Z M L U V A O D I E L O

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z M L U V A O D I E L O"

Transkript

1 Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka platného na území Slovenskej republiky medzi objednávateľom: zastúpená: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša Bratislava Slovenská republika bankové spojenie: IBAN: IČO: DIČ: IČ DPH: SK zhotoviteľom: zastúpený: bankové spojenie: č. účtu: IBAN: SWIFT: IČO: DIČ: CZ a SW + HW,spol. s r.o. zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka Krocínova č.511, Chrudim IV, Česká republika Zhotoviteľ týmto záväzne vyhlasuje, že je autorom softvéru Systému automatizovaného riadenia evidencie platidiel v komorových trezoroch objednávateľa č. 013 a č. 156, ktoré sú umiestnené v budove sídla objednávateľa a ako taký má oprávnenie na jeho úpravu rekonštrukciu. Článok 1 Predmet zmluvy 1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zrealizovať kompletnú rekonštrukciu hardvéru (ďalej len HW ) a softvéru (ďalej len SW ) Systému automatizovaného riadenia (ďalej len SAR ), komunikácie SAR technológia SAR stroje (zakladač) evidencie komorového trezoru (ďalej len KT ) č. 013 a KT č. 156 v ústredí NBS Bratislava a objednávateľ sa zaväzuje riadne dodané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela v súlade s touto zmluvou. 2. Zhotoviteľ zrealizuje rekonštrukciu SAR podľa bodu 1 pre KT č. 013 v rozsahu podľa ponuky č. N1103/2014/JP a pre KT č. 156 podľa ponuky č. N1104/2014/JP, ktoré tvoria prílohu č. 1 a 2 k tejto zmluve. Pri rekonštrukcii SW v oboch KT bude zhotoviteľ súčasne postupovať podľa požiadaviek objednávateľa, ktoré budú vzájomne písomne dohodnuté po podpise tejto zmluvy. 3. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 8 tejto zmluvy.

2 Evidenčné číslo zhotoviteľa: Sm Zakázkové číslo zhotoviteľa: Článok 2 Čas plnenia Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa článku 1 tejto zmluvy najneskôr do v tomto členení jednotlivých krokov a s týmito predpokladanými dátumami realizácie: 1. Montáž, inštalácia a oživenie priestorových čítačiek v KT č Oživenie a inštalácia riadiacich PC v KT č Oživenie a inštalácia prenosnej čítačky v KT č Oživenie a inštalácia riadiacich PC ako celku v KT č Oživenie komunikácie SAR technológie SAR stroj zakladač Zaškolenie obsluhy, účasť pri prevádzke a odovzdanie v KT č Oživenie a inštalácia riadiacich PC v KT č Oživenie a inštalácia prenosnej čítačky v KT č Zaškolení obsluhy, účasť pri prevádzke a odovzdanie v KT č Kontrola prevádzky a rezerva v KT č.013 a Článok 3 Cena diela 1. Cena diela uvedeného v článku 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške , eur, slovom päťdesiatsedemtisícdeväťsto eur; podrobná kalkulácia ceny diela je uvedená v prílohách č. 1 a 2. Cena diela je bez DPH, DPH je podľa zákona 0 % tzv. reverse charge. 2. Cena diela je stanovená v parite DDP Bratislava podľa Incoterms Článok 4 Zodpovednosť za vady a záruka 1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom na dobu 24 mesiacov. 2. Záruka sa nevzťahuje na mechanické a chemické poškodenie spôsobené neprimeranými prevádzkovými vplyvmi a na vady spôsobené chybným pôsobením objednávateľa alebo ovládajúcej obsluhy (zavírovanie systému atď.). Článok 5 Dodacie podmienky a miesto plnenia 1. Zhotoviteľ odovzdá dielo a uvedie ho do prevádzky v KT č. 013 a č. 156 v ústredí Národnej banky Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, Bratislava. 2. Objednávateľ uvedie predmet tejto zmluvy do prevádzky po riadnom odovzdaní a prevzatí diela po úspešnej skúšobnej prevádzke v oboch KT. 3. Po skúšobnej prevádzke všetkých funkcií rekonštruovaných častí SAR v KT 013 aj KT 156 (čl. 2 body 6, 9 a 10) bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu poverení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa 4. Zhotoviteľ ako autor diela softvéru Systému automatizovaného riadenia evidencie platidiel v komorových trezoroch objednávateľa č. 013 a č. 156 týmto udeľuje objednávateľovi bezodplatne výhradnú licenciu na použitie tohto diela. Tento súhlas zhotoviteľa zahŕňa právo objednávateľa používať dielo akýmkoľvek spôsobom, na akékoľvek účely a v neobmedzenom rozsahu a v neobmedzenom čase. 2

