SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká

2 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor: Lázeňství a turismus Nabídka pokrmů z biopotravin ve stravovacích zařízeních v Olomouci a okolí The Organic Meal Selection at Catering Facilities in Olomouc and Nearby Surroundings Bakalářská práce Opava 2013 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alexandr Burda

3 Abstrakt a klíčová slova v jazyce českém a anglickém Abstrakt Bakalářská práce se zabývá biopotravinami a jejich využitím v gastronomických zařízeních v Olomouci a okolí. Práce obsahuje soupis a charakteristiku profesních a zájmových hnutí a organizací, propagujících biopotraviny. Cílem práce je podpořit spotřebu biopotravin ve stravovacích zařízeních a zároveň podpořit místní trh ekologického zemědělství. Cílem výzkumu prováděného v Olomouci a okolí bylo zmapovat situaci v nabídce biopotravin. Produktem je informační leták, který má za úkol podnítit stravovací zařízení nabízet pokrmy z biopotravin. Leták také obsahuje příklady možných místních dodavatelů. Klíčová slova: biopotraviny, stravovací zařízení, gastronomie, ekologické zemědělství Abstract This thesis deals with organic food and its use in catering facilities in Olomouc and surroundings. The thesis contains a listing and characteristics of professional and amateur movements and organizations promoting organic food. The objective of this thesis is to boost consumption of organic food in catering facilities and at the same time to support the local organic farming market. The aim of a public opinion survey conducted in Olomouc and its surroundings was to map the situation of the organic food on offer. The result is an informative leaflet the aim of which is to encourage the catering facilities to offer dishes made of organic food. The leaflet also includes examples of the potential suppliers. Key words: organic food, catering facilities, gastronomy, organic farming

4

5 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Nabídka pokrmů z biopotravin ve stravovacích zařízeních v Olomouci a okolí vypracovala samostatně. U převzatých myšlenek uvádím původní zdroj, ačkoli se jedná o mé vlastní formulace. Veškeré použité zdroje informací jsou uvedeny v seznamu pramenů a literatury. V Opavě dne... Podpis

6 ÚVOD BIOPRODUKTY A BIOPOTRAVINY CO JE TO BIOPRODUKT? CO JE TO BIOPOTRAVINA? EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A EKOLOGICKÝ CHOV ZVÍŘAT KDO ZA BIO RUČÍ? Kontrolní organizace Druhy kontroly ZNAČENÍ Značení produktů přechodného období SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V ČR Biopotraviny v gastronomii EU Biopotraviny v gastronomii u nás VARIANTY OZNAČOVÁNÍ POKRMŮ MÝTY A POVĚRY O BIOPOTRAVINÁCH PROFESNÍ A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A HNUTÍ PROPAGUJÍCÍ BIOPOTRAVINY HNUTÍ DUHA OLOMOUC HNUTÍ DUHA OLOMOUC A BIOPOTRAVINY Hanácké farmářské trhy Olomoucký BIOjarmark Bioklub (BIO)Bedýnky BIOINSTITUT, O. P. S PRO-BIO SVAZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ Probio liga ZJIŠTĚNÍ MÍRY ZÁJMU HOSTŮ O BIOPOTRAVINY MARKETINGOVÝ VÝZKUM Zdroje informací Sběr dat Typy otázek Interpretace analýzy dat VLASTNÍ VÝZKUM Zdroje informací Způsob sběru dat Vyhodnocení ankety ZJIŠTĚNÍ MÍRY ZÁJMŮ STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NABÍZET BIOPOKRMY Zdroje informací Způsob sběru dat Vyhodnocení VYHODNOCENÍ VÝZKUMU NÁVRH REALIZACE PROPAGACE BIOPOTRAVIN SE ZAMĚŘENÍM NA STRAVOVÁNÍ NÁVRHY PRO RESTAURACE Návrh propagačního materiálu Tipy na dodavatele ČLÁNEK ZÁVĚR... 47

