Z M L U V A O D I E L O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z M L U V A O D I E L O"

Transkript

1 Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka platného na území Slovenskej republiky medzi objednávateľom: zastúpená: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša Bratislava Slovenská republika bankové spojenie: IBAN: IČO: DIČ: IČ DPH: SK zhotoviteľom: zastúpený: bankové spojenie: č. účtu: IBAN: SWIFT: IČO: DIČ: CZ a SW + HW,spol. s r.o. zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka Krocínova č.511, Chrudim IV, Česká republika Zhotoviteľ týmto záväzne vyhlasuje, že je autorom softvéru Systému automatizovaného riadenia evidencie platidiel v komorových trezoroch objednávateľa č. 013 a č. 156, ktoré sú umiestnené v budove sídla objednávateľa a ako taký má oprávnenie na jeho úpravu rekonštrukciu. Článok 1 Predmet zmluvy 1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zrealizovať kompletnú rekonštrukciu hardvéru (ďalej len HW ) a softvéru (ďalej len SW ) Systému automatizovaného riadenia (ďalej len SAR ), komunikácie SAR technológia SAR stroje (zakladač) evidencie komorového trezoru (ďalej len KT ) č. 013 a KT č. 156 v ústredí NBS Bratislava a objednávateľ sa zaväzuje riadne dodané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela v súlade s touto zmluvou. 2. Zhotoviteľ zrealizuje rekonštrukciu SAR podľa bodu 1 pre KT č. 013 v rozsahu podľa ponuky č. N1103/2014/JP a pre KT č. 156 podľa ponuky č. N1104/2014/JP, ktoré tvoria prílohu č. 1 a 2 k tejto zmluve. Pri rekonštrukcii SW v oboch KT bude zhotoviteľ súčasne postupovať podľa požiadaviek objednávateľa, ktoré budú vzájomne písomne dohodnuté po podpise tejto zmluvy. 3. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 8 tejto zmluvy.

2 Evidenčné číslo zhotoviteľa: Sm Zakázkové číslo zhotoviteľa: Článok 2 Čas plnenia Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa článku 1 tejto zmluvy najneskôr do v tomto členení jednotlivých krokov a s týmito predpokladanými dátumami realizácie: 1. Montáž, inštalácia a oživenie priestorových čítačiek v KT č Oživenie a inštalácia riadiacich PC v KT č Oživenie a inštalácia prenosnej čítačky v KT č Oživenie a inštalácia riadiacich PC ako celku v KT č Oživenie komunikácie SAR technológie SAR stroj zakladač Zaškolenie obsluhy, účasť pri prevádzke a odovzdanie v KT č Oživenie a inštalácia riadiacich PC v KT č Oživenie a inštalácia prenosnej čítačky v KT č Zaškolení obsluhy, účasť pri prevádzke a odovzdanie v KT č Kontrola prevádzky a rezerva v KT č.013 a Článok 3 Cena diela 1. Cena diela uvedeného v článku 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške , eur, slovom päťdesiatsedemtisícdeväťsto eur; podrobná kalkulácia ceny diela je uvedená v prílohách č. 1 a 2. Cena diela je bez DPH, DPH je podľa zákona 0 % tzv. reverse charge. 2. Cena diela je stanovená v parite DDP Bratislava podľa Incoterms Článok 4 Zodpovednosť za vady a záruka 1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom na dobu 24 mesiacov. 2. Záruka sa nevzťahuje na mechanické a chemické poškodenie spôsobené neprimeranými prevádzkovými vplyvmi a na vady spôsobené chybným pôsobením objednávateľa alebo ovládajúcej obsluhy (zavírovanie systému atď.). Článok 5 Dodacie podmienky a miesto plnenia 1. Zhotoviteľ odovzdá dielo a uvedie ho do prevádzky v KT č. 013 a č. 156 v ústredí Národnej banky Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, Bratislava. 2. Objednávateľ uvedie predmet tejto zmluvy do prevádzky po riadnom odovzdaní a prevzatí diela po úspešnej skúšobnej prevádzke v oboch KT. 3. Po skúšobnej prevádzke všetkých funkcií rekonštruovaných častí SAR v KT 013 aj KT 156 (čl. 2 body 6, 9 a 10) bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu poverení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa 4. Zhotoviteľ ako autor diela softvéru Systému automatizovaného riadenia evidencie platidiel v komorových trezoroch objednávateľa č. 013 a č. 156 týmto udeľuje objednávateľovi bezodplatne výhradnú licenciu na použitie tohto diela. Tento súhlas zhotoviteľa zahŕňa právo objednávateľa používať dielo akýmkoľvek spôsobom, na akékoľvek účely a v neobmedzenom rozsahu a v neobmedzenom čase. 2

