Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:"

Transkript

1 Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 1. SRPNA 2014 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví ČR Centra vysoce specializované onkologické péče v ČR výzva podle 112 zákona č.372/2011 Sb Příloha k materiálu Centra vysoce specializované onkologické péče v ČR výzva podle 112 zákona č.372/2011 Sb

2 2 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ NÁZVU STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že na základě ustanovení 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 2 odst. 1 a ustanovení 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o změně názvu organizace Psychiatrická nemocnice, se sídlem Podřipská 1, Horní Beřkovice. Opatřením č.j. MZDR 22837/2014-4/FIN ze dne 25. června 2014 s účinností od 1. srpna 2014 se mění název Psychiatrické nemocnice a vydává se úplné znění zřizovací listiny Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice č.j. MZDR 32618/2014-2/FIN s účinností ke dni 1. srpna Název Psychiatrické nemocnice, identifikační číslo , se sídlem Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ , státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví po změně ke dni 1. srpna 2014 zní: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ , identifikační číslo Datum změny: ke dni 1 srpna 2014.

3 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 3 CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ONKOLOGICKÉ PÉČE V ČR VÝZVA PODLE 112 ZÁKONA č.372/2011 SB. ČÁST I Centra vysoce specializované onkologické péče v ČR Kontext Zhoubné novotvary (dále jen ZN ) i přes zavádění nových léčebných modalit jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Ve vyspělých státech umírá na zhoubné nádory čtvrtina obyvatelstva a incidence zhoubných nádorů obecně narůstá. Proto je nezbytné odpovídajícím způsobem koncentrovat nákladnou onkologickou péči do vysoce specializovaných center tak, aby vynaložené finanční prostředky byly využívány efektivně a účelně. Centralizace pacientů se ZN umožňuje vytvoření a udržení dostatečné erudice všech členů multidisciplinárního týmu poskytujících onkologickou péči. Erudici zdravotnických pracovníků je možné získat a udržet pouze při dostatečném počtu provedených výkonů. Rychle se rozvíjí i oblast diagnostická, vyžadující nákladné přístrojové vybavení (CT, MRI, high end UZ přístroj, PET/CT, scintigrafie), specializovaná vyšetření (molekulárně biologická specifikace nádorů), ale i vysokou erudici vyšetřujícího. Centralizace péče tedy vytváří podmínky pro získání a udržení erudice, umožňuje současně zvyšovat efektivitu managementu, tedy snížit prostředky vynakládané na diagnostiku, léčbu a další sledování jednoho pacienta při zachování nebo dokonce zvýšení kvality poskytované péče. Centralizace pacientů a specializovaných diagnostických a léčebných výkonů má v neposlední řadě klíčový význam pro postgraduální vzdělávání a je zohledněna v systému specializačního vzdělávání. Kritéria pro zařazení poskytovatelů zdravotních služeb do sítě center vysoce specializované onkologické péče byla připravena pracovní skupinou složenou z odborníků věcně příslušných odborných společností, ze zástupců zdravotních pojišťoven, zástupců Ministerstva zdravotnictví a zástupce Asociace krajů. Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bude udělen statut centra vysoce specializované onkologické péče, budou ve vztahu k zdravotním službám poskytovaným v rámci center považováni za subjekty zajišťující veřejnou službu, resp. službu obecného hospodářského zájmu ve smyslu předpisů Evropské unie (rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU). V případě poskytovatelů zdravotních služeb, kteří získají centra vysoce specializované onkologické péče, bude sledována výkonnost centra, kvalita a výsledky poskytované zdravotní péče, a to na základě dat dostupných v Národních zdravotnických informačních systémech (zejména Národní onkologický registr, Národní registr hospitalizovaných) a na základě administrativních dat centra popisujících péči vykázanou plátcům péče. ČÁST II Výzva Ministerstva zdravotnictví k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované onkologické péče čl. 1 Základní podmínky udělení statutu centra vysoce specializované onkologické péče Komplexního onkologického centra Ministerstvo zdravotnictví tímto uveřejňuje podle 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) výzvu k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované onkologické péče Komplexního onkologického centra (dále jen KOC ). KOC zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou a dispenzární vysoce specializovanou onkologickou péči pro dospělé nebo dětské pacienty (dále jen pacient ). Statut KOC bude udělen na dobu maximálně pěti let. Územím, pro které má být vysoce specializovaná onkologická péče poskytována, je Česká republika.

