PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera"

Transkript

1

2

3 PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech, registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/ ; pod akronymem PROFIN. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ISBN:

4

5 Obsah 1. KAPITOLA: ÚVOD DO FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PROJEKTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ROZPOČET PROJEKTU Uznatelné výdaje projektu Neuznatelné výdaje projektu Úhrada nákladů projektu Příjmy projektu PŘÍPRAVA PROJEKTU NÁVRH ROZPOČTU Nalezení vhodného dotačního programu Příprava rozpočtu projektu Hodnocení rozpočtu projektu REALIZACE PROJEKTU FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU Zahájení projektu Realizace projektu a kontrola čerpání nákladů Předkládání monitorovacích zpráv poskytovateli dotace UKONČENÍ PROJEKTU KAPITOLA: OSOBNÍ NÁKLADY OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištění Ostatní sociální pojištění ZÁKLADNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROJEKTOVÁ ZPŮSOBILOST EVIDENCE A ZPŮSOB VYKAZOVÁNÍ OSOBNÍCH NÁKLADŮ z 76

6 3. KAPITOLA: CESTOVNÍ VÝDAJE OBSAHOVÉ VYMEZENÍ CESTOVNÍ NÁHRADY Náhrada prokázaných jízdních výdajů Náhrada prokázaných výdajů za ubytování Stravné Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů Náhrada za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách PROJEKTOVÁ ZPŮSOBILOST EVIDENCE A ZPŮSOB VYKAZOVÁNÍ Použití kurzů při vyúčtování zahraničních pracovních cest KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (INVESTICE) OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Pořizovací cena DHM a DNM Technické zhodnocení Odpisy Metoda rovnoměrného odpisování Metoda zrychleného odpisování PROJEKTOVÁ ZPŮSOBILOST KAPITOLA: SLUŽBY OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Externí služby NÁLEŽITOSTI DOKLADŮ Objednávka / smlouva Faktury Platební doklady PROJEKTOVÁ ZPŮSOBILOST KAPITOLA: VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ z 76

7 6.1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Zákon o veřejných zakázkách Veřejná zakázka Zadavatel veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Zadávací dokumentace Kvalifikace dodavatele PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Příprava a vyhlášení výběrového řízení Hodnocení nabídek a výběr dodavatele veřejné zakázky NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ZADÁVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ KAPITOLA: REŽIE OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Režijní (nepřímé) náklady ROZVRHOVÁNÍ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ Rozvrhová základna Metodiky rozvrhování režijních nákladů PROJEKTOVÁ ZPŮSOBILOST KAPITOLA: AUDIT OBSAHOVÉ VYMEZENÍ AUDIT Z POHLEDU ČESKÉHO PROSTŘEDÍ Průběh auditu AUDIT Z POHLEDU PROSTŘEDÍ EU Osvědčení auditora POSTUP KONTROLY Zahájení kontroly Průběh kontroly Ukončení kontroly a sankce NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY KAPITOLA: PROJEKTY V PROCESECH ORGANIZACE z 76

8 9.1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V ORGANIZACI Typy projektů Zavádění projektů do organizace PROJEKTY V ORGANIZACI TYPU: UNIVERZITA (vysoká škola, dále VŠ) PROJEKTY V ORGANIZACI TYPU: VÝROBNÍ PODNIK ZDROJE z 76

