Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní řízení 2. Metodický list číslo 1"

Transkript

1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního rozhodnutí, vysvětlení právního rámce jeho vydání, jeho obsahových a formálních náležitostí, nabytí právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí a dále vysvětlení možností napadení rozhodnutí řádnými a mimořádnými opravnými prostředky. Tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat : 1. Správní rozhodnutí 2. Přezkoumání rozhodnutí odvolací řízení 3. Přezkoumání rozhodnutí mimořádné opravné prostředky K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu č. IX Správní právo obecná část (prof. JUDr. D. Hendrych) a příslušná stanovení správního řádu v komentovaném znění. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům - Jak se vydání správního rozhodnutí projevuje zásad materiální pravdy a zásada zákonnosti - Jaké jsou obsahové náležitosti správního rozhodnutí - Jaké jsou obsahové náležitosti výroku rozhodnutí - Co je obsahem odůvodnění správního rozhodnutí, kdy lze od odůvodnění upustit - Co je obsahem poučení o opravném prostředku - Jaké jsou formální náležitosti písemného vyhotovení rozhodnutí a kdy lze o něj upustit, jaký to má vliv na stanovení dne oznámení rozhodnutí - Jaké jsou právní podmínky uzavření smíru a jaké je formální povaha schváleného smíru - Jak jsou správním řádem určeny lhůty pro rozhodnutí a jaká jsou práva účastníků řízení a povinnosti správního orgánu v souvislosti se stanovenými lhůtami - Jaká je právní možnost nápravy nečinnosti správního orgánu - Jaká je právní forma oznámení správního rozhodnutí, který den je dnem oznámení - Co je obsahem formálního a materiálního pojetí právní moci - Jaké jsou právní podmínky vykonatelnosti rozhodnutí Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: - správní rozhodnutí - náležitosti rozhodnutí - výrok rozhodnutí - odůvodnění rozhodnutí - pouční o opravném prostředku - písemné vyhotovení rozhodnutí - formální náležitosti rozhodnutí - lhůta pro rozhodnutí - prodloužení lhůty pro rozhodnutí - opatření proti nečinnosti

2 - oznámení rozhodnutí - ústní vyhlášení rozhodnutí - právní moc rozhodnutí - vykonatelnost rozhodnutí K druhému z dílčích témat si prostudujte kapitolu č. IX Správní právo obecná část (prof. JUDr. D. Hendrych) a příslušná stanovení správního řádu v komentovaném znění. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům - Právnímu vymezení přezkoumatelnosti správních rozhodnutí - Právním možnostem přezkoumání procesních rozhodnutí - Vymezení rozhodnutí, proti kterým se nelze odvolat a rozhodnutím, proti nimž podané odvolání nemá odkladný účinek - Právním následkům podání odvolání - Jaké jsou právní podmínky odnětí odkladného účinku odvolání - Jaká je lhůta pro podání odvolání a v jakých případech zůstává lhůta zachována i po jejím uplynutí - Možnostem rozhodnutí o odvolání orgánem, který napadené rozhodnutí vydal - Jaké jsou povinnosti orgánu, který napadené rozhodnutí vydal v souvislosti s podáním odvolání - Jaká jsou práva ostatních účastníků řízení v souvislosti s podaným odvoláním - Který orgán je orgánem odvolacím - Jaký je průběh odvolacího řízení - Jaký je rozsah přezkoumání napadeného rozhodnutí odvolacím orgánem - Jaké jsou právní možnosti postupu a rozhodnutí odvolacího orgánu - Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: - řádné opravné prostředky - odvolání - rozklad - lhůta pro podání odvolání - suspezivní účinek podání odvolání - devolutivní účinek podání odvolání - autoremedura K třetímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu č. IX Správní právo obecná část (prof. JUDr. D. Hendrych) a příslušná stanovení správního řádu v komentovaném znění. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům - Jaký je význam mimořádných opravných prostředků - Jaké druhy mimořádných opravných prostředků zná správní řád - V čem je odlišnost koncepce obnovy řízení a přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení z hlediska důvodů a právního nároku na řízení - Jak při obnově řízení uplatňuje zásad dispoziční a zásada oficiality - Jaké jsou zákonné důvody pro obnovu řízení - V jakých případech je obnova řízení vyloučena a z jakých důvodů - Jak je stanovena subjektivní a objektivní lhůta pro obnovu řízení - Jaká stadia má obnova řízení - Který orgán je kompetentní povolit, resp. nařídit obnovu řízení - Který orgán vede obnovené řízení ve věci

