané informace předávají Ministerstvu životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí na základě informací orgánu ochrany přírody vypracuje ve stanovených intervalech zprávu, kterou předloží Komisi a veřejnosti Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů ( 45g) Povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle tohoto zákona pro evropsky významnou lokalitu může udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti ( 45h, 45i) Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. To se nevztahuje na plány péče zpracované orgánem ochrany přírody pro toto území. Schválení koncepce nebo záměru orgánem ochrany přírody je řešeno v 45i. 9

11 Základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů ( 49 a 50) Pro ochranu přírodních stanovišť a druhů platí základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření ( 58) Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem. Každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona. Pokud vlastníku nebo nájemci zemědělské půdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže vznikne újma, má nárok na její finanční náhradu. Finanční náhradu nelze poskytnout současně vlastníkovi a nájemci téhož pozemku. Požádají-li o náhradu včas oba, poskytne se finanční náhrada pouze vlastníkovi pozemku. Nárok na finanční náhradu náleží vlastníku nebo nájemci též v případě, že mu vznikne nebo trvá újma v důsledku omezení vyplývajícího z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného podle tohoto zákona. Finanční náhradu poskytne z prostředků státního rozpočtu příslušný orgán ochrany přírody na základě písemného uplatnění nároku vlastníka nebo nájemce, jestliže je nárok na finanční náhradu a její výše prokázán doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku. Nárok na finanční náhradu zaniká, pokud uplatnění nároku nebylo příslušnému orgánu ochrany přírody doručeno do 3 měsíců od skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala. Pokud je vlastníku nebo nájemci poskytnut finanční příspěvek za omezení z důvodů ochrany přírody podle 69, pak se nárok na náhradu o takto poskytnutou částku snižuje. Příslušným orgánem ochrany přírody jsou na území národních parků a jejich ochranných pásem správy národních parků, na území chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem správy chráněných krajinných oblastí a na ostatním území ministerstvo životního prostředí přímo nebo prostřednictvím jím zřízené organizační složky státu. Náhrada újmy se neposkytne za omezení vyplývající z opatření uložených v důsledku nesplnění povinností stanovených tímto zákonem nebo jeho prováděcími předpisy. Poskytování finanční náhrady a způsob určení její výše řeší vyhláška č. 55/1999 Sb. a vyhláška č. 335/2006 Sb Opatření ke zlepšování přírodního prostředí ( 68) (1) Vlastníci a nájemci pozemků zlepšují podle svých možností stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability. (2) K provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody mohou uzavírat orgány ochrany přírody či obce s vlastníky či nájemci pozemků písemné dohody. Písemnou dohodou lze upravit rovněž způsob hospodaření ve zvláště chráněných územích a ptačích oblastech. (3) Orgány ochrany přírody jsou oprávněny provádět samy či prostřednictvím jiného zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí podle odstavce 1, neučiní-li tak na výzvu orgánu ochrany přírody vlastník či nájemce pozemku sám, zejména pokud jde o ochranu zvláště chráněných částí přírody a významných krajinných prvků. (4) Vlastníci a nájemci dotčených pozemků jsou povinni strpět provádění zásahů podle odstavce 3 a umožnit osobám, které je zajišťují, vstup na pozemky. Orgán ochrany přírody je povinen předem vyrozumět vlastníky či nájemce o rozsahu a době zásahu. Za případné škody vzniklé vlastníkům či nájemcům pozemků v souvislosti s těmito zásahy odpovídá orgán ochrany přírody, který zásahy nařídil. Tím není dotčena odpovědnost osob provádějících tyto zásahy. 10

