BUY SMART. Nakupování a ochrana klimatu. D6.3 Doporučení pro realizaci opatření na podporu zeleného nakupování v České republice. smart.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUY SMART. Nakupování a ochrana klimatu. D6.3 Doporučení pro realizaci opatření na podporu zeleného nakupování v České republice. www.buy smart."

Transkript

1 BUY SMART Nakupování a ochrana klimatu D6.3 Doporučení pro realizaci opatření na podporu zeleného nakupování v České republice smart.info

2 Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Evropské unie Buy smart Zelené nakupování je chytrá volba podpořeného programem Intelligent Energy Europe. Autoři: Jana Szomolányiová, SEVEn Datum: 31. srpna 2011 Místo: Praha

3 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Odpovědnost za obsah tohoto textu nesou jeho autoři. Obsah textu nevyjadřuje názor Evropské unie. Ani EACI, ani Evropská komise není odpovědná za jakékoliv případné využití informací prezentovaných v textu.

4 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ADMINISTRATIVNÍ A LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ PRO VEŘEJNÝ SEKTOR 5 3. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ NÁSTROJE CENY ENERGIE A INTERNALIZACE EXTERNALIT DOTACE DAŇOVÉ ÚLEVY SOUTĚŽE ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A PROPAGACE REFERENCE ODKAZY 15 2

5 1. Úvod Cílem předkládaného materiálu je doporučit opatření na podporu rozvoje zeleného nakupování v České republice a využít tak jeho existující potenciál ekonomických a environmentálních přínosů. Materiál je určen především veřejným rozhodovatelům, jenž mají kompetence pro zavedení navrhovaných opatření. Zelené nakupování znamená zahrnutí kritéria energetické úspornosti a dalších environmentálních kritérií do výběrových řízení pro dodávky produktů a služeb jak ve veřejném tak i v soukromém sektoru. Při zahrnutí těchto kritérií do veřejných zakázek mluvíme o tzv. zelených veřejných zakázkách. Význam zelených veřejných zakázek zdůraznil mimo jiné Akční plán Evropského společenství pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku schválený Evropskou komisí v roce Tento plán poukazuje na úspory, které lze dosáhnout dodržováním principů zelených veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek. Jednou z klíčových částí tohoto akčního plánu je Sdělení Evropské komise k veřejným zakázkám pro lepší životní prostředí, které do určité míry harmonizuje pravidla a požadavky a doporučuje členským státům postupovat dle obsažených metodik. Na základě tohoto sdělení byla také v roce 2011 schválena Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy usnesením vlády ČR. Roční náklady veřejných organizací v Evropské unii představují přibližně 19 % hrubého domácího produktu Evropské unie. Pro Českou republiku bylo odhadnut podíl nákladů veřejných organizací na HDP až na úrovni 20 %, což odpovídá nejméně 550 mld. Kč 1. Proto i v České republice mohou veřejné instituce výraznou mírou přispět k naplňování principů udržitelného rozvoje využitím své kupní síly při výběru zboží a služeb, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a tím snížit své provozní náklady. Zelené veřejné zakázky mohou být hnací silou inovací na českém trhu, a tím zvyšovat konkurenceschopnost českých výrobců na vyspělých trzích, kde neustále roste důležitost zohlednění environmentálních dopadů výrobků. Zelené nakupování mění trendy ve výrobě a spotřebě a tvoří poptávku po environmentálně šetrnějších produktech, což přispívá i ke zvýšení nabídky těchto produktů. Zařazením environmentálního hlediska do veřejných zakázek dochází k motivaci výrobců vyvíjet nové produkty a technologie s menšími negativními vlivy na životní prostředí, stejně jako motivují k zavádění systémů environmentálního managementu (EMS/EMAS/ISO14000). Mnohé studie potvrdily, že náklady životního cyklu při nákupu environmentálně šetrných produktů jsou nižší než při nákupu alternativních produktů s horšími environmentálními vlastnostmi. Mezi hlavní přínosy realizace zeleného nakupování patří úspory energie, vody a materiálů a navazující úspory provozních nákladů jak veřejných tak soukromých institucí. Úspory energie zároveň snižují emise znečišťujících látek a skleníkových plynů. Opomenuty 1 Předkládací zpráva Ministerstva životního prostředí k materiálu Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, červen

