VYBRANÉ PROCESUÁLNÍ ASPEKTY SPRÁVNÍHO (PŘESTUPKOVÉHO) PRÁVA V OPTICE UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ DOBRÉ SPRÁVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRANÉ PROCESUÁLNÍ ASPEKTY SPRÁVNÍHO (PŘESTUPKOVÉHO) PRÁVA V OPTICE UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ DOBRÉ SPRÁVY"

Transkript

1 Mgr. et Bc. Josef KŘÍHA odborný asistent, tajemník Katedry právních oborů a bezpečnostních studií Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice VYBRANÉ PROCESUÁLNÍ ASPEKTY SPRÁVNÍHO (PŘESTUPKOVÉHO) PRÁVA V OPTICE UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ DOBRÉ SPRÁVY Applying the principles of "good governance" in optics applications controversial and potentially corruption aspects in administrative law Úvod Samotným naplňováním principů dobré správy můžeme v obecné poloze rozumět abstraktně vyjádřené požadavky, které si kladou za cíl především zajistit řádné fungování veřejné správy v podmínkách a prostředí České republiky. Ve snaze detekovat existenci účinného legitimního rámce naznačeného fenoménu nelze nepřehlédnout existenci premisivní reflexe evropského správního práva, které mimo jiné uvozuje užší de lege lata analytický a syntetizující postih veřejnoprávního prostředí České republiky. Shora naznačený fenomén dobré správy není v národní účinné právní úpravě však jakkoliv pregnantně precizován. Z veřejnoprávního pohledu se jedná o právně neurčitý pojem, který je implementován v jednotlivých ustanoveních příslušných účinných zvláštních právních předpisů a to např. ad.a) v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ). ad.b) v zákoně č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VOP ) S ohledem k výše uvedenému poukazu je však na místě opětovně připomenout, že zákonodárce je ve shora uvedeném taxativním výčtu dílčích právních předpisů jakkoliv explicitně nedefinuje a ani nemá ambici se o jakékoliv rigorozní vymezení pojmosloví dobré správy pokoušet viz. ad. A) cit. výň. ustanovení 8 odst. 2 správního řádu Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy 1 nebo viz. ad. B) cit. výň. ustanovení 1 odst.1 zákona o VOP, tj. kdy Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům 1 POMAHAČ, R. Zásady správního řízení a evropské právo (K návrhu nového českého zákona o řízení před správními úřady). Evropské a mezinárodní právo, 2001, č. 3, s. 37 a

2 demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Je zcela neoddiskutovatelným faktem, že demonstrované právní normy z obecně proklamovaného principu dobré správy pouze vycházejí a pomáhají jej dále rozvíjet. Obdobný stav panuje jak na úrovni mezinárodní, tak i na úrovni národní apod. Viz. (rámcový přehled existujících doporučení a rezolucí) 2. Dobrá správa ve světle dokumentů Rady Evropy - teoretický exkurz Jednotlivé státy, respektive jejich vlády, mají přinejmenším politický závazek chovat se v souladu s těmito akceptovanými akty, a to i v případě, že sama Rada Evropy (dále jen RE ) neorganizuje kontrolu, či ani nevyžaduje, aby byly podávány zprávy o naplňování těchto dokumentů. Je samozřejmostí, že by měla být inspirací zejména pro národní - vnitrostátní legislativu a logicky i pro samotný výkon veřejné správy (tj. zabezpečení výkonu státní správy, samosprávy). Principy správního práva, jsou obsaženy ve shora uvedeném dokumentu RE, týkající se interakce mezi úřady a soukromými osobami. Zde lze nalézt jednotlivé komponenty principů, které můžeme aktuálně označit jako dobrá správa. Z nich je možné na té nejobecnější úrovni zmínit např. princip právnosti (zákonnosti), jednotného přístupu, subsidiarity, proporcionality, informovanosti a princip veřejné správy jako veřejné služby. Mezi další dokumenty, které však již o dobré správě neinformují holistickým způsobem, ale zaměřují se převážně na specifikaci jednotlivých dílčích fenomenologicky uchopených fragmentů, je třeba poukázat např. k: Rezoluci R (77) 31 Výboru ministrů o ochraně jednotlivce ve vztahu k úkonům správních orgánů v ní jsou obsaženy zásady, které by měly být aplikovány ve vztazích vykonavatel veřejné správy a adresát jeho veřejně mocenského působení. Zcela konkrétně je v ní zahrnuto právo jednotlivce (fyzické i právnické osoby) být slyšen. To v sobě zahrnuje právo podávat podklady k rozhodnutí a vyjadřovat se k nim. Dále je to přístup k informacím, respektive právo vyjádřit se ke všem podkladům rozhodným pro rozhodnutí před jeho vlastním vydáním. Následně je to právo být účasten jednání, požadavek na náležité odůvodnění správních aktů (rozhodnutí) a možnost podání opravných prostředků a obrany proti úkonům správních orgánů, které zasahují do práv nebo povinností jejich adresátů. Doporučení R (80) Výboru ministrů ohledně výkonu povinností dle vlastního volného uvážení se zaměřuje na ochranu práv, svobod a zájmů jednotlivců v těch případech, kdy je správní akt výsledkem uplatnění správního uvážení. Stanovuje základní limity při jeho použití a možnost jeho přezkumu. 122

3 Doporučení R (81) Výboru ministrů o přístupu k informacím v držení veřejných orgánů toto doporučení se věnuje otázce přístupu a poskytování informací, jako součásti požadavku otevřené a transparentní dobré veřejné správy. Doporučení R (84) Výboru ministrů ohledně veřejné odpovědnosti stanoví možnost náhrady škody při nesprávném úředním postupu vedoucím k vydání správního aktu. Doporučení R (87) Výboru ministrů o správních postupech ovlivňujících značné množství osob je to dále. Doporučení R (91) 10 Výboru ministrů o sdělování osobních údajů v držení veřejných orgánů třetím osobám, které vychází ze zásady a požadavku na respektování soukromí a ochrany osobních údajů. Doporučení R (2000) Výboru ministrů o postavení veřejných činitelů v Evropě a Doporučení Rec (2002) Výboru ministrů o kodexu chování veřejných činitelů. Jedná se zejména o povinnosti veřejných činitelů (zaměstnanců veřejné správy) postupovat v souladu s právními a etickými normami, nestrannosti, loajality, zdvořilosti, důvěryhodnosti a vyvarování se možnému střetu zájmů. Doporučení Rec (2003) Výboru ministrů o výkonu správních a soudních rozhodnutí v oblasti správního práva a Doporučení Rec(2004) Výboru ministrů o soudním přezkoumávání správních úkonů. Doporučení Rec (2007) o dobré veřejné správě Výše zmíněné akty RE se převážně zaměřují na jednotlivé dílčí aspekty výkonu veřejné správy jako dobré správy. Doporučení Rec (2007) o dobré veřejné správě nebo li good governance, přijaté dne na 999. schůzi náměstků ministrů si mimo jiné klade za cíl: Definovat základní právo na dobrou veřejnou správu. Dobrá správa je podle něj: Cílem, žádoucím stavem, který by měl být dosažen a udržen. Veřejná správa, která má být dobrou veřejnou správou je odrazem kvalitního, jasného, přehledného a pochopitelného zákonodárství. Veřejná správa musí plnit základní potřeby společnosti, podílet se na její správě, přičemž i přes její veřejněmocenský charakter musí vycházet z potřeby vyvážení a ochrany práv jednotlivců. Proto je kladen velký důraz na kontrolu kvality a efektivnosti výkonu veřejné správy a další prohlubování dobré správy. Dobrá veřejná správa je pak ve smyslu Dodatku k Doporučení (2007) definována skrze její jednotlivé součásti, označované nikoliv jako PRINCIPY, ale jako ZÁSADY dobré veřejné správy. 123

