ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 1"

Transkript

1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 1

2 ISBN ISBN (soubor všech zpráv) ISBN (NPÚ, ústřední pracoviště) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště na zámku Sychrov) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích) 2 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

3 OBSAH ZKRATKY / 4 ÚVOD / 5 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Organizační struktura NPÚ, územního odborného pracoviště v i / 6 Pracovníci ústavu / 7 Členové Památkové rady / 10 ODBORNÉ ČINNOSTI Úkoly výzkumu a vývoje / 11 Přehled restaurátorských akcí v roce 2004 / 19 Památky lidové architektury / 23 Archeologické památky / 23 Židovské památky / 24 Péče o historické zahrady, parky a krajinu / 24 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví / 24 Technické památky / 25 Oddělení průzkumů, prezentace a propagace / 25 Přírůstky odboru evidence a dokumentace za rok 2004 / 25 OSTATNÍ ČINNOSTI Úsek provozu instalovaných objektů a expozic / 26 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím / 26 EKONOMIKA A PROVOZ Rozbor hospodaření / 27 Výsledek hospodaření / 27 Programy MK ČR určené na podporu kulturního dědictví / 28 Počet vyjádření odboru konzervace a obnovy nemovitých kulturních památek / 29 Seznam stavebních akcí památkové obnovy uskutečněných a projekčně připravených v roce 2004 / 29 Důležité záchranné archeologické výzkumy / 29 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 3

4 ZKRATKY A AÚ AV CO CPS EHD EP GIS HP CHKO ISO IÚVV KOP KP MD MK ČR MPR MPZ NPÚ ÚOP OI OON OS OPP PD PIO PP PPP PR PR MPR a MPZ PZAD PZAV RZ SB SHZ SHP SH SPPPP SZ ÚOP ÚSKP TOO ÚMČ VPK VPR VPZ útvar archeologie archeologický ústav Akademie věd civilní ochrana oddělení celopodnikových služeb European Heritage Days (Dny evropského dědictví) útvar ekonomicko-právní geografický informační systém havarijní program, opravy střech chráněná krajinná oblast integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví institucionální úkoly výzkumu a vývoje oddělení konzervace a obnovy kulturních památek kulturní památka mateřská dovolená Ministerstvo kultury České republiky městská památková rezervace městská památková zóna Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště odbor informací ostatní osobní náklady odbor specialistů odbor památkové péče projektová dokumentace útvar provozu instalovaných objektů památková péče, útvar památkové péče útvar průzkumů, prezentace a propagace Program restaurování Program regenerace MPR a MPZ Program záchrany architektonického dědictví Program záchrany archeologických výzkumů restaurátorská zpráva útvar správy budov státní hrady a zámky stavebně historický průzkum státní hrad Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče státní zámek územní odborné pracoviště ústřední seznam kulturních památek odbor technicko-organizační Úřad městské části vnitropodniková kontrola vesnická památková rezervace vesnická památková zóna 4 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

5 ÚVOD Rok 2004 byl druhým rokem existence Národního památkového ústavu, který vznikl v důsledku reformy veřejné správy splynutím dosavadních odborných organizací státní památkové péče. V rámci NPÚ územní odborné pracoviště v i zajišťovalo a koordinovalo odborné činnosti v oboru státní památkové péče na území kého kraje. Zásady činnosti a řízení územního odborného pracoviště, úkoly jeho organizačních složek, strukturu a rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích pracovníků určil Organizační řád územního odborného pracoviště v i, vydaný územním ředitelem Ing. arch. Karlem Biňovcem po předchozím schválení generálním ředitelem NPÚ doc. PhDr. Jiřím Kotalíkem, CSc. Tento Organizační řád nabyl účinnosti dnem Významnou organizační změnou ovlivňující do značné míry chod celého pracoviště se stalo zařazení státních hradů Bouzov a Šternberk s vědomím zřizovatele MK ČR do působnosti územního odborného pracoviště v i. V červnu 2004 potom došlo v souvislosti se soustavným hrubým porušováním pracovní kázně a povinností stávající kastelánky SH Bouzov PhDr. Hany Váňové Pavlů za osobní přítomnosti generálního ředitele doc. PhDr. Jiřího Kotalíka, CSc. ke změně obsazení místa kastelánky, kterou se stala na základě výsledku výběrového řízení PhDr. Zuzana Marková. Obdobná změna proběhla v polovině roku i na SH Šternberk, kde vystřídala dosavadního kastelána Zdeňka Bočka paní Helena Gottwaldová. V souvislosti se změnou správců proběhla na obou objektech inventura majetku, kulturního mobiliáře a předmětů kulturní hodnoty. V souladu s příkazem generálního ředitele byl ve dnech 27. července až 31. srpna 2004 proveden ústředním pracovištěm mimořádný audit SH Bouzov a SH Šternberk zaměřený na nezávislé a objektivní přezkoumání a vyhodnocení operací a vnitřního kontrolního systému územního odborného pracoviště, který bohužel přinesl i celou řadu negativních zjištění. To ostatně potvrdila i veřejnosprávní kontrola samostatného oddělení kontroly MK ČR zaměřená na hospodaření SH Bouzov a SH Šternberk za období let 2000 až 3. čtvrtletí Proběhla ve dnech až a k zajištění návaznosti byly prověřovány i skutečnosti let souvisejících. Výsledky kontrol jednoznačně potvrdily správnost a nutnost předchozí výměny kastelánů obou objektů. Na místech vedoucích útvarů a oddělení územního pracoviště nedošlo v roce 2004 k personálním změnám, mezi které ovšem nutno zaznamenat změnu ve funkci právníka. Po JUDr. Václavovi Hájkovi ji začátkem června začala vykonávat Mgr. Jana Černůšková. Stabilizace v personální oblasti i v části ekonomiky a hospodaření organizace pokračovala po výrazných předchozích otřesech úspěšně po celý rok. Územní odborné pracoviště NPÚ v i zajišťovalo v roce 2004 odborné činnosti státní památkové péče v kém kraji v plném rozsahu. Zejména na oddělení konzervace a obnovy nemovitých kulturních památek došlo v tomto roce k dalšímu nárůstu počtu zpracovaných odborných vyjádření, kterých bylo vyhotoveno celkem (Jeseník 124, Šumperk 253, Přerov 259, včetně MPR 948). Dále byla zabezpečována a prohlubována odborná a metodická činnost, týkající se péče o movité a nemovité památky, jejich soubory, dochované historické prostředí, památkové rezervace, zóny, ochranná pásma a území s archeologickými nálezy. Podíleli jsme se na organizaci a koordinaci při přípravě a realizaci programů na pomoc vlastníkům kulturních památek, zabezpečovali záchranné a předstihové archeologické výzkumy a zpracovávali též stavebně historické průzkumy. V rámci budování informačního systému ochrany movitých kulturních památek prováděla pracovní skupina ISO jejich dokumentaci a spolupracovala těsně s policií ČR na jejich vyhledávání v případě odcizení. Podíleli jsme se též na prezentaci a propagaci památkového fondu v oblasti naší působnosti prostřednictvím výstav (RENOVA 2004) a seminářů. K nejvýznamnějším akcím celorepublikového významu patřilo uspořádání workshopu Obnova jezuitského konviktu a tereziánské zbrojnice, který proběhl v září v Uměleckém centru UP za značného zájmu odborníků. Významnou složkou naší práce bylo také plnění a uzavření čtrnácti vědecko-výzkumných institucionálních úkolů v rámci končícího výzkumného záměru organizace. Vedle běžné agendy vyplývající ze zákona č. 20/ 1987 Sb. jsme se úspěšně podíleli na plnění plánu hlavních úkolů stanovených zřizovatelem a zvládli jsme i další mimořádné úkoly. Podrobnější přehled výsledků naší činnosti za rok 2004 přinášejí následující stránky doplněné i statistickými údaji. ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 5

6 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Organizační struktura NPÚ, územního odborného pracoviště v i 6 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

