A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:"

Transkript

1 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily nominace v pres tižní ocenění přístavba Mu zea Šumavy Sušice v kategorii rekonstrukce budov zvítězila a obnova ostrova Santos získala cenu veřejnosti. Význam úspě chu zdůraznil starosta Bc. Petr Mottl: Cena veřejnosti za obnovený Santos zřetelně potvrzuje, že volba projektu byla správná, vždyť Santos slouží právě veřejnosti. Navíc muzeum získalo titul a vloni byla udělena nominace zrekonstruovanému kinu. Všechna tato ocenění ukazují na to, že se v Sušici projekty podaří nejen zrealizovat, ale že jsou zhotoveny na vysoké estetické i funkční úrovni. Chtěl bych za to poděkovat všem, kteří se na realizaci podíleli. Po třech letech se v Sušici na ZŠ Lerchova ul. opět uskutečnila akce Malý záchranář. Velice na této akci oceňuji fakt, že si děti zábavnou formou osvojují dovednosti, které v budoucnu mohou využít při záchraně života, majetku nebo pomoci druhému. To jsou určitě návyky, které by se měly v dětech rozvíjet, a proto takovou akci vždy rád podpořím, uvedl patron soutěže Petr Mottl. (Zpráva z akce je na str. 12.) V pátek 29. května přijal starosta na radnici mužský pěvecký sbor ze švýcarského partnerského města Männerchor Uetendorf, který pak večer vystoupil s naším sbo rem Svatoborem ve Smetano vě sále. Pravidelné setkání bezpečnostní rady města se uskuteční na radnici v pátek 6. června. Za účasti zástupců města, hasi čů a policie se budou řešit aktu ální problémy a příprava krizo vého řízení daných situací. Otevření bazénu se blíží Právě v těchto chvílích dochá zí k naplnění jedné celé kapitoly v rozvoji našeho města. O stavbě ba zénu se hovoří už téměř dvacet let. Myšlenka za tu dobu získala mnoho příznivců i odpůrců, snad žádného občana, který se zajímá o dění ve městě nenechala bez názoru. K zásadnímu rozhodnutí došlo 27. dubna 2011, kdy byla na jedná ní zastupitelstva města výstavba schválena. Projekt zpracovala fir ma Apris 3MP s.r.o. a stavební po volení bylo vydáno v lednu listopadu 2011 rada města schvá lila vítěze výběrového řízení na rea lizaci stavby firmu HOCHTIEF CZ a.s. 12. ledna 2012 bylo předá no staveniště a v březnu se začalo stavět. Termín dokončení prosi nec 2013 se posunul, ale nyní, na jaře roku 2014, se vše připravuje k slavnostnímu otevření. O aktuální situaci informuje investiční technik města Ing. Jan Vošalík: V současné době probíhá říze ní o uvedení stavby do zkušebního provozu a zhotovitel odstraňuje zá vady, které vyplynuly z šetření do tčených orgánů státní správy (např. Krajská hygienická stanice v Plzni, Oblastní inspektorát bezpečnos ti práce, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, odbory dopravy, životního prostředí, apod.). Teprve po jejich odstranění smí stavební úřad na základě souhlasných stano visek těchto institucí vydat rozhod nutí o zkušebním provozu bazénu, a ten bude otevřen pro veřejnost. Nevyskytne li se v popsaném pro cesu neočekávaný problém a po daří se prokázat provozuschopnost stavby, dojde k otevření v pátek 13. června. Á ëské M R A F TRHY 28.6., 26.7., 23.8., a (sobota) 8:00 13:00 hod. na su ickém námûstí SOUTùÎ O NEJLEP Í DÍTùTEM P IPRAVEN POKRM Zahraje: Dûtská kapela (10:00-12:00) Moderuje: J. Hlaváã a R. Nakládal V HERCE BUDE OBDAROVÁN! Kdo má zájem zúãastnit se soutûïe, nechè pfiinese svûj v tvor na námûstí v 10:00 hod. Pfiijìte i Vy a staàte se ãlenem poroty! Cena 7,00 Kč 24. ročník Uvnitř čísla najdete SOŠ a SOU Sušice zorganizovala celostátní soutěž MIE na náměstí str. 2 Úspěch studentů gymnázia v prestižní dějepisné soutěži str. 2 Žáci ZŠ Lerchova uspěli ve fi nále atletického Poháru rozhlasu str. 2 Na radnici se sešli starostové čtyř partnerských měst str. 3 Jak dopadlo hlasování do Evropského parlamentu v Sušici str. 3 A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: V minulých týdnech proběhlo snad celou republikou video s re klamním spotem k otevření su šického bazénu. (Všem sušickým, kteří se na vytvoření spotu podí leli, děkujeme!) Pokud jste ho na skříňky. Nový objekt vznikl jako přístavba stávajícího zimního stadionu s letním umělým povrchem a lezeckou stěnou. V zimě tedy budete moci spojit plavání např. s veřejným bruslením, v létě pak můžete vyrazit sportovat do haly, doplnil Hamák. Součástí nového objektu je dále relaxační část a celé jedno podlaží fitness centra. Relaxační část na bídne parní a finskou saunu, samo statný ochlazovací bazének a ne obvyklou venkovní odpočívárnu nad Roušarkou a bude v provozu ve dvou režimech. Vedle tradičního režimu, kdy návštěvník může vy užívat jak všech atrakcí bazénové haly, tak relaxovat v prostoru saun, nabídne Sportovní areál Relaxační hodiny. Jedná se o čas vymezený pro ty, kdo si chtějí saunování užít na plné obrátky. Vstup bude pouze přes recepci relaxační části (nebu de možný přístup z bazénové haly). Během pobytu bude otevřena mož nost ovocného baru a vody zdarma. K dispozici bude samostatné záze mí. Relaxační hodiny budou vždy ve čtvrtek, pátek a v neděli od 16 do 21 hodin. Samozřejmostí jsou dny, kdy bude relaxační část vymezena pouze ženám úterý a čtvrtek. Nezanedbatelnou součástí are álu je fitness. Největší plochu tvo ří posilovna (138 m2) s kapacitou až 30 osob. Posilovna je vybavena novými moderními posilovacími stroji české značky STANMARK. Ceny najdete opět na webových stránkách bazénu. Vedoucím fit ness bude pan Petr Synek, který k cenám uvedl: Za zmínku stojí např. pololetní permanentka, ke které získáte nástřel ideálního jídelníčku zdarma nebo celoroční permanentka, kdy vedle jídelníčku dostanete ještě ukázku cvičební- ho plánu zdarma. Dále nabídneme možnost osobního trenéra, tvorby osobního tréninkového plánu, dámské fitness apod. Posilovna ale není zdaleka všechno, co nabídne fitness k dis pozici budou také malý a velký zrcadlový sál, kde bude probíhat celá řada cvičení. Přesunou se sem lekce spinningu, kruhového tré ninku a bodystylingu, které za tím probíhaly v hale na Kaštance. Nově budou otevřeny hodiny pilo xingu (dokonalá kombinace pilates, boxu, tance a baletu), powerjógy (není klasická jóga, z překladu to znamená síla z jógy), pole dance (tanec s tyčí), TRX (závěsné posilo vací systémy nejžádanější fitness nářadí posledních let), twerk ( šej kování zadečkem a sexy krouce ní pánví spojené s dokonalými ta nečními choreografiemi v různých polohách). Chystáme také cvičení rodičů s malými dětmi to se ale rozjede na plné obrátky až od nového školního roku, dodal Synek. V nabídce je také několik cenových balíčků pro ty, kdo se po cvičení bu dou chtít zrelaxovat v sauně nebo v plaveckém bazénu. Lekci cvičení s hodinou v bazénu nebo v sauně pak můžete získat už od 115, Kč. A co ještě bude pro návštěvníky k dispozici? Uzamykatelné a zastře šené boxy úschovny kol a kočárků, které budou pro návštěvníky areá lu zdarma, stojany na kola, veřejné WC u recepce, bezbariérový přístup po celém areálu, přebalovací pul ty, kojící místnost (baby plavání), zrcadlové stěny s fény, rodinné pře vlékací boxy pro rodiny s malými dětmi, střešní relaxační terasa, te rasa občerstvení s výhledem na fot balový stadion, možnost masáží a spousta dalšího. úvod a foto Eduard Lískovec idnes.cz nezachytili, tak neváhejte, klikněte si na youtube.com a zadej te bazén Sušice. Uvidíte, na jaké specialitky se v novém bazénu mů žete těšit. Například na jedinečný tobogán s LED světelnými efekty a se samostatným dojezdovým ko rytem, na technologii protiproudu, vyvinutou přímo pro Sušici uni kátní v celé Evropě, na dvě vířiv ky o celkové kapacitě 25 osob, na celé podlaží fitness centra nebo na relaxační část areálu s parní lázní a finskou saunou. Tolik jedinečných atrakcí. Ko lik bude stát vstupné? Odpověděl Ing. Lukáš Hamák, ředitel orga nizace Sportoviště města Sušice, která bude areál spravovat: Veškeré atrakce a vodní plochy v hlavní hale tzn. sportovní bazén, zábavní bazén, brouzdaliště, tobogán a vířivky budete moci využívat za základní vstupné pro dospělého 60,- Kč za hodinu (podrobný ceník najdete na Vedle základního vstupného můžete samozřejmě využít celé řady produktů, které pro vás budou znamenat lepší hodinovou sazbu. Jsou to především permanentky, které bude možno zakoupit v areálové recepci. Vstupné se bude hra dit po příchodu do areálu v recepci v přízemí objektu, kde po zaplace ní vstupného a složení vratné kauce 200, Kč dostanete čipové hodinky s číslem, které je současně číslem unikátní strojovna vybavená moderními technologiemi Věra Špinarová prozradila, jak to bylo s písní z filmu Tenkrát na západě str. 4 Diakonie za pomoci dalších organizací uspořádala na Santosu Den pro rodinu str. 4 Kolik studentů letos maturovalo a jaké byly výsled ky str. 6 Memoriál Ády Blahůta a Ladislava Nešpora ozdobily kvalitní výkony str. 8 S Marií Malou odhalíme Poustku str. 11 Představujeme města DOUZELAGE 11. je německý Bad Kötzting str. 12 Premiéra nové hry divadla Schody str. 12 Malí záchranáři soutěžili na Lerchovce str. 12 PŘÍLOHA Sušické slavnosti TELEVIZE VRAŤTE SE VE VYSÍLACÍM ČASE ZPĚT VE o di n 48 hp e t z a az NO n 44 TV programů za 330, Kč/ měsíčně Volejte:

2 strana 2 VÝMĚNNÝ POBYT V CHAMU V úterý 13. května 2014 zavládl na škole SOŠ a SOU Sušice klid. Jak se to stalo? Studenti 1. a 2. ročníku cestovního ruchu a 2. ročníku sociální činnosti odjeli na výměnný pobyt do Německa, takže tu nebyl nikdo, kdo by zlobil. Odjezd od školy byl v 7:35, cesta do Chamu trvala asi dvě hodiny a první zastávka byla před VHS Cham, což je naše partnerská škola, která zprostředkovává praxe našich studentů v Německu. Společně jsme pak odjeli k přírodní rezervaci Naturschutzgebiet Hölle a poobědvali jsme v restauraci. Poprvé v životě jsme ochutnali vyhlášenou německou specialitu Currywurst mit Pommes. Po obědě jsme se přesunuli na místo zvané Peklo. Mohli jsme zde vidět spoustu obrovských kamenů, slyšet šum listí a proudění vody v řece Procházka zajímavými přírodními útvary byla velmi osvěžující. Přestože jinak bylo deštivo, po dobu našeho putování nekápla ani kapka! Do tříhvězdičkového hotelu Pusl ve Stamsried, kde jsme byli ubytováni, jsme přijeli v 15:00. Na pokojích jsme byli po dvou. Do večeře jsme měli volný čas mohli jsme si prohlédnout celý hotel i okolí hotelu. Večerka byla ve 22:00 hod. a naši učitelé, kteří nás doprovázeli, nás ještě teď chválí, že jsme, unaveni zážitky, skutečně spali. Druhý den jsme měli ráno v 8:00 v hotelové restauraci bohatou snídani. Z hotelu jsme odjeli v 9:00 do Chamu, kde na nás již čekali studenti z VHS a jejich učitelé a prohlédli jsme si centrum města. Po prohlídce Chamu jsme obědvali v restauraci golfového klubu a měli další typické jídlo Einfopf s párkem. Poté jsme v nedalekém městě Furt im Wald absolvovali zážitkovou prohlídku podzemí. Díky překladu paní učitelky jsme se dozvěděli, k čemu třípatrové sklepení dříve sloužilo a co vše se zde stalo. Průvodce nám také vyprávěl o chlapečkovi, který se sem zatoulal a vyrostl zde. Místní mu říkají Zemní mužíček. Podzemí bylo chladné a strašidelné, ale všichni si prohlídku užili. Nakoupili jsme si suvenýry na památku a kolem páté jsme se vrátili do Sušice. Těšíme se na pokračování projektu, příští měsíc přijedou studenti z Chamu k nám a my jim přichystáme obdobný zajímavý program. To vše si můžeme užít zdarma, náklady jsou hrazeny projektem Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham, e. V. v rámci EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÉHO FON DU PRO REGIONÁLNÍ ROZ VOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Martina Prokešová a Irena Koutníková, 1. ročník cestovního ruchu Sláva, nazdar výletu Letos se naše mateřská škola Tylova Štěbetalka vydala navštívit zoologickou zahradu v Hluboké nad Vltavou. Na výlet jela celá školka a to v hojném počtu. Počasí jsme měli objednané a bylo opravdu letní. Paní kuchařky nám nasmažily řízky a připravily vydatnou svačinu, maminky vypravily svá dítka a mohli jsme vyrazit. Cesta byla dlouhá, ale děti ji zvládly. Zhruba v deset hodin se už zástupy dětí draly do vstupní branky a nedočkavě vyhlížely první zvířátka. Prohlídka trvala zhruba do půl druhé a děti viděly opravdu rozmanité druhy zvířat od domácích po exotická. Asi nejvíc nás nadchnul spící tygr, který ležel dětem téměř u nohou a nenechal se vyrušit. Roztomilá byla i rodinka pískomila při obědě a odpolední siestě. Děti viděly zvířata velká i malá od medvěda po malé rybičky. Zoo v Hluboké nad Vltavou je příjemná svým prostředím, kde mají děti dostatek prostoru na pohyb i možnost vidět zvířata opravdu zblízka. Výlet se podařil a děti se vrátily k maminkám a tatínkům v pořádku a plné dojmů. M. Oudesová Kaleidoskop Celostátní kolo odborných dovedností žáků oboru vzdělání Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Ve dnech května 2014 proběhlo v SOŠ a SOU Sušice celostátní kolo odborných dovedností žáků oboru vzdělání Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. 6. ročníku soutěže se zúčastnilo 10 dvoučlenných družstev ze středních škol z Kolína, Plzně, Olomouce, Pardubic, Havířova, Liberce, Hradce Králové, Prahy, Brna a domácí školy. Soutěž probíhala tradičně na náměstí Svobody v Sušici. Skládala se ze dvou částí. Teoretická část formou testů prověřila znalosti žáků v pravidlech vedení instalace a elektrické energie. V praktické části soutěže museli soutěžící na panelu namontovat dle výkresu domovní stanici na vytápění a připojit jí na zdroj, rozvod vody k umyvadlu včetně odpadu a připojit čerpadlo. Elektrická část se skládala z provedení el. rozvodů a propojení světel vypínačů a zapojení čerpadla. Komise hodnotila čistotu provedení práce, správnost zapojení jak instalačních prvků tak správnost propojení elektrického obvodu dle schématu. Na závěr kontroly se provedla tlaková zkouška ke kontrole těsnosti spojů. Komise letošního ročníku konstatovala, že soutěžící byli velmi dobře připraveni, soutěž měla vysokou úroveň. Potvrzoval to i čas, který soutěžící na zpracování všech úkolů potřebovali. Většina družstev ukončila práci před časovým limitem, pouze jedno družstvo, bohužel svojí chybou, nedokončilo elektrickou část. Vyhodnocení soutěže proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Sušice za přítomnosti generálního ředitele firmy Systherm Plzeň pana Kazdy, ředitele SOŠ a SOU Sušice, prezidenta Cechu topenářů a instalatérů ČR pana Hamroziho, člena rady prezídia Cechu instalatérů pana Jaromíra Fichtla, místostarostky města Sušice paní Ing. Marešové, za ÚP Klatovy se zúčastnila ředitelka Dr. Miškovičová, za ÚP Sušice Mgr. Karlíková a za Krajský úřad Plzeňského kraje Ing. Josef Vacikar. Vítězným týmem se stalo družstvo ze SOŠ stavební a SOU stavební Kolín, na 2. místě se umístilo družstvo místní školy SOŠ a SOU Sušice ve složení Marek Teska a Roman Geryk a třetí skončili žáci ze SOŠ a SOU Hradec Králové. Soutěžící obdrželi hodnotné ceny od generálního sponzora soutěže firmy Systherm Plzeň. -JH- Marek Teska a Roman Geryk ze SOŠ a SOU Sušice obsadili 2. místo Mladí historici ze Sušice Na podzim letošního roku se v Chebu uskuteční již 23. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií. Jedná se o největší, nejtěžší a také nejprestižnější dějepisnou soutěž, které se zúčastní studenti 75 gymnázií z České republiky a Slovenska. Organizátorem soutěže je chebské gymnázium. Celkově se letošních nominačních krajských kol zúčastnilo 257 gymnázií. Pro letošní rok se stanovilo soutěžní téma Od vzniku Československa do konce II. republiky. Ke zvládnutí testových otázek, nad nimiž se mnohdy zapotí i renomovaní historici, musí studenti prostudovat velké množství odborné literatury. Testy totiž připravují profesoři vysokých škol. Na finančním zajištění soutěže se podílí řada firem, podnikatelů, většina členů vlády ČR, poslanci i senátoři, také krajské a městské úřady. Mezi sponzory patří Plzeňský kraj i naše město Sušice. Mladí historici si pak mohou odnést řadu knih o historii, ti nejúspěšnější ještě získávají tablety, fotoaparáty, dokonce i poznávací zájezdy. Motivace tedy k tomu, aby studenti zúročili více než půlroční přípravu a osvědčili vynikající znalosti. Tříčlenný tým sušického gymnázia ve složení Andrea Roubová, Hana Šebestová a Vojtěch Hlavatý si 9. dubna 2014 vítězstvím v Plzeňském kraji vybojoval po stup do chebského finále. V loňském roce ve finále skončil sušický tým těsně pod hranicí první desítky. Jako vítězný tým byli v úterý 13. května 2014 gymnazisté ze Sušice osobně přijati hejtmanem Plzeňského kraje. Celá akce se nesla v příjemné a uvolněné atmosféře. Závěrečnou tečkou byl slib úspěšné reprezentace našeho kraje a sušického gymnázia. Slovy naší Andrejky: Budeme se snažit, chceme taky jednou vyhrát. Hodně štěstí a držíme palce. L. Chalupková a L. Potužáková, učitelky dějepisu Pohár rozhlasu v Sušici a Domažlicích V úterý 13. a ve středu 14. května se na sušickém stadiónu uskutečnilo okresní kolo Poháru rozhlasu, největší sportovní soutěže základních škol a nižších ročníků gymnázií. Tradičním pořadatelem byla ZŠ Sušice Lerchova ul. ve spolupráci s oddílem atletiky. V Sušici závodilo 564 žáků z klatovského okresu. O nejlepší výkony bojovali v běhu na 60 m, ve skoku vysokém i dalekém, ve vytrvalostních bězích, v hodu míčkem či vrhu koulí. Oba soutěžní dny vyvrcholily štafetovými běhy žáků a žákyň na 4x 60 m. I když bylo chladné počasí, mnoho závodníků si vytvořilo osobní rekordy. V úterním závodě družstva žáků i žákyň ze 6. a 7. tříd z Lerchovky obsadila pěkná 6. místa. Ve středu starší žáci a žákyně z Modré školy vybojovali nejcennější kovy a postoupili do krajského finále. Pořadatelům a rozhodčím patří velké poděkování za hladký průběh obou závodů. O týden později (v úterý 20. květ na) zamířila obě vítězná družstva z Lerchovky do Domažlic, aby zde změřila síly v krajském finále Poháru rozhlasu. Všichni se na závody těšili a zároveň měli obavy z nových soupeřů. Děvčata i chlapci se vzájemně povzbuzovali, každý z nich chtěl dosáhnout co nejlepších výkonů. Po štafetových bězích nastala chvíle napětí, než pořadatelé sečetli body a oznámili konečné výsledky. Družstvo děvčat ve složení T. Procházková, J. Hošková, P. Hirschová, A. Brožová, S. Říhová, B. Onderová, K. Skypalová, M. Hejplíková, K. Klementová, L. Plojharová vystoupilo na stupně vítězů a převzalo stříbrný pohár. Chlapci v silné konkurenci vybojovali cenné páté místo. Všem závodníkům patří velké poděkování za úspěšnou reprezentaci Modré školy a upřímná gratulace k dosaženým výkonům. -mp- Klání v SUDOKU Dne se na sušickém gymnáziu konal 1. ročník soutěže KLÁNÍ V SUDOKU, které se zúčastnili zástupci 8. a 9. tříd sušických škol. Hlavní organizace se ujala Mgr. Simona Hnátková za pomoci vybraných žáků třídy septimy A. Během prvního šedesátiminutového kola bojovalo o postup 28 soutěžících, avšak do finále postoupilo pouze sedm nejlepších. Tito finalisté poměřovali po 45 minut své síly na obtížnějších sudoku, zatímco ostatní řešitelé již odpočívali u dokumentárního filmu. Z vyčerpávajícího souboje mozků vzešla jako vítězka Daniela Kellerová (ZŠ Lerchova), druhé místo obsadila Veronika Heberleinová (ZŠ TGM) a bronzová příčka patří Prokopu Mejstříkovi (Gymnázium Sušice). Tato trojice si domů odnesla kromě diplomů i ceny v podobě deskových her, které byly zakoupeny za finančního přispění Plzeňského kraje. Všem řešitelům děkujeme za účast a těšíme se na další ročník! S. Hnátková a studenti VII. A

