Advokátní kancelář Krejčí & Růžková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Advokátní kancelář Krejčí & Růžková"

Transkript

1 Advokátní kancelář Krejčí & Růžková Advokáti: Mgr. Tomáš Krejčí, Mgr. Ivana Růžková Advokátní koncipienti: Mgr. Ivana Kadlecová, Mgr. Peter Teniak, Mgr. Petr Filippi, Mgr. Veronika Badurová Městský soud v Praze prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 10 ul. 28. pluku 1533/29b Praha 10 - Vršovice k sp. zn. 19 Nc 2263/2010 Spisová značka AK: 283/2010/Kr Žalobce: Občanské sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v Městské části Praha 2, IČ: , se sídlem Praha 2, Nové Město, Dittrichova 22, PSČ , adresa pro doručování Praha 28, P.O. BOX č. 80, PSČ právně zastoupený: Mgr. Tomášem Krejčím, advokátem, se sídlem Praha 1, Josefov, Pařížská 204/21 Žalovaný: Obchodní společnost BigMedia, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Praha 10, Donská 275, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka Návrh na vydání předběžného opatření podle ustanovení 74 odst. 1 ve spojení s ustanovením 76 odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu Vyjádření žalobce k odvolání žalovaného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 o nařízení předběžného opatření ze dne 29. září 2010, č.j. 19 Nc 2263/ DVOJMO Mgr. Tomáš Krejčí, advokát Praha 1, Josefov zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. osv Pařížská 204/21 IČ: , DIČ: CZ tel , , fax: bankovní účet č /2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2 I. Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl usnesením ze dne 29. září 2010, č.j. 19 Nc 2263/ , o nařízení předběžného opatření, a to tak, že ve výroku I. uložil žalovanému povinnost plnit ve prospěch žalobce v souladu se smlouvou o pronájmu reklamní plochy č Nám. Míru park pro reklamní kampaň v měsíci září a říjnu 2010, včetně tisku a umístění volebního poutače uzavřenou dne 24. srpna 2010, a to umožnit žalobci řádně užívat předmět smlouvy, tj. opětovně zajistí a umístí na reklamní plochu č Náměstí Míru park ode dne rozhodnutí soudu o návrhu na vydání předběžného opatření do dne 28. října 2010 volební poutač žalobce v souladu s předloženým grafickým vyobrazením, kdy v levé části poutače je vyobrazen písmeny bílé barvy text OSB v obrysu domu vyplněného modrou barvou a sluncem uprostřed obrysu domu, které je překryto písmenem O s na to navazujícím textem černé barvy Občané za spokojené bydlení spolu s internetovým odkazem dále s fotografiemi jednotlivých kandidátů ve střední části poutače v následujícím pořadí zleva doprava, a to Ing. Dan Richter, Michaela Mazancová, Ing. Daniel Kůta, Jana Pospíšilová, Ing. Martin Jírovec, a textem černé barvy Snížení nájmů, Privatizace bytů a textem modré barvy Volte spokojené bydlení v Praze 2 v pravé části volebního poutače, ve výroku II. soud uložil povinnost žalovanému zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení 3.120,- Kč k rukám právního zástupce žalobce, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Současně soud rozhodl ve výroku III. předmětného usnesení o povinnosti žalobce ve lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení podat k soudu návrh na zahájení řízení a ve výroku IV. rozhod o osvobození žalobce od placení soudního poplatku v celém rozsahu. II. Žalovaný podal dne 20. října 2010 proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 29. září 2010, č.j. 19 Nc 2263/ , o nařízení předběžného opatření, odvolání, neboť mimo jiné považuje předběžné opatření za nejasné a nesprávné z následujících důvodů: 1) Žalovaný po právu odstranil reklamní banner z důvodu jeho poškození. 2) Žalovaný odstoupil od smlouvy uzavřené ve formě potvrzené objednávky ze dne 24. srpna ) Nastalá situace zůstala nevyřešená. 4) Formulace předběžného opatření je pro žalovaného natolik nesrozumitelná, že ho nelze plnit (je uložena obecná povinnost plnit ve prospěch žalobce v souladu se smlouvou o pronájmu..., umožnit žalobci řádně užívat předmět smlouvy, reklamní plocha není blíže specifikována (pouze č Nám. Míru park), chybí předložené grafické vyobrazení atd.). Žalovaný současně ve svém odvolání uvádí, že se domnívá, že nebyla splněna podmínka nutnosti zatímní úpravy poměrů účastníků, neboť zůstalo nevyřešeno poškození reklamního banneru. Smlouva nemohla být plněna a navíc od ní bylo odstoupeno již dne 7. září II. Žalobce tímto podává vyjádření k odvolání žalovaného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 29. září 2010, č.j. 19 Nc 2263/ :

