VYBRANÉ PROCESUÁLNÍ ASPEKTY SPRÁVNÍHO (PŘESTUPKOVÉHO) PRÁVA V OPTICE UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ DOBRÉ SPRÁVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRANÉ PROCESUÁLNÍ ASPEKTY SPRÁVNÍHO (PŘESTUPKOVÉHO) PRÁVA V OPTICE UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ DOBRÉ SPRÁVY"

Transkript

1 Mgr. et Bc. Josef KŘÍHA odborný asistent, tajemník Katedry právních oborů a bezpečnostních studií Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice VYBRANÉ PROCESUÁLNÍ ASPEKTY SPRÁVNÍHO (PŘESTUPKOVÉHO) PRÁVA V OPTICE UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ DOBRÉ SPRÁVY Applying the principles of "good governance" in optics applications controversial and potentially corruption aspects in administrative law Úvod Samotným naplňováním principů dobré správy můžeme v obecné poloze rozumět abstraktně vyjádřené požadavky, které si kladou za cíl především zajistit řádné fungování veřejné správy v podmínkách a prostředí České republiky. Ve snaze detekovat existenci účinného legitimního rámce naznačeného fenoménu nelze nepřehlédnout existenci premisivní reflexe evropského správního práva, které mimo jiné uvozuje užší de lege lata analytický a syntetizující postih veřejnoprávního prostředí České republiky. Shora naznačený fenomén dobré správy není v národní účinné právní úpravě však jakkoliv pregnantně precizován. Z veřejnoprávního pohledu se jedná o právně neurčitý pojem, který je implementován v jednotlivých ustanoveních příslušných účinných zvláštních právních předpisů a to např. ad.a) v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ). ad.b) v zákoně č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VOP ) S ohledem k výše uvedenému poukazu je však na místě opětovně připomenout, že zákonodárce je ve shora uvedeném taxativním výčtu dílčích právních předpisů jakkoliv explicitně nedefinuje a ani nemá ambici se o jakékoliv rigorozní vymezení pojmosloví dobré správy pokoušet viz. ad. A) cit. výň. ustanovení 8 odst. 2 správního řádu Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy 1 nebo viz. ad. B) cit. výň. ustanovení 1 odst.1 zákona o VOP, tj. kdy Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům 1 POMAHAČ, R. Zásady správního řízení a evropské právo (K návrhu nového českého zákona o řízení před správními úřady). Evropské a mezinárodní právo, 2001, č. 3, s. 37 a

2 demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Je zcela neoddiskutovatelným faktem, že demonstrované právní normy z obecně proklamovaného principu dobré správy pouze vycházejí a pomáhají jej dále rozvíjet. Obdobný stav panuje jak na úrovni mezinárodní, tak i na úrovni národní apod. Viz. (rámcový přehled existujících doporučení a rezolucí) 2. Dobrá správa ve světle dokumentů Rady Evropy - teoretický exkurz Jednotlivé státy, respektive jejich vlády, mají přinejmenším politický závazek chovat se v souladu s těmito akceptovanými akty, a to i v případě, že sama Rada Evropy (dále jen RE ) neorganizuje kontrolu, či ani nevyžaduje, aby byly podávány zprávy o naplňování těchto dokumentů. Je samozřejmostí, že by měla být inspirací zejména pro národní - vnitrostátní legislativu a logicky i pro samotný výkon veřejné správy (tj. zabezpečení výkonu státní správy, samosprávy). Principy správního práva, jsou obsaženy ve shora uvedeném dokumentu RE, týkající se interakce mezi úřady a soukromými osobami. Zde lze nalézt jednotlivé komponenty principů, které můžeme aktuálně označit jako dobrá správa. Z nich je možné na té nejobecnější úrovni zmínit např. princip právnosti (zákonnosti), jednotného přístupu, subsidiarity, proporcionality, informovanosti a princip veřejné správy jako veřejné služby. Mezi další dokumenty, které však již o dobré správě neinformují holistickým způsobem, ale zaměřují se převážně na specifikaci jednotlivých dílčích fenomenologicky uchopených fragmentů, je třeba poukázat např. k: Rezoluci R (77) 31 Výboru ministrů o ochraně jednotlivce ve vztahu k úkonům správních orgánů v ní jsou obsaženy zásady, které by měly být aplikovány ve vztazích vykonavatel veřejné správy a adresát jeho veřejně mocenského působení. Zcela konkrétně je v ní zahrnuto právo jednotlivce (fyzické i právnické osoby) být slyšen. To v sobě zahrnuje právo podávat podklady k rozhodnutí a vyjadřovat se k nim. Dále je to přístup k informacím, respektive právo vyjádřit se ke všem podkladům rozhodným pro rozhodnutí před jeho vlastním vydáním. Následně je to právo být účasten jednání, požadavek na náležité odůvodnění správních aktů (rozhodnutí) a možnost podání opravných prostředků a obrany proti úkonům správních orgánů, které zasahují do práv nebo povinností jejich adresátů. Doporučení R (80) Výboru ministrů ohledně výkonu povinností dle vlastního volného uvážení se zaměřuje na ochranu práv, svobod a zájmů jednotlivců v těch případech, kdy je správní akt výsledkem uplatnění správního uvážení. Stanovuje základní limity při jeho použití a možnost jeho přezkumu. 122

3 Doporučení R (81) Výboru ministrů o přístupu k informacím v držení veřejných orgánů toto doporučení se věnuje otázce přístupu a poskytování informací, jako součásti požadavku otevřené a transparentní dobré veřejné správy. Doporučení R (84) Výboru ministrů ohledně veřejné odpovědnosti stanoví možnost náhrady škody při nesprávném úředním postupu vedoucím k vydání správního aktu. Doporučení R (87) Výboru ministrů o správních postupech ovlivňujících značné množství osob je to dále. Doporučení R (91) 10 Výboru ministrů o sdělování osobních údajů v držení veřejných orgánů třetím osobám, které vychází ze zásady a požadavku na respektování soukromí a ochrany osobních údajů. Doporučení R (2000) Výboru ministrů o postavení veřejných činitelů v Evropě a Doporučení Rec (2002) Výboru ministrů o kodexu chování veřejných činitelů. Jedná se zejména o povinnosti veřejných činitelů (zaměstnanců veřejné správy) postupovat v souladu s právními a etickými normami, nestrannosti, loajality, zdvořilosti, důvěryhodnosti a vyvarování se možnému střetu zájmů. Doporučení Rec (2003) Výboru ministrů o výkonu správních a soudních rozhodnutí v oblasti správního práva a Doporučení Rec(2004) Výboru ministrů o soudním přezkoumávání správních úkonů. Doporučení Rec (2007) o dobré veřejné správě Výše zmíněné akty RE se převážně zaměřují na jednotlivé dílčí aspekty výkonu veřejné správy jako dobré správy. Doporučení Rec (2007) o dobré veřejné správě nebo li good governance, přijaté dne na 999. schůzi náměstků ministrů si mimo jiné klade za cíl: Definovat základní právo na dobrou veřejnou správu. Dobrá správa je podle něj: Cílem, žádoucím stavem, který by měl být dosažen a udržen. Veřejná správa, která má být dobrou veřejnou správou je odrazem kvalitního, jasného, přehledného a pochopitelného zákonodárství. Veřejná správa musí plnit základní potřeby společnosti, podílet se na její správě, přičemž i přes její veřejněmocenský charakter musí vycházet z potřeby vyvážení a ochrany práv jednotlivců. Proto je kladen velký důraz na kontrolu kvality a efektivnosti výkonu veřejné správy a další prohlubování dobré správy. Dobrá veřejná správa je pak ve smyslu Dodatku k Doporučení (2007) definována skrze její jednotlivé součásti, označované nikoliv jako PRINCIPY, ale jako ZÁSADY dobré veřejné správy. 123