3 strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady města ze dne 28. dubna 2014 Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu 2013 Sociálních služeb města Sušice, p. o. Rada města schválila zhotovitele akce Chmelná oprava povrchu místní komunikace firmu Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, Klatovy, s nabídkovou cenou ,30 Kč bez DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo. Rada města schválila smlouvu mezi městem Sušice a Realitní kanceláří Slavomíra Třísková - Šumava reality, nám. Svobody 35, Sušice, o zprostředkování prodeje stpč. 79 k.ú. Dolní Staňkov, včetně objektu Volšovy čp. 41 na parcele umístěném, a ppč. 272/2 k.ú. Dolní Staňkov (areálu bývalé Zvláštní školy Volšovy) a pověřila starostu města jejím podpisem. Rada města schválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 963/29 k.ú. Sušice nad Otavou o výměře 82 m 2 a jeho zveřejnění na úřední desce města. Rada města neschválila záměr prodeje pozemkových parcel č. 677/1 a 677/2 o celkové výměře 4245 m 2, obě k.ú. Sušice nad Otavou Rada města schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 150 m 2 a jeho zveřejnění na úřední desce města. Rada města schválila záměr pachtu pozemkových parcel č. 1532/1 a 1571/6, obě k.ú. Sušice nad Otavou, o celkové výměře m2, a jeho zveřejnění na úřední desce města. Rada města schválila smlouvu o dílo mezi městem Sušice a organizací Sušické lesy a služby, s. r. o. na realizaci akce Údržba VKP Kalich 2014 ve výši Kč vč. DPH a pověřila starostu města jejím podpisem. Rada města souhlasila s umístěním reklamních ploch organizace Sportoviště města Sušice na pozemcích p. č. st. 3316, p. č. st. 1377, p. č. 2392/4, p. č. 206/5, p. č. 2253/1 (dle přílohy) a pověřila starostu města podpisem konkrétních souhlasů k jednotlivým nemovitostem. Rada města schválila využití sloupů VO k umístění navigačního systému Sportovního areálu bazénu. Zároveň uložila odboru majetku a rozvoje města projednat dodatek ke smlouvě č. A 1429 ze dne ve smyslu zvýhodnění ceny pro příspěvkové organizace města a dále doplnit orientační systém ve městě dle návrhu Sportoviště města Sušice, p. o. Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska města Sušice se stavbou Centrum obchodu a služeb, Sušice ul. Hrádecká I. etapa a Centrum obchodu a služeb, Sušice ul. Hrádecká II. etapa pro územní řízení. Kompletní zápis z jednání rady města najdete na Jednání zastupitelstva bude Další řádná jednání zastupitelstva města v roce 2014: 17. září, 19. listopadu, 17. prosince. Bezplatná právní poradna pro občany Sušice v roce 2014 Z podnětu České advokátní komory budou bezplatnou právní poradnu poskytovat advokáti sídlící v Sušici a to v prostorách Městského úřadu v Sušici, č. dv. 404, 4. patro, vždy jednou v měsíci, v pondělí od 15 do 17 hodin. S ohledem na nepředvídatelné pracovní zaneprázdnění jednotlivých advokátů, nebo nepředvídatelné onemocnění je nezbytné, aby si zájemci o bezplatnou právní poradnu přítomnost určeného advokáta v daném termínu v jeho kanceláři předem telefonicky ověřili. Účelem bezplatné právní poradny je pomoc klientovi se základní orientací v právních problémech, nikoliv však zajistit mu komplexní právní službu (jako např. sepsání návrhu, prostudování spisu apod.) Bezplatná právní poradna je určena pouze pro občany Sušicka a není poskytována telefonicky. Bezplatná právní poradna bude zajišťována: advokát Tel. v kalendářním týdnu JUDr. Jiří Bauer , 38 a 6. týden v roce 2015 JUDr. Miroslav Popel , 22, 42. Mgr. Tomáš Nachtigall , 26, 46. Mgr. Pavel Pernický , 30, 50. JUDr. Slavomír Vlach , 34 a 2. týden v roce 2015 První týden roku začíná pondělím Sušické kulturní centrum hledá partnery na spolupráci pro zkvalitnění kulturního programu v Sušici a okolí formou finančního příspěvku. Našim cílem je vytvořit partnerský vztah, kde na Vaší straně bude finanční příspěvek a z naší strany propagace Vaší společnosti. PROMÍTÁNÍ REKLAMNÍCH SPOTŮ V KINĚ období promítání sec sec sec 1 týden 12 x 750, 900, 1 100, 1 měsíc 48 x 1 500, 1 750, 2 000, 3 měsíce 144 x 4 000, 4 500, 5 000, 6 měsíců 288 x 7 500, 8 500, 9 500, 1 rok 576 x , , , SAZEBNÍK CEN ZA PRONÁJEM SÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ Kč na 1 hodinu plus za každou následující 500 Kč kapacita sálu 217 míst CENÍK TIŠTĚNÉ REKLAMY NA VSTUPENCE počet vstupenek cena ks 2 600, ks 7 500, ks , ks , Uvedené ceny jsou bez DPH Město Sušice informuje občany o OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO A POSOUZENÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SUŠICE MÚ Sušice, odbor výstavby a územního plánování, jakožto pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamuje konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Sušice a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území, které se bude konat v pondělí dne 30. června 2014 od hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Sušice (v přízemí radnice). Upravený a posouzený návrh územního plánu Sušice a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území bude rovněž vystaven u pořizovatele MÚ Sušice, odboru výstavby a územního plánování č. dveří 302 do doby veřejného projednání. Po tuto dobu bude umožněn i dálkový přístup na webových stránkách úřadu. (od rovněž u místostarostky č. dveří 415, tel ) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky proti návrhu územního plánu Sušice mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ing. Věra Marešová, určený zastupitel města pro územní plán PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O GRANT Město Sušice upozorňuje, že uzávěrka žádostí do 2. kola Grantového programu města v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání je 30. června Formulář žádosti i pravidla jsou ke stažení na susice.cz další informace Granty, příspěvky. Kontaktní osoba: Ing. Olga Melkusová, referentka cestovního ruchu, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu; Městský úřad Sušice pevná linka: , Vzhledem k tomu, že se vyskytlo opakované porušení tržního řádu, uvádíme část tohoto nařízení města, která se problému dotýká. Zakázané druhy prodeje, výkupu zboží a poskytovaných služeb 1) Na celém území města Sušice je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej nebo nákup zboží a nabídka služeb. 2) Podomním prodejem resp. nákupem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej resp. nákup zboží a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno resp. kupováno zboží či poskytovány služby. 3) Pochůzkovým prodej resp. výkupem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej resp. výkup zboží a nabídku služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce a kupující pohybuje nebo se zdržuje na místě. -MŠ- Město Sušice, odbor majetku a rozvoje města upozorňuje všechny žadatele o pronájem bytu, že od 1. června do 30. června 2014 bude probíhat aktualizace žádostí o pronájem bytu. Aktualizace se netýká žadatelů, kteří mají evidovanou žádost o pronájem bytu v letošním roce. Město Sušice nabízí do pronájmu jedno garážové stání v domě čp. 1257, ul. Kaštanová, Sušice. Výše nájemného 698,- Kč/ měsíc. Bližší informace - tel Termíny výměny oken v městských bytech Nádražní Kaštanová Kaštanová Kaštanová Kaštanová Kaštanová Kaštanová OKÉNKO POMOCI Program Fokusu Písek pobočka Sušice Nuželická 60 Sociálně terapeutická dílna denní aktivity bez objednání Po Háčkování, pletení Út Celodenní výlet Sušické vrcholy Čt Vaření Společné posezení u kávy + tvorba programu Pá Společenské hry Po Koláž z papíru Út Malování vodovými barvami Odpolední vycházka Čt Korálkování, drátkování Projekt STD Sušice pro lidi s duševním onemocněním je realizován za podpory Plzeňského kraje a města Sušice. Mezinárodní setkání starostů a podpis smlouvy o partnerství Při příležitosti podpisu Smlouvy o partnerství mezi Sušicí a polským městem Chojna došlo v sobotu 24. květ na k významnému setkání starostů partnerských měst na sušické radnici. Slavnostnímu podpisu smlouvy polským starostou Adamem Fedorowiczem a sušickým starostou Bc. Petrem Mottlem byli přítomni také starosta Wenzenbachu Sebastian Koch a starosta Bad Kötztingu Markus Hofman. Petr Mottl pak hosty provedl městem, ukázal jim např. Santos, kino a bazén. Po společném obědě se zúčastnili části programu Sušických slavností a vyslechli právě účinkující hudební skupinu z partnerského Wenzenbachu. Všem členům mezinárodní delegace se v Sušici opravdu líbilo a nový starosta rozvíjejícího se lázeňského města Bad Kötzting plánuje dlouholeté partnerství ještě oživit. ED Proběhly volby do Evropského parlamentu Občané Sušice patří k půl miliardě obyvatel, které zastupuje Evropský parlament. Dne 23 a 24. května se uskutečnily volby sedmsetipadesáti poslanců (+ jeden předseda) do tohoto zákonodárného orgánu Evropské unie na dobu pěti let. Českou republiku zastupuje 21 poslanců. Výsledek hlasování v Sušici je uveden v následujícím pořadí (v závorce je celorepublikový výsledek). 1. TOP A STAN 18,68 % (2. 15,95% 4 křesla) 2. ANO 14,63 % (1. 16,13% 4 křesla) 3. KSČM 13,22 % (4. 10,98% 3 křesla) 4. ČSSD 12,99 % (3. 14,17% 4 křesla) 5. KDU ČSL 11,42 % (5. 9,95 3 křesla) 6. ODS 8,44 % (6. 7,67% 2 křesla) 7. Česká pirátská strana 5,34 % (8. 4,78% 0) 8. Strana zdravého rozumu NECHCEME EURO 3,15 % 9. (3,77% 0) 9. Strana svobodných občanů 2,87 % (7. 5,24% 1 křeslo) 10. Úsvit přímé dekmokracie T. Okamury 2,53 % (10. 3,12% 0). ED ŠUMAVŠTÍ STAROSTOVÉ SE SEŠLI V SUŠICI V sušickém kině se 27. května uskutečnila valná hromada sdružení Euregio, které sdružuje pošumavské české, německé a rakouské obce i regionální organizace. Zhruba 40 starostů českých šumavských obcí probíralo za účasti zahraničních partnerů vyhodnocení práce za uplynulé období, rozpočet na další rok a přípravu podmínek pro získávání evropských dotací na projekty nastávajícího období. Po skončení oficiální části provedl Bc. Petr Mottl své kolegy po městě, ukázal jim náměstí, bazén a další zajímavosti. Všichni starostové oceňovali krásný vzhled, pamětihodnosti i současný rozvoj města. ED