9 1. KAPITOLA: ÚVOD DO FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PROJEKTU 1.1. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Pojem projekt je v současnosti používán v mnoha sektorech lidské činnosti. Používají jej vědci, studenti, umělci, stavební inženýři, ekonomové. Projekt je jedinečný, časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky. Projekty mají řešit zadaný problém, mají svůj rozpočet a stanovená pravidla čerpání rozpočtu. Projekty můžeme dále rozdělit na projekty financované ze soukromých prostředků (z rozpočtu organizace) či veřejných prostředků (z tuzemských či zahraničních dotačních programů). Metodika bude dále zaměřena na projekty financované z veřejných zdrojů prostřednictvím dotací. Dotace neboli grant je forma finanční podpory poskytovaných ve formě grantů na projekty a činnosti, které souvisejí s politikami státu či jiné územní jednotky (např. Evropská unie, kraj, město). Dotace jsou poskytovány za přesně specifikovaných podmínek na přesně specifikovaný účel prostřednictvím dotačních programů. Finanční řízení projektu je součástí všech fází projektového cyklu od plánování projektu přes realizaci až po jeho ukončení. Pro úspěšné uchopení finančního řízení konkrétního projektu je proto nutno pochopit souvislosti s projektovým řízením. Projektový záměr je konkrétní představa o budoucím projektu. Definuje cíle projektu, plánované aktivity, způsoby realizace, časový harmonogram, předpokládané výstupy projektu, finanční rámec a možné zdroje financování (soukromé, veřejné granty). Záměr projektu by měl vycházet z analýzy potřeb cílové skupiny, na kterou bude projekt zaměřen a analýzy současné nabídky konkurence. Dotační program je základním strategický dokument popisující cíle a priority, které chce poskytovatel dotace v dané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím období. Programy mohou být zaměřeny na konkrétní tématickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci, výzkum, vzdělávání, zdraví, ochrana spotřebitelů, ochrana životního prostředí, humanitární pomoc atd.), nebo konkrétní územní celek (např. obec, kraj, stát, EU). Součástí dokumentu je také uvedení podmínek, za kterých lze o finanční prostředky žádat. Výzva naplňuje konkrétní cíl a prioritu příslušného programu. Návrhy projektů je možno podávat pouze do otevřených výzev vyhlášených poskytovatelem dotace. Každá výzva zpravidla obsahuje číslo výzvy, název programu, prioritní osy či oblasti podpory, rozpočet výzvy, popis vyhlašované oblasti podpory, výčet oprávněných žadatelů, způsob předložení projektové žádosti a odkaz na další informace (zpravidla Příručka pro žadatele, Programový dokument atd.). 9 z 76

10 Příručka pro žadatele obsahuje podrobné informace o příslušném programu, výzvě a procesech souvisejících s podáním žádosti do programu. Popisuje oprávněné žadatele, strukturu žádosti, cílové skupiny a aktivity, uznatelné a neuznatelné náklady, způsoby financování, postup hodnocení žádostí atd. Příručka pro příjemce je dokument obsahující pokyny pro realizaci projektu a povinnosti, které bude muset žadatel naplnit. V dokumentu jsou detailně popsány procesy a pravidla finančního řízení projektu rozpočet a změny rozpočtu, uznatelné a neuznatelné náklady, reportování, evidence účetních dokladů, způsoby financování aj. V některých programech mohou být pravidla finančního řízení popsány v samostatném dokumentu (např. Finanční průvodce) či ve smlouvě/rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příručka pro hodnotitele je metodickým pokynem pro hodnotitele stanovující kritéria, na základě kterých je projekt hodnocen. V dokumentu je popsán způsob hodnocení kritérií včetně postupu udělení bodů. Rozpočet projektu je obvykle hodnocen z hlediska jeho přiměřenosti k cílům a aktivitám projektu, pozornost bývá věnována přiměřenosti osobních nákladů. Projekt / projektovou žádost vyplňuje žadatel a předkládá ji poskytovateli dotace s cílem získat finanční podporu v rámci daného dotačního programu. Návrh projektu definuje výchozí stav, cíle projektu a případná rizika, detailně popisuje projektové aktivity včetně výstupů a harmonogramu realizace, podává informace o žadateli, partnerech projektu a projektovém týmu, obsahuje podrobný rozpočet projektu v návaznosti na plánované aktivity. Projektová žádost je obvykle elektronický formulář nebo se využívá kombinace elektronického formuláře a papírových příloh žádosti. Postup po předložení a vyplnění žádosti je popsán v Příručce pro žadatele konkrétního programu případně v konkrétní výzvě. Rozpočet projektu je součástí projektové žádosti. Popisuje strukturu financování projektu v jednotlivých letech realizace včetně členění celkových výdajů na způsobilé a nezpůsobilé (uznatelné a neuznatelné náklady), včetně uvedení podílu veřejného a soukromého financování projektu. V průběhu projektu je rozpočet, který byl schválen poskytovatelem dotace, závazný. Rozhodnutí / Smlouva o poskytnutí dotace je právním aktem poskytujícím peněžní prostředky konečnému příjemci. Rozhodnutí je vydáváno na celkovou dobu uskutečňování daného projektu a obsahuje zejména označení příjemce dotace, účel, na který je dotace poskytována, výši poskytnutých finanční prostředků, časový harmonogram plnění projektu a podmínky užití dotace, resp. podmínky, které je nutné dodržet po poskytnutí dotace. Monitorovací zpráva / Report se odevzdává pravidelně poskytovateli dotace pro informaci o stavu realizace projektu. Zpráva obsahuje informace o dosažených výsledcích za dané období, údaje o financování projektu, problémy vzniklé při realizaci projektu, návrhy na změny v projektu apod. Monitorovací zpráva má jednotnou formu a příjemce podpory je seznámen s povinností vykazovat monitorovací zprávy při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Audit / Kontrola projektu představuje vyjádření názoru nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost předkládaných vyúčtovaných nákladů příjemce. Auditem bývá také často nazývaná i 10 z 76