4 4 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 Pro zajištění kvality a dostupnosti vysoce specializované onkologické péče se za optimální pro ČR považuje v případě péče pro: - dospělé 1 KOC na cca 770 tis. obyvatel, tj. 13 center, - děti 1 KOC na 5 mil. obyvatel, tj. 2 centra. Za vysoce specializovanou onkologickou péči se považuje: poskytování individualizované systémové cílené léčby, regionální chemoterapie, náročná aplikace režimů léčby cytostatiky, léčba vzácných typů nádorů, radioterapie s modulovanou intenzitou, radioterapie naváděná obrazem, stereotaktická radioterapie, brachyterapie, provádění chirurgických výkonů u solidních nádorů v níže uvedené minimální roční frekvenci, zajištění řešení chirurgických i nechirurgických komplikací poskytované onkologické péče, zajištění konziliární péče v regionu působnosti centra, provádění vysoce dávkované chemoterapie s transplantací kmenových buněk pro léčbu solidních nádorů v případě zdravotní péče poskytované dětským pacientům. Poskytovatel zdravotních služeb žádající o udělení statutu centra specializované onkologické péče (např. uroonkologie, pneumoonkologie apod.) musí být zároveň držitelem statutu KOC. Součástí této výzvy je formulář žádosti o udělení statutu centra; žádost se stanovenými doklady se předkládá Ministerstvu zdravotnictví do 30 kalendářních dnů od uveřejnění výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, Palackého nám. 4, Praha 2. V rámci KOC musí být pro pacienty zajištěna: čl. 2 Obecné požadavky akutní lůžková péče intenzivní 3. stupně resuscitační s celkovým minimálním počtem 4 lůžek (je přípustné jejich vyčlenění v rámci společné ARO nebo ARK pro potřeby centra) akutní lůžková péče standardní v oboru klinické a/nebo radiační onkologie s celkovým minimálním počtem 30 lůžek, akutní lůžková péče standardní v oboru chirurgie a dalších chirurgických oborech (urologie, gynekologie a porodnictví, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí) s celkovým minimálním počtem 100 lůžek, ambulantní péče v oborech klinická onkologie, radiační onkologie, chirurgie, urologie a paliativní medicína (požadavek na zajištění ambulantní péče v oboru paliativní medicína lze naplnit do 3 let od získání statutu centra), ambulantní stacionární péče pro podávání systémové protinádorové léčby. Dále musí být v rámci KOC zajištěna mezioborová spolupráce a 1) nepřetržitá dostupnost (24/7): konziliárních služeb v oborech neurologie, vnitřní lékařství, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, hematologie a transfuzní lékařství, algeziologie, dermatovenerologie, radiodiagnostického oddělení zajišťujícího diagnostické radiologické metody (sonografie, výpočetní tomografie, skiaskopie), oddělení klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, lékárny s odborným pracovištěm pro centralizovanou sterilní přípravu léčivých přípravků s obsahem cytotoxických látek,

5 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 5 2) dostupnost v rámci běžné pracovní doby: - magnetické resonance v rozsahu nejméně 0,5 kapacity přístroje pro centrum, - intervenčních radiologických metod, 3) dostupnost (je přípustné i smluvní zajištění s jiným poskytovatelem zdravotních služeb, než je poskytovatel žádající o statut centra): - pracoviště patologie s histopatologickou diagnostikou (včetně dostupnosti peroperační histologické diagnostiky) s molekulárně patologickou laboratoří pro vyšetřování prediktivních markerů, - onkogenetických konzultací, - klinické farmakologie, - nukleární medicíny, - neurochirugie. čl. 3 Požadavky na personální zabezpečení péče v KOC 1) Vedoucím pracovníkem centra je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru klinická onkologie nebo radiační onkologie nebo lékař s nástavbovým oborem onkochirurgie s úvazkem 1,0 (dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů) a s minimální požadovanou praxí 10 let. 2) Další personální zabezpečení KOC: - 5 úvazků lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru klinická onkologie v případě péče o dětské pacienty: 5 úvazků lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství a zvláštní odbornou způsobilostí v oboru dětská onkologie a hematologie nebo se specializovanou způsobilostí v oboru dětská onkologie a hematologie nebo se specializovanou způsobilostí v oboru klinická onkologie s absolvovaným základním pediatrickým kmenem nebo se specializovanou způsobilostí v oboru klinická onkologie získanou na základě specializace v oboru klinická onkologie a pediatrie prvního stupně podle dřívějších právních předpisů (vyhláška č.77/1981 Sb.), - 3 úvazky lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie na 500 nových pacientů léčených radioterapií ročně a dále 1 úvazek lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie na dalších 125 nových pacientů léčených radioterapií ročně, v případě péče o dětské pacienty: 2 úvazky lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie a s minimální požadovanou praxí 5 let na pracovišti, které provádí více než 30 výkonu ozařování u dětí za rok, 10 úvazků lékařů se specializovanou způsobilostí v operačních oborech a z tohoto počtu 2 úvazky lékařů s nástavbovým oborem onkochirurgie, 3 úvazky radiologických asistentů na 1 lineární urychlovač na 1 směnu, 2 úvazky klinických radiologických fyziků a další úvazky podle počtu ozařovačů a počtu pacientů léčených za 1 rok podle Národních radiologických standardů Radiační onkologie (Věstník MZ ČR částka 9/2011), 1 úvazek farmaceuta se specializovanou způsobilostí, 1 úvazek nutričního terapeuta, 1 úvazek klinického psychologa, 1 úvazek zdravotně sociálního pracovníka nebo sociálního pracovníka, 1 úvazek fyzioterapeuta, nelékařští zdravotničtí pracovníci podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.

