NE ANO (jméno pojišťovny) :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NE ANO (jméno pojišťovny) :"

Transkript

1 Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným cestovním pojištěním jste připraveni na nečekané situace po celém světě. Už nikdy nemusíte ztrácet čas sjednáváním pojištění před cestou, a tak se můžete naplno věnovat svým cestovatelským plánům. Volitelné Rodinné cestovní pojištění Vám nabízíme ve spolupráci se společností AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku, která je poskytovatelem pojištění. Kdo je pojištěn Rodinné cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi kreditní karty, který si o pojištění požádal a jeho spolucestující rodinu. Spolucestující rodinou se rozumí manžel/manželka nebo partner/partnerka a libovolný počet dětí mladší 18 let, kteří mají trvalý pobyt na území státu jako držitel Citi kreditní karty a cestují společně s ním do zahraničí. Pojištění se vztahuje pouze na osoby mladší 75 let. V případě Citi ČSA Classic a ČSA Gold kreditních karet je pojištěn držitel kreditní karty a maximálně 3 spolucestující osoby. Kdy je pojištění platné Pojištění začíná platit v 0.00 hodin dne následujícího po dni sjednání pojištění Pojistné krytí začíná okamžikem překročení státní hranice České republiky při cestě do zahraničí a končí jejím zpětným překročením při návratu, nejpozději však uplynutím 45. dne od zahájení cesty Pojištění je nutno sjednat před odjezdem do zahraničí Měsíční pojistné Pojistné je hrazeno měsíčně ze Citi kreditní karty a činí 79 Kč K Citi ČSA GOLD je toto pojištění poskytováno zdarma Přehled pojistného krytí Pojištění se vztahuje na rekreační provozování běžných nerizikových sportů včetně zimních, zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a další pojistná rizika. Rozsah pojistného krytí je až do výše 2 mil. Kč. U Citi ČSA Classic a Citi ČSA Gold kreditních karet se pojištění nevztahuje na provozování zimních sportů.

2 Přehled pojistného krytí Rozsah pojistného krytí Držitel karty a spolucest. rodina Citi ČSA GOLD kreditní karta Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb ,- Kč ,- Kč - limit na akutní zubní ošetření ,- Kč ,- Kč Pojištění přivolané osoby ,- Kč ,- Kč - limit na den 2 000,- Kč 2 000,- Kč Pojištění náhradního pracovníka ,- Kč ,- Kč Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby ,- Kč ,- Kč - limit na jedno zavazadlo ,- Kč ,- Kč - limit na jednu položku 5 000,- Kč ,- Kč Pojištění právní pomoci a kauce v případě dopravní nehody ,- Kč ,- Kč Pojištění úrazu - trvalé následky úrazu ,- Kč ,- Kč - smrt následkem úrazu ,- Kč ,- Kč - akumulovaný limit na rodinu ,- Kč ,- Kč Pojištění odpovědnosti za škody ,- Kč ,- Kč Pojištění denních dávek pri hospitalizaci v zahraničí nesjednává se 1 000,- Kč Pojištění zpoždění zavazadel během letecké dopravy ,- Kč nesjednává se - spoluúčast 6 hodin - limit na hodinu 2 500,- Kč Pojištění zpoždění letu ,- Kč - spoluúčast nesjednává se 6 hodin - limit na hodinu 2 500,- Kč