12 Finanční příspěvek ( 69) K uskutečnění záměrů uvedených v 68 odst. 2 lze poskytnout finanční příspěvek vlastníkům nebo nájemcům dotčených pozemků za předpokladu, že se tito zdrží určité činnosti nebo provedou dohodnuté práce v zájmu zlepšení přírodního prostředí. Finanční příspěvek lze též poskytnout osobě, která provede náhradní ochranné opatření podle 50. Příspěvek lze poskytovat i ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Příspěvek může poskytnout na základě písemné dohody orgán ochrany přírody nebo obec. Bližší podrobnosti o podmínkách poskytování příspěvku i náležitosti dohody o jeho poskytování je stanoveno Ministerstvem životního prostředí ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Orgány ochrany přírody ( 75) Orgány ochrany přírody jsou: a) obecní úřady, b) pověřené obecní úřady, c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, d) krajské úřady, e) správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, f) Česká inspekce životního prostředí, g) Ministerstvo životního prostředí, h) újezdní úřady, Ministerstvo obrany. V ustanoveních 76, 77, 77a, 78, 78a, 79 jsou vymezeny pravomoci jednotlivých orgánů ochrany přírody na úseku ochrany přírody a krajiny. 5.2 Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., a nařízení vlády 208/2012Sb. Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit Vymezení jednotlivých evropsky významných lokalit národního seznamu včetně orientačního vedení hranic a dalších bližších údajů o nich a návrhu kategorie územní ochrany je uvedeno v přílohách č. 1 až 1076 tohoto nařízení. V nařízení jsou vymezeny hranice biogeografických oblastí (kontinentální a panonské) na území ČR podle katastrálních území. Nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených na evropský seznam Účinnost tohoto nařízení je od 4. července Nařízení vlády je totožné s evropskými seznamy pro kontinentální a panonskou biogeografickou oblast, které schválila Evropská komise v listopadu 2010, a které vyšly v Ústředním věstníku pod čísly 2011/64/EU a 2011/86/EU v lednu Pro každou EVL je uveden její kód, rozloha (ha) a zeměpisná poloha (souřadnice středu). Tímto nařízením vlády přestává pro EVL uvedené v nařízení vlády předběžná ochrana (viz 45b, odst. 2 ZOPK) a ochrana EVL je zajištěna prostřednictvím zvláště chráněného území nebo, neníli toto vyhlášeno, základní ochranou dle 45c, odst. 2 ZOPK. 11

13 Obr. č. 1: Mapa evropsky významných lokalit v České republice 5.3 Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 Ve vztahu k evropsky významným lokalitám vyhláška uvádí: -k 3 odst. 2 zákona Seznam typů evropských stanovišť, které se vyskytují na území České republiky, včetně prioritních stanovišť, je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce; -k 3 odst. 2 zákona Seznam evropsky významných druhů, které se vyskytují na území České republiky, včetně druhů vyžadujících zvláštní územní ochranu, je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce; -k 5a odst. 4 zákona Seznam druhů ptáků, na jejichž držení, prodej, přepravu za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje se nevztahuje ustanovení 5a odst. 1 písm. e) a odst. 2 zákona, je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce; -k 5a odst. 4 zákona Seznam druhů ptáků, na jejichž lov, vymezený a prováděný v souladu se zvláštními právními předpisy, se nevztahuje zákaz uvedený v 5a odst. 1 písm. a) a e) zákona, je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce. 12