6 nesmí být ani další přínosy, které nelze tak snadno vyčíslit, například snížení produkce chemických látek a tím i snížení negativních dopadů na lidské zdraví. 4

7 2. Administrativní a legislativní opatření pro veřejný sektor Opatření v oblasti administrativní a legislativní jsou potřebná zejména ve veřejném sektoru, jelikož pouze v tomto sektoru jsou regulovány nákupy organizací zvenčí legislativními a administrativními pravidly. Uplatnění těchto pravidel znamená několik bariér pro zelené nakupování, jenž jsou podrobněji popsány ve zprávě projektu Buysmart: Hodnocení implementace zeleného nakupování (2011). Nákupy soukromého sektoru nejsou regulovány, a proto zavádění zelených kritérií nestojí v cestě žádné bariéry, které by byly možné odstranit ze strany veřejných rozhodovatelů. Proto je v rámci tohoto sektoru potřebné se soustředit na zvyšování ekonomických stimulaci, propagaci a šíření informací. Nicméně rozšíření zeleného nakupování v státní a veřejné správě bude sloužit také jako příklad pro podnikatelské subjekty i veřejnost. V rámci veřejné správy stojí rozvoji zeleného nakupování řada bariér, kde nejvýznamnější jsou následující: Nedostatek investičních prostředků a administrativní bariéry splácení vyšších investičních nákladů z úspor provozních nákladů Vnímání zelených produktů jako dražších Nedostatek informací a nástrojů Nedostatek podpory ze strany managementu Nedostatek znalostí o úsporách energie, životním prostředí a způsobu stanovení a uplatnění environmentálních kritérií Nedostatek vzdělávání pro nákupčí ve veřejném sektoru v oblasti zeleného nakupování V evropské legislativě je udělování veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí upraveno zejména ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES, které se Praktické uplatnění těchto směrnic je přehledně popsáno v brožurce Evropské komise s názvem "Kupujte zeleně!" 2. Jedná se ovšem pouze o veřejné nákupy s hodnotou přesahující hranice stanovené aktuálním zněním Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Pro ústřední orgány státní správy to znamená odhadovanou hodnotu produktů či služeb bez DPH nejméně ve výši EUR. Pro stavební práce je tato hranice stanovena na EUR. V roce 2008 dále Evropská komise podpořila zájem šetření veřejných výdajů a životního prostředí vypracováním kritérií pro zadávání veřejných zakázek, která zohledňují energetickou účinnost v rámci sdělení Komise KOM(2008) 400: Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředí. Kromě toho musí veřejné subjekty, na něž se vztahují směrnice EU 2 5