4 Těmito zásadami dle shora uvedeného doporučení jsou zásady zákonnosti (čl. 2), rovnoprávnosti (čl. 3), nestrannosti (čl. 4), proporcionality (čl. 5), právní jistoty (čl. 6), časové přiměřenosti (čl. 7), participace (čl. 8), úcty k soukromí (čl. 9) a transparentnosti (čl. 10). Jak výslovně stanoví čl. 1 Dodatku, v něm obsažený Kodex dobré veřejné správy (dále jen Kodex ) upravuje zásady a pravidla, jež by měly veřejné orgány aplikovat ve svých vztazích k soukromým osobám s cílem dosáhnout dobré veřejné správy. Pozn. autora: (srov. teoretická reflexe vnímání uplatňování principů dobré správy a poukazovaných zásad dobré veřejné správy ): 1) Zásada zákonnosti Veřejné orgány jsou povinny konat a postupovat v souladu s právem, mají dodržovat zákony, mezinárodní právo a obecné zásady, které řídí jejich organizaci, fungování a činnost. Nemají vydávat svévolná opatření, oproti tomu mají konat v souladu s pravidly, jež definují jejich pravomoci a postupy. Je zakázána svévole, a to i při využití správního uvážení. Své pravomoci vykonávají veřejné orgány pouze tehdy, když k tomu jsou zákonem oprávněny, a pouze za tím účelem, pro který jim tato pravomoc byla svěřena. 2) Zásada rovnoprávnosti Podle čl. 3 Kodexu jsou veřejné orgány povinny konat v souladu s touto zásadou. Naplňují ji tím, že jednají se soukromými osobami, které jsou ve stejné situaci stejným způsobem, nerozlišují přitom mezi soukromými osobami podle pohlaví, národnosti, vyznání či přesvědčení. Rozdíly v přístupu možné jsou, ale musí být objektivně ospravedlněny. 3) Zásada nestrannosti Ve smyslu této zásady mají veřejné orgány konat objektivně, pouze s ohledem na příslušnou záležitost, nezaujatě a mají zajistit, aby jednotliví veřejní činitelé vykonávali své povinnosti nestranně, bez ohledu na jejich vlastní osobní přesvědčení a zájmy. 4) Zásada proporcionality Opatření, která ovlivňují práva nebo zájmy soukromých osob mají být zaváděna jen tam, kde je to nutné, a to pouze v rozsahu požadovaném k dosažení žádoucího cíle. Přijatá opatření nesmějí být nepřiměřená. 5) Zásada právní jistoty V souladu s touto zásadou se nesmějí provádět retroaktivní opatření, vyjma právně ospravedlněných okolností. Veřejné orgány nemají ovlivňovat nezadatelná práva, nebo konečné právní situace, ledaže to vyžaduje veřejný zájem. Tam, kde jsou zaváděny nové povinnosti, může být nezbytné zavést dočasná opatření či umožnit přiměřenou lhůtu k tomu, aby takové povinnosti vstoupily v platnost. 6) Zásada konání v přiměřené časové lhůtě Tato zásada je stanovená čl. 7 Kodexu pouze obecně, a to tak, že veřejné orgány konají a plní své povinnosti v přiměřené časové lhůtě. 7) Zásada participace Podle čl. 8 Kodexu pokud nemusí být daná činnost prováděna neodkladně, poskytnou veřejné orgány soukromým osobám příležitost, a to vhodnými prostředky, k účasti na přípravě a zavádění správních rozhodnutí, jež ovlivňují jejich práva či zájmy. 8) Zásada úcty k soukromí Veřejné orgány mají úctu k soukromí, a to zejména při zpracovávání osobních dat. Pokud při tom používají elektronické prostředky, musí zajistit veškerá nezbytná opatření k zabezpečení soukromí. 2 2 POMAHAČ, R. a O. VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. Praha: C. H. Beck 2002, s

5 3. Základní teoretická východiska a konotační konsekvence uplatnění principů dobré správy Charakteristika shora naznačeného rámcového vymezení uvedeného v druhé subkapitole příspěvku nás může uvést k hlubší retrospektivě některých podstatných pojmotvorných prvků, souvisejících právě s uplatňováním a zejména faktickým naplňováním principů dobré správy. Osobně se přikláním rovněž k zastávaným názorovým proudům části odborné veřejnosti, zdůrazňujících celospolečenskou významnost fenoménu dobré správy, která zcela neoddiskutovatelně reflektuje potřebnost zajištění efektivního výkonu veřejné správy v kvalitativních konturách tzv. smíšeného modelu veřejné správy v souvislosti s realizací přenesené i samostatné působnosti. Aktuálně nelze však přehlédnout existenci terminologické rozmanitosti a variability poukazované oblasti. Kromě shora zmíněného základního pojmosloví a východisek, uvozujících abstraktní polohu princip, zásada jsou tu i pojmy jako metoda požadavek, pravidlo apod. V rámci časté výkladové interpretace se můžeme setkat s tendenční synonimizací poukazované terminologie, která zcela logicky vykazuje znaky vícevýznamovosti a to v kauzalitě neuvědomění si její složitosti a rozmanitosti. Samozřejmě nelze taktéž podcenit zájmovost rozlišování poznávací reflexe, která se může zájmově orientovat nejen na činnost teoreticko poznávací, ale i praxeologickou. Zcela logicky toto určení směru optiky poznávání je důležité i pro vymezení jeho předmětu, obsahu a jeho podstaty, jakož i vztahů mezi ostatními jevy, které je významné pro fenomenologické uchopení principů a zásad. Ve starších pramenech lze často detekovat přístupy, kdy princip se považoval za zásadu. V novějších filozofických slovnících a pramenech se princip (v abstraktní poloze) často vysvětluje jako základ, prvopočátek, vedoucí idea. Za zmínku stojí dále připomenout skutečnost, že starověká filosofie chápala princip (řecky arché ) jako původ a počátek nějaké skutečnosti, tj. něco, co ji vysvětluje 3. Uvažování o principech tak bylo zároveň uvažováním o původu a příčinách jsoucího, případně jednotlivých jevů a skutečností. Náleželo tak do oblasti první filosofie či metafysiky. Filosofický slovník Universum dále rozlišuje principy bytí ( ontologické nebo metafysické ), principy myšlení ( logické a epistemologické ) a principy vůle ( etické či praktické ). V logickém smyslu je princip centrálním a ústředním pojmem, základem systému (systém systému ), který představuje zobecnění a rozšíření určitého stavu na všechny jevy oblasti, z níž je daný princip abstrahovaný. Princip obsahuje nezbytně poznatky z určité oblasti, sjednocuje jiné v rámci systému z určitého hlediska. Vymezení obsahu a funkce principu je však i ve filozofické literatuře mnohovýznamový. Dle názoru odborné veřejnosti je potřebné rozlišovat principy na nejobecnější úrovni na rozdíl od zásad (direktiv) vycházejících z principu, které zcela logicky subsumují některé stránky, znaky, vlastnosti principu a vyjadřují požadované vlastnosti, vzory či normu. Osobně se přikláním na nepodceňování terminologické přesnosti a nezbytnosti rigorózního rozlišování mezi principy a zásadami. Tato pojmová stratifikace je podle mého názoru opodstatněná. Užívání a výkladová interpretace tohoto pojmosloví v užším pojetí, resp. neexistence 3 Viz srov. Filosofický slovník. Olomouc: FIN Heslo Princip Filosofický slovník Universum. Praha: Knižní klub Ottův slovník naučný, heslo Princip. Sv. 20, s

