Program péče o krajinu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program péče o krajinu"

Transkript

1 Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015

2 Obsah 1 Úvod Program péče o krajinu Užité zkratky Základní pojmy Základní charakteristika programu Hlavní zdroje informací Kontaktní místa a informace Právní předpisy Dotační tituly Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. a souvisejících předpisů a ze schválených plánů péče pro zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, včetně navrhovaných Předměty podpory Žadatel, příjemce Termín, místo podání žádosti a výše finančních příspěvků Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí Předměty podpory a typy opatření Žadatel Výše finančních příspěvků Termín a místo podání žádosti Postup žádosti Přílohy žádosti Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy Předměty podpory a typy opatření Žadatel Výše finančních příspěvků Termín a místo podání žádosti Přílohy žádosti Podkladové a osvětové materiály pro krajinotvorné programy

3 1 Úvod Vážení čtenáři. Dostává se vám do rukou metodika, která má za úkol přiblížit vám Program péče o krajinu, financovaný Ministerstvem životního prostředí České republiky. Poskytování finančních příspěvků v rámci Programu péče o krajinu je upraveno směrnicí ministerstva č. 1/2015, která upravuje období včetně. Tato metodika může být inspirací na jaká opatření je možno žádat, v jakém rozmezí se pohybují finanční příspěvky a kde je možné získat další informace. 2 Program péče o krajinu 2.1 Užité zkratky AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky EVL Evropsky významná lokalita CHKO Chráněná krajinná oblast MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky PO Ptačí oblasti PPK Program péče o krajinu NP Národní park ÚSES Územní systém ekologické stability ZCHÚ Zvláště chráněné území 2.2 Základní pojmy AOPK ČR Organizační složka státu, která zajišťuje prostřednictvím regionálních pracovišť speciální státní správu pro území CHKO, pro silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů a pro vybrané ptačí oblasti vymezené jako součást soustavy Natura Dále zabezpečuje praktickou péči o desítky národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek. Zajišťuje monitoring stanovišť a druhů v zájmu Evropské unie a realizuje praktickou péči o krajinu. Dále usměrňuje a kontroluje tok finančních prostředků ze státních programů. Meliorační a zpevňující dřeviny Výčet dřevin obsažený ve vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Nelesní zeleň Stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i sídelních útvarech na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa. Pozemek mimo les Pozemek, který není pozemkem určeným k plnění funkcí lesa. 2

4 PO Území, které bylo vymezeno vládním nařízením jako nejvhodnější pro ochranu populací druhů ptáků vyskytujících se na území ČR a stanovených právními předpisy Evropských společenství z hlediska jejich výskytu, stavu a početnosti. ÚSES Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ZCHÚ Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná, pro něž jsou stanoveny podmínky ochrany. Dělí se do kategorií národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. 2.3 Základní charakteristika programu Dotační titul PPK vyhlásilo MŽP k naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti, a takovému uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních i kulturních hodnot krajiny. Program je nástrojem sloužícím k zabezpečení cílů v ochraně přírody a krajiny, které nejsou schopny zabezpečit plošněji nastavené evropské programy, zejména Operační program životní prostředí a Program rozvoje venkova, a které se navzájem doplňují s dotačním titulem Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. V rámci tohoto programu jsou poskytovány finanční prostředky pouze na projekty neinvestičního charakteru. Finanční prostředky nelze poskytnout na realizaci opatření, která jsou jako běžná údržba či péče zákonnou nebo smluvní povinností vlastníků a nájemců pozemků či správců vodních toků (výjimku tvoří AOPK, Správy NP a jeskyní), na projekty jejichž cílem je vytváření zisku či zhodnocení majetku a na ty, na něž byly poskytnuty finanční prostředky ze zdrojů státního rozpočtu či evropských fondů. Finanční prostředky lze přiznat až do výše 100 % uznaných nákladů. V rámci podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí je možno výjimečně sjednat poskytnutí dílčí platby s místně příslušným sběrným místem. PPK je vázán vždy na aktuální roční státní rozpočet, proto projekt musí být dokončen v roce podání respektive schválení žádosti. Náležitosti PPK jsou upraveny směrnicí MŽP č. 1/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech Směrnice je platná od 19. února Hlavní zdroje informací 3.1 Kontaktní místa a informace 3

