Pojištění debetních a kreditních karet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění debetních a kreditních karet"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění debetních a kreditních karet Bakalářská práce Autor: Michaela Šimůnková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Květen, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Jablonci nad Nisou dne Michaela Šimŧnková

3 Poděkování Tímto děkuji paní Ing. Heleně Janegové, vedoucí bakalářské práce, za cenné rady, odborné informace, věcné připomínky a dohled nad mojí bakalářskou prací. Svojí rodině děkuji za podporu, porozumění a toleranci. Michaela Šimŧnková

4 Anotace Bakalářská práce je věnována pojištění debetních a kreditních karet. K tomuto tématu mě přivedla kombinace mého studijního zaměření na katedře pojišťovnictví a současně zaměstnání v bankovním sektoru. Cílem práce, kterou předkládám je srovnání nabídek rŧzných typŧ doplňkových pojištění nabízených vybranými bankami na českém trhu. Podstatou pojištění platebních karet je především sníţení finančních dopadŧ škod na klienta v případě zneuţití zcizené nebo ztracené karty, stejně tak jako například náklady spojené s lékařským ošetřením v zahraničí. Práce je rozdělena na dvě stěţejní kapitoly, kde první je věnována pojištění platebních karet a druhá karet kreditních. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy karet je v jejich pouţití. Kreditní karta je úvěrový produkt, debetní karta je běţný platební prostředek. Annotation The bachelor s thesis is dedicated to insurance of debit and credit cards. I was lead to this topic by combination of my field of studies at the Department of Insurance and also my employment in the bank sector. The thesis, that I submit, aims to compare different types of supplementary insurance offered by chosen banks in the Czech market. The principle of card insurance is primarily minimization of financial impact of damages to the client in case of abuse of stolen or lost card as well as e.g. charges connected to medical attendance abroad. The thesis is divided into to fundamental sections. The first one focused on insurance of debit cards, contrary to the second one, which aims at insurance of credit cards. The difference between the two types of cards is in their usage. Credit card is a loan product, debit card is a common means of payment.

5 Obsah Obsah... 1 Úvod Platební karty DRUHY PLATEBNÍCH KARET NÁLEŢITOSTI PLATEBNÍ KARTY PODVODY S KARTAMI VE SVĚTĚ Pojištění platebních karet POJIŠTĚNÍ ZNEUŢITÍ PLATEBNÍ KARTY Přehled nabídek jednotlivých bank Srovnání parametrŧ pojištění jednotlivých bank Pojistné podmínky Limity pojistného plnění DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ K POJIŠTĚNÍ ZNEUŢITÍ PLATEBNÍ KARTY Pojistné podmínky PŘÍKLADY POJIŠTĚNÍ Z PRAXE Česká spořitelna Raiffeisenbank CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Obsah cestovního pojištění Cestovní pojištění k platební kartě Přehled nabídky jednotlivých bank Odlišnosti v pojistných podmínkách Cestovní pojištění GE Money Bank Cestovní pojištění České spořitelny D.A.S. - POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Pojistné podmínky ROD - POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY RODINY

6 2.7 NVS - POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY V NÁJEMNÍCH, VLASTNICKÝCH A SOUSEDSKÝCH SPORECH Rozsah pojistného krytí ŢLUTÝ ANDĚL - PROGRAM ASISTENČNÍCH SILNIČNÍCH SLUŢEB DOPLŇKOVÉ SLUŢBY K PLATEBNÍM KARTÁM GEMB Priority Pass (identifikační karta) IAPA (identifikační karta) MasterCard Global Service Kreditní karty DŦSLEDKY NESPLÁCENÍ ZÁVAZKŦ Z KREDITNÍCH KARET Pojištění kreditních karet POJIŠTĚNÍ VÝDAJŦ PRO KREDITNÍ KARTY Varianta A a A Varianta B a B Měsíční poplatek a plnění: Pojistné podmínky PŘÍKLAD POJIŠTĚNÍ Z PRAXE POJIŠTĚNÍ ZNEUŢITÍ KREDITNÍ KARTY V PŘÍPADĚ ZTRÁTY NEBO ODCIZENÍ DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ PO DATU BLOKACE KARTY Pojistné podmínky Rekapitulace a zhodnocení výsledkŧ Závěr Seznam literatury Seznam zkratek Seznam tabulek