4 strana 4 Kulturní aktuality Věra Špinarová vzbudila v sokolovně velké nadšení Věra Špinarová v Sušici nezpívala už hodně dlouho, podle některých snad i čtyřicet let, přesto (nebo právě proto) byl její koncert v sušické sokolovně 19. května dávno dopředu vyprodaný. Možná to bylo ale spíše tím, že zpěvačka stále koncertuje, udržuje si vysoký standard a zpívá nestárnoucí písničky. Na sušickém koncertě to bezezbytku potvrdila. Diváci, ač starší generace, od začátku jásali a později, když zpěvačka se skupinou svého syna Adama Pavlíka zařadila známé hity Raketou na Mars, Bílá Jawa 250 a další, nadšení nebralo konce. Před poslední skladbou už celý sál aplaudoval vstoje. Závěrečná Jednoho dne se vrátíš byla třešničkou na dobře upečeném a stále vynikajícím písňovém dortu. Poodhalit zpěvaččinu bohatou kariéru se pokusí následující rozhovor. DEN PRO RODINU Dne pořádala Diakonie Západ oslavu Mezinárodního dne rodiny na ostrově Santos. Akce s názvem Den pro rodinu se účastnily nejen sociální služby této organizace Archa pro rodiny s dětmi a Adite pro náhradní rodiny, ale pozvání přijaly i ostatní sociální služby a kulturní a sportovní spolky, působící na Sušicku. Ve stáncích jste se tak mohli seznámit se sociálními pracovníky Charity, Sociálních služeb města Sušice, Dětského domova Kašperské Hory, Speciální školy a Rané péče Diakonie Stodůlky, nebo s pracovníky Městského sportoviště Sušice a Kulturního spolku Rašelina. Všichni, kdo se nezalekli deště a chladného počasí, si mohli vychutnat bohatý kulturní program a u stánků si užít aktivity pro děti i dospělé. Charita připravila výrobu ubrouskovou metodou a pro děti zde byla velmi okouzlující babička, která o přestávkách mezi vystoupeními četla pohádky. Sociální služby Města Sušice se svými klienty napekli vynikající koláče a cukroví a zájemci si mohli vyzkoušet výrobu papírových kytiček. Dětský domov Kašperské Hory mohl všem účastníkům nabídnout výrobky dětí, které jistě ozdobí každou domácnost. Ve stánku Archy pro rodiny s dětmi a Adite pro náhradní rodiny si děti i dospělí mohli rozvíjet svou fantazii u malování mandal, nebo si pod vedením pracovníků zahrát kuželky. Městské sportoviště Sušice připravilo pro všechny děti hry a soutěže. Na jevišti během celého odpoledne probíhala vystoupení, která uváděl moderátor Tomáš Benda z Diakonie Západ. Dospělí i děti si užili veselé divadelní představení pohádky Perníková chaloupka, kterou zahrálo loutkové divadlo TEAr TR RAJDO. Velký úsměv na tváři a radostnou náladu nám vykouzlily děti z mateřských škol Tylova a Smetanova, svým krásným a obdivuhodným představením. Děti z Dětského domova v Kašperských Horách nám předvedli, jací jsou báječní tanečníci ve stylu country, a v jejich červenočerných šatech jim to moc slušelo. Mezi vystupujícími jsme mohli přivítat i klienty Stacionáře Klíček, kteří nás potěšili svými písničkami a hrou na kytaru. Všichni, kdo statečně přečkali nepřízeň počasí a zimu, se na závěr mohli zahřát u vystoupení hudební skupiny Exil, která hrála nejen k poslechu, ale hlavně k tanci. Děti byly nadšené a jejich taneční kreace velmi zábavné. Den pro rodinu byla akce, která měla všem přítomným připomenout, že rodina se všemi svými členy, ať už mladými či starými, je stále pevným základem naší společnosti a společně trávený čas přispívá k upevňování vztahů mezi rodiči a dětmi. Diakonie Západ je jediným poskytovatelem prorodinných služeb na Sušicku a jejím úkolem je právě podpora a pomoc rodinám, aby dokázaly poskytnout dětem milující a stabilní prostředí. Den pro rodinu by však nemohl proběhnout bez pomoci a finanční podpory Města Sušice. Chtěla bych poděkovat Městu Sušice za vstřícné jednání, ochotu a výbornou spolupráci při přípravě této akce a také všem zúčastněným sociálním službám a vystupujícím účastníkům za jejich nasazení, statečnost a dobrou náladu, se kterou nám zpříjemnili celé odpoledne. Bylo to báječné a obohacující, děkuji tolik na závěr slova hlavní organizátorky Anny Páleníkové z Archy pro rodiny s dětmi, Diakonie Západ. -tzdz- Jak to bylo s oceněným logem Plzeňský kraj se stane v příštím roce organizátorem letní olympiády dětí a mládeže. Náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček vyhlásil soutěž pro žáky a žákyně středních škol v Plzeňském kraji pod názvem Logo a Maskot Her VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR Ze 130 grafických návrhů soutěžní komise vybrala šest nejlepších. Vítěze soutěže přijal v polovině dubna hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. Mezi oceněnými byl i autor grafického návrhu loga, student sušického gymnázia Josef Baierl, kterého jsme krátce vyzpovídali. Pepo, jsi znám spíše jako muzikant, jak je to s tebou a výtvarným uměním? Od malička mě bavilo kreslit a dělat spoustu věcí, které jsou s výtvarným uměním spojené, ale až na sušickém gymnáziu jsem se naučil, jak správně držet tužku nebo štětec. Hodiny výtvarné výchovy pod vedením Bohunky Skrbkové dělené do tématických bloků (kresba, malba ) pro mě byly velmi přínosné. Vzpomínáte si na své první hudební vzory? Ještě ve škole jsem viděla Perný den a to byl velký zážitek Beatles mě hodně ovlivnili. Z našich zpěváků se mi tehdy líbila Eva Pilarová. Později jsem začala vystupovat s kapelou Majestic a tehdy jsem poslouchala Aretu Franklin, Ellu Fitzgerald a samozřejmě nemohu vynechat ani Janis Joplin. Co si poslechnete ráda dnes? V poslední době mě zaujal mladý zpěvák John Newman. Vždy jste chtěla být populární zpěvačkou? Určitě, zpívala jsem skoro pořád. Chtěla jsem se ale odlišovat od středního proudu. Líbily se mi tvrdší a rychlejší věci. Které období vaší kariéry považujete za nejlepší? Největší úspěch jsme asi měli s Orchestrem Ivo Pavlíka v osmdesátých letech. To jsme vystupovali dvacetkrát do měsíce. Sice rádia nás tolik nehrála, ale na koncertech bylo stále vyprodáno. Po revoluci v roce 1989 se pak všechno změnilo. Byla to zvláštní doba, lidi přestali chodit na koncerty, kulturní domy se měnily na tržnice... Jsem ráda, že ta doba je za námi a o hudbu i divadlo je opět velký zájem. Ve slavné písni Jednoho dne se vrátíš z filmu Tenkrát na západě se vám podařilo dokonale vystihnout atmosféru příběhu a váš zpěv tu písničku vyzdvihl mezi hudební poklady. Jak k tomu došlo, že jste ji nazpívala? To bylo zcela prozaické. V sedmdesátých letech jsme viděli film a hudba k němu se nám moc líbila. Ivo Pavlík si koupil desku Ennia Morriconeho a chtěl, abychom tu píseň nahráli. Tehdy jsem to nazpívala jako každou jinou písničku. Nahrávka byla ale moc dlouhá (asi 5 minut), tak skončila v archivu. Až jednou chtěl autor televizního pořadu Ring volný, abych do televize zazpívala něco pomalejšího. Vzpomněla jsem si na tuhle skladbu a od té doby ji posluchači stále vyžadují... je to prý jediná písnička, která se nesmí v rádiu krátit. Já jsem ji ale jedno období opravdu nerada zpívala, vyhovovaly mně rychlé a rytmické věci. Na koncertě v Sušici jste měla opravdu velký úspěch, bylo to neobvyklé? Publikum v Sušici bylo skvělé, rozjíždělo se sice trochu pomaleji, ale já věděla, že to bude dobré. Už od začátku byl dlouhý potlesk. Pak diváci začali spolupracovat a bylo vidět, že se dobře baví. Z toho mám vždy velkou radost. Na co se nejvíce těšíte? Na konci srpna mě čekají tři koncerty se Suzi Quatro, potom budu mít v listopadu a v prosinci společné turné s Petrou Janů. Na to se moc těším. U vás se mi také moc líbilo, zdravím všechny v Sušici a doufám, že na příští návštěvu nebudu čekat dalších 40 let. Děkuji za rozhovor. text a foto Eduard Lískovec Dalším výtvarným obdobím se stala brigáda v reklamní agentuře mého táty. Sice jsem tehdy jen kopíroval a zametal, ale dostal jsem také spoustu užitečných rad, které jsem nyní uplatnil. Máš nějaké vzory v této oblasti? Moji výtvarní oblíbenci jsou např. Andy Warhol a Salvador Dalí nesnažím se je napodobovat, ale inspirují mě. Jak vzniklo tvoje oceněné logo? (na obrázku vlevo) Ve své práci jsem vycházel z loga Plzeňského kraje a ze symboliky olympiády. První týden jsem si jen tak čmáral a přemýšlel o celé koncepci. Když jsem měl jasno, začal jsem logo tvořit v počítači, kde se mi otevřely další možnosti úprav tvarů, barev, písma. Celkem jsem logo vytvářel asi 14 dní. Jaké máš plány do budoucna? Můj první plán je zúčastnit se letního art campu, který pořádá Západočeská univerzita. Účastním se hlavně kvůli přípravě na přijímačky na Vysokou školu. Ještě přesně nevím, na kterou školu chci jít, ale určitě vím, že to bude směr designu a grafiky. Děkuji za rozhovor. ED Koncerty ZUŠ v novém prostředí Již odnepaměti předvádějí žáci Základní umělecké školy Františka Stupky ke konci školního období nejlepší skladby, které se během roku naučili. Letos poprvé však koncert proběhl v novém velkém sále ZUŠ, který je se starou budovou už spojen průchodem. Víceúčelový sál sice nemá pódium, ale je prostorný a hlavně v něm byla vyladěna akustika, takže je teď dobře slyšet z každého místa prostoru. V pondělí 19. května vystoupilo pětadvacet malých interpretů a předvedli své umění v lidových, klasických, jazzových i populárních skladbách. Jednotlivá vystoupení uváděla Marie Houšková a každého účinkujícího obdarovala čtyřlístkem a někdy i pětilístkem ze školních plantáží za budovou. Ze zastoupených nástrojů zněl nejčastěji klavír a různými zvukovými možnostmi obdařený, ale neakustický keyboard. Z dalších nástrojů byly zastoupeny housle, flétna, akordeon, trubka, kytara a nechyběl ani sólový zpěv. Vydařený program připravili J. Zdeněk, H. Prančlová, V. Kubice, K. Prunerová, M. Rupert, D. Ciompová, M. Houšková a T. Bastl. text a foto ED Je Otava perla mezi řekami? Odpověď hledejte v právě vydané knize Nakladatelství Typos zorganizovalo v Sušici křest nové publikace Otava perla mezi řekami. K práci na této knize přizval ředitel Typosu Václav Mlynařík významné autory. Fotograf Šumavy Jan Kavale přispěl hlavním dílem a jeho obrázky sledují Otavu po celém jejím toku. Průvodním slovem fotografie oživuje Břetislav Pojar a tam, kde se řeka na své více než sto kilometrové cestě dotkne starobylých lidských sídel, přibližuje jejich historii odborník Vladimír Horpeniak. Takovým místem je bezesporu také Sušice, kde se v městské knihovně 20. května všichni protagonisté setkali, aby publikaci slavnostně pokřtili. Každý z nich pohovořil o svém podílu na knize a vztahu k této jedinečné řece. Kmotrem publikace se stal další milovník Otavy, kytarový virtuos Lubomír Brabec, který více než sedm desítek posluchačů potěšil dvěma skladbami ze svého repertoáru a ujal se slavnostního aktu. Jan Kavale pak interpreta obdaroval zarámovanou Otavou zvěčněnou nad Čepicemi. Zúčastnění si mohli knihu koupit přímo na místě a nechat si jí podepsat během následné autogramiády. Ačkoliv všichni řeku určitě dobře znají, mohou na mnoha fotografiích objevovat neznámá zákoutí, neobvyklé pohledy (ptačí perspektiva) a v neposlední řadě si mohou připomenout místa vlastních zážitků. V samotném závěru představil ředitel Mlynařík i další novinku vydavatelství Typos Tajemství šumavských skřítků. text a foto ED ZVEME VÁS NA RUINFEST Již 8. ročník multižánrového festivalu se uskuteční 14. června na nádvoří hradu Rabí. Za toto jedinečné místo děkujeme kastelánovi Karlu Brožovi. Jako první vystoupí pionýři lokálního grunge, No Esc Ape. Vystoupení bude jejich premiérou v novém složení na domácí půdě. Následní The 5 Finger Discounts dokáží, že Punk s not dead a rozezvučí nádvoří svým zběsilým, zároveň ale melodickým představením. Atmosféru poté uklidní pražské alternativní duo Kieslowski jen proto, abyste stačili vstřebat energii, kterou Vám předá indierock n rollová kapela Vees, ve stejném stylu, v jakém to umí například slavnější kolegové The Subways, The Vines atd. Zlatým hřebem budou headlineři celé akce, pražsko táborská formace Please the Trees. Držitelé ceny Akedemie populární hudby Anděl v kategorii alternativa a mj. odpůrci kácení stromů na Šumavě se v Rabí představí poprvé a my neskrýváme své nadšení z toho, že právě tato postrocková kapela v čele s charismatickým Václavem Havelkou přijala naše pozvání. Poslední tři účinkující se letos představí na největších českých hudebních festivalech. Pro návštěvníky bude připraveno jídlo, pití, stolní fotbálek, pro náročnější moravská vína (stánek Vínko Baronka). Pevně věříme, že vás letošní playlist zaujal a pokud bude počasí stát při nás, rádi vás na hradě Rabí všechny přivítáme. Vstupné 150 Kč. Začínáme v 17:00! -org-

5 SUMAVA.EU Přehled akcí strana 5 Sušice 7. června od 9 hod. SVČ Káčko Tvořivá sobota zdobení pomocí sítotisku 8. června od 10 hod. kostel sv. Vavřince na Zdouni Byzantion Collegium musicae slavicae, Praha liturgické vystoupení při mši sv. v rámci EFDH 2014 Srdečně Vás zveme na Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald Bernartice * Běšiny * Bezděkov * Blaibach (D) * Blovice Böbrach (D) * Bodenmais (D) * Dešenice * Drachselsried (D) Hohenwarth (D) * Chamerau (D) * Chlistov Janovice nad Úhlavou * Klatovy * Lam (D) * Miltach (D) Nezdice * Nicov * Nýrsko * Plánice * Plattling (D) * Plzeň Rimbach (D) * Rinchnach (D) * Strážov * Týnec * Zdouň Zwiesel (D) fdh.sumavanet.cz 12. června od 10 hod. Smetanův sál Trefen šumavským genem křest knihy Přemysla Čecha viz. str června od 10 hod. býv. autokemp na Kaštance Tradiční závody na horských kolech 20. června od 17 hod. Smetanův sál Závěrečný koncert všech oddělení SDS Vstupenky budou v prodeji na místě od hod. 21. června od 10 hod. Čermná u Sušice KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice pondělí neděle hod GALERIE SIRKUS po pá 8 16 hod., so ne hod. Ondřej Fišer výstava fotografií viz. str. 7 KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN otevřeno: pondělí, středa , hod. úterý , hod. čtvrtek, pátek , hod Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provoz oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet út, čt 8 12 hod. oddělení pro mládež po, st, pá hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax e mail: do 19. června Výstava výtvarného oboru ZUŠ Fr. Stupky Městské informační centrum budova radnice tel , e mail: Otevřeno: pondělí až pátek: a hod. Galerie Branka Art Brut od 1. června do 12. července 30. června 5. července - Santos Dramasterie 2014 umělecké workshopy otevíráme 3 dílny činohry, dílnu výtvarnou a dílnu fotografie. ZÁJEMCI HLASTE SE NA ADRESE post.cz DO 20. ČERVNA! Region Žichovice Hartmanice HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice otevřeno denně mimo pondělí 9 hod. 18 hod. tel , Šumava umírající? Ne. Romantická! Putovní výstava fotografií Šumavy ke 130. výroèí narození Josefa Váchala HORSKÁ SYNAGOGA HARTMANICE èervna Pøístupná června v 19 dennì hod. kromì KONCERT pondìlí 09:00-18:00 hraní pro radost a ozvláštnění všedního dne DOBRÁ VODA U HARTMANIC Muzeum Dr. Šimona Adlera tel otevřeno denně kromě po a hod. Expozice kultury a tradic židovské menšiny Kostel sv. Vintíře skleněný oltář, sochy, betlém, plastiky, prohlídky denně mimo po.:9.30, 10.30, 11.30,13.45, 14.45, 15.45, Žihobce 7. června sportovní areál Muzeum Lamberská stezka tel Otevírací doba: květen červen, po pá: 9 16 hod., so: hod. Výstava kočárky z let doplněné o dobové panenky, pokojíčky a další hračky. Výstava Srdeční záležitost Fotografie Veroniky Richterové a Michala Cihláře, netradiční pojetí a znázornění symbolu srdce. Výstava fotografií šumavských orchidejí a fauny Lad. Kratochvíla a Ladislava Siebera Horažďovice KINO OTAVA června od 20 hod. KANDIDÁT ČR, SR Skutečný příběh, který se nestal... Co se děje na politické scéně? Černá komedie června od 20 hod. OLGA ČR Celovečerní dokumentární film o životě výjimečné osobnosti první dámy Olgy Havlové. HRADY 14. června v 11 hod. Zhůří u Javorné pouť a setkání bývalých rodáků RABÍ tel , rabi.eu Hrádek 21. června od 19 hod. KD Sokolovna Radnice Sušice 6. patro po pá , so do 30. května Kontrasty - výstava fotografií z Národního parku Šumava a světových velkoměst 20. června od 19 hod. Zámek Hrádek Karavana SWINGers Band hudební a taneční večer nejen swingových písní Kašperské Hory 100LET kd sokolovna VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ sokolovny PŘIPRAVUJEME: 25. června od 9 hod. do 17 hod. Ostrov SANTOS Hrady z písku spec. hromada písku pro děti + doprovodný program dopoledne pro školy, odpoledne pro veřejnost pořádá ZŠ speciální Merklín pracoviště Sušice 25. června od hod. Smetanův sál Městské kulturní a info. středisko po pá 9 12 hod. a hod., tel Muzeum Šumavy galerie úterý sobota 10 12, hod. Výstava Příroda Šumavy objektivem zoologa kurátor výstavy a autor fotografií Mgr. Ivan Lukeš do 30. října (mimo pondělí) 7. června od 9 do 16 hod. kostel sv. Markéty 75LET RYTMUS Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 178, Sušice: ředitel kino pokladna předprodej vstupenek pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu pořádá 3. koncert k Roku české hudby KALLIOPÉ TRIO PRAGUE L. v. Beethoven, E. Bloch, J. Suk, D. Šostakovič 25. června v 19:30 Smetanův sál Gymnázia v Sušici Vstupenky zakoupíte vždy před zahájení koncertu! Akci podporují: Vstupné: 150 a 100 Kč, Členové KPH: 100 a 70 Kč, Předplatné (5 koncertů): 400 a 300 Kč NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND KVĚTINY HEJDUKOVÁ JABLÍČKO SUŠICE 7. června od 20 hod. café Nebespán Roman Pokorný a friends kytarista, držitel zlatého Anděla jazz/blues 14. června Cyklistická Kašperská 66 silniční cyklistický závod, sumavago.cz KAŠPERK tel od 17. května Nový prohlídkový okruh Život na hradě VELHARTICE tel Vážení spoluobčané, protože chceme zvyšovat vaše povědomí o kulturních akcích konaných v Sušici, nabízíme vám možnost zasílání těchto informací na vaši e mailovou adresu. Máte li o tuto službu zájem, napište o ni na s předmětem,,kultura Sušice. Vaše Sušické kulturní centrum