7 SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 54

8 7 Úvod Zdravý životní styl v souvislosti s výživou se stále více dostává do povědomí veřejnosti a proto jsem se rozhodla touto problematikou zabývat. Gastronomie zaměřená na bioprodukty má na českém trhu své opodstatnění. Biopotraviny se snaží na trhu zaujmout své místo již několik let, jejich zastoupení ale není tak významné jako v jiných evropských zemích, například v Německu. Podle mého pozorování v naší zemi lidé biopotraviny nakupují, ovšem ve stravovacích zařízeních jsou užívány jen výjimečně, dalo by se říci až vzácně. Propagace biopotravin je oblastí, která je v současné době již rozvinutá, nicméně vytváří prostor pro další rozvoj a zdokonalování. Neustále se vytvářejí nové propagační materiály, letáky či biokuchařky. Noviny a časopisy publikují články s touto tématikou. Jak je proto možné, že takto velmi propagovaný segment u nás stále zaujímá tak malé procento spotřebitelského trhu oproti jiným? Je možné, že současná nabídka biopotravin a bioproduktů není v porovnání s nabídkou potravin běžných nijak vysoká a zcela postačuje současné poptávce. Dále pak existuje celá řada skeptických názorů na tyto potraviny: jsou drahé, je to podvod, kde je záruka, že jsou zdravější, než potraviny běžné. Jako cíl mé bakalářské práce jsem si zvolila zvýšit povědomí o těchto potravinách a hlavně rozšířit tyto potraviny jako vhodnou surovinu pro výrobu biopokrmů do stravovacích zařízení. Účelem je podnítit stravovací zařízení nabízet tyto pokrmy alespoň částečně ve speciální nabídce, poukázat na kvalitu biopotravin, prezentovat možné dodavatele a také seznámit stravovací zařízení s výsledky výzkumu. Sběr dat pro výzkum, bude prováděn pomocí ankety mezi obyvateli v Olomouci a okolí. Mohu konstatovat, že většina stravovacích zařízení pokrmy z biopotravin v současné době nenabízí, už jen z toho důvodu, že se předem domnívá, že po nich nebude poptávka. Biopotraviny a jejich uvedení na běžný spotřebitelský trh v gastrozařízeních patří k moderním trendům, které úzce korespondují se zdravým životním stylem. Jedná se i o oblast, která gastrozařízením dává příležitost se vhodně prezentovat a zaujmout spotřebitele s cílem vytvořit si stálou klientelu.

9 8 Produktem mé práce bude krátká brožura s uvedením výrobců a zpracovatelů biopotravin, jako dodavatelů do gastrozařízení. Brožura bude popisovat biopotraviny a bude klást důraz na jejich kvality. Produkt bude doplňovat zpracování novinového článku, který bude zařazen do novin a časopisů.

10 9 1 Bioprodukty a biopotraviny 1.1 Co je to Bioprodukt? Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství říká, že bioproduktem je surovina rostlinného nebo živočišného původu nebo hospodářské zvíře, získané v ekologickém zemědělství podle předpisu Evropských společenství. Jako bioprodukt lze certifikovat nejenom suroviny pro výrobu biopotravin, ale také zástavová zvířata, chovná zvířata nebo suroviny pro nepotravinářské využití (např. vlna, len) Co je to Biopotravina? Biopotravinami rozumíme potraviny kontrolovaného ekologického zemědělství, dále jen EZ. EZ je formou obhospodařování půdy bez používání chemických vstupů s nepříznivými dopady na životní prostředí, zdraví lidí a zdraví hospodářských zvířat. Biopotraviny mohou být živočišného nebo rostlinného původu a jsou v souladu s požadavky zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a samozřejmě musí splňovat všechny požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost podle Zákona o potravinách č. 110/1997 Sb. Do biopotravin se nepřidávají žádné přídatné látky (aditiva) 2, emulgátory, kypřidla či jiné látky syntetického původu s výjimkou seznamu aditiv povolených k bioprodukci. Ke hnojení se nepoužívají hnojiva s dusičnany, při boji proti plevelům nebo hmyzu se nesmí používat pesticidy a při dalším zpracování je zakázáno uměle prodlužovat trvanlivost potravin. Zvířata v EZ jsou chována v souladu se svými přirozenými podmínkami. Výrobci také nesmí při výrobě používat ozařování, bělení či mikrovlnný ohřev. 1 Česko. Ministerstvo zemědělství. Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a úplné znění Nařízení Komise (ES) č. 889/2008. In Sbírka zákonů. Česká republika str. 3 2 Aditiva jsou přídatné látky, které se dodávají do potravin za účelem lepších vlastností, jako např. prodloužení trvanlivosti přidáním konzervačních látek, které tím potravinu chrání proti zkáze způsobené mikroorganismy nebo např. pro vylepšení vzhledu, barvy, či textury.

11 10 Dle Nařízení rady (ES) č. 834/2007 se při výrobě biopotravin vylučuje používání praktik genetického inženýrství a produktů z něj získaných. Jedná se o tzv. GMO. Zkratka GMO znamená geneticky modifikované organismy. Geneticky modifikované plodiny jsou takové rostliny, u kterých byl změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových technologií. Jedná se o moderní šlechtitelské metody (genové inženýrství) z oblasti biotechnologií, které používají v přírodě probíhající procesy. Nejde tedy o tvorbu a vnášení uměle vytvořených genů 3. Povolená aditiva v bioprodukci: Při výrobě biopotravin je možné použít jen některé z 36 tzv. přídatných a pomocných látek. Jedná se o látky, které jsou v přírodě běžné, nebo jsou zhotoveny z přírodních surovin. Základním pravidlem je, že tyto látky smí být při výrobě použity pouze tehdy, pokud bez nich produkt nemůže být zhotoven, nebo také nemůže být dosaženo jeho trvanlivosti. Může se například jednat o kyselinu citrónovou, která se skrývá pod zkratkou E330, dále to může být agar, který je přírodní želírovací prostředek pocházející z řas ruduchy, nebo také karubin - moučka ze svatojánského chleba, apod. Je třeba si uvědomit, že ne všechna tzv. éčka představují škodlivé látky. 4 Seznam povolených aditiv je uveden v příloze č Ekologické zemědělství a ekologický chov zvířat Je způsob obhospodařování půdy tak, aby nebylo použito umělých látek, postřiků, hormonů či chemických přípravků. Hlavní myšlenkou je produkce zaměřená na kvalitu. Udržení a zlepšování úrodnosti půdy se provádí organickým hnojením, zeleným hnojením, pestrými osevními postupy a šetrným zpracováním půdy. Ochranu proti chorobám a různým škůdcům vytváří střídání plodin a tím se vytváří biologická rovnováha, která napomáhá rostlinám se bránit. Ekologičtí zemědělci nepoužívají 3 Ministerstvo zemědělství. Dostupný z WWW: <http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/gmogeneticky-modifikovane-organismy/> 4 VÁCLAVÍK, T. Biopotraviny a jejich prodej v maloobchodě. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2006, str. 9