3 Evidenčné číslo zhotoviteľa: Sm Zakázkové číslo zhotoviteľa: Článok 6 Platobné podmienky 1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pre účely nákupu HW zálohu vo výške , eur, čo predstavuje 55 % ceny diela, na ktorú vystaví faktúru najskôr v deň podpisu tejto zmluvy. Zhotoviteľ zároveň predloží objednávateľovi originál potvrdenia o mieste svojej daňovej rezidencie, alebo jeho úradne overenú fotokópiu. 2. Zhotoviteľ vystaví faktúru na vyúčtovanie celkovej ceny diela podľa čl. 3 bod 1 najneskôr do 14 dní po odovzdaní diela na základe obojstranne podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí a obratom po vyhotovení faktúru zašle objednávateľovi. V opačnom prípade znáša náklady spojené s omeškaním objednávateľa s priznaním DPH na príslušný daňový úrad. 3. Splatnosť faktúr vystavených podľa bodov 1 a 2 tohto článku je 14 dní od ich doručenia objednávateľovi; objednávateľ platbu uhradí s typom poplatku SHA. V prípade, že faktúra nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ má právo faktúru vrátiť na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vystavenej faktúry. 4. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že miestom jeho daňovej rezidencie je Česká republika a že na území Slovenskej republiky nemá stálu prevádzkareň a ak by mu táto v priebehu plnenia zmluvy vznikla, bude o tom obratom písomne informovať objednávateľa. Článok 7 Zmluvné pokuty 1. V prípade nedodržania zmluvného termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v čl. 2 tejto zmluvy uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 2. V prípade nedodržania lehoty splatnosti zálohovej a konečnej faktúry sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu škody. Článok 8 Spolupôsobenie objednávateľa Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadne a včas spolupôsobenie pri plnení tejto zmluvy spočívajúce v týchto povinnostiach: 1. zabezpečiť časový priestor pre inštaláciu, odskúšanie a oživenie systému podľa čl. 2, 2. zabezpečiť časový priestor pri odstraňovaní prevádzkových závad, 3. zabezpečiť povolenie vstupu osôb, pracovných prostriedkov a montážneho materiálu do priestorov KT č. 013 a č. 156 na dobu plnenia zmluvy podľa čl. 2, 4. zabezpečiť parkovanie pre jedno osobné vozidlo zhotoviteľa na dobu plnenia zmluvy podľa čl. 2, 5. určiť zodpovedné osoby oprávnené rokovať v technických veciach. Článok 9 Ďalšie ustanovenia 1. Táto zmluva o dielo môže byť menená len formou číslovaných dodatkov, ktoré musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 3

4 Evidenčné číslo zhotoviteľa: Sm Zakázkové číslo zhotoviteľa: Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu dohodou alebo odstúpením od tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán pri jej podstatnom porušení zmluvy druhou zmluvnou stranou. Pod podstatným porušením zmluvy o dielo sa rozumie: 2.1. nezaplatenie fakturovanej ceny diela s omeškaním viac ako tridsať dní po lehote splatnosti, 2.2. neplnenie prác špecifikovaných v článku 1 alebo termínov podľa čl. 2 tejto zmluvy ani v dodatočnej lehote písomne stanovenej objednávateľom. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom je zhotoviteľ povinný zálohu vrátiť objednávateľovi do 10 dní od doručenia oznámenia objednávateľa o odstúpení od zmluvy zhotoviteľovi. 3. Zmluvné strany nezodpovedajú za omeškanie spôsobené v dôsledku vyššej moci. Vyššia moc znamená udalosť mimo kontrolu zmluvných strán vzniknutú po podpise tejto zmluvy o dielo, ku ktorej došlo bez vlastného zavinenia zmluvných strán nepredvídateľnou udalosťou. 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on aj osoby, prostredníctvom ktorých bude vykonávať činnosť pre objednávateľa budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach a pomeroch objednávateľa, o ktorých sa dozvedeli pri plnení tejto zmluvy, a to najmä o informáciách, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, daňového tajomstva, obchodného tajomstva alebo chránených informácií ESCB, prípadne podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento záväzok mlčanlivosti trvá aj po ukončení trvania činnosti pre objednávateľa. 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že každý jeho zamestnanec, ktorý bude vykonávať činnosť pre objednávateľa a bude mať prístup k chráneným informáciám objednávateľa, je osobou, ktorá je bezúhonná a dosiahla vek 18 rokov. Za bezúhonnú osobu sa pre účely tejto zmluvy nepovažuje tá osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za: 5.1 úmyselný trestný čin, 5.2 trestný čin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva ( 264 Trestného zákona), alebo za trestný čin všeobecného ohrozenia ( 285 Trestného zákona) spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania alebo funkcie alebo povinnosti uloženej zákonom, 5.3 trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti ( 319 a 320 Trestného zákona), trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi ( 374 Trestného zákona), alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s porušením alebo ohrozením zákonom uznanej alebo uloženej povinnosti mlčanlivosti. Článok 10 Záverečné ustanovenia 1. Ak nie je výslovne uvedené inak, riadi sa táto zmluva Obchodným zákonníkom, zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú jej prílohy č. 1 a Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy. 4. Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa 4

5 Evidenčné číslo zhotoviteľa: Sm Zakázkové číslo zhotoviteľa: ustanovení 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami 271 ods. 2 a 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ustanoveniami 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi, pričom zhotoviteľ tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve a vo faktúrach zhotoviteľa, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania tejto povinnosti podľa 5a ods. 1 a 6 a 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 5. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa [ 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám]. 6. Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, a že táto zmluva nebola uzavretá za nevýhodných ani nevyhovujúcich podmienok pre žiadnu zmluvnú stranu. Súčasne zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy plniť, pričom zmluvné strany na znak toho, že táto zmluva je určitá, zrozumiteľná a zodpovedá ich slobodnej vôli, vlastnoručne podpísali túto zmluvu prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov. V Bratislave dňa. V Chrudimi dňa. Objednávateľ Zhotoviteľ 5

6 Príloha č. 1 NABÍDKA N1103/2014/JP Věc: Rekonstrukce Systému automatizovaného řízení(dále jen SAŘ) evidence a technologie KT č Poptávka: Národná banka Slovenska Adresa : Imricha Karvaša 1, Bratislava, Slovenská republika kontakt : IČO : DIČ : SK tel. : fax. : Nabídka : SW + HW, spol. s r.o. Adresa sídlo : Krocínova č.511, Chrudim IV, Česká republika kanc.pošta: Husova č. 785, Chrudim III Kontakt : mobil : IČO : DIČ : CZ tel. : fax. : web : Vypracoval : Stránek : 7 Dne :