6 rozlišování a kategorizování pojmů princip a zásada ve světle jedinečnosti daných kauzalit souvisejících se zabezpečením výkonu veřejné správy může pro místně a věcně příslušné orgány veřejné správy, bezprostředně aplikující jednotlivé instituty správního (přestupkového) práva v rámci lex generalis či lex specialis optiky nežádoucím způsobem determinovat vytváření nežádoucích, zejména procesně orientovaných diskrepancí. Právě důkladná systematická analýza jednotlivých pojmosloví a východisek zcela odůvodnitelně vytváří příležitost nejen pro oblast teoreticko - právních disciplín, ale i oblast systémového zkoumání veřejné správy. 4 Samozřejmě, v případě jednoznačně určené hodnoty jednotlivého pojmosloví by se dosáhla i jednota v obsahovém vymezení a v praxeologickém používání s rovnoznačným obsahem a významem. Výsledkem tohoto zájmového zkoumání by mohlo přispět ke kvalifikované stratifikaci neabstraktních a neurčitých pojmů v níž by principy vyjadřovaly zákony a zákonitosti s holistickou platností pro všechny právní odvětví a z nich by se mohly sekundárně odvozovat právě shora naznačené právní zásady, či pravidla a požadavky apod. Pluralismus názorových proudů odborné veřejnosti je různorodý. Argumentační autorské parafráze části odborné veřejnosti jsou často zastávány stanoviska, které potvrzují přístup, tj. kdy oblast veřejné správy samozřejmě musí paradigmaticky vycházet z principů. Dále však tvrdí, že to však nejsou jen principy, které musí dobrá správa respektovat, ale je zde i celá řada dalších zásad nezbytných např. pro zajištění optimálního stavu veřejné správy a tedy i pro dobrou správu apod. Na opodstatněnost uplatňování principu dobré správy ukazuje ostatně i samotná empirie. Je to princip dlouhotrvající, historicky daný, protože jeho předobraz" vznikl a byl uplatňován dávno v minulosti. Zcela jednoznačně dobře spravovat je činnost, která je vyžadována v rámci každé oblasti společenského života 5. Dá se nazvat jako prioritní princip veřejné moci, od kterého by se měla odvíjet řada zásad, napomáhající jeho uplatňování či uskutečňování. Je to ostatně vrcholná meta, kterou musíme dosáhnout, pokud má určitá komunita dobře fungovat. Dále princip dobré správy je nezbytný pro dobré fungování společnosti, pro její prospěšnost, tak aby se občan v ní cítil dobře. Samozřejmě, abychom tohoto mohli dosáhnout, nutně musíme uplatňovat také prostředky, kterými to orgány veřejné správy zajistí. Ze strany pověřených úředních osob či kolegiálních orgánů obcí spravujících správní (přestupkovou) agendu mohou být z pohledu vrchnostenského občané často vnímáni spíše jako žadatelé, prosebníci a ne jako suverénní klienti. Na místě však stojí zdůraznit institucionální významnost činnosti Veřejného ochránce práv, který jako kontrolní organ sui generis zabezpečuje tzv. venkovní mechanismus kontroly - tj. zejména detekuje nesprávný úřední postup, ale i v rámci meritorních výstupů de lege ferenda upozorňuje zejména k existenci možných správněprávních diskrepancí aplikační veřejnoprávní praxe s tím, že taktéž navrhuje možná žádoucí opatření k nápravě a tím pomáhá zlepšovat zabezpečení činnosti veřejné správy 6. Účelem intervence ochránce je zcela logicky zlepšit služby poskytované občanům apod. Na místě je zapotřebí připomenout, že kauzální vztahovost občan veřejná správa, 4 ERNEKER, Jaroslav, Marie KRYBUSOVÁ a Lubomír PÁNA. Systémové aspekty veřejné správy. České Budě-jovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011, s Viz Sborník příspěvků pro Kancelář veřejného ochránce práv přednesených na pracovní konferenci Masarykova univerzita. Principy dobré správy. 1. vydání ISBN Viz Sborník příspěvků pro Kancelář veřejného ochránce práv přednesených na pracovní konferenci Masarykova univerzita. Principy dobré správy. 1. vydání ISBN

7 která je formována dlouhodobě, logicky vychází nejen z existence formálních, ale i neformálních pravidel. Je také neoddiskutovatelné, že právě harmonizované respektování uplatňování principů dobré správy žádoucím způsobem determinuje aplikaci formálně stanovených zásad správního trestání apod. Vzájemné respektování formálních a neformálních pravidel tímto přispívá ke kvalitativně spravování společnosti i k zvýšené transparentnosti konání orgánů veřejné správy. Jde vlastně o stanovení určitých mechanismů brzd a protiváhou stanovení pravidel fungování institucí a orgánů veřejné správy, definování jejich rolí i odpovědnosti. Důležitou součástí dobré správy je i to, aby správní úřady pravidelně vyhodnocovali způsoby svého fungování a přijímali metodická opatření k jejímu zkvalitňování. Obsahem takového hodnocení by měla být např. i kvalifikovaná vyhodnocování prověřovaných procesních postupů prvoinstančních správních orgánů v rámci subordinace pověřená úřední osoba vedoucí úředník, vedoucí úřadu, či žádoucí metodické usměrňování ze strany místně a věcně příslušného odvolacího orgánu či ústředního orgánu státní správy apod. Takováto pravidelná a profesionální kontrola zcela logicky přispívá k postupnému zlepšování a efektivnějšímu fungování veřejné správy Uplatňování principů dobré správy v terminologické optice Veřejného ochránce práv (dále jen ochránce ) Uplatňování principů dobré správy má zcela bezesporu významnost nejen pro samotnou teorii veřejné správy, její aplikační praxi, ale je významná i pro celospolečenský a politický život. Veřejná správa je samozřejmě důležitou součástí veřejných služeb, které jsou orientované na plnění funkcí státu. Mnohé z nich se bezprostředně týkají občana a to nejen jako objektu výkonu veřejné moci, ale jako subjektu práv, kterých se může občan dovolat či dovolávat právě prostřednictvím shora zmíněných dotčených orgánů veřejné správy. Veřejná správa ve své podstatě představuje správu veřejných záležitostí, která se realizuje jako projev výkonné moci ve státě. Pozn. autora (srov. teoretická reflexe vnímání uplatňování principů dobré správy ve světle postulátů ochránce a zásad správního trestání ) Veřejná správa - jako správa veřejných záležitostí - je správou ve veřejném zájmu, který má nadindividuální charakter. Jeho nositelem (garantem, realizátorem je sociální subjekt (např. veřejná správa jako instituce) 8, která vykonává, realizuje právem uloženou povinnost, a to ze svého právního postavení. Nebo-li z pohledu funkčního - v případě veřejné správy jde o výkonnou činnost státu jako základního veřejnoprávního subjektu, zabezpečovanou prostřednictvím jeho orgánů, jako i výkonnou činnost dalších veřejnoprávních subjektů při spravování veřejných záležitostí a realizovanou jako projev výkonné moci ve státě. 7 Viz Sborník příspěvků pro Kancelář veřejného ochránce práv přednesených na pracovní konferenci Masarykova univerzita. Principy dobré správy. 1. vydání ISBN ERNEKER, Jaroslav, M. KRYBUSOVÁ a L. PÁNA. Systémové aspekty veřejné správy. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011, s

