SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká

2 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor: Lázeňství a turismus Nabídka pokrmů z biopotravin ve stravovacích zařízeních v Olomouci a okolí The Organic Meal Selection at Catering Facilities in Olomouc and Nearby Surroundings Bakalářská práce Opava 2013 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Alexandr Burda

3 Abstrakt a klíčová slova v jazyce českém a anglickém Abstrakt Bakalářská práce se zabývá biopotravinami a jejich využitím v gastronomických zařízeních v Olomouci a okolí. Práce obsahuje soupis a charakteristiku profesních a zájmových hnutí a organizací, propagujících biopotraviny. Cílem práce je podpořit spotřebu biopotravin ve stravovacích zařízeních a zároveň podpořit místní trh ekologického zemědělství. Cílem výzkumu prováděného v Olomouci a okolí bylo zmapovat situaci v nabídce biopotravin. Produktem je informační leták, který má za úkol podnítit stravovací zařízení nabízet pokrmy z biopotravin. Leták také obsahuje příklady možných místních dodavatelů. Klíčová slova: biopotraviny, stravovací zařízení, gastronomie, ekologické zemědělství Abstract This thesis deals with organic food and its use in catering facilities in Olomouc and surroundings. The thesis contains a listing and characteristics of professional and amateur movements and organizations promoting organic food. The objective of this thesis is to boost consumption of organic food in catering facilities and at the same time to support the local organic farming market. The aim of a public opinion survey conducted in Olomouc and its surroundings was to map the situation of the organic food on offer. The result is an informative leaflet the aim of which is to encourage the catering facilities to offer dishes made of organic food. The leaflet also includes examples of the potential suppliers. Key words: organic food, catering facilities, gastronomy, organic farming

4

5 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Nabídka pokrmů z biopotravin ve stravovacích zařízeních v Olomouci a okolí vypracovala samostatně. U převzatých myšlenek uvádím původní zdroj, ačkoli se jedná o mé vlastní formulace. Veškeré použité zdroje informací jsou uvedeny v seznamu pramenů a literatury. V Opavě dne... Podpis

6 ÚVOD BIOPRODUKTY A BIOPOTRAVINY CO JE TO BIOPRODUKT? CO JE TO BIOPOTRAVINA? EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A EKOLOGICKÝ CHOV ZVÍŘAT KDO ZA BIO RUČÍ? Kontrolní organizace Druhy kontroly ZNAČENÍ Značení produktů přechodného období SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V ČR Biopotraviny v gastronomii EU Biopotraviny v gastronomii u nás VARIANTY OZNAČOVÁNÍ POKRMŮ MÝTY A POVĚRY O BIOPOTRAVINÁCH PROFESNÍ A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A HNUTÍ PROPAGUJÍCÍ BIOPOTRAVINY HNUTÍ DUHA OLOMOUC HNUTÍ DUHA OLOMOUC A BIOPOTRAVINY Hanácké farmářské trhy Olomoucký BIOjarmark Bioklub (BIO)Bedýnky BIOINSTITUT, O. P. S PRO-BIO SVAZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ Probio liga ZJIŠTĚNÍ MÍRY ZÁJMU HOSTŮ O BIOPOTRAVINY MARKETINGOVÝ VÝZKUM Zdroje informací Sběr dat Typy otázek Interpretace analýzy dat VLASTNÍ VÝZKUM Zdroje informací Způsob sběru dat Vyhodnocení ankety ZJIŠTĚNÍ MÍRY ZÁJMŮ STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NABÍZET BIOPOKRMY Zdroje informací Způsob sběru dat Vyhodnocení VYHODNOCENÍ VÝZKUMU NÁVRH REALIZACE PROPAGACE BIOPOTRAVIN SE ZAMĚŘENÍM NA STRAVOVÁNÍ NÁVRHY PRO RESTAURACE Návrh propagačního materiálu Tipy na dodavatele ČLÁNEK ZÁVĚR... 47

