Pojištění debetních a kreditních karet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění debetních a kreditních karet"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění debetních a kreditních karet Bakalářská práce Autor: Michaela Šimůnková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Květen, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Jablonci nad Nisou dne Michaela Šimŧnková

3 Poděkování Tímto děkuji paní Ing. Heleně Janegové, vedoucí bakalářské práce, za cenné rady, odborné informace, věcné připomínky a dohled nad mojí bakalářskou prací. Svojí rodině děkuji za podporu, porozumění a toleranci. Michaela Šimŧnková

4 Anotace Bakalářská práce je věnována pojištění debetních a kreditních karet. K tomuto tématu mě přivedla kombinace mého studijního zaměření na katedře pojišťovnictví a současně zaměstnání v bankovním sektoru. Cílem práce, kterou předkládám je srovnání nabídek rŧzných typŧ doplňkových pojištění nabízených vybranými bankami na českém trhu. Podstatou pojištění platebních karet je především sníţení finančních dopadŧ škod na klienta v případě zneuţití zcizené nebo ztracené karty, stejně tak jako například náklady spojené s lékařským ošetřením v zahraničí. Práce je rozdělena na dvě stěţejní kapitoly, kde první je věnována pojištění platebních karet a druhá karet kreditních. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy karet je v jejich pouţití. Kreditní karta je úvěrový produkt, debetní karta je běţný platební prostředek. Annotation The bachelor s thesis is dedicated to insurance of debit and credit cards. I was lead to this topic by combination of my field of studies at the Department of Insurance and also my employment in the bank sector. The thesis, that I submit, aims to compare different types of supplementary insurance offered by chosen banks in the Czech market. The principle of card insurance is primarily minimization of financial impact of damages to the client in case of abuse of stolen or lost card as well as e.g. charges connected to medical attendance abroad. The thesis is divided into to fundamental sections. The first one focused on insurance of debit cards, contrary to the second one, which aims at insurance of credit cards. The difference between the two types of cards is in their usage. Credit card is a loan product, debit card is a common means of payment.

5 Obsah Obsah... 1 Úvod Platební karty DRUHY PLATEBNÍCH KARET NÁLEŢITOSTI PLATEBNÍ KARTY PODVODY S KARTAMI VE SVĚTĚ Pojištění platebních karet POJIŠTĚNÍ ZNEUŢITÍ PLATEBNÍ KARTY Přehled nabídek jednotlivých bank Srovnání parametrŧ pojištění jednotlivých bank Pojistné podmínky Limity pojistného plnění DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ K POJIŠTĚNÍ ZNEUŢITÍ PLATEBNÍ KARTY Pojistné podmínky PŘÍKLADY POJIŠTĚNÍ Z PRAXE Česká spořitelna Raiffeisenbank CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Obsah cestovního pojištění Cestovní pojištění k platební kartě Přehled nabídky jednotlivých bank Odlišnosti v pojistných podmínkách Cestovní pojištění GE Money Bank Cestovní pojištění České spořitelny D.A.S. - POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Pojistné podmínky ROD - POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY RODINY

6 2.7 NVS - POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY V NÁJEMNÍCH, VLASTNICKÝCH A SOUSEDSKÝCH SPORECH Rozsah pojistného krytí ŢLUTÝ ANDĚL - PROGRAM ASISTENČNÍCH SILNIČNÍCH SLUŢEB DOPLŇKOVÉ SLUŢBY K PLATEBNÍM KARTÁM GEMB Priority Pass (identifikační karta) IAPA (identifikační karta) MasterCard Global Service Kreditní karty DŦSLEDKY NESPLÁCENÍ ZÁVAZKŦ Z KREDITNÍCH KARET Pojištění kreditních karet POJIŠTĚNÍ VÝDAJŦ PRO KREDITNÍ KARTY Varianta A a A Varianta B a B Měsíční poplatek a plnění: Pojistné podmínky PŘÍKLAD POJIŠTĚNÍ Z PRAXE POJIŠTĚNÍ ZNEUŢITÍ KREDITNÍ KARTY V PŘÍPADĚ ZTRÁTY NEBO ODCIZENÍ DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ PO DATU BLOKACE KARTY Pojistné podmínky Rekapitulace a zhodnocení výsledkŧ Závěr Seznam literatury Seznam zkratek Seznam tabulek