7 Úvod Jako téma bakalářské práce jsem zvolila pojištění platebních a kreditních karet. Jedním z dŧvodŧ, ţe jsem si vybrala právě toto téma, je moje studijní zaměření na obor pojišťovnictví. Druhým dŧvodem výběru tématu týkajícího se bankovních produktŧ je fakt, ţe po celou dobu studia jsem pracovala v bankovních institucích. Nejdříve pro Komerční banku, následně pro GE Money Bank. Práce ve finanční sféře mě baví a je velmi zajímavá, proto jsem se rozhodla alespoň část nabytých informací dále předat právě prostřednictvím bakalářské práce. A tím se dostávám ke třetímu dŧvodu, proč právě téma pojištění platebních a kreditních karet. Dŧvodem je všeobecně malá informovanost o moţnosti získání doplňkového připojištění platebních a kreditních karet v jednotlivých bankách na našem trhu. Moţnost doplňkového pojištění má kaţdý člověk, který má ke svému běţnému účtu vydanou platební kartu, eventuálně kreditní kartu s moţností čerpat peníze do mínusu. Málokterý klient se však o takovou moţnost zajímá a ještě menší počet klientŧ ji vyuţívá. Většinou se ale jedná o velmi šikovná připojištění, která díky zajímavým limitŧm pro pojistné krytí mohou leckdy pomoci překonat situace, do kterých se člověk souhrou nešťastných náhod dostane. Ať uţ se jedná o pojištění schopnosti splácet nebo pojištění pro případ zneuţití platební karty, tak i cestovní pojištění nebo třeba pojištění právní ochrany. Nabídka pojištění je velmi široká a poměrně obsáhlá, proto převáţnou část své práce věnuji teoretické časti, kde budou uvedeny informace o škále nabízených pojištění ke kartám a srovnání nabídek jednotlivých bank. 8

8 Práce je rozdělena na dvě základní části. První kapitola se týká pojištění debetních karet a druhá část práce je věnována pojištění kreditních karet. Jediný rozdíl mezi těmito dvěma produkty je v jejich pouţití. Debetní kartou klient čerpá své vlastní finanční prostředky, kdeţto s kreditní kartou čerpá finance poskytnuté bankou. Kreditní karta je úvěrový produkt, debetní karta je běţný platební prostředek. Cílem práce, kterou předkládám, však není pouze informovat o doplňkovém pojištění platebních a kreditních karet jako takovém, ale také srovnání nabídek mezi jednotlivými bankami na našem trhu. Práce je zaměřena na pojištění poskytované GE Money Bank v porovnání k ostatním bankám nabízející obdobné typy pojištění. 9

9 1 Platební karty Platební karty představují moderní instrument bezhotovostního platebního styku, vyuţívaný zejména k výběru hotovosti a placení při nákupech. Platební karta není na rozdíl od šeku regulována podrobně zákonem. Dílčí úpravu obsahuje zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku, který upravuje vydávání a pouţívání elektronických platebních prostředkŧ, avšak z pohledu ochrany spotřebitele. Banky, jakoţto vydavatelé platebních karet, se řídí pravidly mezinárodních asociací. Podmínky vydávání a pouţívání platebních karet stanoví ve svých obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o běţném účtu nebo samostatné smlouvy. Platební karta není pouze instrumentem bezhotovostního placení, ale slouţí rovněţ k přístupu drţitele k hotovým penězŧm uloţeným na účtu, k němuţ je vydána. Jedná se o hotovostní operaci. Na rozdíl od placení v obchodě výběr z bankomatu probíhá výlučně elektronicky. Identifikace drţitele je prováděna vţdy zadáním PIN (Personal Identification Number). Současně bankomaty pracují výhradně v online reţimu, proto umoţňují autorizaci kaţdé realizované transakce. Za hlavní výhody platebních karet pro klienta mŧţeme povaţovat jednoduchý přístup k potřebným finančním prostředkŧm. Majitel karty čerpá prostředky ze svého vlastního účtu aţ v době provedení platby (resp. později v závislosti na druhu karty). Další výhodou je vyšší bezpečnost oproti hotovosti, úspora času a poplatkŧ spojených se směnou hotovosti a při platbách v zahraničí výhodnější kurz pro zúčtování plateb (je prováděno kurzem deviza prodej). Na druhé straně je potřeba upozornit na fakt, ţe s vystavením i pouţitím karet mohou být spojeny určité poplatky, v případě ztráty hrozí i riziko zneuţití. Výhody přinášejí platební karty i obchodníkŧm, kteří je přijímají k placení. Jedná se zejména o vyšší bezpečnost v dŧsledku přijímání menší hotovosti, větší obrat a zaručená platba (při splnění stanovených podmínek při přijímání platby kartou). 10

