Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!"

Transkript

1 Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky pro poskytování služeb Provozovatelem Zákazníkovi. Týkají se veškerých obchodních vztahů mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklých na základě smlouvy uzavřené dle článku II. Vznik, trvání smlouvy a zánik těchto Podmínek a jsou vydány v souladu s ust zák. č. 89/2013 Sb. v platném znění, občanský obchodní zákoník (dále též jako NOZ). I. Smluvní strany 1. Provozovatelem je společnost EBOLA Czech s.r.o., Brněnská 26, Prostějov, IČ , DIČ CZ , zapsaná v v OR KS Brno oddíl C, vl Zákazníkem je kterákoliv svéprávná fyzická nebo právnická osoba buď jako spotřebitel nebo podnikatel nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře řádnou smlouvu dle dle článku II. Vznik, trvání smlouvy a zánik. 3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná. Pro tyto zákazníky platí tyto OP a dále též speciální podmínky v souladu s čl. XI těchto OP, která mají přednost před ostatními částmi OP v případě rozporu jednotlivých ustanovení. 4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. II. Vznik, trvání smlouvy a zánik 1. Smlouva nabývá platnosti uzavřením objednávky, zpravidla on-line odesláním řádně vyplněné objednávky Provozovateli na jeho Internetových stránkách a okamžikem přijetí (akceptace) řádné a úplné objednávky služby ze strany Zákazníka Provozovatelem a nabývá účinnosti dnem, kdy je na bankovní účet Provozovatele přijata sjednaná a identifikovatelná platba (se správným variabilním symbolem) vyplývající z uskutečněné objednávky Zákazníka a dále současně potvrzena registrace objednané služby po přijetí sjednané platby Provozovatelem. Jestliže je pro zajištění služby Provozovatelem nutné, aby Zákazník k objednávce doložil další náležitosti vyplývající ze specifikace jednotlivých služeb nebo aby Zákazník provedl nějaký úkon (například odsouhlasení), nabývá Smlouva účinnosti jedině, pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Zákazníka kumulativně splněny. 2. Uzavřením smlouvy Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, těmito OP a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, tyto OP a další podmínky v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby. Z tohoto důvodu není v rámci poskytnuté služby oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb s odůvodněním, že mu provedení služby nevyhovuje. 3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu s Provozovatelem a objednávat služby nabízené Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. Tento písemný souhlas může být kdykoliv Provozovatelem vyžádán a Zákazník je povinen jej neprodleně předložit, jinak je Provozovatel oprávněn objednanou službu zrušit.

2 4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na kontaktní zasílat obchodní sdělení a informace o novinkách ve své nabídce. Takový splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Zákazník dále souhlasí s tím, že Provozovatel může použít informace o Zákazníkovi (s výjimkou osobních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) pro své marketingové účely. Jedná se především o uvedení Zákazníka v referencích Provozovatele včetně možného výňatku z ové korespondence. 5. Smlouva o poskytování Internetových služeb ebola.cz (dále jen Smlouva) se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak nebo speciálními smluvními podmínkami k vybraným službám stanoveno jinak. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou, jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby za podmínky řádné úhrady všech závazků ze strany Zákazníka vůči Provozovateli a potvrzení ze strany Provozovatele. 6. Smluvní vztah končí z následujících důvodů: - odstoupením od smlouvy - neuhrazením splatné pohledávky řádně a včas - uplynutím sjednané doby - výpovědí smlouvy - z dalších důvodů uvedených v OP 7. Ukončením smluvního vztahu není Zákazník zbaven povinnosti uhradit Provozovateli veškeré závazky plynoucí z poskytovaných služeb až do ukončení smluvního vztahu ani odpovědnosti za případné způsobené škody Provozovateli. V případě ukončení smluvního vztahu Zákazník nemusí hradit zálohovou fakturu na předplatné období, které nenastalo. 8. Obě smluvní strany mají právo od této Smlouvy kdykoli odstoupit z důvodů uvedených v zákoně nebo ve Smlouvě. Důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v OP. 9. Obě smluvní strany mají právo tuto smlouvu vypovědět pouze však z důvodů uvedených v zákoně nebo ve Smlouvě. Důvody pro výpověď od této Smlouvy jsou uvedeny v OP. III. Ochrana osobních údajů a informací 1. Provozovatel potvrzuje, že splňuje všechny zákony požadované předpoklady, které se týkají ochrany osobních údajů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. 2. Zákazník souhlasí se zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění. 3. Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné. 4. Zákazník při využívání služeb a návštěvě internetových stránek ebola.cz souhlasí s ukládáním informací do počítače klienta ve formě tzv. cookies. IV. Reklamace 1. Zákazník je povinen oznámit Provozovateli omezení nebo přerušení poskytování Služeb nebo jiné závady na straně Provozovatele neprodleně po jejich zjištění. 2. Náklady na odstranění závad nese Provozovatel, s výjimkou případů, kdy závadu způsobil Zákazník sám porušením svých smluvních povinností, nebo k závadě došlo z jiných důvodů na straně Zákazníka. V takovém případě je Zákazník povinen uhradit Provozovateli náklady na odstranění závady dle aktuálního ceníku Provozovatele. 3. Provozovatel se zavazuje vyřídit reklamace v přiměřené lhůtě dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti.