3 Evidenčné číslo zhotoviteľa: Sm Zakázkové číslo zhotoviteľa: Článok 6 Platobné podmienky 1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pre účely nákupu HW zálohu vo výške , eur, čo predstavuje 55 % ceny diela, na ktorú vystaví faktúru najskôr v deň podpisu tejto zmluvy. Zhotoviteľ zároveň predloží objednávateľovi originál potvrdenia o mieste svojej daňovej rezidencie, alebo jeho úradne overenú fotokópiu. 2. Zhotoviteľ vystaví faktúru na vyúčtovanie celkovej ceny diela podľa čl. 3 bod 1 najneskôr do 14 dní po odovzdaní diela na základe obojstranne podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí a obratom po vyhotovení faktúru zašle objednávateľovi. V opačnom prípade znáša náklady spojené s omeškaním objednávateľa s priznaním DPH na príslušný daňový úrad. 3. Splatnosť faktúr vystavených podľa bodov 1 a 2 tohto článku je 14 dní od ich doručenia objednávateľovi; objednávateľ platbu uhradí s typom poplatku SHA. V prípade, že faktúra nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ má právo faktúru vrátiť na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vystavenej faktúry. 4. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že miestom jeho daňovej rezidencie je Česká republika a že na území Slovenskej republiky nemá stálu prevádzkareň a ak by mu táto v priebehu plnenia zmluvy vznikla, bude o tom obratom písomne informovať objednávateľa. Článok 7 Zmluvné pokuty 1. V prípade nedodržania zmluvného termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v čl. 2 tejto zmluvy uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 2. V prípade nedodržania lehoty splatnosti zálohovej a konečnej faktúry sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu škody. Článok 8 Spolupôsobenie objednávateľa Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadne a včas spolupôsobenie pri plnení tejto zmluvy spočívajúce v týchto povinnostiach: 1. zabezpečiť časový priestor pre inštaláciu, odskúšanie a oživenie systému podľa čl. 2, 2. zabezpečiť časový priestor pri odstraňovaní prevádzkových závad, 3. zabezpečiť povolenie vstupu osôb, pracovných prostriedkov a montážneho materiálu do priestorov KT č. 013 a č. 156 na dobu plnenia zmluvy podľa čl. 2, 4. zabezpečiť parkovanie pre jedno osobné vozidlo zhotoviteľa na dobu plnenia zmluvy podľa čl. 2, 5. určiť zodpovedné osoby oprávnené rokovať v technických veciach. Článok 9 Ďalšie ustanovenia 1. Táto zmluva o dielo môže byť menená len formou číslovaných dodatkov, ktoré musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 3

4 Evidenčné číslo zhotoviteľa: Sm Zakázkové číslo zhotoviteľa: Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu dohodou alebo odstúpením od tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán pri jej podstatnom porušení zmluvy druhou zmluvnou stranou. Pod podstatným porušením zmluvy o dielo sa rozumie: 2.1. nezaplatenie fakturovanej ceny diela s omeškaním viac ako tridsať dní po lehote splatnosti, 2.2. neplnenie prác špecifikovaných v článku 1 alebo termínov podľa čl. 2 tejto zmluvy ani v dodatočnej lehote písomne stanovenej objednávateľom. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom je zhotoviteľ povinný zálohu vrátiť objednávateľovi do 10 dní od doručenia oznámenia objednávateľa o odstúpení od zmluvy zhotoviteľovi. 3. Zmluvné strany nezodpovedajú za omeškanie spôsobené v dôsledku vyššej moci. Vyššia moc znamená udalosť mimo kontrolu zmluvných strán vzniknutú po podpise tejto zmluvy o dielo, ku ktorej došlo bez vlastného zavinenia zmluvných strán nepredvídateľnou udalosťou. 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on aj osoby, prostredníctvom ktorých bude vykonávať činnosť pre objednávateľa budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach a pomeroch objednávateľa, o ktorých sa dozvedeli pri plnení tejto zmluvy, a to najmä o informáciách, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, daňového tajomstva, obchodného tajomstva alebo chránených informácií ESCB, prípadne podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento záväzok mlčanlivosti trvá aj po ukončení trvania činnosti pre objednávateľa. 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že každý jeho zamestnanec, ktorý bude vykonávať činnosť pre objednávateľa a bude mať prístup k chráneným informáciám objednávateľa, je osobou, ktorá je bezúhonná a dosiahla vek 18 rokov. Za bezúhonnú osobu sa pre účely tejto zmluvy nepovažuje tá osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za: 5.1 úmyselný trestný čin, 5.2 trestný čin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva ( 264 Trestného zákona), alebo za trestný čin všeobecného ohrozenia ( 285 Trestného zákona) spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania alebo funkcie alebo povinnosti uloženej zákonom, 5.3 trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti ( 319 a 320 Trestného zákona), trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi ( 374 Trestného zákona), alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s porušením alebo ohrozením zákonom uznanej alebo uloženej povinnosti mlčanlivosti. Článok 10 Záverečné ustanovenia 1. Ak nie je výslovne uvedené inak, riadi sa táto zmluva Obchodným zákonníkom, zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú jej prílohy č. 1 a Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy. 4. Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa 4