10 1.1 Druhy platebních karet Platební karty lze členit podle několika rŧzných hledisek. Základní klasifikace platebních karet je následující: Karta embosovaná Identifikační údaje jsou na této kartě vyraţeny (embosovány) reliéfním písmem. Reliéfní písmo umoţňuje snímání údajŧ v mechanických snímačích obchodníkŧ, tzv. imprinterech. Karta s magnetickým záznamem Na magnetickém prouţku, umístěném na zadní straně platební karty, jsou zaznamenány identifikační údaje a data o transakcích, coţ umoţňuje provádění elektronických transakcí. Čipová karta Data jsou zaznamenána v mikročipu, který je umístěn na přední straně karty. Čipové karty přinášejí pro drţitele, vydávající banku i zpracovatele transakcí významné výhody jako je vyšší stupeň bezpečnosti, moţnost širšího vyuţití, které umoţňuje paměť čipu a v neposlední řadě moţnost lokálního ověření identifikačních údajŧ drţitele (např. PIN) na rozdíl od ověření online transakcí, které je podstatně draţší. Karta s laserovým záznamem Data jsou vypalována do podkladové vrstvy laserovou technologií podobně jako u CD. Výhodou je vysoká kapacita záznamu, nevýhodou je především velmi snadné kopírování karty. 1.2 Náleţitosti platební karty Obsahové náleţitosti určují standardy mezinárodních karetních asociací a jsou následující: Označení vydavatele: Číslo platební karty: Část čísla BIN: Platnost platební karty: název a logo příslušné banky 16 aţ 19 numerických znakŧ 2 znaky - druh karty, 5 znakŧ - identifikace vydávající banky 4 znaky čísla BIN číslo přidělené karetní asociací dané bance den začátku a konce platnosti nebo jen konce platnosti 11

11 Jméno drţitele: Podpisový prouţek: max. 27 znakŧ, u sluţebních karet i název podniku vzor podpisu drţitele karty, obvykle na zadní straně V tabulce číslo 1 uvádím orientační počty jednotlivých typŧ karet, které byly ke konci roku vydány bankami na našem území. Tabulka č.1 Počty vydaných platebních karet (v kusech k ) Celkem Debetní karty Kreditní karty Charge karty Zdroj: Sdruţení pro bankovní karty Tuzemské banky nabízí nejčastěji karty asociací VISA a MasterCard (dále jen MC), v menší míře pak Diners Club nebo American Express. Šíře akceptačních míst karetních asociací VISA a MC je prakticky totoţná, snad aţ na konkrétní země a jejich zvyklosti. Zásadní rozdíl je ovšem v zúčtování plateb, které klient uskuteční v zahraničí. Zúčtování plateb provedených kartami MC totiţ probíhá v eurech, zatímco u VISA v amerických dolarech. Tabulka číslo 2 je věnována údajŧm o počtu vydaných karet v ČR ke konci loňského roku. Tabulka č.2 Vydané karty podle značek (v kusech k ) MasterCard MasterCard Electron Maestro VISA VISA Electron Američan Express Diners Club Zdroj: Sdruţení pro bankovní karty 12

12 V grafu číslo 1 jsou znázorněny počty vydaných karet ke konci roku Jedná se o veškeré druhy platebních karet, které jsou vydávány českými bankami. Údaje jsou čerpány z tabulky číslo 1, která je uvedena shora. Graf č.1 Vydané karty podle značek 52% 17% VISA Electron MasterCard Maestro VISA MasterCard Electron 0% 1% 0% 13% 17% American Express Diners Club Zdroj: Sdruţení pro bankovní karty V roce 2007 bylo v ČR platebními kartami na bankomatech realizováno 148,2 milionŧ transakcí (meziroční nárŧst 5,5 %) o celkovém objemu 542,2 miliard korun (nárŧst o 10,4 %). Na POS terminálech bylo v loňském roce realizováno 136,6 milionŧ transakcí (nárŧst o 13,7 %) a jejich objem činil 155,6 miliard korun (meziroční nárŧst 13,6 %). Údaje zveřejnila společnost MasterCard, která čerpala z dat poskytnutých bankami a splátkovými společnostmi. 1.3 Podvody s kartami ve světě Celkový obrat na platební karty, tj. platby za zboţí a sluţby na všechny kreditní, debetní i předplacené karty, dosáhly v roce 2007 částky miliard USD ( miliard CZK v kursu konce roku 2007). Proti předchozímu roku došlo k nárŧstu obratu o 16,6 %. Ztráty z podvodných transakcí dosáhly miliónŧ USD, coţ je navýšení o 14,7 %. 13