3 4. Zákazník se zavazuje jakékoliv reklamace dodávaných služeb reklamovat vůči Provozovateli způsobem, který je popsán v čl. XI písm. A bod 4 odst. a), když tento postup platí pro všechny Zákazníky. Práva z odpovědnosti za vady jsou uvedena v čl. XI písm. A bod 3. Lhůta pro vyřízení reklamace má být přiměřená povaze a rozsahu vadu. V. Odstávky a poruchy 1. Provozovatel zajistí provoz služeb s výjimkami uvedenými v tomto článku OP. 2. Provozovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby, aktualizací. Plánované odstávky budou prováděny v době nižšího provozu, tedy zejména v noci a o víkendech. Plánované odstávky jsou oznámeny na internetových stránkách Provozovatele. 3. Provozovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a jsou nutné pro zajištění dalšího provozu služby. Za neplánovanou odstávku se také považuje přerušení služeb ze závažných důvodů (požár či jiná živelná událost, válka, stávka, povstání, mobilizace, zásah jiné vyšší moci apod.). Neplánované odstávky oznámí Provozovatel na internetových stránkách do 24 hodin po ukončení neplánované odstávky. 4. Z plánovaných či neplánovaných odstávek Zákazníkovi nevzniká žádný nárok na jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod. 5. Provozovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služby, která je zapříčiněna třetí stranou, problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi uživatelem a servery Provozovatele či vyšší mocí. Provozovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení uživatele k Internetu. 6. Zákazník nemá nárok na náhradu škod souvisejících s jakýmkoliv výpadkem nebo přerušením provozu poskytovaných služeb, ale má pouze nárok na stanovenou kompenzaci neuskutečněného provozu a to v případě dostupnosti služby menší než 99,9% v daném kalendářním měsíci. Rozsah kompenzace za neuskutečněný provoz je omezen (maximální částka kompenzace je shodná s měsíčním poplatkem), a je určen jako poměrná sleva z provozního poplatku a to v rozsahu, který poměrně odpovídá rozsahu neuskutečněného provozu. Kompenzace může mít po dohodě mezi Provozovatelem a Zákazníkem jinou formu. Na kompenzaci Zákazník nemá nárok, pokud z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré Zákazníkovi poskytované služby Provozovatelem, Smlouva je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem neprovede reklamaci nefunkčnosti služby. VI. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Provozovatel zajistí provoz služeb tak, jak vyplývá z jejich specifikace na stránkách ebola.cz, vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dostupnosti a využitelnosti. V případě úplné nebo částečné nefunkčnosti služby zajistí Provozovatel v rámci svých možností bez zbytečného odkladu znovuobnovení funkčnosti. Pokud není ve specifikaci služby uvedeno jinak, neposkytuje k ní Provozovatel bezplatný zkušební provoz. 2. Provozovatel poskytovaných služeb je provoz zákaznické podpory formou ové komunikace či přes stránky administračního rozhraní ebola.cz, na kterou se Zákazník může obrátit se svými dotazy, požadavky, či připomínkami. Provoz zákaznické podpory je u jednotlivých služeb zajišťován v souladu a v rozsahu s nabízenými službami. Zákaznická podpora zajišťuje veškerou komunikaci se Zákazníky a přijímá jejich požadavky, ale není oprávněná řešit požadavky nad rámec zákaznické podpory. Při kontaktování zákaznické podpory může Provozovatel požadovat, aby se Zákazník prokázal (autorizoval) přihlašovacími údaji do administračního rozhraní ebola.cz či jinými identifikačními údaji pro tento účel stanovené. Pokud tak Zákazník neučiní, může Provozovatel poskytnutí podpory či provedení zásahu technika Provozovatele odmítnout.

