Pojištění debetních a kreditních karet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění debetních a kreditních karet"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění debetních a kreditních karet Bakalářská práce Autor: Michaela Šimůnková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Květen, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Jablonci nad Nisou dne Michaela Šimŧnková

3 Poděkování Tímto děkuji paní Ing. Heleně Janegové, vedoucí bakalářské práce, za cenné rady, odborné informace, věcné připomínky a dohled nad mojí bakalářskou prací. Svojí rodině děkuji za podporu, porozumění a toleranci. Michaela Šimŧnková

4 Anotace Bakalářská práce je věnována pojištění debetních a kreditních karet. K tomuto tématu mě přivedla kombinace mého studijního zaměření na katedře pojišťovnictví a současně zaměstnání v bankovním sektoru. Cílem práce, kterou předkládám je srovnání nabídek rŧzných typŧ doplňkových pojištění nabízených vybranými bankami na českém trhu. Podstatou pojištění platebních karet je především sníţení finančních dopadŧ škod na klienta v případě zneuţití zcizené nebo ztracené karty, stejně tak jako například náklady spojené s lékařským ošetřením v zahraničí. Práce je rozdělena na dvě stěţejní kapitoly, kde první je věnována pojištění platebních karet a druhá karet kreditních. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy karet je v jejich pouţití. Kreditní karta je úvěrový produkt, debetní karta je běţný platební prostředek. Annotation The bachelor s thesis is dedicated to insurance of debit and credit cards. I was lead to this topic by combination of my field of studies at the Department of Insurance and also my employment in the bank sector. The thesis, that I submit, aims to compare different types of supplementary insurance offered by chosen banks in the Czech market. The principle of card insurance is primarily minimization of financial impact of damages to the client in case of abuse of stolen or lost card as well as e.g. charges connected to medical attendance abroad. The thesis is divided into to fundamental sections. The first one focused on insurance of debit cards, contrary to the second one, which aims at insurance of credit cards. The difference between the two types of cards is in their usage. Credit card is a loan product, debit card is a common means of payment.

5 Obsah Obsah... 1 Úvod Platební karty DRUHY PLATEBNÍCH KARET NÁLEŢITOSTI PLATEBNÍ KARTY PODVODY S KARTAMI VE SVĚTĚ Pojištění platebních karet POJIŠTĚNÍ ZNEUŢITÍ PLATEBNÍ KARTY Přehled nabídek jednotlivých bank Srovnání parametrŧ pojištění jednotlivých bank Pojistné podmínky Limity pojistného plnění DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ K POJIŠTĚNÍ ZNEUŢITÍ PLATEBNÍ KARTY Pojistné podmínky PŘÍKLADY POJIŠTĚNÍ Z PRAXE Česká spořitelna Raiffeisenbank CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Obsah cestovního pojištění Cestovní pojištění k platební kartě Přehled nabídky jednotlivých bank Odlišnosti v pojistných podmínkách Cestovní pojištění GE Money Bank Cestovní pojištění České spořitelny D.A.S. - POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Pojistné podmínky ROD - POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY RODINY

6 2.7 NVS - POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY V NÁJEMNÍCH, VLASTNICKÝCH A SOUSEDSKÝCH SPORECH Rozsah pojistného krytí ŢLUTÝ ANDĚL - PROGRAM ASISTENČNÍCH SILNIČNÍCH SLUŢEB DOPLŇKOVÉ SLUŢBY K PLATEBNÍM KARTÁM GEMB Priority Pass (identifikační karta) IAPA (identifikační karta) MasterCard Global Service Kreditní karty DŦSLEDKY NESPLÁCENÍ ZÁVAZKŦ Z KREDITNÍCH KARET Pojištění kreditních karet POJIŠTĚNÍ VÝDAJŦ PRO KREDITNÍ KARTY Varianta A a A Varianta B a B Měsíční poplatek a plnění: Pojistné podmínky PŘÍKLAD POJIŠTĚNÍ Z PRAXE POJIŠTĚNÍ ZNEUŢITÍ KREDITNÍ KARTY V PŘÍPADĚ ZTRÁTY NEBO ODCIZENÍ DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ PO DATU BLOKACE KARTY Pojistné podmínky Rekapitulace a zhodnocení výsledkŧ Závěr Seznam literatury Seznam zkratek Seznam tabulek