14 5.4 Proces vytvoření národního seznamu evropsky významných lokalit a současný stav Soustava NATURA 2000 je v České republice připravována od roku Za realizaci odpovídá Ministerstvo životního prostředí (MŽP). To pověřilo Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) přípravou odborných podkladů. Před samotným návrhem EVL byly shromážděny aktuální odborné údaje o rozšíření a početnosti jednotlivých druhů rostlin a živočichů a o kvalitě jednotlivých typů přírodních stanovišť. Protože dosavadní informace o rozšíření a zvláště o početnosti zájmových druhů živočichů a rostlin byly nedostatečné, bylo provedeno v letech rozsáhlé terénní mapování, jehož účelem bylo zjistit aktuální kvalitativní a kvantitativní údaje. Na základě výsledků mapování biotopů byl zpracován digitální podklad, který sloužil pro navrhování tzv. přírodních komplexů, a z nich bylo vybráno 905 lokalit, jako typy přírodních stanovišť, které byly předjednány s vlastníky a uživateli, s obcemi a dalšími významnými subjekty. Výsledkem předjednávání byl upřesněný návrh s celkovým počtem 883 lokalit. Po složitých jednáních s resorty a kraji vláda nakonec svým nařízením č. 132/2005 Sb. schválila tzv. národní seznam 863 evropsky významných lokalit. Ten byl v únoru 2005 předán Evropské komisi. Po zaslání národního seznamu EVL Evropské komisi je Evropským tématickým střediskem na ochranu biodiverzity (ETC/BD) v Paříži prověřována jeho úplnost a formální a věcná správnost. Poté Evropská komise spolu s ETC/BD organizuje pro každou biogeografickou oblast tzv. biogeografický seminář, kde je za přítomnosti zástupců členských států a odborné i nevládní veřejnosti diskutována dostatečnost navržených EVL pro každý druh a typ stanoviště. Shledá-li Evropská komise národní seznam nedostatečným, uloží členskému státu požadavky na doplnění či přepracování národního seznamu. Celý proces je zakončen schválením výsledného, tzv. evropského seznamu lokalit, který je publikován v Úředním věstníku Evropských společenství. V roce 2005 proběhl v Maďarsku panonský biogeografický seminář, na jehož základě byla ČR povinna doplnit svůj národní seznam. To se stalo novelou nařízení vlády pod č. 301/2007 Sb. Celkem bylo doplněno 17 nových lokalit a do 15 stávajících lokalit byl přidán předmět ochrany. Jedna lokalita byla z národního seznamu vyřazena. Národní seznam tak obsahoval 879 lokalit. V dubnu 2006 proběhl tzv. biogeografický seminář pro kontinentální biogeografickou oblast. Celkem bylo k doplnění navrženo 252 nových lokalit, u stávajících 133 evropsky významných lokalit byla navržena změna vedení hranice, a nebo předmětu ochrany. Doplněný seznam musí být odevzdán Evropské komisi do září Na základě projednání seznamu Evropskou komisí byla vydána novela nařízení vlády pod č. 371/2009 Sb. Celkem bylo doplněno 233 lokalit, 33 lokalit bylo překryto nově 28 lokalitami, 21 lokalit bylo vyřazeno a u 170 lokalit byla provedena nějaká změna. Nyní národní seznam obsahuje 1082 evropsky významných lokalit. Dne 14. října 2013 vyšlo ve Sbírce zákonů nové nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit pod č Toto nařízení ruší všechna předchozí nařízení vlády týkající se seznamu EVL. V tomto nařízení je 1076 evropsky významných lokalit Po schválení evropského seznamu Radou EU má každý členský stát povinnost vyhlásit lokality jako chráněná území (resp. jinak formálně zajistit jejich ochranu). Které lokality budou ve schváleném evropském seznamu, oznámí MŽP formou sdělení ve Sbírce zákonů. Tímto sdělením je nařízení vlády č.208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených na evropský seznam. Do šesti let poté příslušný orgán ochrany přírody lokality vyhlásí za ZCHÚ v rámci jejich stávajících kategorií nebo zajistí jejich smluvní ochranu. Nová ZCHÚ budou vyhlašovat podle své příslušnosti krajské úřady, MŽP a újezdní úřady na území vojenských újezdů. Zdroj: 13

15 5.5 Podpory v rámci MZE ČR Program je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství. Platební agenturou je Státní zemědělský intervenční fond. Tento program byl připraven EU na období Fond nahradil opatření podporovaná v minulosti operačním programem Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP) a Horizontálním plánem rozvoje venkova (HRDP). V současnosti je podpora poskytována pouze v minulosti schváleným projektům. Nové žádosti již nejsou přijímány. Podmínky příspěvku na hospodaření v lesích zahrnutých do soustavy Natura 2000 jsou uvedeny v ose II. Programu v rámci opatření II.2.2 Platby v rámci soustavy Natura 2000 v lesích. V rámci tohoto opatření je jedno podopatření: II Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu. Podmínky poskytování dotací řeší nařízení vlády č. 147/2008 Sb. a Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb. Cíle opatření: - řešení specifického znevýhodnění vlastníků lesa; - zvýšení environmentální hodnoty lesů; - trvale udržitelné využití lesní půdy; - zlepšení životního prostředí a krajiny. Charakteristika podopatření Zachování stavu přírodních stanovišť chráněných podle evropské legislativy tím, že na vybraných územích bude podporováno zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa. Kategorie příjemců podpory Příjemcem podpory může být: - soukromý vlastník lesního pozemku, - sdružení soukromých vlastníků lesních pozemků s právní subjektivitou. Způsob stanovení podpory Podpora má charakter sazby na technickou jednotku. Podpora se poskytne každoročně po sjednanou dobu 20 let, ve formě kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů. Žádost je třeba podat každoročně do 15. května kalendářního roku, na který má být podpora poskytnuta. Forma a výše podpory Sazba dotace činí 60 EUR na 1 ha lesního pozemku na rok. Dotace je vyplácena v Kč dle směnného kurzu pro daný rok. Příspěvek z EU činí 80 % veřejných výdajů. Příspěvek ze státního rozpočtu činí 20 % veřejných výdajů. Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě jsou uvedeny v ose II. Programu, v opatření II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES. 14