8 Veřejná správa by měla respektovat určitě pravidla. Měly by být fungující, tak jak si občané představují. Především by měla být flexibilní, musí se umět přizpůsobit měnícím se potřebám hospodářského rozvoje a hlavně občanů. Musí se vyvíjet a modernizovat. Musí platit, že je konstituována na principu občanství. To znamená, že v občanské společnosti, která se snaží svůj občanský status upevnit a zdokonalit patří k nejzákladnějšímu principu veřejné správy princip subsidiarity, podle kterého se veřejné záležitosti primárně řeší v základní občanské komunitě a až v těch případech, v nichž místní síly nestačí, zasahují vyšší samosprávné orgány, nebo orgány státní správy v otázkách, které jsou jim zákonnou úpravou svěřeny do jejich pravomoci a působnosti. Dále musí podporovat spravedlivou společnost, která zajišťuje ochranu základních práv a svobod bez jakékoli diskriminace. Musí být efektivní, výkonná a dobře fungující. Jednoduše by měla býti dobrá. Podle Listiny základních práv EU, její čl. 41 je právo na řádnou správu základním právem. V rámci užšího teoreticko praxeologického diskurzu je zapotřebí poukázat k existenci tzv. desatera principů dobré správy ochránce a to viz níže: 1. Dodržování právního řádu Princip obsahuje povinnost úřadu postupovat v souladu s právním řádem ČR jako celkem a vykládat právní předpisy podle jejich smyslu, v souladu s principy dobré správy, s respektem ke stanoviskům nadřízeného úřadu a konstantní judikatuře soudů. Nadřízený úřad zavazuje k poskytovaní jednoznačných a srozumitelných právních stanovisek podřízeným úřadům. Úředníky zavazuje, aby využívali své pravomoci pouze k účelu, ke kterému jsou jim zákonem svěřeny a aby při užití správního uvážení zohledňovali výhradně objektivní kritéria a relevantní skutečnosti. 2. Nestrannost Princip požaduje rovné zacházení se všemi osobami, především aby všem byla dána možnost se vyjádřit. Pokud se úřad rozhodne k některému vyjádření v dalším řízeni nepřihlížet, vždy takový postup odůvodní. Stížnost osoby na konkrétního úředníka řeší zásadně jiný úředník, než proti kterému stížnost směřuje, a to na základě porovnaní tvrzeni obou stran a objektivně zjištěných skutečností. 3. Včasnost Princip zavazuje úřad vyřídit každé podání osoby v rozumném a přiměřeném čase bez zbytečných průtahů, případně vyrozumět osobu o důvodech prodlevy a předpokládaném termínu vydání rozhodnuti. Pokud může mít rozhodnutí úřadu vliv na výsledek jiného řízení, snaží se úřad rozhodnout ještě před ukončením tohoto jiného řízení. U řízeni zahajovaných z vlastního podnětu zahájí úřad řízení neodkladně poté, jakmile se dozví o důvodu pro jeho zahájení a dokončí ho v takovém čase, aby bylo plně dosaženo jeho účelu. 4. Předvídatelnost Princip požaduje po úřadu, aby rozhodoval shodně s tím, jak rozhodoval obdobné případy v minulosti, případně odůvodnil, proč se od své dosavadní praxe v konkrétním případě odchýlil. Úřad také používá v obdobných případech obdobné postupy. Při užití správního uvážení se úřad drží předem daných obecných měřítek a vychází ze spolehlivě zjištěných skutečností. Struktura důležitých dokumentů úřadu je ustálena tak, aby se osoby mohly v těchto dokumentech snadno orientovat. 5. Přesvědčivost Princip předpokládá, že úřad poskytuje osobě přiměřeně během řízení informace o zjištěných skutečnostech a o jejich povinnostech vůči úřadu 128

9 a informuje ji o svém budoucím postupu. Úředník přihlíží ve svém ústním a písemném vyjadřování ke komunikačním a intelektuálním schopnostem osoby. Každé rozhodnutí úřadu má přesvědčivé odůvodnění, kde jsou přehledně popsány všechny skutečnosti, ze kterých úřad při přijímaní rozhodnutí vycházel, dále způsob, jakým tyto skutečnosti zjistil, a u každé z nich je jednoznačně vysvětleno, jak ji úřad posoudil. Úřad poučí osobu v rozhodnutí o možnosti použiti opravných prostředků, a to včetně soudního přezkumu. Úřad podnikne účinné kroky k tomu, aby se osoba, již se rozhodnutí týká, o něm dozvěděla. 6. Přiměřenost Na základě tohoto principu úřad zohledňuje při uplatňování svých pravomoci mimořádnou situaci určité osoby a její oprávněné zájmy tak, aby jeho postup nebyl vůči této osobě nepřiměřeně tvrdý. Úřad se vždy snaží volit takové prostředky, které co nejméně zatěžují osoby zúčastněné na řízení a jsou vůči nim šetrně a hospodárně. Z možných řešení k dosažení účelu řízení upřednostňuje úřad to, které nejvíce respektuje práva a právem chráněné zájmy osob. Po osobách požaduje pouze takovou míru součinnosti, která je k dosažení účelu řízení nezbytně nutná. 7. Součinnost Podle tohoto principu úřad vždy usiluje o komplexní řešení problému osoby. Za tímto účelem naváže v případě potřeby kontakt s jinými úřady, případně zajistí vzájemnou komunikaci a předávání informaci mezi svými vlastními odbory či organizačními jednotkami. Úřad je důsledný a udržuje kontakt s každým konkrétním případem či problémem až do jeho faktického vyřešení. 8. Odpovědnost Princip požaduje po úřadu, aby se nevyhýbal posouzení předběžné otázky nebo přijetí rozhodnuti ve věci, která spadá do jeho působnosti. Ke všem námitkám a návrhům osob se úřad ve svém rozhodnuti jednoznačně vyjádří. V případě, že úřad udělá chybu, jasně a výslovně tuto chybu přizná, písemně se za ni osobě omluví a přijme účinná opatření k nápravě. 9. Otevřenost Princip, podle něhož úřad umožní osobám nahlížet do všech úředních dokumentů a pořizovat si jejich kopie. Toto oprávnění osob omezí pouze do té míry, jakou vyžaduje ochrana osobních údajů, soukromí, oprávněných zájmů jiných osob, utajovaných skutečností, obchodních tajemství nebo jiné zákonné limity. Úřad pečlivě dodržuje spisový pořádek a vede záznamy o příchozí a odchozí poště, takže je schopen jednotlivé dokumenty vyhledat. Na dokumentech úřadu je vždy uvedeno jméno úředníka, který dokument vypracoval, a telefonicky či ový kontakt na něj. Budova úřadu je vybavena informačním systémem, který umožňuje snadnou orientaci osob uvnitř a zaručuje možnost identifikace jednotlivých úředníků na jejich pracovištích. Úřední deska úřadu je umístěna na snadno dostupném místě, je zřetelně označena a přehledně členěna. 10. Vstřícnost Princip zavazuje úředníky, aby se chovali k osobám s respektem a zdvořilosti. Úřad se vždy snaží pomoci osobě dosáhnout cíle, který sleduje svým podáním, a teprve v případě, že to není možné, protože tomu braní zákon nebo oprávněný zájem jiné osoby, úřad podání odmítne. Úřad věnuje všem sdělením osob náležitou pozornost a na všechna podání řádně odpovídá, 129