7 Úvod Jako téma bakalářské práce jsem zvolila pojištění platebních a kreditních karet. Jedním z dŧvodŧ, ţe jsem si vybrala právě toto téma, je moje studijní zaměření na obor pojišťovnictví. Druhým dŧvodem výběru tématu týkajícího se bankovních produktŧ je fakt, ţe po celou dobu studia jsem pracovala v bankovních institucích. Nejdříve pro Komerční banku, následně pro GE Money Bank. Práce ve finanční sféře mě baví a je velmi zajímavá, proto jsem se rozhodla alespoň část nabytých informací dále předat právě prostřednictvím bakalářské práce. A tím se dostávám ke třetímu dŧvodu, proč právě téma pojištění platebních a kreditních karet. Dŧvodem je všeobecně malá informovanost o moţnosti získání doplňkového připojištění platebních a kreditních karet v jednotlivých bankách na našem trhu. Moţnost doplňkového pojištění má kaţdý člověk, který má ke svému běţnému účtu vydanou platební kartu, eventuálně kreditní kartu s moţností čerpat peníze do mínusu. Málokterý klient se však o takovou moţnost zajímá a ještě menší počet klientŧ ji vyuţívá. Většinou se ale jedná o velmi šikovná připojištění, která díky zajímavým limitŧm pro pojistné krytí mohou leckdy pomoci překonat situace, do kterých se člověk souhrou nešťastných náhod dostane. Ať uţ se jedná o pojištění schopnosti splácet nebo pojištění pro případ zneuţití platební karty, tak i cestovní pojištění nebo třeba pojištění právní ochrany. Nabídka pojištění je velmi široká a poměrně obsáhlá, proto převáţnou část své práce věnuji teoretické časti, kde budou uvedeny informace o škále nabízených pojištění ke kartám a srovnání nabídek jednotlivých bank. 8

8 Práce je rozdělena na dvě základní části. První kapitola se týká pojištění debetních karet a druhá část práce je věnována pojištění kreditních karet. Jediný rozdíl mezi těmito dvěma produkty je v jejich pouţití. Debetní kartou klient čerpá své vlastní finanční prostředky, kdeţto s kreditní kartou čerpá finance poskytnuté bankou. Kreditní karta je úvěrový produkt, debetní karta je běţný platební prostředek. Cílem práce, kterou předkládám, však není pouze informovat o doplňkovém pojištění platebních a kreditních karet jako takovém, ale také srovnání nabídek mezi jednotlivými bankami na našem trhu. Práce je zaměřena na pojištění poskytované GE Money Bank v porovnání k ostatním bankám nabízející obdobné typy pojištění. 9

9 1 Platební karty Platební karty představují moderní instrument bezhotovostního platebního styku, vyuţívaný zejména k výběru hotovosti a placení při nákupech. Platební karta není na rozdíl od šeku regulována podrobně zákonem. Dílčí úpravu obsahuje zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku, který upravuje vydávání a pouţívání elektronických platebních prostředkŧ, avšak z pohledu ochrany spotřebitele. Banky, jakoţto vydavatelé platebních karet, se řídí pravidly mezinárodních asociací. Podmínky vydávání a pouţívání platebních karet stanoví ve svých obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o běţném účtu nebo samostatné smlouvy. Platební karta není pouze instrumentem bezhotovostního placení, ale slouţí rovněţ k přístupu drţitele k hotovým penězŧm uloţeným na účtu, k němuţ je vydána. Jedná se o hotovostní operaci. Na rozdíl od placení v obchodě výběr z bankomatu probíhá výlučně elektronicky. Identifikace drţitele je prováděna vţdy zadáním PIN (Personal Identification Number). Současně bankomaty pracují výhradně v online reţimu, proto umoţňují autorizaci kaţdé realizované transakce. Za hlavní výhody platebních karet pro klienta mŧţeme povaţovat jednoduchý přístup k potřebným finančním prostředkŧm. Majitel karty čerpá prostředky ze svého vlastního účtu aţ v době provedení platby (resp. později v závislosti na druhu karty). Další výhodou je vyšší bezpečnost oproti hotovosti, úspora času a poplatkŧ spojených se směnou hotovosti a při platbách v zahraničí výhodnější kurz pro zúčtování plateb (je prováděno kurzem deviza prodej). Na druhé straně je potřeba upozornit na fakt, ţe s vystavením i pouţitím karet mohou být spojeny určité poplatky, v případě ztráty hrozí i riziko zneuţití. Výhody přinášejí platební karty i obchodníkŧm, kteří je přijímají k placení. Jedná se zejména o vyšší bezpečnost v dŧsledku přijímání menší hotovosti, větší obrat a zaručená platba (při splnění stanovených podmínek při přijímání platby kartou). 10