3 - Který orgán je oprávněn přezkoumat rozhodnutí mimo odvolací řízení - Možnostem užití autoremedury v tomto řízení - Jaká je lhůta pro přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení - Právním problémům stanovení okamžiku právních účinků rozhodnutí vydaných na základě mimořádných opravných prostředků Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: - mimořádné opravné prostředky - obnova řízení - povolení obnovy řízení - nařízení obnovy řízení - přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení Po prostudování uvedené literatury byste měli 1. Dobře porozumět těmto problémům : - Jaké jsou obsahové náležitosti správního rozhodnutí - Jaké jsou formální náležitosti písemného vyhotovení rozhodnutí a kdy lze o něj upustit, jaký to má vliv na stanovení dne oznámení rozhodnutí - Jaké jsou právní podmínky uzavření smíru a jaké je formální povaha schváleného smíru - Jaká je právní možnost nápravy nečinnosti správního orgánu - Co je obsahem formálního a materiálního pojetí právní moci - Jaké jsou právní podmínky vykonatelnosti rozhodnutí - Právnímu vymezení přezkoumatelnosti správních rozhodnutí - Právním možnostem přezkoumání procesních rozhodnutí - Právním následkům podání odvolání - Možnostem rozhodnutí o odvolání orgánem, který napadené rozhodnutí vydal - Jaký je význam mimořádných opravných prostředků - V čem je odlišnost koncepce obnovy řízení a přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení z hlediska důvodů a právního nároku na řízení - Jak při obnově řízení uplatňuje zásad dispoziční a zásada oficiality - Jaké jsou zákonné důvody pro obnovu řízení - V jakých případech je obnova řízení vyloučena a z jakých důvodů - Který orgán je kompetentní povolit, resp. nařídit obnovu řízení - Který orgán vede obnovené řízení ve věci - Který orgán je oprávněn přezkoumat rozhodnutí mimo odvolací řízení - Možnostem užití autoremedury v tomto řízení - Právním problémům stanovení okamžiku právních účinků rozhodnutí vydaných na základě mimořádných opravných prostředků 2. Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy - správní rozhodnutí - náležitosti rozhodnutí - výrok rozhodnutí - odůvodnění rozhodnutí - pouční o opravném prostředku - písemné vyhotovení rozhodnutí - formální náležitosti rozhodnutí - lhůta pro rozhodnutí - prodloužení lhůty pro rozhodnutí

4 - opatření proti nečinnosti - oznámení rozhodnutí - ústní vyhlášení rozhodnutí - právní moc rozhodnutí - vykonatelnost rozhodnutí - řádné opravné prostředky - odvolání - rozklad - lhůta pro podání odvolání - suspezivní účinek podání odvolání - devolutivní účinek podání odvolání - autoremedura - mimořádné opravné prostředky - obnova řízení - povolení obnovy řízení - nařízení obnovy řízení přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení 3. Zodpovědět tyto otázky : - Jaké jsou obsahové náležitosti výroku rozhodnutí - Co je obsahem odůvodnění správního rozhodnutí, kdy lze od odůvodnění upustit - Co je obsahem poučení o opravném prostředku - Jak jsou správním řádem určeny lhůty pro rozhodnutí a jaká jsou práva účastníků řízení a povinnosti správního orgánu v souvislosti se stanovenými lhůtami - Jaká je právní forma oznámení správního rozhodnutí, který den je dnem oznámení - Jaké jsou právní podmínky odnětí odkladného účinku odvolání - Jaká je lhůta pro podání odvolání a v jakých případech zůstává lhůta zachována i po jejím uplynutí - Jaké jsou povinnosti orgánu, který napadené rozhodnutí vydal v souvislosti s podáním odvolání - Jaká jsou práva ostatních účastníků řízení v souvislosti s podaným odvoláním - Který orgán je orgánem odvolacím - Jaký je průběh odvolacího řízení - Jaký je rozsah přezkoumání napadeného rozhodnutí odvolacím orgánem - Jaké jsou právní možnosti postupu a rozhodnutí odvolacího orgánu - Jaké druhy mimořádných opravných prostředků zná správní řád - Jak je stanovena subjektivní a objektivní lhůta pro obnovu řízení - Jaká stadia má obnova řízení - Který orgán vede obnovené řízení ve věci - Který orgán je oprávněn přezkoumat rozhodnutí mimo odvolací řízení - Jaká je lhůta pro přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení Pokud jste čemukoliv z uvedeného (pojmu,problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) vyjádřit otázku či problém, který se Vám zdá nejasný. Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je