5 Evidenčné číslo zhotoviteľa: Sm Zakázkové číslo zhotoviteľa: ustanovení 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami 271 ods. 2 a 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ustanoveniami 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi, pričom zhotoviteľ tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve a vo faktúrach zhotoviteľa, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania tejto povinnosti podľa 5a ods. 1 a 6 a 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 5. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa [ 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám]. 6. Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, a že táto zmluva nebola uzavretá za nevýhodných ani nevyhovujúcich podmienok pre žiadnu zmluvnú stranu. Súčasne zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy plniť, pričom zmluvné strany na znak toho, že táto zmluva je určitá, zrozumiteľná a zodpovedá ich slobodnej vôli, vlastnoručne podpísali túto zmluvu prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov. V Bratislave dňa. V Chrudimi dňa. Objednávateľ Zhotoviteľ 5

6 Príloha č. 1 NABÍDKA N1103/2014/JP Věc: Rekonstrukce Systému automatizovaného řízení(dále jen SAŘ) evidence a technologie KT č Poptávka: Národná banka Slovenska Adresa : Imricha Karvaša 1, Bratislava, Slovenská republika kontakt : IČO : DIČ : SK tel. : fax. : Nabídka : SW + HW, spol. s r.o. Adresa sídlo : Krocínova č.511, Chrudim IV, Česká republika kanc.pošta: Husova č. 785, Chrudim III Kontakt : mobil : IČO : DIČ : CZ tel. : fax. : web : Vypracoval : Stránek : 7 Dne :

7 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 013 v NBS Bratislava Príloha č. 1 k zmluve o dielo Obsah: 1 Úvod Podklad pro vypracování Předmět nabídky Členění předmětu nabídky podle jednotlivých částí a prací Návrh a konfigurace hardware (HW) Konfigurace HW pracovní stanice Konfigurace pracovních stanic: Konfigurace HW prostorové čtečky Konfigurace HW přenosná čtečka čárového kódu Konfigurace HW tiskárna čárového kódu Dodávka software(sw) - upřesnění dodávky Funkce SAŘ komunikace se stroji Hrubý harmonogram prací Spoluúčast objednatele Termín dodání Cenová nabídka Ceny nad rámec opravy a odzkoušení Cena po částech Celková cena nabídky... 7 Strana 2 z 7

8 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 013 v NBS Bratislava Príloha č. 1 k zmluve o dielo 1 Úvod 1.1 Podklad pro vypracování Podkladem pro vypracování této nabídky je požadavek z jednání dne a tel ze dne Jednání se zabývalo : 1) Doplnit SAŘ o funkci tiskových sestav(dosud přímý tisk z SAŘ) 2) Zjednodušit systém přístupu(zabezpečení) 3) Blížící se ukončení podpory Windows XP nutné upgrade na Windows 7 4) Zastaralé HW a jeho možná rekonstrukce 2 Předmět nabídky Předmětem nabídky je vypracování cenového návrhu rekonstrukce SAŘ evidence, technologie a komunikace v KT č.013 v NBS Bratislava. Jedná se o kompletní rekonstrukci hardware (dále jen HW) a software(dále jen SW). Předmětem nabídky je : Nákup, instalace a oživení HW v KT č.013 Zkvalitnění komunikace SAŘ technologie a SAŘ stroj - zakladač Upgrade základního SW Windows XP na Windows 7 v KT č. 013 Tvorba všech používaných SW s minimálním zásahem do ovládání obsluhy Oživení SAŘ jako celku Předání a zaškolení obsluhy 2.1 Členění předmětu nabídky podle jednotlivých částí a prací 1) HW nákup, dodávka řídících PC 2) HW komunikační karta Siemens vč.komponent, nákup a instalace do PC 3) HW prostorové čtečky na vstupu do KT 4) HW prostorové čtečky na výstupu z KT 5) HW přenosná čtečka čárového kódu vč.komponent 6) SW nákup instalačních prostředků Delphi XE4(podíl nákupu 15% z celkové ceny) 7) SW pro přenosnou čtečku čárového kódu 8) SW komunikace SAŘ technologie SAŘ stroj zakladač 9) SW upgrade technologie a komunikace na straně PC 10) SW upgrade evidence 11) SW upgrade tiskárna čárového kódu 12) SW upgrade komunikace s čtečkou čárového kódu 13) SW upgrade komunikace s prostorovými čtečkami 14) SW upgrade podpůrné programy 15) SW úprava zabezpečení 16) SW tvorba tiskových sestav 17) Oživení komunikace SAŘ technologie SAŘ stroj zakladač 18) Montáž, instalace a oživení prostorových čteček 19) Oživení a instalace řídících PC+SW jako celku 20) Zaškolení obsluhy a předání díla jako celku 21) Ubytovací náklady a diety 22) Cestovní náklady Strana 3 z 7