10 1.1 Druhy platebních karet Platební karty lze členit podle několika rŧzných hledisek. Základní klasifikace platebních karet je následující: Karta embosovaná Identifikační údaje jsou na této kartě vyraţeny (embosovány) reliéfním písmem. Reliéfní písmo umoţňuje snímání údajŧ v mechanických snímačích obchodníkŧ, tzv. imprinterech. Karta s magnetickým záznamem Na magnetickém prouţku, umístěném na zadní straně platební karty, jsou zaznamenány identifikační údaje a data o transakcích, coţ umoţňuje provádění elektronických transakcí. Čipová karta Data jsou zaznamenána v mikročipu, který je umístěn na přední straně karty. Čipové karty přinášejí pro drţitele, vydávající banku i zpracovatele transakcí významné výhody jako je vyšší stupeň bezpečnosti, moţnost širšího vyuţití, které umoţňuje paměť čipu a v neposlední řadě moţnost lokálního ověření identifikačních údajŧ drţitele (např. PIN) na rozdíl od ověření online transakcí, které je podstatně draţší. Karta s laserovým záznamem Data jsou vypalována do podkladové vrstvy laserovou technologií podobně jako u CD. Výhodou je vysoká kapacita záznamu, nevýhodou je především velmi snadné kopírování karty. 1.2 Náleţitosti platební karty Obsahové náleţitosti určují standardy mezinárodních karetních asociací a jsou následující: Označení vydavatele: Číslo platební karty: Část čísla BIN: Platnost platební karty: název a logo příslušné banky 16 aţ 19 numerických znakŧ 2 znaky - druh karty, 5 znakŧ - identifikace vydávající banky 4 znaky čísla BIN číslo přidělené karetní asociací dané bance den začátku a konce platnosti nebo jen konce platnosti 11

11 Jméno drţitele: Podpisový prouţek: max. 27 znakŧ, u sluţebních karet i název podniku vzor podpisu drţitele karty, obvykle na zadní straně V tabulce číslo 1 uvádím orientační počty jednotlivých typŧ karet, které byly ke konci roku vydány bankami na našem území. Tabulka č.1 Počty vydaných platebních karet (v kusech k ) Celkem Debetní karty Kreditní karty Charge karty Zdroj: Sdruţení pro bankovní karty Tuzemské banky nabízí nejčastěji karty asociací VISA a MasterCard (dále jen MC), v menší míře pak Diners Club nebo American Express. Šíře akceptačních míst karetních asociací VISA a MC je prakticky totoţná, snad aţ na konkrétní země a jejich zvyklosti. Zásadní rozdíl je ovšem v zúčtování plateb, které klient uskuteční v zahraničí. Zúčtování plateb provedených kartami MC totiţ probíhá v eurech, zatímco u VISA v amerických dolarech. Tabulka číslo 2 je věnována údajŧm o počtu vydaných karet v ČR ke konci loňského roku. Tabulka č.2 Vydané karty podle značek (v kusech k ) MasterCard MasterCard Electron Maestro VISA VISA Electron Američan Express Diners Club Zdroj: Sdruţení pro bankovní karty 12

12 V grafu číslo 1 jsou znázorněny počty vydaných karet ke konci roku Jedná se o veškeré druhy platebních karet, které jsou vydávány českými bankami. Údaje jsou čerpány z tabulky číslo 1, která je uvedena shora. Graf č.1 Vydané karty podle značek 52% 17% VISA Electron MasterCard Maestro VISA MasterCard Electron 0% 1% 0% 13% 17% American Express Diners Club Zdroj: Sdruţení pro bankovní karty V roce 2007 bylo v ČR platebními kartami na bankomatech realizováno 148,2 milionŧ transakcí (meziroční nárŧst 5,5 %) o celkovém objemu 542,2 miliard korun (nárŧst o 10,4 %). Na POS terminálech bylo v loňském roce realizováno 136,6 milionŧ transakcí (nárŧst o 13,7 %) a jejich objem činil 155,6 miliard korun (meziroční nárŧst 13,6 %). Údaje zveřejnila společnost MasterCard, která čerpala z dat poskytnutých bankami a splátkovými společnostmi. 1.3 Podvody s kartami ve světě Celkový obrat na platební karty, tj. platby za zboţí a sluţby na všechny kreditní, debetní i předplacené karty, dosáhly v roce 2007 částky miliard USD ( miliard CZK v kursu konce roku 2007). Proti předchozímu roku došlo k nárŧstu obratu o 16,6 %. Ztráty z podvodných transakcí dosáhly miliónŧ USD, coţ je navýšení o 14,7 %. 13