11 kontrola ze strany jiných subjektů, než je externí auditor. Kontroly provádí např. poskytovatelé dotace, pověření pracovníci Evropské komise, Evropského účetního dvora, ministerstva ČR a jimi pověřené orgány, Národní kontrolní úřad, apod. Zde jde o prověřování dodržování relevantních právních předpisů EU a ČR společně s podmínkami programu projektu, zkoumá se účelnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků ROZPOČET PROJEKTU Rozpočet projektu popisuje strukturu financování projektu v jeho jednotlivých fázích a je stěžejní součástí projektu. Přípravě rozpočtu projektu je nutné věnovat náležitou pozornost. Jen reálný rozpočet provázaný plánované aktivity projektu umožní jejich realizaci. Při sestavování rozpočtu projektu financovaného z veřejných zdrojů musí být brán zřetel na kritéria způsobilých výdajů definovaných v podmínkách konkrétního dotačního programu Uznatelné výdaje projektu Vymezení způsobilých neboli uznatelných výdajů projektu se liší dle jednotlivých dotačních programů. Proto je při plánování rozpočtu a samotné realizaci je potřeba dbát podmínek stanovených v příslušných dokumentech (Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce, Rozhodnutí / Smlouva o poskytnutí dotace atd.). Obecně lze říci, že způsobilé výdaje musí být: přiměřené (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým), hospodárné (minimalizovat výdaje při respektování cílů projektu), účelné (nezbytné pro realizaci projektu s přímou vazbou na aktivity a cíle realizované v souladu s obsahovou stránkou projektu), efektivně vynaložené (maximalizovat poměr mezi výstupy a vstupy projektu). identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné (potvrzenými účetními doklady - zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci předkladatele projektu), skutečně vynaložené a zaplacené (zaznamenané na bankovním účtu žadatele/partnera v průběhu realizace projektu). Uznatelné výdaje projektu se dále člení na přímé a nepřímé. Přímé náklady jsou náklady, které lze jednoznačně přiřadit k projektu. Přímé náklady se zpravidla rozdělují do následujících kategorií: osobní náklady na zaměstnance, kteří pracují přímo na projektu (viz. Kapitola 2), 11 z 76

12 cestovní náklady (viz. Kapitola 3), dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (viz. Kapitola 4), služby (viz. Kapitola 5), jiné přímé náklady stanovené konkrétním dotačním programem. Při nákupu dlouhodobého majetku či služeb je nutno vycházet z legislativy platné pro zadávání veřejných zakázek 1. Problematika je blíže popsána v Kapitole 6. Nepřímými (režijními) náklady se rozumí uznatelné náklady, které nelze přímo přiřadit danému projektu, ale které mohou být identifikovány jako vzniklé v přímé souvislosti s přímými uznatelnými náklady projektu. Nepřímé náklady typicky obsahují: náklady na mzdu podpůrných zaměstnanců: ekonom, účetní, personalista, právník, knihovník, správce sítě atd., náklady na vedení organizace, odpisy či nájem budov, provozní náklady: nájem, pojištění, úklid, ostraha, údržba, energie, teplo, voda, plyn, administrativní náklady: poštovné, telefon, internet, fax, kancelářské potřeby, všeobecně používané vybavení: počítače, tiskárny, kopírky aj. Zatímco u přímých nákladů je nutné vycházet ze skutečných nákladů, pro vykazování nepřímých nákladů jsou pravidla odlišná. Nepřímými náklady se podrobněji zabývá Kapitola Neuznatelné výdaje projektu Nezpůsobilé výdaje jsou takové výdaje, které nelze hradit z prostředků poskytnutých příjemci a proto je hradí příjemce dotace z vlastních prostředků. Tyto výdaje jsou podrobně vymezeny v příslušných dokumentech konkrétního dotačního programu, obecně se jedná o: daně, cla, úroky z úvěrů, půjček, sankční poplatky, penále, rezervy na možné budoucí ztráty či výdaje, kurzové ztráty, náklady spojené s kapitálovým výnosem, jakékoliv dluhy a s nimi spojené náklady, veškeré výdaje, které nesplňují podmínky pro uznatelné náklady. 1 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 12 z 76