3 Žalobce na straně nájemce, uzavřel s žalovaným, na straně pronajímatele, na základě řádně akceptované objednávky ze dne 24. srpna 2010, smlouvu o pronájmu reklamní plochy č Náměstí Míru park pro reklamní kampaň v měsíci září a říjnu 2010, a to včetně tisku a umístění volebního poutače. Žalovaný se zavázel k plnění vyplývajícímu z občanskoprávního vztahu založeného předmětnou nájemní smlouvou, a to umožnit žalobci předmět nájmu, tj. reklamní plochu č , řádně užívat, a v souladu s příslušnou objednávkou reklamní kampaně vyrobit - vytisknout volební poutač žalobce a umístit ho na určeném místě reklamní ploše č Náměstí Míru park v období ode dne 1. září 2010 do dne 28. října 2010 v souvislosti s realizací volební kampaně žalobce, jakožto kandidující volební strany Občané za spokojené bydlení, pro nadcházející komunální volby do Zastupitelstva městské části Praha 2 konané ve dnech 15. a 16. října Žalobce tímto opětovně zdůrazňuje, že žalovaný porušil své povinnosti vyplývající z předmětné smlouvy o pronájmu reklamní plochy, když v rozporu s řádně potvrzenou objednávkou a uzavřenou smlouvou umístil volební poutač na reklamní plochu č až dne 3. září 2010 (na místo řádného plnění dne 1. září 2010) s tím, že dne 5. září 2010 bylo žalobcem zjištěno, že byl volební poutač odstraněn bez jeho vědomí z pronajaté reklamní plochy, a to v průběhu dnů 4. září 2010 až 5. září 2010, a do doby podání návrhu na vydání předběžného opatření nebyl žalovaným umístěn zpět na pronajatou reklamní plochu. Na základě zjištění žalobce ze dne 6. září 2010 byl volební poutač odstraněn žalovaným, a to z důvodu údajného poškození za účelem provedení opravy. Podle názoru žalobce však k poškození volebního poutače v takovém rozsahu, že by bylo nutné poutač odstranit za účelem provedení opravy, nedošlo. Žalobce dále uvádí, že sám na své náklady provedl opravu poutače, která spočívala pouze v opravě jednoho přeříznutého lanka, tedy v odstranění vady, která zjevně nebránila řádnému užívání předmětu nájmu a rozhodně nebyla takové povahy, že by volební poutač musel být následně odstraněn z reklamní plochy. Žalobce souhlasí s tvrzením žalovaného, že skutečně zůstalo nevyřešené poškození reklamního banneru, neboť žalovaný do současné doby stále žalobce neinformoval o způsobu a rozsahu poškození volebního poutače, pro které musel být tento poutač sejmut z reklamní plochy. Dne 7. září 2010 bylo žalobci skutečně žalovaným sděleno, že odstupuje od plnění objednávky, a to s okamžitou platností, ale jak již žalobce uvedl v návrhu, kterým se domáhal vydání předběžného opatřením, má za to, že odstoupení od smlouvy ze strany žalovaného je neplatné pro rozpor s ustanovením 48 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), které stanoví, že od smlouvy může účastník odstoupit, jen jestliže je to v tomto zákoně stanoveno nebo účastníky dohodnuto, ve spojení s ustanoveními 676 a násl. občanského zákoníku, ze kterých vyplývá, že nájem skoční uplynutím doby, na kterou byl sjednán, tudíž v tomto případě dne 28. října 2010, nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak, kdy k žádné dohodě mezi žalobcem a žalovaným nedošlo. Podle ustanovení 679 odst. 3 občanského zákoníku může pronajímatel kdykoliv odstoupit od smlouvy, užívá-li nájemce přes písemnou výstrahu pronajatou věc nebo trpí-li užívání věci takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda. Nejde-li o byt nebo nebytový prostor, může pronajímatel také odstoupit od smlouvy, jestliže nájemce, ač upomenut, nezaplatil splatné nájemné ani do splatnosti dalšího nájemného, a je-li tato doba kratší než tři měsíce, do tří měsíců. Žalovanému bylo ze strany žalobce opakovaně sděleno, naposledy dopisem ze dne 10. září 2010, že na řádném plnění z výše uvedené smlouvy žalobce trvá a v souvislosti s tím, byl žalovaný současně opakovaně vyzván k odstranění závadného stavu, a to k opětovnému umístění volebního poutače na smluveném místě