6 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 čl. 4 Požadavky na technické a věcné vybavení KOC 1) Radioterapeutické přístrojové vybavení: minimálně dva lineární urychlovače, z toho alespoň 1 s možností IGRT, IMRT, přístroj pro brachyterapii (automatický afterloadingový systém, plánovací systém, C rameno, aplikační sál), simulátor nebo CT-simulátor, plánovací systém (3D), přístup na CT a MR pro plánování radioterapie, verifikační systém, zařízení pro absolutní, relativní a in vivo dozimetrii, modelová laboratoř. 2) Operační sál s vybavením pro onkochirurgickou operativu. čl. 5 Požadavky na minimální počet léčených pacientů a provedených zdravotních výkonů v KOC nejméně nových onkologických pacientů ročně, nejméně 500 nových onkologických pacientů léčených radioterapií ročně, nejméně 50 terapeutických radiologických onkointervenčních výkonů ročně, nejméně 500 onkochirurgických operací ročně (celkový počet z oblasti onkochirurgie, onkourologie, onkogynekologie, onkootorinolaryngologie, onkoortopedie, onkoneurochirurgie), nejméně 10 výkonů vysoce dávkované chemoterapie s transplantací kmenových buněk v případě dětského centra. čl. 6 Další požadavky V KOC: jsou realizovány Multidisciplinární indikační semináře definované a vykazované zdravotním výkonem č podle vyhlášky č.134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v platném znění; je zajištěna spolupráce zdravotnických pracovníků a pracovišť všech oborů zdravotní péče v rámci jednoho poskytovatele zdravotních služeb a zajištěna jejich okamžitá dostupnost v případě potřeby. Forma této spolupráce musí být jasně vymezena ve vnitřním předpisu poskytovatele zdravotních služeb; je prováděn výzkum, centrum se zapojuje do národních i mezinárodních výzkumných projektů, zavádí výsledky lékařské vědy do praxe; je zajišťováno specializační vzdělávání - akreditace Ministerstva zdravotnictví pro uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání klinická onkologie, radiační onkologie nebo nástavbového vzdělávání v oboru onkochirurgie (požadavek na zajištění akreditace v oboru onkochirurgie lze naplnit do 2 let od získání statutu centra); je zajištěna podpůrná péče nutriční, psychologická, duchovní, sociální poradenství a péče paliativní; je stanovena odpovědnost za onkologicky nemocného pacienta v každé fázi diagnostiky, léčby nebo dispenzarizace onkologicky nemocného pacienta. Z dostupné zdravotnické dokumentace je zřejmé, kdo za pacienta zodpovídá a pacientovi musí být podána informace o tom, kam se může s náhlými potížemi nebo pro konzultaci obrátit. KOC dále zajišťuje: vyplňování údajů do klinických registrů nákladné léčby, klinická hodnocení a zavádění nových postupů - je dodržován transparentní systém klinických hodnocení (studií) a zavádění nových postupů i spolupráce s etickou komisí, podílí se na organizaci onkologické péče v regionu, poskytuje konzultační pomoc onkologickým pracovištím nižšího typu.