5 a srovnejte je s vymezením či řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v učebnici Rozhodování ve veřejné správě od S. Skulová, Správní právo procesní část od S. Skulová, Správní řízení od Mates, Čechmánek, Procesněprávní problematika ve veřejné správě od M. Polián. Pokud jste zvládli tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení těchto problémů : 1. Jak se vydání správního rozhodnutí projevuje zásad materiální pravdy a zásada zákonnosti 2. Jak jsou vymezena rozhodnutí, proti kterým se nelze odvolat a rozhodnutí, proti nimž podané odvolání nemá odkladný účinek

6 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Přezkoumání správních rozhodnutí soudem Metodický list číslo 2 Cíl : Základním cílem tohoto tematického celku je Tematický celek je vysvětlení možnosti přezkoumání správního rozhodnutí soudem, objasnění vývoje právní úpravy této možnosti a jejím možnostem a dále řízení o výkonu rozhodnutí, jeho průběhu a výsledku. Tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat : 1. Přezkoumání správních rozhodnutí soudem obecná východiska au obecná ustanovení o řízení ve správním soudnictví 2. Správní soudnictví zvláštní ustanovení K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu č. IX učebnice Správní právo obecná část (prof. JUDr. D. Hendrych) a příslušná stanovení správního řádu v komentovaném znění, občanského soudního řádu a právní úpravy správního řádu soudního. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům - Jaký je právní rámec přezkoumání správních rozhodnutí soudem - Jaký je vztah mezi právní úpravou přezkoumání ve správním řádu, občanském soudním řádu a ve správním řádě soudním - Jak právní úpravu správního soudnictví ovlivnil nález ústavního soudu z roku 2001 a co bylo jeho obsahem - Jak je dána pravomoc soudů podle správního řádu soudního - Jaké jsou obecné podmínky pro uplatnění ochrany práv ve správním soudnictví - Jak je určena příslušnost soudu s ohledem na sídlo správního orgánu a ve zvláštních typech řízení - Jak je upraveno postavení a pravomoc Nejvyššího správního soudu - V jakých věcech rozhoduje Nejvyšší správní soud a v jakém obsazení - Jaké je vnitřní struktura Nejvyššího správního soudu - Jaká je kompetence krajských soudů ve správním soudnictví - Jak je vymezeno postavení účastníka řízení - Jaké je postavení osoby zúčastněné v řízení - Jaké jsou podmínky odmítnutí návrhu, přerušení a zastavení řízení - Jaký je průběh a forma soudního jednání a které subjekty se ho účastní a kdy je možné od něj upustit a rozhodnout bez jednání - Jaký je právní rámec vydání rozsudku a usnesení - Jakými kritérii se řídí pořadí vyřizování věcí ve správním soudnictví - Které subjekty a v jakém rozsahu nesou náklady řízení - Jak je upraveno uspokojení navrhovatel ze strany správního orgánu a jaký má vliv na vedení řízení Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: - správní řád soudní

7 - správní soudnictví - obecné podmínky pro uplatnění ochrany práv ve správním soudnictví - účastník řízení - osoba zúčastněná na řízení - předběžné opatření - spojení a vyloučení věci - odmítnutí návrhu - přerušení řízení - zastavení řízení - upokojení navrhovatele K druhému z dílčích témat si prostudujte kapitolu č. IX učebnice Správní právo obecná část (prof. JUDr. D. Hendrych) a příslušná stanovení správního řádu v komentovaném znění, občanského soudního řádu a právní úpravy správního řádu soudního. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům - Jak je upravena žalobní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu - Jak je upravena žalobní legitimace v řízení k ochraně veřejného zájmu - Jak je upravena možnost podání žaloby ve věcech územní samosprávy - Jakých případech je podání žaloby nepřípustné a které správní úkony jsou ze soudního přezkumu vyloučeny - Jaká je lhůta pro podání žaloby a jak je upraven odkladný účinek žaloby - V jaké šíři přezkoumává soud správní rozhodnutí - Jaká je šíře a právní možnosti dokazování soudem - Co je obsahem rozsudku a jak je právním názorem v něm obsaženým vázán správní orgán - Jaký je právní rámec ochrany soudu proti nečinnosti s správního orgánu - Komu je dána žalobní legitimace v tomto řízení, jaké jsou lhůty pro podání žaloby a co je obsahem rozsudku ve věci - Jaký je právní rámec řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu - Koku je dána žalobní legitimace, jaká je lhůta pro její podání a kdo je žalovaný - Jaké jsou náležitosti žaloby a kdy je žaloba nepřípustná - Co je obsahem rozsudku - Jaký je právní rámec řízení ve věcech volebních - V jakých případech se lze domáhat ochrany ve věcech volebních - Jaký je právní rámec řízení ve věcech poltických stran a hnutí - Jaký je právní rámec řízení ve věcech kompetenčních sporů - Jaké druhy opravných prostředků proti rozhodnutí ve správním soudnictví upravuje zákon - Jak je vymezena přípustnost a důvody kasační stížnosti - Jaký je postup krajského soudu po podání kasační stížnosti a jaký je postup Nejvyššího správního soudu - Jaký je právní rámec, přípustnost a náležitosti obnovy řízení - Jak je upraveno postavení soudců ve správním soudnictví Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: - řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu - žalobní legitimace - zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu - žaloba ve věcech samosprávy