8 o zadávání veřejných zakázek, zohledňovat kritéria energetické účinnosti ve svých veřejných zakázkách týkajících se vozidel dle požadavků Směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel nebo kancelářských přístrojů v rámci evropského programu Energy Star, který ukládá ústředním vládním orgánům členských států a orgánům EU pořizování přístrojů, jež splňují minimální požadavky na energetickou účinnost Energy Star (ES č. 106/2008). Od roku 2019 se to bude týkat rovněž nových budov sektoru, které budou muset dosahovat úrovně téměř nulové spotřeby energie podle Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. S cílem rozšířit tento přístup Komise navrhuje, aby veřejné orgány při pořizování zboží (např. vybavení IT), služeb (zejména v oblasti dodávek energie) a stavebních prací (např. při obnově budov) systematicky uplatňovaly vysokou úroveň energetické účinnosti. Pravidla pro zelené veřejné zakázky Od listopadu 2010 platí v České republice Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy 3 (dále Pravidla), jenž byly přijaty vládou k podpoře zelených zakázek ve veřejném sektoru. Pravidla navazují na Akční plán Evropského společenství pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku schválený v roce 2008 a byla vypracována především pro organizace, jež se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Mohou být však využita i dalšími podnikatelskými, či jinými subjekty, a to na straně poptávky i nabídky. Pravidla pouze určují základní parametry, tedy pro koho jsou závazná, jakým způsobem a kdy bude docházet k vyhodnocování jejich plnění. Vybrané produktové skupiny jsou pak upraveny podrobnějšími metodikami. Metodiky 4 stanovují environmentální požadavky na pořizované výrobky a služby a dále zahrnují i podrobné instrukce, jak tyto požadavky do veřejné zakázky zakomponovat. V současné době jsou k dispozici metodiky pro nákup nábytku a kancelářské výpočetní techniky, podle nichž by se měly od 1. listopadu 2010 řídit ústřední orgány státní správy (Úřad vlády ČR, ministerstva a další instituce např. Energetický regulační úřad apod.). Požadavky v Metodikách postihují nejvýraznější dopady výrobků na životní prostředí, především jsou zde požadavky na obsah nebezpečných látek, využití recyklovaných materiálů, snadnou recyklovatelnost, u počítačů energetickou efektivitu, u nábytku použití legálně vytěženého dřeva ap. Metodiky pro další produktové skupiny potraviny a cateringové služby, doprava a dopravní služby, oděvy, uniformy a jiný textil, papír a tiskařské služby, čisticí výrobky a služby by měly být představeny Ministerstvem životního prostředí do konce roku 2011 spolu s vyhodnocením výsledků dosažených v prvního roku účinnosti. V budoucnu budou průběžně představeny metodiky pro další oblasti. Obsahová část metodik byla konzultována s odbornými asociacemi, které s uplatňováním Pravidel souhlasí, neboť pomohou stimulovat inovativní procesy a zároveň přispějí k vyšší konkurenceschopnosti domácích výrobců v zahraničí, kde se klade stále větší důraz na ekologičnost nákupů. 3 Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy ke stažení na 4 Metodiky k Pravidlům a další související dokumenty jsou ke stažení na 6

9 Pro kancelářskou výpočetní techniku byly také vypracovány Instrukce k implementaci části osobní počítače, notebooky a monitory metodiky pro nákup výpočetní techniky, které slouží jako praktický návod k implementaci metodiky. Instrukce se zabývají kritérii, která musí příslušný výrobek splňovat, jejich ověřením a stávající certifikací příslušných výrobků. 7