13 Míra podvodŧ tak dosáhla ztráty 4,7 centu z kaţdých 100 USD placených kartou nebo vybraných na kartu (tj. 0,0047 %), coţ přestavuje (relativní) sníţení z 4,8 centu v předcházejícím roce. Ztráty z podvodŧ zaznamenaly všichni vydavatelé karet; VISA, MasterCard, Amex, JCB, Discover, Maestro i Chine UnionPay, také všechny domácí programy kreditních a debetních karet, na platby s podpisem i s PINem, včetně privátních programŧ. V posledním desetiletí došlo k omezení příleţitostí k tzv. příleţitostné krádeţi, tj. ztracené/ukradené karty, karty zcizené během poštovní přepravy a podvodné ţádosti o karty. Pokles byl patrný jak v procentním vyjádření, tak absolutních ztrátách vyjádřené v dolarech. Avšak v posledním roce absolutní ztráty v USD mírně vzrostly, podíly jednotlivých druhŧ podvodŧ na celkových ztrátách z podvodŧ uvádíme v tabulce číslo 3. Tabulka č. 3 Podíl druhů podvodů na celkových ztrátách Příleţitostné podvody 21,1 % miliónŧ Padělané karty 33,5 % miliónŧ CNP-podvod bez přítomnosti karty (neboli podvodné zneuţití účtu) 38,0 % miliónŧ Ostatní podvody 7,4 % 409 miliónŧ Zdroj: V následující tabulce číslo 4 uvádím přehled bezpečností situace z pohledu akceptace platebních karet v ČR. Jde o číselné vyjádření poměru objemu podvodných případŧ hlášených vydavatelskými bankami k celkovému objemu transakcí kartami provedenými v ČR za příslušný rok. Objem podvodŧ v Kč % Objem transakcí v Kč 14

14 Mezinárodní vyjádření v Basis Points, dále jen BP, znamená stonásobek vyjádření v %. Objem transakcí zahrnuje platby i výběry všemi kartami systémŧ Visa a MasterCard (vydanými v ČR i v zahraničí) provedené na území ČR. Údaje vycházejí z dat zpracovaných společnostmi MasterCard Europe a Visa Europe. Tabulka č. 4 Trend bezpečnostní situace z pohledu akceptace platebních karet v ČR Rok ČR [%] ČR [BP] Evropa [BP] čtvrtletí 0,019 1,9 8, ,025 2,5 8, ,027 2,7 8, ,013 1, ,040 4, ,064 6, ,057 5, ,073 7,3 Zdroj: Tato čísla vypovídají, ţe pouţívání platebních karet je v České republice čím dál tím populárnější. S narŧstajícím počtem karetních operací je ale také spojené vyšší riziko s jejím případným zneuţitím v případě ztráty nebo zcizení. Na rizika spojená se zneuţitím platební karty je však moţné se pojistit. 15

15 2 Pojištění platebních karet Banky na českém trhu nabízejí širokou škálu pojištění k platebním kartám. Pro klienty je obvykle velmi sloţité se v nabídce orientovat. Následujících několik kapitol je věnováno jednotlivým druhŧm doplňkového připojištění a zároveň porovnání nabídek vybraných bank. 2.1 Pojištění zneuţití platební karty Všechny banky na našem trhu nabízejí pojištění odpovědnosti za ztrátu karty. Jen některé banky však pojišťují veškerá rizika spojená se ztrátou platební karty. Kolik toto pojištění stojí a co k němu daná banka mŧţe nabídnout, je uvedeno dále. Klient banky vyuţívající platební kartu se mŧţe zbavit strachu ze ztráty svých finančních prostředkŧ, pokud mu bude platební karta ukradena. Banky do určité míry svému klientovi ručí za jeho peníze uloţené na běţném účtu. Banka obvykle přebírá odpovědnost za zneuţití odcizené platební karty v okamţiku nahlášení ztráty nebo aţ od následujícího dne po nahlášení zcizení. Pro zloděje je však poměrně snadné zneuţít platební kartu a vybrat z ní finanční prostředky během několika minut po jejím zcizení, často dřív, neţ to poškozený klient vŧbec zjistí, a to například paděláním podpisu při platbě u obchodníka. Řešením je pojištění odpovědnosti za ztrátu či odcizení platební karty nebo jednoduše pojištění proti krádeţi karty. Ve většině případŧ se jedná o jednorázové pojištění - pokud dojde k pojistné události (ztráta, zcizení a jeho nahlášení), banka uhradí pojištěnému prostředky, za které ručí, a pojištění nato zaniká. Pokud nastane situace, ţe je karta během jednoho roku ukradena dvakrát, nemá klient nárok na další pojistné plnění. Jediným řešením je uzavřít si pojištění k platební kartě znovu. Pojištění lze uzavřít pouze na kalendářní rok. Pokud se tedy klient banky pojistí v polovině roku, za pojištění zaplatí i přesto plnou částku. 16