4 3. Provozovatel zajišťuje provoz zákaznické telefonní linky na které poskytuje základní informace, návody a obecné rady. Provozovatel je dle svého uvážení oprávněn zákazníka požádat o pokračování započaté telefonní komunikace v písemné formě em nebo požadavky z administračního rozhraní ebola.cz. Zákazník v tomto případě souhlasí v pokračování komunikace požadovanou formou Provozovatelem. Jedná se zejména o případy, kdy je nutné sdělit odkazy na síti internet, autorizovat Zákazníka apod. 4. Provozovatel je oprávněn změnit přístupové údaje, upravit parametry služby nebo analyzovat data služby i bez souhlasu zákazníka a to za předpokladu, že je toto opatření nutné k zajištění řádného poskytování příslušné služby nebo zajištění bezproblémového provozu souvisejícího zařízení a softwarového vybavení. 5. V případě podezření týkajícího se porušení povinností Zákazníka je Provozovatel oprávněn provést kontrolu dat a přerušit či omezit provoz příslušné služby bez výpovědní lhůty. O tomto je povinen Zákazníka bezodkladně informovat. Cena uhrazená Zákazníkem i na období jím nevyužité po zrušení poskytované služby se Zákazníkovi nevrací a sjednává se jako jednorázová sankce za porušení povinností Zákazníka. 6. Jestliže Zákazník odstranil příčiny, pro které byly pozastaveny služby, Provozovatel neprodleně do 2 pracovních dnů obnoví jejich poskytování. 7. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zákazník ve lhůtě 7 dnů od přerušení poskytovaných služeb neodstraní příčiny, pro které bylo poskytování služeb přerušeno. Rozhodnutí o využití tohoto oprávnění je na Provozovateli. Odstoupení nabývá platnosti dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Provozovatel negarantuje doručení oznámení Zákazníkovi, odeslání na kontaktní ovou adresu Zákazníka je považováno za doručení. 8. Provozovatel není povinen kontrolovat obsah webu, dat a informací šířených Zákazníkem. 9. Provozovatel nenese odpovědnost za informace a údaje uvedené Zákazníkem nebo za informace a údaje Zákazníkem prostřednictvím služeb Provozovatele zveřejňované či zpřístupňované. 10.Provozovatel neručí Zákazníkům ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby, poškozením nebo ztrátou dat či poškozením serverů, software nebo hardware. Služba poskytovaná prostřednictvím sítě Internetu sama o sobě vylučuje (vzhledem k technické podstatě Internetu) možnost jakékoli záruky na vlastní provoz, tedy například dosažitelnosti webových stránek z kteréhokoli místa připojení, doručitelnosti ů, zajištění provozu Internetového připojení a zachování soukromí. 11.Provozovatel provádí denní zálohování dat. Toto nevylučuje povinnost Zákazníka provádět vlastní zálohy dat. Zálohování dat Provozovatelem je bezplatná služba k nabízeným službám na internetových stránkách Provozovatele. Je poskytovaná bez jakékoliv garance a je nevymahatelná. VII. Práva a povinnosti zákazníka 1. Zákazník se zavazuje zdržet se prostřednictvím služeb Provozovatele zejména: - nabízení nebo šíření obsahu, jakož i provozování činností a služeb, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, evropským právem a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána - propagování potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů - nabízení nebo šíření erotického nebo pornografického obsahu - provozování warez, gamez, crack serverů anebo obsahů s podobným zaměřením - provozování download serverů, chat serverů, serverů nabízejících nelegálně získaný software za účelem jeho prodeje, a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám - provoz aplikací zaměřených na rozesílání spamu, pravidelných ových sdělení (newslettery) a rozesílání spamu, pravidelných ových sdělení (newslettery) - využívání svého smtp účtu na rozesílání spamu, pravidelných ových sdělení (newslettery)