10 E-tržiště Dle Usnesení vlády č. 683/2002 má být ve státní správě informační a komunikační technologie nakupována prostřednictvím tzv. e-tržiště. Cílem tohoto opatření je transparentní soutěžení zakázky za co nejnižší cenu. Budovy a vytápění Odvětví občanské vybavenosti školství, zdravotnictví, sociální péče a ostatní objekty veřejné a státní správy patří ke skupině vlastníků a uživatelů budov, která byla v minulých letech nucena na základě ustanovení zákona o hospodaření energií č. 406 z roku 2000 realizovat mnohá opatření ke zlepšení energetické účinnosti nejprve si nechat zpracovat energetické audity, návazně realizovat nízkonákladová a beznákladová opatření (v oblasti provozování budovy) a realizovat opatření pro dosažení požadované vnitřní teploty a tedy pro regulaci spotřeby. Na základě novely zákona o hospodaření energií z roku 2006, kterou byla do českého práva implementována směrnice o energetické náročnosti budov, se v objektech veřejné a státní správy budou nově zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov a současně, tak jak to dovolí disponibilní investiční zdroje, se budou realizovat i vysokonákladová opatření vyplývající z doporučení energetických auditů, tj. investiční opatření k dosažení normou požadovaných hodnot v tepelné ochraně budov. Navrhovaná opatření v oblasti administrativních pravidel a legislativy: Určení oddělení na Ministerstvu životního prostředí odpovědného za podporu zelených veřejných zakázek, včetně uvedení jeho povinností a odpovědností ve Státní politice životního prostředí. Zabezpečení nových personálních kapacit v rámci Ministerstva životního prostředí a dalších ústředních orgánů vlády, které budou odpovědné za tvorbu a naplňování strategie podpory zelených veřejných zakázek. Pro zabezpečení provádění potřebných kroků k naplňování strategie je nutné vyčlenit také potřebné finanční prostředky ze státního rozpočtu. Strategie pro podporu zelených veřejných zakázek bude vytvořena a pravidelně aktualizována odpovědným oddělením na Ministerstvu životního prostředí. To také bude dohlížet a monitorovat její implementaci veřejnými zadavateli. Klíčovou částí bude také monitoring plnění požadavků Pravidel. Aby bylo možné vyžadovat plnění požadavků je potřebné provést schválení Pravidel nařízením vlády. Výše uvedeným nařízením vlády rozšířit povinnosti uplatnění environmentálních kritérií při hromadných nákupech ze současných ústředních orgánů státní správy také na obce a kraje. Postupně také uvalit tuto povinnost na další veřejné zadavatele podle zákona 137/2006 Sb. Postupně schválit další oblasti výrobků a služeb, pro které jsou vypracovány metodiky k Pravidlům. Připravit manuály a vzorové zadávací dokumentace ke stávajícím a novým metodikám k Pravidlům. Zavést energetickou účinnost jako povinné kritérium pro nákup vybraných produktových skupin pro veřejné zadavatele. 8

11 Podpořit rozhodování na základě nákladů životního cyklu, ne počáteční výše investice například zařazením do vzorových zadávacích dokumentací a schválené procedury pro nákupy veřejných institucí. Rozšířit centralizované hromadné nakupování pro veřejné instituce. Soustředění nákupů na jedno místo umožní, aby kritéria energetické efektivnosti vyhodnocovali školení pracovníci s přístupem k tomu potřebným informacím. Důsledné vyžadováni plnění platných legislativních opatření (energetické audity, energetický průkaz budov apod.). Přijetí nových legislativních či jiných norem (energeticky účinná zařízení a vozidla). V budoucnu upravit existující metodiky dle aktuálního vývoje v EU. Vytvořit a aktualizovat doporučení pro využití konkrétních technologií, kde jsou legislativně stanovené požadavky pro dodavatele na uvádění určitých údajů umožňujících uplatnění environmentálních kritérií (energetické efektivnosti) při rozhodování o výběru produktů. Jedná se o světelné zdroje, energeticky úsporné spotřebiče, technologie pro energeticky úsporné budovy a energeticky úsporná vozidla. Tato doporučení pomohou zadavatelům zakázek cíleně usilovat o instalaci energeticky úsporných produktů a technologií. 9

12 3. Ekonomické a finanční nástroje 3.1 Ceny energie a internalizace externalit Čím jsou ceny energie vyšší, tím je vyšší ekonomická motivace pro úspory energie. Proto zvýšení cen energie internalizací externalit je velice silným nástrojem, který vytváří podmínky pro rozvoj zeleného nakupování. Dosud platí uživatelé produktů spotřebovávajících energie pouze minimálně za takto způsobené vznikající škody na životním prostředí. Pokud se stanou součásti ceny, nákup environmentálně šetrných produktů bude znamenat vyšší úspory provozních nákladů. Navrhovaná opatření v oblasti internalizace externalit do cen energie: Zvýšení sazeb daní z energie. Zatímco v několika zemích západní Evropy byly daňové sazby uplatněné na fosilní paliva dostatečně motivační, dosud takový návrh v České republice schválen nebyl a stávající sazby navyšují cenu energie o přibližně 3%. Co nejdříve prodávat plný objem emisních povolenek velkým zdrojům energie v aukcích. Zatím se předpokládá, že část emisních povolenek velkým zdrojům bude v následujících letech poskytována zdarma. 3.2 Dotace V České republice nebyl dosud žádný z dotačních programů zaměřen na podporu zeleného nakupování. Několik programů však poskytuje dotace pro realizaci energeticky úsporných opatření v budovách a využití obnovitelných zdrojů pro výrobu energie. Tím může být značně finančně podpořeno zelené nakupování v produktové skupině budovy. Zbylé produktové skupiny nejsou v současnosti podpořeny (kromě zanedbatelné částky přidělené v rámci programu EFEKT pro oblast osvětlení.) EFEKT 2011 Státní program na podporu úspor energie a využití Obnovitelných zdrojů energie Program EFEKT podporuje energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR a doplňuje energetické programy podporované ze strukturálních fondů Evropské unie. Je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE (část A). Rozpočet programu pro rok 2011 je 30 mil. Kč. Dotace jsou poskytovány na osvětovou činnost, energetické plánování, menší investiční akce a na pilotní projekty. Dotace z programu může byt poskytnuta podnikatelským subjektům, veřejným i neziskovým organizacím, vysokým školám apod. Operační programy ( ) 10