4 Těmito zásadami dle shora uvedeného doporučení jsou zásady zákonnosti (čl. 2), rovnoprávnosti (čl. 3), nestrannosti (čl. 4), proporcionality (čl. 5), právní jistoty (čl. 6), časové přiměřenosti (čl. 7), participace (čl. 8), úcty k soukromí (čl. 9) a transparentnosti (čl. 10). Jak výslovně stanoví čl. 1 Dodatku, v něm obsažený Kodex dobré veřejné správy (dále jen Kodex ) upravuje zásady a pravidla, jež by měly veřejné orgány aplikovat ve svých vztazích k soukromým osobám s cílem dosáhnout dobré veřejné správy. Pozn. autora: (srov. teoretická reflexe vnímání uplatňování principů dobré správy a poukazovaných zásad dobré veřejné správy ): 1) Zásada zákonnosti Veřejné orgány jsou povinny konat a postupovat v souladu s právem, mají dodržovat zákony, mezinárodní právo a obecné zásady, které řídí jejich organizaci, fungování a činnost. Nemají vydávat svévolná opatření, oproti tomu mají konat v souladu s pravidly, jež definují jejich pravomoci a postupy. Je zakázána svévole, a to i při využití správního uvážení. Své pravomoci vykonávají veřejné orgány pouze tehdy, když k tomu jsou zákonem oprávněny, a pouze za tím účelem, pro který jim tato pravomoc byla svěřena. 2) Zásada rovnoprávnosti Podle čl. 3 Kodexu jsou veřejné orgány povinny konat v souladu s touto zásadou. Naplňují ji tím, že jednají se soukromými osobami, které jsou ve stejné situaci stejným způsobem, nerozlišují přitom mezi soukromými osobami podle pohlaví, národnosti, vyznání či přesvědčení. Rozdíly v přístupu možné jsou, ale musí být objektivně ospravedlněny. 3) Zásada nestrannosti Ve smyslu této zásady mají veřejné orgány konat objektivně, pouze s ohledem na příslušnou záležitost, nezaujatě a mají zajistit, aby jednotliví veřejní činitelé vykonávali své povinnosti nestranně, bez ohledu na jejich vlastní osobní přesvědčení a zájmy. 4) Zásada proporcionality Opatření, která ovlivňují práva nebo zájmy soukromých osob mají být zaváděna jen tam, kde je to nutné, a to pouze v rozsahu požadovaném k dosažení žádoucího cíle. Přijatá opatření nesmějí být nepřiměřená. 5) Zásada právní jistoty V souladu s touto zásadou se nesmějí provádět retroaktivní opatření, vyjma právně ospravedlněných okolností. Veřejné orgány nemají ovlivňovat nezadatelná práva, nebo konečné právní situace, ledaže to vyžaduje veřejný zájem. Tam, kde jsou zaváděny nové povinnosti, může být nezbytné zavést dočasná opatření či umožnit přiměřenou lhůtu k tomu, aby takové povinnosti vstoupily v platnost. 6) Zásada konání v přiměřené časové lhůtě Tato zásada je stanovená čl. 7 Kodexu pouze obecně, a to tak, že veřejné orgány konají a plní své povinnosti v přiměřené časové lhůtě. 7) Zásada participace Podle čl. 8 Kodexu pokud nemusí být daná činnost prováděna neodkladně, poskytnou veřejné orgány soukromým osobám příležitost, a to vhodnými prostředky, k účasti na přípravě a zavádění správních rozhodnutí, jež ovlivňují jejich práva či zájmy. 8) Zásada úcty k soukromí Veřejné orgány mají úctu k soukromí, a to zejména při zpracovávání osobních dat. Pokud při tom používají elektronické prostředky, musí zajistit veškerá nezbytná opatření k zabezpečení soukromí. 2 2 POMAHAČ, R. a O. VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. Praha: C. H. Beck 2002, s

5 3. Základní teoretická východiska a konotační konsekvence uplatnění principů dobré správy Charakteristika shora naznačeného rámcového vymezení uvedeného v druhé subkapitole příspěvku nás může uvést k hlubší retrospektivě některých podstatných pojmotvorných prvků, souvisejících právě s uplatňováním a zejména faktickým naplňováním principů dobré správy. Osobně se přikláním rovněž k zastávaným názorovým proudům části odborné veřejnosti, zdůrazňujících celospolečenskou významnost fenoménu dobré správy, která zcela neoddiskutovatelně reflektuje potřebnost zajištění efektivního výkonu veřejné správy v kvalitativních konturách tzv. smíšeného modelu veřejné správy v souvislosti s realizací přenesené i samostatné působnosti. Aktuálně nelze však přehlédnout existenci terminologické rozmanitosti a variability poukazované oblasti. Kromě shora zmíněného základního pojmosloví a východisek, uvozujících abstraktní polohu princip, zásada jsou tu i pojmy jako metoda požadavek, pravidlo apod. V rámci časté výkladové interpretace se můžeme setkat s tendenční synonimizací poukazované terminologie, která zcela logicky vykazuje znaky vícevýznamovosti a to v kauzalitě neuvědomění si její složitosti a rozmanitosti. Samozřejmě nelze taktéž podcenit zájmovost rozlišování poznávací reflexe, která se může zájmově orientovat nejen na činnost teoreticko poznávací, ale i praxeologickou. Zcela logicky toto určení směru optiky poznávání je důležité i pro vymezení jeho předmětu, obsahu a jeho podstaty, jakož i vztahů mezi ostatními jevy, které je významné pro fenomenologické uchopení principů a zásad. Ve starších pramenech lze často detekovat přístupy, kdy princip se považoval za zásadu. V novějších filozofických slovnících a pramenech se princip (v abstraktní poloze) často vysvětluje jako základ, prvopočátek, vedoucí idea. Za zmínku stojí dále připomenout skutečnost, že starověká filosofie chápala princip (řecky arché ) jako původ a počátek nějaké skutečnosti, tj. něco, co ji vysvětluje 3. Uvažování o principech tak bylo zároveň uvažováním o původu a příčinách jsoucího, případně jednotlivých jevů a skutečností. Náleželo tak do oblasti první filosofie či metafysiky. Filosofický slovník Universum dále rozlišuje principy bytí ( ontologické nebo metafysické ), principy myšlení ( logické a epistemologické ) a principy vůle ( etické či praktické ). V logickém smyslu je princip centrálním a ústředním pojmem, základem systému (systém systému ), který představuje zobecnění a rozšíření určitého stavu na všechny jevy oblasti, z níž je daný princip abstrahovaný. Princip obsahuje nezbytně poznatky z určité oblasti, sjednocuje jiné v rámci systému z určitého hlediska. Vymezení obsahu a funkce principu je však i ve filozofické literatuře mnohovýznamový. Dle názoru odborné veřejnosti je potřebné rozlišovat principy na nejobecnější úrovni na rozdíl od zásad (direktiv) vycházejících z principu, které zcela logicky subsumují některé stránky, znaky, vlastnosti principu a vyjadřují požadované vlastnosti, vzory či normu. Osobně se přikláním na nepodceňování terminologické přesnosti a nezbytnosti rigorózního rozlišování mezi principy a zásadami. Tato pojmová stratifikace je podle mého názoru opodstatněná. Užívání a výkladová interpretace tohoto pojmosloví v užším pojetí, resp. neexistence 3 Viz srov. Filosofický slovník. Olomouc: FIN Heslo Princip Filosofický slovník Universum. Praha: Knižní klub Ottův slovník naučný, heslo Princip. Sv. 20, s