6 strana 6 Společenská kronika Nebylo ti dopřáno s námi tu být, nebylo léku, abys mohla žít. Za Tvoji lásku nic víc Ti nemůžem dát, jen kytičku na hrob a vzpomínat. Dne 2. června uplynulo 16 let od úmrtí, paní Růženy Kurcové ze Sušice. S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami. Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl práci, život a nás. Jen dobro a lásku rozdával, proto v našich srdcích žije dál. Dne 3. června uplynulo sedm let, co nás opustil manžel, otec, tchán, dědeček, pan Jan Klůs z Podmokel. Stále vzpomíná manželka Jaroslava, dcery Jana s manželem, Dáša s manželem, vnučky Šárka, Martinka a Katka. Dne 6. června uplyne jeden rok od úmrtí manželky a maminky, paní Zdeňky Vondráškové z Rozsedel. Stále vzpomínají manžel Jan a synové Radek a Jiří. Nebylo Ti dopřáno s námi tu být, nebylo léku, abys mohl žít. Za Tvoji lásku nic víc Ti nemůžeme dát, jen kytičku na hrob a vzpomínat. Dne 7. června vzpomeneme druhé smutné výročí, kdy nás opustil pan Josef Potužník ze Sušice. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a dcery Alena a Irena s rodinami. Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. Požadovaný profil: Středoškolské vzdělání Dobré komunikační a organizační dovednosti Spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, systematičnost, samostatnost Základní znalost práce na PC (MS Office, internet) Topičský kurz výhodou Náplň práce: Celková podpora týmu SKC Podle plánu zabezpečovat konání kulturních, sportovních a jiných akcí pořádaných v prostorách Sokolovny Zabezpečovat v předepsaných termínech revize a kontroly v objektech Sokolovny a Komunitního centra (elektro, kotelna, hromosvody, hasicí přístroje, vzduchotechniku, výtahy, aj) Za nepřítomnosti topiče zabezpečovat provoz kotelny v Sokolovně Zajistit a koordinovat drobnou údržbu objektů, kontrolovat provedení prací zadaných odborným firmám v prostorách Sokolovny a Komunitního centra Navrhovat řediteli organizace plán investic, zpracovávat a předkládat plán drobné údržby v Sokolovně Odpovídat za nákup drobného materiálu pro běžnou údržbu, čistících a hygienických potřeb pro Sokolovnu Zpracovávat plán činnosti pro sebe a údržbáře v Sokolovně, plánovat a upřesňovat činnost uklízečky Odpovídat za svěřený majetek v Sokolovně a spolupracovat s ekonomkou na doplňování a vyřazování materiálu z evidence Dbát na dodržování požárních předpisů v objektu a dodržování zásad bezpečnosti práce Nabízíme: Zajímavou práci v příjemném prostředí Možnost seberealizace Perspektivní a stabilní zaměstnání v SKC Odpovídající platové ohodnocení Plný pracovní úvazek Bohatou škálu benefitů 5 týdnů dovolené Předpokládaný nástup od 1. listopadu 2014 Požadujeme: Motivační dopis Strukturovaný životopis Výběrové řízení Správce budovy Kontakt: Jana Hendlová Mail: Telefon: V případě zájmu: Pošlete s předmětem Správce budovy SKC SIRKUS na a připojte svůj životopis s motivačním dopisem nebo ve vytištěné podobě zaneste do SKC (Příkopy 178, Sušice 34201) a to do KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY Kurz taneční a společenské výchovy pro mládež po ukončení základní školy bude probíhat v měsících září listopad 2014, vždy v pátek od hod. v sále KD Sokolovna Sušice. Do kurzu již přijímáme pouze chlapce. Vzpomínky Smrt není zánik, nýbrž přechod z putování po světě do věčnosti. Dne 17. června uplyne 20 let, kdy od nás odešel pan Štefan Čavoj. Stále vzpomínají syn František a dcera Tereza s rodinami. Dne 11. června vzpomeneme sedmé výročí, kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček pan František Pscheidl ze Sušice. Stále vzpomínají manželka Blanka, dcera Monika s manželem Jirkou a vnučka Anetka. Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil, nám jsi byl oporou do posledních sil. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál. Dne 26. června vzpomeneme osmé výročí úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana Karla Krále ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, synové s rodinami a ostatní příbuzní. Požadovaný profil: Středoškolské vzdělání s maturitou Výborné komunikační a organizační dovednosti Komunikativní znalost německého nebo anglického jazyka Spolehlivost, pečlivost, systematičnost, samostatnost Tvůrčí a koncepční myšlení Kulturní přehled Dobrá znalost práce na PC ( MS Office, internet ) Průvodcovský kurz výhodou Náplň práce: Zodpovědnost za kvalitní realizaci kulturních akcí Spolupráce v týmu SKC, který se bude podílet na organizaci jednotlivých programů (technické zázemí, volba vhodných prostor, propagace, předprodej, průběh programu) Příprava smluv k zajištění kulturních akcí Celková podpora týmu SKC Vedení pokladní knihy, zajištění předprodeje v Sokolovně Nabízíme: Zajímavou práci v příjemném prostředí Možnost seberealizace Perspektivní a stabilní zaměstnání v SKC Odpovídající platové ohodnocení Plný pracovní úvazek Bohatou škálu benefitů 5 týdnů dovolené Předpokládaný nástup od 1.prosince 2014 Požadujeme: Kontakt: Motivační dopis Strukturovaný životopis Výběrové řízení Kulturní referent/ka Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. Jana Hendlová Mail: Telefon: V případě zájmu: Pošlete s předmětem Kulturní referent/ka SKC SIRKUS na a připojte svůj životopis s motivačním dopisem nebo ve vytištěné podobě zaneste do SKC (Příkopy 178, Sušice 34201) a to do NOVÝ JAZYKOVÝ KURZ - ČEŠTINA PRO CIZINCE NEW LANGUAGE COURSE CZECH FOR FOREIGNERS JAZYKOVÉ KURZY V MODRÉ ŠKOLE Kdo by neznal známé přísloví Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Neboli kolik jazyků znáš, tolik životů máš. A jak jste na tom vy? Kolik životů máte? Co můžete udělat pro obohacení svého života? Odpověď je jednoduchá přihlásit se na jazykový kurz. Od září 2014 nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a kurz čeština pro cizince. Kurzy jsou určeny jak pro děti a studenty, tak pro dospělé. Malý počet studentů ve skupinách umožňuje vysokou efektivitu výuky a individuální přístup. Cena kurzu se odvíjí od počtu studentů ve skupině - od 55 do 70 Kč za vyučovací hodinu. Výuka bude probíhat 1x týdně po dvou vyučovacích hodinách od 22. září 2014 do konce června 2015 kromě školních prázdnin. Pro začátečníky nabízíme intenzivní kurz 1x týdně 3 hodiny nebo 2x týdně 2 hodiny. Kvalifikovaní lektoři vyučují podle osvědčených učebnic s důrazem na komunikativnost. Noví studenti mohou být podle stupně svých již dříve získaných znalostí zařazeni kurzu vyšší úrovně, přihlásit se můžete také v průběhu školního roku. Pojeďte s námi......na divadlo 29. srpna SLUHA DVOU PÁNŮ Carlo Goldoni Objednané vstupenky si vyzvedávejte v KD Sokolovna...na výlet 5. července BERCHTESGADEN ORLÍ HNÍZDO SALZBURG OBSAZENO 19. července BERCHTESGADEN ORLÍ HNÍZDO KÖNIGSSEE OBSAZENO 16. srpna NEUSCHWANSTEIN MNICHOV prohlídka nejnavaštěvovanějšího pohádkového zámku bavorského krále Ludvíka II. V bavorských Alpách, odpoledne prohlídka historické části Mnichova. 13. září NORIMBERK WALHALLA germánský Slavín procházka historickým centrem města, návštěva Muzea hraček WALHALLA síň slávy v budově postavená dle vzoru aténského Pantheonu busty a pamětní desky osobností německé historie. 6. prosince VÁNOČNÍ VÍDEŇ procházka centrem překrásně vyzdobné rakouské metropole, načerpání sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích. Studenti odmaturovali V Sušici se o středoškolské vzdělání s maturitou starají dvě školy. Gymnázium tradičně uspořádalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení ve Smetanově sále. V podvečer 29. května ke studentům i jejich rodičům promluvil starosta Bc. Petr Mottl a ředitel školy Mgr. Ivan Kratochvíl. Předávání maturitních vysvědčení se dále zúčastnili členové výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, zastupitelka Plzeňského kraje Ing. Milena Stárková a Mgr. Pavel Princ. Součástí programu bylo také vyhlášení ceny o nejlepšího Nezmara (maturitní obdoba Oscara). Po promítnutých ukázkách nominovaných byli vyhlášeni Tereza Mottlová (nejlepší ženský herecký výkon), Pavel Zdeněk (nejlepší mužský herecký výkon), Bára Oborníková (nejlepší moderátorský výkon) a Roman Mrzena a Štěpán Pance za fotografii, střih, video, atd. Letošní výkony maturantů gymnázia zhodnotil ředitel školy Mgr. Ivan Kratochvíl: Ve 4. A čtyřletého studia (třídní učitel Mgr. Edita Krouská) bylo 22 ma turantů a v VIII.A osmiletého studia (třídní učitel VIII.A PhDr. Jana Vorudová) jich bylo 30. Z celkem 52 studentů jich prospělo 17 s vyznamenáním (33%), 32 prospělo (62%) a tři neprospěli. Z těchto čísel je patrné, že si gymnázium drží stále vysoký kredit, za což děkuji celému pedagogickému sboru. Druhou školou, která připravuje studenty k maturitě je SOŠ a SOU Sušice. Výsledky maturantů této školy přibližuje její ředitel Jiří Kolář: V oboru Cestovní ruch maturovalo 13 žáků (3 prospěli s vyznamenáním, 7 prospělo, 3 neprospěli), v oboru Sociální činnost 8 žáků (5 prospělo, 3 neprospěli), v oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 13 žáků (7 prospělo, 6 neprospělo) a v nástavbě Podnikání 8 žáků (9 prospělo). Problémy dělá studentům především matematika. Výsledky odpovídají dlouhodobému průměru. ED Školné pro šk. rok 2014/ studentů 6 8 studentů Děti do 15 let Kč Kč Studenti nad 15 let Kč Kč Dospělí Kč Kč Začátečníci intenzivní 1x3 hodiny Kč Kč Začátečníci intenzivní 2x2 hodiny Kč Kč Přihlášky ke stažení: Vyplněné přihlášky zasílejte na nebo odevzdejte v kanceláři ZŠ Sušice, Lerchova do 10. září Případné dotazy na tel , nebo na výše uvedený . Schůzky k rozvrhu hodin se budou konat v jazykové škole (zadní vchod ZŠ Sušice, Lerchova ul. od hřiště z Villaniho ul., 1. patro) v pondělí 15. září 2015 dle harmonogramu: angličtina děti; francouzština; němčina; angličtina; ruština; čeština pro cizince. Na schůzce obdržíte údaje k platbě podle zařazení do kurzu.

7 Kultura strana 7 GALERIE SIRKUS SUŠICE Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178 po pá 8 16 hod., so ne hod. ZVEME VÁS: Jablko nepadlo daleko od stromu Ondřej Fišer, student posledního ročníku fotografie na FAMU, vystavuje svoji tvorbu v sušické galerii SIRKUS (v patře sušického kina). Svět je sice malý, ale jméno tentokráte není náhodné, známý sušický fotograf Michal Fišer je jeho otcem. Vernisáž zahájila za galerii Sirkus Mirela Tůmová a krátce představila autora výstavy. Ten po té promluvil mj. o náklonnosti k šumavské přírodě a prozradil, že na život v Praze si dosud nezvykl. Přiblížil svůj pohled na vnímání okolní reality a v té souvislosti poznamenal, že výstava zachycuje určitý aktuální okamžik tvůrčího procesu a za nějaký čas by možná vypadala úplně jinak. Zdůraznil, že pro něj bylo nejsložitější snímky vybrat. Při té příležitosti poděkoval Šíšovi, který mu s výběrem pomáhal. Na vernisáži se sešlo různorodé publikum a dobře zapadlo do výrazné rozmanitosti vystavených fotografií. Na stěnách převládají série malých fotek v jasných barvách znázorňující zejména výrazné osoby, často divoké hardcore hudebníky, kteří se vyjímají vedle v poklidu sedící vesnické babičky u svého stavení. Tyto soubory jsou proloženy velkými statickými černobílými obrazy bez života vyjadřující náladu světlem, stínem a tvarem. Velmi sugestivní je např. malá série velkých fotek opuštěné sušické porodnice. Dalším vystaveným materiálem jsou pohlednice, časopisy i knihy a také elektronické obrázky přibližující atmosféru zvukem. Rozmanitost výstavy je možná odrazem zkušeností a přístupu mladého fotografa k zachycovanému okolí. Škola ho naučila klasické řemeslo, nekonečné hodiny strávené ve fotokomoře mu daly dobrý základ pro další práci. Pro určité příležitosti tak volí klasické fotografování na negativ, jindy raději použije digitální zrcadlovku a nebrání se ani zachycení okamžiku na mobilní telefon. Výstavu můžete navštívit do 21. června. Trefen šumavským genem Plzeňské nakladatelství RegionAll a město Sušice zvou všechny občany na křest knihy sušického rodáka Přemysla Čecha Trefen šumavským ge nem. Kniha provází čtenáře ve 22 kapitolách po historii i současnosti Šumavy, představí známé i méně známé osobnosti, kterým Šumava učarovala, a připomene některé události, kterých jste mohli být svědky i vy. Kniha mimo jiné připomíná naivního malíře Jožu Mrázka Hořického, historii sušické zápalky, navštívíme v ní oblíbené údolí Jana Wericha i lékařský obvod doktora Kostroucha nebo mlýn Na žežulce Václava Hrabánka. Atraktivní je i čtení o modravském azylu Zdeňka Bakaly a kniha reaguje i na aktuální problémy Šumavy, jako jsou diskuse o přístupu ke kůrovci nebo osudu přechodu Modrý sloup. Křest se koná ve čtvrtek 12. června ve Smetanově sále sušického gymnázia od 18 hodin, a protože naše město je partnerem knihy, jedním z jejích kmotrů bude i starosta Bc. Petr Mottl. O hudební doprovod se postará sušický Karavana Swingers Band, staré šumavské písničky zahrají Eda Hones se Zdeňkem Kantoříkem. -tz- Čajový dýchánek ve školní družině I když je čaj každodenním doplňkem naší stravy, ve školní družině Základní školy T. G. Masaryka Sušice se jeho příprava stala rituálem. Opět jsme v letošním roce pořádali tradiční ČAJOVÝ DÝCHÁNEK. Děti nejdříve pozorně vyslechly legendu o původu čaje a jeho historii. Nikdo z nás nemohl uvěřit, že čaj byl objeven již před 5 tis. lety čínským císařem SHEN NUNG. Ochutnali jsme sedm druhů čajů - od černého, zeleného, ovocného až po léčivé bylinkové. Posezení v naší čajovně jsme si zpestřili hádankami, při kterých jsme rozpoznávali chutě a vůně různých čajů. K dobrému čaji patří dobrá sušenka, a tak jsme si i my sušenkami naplnili svá bříška. Čajový dýchánek se nám povedl, a tak se těšíme na další posezení u čaje. Vychovatelky ŠD ED pátek 6 sobota 7 neděle 8 pondělí 9 úterý 10 středa 11 čtvrtek 12 pátek 13 sobota 14 neděle 15 pondělí 16 úterý 17 středa 18 čtvrtek 19 pátek Jedna za všechny USA, 109 min., 100 Kč, titulky Hvězdy nám nepřály USA, 125 min., 120 Kč, titulky Hurá do pravěku! USA/ROK, 82 min., 90 Kč, dab Khumba (3D) ZAF, 85 min., 120 Kč, dab Divergence USA, 139 min., 100 Kč, titulky pravidel jak sbalit holku ČR, 100 min., 80 Kč Zloba Královna černé magie USA, 97 min., 120/100 Kč, dab. OTEVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek: Po Út St Čt Pá Sousedi USA, 96 min., 100 Kč, titulky Na hraně zítřka (3D) USA, 113 min., 130/100 Kč, titulky Cesta ven ČR, 103 min., 100/80 Kč pro členy FK Hvězdy nám nepřály USA, 125 min., 120 Kč, titulky Zakázané uvolnění ČR, 74 min., 110 Kč Zloba Královna černé magie (3D) USA, 97 min., 155/135 Kč, dab. Všechny cesty vedou do hrobu USA, 116 min., 120 Kč, titul. Nekonečná láska USA, 104 min., 100 Kč, titulky Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Do 15 let nepřístupné Vzdělávací pořady Představení v 3D Do 12 let nevhodné Sousedi USA, 96 min., 100 Kč, titulky Na hraně zítřka (3D) USA, 113 min., 130/100 Kč, titulky Sputnik GER, 83 min., 100 Kč, dab. Bony a klid 2 ČR, 90 min., 110 Kč Hany ČR, 90 min., 90 Kč Ranhojič GER, 150 min., 100 Kč, titulky Zakázané uvolnění ČR, 74 min., 110 Kč Hany ČR, 90 min., 90 Kč Grandhotel Budapešť USA, 100 min., 100/80 Kč pro členy FK, titulky Divadelní a umělecká představení Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách nebo v pokladně kina na tel Pokladna otevřena vždy hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. pokladna kina: denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení. Poté budou zrušeny! Seniorská projekce Cestovatelské přednášky Příkopy 178, Sušice pokladna kina (otevřena hodinu před začátkem představení) Jedna za všechny Co dělat, když vás nový přítel podvádí se svojí manželkou? A co víc co když podvádí vás, manželku a další milenku? Je třeba spojit síly a ukázat mu, kdo je pánem tvorstva nebo paní. Sousedi Bláznivá komedie o tom, co se stane, když se do sousedství mladého páru s malým dítětem nastěhuje parta nesoudných vysokoškoláků. Hvězdy nám nepřály Film natočený podle slavné knižní předlohy Johna Greena. Setkání dvou mladých lidí, trpících nevyléčitelnou chorobou. Hazel Grace, která trpí nemocí přes tři roky, potká Augusta, který je již vyléčený a chodí pomáhat do podpůrné skupiny. Dávat nemocným optimismus a naději. Oba se do sebe zamilují, ale Hazel se bojí lásku opětovat neví, jak dlouho ještě bude žít. Na hraně zítřka Mimozemská rasa útočí na Zemi a ta se neumí bránit. Bill Cage (Tom Cruise) je voják, který se ocitne v první linii a záhy je zabit. Ještě však stačí zabít Alfu, mimozemského velitele.a najednou se znovu ocitá v den nástupu a bitvu prožívá znovu a znovu a znovu. Ocitl se v časové smyčce, která mu umožňuje stále se zdokonalovat v boji s nepřítelem a možná tak odvrátit nevyhnutelné Hurá do pravěku! Když se vám povede dostat se do stroje času, který je náhodou velmi podobný dinosauřímu vejci, a spustit ho, pak počítejte s tím, že se dostanete zrovna do dinosauřího hnízda. A jak potom přesvědčíte T-rexe, že nejste jeho potomstvo? Sputnik Kdysi byl svět rozdělený na Západ a Východ. A na hranicích byla neprostupná zeď. Píše se rok 1989 a desetiletá Frederika se nechce smířit s tím, že její strýček musí z NDR pryč. A tak vymyslí s partou kamarádů teleportační zařízení po vzoru kapitána Kirka a chce se teleportovat. Jenže něco nevyšlo místo sebe teleportovali celou vesnici kolem Bony a klid 2 Kam zavál čas všechny z vekslácké party? Jak je změnilo vězení? Holec měl smůlu, že při listopadové vzpouře ve věznici Leopoldov utrpěl zranění páteře a je upoután na invalidní vozík svůj stav dává za vinu bývalým kamarádům. A touží po pomstě Hany Film odvyprávěný v neobvyklé formě jednom kontinuálním záběru. Zobrazuje společnost lidí, kterým čas utíká mezi prsty Jiří dealer drog, slečna, která se nedokáže rozejít s dlouholetým partnerem, protože je prostě moc hodnej, básník žijící ve své romantické iluzi, nebo starostlivé matky a snaživí otcové jejich osudy se proplétají až do okamžiku malé pouliční vzpoury Cesta ven Cesta ven je příběhem mladé matky, která se odmítá smířit s nepříznivým společenským statusem a snaží se vybojovat lepší život pro sebe a svoji dceru Sárinku. Odvaha a rodičovský cit pomáhají Žanetě překonat překážky v podobě dluhů, mantinelů většinové společnosti i problémů ve vlastní komunitě. Divergence Film na motivy stejnojmenného bestselleru. Zpustošené a rozpadající se město a společnost se dělí do pěti frakcí s jasně danou šablonou myšlení. Co když ale nezapadáte ani do jedné a tím narušujete řád? 10 pravidel jak sbalit holku Být nesmělý neznamená nemít city jen je problém dát je najevo. Pokud však máte kamarády mimoně a otce, který si ví rady se vším, tak je jasné, že máte zaděláno na malér nebo přinejmenším na spoustu komických situací. Zakázané uvolnění Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas. Jan Hřebejk se vrací k žánru komedie a ve spolupráci se scénáristou Okresního přeboru Petrem Kolečkem připravili originální a vtipný film. Khumba Z poloviny pruhovaná zebra, obviněná z období sucha, opustí své stádo a vydá se nalézt své ztracené pruhy. Na cestě potká přehnaně starostlivého pakoně a okázalého pštrosa. Společně se pokusí porazit tyranského leoparda a zachránit své stádo. Zloba Královna černé magie Zloba mladá princezna, která svedla bitvu za obranu svého království. A vzápětí byla zrazena svými nelbližšími. Její srdce zkamenělo a život se stal věčnou touhou po pomstě. Když však prokletí, které vyřkla prvorozené dceři krále, vypadá, že by mohlo navrátit Zlobě ztracené štěstí, musí Zloba volit, jak se dál zachová Všechny cesty vedou do hrobu Poněkud třeskutá komedie o jednom zbabělci v dobách divokého západu. Divoký západ totiž není místo pro sraby každou chvilku tam někdo umře a ženy jsou drsnější než muži Autor komedie Méďa se představuje v ještě bláznivějším příběhu, jak to klidně mohlo být Ranhojič V 11. století jsou všechny antické poznatky medicíny v Evropě zapomenuté. Vládne zde temný středověk. Mladý Rob je potulným ranhojičem. Touha po poznání a odhalování pravdy o lidském těle ho žene přes celou Evropu až do Konstatinopole, aby se stal učedníkem samotného Aviceny. Jenže musí zatajit své křesťanství historický velkofilm natočený podle velmi slavného románu Noaha Gordona. Grandhotel Budapešť Bravurně vyprávěný příběh o jednom přátelství, hotelu a životě vůbec. Mladý portýr se stává chráněncem ředitele hotelu a projdou spolu válkou, vězením, změnou politických systémů, aby zjistili, že život je vlastně prima hra s nejistým koncem. Nekonečná láska První láska je nezapomenutelná. Připomíná jízdu na horské dráze, kde člověkem zmítají síly, proti nimž je bezmocný. Film na motivy stejnojmenného románu Scotta Spencera je klasickou romancí, variací na téma Romea a Julie. Magické období zamilovanosti, kdy patří jeden druhému a nevnímají nevraživost a nepřejícnost okolí. Láska sice hory přenáší, ale s některými věcmi si poradit prostě nedokáže. Veškeré kulturní dění v Sušici a okolí najdete na včetně předprodeje vstupenek on-line