7 SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 54

8 7 Úvod Zdravý životní styl v souvislosti s výživou se stále více dostává do povědomí veřejnosti a proto jsem se rozhodla touto problematikou zabývat. Gastronomie zaměřená na bioprodukty má na českém trhu své opodstatnění. Biopotraviny se snaží na trhu zaujmout své místo již několik let, jejich zastoupení ale není tak významné jako v jiných evropských zemích, například v Německu. Podle mého pozorování v naší zemi lidé biopotraviny nakupují, ovšem ve stravovacích zařízeních jsou užívány jen výjimečně, dalo by se říci až vzácně. Propagace biopotravin je oblastí, která je v současné době již rozvinutá, nicméně vytváří prostor pro další rozvoj a zdokonalování. Neustále se vytvářejí nové propagační materiály, letáky či biokuchařky. Noviny a časopisy publikují články s touto tématikou. Jak je proto možné, že takto velmi propagovaný segment u nás stále zaujímá tak malé procento spotřebitelského trhu oproti jiným? Je možné, že současná nabídka biopotravin a bioproduktů není v porovnání s nabídkou potravin běžných nijak vysoká a zcela postačuje současné poptávce. Dále pak existuje celá řada skeptických názorů na tyto potraviny: jsou drahé, je to podvod, kde je záruka, že jsou zdravější, než potraviny běžné. Jako cíl mé bakalářské práce jsem si zvolila zvýšit povědomí o těchto potravinách a hlavně rozšířit tyto potraviny jako vhodnou surovinu pro výrobu biopokrmů do stravovacích zařízení. Účelem je podnítit stravovací zařízení nabízet tyto pokrmy alespoň částečně ve speciální nabídce, poukázat na kvalitu biopotravin, prezentovat možné dodavatele a také seznámit stravovací zařízení s výsledky výzkumu. Sběr dat pro výzkum, bude prováděn pomocí ankety mezi obyvateli v Olomouci a okolí. Mohu konstatovat, že většina stravovacích zařízení pokrmy z biopotravin v současné době nenabízí, už jen z toho důvodu, že se předem domnívá, že po nich nebude poptávka. Biopotraviny a jejich uvedení na běžný spotřebitelský trh v gastrozařízeních patří k moderním trendům, které úzce korespondují se zdravým životním stylem. Jedná se i o oblast, která gastrozařízením dává příležitost se vhodně prezentovat a zaujmout spotřebitele s cílem vytvořit si stálou klientelu.

9 8 Produktem mé práce bude krátká brožura s uvedením výrobců a zpracovatelů biopotravin, jako dodavatelů do gastrozařízení. Brožura bude popisovat biopotraviny a bude klást důraz na jejich kvality. Produkt bude doplňovat zpracování novinového článku, který bude zařazen do novin a časopisů.

10 9 1 Bioprodukty a biopotraviny 1.1 Co je to Bioprodukt? Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství říká, že bioproduktem je surovina rostlinného nebo živočišného původu nebo hospodářské zvíře, získané v ekologickém zemědělství podle předpisu Evropských společenství. Jako bioprodukt lze certifikovat nejenom suroviny pro výrobu biopotravin, ale také zástavová zvířata, chovná zvířata nebo suroviny pro nepotravinářské využití (např. vlna, len) Co je to Biopotravina? Biopotravinami rozumíme potraviny kontrolovaného ekologického zemědělství, dále jen EZ. EZ je formou obhospodařování půdy bez používání chemických vstupů s nepříznivými dopady na životní prostředí, zdraví lidí a zdraví hospodářských zvířat. Biopotraviny mohou být živočišného nebo rostlinného původu a jsou v souladu s požadavky zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a samozřejmě musí splňovat všechny požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost podle Zákona o potravinách č. 110/1997 Sb. Do biopotravin se nepřidávají žádné přídatné látky (aditiva) 2, emulgátory, kypřidla či jiné látky syntetického původu s výjimkou seznamu aditiv povolených k bioprodukci. Ke hnojení se nepoužívají hnojiva s dusičnany, při boji proti plevelům nebo hmyzu se nesmí používat pesticidy a při dalším zpracování je zakázáno uměle prodlužovat trvanlivost potravin. Zvířata v EZ jsou chována v souladu se svými přirozenými podmínkami. Výrobci také nesmí při výrobě používat ozařování, bělení či mikrovlnný ohřev. 1 Česko. Ministerstvo zemědělství. Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a úplné znění Nařízení Komise (ES) č. 889/2008. In Sbírka zákonů. Česká republika str. 3 2 Aditiva jsou přídatné látky, které se dodávají do potravin za účelem lepších vlastností, jako např. prodloužení trvanlivosti přidáním konzervačních látek, které tím potravinu chrání proti zkáze způsobené mikroorganismy nebo např. pro vylepšení vzhledu, barvy, či textury.

11 10 Dle Nařízení rady (ES) č. 834/2007 se při výrobě biopotravin vylučuje používání praktik genetického inženýrství a produktů z něj získaných. Jedná se o tzv. GMO. Zkratka GMO znamená geneticky modifikované organismy. Geneticky modifikované plodiny jsou takové rostliny, u kterých byl změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových technologií. Jedná se o moderní šlechtitelské metody (genové inženýrství) z oblasti biotechnologií, které používají v přírodě probíhající procesy. Nejde tedy o tvorbu a vnášení uměle vytvořených genů 3. Povolená aditiva v bioprodukci: Při výrobě biopotravin je možné použít jen některé z 36 tzv. přídatných a pomocných látek. Jedná se o látky, které jsou v přírodě běžné, nebo jsou zhotoveny z přírodních surovin. Základním pravidlem je, že tyto látky smí být při výrobě použity pouze tehdy, pokud bez nich produkt nemůže být zhotoven, nebo také nemůže být dosaženo jeho trvanlivosti. Může se například jednat o kyselinu citrónovou, která se skrývá pod zkratkou E330, dále to může být agar, který je přírodní želírovací prostředek pocházející z řas ruduchy, nebo také karubin - moučka ze svatojánského chleba, apod. Je třeba si uvědomit, že ne všechna tzv. éčka představují škodlivé látky. 4 Seznam povolených aditiv je uveden v příloze č Ekologické zemědělství a ekologický chov zvířat Je způsob obhospodařování půdy tak, aby nebylo použito umělých látek, postřiků, hormonů či chemických přípravků. Hlavní myšlenkou je produkce zaměřená na kvalitu. Udržení a zlepšování úrodnosti půdy se provádí organickým hnojením, zeleným hnojením, pestrými osevními postupy a šetrným zpracováním půdy. Ochranu proti chorobám a různým škůdcům vytváří střídání plodin a tím se vytváří biologická rovnováha, která napomáhá rostlinám se bránit. Ekologičtí zemědělci nepoužívají 3 Ministerstvo zemědělství. Dostupný z WWW: <http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/gmogeneticky-modifikovane-organismy/> 4 VÁCLAVÍK, T. Biopotraviny a jejich prodej v maloobchodě. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2006, str. 9