16 Zatímco před 5 lety pojištění proti ztrátě a zneuţití platební karty nabízely pouze čtyři banky - ČSOB, Česká spořitelna, Raiffeisenbank a tehdejší HVB Bank, v současné době jiţ toto pojištění nabízejí všechny banky na českém trhu. Pojištění jednotlivých bank se liší především výší ročního pojistného, limitem pojistného krytí, spoluúčastí a délkou pojistné ochrany, přičemţ většina bank přebírá odpovědnost maximálně 3 dny před nahlášením. Součástí pojištění většiny bank je i případná úhrada nákladŧ spojených s výrobou nových klíčŧ, dokladŧ a zcizením hotovosti, pokud k těmto událostem dojde současně s odcizením pojištěné platební karty. Pojištění odpovědnosti za zcizení platební karty mŧţe být dŧleţitým hlediskem při výběru vlastní banky. Nevýhodou pojištění je nárŧst bankovních poplatkŧ, protoţe většina bank si nechává za pojištění odpovědnosti platit. Dŧleţitým kritériem výběru samotného pojištění je roční pojistné. Výše pojistného se odvíjí od pojistné částky, přičemţ samozřejmě platí, ţe pojistná částka by měla být podobná jako je nastaven denní limit pro výběr či platbu kartou. Dŧleţité je uvědomit si, ţe většina pojištění k platebním kartám se nevztahuje na transakce, při kterých byl pouţit PIN, a některá pojištění jsou navíc zatíţena spoluúčastí Přehled nabídek jednotlivých bank Komerční banka KB ručí za riziko ztrát v plné výši od okamţiku nahlášení ztráty nebo krádeţe karty. U transakcí, u nichţ nelze doloţit přesný čas provedení, přejímá banka 100% odpovědnost od pŧlnoci dne, kdy byla ztráta nebo krádeţ nahlášena. KB přišla jako první s pojištěním proti ztrátě klíčŧ, dokladŧ a hotovosti jako součástí pojištění, v současnosti však toto nabízejí jiţ všechny banky a KB v této oblasti patří spíše k prŧměru. Cena pojištění Merlin patří taktéţ spíše k prŧměru. Zajímavé jsou však slevy na pojištění (například v případě druhého pojištění ke stejnému účtu Kč). První rok navíc platí klient pojištění pouze na dobu do konce kalendářního roku (například pouze 138 Kč, pokud se pro pojištění rozhodne v polovině roku). 17

17 UniCredit Bank Odpovědnost majitele účtu za zneuţití karty v dŧsledku její ztráty nebo odcizení přechází na banku jiţ 96 hodin před nahlášením ztráty karty. Pokud bylo při transakcích se ztracenou nebo odcizenou kartou pouţito heslo PIN, odpovídá majitel účtu za všechny provedené transakce. Pojištění zneuţití platební karty při její ztrátě nebo odcizení SAFE je ve dvou variantách, s limitem pojistného Kč za 25 Kč měsíčně a Kč s limitem 35 Kč měsíčně, čímţ se řadí k levným pojištěním. Zajímavý je limit krytí hotovosti do výše Kč. Nevýhodu tohoto pojištění je poměrně vysoká spoluúčast klienta, a to ve výši Kč. Pojištění SAFE se nevztahuje na transakce, při kterých je drţitel karty identifikován pomocí osobního identifikačního čísla (PIN), pokud drţitel karty nedodrţel povinnost stanovenou obchodními podmínkami banky, co se týče zabránění prozrazení PIN jiné osobě. Tato výluka se nevztahuje na neoprávněné karetní operace učiněné drţitelem karty pod hrozbou fyzického násilí. Pojištění platební karty od UniCredit Bank je navíc rozšířeno i o pojištění nákladŧ na znovupořízení odcizeného mobilního telefonu a současně s tím i na náklady spojené s jeho zneuţitím a to aţ do výše Kč. Tento druh pojištění je jedinečným produktem na českém bankovním trhu. Volksbank a ČSOB Odpovědnost Volksbank za transakce uskutečněné ztracenou, odcizenou nebo zneuţitou platební kartou začíná po telefonickém oznámení s výjimkou transakcí, u kterých není zjistitelný čas transakce z účtenky nebo z autorizačních systémŧ. U tohoto typu transakcí končí odpovědnost majitele účtu ve hodin dne, kdy byla událost výše uvedeným zpŧsobem oznámena, a odpovědnost přebírá banka. Volksbank přitom nenese odpovědnost za případné škody vzniklé při transakcích ztracenými nebo odcizenými platebními kartami, při kterých byl pouţit správný PIN. Volksbank a ČSOB nabízejí společně nejrŧznorodější pojištění. Pojištění, které zprostředkovává ČSOB pojišťovna, existuje v pěti rŧzných variantách od 150 Kč (limit Kč) do Kč (limit Kč - nejvíce na trhu). Kromě nejvyššího 18