7 Úvod Jako téma bakalářské práce jsem zvolila pojištění platebních a kreditních karet. Jedním z dŧvodŧ, ţe jsem si vybrala právě toto téma, je moje studijní zaměření na obor pojišťovnictví. Druhým dŧvodem výběru tématu týkajícího se bankovních produktŧ je fakt, ţe po celou dobu studia jsem pracovala v bankovních institucích. Nejdříve pro Komerční banku, následně pro GE Money Bank. Práce ve finanční sféře mě baví a je velmi zajímavá, proto jsem se rozhodla alespoň část nabytých informací dále předat právě prostřednictvím bakalářské práce. A tím se dostávám ke třetímu dŧvodu, proč právě téma pojištění platebních a kreditních karet. Dŧvodem je všeobecně malá informovanost o moţnosti získání doplňkového připojištění platebních a kreditních karet v jednotlivých bankách na našem trhu. Moţnost doplňkového pojištění má kaţdý člověk, který má ke svému běţnému účtu vydanou platební kartu, eventuálně kreditní kartu s moţností čerpat peníze do mínusu. Málokterý klient se však o takovou moţnost zajímá a ještě menší počet klientŧ ji vyuţívá. Většinou se ale jedná o velmi šikovná připojištění, která díky zajímavým limitŧm pro pojistné krytí mohou leckdy pomoci překonat situace, do kterých se člověk souhrou nešťastných náhod dostane. Ať uţ se jedná o pojištění schopnosti splácet nebo pojištění pro případ zneuţití platební karty, tak i cestovní pojištění nebo třeba pojištění právní ochrany. Nabídka pojištění je velmi široká a poměrně obsáhlá, proto převáţnou část své práce věnuji teoretické časti, kde budou uvedeny informace o škále nabízených pojištění ke kartám a srovnání nabídek jednotlivých bank. 8

8 Práce je rozdělena na dvě základní části. První kapitola se týká pojištění debetních karet a druhá část práce je věnována pojištění kreditních karet. Jediný rozdíl mezi těmito dvěma produkty je v jejich pouţití. Debetní kartou klient čerpá své vlastní finanční prostředky, kdeţto s kreditní kartou čerpá finance poskytnuté bankou. Kreditní karta je úvěrový produkt, debetní karta je běţný platební prostředek. Cílem práce, kterou předkládám, však není pouze informovat o doplňkovém pojištění platebních a kreditních karet jako takovém, ale také srovnání nabídek mezi jednotlivými bankami na našem trhu. Práce je zaměřena na pojištění poskytované GE Money Bank v porovnání k ostatním bankám nabízející obdobné typy pojištění. 9

9 1 Platební karty Platební karty představují moderní instrument bezhotovostního platebního styku, vyuţívaný zejména k výběru hotovosti a placení při nákupech. Platební karta není na rozdíl od šeku regulována podrobně zákonem. Dílčí úpravu obsahuje zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku, který upravuje vydávání a pouţívání elektronických platebních prostředkŧ, avšak z pohledu ochrany spotřebitele. Banky, jakoţto vydavatelé platebních karet, se řídí pravidly mezinárodních asociací. Podmínky vydávání a pouţívání platebních karet stanoví ve svých obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o běţném účtu nebo samostatné smlouvy. Platební karta není pouze instrumentem bezhotovostního placení, ale slouţí rovněţ k přístupu drţitele k hotovým penězŧm uloţeným na účtu, k němuţ je vydána. Jedná se o hotovostní operaci. Na rozdíl od placení v obchodě výběr z bankomatu probíhá výlučně elektronicky. Identifikace drţitele je prováděna vţdy zadáním PIN (Personal Identification Number). Současně bankomaty pracují výhradně v online reţimu, proto umoţňují autorizaci kaţdé realizované transakce. Za hlavní výhody platebních karet pro klienta mŧţeme povaţovat jednoduchý přístup k potřebným finančním prostředkŧm. Majitel karty čerpá prostředky ze svého vlastního účtu aţ v době provedení platby (resp. později v závislosti na druhu karty). Další výhodou je vyšší bezpečnost oproti hotovosti, úspora času a poplatkŧ spojených se směnou hotovosti a při platbách v zahraničí výhodnější kurz pro zúčtování plateb (je prováděno kurzem deviza prodej). Na druhé straně je potřeba upozornit na fakt, ţe s vystavením i pouţitím karet mohou být spojeny určité poplatky, v případě ztráty hrozí i riziko zneuţití. Výhody přinášejí platební karty i obchodníkŧm, kteří je přijímají k placení. Jedná se zejména o vyšší bezpečnost v dŧsledku přijímání menší hotovosti, větší obrat a zaručená platba (při splnění stanovených podmínek při přijímání platby kartou). 10