6 rozlišování a kategorizování pojmů princip a zásada ve světle jedinečnosti daných kauzalit souvisejících se zabezpečením výkonu veřejné správy může pro místně a věcně příslušné orgány veřejné správy, bezprostředně aplikující jednotlivé instituty správního (přestupkového) práva v rámci lex generalis či lex specialis optiky nežádoucím způsobem determinovat vytváření nežádoucích, zejména procesně orientovaných diskrepancí. Právě důkladná systematická analýza jednotlivých pojmosloví a východisek zcela odůvodnitelně vytváří příležitost nejen pro oblast teoreticko - právních disciplín, ale i oblast systémového zkoumání veřejné správy. 4 Samozřejmě, v případě jednoznačně určené hodnoty jednotlivého pojmosloví by se dosáhla i jednota v obsahovém vymezení a v praxeologickém používání s rovnoznačným obsahem a významem. Výsledkem tohoto zájmového zkoumání by mohlo přispět ke kvalifikované stratifikaci neabstraktních a neurčitých pojmů v níž by principy vyjadřovaly zákony a zákonitosti s holistickou platností pro všechny právní odvětví a z nich by se mohly sekundárně odvozovat právě shora naznačené právní zásady, či pravidla a požadavky apod. Pluralismus názorových proudů odborné veřejnosti je různorodý. Argumentační autorské parafráze části odborné veřejnosti jsou často zastávány stanoviska, které potvrzují přístup, tj. kdy oblast veřejné správy samozřejmě musí paradigmaticky vycházet z principů. Dále však tvrdí, že to však nejsou jen principy, které musí dobrá správa respektovat, ale je zde i celá řada dalších zásad nezbytných např. pro zajištění optimálního stavu veřejné správy a tedy i pro dobrou správu apod. Na opodstatněnost uplatňování principu dobré správy ukazuje ostatně i samotná empirie. Je to princip dlouhotrvající, historicky daný, protože jeho předobraz" vznikl a byl uplatňován dávno v minulosti. Zcela jednoznačně dobře spravovat je činnost, která je vyžadována v rámci každé oblasti společenského života 5. Dá se nazvat jako prioritní princip veřejné moci, od kterého by se měla odvíjet řada zásad, napomáhající jeho uplatňování či uskutečňování. Je to ostatně vrcholná meta, kterou musíme dosáhnout, pokud má určitá komunita dobře fungovat. Dále princip dobré správy je nezbytný pro dobré fungování společnosti, pro její prospěšnost, tak aby se občan v ní cítil dobře. Samozřejmě, abychom tohoto mohli dosáhnout, nutně musíme uplatňovat také prostředky, kterými to orgány veřejné správy zajistí. Ze strany pověřených úředních osob či kolegiálních orgánů obcí spravujících správní (přestupkovou) agendu mohou být z pohledu vrchnostenského občané často vnímáni spíše jako žadatelé, prosebníci a ne jako suverénní klienti. Na místě však stojí zdůraznit institucionální významnost činnosti Veřejného ochránce práv, který jako kontrolní organ sui generis zabezpečuje tzv. venkovní mechanismus kontroly - tj. zejména detekuje nesprávný úřední postup, ale i v rámci meritorních výstupů de lege ferenda upozorňuje zejména k existenci možných správněprávních diskrepancí aplikační veřejnoprávní praxe s tím, že taktéž navrhuje možná žádoucí opatření k nápravě a tím pomáhá zlepšovat zabezpečení činnosti veřejné správy 6. Účelem intervence ochránce je zcela logicky zlepšit služby poskytované občanům apod. Na místě je zapotřebí připomenout, že kauzální vztahovost občan veřejná správa, 4 ERNEKER, Jaroslav, Marie KRYBUSOVÁ a Lubomír PÁNA. Systémové aspekty veřejné správy. České Budě-jovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011, s Viz Sborník příspěvků pro Kancelář veřejného ochránce práv přednesených na pracovní konferenci Masarykova univerzita. Principy dobré správy. 1. vydání ISBN Viz Sborník příspěvků pro Kancelář veřejného ochránce práv přednesených na pracovní konferenci Masarykova univerzita. Principy dobré správy. 1. vydání ISBN

7 která je formována dlouhodobě, logicky vychází nejen z existence formálních, ale i neformálních pravidel. Je také neoddiskutovatelné, že právě harmonizované respektování uplatňování principů dobré správy žádoucím způsobem determinuje aplikaci formálně stanovených zásad správního trestání apod. Vzájemné respektování formálních a neformálních pravidel tímto přispívá ke kvalitativně spravování společnosti i k zvýšené transparentnosti konání orgánů veřejné správy. Jde vlastně o stanovení určitých mechanismů brzd a protiváhou stanovení pravidel fungování institucí a orgánů veřejné správy, definování jejich rolí i odpovědnosti. Důležitou součástí dobré správy je i to, aby správní úřady pravidelně vyhodnocovali způsoby svého fungování a přijímali metodická opatření k jejímu zkvalitňování. Obsahem takového hodnocení by měla být např. i kvalifikovaná vyhodnocování prověřovaných procesních postupů prvoinstančních správních orgánů v rámci subordinace pověřená úřední osoba vedoucí úředník, vedoucí úřadu, či žádoucí metodické usměrňování ze strany místně a věcně příslušného odvolacího orgánu či ústředního orgánu státní správy apod. Takováto pravidelná a profesionální kontrola zcela logicky přispívá k postupnému zlepšování a efektivnějšímu fungování veřejné správy Uplatňování principů dobré správy v terminologické optice Veřejného ochránce práv (dále jen ochránce ) Uplatňování principů dobré správy má zcela bezesporu významnost nejen pro samotnou teorii veřejné správy, její aplikační praxi, ale je významná i pro celospolečenský a politický život. Veřejná správa je samozřejmě důležitou součástí veřejných služeb, které jsou orientované na plnění funkcí státu. Mnohé z nich se bezprostředně týkají občana a to nejen jako objektu výkonu veřejné moci, ale jako subjektu práv, kterých se může občan dovolat či dovolávat právě prostřednictvím shora zmíněných dotčených orgánů veřejné správy. Veřejná správa ve své podstatě představuje správu veřejných záležitostí, která se realizuje jako projev výkonné moci ve státě. Pozn. autora (srov. teoretická reflexe vnímání uplatňování principů dobré správy ve světle postulátů ochránce a zásad správního trestání ) Veřejná správa - jako správa veřejných záležitostí - je správou ve veřejném zájmu, který má nadindividuální charakter. Jeho nositelem (garantem, realizátorem je sociální subjekt (např. veřejná správa jako instituce) 8, která vykonává, realizuje právem uloženou povinnost, a to ze svého právního postavení. Nebo-li z pohledu funkčního - v případě veřejné správy jde o výkonnou činnost státu jako základního veřejnoprávního subjektu, zabezpečovanou prostřednictvím jeho orgánů, jako i výkonnou činnost dalších veřejnoprávních subjektů při spravování veřejných záležitostí a realizovanou jako projev výkonné moci ve státě. 7 Viz Sborník příspěvků pro Kancelář veřejného ochránce práv přednesených na pracovní konferenci Masarykova univerzita. Principy dobré správy. 1. vydání ISBN ERNEKER, Jaroslav, M. KRYBUSOVÁ a L. PÁNA. Systémové aspekty veřejné správy. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011, s

8 Veřejná správa by měla respektovat určitě pravidla. Měly by být fungující, tak jak si občané představují. Především by měla být flexibilní, musí se umět přizpůsobit měnícím se potřebám hospodářského rozvoje a hlavně občanů. Musí se vyvíjet a modernizovat. Musí platit, že je konstituována na principu občanství. To znamená, že v občanské společnosti, která se snaží svůj občanský status upevnit a zdokonalit patří k nejzákladnějšímu principu veřejné správy princip subsidiarity, podle kterého se veřejné záležitosti primárně řeší v základní občanské komunitě a až v těch případech, v nichž místní síly nestačí, zasahují vyšší samosprávné orgány, nebo orgány státní správy v otázkách, které jsou jim zákonnou úpravou svěřeny do jejich pravomoci a působnosti. Dále musí podporovat spravedlivou společnost, která zajišťuje ochranu základních práv a svobod bez jakékoli diskriminace. Musí být efektivní, výkonná a dobře fungující. Jednoduše by měla býti dobrá. Podle Listiny základních práv EU, její čl. 41 je právo na řádnou správu základním právem. V rámci užšího teoreticko praxeologického diskurzu je zapotřebí poukázat k existenci tzv. desatera principů dobré správy ochránce a to viz níže: 1. Dodržování právního řádu Princip obsahuje povinnost úřadu postupovat v souladu s právním řádem ČR jako celkem a vykládat právní předpisy podle jejich smyslu, v souladu s principy dobré správy, s respektem ke stanoviskům nadřízeného úřadu a konstantní judikatuře soudů. Nadřízený úřad zavazuje k poskytovaní jednoznačných a srozumitelných právních stanovisek podřízeným úřadům. Úředníky zavazuje, aby využívali své pravomoci pouze k účelu, ke kterému jsou jim zákonem svěřeny a aby při užití správního uvážení zohledňovali výhradně objektivní kritéria a relevantní skutečnosti. 2. Nestrannost Princip požaduje rovné zacházení se všemi osobami, především aby všem byla dána možnost se vyjádřit. Pokud se úřad rozhodne k některému vyjádření v dalším řízeni nepřihlížet, vždy takový postup odůvodní. Stížnost osoby na konkrétního úředníka řeší zásadně jiný úředník, než proti kterému stížnost směřuje, a to na základě porovnaní tvrzeni obou stran a objektivně zjištěných skutečností. 3. Včasnost Princip zavazuje úřad vyřídit každé podání osoby v rozumném a přiměřeném čase bez zbytečných průtahů, případně vyrozumět osobu o důvodech prodlevy a předpokládaném termínu vydání rozhodnuti. Pokud může mít rozhodnutí úřadu vliv na výsledek jiného řízení, snaží se úřad rozhodnout ještě před ukončením tohoto jiného řízení. U řízeni zahajovaných z vlastního podnětu zahájí úřad řízení neodkladně poté, jakmile se dozví o důvodu pro jeho zahájení a dokončí ho v takovém čase, aby bylo plně dosaženo jeho účelu. 4. Předvídatelnost Princip požaduje po úřadu, aby rozhodoval shodně s tím, jak rozhodoval obdobné případy v minulosti, případně odůvodnil, proč se od své dosavadní praxe v konkrétním případě odchýlil. Úřad také používá v obdobných případech obdobné postupy. Při užití správního uvážení se úřad drží předem daných obecných měřítek a vychází ze spolehlivě zjištěných skutečností. Struktura důležitých dokumentů úřadu je ustálena tak, aby se osoby mohly v těchto dokumentech snadno orientovat. 5. Přesvědčivost Princip předpokládá, že úřad poskytuje osobě přiměřeně během řízení informace o zjištěných skutečnostech a o jejich povinnostech vůči úřadu 128