13 Příklad 1.1: Daň z přidané hodnoty uznatelný či neuznatelný výdaj? Obecná pravidla pro způsobilost výdajů neuznávají daně a cla jako způsobilý výdaj, z tohoto obecného pravidla existuje výjimka pro DPH, která v určitých případech umožňuje zahrnout DPH mezi způsobilé výdaje. Například u projektů financovaných se strukturálních fondů DPH může být způsobilým nákladem u organizace, která je neplátce daně (do nákladů pak vstupuje celá hodnota nakupovaného zboží či služby a není rozlišována cena bez daně a daň). Pro plátce DPH tato podmínka neplatí, pokud existuje nárok na odpočet (v tom případě jde do nákladů projektu cena za nakoupené zboží a služby bez daně). Pro režim DPH jsou důležitý režim, který uplatňuje instituce příjemce dotace. Pro činnosti instituce může být režimů uplatnění DPH více (bez nároku na odpočet, s nárokem na odpočet, osvobozeno, kráceno koeficientem). Nicméně je vždy důležité ověřit si pokyny poskytovatele pro uznatelnost nákladů. Např. v projektech financovaných ze 7. rámcového programu je DPH neuznatelným nákladem Úhrada nákladů projektu Proplácení výdajů probíhá u většiny dotačních programů zálohově, tj. formou financování ex-ante, nebo zpětně, tj. formou financování ex-post. Způsob úhrady výdajů je stanoven v příslušných dokumentech jednotlivých dotačních programů. Princip ex-ante financování projektu spočívá v průběžném hrazení vzniklých nákladů příjemce dotace poskytovatelem dotace na základě předložených finančních výkazů (přehled čerpání) za dané období stanoveném zpravidla v Rozhodnutí/Smlouvě o přidělení dotace. Financování ex-ante se obvykle skládá ze: zálohové platby vyplacena v době zahájení projektu (výše platby a lhůta pro vyplacení je obvykle stanovena v Rozhodnutí/Smlouvy o přidělení dotace), průběžné platby vyplacena v průběhu realizace projektu (základě předložení přehledu čerpání finančních prostředků za dané období poskytovateli dotace), závěrečné platby vyplacena po realizaci projektu (výše platby je stanovena jako rozdíl mezi celkovou částkou způsobilých výdajů projektu a výší všech dosud poskytnutých průběžných plateb, zpravidla se jedná o platbu do 10 % rozpočtu projektu). Princip ex-post financování projektu znamená, že příjemci budou vynaložené způsobilé výdaje na realizaci projektu propláceny zpětně. U těchto projektů hradí příjemce náklady na realizaci projektu z vlastních zdrojů a v průběhu realizace projektu předkládá v pravidelných intervalech poskytovateli dotace žádost o jejich zpětné proplacení Příjmy projektu Příjmy projektu jsou výnosy vzniklé realizací projektu. Jedná se např. o prodej či pronájem aktiv nakoupených z projektu, poskytování služeb za úplatu, výběr poplatků za konferenci pořádanou v rámci projektu apod. Obvyklou podmínkou pro udělení dotace je neziskovost projektu, proto jsou příjmy projektu zpravidla odečítány od celkové výše poskytnuté dotace. 13 z 76

14 1.3. PŘÍPRAVA PROJEKTU NÁVRH ROZPOČTU Nalezení vhodného dotačního programu Prvním krokem pro přípravu projektu je volba vhodného dotačního programu. Možnosti financování výzkumných a vzdělávacích projektů formou grantů či dotací je v současné době relativně hodně. Při vyhledávání možných zdrojů financování je vhodné sestavit projektový záměr. V první řadě je potřeba zvážit tyto faktory: 1. zaměření projektu (téma projektu např. vzdělávání, věda a výzkum, zaměstnanost atd., plánované cíle, aktivity, výstupy projektu), 2. rozsáhlost projektu (počet partnerských institucí, finanční objem), 3. územní dosah projektu (projekt zaměřen na danou obec, kraj, stát, EU, jiné země). V návaznosti na tyto informace se pak orientujeme na potenciální poskytovatele na úrovni: světové (např. mezinárodní nadace, instituce, profesní sdružení apod.) evropské (Evropská komise, evropské instituce, nadace, sdružení apod.) národní (ministerstva, grantové agentury, nadace, sdružení apod.) regionální (krajské úřady, regionální sdružení, nadace apod.) místní (městské a obecní úřady, místní sdružení apod.) Druhým krokem je vyhledání otevřené výzvy, naplňující téma projektového návrhu. Pro přípravu projektové žádosti a návrhu rozpočtu bychom měli prostudovat obsah následujících dokumentů: program (činnosti, míra spolufinancování) výzva (rozpočet výzvy, omezení rozpočtu projektu, počet partnerů) příručka pro žadatele (příprava návrhu projektu, rozpočet, uznatelné/neuznatelné náklady) příručka pro řešitele (řízení projektu včetně finančního řízení, reporting projektu) příručka pro hodnotitele (hodnotící kritéria projektů) další specifické dokumenty (např. obecná pravidla programu, finanční průvodce atd.) Obsah těchto dokumentů a požadavky na financování projektů se v různých programech mohou výrazně lišit! Třetím krokem je příprava samotného projektu. Ta spočívá ve volbě kompetentního koordinátora a spolehlivých partnerů, včasném naplánování přípravy návrhu projektu, zapojení partnerů do přípravy a předložení návrhu projektu poskytovateli dotace Příprava rozpočtu projektu Struktura projektové žádosti se liší dle jednotlivých dotačních programů. Návrh projektu se skládá z obsahové neboli věcné části a finanční části (rozpočtu), které od sebe však nelze oddělit. Obsahová část odpovídá na následující otázky: co bude realizováno? (cíle projektu, klíčové aktivity, plánované výstupy, cílové skupiny), kdy? (časový harmonogram projektu), 14 z 76