10 130 s vyjímkou podaní opakovaných a nepřinášejících nové skutečnosti a podání anonymních 9. S ohledem k výše uvedenému taxativnímu výčtu dílčích principů, tzv. desateru dobré správy ochránce bych velice rád připomenul i teoretickou komparaci zásad správního trestání, které je založeno na vlastních základních zásadách. Zcela logicky obsah ustanovení 2 až 8 správního řádu má zásadní význam pro aplikaci a interpretaci správně právních procesních norem. Základní zásady umožňují výklad konkrétních zákonných ustanovení, ale také stanoví pravidla a podmínky, které musí být dodrženy každým správním orgánem v průběhu správního řízení. Např. dle ustanovení 177 správního řádu: Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje 10. Působení základních zásad činnosti správních orgánů je tedy mnohem širší než působnost správního řádu samotného. Podmínkou aplikace základních zásad je však absence ustanovení odpovídajících těmto zásadám ve zvláštním zákoně. Podle ustanovení 177 odst. 2: V případech, kdy správní orgán provádí úkony, na které se nevztahují části druhá a třetí tohoto zákona, postupuje obdobně podle části čtvrté. Z toho plyne, že působnost základních zásad plně dopadá na všechny formy činnosti veřejné správy, které správní řád upravuje, tedy vedle správního řízení také na postupy podle části čtvrté (vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení), na veřejnoprávní smlouvy podle části páté, na vydávání opatření obecné povahy podle části šesté a také na řešení stížností, jejichž úprava je začleněna do části sedmé. 11 Specifičnost opticity uplatňování principů a zásad ze strany dotčených orgánů veřejné správy je možné demonstrovat na níže uvedeném situačním příkladu v rámci aplikačního diskurzu: Situační příklad č. 1: Místně a věcně příslušnému správnímu orgánu byl ze strany policejního orgánu po důkladné realizaci daných procesních úkonů v rámci provedeného dokazování po vyhodnocení společenské škodlivosti odevzdán dle ustanovení 159a) odst.1a) zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní řád ) předkládaný skutkový děj, naplňující znaky skutkové podstaty přestupku dle ustanovení 49 odst.1c) zákona o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích ) podezřelého XX a YY, kterého se měli dopustit způsobem, kdy v rámci jeho prvotní charakteristiky a specifikace v určující době a místě dílem verbálně napadli oznamovatele ZZ, který byl statutárním zástupcem právnické osoby, tj. stavební firmy a u kterého v době před spácháním shora naznačeného protiprávního jednání vykonávali stanovený rozsah stavebně technických prácí. (Pozn. oznamovatel ZZ s výše uvedeným podezř. XX a YY měl mimo jiné rovněž nicotně upraven soukromoprávní vztah). Pan ZZ v době realizovaných naznačených stavebně technických prací neměl mimo jiné dostatečných prostředků na řádnou výplatu podezřelému XX a YY za odvedenou práci. Podezř. XX a podezř. YY tedy v rámci 9 Viz Sborník příspěvků pro Kancelář veřejného ochránce práv přednesených na pracovní konferenci Masarykova univerzita. Principy dobré správy. 1. vydání ISBN HORZINKOVÁ, Eva a Zdeněk FIALA. Správní právo hmotné: obecná část. Praha: Leges, s SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. 1.vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s

11 proaktivnosti navštívili pana ZZ v místě jeho trvalého bydliště s tím, že po něm osobně požadovali vyplacení ušlého výdělku. Oznamovatel ZZ toto opakovaně neakceptoval, kdy odmítl zaplatit finanční částku za vykonanou pracovní činnost podezř. XX a panu YY s upozorněním, že věc mohou řešit soukromoprávní cestou u místně a věcně příslušného soudu. V rámci vynuceného osobního jednání mělo také dle následného podnětu oznamovatele ZZ dojít dále před místem trvalého bydliště nejen ke slovnímu napadení, tak zejména přesně nespecifikovanému vydírání, kdy oznamovatel ZZ dle jeho subjektivního vyjádření byl přesvědčen, že se jedná o trestný čin. V rámci následného dokazování po řádném opakovaném poučení opakovaně specifikoval údajné vydírání. Z tohoto důvodu pan ZZ uplatnil i trestní oznámení. V rámci důkladně provedeného dokazování ze strany policejního orgánu byla situace důkazně nepřehledná. Tvrzení obsahovalo existenci daných procesních rozporů. Situaci prvotně šetřil místně a věcně příslušný policejní orgán, který v rámci využití aplikace ustanovení 158 odst. 3 zákona č.141/1961 trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní řád ) zahájil prvotně formou úředního záznamu, kdy formou jednotlivých protokolů podání vysvětlení či ÚZ i úkony v trestním řízení směřované k podezř. XX a YY. Jak již bylo naznačeno s ohledem k vyhodnocení společenské škodlivosti policejní orgán finálně neshledal však důvody pro zahájení trestního stíhání pro porušení ustanovení 175 trestného činu vydírání, kdy věc byla usnesením po řádném prošetření odevzdal místně a věcně příslušnému správnímu orgánu k případnému projednání přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení 49 odst.1c) zákona o přestupcích. Prvoinstanční správní orgán z důvodu opakovaného atakování procesního postupu policejního orgánu ze strany pana ZZ, opakovaně předkládal věc místně státnímu zástupci k vyjádření a stanovisku. Místně a věcně příslušný státní zástupce neměl jakýchkoliv výhrad proti využitému postupu shora uvedeného policejního orgánu, vyústěném v meritorní opatření (odevzdání věci dle ustanovení 159a) odst.1a) trestního řádu) správnímu orgánu k případnému projednání. Vyhodnocení fakultativních možností využití procesního postupu správního orgánu (viz situační přiklad č. 1) Věc byla následně místně a věcně příslušným správním orgánem v rámci jeho diskrečního potencionálu finálně odložena dle ustanovení 66 odst.3a) zákona o přestupcích z důvodu, kdy došlé oznámení ( 67 odst. 2) neodůvodňovalo zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci podle 71 (pozn. autora: srov. zásada rychlosti řízení, která vychází z ustanovení 6 odst. 1 správního řádu: Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností. Při řízení nesmí docházet ke zbytečným průtahům a účastníkům nesmí vznikat zbytečné náklady Dle ustanovení 6 odst. 2 správního řádu.: Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje 12.) Předkládaný skutkový děj 12 Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví. (2) Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený správní orgán i tehdy, nezahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední. 131

12 obsahoval jednoznačně dané procesní rozpory zúčastněných stran incidentu, které byly podrobně konstatovány v rámci kompletního spisového materiálu v souvislosti s realizovaným i procesními úkony dle trestního řádu policejním orgánem Ve věci byly místně a věcně příslušným správním orgánem zahájeny procesní úkony v souladu s jednotlivými ustanovením i zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) i z důvodu jednoznačně daných rozporů. Po opakovaně provedených procesních úkonech byla věc v zákonem stanovené lhůtě zastavena dle ustanovení 76 odst.1c) zákona o přestupcích z důvodu, kdy spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému z přestupku prokázáno. S ohledem k výše uvedené dílčí analýze je zapotřebí taktéž poukázat k variabilitě možných výkladových interpretací. V rámci využití tzv. diskrece místně a věcně příslušným správním orgánem je využití meritorního opatření odložení věci zákonné? a tudíž v souladu se zásadou hospodárnosti, procesní ekonomie apod.?. Je tento procesní postup možné považovat za legitimní? Je možné vycházet při odložení věci dle ustanovení 66 odst.3a) či 3g) z důvodu jednoznačně konstatovaných procesních rozporů, např. v rámci využití zásady in dubio pro reo a to ještě před zahájením správního řízení a věc nezahajovat dle jednotlivých ustanovení správního řádu a dalších zvláštních zákonů? Za potřebné je opětovně nezbytné poukázat k stanovisku ochránce (viz. případné porušení dílčího principu ochránce, tj. otevřenosti - vycházejícího z principu dobré správy 13 a předurčujícího znemožnění využití postavení účastníka řízení apod. Tj. možného výkladového rozporu mezi vnímáním fakticity uplatňování principů dobré správy ze strany ochránce a argumentace vycházející z dogmatické aplikace zákonných zásad správního trestání ve vztahu k naplnění hospodárnosti, účelnosti a procesní ekonomie ze strany správního orgánu apod. 5. Aplikační exkurz monitoring uplatňování principů dobré správy v konfrontaci eklektických ustanovení správního (přestupkového) práva a práva policejního V zájmu ambice demaskovat další možnou existenci diskrepantních faktorů poukazované veřejnoprávní oblasti (viz.zákonodárcem svěřené nástroje ochrany veřejného práva v oblasti správního (přestupkového) práva, kvalitativně determinujících fakticitu naplňování principů dobré správy, považuji tímto za potřebné úžeji poukázat k možným procesním aspektům a aplikačním polohám shora naznačené veřejnoprávní oblasti, které mohou dle mého názoru taktéž sui generis negativně či pozitivně determinovat holisticky chápanou realizaci uplatňování principů dobré správy a to ve vztahu vzájemné podpory, spolupráce a efektivní součinnosti státních orgánů, orgánů místní samosprávy, právnických a fyzických osob apod. Vzhledem ke snaze obohatit teoretickou část příspěvku o další dílčí praxeologicky zaměřený aplikační diskurz, bych tímto rád opětovně 13 Sborník stanovisek veřejného ochránce práv str (rok 2012). 132

