BUY SMART. Nakupování a ochrana klimatu. D6.3 Doporučení pro realizaci opatření na podporu zeleného nakupování v České republice. smart.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUY SMART. Nakupování a ochrana klimatu. D6.3 Doporučení pro realizaci opatření na podporu zeleného nakupování v České republice. www.buy smart."

Transkript

1 BUY SMART Nakupování a ochrana klimatu D6.3 Doporučení pro realizaci opatření na podporu zeleného nakupování v České republice smart.info

2 Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Evropské unie Buy smart Zelené nakupování je chytrá volba podpořeného programem Intelligent Energy Europe. Autoři: Jana Szomolányiová, SEVEn Datum: 31. srpna 2011 Místo: Praha

3 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Odpovědnost za obsah tohoto textu nesou jeho autoři. Obsah textu nevyjadřuje názor Evropské unie. Ani EACI, ani Evropská komise není odpovědná za jakékoliv případné využití informací prezentovaných v textu.

4 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ADMINISTRATIVNÍ A LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ PRO VEŘEJNÝ SEKTOR 5 3. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ NÁSTROJE CENY ENERGIE A INTERNALIZACE EXTERNALIT DOTACE DAŇOVÉ ÚLEVY SOUTĚŽE ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A PROPAGACE REFERENCE ODKAZY 15 2

5 1. Úvod Cílem předkládaného materiálu je doporučit opatření na podporu rozvoje zeleného nakupování v České republice a využít tak jeho existující potenciál ekonomických a environmentálních přínosů. Materiál je určen především veřejným rozhodovatelům, jenž mají kompetence pro zavedení navrhovaných opatření. Zelené nakupování znamená zahrnutí kritéria energetické úspornosti a dalších environmentálních kritérií do výběrových řízení pro dodávky produktů a služeb jak ve veřejném tak i v soukromém sektoru. Při zahrnutí těchto kritérií do veřejných zakázek mluvíme o tzv. zelených veřejných zakázkách. Význam zelených veřejných zakázek zdůraznil mimo jiné Akční plán Evropského společenství pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku schválený Evropskou komisí v roce Tento plán poukazuje na úspory, které lze dosáhnout dodržováním principů zelených veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek. Jednou z klíčových částí tohoto akčního plánu je Sdělení Evropské komise k veřejným zakázkám pro lepší životní prostředí, které do určité míry harmonizuje pravidla a požadavky a doporučuje členským státům postupovat dle obsažených metodik. Na základě tohoto sdělení byla také v roce 2011 schválena Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy usnesením vlády ČR. Roční náklady veřejných organizací v Evropské unii představují přibližně 19 % hrubého domácího produktu Evropské unie. Pro Českou republiku bylo odhadnut podíl nákladů veřejných organizací na HDP až na úrovni 20 %, což odpovídá nejméně 550 mld. Kč 1. Proto i v České republice mohou veřejné instituce výraznou mírou přispět k naplňování principů udržitelného rozvoje využitím své kupní síly při výběru zboží a služeb, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a tím snížit své provozní náklady. Zelené veřejné zakázky mohou být hnací silou inovací na českém trhu, a tím zvyšovat konkurenceschopnost českých výrobců na vyspělých trzích, kde neustále roste důležitost zohlednění environmentálních dopadů výrobků. Zelené nakupování mění trendy ve výrobě a spotřebě a tvoří poptávku po environmentálně šetrnějších produktech, což přispívá i ke zvýšení nabídky těchto produktů. Zařazením environmentálního hlediska do veřejných zakázek dochází k motivaci výrobců vyvíjet nové produkty a technologie s menšími negativními vlivy na životní prostředí, stejně jako motivují k zavádění systémů environmentálního managementu (EMS/EMAS/ISO14000). Mnohé studie potvrdily, že náklady životního cyklu při nákupu environmentálně šetrných produktů jsou nižší než při nákupu alternativních produktů s horšími environmentálními vlastnostmi. Mezi hlavní přínosy realizace zeleného nakupování patří úspory energie, vody a materiálů a navazující úspory provozních nákladů jak veřejných tak soukromých institucí. Úspory energie zároveň snižují emise znečišťujících látek a skleníkových plynů. Opomenuty 1 Předkládací zpráva Ministerstva životního prostředí k materiálu Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, červen