12 11 průmyslová hnojiva, syntetické pesticidy, herbicidy, růstové regulátory a geneticky modifikované organismy. Legislativa pro EZ: - Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a k němu prováděcí předpis - Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci 5 Foršt 6 ve svém Kapesním biolexikonu uvádí: Ekologický chov zvířat, tzv. živočišná výroba, znamená ustájení zvířat v přirozeném prostředí s možností pohybu. Krmena jsou také biokrmivy a nejsou preventivě nijak ošetřována antibiotiky ani hormonálními přípravky. Jejich usmrcování probíhá podle ekologických zásad tak, aby zvíře bylo co nejméně vystavováno stresu. 1.4 Kdo za Bio ručí? Dozor nad dodržováním zákona o EZ vykonává ministerstvo zemědělství. Tuto činnost provádí pomocí čtyř nezávislých kontrolních organizací Kontrolní organizace Na základě výběrového řízení uzavírá ministerstvo zemědělství k tomuto účelu smlouvu s právnickou osobou, kterou pověřuje prováděním kontroly a dalších odborných úkonů. Ze zákona 7 vyplývá, že každá potravina, která je označená jako bio, také musí být opatřena na obalu kódem organizace, která provedla kontrolu, zda výrobek skutečně splňuje zákonné podmínky pro biopotraviny. Díky kódu si lze na webových stránkách jednotlivých kontrolních organizací snadno dohledat, zda výrobek skutečně prošel kontrolou. 8 5 Bioinstitut, o.p.s. Dostupný z WWW: <http://www.bioinstitut.cz/ekologicke.html> 6 FORŠT, J. Kapesní biolexikon: průvodce biotrhem a trhem zdravé výživy. Praha: IFP Publishing & Engineering, str Česko. Ministerstvo zemědělství. Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a úplné znění Nařízení Komise (ES) č. 889/2008. In Sbírka zákonů. Česká republika MOUDRÝ, J. a kol. Kontrola a certifikace bioprodukce: odborná monografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, str. 6-7

13 12 V České republice mají pouze tyto společnosti oprávnění přidělovat označení bio a mohou kontrolovat EZ. V ČR jsou to tyto nezávislé organizace: KEZ o.p.s. (Kontrola ekologického zemědělství) kód na obalu: CZ-BIO-001 ABCERT AG kód na obalu: CZ-BIO-002 Biokont CZ kód na obalu: CZ-BIO-003 Od března 2013 je čtvrtou certifikační a inspekční společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC. Bureau Veritas - kód na obalu: CZ-BIO-004 Každý subjekt, který chce být zařazen do systému kontroly a certifikace EZ se musí přihlásit u některé z výše uvedených organizací. V praxi je proto nezbytné postupovat tak, že žadatel nejdříve uzavře smlouvu s příslušnou kontrolní organizací, přihlásí se u ní ke kontrole a certifikaci, poté kontrolní organizace provede u žadatele vstupní kontrolu a na základě výsledku vstupní kontroly vystaví příslušné potvrzení ( 6 odst. 5), které zašle na ministerstvo zemědělství. Zemědělci musí též k žádosti přiložit osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (týká se i právnických osob). Od byl ke kontrole EZ vedle výše uvedených nezávislých organizací pověřen také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, dále jen ÚKZÚZ. ÚKZÚZ tak provádí u ekologicky hospodařících zemědělců úřední kontroly zaměřené na dodržování povinností vyplývajících z přímo použitelných předpisů Evropských společenství, zejm. Nařízení Rady (ES) č. 834/2007, Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 9. 9 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Dostupný z WWW: <http://www.ukzuz.cz/articles/ o+ustavu.aspx>

