Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění"

Transkript

1 Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8, Česká republika, IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815 (dále je "pojistitel"), zastoupená ředitelem úseku distribuce Ing. Martinem Dolanským a vedoucím správy flotilového autopojištění a cestovního pojištění panem Jaroslavem Hlaváčem, DiS. a Cestovní kancelář NOMÁD, spol. s r.o. Smetanova 34, Žďár nad Sázavou, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně(dále jen pojistník ), zastoupená Ing. Michalem Šindelářem uzavírají na základě zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. v platném znění (dále jen zákon o pojistné smlouvě ) toto skupinové cestovní pojištění Článek I. Předmět a právní úprava skupinového cestovního pojištění 1. Touto pojistnou smlouvou se sjednávají základní podmínky skupinového cestovního pojištění pro soukromé cesty klientů pojistníka za podmínek a v rozsahu ustanovení této pojistné smlouvy a jejích nedílných součástí. Pojistit touto pojistnou smlouvou lze i cizí státní příslušníky, pojištění léčebných výloh v zahraničí se v tomto případě nevztahuje na škodné události vzniklé při pobytu pojištěného na území ČR a na území států, kde je pojištěný účasten v systému zdravotního pojištění. V případě pojistné události vzniká právo na pojistné plnění pojištěnému. 2. Na skupinové cestovní pojištění (dále jen cestovní pojištění nebo pojistná smlouva ) se vztahuje zákon o pojistné smlouvě, na jehož základě vydal pojistitel Pojistné podmínky pro cestovní pojištění (dále jen PPCP ) platné od , které se dělí na Všeobecné pojistné podmínky (část I. - dále jen VPP ) a Zvláštní pojistné podmínky (část II.- VII. - dále jen ZPP ), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a řídí se podle nich práva a povinnosti pojistníka, pojištěného a pojistitele, pokud nejsou touto pojistnou smlouvou a v souladu se zákonem o pojistné smlouvě, upravena jinak. PPCP tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy. 1

2 Článek II. Pojištěné osoby 1. Pojištěnou osobou je klient pojistníka (dále jen pojištěný ), cestující na zájezd či pobyt organizovaný pojistníkem nebo zakoupený u pojistníka a také osoba, která si u pojistníka zakoupí cestovní pojištění. Pojistník má povinnost pojištěného přihlásit do pojištění způsobem stanoveným v čl. III. této smlouvy. Článek III. Rozsah cestovního pojištění, jeho vznik (počátek)a konec 1. Cestovní pojištění do zahraničí zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí (část II. ZPP), úrazové pojištění (část III. ZPP), pojištění zavazadel (část IV. ZPP), pojištění odpovědnosti za škodu (část V. ZPP) a doplňkové asistenční služby (část VI. ZPP). 2. Pojištění stornovacích poplatků (část VII. ZPP) lze sjednat k denním a paušálním sazbám pojistného. Stornovací poplatky je možno pojistit nejpozději jeden pracovní den po úhradě ceny cestovní služby (cesta, zájezd, letenka, ubytování apod.). 3. Cestovní pojištění se vztahuje na pojištěné cesty do států celého světa kromě ČR uvedených v čl. 2, až VPP - zóna 6 až 8 (viz. příloha č. 1 této smlouvy). 4. Smluvní strany ujednávají odchylně od části I. VPP, článku 1, odst. 1.34, že rizikové sportovní aktivity (příloha č. 6) spadají do základní sazby pojistného a lze je sjednat jen pro osoby 0-70 let. Osoby nad 70 let nelze na tyto sportovní aktivity pojistit s výjimkou vysokohorské turistiky od 3000 m n.m. do 5000 m n.m. 5. Cestovní pojištění je možno sjednat pouze před nastoupením pojištěného na cestu, na níž se má pojištění vztahovat. Cestovní pojištění je sjednáno okamžikem doručení přihlášky do pojištění pojistiteli. Přihlášku doručuje pojistník pojistiteli prostřednictvím elektronického formuláře pro vyhotovení záznamu o pojištěné cestě (článek VI. této pojistné smlouvy). Počátek a konec pojištění se řídí příslušnými ustanoveními PPCP a této smlouvy. 6. Smluvní strany ujednávají odchylně od Části VII., čl. 1, odst. 1.2 ZPP, že pojištění stornovacích poplatků lze sjednat pojistníkem nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení platby od klienta. Na cestovní službu se nesmí vztahovat v době sjednání pojištění žádné stronopoplatky. Článek IV. Pojistné období, zúčtovací období a pojistné 1. Pojistné období je měsíční. Prvním zúčtovacím obdobím po uzavření této pojistné smlouvy, je období od do Dalším obdobím, za které bude provedeno vyúčtování pojistného a které začíná dnem následujícím po posledním dni předcházejícího zúčtovacího období, je vždy následující měsíc. 2. Na základě této pojistné smlouvy je pojistník povinen uhradit pojistné měsíčně na základě předpisu Allianz pojišťovny se splatností v něm uvedenou. 3. Výše pojistného byla dohodnuta dle sazebníku, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy. 2