8 strana 8 Sport Ohlédnutí za Memoriálem Ladislava Nešpora a Ády Blahůta Vítězem 39. ročníku Velké ceny města Sušice v běhu na 100 m se stal sprinter pražské Dukly Lukáš Šťastný časem 10,60 s před Rostislavem Šulcem ze Spartaku Praha 4 (10,87 s) a Jakubem Řezníčkem ze Slávie Praha (10,97). Solidní časy znehodnotila nedovolená podpora větru, který se v cílové rovince točil velmi nevyzpytatelně. V letošním roce byla opět avizována kvalitní účast závodníků, leč blížící se odlet našich špičkových atletů a atletek na Pohár mistrů evropských zemí do Portugalska způsobil, že se pořadatelům na poslední chvíli omluvil jak Pavel Maslák, tak, i Denisa Rosolová. Za této situace se největším magnetem stala hned úvodní soutěž v hodu 4 kg kladivem žen. Na startu byly naše dvě nejlepší kladivářky Kateřina Šafránková a Tereza Králová obě ohlásily útok Adéla Brožová na český rekord. Ten nakonec o více než metr odolal, ale viděli jsme přesto závod na evropské úrovni, když zvítězila Šafránková (69,75 m) ze Sokola Kolín před Královou (67,87 m) z USK Praha. Křest ohněm si odbyla v kladivářské kleci i sušická žákyně Katka Skypalová ml., která ve svém prvním závodě v životě určila výkonem 28,46 m svůj základní osobní rekord, který ji řadí momentálně na 9. místo českých tabulek starších žákyň. Držíme palce, aby Katka vydržela. V souběžně probíhající soutěži v hodu kladivem mužů zvítězil Michal Fiala z Kladna, který poslal svoje 7.26 kg vážící náčiní do vzdálenosti 64,89 m. V soutěži se objevil také sušický odchovanec Josef Korál, nyní junior startující v dresu Slávie Praha, a hodil 6 kg kladivem 62, 45 m, což je jeho nový nejlepší osobní výkon. Počasí letos bylo pro atlety v Sušici téměř ideální s výjim kou již zmíněného zlobivého větru. Všichni co přijeli, byli většinou odměněni zlepšenými osobními rekordy. Už úvodní závody na dráze nejmladších nadějí, žáků a žákyň na 60 m, roztleskaly diváky. K jejich radosti se vítězem mezi žáky stal domácí Dominik Tesař (7,60 s) a další sušický talent, věkem ještě mladší žák, Milda Prášek předvedl na svůj věk výborných 8,03 s. Stejnou disciplinu žákyň vyhrála Tereza Urbanová (8,32 s) z Českých Budějovic před sušickou nadějí Adélou Brožovou (8,44 s). V Malé ceně města Sušice na 100 m dorostenců získal vítězství budějovický Pavel Gocala (10,8 s) před Davidem Richterem z Chebu (10,9 s). Ve sprintu žen diváci viděli jeden z nejlepších závodů dne. Vítězná Lucie Koudelová z Olympu Brno zaběhla čas 11,99 s a zvítězila těsně před klatovskou odchovankyní a momentálně závodnicí plzeňského Sokola, Martinou Štychovou (12,07 s). Běhy na 300 m se zařadily také mezi výkonnostní vrcholy. Mezi ženami byla nejlepší mladičká Alžběta Kratochvílová z Dukly Praha ve slušném čase 40,01 s, druhé místo patřilo opět Martině Štychové (40,23 s). Na stejné trati mužů předvedl pěkný běh český štafetový reprezentant Daniel Němeček (Dukla Praha) časem 33,27 s a zvítězil před dukláckými kolegy Šormem (33,36 s) a Šťastným (33,50 s). Výborně byly obsazeny běhy na m. V mužích jsme viděli rekord sušického stadiónu v podání Míry Buriana z Dukly Praha (2:22,90 min.), který doběhl první před svým tréninkovým kolegou Janem Sýkorou (2:23,82min.). V těžké konkurenci na kilometru se neztratil ani nejlepší současný sušický běžec, Pavel Štěpáník, a opět po roce si téměř o 3 s vylepšil svůj osobní rekord. Ve stejné disciplině žen utekly všem soupeřkám obě závodnice USK Praha a v pořadí Radka Hanzlová (2:53,63 min.) a Lenka Švábíková (2:54,47 min.) vytvořily rekord sušické dráhy a zároveň dva nejlepší letošní české výkony na této trati. Osobně oba závody na m považuji za nejkvalitnější discipliny letošního mítinku. V Sušici jsou každoročně k vidění prakticky všechny překážkové tratě. Letos pořadatelé opět zařadili i netypický závod na 300 m př. žen, ve kterém zvítězila Dominika Krupařová z Olympu Praha (43,19 s). V 7. ročníku Memoriálu Ladislava Nešpora na 400 m překážek mužů byla účast, bohužel, početně chabá, ale vítěz Lukáš Hodboď ze Sokola Hradec Králové zaběhl časem 52,41 s účastnický limit pro start na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene. Na trati 110 m př. zvítězil závodník pražského Olympu Jan Ján (14,37 s) a na ženské trati 100 m př. získala první místo brněnská Lucie Koudelová (13,56 s). Oba velmi dobré časy znehodnotila opět nedovolená podpora větru. Na příbuzné trati, 100 m př. žákyň, si sušická Adéla Brožová vytvořila časem 16,33 s nový osobní rekord. Věříme, že zdaleka ne poslední. Z technic kých disciplin mohli diváci sledovat ještě skok daleký žen. Zde zvítězila průměrným výkonem Pavel Štěpáník (vlevo) si na kilometrové trati zlepšil osobní rekord. DRUŽSTVO ŽEN TJ SUŠICE OPĚT VE II. ATLETICKÉ LIZE 5,24 m plzeňská Kateřina Klailová, ale domácí mohli mít radost z výkonu sušické žákyně Jany Hoškové, která si vytvořila osobáček skokem 4,62 m, což na 14 ti letou dívku je slušné. Přes neúčast absolutních hvězd české atletiky, můžeme letošní Memoriál Ladislava Nešpora a Ády Blahůta hodnotit pozitivně, zejména nás těší první pochvalné ohlasy závodníků i sponzorů. Viděli jsme na začátek sezony některé výborné výkony, ať už od závodníků juniorského věku, nebo i od závodníků, kteří už brzy budou patřit mezi opory české reprezentace. Jen si vzpomeňme, kolik takových borců jsme v minulosti v Sušici mohli sledovat a vyrostli z nich medailisté evropských i světových mistrovství. Počet startujících byl na hranici 150 závodníků z celkem 24 oddílů z celých Čech a v popředí výsledků bylo vidět i několik sušických nadějí. Uznání a poděkování zaslouží letos i diváci, kterých se zde sešlo více, než loni. Dynamickou atmosféru udržoval svým tradičně fundovaným moderováním Jacek Přibáň, známý atletický odborník a místopředseda Českého atletického svazu. Většina diváků i atletů si pochvalovala hudební doprovod plzeňské bube nické skupiny MUER TA MENTE, která svými rytmy be zesporu dopomáhala k dosaženým výkonům. Pořádání mítinku takového rozsahu a kvality je zcela nemyslitelné bez pomoci grantového programu města Sušice, a proto v prvé řadě směřuje poděkování pořadatelů k vedení našeho města za opakovanou finanční podporu Velké ceny. V letošním roce byly hlavními partnery mezi firemními sponzory společnosti BDS ČR, Solodoor a Sentis. Dále jsme se mohli spolehnout na podporu dalších partnerských společností a firem ACO, SPAK, Rumpold, Swietelsky, Haas Chanovice, ZKD, Dopla PAP, Fixnet, EGF, EGF Energy, Stavební firma RENO, Hotel Gabreta, Atrium, Sport Schwarzkopf, KROL, Jantar, Kola Čácha a Pekařství Karel Rendl. Mediální podporu jsme měli od tiskovin Klatovský deník a Sušické noviny. V neposlední řadě je třeba poděkovat také všem domácím i externím rozhodčím a pořadatelům, kteří se zasloužili o potvrzení dobré pověsti kvalitního sušického pořadatelství. Zdeněk Nešpor, foto ED Kateřina Šafránková Již třetím rokem se sušické ženy účastní klání ve II. atletické lize. Tradičně se jedná o soutěž 4kolovou, kde postupně zavítáme do Pacova, Českých Budějovic, třetí kolo bude na sušickém stadionu a soutěž vyvrcholí posledním kolem ve Vlašimi. V soutěžní skupině se bojů zúčastní 8 družstev. Na 1. kolo do Pacova odjíždělo družstvo žen oslabeno o největší opory z minulých let Martinu Brejchovou a Šárku Grabmüllerovou. Cílem vedoucího družstva Martina Jirouška bylo vzhledem k sestavě 5. místo.nakonec družstvo obsadilo 4. místo, které zaručuje dobrou výchozí pozici do dalších bojů. Kostru týmu tvořily vrhy a hody, kde sbíraly velké množství bodů veteránky Skypalová, Vítovcová a hlavně vynikající juniorka Radka Hambergerová. Tým je vhodně doplněn i staršími žákyněmi, ze kterých se neztratila nadějná Adéla Brožová, která mimochodem mezi dospělými ženami zvítězila v trojskoku. Jana Hošková a Martina Kaltenbrunnerová sbíraly cenné zkušenosti v trojskoku, běhu na 800 m a platné byly i jako členky štafety na 4x100. Obětavě bojovala na vytrvalecké trati 3000 m i naše pravidelná účastnice Jaroslava Křížová. Jako každý rok si od přípravy běžců lyžařů odskočí na atletický ovál Tereza Vostradovská (Karolína Daverná bohužel ne mohla nastoupit), která se neztratila a na 1500 m obsadila 2. místo. Bodovala dále i na 400 m a ve štafetě. Stejně jako v letech předchozích za náš tým hostují atletky ze Slávie Praha, i letos máme na soupisce 6 jmen v čele s jejich trenérkou a stále aktivní závodnicí Martinou Skružnou a dále 4 závodnice z AK Škoda Plzeň a AC Domažlice. Velmi si vážím závodnic, které reprezentují náš oddíl a město Sušici a těším se již na 2.kolo do Českých Budějovic. Sušické fanoušky sportu bych tímto rád pozval na 3. společné kolo žen a mužů, které se koná na našem krásném stadionu v Sušici v sobotu dne Martin Jiroušek Sušická naděje ŽIJE! Fotbalistům se daří a přibližují se záchraně Nic nebalí, naopak. Sušičtí fotbalisté v závěru sezony nabrali výtečnou formu. Výběr Jana Staňka neprohrál už čtyři zápasy, naposledy zvládl domácí utkání se Zličínem (3:1) a v Čížové (1:1). V tabulce divize díky dalším bodům Sušice poskočila na 14. místo, na Jindřichův Hradec ztrácí dvě kola před koncem soutěže tři body. Záchrana tak stále zůstává reálnou variantou Sušická neporazitelnost trvá od začátku května, kdy mladý tým doma podlehl Doubravce. Od té chvíle bojují jako lvi! Poté, co se vyřešila otázka trenéra (Jan Staněk po ostudné prohře se ZČE Plzeň 0:6 zvažoval odstoupení, pak se rozhodl zůstat a dokončit sezonu), z týmu spadla zbytečná křeč a konečně začal svůj potenciál proměňovat v bodové zisky. Hlavním úkolem je psychicky se zvednout, výsledky by samozřejmě byly dobré. Jde o to, aby se nám něco povedlo, hráče fotbal začal víc bavit a víc si věřili, vykládal Staněk po domácím zápase s Doubravkou. Další čtyři kola, kdy mužstvo pro udržení divize už bezpodmínečně muselo sbírat body, se sušičtí hráči opravdu zvedli. Sušice doma porazila silné Hořovicko (1:0), poté v přímém souboji o záchranářské body remizovala v Jindřichově Hradci (2:2). Nováček divize nicméně sezonu ještě nezabalil. Sušice zvládla následující klíčové utkání se Zličínem, když na domácí půdě před zraky 240 diváků zvítězila 17. ročník McDonald s Cupu byl pro modrou školu úspěšný V pátek proběhlo okrskové kolo tohoto populárního turnaje v minikopané na umělé trávě v Sušici. V obou kategoriích se letos zúčastnila pouze tři družstva. O postup do okresního finále bojovali obě sušické školy. V tomto ročníku byla úspěšnější družstva z Lerchovky. Okresní finále proběhlo hned následující týden tradičně v Mochtíně. Mladší žáci (1. 3.tř.) z modré školy obsadili 6. místo, starší (4. 5. tř.) nám udělali velkou radost, když po vyrovnaném průběhu v okresním finále zvítězili na pokutové kopy a vybojovali postup V dnešní době, kdy je všeobecně rozšířené sportování dětí v počítačových disciplínách, je velmi dobře, že TJ Sušice Asociace sportu pro všechny každé jaro pořádá okresní soutěž pro mladé v atletickém čtyřboji. Žáci si tak mohou vyzkoušet rozma nité disciplíny a porovnat svoje výkony s kamarády i se školáky z jiných měst. Zároveň si utužují rychlost (běh na 50, 60, 100 m), vytrvalost (běh na 400, 800, 1000 m), mrštnost (skok daleký) a sílu (hod míčkem, granátem). 3:1. Šlo o zcela zaslouženou výhru, hráči celý zápas poctivě bojovali, dřeli, všechny tři branky padly po pěkně sehraných brejcích. Skóre otevřel ve 28. minutě Miroslav Vrhel, po přestávce přidal druhý zásah Radek Kočí. Hosté v 87. minutě snížili zásluhou Grobla, nicméně hned nato přidal vítěznou pojistku na 3:1 po pěkném pasu Vrhela Jiří Kysilka. Trio Vrhel, Kočí, Kysilka si připsalo po brance a asistenci. Zatím poslední zápas odehrála Sušice na hřišti Čížové (sobota 31. května) v totožné sestavě jako v duelu se Zličínem. Hosté šli do vedení ve 25. minutě, když Skrbek ukázkově uvolnil Vrhela a nejlepší sušický střelec proměnil. Bohužel minutu poté domácí srovnali po sporné penaltě, kterou sudí nařídil po souboji brankáře Gilla s domácím hráčem. Sušice si z Čížové odvezla bod. Do konce soutěže zbývají dvě kola. Sušice se s domácím publikem rozloučí v neděli 8. června s Rokycany (začátek 17:00), poslední zápas odehraje v sobotu 14. června na půdě Nové Vsi, čtvrtého týmu tabulky. Šance na záchranu totiž stále není ztracená. Za určitých okolností by do krajského přeboru mohly padat jen poslední jeden či dva týmy, čemuž by se Sušice mohla vyhnout. Sestava: Gill Skrbek, Hrubec, Melka, Fuchs Kysilka, Matějka, Hrach, Králík, Vrhel Kočí. Střídali: Szedmák, Budil, Jech. -jon- do krajského finále v Plzni. Tam po 3. místě ve skupině obsadili ve velké konkurenci celkové 6. místo. Přestože kluci asi věřili v lepší umístění, patří jim poděkování za úspěšnou reprezentaci školy i sušického regionu. Družstvo hrálo ve složení: Richard Pitel, Karel Harant, Jakub Myslík, Matouš Hail, Jakub Koryťák, Tonda Vystrčil, Michal Novák, Eda Hrůza, Ondra Míčka, Ondra Buchsbaum, Filip Šašma, Martin Skolek, Martin Bošek J. Vošalík Čtyřboj ASPV podporuje všestrannost Letos soutěžilo 64 dětí a ve svých kategoriích zvítězili Kristýna Tykalová (TJ Sušice), David Pícha (TJ Sušice), Michaela Míčková (TJ Sušice), Lukáš Kolařík (TJ Sušice), Aneta Janečková (TJ Dolany), Vojtěch Melichar (Kašperské Hory), A. Marie Janošíková (TJ Sušice), Filip Vozka (TJ Sušice) a Lukáš Hátle (TJ Sušice). Všem organizátorům patří velký dík za podporu všestranného rozvoje našich dětí. ED

