MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ"

Transkript

1 MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED 1379 teolog Jan z Jenštejna je jmenován pražským arcibiskupem a nejvyšším zemským kancléřem založena kaple Neviňátek betlémských, původně jako kazatelský dům umučen generální vikář Jan z Pomuku se stává správcem Betlémské kaple M. Jan Hus 1403 pražský m arcibiskupem jmenován Zbyněk Zajíc z Hazmburka července spálil Zbyněk Zajíc z Hazmburka v Biskupském dvoře zabavené Viklefovy spisy

2 listopadu zahájen v Kostnici u Bodamského jezera církevní koncil, který usiloval o ukončení papežského schizmatu a reformu církve; na jeho svolání měl výraznou zásluhu Zikmund Lucemburský července předán k potrestání světskému rameni Jan Hus jako zatvrzelý kacíř a upálen za městskými hradbami města Kostnice července došlo na Novém Městě pražském k I. pražské defenestraci 16. srpna umírá na hradě v Kunratickém lese Václav IV. (Nový Hrádek u Kunratic) března vyhlásil papežský legát ve Vratislavi I. křížovou výpravu proti Čechům 8. května vypálena na Malé Straně komenda johanitů i Biskupský dvůr 8. července byly definitivně zformulovány tzv. čtyři artikuly pražské, jež hlásaly svobodu kázat slovo boží, právo přijímat pod obojí způsobou, požadavek odnětí církevního majetku a požadavek trestání všech hříchů smrtelných 14. července 1420 se odehrála bitva na Vítkově, křižácké vojsko bylo poraženo 1421 v květnu byla vyhlášena II. křížová výprava proti husitům (následovala ještě III., IV. a V. křížová výprava) 3. června byl zahájen sněm v Čáslavi, který vyhlásil zemským zákonem čtyři artikuly pražské, zbavil královského titulu Zikmunda Lucemburského a do přijetí nového krále měla řídit zemi dvacetičlenná Rada Království českého června se odehrála bitva u Malešova, ve které se střetlo vojsko Panského svazu a vojsko Jana Žižky z Trocnova, které zvítězilo 11. října skonal Jan Žižka z Trocnova ledna 8. dubna zasedal Basilejský koncil, na němž probíhaly disputace o pražských artikulech, další jednání dále probíhala v Praze května se v bitvě u Lipan střetla vojska radikálních husitů a Panské jednoty, jež zvítězila

3 října byl univerzitní mistr a kališnický kněz Jan Rokycana zvolen pražským arcibiskupem, tato volba však nebyla papežem nikdy potvrzena června byla na zemském sněmu v Jihlavě za přítomnosti císaře Zikmunda vyhlášena kompaktáta a byla tak oficiálně uzákoněna existence dvojího lidu katolického a kališnického 14. srpna byl Zikmund Lucemburský v Jihlavě přijat českým králem prosince zemřel král Zikmund června byl českým králem korunován Albrecht II. Habsburský října umírá Albrecht II. Habsburský 1440 vládu v zemi si až do volby nového krále rozdělily tzv. landfrýdy (tj. svazky rytířů, pánů a královských měst) září obsadil Jiří z Kunštátu a Poděbrad Prahu a začal se titulovat zemským správcem 1453 českým králem korunován Ladislav Pohrobek listopadu náhle Ladislav Pohrobek umírá března zvolen Jiří z Kunštátu a Poděbrad českým králem listopadu byla na Zelené Hoře založena tzv. jednota zelenohorská sestávající především z katolického panstva, namířená proti vládě Jiřího z Poděbrad dubna vypověděl Jiří z Kunštátu a Poděbrad odbojnému panstvu (jednota zelenohorská)

4 válku vzniká samostatná církev Jednota bratrská; jednalo se o denominaci, která však byla potírána svorně katolíky i utrakvisty března začalo křížové tažení proti Českému království, v jehož čele stanul Matyáš Korvín 1469 Zemský sněm přijal nový Mincovní řád února umírá nepotvrzený pražský arcibiskup Jan Rokycana 22. března umírá Jiří z Kunštátu a Poděbrad; zanechal po sobě mužské potomky, kteří však neměli nárok na nástupnictví; Jiří Poděbradský prosazoval na český trůn rod Jagellonců SLOVNÍČEK POJMŮ eucharistie Nejsvětější svátost, pojem, jímž katolická církev označuje již proměněný chléb a víno, který křesťané přijímají při slavení eucharistie katolická církev považuje eucharistii za reálně přítomné Kristovo tělo a krev (tzv. transsubstanciace), protestantské církve ji naproti tomu chápou jako pouhou připomínku Kristovy Poslední večeře (Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo. Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Mat, 26, 26 28). ukládá se do tzv. sanktuária (svatostánku) v 15. století se jednalo zpravidla o zdobný výklenek v levé straně kněžiště, uzavřený mřížkou v katolické církvi je v současnosti přijímání z kalicha vyhrazeno většinou duchovním, při slavnostních příležitostech i laikům znovuzavedení přijímání eucharistie podobojí (viz níže) se stalo jedním z hlavních bodů náboženské reformace XV. stol. (pokus o návrat k prvokřesťanské praxi) hostie hostia (lat.) oběť v katolické církvi nekvašený chléb ve formě kulaté oplatky, po jeho proměnění mluvíme o Nejsvětější svátosti