7 Pracovníci ústavu Ing. arch. Karel Biňovec ředitel NPÚ ÚOP v i nar Po maturitě na SVVŠ vyučen uměleckým kovářem v jihlavské dílně Ústředí uměleckých řemesel vedené Alfredem Habermannem. Poté studium architektury na VUT v Brně. V posledních ročnících studium zaměřeno na rekonstrukci a obnovu památek. Po ukončení studia v roce 1980 vedoucí ostravské vzorkovny v. d. Dřevotvar Jablonné n. O., následně pak vedoucí úseku památkové péče Okresního vlastivědného muzea v Bruntále. Během této doby také konána praxe v oboru uměleckého kovářství. V období 1986 až 1990 v projekčních organizacích v Ostravě. V letech 1991 až 1992 vedoucí odboru výstavby úřadu Moravská Ostrava a Přívoz. Od roku 1993 do zaměstnán v Památkovém ústavu v i postupně jako památkář, vedoucí úseku památkové péče, ředitel. Od ředitel územního odborného pracoviště v i Mgr. Pavel Konečný odborný náměstek nar Po maturitě na SVVŠ studoval na UP v i. Nejdříve ukončil tři semestry oboru historie čeština na pedagogické fakultě a potom přešel na filozofickou fakultu, kde začal studovat obor čeština uměnověda, který ukončil pod názvem výchova a vzdělávání dospělých v roce V období 1975 až 1991 působil jako vedoucí a dramaturg olomouckého Divadla hudby. V roce 1991 nastoupil do zaměstnání v Památkovém ústavu v i do funkce vedoucího oddělení evidence, dokumentace a informatiky, kde se odborně věnoval zpracování a vydávání seznamů nemovitých kulturních památek a zajišťoval soustavnou dokumentaci církevního mobiliáře v rámci integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví. Od roku 2003 vykonává funkci vedoucího úseku památkové péče, odborného náměstka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v i. Abecední seznam pracovníků národního památkového ústavu ke dni Biňovec Karel, Ing. arch., ředitel 2. Bláha Josef, PhDr., archeolog, A 3. Bláhová Zdenka, PhDr., památkářka, PP 4. Blažková Irena, Ing., vedoucí oddělení KOP, PP 5. Bradová Jana, uklízečka, PIO 6. Březina Josef, Ing., památkář, PP 7. Buršík Dalibor, Ing., samostatný referent, PP 8. Černůšková Jana, Mgr., právník, EP 9. Davidová Kamila, Bc., památkářka, PP 10. Dehnerová Hana, Mgr., archeoložka, A 11. Divišová Lenka, zahradnice, PIO 12. Doležal Martin, průvodce, SH Šternberk 13. Faltýnek Karel, technický pracovník, A 14. Fiala František, správce st. zámku Velké Losiny, PIO 15. Fialová Blanka, správce st. zámku Velké Losiny, PIO 16. Finsterle Stanislav, technický pracovník, SH Bouzov 17. Gottwaldová Helena, kastelán, SH Šternberk 18. Grassová Helena, Ing., památkářka, PP 19. Grégr Jan, pomocný pracovník při arch. výzkumech, A 20. Heinrichová Monika, SH Bouzov 21. Hekelová Chrisula, fotografka, PP ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 7

8 22. Hlavinková Alena, Ing., investiční technik, SB 23. Hrabicová Magda, mzdová účetní, EP 24. Chupík František, Mgr., vedoucí útvaru PIO 25. Janovská Jana, sekretářka, EP 26. Jedináková Kristína, Mgr., památkářka, PP 27. Kaláb Jiří, Mgr., památkář, PP 28. Kargerová Julie, zahradnice, PIO 29. Kašparová Petra, dokumentátorka, PP 30. Klimešová Sylva, dokumentátorka, PP 31. Kohlerová Zuzana, průvodce, SH Bouzov 32. Komendová Nelly, Ing., památkářka, PP 33. Konečný Pavel, Mgr., územní konzervátor, vedoucí útvaru PP 34. Konůpková Alena, dokumentátorka, PP 35. Kořínková Kateřina, správce st. zámku Jánský Vrch, PIO 36. Kozlová Olga, dokumentátorka, PP 37. Krčálová Milena, pokladní, PIO 38. Krejsa Jiří, průvodce, Jánský Vrch 39. Kříž Stanislav, technický pracovník, SH Šternberk 40. Kunčarová Věra, dokumentátor, EDI 41. Laššák Jozef, Ing., památkář, PP 42. Malínková Ludmila, uklízečka, PIO 43. Mareš Petr, samostatný referent, PP 44. Marešová Růžena, dokumentátorka, PP 45. Marková Jarmila, Ing., památkářka, PP 46. Marková Zuzana, kastelán, SH Bouzov 47. Mičková Petra, dokumentátorka, PP 48. Michna Pavel, PhDr., vedoucí útvaru A 49. Neckařová Dobroslava, Ing. arch., památkářka, PP 50. Nejezchleba Jaroslav, technický pracovník, SH Nouzov 51. Odložilová Jana, průvodce, SH Bouzov 52. Orálková Iva, Mgr., vedoucí oddělení EDI, PP 53. Oravová Milada, samostatná referentka, PP 54. Otruba Zdeněk, technický pracovník, PPP 55. Papadopulosová Alena, uklízečka, PIO 56. Papoušek Miroslav, Mgr., vedoucí oddělení SP, PP 57. Peřinová Jana, průvodce, SH Šternberk 58. Polejová Jindřiška, samostatná referentka, A 59. Přidal Miloslav, samostatný referent, SB 60. Přidal Vlastimil, technický pracovník, SH Bouzov 61. Přidalová Světlana, uklízečka, SH Bouzov 62. Pulkrtová Eva, Ing., památkářka, PP 63. Rensa Lubomír, průvodce, PIO 64. Richterová Helena, Mgr., vedoucí útvaru PPP 65. Róka Marek, technický pracovník, SH Bouzov 66. Roubík Jiří, Ing., památkář, PP 67. Rózsár Mikuláš, Mgr., vedoucí útvaru SB 68. Rychlý Milan, technický pracovník-průvodce, PIO 69. Schindlerová Magdalena, konzervátorka, A 70. Schwarzerová Taťána, uklízečka-zahradnice, PIO 71. Srovnal Zdeněk, kreslič, A 72. Staněk Vlastimil, výtvarník, PPP 73. Straková Blanka, průvodce, SH Šternberk 74. Susserová Šárka, průvodce, SH Bouzov 75. Šádková Anna, kreslička, A 76. Šlézar Pavel, Mgr., archeolog, A 77. Štáblová Jitka, Ing. arch., památkářka, PP 78. Tomášková Marcela, Ing., ekonomka, EP 79. Tomka Václav, pomocný pracovník při arch. výzkumech, A 80. Tomková Zdena, dokumentátorka, PP 81. Vaňková Lenka, památkář, PIO 82. Večeřa Petr, technický pracovník, A 83. Večeřová Anna, konzervátorka, A 84. Vítečková Kateřina, Mgr., památkářka, PP 85. Vítek Tomáš, Mgr., památkář, PPP 86. Vlčková Renáta, účetní, EP 87. Vymětal Petr, technický pracovník, SH Bouzov 88. Wallová Helena, konzervátorka, A 89. Zatloukal Richard, Mgr., vedoucí odd. arch. výzkumů, A 90. Živný Michal, Mgr., archeolog, A Mateřská dovolená: 91. Bártová Irena, průvodce SH Bouzov 92. Blanka Roubíková, Ing. arch., památkářka, P Poznámka Seznam pracovníků obsahuje kromě bližšího zařazení rovněž označení organizačního útvaru či oddělení. Bylo použito následujících zkratek: A útvar archeologie SB útvar správy budov PIO útvar provozu instalovaných objektů PP útvar památkové péče PPP útvar průzkumů, prezentace a propagace EP útvar ekonomicko-právní KOP oddělení konzervace a obnovy kulturních památek 8 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