9 a informuje ji o svém budoucím postupu. Úředník přihlíží ve svém ústním a písemném vyjadřování ke komunikačním a intelektuálním schopnostem osoby. Každé rozhodnutí úřadu má přesvědčivé odůvodnění, kde jsou přehledně popsány všechny skutečnosti, ze kterých úřad při přijímaní rozhodnutí vycházel, dále způsob, jakým tyto skutečnosti zjistil, a u každé z nich je jednoznačně vysvětleno, jak ji úřad posoudil. Úřad poučí osobu v rozhodnutí o možnosti použiti opravných prostředků, a to včetně soudního přezkumu. Úřad podnikne účinné kroky k tomu, aby se osoba, již se rozhodnutí týká, o něm dozvěděla. 6. Přiměřenost Na základě tohoto principu úřad zohledňuje při uplatňování svých pravomoci mimořádnou situaci určité osoby a její oprávněné zájmy tak, aby jeho postup nebyl vůči této osobě nepřiměřeně tvrdý. Úřad se vždy snaží volit takové prostředky, které co nejméně zatěžují osoby zúčastněné na řízení a jsou vůči nim šetrně a hospodárně. Z možných řešení k dosažení účelu řízení upřednostňuje úřad to, které nejvíce respektuje práva a právem chráněné zájmy osob. Po osobách požaduje pouze takovou míru součinnosti, která je k dosažení účelu řízení nezbytně nutná. 7. Součinnost Podle tohoto principu úřad vždy usiluje o komplexní řešení problému osoby. Za tímto účelem naváže v případě potřeby kontakt s jinými úřady, případně zajistí vzájemnou komunikaci a předávání informaci mezi svými vlastními odbory či organizačními jednotkami. Úřad je důsledný a udržuje kontakt s každým konkrétním případem či problémem až do jeho faktického vyřešení. 8. Odpovědnost Princip požaduje po úřadu, aby se nevyhýbal posouzení předběžné otázky nebo přijetí rozhodnuti ve věci, která spadá do jeho působnosti. Ke všem námitkám a návrhům osob se úřad ve svém rozhodnuti jednoznačně vyjádří. V případě, že úřad udělá chybu, jasně a výslovně tuto chybu přizná, písemně se za ni osobě omluví a přijme účinná opatření k nápravě. 9. Otevřenost Princip, podle něhož úřad umožní osobám nahlížet do všech úředních dokumentů a pořizovat si jejich kopie. Toto oprávnění osob omezí pouze do té míry, jakou vyžaduje ochrana osobních údajů, soukromí, oprávněných zájmů jiných osob, utajovaných skutečností, obchodních tajemství nebo jiné zákonné limity. Úřad pečlivě dodržuje spisový pořádek a vede záznamy o příchozí a odchozí poště, takže je schopen jednotlivé dokumenty vyhledat. Na dokumentech úřadu je vždy uvedeno jméno úředníka, který dokument vypracoval, a telefonicky či ový kontakt na něj. Budova úřadu je vybavena informačním systémem, který umožňuje snadnou orientaci osob uvnitř a zaručuje možnost identifikace jednotlivých úředníků na jejich pracovištích. Úřední deska úřadu je umístěna na snadno dostupném místě, je zřetelně označena a přehledně členěna. 10. Vstřícnost Princip zavazuje úředníky, aby se chovali k osobám s respektem a zdvořilosti. Úřad se vždy snaží pomoci osobě dosáhnout cíle, který sleduje svým podáním, a teprve v případě, že to není možné, protože tomu braní zákon nebo oprávněný zájem jiné osoby, úřad podání odmítne. Úřad věnuje všem sdělením osob náležitou pozornost a na všechna podání řádně odpovídá, 129

10 130 s vyjímkou podaní opakovaných a nepřinášejících nové skutečnosti a podání anonymních 9. S ohledem k výše uvedenému taxativnímu výčtu dílčích principů, tzv. desateru dobré správy ochránce bych velice rád připomenul i teoretickou komparaci zásad správního trestání, které je založeno na vlastních základních zásadách. Zcela logicky obsah ustanovení 2 až 8 správního řádu má zásadní význam pro aplikaci a interpretaci správně právních procesních norem. Základní zásady umožňují výklad konkrétních zákonných ustanovení, ale také stanoví pravidla a podmínky, které musí být dodrženy každým správním orgánem v průběhu správního řízení. Např. dle ustanovení 177 správního řádu: Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje 10. Působení základních zásad činnosti správních orgánů je tedy mnohem širší než působnost správního řádu samotného. Podmínkou aplikace základních zásad je však absence ustanovení odpovídajících těmto zásadám ve zvláštním zákoně. Podle ustanovení 177 odst. 2: V případech, kdy správní orgán provádí úkony, na které se nevztahují části druhá a třetí tohoto zákona, postupuje obdobně podle části čtvrté. Z toho plyne, že působnost základních zásad plně dopadá na všechny formy činnosti veřejné správy, které správní řád upravuje, tedy vedle správního řízení také na postupy podle části čtvrté (vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení), na veřejnoprávní smlouvy podle části páté, na vydávání opatření obecné povahy podle části šesté a také na řešení stížností, jejichž úprava je začleněna do části sedmé. 11 Specifičnost opticity uplatňování principů a zásad ze strany dotčených orgánů veřejné správy je možné demonstrovat na níže uvedeném situačním příkladu v rámci aplikačního diskurzu: Situační příklad č. 1: Místně a věcně příslušnému správnímu orgánu byl ze strany policejního orgánu po důkladné realizaci daných procesních úkonů v rámci provedeného dokazování po vyhodnocení společenské škodlivosti odevzdán dle ustanovení 159a) odst.1a) zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní řád ) předkládaný skutkový děj, naplňující znaky skutkové podstaty přestupku dle ustanovení 49 odst.1c) zákona o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích ) podezřelého XX a YY, kterého se měli dopustit způsobem, kdy v rámci jeho prvotní charakteristiky a specifikace v určující době a místě dílem verbálně napadli oznamovatele ZZ, který byl statutárním zástupcem právnické osoby, tj. stavební firmy a u kterého v době před spácháním shora naznačeného protiprávního jednání vykonávali stanovený rozsah stavebně technických prácí. (Pozn. oznamovatel ZZ s výše uvedeným podezř. XX a YY měl mimo jiné rovněž nicotně upraven soukromoprávní vztah). Pan ZZ v době realizovaných naznačených stavebně technických prací neměl mimo jiné dostatečných prostředků na řádnou výplatu podezřelému XX a YY za odvedenou práci. Podezř. XX a podezř. YY tedy v rámci 9 Viz Sborník příspěvků pro Kancelář veřejného ochránce práv přednesených na pracovní konferenci Masarykova univerzita. Principy dobré správy. 1. vydání ISBN HORZINKOVÁ, Eva a Zdeněk FIALA. Správní právo hmotné: obecná část. Praha: Leges, s SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. 1.vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s