7 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 7 V rámci zajištění kontinuity péče centrum aktivně spolupracuje s poskytovateli domácí péče a lůžkové paliativní (hospicové) péče. Seznam spolupracujících poskytovatelů paliativní péče zveřejňuje na svých internetových stránkách. Pokud bude žádost o udělení statutu jednoho centra předkládat více poskytovatelů zdravotních služeb, předloží jednu společnou žádost o udělení statutu centra a doloží smlouvu o vzájemné spolupráci při poskytování zdravotních služeb pacientům. Žadatel o udělení statutu centra může na základě smlouvy o spolupráci splnit podmínky požadované touto výzvou i ve spolupráci s jinými poskytovateli. Takovou smlouvu předloží žadatel v příloze své žádosti. čl. 7 Stanovení pořadí uchazečů o udělení statutu centra V souladu s 112 odst. 4 zákona o zdravotních službách bude stanoveno pořadí uchazečů o udělení statutu, kteří vyhověli podmínkám vymezeným ve výzvě. Ve výběru bude upřednostněn ten poskytovatel zdravotních služeb, který je schopen sám zajistit plnění výše uvedených podmínek kladených na centrum.

8 8 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 Příloha Žádost o udělení statutu centra vysoce specializované onkologické péče Identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb uchazeče o statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé/děti *) Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb Statutární orgán Telefon: FAX: Poskytovatel zdravotních služeb tímto žádá o udělení statutu centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé / děti *). Poskytovatel zdravotních služeb prohlašuje, že: 1. všechny údaje uvedené v žádosti a přiložených dokladech jsou pravdivé, 2. je schopen splnit požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení pro poskytování vysoce specializované onkologické péče pro dospělé/děti*) a požadavky na personální zabezpečení této zdravotní péče v rozsahu a ve lhůtě uvedených ve výzvě, 3. písemně oznámí Ministerstvu zdravotnictví změny všech údajů a podmínek, za nichž mu byl statut centra udělen, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vzniku, 4. souhlasí s tím, aby pro potřeby zhodnocení jeho činnosti poskytovala zdravotní pojišťovna Ministerstvu zdravotnictví údaje o počtu provedených zdravotních výkonů a poskytované komplexní onkologické péče. Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb V dne *) Nehodící se škrtněte. Vyplněnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendářních dnů od uveřejnění výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, Palackého nám. 4, Praha 2.

9 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 9 K žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé/děti musí být přiloženy *) : 1. kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb; 2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované onkologické péče v letech 2012 a 2013: počet nových onkologických pacientů ročně, počet onkologických pacientů léčených radioterapií ročně, počet terapeutických radiologických onkointervenčních výkonů, počet onkochirurgických výkonů z oblasti onkochirurgie, onkourologie, onkogynekologie, onkootorinolaryngologie, onkoortopedie, počet výkonů vysoce dávkované chemoterapie s transplantací kmenových buněk v případě dětského centra; počet pacientů léčených individualizovanou systémovou cílenou léčbou, počet pacientů léčených regionální chemoterapií, počet pacientů léčených náročnými režimy cytostatické léčby, počet pacientů se vzácnými typy nádorů; 3. údaje o technickém a věcném vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce specializovaná péče poskytována (počty lůžek, přístrojové vybavení, popis požadovaných služeb uvedených v čl. 2); 4. kopie dokladů o nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši úvazků vedoucího centra a lékařů centra; 5. údaje o počtu úvazků nelékařských zdravotnických pracovníků uvedených v čl. 3 písm. e) 6. výčet spolupracujících poskytovatelů zdravotních služeb s popisem oblasti spolupráce (přesná specifikace spolupráce); 7. seznam pracovníků, kteří jsou registrovanými školiteli postgraduálního doktorského studia; 8. seznam získaných grantů v oblasti biomedicíny za posledních 5 let; 9. seznam 10 nejkvalitnějších publikací v odborném tisku za posledních 5 let a počet všech publikací za stejné období v oboru onkologie (radiační onkologie, urologie, gynekologie a porodnictví, otorinolaryngologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí), 10. v případě podávání společné žádosti je přiložena kopie smlouvy o vzájemné spolupráci při poskytování zdravotních služeb pacientům. *) Údaje požadované pro hodnocení žádosti o udělení statutu KOC vyplňte do přiložené tabulky.