13 poukázal i k existenci ustanovení 8 odst. 1 správního řádu, kde je mimo jiné dále explicitně zakotvena obecná zásada tzv. vzájemné spolupráce správních orgánů v zájmu dobré správy s tím, že správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby atd. Za další tzv. lex specialis normativně vnímanou formu spolupráce je možné též považovat tzv. procesní součinnost v rámci využívání institutu oznamování s ohledem k aplikaci ustanovení 58 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích ). Dle odst. 1 cit. ustanovení zákona o přestupcích státní orgány, orgány Policie České republiky a obce oznamují příslušným správním orgánům přestupky, o nichž se dozví, nejsou-li samy příslušny k jejich projednávání. V oznámení uvedou zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou. 14 Této oznamovací povinnosti pak odpovídá povinnost místně a věcně příslušných správních orgánů obcí I, II, či III (dále jen správní orgán ) typu přijímat tímto podněty k zahájení řízení z moci úřední (viz. aplikace ustanovení 42 odst. 1 správního řádu a 67 odst. 2 zákona o přestupcích apod.), tedy i řízení o přestupku (nejedná-li se o tzv. návrhové přestupky ). Kromě zmiňovaného ustanovení 58 odst. 1 zákona o přestupcích je však dle současné účinné právní úpravy v dané oblasti oznamovací povinnost upravena v dalších zvláštních zákonech, např. v ustanovení 10 odst. 2 zákona o obecní policii, dle něhož je strážník povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu. Dle odstavce 3 cit. ustanovení zákona o obecní policii musí být oznámení doloženo důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá. V aplikační veřejnopořádkové praxi může však ze strany dotčených orgánů obce a to např. obecní (městské) policie, potažmo správních orgánů docházet v průběhu poukazované správněpravní součinnosti k odlišnému vnímání faktičnosti kvalitativně relevantního využívání shora poukazovaného institutu oznamování konkrétních skutkový dějů různorodých protiprávních jednání, naplňujících znaky skutkové podstaty přestupku či jiného správního deliktu. Např. realizace oznamovací povinnosti ze strany strážníka obecní (městské) policie dle ustanovení 10 odst. 2 zákona o obecní policii, která se nachází v optice lex specialis k aplikaci ustanovení 58 odst. 1 zákona o přestupcích, může tímto vytvářet diskrepantně vychýlený procesní prostor, směřovaný např. k dogmatickému využívání, či zneužívání, nebo dokonce nadužívání institutu oznamování podezření orgánem obecní (městské) policie, směrem k správním orgánům bez předpokládané možnosti další procesní upotřebitelnosti dokládaných důvodů nebo důkazů o něž se podezření opírá pro účely dokazování před správním orgánem. Aplikační veřejnopořádková praxe často reflektuje názory, že příslušný institut oznamování dle ustanovení 10 odst. 2 zákona o obecní policii nemusí tímto jakkoliv reflektovat potřebnost ustanovení osoby konkrétního pachatele, tj. podezřelého přestupce, nemusí rovněž obsahovat jakékoliv relevantní skutečnosti, potřebné pro další dokazování před správním orgánem s tím, že právě správní orgány jsou však přesto povinny v souladu s uplatněním zásady oficiality se takovým oznámením zabývat. Na místě je s ohledem k teoretickým výstupům příspěvku připomenout aplikační vhled, uvozující 14 HORZINKOVÁ, Eva a Břetislav ČECHMÁNEK. Přestupky a správní trestání : právní úprava k dopl. vyd. Praha: Eurounion, s. 133

14 problematické naplnění taxativně zmíněného principu ochránce součinnost, tj. kdy podle tohoto principu úřad vždy usiluje o komplexní řešení problému osoby. Za tímto účelem naváže v případě potřeby kontakt s jinými úřady, případně zajistí vzájemnou komunikaci a předávání informaci mezi svými vlastními odbory či organizačními jednotkami. Úřad je důsledný a udržuje kontakt s každým konkrétním případem či problémem až do jeho faktického vyřešení. Zcela logicky z důvodu možné neúplnosti necelistvosti oznamování místně a věcně příslušnému správnímu orgánu ze strany místně a věcně příslušných orgánů obecní policie v rámci využití ustanovení 10 odst. 2 zákona o obecní policii může tento do 60 dnů od oznámení podezření ze strany orgánu obecní (městské) policie v případě, že se nepodaří zjistit skutečnosti, odůvodňující zahájení řízení vůči určité osobě legitimně přistoupit k následné realizaci meritorního opatření, tj. odložení věci dle ustanovení 66 odst. 3 písm. g) zákona o přestupcích, či využití aplikace ustanovení 66 odst.3a) zákona o přestupcích, kdy správní orgán může věc na základě využití meritorní diskrece odložit, jestliže došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci apod. na místě bych rád poukázal k neexistenci možnosti využití zákonného ustanovení 59 zákona o přestupcích (toto ustanovení umožňuje zákonnou legitimaci výlučně orgánu Policie ČR, tj. institucionálně vymezenému policejnímu orgánu). Interpretační volnost může být spatřována i k orgánu obecní (městské) policie, tj. orgánu obce, které je vnímáno v intencích aplikace ustanovení 1 zákona o obecní policii. Ovšem oznamování dle ustanovení 10 odst. 2 zákona o obecní policii je vnímáno jako oznamování strážníkem obecní (městské) police ne orgánem obce. Stranou nezbývá taktéž interpretační variabilita případného dogmatického využívání procesního potencionálu institutu oznamování s poukazem k aplikaci ustanovení 58 zákona o přestupcích ze strany místně a věcně příslušných policejních orgánů, která v případě formálně dogmatického uplatňování má předpoklady taktéž dílem determinovat kvalitativní stránku potřebné procesní součinnosti, směřované k správnímu orgánu, např. v oblasti zajišťování podkladů a důkazů v rámci tzv. nezbytného šetření a to ať už se jedná např. o protiprávní jednání, naplňující znaky přestupků projednávané z moci úřední či přestupky tzv. návrhové apod. Vzhledem k výše uvedenému, bych tímto rád poukázal i k existenci odstavce druhého cit. ustanovení přestupkového zákona, kdy oznamuje-li přestupky příslušným správním orgánům orgán policie a jedná-li se o přestupky a) proti veřejnému pořádku, b) proti občanskému soužití, nasvědčují-li okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo k ublížení na zdraví, c) proti majetku, d) proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, e) proti pořádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy v působnosti Policie České republiky, f) uvedené v 29 odst. 1 písm. g), 30 odst. 1 písm. d) až j) a 35 odst. 1 písm. f), učiní orgán policie nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem apod. V případě výkladového dogmatismu ze strany aplikujícího policejního orgánu, plně absorbujícího shora naznačený procesuální potencionál, lze legitimně vymezit možnost tendenčně směřovaného nežádoucího tlumení realizace tzv. nezbytného šetření ze strany místně a věcně příslušného policejního orgánu, určeného pro další dokazování před správním orgánem, např. v případě spáchání protiprávního jednání, naplňujícího znaky skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení 49 odst. 1c) zákona o přestupcích, kdy nenasvědčovaly okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo 134