4 Žalobce považuje tvrzení žalovaného, že usnesení o nařízení předběžného opatření je nejasné a nesprávné, neboť Formulace předběžného opatření je pro žalovaného natolik nesrozumitelná, že ho nelze plnit (je uložena obecná povinnost plnit ve prospěch žalobce v souladu se smlouvou o pronájmu..., umožnit žalobci řádně užívat předmět smlouvy, reklamní plocha není blíže specifikována (pouze č Nám. Míru park), chybí předložené grafické vyobrazení atd.), za zcela účelové a bezpředmětné. Vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný již jednou podle shora uvedené smlouvy o pronájmu reklamní plochy č Nám. Míru park pro reklamní kampaň v měsíci září a říjnu 2010 ve prospěch žalobce plnil, a to dne 3. září 2010, tj. zajistil vyhotovení a umístění volebního poutače žalobce v souladu s grafickým vyobrazením popsaným v předběžném opatření na reklamní plochu č Náměstí Míru park, má žalobce za to, že formulace předběžného opatření je, a to zejména pro žalovaného, zcela srozumitelná a jasná, a to zejména i z důvodu, že při označení reklamní plochy č Nám. Míru park žalobce vycházel z objednávky připravené žalovaným, tudíž žalovanému musí být zřejmé, o kterou z jím pronajímaných reklamních ploch se jedná. Žalobce se rovněž ze stejného důvodu nedomnívá, že se jedná o obecně uloženou povinnost plnit ve prospěch žalobce v souladu se smlouvou o pronájmu..., umožnit žalobci řádně užívat předmět smlouvy, jak tvrdí žalovaný, a má za to, že je povinnost konkretizována dostatečně. Žalovaný se podle názoru žalobce od samého počátku snažil zmařit jak účel smlouvy o pronájmu reklamní plochy, tak i účel vydaného usnesení o nařízení předběžného opatření. Předmětné usnesení o nařízení předběžného opatření bylo žalovanému doručováno do datové schránky. Vzhledem k tomu, že byl žalovaný již ze strany žalobce o vydání usnesení informován, a bylo zřejmé, že se vyhýbá řádnému doručení, a dále z důvodu termínu konání komunálních voleb do Zastupitelstva městské části Praha 2, tj. ve dnech 15. a 16. října 2010, bylo nakonec žalovanému usnesení doručeno dne 4. října 2010 na základě žádosti ze strany žalobce prostřednictvím soudního vykonavatele, tak aby nebyl zmařen účel nařízeného předběžného opatření. Dne 6. října 2010 byl žalovaný vyzván právním zástupcem žalobce k plnění povinnosti uložené mu usnesením o nařízení předběžného opatření. Právní zástupce žalobce obdržel dne 7. října 2010 odpověď jednatele žalovaného, ve které uvádí, že probíhá nyní proces vedoucí ke znovuinstalování reklamní plachty. Máme k dispozici klientem odsouhlasený vizuál (co do obsahu i co do barevného provedení), tak aby o něm nebylo jakýchkoliv pochybností. Poškozená plachta bude na naše náklady znovu vytištěna a poté instalována. Termín instalace určený předběžným opatřením je z technických důvodů nevykonatelný.. Jak je patrné, není pochyb o tom, že žalovaný formulaci usnesení o předběžném opatření dostatečně rozuměl, a tudíž tvrzení žalovaného v odvolání ze dne 19. října 2010, že formulace předběžného opatření je pro žalovaného natolik nesrozumitelná, že ho nelze plnit, lze považovat na základě předchozí korespondence mezi žalobcem a žalovaným za zcela absurdní. Poté, co byl žalobce informován žalovaným o nemožnosti plnit řádně a včas, tj. ode dne doručení usnesení předběžného opatření, do dne 28. října 2010, tj. v souladu s nařízeným předběžným opatřením, a to z údajných důvodů technické povahy z důvodu obtížnosti provedení a výroby volebního poutače týkající se technického postupu, došel žalobce k závěru, že by dalším vyčkáváním došlo ke zmaření účelu uzavřené smlouvy mezi žalobcem a žalovaným, a nechal si zhotovit volební poutač (reklamní banner) u jiné společnosti, která výrobu zajistila cca za 3 hodiny. Tudíž žalobce, aby předešel další prodlevě s vyvěšením volebního poutače, navrhl dne 8. října 2010 žalovanému, aby vyvěsil v souladu se smlouvou o pronájmu reklamní plochy tento již zhotovený a připravený volební poutač. Právní zástupce žalovaného ještě téhož dne žalobci sdělil, že žalovaný s tímto postupem souhlasí a žádá, aby byl reklamní banner dodán do sídla žalovaného. Žalobce tedy neprodleně, tj. dne 8. října 2010 v 17,00 hodin, reklamní banner dodal do sídla žalovaného, což dokládá potvrzením o převzetí volebního poutače určeného pro opětovnou instalaci na