12 11 průmyslová hnojiva, syntetické pesticidy, herbicidy, růstové regulátory a geneticky modifikované organismy. Legislativa pro EZ: - Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a k němu prováděcí předpis - Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci 5 Foršt 6 ve svém Kapesním biolexikonu uvádí: Ekologický chov zvířat, tzv. živočišná výroba, znamená ustájení zvířat v přirozeném prostředí s možností pohybu. Krmena jsou také biokrmivy a nejsou preventivě nijak ošetřována antibiotiky ani hormonálními přípravky. Jejich usmrcování probíhá podle ekologických zásad tak, aby zvíře bylo co nejméně vystavováno stresu. 1.4 Kdo za Bio ručí? Dozor nad dodržováním zákona o EZ vykonává ministerstvo zemědělství. Tuto činnost provádí pomocí čtyř nezávislých kontrolních organizací Kontrolní organizace Na základě výběrového řízení uzavírá ministerstvo zemědělství k tomuto účelu smlouvu s právnickou osobou, kterou pověřuje prováděním kontroly a dalších odborných úkonů. Ze zákona 7 vyplývá, že každá potravina, která je označená jako bio, také musí být opatřena na obalu kódem organizace, která provedla kontrolu, zda výrobek skutečně splňuje zákonné podmínky pro biopotraviny. Díky kódu si lze na webových stránkách jednotlivých kontrolních organizací snadno dohledat, zda výrobek skutečně prošel kontrolou. 8 5 Bioinstitut, o.p.s. Dostupný z WWW: <http://www.bioinstitut.cz/ekologicke.html> 6 FORŠT, J. Kapesní biolexikon: průvodce biotrhem a trhem zdravé výživy. Praha: IFP Publishing & Engineering, str Česko. Ministerstvo zemědělství. Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a úplné znění Nařízení Komise (ES) č. 889/2008. In Sbírka zákonů. Česká republika MOUDRÝ, J. a kol. Kontrola a certifikace bioprodukce: odborná monografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, str. 6-7

13 12 V České republice mají pouze tyto společnosti oprávnění přidělovat označení bio a mohou kontrolovat EZ. V ČR jsou to tyto nezávislé organizace: KEZ o.p.s. (Kontrola ekologického zemědělství) kód na obalu: CZ-BIO-001 ABCERT AG kód na obalu: CZ-BIO-002 Biokont CZ kód na obalu: CZ-BIO-003 Od března 2013 je čtvrtou certifikační a inspekční společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC. Bureau Veritas - kód na obalu: CZ-BIO-004 Každý subjekt, který chce být zařazen do systému kontroly a certifikace EZ se musí přihlásit u některé z výše uvedených organizací. V praxi je proto nezbytné postupovat tak, že žadatel nejdříve uzavře smlouvu s příslušnou kontrolní organizací, přihlásí se u ní ke kontrole a certifikaci, poté kontrolní organizace provede u žadatele vstupní kontrolu a na základě výsledku vstupní kontroly vystaví příslušné potvrzení ( 6 odst. 5), které zašle na ministerstvo zemědělství. Zemědělci musí též k žádosti přiložit osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (týká se i právnických osob). Od byl ke kontrole EZ vedle výše uvedených nezávislých organizací pověřen také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, dále jen ÚKZÚZ. ÚKZÚZ tak provádí u ekologicky hospodařících zemědělců úřední kontroly zaměřené na dodržování povinností vyplývajících z přímo použitelných předpisů Evropských společenství, zejm. Nařízení Rady (ES) č. 834/2007, Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 9. 9 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Dostupný z WWW: <http://www.ukzuz.cz/articles/ o+ustavu.aspx>