7 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 013 v NBS Bratislava Príloha č. 1 k zmluve o dielo Obsah: 1 Úvod Podklad pro vypracování Předmět nabídky Členění předmětu nabídky podle jednotlivých částí a prací Návrh a konfigurace hardware (HW) Konfigurace HW pracovní stanice Konfigurace pracovních stanic: Konfigurace HW prostorové čtečky Konfigurace HW přenosná čtečka čárového kódu Konfigurace HW tiskárna čárového kódu Dodávka software(sw) - upřesnění dodávky Funkce SAŘ komunikace se stroji Hrubý harmonogram prací Spoluúčast objednatele Termín dodání Cenová nabídka Ceny nad rámec opravy a odzkoušení Cena po částech Celková cena nabídky... 7 Strana 2 z 7

8 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 013 v NBS Bratislava Príloha č. 1 k zmluve o dielo 1 Úvod 1.1 Podklad pro vypracování Podkladem pro vypracování této nabídky je požadavek z jednání dne a tel ze dne Jednání se zabývalo : 1) Doplnit SAŘ o funkci tiskových sestav(dosud přímý tisk z SAŘ) 2) Zjednodušit systém přístupu(zabezpečení) 3) Blížící se ukončení podpory Windows XP nutné upgrade na Windows 7 4) Zastaralé HW a jeho možná rekonstrukce 2 Předmět nabídky Předmětem nabídky je vypracování cenového návrhu rekonstrukce SAŘ evidence, technologie a komunikace v KT č.013 v NBS Bratislava. Jedná se o kompletní rekonstrukci hardware (dále jen HW) a software(dále jen SW). Předmětem nabídky je : Nákup, instalace a oživení HW v KT č.013 Zkvalitnění komunikace SAŘ technologie a SAŘ stroj - zakladač Upgrade základního SW Windows XP na Windows 7 v KT č. 013 Tvorba všech používaných SW s minimálním zásahem do ovládání obsluhy Oživení SAŘ jako celku Předání a zaškolení obsluhy 2.1 Členění předmětu nabídky podle jednotlivých částí a prací 1) HW nákup, dodávka řídících PC 2) HW komunikační karta Siemens vč.komponent, nákup a instalace do PC 3) HW prostorové čtečky na vstupu do KT 4) HW prostorové čtečky na výstupu z KT 5) HW přenosná čtečka čárového kódu vč.komponent 6) SW nákup instalačních prostředků Delphi XE4(podíl nákupu 15% z celkové ceny) 7) SW pro přenosnou čtečku čárového kódu 8) SW komunikace SAŘ technologie SAŘ stroj zakladač 9) SW upgrade technologie a komunikace na straně PC 10) SW upgrade evidence 11) SW upgrade tiskárna čárového kódu 12) SW upgrade komunikace s čtečkou čárového kódu 13) SW upgrade komunikace s prostorovými čtečkami 14) SW upgrade podpůrné programy 15) SW úprava zabezpečení 16) SW tvorba tiskových sestav 17) Oživení komunikace SAŘ technologie SAŘ stroj zakladač 18) Montáž, instalace a oživení prostorových čteček 19) Oživení a instalace řídících PC+SW jako celku 20) Zaškolení obsluhy a předání díla jako celku 21) Ubytovací náklady a diety 22) Cestovní náklady Strana 3 z 7

9 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 013 v NBS Bratislava Príloha č. 1 k zmluve o dielo 3 Návrh a konfigurace hardware (HW) Systém je osazen dvěma řídícími počítači charakteru osobní kancelářský počítač. Počítač jsou umístěny v KT č.013. Komunikace se zakladačem je po siti MPI Siemens (postaru RS232), kdy řídící PC je master a řídící PLC zakladač je slave. 3.1 Konfigurace HW pracovní stanice Počítač je chráněn proti náhodnému výpadku sítě jedním malým záložním zdrojem energie Součástí dodávky je klávesnice, optická myš a LCD monitor 19" Konfigurace pracovních stanic: 2x Sestava PC : označení : OfficePro 3020 (H77, mikro/midi) smluvní záruka : 2 roky + AC Asistent OnSite Pol. Název Popis 1. System Originální Windows 7 Professional SP1 SK 64-bit 2. Case Mikro YY-3606 černo/šedá 3. Zdroj Zdroj 350W + účinější aktivní chladič 4. Zákl.deska GIGABYTE H77, DVI, HDMI, USB3, R, PCI (S, P) 5. Procesor CPU INTEL Core i (int. VGA) 6. Paměť 8GB DDR3 1600MHz (2x4GB) 7. HDD SSD 120GB 8. DVD DVDRW/RAM Samsung černá SATA 9. Síť karta PCI Intel síťový adaptér 10/100/1000 integrovaná 10. Síť karta MPI Siemens CP5622 do slotu PCI EX 11. Port S přídavný seriový port (pouze piny na MB) Poznámka : AC Asistent OnSite Služba rozšiřuje standardní podmínky záručního servisu, které jsou zahrnuty v ceně prodávaného zařízení. Poskytuje zákazníkovi záruční servis po celou dobu záruky v místě instalace zařízení. Služba je určena pro PC (včetně monitorů). Zahrnuje servis OnSite pro PC a monitory prodané k těmto zařízením. 1x Ostatní prvky řídícího PC Pol. Název Popis 1. Mouse Myš GIGABYTE optická černá, USB 2. Klávesnice Klávesnice MICROSOFT černá, USB 3. Monitor 19 LCD Aser V193Dobmd :1,4;3;DVI;retro;ECO 4. Zál.zdroj APC CyberFort II. BE700G-CP 5. SW Prodave MPI Siemens CP Konektory Siemens MPI 7. Kabel 30m kabelu Siemens MPI Strana 4 z 7