8 - kompetenční výluka - ochrana proti nečinnosti správního orgánu - řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu - ochrana ve věcech seznamu voličů - ochrana ve věcech registrace - neplatnost voleb a hlasování - ochrana ve věcech zániku mandátu - zvláštní řízení ve věcech politických stran a hnutí - řízení o kompetenčních žalobách - kasační stížnost - obnova řízení Po prostudování uvedené literatury byste měli 1. Dobře porozumět těmto problémům : - Jaký je právní rámec přezkoumání správních rozhodnutí soudem - Jak právní úpravu správního soudnictví ovlivnil nález ústavního soudu z roku 2001 a co bylo jeho obsahem - Jak je dána pravomoc soudů podle správního řádu soudního - Jaké jsou podmínky odmítnutí návrhu, přerušení a zastavení řízení - Jaký je průběh a forma soudního jednání a které subjekty se ho účastní a kdy je možné od něj upustit a rozhodnout bez jednání - Jakými kritérii se řídí pořadí vyřizování věcí ve správním soudnictví - Které subjekty a v jakém rozsahu nesou náklady řízení - Jak je upraveno uspokojení navrhovatel ze strany správního orgánu a jaký má vliv na vedení řízení - Jak je upravena žalobní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu - Jak je upravena žalobní legitimace v řízení k ochraně veřejného zájmu - Jak je upravena možnost podání žaloby ve věcech územní samosprávy - Jakých případech je podání žaloby nepřípustné a které správní úkony jsou ze soudního přezkumu vyloučeny - Jaká je lhůta pro podání žaloby a jak je upraven odkladný účinek žaloby - Jaká je šíře a právní možnosti dokazování soudem - Co je obsahem rozsudku a jak je právním názorem v něm obsaženým vázán správní orgán - Jaký je právní rámec ochrany soudu proti nečinnosti s správního orgánu - Komu je dána žalobní legitimace v tomto řízení, jaké jsou lhůty pro podání žaloby a co je obsahem rozsudku ve věci - Jaký je právní rámec řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu - Koku je dána žalobní legitimace, jaká je lhůta pro její podání a kdo je žalovaný - Jaké jsou náležitosti žaloby a kdy je žaloba nepřípustná - Co je obsahem rozsudku 2. Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy - správní řád soudní - správní soudnictví - obecné podmínky pro uplatnění ochrany práv ve správním soudnictví - účastník řízení - osoba zúčastněná na řízení

9 - předběžné opatření - spojení a vyloučení věci - odmítnutí návrhu - přerušení řízení - zastavení řízení - upokojení navrhovatele - řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu - žalobní legitimace - zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu - žaloba ve věcech samosprávy - kompetenční výluka - ochrana proti nečinnosti správního orgánu - řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu - ochrana ve věcech seznamu voličů - ochrana ve věcech registrace - neplatnost voleb a hlasování - ochrana ve věcech zániku mandátu - zvláštní řízení ve věcech politických stran a hnutí - řízení o kompetenčních žalobách - kasační stížnost - obnova řízení 3. Zodpovědět tyto otázky : - Jaké jsou obecné podmínky pro uplatnění ochrany práv ve správním soudnictví - Jak je určena příslušnost soudu s ohledem na sídlo správního orgánu a ve zvláštních typech řízení - Jak je upraveno postavení a pravomoc Nejvyššího správního soudu - V jakých věcech rozhoduje Nejvyšší správní soud a v jakém obsazení - Jaké je vnitřní struktura Nejvyššího správního soudu - Jaká je kompetence krajských soudů ve správním soudnictví - Jak je vymezeno postavení účastníka řízení - Jaké je postavení osoby zúčastněné v řízení - Jaký je právní rámec vydání rozsudku a usnesení - Jaký je právní rámec řízení ve věcech volebních - V jakých případech se lze domáhat ochrany ve věcech volebních - Jaký je právní rámec řízení ve věcech poltických stran a hnutí - Jaký je právní rámec řízení ve věcech kompetenčních sporů - Jaké druhy opravných prostředků proti rozhodnutí ve správním soudnictví upravuje zákon - Jak je vymezena přípustnost a důvody kasační stížnosti - Jaký je postup krajského soudu po podání kasační stížnosti a jaký je postup Nejvyššího správního soudu - Jaký je právní rámec, přípustnost a náležitosti obnovy řízení - Jak je upraveno postavení soudců ve správním soudnictví Pokud jste čemukoliv z uvedeného (pojmu,problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) vyjádřit otázku či problém, který se Vám zdá nejasný. Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je