5 komenda comes (lat.) druh, společník označuje středověké sídlo rytířského řádu, pro které je charakteristické spojení monastických a obranných prvků: klášter, svatyně, fortifikace, špitál, hospodářské budovy apod. odpovědnictví organizování kořistných a záškodnických akcí mezi šlechtici i mezi šlechtici a městy roku 1517 došlo k narovnání mezi šlechtou a městy tzv. Svatováclavskou smlouvou podobojí sub utraque species (lat.) pod obojí způsobou, tedy přijímání proměněných hostie a vína (tedy Těla a Krve Páně) během bohoslužby k prvnímu laickému přijímání z kalicha v rámci husitské reformace u nás došlo na popud Jakoubka ze Stříbra v kostele sv. Martina ve Zdi na Starém Městě pražském roku 1414 přijímání pod obojí se stalo roku 1420 obsahem jednoho ze čtyř artikulů pražských toto laické přijímání pod obojí bylo prosazeno do basilejských kompaktát mezi husity a koncilem v Basileji pozdní gotika na našem území mluvíme o pozdní gotice zhruba mezi lety až po dobu panování Jiříka z Kunštátu a Poděbrad navazuje gotika na předhusitské vzory, nešlo ani tak o nedostatek invence, ale spíš nedostatek financí v závěrečné fázi mluvíme o tzv. jagellonské gotice právo útrpné neboli mučení bylo v rámci právně vymezeného schématu považováno za legitimní způsob, jak dosáhnout přiznání obviněného během výslechu na území habsburské monarchie bylo právo útrpné zrušeno r INSPIRACE PRO VÝUKU: Období, které předcházelo výstavbě Malostranské mostecké věže, bylo jednou z tíživých epoch naší historie a vepsalo se i do podoby této mostní stavby, která vznikala v 60. letech 15. století, i do podoby jejího bezprostředního okolí

6 1) Vyzvěte žáky, aby v Praze (příp. v jiném městě či kraji) našli stavby, které zanikly či jejichž výstavba byla přerušena během husitských bouří. Vybídněte je, aby se pokusili přijít na to, z jakého důvodu tomu tak bylo např.: stavba byla zástupným symbolem katolické církve, stavba byla obranným bodem nepřítele apod. (Na území Prahy můžeme kromě biskupského dvora či johanitské komendy jmenovat např. přerušenou a ve své zamýšlené podobě již nikdy nedostavěnou stavbu kostela P. Marie Sněžné, vypleněnou katedrálu sv. Víta, hrad Vyšehrad či Nový Hrádek u Kunratic) 2) Stavbou, jejíž výzdoba byla také částečně realizována až v době panování Jiříka z Kunštátu a Poděbrad je kostel P. Marie před Týnem (Týnský chrám). Vybídněte žáky, ať zjistí, jak bylo průčelí tohoto kostela vyzdobeno a pokusí se v podobném duchu navrhnout výzdobu Malostranské mostecké věže. Jakou výzdobu navrhnou a proč? 3) Jeden ze státních symbolů České republiky úzce souvisí s epochou, které je věnován tento program (nápis na prezidentské standartě). Vybídněte žáky, ať tento symbol určí a zjistí, z čeho byl převzat a k jaké osobnosti se váže. Vkládáme do onoho hesla stejný význam i dnes nebo je význam tohoto hesla posunut? (Jedná se o heslo na prezidentské standartě, které zní Pravda vítězí a je přejato z nápisu na kalichu, který byl umístěn na Týnském chrámě, jež zněl Veritas Dei vincit Pravda Páně vítězí. Ten byl zas přejat z listu vězněného M. Jana Husa pražské univerzitě: Jinak, nejmilejší v Kristu Ježíši, stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky.... ) 4) V Muzeu hl. m. Prahy se nachází exponát Krista Bolestného, který je připisován Mistru Týnské Kalvárie autorovi, který opustil naše území pravděpodobně po r Pokuste se s žáky definovat pohnutky malířů, sochařů či stavitelů, které je vedly k odchodu z Českého království (obavy o vlastní bezpečnost, obrazoborectví, nedostatek zadavatelů, nedostatek materiálu apod.). DOPORUČENÁ LITERATURA: České země v letech , Čechura Jaroslav, Libri 2010 Jan Nepomucký, česká legenda, Vít Vlnas, Paseka 2013 Malé dějiny Prahy, Janáček Josef, Orbis 1967 Rytíři svatého Jana Jerusalémského u nás, Skřivánek František, Klub pro českou heraldiku a genealogii, 1998 Svatováclavská smlouva, Francek Jindřich, Havran 2006 Ze zpráv a kronik doby husitské, Hlaváček Ivan, Svoboda 1981