3 Dotazy, stížnosti V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností kontaktujte naši non-stop zákaznickou linku CitiPhone na Tel.: Ukončení pojištění Pojištění lze ukončit kdykoliv, stačí kontaktovat non-stop zákaznickou linku CitiPhone na Tel.: Pojištění však nelze již znovu aktivovat. Pojistná událost V případě pojistné události kontaktujte neprodleně oddělení likvidace škod společnosti AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku Tel.: Asistenční služba: jež s Vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí Co dělat v případě pojistné události, jak kontaktovat asistenční službu V případě úrazu či náhlé nemoci: Asistenční služba doporučí lékaře či zprostředkuje lékařské ošetření, zajistí převoz pacienta do nemocnice i zpět do vlasti, poskytne záruky a provede úhradu za ošetření či hospitalizaci, zprostředkuje kontakt s rodinou Ambulantní ošetření V případě, že náklady přesáhnou Kč, vždy neprodleně kontaktujte asistenční službu. V případě méně závažného ambulantního ošetření není vždy nutné kontaktovat asistenční službu, vynaložené náklady Vám budou proplaceny po předložení příslušných dokladů pojišťovně. Je potřeba si od ošetřujícího lékaře vyžádat lékařskou zprávu a pečlivě ji se všemi účty uschovat! Krádež, ztráta či poškození zavazadel Každou škodu neprodleně oznámit policii či dopravci a vyžádat si potvrzení! Asistenční služba zprostředkuje kontakt s odpovídajícími úřady a poradí s potřebnými kroky ke znovunabytí ztracených věcí. Pojistné plnění pak proplatí pojišťovna. V případě dopravní nehody: Asistenční služba zprostředkuje a uhradí náklady na neodkladnou právní pomoc a v případě zadržení zprostředkuje úhradu kauce. V případě škody na majetku či zdraví třetích osob Dříve než uznáte svoji odpovědnost nebo uhradíte jakoukoliv platbu za způsobenou škodu, kontaktujte asistenční službu. Pojištění úrazu Pokud utrpíte během zahraniční cesty vážný úraz, který během 1 roku vyústí v trvalou invaliditu nebo smrt, je vyplaceno pojistné plnění ve sjednané výši. Asistenční služba Součástí cestovního pojištění je bezplatná asistenční služba, jejíž operátoři jsou k dispozici 24 hodin denně a hovoří česky i všemi hlavními světovými jazyky. Na zadní straně asistenční karty je název banky a číslo pojistné smlouvy důležité pro identifikaci pojištěného.

4 Formulář Oznámení škody z cestovního pojištění Údaje o pojistníkovi: Jméno pojistníka FORMULÁŘ OZNÁMENÍ ŠKODY Z CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ IČ: Číslo pojistné smlouvy: Údaje o pojištěném: Jméno, příjmení, titul Kontaktní adresa Telefon/ Datum narození Druh škody: léčebné výlohy & asistenční služby zpoždění letu úraz (trvalé následky, smrt) poškození zavazadel a věcí osobní potřeby právní pomoc a kauce odpovědnost za škody zpoždění zavazadel zrušení cesty únos dopravního prostředku jiná Počátek cesty: Konec cesty: Pracovní cesta ano ne Datum škody: Čas: Místo: Nárokovaná částka (v původní měně) Popis okolností vzniku škody: Byly okolnosti škody vyšetřovány? ano ne Orgán Svědci škody: Příjmení, jméno Příjmení, jméno Pojistné plnění žádám převést na účet č./kód banky Jsem pojištěný u jiného pojistitele: NE ANO (jméno pojišťovny) :

5 Prohlášení: Pojištěný potvrzuje, že všechny uvedené informace jsou pravdivé a úplné a je si vědom důsledků nesprávných odpovědí na povinnost pojišťovny plnit. Pojištěný tímto souhlasí, aby pojistitel zjišťoval a přezkoumával fyzický i psychický zdravotní stav jeho a dalších pojištěných u všech lékařů, zdravotnických zařízení a zařízení poskytujících zdravotní péči, u kterých se léčil(a), léčí nebo bude léčit. Tento souhlas pojistník uděluje za účelem pro vyřizování pojistných událostí i na dobu po jeho smrti, a dále zmocňuje lékaře, zdravotnická zařízení a zařízení poskytující zdravotní péči k vyhotovování lékařských zpráv, výpisů ze zdravotní dokumentace či jejímu zapůjčení pojistiteli. Tímto pojistník zprošťuje povinnosti mlčenlivosti pojistitelem dotazované lékaře, zdravotnická zařízení a zařízení poskytující zdravotní péči. Pojištěný tímto ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů uděluje společnosti AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku, IČ , Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ (dále jen "správce") dává souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně citlivých osobních údajů: - v rozsahu nezbytném pro plnění práv a závazků z pojistné smlouvy, tj. ve kterém je pojištěný správci poskytne při hlášení pojistné události nebo při jejím dalším řešení (prostřednictvím formuláře "Hlášení pojistné události") a ve které je správce získá od zdravotnických zařízení ve smyslu 50 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě; - za účelem likvidace pojistné události a vypořádání vzájemných práv a závazků z pojistné smlouvy; - na dobu nezbytně nutnou k realizaci všech práv a povinností vyplývajících z pojistné smlouvy. Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat správce sám nebo prostřednictvím pověřeného zpracovatele (včetně spřízněných osob patřících do skupiny American International Group se sídlem v členském státě EU). Ve všech případech však budou zachovávány všechny povinnosti, které správci a zpracovatelům plynou ze zákona č. 101/200 Sb. a pojištěný bude chráněn před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak v případě citlivých údajů je poskytnutí souhlasu nutné k tomu, aby pojistná události mohla být řádně prošetřena a aby na základě výsledků tohoto šetření mohlo být vyplaceno pojistné plnění. Pojištěný má právo: - na poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, - požádat pojistitele o opravu osobních údajů, zjistí-li, že osobní údaje neodpovídají skutečnosti, - požadovat po pojistiteli vysvětlení, respektive požadovat, aby pojistitel odstranil vzniklý závadný stav, pokud pojištěný zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života pojištěného nebo v rozporu s právními předpisy, - obrátit se v případě porušení povinnosti správce na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Podpis pojištěného Datum odeslání: Podpis pojistníka: Razítko: Vyplněný formulář oznámení škody spolu s dalšími požadovanými dokumenty prosíme zaslat na adresu: AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod V Celnici 1031/ Praha 1 Tel: Fax S případnými dotazy se můžete obrátit na naši informační linku