9 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 013 v NBS Bratislava Príloha č. 1 k zmluve o dielo 3 Návrh a konfigurace hardware (HW) Systém je osazen dvěma řídícími počítači charakteru osobní kancelářský počítač. Počítač jsou umístěny v KT č.013. Komunikace se zakladačem je po siti MPI Siemens (postaru RS232), kdy řídící PC je master a řídící PLC zakladač je slave. 3.1 Konfigurace HW pracovní stanice Počítač je chráněn proti náhodnému výpadku sítě jedním malým záložním zdrojem energie Součástí dodávky je klávesnice, optická myš a LCD monitor 19" Konfigurace pracovních stanic: 2x Sestava PC : označení : OfficePro 3020 (H77, mikro/midi) smluvní záruka : 2 roky + AC Asistent OnSite Pol. Název Popis 1. System Originální Windows 7 Professional SP1 SK 64-bit 2. Case Mikro YY-3606 černo/šedá 3. Zdroj Zdroj 350W + účinější aktivní chladič 4. Zákl.deska GIGABYTE H77, DVI, HDMI, USB3, R, PCI (S, P) 5. Procesor CPU INTEL Core i (int. VGA) 6. Paměť 8GB DDR3 1600MHz (2x4GB) 7. HDD SSD 120GB 8. DVD DVDRW/RAM Samsung černá SATA 9. Síť karta PCI Intel síťový adaptér 10/100/1000 integrovaná 10. Síť karta MPI Siemens CP5622 do slotu PCI EX 11. Port S přídavný seriový port (pouze piny na MB) Poznámka : AC Asistent OnSite Služba rozšiřuje standardní podmínky záručního servisu, které jsou zahrnuty v ceně prodávaného zařízení. Poskytuje zákazníkovi záruční servis po celou dobu záruky v místě instalace zařízení. Služba je určena pro PC (včetně monitorů). Zahrnuje servis OnSite pro PC a monitory prodané k těmto zařízením. 1x Ostatní prvky řídícího PC Pol. Název Popis 1. Mouse Myš GIGABYTE optická černá, USB 2. Klávesnice Klávesnice MICROSOFT černá, USB 3. Monitor 19 LCD Aser V193Dobmd :1,4;3;DVI;retro;ECO 4. Zál.zdroj APC CyberFort II. BE700G-CP 5. SW Prodave MPI Siemens CP Konektory Siemens MPI 7. Kabel 30m kabelu Siemens MPI Strana 4 z 7

10 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 013 v NBS Bratislava Príloha č. 1 k zmluve o dielo 3.2 Konfigurace HW prostorové čtečky prostorové čtečky, držáky a síťového propojení: Pol Název Popis 1. CLV x čtečka čárového kódu 2. STECKER I/O - 4x ethernet plug 3. CLV 24/28-4x jednoduchý úhlový držák 4. LEITUNG STEC - 4x ethernetový kabel 5. LEITUNG RD 12M - 4x připojovací kabel 6. CDM x propojovací modul 7. Síť 220V - 4x síťové propojení 8. Síťové propojení - 40m síťového propojení 9. Konektory - 10x konektory 10. Switch - síťový switch 5x LAN 3.3 Konfigurace HW přenosná čtečka čárového kódu Pol Název Popis 1. CPV8370-1x čtečka čárového kódu 2. CRACKER - 1x přípojný bod vč. napájení čtečky 3. Kabel - 1x USB kabel propojení mezi čtečkou a PC 3.4 Konfigurace HW tiskárna čárového kódu Ponechána původní tiskárna čárového kódu. 4 Dodávka software(sw) - upřesnění dodávky Systém řízení je tvořen základním a aplikačním zakázkovým SW.Základní SW je instalován ve stanici. Základní SW : - Windows 7 Profesionál SL -(slovenský) Aplikační zakázkové SW : - na platformě Delphi XE4 je nainstalován aplikační databázový SW pro správu komunikace dat - všechny stávající SW budou přepracovány pro základní SW Windows 7 - vizuální a ovládací přístup pro obsluhu bude ponechán (pokud to nový základní systém dovolí) - bude zjednodušen přístup zabezpečení - doplnění SW o tiskové sestavy dle požadavku NBS 4.1 Funkce SAŘ komunikace se stroji Tato část řízení zajišťuje přenos dat na a od stroje(zakladač). SAŘ komunikace (řídící PC) je charakteru master a celou komunikaci řídí. Stroj(zakladač) je charakteru slave a odpovídají na požadavky mastru. Slave - zakladač má ke komunikaci řídící automat PLC. Komunikace mezi PC bude posílena o kartu MPI (původně RS232) zajistí rychlejší a bezpečnější komunikaci. RS232 na Windows 7 je problematická. Strana 5 z 7