10 a srovnejte je s vymezením či řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v učebnici Rozhodování ve veřejné správě od S. Skulová, Správní právo procesní část od S. Skulová, Správní řízení od Mates, Čechmánek, Procesněprávní problematika ve veřejné správě od M. Polián. Pokud jste zvládli tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení těchto problémů : 1. Jaký je vztah mezi právní úpravou přezkoumání ve správním řádu, občanském soudním řádu a ve správním řádě soudním 2. V jaké šíři přezkoumává soud správní rozhodnutí

11 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Metodický list číslo 3 Výkon správních rozhodnutí, vybraná řízení sui generis Cíl : Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení významu a postavení řízení o výkonu rozhodnutí, správní exekuce, nucenému výkonu rozhodnutí, zejména otázkám zahájení řízení, jeho průběhu exekuci samé. Cílem tematického celku je dále objasnění základních správních řízení upravených zvláštními zákony tj. správních řízení sui generis. Tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat : 1. Výkon správního rozhodnutí K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu č. IX učebnice Správní právo obecná část (prof. JUDr. D. Hendrych) a příslušná stanovení správního řádu v komentovaném znění. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům - Problémům současné právní úpravy správní exekuce - Jaké jsou základní podmínky zahájení řízení o výkonu správního rozhodnutí - Jaký je zákonný podklad správní exekuce - Možnostem výkonu správního rozhodnutí správní exekucí a soudní exekucí a možnosti účastníka řízení ovlivnit formu exekuce - Jak ovlivňuje zahájení exekučního řízení zásada dispoziční a zásada oficiality - Který orgán vede exekuční řízení - Oprávnění správních orgánů vykonávat svá rozhodnutí - Jaký j běh lhůty pro výkon rozhodnutí ve vazbě na lhůtu pro splnění povinnosti - Jaké opravné prostředky lze podat proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí - Jaké jsou zákonné prostředky výkonu rozhodnutí - Jaká je právní úprava výkonu rozhodnutí u správních řízení sui generis a její odlišnosti od úpravy správním řádem - Jaká je použitelnost exekuce v režimu zákona o správě daní a poplatků - Jaké jsou možnosti soudní exekuce správních rozhodnutí Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: - správní exekuce - řízení o výkonu rozhodnutí - zákonný podklad správní exekuce - námitky - prostředky výkonu rozhodnutí - vymáhání peněžitých plnění - srážky ze mzdy - přikázání pohledávky - vymáhání nepeněžitých plnění náhradním výkonem - ukládání peněžitých pokut

12 - přímé vynucení uložené povinnosti K druhému z dílčích témat si prostudujte příslušná ustanovení právních předpisů, upravujících správní řízení sui generis. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům - Právní úpravě správního trestání, řízení o správních deliktech - Právní úpravě správního přestupkového řízení - Odlišnostem právní úpravy zahájení přestupkového řízení, zejména s ohledem na úpravu tzv. návrhových deliktů a stanovení dne zahájení řízení - Odlišnostem stanovení okruhu účastníků řízení v přestupkovém řízení a stanovení rozsahu jejich procesních práv - Právní úpravě přerušení, zastavení a odložení věci v přestupkovém řízení - Právní úpravě stavebního řízení - Provedení zásady koncentrace řízení ve stavebním řízení - Odlišnostem vymezení okruhu účastníků řízení ve stavebním řízení - Provedení zásady koncentrace řízení ve stavebním řízení - Právní úpravě řízení podle živnostenského zákona - Právní úpravě vodoprávního řízení - Právní úpravě řízení ve věcech katastru nemovitostí - Právní úpravě řízení ve věcech pozemkových úprav Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: - správní trestání - správní delikt - přestupek - návrhové delikty - stavební řízení - vodoprávní řízení - řízení ve věcech katastru nemovitostí - řízení ve věcech pozemkových úprav Po prostudování uvedené literatury byste měli 1. Dobře porozumět těmto problémům : - Problémům současné právní úpravy správní exekuce - Oprávnění správních orgánů vykonávat svá rozhodnutí - Jaké jsou zákonné prostředky výkonu rozhodnutí - Jaká je právní úprava výkonu rozhodnutí u správních řízení sui generis a její odlišnosti od úpravy správním řádem - Jaká je použitelnost exekuce v režimu zákona o správě daní a poplatků - Právní úpravě správního trestání, řízení o správních deliktech - Právní úpravě správního přestupkového řízení - Právní úpravě stavebního řízení - Provedení zásady koncentrace řízení ve stavebním řízení - Odlišnostem vymezení okruhu účastníků řízení ve stavebním řízení - Provedení zásady koncentrace řízení ve stavebním řízení - Právní úpravě řízení podle živnostenského zákona - Právní úpravě vodoprávního řízení - Právní úpravě řízení ve věcech katastru nemovitostí - Právní úpravě řízení ve věcech pozemkových úprav