10 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 013 v NBS Bratislava Príloha č. 1 k zmluve o dielo 3.2 Konfigurace HW prostorové čtečky prostorové čtečky, držáky a síťového propojení: Pol Název Popis 1. CLV x čtečka čárového kódu 2. STECKER I/O - 4x ethernet plug 3. CLV 24/28-4x jednoduchý úhlový držák 4. LEITUNG STEC - 4x ethernetový kabel 5. LEITUNG RD 12M - 4x připojovací kabel 6. CDM x propojovací modul 7. Síť 220V - 4x síťové propojení 8. Síťové propojení - 40m síťového propojení 9. Konektory - 10x konektory 10. Switch - síťový switch 5x LAN 3.3 Konfigurace HW přenosná čtečka čárového kódu Pol Název Popis 1. CPV8370-1x čtečka čárového kódu 2. CRACKER - 1x přípojný bod vč. napájení čtečky 3. Kabel - 1x USB kabel propojení mezi čtečkou a PC 3.4 Konfigurace HW tiskárna čárového kódu Ponechána původní tiskárna čárového kódu. 4 Dodávka software(sw) - upřesnění dodávky Systém řízení je tvořen základním a aplikačním zakázkovým SW.Základní SW je instalován ve stanici. Základní SW : - Windows 7 Profesionál SL -(slovenský) Aplikační zakázkové SW : - na platformě Delphi XE4 je nainstalován aplikační databázový SW pro správu komunikace dat - všechny stávající SW budou přepracovány pro základní SW Windows 7 - vizuální a ovládací přístup pro obsluhu bude ponechán (pokud to nový základní systém dovolí) - bude zjednodušen přístup zabezpečení - doplnění SW o tiskové sestavy dle požadavku NBS 4.1 Funkce SAŘ komunikace se stroji Tato část řízení zajišťuje přenos dat na a od stroje(zakladač). SAŘ komunikace (řídící PC) je charakteru master a celou komunikaci řídí. Stroj(zakladač) je charakteru slave a odpovídají na požadavky mastru. Slave - zakladač má ke komunikaci řídící automat PLC. Komunikace mezi PC bude posílena o kartu MPI (původně RS232) zajistí rychlejší a bezpečnější komunikaci. RS232 na Windows 7 je problematická. Strana 5 z 7

11 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 013 v NBS Bratislava Príloha č. 1 k zmluve o dielo 5 Hrubý harmonogram prací Je pouze návrhem pro návaznost ostatních subjektů při realizaci zakázky. Pol Činnost Místo Termín nákup, příprava, odzkoušení HW a základního SW Chrudim 21 dní 7. - SW pro přenosnou čtečku čárového kódu Chrudim 30 hod 8. - SW komunikace SAŘ technologie SAŘ stroj zakladač Chrudim 20 hod 9. - SW upgrade technologie a komunikace na straně PC Chrudim 50 hod SW upgrade evidence Chrudim 80 hod SW upgrade tiskárna čárového kódu Chrudim 20 hod SW upgrade komunikace s čtečkou čárového kódu Chrudim 20 hod SW upgrade komunikace s prostorovými čtečkami Chrudim 30 hod SW upgrade podpůrné programy Chrudim 20 hod SW úprava zabezpečení Chrudim 20 hod SW tvorba tiskových sestav Chrudim 25 hod Oživení komunikace SAŘ technologie SAŘ stroj zakladač Bratislava 1 den Montáž, instalace a oživení prostorových čteček Bratislava 1 den Oživení a instalace řídících PC+SW jako celku Bratislava 2 dny Zaškolení obsluhy a předání díla jako celku Bratislava 1 den 6 Spoluúčast objednatele 1) Objednatel zajistí časový prostor pro instalaci, montáž, oživení, odzkoušení, předání a zaškolení obsluhy SAŘ v KT č.013 v rozsahu 5 dnů 2) Objednatel zajistí spoluúčast obsluhy pro zaškolení v KT č Termín dodání Instalace, montáž, oživení, odzkoušení, předání a zaškolení obsluhy SAŘ v KT č.013 budou prováděny u objednatele v pěti po sobě následujících dnech. Termín realizace je navržen na 08/2014 v NBS Bratislava(upřesnění dle dohody). 8 Cenová nabídka 8.1 Ceny nad rámec opravy a odzkoušení Č Popis Cena v Eur(bez DPH) 1. Cena za pracovníka(programátor) nad rámec harmonogramu 26,98 Eur/hod 2. Cena za pracovníka(programátor zakladače) nad rámec harmonogramu 30,83 Eur/hod 3. Cena za cestovní náklady Eur/km (jedna cesta 2x 295km) 0,54 Eur/km 4. Ztráta času na cestě Eur/hod (jedna cesta 2x4hod) 11,50 Eur/hod 5. Stravné (35 EUR, kurz NB 25,945 Kč/ EUR ) 35,- Eur/den Poznámka : nad rámec tvorby je doba strávená navíc při rapidní změně funkcí SAŘ nebo při doplnění nových funkcí nad rámec oživení je doba nezapříčiněná dodavatelem nad rámec účasti při opravě a provozu je doba delší než 5dnů všechny nad rámec stanovené doby jsou předem dohodnuty a odsouhlaseny s objednatelem Strana 6 z 7