10 1.1 Druhy platebních karet Platební karty lze členit podle několika rŧzných hledisek. Základní klasifikace platebních karet je následující: Karta embosovaná Identifikační údaje jsou na této kartě vyraţeny (embosovány) reliéfním písmem. Reliéfní písmo umoţňuje snímání údajŧ v mechanických snímačích obchodníkŧ, tzv. imprinterech. Karta s magnetickým záznamem Na magnetickém prouţku, umístěném na zadní straně platební karty, jsou zaznamenány identifikační údaje a data o transakcích, coţ umoţňuje provádění elektronických transakcí. Čipová karta Data jsou zaznamenána v mikročipu, který je umístěn na přední straně karty. Čipové karty přinášejí pro drţitele, vydávající banku i zpracovatele transakcí významné výhody jako je vyšší stupeň bezpečnosti, moţnost širšího vyuţití, které umoţňuje paměť čipu a v neposlední řadě moţnost lokálního ověření identifikačních údajŧ drţitele (např. PIN) na rozdíl od ověření online transakcí, které je podstatně draţší. Karta s laserovým záznamem Data jsou vypalována do podkladové vrstvy laserovou technologií podobně jako u CD. Výhodou je vysoká kapacita záznamu, nevýhodou je především velmi snadné kopírování karty. 1.2 Náleţitosti platební karty Obsahové náleţitosti určují standardy mezinárodních karetních asociací a jsou následující: Označení vydavatele: Číslo platební karty: Část čísla BIN: Platnost platební karty: název a logo příslušné banky 16 aţ 19 numerických znakŧ 2 znaky - druh karty, 5 znakŧ - identifikace vydávající banky 4 znaky čísla BIN číslo přidělené karetní asociací dané bance den začátku a konce platnosti nebo jen konce platnosti 11

11 Jméno drţitele: Podpisový prouţek: max. 27 znakŧ, u sluţebních karet i název podniku vzor podpisu drţitele karty, obvykle na zadní straně V tabulce číslo 1 uvádím orientační počty jednotlivých typŧ karet, které byly ke konci roku vydány bankami na našem území. Tabulka č.1 Počty vydaných platebních karet (v kusech k ) Celkem Debetní karty Kreditní karty Charge karty Zdroj: Sdruţení pro bankovní karty Tuzemské banky nabízí nejčastěji karty asociací VISA a MasterCard (dále jen MC), v menší míře pak Diners Club nebo American Express. Šíře akceptačních míst karetních asociací VISA a MC je prakticky totoţná, snad aţ na konkrétní země a jejich zvyklosti. Zásadní rozdíl je ovšem v zúčtování plateb, které klient uskuteční v zahraničí. Zúčtování plateb provedených kartami MC totiţ probíhá v eurech, zatímco u VISA v amerických dolarech. Tabulka číslo 2 je věnována údajŧm o počtu vydaných karet v ČR ke konci loňského roku. Tabulka č.2 Vydané karty podle značek (v kusech k ) MasterCard MasterCard Electron Maestro VISA VISA Electron Američan Express Diners Club Zdroj: Sdruţení pro bankovní karty 12

12 V grafu číslo 1 jsou znázorněny počty vydaných karet ke konci roku Jedná se o veškeré druhy platebních karet, které jsou vydávány českými bankami. Údaje jsou čerpány z tabulky číslo 1, která je uvedena shora. Graf č.1 Vydané karty podle značek 52% 17% VISA Electron MasterCard Maestro VISA MasterCard Electron 0% 1% 0% 13% 17% American Express Diners Club Zdroj: Sdruţení pro bankovní karty V roce 2007 bylo v ČR platebními kartami na bankomatech realizováno 148,2 milionŧ transakcí (meziroční nárŧst 5,5 %) o celkovém objemu 542,2 miliard korun (nárŧst o 10,4 %). Na POS terminálech bylo v loňském roce realizováno 136,6 milionŧ transakcí (nárŧst o 13,7 %) a jejich objem činil 155,6 miliard korun (meziroční nárŧst 13,6 %). Údaje zveřejnila společnost MasterCard, která čerpala z dat poskytnutých bankami a splátkovými společnostmi. 1.3 Podvody s kartami ve světě Celkový obrat na platební karty, tj. platby za zboţí a sluţby na všechny kreditní, debetní i předplacené karty, dosáhly v roce 2007 částky miliard USD ( miliard CZK v kursu konce roku 2007). Proti předchozímu roku došlo k nárŧstu obratu o 16,6 %. Ztráty z podvodných transakcí dosáhly miliónŧ USD, coţ je navýšení o 14,7 %. 13