15 kým? (partneři projektu, realizační tým), kde? (území dopadu projektu). Finanční část přiřazuje obsahové části náklady, za které budou realizovány. Odpovídá tedy na otázku: za kolik? (detailní rozpočet projektu). Kvalitně připravený rozpočet vychází z cíle a průběhu realizace projektu a přiřazuje adekvátní náklady plánovaným aktivitám a výstupům. Tým připravující návrh projektu by měl mít znalosti z následujících oblastí projektového a finančního řízení: Projektové řízení Finanční řízení Projektový návrh - projektové cíle, klíčová aktivita, úkoly, výstupy, výsledky projektu, realizační tým, Pravidla pro finanční řízení rozpočet, uznatelné/neuznatelné náklady, evidence a dokumentace, Reporting monitorovací období, způsob doložení výstupů, typy reportů. Pracovně-právní agenda - typy pracovních smluv, odvody a jejich výše, vykazování odpracovaného času, Minimum v oblasti účetních předpisů zařízení a vybavení (dlouhodobý/krátkodobý, hmotný/nehmotný majetek), cestovní náhrady (tuzemské/zahraniční), nákup služeb (výběrové řízení), Vyhlášky a nařízení (MVSP, interní v rámci organizace), Interní procesy v organizaci - schvalovací procedury (proces schvalování účetních dokladů, pracovních smluv atd.) Jedním ze způsobů, jak vypracovat rozpočet, je se zamyslet nad každou aktivitou projektu a pro každou zvlášť nalézt odpovědi na tyto otázky: Kolik lidí bude k této aktivitě potřeba? Jak dlouho budou muset pracovat? Bude se muset cestovat? Pokud ano, kam a jak často? Jaké vybavení a materiál bude nutné zajistit? Vyžaduje daná aktivita nákup nějakých služeb? Pokud ano, jakých? Pro každou aktivitu pak stanovíme finanční náklad, přičemž náklady musí být přiměřené (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým). Příklad 1.2: Jednou z aktivit v návrhu projektu je realizace 10 kurzů zaměřených na projektové řízení. Projektové řízení: Pro realizaci 1 celodenního kurzu bude nutné zajistit administrativní asistentku (8hod). 2 kurzy budou zajištěny lektory, se kterými bude uzavřena dohoda o provedení práce na přípravu a realizaci kurzu. 8 kurzů bude zajištěno externí firmou v rámci služeb. Na každý seminář bude nutné připravit studijní materiály pro účastníky (20 účastníků/kurz). Finanční řízení: Osobní náklady administrativní asistent 8hod x 10 kurzů x 100 Kč = Kč lektor 30hod x 2 kurzy x 450 Kč = Kč 15 z 76