16 5.6 Podpory z MŽP Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. Platebním orgánem je Ministerstvo financí. V současnosti je podpora poskytována pouze v minulosti schváleným projektům. Nové žádosti již nejsou přijímány Operační program Životní prostředí Natura 2000 je obsažena zejména v opatření: a) Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 Podporované aktivity: - zpracování podkladů a vyhlášení území soustavy Natura b) Podpora biodiverzity Podporované aktivity: - opatření k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, - zajišťování péče o chráněná území, - regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů, - obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích. c) Obnova krajinných struktur Podporované aktivity: - realizace vegetačních opatření v krajině (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů, územní systém ekologické stability atd.). - opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability a v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi. d) Podpora regenerace urbanizované krajiny Podporované aktivity: - zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, individuální zakládání a obnova parků, stromořadí, hřbitovů, městských a obecních lesoparků atd. - odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura Podporované aktivity podrobněji na 15

17 5.6.2 Program péče o krajinu Dotační titul Program péče o krajinu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR pro financování projektů přínosných z hlediska ochrany přírody a krajiny. V rámci tohoto programu jsou poskytovány finanční prostředky pouze na projekty neinvestičního charakteru. Finanční prostředky nelze poskytnout na realizaci opatření, která jsou jako běžná údržba či péče zákonnou nebo smluvní povinností vlastníků a nájemců pozemků, na projekty jejichž cílem je vytváření zisku a na ty, na něž byly poskytnuty finanční prostředky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, Ministerstva zemědělství nebo dalších zdrojů státního rozpočtu včetně evropských fondů nebo krajských úřadů. Program je začátkem každého roku aktualizován a upraven směrnicí (MŽP č. 6/2012). Program péče o krajinu se člení na samostatné podprogramy: - Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK volná krajina) - Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK handicapy) - Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících ze zákona 114/1992 Sb. a ze schválených plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, včetně navrhovaných (PPK chráněná území) PPK chráněná území Cíl dotačního titulu: - provádění specifické péče a zajištění konkrétních potřeb menšího rozsahu, které vyžadují zvláště chráněná území (ZCHÚ), ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL) Předměty podpory: a) Vyhotovení plánů péče a zeměměřičské práce, b) Údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v chráněných územích, c) Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů působících v chráněných územích, d) Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu byla chráněná území zřízena nebo existenci zvláště chráněného druhu. Veškeré informace k programu poskytují místně příslušná střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněných krajinných oblastí a Správy národních parků. Tato střediska jsou v příslušné oblasti také sběrnými místy pro podávání žádosti o finanční podporu. Podrobněji též na 16

18 5.6.3 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Dotační titul Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR pro financování projektů zmírňujících dopady klimatické změny na vodní, lesní i nelesní ekosystémy. V rámci tohoto programu jsou poskytovány finanční prostředky na projekty investičního i neinvestičního charakteru. Tento program není programem veřejné podpory, jedná se výhradně o podporu mimoprodukčních opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, jejichž cílem není vytvoření zisku (nesmí sloužit k výnosovému hospodářskému využití. Opatření podporující naplňování povinností vyplývají zejména z plánů péče o zvláště chráněná území, souhrnů doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Program je plánován na roky Program POPFK se člení na šest podprogramů, z nichž otevřené pro všechny zájemce jsou tři: - Adaptační opatření pro zmírnění klimatické změny na vodní ekosystémy - Adaptační opatření pro zmírnění klimatické změny na nelesní ekosystémy - Adaptační opatření pro zmírnění klimatické změny na lesní ekosystémy Předměty podpory: Adaptační opatření pro zmírnění klimatické změny na vodní ekosystémy: - opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti, - obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity - zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim. Adaptační opatření pro zmírnění klimatické změny na nelesní ekosystémy: - tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině, - tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy, - opatření k omezování fragmentace krajiny a podpoře migrační prostupnosti krajiny s výjimkou výstavby rybích přechodů, - likvidace invazních druhů. Adaptační opatření pro zmírnění klimatické změny na lesní ekosystémy: - opatření pro zlepšování druhové, věkové nebo prostorové skladby lesních porostů, včetně likvidace invazních druhů, - opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese, - ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a následnému přirozenému rozkladu po těžbě v lesním porostu, - zpracování lesních hospodářských plánů (dále jen LHP ) pro hospodářskou úpravu nepasečných forem hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech. Veškeré informace k programu poskytují místně příslušná střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněných krajinných oblastí a Správy národních parků. Tato střediska jsou v příslušné oblasti také sběrnými místy pro podávání žádosti o finanční podporu. Podrobněji též na 17