9 Inzerce strana 9 Provádíme veškeré stavební a zednické práce za výhodné ceny Výstavba domů, rekonstrukce objektů, základové desky, rekonstrukce byt. jader, sádrokartony, dřevovýroba, venkovní dlažby, zateplování budov a další řemeslnické práce. Podrobné info na tel.: , NÁBYTEK HOLÍK prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy, židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny, bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela zdarma), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích! máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý Prodejna po rekonstrukci tel SUŠICE, Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory Ředitel ZUŠ Sušice přijme pracovníka na místo referent referentka. Nástup možný od Zájemci se mohou hlásit do na ředitelství školy nebo na tel. č vypisuje výběrové řízení na pozici: OBCHODNÍ MANAŽER PRO PRODEJNU A PORADENSKÉ STŘEDISKO ENERGIE CHYTŘE SE SÍDLEM V SUŠICI Požadujeme středoškolské vzdělání technického zaměření komunikační a organizační schopnosti řidičský průkaz skupiny B vhodné pro absolventy Nabízíme 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní a životní pojištění, mobilní telefon, služební automobil, příspěvek na stravování Finanční ohodnocení motivující finanční ohodnocení v závislosti na dosažených výsledcích s předpokladem Kč/měsíc CV zasílejte SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, Plzeň Bc. Jaroslava Václavíková kontakt: ROZVOZ PIZZY A HOTOVÝCH JÍDEL HOTEL SVATOBOR Pizza: pátek sobota od 17 do 22 hod. tel.: Hotová jídla: pondělí pátek od 10 do 14 hod. tel.: Více informací a jídelní lístek na svatobor.cz nebo na tel.:

10 strana 10 BAZAR DUHA Rabí NÁBYTEK Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně, postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek, bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny. Kontakt paní Tučková, tel , Náměstí Rabí. Otevírací doba: po pá , so po telefonické domluvě i v jiném čase Těšíme se na Vaši návštěvu O Z N A M U J E M E, že od 1. dubna 2014 je v Sušici na nábřeží vedle Branky" otevřena nová kancelář Českomoravské stavební spořitelny. Pavla Kouřimová, obchodní zástupce Českomoravské stavební spořitelny a.s, je Vám k dispozici od středy do pátku od 9.00 do a od do mobil: , IČO: Ing. Naděžda Nová, obchodní zástupce Českomoravské stavební spořitelny a.s., je Vám k dispozici v pondělí a v úterý od 9.00 do a od do mobil: , IČO: HOTEL NA MODRAVĚ PŘIJME: pokojskou pomocného kuchaře kuchaře pomocnou sílu do kuchyně TEL.: Inzerce Společnost SOLODOOR a.s. - český výrobce interiérových dveří a zárubní, hledá do svého týmu vhodné kandidáty na pozice Předák výrobního uzlu. Pracovní náplň: - Vedení malého týmu - Obsluha a seřizování technicky náročnějších strojů a výrobních linek Požadujeme: - Min. výuční list v technickém směru - Praxe v technických oborech - Vysoký stupeň technického myšlení a technické zručnosti - Schopnost seřizování strojů a mechanismů - Schopnost vedení malého týmu - Schopnost číst technické výkresy - Samostatnost, pracovitost, spolehlivost, odpovědnost, přesnost, pečlivost, schopnost učit se Nabízíme: - Zajímavou práci ve stabilní české společnosti - Práci na plný úvazek, 7,5 hod. denně - Platové podmínky cca Kč - Pracovní smlouvu na dobu neurčitou - Směnný provoz - Příspěvek na stravování, Příspěvek na dopravu, Vzdělávací kurzy a školení, Firemní akce atd. - Nástup ihned - Místo výkonu Sušice Kontakt: Mgr. Michaela Krekulová, tel , SECOND HAND LETIŠTĚ Vážení zákazníci, náš obchod vám nabízí široký sortiment použitého textilu světových značek. dámská a pánská móda, dětské zboží, boty a doplňky, bytový textil * P O Z O R * NOVĚ NABÍZÍME PRODEJ POUŽITÉHO NÁBYTKU Lerchova 926, Sušice, tel: Pondělí - Pátek Sobota Otavské strojírny a.s., provoz Sušice, U Kapličky 303 hledá pracovníky na obsazení pozice Technik přípravy výroby - VS, SŠ vzdělání technického směru; - praxe výhodou, ale není podmínkou; - znalost Aj, Nj výhodou Pracovník montáže - vzdělání technického směru; - praxe výhodou, ale není podmínkou Obsluha CNC strojů - vzdělání technického směru; - praxe výhodou, ale není podmínkou Bližší informace sdělí Ing. Štefan Vilcsek, tel: Hrádek u Sušice Václav Polata tel.: Od 1. dubna jsme pro Vás rozšířili nabídku: Pečeme denně čerstvou pizzu a vaříme minutky. Sedněte na kola a udělejte si pěkný výlet přes Tedražice. Těší se na Vás Pína a Maruška. Řádková inzerce PRODEJ Prodám travní sekačku RE103, motor čtyřdobý, benzin, rotační, záběr 50 cm, cena dohodou. Tel Prodám Simson Star SR4 2 r. v jako nový s OTP (mohu přivézt) Tel Prodám 1. Krásná stojací lampa výš. 115 cm s látkovým stínítkem = 490 Kč. 2. Samovar výš. 33 cm = 690 Kč. 3. Židle polstrovaná, funkcionalismus = 390 Kč. Tel Prodám 1. Kelímky plastové na sadbu 300 ks za 100 Kč. 2. Pokoj. květiny kovbojský kaktus 5 ks výš. 65 cm = 150 Kč/ks, výš. 130 cm = 300 Kč. Tel Prodám velké květiny k bazénu nebo na terasu. Agáve výš. 65 cm = 400 Kč, palma Yucca výš. 130 cm = 500 Kč, palma Yucca výš. 100 cm = 400 Kč, malé Yucci výš. 25 cm = 40 Kč/ks. Tel Prodám 1. Sklenice na zavařování 30 ks, obsah 370 ml cena 3 Kč/ks. 2. Menší pokoj. květiny zelenec, rozmarýna, ibišek, pryšec, juka, sloní ucho = 40 Kč/ks. Tel Prodám 192 ks (4 palety) nových cihel Thermopor, šíře 36,5 cm. Oklepané pálené cihly cena 2 Kč/ks, na paletě po 100 ks, celkem 800 ks. Tel Včelař ze Sušice prodá čerstvý včelí med, tel KOUPĚ Koupím čtyřranný poplašňák jen funkční a kompletní. Tel Koupím bubnovou sekačku s pojezdem nebo lištovou např. MF70 Jičínku, dále koupím babetu jedno či dvou rychlostní a ještě cirkulárku s podavačem. Tel Koupím větší obytný přívěs, starší i bez SPZ. Sušicko. Tel Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na tel BYTY NEMOVITOSTI Prodám zahradu s krásným výhledem k odpočinku /relaxaci/ na okraji Sušice. Pod vodojemem 380 m 2, oplocená, s dřevěnou chatkou, kůlnou, bazénem, WC, elektřina, voda, veřejná příjezdová cesta. Cena dohodou, možnost prohlídky. Tel Prodám pozemek vedený jako zahrada studánka u lesa pod Svatoborem v Sušici, velikost 1800 m 2. Cena 60 Kč/m 2. Tel Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice. Tel Pronajmu v historickém centru Sušice nebytový prostor (73 m 2 ) od x výlohy (2,15 2,47m), polozapuštěný kazetový strop, nová elektroinstalace. Vyjma vinárny, hospody, řeznictví cokoliv. Tel Reality Verus, s.r.o., nabízíme k prodeji chatu v Horažďovicích 44 m 2, 15 m od řeky Otavy. Cena: , Kč. Tel.: Reality Verus, s.r.o., nabízíme k prodeji řadový udržovaný dvougenerační rodinný dům v Sušici ve velmi dobrém stavu. V domě jsou dvě bytové jednotky 4+kk, v suterénu 2+kk. Součástí domu udržovaná zahrada, garáž a prostorný sklep. Cena: , Kč. Cena k jednání. Tel.: Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 12. června 2014 ve h. Reality Verus, s.r.o., nabízíme k prodeji dřevěnou chatu bez č.p/č.e v zahrádkářské kolonii pod Svatoborem. Svažitý pozemek o velikosti 979 m 2 nabízí výhled na Sušici. Cena: , Kč. Tel.: RŮZNÉ Koťátka hledají nový domov! Krásná, přítulná, odchovaná v domě, čistotná, zvyklá na člověka. 2 tříbarevné kočičky a 2 zrzaví kocourci. Možno do bytu i na zahradu. Bydlíme u Sušice. Symbolická cena 200, Kč (za jedno nebo dvě). Tel Nabízím zdarma trávu k posekání 80 arů zahrada Sušice, dobrá přístupová cesta. Tel , Stěhování a kompletně zednické práce, vše za rozumnou cenu, kvalitně. Tel Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice. Tel Ošetřím celoročně vaši zahradu včetně návrhu a realizace. Tel Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel VODOINSTALATÉRSTVÍ - TOPENÁŘSTVÍ Mirotop, s.r.o. Americké armády 83 Sušice vám nabízí komplexní instalatérské a topenářské práce. Zajišťujeme montáže a rekonstrukce kotelen, svářečské a potrubářské práce, instalace otopných těles, podlahového topení, návrhy solárních systémů, tepelných čerpadel i stavební úpravy koupelen na klíč. Tel Zveme Vás na docházkový, více-tématický kurs Eleny Tomiliny Cesta ke zdravému životu - dle starých východních tradic od pondělí do pátku , vždy od hod. v Základní škole, Lerchova ul. v Sušici. Objednávky: Ing. Jana Adamcová - tel: , , mail: Přihlášky a podrobné informace na Ing. Marek Šnobr, zástupce společnosti Tfin s.r.o. Vám zprostředkuje tyto pojistné produkty: - životní a úrazové pojištění od 300,- Kč/měsíc - pojištění nemovitosti od Kč/rok - pojištění odpovědnosti ( na blbost ) - pojištění vozidla od 1.600,- Kč/rok Spolupracujeme s těmito pojišťovnami: Česká pojišťovna, Allianz, Kooperativa, Generali, Axa pojišťovna, Slavia, Uniqa, ČSOB pojišťovna atd. Kontakty Ing. Marek Šnobr, tel , Rád Vám pomohu a těším se na setkání, které je možné uskutečnit na Vámi zvoleném místě. Irena Krákorová Prodej a pronájem domů, bytů a pozemků Zajistíme pro Vás: služby hypotečního makléře, odhad nemovitosti, bezpečný převod peněz, daňové přiznání, pojištění nemovitosti Individuální přístup a konzultace ZDARMA Náměstí Svobody 169, Sušice (vchod přes kavárnu Koruna - Illy) tel.:

11 Příspěvky dopisovatelů strana 11 Sušicko pohledem Marie Malé Jak jsem našla Poustku Často jsem slýchávala od svého souseda Franty o jakési Poustce nad Hrádkem. Vyprávěl mi, jak se tam za doby svého mládí s klukama proháněli, jak tam byl úžasný pohled na Hrádek a okolní vesničky. Že tam stávala hájovna, která vyhořela a už se nikdy neobnovila. Tak dlouho mi sliboval, že mne tam jednou vezme, bohužel onemocněl a na své milované místo se už nikdy nevydal. Vyptávala jsem se mnoha známých, ale žádný mi neporadil, kudy se tam dojde. Většina o tomto místě nevěděla. Léta ubíhala, začala jsem psát knížky o staré Šumavě a po třech pokračováních jsem se rozhodla napsat také něco o Sušici a jejím okolí. Toužila jsem neustále objevit tu záhadnou Poustku. Až jednou! Byla to náhoda nebo osud? Seděla jsem vedle řidiče V. M., sjížděli jsme od Jána serpentinami dolů k Sušici, já věděla, že jeho rodiče mívali na stráních pod Svatoborem nějaké louky a pole. Začala jsem se vyptávat, kde bych našla Poustku. Ukázal prstem na modřínovou alej ta vedla vzhůru k rozhledně. Pak mi ukázal ještě Bývalá hájenka na Poustce (foto z archivu Václava Matouše) Napříč vídeňskými památkami Dne jela naše třída v rámci výuky vlastivědy na jednodenní výlet do Vídně. Vyjížděli jsme brzy ráno a po příjezdu do Vídně naší první zastávkou byl Schonbrunn s krásnou vyhlídkou Gloriet. Cesta na něj byla úmorná, ale výhled z něj na Vídeň úžasný. Pak jsme autobusem přejeli do centra Vídně. Zaparkovali jsme za starou vídeňskou radnicí, prošli okolo parlamentu až k památníku Marie Terezie. V centru jsme navštívili hrobku Habsburků, prošli jsme luxusní nákupní třídou ke gotické památce, katedrále sv. Štěpána. Při Sušice brána Šumavy Tak už je to tady zase! Turistická sezóna vypukla a vy přemýšlíte, kam letos vyrazit. Možná, že vám při rozhodování pomůže i můj tip na knihu. V půvabném podhůří Šumavy, v údolí kdysi zlatonosné řeky Otavy, leží královské město Sušice s dlouhou a slavnou historií, ale také s celou řadou zajímavostí, pamětihodností či památek. Má svá specifika, bohatou historii, živou současnost, napsala autorka knihy Andrea Staňková, která nám chtěla Sušici ukázat tak, jak bychom se na ni možná sami nepodívali. Díky originálním fotografiím a nevšedním pohledům Honzy Kavaleho se jí to opravdu povedlo. Vznikla zdařilá knížka, díky níž uvidíte řadu míst nově, neotřele a inspirativně. Pomyslnou procházku po krásách Sušice začali autoři na náměstí u kašny. Odtud pokračují k jedné z nejhezčích budov Voprchovskému domu č. p. 40, jehož mohutný zpáteční cestě k autobusu, jsme se zastavili v nejstarší cukrárně a kavárně Demel, kde se dodnes vyrábějí všechny zákusky ručně. Poté jsme přejeli do Prátru, kde nás čekala prohlídka muzea voskových figurín. Uvnitř muzea jsem obdivovala různé efekty, které figuríny známé osobnosti světa, oživovaly. Ještě nás čekal krásný pohled z obřího kola na Vídeň a užívali jsme si i atrakce v Prátru. Přijela jsem domů unavena, ale plna prožitých zážitků. Tereza Feixová, žákyně 5. třídy ZŠ Dlouhá renesanční štít korunuje vysoká arkádovitá atika. Dnes skýtá výstavní prostory Muzeu Šumavy s celou řadou zajímavých sbírek. Od muzea stačí přejít ulici k bývalé lékárně tzv. Rozacínovský dům čp. 48. Těch zajímavých domů je v Sušici celá řada. Řekněte sami, kdo by odolal takovému pozvání? Dále se můžete vydat na místa spjatá s městem Kalich, Andělíček či Svatobor. Pokud se vám Sušice zalíbila a chcete v ní strávit více dní, vydejte se třeba po Otavské cyklistické stezce nebo do Nuzerova, na Antýgl, Modravu či Horskou Kvildu. Rozhodně nebudete zklamáni. Těch cílů (zajímavostí) pro případné výlety či pěší tůry máte v závěru knihy uvedených více než dvě desítky. Je načase poznat všechny ta lákadla města na Otavě. K tomu vám mohu popřát pěkné počasí a do batohu si přibalte i tuhle zajímavou knížku a nechte se inspirovat k objevování. Ivan Nikl místo, kde prosvítala menší loučka, a tam když dojdu, tak Poustku určitě objevím. Mám výhodu, že jsem vyrůstala jako dítě na šumavské samotě, uprostřed lesů tam se každý orientoval podle vlastních pudů, žádnou mapu nepotřeboval! V duchu jsem si vytýčila bod, odkud se musím vydat a kam se musím dostat. Sice tam vede několik cest, ty se různě křižují, tak jsem raději zvolila cestu přímou. Došla jsem na místo, kterému se říká Na královně odhadla jsem, že od Šetlíkova ranče musím po pomyslné přímce dojít k svému cíli. Přímo nad rančem je les, bývalá bažantnice, a je tam také dosti veliká louka. Šla jsem podél lesa po okraji louky, kterou na jejím konci lemují kamenné meze. U nich kvetly stromy planých třešní a také spousta různého bejlí mateřídouška a mnoho jiných léčivek. Za mezí jsem uviděla dost neudržovanou cestu, odbočující doprava a pak šikmo vzhůru, neznámo kam. Řekla jsem si: Maruš, kašli na cestu, nevíš, kam tě zavede, použij svůj rozum a vydej se podle svého orientačního smyslu. Dobře jsem udělala! Stoupala jsem přímo vzhůru tím krpálem, leckde jsem lezla i po kolenou, našla jsem zanedbaný pramen vody a podél něj jsem se vydala na louku, která prosvítala mezi stromy. Na levém okraji louky jsem objevila rozježděnou cestu, podle své orientace jsem usoudila, že bych po ní došla asi na Svatobor. Věděla jsem, že od Poustky je prý krásný pohled na Hrádek a okolí. Ten můj instinkt mi našeptával, že musím dojít na horizont té rozsáhlé louky a za ní se vydat na opačnou stranu. Čím výše jsem stoupala a rozhlížela se po okolí, tím více se za mnou vynořovala panoramata šumavských kopců. V dálce přede mnou jsem už viděla vesničky v okolí Hrádku. Přešla jsem po okraji louky na zarostlou cestu, popošla několik kroků, kde se nacházela holina, která vznikla po vichřici. Jakoby můj zrak přitahovala nějaká nadpozemská síla, kouknu přes cestu a zjistila jsem, že stojím přímou před vytouženou Poustkou! Prozkoumala jsem cestu a zjistila, že doleva bych došla na Vodolenku a doprava se cesta stáčí směrem na Hrádek. Co to vlastně ta Poustka je? Je to skalka, jejíž vrchol připomíná ohromnou pohovku s opěradlem, porostlou hebkým mechem, jakoby pohovku zdobil zelený přehoz. Na skalce okolo pohovky zrovna kvetly dva kaštany a plané třešně. Kolem dokola na stráních kvetly také fialky, pomněnky, plicník a jiné jarní květinky, a to vše dodávalo tomu kouzelnému místečku božské pokoukáníčko. Vůbec jsem nelitovala námahy! Člověk by nevěřil, jak ta matka příroda je moudrá. Kdyby nebylo vichřice, která sklátila stromy okolo skalky, nemohli bychom se kochat výhledy na Hrádek a široké okolí! Na fotografi, kterou mi daroval Vašek Matouš, je vidět hájenka, která tu stávala a vyhořela. Podle vyprávění sem jezdívalo koňmo panstvo z Hrádeckého zámku. Pokud byste pokračovali doleva od Poustky, došli byste na Vodolenku a na rozcestí byste došli až do Hrádku. V dnešní době tudy vede značená cesta, myslím, že se o ni postarali hrádečtí turisté, u cesty vedle skalky je nový přístřešek, se stolkem a lavičkami. Stojí tam také infotabule. Dá se tam dojet i na kole. Já vždy volím takové neznačené cesty, objevím tam vždy nějakou lahůdku. Milí skauti, co čistíte a zastřešujete studánky, vím o jedné ne KAUFLAND, referendum v Sušici? Ohledně výstavby nákupního komplexu na pozemcích bývalého Sola bylo jistě už napsáno dost. Máme zde různá vyjádření zastupitelů, občanského sdružení My ze Sušice a v neposlední řadě občanů města, kteří, ač to možná neví, mohou v této záležitosti udělat mnohé! Myslíte si, že je už vše rozhodnuto? Myslíte si, že případná realizace projektu Kaufland zůstane nesmazatelně jako pomník rozdělených názorů na věc? Myslíte si, že nemůžeme nic změnit a že se nic nezmění, ať jste petici proti realizaci podepsali či nikoliv? Nezoufejme! Je tu ještě možnost místního referenda, jehož výsledek musí závazně zastupitelstvo města respektovat ( 49, zákon č. 22/2004 Sb.). Překvapuje mne, že zastupitelstvo města, které v této záležitosti vystupuje dosti kontroverzně či spíše nerozhodně, neučinilo tak jednoduchou věc, jako je vyhlášení místního referenda (plebiscitu) ve městě Sušice. To jistě o něčem svědčí Proč ho nevyhlásilo/nevyhlásí? Referendum může být rovněž vyhlášeno z vlastní iniciativy obecního zastupitelstva. V takovém případě není nutné shromažďovat podpisy pod podpisové listiny. Když to jde v Plzni (Corso obchodní dům), když to jde v Kolinci (spalovna bio odpadu), proč to nejde u nás v Sušici? Dobrá, zastupitelstvo, potažmo rada města, nemá zájem Co dál? Je tu přece o.s. My ze Sušice, to nashromáždilo na petici podpisy od bezmála 30 % voličů v našem městě! 30 %! Ani to radním nic nenapovídá? Podotýkám, že k vyhlášení místního referenda, které nevyhlásí zastupitelstvo města, je třeba vzhledem k počtu obyvatel v Sušici a okolí 20 % hlasů voličů!!! ( 8, odst. 2, zákon č. 22/2004 Sb.). My ze Sušice tyto hlasy de facto má, proto doufám, že se v případě zamítavého postoje města k místnímu referendu samo chopí této možnosti! I když pozor! Návrh na konání referenda mohou podat nejméně 3 osoby oprávněné volit do zastupitelstva obce (tzv. oprávněné osoby), které utvoří přípravný výbor. Tyto osoby musí být pod návrhem vlastnoručně podepsány. Návrh nemůže podat právnická osoba, tedy např. občanské sdružení/spolek jako celek. Zastupitel je od slova zastupovat, má hájit zájmy svých voličů, pokud tak nečiní, nikde není psáno, že občané voliči ho mají v nečinnosti nechat! Co nám může místní referendum (plebiscit) přinést? 1. možnost, že demokratické principy fungují v praxi, 2. zájem lidí o daný problém, 3. výsledek, který zastupitelstvo bude muset závazně přijmout, 4. vyřešení sporů o tom, co je ta správná varianta. Ať už se rozhodneme, a já doufám, že ten budoucí čas je na místě, jakkoliv, budeme vědět, že jsme vytěsnili spekulace o tom, jak má/měla být tato kauza Kaufland řešena. Kdo může v referendu hlasovat? V místním referendu mohou hlasovat tzv. oprávněné osoby, a to všichni občané České republiky nebo jiného státu Evropské unie, kteří mají trvalý pobyt v dané obci a nejpozději v den hlasování dosáhli věku 18 let (jde o osoby oprávněné volit do zastupitelstva obce). Závěrem: 1. pojďme vyhlásit místní referendum, 2. ukažme, že nám město, ve kterém žijeme, není lhostejné, 3. využijme možnost demokratického systému, 4. respektujme se, 5. odvolme v místním referendu, 6. akceptujme výsledek jako demokratické rozhodnutí občanů našeho města. Ještě stále máme čas ukázat, co v nás je : ) Hodně zdraví a krásné dny. Jan Janda zastřešené, přikrývá ji jenom veliký placák a je velmi zarostlá v křoví. Vážení čtenáři, za přístřeškem najdete nově značenou pěšinu, po té byste došli na louky nad Vodolenkou (Odolenka). Můžete pak dojít na Svatobor a po Hadí stezce dojít domů, do Sušice. Záleží jen na vás, jakou cestu si zvolíte. Trochu zapomenutá je původní cesta na Vodolenku, dnes už téměř zarůstá, ale najít se dá. Pod elektrickým vedením, nad Scheinostovým zátiším vystoupáte vedlejší pěšinkou, dostanete se na louky nad Vodolenkou. Vlevo vidíte stále stožáry vysokého napětí a vpravo je taková rovinka se skalním převisem a ohništěm. Cesta vede přes louku, vyjde se pak přímo u kapličky, při cestě na Svatobor. Vlevo, než sejdete na silničku, najdete v houští vysoký tepaný kříž. Odolenov, Vodolenka, Odolenka je tato osada nazývána, já používám názvu Vodolenka. Je to osada na prosluněné stráni pod Svatoborem. Bývaly tu rozsáhlé...zlatou éru zažil Sokol za 1. republiky? Měl na 500 členů, kino Hvězda hrálo ob den, loutkový a divadelní soubor hrál do roztrhání těla. Ale hlavně se cvičilo a to i venku. Župní slety v letech 1920 a 1927 přivítaly na 1000 cvičenců. Vznikl vzdělávací odbor, zřízen byt pro sokolníka. Zábavu užily děti při Dětských manévrech roku S Mnichovem Víte že... te v nově opraveném zámku, který dlouhá léta chátral a dnes je to stavba, jakou by mohla Hrádku závidět mnohá velkoměsta. Zámek býval ve vlastnictví několika majitelů, až na konci roku 2000 ho koupila firma Šumavaplan. Pod vedením ing. architekta pana Lejska byl zámek přestavěn do nynější podoby. Přestavba začala , kdy došlo i k historickému poklepu na základní kámen. Došlo také k požehnání projektu farářem, otcem Wirthem. Za dva roky byl zámek připraven k znovuotevření, to se uskutečnilo Nebudu popisovat všechny síně tohoto zámku, přijďte se podívat sami! Z jednoho křídla se dostanete do zámeckého parku, je tam kašna a kaple sv. Václava. Uvnitř objektu je svatební sál, salónek, soudní sál a recepce. Je tu prostorná jídelna, tam se konají i svatební hostiny a jiné oslavy. (Dobře tu vaří!) V objektu je nově zrestaurovaná kaple sv. Valburgy. Hostům se tu nabízí několik luxusně zařízených pokojů a v patře je umístěno muzeum Františka Pravdy. Skalka na Poustce - současné foto od Vl. Vlka zemědělské usedlosti, ty už jsou František Pravda (vlastním jménem Vojtěch Linka), kněz, vlaste z větší části přestavěné na moderní bydlení, přesto u všech domů jsou nec a spisovatel, podnikl výlet na zahrádky i malé pozemky aspoň Šumavu, dostal se též do Hrádku, na vypěstování zeleniny. Myslím, a tam mu nabídl ovdovělý hrádecký baron, aby se stal vychovate že jsou tu ještě dva veliké grunty, kde hospodaření přechází z rodičů na děti. se podařilo vyučováním baronova lem jeho nezletilých dětí. Pravdovi O tomto místě vznikla pověst syna, s narušenou osobností odhalit v něm schopnosti, které předtím o panně Odolence, zakladatelce Klatov. Odolenka měla poslední nikdo neobjevil. Baronova rodina přání aby po smrti byla naložena dala Pravdovi vystavět i domek, na vůz tažený volským spřežením kde žil až do své smrti. Na domku a pochovali ji tam, kde se volský potah zastaví. Takto se dostala až pod ka s jeho bustou a nápisem: Zde čp. 85 je umístěna památná des Svatobor, a tam, kde ji pochovali, vytryskl pramen léčivé vody. Jak tomu tel František Pravda. Pochován je žil a zemřel český lidový spisova doopravdy bylo, se už nikdo nedoví! na hřbitově u zdouňského kostela Jisté je, že tu vznikly léčebné lázně. sv. Vavřince mezi Tedražicemi Ty bývaly navštěvovány i významnými hosty. Následně tu vznikl letní Vše souvisí se vším!!! Poust a Hrádkem. tábor pro děti a rekreační středisko ka, Vodolenka, Hrádek i František s chatkami okolo. V dnešní době tento objekt velmi chátrá. na tuto skalku. Najděte ji i vy, ná Pravda! Jistě i on se chodíval kochat Když se pohybujeme kolem Vodolenky, musím připomenout ještě ji opět přerostou stromy. Nejlepší hodní poutníci, objevte ji dříve, než jedno významné místo, tím je Hrádek u Sušice. Je to obec s bohatou ten červen. To vše kvete. Příjem doba k výšlapu na Poustku je kvě historií, o které se nejvíce dozví né zážitky vám přeje M. Malá. přišla i opětná likvidace Sokola. Obětaví a nebojácní skrývali sokolský majetek a vzácný prapor a sokolovna zase sloužila němcům. Chcete vidět staré fotografie z té zlaté doby? Budou k vidění 21. června 2014 večer v Sokolovně. Tak nezapomeňte přijít. VÍTE, ŽE ti tři Františkové z minula jsou de facto Antonínové, tak promiňte. Emil Kintzl