16 Služby externí firma 8 kurzů x Kč = Kč Spotřební materiál 10 kurzů x 20 účastníků x 50 Kč = Kč Přibližné celkové náklady aktivity: Kč. Kvalitně naplánovaný rozpočet krom toho, že vychází z cíle a průběhu realizace projektu, přiřazuje adekvátní náklady plánovaným aktivitám a výstupům, odpovídá pravidlům stanoveným v zadávací dokumentaci programu, je sestaven v souladu s platnou legislativou a interními předpisy příslušné organizace, nevytváří zásadní bariéry v průběhu realizace projektu. Jak plánovat jednotlivé položky rozpočtu je popsáno v následujících kapitolách Hodnocení rozpočtu projektu Hodnotící kritéria Po uzavření výzvy je každý projekt nejprve zkontrolován po formální stránce. Obsahová stránka projektu včetně rozpočtu je hodnocena nezávislými hodnotiteli na základě hodnotících kritérií, která jsou stanovena v příslušných dokumentech (např. Příručka pro žadatele, Příručka pro hodnotitele). Rozpočet projektu je hodnocen obvykle na základě: uznatelnosti nákladů dle zadávací dokumentace výzvy (Příručka pro žadatele), provázanosti nákladů na jednotlivé aktivity projektu, přiměřenosti nákladů (stanovení nákladů v místě a čase obvyklých). Zvláštní pozornost bývá věnována zejména osobním nákladům. Vyjednávání o krácení rozpočtu / jeho kapitol Pokud je obsahová stránka projektu schválena poskytovatelem dotace k financování z dotačního programu, může být zahájeno případné vyjednávání o krácení rozpočtu či jeho jednotlivých kapitol. Konečný rozpočet, který je schválen pro projekt v právním aktu obvykle v Rozhodnutí / Smlouvě o poskytnutí dotace. Celkový schválený rozpočet projektu je závazný a nelze jej překročit. Nedojde-li k vyčerpání schválené částky podpory, nemá příjemce na nevyčerpanou částku nárok a nemůže ji uplatňovat ve vyúčtování projektu REALIZACE PROJEKTU FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU Zahájení projektu Po schválení projektu z hlediska obsahového i finančního je podepsána mezi příjemcem dotace a poskytovatelem dotace podepsáno Rozhodnutí / Smlouva o poskytnutí dotace. Za zahájení realizace projektu je považováno datum uvedené ve smlouvě. Příjemce dotace se při realizaci projektu musí řídit následujícími dokumenty: Rozhodnutí / Smlouva o poskytnutí dotace (obsahuje konečné znění projektu a rozpočtu), 16 z 76

17 Příručka pro žadatele (definuje základní pravidla pro rozpočet projektu ne/uznatelné náklady), Příručka pro příjemce (popisuje podrobná pravidla pro finanční řízení a monitoring projektu), jiné dokumenty (např. finanční průvodce, metodické pokyny poskytovatele dotace), zákony a legislativa (např. zákon o veřejných zakázkách, zákoník práce, zákon o účetnictví atd.). Z výše uvedených dokumentů vyplývají pro příjemce dotace povinnosti, které je nutné si uvědomit ještě před samotnou realizací projektu. Obvykle se jedná o: oddělenou účetní evidenci, dokumentaci účetních dokladů, samostatný bankovní účet. Oddělená účetní evidence: Jedním z pravidel pro uznatelné náklady je, že náklady musí být identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné (potvrzenými účetními doklady - zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci předkladatele projektu). Proto je příjemce povinen vést oddělenou účetní evidenci konkrétního projektu. To znamená, že projekt musí být účtován odděleně od ostatních aktivit organizace (například na zvláštním účetním středisku). Dokumentace účetních dokladů: Účetní doklady musejí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví 2 a musejí obsahovat všechny požadované náležitosti. Za účetní doklady se považují např.: faktury vydané, faktury přijaté, příjmové a výdajové pokladní doklady, bankovní výpisy, interní doklady (např. mzdové předpisy, přeúčtování režií, vyúčtování pracovní cesty atd.). Z účetního dokladu by mělo být patrné, že souvisí s realizací konkrétního projektu. Proto by měl obsahovat identifikaci projektu (zkrácený název, registrační číslo apod.). Originály účetních dokladů musejí být k dispozici u příjemce/partnera nejen v průběhu implementace projektu, ale rovněž po dobu archivace stanovené zákonem. 3 Samostatný bankovní účet: Z požadavků některých dotačních programů (např. strukturální fondy) vyplývá nutnost založení samostatného bankovního účtu pro daný projekt. Na tento projektový účet 2 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 3 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů 17 z 76