19 5.7 Program LIFE+ Life+ modifikuje a slučuje dosavadní programy LIFE - Nature, LIFE Environment, LIFE - Third Countries a LIFE - Forest Focus. Tento program byl schválen Radou ministrů pro životní prostředí Evropské unie na sedmileté období V současnosti je podpora poskytována pouze v minulosti schváleným projektům. Nové žádosti již nejsou přijímány. Program se skládá ze tří oblastí (priorit): 1. Příroda a biologická rozmanitost, v jejímž rámci bude poskytována podpora na zavádění směrnic o ochraně biotopů a divokých ptáků a na zvýšení znalostí "potřebných pro rozvoj, hodnocení a monitorování evropské politiky týkající se přírody a biodiverzity a legislativy". 2. Politika a správa v oblasti životního prostředí, která se vztahuje na další priority 6. Akčního programu pro životní prostředí kromě biodiverzity a přírody, dále také na rozvoj příslušných politik a jejich implementaci a prosazování. 3. Informace a komunikace o otázkách týkajících se životního prostředí. Obecně je program LIFE+ velice úzce navázán na 6. Akční program pro životní prostředí, který byl vypracován na období V rámci programu dochází ke zřetelnějšímu rozdělení pravomocí mezi Evropskou komisi a členskými státy. Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. Platebním orgánem je Ministerstvo financí. 5.8 Poskytování finančních náhrad za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření Po zařazení evropsky významných lokalit do národního seznamu jsou tyto lokality v režimu předběžné ochrany ( 45b zákona č. 218/2004 Sb.) a vzniká nárok na úhradu újmy nebo škody způsobené omezením lesního hospodaření Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích V nových podmínkách stanovených soustavou Natura 2000 bylo možné předmět úpravy vyhlášky využít jen omezeně. Z tohoto důvodu bylo Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství pověřeno vydat prováděcí právní předpis, který stanoví podmínky poskytování finanční náhrady, vzor uplatnění nároku, jeho náležitosti a způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven touto vyhláškou. Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 335/2006 Sb. 18

20 5.8.2 Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku Tato vyhláška stanoví: a) podmínky poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření ve smyslu 58 zákona (dále jen náhrada ), vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku, b) způsob určení výše náhrady za omezení lesního hospodaření, které vzniklo v důsledku: 1. ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji, 2. změny skladby dřevin lesního porostu, 3. prodloužení obmýtí stanoveného v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí, 4. udržení nebo zavedení tvaru lesa nízkého, 5. snížení zakmenění lesního porostu, 6. dočasného omezení mýtních těžeb na dobu do konce platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí, trvá-li omezení déle než jeden rok, v případě, že vlastník nebo nájemce nemůže v rámci povolené maximální celkové výše těžeb přesunout mýtní těžbu ve srovnatelných sortimentech surového dříví do jiných porostů, 7. ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu v případě, že ponechané stromy tvoří část porostní skupiny o zakmenění maximálně 0,2, 8. ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu, 9. mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření, nebo 10. omezení výše povolených těžeb při tvorbě lesního hospodářského plánu. Pro účely této vyhlášky se rozumí lesem nebo jeho částí ponechaným samovolnému vývoji lesní porosty, ve kterých se z důvodů ochrany přírody neprovádí těžba, s výjimkou těžby provedené výhradně za účelem splnění povinností uložených na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu, tj. zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a soustřeďování dřeva a tyto činnosti v nich nejsou orgánem ochrany přírody povolovány. Vyhláška vyjmenovává náležitosti k žádosti a v přílohách upřesňuje požadavky a způsob určení výše náhrady. 5.9 Podmínky hospodaření v lokalitách Natura 2000 Hlavním cílem soustavy Natura 2000 je zajistit příznivý stav populací vybraných druhů rostlin a živočichů a příznivý stav přírodních stanovišť. Významnou myšlenkou soustavy Natura 2000 je, že není potřeba omezovat aktivity, které nemají negativní vliv na stav populace chráněného druhu nebo stav přírodního stanoviště. Ve většině území lze očekávat, že obvyklé činnosti budou zachovány, protože nebudou v rozporu s cílem ochrany území. Při vymezování území soustavy Natura 2000 můžeme také počítat s tím, že se často bude jednat o území, kde se i dnes běžně hospodaří například zemědělsky nebo lesnicky. Pokud nebude mít dosavadní způsob hospodaření zhoršující vliv na chráněný druh nebo přírodní stanoviště, bude bez potíží pokračovat i po vyhlášení území soustavy Natura K dosažení cílů ochrany v územích soustavy Natura 2000 je nezbytná úzká komunikace státu a jeho spolupráce s vlastníky a správci pozemků, obcemi, nevládními organizacemi a dalšími subjekty činnými v jednotlivých lokalitách. V souvislosti se zemědělským a lesnickým hospodařením v lokalitách Natura 2000 bylo vydáno několik metodických materiálů. 19