13 Míra podvodŧ tak dosáhla ztráty 4,7 centu z kaţdých 100 USD placených kartou nebo vybraných na kartu (tj. 0,0047 %), coţ přestavuje (relativní) sníţení z 4,8 centu v předcházejícím roce. Ztráty z podvodŧ zaznamenaly všichni vydavatelé karet; VISA, MasterCard, Amex, JCB, Discover, Maestro i Chine UnionPay, také všechny domácí programy kreditních a debetních karet, na platby s podpisem i s PINem, včetně privátních programŧ. V posledním desetiletí došlo k omezení příleţitostí k tzv. příleţitostné krádeţi, tj. ztracené/ukradené karty, karty zcizené během poštovní přepravy a podvodné ţádosti o karty. Pokles byl patrný jak v procentním vyjádření, tak absolutních ztrátách vyjádřené v dolarech. Avšak v posledním roce absolutní ztráty v USD mírně vzrostly, podíly jednotlivých druhŧ podvodŧ na celkových ztrátách z podvodŧ uvádíme v tabulce číslo 3. Tabulka č. 3 Podíl druhů podvodů na celkových ztrátách Příleţitostné podvody 21,1 % miliónŧ Padělané karty 33,5 % miliónŧ CNP-podvod bez přítomnosti karty (neboli podvodné zneuţití účtu) 38,0 % miliónŧ Ostatní podvody 7,4 % 409 miliónŧ Zdroj: V následující tabulce číslo 4 uvádím přehled bezpečností situace z pohledu akceptace platebních karet v ČR. Jde o číselné vyjádření poměru objemu podvodných případŧ hlášených vydavatelskými bankami k celkovému objemu transakcí kartami provedenými v ČR za příslušný rok. Objem podvodŧ v Kč % Objem transakcí v Kč 14

14 Mezinárodní vyjádření v Basis Points, dále jen BP, znamená stonásobek vyjádření v %. Objem transakcí zahrnuje platby i výběry všemi kartami systémŧ Visa a MasterCard (vydanými v ČR i v zahraničí) provedené na území ČR. Údaje vycházejí z dat zpracovaných společnostmi MasterCard Europe a Visa Europe. Tabulka č. 4 Trend bezpečnostní situace z pohledu akceptace platebních karet v ČR Rok ČR [%] ČR [BP] Evropa [BP] čtvrtletí 0,019 1,9 8, ,025 2,5 8, ,027 2,7 8, ,013 1, ,040 4, ,064 6, ,057 5, ,073 7,3 Zdroj: Tato čísla vypovídají, ţe pouţívání platebních karet je v České republice čím dál tím populárnější. S narŧstajícím počtem karetních operací je ale také spojené vyšší riziko s jejím případným zneuţitím v případě ztráty nebo zcizení. Na rizika spojená se zneuţitím platební karty je však moţné se pojistit. 15

15 2 Pojištění platebních karet Banky na českém trhu nabízejí širokou škálu pojištění k platebním kartám. Pro klienty je obvykle velmi sloţité se v nabídce orientovat. Následujících několik kapitol je věnováno jednotlivým druhŧm doplňkového připojištění a zároveň porovnání nabídek vybraných bank. 2.1 Pojištění zneuţití platební karty Všechny banky na našem trhu nabízejí pojištění odpovědnosti za ztrátu karty. Jen některé banky však pojišťují veškerá rizika spojená se ztrátou platební karty. Kolik toto pojištění stojí a co k němu daná banka mŧţe nabídnout, je uvedeno dále. Klient banky vyuţívající platební kartu se mŧţe zbavit strachu ze ztráty svých finančních prostředkŧ, pokud mu bude platební karta ukradena. Banky do určité míry svému klientovi ručí za jeho peníze uloţené na běţném účtu. Banka obvykle přebírá odpovědnost za zneuţití odcizené platební karty v okamţiku nahlášení ztráty nebo aţ od následujícího dne po nahlášení zcizení. Pro zloděje je však poměrně snadné zneuţít platební kartu a vybrat z ní finanční prostředky během několika minut po jejím zcizení, často dřív, neţ to poškozený klient vŧbec zjistí, a to například paděláním podpisu při platbě u obchodníka. Řešením je pojištění odpovědnosti za ztrátu či odcizení platební karty nebo jednoduše pojištění proti krádeţi karty. Ve většině případŧ se jedná o jednorázové pojištění - pokud dojde k pojistné události (ztráta, zcizení a jeho nahlášení), banka uhradí pojištěnému prostředky, za které ručí, a pojištění nato zaniká. Pokud nastane situace, ţe je karta během jednoho roku ukradena dvakrát, nemá klient nárok na další pojistné plnění. Jediným řešením je uzavřít si pojištění k platební kartě znovu. Pojištění lze uzavřít pouze na kalendářní rok. Pokud se tedy klient banky pojistí v polovině roku, za pojištění zaplatí i přesto plnou částku. 16