11 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 013 v NBS Bratislava Príloha č. 1 k zmluve o dielo 5 Hrubý harmonogram prací Je pouze návrhem pro návaznost ostatních subjektů při realizaci zakázky. Pol Činnost Místo Termín nákup, příprava, odzkoušení HW a základního SW Chrudim 21 dní 7. - SW pro přenosnou čtečku čárového kódu Chrudim 30 hod 8. - SW komunikace SAŘ technologie SAŘ stroj zakladač Chrudim 20 hod 9. - SW upgrade technologie a komunikace na straně PC Chrudim 50 hod SW upgrade evidence Chrudim 80 hod SW upgrade tiskárna čárového kódu Chrudim 20 hod SW upgrade komunikace s čtečkou čárového kódu Chrudim 20 hod SW upgrade komunikace s prostorovými čtečkami Chrudim 30 hod SW upgrade podpůrné programy Chrudim 20 hod SW úprava zabezpečení Chrudim 20 hod SW tvorba tiskových sestav Chrudim 25 hod Oživení komunikace SAŘ technologie SAŘ stroj zakladač Bratislava 1 den Montáž, instalace a oživení prostorových čteček Bratislava 1 den Oživení a instalace řídících PC+SW jako celku Bratislava 2 dny Zaškolení obsluhy a předání díla jako celku Bratislava 1 den 6 Spoluúčast objednatele 1) Objednatel zajistí časový prostor pro instalaci, montáž, oživení, odzkoušení, předání a zaškolení obsluhy SAŘ v KT č.013 v rozsahu 5 dnů 2) Objednatel zajistí spoluúčast obsluhy pro zaškolení v KT č Termín dodání Instalace, montáž, oživení, odzkoušení, předání a zaškolení obsluhy SAŘ v KT č.013 budou prováděny u objednatele v pěti po sobě následujících dnech. Termín realizace je navržen na 08/2014 v NBS Bratislava(upřesnění dle dohody). 8 Cenová nabídka 8.1 Ceny nad rámec opravy a odzkoušení Č Popis Cena v Eur(bez DPH) 1. Cena za pracovníka(programátor) nad rámec harmonogramu 26,98 Eur/hod 2. Cena za pracovníka(programátor zakladače) nad rámec harmonogramu 30,83 Eur/hod 3. Cena za cestovní náklady Eur/km (jedna cesta 2x 295km) 0,54 Eur/km 4. Ztráta času na cestě Eur/hod (jedna cesta 2x4hod) 11,50 Eur/hod 5. Stravné (35 EUR, kurz NB 25,945 Kč/ EUR ) 35,- Eur/den Poznámka : nad rámec tvorby je doba strávená navíc při rapidní změně funkcí SAŘ nebo při doplnění nových funkcí nad rámec oživení je doba nezapříčiněná dodavatelem nad rámec účasti při opravě a provozu je doba delší než 5dnů všechny nad rámec stanovené doby jsou předem dohodnuty a odsouhlaseny s objednatelem Strana 6 z 7

12 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 013 v NBS Bratislava Príloha č. 1 k zmluve o dielo 8.2 Cena po částech 1) HW nákup, dodávka řídících PC ,-Eur 2) HW nákup, instalace kom. karet Siemens vč.komponent ,-Eur 3) HW prostorové čtečky na vstupu do KT ,-Eur 4) HW prostorové čtečky na výstupu z KT ,-Eur 5) HW přenosná čtečka čárového kódu vč.komponent ,-Eur 6) SW nákup inst.prostředků Delphi XE4(podíl nákupu 15%) ,-Eur 7) SW pro přenosnou čtečku čárového kódu ,-Eur 8) SW komunikace SAŘ technologie SAŘ stroj zakladač ,-Eur 9) SW upgrade technologie a komunikace na straně PC ,-Eur 10) SW upgrade evidence ,-Eur 11) SW upgrade tiskárna čárového kódu ,-Eur 12) SW upgrade komunikace s čtečkou čárového kódu ,-Eur 13) SW upgrade komunikace s prostorovými čtečkami ,-Eur 14) SW upgrade podpůrné programy ,-Eur 15) SW úprava zabezpečení ,-Eur 16) SW tvorba tiskových sestav ,-Eur 17) Oživení komunikace SAŘ technologie SAŘ stroj zakladač ,-Eur 18) Montáž, instalace a oživení prostorových čteček ,-Eur 19) Oživení a instalace řídících PC+SW jako celku ,-Eur 20) Zaškolení obsluhy a předání díla jako celku ,-Eur 21) Ubytovací náklady a diety ,-Eur 22) Cestovní náklady ,-Eur 8.3 Celková cena nabídky Celková cena bez DPH ,-Eur Strana 7 z 7

13 Príloha č. 2 NABÍDKA N1104/2014/JP Věc: Rekonstrukce Systému automatizovaného řízení(dále jen SAŘ) evidence a technologie KT č Poptávka: Národná banka Slovenska Adresa : Imricha Karvaša 1, Bratislava, Slovenská republika kontakt : IČO : DIČ : SK tel. : fax. : Nabídka : SW + HW, spol. s r.o. Adresa sídlo : Krocínova č.511, Chrudim IV, Česká republika kanc.pošta: Husova č. 785, Chrudim III Kontakt : Mobil : IČO : DIČ : CZ tel. : fax. : Web : Vypracoval : Stránek : 6 Dne : Verze : 1.0