5 Ministerstvo životního prostředí České republiky Sídlo: Vršovická 1442/65, Praha 10 Tel.: Fax: url: Odbor obecné ochrany přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sídlo: Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov Tel.: url: Internetová stránka specializovaná na dotace ohledně péče o přírodu a krajinu. Ceník AOPK, který uvádí cenu opatření pro posouzení záměrů a cen prací. Mapový server AOPK. Veškeré informace k programu poskytují místně příslušná střediska AOPK, Správy CHKO a NP (seznam kontaktů viz Příloha č. 13 směrnice MŽP č. 1/2015). 3.2 Právní předpisy Směrnice MŽP č. 1/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. 4 Dotační tituly PPK se člení na tři samostatné podprogramy: A. Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. a souvisejících předpisů a ze schválených plánů péče pro zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, včetně navrhovaných. (PPK pro chráněná území) 4

6 B. Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Finanční prostředky se poskytují na realizaci opatření ve volné krajině. (PPK pro volnou krajinu) C. Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy. (PPK handicapy) 4.1 Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. a souvisejících předpisů a ze schválených plánů péče pro zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, včetně navrhovaných. Organizačně zajišťuje realizaci podprogramu odbor obecné ochrany přírody a krajiny ministerstva ve spolupráci s odborem zvláštní územní ochrany přírody a krajiny ministerstva a odborem druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků ministerstva Předměty podpory Podpora je určena na péči o ZCHÚ, jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany v PO a EVL a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v předmětných územích. Předměty podpory: A.1 Neinvestiční opatření k podpoře předmětů ochrany ve ZCHÚ a jejich ochranných pásmech. A.2 Neinvestiční opatření k podpoře zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve ZCHÚ a jejich ochranných pásmech. A.3 Neinvestiční opatření k podpoře předmětů ochrany PO a EVL. A.4 Neinvestiční opatření k zajištění povinností státu plynoucích z právních předpisů vztahujících se ke státní správě ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, včetně navrhovaných Žadatel, příjemce Žadatelem a zároveň příjemcem jsou orgány ochrany přírody AOPK ČR, Správy NP, Správa jeskyní České republiky Termín, místo podání žádosti a výše finančních příspěvků Žadatel podává souhrnnou žádost o poskytnutí finančních prostředků na odbor obecné ochrany přírody a krajiny ministerstva do 28. února. 4.2 Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí 5

7 Realizaci Podprogramu organizačně zajišťuje odbor obecné ochrany přírody a krajiny ministerstva. Dále je zajištěním realizace Podprogramu pověřena AOPK ČR. Ta má zřízena místně příslušná sběrná místa, kterými jsou její regionální pracoviště Předměty podpory a typy opatření Podprogram podporuje zajištění drobného managementu a dalších neinvestičních jednoletých opatření ve volné krajině. B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a biotopy druhů uvedených v červených seznamech ve volné krajině. B.1 a) Vytváření podmínek pro zachování nebo obnovu významných biotopů s přirozeným výskytem alespoň jednoho stanovištně odpovídajícího druhu uvedeného v černém a ve všech aktuálních červených seznamech České republiky. o Kosení travin a rákosin, svoz a odvoz posečeného materiálu. o Odstranění dřevinného náletu. o Extenzívní pastva. o Vytváření speciálních opatření (např. prohlubování tůní, mokřadů a drobných vodních ploch, péče o hnízdiště a zimoviště). o Změna druhově chudých lučních porostů na druhově bohaté. o Vytváření opatření neinvestičního charakteru na zmírnění bariérového efektu komunikací a staveb (transfery obojživelníků při jejich jarním tahu). o Jiná biotechnická opatření. B.1 b) Likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a omezování jejich výskytu. B.2 Péče o krajinné prvky. B.2 a) Péče o významné krajinné prvky a prvky ÚSES. o Kosení travin a rákosin, svoz a odvoz posečeného materiálu. o Odstranění křovinného a dřevinného náletu. o Extenzívní pastva. o Výchovný zásah (probírka) u prvků ÚSES zakládaných lesnickým způsobem ve výsadbách starších 5 let realizovaných v rámci programu. o Následná péče u prvků ÚSES realizovaných v rámci programu. B.2 b) Péče o památné stromy, jejich skupiny a stromořadí. o Ošetření a ochrana stromů včetně dosadeb stávajících stromořadí a skupin stromů. B.2 c) Výsadby nelesní zeleně plnící krajinotvornou funkci (min. 40 m 2 ). o Výsadba nelesní zeleně včetně ovocných stromů tradičních krajových odrůd (solitérní stromy, liniové a skupinové výsadby, remízy). B.2 d) Vytváření drobných přírodních prvků v krajině (min. 40 m 2 výsadeb). 6