14 Druhy kontroly Kontroly se provádějí pomocí pověřených inspektorů. Kontrole podléhá celý systém, nikoliv jen složení konečných produktů. Kontrolují se ekofarmy, výrobci biopotravin, kteří uvádějí biopotraviny či bioprodukty do oběhu a výrobci krmiv a rozmnožovacího materiálu. Podle Moudrého 10, existují tyto druhy kontrol: Kontrola ohlášená Jedná se o celkovou kontrolu, kdy se termín kontroly ohlásí předem a provádí se minimálně 1x ročně. Zahrnuje kontrolu celého podniku, tj, pozemky, stáje a zvířata, stroje, technologická zařízení, sklady a ostatní provozní prostory, obaly a etiketaci, provozní, skladovou a účetní evidenci. Kontrola rovněž ověří správnost a úplnost údajů uvedených v přihlášce. Na konci kontroly se vyplní zápis o kontrole. Kontrola neohlášená Existují dva druhy těchto kontrol: namátkové a nařízené. Nařízené kontroly se provádějí v případě vzniklého podezření na použití nepovolených prostředků či postupů. Účelem této kontroly je zjištění certifikačního výboru, zda podnik plní uložená nápravná nařízení. Revizní kontrola Tuto kontrolu nařizuje ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, stížnosti nebo odvolání se podnikatele. Kontrola zpracování, evidence a prodeje bioprodukce Při této kontrole se dohlíží na: - po sklizňové zpracování a skladování (postupy a technologie, oddělení od konvekční produkce, označením použité ochranné prostředky, konzervanty, evidence), - zpracování rostlinných a živočišných produktů na farmě (kritické body zpracovatelských technologií, původ surovin a přídatných látek, použité materiály, složení výrobku, balení a etiketace, skladování, metody čištění, ochrana před škůdci, evidence), - kontrola prodeje, 10 MOUDRÝ, J. a kol. Kontrola a certifikace bioprodukce: odborná monografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, str. 6-7

15 14 - prodej k dalšímu zpracování (odběratel, produkt a množství, průvodní doklady, obaly a označování), - prodej na farmě (deník prodeje, původ a označování produktů, kultura prodeje, označení farmy), - kontrola vedení účetní a skladové evidence (úplnost a správnost vedení evidence), - oddělení účetní a evidence při souběžné produkci, - postup při zjištěném porušení zákona o EZ (zajištění a odběr vzorků, záznam o odběru vzorků), - souhrnné hodnocení podniku. O průběhu kontroly je až po jejím ukončení sepsána kontrolní zpráva. Zpráva popisuje zjištěné skutečnosti a uvádí případné zjištěné nedostatky. Nejčastější závady jsou způsobeny nedokonalou znalostí předpisů, malými praktickými zkušenostmi nebo nedostačujícími technickými či organizačními podmínkami Značení Certifikované biopotraviny rozeznáme podle specifické značky evropského loga pro biopotraviny, které může, ale taky nemusí být doplněno českým národním logem, tzv. biozebrou pro biopotraviny a nápisem PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. Na obalu je rovněž uveden kód certifikující organizace, které byly zmíněny výše. Označování ekologických produktů stanovuje nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (EU) č. 271/2010). Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné MOUDRÝ, J. a kol. Kontrola a certifikace bioprodukce: odborná monografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, str Ministerstvo zemědělství. Dostupný z WWW: <http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/biopotraviny/>

16 15 Obr. č. 1 České biologo, tzv. biozebra Obr. č. 2 Evropské logo Označením bio, se mohou značit veškeré potraviny, pro které kontrolní orgán vydal osvědčení o biopotravině. Označovat potravinu eko či bio, která nemá osvědčení od příslušného kontrolního orgánu je zakázáno 13. Biocertifikát se obvykle přiděluje na období jednoho roku, výjimečně na období delší. Po uplynutí této doby se kontrola opakuje. Výrobky, které podlehly a které vyhověly požadavkům na získání biocertifikátu, jsou označeny bio zebrou označení pro ČR. Certifikát na tuzemské potravině znamená, že potravina byla vyrobena v souladu se zákonem uvedeným výše. Pokud je potravina netuzemského původu označena biocertifikátem, znamená to, že naše legislativa akceptuje zásady udělování biocertifikátu v jiných zemích. Pokud je potravina označena certifikátem jiné země, znamená to, že splňuje požadavky udělení biocertifikátu zemí původu a také vyhovuje legislativě v ČR do té míry, že ji lze prodávat na potravinovém trhu. U těchto potravin však nedošlo ke kontrole u uvedených kontrolních orgánů v nadpisu Může se pak stát, že potravina může obsahovat některá aditiva či látky, které nejsou v naší legislativě povoleny Značení produktů přechodného období Přechodné období je doba, při které se uskutečňuje přechod konvenční farmy na ekofarmu způsobem uvedeným v žádosti o registraci, během níž jsou již dodržována 13 MOUDRÝ, J. a kol. Kontrola a certifikace bioprodukce: odborná monografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, str FORŠT, J. Bio&dítě, bio i nebio zdravá výživa. druhé rozšířené vydání. Praha: IFP Publishing & Engineering, str.12