14 Druhy kontroly Kontroly se provádějí pomocí pověřených inspektorů. Kontrole podléhá celý systém, nikoliv jen složení konečných produktů. Kontrolují se ekofarmy, výrobci biopotravin, kteří uvádějí biopotraviny či bioprodukty do oběhu a výrobci krmiv a rozmnožovacího materiálu. Podle Moudrého 10, existují tyto druhy kontrol: Kontrola ohlášená Jedná se o celkovou kontrolu, kdy se termín kontroly ohlásí předem a provádí se minimálně 1x ročně. Zahrnuje kontrolu celého podniku, tj, pozemky, stáje a zvířata, stroje, technologická zařízení, sklady a ostatní provozní prostory, obaly a etiketaci, provozní, skladovou a účetní evidenci. Kontrola rovněž ověří správnost a úplnost údajů uvedených v přihlášce. Na konci kontroly se vyplní zápis o kontrole. Kontrola neohlášená Existují dva druhy těchto kontrol: namátkové a nařízené. Nařízené kontroly se provádějí v případě vzniklého podezření na použití nepovolených prostředků či postupů. Účelem této kontroly je zjištění certifikačního výboru, zda podnik plní uložená nápravná nařízení. Revizní kontrola Tuto kontrolu nařizuje ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, stížnosti nebo odvolání se podnikatele. Kontrola zpracování, evidence a prodeje bioprodukce Při této kontrole se dohlíží na: - po sklizňové zpracování a skladování (postupy a technologie, oddělení od konvekční produkce, označením použité ochranné prostředky, konzervanty, evidence), - zpracování rostlinných a živočišných produktů na farmě (kritické body zpracovatelských technologií, původ surovin a přídatných látek, použité materiály, složení výrobku, balení a etiketace, skladování, metody čištění, ochrana před škůdci, evidence), - kontrola prodeje, 10 MOUDRÝ, J. a kol. Kontrola a certifikace bioprodukce: odborná monografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, str. 6-7

15 14 - prodej k dalšímu zpracování (odběratel, produkt a množství, průvodní doklady, obaly a označování), - prodej na farmě (deník prodeje, původ a označování produktů, kultura prodeje, označení farmy), - kontrola vedení účetní a skladové evidence (úplnost a správnost vedení evidence), - oddělení účetní a evidence při souběžné produkci, - postup při zjištěném porušení zákona o EZ (zajištění a odběr vzorků, záznam o odběru vzorků), - souhrnné hodnocení podniku. O průběhu kontroly je až po jejím ukončení sepsána kontrolní zpráva. Zpráva popisuje zjištěné skutečnosti a uvádí případné zjištěné nedostatky. Nejčastější závady jsou způsobeny nedokonalou znalostí předpisů, malými praktickými zkušenostmi nebo nedostačujícími technickými či organizačními podmínkami Značení Certifikované biopotraviny rozeznáme podle specifické značky evropského loga pro biopotraviny, které může, ale taky nemusí být doplněno českým národním logem, tzv. biozebrou pro biopotraviny a nápisem PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. Na obalu je rovněž uveden kód certifikující organizace, které byly zmíněny výše. Označování ekologických produktů stanovuje nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (EU) č. 271/2010). Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné MOUDRÝ, J. a kol. Kontrola a certifikace bioprodukce: odborná monografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, str Ministerstvo zemědělství. Dostupný z WWW: <http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/biopotraviny/>

16 15 Obr. č. 1 České biologo, tzv. biozebra Obr. č. 2 Evropské logo Označením bio, se mohou značit veškeré potraviny, pro které kontrolní orgán vydal osvědčení o biopotravině. Označovat potravinu eko či bio, která nemá osvědčení od příslušného kontrolního orgánu je zakázáno 13. Biocertifikát se obvykle přiděluje na období jednoho roku, výjimečně na období delší. Po uplynutí této doby se kontrola opakuje. Výrobky, které podlehly a které vyhověly požadavkům na získání biocertifikátu, jsou označeny bio zebrou označení pro ČR. Certifikát na tuzemské potravině znamená, že potravina byla vyrobena v souladu se zákonem uvedeným výše. Pokud je potravina netuzemského původu označena biocertifikátem, znamená to, že naše legislativa akceptuje zásady udělování biocertifikátu v jiných zemích. Pokud je potravina označena certifikátem jiné země, znamená to, že splňuje požadavky udělení biocertifikátu zemí původu a také vyhovuje legislativě v ČR do té míry, že ji lze prodávat na potravinovém trhu. U těchto potravin však nedošlo ke kontrole u uvedených kontrolních orgánů v nadpisu Může se pak stát, že potravina může obsahovat některá aditiva či látky, které nejsou v naší legislativě povoleny Značení produktů přechodného období Přechodné období je doba, při které se uskutečňuje přechod konvenční farmy na ekofarmu způsobem uvedeným v žádosti o registraci, během níž jsou již dodržována 13 MOUDRÝ, J. a kol. Kontrola a certifikace bioprodukce: odborná monografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, str FORŠT, J. Bio&dítě, bio i nebio zdravá výživa. druhé rozšířené vydání. Praha: IFP Publishing & Engineering, str.12