13 Míra podvodŧ tak dosáhla ztráty 4,7 centu z kaţdých 100 USD placených kartou nebo vybraných na kartu (tj. 0,0047 %), coţ přestavuje (relativní) sníţení z 4,8 centu v předcházejícím roce. Ztráty z podvodŧ zaznamenaly všichni vydavatelé karet; VISA, MasterCard, Amex, JCB, Discover, Maestro i Chine UnionPay, také všechny domácí programy kreditních a debetních karet, na platby s podpisem i s PINem, včetně privátních programŧ. V posledním desetiletí došlo k omezení příleţitostí k tzv. příleţitostné krádeţi, tj. ztracené/ukradené karty, karty zcizené během poštovní přepravy a podvodné ţádosti o karty. Pokles byl patrný jak v procentním vyjádření, tak absolutních ztrátách vyjádřené v dolarech. Avšak v posledním roce absolutní ztráty v USD mírně vzrostly, podíly jednotlivých druhŧ podvodŧ na celkových ztrátách z podvodŧ uvádíme v tabulce číslo 3. Tabulka č. 3 Podíl druhů podvodů na celkových ztrátách Příleţitostné podvody 21,1 % miliónŧ Padělané karty 33,5 % miliónŧ CNP-podvod bez přítomnosti karty (neboli podvodné zneuţití účtu) 38,0 % miliónŧ Ostatní podvody 7,4 % 409 miliónŧ Zdroj: V následující tabulce číslo 4 uvádím přehled bezpečností situace z pohledu akceptace platebních karet v ČR. Jde o číselné vyjádření poměru objemu podvodných případŧ hlášených vydavatelskými bankami k celkovému objemu transakcí kartami provedenými v ČR za příslušný rok. Objem podvodŧ v Kč % Objem transakcí v Kč 14

14 Mezinárodní vyjádření v Basis Points, dále jen BP, znamená stonásobek vyjádření v %. Objem transakcí zahrnuje platby i výběry všemi kartami systémŧ Visa a MasterCard (vydanými v ČR i v zahraničí) provedené na území ČR. Údaje vycházejí z dat zpracovaných společnostmi MasterCard Europe a Visa Europe. Tabulka č. 4 Trend bezpečnostní situace z pohledu akceptace platebních karet v ČR Rok ČR [%] ČR [BP] Evropa [BP] čtvrtletí 0,019 1,9 8, ,025 2,5 8, ,027 2,7 8, ,013 1, ,040 4, ,064 6, ,057 5, ,073 7,3 Zdroj: Tato čísla vypovídají, ţe pouţívání platebních karet je v České republice čím dál tím populárnější. S narŧstajícím počtem karetních operací je ale také spojené vyšší riziko s jejím případným zneuţitím v případě ztráty nebo zcizení. Na rizika spojená se zneuţitím platební karty je však moţné se pojistit. 15

15 2 Pojištění platebních karet Banky na českém trhu nabízejí širokou škálu pojištění k platebním kartám. Pro klienty je obvykle velmi sloţité se v nabídce orientovat. Následujících několik kapitol je věnováno jednotlivým druhŧm doplňkového připojištění a zároveň porovnání nabídek vybraných bank. 2.1 Pojištění zneuţití platební karty Všechny banky na našem trhu nabízejí pojištění odpovědnosti za ztrátu karty. Jen některé banky však pojišťují veškerá rizika spojená se ztrátou platební karty. Kolik toto pojištění stojí a co k němu daná banka mŧţe nabídnout, je uvedeno dále. Klient banky vyuţívající platební kartu se mŧţe zbavit strachu ze ztráty svých finančních prostředkŧ, pokud mu bude platební karta ukradena. Banky do určité míry svému klientovi ručí za jeho peníze uloţené na běţném účtu. Banka obvykle přebírá odpovědnost za zneuţití odcizené platební karty v okamţiku nahlášení ztráty nebo aţ od následujícího dne po nahlášení zcizení. Pro zloděje je však poměrně snadné zneuţít platební kartu a vybrat z ní finanční prostředky během několika minut po jejím zcizení, často dřív, neţ to poškozený klient vŧbec zjistí, a to například paděláním podpisu při platbě u obchodníka. Řešením je pojištění odpovědnosti za ztrátu či odcizení platební karty nebo jednoduše pojištění proti krádeţi karty. Ve většině případŧ se jedná o jednorázové pojištění - pokud dojde k pojistné události (ztráta, zcizení a jeho nahlášení), banka uhradí pojištěnému prostředky, za které ručí, a pojištění nato zaniká. Pokud nastane situace, ţe je karta během jednoho roku ukradena dvakrát, nemá klient nárok na další pojistné plnění. Jediným řešením je uzavřít si pojištění k platební kartě znovu. Pojištění lze uzavřít pouze na kalendářní rok. Pokud se tedy klient banky pojistí v polovině roku, za pojištění zaplatí i přesto plnou částku. 16