3 Článek V. Pojistná ochrana, pojistné plnění a hlášení pojistné události 1. Pojistná ochrana je poskytována v rozsahu stanoveném Zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění provozované Allianz pojišťovnou, a.s. s následujícími úpravami: Pojistná nebezpečí Limity pojistného plnění Pojištění léčebných výloh v zahraničí ambulantní lékařské ošetření léky a další zdravotnický materiál hospitalizace včetně dopravy do nemocnice léčba, diagnostika a operace převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného akutní zubní ošetření výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí) repatriace související s terorismem Kč v průběhu trvání smlouvy max. 5 dní/2000 Kč den Kč Kč Úrazové pojištění smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky denní odškodné za dobu nezbytného léčení Pojistná částka Kč Kč 100 Kč Pojištění zavazadel všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného na škodu na jedné věci na všechny škody na cennostech na jednu cennost na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla na jednu věc odcizenou z vozidla na jednu cennost odcizenou z vozidla na zpoždění letu od 7. hodiny na zpoždění zavazadel od 7. hodiny Pojištění odpovědnosti za škodu odpovědnost za škodu na životě a zdraví odpovědnost za škodu na věci škody následné spoluúčast Doplňkové asistenční služby doplňkové asistenční služby právní pomoc v zahraničí základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště Pojištění Kč 2500 Kč 200 Kč/hodina, max. 200 Kč/hodina, max Kč Kč Kč 3 3 3

4 Pojištění stornovacích poplatků - podle zvolené varianty Kč Kč spoluúčast 20 % 2. Pojistné plnění bude v souladu se zněním PPCP poskytnuto pojištěné, resp. oprávněné osobě. 3. Pojistné plnění je splatné v tuzemské měně. 4. Při každé škodní události musí pojištěný popř. pojistník zaslat pojistiteli bez zbytečného odkladu řádně vyplněný příslušný tiskopis Oznámení škodné události včetně další požadované dokumentace. Článek VI. Pracovní postup při sjednávání cestovního pojištění 1. Data o pojištěné cestě (přihláška do pojištění) musí být pojistiteli doručena v dohodnuté elektronické podobě. Struktura těchto záznamů pro přenos dat je přílohou č. 4 této pojistné smlouvy; tyto údaje budou pojistiteli zasílány elektronickou poštou na adresu: soubor bude vždy označen: csv (první soubor), csv (a každý následující soubor dalším pořadovým koncovým číslem). V předmětu zprávy bude zápis: DATA CP , atd. (vždy bez označení csv). 2. Prostřednictvím elektronického přenosu dat budou do Allianz pojišťovny, a. s. exportovány pouze platné zaplacené pojistné smlouvy. Párování plateb v Allianz pojišťovně, a. s. proběhne zpětně po fakturaci pojistného. 3. Záznamy o pojištění (odst.1), předává pojistník pojistiteli za každý příslušný týden, ve kterém byly vyhotoveny nebo nejpozději 2 dny před nástupem cesty pojištěných osob. 4. V případě pojistné události, pokud pojistitel nebude mít k dispozici data o pojištěném klientovi, bude kontaktovat pojistníka a ověří si platnost pojištění. Pojistník je povinen poslat data okamžitě po vyžádání Článek VII. Ostatní ujednání 1. Každá smluvní strana určí svého zástupce, který bude pověřen koordinací spolupráce vyplývající z této pojistné smlouvy. 2. Pojistník odpovídá za správné vyplnění dokladů potvrzujících nebo týkajících se pojištění pojištěných osob. 3. Pojistník je povinen zajistit písemné potvrzení pojištěného o převzetí PPCP, seznámit ho s nabízeným produktem včetně výluk a dále zajistit písemný souhlas pojištěného pojistitele ke zjišťování údajů o zdravotním stavu pojištěného v případě uplatnění nároku na pojistné plnění z úrazového pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí. Zároveň pojištěný potvrdí, že před sjednáním pojištění mu byly předány písemné informace pro zájemce o cestovní pojištění. 4. Pojistník obdrží na základě této smlouvy za uhrazené cestovní pojištění množstevní bonus za podmínek stanovených v příloze č. 5, a to po celou dobu trvání této smlouvy. 5. Pojistník prohlašuje, že je na základě souhlasu či na základě zvláštních právních předpisů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, oprávněn pojistiteli předat osobní údaje třetích osob uvedené v pojistné smlouvě, vyúčtování a dalších dokumentech, za účelem správy pojištění a plnění povinností pojistitele z ní vyplývajících, na dobu trvání právních vztahů z pojistné smlouvy a na dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných nároků. 4