13 Energetické priority v rámci Operačních programů MPO a MŽP financovaných z fondů EU jsou současné době relativně silným impulsem pro rozvoj realizací projektů úspor energie a výroby energie z OZE v oblasti malého a středního podnikání a veřejného sektoru v ČR. Přímý vliv na energetickou účinnost má zejména Prioritní osa 3 - Efektivní energie programu OPPI v gesci MPO, v rámci které je realizován program EKO-ENERGIE zaměřený i na velké zdroje. V rámci programu EKO-ENERGIE jsou podporována tato opatření: zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie, využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů mimo fotovoltaických, geotermálních a větrných elektráren. Vzhledem na zájem žadatelů po investičních dotacích v rámci 1. a 2. výzvy EKO-ENERGIE došlo MPO k navýšení původní plánované alokace na prioritní osu 3 ve výši na celkových cca 10,7 mld. Kč. Výše dotace se pohybuje mezi 0,5 mil mil. Kč. Operační program Životní prostředí (OPŽP) v gesci MŽP vyčlenil na prioritní osu 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie přibližně 17 mld. Kč. Tato prioritní osa je zaměřená na veřejný a neziskový sektor a v rámci ní je možné žádat o podporu technologií na využití odpadního tepla, podporu zateplovacích systémů budov, výstavby a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, instalace technologií pro obnovitelné zdroje zejména pro vytápění a přípravu teplé vody. Navrhovaná opatření v oblasti dotačních programů: Vytvořit speciální dotační podprogram pro podporu pilotních projektů zeleného nakupování ve veřejné správě v oblastech, jenž nejsou v současnosti podpořeny: energetické spotřebiče, kancelářské vybavení a osvětlení. Podpora pilotních projektů by měla být časově omezena do doby, kdy se zelené nakupování v dané oblasti dostatečně rozvine a bude realizovaných dostatečné množství dobrých příkladů praxe. Nastavit kritéria v existujících a plánovaných dotačních programech tak, aby bylo možné ve výběrovém procesu služeb a produktů přidělit větší váhu nákladům životního cyklu, kritériu energetické efektivnosti a dalším environmentálním kritériím. V některých dotačních programech je obvyklý požadavek významného minimálního podílu počáteční ceny (např. 80%). 3.3 Daňové úlevy Daňové úlevy jsou další možností, jak v České republice podporovat ekonomickou návratnost investic do úspor energie. Navrhovaná opatření v oblasti daňových úlev: Udržet osvobození od daně ze staveb po změně systému vytápění z pevných paliv na vytápění plynem, systém využívající obnovitelné energie a při snížení tepelné náročnosti 11