17 16 pravidla ekologické produkce. Tyto produkty bývají nejčastěji používány jako osivo při dalším zpracování, málo kdy se stává, že tyto produkty se dostanou až ke konečnému spotřebiteli. Produkty vyprodukované v tomto období se označují chráněnou značkou produkt přechodného období a musí být doplněny kódem příslušné kontrolní organizace. 1.6 Spotřeba biopotravin v ČR Podle zprávy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací o trhu s biopotravinami za rok můžeme říci, že nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích (67,2 %), na druhém místě pak v prodejnách zdravé výživy a biopotravin (19,4 %). Okolo 5 % biopotravin se nakoupilo v lékárnách a významně stoupá prodej přes drogistické řetězce (3,2 %). Naopak na polovinu meziročně klesl podíl prodeje v nezávislých drobných prodejnách potravin (1,2 %). Podíl přímého prodeje biopotravin zůstal na úrovni 4 % a přibližně 0,8 % biopotravin, stejně jako předchozí rok, se prodalo prostřednictvím gastronomických zařízení a provozoven veřejného stravování Biopotraviny v gastronomii EU Podle výše uvedeného můžeme říci, že biopotraviny v gastronomii se ještě pořádně nezabydlely. V České republice zaznamenáváme stále větší zájem spotřebitelů o biopotraviny, tudíž můžeme předpokládat, že biopotraviny v gastronomii budou hrát v budoucnu podstatně větší roli. V článku Tomáše Poppa o biopotravinách v gastronomii se píše: Biopotraviny ve veřejném stravování zažívají v celé EU velmi dynamický vývoj. Na evropských jídelních lístcích se zkrátka zabydlely. Např. v Rakousku zaznamenávají vysoký podíl biopotravin ve školním stravování (50 % ve vídeňských školkách) i v nemocnicích (30 %). V Itálii existuje zákonná povinnost zařazovat kvalitní, místní potraviny (biopotraviny) do školního stravování. V sousedním Německu vzniká řada projektů, 15 Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR, Praha 2012

18 17 které mají za cíl zvýšení podílu biopotravin ve veřejném a školním stravování (Mnichov, Berlín, Frankfurt ), např. projekt Každý může mít 10 % bio. Prosazují se nejen ve školním stravování, ale i v luxusních restauracích, kavárnách či fast foodech Biopotraviny v gastronomii u nás Z výsledků výzkumů Incoma HORECA Monitor z roku 2008 mezi všemi druhy gastronomických zařízení a provozovatelů veřejného stravování v ČR vyplývá, že 4% všech provozoven již biopotraviny používá a 6% uvažuje o jejich zavedení. Podle analýzy Václavíka, provedené v rámci projektu PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN 2009, je hlavním důvodem vyšší cena, která je pro provozovny hromadného stravování rozhodujícím kritériem nákupu. Provozovny v oblasti gastronomie, zejména ty v nejvyšších kategoriích, používají spíše řemeslné farmářské výrobky, kterými mohou obohatit a zpestřit svoji nabídku. Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů v ČR, se na biosummitu v roce 2009 vyjádřil, že biopotraviny v gastronomii přináší obrovský potenciál pro růst lokálního ekologického zemědělství. Gastronomickým směrem poslední doby je jasná podpora a rozvoj lokálních produktů a tradičních receptů v moderním pojetí. Biopotraviny v tomto ohledu symbolizují čerstvost a garanci kvality, pramenící z osobního kontaktu mezi výrobcem/farmou a kuchařem. ČESKÉ DRÁHY ZAVEDLY VE SVÝCH VOZECH POKRMY Z BIOPOTRAVIN Na podzim roku 2012 České dráhy, a. s. zavedly ve svých vozech sezónní nabídku pokrmů z biopotravin. Vepřová pečeně na víně s dýní Hokaido a šťouchanými bramborami byl první pokrm podávaný v jídelních vozech Českých drah. Tento pokrm byl vyroben výhradně ze surovin od certifikovaných českých biofarem. Speciálně pro výrobu tohoto pokrmu musela být centrální výroba jídelních vozů certifikována pro zpracování a výrobu BIO pokrmů Envic. Dostupný z WWW: <http://www.envic.cz/biopotraviny-v-gastronomii.htm> 17 České dráhy, a. s. Dostupný z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/ />