6 nesmí být ani další přínosy, které nelze tak snadno vyčíslit, například snížení produkce chemických látek a tím i snížení negativních dopadů na lidské zdraví. 4

7 2. Administrativní a legislativní opatření pro veřejný sektor Opatření v oblasti administrativní a legislativní jsou potřebná zejména ve veřejném sektoru, jelikož pouze v tomto sektoru jsou regulovány nákupy organizací zvenčí legislativními a administrativními pravidly. Uplatnění těchto pravidel znamená několik bariér pro zelené nakupování, jenž jsou podrobněji popsány ve zprávě projektu Buysmart: Hodnocení implementace zeleného nakupování (2011). Nákupy soukromého sektoru nejsou regulovány, a proto zavádění zelených kritérií nestojí v cestě žádné bariéry, které by byly možné odstranit ze strany veřejných rozhodovatelů. Proto je v rámci tohoto sektoru potřebné se soustředit na zvyšování ekonomických stimulaci, propagaci a šíření informací. Nicméně rozšíření zeleného nakupování v státní a veřejné správě bude sloužit také jako příklad pro podnikatelské subjekty i veřejnost. V rámci veřejné správy stojí rozvoji zeleného nakupování řada bariér, kde nejvýznamnější jsou následující: Nedostatek investičních prostředků a administrativní bariéry splácení vyšších investičních nákladů z úspor provozních nákladů Vnímání zelených produktů jako dražších Nedostatek informací a nástrojů Nedostatek podpory ze strany managementu Nedostatek znalostí o úsporách energie, životním prostředí a způsobu stanovení a uplatnění environmentálních kritérií Nedostatek vzdělávání pro nákupčí ve veřejném sektoru v oblasti zeleného nakupování V evropské legislativě je udělování veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí upraveno zejména ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES, které se Praktické uplatnění těchto směrnic je přehledně popsáno v brožurce Evropské komise s názvem "Kupujte zeleně!" 2. Jedná se ovšem pouze o veřejné nákupy s hodnotou přesahující hranice stanovené aktuálním zněním Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Pro ústřední orgány státní správy to znamená odhadovanou hodnotu produktů či služeb bez DPH nejméně ve výši EUR. Pro stavební práce je tato hranice stanovena na EUR. V roce 2008 dále Evropská komise podpořila zájem šetření veřejných výdajů a životního prostředí vypracováním kritérií pro zadávání veřejných zakázek, která zohledňují energetickou účinnost v rámci sdělení Komise KOM(2008) 400: Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředí. Kromě toho musí veřejné subjekty, na něž se vztahují směrnice EU 2 5

8 o zadávání veřejných zakázek, zohledňovat kritéria energetické účinnosti ve svých veřejných zakázkách týkajících se vozidel dle požadavků Směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel nebo kancelářských přístrojů v rámci evropského programu Energy Star, který ukládá ústředním vládním orgánům členských států a orgánům EU pořizování přístrojů, jež splňují minimální požadavky na energetickou účinnost Energy Star (ES č. 106/2008). Od roku 2019 se to bude týkat rovněž nových budov sektoru, které budou muset dosahovat úrovně téměř nulové spotřeby energie podle Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. S cílem rozšířit tento přístup Komise navrhuje, aby veřejné orgány při pořizování zboží (např. vybavení IT), služeb (zejména v oblasti dodávek energie) a stavebních prací (např. při obnově budov) systematicky uplatňovaly vysokou úroveň energetické účinnosti. Pravidla pro zelené veřejné zakázky Od listopadu 2010 platí v České republice Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy 3 (dále Pravidla), jenž byly přijaty vládou k podpoře zelených zakázek ve veřejném sektoru. Pravidla navazují na Akční plán Evropského společenství pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku schválený v roce 2008 a byla vypracována především pro organizace, jež se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Mohou být však využita i dalšími podnikatelskými, či jinými subjekty, a to na straně poptávky i nabídky. Pravidla pouze určují základní parametry, tedy pro koho jsou závazná, jakým způsobem a kdy bude docházet k vyhodnocování jejich plnění. Vybrané produktové skupiny jsou pak upraveny podrobnějšími metodikami. Metodiky 4 stanovují environmentální požadavky na pořizované výrobky a služby a dále zahrnují i podrobné instrukce, jak tyto požadavky do veřejné zakázky zakomponovat. V současné době jsou k dispozici metodiky pro nákup nábytku a kancelářské výpočetní techniky, podle nichž by se měly od 1. listopadu 2010 řídit ústřední orgány státní správy (Úřad vlády ČR, ministerstva a další instituce např. Energetický regulační úřad apod.). Požadavky v Metodikách postihují nejvýraznější dopady výrobků na životní prostředí, především jsou zde požadavky na obsah nebezpečných látek, využití recyklovaných materiálů, snadnou recyklovatelnost, u počítačů energetickou efektivitu, u nábytku použití legálně vytěženého dřeva ap. Metodiky pro další produktové skupiny potraviny a cateringové služby, doprava a dopravní služby, oděvy, uniformy a jiný textil, papír a tiskařské služby, čisticí výrobky a služby by měly být představeny Ministerstvem životního prostředí do konce roku 2011 spolu s vyhodnocením výsledků dosažených v prvního roku účinnosti. V budoucnu budou průběžně představeny metodiky pro další oblasti. Obsahová část metodik byla konzultována s odbornými asociacemi, které s uplatňováním Pravidel souhlasí, neboť pomohou stimulovat inovativní procesy a zároveň přispějí k vyšší konkurenceschopnosti domácích výrobců v zahraničí, kde se klade stále větší důraz na ekologičnost nákupů. 3 Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy ke stažení na 4 Metodiky k Pravidlům a další související dokumenty jsou ke stažení na 6