16 Zatímco před 5 lety pojištění proti ztrátě a zneuţití platební karty nabízely pouze čtyři banky - ČSOB, Česká spořitelna, Raiffeisenbank a tehdejší HVB Bank, v současné době jiţ toto pojištění nabízejí všechny banky na českém trhu. Pojištění jednotlivých bank se liší především výší ročního pojistného, limitem pojistného krytí, spoluúčastí a délkou pojistné ochrany, přičemţ většina bank přebírá odpovědnost maximálně 3 dny před nahlášením. Součástí pojištění většiny bank je i případná úhrada nákladŧ spojených s výrobou nových klíčŧ, dokladŧ a zcizením hotovosti, pokud k těmto událostem dojde současně s odcizením pojištěné platební karty. Pojištění odpovědnosti za zcizení platební karty mŧţe být dŧleţitým hlediskem při výběru vlastní banky. Nevýhodou pojištění je nárŧst bankovních poplatkŧ, protoţe většina bank si nechává za pojištění odpovědnosti platit. Dŧleţitým kritériem výběru samotného pojištění je roční pojistné. Výše pojistného se odvíjí od pojistné částky, přičemţ samozřejmě platí, ţe pojistná částka by měla být podobná jako je nastaven denní limit pro výběr či platbu kartou. Dŧleţité je uvědomit si, ţe většina pojištění k platebním kartám se nevztahuje na transakce, při kterých byl pouţit PIN, a některá pojištění jsou navíc zatíţena spoluúčastí Přehled nabídek jednotlivých bank Komerční banka KB ručí za riziko ztrát v plné výši od okamţiku nahlášení ztráty nebo krádeţe karty. U transakcí, u nichţ nelze doloţit přesný čas provedení, přejímá banka 100% odpovědnost od pŧlnoci dne, kdy byla ztráta nebo krádeţ nahlášena. KB přišla jako první s pojištěním proti ztrátě klíčŧ, dokladŧ a hotovosti jako součástí pojištění, v současnosti však toto nabízejí jiţ všechny banky a KB v této oblasti patří spíše k prŧměru. Cena pojištění Merlin patří taktéţ spíše k prŧměru. Zajímavé jsou však slevy na pojištění (například v případě druhého pojištění ke stejnému účtu Kč). První rok navíc platí klient pojištění pouze na dobu do konce kalendářního roku (například pouze 138 Kč, pokud se pro pojištění rozhodne v polovině roku). 17

17 UniCredit Bank Odpovědnost majitele účtu za zneuţití karty v dŧsledku její ztráty nebo odcizení přechází na banku jiţ 96 hodin před nahlášením ztráty karty. Pokud bylo při transakcích se ztracenou nebo odcizenou kartou pouţito heslo PIN, odpovídá majitel účtu za všechny provedené transakce. Pojištění zneuţití platební karty při její ztrátě nebo odcizení SAFE je ve dvou variantách, s limitem pojistného Kč za 25 Kč měsíčně a Kč s limitem 35 Kč měsíčně, čímţ se řadí k levným pojištěním. Zajímavý je limit krytí hotovosti do výše Kč. Nevýhodu tohoto pojištění je poměrně vysoká spoluúčast klienta, a to ve výši Kč. Pojištění SAFE se nevztahuje na transakce, při kterých je drţitel karty identifikován pomocí osobního identifikačního čísla (PIN), pokud drţitel karty nedodrţel povinnost stanovenou obchodními podmínkami banky, co se týče zabránění prozrazení PIN jiné osobě. Tato výluka se nevztahuje na neoprávněné karetní operace učiněné drţitelem karty pod hrozbou fyzického násilí. Pojištění platební karty od UniCredit Bank je navíc rozšířeno i o pojištění nákladŧ na znovupořízení odcizeného mobilního telefonu a současně s tím i na náklady spojené s jeho zneuţitím a to aţ do výše Kč. Tento druh pojištění je jedinečným produktem na českém bankovním trhu. Volksbank a ČSOB Odpovědnost Volksbank za transakce uskutečněné ztracenou, odcizenou nebo zneuţitou platební kartou začíná po telefonickém oznámení s výjimkou transakcí, u kterých není zjistitelný čas transakce z účtenky nebo z autorizačních systémŧ. U tohoto typu transakcí končí odpovědnost majitele účtu ve hodin dne, kdy byla událost výše uvedeným zpŧsobem oznámena, a odpovědnost přebírá banka. Volksbank přitom nenese odpovědnost za případné škody vzniklé při transakcích ztracenými nebo odcizenými platebními kartami, při kterých byl pouţit správný PIN. Volksbank a ČSOB nabízejí společně nejrŧznorodější pojištění. Pojištění, které zprostředkovává ČSOB pojišťovna, existuje v pěti rŧzných variantách od 150 Kč (limit Kč) do Kč (limit Kč - nejvíce na trhu). Kromě nejvyššího 18