18 limitu je pojištění od ČSOB prŧměrně drahé a navíc se jednotlivé tarify téměř neliší poměrem limit/pojistné. Hotovost, klíče, doklady, stoplistaci a novou kartu kryjí obě banky do výše celkového pojistného plnění - na rozdíl od ostatních bank tedy nemají pro tyto účely stanovené limity zvlášť. Nevýhodou u pojištění ČSOB je spoluúčast ve výši 10 % ze zcizené částky (minimálně však 300 Kč). Klient Volksbank spoluúčastí zatíţen není. LBBW Bank Pojištění je automaticky součástí embosovaných karet (MasterCard Standard, MasterCard Business) a elektronických platebních karet Maestro a je zdarma. Limit Kč se vztahuje na karty Gold a Business. Malou nevýhodou je, ţe majitel klasické karty si nemŧţe vybrat vyšší limit pojistného krytí. LBBW Bank však nabízí aţ Kč na náhradu ukradené hotovosti a 500 Kč na náklady spojené s vydáním nové karty či stoplistací. LBBW Bank je jedna z mála bank, jejíţ pojištění se vztahuje i na PINové transakce. Česká spořitelna Pojištění se vztahuje na zneuţití karty, ke kterým dojde od 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěný telefonicky nahlásil ztrátu nebo odcizení karty a zaţádal tím o blokaci karty. Pro karty Visa Classic a MasterCard Standard pojišťovna poskytne pojistné plnění ve výši rovnající se součtu neoprávněných transakcí, doloţených výpisem z účtu, max. ve výši Kč za jednu zneuţitou kartu, nejvýše však Kč za všechny pojištěné karty jednoho drţitele za kaţdý pojistný rok. Pojistné plnění bude pojištěnému poskytnuto maximálně 3x v jednom pojistném roce, avšak součet všech pojistných plnění nesmí přesáhnout pojistnou částku na jednu kartu. Pojištění se vztahuje na zneuţití karty, ke kterému dojde maximálně 48 hodin před nahlášením ztráty nebo odcizení platební karty. 19

19 Raiffeisenbank Vedle LBBW Bank nabízí také Raiffeisenbank své pojištění ke kartám zdarma. Vyšší limit Kč je určen pro karty typu Gold a Business. U těchto luxusnějších karet nabízí odpovědnost 48 hodin před nahlášením karty, u běţných karet zpětně od počátku dne, kdy byla ztráta nahlášena - navíc nekryje vedlejší náklady - tyto náklady kryje cestovní pojištění. Výhodou však je, ţe se pojištění vztahuje i na PINové transakce. Citibank Citibank kryje veškeré moţné dŧsledky odcizení platební karty od okamţiku telefonického oznámení odcizení. V případě odcizení nebo ztráty kreditní karty ručí banka aţ do výše Kč, pokud k nim došlo v době maximálně 72 hodin před ţádostí o blokaci karty. Při neoprávněných internetových transakcích v případě odcizení nebo ztráty kreditní karty ručí aţ do výše Kč, jestliţe k nim došlo v době maximálně 72 hodin před ţádostí o blokaci karty. Citibank však nabízí pouze jeden tarif pojištění, a to za 948 Kč (limit Kč) Srovnání parametrů pojištění jednotlivých bank Níţe uvádím přehled pojištění platebních karet u několika vybraných bank. Jedná se především o náklady na pojistné, délku pojistné ochrany a také informaci, zda banka vyţaduje spoluúčast klienta. Limit pojistného krytí je výše finančních prostředkŧ, za které vám banka ručí ve stanovené době před nahlášením ztráty. Délka pojistné ochrany znamená, kolik hodin před nahlášením odcizení banka ručí za ukradené finanční prostředky. Srovnání parametrŧ pojištění zneuţití platební karty několika vybraných českých bank je uvedeno v tabulce číslo 5. 20