14 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 156 v NBS Bratislava Príloha č. 2 k zmluve o dielo Obsah: 1 Úvod Podklad pro vypracování Předmět nabídky Členění předmětu nabídky podle jednotlivých částí a prací Návrh a konfigurace hardware (HW) Konfigurace HW pracovní stanice Konfigurace pracovních stanic: Konfigurace HW přenosná čtečka čárového kódu Konfigurace HW tiskárna čárového kódu Dodávka software(sw) - upřesnění dodávky Hrubý harmonogram prací Spoluúčast objednatele Termín dodání Cenová nabídka Ceny nad rámec opravy a odzkoušení Cena po částech Celková cena nabídky... 6 Strana 2 z 6

15 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 156 v NBS Bratislava Príloha č. 2 k zmluve o dielo 1 Úvod 1.1 Podklad pro vypracování Podkladem pro vypracování této nabídky je požadavek z jednání dne a tel ze dne Jednání se zabývalo : 1) Doplnit SAŘ o funkci tiskových sestav(dosud přímý tisk z SAŘ) 2) Zjednodušit systém přístupu(zabezpečení) 3) Blížící se ukončení podpory Windows XP nutné upgrade na Windows 7 4) Zastaralé HW a jeho možná rekonstrukce 2 Předmět nabídky Předmětem nabídky je vypracování cenového návrhu rekonstrukce SAŘ evidence, technologie a komunikace v KT č.156 v NBS Bratislava. Jedná se o kompletní rekonstrukci hardware (dále jen HW) a software(dále jen SW). Předmětem nabídky je : Nákup, instalace a oživení HW v KT č.156 Zkvalitnění komunikace SAŘ technologie a SAŘ stroj - zakladač Upgrade základního SW Windows XP na Windows 7 v KT č. 156 Tvorba všech používaných SW s minimálním zásahem do ovládání obsluhy Oživení SAŘ jako celku Předání a zaškolení obsluhy 2.1 Členění předmětu nabídky podle jednotlivých částí a prací 1) HW nákup, dodávka řídících PC 2) HW přenosná čtečka čárového kódu vč.komponent 3) SW nákup instalačních prostředků Delphi XE4(podíl nákupu 15% z celkové ceny) 4) SW pro přenosnou čtečku čárového kódu 5) SW upgrade evidence 6) SW upgrade tiskárna čárového kódu 7) SW upgrade komunikace s čtečkou čárového kódu 8) SW upgrade podpůrné programy 9) SW úprava zabezpečení 10) SW tvorba tiskových sestav 11) Oživení a instalace řídících PC+SW jako celku 12) Zaškolení obsluhy a předání díla jako celku 13) Ubytovací náklady a diety 14) Cestovní náklady 3 Návrh a konfigurace hardware (HW) Systém je osazen dvěma řídícími počítači charakteru osobní kancelářský počítač. Počítač jsou umístěny v KT č Konfigurace HW pracovní stanice Počítač je chráněn proti náhodnému výpadku sítě jedním malým záložním zdrojem energie Součástí dodávky je klávesnice, optická myš a LCD monitor 19". Strana 3 z 6

16 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 156 v NBS Bratislava Príloha č. 2 k zmluve o dielo Konfigurace pracovních stanic: 2x Sestava PC : označení : OfficePro 3020 (H77, mikro/midi) smluvní záruka : 2 roky + AC Asistent OnSite Pol. Název Popis 1. System Originální Windows 7 Professional SP1 SK 64-bit 2. Case Mikro YY-3606 černo/šedá 3. Zdroj Zdroj 350W + účinější aktivní chladič 4. Zákl.deska GIGABYTE H77, DVI, HDMI, USB3, R, PCI (S, P) 5. Procesor CPU INTEL Core i (int. VGA) 6. Paměť 4GB DDR3 1600MHz (1x4GB) 7. HDD SSD 120GB 8. DVD DVDRW/RAM Samsung černá SATA 9. Síť karta PCI Intel síťový adaptér 10/100/1000 integrovaná 10. Port S přídavný seriový port (pouze piny na MB) Poznámka : AC Asistent OnSite Služba rozšiřuje standardní podmínky záručního servisu, které jsou zahrnuty v ceně prodávaného zařízení. Poskytuje zákazníkovi záruční servis po celou dobu záruky v místě instalace zařízení. Služba je určena pro PC (včetně monitorů). Zahrnuje servis OnSite pro PC a monitory prodané k těmto zařízením. 1x Ostatní prvky řídícího PC Pol. Název Popis 1. Mouse Myš GIGABYTE optická černá, USB 2. Klávesnice Klávesnice MICROSOFT černá, USB 3. Monitor 19 LCD Aser V193Dobmd :1,4;3;DVI;retro;ECO 4. Zál.zdroj APC CyberFort II. BE700G-CP 3.2 Konfigurace HW přenosná čtečka čárového kódu Pol Název Popis 1. CPV8370-1x čtečka čárového kódu 2. CRACKER - 1x přípojný bod vč. napájení čtečky 3. Kabel - 1x USB kabel propojení mezi čtečkou a PC 3.3 Konfigurace HW tiskárna čárového kódu Ponechána původní tiskárna čárového kódu. 4 Dodávka software(sw) - upřesnění dodávky Systém řízení je tvořen základním a aplikačním zakázkovým SW.Základní SW je instalován ve stanici. Základní SW : - Windows 7 Profesionál SK -(slovenský) Aplikační zakázkové SW : - na platformě Delphi XE4 je nainstalován aplikační databázový SW pro správu komunikace dat - všechny stávající SW budou přepracovány pro základní SW Windows 7 - vizuální a ovládací přístup pro obsluhu bude ponechán Strana 4 z 6