18 limitu je pojištění od ČSOB prŧměrně drahé a navíc se jednotlivé tarify téměř neliší poměrem limit/pojistné. Hotovost, klíče, doklady, stoplistaci a novou kartu kryjí obě banky do výše celkového pojistného plnění - na rozdíl od ostatních bank tedy nemají pro tyto účely stanovené limity zvlášť. Nevýhodou u pojištění ČSOB je spoluúčast ve výši 10 % ze zcizené částky (minimálně však 300 Kč). Klient Volksbank spoluúčastí zatíţen není. LBBW Bank Pojištění je automaticky součástí embosovaných karet (MasterCard Standard, MasterCard Business) a elektronických platebních karet Maestro a je zdarma. Limit Kč se vztahuje na karty Gold a Business. Malou nevýhodou je, ţe majitel klasické karty si nemŧţe vybrat vyšší limit pojistného krytí. LBBW Bank však nabízí aţ Kč na náhradu ukradené hotovosti a 500 Kč na náklady spojené s vydáním nové karty či stoplistací. LBBW Bank je jedna z mála bank, jejíţ pojištění se vztahuje i na PINové transakce. Česká spořitelna Pojištění se vztahuje na zneuţití karty, ke kterým dojde od 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěný telefonicky nahlásil ztrátu nebo odcizení karty a zaţádal tím o blokaci karty. Pro karty Visa Classic a MasterCard Standard pojišťovna poskytne pojistné plnění ve výši rovnající se součtu neoprávněných transakcí, doloţených výpisem z účtu, max. ve výši Kč za jednu zneuţitou kartu, nejvýše však Kč za všechny pojištěné karty jednoho drţitele za kaţdý pojistný rok. Pojistné plnění bude pojištěnému poskytnuto maximálně 3x v jednom pojistném roce, avšak součet všech pojistných plnění nesmí přesáhnout pojistnou částku na jednu kartu. Pojištění se vztahuje na zneuţití karty, ke kterému dojde maximálně 48 hodin před nahlášením ztráty nebo odcizení platební karty. 19

19 Raiffeisenbank Vedle LBBW Bank nabízí také Raiffeisenbank své pojištění ke kartám zdarma. Vyšší limit Kč je určen pro karty typu Gold a Business. U těchto luxusnějších karet nabízí odpovědnost 48 hodin před nahlášením karty, u běţných karet zpětně od počátku dne, kdy byla ztráta nahlášena - navíc nekryje vedlejší náklady - tyto náklady kryje cestovní pojištění. Výhodou však je, ţe se pojištění vztahuje i na PINové transakce. Citibank Citibank kryje veškeré moţné dŧsledky odcizení platební karty od okamţiku telefonického oznámení odcizení. V případě odcizení nebo ztráty kreditní karty ručí banka aţ do výše Kč, pokud k nim došlo v době maximálně 72 hodin před ţádostí o blokaci karty. Při neoprávněných internetových transakcích v případě odcizení nebo ztráty kreditní karty ručí aţ do výše Kč, jestliţe k nim došlo v době maximálně 72 hodin před ţádostí o blokaci karty. Citibank však nabízí pouze jeden tarif pojištění, a to za 948 Kč (limit Kč) Srovnání parametrů pojištění jednotlivých bank Níţe uvádím přehled pojištění platebních karet u několika vybraných bank. Jedná se především o náklady na pojistné, délku pojistné ochrany a také informaci, zda banka vyţaduje spoluúčast klienta. Limit pojistného krytí je výše finančních prostředkŧ, za které vám banka ručí ve stanovené době před nahlášením ztráty. Délka pojistné ochrany znamená, kolik hodin před nahlášením odcizení banka ručí za ukradené finanční prostředky. Srovnání parametrŧ pojištění zneuţití platební karty několika vybraných českých bank je uvedeno v tabulce číslo 5. 20