20 Tabulka č. 5 Základní parametry pojištění platebních karet Roční Banka Spoluúčast pojistné Limit pojistného krytí Délka pojistné ochrany (před nahlášením) UniCredit bank Komerční banka 300 Kč 4 500Kč Kč 96 hodin 420 Kč 4 500Kč Kč 96 hodin 276 Kč Ne Kč Neomezeně 150 Kč Ne Kč 72 hodin Volksbank 460 Kč Ne Kč 72 hodin 800 Kč Ne Kč 72 hodin Kč Ne Kč 72 hodin 150 Kč 10%, min. 300 Kč Kč 72 hodin 460 Kč 10%, min. 300 Kč Kč 72 hodin ČSOB 800 Kč 10%, min. 300 Kč, max Kč Kč 72 hodin 1050kč 10%, min. 300 Kč, max Kč Kč 72 hodin Kč 5%, min. 300 Kč Kč 72 hodin LBBW Bank Česká spořitelna Raiffeisenbank zdarma Ne Kč 72 hodin zdarma Ne Kč 72 hodin 170 Kč Ne Kč 96 hodin 320 Kč Ne Kč 96 hodin 480 Kč Ne Kč 96 hodin zdarma Ne Kč od 0.00 hod.dne nahlášení zdarma Ne Kč 48 hodin Citibank 948 Kč Ne Kč 72 hodin Zdroj: www jednotlivých bank 21

21 Ve výjimečných případech mohou mít klienti pojištění zneuţití platební karty zdarma, ale většinou banky pojištění zdarma nenabízejí a roční pojistné se pohybuje v řádu několika set korun. Nejdraţší pojistné má Volksbank a ČSOB Kč, které je však také spojené s nejvyšším limitem pojistného krytí. Tabulka č. 6 Další parametry pojištění platebních karet Banka Hotovost Ztráta klíčů/dokladů Úhrada nákladů stoplistace/vydání nové karty PINové transakce UniCredit Bank Kč Kč Kč 200 Kč 500 Kč Ano Ne Komerční banka Kč Kč 500 Kč Kč Ne pouze pod pohrŧţkou násilí Ano (do výše Ano (do výše Ano Volksbank pojistného plnění) pojistného plnění) (do výše pojistného plnění) Ne Ano (do výše Ano (do výše Ano ČSOB pojistného pojistného (do výše pojistného Ne plnění) plnění) plnění) LBBW Bank Kč Kč 500 Kč Ano Česká spořitelna Kč celkem Kč Ano Ne Ano Raiffeisenbank Ne Ne Ne Ano Citibank Ano Kč Kč zdarma Ne Zdroj: www jednotlivých bank 22

22 Součástí pojištění je standardně i úhrada hotovosti zcizené současně s platební kartou a úhrada nákladŧ na výrobu nových klíčŧ a dokladŧ, ale jsou omezeny vlastním limitem, který se pohybuje v řádech tisícŧ - nejvyšší je Kč. Jen některé banky však hradí i náklady na stoplistaci (blokaci) platební karty a její nové vydání, coţ by dle mého názoru mělo být u všech bank automatické. Dŧleţité je uvědomit si, ţe pojištění u drtivé většiny bank se nevztahuje na PINové transakce. Pojištění se tedy týká pouze transakcí, při jejichţ realizaci není pouţit PIN kód. To prakticky znamená, ţe banka ručí pouze za transakce, při nichţ byl u obchodníkŧ padělán podpis. Je tedy nutné si svŧj PIN kód dobře chránit. Existují však světlé výjimky UniCredit Bank LBBW Bank, Česká spořitelna a Raiffeisenbank. GE Money Bank Pojištění zneuţití platební karty pro případ ztráty nebo zcizení je poskytováno ve spolupráci s pojišťovnou AIG Czech Republic. Pojištění zneuţití karty při její ztrátě nebo odcizení je platné pouze, pokud bylo řádně uhrazeno pojistné za sjednaná pojištění Pojistné podmínky Pojistné podmínky obsahují například údaje o výši pojistného, vymezení pojistné události, výluky z pojištění, rozsah a splatnost pojistného plnění, dále stanovují povinnosti pojištěného a pojednávají o dŧsledcích jejich neplnění. Rovněţ vysvětlují některé základní pojmy a principy, podle kterých se budou pojištění podílet na případných přebytcích pojistného. Níţe v textu uvádím nejdŧleţitější body z pojistných podmínek pro pojištění platebních karet u GE Money Bank. Pojištění se vztahuje na - na přímou škodu vzniklou v dŧsledku neoprávněného uţití ztracené nebo odcizené karty jinou osobou nebo jinými osobami neţ drţitelem takové karty bez jeho vědomí a zároveň bez jeho souhlasu - neoprávněné transakce musí být provedené v období začínajícím 3 dny před koncem dne, ve kterém byla nahlášena ztráta nebo odcizení karty bance - pojištění končí ve hod. dne, ve kterém byla nahlášena ztráta nebo odcizení 23