10 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 PŘÍLOHA K MATERIÁLU CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ONKOLOGICKÉ PÉČE V ČR VÝZVA PODLE 112 ZÁKONA č. 372/2011 SB. Materiálně technická kritéria 3) Radioterapeutické přístrojové vybavení počet typ přístroje rok výroby lineární urycholvač přístroj pro brachyterapii automatický afterloadingový systém plánovací systém C rameno, aplikační sál simulátor plánovací systém (3D) CT MR zařízení pro absolutní, relativní a in vivo dozimetrii modelová laboratoř sonograf skiaskop Operativa Počet sálů vyhrazených onkochirurgiii Počet sálů sdílených s jinými obory Lůžka Počet lůžek ARO Počet lůžek standardních: klinická onkologie chirurgie urologie gynekologie ORL ortopedie neurochirurgie Ambulance: Lékárna

11 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 11 Ostatní kritéria 4) Akreditace MZ pro obory specializačního vzdělávání: klinická onkologie radiační onkologie onkochirurgie další ano / ne Jména školitelů specializačního vzdělávání: klinická onkologie radiační onkologie onkochirurgie další Klinická hodnocení - jaká + počet Zavádění nových postupů - jaké + počet Seznam 10 nejlepších publikací za posl. 5 let: Seznam grantů za posl. 5 let: Do kterých národních registrů a klinických registrů zadává centrum data o svých pacientech: Seznam spolupracujících poskytovatelů paliativní péče Jak často se konají multidisciplinární indikační semináře? Jak je vedena písemná dokumentace o závěrech semináře? Kopie statistického výkazu pracoviště za 3 předešlé kalendářní roky pro ÚZIS Kopie výroční zprávy ZZ za rok 2012 a 2013: Organizační struktura a prostorové uspořádání centra: Spolupracující pracoviště (mimo centrum): Spolupracující pracoviště (v centru): Vnitřní kontrola kvality:

12 12 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 Výkonnost centra počty výkonů rok 2012 rok ) počet nových onkologických pacientů ročně počet onkologických pacientů léčených radioterapií ročně počet terapeutických radiologických onkointervenčních výkonů počet výkonů vysoce dávkované chemoterapie s transplantací kmenových buněk v případě dětského centra počet pacientů léčených individualizovanou systémovou cílenou léčbou počet pacientů léčených regionální chemoterapií počet pacientů léčených náročnými režimy cytostatické léčby počet pacientů se vzácnými typy nádorů počet onkochirurgických výkonů z oblasti: onkochirurgie: onkourologie onkogynekologie onkootorinolaryngologie onkortopedie onkoneurochirurgie počet výkonů radioterapie s modulovou intenzitou počet výkonů radioterapie naváděné obrazem počet výkonů stereotaktické radioterapie počet výkonů intersticiální brychyterapie

13 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR nejlepších publikací 6) Autoři Název práce Časopis, citace

14 14 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 Seznam grantů 7) Číslo grantu Kým udělen Hlavní řešitel Název grantu Roky řešení

15 VYBERTE SI Z NABÍDKY ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 15 VĚSTNÍKŮ A ZPRAVODAJŮ Předpokládaná výše předplatného pro rok 2014 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů: Název věstníku, zpravodaje Předpokládaná Záloha periodicita na předplatné Ústřední věstník ČR 6krát ročně 400 Kč Věstník Ministerstva zemědělství 3krát ročně 200 Kč Věstník Ministerstva zdravotnictví 10krát ročně 1500 Kč Cenový věstník Ministerstva financí 14krát ročně 1400 Kč Finanční zpravodaj 6krát ročně 600 Kč Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 12krát ročně 500 Kč Objednávky přijímá a vyřizuje: SEVT, a. s., oddělení předplatného, Pekařova 4, Praha 8 Bohnice Tel.: Fax: Obsahy věstníků a zpravodajů na

16 16 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 Vydává: Ministerstvo zdravotnictví ČR Redakce: Palackého nám. 4, Praha 2-Nové Město, telefon: Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků SEVT, a. s., Pekařova 4, Praha 8-Bohnice, telefon: , fax: , Objednávky v Slovenskej republike prijíma a distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., P. O. BOX 169, Bratislava, tel./fax: , Předpokládané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh. Vychází podle potřeby Tiskne: SPRINT SERVIS, Lovosická, Praha 9. Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové SEVT, a. s., Pekařova 4, Praha 8-Bohnice, telefon: , fax: ; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. Praha 4, Jihlavská 405, tel./fax: Brno, Česká 14, tel./fax: České Budějovice, Česká 3, tel./fax: a ve vybraných knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna Podávanie novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2010 Cena: 8 Kč OBSAH Část oznamovací Informace o statistickém zjišťování v roce 2010 výkaz S

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : 79. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Strana 4730 Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Částka 131 372 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Parlament se usnesl na tomto

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 50 Rozeslána dne 27. dubna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 50 Rozeslána dne 27. dubna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 50 Rozeslána dne 27. dubna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 133. Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 177 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 177 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 177 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 453. Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : 103. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více