5 pronajatou reklamní plochu na náměstí Míru. Přesto ještě dne 11. října 2010 nebyl žalovaným volební poutač umístěn na vyhrazenou reklamní plochu, a tudíž byl opětovně dotázán, kdy dojde z jeho strany k nápravě, a to v souladu s předběžným opatřením a smlouvou o pronájmu reklamní plochy. Žalobci bylo dne 12. října 2010 sděleno, že reklamní banner doručený žalobcem, nebyl údajně v souladu s technickými požadavky na tisk, a proto byl žalovaný nucen počkat na banner, který měl objednaný. K opětovné instalaci ze strany žalovaného tudíž došlo až dne 12. října 2010 kolem 22,00 hodin, o čemž byl žalobce zpraven dne 13. října Současně však bylo žalobci ze strany právního zástupce žalovaného sděleno, že bohužel musí být během dnešního dne všechny reklamní bannery ze zábradlí v lokalitě Náměstí míru dočasně z technických důvodů demontovány. Našeho klienta o tom informoval technický ředitel společnosti BigBoard Praha, a.s., která je nájemcem předmětné reklamní plochy, pan George Kisugite. Jakmile dojde k opětovné instalaci, budeme Vás informovat.. V souvislosti s tímto sdělením považuje žalobce za nezbytné, soud informovat o skutečnosti, že jednatel žalovaného, pan Ing. Marek Pekárek, je současně členem představenstva společnosti BigBoard Praha, a.s., a tudíž jsou podle názoru žalobce na místě důvodné pochybnosti o tom, do jaké míry se jednalo o zcela nezávislé rozhodnutí společnosti BigBoard Praha, a.s. bez prosazení vlivu pana Ing. Marka Pekárka, jakožto člena statutárního orgánu společnosti s ohledem na předmětné usnesení o nařízení předběžného opatření a jeho výkon. Ze všech výše uvedených skutečností byl podle názoru žalobce v tomto případě dán důvod k tomu, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků řízení tak, aby do doby, než bude podána žaloba na plnění povinnosti ze smlouvy o pronájmu reklamní plochy č Náměstí Míru park pro reklamní kampaň v měsíci září a říjnu 2010, a to včetně tisku a umístění volebního poutače, a než bude o této žalobě pravomocně rozhodnuto Obvodním soudem pro Prahu 10, nedošlo ke škodě a další újmě na straně žalobce. Rovněž je patrné, že žalovaný předběžnému opatření zcela správně porozuměl a povinnost uložená předběžným opatřením byla dostatečně v usnesení o nařízení předběžného opatření specifikována, ale i přesto ze strany žalovaného docházelo k záměrným průtahům za účelem změření uložené povinnosti předběžným opatřením, a to zejména důvodu časového omezení plnění na období ode dne 4. října do dne 28. října V návrhu na předběžné opatření je třeba prokázat existenci potřeby zatímně upravit poměry účastníků, vyvstane-li naléhavá potřeba k ochraně zájmů účastníků. Ohledně samotného nároku však postačí, je-li osvědčen, tedy jeví-li se alespoň jako pravděpodobný. Není požadováno prokázání nároku, které přichází na řadu až při projednávání žaloby, a tudíž tvrzení žalovaného, že nebyla vyřešena záležitost týkající se odstranění poškozeného reklamního banneru a, podle názoru žalobce neplatného, odstoupení od smlouvy ze strany žalovaného, považuje žalobce za zcela bezpředmětné, neboť rozhodnutím o nařízení předběžného opatření není nahrazeno rozhodnutí ve věci samé a žalobce má za to, že ve svém návrhu na vydání předběžného opatření prokázal nutnost zatímní úpravy poměrů účastníků. Důkaz: ová korespondence mezi žalobcem a žalovaným, případně mezi jejich právními zástupci Potvrzení o převzetí reklamního banneru žalovaným III. Na nákladech právního zastoupení žalobce na žalovaném uplatňuje částku 2.300,- Kč plus zákonná 20-ti % daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. celkově částku 2.760,- Kč.