9 Adresář národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v i rok 2004 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v i je odbornou organizací státní památkové péče ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a dalších novelizací s působností v okresech, Jeseník, Přerov, Šumperk a Prostějov. Ředitel sekretariát ředitele Horní náměstí , , fax Útvar ekonomicko-právní Referát ekonomicko-organizační Referát právní Horní náměstí , , Útvar správy budov Horní náměstí , Útvar provozu instalovaných objektů Vedoucí útvaru Horní náměstí Státní zámek Jánský Vrch Javorník Státní zámek Velké Losiny Velké Losiny Státní hrad Bouzov Bouzov /202/ Státní hrad Šternberk Šternberk Horní nám Expozice lidové architektury Příkazy Galerie Fojtství Svatý Kopeček Galerie Petrášův palác Horní náměstí Útvar památkové péče Vedoucí útvaru územní konzervátor Horní náměstí , Oddělení konzervace a obnovy kulturních památek Horní náměstí , , , , , Dislokované pracoviště Přerov Přerov Smetanova ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 9

10 Dislokované pracoviště Šumperk a Jeseník Šumperk Hlavní Oddělení archeologických výzkumů Michalská Oddělení specialistů (restaurování památek, archeologické památky, památky židovské kultury, technické památky, lidová architektura, historické parky a zahrady) Horní náměstí , , , , , Oddělení evidence, dokumentace a informatiky Horní náměstí , , , , , , , , Fotodílna Franklinova Oddělení průzkumů, propagace a prezentace Horní náměstí , , , , Útvar archeologie Vedoucí Horní náměstí , Členové Památkové rady PhDr. Jitka Balatková historička, Zemský archiv Opava, pobočka Doc. Ing. akad. arch. Václav Girsa akademický architekt, Praha Ing. arch. Naďa Goryczková architektka, NPÚ ÚOP v Ostravě Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. Ústav dějin umění AV ČR, Praha Prof. Bohdan Kaňák historik, Státní okresní archiv, Ing. Vítězslav Koukal etnograf, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., - architekt, NPÚ ÚOP v Ostravě PhDr. Miloš Melzer, CSc. etnograf, Vlastivědné muzeum, Šumperk PhDr. Karel Müller historik, heraldik, a archivář, Zemský archiv, Opava PhDr. Tomáš Niesner historik, Muzeum Bruntál PhDr. Marek Perůtka historik umění, FF UP, Prof. PhDr. Miloš Stehlík historik umění, NPÚ ÚOP v Brně Ing. arch. Antonín Škamrada architekt, Doc. PhDr. Josef Štulc historik umění, NPÚ, ústřední pracoviště, Praha Prof. PhDr. Milan Togner historik umění, FF UP, Doc. PhDr. Josef Unger, CSc. archeolog, PVF MU, Brno 10 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

11 ODBORNÉ ČINNOSTI Úkoly výzkumu a vývoje Protokol z oponentury institucionálních úkolů výzkumu a vývoje (IÚVV) Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v i řešených v roce 2004, konané dne 16. prosince 2004 v zasedací místnosti NPÚ ÚOP Hodnotitelská komise: Ing. arch. Karel Biňovec, ředitel NPÚ ÚOP v i Mgr. Pavel Konečný, územní konzervátor NPÚ ÚOP v i Doc. Ing. arch. PhDr. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., územní konzervátor NPÚ ÚOP v Ostravě, předseda komise PhDr. Tomáš Niesner, Okresní muzeum v Bruntále Doc. PhDr. Josef Štulc, hlavní konzervátor NPÚ, ústřední pracoviště, předseda, omluven PhDr. Pavel Michna, tajemník komise. I. Organizační podmínky 1. Mezi 9. hod. až 14. hod. bylo obhájeno celkem 12 IÚVV. Řešitelé předložili komisi výstupy v podobě textové, obrazové a případně i plánové, demonstrovali na konkrétním příkladu zpracovaný počítačový program, seznámili ji s metodikou práce, přínosem pro památkovou péči, průběhem řešení a finančními náklady. II. Seznam výzkumných úkolů, výsledky jejich řešení a hodnocení: (abecedně řazeno dle jmen řešitelů) Kód úkolu: 89/2004 Název: Databáze umělecko-kovářských a zámečnických doplňků architektury let 1850 až 1914 na ku. Část 3 Řešitel: Ing. arch. Karel Biňovec Náklady: celkem Kč materiál Kč služby Kč cestovné Kč Popis a cíl úkolu: Cílem úkolu je vytvoření databáze umělecko-kovářských a zámečnických doplňků architektury z období let 1850 až 1914 na ku. Výsledek řešení: Vedle dokumentace tradičními technologiemi bylo provedeno fotogrammetrické zaměření některých, zejména nepřístupných artefaktů. Také pokračoval archivní výzkum, zaměřený mimo jiné na dílo Johanna Lefendy. Podařilo se určit autorství tohoto majitele olomoucké umělecko-zámečnické dílny. Dokumentačně i měřičsky jsou zachyceny všechny olomoucké práce. Pozornost byla věnována i artefaktům z hradu Bouzova, především ve spojitosti s osobou projektanta prof. G. J. von Hauberrissera z Mnichova. Veškerá dokumentace kovářských a zámečnických prvků je uložena na CD. Výhled: Úkol byl ukončen. Hodnocení komise: Komise konstatuje, že úkol byl kvalitativně i kvantitativně splněn na požadované úrovni. Vytvořený dokumentační soubor představuje cenný příspěvek k poznání mobiliáře interiéru města i mimoměstských památkových objektů. Kód úkolu: 90/2004 Název: Archivní výzkum lidové architektury. Digitalizace části archivu prof. Antonína Kuriala. Část 3 Řešitel: Ing. arch. Karel Biňovec Popis a cíl úkolu: Úkol nebyl v roce 2004 řešen. Kód úkolu: 80/2004 Název: Architektonické tvarosloví historické zástavby Předhradí v i. Část 2 Řešitelka: PhDr. Zdenka Bláhová Náklady: celkem Kč materiál Kč služby Kč cestovné Kč Popis a cíl úkolu: Cílem úkolu je dokumentace formálního aparátu staveb olomouckého Předhradí pro zachycení starého stavu. Vyplyne z ní inventář typů jednotlivých architektonických detailů, jako jsou okna, dveře, portály, zábradlí, dlažby, konzoly, označující tabulky, ozdobné kotlíky, historické komíny atd., což bude využito v aktuální památkové praxi. ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 11