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard.

Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard. Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard. Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard Debetní karta CitiCard Vám nabízí volitelná pojištění, která si můžete vybrat podle toho, jak budou více vyhovovat

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

PŘÍRUČKA PŘÍRUČKA CESTOVNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ UNICREDIT BANK UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, CZECH REPUBLIC,

PŘÍRUČKA PŘÍRUČKA CESTOVNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ UNICREDIT BANK UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, CZECH REPUBLIC, PŘÍRUČKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, a.s. JAK SNADNÉ! CESTUJETE DO ZAHRANIČÍ? K MOŘI NEBO NA LYŽE? ZA EXOTIKOU? SAMI NEBO SPOLEČNĚ SE SVOJÍ RODINOU? NEBO SE SVÝM ČTYŘNOHÝM MILÁČKEM?

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. TI 1/2013 (Cestovní

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním.

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním. Diners Club CS, s. r. o. organizační složka Široká 36/5, 110 00 Praha 1 Česká republika Tel.: +420 255 712 712 Fax: +420 255 712 719 customer.service@dinersclub.cz www.dinersclub.cz Vážený kliente, spolu

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Cestovní pojištění. držitele platební karty. Cestovní pojištění. Člen skupiny KBC. 800 300 300 www.csob.cz

Cestovní pojištění. držitele platební karty. Cestovní pojištění. Člen skupiny KBC. 800 300 300 www.csob.cz Cestovní pojištění držitele platební karty Cestovní pojištění Člen skupiny KBC 800 300 300 www.csob.cz ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele platební karty Československé

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K MODRÝM KREDITNÍM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 28. 7. 2015

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K MODRÝM KREDITNÍM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 28. 7. 2015 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K MODRÝM KREDITNÍM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 28. 7. 2015 Pojistný program držitelů Modrých kreditních karet Visa vydaných Komerční bankou, a. s. Toto pojištění se řídí

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ č. 2/2009

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ č. 2/2009 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ č. 2/2009 A) OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro cestovní pojištění, které sjednává BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., se sídlem Praha 2

Více

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění Cestovní pojištění Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění 99.50.40.41 01.2014 verze 01 AODIELBJCOAOHK AGHNJMONKHGBGK AHMACOHNICNMOK DDLLLLLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 Pojistný program držitelů Embosovaných karet, Embosovaných G2 karet, Intercard, Intercard G2, Stříbrných firemních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED POJISTITEL Toto pojištění poskytuje pojišťovna, společnost s ručením omezeným se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem

Více

Pojistné podmínky. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (PP-CO-F-0705) A. Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-F-0705)

Pojistné podmínky. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (PP-CO-F-0705) A. Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-F-0705) Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (PP-CO-F-0705) A. Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-F-0705) 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojišťovna představuje Evropskou

Více

- 1 - IMBO11. 2. Identifikace osob platná při výběru Cestovního pojištění Family. 3. Popis Cestovního pojištění a Cestovního pojištění Family:

- 1 - IMBO11. 2. Identifikace osob platná při výběru Cestovního pojištění Family. 3. Popis Cestovního pojištění a Cestovního pojištění Family: CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele karty DebitMasterCard / Maxkarty Československé obchodní banky, a. s., Poštovní spořitelny vystavené na základě Pojistné smlouvy č. 8048618217 mezi Československou obchodní

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE ZLATÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE ZLATÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE ZLATÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 Pojistný program držitelů Zlatých karet a Zlatých firemních karet (Gold Card) vydaných Komerční bankou, a. s. Toto pojištění

Více

Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-COU-MP-1212)

Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-COU-MP-1212) Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-COU-MP-11) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty Pojistné podmínky pro jednorázové cesty POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-HED-1210) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským

Více