20 Tabulka č. 5 Základní parametry pojištění platebních karet Roční Banka Spoluúčast pojistné Limit pojistného krytí Délka pojistné ochrany (před nahlášením) UniCredit bank Komerční banka 300 Kč 4 500Kč Kč 96 hodin 420 Kč 4 500Kč Kč 96 hodin 276 Kč Ne Kč Neomezeně 150 Kč Ne Kč 72 hodin Volksbank 460 Kč Ne Kč 72 hodin 800 Kč Ne Kč 72 hodin Kč Ne Kč 72 hodin 150 Kč 10%, min. 300 Kč Kč 72 hodin 460 Kč 10%, min. 300 Kč Kč 72 hodin ČSOB 800 Kč 10%, min. 300 Kč, max Kč Kč 72 hodin 1050kč 10%, min. 300 Kč, max Kč Kč 72 hodin Kč 5%, min. 300 Kč Kč 72 hodin LBBW Bank Česká spořitelna Raiffeisenbank zdarma Ne Kč 72 hodin zdarma Ne Kč 72 hodin 170 Kč Ne Kč 96 hodin 320 Kč Ne Kč 96 hodin 480 Kč Ne Kč 96 hodin zdarma Ne Kč od 0.00 hod.dne nahlášení zdarma Ne Kč 48 hodin Citibank 948 Kč Ne Kč 72 hodin Zdroj: www jednotlivých bank 21

21 Ve výjimečných případech mohou mít klienti pojištění zneuţití platební karty zdarma, ale většinou banky pojištění zdarma nenabízejí a roční pojistné se pohybuje v řádu několika set korun. Nejdraţší pojistné má Volksbank a ČSOB Kč, které je však také spojené s nejvyšším limitem pojistného krytí. Tabulka č. 6 Další parametry pojištění platebních karet Banka Hotovost Ztráta klíčů/dokladů Úhrada nákladů stoplistace/vydání nové karty PINové transakce UniCredit Bank Kč Kč Kč 200 Kč 500 Kč Ano Ne Komerční banka Kč Kč 500 Kč Kč Ne pouze pod pohrŧţkou násilí Ano (do výše Ano (do výše Ano Volksbank pojistného plnění) pojistného plnění) (do výše pojistného plnění) Ne Ano (do výše Ano (do výše Ano ČSOB pojistného pojistného (do výše pojistného Ne plnění) plnění) plnění) LBBW Bank Kč Kč 500 Kč Ano Česká spořitelna Kč celkem Kč Ano Ne Ano Raiffeisenbank Ne Ne Ne Ano Citibank Ano Kč Kč zdarma Ne Zdroj: www jednotlivých bank 22

22 Součástí pojištění je standardně i úhrada hotovosti zcizené současně s platební kartou a úhrada nákladŧ na výrobu nových klíčŧ a dokladŧ, ale jsou omezeny vlastním limitem, který se pohybuje v řádech tisícŧ - nejvyšší je Kč. Jen některé banky však hradí i náklady na stoplistaci (blokaci) platební karty a její nové vydání, coţ by dle mého názoru mělo být u všech bank automatické. Dŧleţité je uvědomit si, ţe pojištění u drtivé většiny bank se nevztahuje na PINové transakce. Pojištění se tedy týká pouze transakcí, při jejichţ realizaci není pouţit PIN kód. To prakticky znamená, ţe banka ručí pouze za transakce, při nichţ byl u obchodníkŧ padělán podpis. Je tedy nutné si svŧj PIN kód dobře chránit. Existují však světlé výjimky UniCredit Bank LBBW Bank, Česká spořitelna a Raiffeisenbank. GE Money Bank Pojištění zneuţití platební karty pro případ ztráty nebo zcizení je poskytováno ve spolupráci s pojišťovnou AIG Czech Republic. Pojištění zneuţití karty při její ztrátě nebo odcizení je platné pouze, pokud bylo řádně uhrazeno pojistné za sjednaná pojištění Pojistné podmínky Pojistné podmínky obsahují například údaje o výši pojistného, vymezení pojistné události, výluky z pojištění, rozsah a splatnost pojistného plnění, dále stanovují povinnosti pojištěného a pojednávají o dŧsledcích jejich neplnění. Rovněţ vysvětlují některé základní pojmy a principy, podle kterých se budou pojištění podílet na případných přebytcích pojistného. Níţe v textu uvádím nejdŧleţitější body z pojistných podmínek pro pojištění platebních karet u GE Money Bank. Pojištění se vztahuje na - na přímou škodu vzniklou v dŧsledku neoprávněného uţití ztracené nebo odcizené karty jinou osobou nebo jinými osobami neţ drţitelem takové karty bez jeho vědomí a zároveň bez jeho souhlasu - neoprávněné transakce musí být provedené v období začínajícím 3 dny před koncem dne, ve kterém byla nahlášena ztráta nebo odcizení karty bance - pojištění končí ve hod. dne, ve kterém byla nahlášena ztráta nebo odcizení 23