12 Výsledek řešení: Proveden byl terénní průzkum 62 objektů a fotodokumentace jejich architektonických detailů, pořízeno 800 snímků, a to částečně klasickou, částečně digitální technikou, byly shromážděny informace k charakteristice jednotlivých objektů z literatury, písemných a obrazových pramenů. Výhled: Dokumentace objektů Předhradí byla tímto ukončena a pro příští rok je navrženo pokračovat ve zpracovávání materiálu získaného v obou etapách řešení. Hodnocení komise: Komise konstatuje, že úkol byl splněn, a to v nadstandardní kvalitě, a doporučuje pokračovat v katalogizaci typů detailů a celkovém vyhodnocení získaného materiálu. Vysoce oceňuje způsob a provedení a navrhuje rozpracovat je do podoby metodiky, která by byla využívána i jinými pracovišti památkového ústavu. Dále navrhuje vypracovat způsob elektronického registru výstupů výzkumu. Kód úkolu: 91/2004 Název: Soupis ohrožených umělecky hodnotných náhrobků nacházejících se na hřbitovech městských částí e. Část 2 Řešitelka: Bc. Kamila Davidová Náklady: celkem Kč materiál Kč služby Kč cestovné Kč Popis a cíl úkolu: Předmětem řešení bylo vybrat okruh náhrobků nacházejících se na hřbitovech městských částí e Nová Ulice, Slavonín a Svatý Kopeček, které vykazují výjimečné uměleckohistorické hodnoty a kterým hrozí nebezpečí zániku nebo nevhodného novodobého zásahu. Proveden byl terénní výzkum, vybrány náhrobky odpovídající uvedeným hlediskům, zjištěn jejich současný stav a pořízena fotodokumentace. Pak bylo provedeno vyhodnocení a navržen postup opravy náhrobků. Poznatky byly zpracovány do podoby soupisu s tím, že u každého náhrobku byl vyhotoven uměleckohistorický popis, uveden technický stav a návrh opatření. Výsledek řešení: Hlavním přínosem řešeného úkolu je soustředění informací, které pak budou využívány nejen organizací památkové péče, ale jsou i argumentem pro zachování kvalitních a uměleckohistoricky hodnotných náhrobků na hřbitovech spravovaných Úřadem města. Výhled: Úkol dokončen. Hodnocení komise: Komise považuje úkol za splněný. Jeho výstup je důležitým přínosem nejen pro rozhodování odborné organizace památkové péče, ale zejména pro rozhodování správy hřbitovů. Kód úkolu: 84/2004 Název: Koncepce expozice lidové architektury v Příkazích u e. Část 7 Řešitel: Mgr. Jiří Kaláb Náklady: celkem Kč materiál Kč nákup majetku Kč služby Kč Popis a cíl úkolu: Záměrem tohoto dlouhodobého úkolu je vytvořit celkovou koncepci propagace zásad a výsledků práce státní památkové péče na vesnici tak, aby směřovala svým účinem jak k široké veřejnosti, tak i k vlastníkům nemovitých kulturních památek na venkově. Součástí úkolu je průzkum a návrhy aplikace tradičních technologií, zpracování a použití tradičních materiálů a propagace, jakož i prezentace výstupů. Výsledek řešení: 1. Sbírkové předměty v expozici v Příkazích dokumentující tradiční život na vesnici byly inventarizovány a výstup uložen na CD. Zjištěna byla duplicita některých předmětů. Vzhledem k tomu, že NPÚ není muzeum, předměty využije jen k dokreslení památkové péče na vesnici. Reálie už se nenakupují a přijímají se jen případné dary. Fond zatím není evidován jako sbírka. 2. V expozici byla uskutečněna výstava o památkové péči na vesnici prezentující VPZ a VPR v kém kraji. 3. V této souvislosti byl proveden výzkum vesnických vrat: v 70 obcích bylo studováno na 150 jednotlivin, všechny byly dokumentovány fotograficky a měřičsky, opatřeny popisem a údaje pak byly přeneseny na CD. 4. Dále proběhla mezi usedlostmi čp. 53 a 54 dostavba zídek, a to ve spolupráci se studenty Střední školy památkové péče v Šumperku. Do zídky byla sazena vrata vyrobená studenty zmíněné školy s kovářskými prvky od firmy Běhal. Výhled: Řešitel navrhuje v příštím roce pokračovat v řešení navazujícího úkolu. Hodnocení komise: Komise považuje úkol za kvalitativně i kvantitativně splněný a vysoce oceňuje jeho přínos k poznání tradičního vybavení venkovských sídlišť. Doporučuje pokračovat v příštím roce doku- 12 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

13 mentací VPZ, a to konkrétně průzkumem vrat. Upozorňuje na nutnost profesionální fotodokumentace, která je v obhajovaném úkolu v některých případech nedostatečná. Kód úkolu: 83/2004 Název: Pasportizace a zpracování návrhů na prohlášení kulturních památek Řešitel: Mgr. Pavel Konečný Spoluřešitelé: Mgr. Miroslav Papoušek, Ing. Jozef Laššák, Bc. Kamila Davidová, Ing. Josef Březina, Ing. Eva Pulkrtová Náklady: celkem Kč OON Kč služby Kč cestovné Kč Popis a cíl úkolu: Průzkum, revize a dokumentace památkového fondu nemovitého i movitého v oblasti působnosti územního odborného pracoviště v i za účelem prohloubení informační báze o stávajících kulturních památkách a vyhledávání památkově hodnotných objektů či předmětů vhodných na prohlášení za kulturní památku. Jde o dlouhodobý úkol, soustavně zařazovaný mezi institucionální úkoly ústavu. Výsledek řešení: Návrhy vyhlášení nemovitých kulturních památek na okresu Jeseník: Bernartice u Javorníka, parc. č. 2236/2, hrobka rodiny Latzelů. Podnikatelskou jesenickou rodinou Latzelů se Mgr. Michaela Neubauerová již delší dobu zabývá, a proto pro potřebu vyhlášení za nemovitou kulturní památku toto téma zpracovala. Latzelovi se nejen významně podíleli na rozvoji průmyslu na území Jesenicka, ale obohatili i architekturu 19. století na Jesenicku. Majetkem rodiny byl zámek v Tomíkovicích, dnešní Lesní správa v Javorníku, zámek v Bernarticích, zámek v Červené Vodě, již neexistující zámek v Horních Heřmanicích, zámeček ve Vápenné četné vápenky, na hřbitovech v Bernarticích a ve Vidnavě se nacházejí rodinné hrobky, na starém hřbitově ve Skorošicích dodnes stojí Kalvárie od Bernarda Kutzera pro Josefa Latzela. Historické prameny jsou doplněny seznamem literatury zabývající se rodinou a historickými a současnými fotografiemi. Vidnava, parc. č. 78, lékárna U černého orla, Lékárenská ul. čp. 40. V rámci spolupráce vypracoval lékárník Pharm. Dr. Vít Starý jako spoluřešitel úkolu dílo k historii lékáren na Jesenicku. Samostatně se v něm věnuje historii lékáren v Bílé Vodě, Vidnavě, Javorníku, Zlatých Horách, Jeseníku, Mikulovicích a v Lipové. Shromážděné údaje se zabývají historií i současností jesenických lékáren. Historické prameny uvedené v publikaci slouží jako podklad při zpracování návrhů k prohlášení objektů na Jesenicku za kulturní památky. Vidnava, parc. č. 267, Vila Mladek, ul. 9. května čp Mgr. Bohumila Tinzová vyhledala historické prameny k podnikatelským vilám města Jeseníku a k novobarokní vile čp. 241 ve Vidnavě. V práci je uvedena historie vil postavených kolem textilní továrny v Jeseníku založené Josephem Raymannem: Raymannova vila, vila Erwina Regenharta, vila Erwina Weisse, vila Ernsta Regenharta, Cwrzkova vila, Opeltova vila, Brassova vila, dnešní Dům dětí a mládeže, dům čp. 34 a dům čp. 37. K vile Ernsta Regenharta se dochovaly plány, které jsou přiloženy k její historii. Pro Raymannovu vilu zůstal zachován v archivu situační plán z doby historizující a secesní přestavby statku. Přílohou jsou historické i současné fotografie. Práce bude sloužit jako podklad při zpracování návrhů k prohlášení těchto památkově hodnotných objektů na za kulturní památky. Návrhy vyhlášení nemovitých kulturních památek na okresu Přerov: Boškov Hřbitovní kostel sv. Maří Magdalény kazatelna, konec 18. století, klasicismus, autor neznámý dvě kropenky, 2. polovina 18. století, autor neznámý Hlinsko Farní kostel sv. Bartoloměje socha Panny Marie s dítětem, 2. polovina 18. století, autor neznámý zvon, 1764, rokoko, autor zvonař Valerius Obletter Hranice Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele zvon, poslední třetina 15. století, autor zvonař Václav Římskokatolická fara čp. 38 socha anděla, druhá polovina 18. století, autor neznámý dvě sošky andílků světlonošů, druhá polovina 18. století, autor neznámý Hřbitovní kostelík Narození P. Marie v Pasekách, tzv. Kostelíček zvon, 1501, autor neznámý ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 13