16 Zatímco před 5 lety pojištění proti ztrátě a zneuţití platební karty nabízely pouze čtyři banky - ČSOB, Česká spořitelna, Raiffeisenbank a tehdejší HVB Bank, v současné době jiţ toto pojištění nabízejí všechny banky na českém trhu. Pojištění jednotlivých bank se liší především výší ročního pojistného, limitem pojistného krytí, spoluúčastí a délkou pojistné ochrany, přičemţ většina bank přebírá odpovědnost maximálně 3 dny před nahlášením. Součástí pojištění většiny bank je i případná úhrada nákladŧ spojených s výrobou nových klíčŧ, dokladŧ a zcizením hotovosti, pokud k těmto událostem dojde současně s odcizením pojištěné platební karty. Pojištění odpovědnosti za zcizení platební karty mŧţe být dŧleţitým hlediskem při výběru vlastní banky. Nevýhodou pojištění je nárŧst bankovních poplatkŧ, protoţe většina bank si nechává za pojištění odpovědnosti platit. Dŧleţitým kritériem výběru samotného pojištění je roční pojistné. Výše pojistného se odvíjí od pojistné částky, přičemţ samozřejmě platí, ţe pojistná částka by měla být podobná jako je nastaven denní limit pro výběr či platbu kartou. Dŧleţité je uvědomit si, ţe většina pojištění k platebním kartám se nevztahuje na transakce, při kterých byl pouţit PIN, a některá pojištění jsou navíc zatíţena spoluúčastí Přehled nabídek jednotlivých bank Komerční banka KB ručí za riziko ztrát v plné výši od okamţiku nahlášení ztráty nebo krádeţe karty. U transakcí, u nichţ nelze doloţit přesný čas provedení, přejímá banka 100% odpovědnost od pŧlnoci dne, kdy byla ztráta nebo krádeţ nahlášena. KB přišla jako první s pojištěním proti ztrátě klíčŧ, dokladŧ a hotovosti jako součástí pojištění, v současnosti však toto nabízejí jiţ všechny banky a KB v této oblasti patří spíše k prŧměru. Cena pojištění Merlin patří taktéţ spíše k prŧměru. Zajímavé jsou však slevy na pojištění (například v případě druhého pojištění ke stejnému účtu Kč). První rok navíc platí klient pojištění pouze na dobu do konce kalendářního roku (například pouze 138 Kč, pokud se pro pojištění rozhodne v polovině roku). 17