23 - na odcizení hotovosti vybrané z bankomatu nebo bankovní přepáţky nebo jiné banky za pouţití nebo pod pohrŧţkou násilí - na náhradu nákladŧ vynaloţených za ztracené nebo odcizené osobní doklady (občanský prŧkaz, cestovní pas, řidičský prŧkaz, prŧkaz ke vstupu na pracoviště) - na náhradu nákladŧ vynaloţených za ztracené nebo odcizené klíče od trvalého nebo přechodného bydliště - na částečnou úhrada poplatku za stoplistaci Pojištění se nevztahuje na karetní operace - ke kterým došlo před převzetím karty drţitelem karty - ke kterým došlo dříve neţ 72 hodin před koncem dne, ve kterém byla ztráta nebo odcizení karty nahlášena bance nebo po jeho skončení, v případě neoprávněných karetních operací - které proběhly v době, kdy bylo právo pouţívat kartu zrušeno (po době platnosti karty) - při kterých je drţitel karty identifikován pomocí osobního identifikačního čísla PIN, pokud drţitel karty nedodrţel povinnost stanovenou obchodními podmínkami banky co se týče zabránění prozrazení PIN jiné osobě; tato výluka se nevztahuje na neoprávněné karetní operace učiněné drţitelem karty pod hrozbou fyzického násilí - při kterých drţitel karty kartu fyzicky nepředkládá, pokud nedošlo ke ztrátě nebo odcizení karty - uskutečněné podvodně pojištěným nebo osobou blízkou Počátek a doba trvání pojištění Pojištění lze sjednat na obchodním místě banky, a to v rámci dohody o kartě, nebo přihláškou ke sjednání pojištění nebo jiným zpŧsobem podle instrukcí zaslaných bankou. Pojištění začíná v hod. následujícího pracovního dne ode dne sjednání pojištění a trvá po dobu platnosti karty. Pokud došlo ke ztrátě nebo odcizení karty, pak pojištění končí ve 24 hod. dne, kdy byla ztráta nebo odcizení nahlášeno bance. 24

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny

Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny Úvod Pojištění karty a osobních věcí Vás chrání při neoprávněných transakcích, odcizení hotovosti a odcizení či ztrátě osobních věcí. Nemusíte

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu Pojištění karty a osobních věcí Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu pro zneužití karty a ztrátu nebo odcizení vašich věcí nové věci až do 30 000 Kč nebo 50 000 Kč jednoduché sjednání Bojíte

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD/MAXKARTA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Informace k pojištění debetních karet Debit MasterCard/Maxkarta (dále jen Informace ) jsou

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ

Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s pojištěním karty a osobních věcí se řídí (1) pojistnou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Příloha č. 1b pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2015

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM.

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Prestižní karta PLATINUM se stane Vaším nepostradatelným společníkem. Poskytne Vám maximální komfort v osobním

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 1. 2013

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 1. 2013 Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny ze dne.. 203 (pro klienty Poštovní spořitelny, pro vnitřní potřebu zaměstnanců pošt a finančních center) OBSAH RYCHLÝ PŘEHLED

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Jak si pojistit na dovolenou?

Jak si pojistit na dovolenou? Jak si pojistit na dovolenou? Při cestách do zahraničí nás mohou potkat mnohá úskalí. Ať už jde o úraz, ztrátu zavazadel, či námi způsobenou škodu na zdraví a na majetku. Vysněná dovolená nebo služební

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik Vydávání karet v ČR Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2013 z celkového

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku,

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání JJ Mois Année KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání Agenda Trh podnikatelů, malých a středních podniků v ČR Každodenní bankovnictví Balíčky Financování Operativní financování Úvěry Specifické programy financování

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili.

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili. Platební karty Kdo by neznal tuto situaci. V obchodě vidíte báječnou věc, jenže nemáte u sebe tolik peněz, abyste si ji mohli koupit. Pokud ovšem vlastníte platební kartu, rázem si ji koupit můžete. Platební

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Finanční služby SOB pro municipality

Finanční služby SOB pro municipality Finanční služby SOB pro municipality Rozšíření nabídky ČSOB pro municipality Využití předností a možností obchodních míst ČSOB a České pošty pro zlepšení kvality obsluhy municipalit Pobočková síť ČSOB

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Pojištění zneužití 100

Pojištění zneužití 100 Pojištění zneužití 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY CITIBUSINESS PLATINUM SELECT pojištění zneužití platební karty je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u karty CitiBusiness Platinum Select pojištění

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více