14 Jezernice Farní kostel sv. Martina zvon, 1601, autor Zachariáš Milner zvon, 1779, autor Wolfgang Straub Lipník nad Bečvou Farní kostel sv. Jakuba Většího boční oltář Zvěstování P. Marie, 1. polovina 18. století, obraz 19. století (autor Ignaz Berger) skříň na paramenta, 18. století, autor neznámý zvon Barbora na zvonici při kostele sv. Jakuba Většího, 1695, autor Jiří Reimer Římskokatolická fara čp. 67 soubor 10 portrétů duchovních správců farnosti v Lipníku nad Bečvou z období od konce 17. století do první poloviny 19. století cechovní pokladna, intarzované dřevo, první polovina 19. století, autor neznámý dva postavníky, dřevo, řezbářská výzdoba, první polovina 19. století, autor neznámý Filiální kostel sv. Františka Serafínského soubor čtyř židlí, polovina 19. století, biedermayer, autor neznámý dvě skříňky na ukládání liturgického náčiní, 18. století, autor neznámý lavabo, mramor a kov, 18. století, autor neznámý soubor čtyř skříní, dřevo a kov, 18. století, autor neznámý Radnice čp. 89 obraz Hornatá krajina, olej na plátně, kolem roku 1850, autor F. Kučera obraz Muzicírující rodina, olej na plátně, 1. třetina 17. století, autor Hendrik van Balen (?) obraz Zřícenina hradu Helfštýna, olej na dřevě, 1868, autor Šimon Tadeáš Milián váza, porcelán, 19. století, autor neznámý zvon, rok 1613, autor neznámý Zámek čp. 358 obraz Zátiší se zvěří a ovocem, olej na plátně, 19. století (?), autor neznámý Podhoří (Lipník nad Bečvou Podhoří) Farní kostel sv. Havla zvon, rok 1717, autor Jiří František Reimer soubor čtyř svícnů, cín, 2. polovina 18. století, autor neznámý Potštát Farní kostel sv. Bartoloměje zvon, 1798, autor František Stanke Rokytnice u Přerova Zámek čp. 1 zrcadlo, 2. polovina 19. století, autor neznámý lustr, dřevo, 19. století, autor neznámý obraz Krajina s jezerem, olej na plátně, 19. století, autor neznámý obraz Krajina s mlýnem, olej na plátně, 19. století, autor neznámý Soběchleby Římskokatolická fara čp. 38 soška Madony s dítětem, dřevo, rok 1727, autor neznámý Tovačov Římskokatolická fara čp. 160 soubor šesti obrazů duchovních správců farnosti v Tovačově: Farní kostel sv. Václava soška Kristus Vítězný, dřevo, 2. polovina 18. století, autor neznámý soška Kristus Vítězný, dřevo, 2. polovina 18. století, autor neznámý Hřbitovní kostel sv. Jiří lustry, soubor dvou lustrů, sklo, 19. století, autor neznámý Všechovice Farní kostel sv. Trojice zvon Maria, rok 1631, autor neznámý Návrhy vyhlášení nemovitých kulturních památek na okresu Šumperk: Branná Římskokatolická fara čp. 113 socha P. Marie s dítětem, dřevo, 2. polovina 18. století, autor neznámý procesní kříž, dřevo, přelom 18. a 19. století, autor neznámý Rabenov Kaple sv. Josefa socha sv. Šebestiána, dřevo, 19. století, autor neznámý socha sv. Rocha, dřevo, 19. století, autor neznámý 14 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

15 Hynčice nad Moravou Kaple Navštívení P. Marie obraz Matky Boží Králické, dřevo, olejomalba, 2. polovina 18. století, autor neznámý socha sv. Jana Nepomuckého, dřevo, 2. polovina 18. století, autor neznámý oltář Navštívení P. Marie, dřevo, obraz olej na plátně, 2. polovina 18. století, autorem obrazu Ignác Raab procesní kříž, dřevo, přelom 18. a 19. století, autor neznámý svícny, soubor dvou svícnů, dřevo, polovina 18. století, autor neznámý Chrastice Kaple Nejsvětější Trojice socha Madony s dítětem, dřevo, 1. polovina 19. století, autor neznámý sousoší Kalvárie, dřevo, rok 1852, autor neznámý obraz sv. Floriána, 2. polovina 17. století, autor neznámý Výsledek řešení: Z území okresu Přerov bylo vypracováno celkem 55 návrhů na zapsání do seznamu movitých kulturních památek z 11 lokalit, 19 objektů, z nichž nejvýznamnější složkou je 22 obrazů, šest soch a 10 zvonů. Z okresu Šumperk je to celkem 12 návrhů na prohlášení movitých památek ze čtyř lokalit, čtyř objektů, z nichž nejvýznamnějších je šest soch, dva obrazy, dva procesní kříže, jeden soubor svícnů a jeden oltář s obrazem. Výhled: Vzhledem ke stěžejnímu významu bude úkol pokračovat i v roce Hodnocení komise: Komise oceňuje výstupy plnění úkolu, protože přinášejí nové poznatky o fondu kulturních památek kraje, který pomáhají rozšířit a chránit. Zvláště je třeba podtrhnout spolupráci s externími odborníky, pokud jde o zajišťování historických podkladů pro návrhy zápisů do seznamu. Kód úkolu: 85/2004 Název: Revize historických parků na území kého kraje (okres Jeseník a Prostějov) Řešitel: Ing. Jozef Laššák, spolupráce: Alena Konůpková, Ing. Dalibor Buršík Náklady: celkem Kč materiál Kč služby Kč cestovné Kč Popis a cíl úkolu: Příslušenstvím zámků a dalších objektů byly parky, jejichž historická hodnota se sice s odstupem času v mnoha případech velmi snížila, přesto však stále ještě lze řadu lokalit zachránit před úplnou devastací. Úkol si klade za cíl všechny tyto pozůstatky historických parků dokumentovat a připravit praktické pokyny pro jejich případnou obnovu. Výsledek řešení: Ve sledovaném roce byla jednak dokončena revize parků v okrese Jeseník, ale hlavně byla činnost zaměřena na okres Prostějov. Zde byl předmětem pozornosti skvost mezi zámeckými parky park v Čechách pod Kosířem. Rovněž ve Vřesovicích, kde nenáleží k zámku, byl park revidován. Sestavený materiál je důležitý pro jednání o obnově a údržbě. Výhled: V novém Programu vědy a výzkumu není zatím projekt historické zahrady a parky zařazen, takže pokračování projektu je ohroženo. Hodnocení komise: Komise požaduje, aby bylo možno v projektu pokračovat, zejména pak v oblasti vědeckého vyhodnocování drobných staveb situovaných v parcích a zahradách, jako jsou oranžérie, altány, romantické stavby atd. Příklad si lze vzít v tomto směru z Německa, kde pracuje řadu let společnost oranžeristů, přispívající podstatným dílem k zachování těchto staveb. Komise v jinak hodnotném a pro památkovou péči cenném materiálu postrádala návrh opatření, která by se mohla poskytnout obcím. Tento požadavek byl bezodkladně splněn a dnes už tvoří poslední list zpracovaného materiálu. Opatření jsou zpracována pro parky u sanatoria ve Zlatých Horách, u zámku v Čechách pod Kosířem a pro zahradu ve Vřesovicích u kostela sv. Petra a Pavla. Kód úkolu: 88/2004 Název: Bastionová pevnost. Část 6. Úprava plánů z hlediska aktuálních potřeb Řešitel: PhDr. Pavel Michna Náklady: celkem Kč služby Kč Popis a cíl úkolu: Institucionální úkol navazuje na projekt financovaný z účelových prostředků MK ČR s názvem Bastionová pevnost I. Památková dokumentace. Jeho náplní bylo v roce 1997 v Rakouském státním archívu - Válečném archívu ve Vídni vybrat nejdůležitější kusy plánové dokumentace olomoucké bastionové pevnosti a ty nechat ofotografovat. Získat se tak podařilo 94 barevných negativů zobrazujících 83 plánů z let (1686, 1717) ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 15