15 k ublížení na zdraví apod. Místně a věcně příslušný policejní orgán by mohl tedy v případě zajišťování podkladů a důkazů v rámci šetření přestupků toto v rozporu s celospolečenským požadavkem, souvisejícím s uplatňováním kvalifikované procesní součinnosti v rámci využívání institutu oznamování směrem k správnímu orgánu omezovat nežádoucím způsobem na minimum, ať už se jedná o přestupky projednávané z moci úřední či přestupky návrhové apod. Možná kolize celospolečenského zájmu může pak spočívat ve faktické procesní nemožnosti řádného uplatnění obhajovacího práva účastníků řízení, tj. zejména tam, kde nebyly důkladně provedeny např. neodkladné a neopakovatelné úkony, např. neexistence ohledání místa činu, či nerealizace řádně provedených služebních úkonů (viz nedostatečné využití jednotlivých aplikací zákona č.273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Policii ČR ) 15 v rámci realizace svěřených oprávnění v souvislosti s realizací služebních úkonů či zákroků apod., které rovněž vytváří diskrepantně vychýlený prostor pro následnou ztíženou polohu řádného skutkového objasnění věci, včetně ztížené fakticity uplatnění práv účastníků řízení (viz. účastník řízení - navrhovatel se odůvodněně spoléhá na řádné provedení tzv. nezbytného šetření ze strany policejního orgánu, nezbytného pro další dokazování před správním orgánem apod. (Pozn. autora srov. legitimitu postavení účastníka řízení, tj. kdo může ve správním řízení aktivně vystupovat, vyjadřovat své názory, navrhovat důkazy, případně se proti rozhodnutí odvolat a využívat dalších tzv. procesních práv). Souhrnně se tyto subjekty označují právě jako účastníci řízení. Základní okruh účastníků správních řízení vymezuje správní řád v ustanovení 27 správního řádu, kdy účastníky řízení (dále jen "účastník") jsou a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají. V odst. 2 účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. V odst. 3 účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, mají postavení účastníků podle odstavce 2, ledaže jim má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení účastníků podle odstavce 1. V rámci shora naznačeného bych rád nastínil aktuálně dílčí monitoring vybraných diskrepancí správního (přestupkového) práva s odkazem k lex generalis a lex specialis postihu, mimo jiné znemožňujícího plnoprávnou účast veřejnosti na daném druhu správního (přestupkového) řízení a to s poukazem k aplikaci ustanovení 72 zákona o přestupcích, kdy v řízení o přestupku jsou účastníky řízení: a) obviněný z přestupku, b) poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem, c) vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci, d) navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku podle 68 odst. 1 přestupkového zákona. Vzhledem k naznačenému vnímání poškozeného z pohledu aplikací lex generalis a lex specialis norem správního (přestupkového) práva je zapotřebí připomenout 15 FILÁK, Antonín, Jan BRÁZDA, Martin BOHMAN, Josef HRUDKA, Pavel VOPRŠAL a David ZÁMEK. Zákon o Policii České republiky s komentářem: podle právního stavu k vyd. Praha: Police history, s

16 skutečnost, kdy daný procesní postup místně a věcně příslušných úředních osob či kolegiálních orgánů konkrétních správních orgánů akcentujících užší definování postavení účastníka řízení s ohledem k aplikaci ustanovení 72 zákona o přestupcích může odůvodňovat iniciaci nežádoucích stížností, včetně nadbytečného uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci daného typu správního řízení, plně předpokládající argumentaci využití procesního práva, které je upíráno v rámci neexistence poukazovaného přiznání postavení účastníka řízení bez možnosti např. nahlížet do spisů, vyrozumění ze strany místně a věcně příslušného správního orgánu o výsledku přestupkového řízení apod. Z pohledu zúčastněných stran se může tento aplikační postih jevit jako diskriminující. Pro názorný přehled bych rovněž připomenul i vybranou kazuistiku zpracovávanou mimo jiné Veřejným ochráncem práv, pod jeho č.j. VOP 1964/2007 ). Viz kasuistika ochránce příklad č. 2 Snad případ pana R. z Poříčí nad Sázavou, který se také obrátil na veřejného ochránce práv, pomůže najít i pro ostatní podobně postižené důstojnější řešení. Ochránce zjistil, že lidé poškození přestupkem mají mnohdy v přestupkovém řízení postavení pouhého svědka a nikoli účastníka řízení. To by jim zaručilo příslušná práva, jako je např. nahlížení do spisu, vyrozumění o výsledku přestupkového řízení apod. Zákon o přestupcích totiž říká, že účastníkem řízení jsou poškozené osoby pouze v těch případech, kdy jim byla přestupkem způsobena majetková škoda a v přestupkovém řízení uplatnili nárok na její náhradu. Správní orgány pak ve svém výkladu odlišovaly majetkovou škodu a škodu na zdraví - tu nepovažovaly za majetkovou škodu a poškozeným odepřely právo být účastníkem řízení. Ochránce se setkal s případy, kdy postiženou osobu správní orgán vůbec nepovažoval za poškozeného. A to i přesto, že způsobená újma na zdraví vedla k lékařem potvrzené pracovní neschopnosti, čímž postiženému vznikla ztráta na výdělku. Ochránce takový výklad zákona odmítl s tím, že je zjevné, že škoda spočívající ve ztrátě výdělku je újmou, která se projevuje v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná v penězích. Jde tedy o majetkovou škodu. Podobně se vyjádřil i Nejvyšší soud. Protože byl nesprávný postup zjištěn u více správních orgánů, obrátil se ochránce na Ministerstvo vnitra s návrhem, aby postup podřízených úřadů metodicky usměrnilo. Ministerstvo ochránce následně informovalo, že ztrátu výdělku vždy považovalo za majetkovou škodu podle přestupkového zákona a tuto skutečnost připomenuli zástupcům krajských úřadů. 16 Vyhodnocení fakultativních možností využití procesního postupu správního orgánu (viz kasuistika příklad č. 2 ochránce) V zájmu optimalizace naplňování principu dobré správy - viz. dílčí princip ochránce přesvědčivost lze s ohledem k využití aplikace ustanovení 72 zákona o přestupcích předejít ze strany správního orgánu často oprávněnému administrativnímu ataku osob, které se mnohdy oprávněně cítí být dotčeni na svých právech s ohledem k neexistenci přiznaní legitimního statusu účastníka řízení předejít v lex specialis pohledu např. ze strany správního orgánu proaktivním využitím aplikace ustanovení 67 odst. 4 zákona o přestupcích, tj. realizaci možného 16 Viz kasuistika Veřejného ochránce práv vedené pod č.j. VOP 1964/