12 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 013 v NBS Bratislava Príloha č. 1 k zmluve o dielo 8.2 Cena po částech 1) HW nákup, dodávka řídících PC ,-Eur 2) HW nákup, instalace kom. karet Siemens vč.komponent ,-Eur 3) HW prostorové čtečky na vstupu do KT ,-Eur 4) HW prostorové čtečky na výstupu z KT ,-Eur 5) HW přenosná čtečka čárového kódu vč.komponent ,-Eur 6) SW nákup inst.prostředků Delphi XE4(podíl nákupu 15%) ,-Eur 7) SW pro přenosnou čtečku čárového kódu ,-Eur 8) SW komunikace SAŘ technologie SAŘ stroj zakladač ,-Eur 9) SW upgrade technologie a komunikace na straně PC ,-Eur 10) SW upgrade evidence ,-Eur 11) SW upgrade tiskárna čárového kódu ,-Eur 12) SW upgrade komunikace s čtečkou čárového kódu ,-Eur 13) SW upgrade komunikace s prostorovými čtečkami ,-Eur 14) SW upgrade podpůrné programy ,-Eur 15) SW úprava zabezpečení ,-Eur 16) SW tvorba tiskových sestav ,-Eur 17) Oživení komunikace SAŘ technologie SAŘ stroj zakladač ,-Eur 18) Montáž, instalace a oživení prostorových čteček ,-Eur 19) Oživení a instalace řídících PC+SW jako celku ,-Eur 20) Zaškolení obsluhy a předání díla jako celku ,-Eur 21) Ubytovací náklady a diety ,-Eur 22) Cestovní náklady ,-Eur 8.3 Celková cena nabídky Celková cena bez DPH ,-Eur Strana 7 z 7

13 Príloha č. 2 NABÍDKA N1104/2014/JP Věc: Rekonstrukce Systému automatizovaného řízení(dále jen SAŘ) evidence a technologie KT č Poptávka: Národná banka Slovenska Adresa : Imricha Karvaša 1, Bratislava, Slovenská republika kontakt : IČO : DIČ : SK tel. : fax. : Nabídka : SW + HW, spol. s r.o. Adresa sídlo : Krocínova č.511, Chrudim IV, Česká republika kanc.pošta: Husova č. 785, Chrudim III Kontakt : Mobil : IČO : DIČ : CZ tel. : fax. : Web : Vypracoval : Stránek : 6 Dne : Verze : 1.0

14 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 156 v NBS Bratislava Príloha č. 2 k zmluve o dielo Obsah: 1 Úvod Podklad pro vypracování Předmět nabídky Členění předmětu nabídky podle jednotlivých částí a prací Návrh a konfigurace hardware (HW) Konfigurace HW pracovní stanice Konfigurace pracovních stanic: Konfigurace HW přenosná čtečka čárového kódu Konfigurace HW tiskárna čárového kódu Dodávka software(sw) - upřesnění dodávky Hrubý harmonogram prací Spoluúčast objednatele Termín dodání Cenová nabídka Ceny nad rámec opravy a odzkoušení Cena po částech Celková cena nabídky... 6 Strana 2 z 6

15 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 156 v NBS Bratislava Príloha č. 2 k zmluve o dielo 1 Úvod 1.1 Podklad pro vypracování Podkladem pro vypracování této nabídky je požadavek z jednání dne a tel ze dne Jednání se zabývalo : 1) Doplnit SAŘ o funkci tiskových sestav(dosud přímý tisk z SAŘ) 2) Zjednodušit systém přístupu(zabezpečení) 3) Blížící se ukončení podpory Windows XP nutné upgrade na Windows 7 4) Zastaralé HW a jeho možná rekonstrukce 2 Předmět nabídky Předmětem nabídky je vypracování cenového návrhu rekonstrukce SAŘ evidence, technologie a komunikace v KT č.156 v NBS Bratislava. Jedná se o kompletní rekonstrukci hardware (dále jen HW) a software(dále jen SW). Předmětem nabídky je : Nákup, instalace a oživení HW v KT č.156 Zkvalitnění komunikace SAŘ technologie a SAŘ stroj - zakladač Upgrade základního SW Windows XP na Windows 7 v KT č. 156 Tvorba všech používaných SW s minimálním zásahem do ovládání obsluhy Oživení SAŘ jako celku Předání a zaškolení obsluhy 2.1 Členění předmětu nabídky podle jednotlivých částí a prací 1) HW nákup, dodávka řídících PC 2) HW přenosná čtečka čárového kódu vč.komponent 3) SW nákup instalačních prostředků Delphi XE4(podíl nákupu 15% z celkové ceny) 4) SW pro přenosnou čtečku čárového kódu 5) SW upgrade evidence 6) SW upgrade tiskárna čárového kódu 7) SW upgrade komunikace s čtečkou čárového kódu 8) SW upgrade podpůrné programy 9) SW úprava zabezpečení 10) SW tvorba tiskových sestav 11) Oživení a instalace řídících PC+SW jako celku 12) Zaškolení obsluhy a předání díla jako celku 13) Ubytovací náklady a diety 14) Cestovní náklady 3 Návrh a konfigurace hardware (HW) Systém je osazen dvěma řídícími počítači charakteru osobní kancelářský počítač. Počítač jsou umístěny v KT č Konfigurace HW pracovní stanice Počítač je chráněn proti náhodnému výpadku sítě jedním malým záložním zdrojem energie Součástí dodávky je klávesnice, optická myš a LCD monitor 19". Strana 3 z 6