6 Kopie osvědčení o registraci Mgr. Tomáše Krejčího, advokáta, k dani z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je přiložena k tomuto podání. Náklady právního zastoupení představuje paušální odměna ve výši 2.000,- Kč podle ustanovení 10 odst. 3 a podle ustanovení 9 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, a paušální částka ve výši 300,- Kč na náhradu hotových výdajů spojených se dvěma úkony právní služby, podle ustanovení 13 odst. 3 advokátního tarifu. IV. Na základě výše uvedeného proto žalobce navrhuje, aby Městský soud v Praze jako soud odvolací po provedeném řízení vydal toto USNESENÍ: I. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 29. září 2010, č.j. 19 Nc 2263/ , o nařízení předběžného opatření, se potvrzuje. II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady odvolacího řízení na účet právního zástupce žalobce, Mgr. Tomáše Krejčího, advokáta, č /2700, který je veden u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., ve výši 2.760,- Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. V Praze dne 18. listopadu 2010 Mgr. Tomáš Krejčí advokát

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY115B841+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Vážená paní JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D Advokátní kancelář

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 46/2010-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 10821/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 164/SU/2012

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 89/2013-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/3937/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 54 Co 480/2014-226

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 54 Co 480/2014-226 54 Co 480/2014-226 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Čuhelové a soudců Mgr. Ivy Krejčířové a JUDr. Michala Ryšky v právní věci žalobce Statutární

Více

Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788]

Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788] Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788] Zajišťovací převod věcného práva Zajišťovací převod práva je bezúplatný a spočívá tom, že dlužník převede své právo (i právo věcné, včetně vlastnického) na věřitele

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a ze soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické o ústavní stížnosti stěžovatele

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta. 21 Cdo 2898/2005 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. P.,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 135 otázek a odpovědí z oblasti nájmu a podnájmu nebytových prostor zpracovaných na základě vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Nejvyššího

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

R O Z H O D N U T Í. 14 Kse 10/2011-117

R O Z H O D N U T Í. 14 Kse 10/2011-117 14 Kse 10/2011-117 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a členů JUDr. Zdeňka Novotného, JUDr. Ivety Glogrové, Mgr. Stanislava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více