5 - porušování autorských a jiných práv třetích osob, včetně ostatních práv duševního vlastnictví - používání a šíření nástrojů, které by ohrožovaly bezpečnost sítě internet - zatěžování serverů Provozovatele příliš vytěžujícími skripty nebo aplikacemi či jinak bránit funkcím serverů, nebo provozovat skripty nebo aplikace, které by mohly jakkoli poškodit Provozovatele či třetí osobu - využívání služeb jako úložiště dat pro zálohy apod. - využívání pro účelové linkování nebo sdílení svého vlastního obsahu na jiných serverech nebo opačně, jako i například reklamní systémy, anonymizéry, proxy servery, torrent servery apod. - využívání k účelovému sdílení dat ve formě distribuce nelegálního obsahu jiným subjektům a to i jen formou linkování na data umístěna na jiných serverech - využívání pro provozování podvodných technik využívaných na síti Internet k získání citlivých údajů osob (phishing apod.) ani jiných obdobných aktivit, které mají za cíl uvést třetí osobu v omyl nebo na ní získat neoprávněnou výhodu - šíření počítačových virů a jiného škodlivého kódu - nahrání a využití aplikací či provádění jiných úkonů pro získání neoprávněného přístupu k systémům provozovatele či k datům jiných uživatelů - využívání jiných než Provozovatelem přidělených či odsouhlasených prostředků 2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele. 3. Zákazník je plně odpovědný za informace, materiály a jiný obsah, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím služeb Provozovatele. 4. Zákazník není oprávněn ukládat či sdílet programy nebo data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Poskytovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Zákazníka písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Zákazník je povinen toto potvrzení Provozovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Zákazník toto potvrzení nedodá, je Provozovatel oprávněn službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití služby a těchto OP je výhradně na uvážení Provozovatele. 5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci ochrany provozu poskytovaných služeb může Provozovatel upravit Zákazníkovi nastavení poskytovaných služeb tak, aby v maximální možné míře zabránil jejich možnému zneužití či poskytování služeb pozastavit nebo ukončit. 6. Zákazník je povinen sám sledovat a hlídat konec předplatného období služeb. Provozovatel Zákazníka informuje o blížící se expiraci, nemá však povinnost takto činit. Provozovatel neručí za škody způsobené tím, že upozornění na expiraci nebylo Zákazníkovi doručeno. 7. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že dostupnost a spolehlivost ové služby nelze s ohledem na její povahu garantovat. Provozovatel rovněž neodpovídá za případnou škodu, která Zákazníkovi vznikne v souvislosti s provozem ových služeb Provozovatele. 8. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu bude objednaný typ webhostingu nebo objednaná doplňková služba k webhostingu zřízena až po přijetí zřizovací platby na účet Provozovatele. Zároveň Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že neobnovením provozu zřízených služeb, tj. neprovedením úhrady provozu na další období, dojde na straně Provozovatele k zastavení jejich provozu a následnému zrušení a výmazu dat bez nároku na jakoukoli náhradu. 9. Zákazník může kdykoliv během předplaceného období požádat o přechod na vyšší variantu služby či zřízení příplatkové služby v administračním rozhraní ebola.cz (autorizovaný požadavek). Provozovatel Zákazníkovi vystaví fakturu na rozdíl částky, kterou se uhradí rozšíření služby do konce aktuálního předplatného období. Pro následující předplatné období, v následné zálohové faktuře bude zahrnuta rozšířená služba na celé další předplatné období.