16 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 156 v NBS Bratislava Príloha č. 2 k zmluve o dielo Konfigurace pracovních stanic: 2x Sestava PC : označení : OfficePro 3020 (H77, mikro/midi) smluvní záruka : 2 roky + AC Asistent OnSite Pol. Název Popis 1. System Originální Windows 7 Professional SP1 SK 64-bit 2. Case Mikro YY-3606 černo/šedá 3. Zdroj Zdroj 350W + účinější aktivní chladič 4. Zákl.deska GIGABYTE H77, DVI, HDMI, USB3, R, PCI (S, P) 5. Procesor CPU INTEL Core i (int. VGA) 6. Paměť 4GB DDR3 1600MHz (1x4GB) 7. HDD SSD 120GB 8. DVD DVDRW/RAM Samsung černá SATA 9. Síť karta PCI Intel síťový adaptér 10/100/1000 integrovaná 10. Port S přídavný seriový port (pouze piny na MB) Poznámka : AC Asistent OnSite Služba rozšiřuje standardní podmínky záručního servisu, které jsou zahrnuty v ceně prodávaného zařízení. Poskytuje zákazníkovi záruční servis po celou dobu záruky v místě instalace zařízení. Služba je určena pro PC (včetně monitorů). Zahrnuje servis OnSite pro PC a monitory prodané k těmto zařízením. 1x Ostatní prvky řídícího PC Pol. Název Popis 1. Mouse Myš GIGABYTE optická černá, USB 2. Klávesnice Klávesnice MICROSOFT černá, USB 3. Monitor 19 LCD Aser V193Dobmd :1,4;3;DVI;retro;ECO 4. Zál.zdroj APC CyberFort II. BE700G-CP 3.2 Konfigurace HW přenosná čtečka čárového kódu Pol Název Popis 1. CPV8370-1x čtečka čárového kódu 2. CRACKER - 1x přípojný bod vč. napájení čtečky 3. Kabel - 1x USB kabel propojení mezi čtečkou a PC 3.3 Konfigurace HW tiskárna čárového kódu Ponechána původní tiskárna čárového kódu. 4 Dodávka software(sw) - upřesnění dodávky Systém řízení je tvořen základním a aplikačním zakázkovým SW.Základní SW je instalován ve stanici. Základní SW : - Windows 7 Profesionál SK -(slovenský) Aplikační zakázkové SW : - na platformě Delphi XE4 je nainstalován aplikační databázový SW pro správu komunikace dat - všechny stávající SW budou přepracovány pro základní SW Windows 7 - vizuální a ovládací přístup pro obsluhu bude ponechán Strana 4 z 6

17 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 156 v NBS Bratislava Príloha č. 2 k zmluve o dielo (pokud to nový základní systém dovolí) - bude zjednodušen přístup zabezpečení - doplnění SW o tiskové sestavy dle požadavku NBS 5 Hrubý harmonogram prací Je pouze návrhem pro návaznost ostatních subjektů při realizaci zakázky. Pol Činnost Místo Termín Nákup, příprava, odzkoušení HW a základního SW Chrudim 21 dní 4. - SW pro přenosnou čtečku čárového kódu Chrudim 30 hod 5. - SW upgrade evidence Chrudim 70 hod 6. - SW upgrade tiskárna čárového kódu Chrudim 20 hod 7. - SW upgrade komunikace s čtečkou čárového kódu Chrudim 20 hod 8. - SW upgrade podpůrné programy Chrudim 20 hod 9. - SW úprava zabezpečení Chrudim 20 hod SW tvorba tiskových sestav Chrudim 25 hod Oživení a instalace řídících PC+SW jako celku Bratislava 2 dny Zaškolení obsluhy a předání díla jako celku Bratislava 1 den 6 Spoluúčast objednatele 1) Objednatel zajistí časový prostor pro instalaci, montáž, oživení, odzkoušení, předání a zaškolení obsluhy SAŘ v KT č.156 v rozsahu 3 dnů 2) Objednatel zajistí spoluúčast obsluhy pro zaškolení v KT č Termín dodání Instalace, montáž, oživení, odzkoušení, předání a zaškolení obsluhy SAŘ v KT č.156 budou prováděny u objednatele ve třech po sobě následujících dnech. Termín realizace je navržen na 08/2014 v NBS Bratislava(upřesnění dle dohody). 8 Cenová nabídka 8.1 Ceny nad rámec opravy a odzkoušení Č Popis Cena v Eur (bez DPH) 1. Cena za pracovníka(programátor) nad rámec harmonogramu 26,98 Eur/hod 2. Cena za cestovní náklady Eur/km (jedna cesta 2x 295km) 0,54 Eur/km 3. Ztráta času na cestě Eur/hod (jedna cesta 2x4hod) 11,50 Eur/hod 4. Stravné (35 EUR, kurz NB 25,945 Kč/ EUR ) 35,- Eur/den Poznámka : nad rámec tvorby je doba strávená navíc při rapidní změně funkcí SAŘ nebo při doplnění nových funkcí nad rámec oživení je doba nezapříčiněná dodavatelem nad rámec účasti při opravě a provozu je doba delší než 3dny všechny nad rámec stanovené doby jsou předem dohodnuty a odsouhlaseny s objednatelem. Strana 5 z 6