16 Aby nezůstal cenný dokumentační soubor plánů, nákresů a konstrukčních detailů pevnostního opevnění jen z menší části využitelným torzem, je třeba všechny zpracovat do prakticky využitelné podoby. Při zpracování jednotlivých plánů bude třeba vedle celkového snímku vytvořit čtyři až pět výřezů samostatně kalibrovaných, což představuje asi 400 tisků o vysoké technologické náročnosti. V rámci letos obhajovaného úkolu Bastionová pevnost VI. Úprava plánů z hlediska aktuálních potřeb bylo zpracováno 15 negativů ( až ) včetně jejich detailů, šlo-li o znázornění větších ploch, kde byly podrobnosti málo zřetelné. Tisky byly provedeny po novém skenování originálů ve fotokvalitě na formát A3. Výsledek řešení: Soubor plánů č. inv až a jejich výřezů zvětšených do formátu A3 rozšířil fond této dokumentace vytvořený v uplynulých letech. Hmotný výstup řešení úkolu bude po ucelení s ostatními ještě zbývajícími soubory uložen v plánovém archivu NPÚOL. Výhled: V roce 2005 budou práce na řešení úkolu pokračovat zpracováním posledního souboru negativů. Hodnocení komise: Komise považuje dlouhodobě řešený úkol za neobyčejně významný přínos k poznání důležité etapy urbanistického vývoje města e, jíž byla funkce bastionové pevnosti. Komise doporučuje v řešení pokračovat i v příštím roce. Kód úkolu: 92/2004 Název: Digitalizace a aktualizace Seznamu nemovitých kulturních památek místního a regionálního významu okresu. Část 2 Řešitelka: Mgr. Iva Orálková Náklady: celkem Kč materiál Kč služby Kč cestovné Kč Popis a cíl úkolu: Cílem projektu bylo vytvoření počítačové databáze, která zohledňuje údaje zjištěné v rámci plnění grantového úkolu a v průběhu let 2003 až 2004 průzkumem v terénu aktualizované ve spolupráci s dokumentátorkami Růženou Marešovou a Petrou Mičkovou. Výsledek řešení: V terénu bylo revidováno asi objektů, pořízena fotodokumentace a zpracovány umělecko-historické popisy, které jsou v databázi uvedeny včetně odkazů na odbornou literaturu, dřívější restaurátorské zásahy či rekonstrukce příslušných objektů. Výstupem je databáze na CD zpřístupňující památky odborné i laické veřejnosti. Výhled: Nejhodnotnější objekty budou navrženy k prohlášení za nemovité kulturní památky. Hodnocení komise: Komise považuje plněný úkol jak metodicky, tak i věcně za cenný příspěvek k poznání a uchování fondu kulturních památek okresu a doporučuje pokračovat v jeho plnění i v příštím roce. Kód úkolu: 82/2004 Název: Zpracování a realizace koncepce využití fortu Tabulový vrch v i Řešitel: Mgr. Miroslav Papoušek Spoluřešitelé: Mgr. František Chupík, PhDr. Pavel Michna Náklady: celkem Kč materiál Kč služby Kč OON Kč cestovné Kč Popis a cíl úkolu: Samostatný polygonální fort Tabulový vrch, postavený v letech , je unikátní technickou a vojenskou památkou spadající svou koncepcí s vnitřním reduitem do polygonálního systému opevňování rakouské inženýrské školy a v rámci celého bývalého habsburského soustátí nemá obdobu. Fort Tabulový vrch je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 23652/ Fort Tabulový vrch je v současné době majetkem státu a příslušnost hospodařit s tímto předmětným majetkem má Ministerstvo obrany České republiky, které zahájilo rezortní řízení ve věci jeho nepotřebnosti. Tato skutečnost se stala důvodem pro zpracování shora uvedených materiálů a následně pro zadání předmětného institucionálního úkolu pro rok Základním cílem sledovaného projektu je využití fortu jako instalovaného objektu s naučnou prohlídkovou trasou a se stálou expozicí pevnostního stavitelství se zaměřením na městské, bastionové a fortové opevnění e. Vlastní náplní úkolu byl výběr nejdůležitější plánové dokumentace včetně aktového materiálu k olomoucké táborové neboli fortové pevnosti 19. století a zpracování libreta a scénáře prozatímní expozice na téma Bastionová a fortová pevnost. Výsledek řešení: V rámci výzkumu byla shromážděna plánová a obrazová dokumentace charakterizující stavební vývoj permanentních objektů olomoucké táborové neboli fortové pevnosti. Na základě podrobných rešerší archivních fondů v Rakouském státním 16 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

17 archivu Válečném archivu ve Vídni z období let (1800) k bastionové a fortové pevnosti byly pořízeny xerokopie nejdůležitějšího aktového materiálu a 120 barevných negativů plánů. Dále bylo naskenováno 53 plánů permanentních pevnostních objektů ze Sbírky plánů pevnosti z Vojenského historického archivu v Praze z období let a byly pořízeny letecké snímky e a okolí dokumentující rozsah předmětné fortové pevnosti. V rámci terénního průzkumu byla doplněna podrobná fotodokumentace permanentních fortů pevnosti (fort Tabulový vrch, fort IV., XX., XXII.). Závěrem byl zpracován scénář Bastionové pevnosti a libreto Fortové pevnosti. Prozatímní expozice nebyla dosud realizována. Hodnocení komise: Komise považuje tento úkol za neobyčejně významný, a to především z toho důvodu, že pomáhá odstranit letitý dluh, jímž bylo zanedbávání fortifikační historie města e. Doporučuje pokračovat v soustřeďování a zpracovávání plánové a další dokumentace s ohledem na jedinečnost bastionové, jakož i táborové a fortové pevnosti v rámci střední Evropy. Také navrhuje navázat styky s jinými evropskými pevnostními městy. Komise doporučuje usilovat o získání fortu a v případě, že se se tento záměr nepodaří, navázat jednání s novým vlastníkem ve věci vybudování proponované expozice. Kód úkolu: 94/2004 Název: Výzkum technického dědictví na území kého kraje. Průmyslové pálení vápna a vápenné pece. Část 3 Řešitel: Mgr. Miroslav Papoušek Náklady: celkem Kč materiál Kč OON Kč služby Kč cestovné: Kč Popis a cíl úkolu: Řešený úkol vychází z potřeb památkové péče, zabývající se industriálními a technickými památkami, a je oborově zaměřen na výrobu vápna. Cílem úkolu je zmapování historického vývoje vápenictví a pořízení komplexní dokumentace dochovaných vápenných pecí, postavených v letech 1833 až 1920 a dochovaných roztroušeně na území kého kraje v lokalitách, které ve sledovaném období patřily k významným centrům pálení vápna. Výsledek řešení: Na území kého kraje se do dnešní doby zachovaly dva typy vápenek: šachtové a kruhové systému Hoffmann, postavené v období let 1833 až Jedná se o jednoduché šachtové vápenky o jedné šachetní peci a o dvojité šachtové vápenky o dvou šachetních pecích a dále o dvě kruhové vápenky systému Hoffmann. V rámci projektu byl pořízen soupis všech dochovaných vápenných pecí, a to jak evidovaných jako kulturní památky, tak i neevidovaných, postavených v letech 1833 až U jednotlivých objektů vápenných pecí jsou uvedeny základní informace, sestávající ze stručné historie, popisu výrobního objektu i způsobu současného využití. V přílohách k vápenným pecím se nachází mapové podklady, podrobná fotodokumentace současného stavu a dostupná dobové ikonografie. S ohledem na velmi chatrný stav dochování jednotlivých šachtových vápenek bylo ve spolupráci s oddělením stavebně-historických průzkumů zaměřeno celkem osm šachtových vápenek. Součástí řešeného úkolu byly externě zpracovávané rešerše k industriálním a technickým památkám, tj. i k vývoji pálení vápna, z archivních inventářů velkostatkových fondů, deponovaných v Zemském archivu v Opavě, které poslouží v budoucnu k snadnější a rychlejší orientaci v případě dalších technických oborů. Excerpováno bylo 16 archivních fondů z let 1381 až 1945 s počtem 421. Výhled: Úkol bude pokračovat v roce 2005 čtvrtou etapou. Hodnocení komise: Komise považuje výsledky úkolu za neobyčejně záslužné a objevné dílo, a proto doporučuje v jeho řešení pokračovat. Za zvláště cenné považuje zaměření osmi šachtových vápenek, což umožnilo stanovit typové odlišnosti. Kód úkolu: 81/2004 Název: Digitalizace Plánu ochrany MPZ Zlaté Hory v programu URBIST. Část 3 Řešitelka: Ing. Eva Pulkrtová Spoluřešitelka: Petra Kašparová Náklady: celkem Kč materiál Kč služby Kč cestovné Kč Popis a cíl úkolu: Digitalizace Plánu ochrany MPZ Zlaté Hory zpracovaného v roce 1999 Ing. arch. K. Biňovcem a Ing. Evou Pulkrtovou. Cílem je nejen digitální podoba plánu ochrany, ale současně i doplnění nových odborných, vědecky vyhodnocených poznatků, důležitých pro rozhodování orgánů a organizace státní památkové péče. Výsledek řešení: Všechny objekty MPZ Zlaté Hory mají vyplněný hodnotící list a listy objektu. Karty jsou přiřazeny k interaktivní mapě, každá karta má ak- ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 17