17 UniCredit Bank Odpovědnost majitele účtu za zneuţití karty v dŧsledku její ztráty nebo odcizení přechází na banku jiţ 96 hodin před nahlášením ztráty karty. Pokud bylo při transakcích se ztracenou nebo odcizenou kartou pouţito heslo PIN, odpovídá majitel účtu za všechny provedené transakce. Pojištění zneuţití platební karty při její ztrátě nebo odcizení SAFE je ve dvou variantách, s limitem pojistného Kč za 25 Kč měsíčně a Kč s limitem 35 Kč měsíčně, čímţ se řadí k levným pojištěním. Zajímavý je limit krytí hotovosti do výše Kč. Nevýhodu tohoto pojištění je poměrně vysoká spoluúčast klienta, a to ve výši Kč. Pojištění SAFE se nevztahuje na transakce, při kterých je drţitel karty identifikován pomocí osobního identifikačního čísla (PIN), pokud drţitel karty nedodrţel povinnost stanovenou obchodními podmínkami banky, co se týče zabránění prozrazení PIN jiné osobě. Tato výluka se nevztahuje na neoprávněné karetní operace učiněné drţitelem karty pod hrozbou fyzického násilí. Pojištění platební karty od UniCredit Bank je navíc rozšířeno i o pojištění nákladŧ na znovupořízení odcizeného mobilního telefonu a současně s tím i na náklady spojené s jeho zneuţitím a to aţ do výše Kč. Tento druh pojištění je jedinečným produktem na českém bankovním trhu. Volksbank a ČSOB Odpovědnost Volksbank za transakce uskutečněné ztracenou, odcizenou nebo zneuţitou platební kartou začíná po telefonickém oznámení s výjimkou transakcí, u kterých není zjistitelný čas transakce z účtenky nebo z autorizačních systémŧ. U tohoto typu transakcí končí odpovědnost majitele účtu ve hodin dne, kdy byla událost výše uvedeným zpŧsobem oznámena, a odpovědnost přebírá banka. Volksbank přitom nenese odpovědnost za případné škody vzniklé při transakcích ztracenými nebo odcizenými platebními kartami, při kterých byl pouţit správný PIN. Volksbank a ČSOB nabízejí společně nejrŧznorodější pojištění. Pojištění, které zprostředkovává ČSOB pojišťovna, existuje v pěti rŧzných variantách od 150 Kč (limit Kč) do Kč (limit Kč - nejvíce na trhu). Kromě nejvyššího 18

18 limitu je pojištění od ČSOB prŧměrně drahé a navíc se jednotlivé tarify téměř neliší poměrem limit/pojistné. Hotovost, klíče, doklady, stoplistaci a novou kartu kryjí obě banky do výše celkového pojistného plnění - na rozdíl od ostatních bank tedy nemají pro tyto účely stanovené limity zvlášť. Nevýhodou u pojištění ČSOB je spoluúčast ve výši 10 % ze zcizené částky (minimálně však 300 Kč). Klient Volksbank spoluúčastí zatíţen není. LBBW Bank Pojištění je automaticky součástí embosovaných karet (MasterCard Standard, MasterCard Business) a elektronických platebních karet Maestro a je zdarma. Limit Kč se vztahuje na karty Gold a Business. Malou nevýhodou je, ţe majitel klasické karty si nemŧţe vybrat vyšší limit pojistného krytí. LBBW Bank však nabízí aţ Kč na náhradu ukradené hotovosti a 500 Kč na náklady spojené s vydáním nové karty či stoplistací. LBBW Bank je jedna z mála bank, jejíţ pojištění se vztahuje i na PINové transakce. Česká spořitelna Pojištění se vztahuje na zneuţití karty, ke kterým dojde od 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěný telefonicky nahlásil ztrátu nebo odcizení karty a zaţádal tím o blokaci karty. Pro karty Visa Classic a MasterCard Standard pojišťovna poskytne pojistné plnění ve výši rovnající se součtu neoprávněných transakcí, doloţených výpisem z účtu, max. ve výši Kč za jednu zneuţitou kartu, nejvýše však Kč za všechny pojištěné karty jednoho drţitele za kaţdý pojistný rok. Pojistné plnění bude pojištěnému poskytnuto maximálně 3x v jednom pojistném roce, avšak součet všech pojistných plnění nesmí přesáhnout pojistnou částku na jednu kartu. Pojištění se vztahuje na zneuţití karty, ke kterému dojde maximálně 48 hodin před nahlášením ztráty nebo odcizení platební karty. 19

19 Raiffeisenbank Vedle LBBW Bank nabízí také Raiffeisenbank své pojištění ke kartám zdarma. Vyšší limit Kč je určen pro karty typu Gold a Business. U těchto luxusnějších karet nabízí odpovědnost 48 hodin před nahlášením karty, u běţných karet zpětně od počátku dne, kdy byla ztráta nahlášena - navíc nekryje vedlejší náklady - tyto náklady kryje cestovní pojištění. Výhodou však je, ţe se pojištění vztahuje i na PINové transakce. Citibank Citibank kryje veškeré moţné dŧsledky odcizení platební karty od okamţiku telefonického oznámení odcizení. V případě odcizení nebo ztráty kreditní karty ručí banka aţ do výše Kč, pokud k nim došlo v době maximálně 72 hodin před ţádostí o blokaci karty. Při neoprávněných internetových transakcích v případě odcizení nebo ztráty kreditní karty ručí aţ do výše Kč, jestliţe k nim došlo v době maximálně 72 hodin před ţádostí o blokaci karty. Citibank však nabízí pouze jeden tarif pojištění, a to za 948 Kč (limit Kč) Srovnání parametrů pojištění jednotlivých bank Níţe uvádím přehled pojištění platebních karet u několika vybraných bank. Jedná se především o náklady na pojistné, délku pojistné ochrany a také informaci, zda banka vyţaduje spoluúčast klienta. Limit pojistného krytí je výše finančních prostředkŧ, za které vám banka ručí ve stanovené době před nahlášením ztráty. Délka pojistné ochrany znamená, kolik hodin před nahlášením odcizení banka ručí za ukradené finanční prostředky. Srovnání parametrŧ pojištění zneuţití platební karty několika vybraných českých bank je uvedeno v tabulce číslo 5. 20