5 Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Všechny právní úkony týkající se cestovního pojištění a změn této pojistné smlouvy musí mít písemnou formu. 2. Veškerá podání pojistníka jsou účinná až jejich doručením pojistiteli, a to na adresu jeho sídla. 3. Stane-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost smlouvy jako celku. Smluvní strany vyvinou úsilí, aby dohodly ustanovení, které bude v maximální možné míře odpovídat účelu ustanovení, která se stala neplatnými. 4. Tato smlouva stejně jako práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající nebo s ní související se řídí českým právem. Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo s ní související budou rozhodovány českými soudy. 5. Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran bez udání důvodu. Výpověď musí být doručena druhé smluvní straně alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období. Podmínky zániku pojištění sjednaného na základě této pojistné smlouvy výpovědí se řídí ustanovením 22 zákona o pojistné smlouvě a podmínky zániku pojištění sjednaného na základě této pojistné smlouvy z jiných důvodů se řídí ustanovením čl. 10 PPCP s těmito upřesněními a výjimkami : a) jestliže tato pojistná smlouva zanikne výpovědí a jestliže bylo sjednáno pojištění po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně, končí takto sjednané pojištění nejpozději dnem uvedeným v záznamu o pojištěné cestě jako konec pojištění nebo dnem návratu z pojištěné cesty (čl. VI. odst. 3) i v případě, že výpovědní lhůta uplynula dříve. b) zanikne-li tato pojistná smlouva pro nezaplacení pojistného (odst PPCP), zanikají dnem jejího zániku i pojištění sjednaná před tímto zánikem; c) odchylně od odst PPCP odmítnutím pojistného plnění tato pojistná smlouva nezaniká. 6. PPCP uvedené v příloze č. 1 jsou nedílnou součástí všech pojistných smluv, které pojistitel sjednává pro cestovní pojištění a jejich přijetí pojistníkem je podmínkou uzavření příslušné pojistné smlouvy. Podle 4 odst. 4 zákona o pojistné smlouvě (uvedeno též v úvodních ustanoveních PPCP) může pojistitel tyto pojistné podmínky měnit jen se souhlasem pojistníka. Pokud pojistitel provede jakoukoliv změnu PPCP je povinen na to upozornit pojistníka a zaslat mu písemnou úpravu této změny. Pokud by pojistník s touto změnou nesouhlasil, což musí vyjádřit písemně, zanikne tím shora uvedená podmínka dalšího trvání této pojistné smlouvy; pojistná smlouva zaniká následujícím dnem po doručení nesouhlasu pojistníka; ohledně konkrétních pojištění se postupuje obdobně podle odst. 5 písm. a) tohoto článku. 7. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem Pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. V Praze dne Ve Žďáru nad Sázavou dne Allianz pojišťovna, a. s.... Cestovní kancelář NOMÁD, spol. s r.o. Přílohy: 1. Pojistné podmínky pro cestovní pojištění - verze výtisku Potvrzení o sjednání cestovního pojištění pojistka 3. Sazebník 4. Popis a návod pro elektronický přenos dat 5. Ujednání o množstevním bonusu 6. Tabulka sportů 5

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby CP-letenka_105.09.qxd 04.12.2007 15:25 Stránka 1 POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky pro Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Vznik a doba trvání pojištění Článek 3 Pojistné a pojistné období Článek 4 Zánik pojištění Článek

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas 800 100 777 www.csobpoj.cz OBSAH Pokyny pro klienta str. 1 Formulář 1: Atestatio medici (Potvrzení od lékaře) str. 3 Formulář 2: Oznámení škodné události str.

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

VPP OC 2014. Všeobecné pojistné podmínky Obecná část OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Cizí pojistné nebezpečí. Povinnosti účastníků pojištění

VPP OC 2014. Všeobecné pojistné podmínky Obecná část OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Cizí pojistné nebezpečí. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více