Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady"

Transkript

1 Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V roce 1990 získalo toto oddělení statut samostatné Radioterapeutické a onkologické kliniky FNKV 3. lékařské fakulty UK v Praze. Vzhledem k narůstajícímu počtu onkologických onemocnění a nutnosti zajistit prevenci, diagnostiku a především komplexní terapii onkologicky nemocných bylo již v roce 2000 založeno ve FNKV Onkologické centrum. Centrum mělo pevný organizační řád a výkonné pracovní jednotky (odborné skupiny, tzv. týmy) a jeho cílem bylo zlepšení koordinace všech odborností, které se na péči onkologických pacientů podílely. K byla pak tato jednotka deklarována na Komplexní onkologické centrum (KOC) FNKV, které se zařadilo mezi dalších 18 center v České republice. Od ledna 2009 byl tento statut FNKV odebrán v rámci restrukturalizace onkologické zdravotní péče v ČR, kdy počet center byl výrazně snížen. Zaměření: Onkologické centrum FNKV poskytuje komplexní péči pacientům se zhoubnými nádory, kromě tzv. biologické (cílené) terapie, která spadá do kompetence KOC. Tato péče zahrnuje prevenci, diagnostiku, terapii i dispenzarizační péči pacientům s onkologickým onemocněním, kteří jsou léčeni ve FNKV. Terapie zahrnuje veškeré léčebné modality (chirurgii, radioterapii, chemoterapii, hormonoterapii, imunoterapii, podpůrnou terapii) včetně léčby symptomatické. V tomto centru je poskytována péče nejen pacientům z Prahy, ale i onkologicky nemocným z ostatních regionů České republiky, jako je oblast Kolína, Kutné Hory, Nymburka, Městce Králové a dalších. Organizace centra: Koordinujícím pracovištěm KOC FNKV je Radioterapeutická a onkologická klinika. Zajišťuje spolupráci, týkající se zdravotní péče pacientů s onkologickým onemocněním léčených ve FNKV, mezi jednotlivými klinikami, odděleními a dalšími pracovišti (např. Oddělení klinické onkologie - Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Onkologie Kutná Hora, Onkologické oddělení Nemocnice Městec Králové, Onkologická ambulance Nemocnice Nymburk aj.).

2 Základními organizačními jednotkami onkologického centra FNKV jsou mezioborové pracovní skupiny (týmy), které se pravidelně scházejí (obvykle v intervalu 1x týdně). Každý lékař FNKV je po stanovení diagnózy zhoubného nádoru u nemocného povinen kontaktovat příslušnou pracovní skupinu. Na základě rozhodnutí specialistů v jednotlivých týmech je rozhodnuto o léčebném (či dalším diagnostickém) postupu u každého konkrétního nemocného. Není přípustné provádět jakékoliv invazivní či neinvazivní terapeutické výkony bez doporučení příslušné skupiny, pokud pacient není v bezprostředním ohrožení života. Mezi stávající mezioborové pracovní skupiny KOC FNKV patří: gynekologicko-onkologická pracovní skupina pracovní skupina pro diagnostiku a terapii chorob mléčné žlázy (mammární tým) urologicko-onkologická pracovní skupina ORL-onkologická pracovní skupina pracovní skupina pro diagnostiku a terapii nádorů gastrointestinálního traktu pracovní skupiny (týmy) Oddělení klinické hematologie dieteticko-nutriční pracovní skupina Pneumo-onkologická pracovní skupina a neuroonkologická pracovní skupina v současné době nepracuje, koordinace probíhá cestou konsiliární činnosti. Je snaha o obnovení aktivity těchto skupin. Pracovní týmy Oddělení klinické hematologie dále zahrnují: skupinu pro transplantaci krvetvorných buněk a kostní dřeně, skupiny pro léčbu - akutní leukémie, chronické lymfocytární leukémie, myeloidní leukémie a myeloproliferačních syndromů), lymfomové pracovní skupiny (skupina pro terapii Hodgkinova lymfomu a non- Hodgkinských lymfomů), pracovní skupinu pro terapii mnohočetného myelomu a pracovní skupinu pro terapii myelodysplastického syndromu. Ve většině případů jsou po ukončené léčbě onkologičtí pacienti doživotně dispenzarizováni a to na pracovišti, které provedlo nosnou terapii. Vybavení a činnosti centra splňují veškerá kriteria onkologických služeb. Diagnostiku nádorových onemocnění ve FNKV zajišťují kliniky a oddělení komplementu. Radiodiagnostická klinika, která se člení do několika pracovišť, je vybavena mimo zařízení