6 10.Zákazník může kdykoliv během předplaceného období požádat o přechod na nižší variantu služby či zrušení příplatkové služby v administračním rozhraní ebola.cz (autorizovaný požadavek). Provozovatel Zákazníkovi nevrací rozdíl z částky zaplacené za aktuální předplatné období. Cena za službu bude snížena až pro příští předplatné období na zálohové faktuře na další předplatné období. VIII.Domény 1. Provozovatel zajistí pro Zákazníka na základě jeho objednávky registraci doménového jména u příslušného subjektu oprávněného doménové jméno poskytnout (dále jen Registrátor). Zákazník hradí veškeré náklady spojené s registrací doménového jména včetně registračních poplatků dle aktuálního ceníku na internetových stránkách Provozovatele. 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel může u některých doménových koncovek vyžadovat od Zákazníka osobní údaje (např. rodné číslo nebo číslo osobního dokladu), bez nichž není možné registraci domény u Registrátora provést. Zákazník je rovněž srozuměn s tím, že v případě některých domén musí provést další nutné kroky pro řádné zaregistrování domény, jako např. provést úředně ověřený souhlas s pravidly registrace domén či Provozovateli doručit fotokopii svých osobních dokladů apod. 3. Jestliže Zákazník provádí registraci a správu domén na jméno třetí osoby (držitele domény), je povinen zajistit získání souhlasu s OP a případnými dalšími podmínkami od této třetí osoby. Na vyžádání Provozovatele je Zákazník povinen tento souhlas doložit, jinak může být doménové jméno bez náhrady zrušeno. 4. Zákazník bere na vědomí, že možnost registrace či prodloužení jím objednané domény je závislá na včasném provedení sjednané platby a doručení případných dalších dokumentů Provozovateli, a následně Provozovatelem Registrátorovi. Dále je možnost registrace domény či její prodloužení podmíněna provedením souhlasu s pravidly pro registrace a prodloužení domén příslušného registru či splněním jiných podmínek vlastníkem domény dle podmínek zvolené koncovky.tld domény. Zákazník souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči Zákazníkovi v případě, že je zvolené doménové jméno registrováno na jiného zájemce z důvodu rychlejšího splnění všech nutných podmínek pro provedení registrace či prodloužení (zejména zaslání všech potřebných dokumentů, potvrzení všech potřebných souhlasů nebo včasné přijetí řádné platby od Zákazníka na účet Provozovatele). Žádosti o registraci domén jsou vyřizovány chronologicky v pořadí, ve kterém dojde ke splnění všech předpokladů pro řádnou registraci doménového jména (zejména kdy Zákazník dodá dokumenty, potvrdí souhlasy a Provozovatel obdrží platbu). 5. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené nemožností registrace doménového jména. V případě nesplnění podmínek pro provedení registrace domény je objednávka Zákazníka v části týkající se registrace doménového jména zrušena a Zákazníkovi je umožněno vybrat si jiný název domény za stejnou cenu dle aktuálního ceníku domén Provozovatele. 6. Zákazník je povinen zajistit, aby u domény byly uvedeny správné a aktuální údaje o držiteli domény a dalších kontaktech a další informace tak, jak to vyžaduje příslušný registr. V opačném případě se Zákazník vystavuje riziku, že doména bude z důvodu nesprávných údajů zrušena bez nároku na jakoukoliv náhradu finančních prostředků či způsobených škod. 7. Doménové jméno má Zákazník pronajaté do užívání od správce doménového jména (dále jen Registr) dle dané koncovky (dále jen TLD), kterému se za pronájem domény platí poplatky. Provozovatel je administrativním správcem domény, nikoliv jejím vlastníkem, plátcem nebo Registrátorem. Provozovatel je oprávněn předat zákaznická data příslušnému Registrátorovi a Zákazník souhlasí s pravidly příslušného Registru dle zvolené TLD. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že pravidla příslušného Registru mohou být v jiném než českém jazyce a zavazuje se s nimi seznámit. Zákazník rovněž bere na vědomí, že v souladu s pravidly daného Registru může s doménou nakládat rovněž přímo Registr nebo Registrátor.