13 2. Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy - správní exekuce - řízení o výkonu rozhodnutí - zákonný podklad správní exekuce - námitky - prostředky výkonu rozhodnutí - vymáhání peněžitých plnění - srážky ze mzdy - přikázání pohledávky - vymáhání nepeněžitých plnění náhradním výkonem - ukládání peněžitých pokut - přímé vynucení uložené povinnosti - správní trestání - správní delikt - přestupek - návrhové delikty - stavební řízení - vodoprávní řízení - řízení ve věcech katastru nemovitostí - řízení ve věcech pozemkových úprav 3. Zodpovědět tyto otázky : - Jaký je zákonný podklad správní exekuce - Jak ovlivňuje zahájení exekučního řízení zásada dispoziční a zásada oficiality - Který orgán vede exekuční řízení - Jaký je běh lhůty pro výkon rozhodnutí ve vazbě na lhůtu pro splnění povinnosti - Jaké opravné prostředky lze podat proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí - Jaké jsou možnosti soudní exekuce správních rozhodnutí - Odlišnostem právní úpravy zahájení přestupkového řízení, zejména s ohledem na úpravu tzv. návrhových deliktů a stanovení dne zahájení řízení - Odlišnostem stanovení okruhu účastníků řízení v přestupkovém řízení a stanovení rozsahu jejich procesních práv - Právní úpravě přerušení, zastavení a odložení věci v přestupkovém řízení Pokud jste čemukoliv z uvedeného (pojmu,problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) vyjádřit otázku či problém, který se Vám zdá nejasný. Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je a srovnejte je s vymezením či řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v učebnici Rozhodování ve veřejné správě od S. Skulová, Správní právo procesní část od S. Skulová, Správní řízení od Mates, Čechmánek, Procesněprávní problematika ve veřejné správě od M. Polián. Pokud jste zvládli tento tematický celek, pokuste se písemně o řešení následujích problémů :

14 1. Jaké jsou základní podmínky zahájení řízení o výkonu správního rozhodnutí 2. Možnostem výkonu správního rozhodnutí správní exekucí a soudní exekucí a možnosti účastníka řízení ovlivnit formu exekuce

Správní právo 2. K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu V. Správní právo obecná část (pro. Jur.D. Hendrych)

Správní právo 2. K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu V. Správní právo obecná část (pro. Jur.D. Hendrych) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní právo 2 Název tématického celku: Správní trestání Základním cílem tematického celku je objasnit strukturu právních deliktů, a vysvětlit právní rámec

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Metodický list číslo 1

Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Výkon státní správy orgány veřejné správy Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Živnostenské podnikání I. Tematický celek je věnován výkonu státní

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost

Kodex činnosti veřejné správy. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost Obsah ČÁST I HLAVA I Správní řád OBSAH Kodex činnosti veřejné správy Přijetí, obsah a struktura správního řádu KAPITOLA 1.1 Přijetí správního řádu... 3 1.1.1 Historie správních řádů... 3 1.1.2 Správní

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu FINANČNÍ A POJISTNÉ PRÁVO

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu FINANČNÍ A POJISTNÉ PRÁVO Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu FINANČNÍ A POJISTNÉ PRÁVO Název tématického celku: Pojistné právo podle zákona č.40/1964 Sb., OZ Cíl: Základním cílem tohoto tematického

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv

O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv O autorovi... V Úvod...VII Seznam použité literatury...xvii Seznam použitých zkratek...xxv 1 Základní instituty a pojmy správního práva I. Veřejná správa a správní právo... 1 1. Veřejná správa jako součást

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

CS004 - Vodohospodářská legislativa. Přednáška číslo 3. Správní právo, správní řád, správní řízení

CS004 - Vodohospodářská legislativa. Přednáška číslo 3. Správní právo, správní řád, správní řízení CS004 - Vodohospodářská legislativa Přednáška číslo 3. Správní právo, správní řád, správní řízení CS004 - Vodohospodářská legislativa Q&A??? Co víte o správním právu? Setkali jste se se správním řízením?