12 Lázeňské město Bad Kötzting Město Bad Kötzting (Lázně Kötzting) je od Sušice vzdáleno pouhých 70 km. Toto město se nachází ve spolkové zemi Bavor sko, v hornofalckém okresu Cham, ve Spolkové republice Německo. Bad Kötzting leží na severním okraji Bavorského lesa pod zá padním úbočím horského hřbetu Kaitersberg. Městem protéká řeka Weißer Regen (Bílá Řezná) a žije v něm přibližně 7500 obyvatel. Jeho rozloha je 62,14 m2. Toto lázeňské město vás doslova pohltí svým krásným prostředím, nádherně postavenými domy a svými přírodními krásami. Bad Kötzting nebyl vždy lázeňským městem. Ještě donedávna se město nazývalo pouze Kötzting. První písemná zmínka o městě se datuje do roku Jeho histo rie je spojena s klášterem v Rott na Innu, kdy v roce 1151 papež Evžen III. přiznal tomuto klášteru práva na Kötzting. Historii města poznamenalo několik tragických událostí jako např. morová epide mie v roce 1583, během Třicetileté války bylo město spáleno Švédy, v roce 1770 byl v oblasti Bavor ského lesa hladomor a v roce 1867 bylo město opět postiženo velkým požárem. Nicméně město se ze všech těchto tragických událostí vzpamatovalo a v roce 1953 byla malá obec povýšena do stavu města. Postupem času se tamní občané začali zaměřovat na tu ristický ruch a lázeňství, zejmé na na léčbu Kneippovo metodou. V roce 2005 byl městu přidělen status Kneippovi lázně a město změnilo svůj název z Közting na Bad Kötzing (Lázně Kötzting). Ve stejném roce došlo i k otevření vodního světa Aqacur. Bad Kötzting je dějištěm mnoha kulturních událostí. Nejvýznamnější akcí je svato dušní jízda (německy Pfigstritt). Datum jejího konání je každý rok jiný. Odvíjí se od termínu svatodušních svátků, které se konají vždy padesát dní po Ve likonocích. Tato jízda má v Kötz tingu přes 600 let dlouhou tradici a je výhradně mužskou záležitostí. Jedná se o průvod, který čítá oko lo 900 jezdců na slavnostně vy zdobených koních. Tito jezdci jedou z Bad Kötztingu do ko stela, který se nachází ve Stein Zajímavosti strana 12 bühlu. Trasa je dlouhá přibližně 7 kilometrů. Během této jízdy se konají modlitby za koně, do bytek a dobrou úrodu. Jedná se o jednu z největších koňských jízd v Evropě. Oslavy svatodušních svátků trvají v Bad Kötztin gu celých deset dní, z nichž nejvýznamnějším dnem je den, kdy se koná svatodušní jízda. V letošním roce tento den připadá na pondělí 9. června a určitě stojí za to, jet se do Bad Kötztingu na slavný průvod podívat. Město Bad Kötzting je partner ským městem Sušice a právě díky němu byla Sušice přijata za člena sdružení Douzelage. Mezi oběma městy probíhá čilá spolupráce. Jen v loňském roce se uskutečnilo hned několik společných akcí. V červnu navštívila delegace ze Sušice oslavy svatodušních svátků. V září se Jan Mareš ze Sušice zúčastnil prvního horského běžeckého závodu na vrch Kai tersberg. V listopadu studenti ze Sušice a studenti z Bad Kötz ting společně navštívili Mnichov. V prosinci zapůjčil řezbář Ka rel Tittl jím vyřezaný betlém na výstavu betlémů, která se konala v Bad Kötztingu. V prosinci také společně vystoupili sušický sbor Svatobor a Komorní sbor z Bad Kötztingu na vánočním koncertě sboru Svatobor, který se konal v kostele sv. Václava. V letošním roce na jaře proběhly v Bad Kötzting komu nální volby. Do čela města nas toupil nový starosta Markus Hof man, který společně s delegací z Bad Kötzting navštívil letošní Sušické slavnosti. Bad Kötzting v údolí řeky Weisser Regen, obklopený velkolepými horskými lesy je výchozím bodem pro pěkné výle ty Bavorským lesem a vysoko horskou turistiku. Procházet se můžete také na promenádě, která se vine na březích řeky nebo ve velkém lázeňském parku. Se svými wellness a zdravotnický mi zařízeními je Bad Kötzting příjemným místem pro zotavení a načerpání nových sil. Olga Melkusová Douzelage Sušice Věštecké schopnosti potvrdila také Vlasta Příznivci ochotnického divadla Schody si za poslední roky zvykli namlsat se o Sušických slavnos tech nějakou divadelní pre miérou. Stejně tomu tak bylo letos 22. května v sokolovně. Ovšem k velkému překvapení většiny (soubor vždy zarputile mlží a tají námět) se nejednalo o divadel ní zpracování slavného filmu, nýbrž přímo o divadelní kome dii. Hlášky z této hry F. R. Čecha nejsou sice tak zlidovělé jako z předchozích filmových komedií, ale hra samotná se za téměř třicet let pravidelného uvádění jistě dos tala do povědomí. Navíc, kdo by neznal jedny z prvních českých hrdinů Bivoje (Pavel Vinický), Přemysla (Miroslav Hošek), Vlas tu (Marie Kratochvílová), Kazi (Irena Homolková), Ctirada (Mar tin Janouch) nebo Šárku (Jiřina Poláková). Umělec Čech a režie ještě přidali jasně čitelného pěvce Lumíra (Martin Vítovec), neza pomenutelného Vojena a Častavu (dvojrole Radek Nakládal), ostat ní ženy (Markéta Černá a Lin da Homolková) a Okov Rakev (Vladimír Dobšovič). Děj zná mé tragické pověsti je autorem Čechem přetvořen ve veselohru, která se zabývá neměnnými potřebami průměrného jedin ce a na základě těchto choutek vysvětluje příčiny celého bájného příběhu. A věští li Vlasta, mu síme jí dát dnes všichni za pravdu! Výpravná scéna a hudba je oproti minulým představením nahraze na jasným a přehledným dějem. A sušičtí herci se svých postav zhostili skvěle a charakter pos tav svými výstupy ještě prohlou bili. Diváci znalí civilních projevů účinkujících se proto o to více bavi li a náležitě představení odměnili bouřlivým potleskem. Břímě režie leželo opět na Zuzaně Navrátilové, která je pro odkrytí zákulisí osobou nejpovolanější Takže: Perun Zuzano, jaká byla pří prava? Letošní premiéra divadla Schody byla trochu z jiného soudku. Rozhodil jsme se udělat pro letošek změnu. Po minulých muzikálech a filmech jsme se chtěli ukázat více divadelně a pustili se do hotového scénáře hry Dívčí válka Fr. Ringa Čecha. A to z mnoha důvodů. Chtěla jsem ulevit hercům od složitých převleků a přestaveb a také jsem chtěla, aby si herci více zahráli. Tato hra nebyla pro všechny herce, tak ostatní jen pomáhali a dali si rok pauzu. Myslím, že se tyto změny osvědčily a samotní herci si to užili. Nebylo to ale vůbec jednoduché. Humor a dvojsmysly Fr. Ringo Čecha jsou tzv. zvláští a musí se podat a herecky ztvárnit přesně tak, jak to autor chtěl a jak si to žádá hra. Ve hře je mnoho textu a herci musí využít na jevišti všechny formy herectví správnou výslovnost a gestikulaci, pohyb, mimiku těla a v neposlední řadě dobře reagovat na herce, s kterým jsou právě na jevišti. Herec není na jevišti sám, je součástí celku, aby hra měla smysl. Podle mého názoru se to hercům podařilo. Zkoušeli poctivě a obětovali mnoho času. Pro nás je samozřejmě ale nejdůležitější odezva diváků. To je pro nás zpětná vazba a jak říkají herci: Hrajeme pro sebe a pro lidi. Když to baví nás, publikum to ocení. Máme za sebou premiéru a moc si vážíme potlesku, který na ní zazněl. Je to pro nás odměna a moc nás těší, že už máme stále posluchače, kteří chodí na naše představení pravidelně. A díky všem hercům za to, že realizují mé představy a nápady a že mě respektují. Díky. úvod a foto Eduard Lískovec MALÍ ZÁCHRANÁŘI BOJOVALI Ve středu 28. května se se tkali v areálu ZŠ Lerchova žáci čtvrtých a pátých tříd základních škol Sušicka, aby v soutěži před vedli svoje znalosti a schopnosti pomoci druhým v mimořádných situacích. Sešlo se 12 čtyřčlen ných družstev ze škol v Kolinci, Hrádku, Žichovicích a v Sušici. Soutěžili v devíti disciplinách a ještě měli namalovat obrázek se záchranářskou tématikou. Všich ni ukázali, že mají dobré znalosti a dokázali by určitě pomoci ji ným v nouzi. Ale vítěz může být jenom jeden. Stalo se jím družstvo základní školy TGM 2 ve slože ní Oudová, Dungan, Aušprunk a Faust. S odstupem několika bodů skončilo na druhém místě družstvo TGM 1 (Ježková, Pivetz, Rendl, Rosenzweig) a na třetím místě Kolinec 3 (Kotíková, Löf felmannová, Chroust, Lajpold). Nejhezčí obrázek nakreslilo druž stvo ZŠ Hrádek 2. Všichni si ale zaslouží pochvalu za prokázané znalosti a bojovnost. První dvě družstva dostala pozvánku na krajské kolo soutěže Malý záchra nář 2014, které se koná 10. června v Plzni. Zde změří své schopnosti s vítězi obdobných oblastních kol v Plzeňském kraji. Budeme jim držet palce. Souběžně se soutěží pořádaly složky Integrovaného záchran ného systému Den IZS. Tomu, společně se soutěží, letos nepřálo počasí. Ale co by to bylo za zá chranáře, aby situaci nezvládli. Velké poděkování patří přede vším řediteli ZŠ Lerchova, který velmi operativ ně uvolnil po třebné prostory jak pro soutěž, tak i pro ukáz ky složek IZS. Tak se prak tick y všech no odehrávalo pod střechou nebo ve sta nech. A bylo se na co kou kat a co vyzkoušet. Vyřádit se ve dvou skákacích hradech, zastřílet si ze vzduchovek, armádního la serového samopalu a pistole, vy zkoušet si historické a současné zbraně i výstroj policie, důklad ně si prohlédnout požární vozi dla, pobýt v zakouřeném stanu, natrénovat si poskytování první pomoci pod dohledem profesio nálů. Byl prezentován informač ní portál Záchranný kruh, činnost AMK Klatovy. Střední zdravot ní škola z Klatov potěšila mnoho dětí svým kreativním malováním na obličej. Měla velký úspěch. Všechno toto si vyzkoušely děti drobounkých hasičů ze Švihova. Policie provedla ukázku výcviku služebních psů a vojáci se před vedli v bojovém umění. O tom, že byly tyto ukázky zajímavé, svědčí velký počet dětí, kteří stáli a pozorně sledovali dění, mnohdy z mateřských a základních škol v Sušici. Přijely i školy z Hrádku a Žichovic. Návštěvníků přišlo hodně a vesměs odcházeli velmi spokojeni. Na to všechno dohlí žel policajt v uniformě a výzbroji z první republiky. Den IZS ukončily dynamické ukázky na školním hřišti. K vy stupujícím nebyla příroda vů bec milostivá. Ale neodradila je. Velmi působivá byla ukázka bez deštníků a pláštěnek. Všichni odcházeli spokojeni. Jak soutěží cí, diváci, tak i organizátoři. Těm především patří poděkování za za bezpečení akce. Hasičům, policis tům, zdravotníkům a také sponzo rům. A základní škole Lerchova. O tom, že se akce povedla svěd čí i to, že sluníčko nevydrželo být schované za mraky a na chvíli se v závěru akce přišlo také podívat. -jh-, foto ED jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178, Sušice, IČ Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel , , Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a po stoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Su šických novin bude 12. června 2014 ve hod.

13 Příloha Sušické slavnosti zářily pohodou SOBOTNÍ NÁMĚSTÍ MŠ Tylova sobotní rozpustilé zpívání o vodě nadchlo nejen rodiče. Na úvodní páteční číslo si ZŠ T. G. Masaryka připravila rafinovanou oblíbenou EKO módu, modelky načesaly žákyně SOU a SOŠ Sušice. Roztomilí Mrňouskové tanečního kroužku SVČ při ZŠ Lerchova. Základní podmínku pro zdárný průběh oslav splnilo počasí. Od pátečního odpoledne byla na obloze vidět snaha rozehnat neprostupné temné mraky a opravdu, sobotního rána se den ohlásil blankytem s veselými bílými beránky. Slavnosti byly ale již tradičně zahájeny čtvrtečního večera premiérou divadla Schody (Zprávu o Dívčí válce přináší samostatný článek na str. 12). V pátek 23. května ráno ozdobily sušické náměstí startem Veteran rallye historické automobilové klenoty a na svůj pečlivě střežený jas přilákaly četné zvědace i po odpoledním návratu. Oficiální zahájení slavností pak proběhlo v 18 hodin na tribuně sušického náměstí. Osvědčení moderátoři Jan Kohout a Karel Sedlecký uvedli loni veleúspěšnou EKO módu ZŠ T. G. Masaryka. Postavené stánky, zatím jen převážně s občerstvením, lákaly návštěvníky tradičně neodolatelnými vůněmi a s přibývajícím šerem obstaraly vhodný hudební doprovod country skupiny Pauza a Štreka. Již od 16 hodin probíhal program na Fufernách Sbor dobrovolných hasičů připravil soutěže pro děti a Wasp racing team představil své motokáry. Na zimním stadionu byla připravena opičí dráha a ochotní instruktoři nechali děti otestovat lezeckou stěnu. V podvečer byly zpřístupněny všechny sušické kostely a probíhal v nich kulturní program. Ranní sobotní náměstí již bylo plné stánků a korzujícím vyhrávala do kroku Solovačka. Po té patřila tribuna především dětem. Svá vystoupení předváděly téměř celý den školky, školy a zájmové spolky. V ZŠ Lerchova byly připraveny výtvarné dílny pro veřejnost. Odpoledne tradičně zahájila pohádková cesta Luhem (stanoviště přibližovala úkoly a kulisami různé profese) a na Sanosu se otevřela divadelní scéna, kde se představilo několik různých souborů. Do všelikého toho hemžení se nad hlavami návštěvníků důstojně procházeli na lajnách highlineři. Večerní program na náměstí odstarovala domácí kapela Sirkyskon a červené mraky uvedly populární slovenskou kapelu No name. V ten čas většina postávajících a debužírujících návštěvníků upřela svou pozornost k pódiu a v jediném okamžiku tak vzniklo několikatisícové obecenstvo, které zaplnilo celou polovinu náměstí. Vždy očekávaný velkolepý ohňostroj nad Andělíčkem byl přesunut z pátku na sobotu a zakončil celodenní program. Nedělní dopolední pódium na náměstí opět ožilo dětskými hudebními a tanečními čísly a vyvrcholilo lahůdkou pro labužníky Dan Bárta a beatboxer En.dru předvedli jedinečný koncert. Své hlasy vypouštěli do éteru přes umně ovládaná elektronická zařízení a z pódia zněl chvílemi celý orchestr. V ten čas zavládlo nefalšované léto a završilo pohodovou atmosféru celých slavností. Úplnou tečku pak obstaralo vystoupení kapely Štreka na návštěvníky obleženém Svatoboru. text a foto Eduard Lískovec, foto ohňostroje Vladan Strejc NEDĚLNÍ NÁMĚSTÍ MŠ Smetanova když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Cvičitelka Hanka zapojuje ve svých hodinách do cvičení i rodiče. Taneční klub Fialka představil v celé kráse své mládežnické páry. Nadějná hudební skupina Seventeen Day je složená z žáků místních škol. Hip hop z Kašperských Hor. Čokoládové vystoupení družiny ZŠ T. G. Masaryka. Hlavním hostem večera byla kapela No name a svoji roli splnila beze zbytku tisíce diváků jásalo a zaplnilo půlku náměstí. Sušický dívčí sbor Faux Pas přenesl diváky do zlatých časů 1. republiky. Dětský pěvecký sbor při ZŠ T. G. Masaryka ul. Komenského. Děti ze ZŠ Hrádek zatančili jako pravé roztleskávačky. Gymnastky/ti TJ Sokola Sušice předvedli mosty, hvězdy a další kousky. Program zpestřili highlineři (Urban slackline), kteří chodili po popruzích natažených na náměstí a mezi budovami Domova pro seniory. Poslední vystoupení programu na náměstí: Dan Bárta a En.dru.

14 Příloha Divadelní scéna na Santosu a doprovodný program Jarní Veteran Rallye U příležitosti stého výročí narození a 40. výročí úmrtí slavného šumavského skladatele a kapelníka Karla Polaty nastudoval sušický sbor Svatobor pod vedením Josefa Baierla tehdy známou Polatovu operetu Žichovičtí půlpáni a právě na Santosu se po letech odehrálo obnovené představení. Karel Polata složil hudbu k libretu, které napsal Josef Koenigsmark na motivy románu Karla Klostermanna v roce U zrodu operety byla tehdy i Hana Cihlářová (foto vlevo), která později také zpívala Marušku. Po obnoveném představení nešetřila slovy chvály a prozradila, že si celou dobu zpívala s účinkujícími. Páteční ráno se lesklo nejen sluncem, ale i odrazem perfektně vyblýskaného chromu, kapot a skel nádherných vozů veteránů, kteří letos na slavnostech účinkovali hned dvakrát. Slavnostním startem již XXVII. ročníku Jarní Veteran Rallye ze sušického náměstí, kdy je symbolicky odstartovala místostarostka města poté, co jim popřála hodně štěstí a spolykaných šumavských kilometrů bez nehod. Odpolední návrat veteránů (vozů i motocyklů, nejstarším účastníkem byl vůz Laurin & Klement vyrobený v roce 1923) nadchl malé i velké fanoušky výstava veteránů měla velký ohlas. Melancholický dotek nablýskané historie podpořili někteří z účastníků rallye dobovými převleky a především nesmírnou vstřícností a trpělivostí, s níž odpovídali na desítky dotazů. Stálo to za to. Sušický start a odpolední výstavu organizačně zajišťoval také ředitel Wellness a sporthotelu Šumava Bc. Jaroslav Hranička: Jsme rádi, že jsme mohli také svým přispěním zatraktivnit program letošních slavností. Šumava a Sušice, stejně jako Kašperské Hory, si zaslouží pozornost, nejen v době slavností. A jestliže byli diváci a hosté města spokojení, pak jsme i my a splnili jsme, co jsme si předsevzali, řekl s úsměvem když viděl, kolik nadšených obdivovatelů se kolem nablýskané krásy točí. text a foto AS Studentské divadlo Bezejména (Š+G) Z mého deníčku. Jak to bylo s vodníkem hraje dramatický kroužek ZŠ Lerchova pod vedením J. Polákové. Sbor dobrovolných hasičů města Sušice připravil pro děti ukázky a soutěže jak jinak, než-li s vodou... Z. Navrátilová s muži divadla Schody nastudovala Bibli divadla Sklep. Obětaví tvůrci stanovišť a instruktoři letos řemeslných úkolů z Pionýrské skupiny Otava vytvořili dětem v Luhu opět Pohádkový les. Sportoviště města Sušice přichystala dětem opičí dráhu, vrcholem pak bylo absolvovat výstup na horolezecké stěně (foto vlevo). Noc kostelů v Sušici V p á t e k 23. května se v rámci akce Noc kostelů potřetí otevřely také sušické kostely sv. Václav, klášterní kostel sv. Felixe a kostel Nanebevzetí Panny Marie, které navštívilo 940 lidí. Poprvé své brány při této přiležitosti otevřel také Andělíček, kde jsme během dvou hodin zaznamenali téměř 200 návštěvníků. Mnozí Sušičané tak poprvé navštívili tuto dominantu města i zevnitř. Díky několika desítkám dobrovolníků se podařilo připravit bohatý historicko kulturně duchovní program, ve kterém si každý mohl najít, co ho nejvíce zajímalo např. komentované prohlídky historika PhDr. Jana Lhotáka, koncerty žáků ZUŠ, sborů, skupiny Memento, biblické tance, zpěvy, verše, výstavy fotografií, liturgických předmětů... nebo jen využít chvíle ticha a nechat na sebe působit krásu a duchovní atmosféru těchto prostor. Mnozí se zájmem nahlédli i do jiných koutů jako jsou sakristie, kazatelna nebo kůr. Milým zážitkem byly varhanní minikoncerty Zdeňka Švelcha, žáka ZUŠ Sušice a primy gymnázia. text a foto nahoře AN, foto dole AS

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE:

ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE: ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE: 12. května 2014 do 17:00 příjezd účastníků a jejich ubytování 18:00-18:30 večeře všech účastníků 19:00 porada pedagogického doprovodu 1.patro DM žáci - osobní volno 22:00

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2014

Akce v Sušici a okolí leden 2014 Kašperské Hory Chanovice Chanovice 2.1. 4.1. 4.1., kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Bohoslužba Slavnost Matky Boží, P. Marie Hrad Kašperk, denně od 10:00 do 16:30 hodin Zimmí prohlídky hradu Kašperk tradiční

Více

Nařízení Města Velké Opatovice

Nařízení Města Velké Opatovice Nařízení Města Velké Opatovice TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA VELKÉ OPATOVCE Rada Města Velké Opatovice na svém zasedání dne 25.3.2013, Usnesením Č. 7/2013, rozhodla vydat na základě * 18 odst. 1 a 3 zákona Č. 455/1991

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/01/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 18. 8. 2015 Účinnost od: 18. 8. 2015 Platnost

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

REGIONÁLNÍ PRŮVODCI A ANIMÁTOŘI nová šance pro cestovní ruch v Pošumaví

REGIONÁLNÍ PRŮVODCI A ANIMÁTOŘI nová šance pro cestovní ruch v Pošumaví REGIONÁLNÍ PRŮVODCI A ANIMÁTOŘI nová šance pro cestovní ruch v Pošumaví Ing. Pavel Vondráček, Úhlava, o. p. s. REGIONÁLNÍ PRŮVODCI A ANIMÁTOŘI Projekt je spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Zpracovala: M. Daňhelová, provozní pracovnice dílny OBSAH 1. PRÁVNÍ STAV VÝTVARNÉ DÍLNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A VÝVOJ VÝTVARNÉ DÍLNY 3. PROVOZ

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince

V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince V Mladé Boleslavi proběhlo mistrovství ve vyprošťování, zvítězili hasiči z Třince 15.09.2016 18:00 Ve čtvrtek 15. září se v Mladé Boleslavi uskutečnilo VIII. Mistrovství Hasičského záchranného sboru České

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldorfský list Ročník 11. 9. 6. 2017, Brno 40. číslo KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas místo ČERVEN so 10. 6. Prezentace absolventských prací 9. třídy 9h čt 15. 6. Celodenní družinový výlet pá 16.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Hejnické slavnosti 2014

Hejnické slavnosti 2014 Hejnické slavnosti 2014 5. 6. července 2014 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz Vážení, s dovolením se na vás obracíme ve věci podpory Hejnických slavností a nabídky sponzorského

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více