23 - na odcizení hotovosti vybrané z bankomatu nebo bankovní přepáţky nebo jiné banky za pouţití nebo pod pohrŧţkou násilí - na náhradu nákladŧ vynaloţených za ztracené nebo odcizené osobní doklady (občanský prŧkaz, cestovní pas, řidičský prŧkaz, prŧkaz ke vstupu na pracoviště) - na náhradu nákladŧ vynaloţených za ztracené nebo odcizené klíče od trvalého nebo přechodného bydliště - na částečnou úhrada poplatku za stoplistaci Pojištění se nevztahuje na karetní operace - ke kterým došlo před převzetím karty drţitelem karty - ke kterým došlo dříve neţ 72 hodin před koncem dne, ve kterém byla ztráta nebo odcizení karty nahlášena bance nebo po jeho skončení, v případě neoprávněných karetních operací - které proběhly v době, kdy bylo právo pouţívat kartu zrušeno (po době platnosti karty) - při kterých je drţitel karty identifikován pomocí osobního identifikačního čísla PIN, pokud drţitel karty nedodrţel povinnost stanovenou obchodními podmínkami banky co se týče zabránění prozrazení PIN jiné osobě; tato výluka se nevztahuje na neoprávněné karetní operace učiněné drţitelem karty pod hrozbou fyzického násilí - při kterých drţitel karty kartu fyzicky nepředkládá, pokud nedošlo ke ztrátě nebo odcizení karty - uskutečněné podvodně pojištěným nebo osobou blízkou Počátek a doba trvání pojištění Pojištění lze sjednat na obchodním místě banky, a to v rámci dohody o kartě, nebo přihláškou ke sjednání pojištění nebo jiným zpŧsobem podle instrukcí zaslaných bankou. Pojištění začíná v hod. následujícího pracovního dne ode dne sjednání pojištění a trvá po dobu platnosti karty. Pokud došlo ke ztrátě nebo odcizení karty, pak pojištění končí ve 24 hod. dne, kdy byla ztráta nebo odcizení nahlášeno bance. 24

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET www.gemoney.cz zákaznická linka: 224 443 636 Podle Vašich představ 082012 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET Tyto Podmínky virtuálních karet obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní virtuální platební karta

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

1. Osobní konta Konto POHODA 64 Kč měsíčně Konto MOZAIKA 99 Kč měsíčně Konto EXKLUSIVE 349 Kč měsíčně

1. Osobní konta Konto POHODA 64 Kč měsíčně Konto MOZAIKA 99 Kč měsíčně Konto EXKLUSIVE 349 Kč měsíčně 1. Osobní konta 1.1. Konto POHODA 64 Kč měsíčně Zahrnuje tyto produkty a služby: otevření a vedení běžného účtu v Kč měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR) tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup

Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup Úvod Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám, že jste si vybrali Kreditní kartu Odměna České spořitelny. Plaťte své nákupy kreditní kartou

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Bankopojištění. nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody. Michaela Ambrožová

Bankopojištění. nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody. Michaela Ambrožová Bankopojištění nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody Michaela Ambrožová OBSAH pojem bankopojištění historie bankopojištění v ČR proces bankopojištění bankopojištění v Evropě právní úprava

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu Pojištění karty a osobních věcí Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu pro zneužití karty a ztrátu nebo odcizení vašich věcí nové věci až do 30 000 Kč nebo 50 000 Kč jednoduché sjednání Bojíte

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB Fio banka, a.s. IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B 2704 CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB Obecná ustanovení: Poplatky

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více