Více

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír.

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír. Exekuce Výkon rozhodnutí Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Exekuce Na peněžité plnění Na nepeněžité plnění Exekuční titul Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid Občanské právo procesní II Výkon rozhodnutí JUDr. Ing. Radovan Dávid 1. Úvod Vykonatelnost rozhodnutí: souvisí s vynutitelností práva - náležitosti rozhodnutí mimo jiné výrok - musí být přesný, určitý

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

Rozhodnutí správního orgánu. Olga Pouperová

Rozhodnutí správního orgánu. Olga Pouperová Rozhodnutí správního orgánu Olga Pouperová Osnova Obecná charakteristika rozhodnutí Formy a druhy rozhodnutí Obsah rozhodnutí Lhůty pro vydání rozhodnutí Náležitosti (procedurální, formální, obsahové)

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření Úvod............................... 11 Seznam použitých zkratek............. 12 A. Předběžná opatření....... 15 I. Pravidla řízení o předběžném opatření.......................

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Veřejná politika II. Metodický list číslo 1

Veřejná politika II. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná politika II Metodický list číslo 1 Tematický celek Občanská společnost v demokratickém systému Tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat

Více

1. Úvod 2. Odvolací řízení 35 odvoláních % podle zákona o vodovodech a kanalizacích

1. Úvod 2. Odvolací řízení 35 odvoláních % podle zákona o vodovodech a kanalizacích Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2013 odbor 15110 1. Úvod Odbor státní správy ve vodním hospodářství

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

K jednotlivým dílčím tématům si prostudujte příslušné kapitoly učebnic a textu zákona:

K jednotlivým dílčím tématům si prostudujte příslušné kapitoly učebnic a textu zákona: Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu PRÁVA K NEMOVITOSTEM A STAVEBNÍ PRÁVO Název tématického celku: Práva k nemovitostem I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy ve vývoji výrobků a

Více

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Teorie práva VŠFS Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti teorie práva, vývoje právního myšlení a základů

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 175/2018-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Petry Weissové a Mgr. Aleše Roztočila

Více

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti Opakovací otázky: SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti JUDr. Miroslav Brůna Jsou zaměřené na nezbytné minimum, které by měl úředník vykonávající zkoušku

Více

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti. JUDr. Miroslav Brůna

SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti. JUDr. Miroslav Brůna SPRÁVNÍ ŘÁD Opakovací otázky k ústní zkoušce z obecné části zvláštní odborné způsobilosti JUDr. Miroslav Brůna Opakovací otázky: Jsou zaměřené na nezbytné minimum, které by měl úředník vykonávající zkoušku

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Aps 2/2004-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3838 Sbírka zákonů č. 303 / 2011 303 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění

INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Insolvenční právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

1 Základní zásady a obecná ustanovení daňového řízení... 11

1 Základní zásady a obecná ustanovení daňového řízení... 11 ObsaH Úvod... 10 1 Základní zásady a obecná ustanovení daňového řízení... 11 1.1 Základní zásady... 11 1.1.1 Zásada zákonnosti... 13 1.1.2 Zásada součinnosti a úzké spolupráce... 15 1.1.3 Zásada přiměřenosti...

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 59/2006-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Řízení o podpůrných opatřeních...1 1. Rozčlenění podpůrných opatření, jejich vzájemný procesní vztah a vztah k omezení svéprávnosti...1

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Ans 1/2005-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Opravné prostředky v daňovém řízení

Opravné prostředky v daňovém řízení Opravné prostředky v daňovém řízení Obecná úprava rozhodnutí ust. 32 ZSDP - Právní moc - Vykonatelnost - Poučení o opravných prostředcích Řádné x Mimořádné Opravné prostředky Odvolání, stížnost, námitka,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Azs 252/2004-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Afs 115/2015-25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ans 2/2007-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 9/2009 43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

SPRÁVA DANÍ. Petr Mrkývka

SPRÁVA DANÍ. Petr Mrkývka SPRÁVA DANÍ Petr Mrkývka Definice správy daní Správa daní je účelový správní proces (postup) k zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady Správa daní je předmětem činnosti veřejné správy ve

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení Slovo úvodem... 13 Seznam použitých zkratek... 15 A. ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ. 17 I. Důvody obnovy řízení... 17 1.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Ads 55/2014-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: ÚVOD DO RODINNÉHO PRÁVA, PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A JEHO ZÁNIKU Předmětem prvního soustředění