20 Tabulka č. 5 Základní parametry pojištění platebních karet Roční Banka Spoluúčast pojistné Limit pojistného krytí Délka pojistné ochrany (před nahlášením) UniCredit bank Komerční banka 300 Kč 4 500Kč Kč 96 hodin 420 Kč 4 500Kč Kč 96 hodin 276 Kč Ne Kč Neomezeně 150 Kč Ne Kč 72 hodin Volksbank 460 Kč Ne Kč 72 hodin 800 Kč Ne Kč 72 hodin Kč Ne Kč 72 hodin 150 Kč 10%, min. 300 Kč Kč 72 hodin 460 Kč 10%, min. 300 Kč Kč 72 hodin ČSOB 800 Kč 10%, min. 300 Kč, max Kč Kč 72 hodin 1050kč 10%, min. 300 Kč, max Kč Kč 72 hodin Kč 5%, min. 300 Kč Kč 72 hodin LBBW Bank Česká spořitelna Raiffeisenbank zdarma Ne Kč 72 hodin zdarma Ne Kč 72 hodin 170 Kč Ne Kč 96 hodin 320 Kč Ne Kč 96 hodin 480 Kč Ne Kč 96 hodin zdarma Ne Kč od 0.00 hod.dne nahlášení zdarma Ne Kč 48 hodin Citibank 948 Kč Ne Kč 72 hodin Zdroj: www jednotlivých bank 21

21 Ve výjimečných případech mohou mít klienti pojištění zneuţití platební karty zdarma, ale většinou banky pojištění zdarma nenabízejí a roční pojistné se pohybuje v řádu několika set korun. Nejdraţší pojistné má Volksbank a ČSOB Kč, které je však také spojené s nejvyšším limitem pojistného krytí. Tabulka č. 6 Další parametry pojištění platebních karet Banka Hotovost Ztráta klíčů/dokladů Úhrada nákladů stoplistace/vydání nové karty PINové transakce UniCredit Bank Kč Kč Kč 200 Kč 500 Kč Ano Ne Komerční banka Kč Kč 500 Kč Kč Ne pouze pod pohrŧţkou násilí Ano (do výše Ano (do výše Ano Volksbank pojistného plnění) pojistného plnění) (do výše pojistného plnění) Ne Ano (do výše Ano (do výše Ano ČSOB pojistného pojistného (do výše pojistného Ne plnění) plnění) plnění) LBBW Bank Kč Kč 500 Kč Ano Česká spořitelna Kč celkem Kč Ano Ne Ano Raiffeisenbank Ne Ne Ne Ano Citibank Ano Kč Kč zdarma Ne Zdroj: www jednotlivých bank 22