3 konvenční radiodiagnostiky (rtg přístroje, mobilní rtg přístroje, sonografie), také úseky angiografie, CT a MR. Centrum pro mamologickou diagnostiku má zcela nově moderně designované pracoviště umístěné na Gynekologicko-porodnické klinice FNKV, disponuje novým mamografem a s vyšetřováním prsů má bohaté zkušenosti. V roce 2002 získalo mamografické pracoviště kliniky akreditaci MZ ČR pro screeningové vyšetřování nádorů prsu u žen. Laboratorní onkologická diagnostika ve FNKV je zajišťována Oddělením klinické biochemie, Oddělením klinické hematologie, Oddělením lékařské genetiky, Oddělením mikrobiologie, Oddělením patologie aj. Tato pracoviště zajišťují i dostupnost peroperačních histologických vyšetření a u indikovaných případů také možnost onkogenetických konzultací. Klinika nukleární medicíny se podílí jak na diagnostice, tak i léčbě zhoubných nádorů. Při léčbě nádorových onemocnění ve FNKV mají své nezastupitelné místo chirurgické obory (Chirurgická klinika, Gynekologicko-porodnická klinika, Ortopedicko-traumatologická klinika, Urologická klinika, Klinika kardiochirurgie, Neurochirurgická klinika, Otorinolaryngologická klinika a Ophtalmologická klinika). Při léčbě nádorových onemocnění se významně uplatňují obory interní (Interní kliniky, Kardiologická klinika, Dermatovenerologická klinika a Neurologická klinika), které se podílí i na jejich diagnostice. Péči o akutní onkologické stavy a terapii bolesti zajišťuje v Onkologickém centru FNKV Klinika anesteziologie a resuscitace. Centrum je rovněž vybaveno Klinikou rehabilitace a Léčebnou pro dlouhodobě nemocné. Součástí Onkologického centra FNKV je i Klinika plastické chirurgie, která se podílí na rekonstrukčních výkonech např. u pacientek s karcinomy prsu nebo ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou na unikátních výkonech u pacientek s gynekologickými nádory a supermorbidní obezitou. Diagnostikou a terapií maligních krevních chorob se zabývá ve FNKV Oddělení klinické hematologie, které je samostatným Hematologickým centrem. V rámci hematoonkologie zde byla zavedena autologní transplantace kostní dřeně a krvetvorných buněk při léčbě leukémií, lymfomů a některých solidních nádorů, dále použití monoklonálních protilátek v léčbě hemoblastóz a maligních lymfomů. V rámci mezinárodní spolupráce se výrazně rozvinul lymfomový program, zejména léčba Hodgkinovy choroby a program léčby mnohočetného myelomu. Radioterapeutická a onkologická klinika zajišťuje v Onkologickém centru FNKV největší podíl onkologické léčby (mimo chirurgii). Klinika je v současnosti vybavena:

4 Lineárním urychlovačem Clinac DHC. Jedná se o duální ozařovač s fotonovým svazkem (6MeV, 18 MeV) a elektronovým svazkem (6MeV - 20 MeV), dynamickým multileave kolimátorem a možností terapie modulovaným svazkem (IMRT) Simulátorem Acuity a plánovacím systémem Eclipse umožňujícím třídimenzionální plánování. Tato přídatná zařízení ve spojení s lineárním urychlovačem umožňují aplikaci jak konformní radioterapie, tak IMRT. Kvalita radioterapeutických aplikací je zajištěna verifikačním systémem Aria. Další součástí vybavení kliniky je kobaltový ozařovač Teragam s verifikačním systémem Teragis. Tento přístroj je používán zejména k paliativní radioterapii. Brachyterapie využívá automatický afterloadingový systém Gammamed 12i, který slouží zejména k brachyterapii nádorů gynekologických, kožních, anorektálních, nádorů prsu a také k paliativní terapii bronchogenních nádorů, nádorů jícnu, žlučových cest aj. Cytotoxická chemoterapie, hormonální terapie a imunoterapie je podávána na chemoterapeutickém stacionáři a na lůžkovém oddělení Převážná většina pacientů je na této klinice léčena ambulantně (v současné době je v provozu 8 ambulancí). Provoz ozařoven je dvousměnný. Klinika disponuje celkem 29 lůžky. Léčba na lůžku je prováděna u pacientů se vzdáleným místem bydliště, u obtížně se pohybujících pacientů, u pacientů v závažném celkovém zdravotním stavu a při užití speciálních léčebných metod (např. kontinuální chemoterapie, intraabdominální chemoterapie aj.). Výhodou pro pacienta, který je léčen na Radioterapeutické a onkologické klinice, je princip jednoho lékaře, který je na této klinice uplatňován. V praxi to znamená, že pacient po vstupu na kliniku je v péči jediného lékaře, který ho přijímá, plánuje léčbu, kterou pak sám provádí. Lékař také pacienta během celé terapie kontroluje a po jejím ukončení ho dále dispenzarizuje. Ostatní činnosti centra Jednotlivé kliniky FNKV jsou výukovou základnou 3. Lékařské fakulty University Karlovy. Probíhá zde výuka nejen českých, ale i zahraničních studentů. Ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK se podílí od r i na postgraduálním vzdělávání lékařů. Na Radioterapeutické a onkologické klinice probíhá pregraduální i postgraduální výuka ostatních profesí, jako např. radiologických asistentů, studentů a absolventů biomedicínských oborů.

5 Onkologické centrum FNKV se prostřednictvím jednotlivých pracovišť účastní řešení výzkumných projektů, grantů a klinických mezinárodních studií. Onkologické centrum FNKV spolupracuje s komplexními onkologickými centr, kam referuje pacienty k cílené, biologické terapii. Řada pracovišť rozvíjí zahraniční spolupráci, např. Hematologické odd. spolupracuje úzce s Transplantační skupinou prof. G. Carelly z Univerzitní nemocnice v italském Janově, s Transplantační skupinou prof. J. R. Wingarda z Univerzity na Floridě v USA a dále s Německou studijní skupinou pro terapii Hodgkinovy choroby vedenou prof. Diehlem z Univerzity v Kolíně nad Rýnem. Onkologické Závěr: Onkologické centrum FNKV v současné době pracuje na základě zásady týmové spolupráce, která vede ke zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných, kteří jsou léčeni ve FNKV. Snahou je docílit jednotně řízeného onkologického centra a dosáhnout přesného rozdělení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých specialistů, kteří stanovují diagnostický postup a strategii léčby. Zásadním cílem je podat správnou léčbu správnému pacientovi a dosáhnout co nejlepších léčebných výsledků, což je základní předpoklad pro dosažení spokojenosti pacientů, lékařů i ostatních pracovníků podílejících se na diagnostickém nebo léčebném procesu u onkologických pacientů doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. přednostka Radioterapeutické a onkologické kliniky 3. LF UK a FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH Ročník 2006 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: SRPEN 2006 Cena: 9 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Sí onkologické péče v České republice..............................................................

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 1. SRPNA 2014 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ NEMOCNICE MUDr. Václav Janovský, primář onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ NEMOCNICE MUDr. Václav Janovský, primář onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. Pro Centrum komplexní onkologické péče byly pořízeny přístroje a vybavení v hodnotě 83,05 mil Kč. Obměna plánovacího systému pro brachyterapii Modernizace pracoviště lineárních urychlovačů Doplnění přístrojů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Onkologická péče v Kraji Vysočina

Onkologická péče v Kraji Vysočina Onkologická péče v Kraji Vysočina OBSAH 1. Úvod 1 2. Struktura onkologické péče v Kraji Vysočina 2 a. Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p. o. 3 b. Onkologická péče v Nemocnici Havlíčkův

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Klinika radiační onkologie LF MU ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE Ludmila Hynková, Pavel Šlampa a kolektiv Brno 2012 Pořadatelé: 1 MUDr. Hynková Ludmila Prof. MUDr. Šlampa

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více