17 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 156 v NBS Bratislava Príloha č. 2 k zmluve o dielo (pokud to nový základní systém dovolí) - bude zjednodušen přístup zabezpečení - doplnění SW o tiskové sestavy dle požadavku NBS 5 Hrubý harmonogram prací Je pouze návrhem pro návaznost ostatních subjektů při realizaci zakázky. Pol Činnost Místo Termín Nákup, příprava, odzkoušení HW a základního SW Chrudim 21 dní 4. - SW pro přenosnou čtečku čárového kódu Chrudim 30 hod 5. - SW upgrade evidence Chrudim 70 hod 6. - SW upgrade tiskárna čárového kódu Chrudim 20 hod 7. - SW upgrade komunikace s čtečkou čárového kódu Chrudim 20 hod 8. - SW upgrade podpůrné programy Chrudim 20 hod 9. - SW úprava zabezpečení Chrudim 20 hod SW tvorba tiskových sestav Chrudim 25 hod Oživení a instalace řídících PC+SW jako celku Bratislava 2 dny Zaškolení obsluhy a předání díla jako celku Bratislava 1 den 6 Spoluúčast objednatele 1) Objednatel zajistí časový prostor pro instalaci, montáž, oživení, odzkoušení, předání a zaškolení obsluhy SAŘ v KT č.156 v rozsahu 3 dnů 2) Objednatel zajistí spoluúčast obsluhy pro zaškolení v KT č Termín dodání Instalace, montáž, oživení, odzkoušení, předání a zaškolení obsluhy SAŘ v KT č.156 budou prováděny u objednatele ve třech po sobě následujících dnech. Termín realizace je navržen na 08/2014 v NBS Bratislava(upřesnění dle dohody). 8 Cenová nabídka 8.1 Ceny nad rámec opravy a odzkoušení Č Popis Cena v Eur (bez DPH) 1. Cena za pracovníka(programátor) nad rámec harmonogramu 26,98 Eur/hod 2. Cena za cestovní náklady Eur/km (jedna cesta 2x 295km) 0,54 Eur/km 3. Ztráta času na cestě Eur/hod (jedna cesta 2x4hod) 11,50 Eur/hod 4. Stravné (35 EUR, kurz NB 25,945 Kč/ EUR ) 35,- Eur/den Poznámka : nad rámec tvorby je doba strávená navíc při rapidní změně funkcí SAŘ nebo při doplnění nových funkcí nad rámec oživení je doba nezapříčiněná dodavatelem nad rámec účasti při opravě a provozu je doba delší než 3dny všechny nad rámec stanovené doby jsou předem dohodnuty a odsouhlaseny s objednatelem. Strana 5 z 6

18 Rekonstrukce SAŘ evidence a technologie v KT č. 156 v NBS Bratislava Príloha č. 2 k zmluve o dielo 8.2 Cena po částech 1) HW nákup, dodávka řídících PC ,-Eur 2) HW přenosná čtečka čárového kódu vč.komponent ,-Eur 3) SW nákup inst.prostředků Delphi XE4(podíl nákupu 15%) ,-Eur 4) SW pro přenosnou čtečku čárového kódu ,-Eur 5) SW upgrade evidence ,-Eur 6) SW upgrade tiskárna čárového kódu ,-Eur 7) SW upgrade komunikace s čtečkou čárového kódu ,-Eur 8) SW upgrade podpůrné programy ,-Eur 9) SW úprava zabezpečení ,-Eur 10) SW tvorba tiskových sestav ,-Eur 11) Oživení a instalace řídících PC+SW jako celku ,-Eur 12) Zaškolení obsluhy a předání díla jako celku ,-Eur 13) Ubytovací náklady a diety ,-Eur 14) Cestovní náklady ,-Eur 8.3 Celková cena nabídky Celková cena bez DPH ,-Eur Strana 6 z 6

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle Vnitřní směrnice

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven v v v ZS a MS Kopidlno uchazeč: TeX. Sdružení fyzických osob v David Holman,Michal Spína T.G.Masaryka 179 Libáň 50723 IČ: 67455921 DIČ: CZ-7906083438

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Identifikace zadavatele: Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky Třebízského 1010 e-mail: cag@cag.cz internet: http://www.cag.cz Bankovní spojení: 106237073/0300 IČO: 639 08 352 Číslo zakázky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Název zakázky: Dodávka, instalace výpočetní techniky a programového vybavení

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 6/2013, o zadávání veřejných zakázek) Vážení, zamýšlíme zadat dle

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Zadavatel: Název společnosti: Michael Soukromá střední škola reklamní tvorba,