7 INFORMACE: Program připravilo lektorské oddělení Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s oddělením historických sbírek Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8, Studijní materiál zpracovala Markéta Gausová Zörnerová, supervizor PhD. Jana Bělová Program vede: Markéta Gausová Zörnerová, , Programy lektorského oddělení objednávejte na

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N MARTIN ŠANDERA HYNCE PTÁČEK Z PIRKŠTEJNA Opomíjený vítěz husitské revoluce V Y Š E H R A D Vyobrazení na přebalu: Výjev z Kroniky české Václava Hájka z Libočan

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

...úvodník. sborech. Vidíme, že je čas vzájemného povzbuzování. Je čas oslavování Boha a Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám dává zakoušet.

...úvodník. sborech. Vidíme, že je čas vzájemného povzbuzování. Je čas oslavování Boha a Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám dává zakoušet. ...úvodník Milý čtenáři, dostáváš do ruky první číslo internetového časopisu Jednoty bratrské. Proč jsme se rozhodli vydávat tento časopis? Bůh nás za posledních 12 let vedl obdivuhodným způsobem: Provedl

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě zvláštní svatováclavská PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2008 ročník 2 číslo Iv/2008 Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě Viktor

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

Historie města Kojetín PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA Pokud se stáří města týká. Musíme bez výhrad odmítnout všechny názory, které kladou vznik Kojetína před rok 1059. Listinou, datovanou z tohoto roku se dozvídáme,

Více

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Realizováno v rámci projektu DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků, tento projekt je spolufinancován

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

700. v ý r o č í s ň a t k u

700. v ý r o č í s ň a t k u 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou 700. v ý r o č í s ň a t k u Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou U příležitosti emise stříbrné pamětní mince k 700. výročí sňatku Jana

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8 P C Praha 2007 O Předmluva...3 Církev československá husitská viděná zvenčí...5 Pohled dovnitř této církve...11 Duchovní směřování CČSH její kredo, věrouka, zbožnost...20 Řády a organizace Církve československé

Více

Monarchistický zpravodaj

Monarchistický zpravodaj Monarchistický zpravodaj Zpravodaj Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) Číslo 32/2011 Z obsahu čísla: HLÍDKA královská svatba v Británii 2 * Princip egality 4 * OZNAMY a dění v KČ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne V temnici někdo změkne 1 a někdo ztvrdne V sobotu 5. března 2011 jsme se rozloučili s jedním z nejvýznamnějších představitelů podzemního katolického hnutí, Mons. Oto Mádrem. STANISLAVA VODIČKOVÁ Podzemní

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Právně historická expertiza Univerzity Karlovy v Praze právního postavení tzv. katolického církevního majetku v druhé polovině 19. a ve 20. století na území dnešní ČR I. Doktrinální a politické názory

Více

Zelený muž v Čechách.. Restaurování oltáře v kostele sv. Jana a Pavla

Zelený muž v Čechách..  Restaurování oltáře v kostele sv. Jana a Pavla Ročník VIX. Číslo 1 - Září 2005 Zelený muž v Čechách.. Václav Cílek. Řadu lidí zaujal Zelený muž jako duch vegetace a strážce lesa. Jeden z nejkrásnějších českých zelených mužů je v záhadném kostele svatého

Více

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré.

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. www.milujte.se 21/ 2012 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. blahoslavený

Více

Spravedliví musí trpět

Spravedliví musí trpět studie a články Spravedliví musí trpět Dopady operace Anthropoid, zejména na moravskou část České pravoslavné eparchie Martin Jindra V předvečer svátku knížete Václava 27. září 1942, tedy přesně rok po

Více