18 tuální fotografii objektu. V praktické podobě byl program komisi demonstrován firmou RNDr. Jiří Dvořák. Výhled: Úkol bude řešen i v roce Hodnocení komise: Komise oceňuje způsob provedení a doporučuje rozpracovat do metodiky vhodné i pro další územní pracoviště. Navrhuje systém popsat a zveřejnit ve Zprávách památkové péče. Kód úkolu: 95/2004 Název: Stavebně historický výzkum vybraných kulturních památek Řešitelka: Mgr. Helena Richterová Spoluřešitel: Mgr. Tomáš Vítek Náklady: celkem Kč materiál Kč služby Kč cestovné Kč Popis a cíl úkolu: Stavebně historické průzkumy byly zpracovány dle metodiky č. 23 Státního ústavu památkové péče (2001) na vybraných nemovitých kulturních památkách zapsaných ve Státním seznamu v oblasti působnosti NPÚ ÚOP v i. Výsledek řešení: Bylo provedeno devět výzkumů na osmi objektech (okres Jeseník 1, okres 3, okres Prostějov 1, okres Přerov 3). Výstupem byl jeden stejnopis zjištění ke každému objektu. Byla provedena digitalizace SHP pěti objektů na CD. Výhled: Řešení úkolu bude probíhat i v roce 2005 dle potřeb stavebníků, a to v rámci Výzkumného záměru NPÚ na léta Hodnocení komise: Komise konstatovala, že úkol byl splněn. Kód úkolu: 96/2004 Název: Večerní osvětlení městského interiéru z pohledu památkové péče. Část 2. Porovnání realizací večerního osvětlení v Praze a i Řešitelka: Mgr. Kateřina Vítečková Náklady: celkem Kč materiál Kč služby Kč cestovné Kč Popis a cíl úkolu: Institucionální úkol byl zaměřen na večerní osvětlování architektury, světelnou reklamu a slavnostní osvětlení významných městských dominant. Hlavní téma představuje analýzu praxe osvětlování večerního městského prostoru, pro který se elektrické světlo stává jedním z hlavních atributů a zcela proměňuje tvářnost budov i urbanistického celku. První část úkolu byla zpracována ve svém současném stavu se zaměřením na konkrétní pozitivní a negativní realizace. Byly konfrontovány konkrétní dokumentované příklady se zásadami vhodných typů osvětlování v jednotlivých oblastech (architektura, slavnostní osvětlení a světelná reklama). Zmíněná problematika byla v olomouckém prostředí řešitelkou zpracována v roce 2002 a dalším záměrem je zpracovanou oblasti srovnat s konkrétními realizacemi večerního osvětlení v Praze. Srovnávací práce si vyžádala vytvoření obsáhlé obrazové dokumentace. Přínos pro památkovou péči je především praktický aplikace těchto zásad na shromážděném fotografickém materiálu, který je demonstrován na pozitivních a negativních příkladech. Nevhodný přístup k osvětlování objektů se podílí na jejich památkové degradaci. Výsledek řešení: Předpokládané využití úkolu institucemi památkové péče po zpracování druhé etapy bude spočívat v poskytnutí vodítka pro zvážení vhodné večerní prezentace památkových objektů a celkového pozitivního vyznění městských památkových rezervací. Publikování závěrů institucionálního úkolu v odborném periodiku (Zprávy památkové péče) může pozitivně ovlivnit odbornou veřejnost. Výhled: Úkol je ukončen. Hodnocení komise: Komise konstatuje, že zadání obou etap úkolu bylo řešitelkou splněno, formulovány byly zásady pro osvětlování památkových městských interiérů. Získán byl cenný srovnávací materiál. Kód úkolu: 87/2004 Název: Projekt geografického informačního systému (GIS) pro vytváření a správu archeologických údajů na území historického jádra města e. Část 3 Řešitel: Mgr. Richard Zatloukal Náklady: celkem Kč materiál Kč nákupy majetku Kč služby Kč cestovné Kč Popis a cíl úkolu: Třetí část úkolu si klade za cíl pokračovat v realizačním ověřování a následném doplňování databáze obohacené o obrazovou složku tak, aby ji bylo možné zpětně doplnit také do starších výzkumů. 18 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

19 Výsledek řešení: Funkce systému byla demonstrována komisi, výstup počítá s využitím volných programů. Laserové skenování lokality, zdiva či celé stavby umožňuje vytvářet mračna bodů s přesností na 2 mm. Systém lze využít i jinými pracovišti NPÚ. Jeho naplňování daty může provádět i externista. Výhled: Zaplňovat GIS daty dalších výzkumů z e. Hodnocení komise: Komise vysoce hodnotí připravovaný program, který považuje za významný pro zjednodušení, zrychlení a zpřesnění práce na zpracování nálezových zpráv. Doporučuje zařadit do nového VZ a pokračovat i v příštím roce. Celkové zhodnocení výsledků řešení institucionálních úkolů Komise konstatuje standardní, v některých případech až nadstandardní kvalitativní úroveň předkládaných řešení, která jsou cenným příspěvkem k rozšíření znalostí o památkách v oblasti působnosti NPÚ ÚOP v i. Zejména upozorňuje na nadstandardní výstupy řešení úkolu dr. Bláhové a Mgr. Papouška, které doporučuje aplikovat jako obecnou metodiku v celém památkovém ústavu. Rovněž úkol Mgr. R. Zatloukala posouvá řešení sledované problematiky na novou kvalitativní úroveň a je doporučen k širšímu využití. Zlepšit úroveň by však měly úkoly řešené na poli SHP. Celkově lze prohlásit, že požadované míře jsou naplňovány požadavky schváleného Výzkumného záměru. Přehled restaurátorských akcí v roce 2004 Okres Bouzov, kasule, restauruje ak. mal. L. Kaprasová Dub nad Moravou, kříž u jihovýchodního nároží kostela Očišťování Panny Marie, restauroval ak. soch. René Tikal Hněvotín, kostel sv. Leonarda, obraz sv. Jana Evangelisty z bočního oltáře sv. Jana Evangelisty, restaurovala ak. mal. M. Trizuljaková, 2 ks dveří, do předsíně a do sakristie, restauroval M. Zlámal, boční oltář sv. Jana Evangelisty a Neposkvrněného početí Panny Marie, umělé mramory, restauroval P. Svatoš Hněvotín, kostel sv. Leonarda, kamenné a štukové prvky interiéru kostela, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann Cholina, kostel Nanebevzetí Panny Marie, obraz Nanebevzetí Panny Marie, restaurovala ak. mal. R. Hamsíková, Dolní nám. 49, konzervace omítek a maleb, prováděl PhDr. L. Dvořák, Dolní nám. 49, restaurování štukové výzdoby pod oknem, restauroval ak. soch. René Tikal, pískovcový portál domu 28. října č. o. 15, restauroval ak. soch. Martin Kovařík, Ostružnická 4, transfery tří fresek, restauroval ak. mal. R. Surma, kostel sv. Michala, monstrance, restauroval I. Houska, kostel sv. Václava, kalich rejstř. č. ÚSKP 7002 a kování misálu, restauroval I. Houska, kostel sv. Václava, portativ, restauroval B. Žloutek a ak. mal. E. Kolmanová, Lafayettova ul. č. o. 7, kamenné schodiště v interiéru domu, restauroval René Seifried, Michalské schody, dveře strážního domku v zahradě vily Primavesi, restauroval M. Zlámal, Ostružnická ul. čp. 363, renesanční portál měšťanského domu, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann, Riegrova ul. č. o. 17, kamenné schodiště v interiéru měšťanského domu, restauroval René Seifried, Školní č. o. 1, pískovcový portál, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann, Ztracená 10, renesanční portál domu, restauroval ak. soch. Martin Kovařík, vstupní dveře, restauroval M. Zlámal, Ztracená č. o. 4, pískovcové portály a okenní ostění, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann, Žerotínovo nám. 6, pískovcový portál domu, restaurovali Pavel Hradilík a Jiří Finger, 8. května č. o. 29, kamenné prvky, restauroval ak. soch. René Tikal, kapucínský kostel, deskový obraz Bolestného Krista, restauroval ak. mal. P. Blattný, socha sv. Jana Nepomuckého, restauroval V. Stádník, Litovelská brána, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann, Libušina ul., sloup se sochou Panny Marie,, Litovelská brána, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann - Hejčín, kostel sv. Cyrila a Metoděje, kříž a makovice věže, restauroval Jiří Běhal Neředín, krematorium, vitráž s motivem Fénixe, restauroval T. Mitvalský ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI 19