11 proaktivnosti navštívili pana ZZ v místě jeho trvalého bydliště s tím, že po něm osobně požadovali vyplacení ušlého výdělku. Oznamovatel ZZ toto opakovaně neakceptoval, kdy odmítl zaplatit finanční částku za vykonanou pracovní činnost podezř. XX a panu YY s upozorněním, že věc mohou řešit soukromoprávní cestou u místně a věcně příslušného soudu. V rámci vynuceného osobního jednání mělo také dle následného podnětu oznamovatele ZZ dojít dále před místem trvalého bydliště nejen ke slovnímu napadení, tak zejména přesně nespecifikovanému vydírání, kdy oznamovatel ZZ dle jeho subjektivního vyjádření byl přesvědčen, že se jedná o trestný čin. V rámci následného dokazování po řádném opakovaném poučení opakovaně specifikoval údajné vydírání. Z tohoto důvodu pan ZZ uplatnil i trestní oznámení. V rámci důkladně provedeného dokazování ze strany policejního orgánu byla situace důkazně nepřehledná. Tvrzení obsahovalo existenci daných procesních rozporů. Situaci prvotně šetřil místně a věcně příslušný policejní orgán, který v rámci využití aplikace ustanovení 158 odst. 3 zákona č.141/1961 trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní řád ) zahájil prvotně formou úředního záznamu, kdy formou jednotlivých protokolů podání vysvětlení či ÚZ i úkony v trestním řízení směřované k podezř. XX a YY. Jak již bylo naznačeno s ohledem k vyhodnocení společenské škodlivosti policejní orgán finálně neshledal však důvody pro zahájení trestního stíhání pro porušení ustanovení 175 trestného činu vydírání, kdy věc byla usnesením po řádném prošetření odevzdal místně a věcně příslušnému správnímu orgánu k případnému projednání přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení 49 odst.1c) zákona o přestupcích. Prvoinstanční správní orgán z důvodu opakovaného atakování procesního postupu policejního orgánu ze strany pana ZZ, opakovaně předkládal věc místně státnímu zástupci k vyjádření a stanovisku. Místně a věcně příslušný státní zástupce neměl jakýchkoliv výhrad proti využitému postupu shora uvedeného policejního orgánu, vyústěném v meritorní opatření (odevzdání věci dle ustanovení 159a) odst.1a) trestního řádu) správnímu orgánu k případnému projednání. Vyhodnocení fakultativních možností využití procesního postupu správního orgánu (viz situační přiklad č. 1) Věc byla následně místně a věcně příslušným správním orgánem v rámci jeho diskrečního potencionálu finálně odložena dle ustanovení 66 odst.3a) zákona o přestupcích z důvodu, kdy došlé oznámení ( 67 odst. 2) neodůvodňovalo zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci podle 71 (pozn. autora: srov. zásada rychlosti řízení, která vychází z ustanovení 6 odst. 1 správního řádu: Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností. Při řízení nesmí docházet ke zbytečným průtahům a účastníkům nesmí vznikat zbytečné náklady Dle ustanovení 6 odst. 2 správního řádu.: Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje 12.) Předkládaný skutkový děj 12 Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví. (2) Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený správní orgán i tehdy, nezahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední. 131

12 obsahoval jednoznačně dané procesní rozpory zúčastněných stran incidentu, které byly podrobně konstatovány v rámci kompletního spisového materiálu v souvislosti s realizovaným i procesními úkony dle trestního řádu policejním orgánem Ve věci byly místně a věcně příslušným správním orgánem zahájeny procesní úkony v souladu s jednotlivými ustanovením i zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) i z důvodu jednoznačně daných rozporů. Po opakovaně provedených procesních úkonech byla věc v zákonem stanovené lhůtě zastavena dle ustanovení 76 odst.1c) zákona o přestupcích z důvodu, kdy spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému z přestupku prokázáno. S ohledem k výše uvedené dílčí analýze je zapotřebí taktéž poukázat k variabilitě možných výkladových interpretací. V rámci využití tzv. diskrece místně a věcně příslušným správním orgánem je využití meritorního opatření odložení věci zákonné? a tudíž v souladu se zásadou hospodárnosti, procesní ekonomie apod.?. Je tento procesní postup možné považovat za legitimní? Je možné vycházet při odložení věci dle ustanovení 66 odst.3a) či 3g) z důvodu jednoznačně konstatovaných procesních rozporů, např. v rámci využití zásady in dubio pro reo a to ještě před zahájením správního řízení a věc nezahajovat dle jednotlivých ustanovení správního řádu a dalších zvláštních zákonů? Za potřebné je opětovně nezbytné poukázat k stanovisku ochránce (viz. případné porušení dílčího principu ochránce, tj. otevřenosti - vycházejícího z principu dobré správy 13 a předurčujícího znemožnění využití postavení účastníka řízení apod. Tj. možného výkladového rozporu mezi vnímáním fakticity uplatňování principů dobré správy ze strany ochránce a argumentace vycházející z dogmatické aplikace zákonných zásad správního trestání ve vztahu k naplnění hospodárnosti, účelnosti a procesní ekonomie ze strany správního orgánu apod. 5. Aplikační exkurz monitoring uplatňování principů dobré správy v konfrontaci eklektických ustanovení správního (přestupkového) práva a práva policejního V zájmu ambice demaskovat další možnou existenci diskrepantních faktorů poukazované veřejnoprávní oblasti (viz.zákonodárcem svěřené nástroje ochrany veřejného práva v oblasti správního (přestupkového) práva, kvalitativně determinujících fakticitu naplňování principů dobré správy, považuji tímto za potřebné úžeji poukázat k možným procesním aspektům a aplikačním polohám shora naznačené veřejnoprávní oblasti, které mohou dle mého názoru taktéž sui generis negativně či pozitivně determinovat holisticky chápanou realizaci uplatňování principů dobré správy a to ve vztahu vzájemné podpory, spolupráce a efektivní součinnosti státních orgánů, orgánů místní samosprávy, právnických a fyzických osob apod. Vzhledem ke snaze obohatit teoretickou část příspěvku o další dílčí praxeologicky zaměřený aplikační diskurz, bych tímto rád opětovně 13 Sborník stanovisek veřejného ochránce práv str (rok 2012). 132

13 poukázal i k existenci ustanovení 8 odst. 1 správního řádu, kde je mimo jiné dále explicitně zakotvena obecná zásada tzv. vzájemné spolupráce správních orgánů v zájmu dobré správy s tím, že správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby atd. Za další tzv. lex specialis normativně vnímanou formu spolupráce je možné též považovat tzv. procesní součinnost v rámci využívání institutu oznamování s ohledem k aplikaci ustanovení 58 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích ). Dle odst. 1 cit. ustanovení zákona o přestupcích státní orgány, orgány Policie České republiky a obce oznamují příslušným správním orgánům přestupky, o nichž se dozví, nejsou-li samy příslušny k jejich projednávání. V oznámení uvedou zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou. 14 Této oznamovací povinnosti pak odpovídá povinnost místně a věcně příslušných správních orgánů obcí I, II, či III (dále jen správní orgán ) typu přijímat tímto podněty k zahájení řízení z moci úřední (viz. aplikace ustanovení 42 odst. 1 správního řádu a 67 odst. 2 zákona o přestupcích apod.), tedy i řízení o přestupku (nejedná-li se o tzv. návrhové přestupky ). Kromě zmiňovaného ustanovení 58 odst. 1 zákona o přestupcích je však dle současné účinné právní úpravy v dané oblasti oznamovací povinnost upravena v dalších zvláštních zákonech, např. v ustanovení 10 odst. 2 zákona o obecní policii, dle něhož je strážník povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu. Dle odstavce 3 cit. ustanovení zákona o obecní policii musí být oznámení doloženo důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá. V aplikační veřejnopořádkové praxi může však ze strany dotčených orgánů obce a to např. obecní (městské) policie, potažmo správních orgánů docházet v průběhu poukazované správněpravní součinnosti k odlišnému vnímání faktičnosti kvalitativně relevantního využívání shora poukazovaného institutu oznamování konkrétních skutkový dějů různorodých protiprávních jednání, naplňujících znaky skutkové podstaty přestupku či jiného správního deliktu. Např. realizace oznamovací povinnosti ze strany strážníka obecní (městské) policie dle ustanovení 10 odst. 2 zákona o obecní policii, která se nachází v optice lex specialis k aplikaci ustanovení 58 odst. 1 zákona o přestupcích, může tímto vytvářet diskrepantně vychýlený procesní prostor, směřovaný např. k dogmatickému využívání, či zneužívání, nebo dokonce nadužívání institutu oznamování podezření orgánem obecní (městské) policie, směrem k správním orgánům bez předpokládané možnosti další procesní upotřebitelnosti dokládaných důvodů nebo důkazů o něž se podezření opírá pro účely dokazování před správním orgánem. Aplikační veřejnopořádková praxe často reflektuje názory, že příslušný institut oznamování dle ustanovení 10 odst. 2 zákona o obecní policii nemusí tímto jakkoliv reflektovat potřebnost ustanovení osoby konkrétního pachatele, tj. podezřelého přestupce, nemusí rovněž obsahovat jakékoliv relevantní skutečnosti, potřebné pro další dokazování před správním orgánem s tím, že právě správní orgány jsou však přesto povinny v souladu s uplatněním zásady oficiality se takovým oznámením zabývat. Na místě je s ohledem k teoretickým výstupům příspěvku připomenout aplikační vhled, uvozující 14 HORZINKOVÁ, Eva a Břetislav ČECHMÁNEK. Přestupky a správní trestání : právní úprava k dopl. vyd. Praha: Eurounion, s. 133