7 8. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě registrace doménových je obsah Smlouvy určen rovněž zvláštními pravidly určenými příslušným Registrem (např. v cctld.cz je obsah Smlouvy určen také Pravidly registrace doménových jmen v cctld.cz a Pravidly alternativního řešení sporů vydanými zájmovým sdružením CZ.NIC, IČO: ). Zákazník prohlašuje, že se zněním těchto pravidel seznámil a souhlasí s ním. Zákazník rovněž tímto zmocňuje Provozovatele, aby jménem Zákazníka vyslovil souhlas s těmito pravidly. 9. Zákazník (držitel domény) souhlasí s tím, že mohou být jeho osobní data předávána dalším osobám, a že jeho osobní údaje mohou být zveřejněny v informačních systémech registrů (WHOIS). 10.Zákazník je povinen sám sledovat a hlídat data expirací svých domén. Provozovatel Zákazníka informuje o blížící se expiraci, nemá však povinnost takto činit. Provozovatel neručí za škody způsobené tím, že upozornění na expiraci domény nebylo Zákazníkovi doručeno. 11.Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, práv na ochranu proti nekalé soutěži, práva na ochranu osobnosti či dobré pověsti právnické osoby, autorských práv a jiných práv a právem chráněných zájmů třetích osob, kterého se Zákazník (držitel domény) dopustí registrací či užíváním doménového jména. Zákazník podáním žádosti o registraci potvrzuje, že vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované doménové jméno nebude tato práva a obecně závazné právní předpisy porušovat. V případě, že Provozovatel vlastní činností zjistí, že registrací domény došlo nebo může dojít k porušení některého z uvedených práv nebo je na takové porušení upozorněn třetí osobou a je současně vyzván k odstranění protiprávního stavu, je Provozovatel oprávněn registraci předmětného doménového jména okamžitě zrušit nebo okamžitě učinit podle vlastního uvážení jiné vhodné opatření, aniž by tím vznikl Zákazníkovi jakýkoli finanční nebo jiný nárok vůči Provozovateli. Provozovatel je v tomto případě oprávněn nakládat s doménovým jménem bez pokynu Zákazníka. 12.V případě soudního (či jiného obdobného) sporu u domény může Provozovatel na základě soudního příkazu či rozhodnutí znemožnit Zákazníkovi užívání domény či provést nařízené změny. V případě nařízené změny držitele na někoho jiného nemá Zákazník nárok na vrácení jakýchkoliv poplatků za nevyužití období platnosti domény. Stejně tak nemá Zákazník nárok na kompenzaci jakýchkoliv případných škod způsobených omezením užívání domény či nařízených změn u domény. 13.Provozovatel není odpovědný za správné nastavení DNS záznamů zákazníkem. 14.V případě, že si Zákazník objedná společně se službou webhostingu i registraci domény za zvýhodněnou cenu nebo registraci domény zdarma, potom je tato objednávka považována za komplexní službu, která je poskytována jako nerozdělitelný celek. IX. Platební podmínky 1. Provoz služby je ze strany Provozovatele zajištěn po uzavření Smlouvy se Zákazníkem, a to na období, které Zákazník v Objednávce zvolil. Svůj zájem na prodloužení provozu již existující služby u Provozovatele dává Zákazník najevo tím, že řádně a včas uhradí výzvu k zaplacení dalšího období, kterou automaticky nebo na základě objednávky Zákazníka vygeneruje Provozovatel a to v rozsahu odpovídajícím typu služby včetně veškerých případných doplňkových služeb tak, jak je Zákazník v okamžiku vystavení obnovovací faktury využívá. Splatnost vystavených faktur je dohodnuta na 14 kalendářních dní. 2. Faktury a zálohové faktury jsou Zákazníkovi zasílány prostřednictvím elektronické pošty na ovou adresu, kterou má Zákazník je uvedenou v administračním rozhraní ebola.cz. Účetní doklady nejsou poskytovány v papírové podobě, s čímž Zákazník výslovně souhlasí. 3. Po připsání platby ze strany Zákazníka na účet Provozovatele vystaví Provozovatel na uskutečněnou platbu řádný daňový doklad. 4. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv zálohovou fakturu )výzvu k platbě) do konce předplaceného období dané služby, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit. Po uplynutí 7 dnů od konce předplaceného období má Provozovatel právo službu zrušit úplně, včetně smazání dat.