17 16 pravidla ekologické produkce. Tyto produkty bývají nejčastěji používány jako osivo při dalším zpracování, málo kdy se stává, že tyto produkty se dostanou až ke konečnému spotřebiteli. Produkty vyprodukované v tomto období se označují chráněnou značkou produkt přechodného období a musí být doplněny kódem příslušné kontrolní organizace. 1.6 Spotřeba biopotravin v ČR Podle zprávy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací o trhu s biopotravinami za rok můžeme říci, že nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích (67,2 %), na druhém místě pak v prodejnách zdravé výživy a biopotravin (19,4 %). Okolo 5 % biopotravin se nakoupilo v lékárnách a významně stoupá prodej přes drogistické řetězce (3,2 %). Naopak na polovinu meziročně klesl podíl prodeje v nezávislých drobných prodejnách potravin (1,2 %). Podíl přímého prodeje biopotravin zůstal na úrovni 4 % a přibližně 0,8 % biopotravin, stejně jako předchozí rok, se prodalo prostřednictvím gastronomických zařízení a provozoven veřejného stravování Biopotraviny v gastronomii EU Podle výše uvedeného můžeme říci, že biopotraviny v gastronomii se ještě pořádně nezabydlely. V České republice zaznamenáváme stále větší zájem spotřebitelů o biopotraviny, tudíž můžeme předpokládat, že biopotraviny v gastronomii budou hrát v budoucnu podstatně větší roli. V článku Tomáše Poppa o biopotravinách v gastronomii se píše: Biopotraviny ve veřejném stravování zažívají v celé EU velmi dynamický vývoj. Na evropských jídelních lístcích se zkrátka zabydlely. Např. v Rakousku zaznamenávají vysoký podíl biopotravin ve školním stravování (50 % ve vídeňských školkách) i v nemocnicích (30 %). V Itálii existuje zákonná povinnost zařazovat kvalitní, místní potraviny (biopotraviny) do školního stravování. V sousedním Německu vzniká řada projektů, 15 Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR, Praha 2012

18 17 které mají za cíl zvýšení podílu biopotravin ve veřejném a školním stravování (Mnichov, Berlín, Frankfurt ), např. projekt Každý může mít 10 % bio. Prosazují se nejen ve školním stravování, ale i v luxusních restauracích, kavárnách či fast foodech Biopotraviny v gastronomii u nás Z výsledků výzkumů Incoma HORECA Monitor z roku 2008 mezi všemi druhy gastronomických zařízení a provozovatelů veřejného stravování v ČR vyplývá, že 4% všech provozoven již biopotraviny používá a 6% uvažuje o jejich zavedení. Podle analýzy Václavíka, provedené v rámci projektu PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN 2009, je hlavním důvodem vyšší cena, která je pro provozovny hromadného stravování rozhodujícím kritériem nákupu. Provozovny v oblasti gastronomie, zejména ty v nejvyšších kategoriích, používají spíše řemeslné farmářské výrobky, kterými mohou obohatit a zpestřit svoji nabídku. Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů v ČR, se na biosummitu v roce 2009 vyjádřil, že biopotraviny v gastronomii přináší obrovský potenciál pro růst lokálního ekologického zemědělství. Gastronomickým směrem poslední doby je jasná podpora a rozvoj lokálních produktů a tradičních receptů v moderním pojetí. Biopotraviny v tomto ohledu symbolizují čerstvost a garanci kvality, pramenící z osobního kontaktu mezi výrobcem/farmou a kuchařem. ČESKÉ DRÁHY ZAVEDLY VE SVÝCH VOZECH POKRMY Z BIOPOTRAVIN Na podzim roku 2012 České dráhy, a. s. zavedly ve svých vozech sezónní nabídku pokrmů z biopotravin. Vepřová pečeně na víně s dýní Hokaido a šťouchanými bramborami byl první pokrm podávaný v jídelních vozech Českých drah. Tento pokrm byl vyroben výhradně ze surovin od certifikovaných českých biofarem. Speciálně pro výrobu tohoto pokrmu musela být centrální výroba jídelních vozů certifikována pro zpracování a výrobu BIO pokrmů Envic. Dostupný z WWW: <http://www.envic.cz/biopotraviny-v-gastronomii.htm> 17 České dráhy, a. s. Dostupný z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/ />