19 Varianty označování pokrmů Je třeba zmínit, že existuje několik variant, jak pokrmy vyrobené z biopotravin zapsat na jídelní lístek, tak aby byly v souladu se zákonem. Z Požadavků na gastronomické provozy a stravovací zařízení podle nařízení (ES) Rady č. 834/2007 o ekologické produkci 18 vyplývá: Bez ohledu na zákonem stanovené povinné značení potravin mají gastronomické provozy/stravovací zařízení při značení bioproduktů k dispozici následující varianty. Provozovna se může rozhodnout i pro kombinaci těchto možností. Je však důležité, aby měl host i kontrolní orgán možnost nesporně identifikovat a zařadit ekologické pokrmy / ingredience. 1. Biopokrmy / biosložky v aktuální nabídce Označení kompletního jídla, příp. složky z aktuální nabídky jako biopokrmu, příp. jako biosložky je možné pouze tehdy, jestliže veškeré ingredience odpovídají nařízení (ES) o ekologické produkci (např. bio těstovinový salát, bio zapékané brambory, bio zelená omáčka atd.). 2. Bioingredience, resp. uvedení biosurovin a) U pokrmů sestávajících z více složek se mohou jejich jednotlivé ingredience, resp. vstupní zemědělské suroviny a komponenty uvádět s poznámkou bio (např. zapékaná zelenina s biomrkví, roláda s jahodovým biotvarohem nebo pepřový steak s černým biopepřem). b) Bioingredience nebo biosurovina může být propagována i formou obecné poznámky na jídelníčku nebo vývěsní tabuli podniku (např. Naše vaječné snídaně podáváme výhradně v biokvalitě. nebo V našem podniku užíváme výhradně bio hovězí maso z bioprovozu Rinderhuber ). Varianta č. 2 však vyžaduje, aby se daná ingredience používala v celém podniku v okamžiku označení bio výhradně v ekologické kvalitě. 18 Abcert. Požadavky na gastronomické provozy a stravovací zařízení podle nařízení (ES) Rady č. 834/2007 o ekologické produkci. Dostupný z: <http://www.abcert.cz/data/files/dokument_75.pdf>

20 Mýty a pověry o biopotravinách V této kapitole jsem vybrala několik mýtů a pověr o ekologickém zemědělství a biopotravinách z publikace Ekologické zemědělství bez mýtů. Bio je podvod, ekozemědělci stříkají a hnojí v noci Do systému kontroly jsou zapojeny nestátní kontrolní a certifikační orgány, které kontrolují každý rok všechny provozy v systému EZ. Ekologické zemědělství, produkce a zpracování biopotravin je podřízeno normám ekologického zemědělství a zpracování biopotravin. Tyto předpisy jsou závazné pro všechny zemědělce a zpracovatele biopotravin, kteří se přihlásí. Můžeme konstatovat, že kromě pozitivní motivace ekozemědělců hospodařit v souladu s přírodou, je ekozemědělství nejvíce kontrolovaným oborem produkce potravin. Nepoctivci jsou samozřejmě všude, ale podle zpráv ministerstva zemědělství můžeme říci, že u nás výslovně k podvodům, či klamavému značení v tomto oboru nedochází, jedná se spíše o nedostatky provozního a administrativního rázu nebo o špatné využívání dotací. Případné odhalení podvodu (např. lidové stříkání při měsíčku ) by způsobilo ekozemědělcům těžké finanční ztráty ve formě značného krácení nebo odebrání všech dotací, nebo také udělení nepoctivým zemědělcům, výrobcům potravin i obchodníkům vysoké pokuty. Po přechodných 2 3 letech a obdrženém certifikátu mohou být produkty označovány logem BIO a zemědělec/zpracovatel je podroben stálé pravidelné kontrole. Úřední kontrolu EZ navíc zajišťuje státní dozorový orgán: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který ve větší míře také odebírá vzorky vstupů a produkce v rámci zemědělské prvovýroby a prověřuje je ve své Národní referenční laboratoři DLOUHÝ, J., URBAN, J. Ekologické zemědělství bez mýtů. Olomouc: Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, str. 9

21 20 Bioprodukty se během pěstování a skladování nemohou ošetřovat fungicidy, proto jsou plné plísní a zejména jejich škodlivých zplodin mykotoxinů Jeden z dalších mýtů je domnění, že biopotraviny obsahují velké množství mykotoxinů a to z důvodu, že dle zásad ekologického zemědělství nesmějí být plodiny ošetřovány chemickými fungicidy. Řada studií dokazuje, že žádné rozdíly mezi běžnými konvenčními potravinami a biopotravinami nejsou. Velké množství mykotoxinů, se může vyskytovat při špatném skladování, nikoli v porostu. Tato skutečnost může nastat nehledě na to, zda je plodina pěstována dle zásad ekologického zemědělství nebo konvenčním způsobem. Ekologické zemědělství využívá v zabraňování vzniku houbových chorob jiná opatření na místo chemických postřiků (např. odolné odrůdy, pestré osevní postupy). Rostliny pěstované v ekologickém zemědělství mají díky nepoužívání dusíkatých hnojiv pevnější buněčné stěny, které jsou odolnější infekci plísněmi produkujícími mykotoxiny. 20 Biopotraviny nejsou zdravější, rozdíly v kvalitě nejsou, používání chemických pesticidů je naprosto bezpečné Studie dokazují, že produkty ekologického zemědělství mají více vitamínů, bílkovin, enzymů, minerálů, antioxidantů a mnoho jiných dalších zdraví potřebných látek pro člověka. Naopak lze prokázat, že chemické pesticidy a jiné chemické látky, kterou jsou při ekologickém zemědělství zakázány, mají vliv na negativní jevy v lidském organismu. Příklady výzkumů zabývající se touto problematikou uvádím v příloze DLOUHÝ, J., URBAN, J. Ekologické zemědělství bez mýtů. Olomouc: Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, str DLOUHÝ, J., URBAN, J. Ekologické zemědělství bez mýtů. Olomouc: Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, str