14 problematické naplnění taxativně zmíněného principu ochránce součinnost, tj. kdy podle tohoto principu úřad vždy usiluje o komplexní řešení problému osoby. Za tímto účelem naváže v případě potřeby kontakt s jinými úřady, případně zajistí vzájemnou komunikaci a předávání informaci mezi svými vlastními odbory či organizačními jednotkami. Úřad je důsledný a udržuje kontakt s každým konkrétním případem či problémem až do jeho faktického vyřešení. Zcela logicky z důvodu možné neúplnosti necelistvosti oznamování místně a věcně příslušnému správnímu orgánu ze strany místně a věcně příslušných orgánů obecní policie v rámci využití ustanovení 10 odst. 2 zákona o obecní policii může tento do 60 dnů od oznámení podezření ze strany orgánu obecní (městské) policie v případě, že se nepodaří zjistit skutečnosti, odůvodňující zahájení řízení vůči určité osobě legitimně přistoupit k následné realizaci meritorního opatření, tj. odložení věci dle ustanovení 66 odst. 3 písm. g) zákona o přestupcích, či využití aplikace ustanovení 66 odst.3a) zákona o přestupcích, kdy správní orgán může věc na základě využití meritorní diskrece odložit, jestliže došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci apod. na místě bych rád poukázal k neexistenci možnosti využití zákonného ustanovení 59 zákona o přestupcích (toto ustanovení umožňuje zákonnou legitimaci výlučně orgánu Policie ČR, tj. institucionálně vymezenému policejnímu orgánu). Interpretační volnost může být spatřována i k orgánu obecní (městské) policie, tj. orgánu obce, které je vnímáno v intencích aplikace ustanovení 1 zákona o obecní policii. Ovšem oznamování dle ustanovení 10 odst. 2 zákona o obecní policii je vnímáno jako oznamování strážníkem obecní (městské) police ne orgánem obce. Stranou nezbývá taktéž interpretační variabilita případného dogmatického využívání procesního potencionálu institutu oznamování s poukazem k aplikaci ustanovení 58 zákona o přestupcích ze strany místně a věcně příslušných policejních orgánů, která v případě formálně dogmatického uplatňování má předpoklady taktéž dílem determinovat kvalitativní stránku potřebné procesní součinnosti, směřované k správnímu orgánu, např. v oblasti zajišťování podkladů a důkazů v rámci tzv. nezbytného šetření a to ať už se jedná např. o protiprávní jednání, naplňující znaky přestupků projednávané z moci úřední či přestupky tzv. návrhové apod. Vzhledem k výše uvedenému, bych tímto rád poukázal i k existenci odstavce druhého cit. ustanovení přestupkového zákona, kdy oznamuje-li přestupky příslušným správním orgánům orgán policie a jedná-li se o přestupky a) proti veřejnému pořádku, b) proti občanskému soužití, nasvědčují-li okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo k ublížení na zdraví, c) proti majetku, d) proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, e) proti pořádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy v působnosti Policie České republiky, f) uvedené v 29 odst. 1 písm. g), 30 odst. 1 písm. d) až j) a 35 odst. 1 písm. f), učiní orgán policie nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem apod. V případě výkladového dogmatismu ze strany aplikujícího policejního orgánu, plně absorbujícího shora naznačený procesuální potencionál, lze legitimně vymezit možnost tendenčně směřovaného nežádoucího tlumení realizace tzv. nezbytného šetření ze strany místně a věcně příslušného policejního orgánu, určeného pro další dokazování před správním orgánem, např. v případě spáchání protiprávního jednání, naplňujícího znaky skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení 49 odst. 1c) zákona o přestupcích, kdy nenasvědčovaly okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo 134

15 k ublížení na zdraví apod. Místně a věcně příslušný policejní orgán by mohl tedy v případě zajišťování podkladů a důkazů v rámci šetření přestupků toto v rozporu s celospolečenským požadavkem, souvisejícím s uplatňováním kvalifikované procesní součinnosti v rámci využívání institutu oznamování směrem k správnímu orgánu omezovat nežádoucím způsobem na minimum, ať už se jedná o přestupky projednávané z moci úřední či přestupky návrhové apod. Možná kolize celospolečenského zájmu může pak spočívat ve faktické procesní nemožnosti řádného uplatnění obhajovacího práva účastníků řízení, tj. zejména tam, kde nebyly důkladně provedeny např. neodkladné a neopakovatelné úkony, např. neexistence ohledání místa činu, či nerealizace řádně provedených služebních úkonů (viz nedostatečné využití jednotlivých aplikací zákona č.273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Policii ČR ) 15 v rámci realizace svěřených oprávnění v souvislosti s realizací služebních úkonů či zákroků apod., které rovněž vytváří diskrepantně vychýlený prostor pro následnou ztíženou polohu řádného skutkového objasnění věci, včetně ztížené fakticity uplatnění práv účastníků řízení (viz. účastník řízení - navrhovatel se odůvodněně spoléhá na řádné provedení tzv. nezbytného šetření ze strany policejního orgánu, nezbytného pro další dokazování před správním orgánem apod. (Pozn. autora srov. legitimitu postavení účastníka řízení, tj. kdo může ve správním řízení aktivně vystupovat, vyjadřovat své názory, navrhovat důkazy, případně se proti rozhodnutí odvolat a využívat dalších tzv. procesních práv). Souhrnně se tyto subjekty označují právě jako účastníci řízení. Základní okruh účastníků správních řízení vymezuje správní řád v ustanovení 27 správního řádu, kdy účastníky řízení (dále jen "účastník") jsou a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají. V odst. 2 účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. V odst. 3 účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, mají postavení účastníků podle odstavce 2, ledaže jim má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení účastníků podle odstavce 1. V rámci shora naznačeného bych rád nastínil aktuálně dílčí monitoring vybraných diskrepancí správního (přestupkového) práva s odkazem k lex generalis a lex specialis postihu, mimo jiné znemožňujícího plnoprávnou účast veřejnosti na daném druhu správního (přestupkového) řízení a to s poukazem k aplikaci ustanovení 72 zákona o přestupcích, kdy v řízení o přestupku jsou účastníky řízení: a) obviněný z přestupku, b) poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem, c) vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci, d) navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku podle 68 odst. 1 přestupkového zákona. Vzhledem k naznačenému vnímání poškozeného z pohledu aplikací lex generalis a lex specialis norem správního (přestupkového) práva je zapotřebí připomenout 15 FILÁK, Antonín, Jan BRÁZDA, Martin BOHMAN, Josef HRUDKA, Pavel VOPRŠAL a David ZÁMEK. Zákon o Policii České republiky s komentářem: podle právního stavu k vyd. Praha: Police history, s