18 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 156 v NBS Bratislava Príloha č. 2 k zmluve o dielo 8.2 Cena po částech 1) HW nákup, dodávka řídících PC ,-Eur 2) HW přenosná čtečka čárového kódu vč.komponent ,-Eur 3) SW nákup inst.prostředků Delphi XE4(podíl nákupu 15%) ,-Eur 4) SW pro přenosnou čtečku čárového kódu ,-Eur 5) SW upgrade evidence ,-Eur 6) SW upgrade tiskárna čárového kódu ,-Eur 7) SW upgrade komunikace s čtečkou čárového kódu ,-Eur 8) SW upgrade podpůrné programy ,-Eur 9) SW úprava zabezpečení ,-Eur 10) SW tvorba tiskových sestav ,-Eur 11) Oživení a instalace řídících PC+SW jako celku ,-Eur 12) Zaškolení obsluhy a předání díla jako celku ,-Eur 13) Ubytovací náklady a diety ,-Eur 14) Cestovní náklady ,-Eur 8.3 Celková cena nabídky Celková cena bez DPH ,-Eur Strana 6 z 6

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠMŠ-Sedl/042/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4 00/21.1462 Název projektu: Název zakázky:

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00B1Q5Z KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

Dodávka výpočetní techniky. Zadávací dokumentace technická specifikace

Dodávka výpočetní techniky. Zadávací dokumentace technická specifikace Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Zadávací dokumentace technická specifikace Základní informace o zakázce: Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy)

Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy) Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy) Zmluvní partneri: Programy: KM Plus Media, s.r.o. Sokolovská 79, 186 00 Praha 8 Česká republika IČ: 28905962 DIČ: CZ28905962 Zapísaná:

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, mezi: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk zastoupenou:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční 1 434 69 Most MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR informačního systému Oddělení správy sítě NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: Martin Pouček TEL.: 476 448 331 E-MAIL: Martin.Poucek@mesto-most.cz @ V

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle Vnitřní směrnice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka technického vybavení pro projekt Inteligentní budovy 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele České vysoké

Více

VÝZVA. zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku. 20x PC 2011,

VÝZVA. zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku. 20x PC 2011, VÝZVA zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku 20x PC 2011, kterou vyhlašuje město Nové Město nad Metují v souladu s ustanovením 6 a v návaznosti na 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Identifikace zadavatele:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách)

Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách) Naše značka: Vyřizuje / tel: V Praze, dne: Č. j.: 1172/2014 Ing. Radko Sáblík / 257 320 533 23. 7. 2014 Kontaktní osoba: Jan Černohorský / 607 121 582 Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb.

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky 1. Název zakázky: Dodávka výpočetní a ostatní techniky určené pro projekt Centrum pro další vzdělávání v elektrotechnice

Více

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Projekt: Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Dodávky výpočetní techniky pro projekt Zpět na trh práce

Dodávky výpočetní techniky pro projekt Zpět na trh práce Zadavatel: Název společnosti: CC Systems a. s. Sídlo společnosti: Národní tř.101, 695 01 Hodonín Kontaktní osoba: Lacina Luděk Telefon: 518 343 041 Fax: 518 342 243 E-mail: lacina@ccsystem.cz www.ccsystem.cz

Více

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm.

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm. BINO B 212 3 x1 4 x1 6 x32 9 x4 RLČNÍ ŘÁ Na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva 1/11 1130x845x700 12 x6 6x100mm 3mm 22 x18 3,5x16mm

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Číslo jednací:249/2015 Vyřizuje: Gracík Datum: 3.8.2015 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách)

Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách) Naše značka: Vyřizuje / tel: V Praze, dne: Č. j.: 904/2015 Ing. Radko Sáblík / 257 320 533 19. 6. 2015 Kontaktní osoba: Jan Černohorský / 607 121 582 Výzva k podání cenové nabídky (zák. č. 137/2006 Sb.

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

Projekt OP RLZ Opatření 3.1. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky

Projekt OP RLZ Opatření 3.1. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky Sdružení CEPAC Morava Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc tel.: +420 587 438 299 fax: +420 587 438 298 e-mail: cepac@cepac.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní

Více

Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava. TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012

Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava. TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012 Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava Dle rozdělovníku TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012 Věc: Poptávka po zpracování nabídky k dodávce zboží- 3 ks PC s příslušenstvím podle technické

Více

Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník")

Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") Smluvní strany: Kupující Se sídlem Zastoupený IČ DIČ Bankovní

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠ/1/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00 /21.2100 Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

Smlouva o dodávce zboží hrazeného z projektu OPVK CZ 1.07/2.3.00/30.0027 Tvorba centra transgenních technologií

Smlouva o dodávce zboží hrazeného z projektu OPVK CZ 1.07/2.3.00/30.0027 Tvorba centra transgenních technologií Smlouva o dodávce zboží hrazeného z projektu OPVK CZ 1.07/2.3.00/30.0027 Tvorba centra transgenních technologií I. Smluvní strany Kupující: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha Vídeňská 1083,

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm.