17 vyrozumění o využití daného procesního postupu správního orgánu, který nevyplývá z procesního postavení účastníka řízení, ale postavení oznamovatele předkládaného skutkového děje. Závěr S poukazem k tématickému rozhraní příspěvku sledujícího ambici širšího teoretického vhledu, reflektujícího základní východiska, pojmosloví a konsekvence uplatňování a naplnění principů dobré správy v souvislosti se zabezpečením ochrany veřejného práva v rámci zabezpečení zájmově určených segmentů výkonu veřejné správy byl rovněž formou aplikačního diskurzu demonstrován užší praxeologický postih vybraných hmotněprávních a zejména procesuálních vazeb jednotlivých institutů správního (přestupkového) práva, včetně monitoringu existujících nástrojů dotčených veřejnoprávních subjektů, ale i možných diskrepantních konotací správního (přestupkového) práva, které mají potencionál žádoucím či nežádoucím způsobem determinovat kvalitativní stránku uplatňování a zejména faktického naplňování principů dobré správy. V rámci dílčích a zevšeobecňujících výstupů byl osvětlen teoretický a eklekticky orientovaný aplikační diskurs, který tématicky odráží rozmanitost a výkladovou variabilitu uplatňování správně právních zásad a principů dobré správy. Na rozšiřujících kasuistikách (oblast lex generalis a lex specialis postihu) jednotlivých institutů správního (přestupkového) práva byly dílčím a zevšeobecňujícím způsobem naznačeny limity možného procesního postupu místně a věcně příslušného správního orgánu, které musí být nejen v souladu s formálními zákonnými požadavky, ale zároveň by měly subsumovat i neformální principiální hlediska výkonu veřejné správy, označované jako principy dobré správy. Uplatňováním těchto principů se vytváří další nástroje zabraňujících případné účelovosti, svévoli, vyhýbavosti, liknavosti, neefektivnosti postupu v rámci kompetenčního meritorního rozhodování správního orgánu v rámci aplikačních interpretací jednotlivých ustanovení správního (přestupkového) práva apod. Literatura ERNEKER, Jaroslav, Marie KRYBUSOVÁ a Lubomír PÁNA. Systémové aspekty veřejné správy. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, s. ISBN FILÁK, Antonín, Jan BRÁZDA, Martin BOHMAN, Josef HRUDKA, Pavel VOPRŠAL a David ZÁMEK. Zákon o Policii České republiky s komentářem: podle právního stavu k vyd. Praha: Police history, s. ISBN HORZINKOVÁ, Eva a Zdeněk FIALA. Správní právo hmotné : obecná část. Praha: Leges, s. ISBN HORZINKOVÁ, Eva a Břetislav ČECHMÁNEK. Přestupky a správní trestání : právní úprava k dopl. vyd. Praha: Eurounion, s. ISBN

18 HRUDKA, Josef, David ZÁMEK a kol. Organizace a činnost policejních služeb: stav k Praha: Police history, s. ISBN KAVAN, Š. a J. NEŠKODNÁ. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve vztahu k bezpečnostnímu vzdělávání Košice: Vysoká škola bezpečnostního manažérstva v Košiciach, Zborník príspevkov z 3.medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečné Slovensko a Európska Únia november 2009, Košická Belá. 381 s. ISBN KŘÍHA, Josef. Ochrana místních záležitostí veřejného pořádku v intencích strategie Community policing vybrané interpretační souvislosti. České Budějovice: Auspicia. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2009, 150 s. ISSN SVATOŠ, R. Kriminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2012, 267 s. ISBN: Další zdroje Vybrané dokumenty Rady Evropy k problematice dobré veřejné správy Usnesení (77)31Výboru ministrů (o ochraně jednotlivce ve vztahu k úkonům správních orgánů). Doporučení R(80)2 Výboru ministrů (ohledně výkonu povinností dle vlastního volného uvážení ze strany správních orgánů). Doporučení R(81)19 Výboru ministrů (o přístupu k informacím v držení veřejných orgánů). Doporučení R(84)15 Výboru ministrů (ohledně veřejné odpovědnosti). Doporučení R(87)16 Výboru ministrů (o správních postupech ovlivňujících značné množství osob). Doporučení R(91)10 Výboru ministrů (o sdělování osobních údajů v držení veřejných orgánů třetím osobám). Doporučení R(2000)6 Výboru ministrů (o postavení veřejných činitelů v Evropě). Doporučení R(2000)10 Výboru ministrů (o kodexech chování pro veřejné činitele). Doporučení Rec(2002)2 Výboru ministrů (o přístupu k oficiálním dokumentům). Doporučení Rec(2003)16 Výboru ministrů (o výkonu správních a soudních rozhodnutí). Doporučení Rec(2004)20 Výboru ministrů (o soudní revizi správních úkonů). ANOTACE Primárním cílem příspěvku je za využití analytického a syntetizujícího postihu formou de lege lata a de lege ferenda optiky dílem teoretickým a dílem praxeologickým detekovat existenci možných diskrepantních variabilit zájmově určených hmotněprávních a procesněprávních institutů správního (přestupkového) práva, které mohou sui generis dílem determinovat naplnění optimalizace procesů 138

19 správního trestání v rámci uplatňování principů dobré správy v souvislosti s ochranou veřejného práva v rámci zabezpečení výkonu samostatné a přenesené působnosti místně a věcně příslušnými správními orgány. Klíčová slova správa. Správní právo, přestupkové právo, správní řízení, správní orgán, dobrá ANNOTATION The primary aim of this paper is a theoretical way, in the form of analytical de lege lata and de lege ferenda recourse to detect the existence of possible discrepancy variability substantive, procedural institutes of public interest-designed tools of administrative law that can "sui generis" undesirably absorb corruption aspects of nature that determines the facticity, effectiveness of the principles of "good governance" in the security agenda municipal administrative law I, II, III. type. Keywords Public interest, collegial body, authorized official, administrative proceedings. Kontaktní adresa Mgr. et Bc. Josef KŘÍHA Katedra právní oborů a bezpečnostních studií Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Žižkova 4/6, České Budějovice tel.:

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Tento etický kodex zaměstnanců KHS je vydáván v návaznosti na usnesení vlády č. 270 ze dne 21. 3. 2001 a č. 331 ze dne 9.5.2012 a v souladu s příkazem ministra zdravotnictví 26/2012 ze dne 24. 8. 2012.

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ V návaznosti na usnesení vlády č. 270 ze dne 21.03.2001 a za účelem stanovení žádoucích standardů chování všech zaměstnanců Úřadu městyse Buchlovice a informování veřejnosti o chování, jež je oprávněna

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Základní právní předpisy pro kontrolu od 1.1.2014 Procesní úprava: zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 7. 4. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně příslušný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 95/2008-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 34/2008-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

PROCESNÍ OTÁZKY NA ÚSEKU KAPITÁLOVÉHO TRHU

PROCESNÍ OTÁZKY NA ÚSEKU KAPITÁLOVÉHO TRHU MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál PROCESNÍ OTÁZKY NA ÚSEKU KAPITÁLOVÉHO TRHU KONZULTAČ NÍ MATERIÁL Procesní otázky na úseku kapitálového trhu Upozornění: Závěry formulované v tomto materiálu jsou

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Místopředseda soudu jako orgán státní správy soudu při výkonu státního dohledu nad exekuční činností musí dbát o to, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ( 3 správního řádu),

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 2. doplněné a přepracované vydání (únor 2012) 2. aktualizace k 1. 3. 2015 Ke změnám správního řádu došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, resp.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Konkrétní doporučení na změnu legislativy a praxe v oblasti provozu kamer jak státními složkami, tak soukromými subjekty.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 8 As 55/2012-23 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Komp 3/2010-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Zdeňka

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE OBSAH VEŘEJN NÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ 0 VEŘEJNÉ 1 Autoři: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. Recenzenti: JUDr. Renata VESELÁ, Ph.D.

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

II. setkání starostů, tajemníků a vedoucích úředníků městských a obecních úřadů

II. setkání starostů, tajemníků a vedoucích úředníků městských a obecních úřadů II. setkání starostů, tajemníků a vedoucích úředníků městských a obecních úřadů Poskytování informací o platech zaměstnanců obcí; zákon o svobodném přístupu k informacím (praktické poznatky a příklady)

Více

Odborné právní vyjádření

Odborné právní vyjádření HLAVNÍ SÍDLO A ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, 390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 904, GSM: +420 774 254 904, FAX: +420 381 213 025, WWW.AKKT.CZ, POSTA@AKKT.CZ POBOČKA

Více