22 21 2 Profesní a zájmová sdružení a hnutí propagující biopotraviny 2.1 Hnutí DUHA Olomouc Místní skupinu Hnutí DUHA Olomouc založilo v roce 1991 několik vysokoškolských studentů jako první mimobrněnskou pobočku Hnutí DUHA. Hnutí DUHA Olomouc se snaží svou činností přispět ke zlepšení stavu životního prostředí. Aktivity Hnutí DUHA Olomouc: Ekoporadenství Už od počátku vzniku Hnutí DUHA Olomouc se občané se na toto hnutí obracejí s otázkami týkajícími se životního prostředí. Intenzivně se však ekoporadenství věnuje od roku Jedenkrát za dva měsíce vycházejí v rámci tohoto hnutí Ekologické listy. Tyto listy jsou určeny široké veřejnosti, informují o tématech týkajících se životního prostředí na Olomoucku a o aktuálních případech, kterými se Hnutí DUHA zabývá. Obsahují také návody a rady, jak se v domácnosti nebo na zahradě chovat ohleduplně k životnímu prostředí. Ekologické listy vychází v elektronické podobě na stránkách Hnutí DUHA Hnutí DUHA Olomouc a biopotraviny Od roku 2001 je jednou z činnosti Hnutí DUHA aktivní podpora biopotravin a podpora prodeje v místních obchodech Hanácké farmářské trhy Novým trendem pro nabídku certifikovaných bioproduktů jsou farmářské trhy. V Olomouci jsou pořádány od jara 2011 vždy jednou týdně, v pátek a v sobotu, v termínu od dubna do října. Nabídka obsahuje nejen čerstvé potraviny, ale také i certifikované bioprodukty od místních pěstitelů a výrobců. V biokvalitě jsou zde nabízeny pomazánky, celozrnné pečivo, sezónní zelenina a ovoce, vejce, mléko kravské, ovčí i kozí, vepřové a hovězí maso. Sortiment se mění dle roční doby a prodejců. 22 Hnutí DUHA. Dostupný z WWW: <http://www.hnutiduha.cz/olomouc/nase-aktivity/ekologicke-listy/>

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Exkuze na ekofarmě Usedlost Medník foto PRO-BIO LIGA 2 Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002 147/2002 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) Změna:

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Výsledky dotazníku o školním stravování

Výsledky dotazníku o školním stravování Výsledky dotazníku o školním stravování Z dotazníkového průzkumu, jehož se zúčastnilo celkem 225 respondentů, vyplynulo, že s nabídkou školní jídelny a skladbou jídelního lístku je zcela nebo spíše spokojeno

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

2. setkání 11. 11. 2011 Ing. Irena Ehlová. Biopotraviny

2. setkání 11. 11. 2011 Ing. Irena Ehlová. Biopotraviny Biopotraviny Cíle krátkodobé dlouhodobé uvědomit si pojem biopotravina - umět odlišit potraviny z konvenční výroby a biopotraviny - uvědomit si význam biopotravin pro výživu lidí využít získaných znalostí

Více

Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO. Sankční řád

Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO. Sankční řád Určeno jen pro vnitřní potřebu. Kopie předané třetím osobám musí být označeny razítkem Pouze pro informaci a to pouze se souhlasem manažera jakosti. Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO Název OŘD:

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Stáž v komunitní výživě Seminární práce

Stáž v komunitní výživě Seminární práce Stáž v komunitní výživě Seminární práce Univerzita Karlova v Praze. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Mgr. Martina Kollerová ročník:. BNT 0/0 . Popis zařízení ZŠ Táborská Příspěvková organizace

Více

Kontrola reziduí pesticidů v ČR

Kontrola reziduí pesticidů v ČR Systém kontrol SZPI, kontrola bezpečnosti biopotravin Ing. Jindřich Pokora 6. listopadu 2014 Kontrola reziduí pesticidů v ČR Ministerstvo zemědělství -Úřad pro potraviny SZPI SVS ÚKZÚZ 2 Kontrola reziduí

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt ve znění platném od 26.5.2008 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt Regionální značení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

značka VYSOČINA regionální produkt

značka VYSOČINA regionální produkt značka VYSOČINA regionální produkt Regionální značení v ČR Cílem je zviditelnit tradiční regiony a využít jejich socio-ekonomických výhod, koordinováno na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s.