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm. BIANCO B 216 1450x550x2035 4 x1 6 x50 4mm 8x40mm x74 29 x12 33 x6 3,5x16mm 4x40mm 3x12mm x 61 x 71 x40 15mm DU 2 7xmm 79 x4 E 82 88 x3 89 x2 92 x 1,4x20mm +81 81 9 x4 10x50mm 40 43 x2 EU 6x16mm 75 76 x8

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADAVATEL: MARLIN B&V, s.r.o. zastoupený Mgr. Dušanem Bellovičem Leoše Janáčka 180 686 01 Uherské

Více

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven v v v ZS a MS Kopidlno uchazeč: TeX. Sdružení fyzických osob v David Holman,Michal Spína T.G.Masaryka 179 Libáň 50723 IČ: 67455921 DIČ: CZ-7906083438

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 13.3.2009 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky Třebízského 1010 e-mail: cag@cag.cz internet: http://www.cag.cz Bankovní spojení: 106237073/0300 IČO: 639 08 352 Číslo zakázky

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Slovanské gymnázium Olomouc tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc tel.: +420 585 231 532 fax: +420 585 220 448 e-mail: sgo@sgo.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Identifikace projektu: Program: Operační program

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Dopravní vzdělávací institut, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku Výpočetní a kancelářské techniky včetně záručního a pozáručního servisu pro potřeby projektu č. 0047 Outplacement

Více

Článek I Předmět smlouvy 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

Článek I Předmět smlouvy 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje: Smlouva o dodávce sestav osobních počítačů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran Technické požadavky -přílohacelkem 14 stran Technické požadavky Nabídku vyplnil: A) 10 kusů PC včetně operačního softwaru a kancelářského balíku s následujícími parametry: Požadavek RAM: minimálně 4GB

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP Pardubice, tř. Míru oprava, rekonstrukce a přístavba č. p. 60 a 450 generální klíč 1. Základní údaje o zadavateli: Rozvojový

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu na dodávky podle

Více

VÝZVA k podání nabídky na zakázku. č. CZ.04.1.03/2.1.15.1/0011

VÝZVA k podání nabídky na zakázku. č. CZ.04.1.03/2.1.15.1/0011 VÝZVA k podání nabídky na zakázku č. CZ.04.1.03/2.1.15.1/0011 Vzdělávání zadavatele poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v Kraji Vysočina Od uchazečů se očekává,

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno VŘ 47/11

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno VŘ 47/11 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno VŘ 47/11 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Veřejná zakázka - pořízení technického vybavení v rámci projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu v Olomouckém kraji, reg. č. CZ..07/5..00/04.005

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 948 ze dne 07.12.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 948 ze dne 07.12.2015 č.j.: 1000/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 948 ze dne 07.12.2015 Nákup pracovních stanic - modernizace IT Úřadu městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u

Více

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0884; CZ.1.07/1.5.00/34.0906; CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0884; CZ.1.07/1.5.00/34.0906; CZ.1.07/1.1.00/44.0008 ICT 2 NatTech Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka - číslo: Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Identifikace zadavatele: Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DOINO D 508 1100x576x1890 2 x1 3 x1 3mm 22 x28 23 x6 4mm 29 x15 3,5x16mm 4x10mm 4x40mm 60 x16 61 x28 67 x16 15mm 71 x29 DU 2 73 x12 75 79 7x50mm 5x40mm 85 x12 87 x11 88 x2 75 x6 79 6 x6 8x35mm 33 x4 3x12mm

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA Pořízení výpočetní techniky PC All-in-one pro doplnění výpočetní techniky ve školící místnosti ev. č. 16/023-0 uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0578 Název projektu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Dodání technického vybavení v rámci projektu Zajištění kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí v Hodoníně (reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00090) 1. Zadavatel : Město Hodonín,

Více

Zadávací dokumentace. Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název zakázky. Nákup výpočetní techniky pro OP RLZ 2.2/0107

Zadávací dokumentace. Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název zakázky. Nákup výpočetní techniky pro OP RLZ 2.2/0107 Sdružení CEPAC Morava Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc tel.: +420 587 438 299 fax: +420 587 438 298 e-mail: cepac@cepac.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení počítačové učebny ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4" Ve Žďáře nad Sázavou 12.5.2014 Zadavatel: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 591

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zakázky Dodávka ICT vybavení zadané ve výběrovém řízení podle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do projektu Internetové

Více

Dodávka hardwaru a softwaru pro školení učitelů dodávka

Dodávka hardwaru a softwaru pro školení učitelů dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e k výběrové řízení na dodávku mobilní počítačové učebny k realizaci projektu NOVÁ ŠANCE Název veřejné zakázky: Dodávka mobilní počítačové učebny k realizaci projektu

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Změna koncepce školy

Změna koncepce školy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ dodávka výpočetní techniky a periférií pro realizaci projektu : Změna koncepce školy 1. Zadavatel zakázky : Biskupské gymnázium, U Klafárku 1, 591 01 Žďár nad Sázavou,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3339 Interaktivitou ke vzdělání Dodávka

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

"SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III.

SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Příloha č. 1 - Specifikace a ceny jednotlivých položek "SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Specifikace a ceny jednotlivých položek číslo položky Název typ Cena v Kč (bez

Více

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1.

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1. KLASIK PEŘINÁČ 900x750x500 se soklem č. 813 MONTÁŽNÍ POSTUP 24 x2 4x30mm 3 x1 imbus. klička 25 x2 61 x6 71 x6 plastová 4x15mm 1,4x20mm hřebík 6 x10 kolík 8x35 26 x2 4x20mm 77 x1 7x50mm konfirmát pant kolík

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

dodávka výpočetní techniky a příslušenství SPECIFIKACE ZAKÁZKY

dodávka výpočetní techniky a příslušenství SPECIFIKACE ZAKÁZKY dodávka výpočetní techniky a příslušenství SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1090 Název projektu Naše škola, vyhlášená formou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ Stránka 1 z 17 Vymezení předmětu zakázky... 4 Předmět plnění zakázky a jeho

Více

Výpočetní technika 2012

Výpočetní technika 2012 Zadavatel: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipová 20, 602 00 Brno - Pisárky VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu Výpočetní technika 2012 vyhlášenou

Více

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel:

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel: Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR Zadavatel: Název společnosti: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Sídlo společnosti: Novoborská 372, Praha

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více