19 Varianty označování pokrmů Je třeba zmínit, že existuje několik variant, jak pokrmy vyrobené z biopotravin zapsat na jídelní lístek, tak aby byly v souladu se zákonem. Z Požadavků na gastronomické provozy a stravovací zařízení podle nařízení (ES) Rady č. 834/2007 o ekologické produkci 18 vyplývá: Bez ohledu na zákonem stanovené povinné značení potravin mají gastronomické provozy/stravovací zařízení při značení bioproduktů k dispozici následující varianty. Provozovna se může rozhodnout i pro kombinaci těchto možností. Je však důležité, aby měl host i kontrolní orgán možnost nesporně identifikovat a zařadit ekologické pokrmy / ingredience. 1. Biopokrmy / biosložky v aktuální nabídce Označení kompletního jídla, příp. složky z aktuální nabídky jako biopokrmu, příp. jako biosložky je možné pouze tehdy, jestliže veškeré ingredience odpovídají nařízení (ES) o ekologické produkci (např. bio těstovinový salát, bio zapékané brambory, bio zelená omáčka atd.). 2. Bioingredience, resp. uvedení biosurovin a) U pokrmů sestávajících z více složek se mohou jejich jednotlivé ingredience, resp. vstupní zemědělské suroviny a komponenty uvádět s poznámkou bio (např. zapékaná zelenina s biomrkví, roláda s jahodovým biotvarohem nebo pepřový steak s černým biopepřem). b) Bioingredience nebo biosurovina může být propagována i formou obecné poznámky na jídelníčku nebo vývěsní tabuli podniku (např. Naše vaječné snídaně podáváme výhradně v biokvalitě. nebo V našem podniku užíváme výhradně bio hovězí maso z bioprovozu Rinderhuber ). Varianta č. 2 však vyžaduje, aby se daná ingredience používala v celém podniku v okamžiku označení bio výhradně v ekologické kvalitě. 18 Abcert. Požadavky na gastronomické provozy a stravovací zařízení podle nařízení (ES) Rady č. 834/2007 o ekologické produkci. Dostupný z: <http://www.abcert.cz/data/files/dokument_75.pdf>

20 Mýty a pověry o biopotravinách V této kapitole jsem vybrala několik mýtů a pověr o ekologickém zemědělství a biopotravinách z publikace Ekologické zemědělství bez mýtů. Bio je podvod, ekozemědělci stříkají a hnojí v noci Do systému kontroly jsou zapojeny nestátní kontrolní a certifikační orgány, které kontrolují každý rok všechny provozy v systému EZ. Ekologické zemědělství, produkce a zpracování biopotravin je podřízeno normám ekologického zemědělství a zpracování biopotravin. Tyto předpisy jsou závazné pro všechny zemědělce a zpracovatele biopotravin, kteří se přihlásí. Můžeme konstatovat, že kromě pozitivní motivace ekozemědělců hospodařit v souladu s přírodou, je ekozemědělství nejvíce kontrolovaným oborem produkce potravin. Nepoctivci jsou samozřejmě všude, ale podle zpráv ministerstva zemědělství můžeme říci, že u nás výslovně k podvodům, či klamavému značení v tomto oboru nedochází, jedná se spíše o nedostatky provozního a administrativního rázu nebo o špatné využívání dotací. Případné odhalení podvodu (např. lidové stříkání při měsíčku ) by způsobilo ekozemědělcům těžké finanční ztráty ve formě značného krácení nebo odebrání všech dotací, nebo také udělení nepoctivým zemědělcům, výrobcům potravin i obchodníkům vysoké pokuty. Po přechodných 2 3 letech a obdrženém certifikátu mohou být produkty označovány logem BIO a zemědělec/zpracovatel je podroben stálé pravidelné kontrole. Úřední kontrolu EZ navíc zajišťuje státní dozorový orgán: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který ve větší míře také odebírá vzorky vstupů a produkce v rámci zemědělské prvovýroby a prověřuje je ve své Národní referenční laboratoři DLOUHÝ, J., URBAN, J. Ekologické zemědělství bez mýtů. Olomouc: Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, str. 9

21 20 Bioprodukty se během pěstování a skladování nemohou ošetřovat fungicidy, proto jsou plné plísní a zejména jejich škodlivých zplodin mykotoxinů Jeden z dalších mýtů je domnění, že biopotraviny obsahují velké množství mykotoxinů a to z důvodu, že dle zásad ekologického zemědělství nesmějí být plodiny ošetřovány chemickými fungicidy. Řada studií dokazuje, že žádné rozdíly mezi běžnými konvenčními potravinami a biopotravinami nejsou. Velké množství mykotoxinů, se může vyskytovat při špatném skladování, nikoli v porostu. Tato skutečnost může nastat nehledě na to, zda je plodina pěstována dle zásad ekologického zemědělství nebo konvenčním způsobem. Ekologické zemědělství využívá v zabraňování vzniku houbových chorob jiná opatření na místo chemických postřiků (např. odolné odrůdy, pestré osevní postupy). Rostliny pěstované v ekologickém zemědělství mají díky nepoužívání dusíkatých hnojiv pevnější buněčné stěny, které jsou odolnější infekci plísněmi produkujícími mykotoxiny. 20 Biopotraviny nejsou zdravější, rozdíly v kvalitě nejsou, používání chemických pesticidů je naprosto bezpečné Studie dokazují, že produkty ekologického zemědělství mají více vitamínů, bílkovin, enzymů, minerálů, antioxidantů a mnoho jiných dalších zdraví potřebných látek pro člověka. Naopak lze prokázat, že chemické pesticidy a jiné chemické látky, kterou jsou při ekologickém zemědělství zakázány, mají vliv na negativní jevy v lidském organismu. Příklady výzkumů zabývající se touto problematikou uvádím v příloze DLOUHÝ, J., URBAN, J. Ekologické zemědělství bez mýtů. Olomouc: Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, str DLOUHÝ, J., URBAN, J. Ekologické zemědělství bez mýtů. Olomouc: Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, str