9 Pro kancelářskou výpočetní techniku byly také vypracovány Instrukce k implementaci části osobní počítače, notebooky a monitory metodiky pro nákup výpočetní techniky, které slouží jako praktický návod k implementaci metodiky. Instrukce se zabývají kritérii, která musí příslušný výrobek splňovat, jejich ověřením a stávající certifikací příslušných výrobků. 7

10 E-tržiště Dle Usnesení vlády č. 683/2002 má být ve státní správě informační a komunikační technologie nakupována prostřednictvím tzv. e-tržiště. Cílem tohoto opatření je transparentní soutěžení zakázky za co nejnižší cenu. Budovy a vytápění Odvětví občanské vybavenosti školství, zdravotnictví, sociální péče a ostatní objekty veřejné a státní správy patří ke skupině vlastníků a uživatelů budov, která byla v minulých letech nucena na základě ustanovení zákona o hospodaření energií č. 406 z roku 2000 realizovat mnohá opatření ke zlepšení energetické účinnosti nejprve si nechat zpracovat energetické audity, návazně realizovat nízkonákladová a beznákladová opatření (v oblasti provozování budovy) a realizovat opatření pro dosažení požadované vnitřní teploty a tedy pro regulaci spotřeby. Na základě novely zákona o hospodaření energií z roku 2006, kterou byla do českého práva implementována směrnice o energetické náročnosti budov, se v objektech veřejné a státní správy budou nově zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov a současně, tak jak to dovolí disponibilní investiční zdroje, se budou realizovat i vysokonákladová opatření vyplývající z doporučení energetických auditů, tj. investiční opatření k dosažení normou požadovaných hodnot v tepelné ochraně budov. Navrhovaná opatření v oblasti administrativních pravidel a legislativy: Určení oddělení na Ministerstvu životního prostředí odpovědného za podporu zelených veřejných zakázek, včetně uvedení jeho povinností a odpovědností ve Státní politice životního prostředí. Zabezpečení nových personálních kapacit v rámci Ministerstva životního prostředí a dalších ústředních orgánů vlády, které budou odpovědné za tvorbu a naplňování strategie podpory zelených veřejných zakázek. Pro zabezpečení provádění potřebných kroků k naplňování strategie je nutné vyčlenit také potřebné finanční prostředky ze státního rozpočtu. Strategie pro podporu zelených veřejných zakázek bude vytvořena a pravidelně aktualizována odpovědným oddělením na Ministerstvu životního prostředí. To také bude dohlížet a monitorovat její implementaci veřejnými zadavateli. Klíčovou částí bude také monitoring plnění požadavků Pravidel. Aby bylo možné vyžadovat plnění požadavků je potřebné provést schválení Pravidel nařízením vlády. Výše uvedeným nařízením vlády rozšířit povinnosti uplatnění environmentálních kritérií při hromadných nákupech ze současných ústředních orgánů státní správy také na obce a kraje. Postupně také uvalit tuto povinnost na další veřejné zadavatele podle zákona 137/2006 Sb. Postupně schválit další oblasti výrobků a služeb, pro které jsou vypracovány metodiky k Pravidlům. Připravit manuály a vzorové zadávací dokumentace ke stávajícím a novým metodikám k Pravidlům. Zavést energetickou účinnost jako povinné kritérium pro nákup vybraných produktových skupin pro veřejné zadavatele. 8