14 budov (v rámci Zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů), Usilovat o jiné formy daňových úlev pro vybraná energeticky úsporná zařízení a zařízení využívající OZE pro výrobu tepla. Do konce roku 2010 platilo osvobození od daně z příjmu z provozu technologií využívající obnovitelné zdroje (na dobu pěti let), nicméně toto osvobození bylo zrušeno z důvodu neúměrného nárůstu výše podpory na rychle se rozvíjející zdroje vyrábějící elektřinu z OZE a jeho znovuzavedení se nejeví jako pravděpodobné. 3.4 Soutěže Dobrým příkladem využití soutěže pro podporu a propagaci zeleného nakupování byla soutěž o ekologicky příznivý provoz úřadů a organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem 5. V rámci soutěže bylo osloveno přibližně 350 subjektů z řad měst, obcí a institucí zřizovaných Královéhradeckým krajem, které měly možnost prostřednictvím dotazníku v roce 2008 odpovědět na otázky týkající se realizace ekologicky šetrného provozu v organizaci. Vrácené dotazníky od více než 60 institucí byly vyhodnoceny a ve dvaceti nejlepších institucích proběhla zároveň fyzická kontrola skutečného stavu na místě. Na základě podrobného vyhodnocení byly oceněny 6 vybraných institucí, jenž obdržely certifikát a finanční podporu. Navrhovaná opatření v oblasti soutěží: Orgány státní správy, či kraje, města a obce budou organizovat soutěže dobrých příkladů praxe ve veřejných institucích v oblasti zeleného nakupování s předem stanovenými kriterií, a to zejména v oblasti hromadných nákupu kancelářské techniky, domácích spotřebičů, osvětlení a zelených vozidel. Součástí soutěže bude propagace úspěšných příkladů, vítězů a poskytnutí motivační finanční částky

15 4. Šíření informací a propagace Nové požadavky na veřejný a státní sektor v oblasti zeleného nakupování musí být doprovázeny vzájemnou koordinací postupů, vzděláváním, šířením informací a propagací. Také po dobu postupného rozšiřování povinností v podobě Pravidel a metodik je vhodné propagaovat a podporovat zelené nakupování ve všech produktových kategoriích. Podpora by neměla vylučovat ani soukromou sféru. Pravidla byla sice vypracována především pro veřejné zadavatele, mohou být však využita i dalšími podnikatelskými, či nepodnikatelskými subjekty, a to nejen na straně poptávky, ale rovněž i nabídky. Pro níže uvedená navrhovaná opatření bude nutné alokovat nové personální a finanční zdroje. Vzhledem na současnou omezenost těchto zdrojů je vhodné co nejvíce spolupracovat s mezinárodními projekty v oblasti zeleného nakupování (podporovaných z fondů EU) a nevládními organizacemi. Vytvoření networkingu a platformy pro spolupráci nejen zvýší efektivitu využívaní dostupných prostředků, ale také umožní propojit know-how a zkušenosti různých zájmových skupin. Také napomůže poskytovat efektivní cílenou podporu poskytováním potřebných informací. Navrhovaná opatření v oblasti šíření informací a propagace: Pro podporu realizace zeleného nakupování je nutné zabezpečit propagaci, rozšiřování informací, vzdělávaní a budování kapacit pořádáním seminářů, kurzů a konferencí, poskytováním konzultací zdarma, zřízením webového portálu a helpdesku, a to v následujících oblastech: obecné informace o zeleném nakupování a jeho přínosech, vhodné procedury nákupů vyhovující stávající legislativě, Pravidlům a metodikám, informace o environmentálně šetrných výrobcích a způsobu získávání informací k posouzení environmentálních kritérií a využití ekoznaček 6, kalkulační nástroje pro výpočet nákladů životního cyklu a vyhodnocení dalších kritérií v souladu s legislativou, Pravidly a příslušnými metodikami