22 21 2 Profesní a zájmová sdružení a hnutí propagující biopotraviny 2.1 Hnutí DUHA Olomouc Místní skupinu Hnutí DUHA Olomouc založilo v roce 1991 několik vysokoškolských studentů jako první mimobrněnskou pobočku Hnutí DUHA. Hnutí DUHA Olomouc se snaží svou činností přispět ke zlepšení stavu životního prostředí. Aktivity Hnutí DUHA Olomouc: Ekoporadenství Už od počátku vzniku Hnutí DUHA Olomouc se občané se na toto hnutí obracejí s otázkami týkajícími se životního prostředí. Intenzivně se však ekoporadenství věnuje od roku Jedenkrát za dva měsíce vycházejí v rámci tohoto hnutí Ekologické listy. Tyto listy jsou určeny široké veřejnosti, informují o tématech týkajících se životního prostředí na Olomoucku a o aktuálních případech, kterými se Hnutí DUHA zabývá. Obsahují také návody a rady, jak se v domácnosti nebo na zahradě chovat ohleduplně k životnímu prostředí. Ekologické listy vychází v elektronické podobě na stránkách Hnutí DUHA Hnutí DUHA Olomouc a biopotraviny Od roku 2001 je jednou z činnosti Hnutí DUHA aktivní podpora biopotravin a podpora prodeje v místních obchodech Hanácké farmářské trhy Novým trendem pro nabídku certifikovaných bioproduktů jsou farmářské trhy. V Olomouci jsou pořádány od jara 2011 vždy jednou týdně, v pátek a v sobotu, v termínu od dubna do října. Nabídka obsahuje nejen čerstvé potraviny, ale také i certifikované bioprodukty od místních pěstitelů a výrobců. V biokvalitě jsou zde nabízeny pomazánky, celozrnné pečivo, sezónní zelenina a ovoce, vejce, mléko kravské, ovčí i kozí, vepřové a hovězí maso. Sortiment se mění dle roční doby a prodejců. 22 Hnutí DUHA. Dostupný z WWW: <http://www.hnutiduha.cz/olomouc/nase-aktivity/ekologicke-listy/>

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY PREAMBULE KEZ o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která na základě akreditace pro inspekční a certifikační orgán provádí nezávislou kontrolu a certifikaci producentů, zpracovatelů a obchodníků zařazených

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

Metodický pokyn č. 4/2012

Metodický pokyn č. 4/2012 Metodický pokyn č. 4/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu Č. j.:

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

Metodický pokyn č. 2/2013

Metodický pokyn č. 2/2013 komunikaci Metodický pokyn č. 2/2013 kterým se stanovují specifická pravidla pro: mezi Ministerstvem zemědělství, Kontrolním orgánem a Kontrolními subjekty EZ rizikové analýzy, kontrolní a certifikační

Více

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn Č.j. 10015/2010-18030 Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Organic food in Fine Dinning

Organic food in Fine Dinning Organic food in Fine Dinning Místní, čerstvé, firemní, tradiční, originální Obsah 1. Organic food ve vrcholové gastronomii - móda, marketing, nebo dokonce podvod? 2. Co je pro nás Bio? 3. Jak nakupovat

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Část první ekologické zemědělství Předmět úpravy Zákon upravuje pouze oblasti, které EU ponechává na členských zemích

Více

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Socioekonomické zakotvení systému EZ V západní Evropě cca od 50.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Co je to regionální značka? Je nebo není přeznačkováno? Značka není soutěžní, trvalá podpora regionu ve všech souvislostech Marketingový nástroj, společná

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV o ekologickém zemědělství,

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7 BIOPOTRAVINY A JEJICH VÝHODY 7. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7 BIOPOTRAVINY A JEJICH VÝHODY 7. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7 BIOPOTRAVINY A JEJICH VÝHODY 7. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 45 minut INFORMACE K TÉMATU: BIOPOTRAVINY PRODUKTY EKOZEMĚDĚLSTVÍ - BOHATÝ ZDROJ ENERGIE,

Více

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Ing. Roman Rozsypal, CSc. NR 834/2007 čl.11 odst.1 písm. i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního

Více

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Kontrola plnění požadavků C-C dle nařízení 13/2005 Kontrola plnění požadavků tohoto nařízení

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

Biopotraviny bez mýtů

Biopotraviny bez mýtů Ekologické zemědělství pohledem odborníků z praxe Názory odborníků včetně otázek a odpovědí Úvod Text na následujících stránkách shrnuje témata a otázky, která zazněla na panelových diskusích realizovaných

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

KHS Kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb

KHS Kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb KHS Kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS Kraje Vysočina, na následujících