11 Podpořit rozhodování na základě nákladů životního cyklu, ne počáteční výše investice například zařazením do vzorových zadávacích dokumentací a schválené procedury pro nákupy veřejných institucí. Rozšířit centralizované hromadné nakupování pro veřejné instituce. Soustředění nákupů na jedno místo umožní, aby kritéria energetické efektivnosti vyhodnocovali školení pracovníci s přístupem k tomu potřebným informacím. Důsledné vyžadováni plnění platných legislativních opatření (energetické audity, energetický průkaz budov apod.). Přijetí nových legislativních či jiných norem (energeticky účinná zařízení a vozidla). V budoucnu upravit existující metodiky dle aktuálního vývoje v EU. Vytvořit a aktualizovat doporučení pro využití konkrétních technologií, kde jsou legislativně stanovené požadavky pro dodavatele na uvádění určitých údajů umožňujících uplatnění environmentálních kritérií (energetické efektivnosti) při rozhodování o výběru produktů. Jedná se o světelné zdroje, energeticky úsporné spotřebiče, technologie pro energeticky úsporné budovy a energeticky úsporná vozidla. Tato doporučení pomohou zadavatelům zakázek cíleně usilovat o instalaci energeticky úsporných produktů a technologií. 9

12 3. Ekonomické a finanční nástroje 3.1 Ceny energie a internalizace externalit Čím jsou ceny energie vyšší, tím je vyšší ekonomická motivace pro úspory energie. Proto zvýšení cen energie internalizací externalit je velice silným nástrojem, který vytváří podmínky pro rozvoj zeleného nakupování. Dosud platí uživatelé produktů spotřebovávajících energie pouze minimálně za takto způsobené vznikající škody na životním prostředí. Pokud se stanou součásti ceny, nákup environmentálně šetrných produktů bude znamenat vyšší úspory provozních nákladů. Navrhovaná opatření v oblasti internalizace externalit do cen energie: Zvýšení sazeb daní z energie. Zatímco v několika zemích západní Evropy byly daňové sazby uplatněné na fosilní paliva dostatečně motivační, dosud takový návrh v České republice schválen nebyl a stávající sazby navyšují cenu energie o přibližně 3%. Co nejdříve prodávat plný objem emisních povolenek velkým zdrojům energie v aukcích. Zatím se předpokládá, že část emisních povolenek velkým zdrojům bude v následujících letech poskytována zdarma. 3.2 Dotace V České republice nebyl dosud žádný z dotačních programů zaměřen na podporu zeleného nakupování. Několik programů však poskytuje dotace pro realizaci energeticky úsporných opatření v budovách a využití obnovitelných zdrojů pro výrobu energie. Tím může být značně finančně podpořeno zelené nakupování v produktové skupině budovy. Zbylé produktové skupiny nejsou v současnosti podpořeny (kromě zanedbatelné částky přidělené v rámci programu EFEKT pro oblast osvětlení.) EFEKT 2011 Státní program na podporu úspor energie a využití Obnovitelných zdrojů energie Program EFEKT podporuje energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR a doplňuje energetické programy podporované ze strukturálních fondů Evropské unie. Je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE (část A). Rozpočet programu pro rok 2011 je 30 mil. Kč. Dotace jsou poskytovány na osvětovou činnost, energetické plánování, menší investiční akce a na pilotní projekty. Dotace z programu může byt poskytnuta podnikatelským subjektům, veřejným i neziskovým organizacím, vysokým školám apod. Operační programy ( ) 10