8 5. Pokud platba za objednané služby nebude na účet Provozovatele připsána do 30 dnů od data vyfakturování, bude celá objednávka stornována. 6. Službu, kterou Provozovatel nebo Zákazník vypověděl, může Provozovatel zcela zrušit ihned po termínu dohodnuté výpovědi. 7. Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené, pokud je platba je zaslána na správný účet Provozovatele, je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně, je uveden správný variabilní symbol, platba je připsána na účet Provozovatele a platba je zpracována platebním systémem Provozovatele. Při mezinárodní platbě je Zákazník povinen uhradit veškeré poplatky spojené se zahraničním platebním stykem (nastavení poplatků OUR ). V opačném případě provozovatel platbu neakceptuje a Zákazník je povinen dorovnat rozdíl tak, aby přišla Provozovateli částka v plné požadované výši. 8. Faktury za práce provedené Provozovatelem Zákazníkovi jsou splatné předem se 7 denní splatností nebo jsou splatné do 7 dnů po provedení objednané práce. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv fakturu do doby její splatnosti, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit. 9. Zákazník má možnost kdykoli zažádat o předčasné ukončení provozu zprovozněné služby, a to z administračního rozhraní ebola.cz (autorizovaný požadavek). Pokud Zákazník nevyužívá nebo nadále nechce využívat zprovozněnou službu v objednaném rozsahu, nemá nárok na jakékoli navrácení dříve uskutečněných plateb, které provedl ve prospěch Provozovatele v souvislosti s takovouto službou. X. Změna nabídky 1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit aktuální nabídku poskytovaných služeb, včetně cen nebo jakékoliv parametry poskytovaných služeb (včetně služeb již existujících), a to s okamžitou účinností, přičemž Zákazníkům, kteří mají uhrazenou službu, jsou podmínky služby zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného období v původním rozsahu. Provedením platby za službu, která byla Provozovatelem změněna, pro další období, dává Zákazník najevo svůj souhlas s provozem služby dle aktuálně platné nabídky pro tuto službu. 2. Provozovatel má právo kdykoli uplatnit na standardně poskytovanou službu tzv. akční nabídku, a to například formou slevy, slevového kuponu, rozšířením služeb apod. Veškeré služby, které jsou v okamžiku zveřejnění akční nabídky již zřízeny, anebo jsou objednány až po ukončení platnosti akční nabídky, nemají nárok na získání zvýhodněných podmínek. Možnost změny existující běžné služby Zákazníka na službu dle specifikace akční nabídky určuje Provozovatel a tato změna není ze strany Zákazníka jakkoli vymahatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejněné akční nabídky kdykoli změnit, prodloužit či předčasně ukončit bez nároku na náhradu. 3. Provozovatel má právo kdykoli úplně odebrat jakoukoli službu ze své nabídky. Zákazník, který službu odebranou z nabídky využívá, má nárok na její provoz v původním rozsahu, nikoli však na její úpravy, rozšíření či změny. Zákazník má možnost dohodnout s Provozovatelem převod takovéto své služby na některou ze služeb dle aktuální nabídky Provozovatele. Provozovatel může Zákazníka vyzvat ke změně služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, po jehož uplynutí bude provoz původní služby ukončen. Nezmění-li Zákazník na základě této výzvy Provozovatele využívanou službu, nemá nárok na vrácení plateb, které v souvislosti s provozem služby původní uskutečnil. XI. Informace a některá zvláštní pravidla pro Zákazníky spotřebitele A. POVINNĚ SDĚLOVANÉ INFORMACE 1. Provozovatel sděluje zákazníkovi, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením 1811 odst. 2 a 1820 odst. 1 NOZ následující informace: - internetové stránky Provozovatele obsahují údaje o totožnosti Provozovatele včetně všech kontaktních údajů (telefonní číslo, sídlo apod.).

9 - internetové stránky Provozovatele obsahují seznam služeb nabízených Provozovatelem k prodeji či zprostředkování. - Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora), tyto náklady si hradí sám Zákazník. Provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky. - Provozovatel požaduje úhradu Ceny před započetím plnění služby Zákazníkovi. - Ceny služeb Provozovatele jsou na internetových stránkách Provozovatele uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Zákazník je povinen zaplatit cenu zboží včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. - Ceny služeb včetně daní a trvání této ceny vyplývají z aktuální nabídky Provozovatele a aktuálně platného Ceníku a z těchto OP. - Způsob platby vyplývá z těchto OP. - V případě, že Zákazník je spotřebitel, má právo od smlouvy uzavřené s Provozovatelem odstoupit a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od uzavření smlouvy, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu místa podnikání Provozovatele nebo z administračního rozhraní ebola.cz (autorizovaný požadavek). - Uzavřená smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Provozovatele, přičemž registrovaní uživatelé Provozovatele mají k těmto údajům přístup ve svém profilu. - Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: a. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, b. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, b. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, c. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, d. o dodávce novin, periodik nebo časopisů, e. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, f. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. - V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; - Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Provozovatele, přičemž registrovaní uživatelé Provozovatele mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu; - se stížností se spotřebitel může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. - Práva z vadného plnění pro Zákazníka spotřebitele jsou následující: 2. Provozovatel sděluje, že ve všech případech, kdy je dle této Smlouvy dodáván digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá Zákazník právo od této smlouvy odstoupit, pokud souhlasí s dodáním před uplynutím lhůty pro odstoupení.