18 jsou zasílány zálohové platby od poskytovatele dotace a hrazeny náklady projektu, které musí být náležitě doloženy (viz. níže dokumentace účetních dokladů). V odůvodnitelných případech je možné použít i vnitřní přeúčtování plateb projektu, které byly uskutečněny z jiného než projektového účtu. Převody prostředků z účtu projektu na jiný účet příjemce musejí být podloženy vnitřními účetními doklady, kterými se provádí přeúčtování (např. u výplat mezd, souhrnných plateb za elektřinu, vodné, nájmy aj.). Převod prostředků z projektového účtu na jiné účty příjemce dotace musí být proveden až zpětně (tj. dodatečně: až po vyplacení finančních prostředků z jiného účtu příjemce dotace). Nevyčerpané a předčasně převedené prostředky je třeba bezodkladně vrátit zpět na projektový účet. V případě mylné platby z projektového účtu příjemce bez zbytečného odkladu převede zpět na projektový účet. Tuto skutečnost popíše v nejbližší monitorovací zprávě Realizace projektu a kontrola čerpání nákladů Realizace projektu spočívá v řízení aktivit projektu (projektové řízení) a administrativně-finančním řízení. V konkrétní rovině se jedná o následující aktivity: 1. Projektové řízení realizace plánu projektu a jeho aktivit: plnění vytýčených krátkodobých a dlouhodobých cílů projektu, realizace dílčích úkolů, korigování aktivit a realizace aktivit dle harmonogramu, koordinace týmu projektu, využívání plánovaných finančních prostředků, monitoring dosahování cílů: průběžná evidence aktivit, databáze výstupů projektu, řešení nenadálých problémů: operativně, ihned, případné uzpůsobení dalšího průběhu projektu tak, aby bylo dosaženo vytýčených cílů, vedení, řízení, sledování, korekce odchylek od původního plánu. 2. Finanční řízení a administrativa finanční řízení projektu: vnitřní účetnictví projektu, průběžné analýzy čerpání finančních prostředků, vnitřní kontrola nákladů projektu (uznatelnost nákladů), příprava monitorovací zprávy, žádosti o platbu, archivace dokumentů. Příjemce i jeho partneři musí v rámci realizace projektu stále sledovat, zda jsou jednotlivé výdaje v souladu se schváleným rozpočtem. Při čerpání rozpočtu je nutné sledovat nejen to, zda konkrétní výdaje odpovídají kapitolám rozpočtu, ale zda jsou také v souladu s charakterem a výší jednotlivých položek. Jako pomůcka pro včasnou indikaci případné potřeby dílčí změny slouží plán čerpání projektového rozpočtu. V průběhu realizace projektu může dojít k určitým změnám v realizaci aktivit, které povedou k potřebě přesunů finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu projektu. Takové změny mohou být realizovány pouze za předpokladu, že nebudou porušeny podmínky finančního řízení stanovené v právním aktu o poskytnutí podpory. Tyto změny nesmějí narušit charakter a hlavní záměr projektu a musejí být pro projekt nezbytné a efektivní. Změny rozpočtu se dělí na: 18 z 76

19 podstatné změny: překračují limit stanovený pro danou kapitolu (např. %), musejí být schváleny poskytovatelem dotace, nepodstatné změny: nepřekračují limit pro danou kapitolu, příjemce dotace informuje poskytovatele o realizaci změny rozpočtu v nejbližší následující monitorovací zprávě. Každá i nepodstatná změna rozpočtu musí být řádně zdůvodněna a musí být doložena aktualizovaným rozpočtem projektu Předkládání monitorovacích zpráv poskytovateli dotace Základní zdroj informací o pokroku v rámci projektu představují pravidelné monitorovací zprávy, které vypracovává příjemce dotace obvykle v průběhu a po ukončení realizace projektu. Struktura, náležitosti a způsob předkládání monitorovacích zpráv jsou uvedeny v příslušných dokumentech daného dotačního programu a ve Smlouvě / Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Monitorovací zpráva obvykle obsahuje: 1) obsahová část: popis uskutečněných aktivit a výsledků za dané období včetně jejich dokumentace, uvedení nepodstatných změn v realizaci projektu oproti plánu, plán aktivit a výsledků na příští období. 2) finanční část: čerpání výdajů projektu za dané období včetně jejich dokumentace či specifikace, uvedení nepodstatných změn v rozpočtu oproti plánu. Příklad 1.3: Způsob vykazování a dokumentace čerpání nákladů projektu se v jednotlivých dotačních programech může velmi lišit. Např. dokumentace nákladů projektu v monitorovacích zprávách předkládaných poskytovateli dotace projektu financovaného z: Strukturálních fondů soupiska účetních dokladů, kopie účetních dokladů, rozpis mzdových nákladů, kopie pracovních smluv, pracovní výkazy, sjetina z mzdového systému, rozpis cestovních náhrad, přehled realizovaných výběrových řízení, přehled čerpání způsobilých nákladů, změny rozpočtu atd. 7. rámcového programu přehled čerpání způsobilých nákladů. Ostatní dokumentace je vedena u příjemce dotace, který je povinen ji předložit při kontrole či auditu projektu poskytovateli dotace. Pro vyplnění monitorovacích zpráv je potřeba mnoho podkladů, které by se měly shromažďovat průběžně. Koordinátor projektu musí zajistit sběr veškerých požadovaných údajů a informací, a to i od svých partnerů. Pokud poskytovatel dotace nějaké informace ve zprávě postrádá nebo je považuje za chybné či nepřesné, může požádat o jejich doplnění. 19 z 76