16 skutečnost, kdy daný procesní postup místně a věcně příslušných úředních osob či kolegiálních orgánů konkrétních správních orgánů akcentujících užší definování postavení účastníka řízení s ohledem k aplikaci ustanovení 72 zákona o přestupcích může odůvodňovat iniciaci nežádoucích stížností, včetně nadbytečného uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci daného typu správního řízení, plně předpokládající argumentaci využití procesního práva, které je upíráno v rámci neexistence poukazovaného přiznání postavení účastníka řízení bez možnosti např. nahlížet do spisů, vyrozumění ze strany místně a věcně příslušného správního orgánu o výsledku přestupkového řízení apod. Z pohledu zúčastněných stran se může tento aplikační postih jevit jako diskriminující. Pro názorný přehled bych rovněž připomenul i vybranou kazuistiku zpracovávanou mimo jiné Veřejným ochráncem práv, pod jeho č.j. VOP 1964/2007 ). Viz kasuistika ochránce příklad č. 2 Snad případ pana R. z Poříčí nad Sázavou, který se také obrátil na veřejného ochránce práv, pomůže najít i pro ostatní podobně postižené důstojnější řešení. Ochránce zjistil, že lidé poškození přestupkem mají mnohdy v přestupkovém řízení postavení pouhého svědka a nikoli účastníka řízení. To by jim zaručilo příslušná práva, jako je např. nahlížení do spisu, vyrozumění o výsledku přestupkového řízení apod. Zákon o přestupcích totiž říká, že účastníkem řízení jsou poškozené osoby pouze v těch případech, kdy jim byla přestupkem způsobena majetková škoda a v přestupkovém řízení uplatnili nárok na její náhradu. Správní orgány pak ve svém výkladu odlišovaly majetkovou škodu a škodu na zdraví - tu nepovažovaly za majetkovou škodu a poškozeným odepřely právo být účastníkem řízení. Ochránce se setkal s případy, kdy postiženou osobu správní orgán vůbec nepovažoval za poškozeného. A to i přesto, že způsobená újma na zdraví vedla k lékařem potvrzené pracovní neschopnosti, čímž postiženému vznikla ztráta na výdělku. Ochránce takový výklad zákona odmítl s tím, že je zjevné, že škoda spočívající ve ztrátě výdělku je újmou, která se projevuje v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná v penězích. Jde tedy o majetkovou škodu. Podobně se vyjádřil i Nejvyšší soud. Protože byl nesprávný postup zjištěn u více správních orgánů, obrátil se ochránce na Ministerstvo vnitra s návrhem, aby postup podřízených úřadů metodicky usměrnilo. Ministerstvo ochránce následně informovalo, že ztrátu výdělku vždy považovalo za majetkovou škodu podle přestupkového zákona a tuto skutečnost připomenuli zástupcům krajských úřadů. 16 Vyhodnocení fakultativních možností využití procesního postupu správního orgánu (viz kasuistika příklad č. 2 ochránce) V zájmu optimalizace naplňování principu dobré správy - viz. dílčí princip ochránce přesvědčivost lze s ohledem k využití aplikace ustanovení 72 zákona o přestupcích předejít ze strany správního orgánu často oprávněnému administrativnímu ataku osob, které se mnohdy oprávněně cítí být dotčeni na svých právech s ohledem k neexistenci přiznaní legitimního statusu účastníka řízení předejít v lex specialis pohledu např. ze strany správního orgánu proaktivním využitím aplikace ustanovení 67 odst. 4 zákona o přestupcích, tj. realizaci možného 16 Viz kasuistika Veřejného ochránce práv vedené pod č.j. VOP 1964/

17 vyrozumění o využití daného procesního postupu správního orgánu, který nevyplývá z procesního postavení účastníka řízení, ale postavení oznamovatele předkládaného skutkového děje. Závěr S poukazem k tématickému rozhraní příspěvku sledujícího ambici širšího teoretického vhledu, reflektujícího základní východiska, pojmosloví a konsekvence uplatňování a naplnění principů dobré správy v souvislosti se zabezpečením ochrany veřejného práva v rámci zabezpečení zájmově určených segmentů výkonu veřejné správy byl rovněž formou aplikačního diskurzu demonstrován užší praxeologický postih vybraných hmotněprávních a zejména procesuálních vazeb jednotlivých institutů správního (přestupkového) práva, včetně monitoringu existujících nástrojů dotčených veřejnoprávních subjektů, ale i možných diskrepantních konotací správního (přestupkového) práva, které mají potencionál žádoucím či nežádoucím způsobem determinovat kvalitativní stránku uplatňování a zejména faktického naplňování principů dobré správy. V rámci dílčích a zevšeobecňujících výstupů byl osvětlen teoretický a eklekticky orientovaný aplikační diskurs, který tématicky odráží rozmanitost a výkladovou variabilitu uplatňování správně právních zásad a principů dobré správy. Na rozšiřujících kasuistikách (oblast lex generalis a lex specialis postihu) jednotlivých institutů správního (přestupkového) práva byly dílčím a zevšeobecňujícím způsobem naznačeny limity možného procesního postupu místně a věcně příslušného správního orgánu, které musí být nejen v souladu s formálními zákonnými požadavky, ale zároveň by měly subsumovat i neformální principiální hlediska výkonu veřejné správy, označované jako principy dobré správy. Uplatňováním těchto principů se vytváří další nástroje zabraňujících případné účelovosti, svévoli, vyhýbavosti, liknavosti, neefektivnosti postupu v rámci kompetenčního meritorního rozhodování správního orgánu v rámci aplikačních interpretací jednotlivých ustanovení správního (přestupkového) práva apod. Literatura ERNEKER, Jaroslav, Marie KRYBUSOVÁ a Lubomír PÁNA. Systémové aspekty veřejné správy. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, s. ISBN FILÁK, Antonín, Jan BRÁZDA, Martin BOHMAN, Josef HRUDKA, Pavel VOPRŠAL a David ZÁMEK. Zákon o Policii České republiky s komentářem: podle právního stavu k vyd. Praha: Police history, s. ISBN HORZINKOVÁ, Eva a Zdeněk FIALA. Správní právo hmotné : obecná část. Praha: Leges, s. ISBN HORZINKOVÁ, Eva a Břetislav ČECHMÁNEK. Přestupky a správní trestání : právní úprava k dopl. vyd. Praha: Eurounion, s. ISBN

18 HRUDKA, Josef, David ZÁMEK a kol. Organizace a činnost policejních služeb: stav k Praha: Police history, s. ISBN KAVAN, Š. a J. NEŠKODNÁ. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve vztahu k bezpečnostnímu vzdělávání Košice: Vysoká škola bezpečnostního manažérstva v Košiciach, Zborník príspevkov z 3.medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečné Slovensko a Európska Únia november 2009, Košická Belá. 381 s. ISBN KŘÍHA, Josef. Ochrana místních záležitostí veřejného pořádku v intencích strategie Community policing vybrané interpretační souvislosti. České Budějovice: Auspicia. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2009, 150 s. ISSN SVATOŠ, R. Kriminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2012, 267 s. ISBN: Další zdroje Vybrané dokumenty Rady Evropy k problematice dobré veřejné správy Usnesení (77)31Výboru ministrů (o ochraně jednotlivce ve vztahu k úkonům správních orgánů). Doporučení R(80)2 Výboru ministrů (ohledně výkonu povinností dle vlastního volného uvážení ze strany správních orgánů). Doporučení R(81)19 Výboru ministrů (o přístupu k informacím v držení veřejných orgánů). Doporučení R(84)15 Výboru ministrů (ohledně veřejné odpovědnosti). Doporučení R(87)16 Výboru ministrů (o správních postupech ovlivňujících značné množství osob). Doporučení R(91)10 Výboru ministrů (o sdělování osobních údajů v držení veřejných orgánů třetím osobám). Doporučení R(2000)6 Výboru ministrů (o postavení veřejných činitelů v Evropě). Doporučení R(2000)10 Výboru ministrů (o kodexech chování pro veřejné činitele). Doporučení Rec(2002)2 Výboru ministrů (o přístupu k oficiálním dokumentům). Doporučení Rec(2003)16 Výboru ministrů (o výkonu správních a soudních rozhodnutí). Doporučení Rec(2004)20 Výboru ministrů (o soudní revizi správních úkonů). ANOTACE Primárním cílem příspěvku je za využití analytického a syntetizujícího postihu formou de lege lata a de lege ferenda optiky dílem teoretickým a dílem praxeologickým detekovat existenci možných diskrepantních variabilit zájmově určených hmotněprávních a procesněprávních institutů správního (přestupkového) práva, které mohou sui generis dílem determinovat naplnění optimalizace procesů 138

19 správního trestání v rámci uplatňování principů dobré správy v souvislosti s ochranou veřejného práva v rámci zabezpečení výkonu samostatné a přenesené působnosti místně a věcně příslušnými správními orgány. Klíčová slova správa. Správní právo, přestupkové právo, správní řízení, správní orgán, dobrá ANNOTATION The primary aim of this paper is a theoretical way, in the form of analytical de lege lata and de lege ferenda recourse to detect the existence of possible discrepancy variability substantive, procedural institutes of public interest-designed tools of administrative law that can "sui generis" undesirably absorb corruption aspects of nature that determines the facticity, effectiveness of the principles of "good governance" in the security agenda municipal administrative law I, II, III. type. Keywords Public interest, collegial body, authorized official, administrative proceedings. Kontaktní adresa Mgr. et Bc. Josef KŘÍHA Katedra právní oborů a bezpečnostních studií Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 4/6, České Budějovice tel.:

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění z.č. 413/2005 Sb., z.č. 384/2008 Sb., z.č. 7/2009 Sb., z.č. 227/2009 Sb. (výňatek, s přiřazenými názvy příslušných zásad, resp. principů ) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování v chodu záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (úče

SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování v chodu záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (úče ÚVOD DO VEŘEJNÉ SPRÁVY Přednáška č. 1 VEŘEJNÁ SPRÁVA,, POJEM, CHARAKTERISTIKA PrF MU, září 2012 petr průcha, 2012 SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování

Více

Soubor obecných standardů pro činnost veřejné správy Obsažený v právu i praxi Jsou postupy a mechanismy opírajíci se o odpovédnost

Soubor obecných standardů pro činnost veřejné správy Obsažený v právu i praxi Jsou postupy a mechanismy opírajíci se o odpovédnost Soubor obecných standardů pro činnost veřejné správy Obsažený v právu i praxi Jsou postupy a mechanismy opírajíci se o odpovédnost neformalizované evropské správní právo (neformalizované aquis communautaire)

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Správní dozor a obdobné činnosti. Olga Pouperová

Správní dozor a obdobné činnosti. Olga Pouperová Správní dozor a obdobné činnosti Olga Pouperová Osnova přednášky: Pojem dozor, dohled, kontrola Systematika kontroly v souvislosti s VS Správní dozor Obdobné činnosti Kontrola, dozor, dohled Činnost spočívající

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 16774/2010-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Traplová TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.traplova@mze.cz ADRESA:

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 4 SPRÁVNÍHO ŘÁDU) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu,

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů Osnova SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 11: VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ, SDĚLENÍ STÍŽNOST JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Tento etický kodex zaměstnanců KHS je vydáván v návaznosti na usnesení vlády č. 270 ze dne 21. 3. 2001 a č. 331 ze dne 9.5.2012 a v souladu s příkazem ministra zdravotnictví 26/2012 ze dne 24. 8. 2012.

Více

Povinnost iniciativy. (základní povinnost policisty a zaměstnance policie) Zpracoval: JUDr. Josef Hrudka

Povinnost iniciativy. (základní povinnost policisty a zaměstnance policie) Zpracoval: JUDr. Josef Hrudka Povinnost iniciativy (základní povinnost policisty a zaměstnance policie) Zpracoval: JUDr. Josef Hrudka Obecně povinnosti Předem stanovený souhrn činností, chování, jednání a vystupování, který povinná

Více

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů Městský úřad Doksy Městská policie Doksy Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů vnitřní směrnice č. 2/2012 Rozdělovník: starostka místostarosta tajemník MěÚ vedoucí odborů velitel MP POČET

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

Koncepty dobrého vládnutí. Good Governance. Osnova

Koncepty dobrého vládnutí. Good Governance. Osnova Koncepty dobrého vládnutí Lukáš Wagenknecht Good Osnova Standardy a mezinárodní dobrá praxe Hlavní nástroj Good Koncepty dobrého vládnutí 2 1 Dobré vládnutí a dobrá správa Reakce na špatné vládnutí Koncepty

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky

Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky Konsolidované znění Přijaté rozhodnutím správní rady MB/11/2008 ze dne 14. února 2008 Pozměněno rozhodnutím správní rady MB/21/2013

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Právo na dobrou správu

Právo na dobrou správu Právo na dobrou správu Pojem dobré správy v moderním demokratickém státě se od správních úřadů se očekává víc než jen dodržování zákonů očekává se určitá kvalita správní činnosti vyjádřená v jasně definovaných

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování jiné postavení než obce a města, která dělená nejsou. Obecně platí, že městské části,

Více

Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu.

Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. 1. Co je to trestní oznámení? Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. Trestní oznámení lze učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

S t a n o v i s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 11/2010. Vyřizování stížností na člena zastupitelstva obce

S t a n o v i s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 11/2010. Vyřizování stížností na člena zastupitelstva obce S t a n o v i s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 11/2010 Označení stanoviska: Právní předpis: Vyřizování stížností na člena zastupitelstva obce zákon č. 128/2000 Sb.,

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE...

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... 1 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 7 Tento kontrolní řád stanovuje zásady kontrolní činnosti, prováděné jak v rámci samostatné působnosti,

Více

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Příloha č. 2 k zápisu z 26. 3. 2010 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Výklad

Více

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Sekce ochrany přírody a krajiny, Právní oddělení pro veřejnou správu Český les, 10. dubna 2015 Obsah

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Název projektu: Zavádění principů Smart Administration do řízení a rozvoje lidských zdrojů městského úřadu v Rosicích Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/57.00020 Příjemce

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Jan Strnad Tento materiál obsahuje přehled povinností poskytovatelů uvedených v dotyčných paragrafech, tedy povinnosti vztahující se primárně

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování Sekce pro státní službu MV Praha

Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování Sekce pro státní službu MV Praha Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování 7. 12. 2015 Sekce pro státní službu MV Praha Právní rámec Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Filip Dienstbier SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (8) PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ Filip Dienstbier Téma přednášky Správní řízení podle zvláštních předpisů 1. Správní řád a zvláštní předpisy 2. Řízení o přestupcích 3. Řízení podle stavebního

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

KULATÝ STŮL. s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů

KULATÝ STŮL. s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů KULATÝ STŮL s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů Josef CHÝLE místopředseda Sekce veřejných zakázek V Brně dne 6. 10. 2016

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 7. října 2016 Č.j.: 659/SJP/2016 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 9/2016 kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Správy jeskyní České

Více

Správní akty Pojem správního aktu V české nauce pojem správní akt chápán dvěma způsoby 1) v širším slova smyslu: : označení pro veškeré mocenské právně závazné akty vydávané na základě zákona orgány veřejné

Více

Osnovy správní právo:

Osnovy správní právo: Osnovy správní právo: 1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva. (2 hodiny:

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního práva:

Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního práva: Správní delikty právnických osob a správní delikty smíšené povahy Proč je třeba trestat právnické osoby? obtíže spojené s trestáním právnických osob - dilema odpovědnosti za společenské zlo - zásada trestního

Více

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ V návaznosti na usnesení vlády č. 270 ze dne 21.03.2001 a za účelem stanovení žádoucích standardů chování všech zaměstnanců Úřadu městyse Buchlovice a informování veřejnosti o chování, jež je oprávněna

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 30. května 2016 č. 474 STANOVISKO VLÁDY

Příloha usnesení vlády ze dne 30. května 2016 č. 474 STANOVISKO VLÁDY Příloha usnesení vlády ze dne 30. května 2016 č. 474 STANOVISKO VLÁDY k návrhu poslance Andrej Babiše na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

Návrh na projednání přestupku

Návrh na projednání přestupku Návrh na projednání přestupku Pojmenování životní situace Návrh na projednání přestupku dle 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Základní informace k životní situaci

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Vymezení organizace a realizace činnosti veřejné správy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Vymezení organizace a realizace činnosti veřejné správy Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_04_CZSŘ_4.04_ Záruky zákonnosti ve veřejné správě NKÚ, Ombudsman Střední odborná

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ

DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad štolou 936/3, IČ: 00007064, zastoupená

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Název školy SOŠ InterDact s.r.o. Most Autor Bc. Ilona Vébrová Název šablony V/2_Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Prameny správního práva. Olga Pouperová

Prameny správního práva. Olga Pouperová Prameny správního práva Olga Pouperová Prameny práva Ve formálním smyslu pouze psané právo (právní předpisy, tzn. obecně závazné předpisy) normativní právní akty + některé mezinárodní smlouvy V materiálním

Více

Mezinárodní asociace prokurátorů

Mezinárodní asociace prokurátorů Mezinárodní asociace prokurátorů Standardy profesionální odpovědnosti a prohlášení základních povinností a práv prokurátorů přijaté Mezinárodní asociací prokurátorů dne 23. dubna 1999 ÚVOD Mezinárodní

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy 5, zn.: KO-0021 1 j.: 00217-8/2014-ERU v dne 29. 2014 R ZH DNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více