10 3. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi za vady dodávaných služeb spočívající zejména v tom, že nebyla dodávána služba v objednaném obsahu či rozsahu.zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady služeb bez zbytečného odkladu u Provozovatele a má právo požadovat: a. Je-li vada odstranitelná, může se domáhat buď odstranění vady, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. b. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo: 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 2. na odstranění vady opravou věci, 3. na přiměřenou slevu z ceny, nebo 4. odstoupit od smlouvy. Zákazník sdělí Provozovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Provozovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Zákazník své právo včas, má práva podle písm. c). c. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Provozovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Provozovatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Provozovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele. Do odstranění vady nemusí Zákazník platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu Provozovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Práva z vady se uplatňují u Provozovatele, a to písemně na adrese: EBOLA Czech s.r.o. se sídlem Brněnská 26, Prostějov, IČ: , či na Provozovatele: a to zejména popisem vady nebo tím, jak se vada projevuje. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. 4. Postup při vytknutí vad - reklamaci a. Způsob reklamace 1. Při uplatnění reklamace je nutno Provozovateli písemně, bez zbytečného odkladu po zjištění vadného plnění ze strany Provozovateli sdělit výtky a tyto podrobně popsat. Písemná výtka musí obsahovat nejméně: - jméno a příjmení - identifikační údaje - popis vady nebo reklamace - navrhovaný způsob vyřešení reklamace včetně specifikace nároku z odpovědnosti za vady 2. V případě písemností zaslaných odběratelem na adresu Provozovatele, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, nebudou tyto kvalifikovány jako reklamace.

11 3. Písemná reklamace bude odeslána na adresu EBOLA Czech s.r.o. se sídlem Brněnská 26, Prostějov. b. Způsob a lhůty pro vyřízení reklamace 1. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci (tj. včetně případného odstranění vady) Zákazníka, který je spotřebitel, ve lhůtě bez zbytečného odkladu, přiměřené složitosti a povaze vytýkané vady, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodli na delší lhůtě. 2. Provozovatel po prozkoumání předložených dokladů může vyřídit reklamaci následující způsobem: 1. uzná reklamaci jako oprávněnou a učiní nápravu 2. neuzná reklamaci jako oprávněnou O způsobu vyřízení reklamace informuje Zákazníka. 3. Neoprávněná reklamace V případě neoprávněné reklamace má Provozovatel právo vyúčtovat Zákazníkovi částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí pouze v případech Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli). B. POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V SOULADU S 1829 NOZ 1. Právo odstoupit od smlouvy a. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodu. b. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této Smlouvy informovat EBOLA Czech s.r.o. se sídlem Brněnská 26, Prostějov, zapsaná v OR KS Brno oddíl C, vl.62875, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo em). c. V administračním rozhraní (autorizovaný požadavek) můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. d. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 2. Důsledky odstoupení od smlouvy a. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. b. Vzhledem k tomu, že poskytujeme služby, nevznikají náklady spojené s vrácením zboží, náklady na úkon odstoupení (tj. zejména poštovné apod.) nesete vy. c. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy uzavřené s Provozovatelem (jejímž předmětem je poskytování služeb) a Provozovatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Zákazník Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel Provozovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

12 C. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA SPOTŘEBITELE Zákazník výslovně žádá, aby Provozovatel započal s poskytováním služby dle uzavírané Smlouvy s Provozovatelem před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a dále souhlasí a bere na vědomí, že je-li mu dodán dle Smlouvy digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči před uplynutím této lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá právo od Smlouvy odstoupit. D. Pro případ rozporu OP a pravidel na ochranu spotřebitele platí pro zákazníka spotřebitele ustanovení těchto OP a zákonných ustanovení, která jsou pro spotřebitele příznivější a která slouží v jeho prospěch. XII. Závěrečná ustanovení 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným českým právním řádem. 2. Provozovatel může kteroukoli část Smlouvy nebo OP změnit v souladu s ust NOZ kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn na nestanoví-li tyto OP jiný termín. Zachováním provozu svých služeb i po změně Smlouvy, OP či dalších souvisejících dokumentů, dává Zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu svých služeb. Zákazník má však právo změny Smlouvy nebo OP odmítnout, má právo tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce a to ve lhůtě 30 dnů od okamžiku zveřejnění změn na internetové stránce Provozovatele. 3. V případě, že jsou tyto OP vydány ve více jazykových verzích, přednost má česká verze OP. 4. Tyto OP nabývají účinnosti dnem

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společnost Tlapnet s.r.o., se Praha 9 - Hrdlořezy,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Obchodní podmínky SEDCO

Obchodní podmínky SEDCO Obchodní podmínky SEDCO Kontaktní údaje prodávajícího Název: SEDCO s.r.o. Sídlo/bydliště: Průmyslová 5, 796 01 Prostějov IČO: 262 29 374 č.j.: MŽU/2237/00/Ko Telefon: 582 360 422; Fax: 582 360 404 Email:

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více