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

file:///home/moje/dokumenty/prace/olh/pred...

file:///home/moje/dokumenty/prace/olh/pred... 335/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. června 2006, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku Ministerstvo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

k) určení období jejich platnosti. (2) Plány péče o chráněné krajinné oblasti dále obsahují

k) určení období jejich platnosti. (2) Plány péče o chráněné krajinné oblasti dále obsahují Sbírka zákonů č.64 / 2011 Strana 645 64 VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 38

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

Ie. účtu 8230-281/0100 l

Ie. účtu 8230-281/0100 l SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Dle rozdělovníku váš dopis značky1 ze dne našeznačka Sl NPS 04493/2015/1-NPS 04493/2015 datum 8.6.2015 vyřizuje 1 linka ng. $míd / 388 450 248 Oznámení návrhu na nové vyhlášení

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411.

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411. PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně (CITES) stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 28. července 2014

Více

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží 10.1. Formulovat strategii státu k odstranění starých i současných ekologických zátěží v lesích (včetně finančního zajištění) 10.2.

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Změna: 222/2014 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a

Více

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023 Obec Hradčovice Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k předložení nabídky na veřeinou zakázku malého rozsahu Zadavatel: obec Hradčovice, IČ 00290963,

Více

Cyklus seminářů o Natuře 2000 (část I) Naturschutzzentrum Annaberg Dipl. Biol. Jens Stolle

Cyklus seminářů o Natuře 2000 (část I) Naturschutzzentrum Annaberg Dipl. Biol. Jens Stolle Cyklus seminářů o Natuře 2000 (část I) Naturschutzzentrum Annaberg Dipl. Biol. Jens Stolle 1 Natura 2000 soustava chráněných území ve všech členských zemích EU Směrnice o stanovištích: evropsky významné

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Krajinná ekologie v (domácí) praxi

Krajinná ekologie v (domácí) praxi Krajinná ekologie v (domácí) praxi ochrana krajiny v rámci ochrany přírody krajinný ráz a jeho hodnocení VKP, ÚSES, NATURA 2000 krajinotvorné programy KRAJINNÝ RÁZ Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic,

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Územní studie 25 SZ. 30 odst. 1 SZ

Územní studie 25 SZ. 30 odst. 1 SZ Územní studie Územní studie: patří mezi územně plánovací podklady, ověřuje možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, slouží jako podklad k pořizování

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

218/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 8. dubna 2004,

218/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 8. dubna 2004, 218/2004 Sb. ZÁKON ze dne 8. dubna 2004, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

LETECKÁ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (POR) INSTRUKCE PRO ŽADATELE

LETECKÁ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (POR) INSTRUKCE PRO ŽADATELE ČR ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, organizační složka státu SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil/telefon:

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

ČÁST A I. Základní údaje o změně využití území (druh, stávající účel, nový účel, celková výměra)...

ČÁST A I. Základní údaje o změně využití území (druh, stávající účel, nový účel, celková výměra)... Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: MěÚ Vysoké Veselí, stavební úřad Ulice: Mírové náměstí 9 PSČ, obec: 507 03 Vysoké Veselí Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit!

V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit! V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit! Zákon EIA Stavební zákon Rozhodnutí o stavbě, záměru, koncepci Proces posouzení vlivů koncepcí / záměrů na životní prostředí Schvalovací proces koncepce

Více

Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA

Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA Praha 24. března 2015 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda novelu stavebního zákona, která přinese

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ v územním řízení ve zjednodušeném

Více