22 Součástí pojištění je standardně i úhrada hotovosti zcizené současně s platební kartou a úhrada nákladŧ na výrobu nových klíčŧ a dokladŧ, ale jsou omezeny vlastním limitem, který se pohybuje v řádech tisícŧ - nejvyšší je Kč. Jen některé banky však hradí i náklady na stoplistaci (blokaci) platební karty a její nové vydání, coţ by dle mého názoru mělo být u všech bank automatické. Dŧleţité je uvědomit si, ţe pojištění u drtivé většiny bank se nevztahuje na PINové transakce. Pojištění se tedy týká pouze transakcí, při jejichţ realizaci není pouţit PIN kód. To prakticky znamená, ţe banka ručí pouze za transakce, při nichţ byl u obchodníkŧ padělán podpis. Je tedy nutné si svŧj PIN kód dobře chránit. Existují však světlé výjimky UniCredit Bank LBBW Bank, Česká spořitelna a Raiffeisenbank. GE Money Bank Pojištění zneuţití platební karty pro případ ztráty nebo zcizení je poskytováno ve spolupráci s pojišťovnou AIG Czech Republic. Pojištění zneuţití karty při její ztrátě nebo odcizení je platné pouze, pokud bylo řádně uhrazeno pojistné za sjednaná pojištění Pojistné podmínky Pojistné podmínky obsahují například údaje o výši pojistného, vymezení pojistné události, výluky z pojištění, rozsah a splatnost pojistného plnění, dále stanovují povinnosti pojištěného a pojednávají o dŧsledcích jejich neplnění. Rovněţ vysvětlují některé základní pojmy a principy, podle kterých se budou pojištění podílet na případných přebytcích pojistného. Níţe v textu uvádím nejdŧleţitější body z pojistných podmínek pro pojištění platebních karet u GE Money Bank. Pojištění se vztahuje na - na přímou škodu vzniklou v dŧsledku neoprávněného uţití ztracené nebo odcizené karty jinou osobou nebo jinými osobami neţ drţitelem takové karty bez jeho vědomí a zároveň bez jeho souhlasu - neoprávněné transakce musí být provedené v období začínajícím 3 dny před koncem dne, ve kterém byla nahlášena ztráta nebo odcizení karty bance - pojištění končí ve hod. dne, ve kterém byla nahlášena ztráta nebo odcizení 23

23 - na odcizení hotovosti vybrané z bankomatu nebo bankovní přepáţky nebo jiné banky za pouţití nebo pod pohrŧţkou násilí - na náhradu nákladŧ vynaloţených za ztracené nebo odcizené osobní doklady (občanský prŧkaz, cestovní pas, řidičský prŧkaz, prŧkaz ke vstupu na pracoviště) - na náhradu nákladŧ vynaloţených za ztracené nebo odcizené klíče od trvalého nebo přechodného bydliště - na částečnou úhrada poplatku za stoplistaci Pojištění se nevztahuje na karetní operace - ke kterým došlo před převzetím karty drţitelem karty - ke kterým došlo dříve neţ 72 hodin před koncem dne, ve kterém byla ztráta nebo odcizení karty nahlášena bance nebo po jeho skončení, v případě neoprávněných karetních operací - které proběhly v době, kdy bylo právo pouţívat kartu zrušeno (po době platnosti karty) - při kterých je drţitel karty identifikován pomocí osobního identifikačního čísla PIN, pokud drţitel karty nedodrţel povinnost stanovenou obchodními podmínkami banky co se týče zabránění prozrazení PIN jiné osobě; tato výluka se nevztahuje na neoprávněné karetní operace učiněné drţitelem karty pod hrozbou fyzického násilí - při kterých drţitel karty kartu fyzicky nepředkládá, pokud nedošlo ke ztrátě nebo odcizení karty - uskutečněné podvodně pojištěným nebo osobou blízkou Počátek a doba trvání pojištění Pojištění lze sjednat na obchodním místě banky, a to v rámci dohody o kartě, nebo přihláškou ke sjednání pojištění nebo jiným zpŧsobem podle instrukcí zaslaných bankou. Pojištění začíná v hod. následujícího pracovního dne ode dne sjednání pojištění a trvá po dobu platnosti karty. Pokud došlo ke ztrátě nebo odcizení karty, pak pojištění končí ve 24 hod. dne, kdy byla ztráta nebo odcizení nahlášeno bance. 24

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bankovní poplatky. Bakalářská práce. Petra Polanková. Autor: Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bankovní poplatky. Bakalářská práce. Petra Polanková. Autor: Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Bankovní poplatky Bakalářská práce Autor: Petra Polanková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Eöllösová Praha červen, 2008 Prohlášení:

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Pojištění a asistence

Pojištění a asistence Pojištění a asistence 1 Pojištění a asistence ke kreditním kartám Vaše kreditní karta Vám jako další benefit nabízí atraktivní pojištění a asistenci v různých životních situacích. Přehled pojištění a

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta )

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Barbora Tichá 2009/2010

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Příručka pro držitele Platební karty

Příručka pro držitele Platební karty Příručka pro držitele Platební karty Úvod Není nic příjemnějšího než chodit po světě volně, ničím se nezatěžovat a nechat se uchvátit tím, co nás zaujme. To platí nejen pro procházky přírodou, ale i pro

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více