13 Energetické priority v rámci Operačních programů MPO a MŽP financovaných z fondů EU jsou současné době relativně silným impulsem pro rozvoj realizací projektů úspor energie a výroby energie z OZE v oblasti malého a středního podnikání a veřejného sektoru v ČR. Přímý vliv na energetickou účinnost má zejména Prioritní osa 3 - Efektivní energie programu OPPI v gesci MPO, v rámci které je realizován program EKO-ENERGIE zaměřený i na velké zdroje. V rámci programu EKO-ENERGIE jsou podporována tato opatření: zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie, využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů mimo fotovoltaických, geotermálních a větrných elektráren. Vzhledem na zájem žadatelů po investičních dotacích v rámci 1. a 2. výzvy EKO-ENERGIE došlo MPO k navýšení původní plánované alokace na prioritní osu 3 ve výši na celkových cca 10,7 mld. Kč. Výše dotace se pohybuje mezi 0,5 mil mil. Kč. Operační program Životní prostředí (OPŽP) v gesci MŽP vyčlenil na prioritní osu 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie přibližně 17 mld. Kč. Tato prioritní osa je zaměřená na veřejný a neziskový sektor a v rámci ní je možné žádat o podporu technologií na využití odpadního tepla, podporu zateplovacích systémů budov, výstavby a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, instalace technologií pro obnovitelné zdroje zejména pro vytápění a přípravu teplé vody. Navrhovaná opatření v oblasti dotačních programů: Vytvořit speciální dotační podprogram pro podporu pilotních projektů zeleného nakupování ve veřejné správě v oblastech, jenž nejsou v současnosti podpořeny: energetické spotřebiče, kancelářské vybavení a osvětlení. Podpora pilotních projektů by měla být časově omezena do doby, kdy se zelené nakupování v dané oblasti dostatečně rozvine a bude realizovaných dostatečné množství dobrých příkladů praxe. Nastavit kritéria v existujících a plánovaných dotačních programech tak, aby bylo možné ve výběrovém procesu služeb a produktů přidělit větší váhu nákladům životního cyklu, kritériu energetické efektivnosti a dalším environmentálním kritériím. V některých dotačních programech je obvyklý požadavek významného minimálního podílu počáteční ceny (např. 80%). 3.3 Daňové úlevy Daňové úlevy jsou další možností, jak v České republice podporovat ekonomickou návratnost investic do úspor energie. Navrhovaná opatření v oblasti daňových úlev: Udržet osvobození od daně ze staveb po změně systému vytápění z pevných paliv na vytápění plynem, systém využívající obnovitelné energie a při snížení tepelné náročnosti 11

14 budov (v rámci Zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů), Usilovat o jiné formy daňových úlev pro vybraná energeticky úsporná zařízení a zařízení využívající OZE pro výrobu tepla. Do konce roku 2010 platilo osvobození od daně z příjmu z provozu technologií využívající obnovitelné zdroje (na dobu pěti let), nicméně toto osvobození bylo zrušeno z důvodu neúměrného nárůstu výše podpory na rychle se rozvíjející zdroje vyrábějící elektřinu z OZE a jeho znovuzavedení se nejeví jako pravděpodobné. 3.4 Soutěže Dobrým příkladem využití soutěže pro podporu a propagaci zeleného nakupování byla soutěž o ekologicky příznivý provoz úřadů a organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem 5. V rámci soutěže bylo osloveno přibližně 350 subjektů z řad měst, obcí a institucí zřizovaných Královéhradeckým krajem, které měly možnost prostřednictvím dotazníku v roce 2008 odpovědět na otázky týkající se realizace ekologicky šetrného provozu v organizaci. Vrácené dotazníky od více než 60 institucí byly vyhodnoceny a ve dvaceti nejlepších institucích proběhla zároveň fyzická kontrola skutečného stavu na místě. Na základě podrobného vyhodnocení byly oceněny 6 vybraných institucí, jenž obdržely certifikát a finanční podporu. Navrhovaná opatření v oblasti soutěží: Orgány státní správy, či kraje, města a obce budou organizovat soutěže dobrých příkladů praxe ve veřejných institucích v oblasti zeleného nakupování s předem stanovenými kriterií, a to zejména v oblasti hromadných nákupu kancelářské techniky, domácích spotřebičů, osvětlení a zelených vozidel. Součástí soutěže bude propagace úspěšných příkladů, vítězů a poskytnutí motivační finanční částky