8 4.2.2 Žadatel o Vytváření speciálních opatření (obnova mezí, remízků, vytváření tůní, mokřadů a drobných vodních ploch, hnízdišť a zimovišť). o Realizace vymezených a schválených prvků ÚSES. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu. Tito musí mít právní vztah k pozemkům, na nichž je třeba realizovat konkrétní opatření podle jednotlivých předmětů podpory (vlastník, nájemce, podnájemce). Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba Výše finančních příspěvků Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa, ale většinou s podmínkou maximální výše podpory ,- Kč Termín a místo podání žádosti Termín k předkládání žádostí na aktuální rok začíná uveřejněním první výzvy MŽP. Výzva je zveřejněna na internetových stránkách MŽP a AOPK ČR. Žádost se v rámci první výzvy předkládá v termínu od 2.1. do aktuálního roku. Rozhodující je datum na razítku převzetí, které místně příslušné sběrné místo připojuje na předloženou nebo zaslanou žádost. Pokud nedojde během první výzvy k úplnému rozdělení finančních prostředků, bude vyhlášena druhá výzva pro předkládání žádostí s termínem předkládání žádostí do aktuálního roku. Sběrným místem pro podprogram jsou územně příslušná střediska AOPK ČR Postup žádosti Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři včetně příloh v jednom vyhotovení místně příslušnému sběrnému místu. Formulář žádosti i s vypsanými povinnými přílohami je součástí příloh směrnice MŽP č. 1/2015. Místně příslušné sběrné místo překontroluje formální a věcnou úplnost žádostí, neúplné žádosti vrátí k přepracování, žádosti neodpovídající předmětu podpory programu odmítne. Dále doporučí výši navrhovaných finančních prostředků a určí pořadí jednotlivých žádostí podle potřebnosti a přínosu projektu. Následuje vydání Rozhodnutí ministerstva o poskytnutí finančních prostředků. Sběrné místo návrh rozhodnutí zpracuje a vyrozumí žadatele o schválení (zašle Rozhodnutí) či zamítnutí žádosti, a to do 60 dnů od data ukončení výzvy. Po ukončení realizace opatření je vyhotoven Protokol o převzetí realizovaných opatření (podepsán žadatelem a místně příslušným sběrným místem), který je podkladem pro finanční vypořádání. 7

9 Na základě podaných žádostí, rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a protokolu o převzetí realizovaných opatření jsou finanční prostředky uvolňovány v souladu s platnými rozpočtovými pravidly a v závislosti na právní formě žadatele Přílohy žádosti 1. Zdůvodnění předmětu žádosti, včetně objasnění efektu navrhovaného opatření. 2. Dokumentace navrhovaného opatření včetně položkového rozpočtu. Rozsah dokumentace musí odpovídat charakteru navrhovaného opatření: u jednoduchých činností spočívá v popisu činností a vymezení objemu prací, u složitějších činností se vyžaduje projekt, v případě navýšení sazeb u předmětu podpory (kosení, pastva, odstranění náletu) je třeba uvést konkrétní popis ztížených podmínek. 3. Čestné prohlášení žadatele o vypořádání majetkoprávních vztahů. 4. Časový harmonogram popisu prací. 5. Vyjádření místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody (např. zásah do Významného krajinného prvku). Protokol o výsledku výběrového řízení. 6. Fotografická dokumentace před zásahem (s výjimkou opatření pastvy a kosení). 7. Další podklady dle vyžádání sběrného místa. 4.3 Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy Organizačně zajišťuje realizaci podprogramu odbor péče o krajinu ministerstva. Dále je zajištěním realizace podprogramu pověřena AOPK Předměty podpory a typy opatření Podprogram je zaměřen na péči o zraněné a handicapované živočichy za účelem jejich návratu do přírody a na péči o trvalé handicapy. C.1 Podpora záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy. o Péče o zraněné a handicapované živočichy a jejich návrat do přírody, péče o trvalé handicapy, které jsou určené k odchovným a osvětovým účelům a osvětová činnost ve vztahu k veřejnosti v oblasti ochrany druhů a omezování působení ohrožujících faktorů Žadatel Žadatelem v podprogramu může fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu na území celé ČR prostřednictvím záchranných stanic povolených podle 5 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb. (akreditovaná záchranná stanice). V případě, že záchranné stanici nebylo do doby podání žádosti uděleno povolení podle 5 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb. (rozhodnutí o akreditaci), žadatel k žádosti doloží doklad, že záchranná stanice o akreditaci požádala Výše finančních příspěvků 8