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

44 Ekologické zemědělství

44 Ekologické zemědělství 44 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství 45 3 Právní úprava, směrnice svazů a kontrola ekologického zemědělství Jako každá jiná činnost se i ekologické zemědělství řídí podle určitých norem. V

Více

Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt 1. Značka VYSOČINA regionální produkt 1.1 Cíl značky Značka VYSOČINA regionální produkt (dále jen značka ) byla vytvořena v rámci systému

Více

Ovoce a ovocné produkty

Ovoce a ovocné produkty Ovoce a ovocné produkty pravidla pro prodej ze dvora, na trhu a dodávání do obchodu K aždý prodejce čerstvě sklizeného nebo zpracovaného ovoce je podle potravinového práva provozovatelem potravinářského

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských oblastech ČR

Více

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt ve znění platném od 1. ledna 2012 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku POLABÍ regionální produkt 1/6 Zásady pro udělování

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ Petra Hloušková Stanislava Grosová Definice funkčních potravin: Funkční potraviny jsou potraviny, které se podobají běžným konvenčním potravinám

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

KONTROLA A CERTIFIKACE BIOPRODUKCE

KONTROLA A CERTIFIKACE BIOPRODUKCE KONTROLA A CERTIFIKACE BIOPRODUKCE Systém inspekce EU Nařízení rady č. 2092/91 EHS v článku 9 ukládá členským státům povinnost zavést systém inspekce provozovaný jedním nebo několika inspekčními orgány

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná Adresa : Biofarma Slunečná Ing. Pavel Štěpánek Slunečná 3, 384 51 Želnava Slunečná Kontakt : tel. 604

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

STRATEGIE PROGRAM ČESKÁ KVALITA. Národní politiky kvality 2011-2015. Příloha č. 3. Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2.

STRATEGIE PROGRAM ČESKÁ KVALITA. Národní politiky kvality 2011-2015. Příloha č. 3. Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2. STRATEGIE Národní politiky kvality 2011-2015 Příloha č. 3 PROGRAM ČESKÁ KVALITA Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2. Přehled značek Strategie 2011-15 Česká kvalita Str. 1/7 1. Zásady Programu Česká

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Zásady pro udělování a užívání značky

Zásady pro udělování a užívání značky Zásady pro udělování a užívání značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Biojarmark. Souhrnná zpráva

Biojarmark. Souhrnná zpráva Biojarmark Souhrnná zpráva Září 2012 1 12. chrudimský biojarmark Pořadatel: Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim, Strojařů 846, 537 01 Chrudim Datum, čas a místo konání: Úterý 18. 9. 2012, 9:30-17 hodin,

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 V Praze dne 30.6.2013 e-mail: ovocedoskol@szif.cz Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy OBSAH 1. Základní informace 2. Přihlášení školy

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Kvalita čerstvých potravin: objektivní a subjektivní pohled

Kvalita čerstvých potravin: objektivní a subjektivní pohled Kvalita čerstvých potravin: objektivní a subjektivní pohled aneb jak vznikají a jaké jsou mýty o potravinách Jana Dostálová, Společnost pro výživu Kvalita může být posuzována různě Legislativní objektivní,

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt. ve znění platném od 1. 4. 2011

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt. ve znění platném od 1. 4. 2011 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 1. 4. 2011 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt 1. Značka HANÁ regionální produkt 1.1 Cíl značky

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce)

Více

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 1. 3. 2011 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku HANÁ regionální produkt 1/7 Zásady pro udělování a užívání

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT Č. CZ.1.07/3.1.00/37.0108 METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ Tato metodika vznikla za finanční podpory MŠMT a je

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

Základy ekologického zemědělství

Základy ekologického zemědělství Základy ekologického zemědělství Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání 1 ÚKZÚZ, 2014 ISBN 978-80-7401-098-9

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Pravidla pro udělování národní značky KLASA

Pravidla pro udělování národní značky KLASA Pravidla pro udělování národní značky KLASA str.1/9 Část A Národní značku pro kvalitní potraviny KLASA uděluje ministr zemědělství ČR na základě doporučení správce značky. Značka smí být udělena pouze

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je občanským sdružením poradců, výzkumných pracovníků, pedagogů a ostatních odborníků v ekologickém zemědělství. Vysoká odbornost a kvalifikace členů Spolku

Více

Zásady pro udělování a užívání značky

Zásady pro udělování a užívání značky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Zásady pro udělování a užívání značky JESENÍKY originální produkt ve znění platném od 1.11.2012

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ

ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ Jan Valeška v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Komunitou podporované zemědělství KPZ je systém

Více

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda Pracovní sešit pro žáky základních škol Jídlověda Obsah 1. Výživová pyramida 3 2. Polysacharidy 6 3. Zelenina a ovoce 8 4. Bílkoviny 11 5. Tuky 13 6. Přirozená a umělá strava 14 7. Proč zdravě jíst 17

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad? Ing. Dagmar Sirotková VŽP odpad? je VŢP odpad? Základní předpis nařízení EP a Rady (ES) č.1069/2009 Požadavky na nakládání, využití, zneškodnění Odpad- zejména odpady z kuchyní a stravoven Nakládání podle

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více