15 4. Šíření informací a propagace Nové požadavky na veřejný a státní sektor v oblasti zeleného nakupování musí být doprovázeny vzájemnou koordinací postupů, vzděláváním, šířením informací a propagací. Také po dobu postupného rozšiřování povinností v podobě Pravidel a metodik je vhodné propagaovat a podporovat zelené nakupování ve všech produktových kategoriích. Podpora by neměla vylučovat ani soukromou sféru. Pravidla byla sice vypracována především pro veřejné zadavatele, mohou být však využita i dalšími podnikatelskými, či nepodnikatelskými subjekty, a to nejen na straně poptávky, ale rovněž i nabídky. Pro níže uvedená navrhovaná opatření bude nutné alokovat nové personální a finanční zdroje. Vzhledem na současnou omezenost těchto zdrojů je vhodné co nejvíce spolupracovat s mezinárodními projekty v oblasti zeleného nakupování (podporovaných z fondů EU) a nevládními organizacemi. Vytvoření networkingu a platformy pro spolupráci nejen zvýší efektivitu využívaní dostupných prostředků, ale také umožní propojit know-how a zkušenosti různých zájmových skupin. Také napomůže poskytovat efektivní cílenou podporu poskytováním potřebných informací. Navrhovaná opatření v oblasti šíření informací a propagace: Pro podporu realizace zeleného nakupování je nutné zabezpečit propagaci, rozšiřování informací, vzdělávaní a budování kapacit pořádáním seminářů, kurzů a konferencí, poskytováním konzultací zdarma, zřízením webového portálu a helpdesku, a to v následujících oblastech: obecné informace o zeleném nakupování a jeho přínosech, vhodné procedury nákupů vyhovující stávající legislativě, Pravidlům a metodikám, informace o environmentálně šetrných výrobcích a způsobu získávání informací k posouzení environmentálních kritérií a využití ekoznaček 6, kalkulační nástroje pro výpočet nákladů životního cyklu a vyhodnocení dalších kritérií v souladu s legislativou, Pravidly a příslušnými metodikami

16 5. Reference COM(2008) 400: Communication from the Commission: Public procurement for a better environment. COM(2011) 169/3 Proposal for a Council Directive amending Directive 2003/96/EC restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity Directive 2009/33/EC on the Promotion of Clean and Energy Efficient Road Transport Vehicles Directive 2010/31/EU on the Energy Performance of Buildings Enviros, SEVEn: Druhý akční plán energetické účinnosti ČR, Praha květen 2011 Evropská unie: Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí, druhé vydání, 2011 Hájek D.: Veřejné zakázky a nákupy zezelenaly, Odpady , dostupné na ODPADY.IHNED.CZ Předkládací zpráva Ministerstva životního prostředí k materiálu Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, červen 2010 Regulation EC No 106/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on a Community energy-efficiency labelling programme for office equipment Szomolányiová J.: Hodnocení implementace zeleného nakupování, zpráva vypracována v rámci projektu Busymart, Praha, září 2011 Usnesení Vlády ČR ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, dostupné na C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSG0KHR90 14

17 6. Odkazy Zahraniční odkazy Domácí odkazy ani.pdf 15

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Daniel Hájek Odbor nástrojů politiky ŽP Ministerstvo životního

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 124, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Zelené nakupování a úspory

Zelené nakupování a úspory Buy Smart Zelené nakupování je chytrá volba Zelené nakupování a úspory energie pro města Jana Szomolányiová SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zelené nakupování Zelené nakupování

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Energetické služby s garancí (EPC) v ČR Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Zakládající partneři Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Významní partneři Snižování energetické náročnosti budov Petr Holub 19. května 2015 Partneři Transpozice

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

Operační Program Životní prostředí

Operační Program Životní prostředí Operační Program Životní prostředí Informace o programu podpory PO 3 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Tento program je určen všem žadatelům z veřejného sektoru, kteří mají zájem využívat

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji a možnosti řešení zvyšování jejich energetické efektivnosti

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Současný stav v oblasti

Současný stav v oblasti Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14.10.2014, MPO, Praha Současný stav v oblasti poskytování energetických ikýh služeb metodou EPC Ivo Slavotínek předseda

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Mezinárodní konference o úsporách energie Úspory energie a EPC 27.11.2012, Praha EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Vladimír SOCHOR APES Energetické služby a EPC v ČR již dlouhá doba existence

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více