10 Příspěvek je odvozen z průměrných nákladů na zajištění péče na plochu spádové oblasti stanovenou v Rozhodnutí o akreditaci (vydává ministerstvo životního prostředí = povolení dle 5 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb.). Sazba pro výpočet výše příspěvku na zajištění péče je ,- Kč na pokrytí území jedné obce s rozšířenou působností. Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa Termín a místo podání žádosti Termín k předkládání žádostí na aktuální rok začíná uveřejněním první výzvy MŽP. Výzva je zveřejněna na internetových stránkách MŽP a AOPK ČR. Žádost se v rámci první výzvy předkládá v termínu od 2.1. do aktuálního roku. Rozhodující je datum na razítku převzetí, které místně příslušné sběrné místo připojuje na předloženou nebo zaslanou žádost. Pokud nedojde během první výzvy k úplnému rozdělení finančních prostředků, bude vyhlášena druhá výzva pro předkládání žádostí s termínem předkládání žádostí do aktuálního roku. Sběrným místem pro podprogram jsou územně příslušná střediska AOPK ČR Přílohy žádosti 1. Zdůvodnění předmětu žádosti, včetně objasnění efektu navrhovaného opatření. 2. Dokumentace navrhovaného opatření. 3. Výpočet výše podpory pro jednotlivé záchranné stanice zahrnuté do žádosti. 4. Doklad prokazující zajištění naplnění podprogramu na území celé ČR (smlouvy s jednotlivými záchrannými stanicemi odpovídající Rozhodnutí o akreditaci záchranné stanice). 5. Kopie Rozhodnutí o akreditaci záchranných stanic zahrnutých do žádosti (v případě, že do doby podání žádosti o dotaci nebyla stanici udělena akreditace, žadatel doloží doklad, že daná stanice o akreditaci požádala). 6. Časový harmonogram popisu prací. 7. Originál protokolu o výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo čestné prohlášení o realizaci akce vlastními prostředky v případě, že náklady na realizaci opatření přesáhnou finanční limit stanovený zákonem č. 137/2006 Sb. 8. Další podklady dle vyžádání sběrného místa. 4.4 Podkladové a osvětové materiály pro krajinotvorné programy Z programu lze poskytnout příspěvek na zpracování podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy jako podkladů pro účelné vynakládání finančních prostředků v rámci programu. Náměty na zpracování podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy se spolu s jejich výstižným zdůvodněním a finanční kalkulací předkládají odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP. Žádost se v tomto případě nepodává. Po schválení námětu odbor ministerstva připraví žádost o provedení rozpočtového opatření na objednatele, kterými jsou rezortní organizace v řídící působnosti sekce ochrany přírody a krajiny. 9

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 27600/2008 10000 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí k přípravě žádostí o poskytnutí podpory k podání v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

OBSAH. Sdělení. REsortní předpisy. 12. Dodatek č. 2. ke směrnici MŽP č. 6/2010

OBSAH. Sdělení. REsortní předpisy. 12. Dodatek č. 2. ke směrnici MŽP č. 6/2010 ROČNÍK xx říjen 2010 ČÁSTKA 8 10 OBSAH REsortní předpisy 12. Dodatek č. 2 ke směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 13. Jednací

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

1 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech

1 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech 1 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech 2 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech ÚVODEM OBSAH: Tato brožura je určena neziskovým organizacím,

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.

Příloha č. 9 k zákonu č. 63 Příloha č. 9 k zákonu č. /2012 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PRO 1. VÝZVU JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2 REGIONU SOUDRŽNOSTI PRAHA 2004 2006 KAPITOLA V PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ A DÍLČÍ OPATŘENÍ OPATŘENÍ 1.2 VERZE 1.1 Č.J.: 16719/2004-53

Více