20 - Svatý Kopeček, bazilika Navštívení Panny Marie, okna lucerny, restauroval O. Bartošek - Svatý Kopeček, bazilika Navštívení Panny Marie, kamenné a štukové prvky průčelí kostela a 14 soch na atikách rezidencí, restauroval ak. soch. René Tikal Topolany, boží muka, restauroval Milan Polián Senička, socha sv. Jana Nepomuckého, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann Štěpánov, Dolní ul., kamenný kříž, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann Šternberk, fara, Portrét probošta Václava, restaurovala ak. mal. R. Hamsíková Šternberk, augustiniánský klášter, malby v klenbě sálu, restauruje ak. mal. J. Severa Šternberk, Radniční 10, dřevěný výkladec, restauroval P. Janda Šternberk, kostel Zvěstování Panny Marie, sochařská výzdoba štítu - levá váza, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann Uničov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, socha Maří Magdaleny a sv. Jana Evangelisty z bočního oltáře Nejsvětější Trojice, restauroval ak. mal. J. Látal Uničov, Masarykovo nám., kašna s Neptunem, restauroval ak. soch. René Tikal Uničov, sochy mariánského sloupu na náměstí I. etapa, restauroval ak. soch. René Tikal Uničov, socha u křižovatky J. Nepomucký, restauroval ak. soch. René Tikal Uničov, Šternberská ulice, pískovcový kříž, restauroval ak. soch. René Tikal Uničov, nám. T. G. Masaryka 10, portál se soklem, restauroval ak. soch. René Tikal Okres Přerov Dřevohostice, zámek, restaurování vstupního portálu brány předzámčí, restauroval Jiří Lendr Dřevohostice, zámek, restaurování portálu ze strany prvního nádvoří půlkruhového průjezdu předzámčí, restauroval Jiří Lendr Hranice, zámek, polychromovaný portál v arkýři, restauroval PhDr. L. Dvořák Hranice, zámek, nadpraží portálu s erby ohradní zdi, restauroval ak. soch. René Tikal Hranice, Masarykovo nám. čp. 11, portál měšťanského domu, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann Lipník nad Bečvou, zámek, vstupní portál, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann Potštát, zámek, restaurování pískovcového ostění na vnitřní fasádě nádvoří, restauroval Karel Hořínek Špičky, kostel Panny Marie, reliéf tympanonu, ostění portálu a sochy andělů na pilířích ohradní zdi, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann Tovačov, mohyla Eduarda Behra, restauroval Allan Doupal Okres Prostějov Brodek u Prostějova, pro Arcidiecézní muzeum, kasule, štola a manipul kardinála W. H. Schrattenbacha, restaurovala M. Foltýnová Konice, zámek, kamenné prvky, restauroval René Seifried Kostelec na Hané, kostel sv. Jakuba Většího, pískovcové ostění portálu a tří ostění na venkovní fasádě, restauroval Karel Hořínek Kralice na Hané, fara, obraz Estery a Asvera, restaurovala ak. mal. R. Hamsíková Plumlov, zámek, kamenné prvky na fasádě, restauroval Karel Hořínek Prostějov, kostel sv. Jana Nepomuckého při klášteře Milosrdných bratří, nástěnné malby na kůru, restaurovala ak. mal. R. Balcarová, ak. mal. Y. Ďuranová, ak. mal. H. Vítová Prostějov, kostel Povýšení sv. Kříže, pískovcová ostění v interiéru kostela, restauroval Karel Hořínek Prostějov, Národní dům, pískovcová architektura a dvě lampy u vstupu, restauroval František Pavůček Prostějov, Hanačka/Rejskova, sgrafitová výzdoba, restaurovala ak. mal. M. Dočekalová Prostějov, ulice Sádky, sousoší sv. Jana Nepomuckého, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann Prostějov, Úprkova 20/Hradební 25, stropní nástěnná dekorativní malba, restauroval PhDr. L. Dvořák; kamenné a štukové prvky, restauroval ak. soch. René Tikal Prostějov, nám. TGM č. 18, kamenný portál, restauroval René Seifried Prostějov, socha Panny Marie Karlovské, restauroval ak. soch. René Tikal Tištín, kostel sv. Petra a Pavla, boční oltář Anděla Strážce, restauroval ak. mal. F. Sysel, 1. etapa Určice, socha sv. Libora, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann Určice, restaurování sochy sv. Floriána, restauroval Mgr. Ladislav Werkmann 20 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Olomouci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-87104-00-2 NPÚ

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 4 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 16 5. Věda a výzkum 20 6. Publikační a přednášková

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Kooperativa pojišťovna a.s. pan Josef Beneš Agentura Severní Čechy kancelář Česká Lípa Moskevská 650

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Aktuality projektu podzim 2013. Pro život kostelů Broumovska. Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů

Aktuality projektu podzim 2013. Pro život kostelů Broumovska. Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů \ Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu podzim 2013 Omnium o.s. Verdunská 33, 160 00 Praha 6 Tel.: +420 739 385 928 e-mail: info@omniumos.cz

Více

Geografický pasport kulturní památky případová studie

Geografický pasport kulturní památky případová studie Geografický pasport kulturní památky případová studie Ing. Pavel Hájek Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Oddělení geomatiky Student GIS Projekt 2012, Praha, 25.9.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková ZÁPIS č. 3/2009 z porady Ediční komise Fakulty zdravotnických věd konané dne 3. 11. 2009 v 14:30 h v zasedací místnosti na sekretariátě Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Přítomni: doc. PhDr.

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Moravy a Slezska. Jewish Monuments of Moravia and Silesia. ISBN 80-86517-08-X. Česko-anglická

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Ochrana kulturního bohatství Kulturní památky České republiky

Ochrana kulturního bohatství Kulturní památky České republiky VY_32_INOVACE_OBV_455 Ochrana kulturního bohatství Kulturní památky České republiky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 3.2.2013 Datum pilotáže: 6.2.2013 Anotace: Prezentace pro

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 16 5 Věda a výzkum 21 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Pro život kostelů Broumovska

Pro život kostelů Broumovska Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu - Zima 2013 Omnium o.s. www.omniumos.cz Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska Osvědčení

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Zápis Ze 22. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22. 10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 22. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22. 10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 22. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22. 10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní - omluven

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY - semináře, workshopy, výstavy, soutěže

DOPROVODNÉ PROGRAMY - semináře, workshopy, výstavy, soutěže DOPROVODNÉ PROGRAMY - e, workshopy, výstavy, soutěže Přednáškový prostor č.1 - PK 110 Pravé křídlo Průmyslového paláce Čtvrtek 23.10.2014 11,00-12,00 zahájení veletrhu, na kytaru zahraje Štěpán Rak 12,20-14,30

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Krajinné památkové zóny a geologické dědictví 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Věra Kučová Národní památkový ústav Úmluva o ochraně světového dědictví (1972) definice: památky, skupiny

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 Rožnov pod Radhoštěm prosinec 2013 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více