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ v rámci projektu Klíč k příležitostem ke vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.04/02.0003

Více

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk 1) Napájecí zdroj - Maximální výstupní výkon minimálně 400W - ATX verze minimálně 2.3 - Alespoň pasivní PFC - Ventilátor: 120mm - +12V větev minimálně s 32A (16A + 16A) - +5V větev minimálně s 16A - Napájecí

Více

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4532/21/7.1.4/2011 S Evropskou unií zlepšujeme školu Název Předmět zakázky (služba/dodávka/ stavební práce)

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran Technické požadavky -přílohacelkem 14 stran Technické požadavky Nabídku vyplnil: A) 10 kusů PC včetně operačního softwaru a kancelářského balíku s následujícími parametry: Požadavek RAM: minimálně 4GB

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ..07/.4.00/2.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace. Název zakázky: Dodávka

Více

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu stránka (6) Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka počítačové a didaktické techniky pro Základní školu Benešov, Dukelská 88 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 042/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

V Y P I S U J E. Výzvu zájemcům k podávání nabídek

V Y P I S U J E. Výzvu zájemcům k podávání nabídek Zadavatel: Název společnosti: CC Systems a. s. Sídlo společnosti: Národní tř.101, 695 01 Hodonín Kontaktní osoba: Milan Foltýn Telefon: 518 343 041 Fax: 518 342 243 E-mail: foltyn@ccsystem.cz www.ccsystem.cz

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: Střední odborné učiliště tradičních řemesel spol. s r.o. vypisuje zadání na dodávku výpočetní a kancelářské

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran Technické požadavky -přílohacelkem 8 stran Technické požadavky A) 16 kusů PC včetně operačního softwaru s následujícími parametry: Požadavek Splněno (doplňte: ano/ne) Vyplní žadatel (max. 18 znaků) RAM:

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku Střední zemědělská škola v Písku poptává více zájemců v rámci projektu Dalším vzděláváním k rozvoji Písecka Tvorba a pilotní realizace modulárních

Více

Kupní smlouva Dynamický nakupní systém Pk Výpočetní technika Dodávka osobních počítačů a monitorů KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva Dynamický nakupní systém Pk Výpočetní technika Dodávka osobních počítačů a monitorů KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva Dynamický nakupní systém Pk Výpočetní technika KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III *S006X005J8XO* Ukl. zn.: 254.3.1 A/5 Sp. zn.: 63/2013 OSM Čj.: MUMI 721/2013 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: MUMI 721/2013

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz

Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu: Výzva k podání nabídek (2) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro střední školy žadatele a příjemce 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se o

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění 1.) Výpočetní technika se servisem garantovaným výrobcem 1 ks jednoprocesorový server Požadovaná záruka: min. 36 měsíců, typ servisu: ONSITE oprava v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.16 /01.0065 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro individualizaci výuky - 2. část

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro individualizaci výuky - 2. část Příloha č.1 Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou ICT pro individualizaci výuky - 2. část Číslo zakázky : 2/61 Název projektu: evik (výuka, individualizace, koučink) Registrační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín Zkvalitnění a modernizace výuky cizích jazyků v Masarykově gymnáziu Vsetín Vsetín, 13. ledna 2010 Č.j.: MGV/ 22/2010/OPVK Výzva

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Městská část Praha - Zbraslav Starostka městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: hurkova@mc-zbraslav.cz VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU INTERAKTIVNÍ VYBAVENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU INTERAKTIVNÍ VYBAVENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem INTERAKTIVNÍ VYBAVENÍ NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH.

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky v rámci projektu Učení pro život k veřejné zakázce malého rozsahu, která je zadána v souladu s ustanovením 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

VŠPJ - Pořízení IT 2015

VŠPJ - Pořízení IT 2015 Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VŠPJ - Pořízení IT 2015 OBSAH Segment č. 1 Notebooky... 2 30 x Notebook A... 3 1 x Notebook B... 3 1 x Ultrabook... 5 Segment č. 2 Počítačové

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA 6 KS NOTEBOOKŮ A

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Výpočetní technika

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

výzvu k podání nabídky vyhlašuje Náměstí Jiřího z Poděbrad 301, Ostrava - Vítkovice

výzvu k podání nabídky vyhlašuje Náměstí Jiřího z Poděbrad 301, Ostrava - Vítkovice AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku dne 27.8.1997 vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16528 náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703 00 Ostrava Vítkovice Certifikace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Specifikace vybavení pro výběrové řízení

Specifikace vybavení pro výběrové řízení Specifikace vybavení pro výběrové řízení Část A) MES + xapost server MES CPU platforma x86 dvoujádrový s min. výkonem v BAPCO SYSMark 2004 SE 250 bodů 2x 320 GB SATA, 7200 ot./min., 8MB cache, hw RAID

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Část A Dataprojektory dataprojektor 5 ks LCD dataprojektor

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Pořízení serverů pro Královéhradecký kraj 2010

Pořízení serverů pro Královéhradecký kraj 2010 Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, vyhlašuje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanoveními 12 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více