16 5. Reference COM(2008) 400: Communication from the Commission: Public procurement for a better environment. COM(2011) 169/3 Proposal for a Council Directive amending Directive 2003/96/EC restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity Directive 2009/33/EC on the Promotion of Clean and Energy Efficient Road Transport Vehicles Directive 2010/31/EU on the Energy Performance of Buildings Enviros, SEVEn: Druhý akční plán energetické účinnosti ČR, Praha květen 2011 Evropská unie: Kupujte zeleně! Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí, druhé vydání, 2011 Hájek D.: Veřejné zakázky a nákupy zezelenaly, Odpady , dostupné na ODPADY.IHNED.CZ Předkládací zpráva Ministerstva životního prostředí k materiálu Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, červen 2010 Regulation EC No 106/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on a Community energy-efficiency labelling programme for office equipment Szomolányiová J.: Hodnocení implementace zeleného nakupování, zpráva vypracována v rámci projektu Busymart, Praha, září 2011 Usnesení Vlády ČR ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, dostupné na C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSG0KHR90 14

17 6. Odkazy Zahraniční odkazy Domácí odkazy ani.pdf 15

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Daniel Hájek Odbor nástrojů politiky ŽP Ministerstvo životního

Více

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Udržitelnost a environmentální aspekty kohezní politiky s ohledem na Operační program Podnikání a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Operační program Podnikání a inovace

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen CO 2, ale

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 TJ/r Bilance ZK - PEZ před přeměnou Obec:

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci dotačních titulů SFŽP ČR Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice OBSAH OPŽP Prioritní osa 3 přehled dotačních titulů Projektový cyklus

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista PENB a dotační programy Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista Problema5ka PENB Vyhl. č. 148/2007 Sb. a od 1.4.2013 vyhl. č. 78/2013 Sb. Energe/cký šjtek obálky budovy (ČSN 73 0540:2011) Platnost PENB

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Přehled podpory Kdo může žádat o dotaci Omezení programu Přehled čerpání Postup administrace 2 Přehled

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Pavel Hrubý CENIA, česká informační agentura životního prostředí Podzimní škola NSZM, 2. 11. 2011 Hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby (USV) Identifikace

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

Popis nástroje - Energetický audit

Popis nástroje - Energetický audit Popis nástroje - Energetický audit Energetický audit Název nástroje: o Energetický audit Zákonné regulace nástroje: o č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií o č. 213/2001 Sb podrobnosti a náležitosti

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Zelené úřadování. Kamila Danihelková, STEP. Třanovice, 23. 2. 2012

Zelené úřadování. Kamila Danihelková, STEP. Třanovice, 23. 2. 2012 Zelené úřadování Kamila Danihelková, STEP Třanovice, 23. 2. 2012 OBSAH CO? PROČ? JAK? KDE? Síť ekologických poraden CÍL EKOPORADENSTVÍ: Preventivní ochrana životního prostředí jako základ každodenního

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Zakládající partneři Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Významní partneři Snižování energetické náročnosti budov Petr Holub 19. května 2015 Partneři Transpozice

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Podpora obnovitelných zdrojů energie a úspor energie SEMINÁŘ BIOPLYN alternativní zemědělská produkce 26.1.26 Beroun Podpora obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Nástroje podpory I. Legislativa daně

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory

Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor seminář Zvyšování energetické

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Na základě analýz a podkladů zpracovaných v letech 2013-2014 byl zpracován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který prošel mezirezortním připomínkovým

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 124, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE PORSENNA o.p.s. Pakt starostů a primátorů příležitost pro česká města Jeseník, 18.10.2011 Litoměřice, 20.10.2011 CO JE ENERGETICKÝ MANAGEMENT? Trvalý proces

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020 Milníky programu NZÚ 20. února 2013 vláda ČR usnesením 116/2013 schválila věcný záměr programu Nová zelená úsporám 6. listopadu 2013 vláda ČR usnesením 848/2013 schválila dokumentaci programu Nová zelená

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Česká debata o využití výnosů z aukcí EU ETS

Česká debata o využití výnosů z aukcí EU ETS Česká debata o využití výnosů z aukcí EU ETS Seminář - Jak budeme financovat přechod k energetickým úsporám? 16. dubna 2012 Pavel Zámyslický Odbor energetiky a ochrany klimatu MŽP Emisní povolenky v ČR

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí prioritní osa 3

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí prioritní osa 3 Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více