20 1.5. UKONČENÍ PROJEKTU Projekt je obvykle ukončen dnem, který je stanoven ve Smlouvě / Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce je následně povinen zpracovat a předložit poskytovateli podpory závěrečnou monitorovací zprávu. Závěrečná monitorovací zpráva obsahuje informaci o zhodnocení úspěšnosti aktivit celého projektu a výsledcích, splněných aktivitách, prostředí, v nichž byly realizovány, o dopadech projektu a o významných faktorech ovlivňujících realizaci projektu. Zpráva dále obsahuje přehled čerpání nákladů za celé období realizace projektu. V případě, že příjemce nevyčerpá finanční dotaci, je povinen je vrátit na bankovní účet poskytovateli dotace. Některé dotační programy vyžadují zpracování nezávislého auditu projektu v případě, že schválená podpora je rovna nebo vyšší určité částce (např. projekty OPVK s podporou vyšší než 10mil Kč, projekty 7. rámcového programu s podporou vyšší než 375 tis. ). Příjemce je poté povinen zadat vybranému auditorovi (fyzické či právnické osobě, musí se jednat o auditora nebo o auditorskou firmu, kteří jsou zapsáni v Komoře auditorů ČR54), zpracování závěrečného auditu ověření projektového účetnictví (audit). Více se problematice auditu věnuje Kapitola z 76

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

Způsobilé výdaje projektů

Způsobilé výdaje projektů Způsobilé výdaje projektů Apolena Karasová Ministerstvo financí ČR CFCU - Zprostředkovatel programu Způsobilé výdaje projektů Zahrnutí výdaje do rozpočtu projektu Účel výdaje Datum uskutečnění výdaje Evidence

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Anotace tématu: V rámci tématu jsou podrobně popsány

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1 Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 3/2007

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3

PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, JUNGMANNOVA 29, PRAHA 1 2008 OBSAH Hlavní zásady financování

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky

Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky Česko-slovenské diskusní odpoledne na téma FINANČNÍ AUDITY V PROJEKTECH 7. RP 19. dubna 2010, Brno Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 Struktura

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací Finanční management Výzva 2011 Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná 1 Výše e grantu maximáln lně 75 % z celkového rozpočtu projektu a současn asně

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

15.6.2011. Finanční pravidla projektů PPP vycházejí z finančních pravidel platných pro projekty 7. RP. Náhrada uznatelných nákladů

15.6.2011. Finanční pravidla projektů PPP vycházejí z finančních pravidel platných pro projekty 7. RP. Náhrada uznatelných nákladů Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro podporu výzkumu, vývoje a inovací připravované výzvy pro rok 2012 Základní finanční pravidla pro účast v projektech PPP v 7. RP Praha, 15. června 2011 Ing.

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007

Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007 Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007 Úvodní ustanovení Tato metodika k uznatelným nákladům OPPP nenahrazuje platné právní předpisy, ani jiné závazné dokumenty související

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA)

Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA) Pravidla pro čerpání finančních prostředků na modelové akce (MA) Finanční prostředky se dělí na: - DPP (dohody o provedení práce) pro tvůrce metodik - DPP pro ověřovatele metodik - Náklady na modelovou

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Metodický dopis č. 17

Metodický dopis č. 17 Metodický dopis č. 17 Upřesnění postupů při dokládání způsobilých výdajů projektu, čerpaných formou interních faktur, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK Strana 1 (celkem 8) 1.

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Školení pro MAS. - Postup podání Žádosti o dotaci - Harmonogram - Způsobilé výdaje. Praha, 4. 11.

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Školení pro MAS. - Postup podání Žádosti o dotaci - Harmonogram - Způsobilé výdaje. Praha, 4. 11. IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Školení pro MAS - Postup podání Žádosti o dotaci - Harmonogram - Způsobilé výdaje Praha, 4. 11. 2014 Uložení ŽoD do PC Podání ŽoD Nahrání formuláře ŽoD Nahrání příloh

Více

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství Klíčová akce 2 pravidla pro Finanční pravidla žádostí o grant Strategická partnerství Rozpočet grantu Maximální grant: 150 000 EUR/ rok (12 500 EUR/ měsíc) Rozpočet v EUR Rozpočtové položky KA2 1) Projektové

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více