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

Žaloba na ochranu proti nečinnosti a řízení o ní. Filip Dienstbier

Žaloba na ochranu proti nečinnosti a řízení o ní. Filip Dienstbier Žaloba na ochranu proti nečinnosti a řízení o ní Filip Dienstbier osnova 1. pojem nečinnosti v právních předpisech 2. žalobní legitimace (účastníci řízení) 3. žaloba 4. řízení 5. rozsudek (pravomoc soudu)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 9/2003-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Milana

Více

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy v přípravě nových výrobků

Více

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu Organizace a činnosti veřejné správy + Pojem veřejná správa + Vymezení veřejné správy v právním řádu + Výkon veřejné

Více

1. Úvod 2. Odvolací řízení 25 odvoláních 7 28 % podle zákona o vodovodech a kanalizacích

1. Úvod 2. Odvolací řízení 25 odvoláních 7 28 % podle zákona o vodovodech a kanalizacích Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2016 odbor 15110 1. Úvod Odbor státní správy ve vodním hospodářství

Více

Správní proces. Správní soudnictví

Správní proces. Správní soudnictví Správní proces Katedra práva Správní soudnictví Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 12.12.2011 Soudnictví Obecné soudnictví x Ústavní soudnictví Obecné

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 63/2010-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 51/2011-43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 127/2015-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla

Více

Právní minimum pro tlumočníky a překladatele. Občanský soudní řád. Ochrana subjektivních práv. Občanské právo procesní

Právní minimum pro tlumočníky a překladatele. Občanský soudní řád. Ochrana subjektivních práv. Občanské právo procesní Právní minimum pro tlumočníky a překladatele Občanský soudní řád Mgr. Miloslav Hrdlička miloslav.hrdlicka@law.muni.cz Ochrana subjektivních práv Zásada prevence Správní orgány Svépomoc Soudní ochrana Občanské

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 256/2015-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

Metodický list č. 1. veřejná správa, právo Evropských společenství, právní suverenita Evropské unie, Evropský správní prostor

Metodický list č. 1. veřejná správa, právo Evropských společenství, právní suverenita Evropské unie, Evropský správní prostor Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Charakteristické rysy managementu veřejné správy Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_08_CZSŘ_4.08_ Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád Střední odborná škola a Střední

Více

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Účastníci řízení=procesní strany Účastníci řízení jsou subjekty řízení, které mají na průběh řízení zásadní vliv a kterým jsou zákonem přiznána práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 257/2016-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Název tématického celku: Trh, stát a neziskový sektor regulátory v životě společnosti Cíl: Seznámit studenty s problematikou

Více

1. Pojem veřejné správy a její členění, vztah k ostatním oblastem veřejné moci. 2. Prameny správního práva, statutární akty a vnitřní předpisy.

1. Pojem veřejné správy a její členění, vztah k ostatním oblastem veřejné moci. 2. Prameny správního práva, statutární akty a vnitřní předpisy. Metodický list pro bakalářského studium předmětu SP 1 Název tematického celku: Správní právo A1 Cíl tematického celku: Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnou částí správního práva. Objasněn jim

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014 Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo (ObčZ) Přednost dána smluvní úpravě rozhodčí smlouva

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Položka 1

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Položka 1 Příloha Poplatky za řízení Položka 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000 Kč b) v částce vyšší než 20 000 Kč do 40

Více

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Mezinárodní vztahy 1 Název tematického celku: Bipolární systém a studená válka Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Obsah. O autorech...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV. KAPITOLA I. Podstata dovolání... 1

Obsah. O autorech...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV. KAPITOLA I. Podstata dovolání... 1 O autorech...v Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Podstata dovolání... 1 KAPITOLA II. Přípustnost dovolání... 3 1. Obecné podmínky přípustnosti dovolání... 3 1.1 Obecně... 3 1.2

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 12/2009-153 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA Obsah Seznam zkratek........................................... 10 Předmluva............................................... 13 1. KAPITOLA Vývoj a historie daňové kontroly........................ 15 1.1

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU. Radovan Havelec

ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU. Radovan Havelec ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU Radovan Havelec TYPY ŽALOB - 4 s.ř.s. Žaloba proti rozhodnutí SO ( 65 a násl. s.ř.s.) Žaloba na ochranu před nečinností SO ( 79 a násl. s.ř.s) Zásahová žaloba (

Více

předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1

předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1 Název tematického celku: Mezinárodní vztahy v Evropě od třicetileté války do francouzské revoluce Cíl: Základním cílem

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 3/2004-78 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 67/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více