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Tom Václavík Základní data Českýtrh s biopotravinami 2008 Celková spotřeba: 1,8 mld. Kč Meziroční nárůst: 40 %(2007/2008) Podíl bio na celkovéspotřebě:

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ se sídlem v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2 BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 Ing. Jaroslav Schenk Vedoucí oddělení osiva a sadby Brno

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 Ministerstvo zemědělství II. Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 1. Úvod Ekologické zemědělství (EZ) má za sebou již 20 let svého rozvoje. Za tu dobu jeho vývoj pokročil

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Regionální potravina. Informace o výsledcích kampaně v letech

Regionální potravina. Informace o výsledcích kampaně v letech Regionální potravina Informace o výsledcích kampaně v letech 2012-2013 Struktura projektu 13 krajských soutěží Celostátní kampaň Cílové skupiny Primární ženy/hospodyně Sekundární široká veřejnost/spotřebitelé

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.: 3. VYZVU. k předkládání žádostí o udělení značky , V'

MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.: 3. VYZVU. k předkládání žádostí o udělení značky , V' MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.:, 3. VYZVU k předkládání žádostí o udělení značky, V' "MORAVSKE KRAVARSKO regionální produkt U STRAVOVACí A UBYTOVACí

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Exkuze na ekofarmě Usedlost Medník foto PRO-BIO LIGA 2 Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA

Více

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ Petra Hloušková Stanislava Grosová Definice funkčních potravin: Funkční potraviny jsou potraviny, které se podobají běžným konvenčním potravinám

Více

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Specializace: Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia: kombinované Školní rok: 2002/2003 Teze diplomové práce: Stav a vývoj prodeje

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin 14. listopadu 2013, Praha Lukáš Beránek

Více

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Metodický pokyn č. 2/2015

Metodický pokyn č. 2/2015 Metodický pokyn č. 2/2015 kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství v případě katastrofických událostí Č. j.: 53159/2015-MZE-17252 Určeno: Osobám

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Hodnoticí standard. Faremní zpracovatel mléka (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Faremní zpracovatel mléka (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Faremní zpracovatel mléka (kód: 29-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby mléčných produktů

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB Pár faktů Pár faktů cca 120 zemí 31 000 000+ ha 634 000+ farem 1,6 mil. producentů (80 % rozvoj. země)

Více

Léčivé rostliny v ekozemědělství

Léčivé rostliny v ekozemědělství Průkopníkem ekologického pěstování, výkupu, zpracování a prodeje léčivých rostlin v kvalitě BIO v České republice je ing. Tomáš Mitáček, spoluzakladatel a dlouholetý ředitel firmy Sluneční brána Čejkovice.

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

V Praze dne 16. února 2017

V Praze dne 16. února 2017 Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování aktualizace 16. 2. 2017, konečné výsledky V Praze dne 16. února 2017

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN Ü Posouzení rizik pro složky životního prostředí Předmětem hodnocení je stanovení rizik aplikace pro půdu, vodu a vzduch. Zahrnuje cesty rozkladu účinných látek a metabolitů, pohyblivost a setrvávání v

Více

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Sommelier (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Sommelier (kód: 65-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

ZÁKON. ze dne 26. října 2011,

ZÁKON. ze dne 26. října 2011, 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT Radim Machů 1 Abstrakt Od roku 2000 dodává moštárna v Hostětíně v Bílých Karpatech na český trh přírodní jablečnou šťávu jablečný mošt. Přibližně 80% produkce je certifikováno

Více

Výsledky dotazníku o školním stravování

Výsledky dotazníku o školním stravování Výsledky dotazníku o školním stravování Z dotazníkového průzkumu, jehož se zúčastnilo celkem 225 respondentů, vyplynulo, že s nabídkou školní jídelny a skladbou jídelního lístku je zcela nebo spíše spokojeno

Více

NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny

NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny Vyučovací předmět: Chemie potravin a biochemie Učitel: Ing. Marie Rumíšková Škola: VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Třída, počet žáků: 2. ročník (19 žáků) Časová jednotka: 45 min. Použité

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2016

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2016 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2016 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

Akční plány pro EZ. Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Akční plány pro EZ. Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Akční plány pro EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd http://bioinstitut.cz/cz/ekologicke-zemedelstvi/akcni-plan

Více

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015 Česká Skalice, Vila Čerych 16. 17. února 2015 Bioinstitut,o.p.s. Bioinstitut, o.p.s. Olomouc Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Ondřejova 489/13, 779 00 Olomouc - Chválkovice;

Více

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY 7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY Ověřovací postupy Ověření, že systém funguje účinně Verifikace = zaměření na jednotlivou činnost, neohlášená (inspekce) Kontrola správnosti vedení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 355 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 355 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 216 8. funkční období 216 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Snídaně s novináři 17.9.2013 Obsah prezentace Jak je důležitá kvalita potravin pro zákazníka Jak hodnotí systém kontroly potravin v ČR časopis The Economist

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více