Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!"

Transkript

1 Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky pro poskytování služeb Provozovatelem Zákazníkovi. Týkají se veškerých obchodních vztahů mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklých na základě smlouvy uzavřené dle článku II. Vznik, trvání smlouvy a zánik těchto Podmínek a jsou vydány v souladu s ust zák. č. 89/2013 Sb. v platném znění, občanský obchodní zákoník (dále též jako NOZ). I. Smluvní strany 1. Provozovatelem je společnost EBOLA Czech s.r.o., Brněnská 26, Prostějov, IČ , DIČ CZ , zapsaná v v OR KS Brno oddíl C, vl Zákazníkem je kterákoliv svéprávná fyzická nebo právnická osoba buď jako spotřebitel nebo podnikatel nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře řádnou smlouvu dle dle článku II. Vznik, trvání smlouvy a zánik. 3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná. Pro tyto zákazníky platí tyto OP a dále též speciální podmínky v souladu s čl. XI těchto OP, která mají přednost před ostatními částmi OP v případě rozporu jednotlivých ustanovení. 4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. II. Vznik, trvání smlouvy a zánik 1. Smlouva nabývá platnosti uzavřením objednávky, zpravidla on-line odesláním řádně vyplněné objednávky Provozovateli na jeho Internetových stránkách a okamžikem přijetí (akceptace) řádné a úplné objednávky služby ze strany Zákazníka Provozovatelem a nabývá účinnosti dnem, kdy je na bankovní účet Provozovatele přijata sjednaná a identifikovatelná platba (se správným variabilním symbolem) vyplývající z uskutečněné objednávky Zákazníka a dále současně potvrzena registrace objednané služby po přijetí sjednané platby Provozovatelem. Jestliže je pro zajištění služby Provozovatelem nutné, aby Zákazník k objednávce doložil další náležitosti vyplývající ze specifikace jednotlivých služeb nebo aby Zákazník provedl nějaký úkon (například odsouhlasení), nabývá Smlouva účinnosti jedině, pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Zákazníka kumulativně splněny. 2. Uzavřením smlouvy Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, těmito OP a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, tyto OP a další podmínky v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby. Z tohoto důvodu není v rámci poskytnuté služby oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb s odůvodněním, že mu provedení služby nevyhovuje. 3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu s Provozovatelem a objednávat služby nabízené Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. Tento písemný souhlas může být kdykoliv Provozovatelem vyžádán a Zákazník je povinen jej neprodleně předložit, jinak je Provozovatel oprávněn objednanou službu zrušit.

2 4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na kontaktní zasílat obchodní sdělení a informace o novinkách ve své nabídce. Takový splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Zákazník dále souhlasí s tím, že Provozovatel může použít informace o Zákazníkovi (s výjimkou osobních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) pro své marketingové účely. Jedná se především o uvedení Zákazníka v referencích Provozovatele včetně možného výňatku z ové korespondence. 5. Smlouva o poskytování Internetových služeb ebola.cz (dále jen Smlouva) se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak nebo speciálními smluvními podmínkami k vybraným službám stanoveno jinak. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou, jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby za podmínky řádné úhrady všech závazků ze strany Zákazníka vůči Provozovateli a potvrzení ze strany Provozovatele. 6. Smluvní vztah končí z následujících důvodů: - odstoupením od smlouvy - neuhrazením splatné pohledávky řádně a včas - uplynutím sjednané doby - výpovědí smlouvy - z dalších důvodů uvedených v OP 7. Ukončením smluvního vztahu není Zákazník zbaven povinnosti uhradit Provozovateli veškeré závazky plynoucí z poskytovaných služeb až do ukončení smluvního vztahu ani odpovědnosti za případné způsobené škody Provozovateli. V případě ukončení smluvního vztahu Zákazník nemusí hradit zálohovou fakturu na předplatné období, které nenastalo. 8. Obě smluvní strany mají právo od této Smlouvy kdykoli odstoupit z důvodů uvedených v zákoně nebo ve Smlouvě. Důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v OP. 9. Obě smluvní strany mají právo tuto smlouvu vypovědět pouze však z důvodů uvedených v zákoně nebo ve Smlouvě. Důvody pro výpověď od této Smlouvy jsou uvedeny v OP. III. Ochrana osobních údajů a informací 1. Provozovatel potvrzuje, že splňuje všechny zákony požadované předpoklady, které se týkají ochrany osobních údajů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. 2. Zákazník souhlasí se zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění. 3. Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné. 4. Zákazník při využívání služeb a návštěvě internetových stránek ebola.cz souhlasí s ukládáním informací do počítače klienta ve formě tzv. cookies. IV. Reklamace 1. Zákazník je povinen oznámit Provozovateli omezení nebo přerušení poskytování Služeb nebo jiné závady na straně Provozovatele neprodleně po jejich zjištění. 2. Náklady na odstranění závad nese Provozovatel, s výjimkou případů, kdy závadu způsobil Zákazník sám porušením svých smluvních povinností, nebo k závadě došlo z jiných důvodů na straně Zákazníka. V takovém případě je Zákazník povinen uhradit Provozovateli náklady na odstranění závady dle aktuálního ceníku Provozovatele. 3. Provozovatel se zavazuje vyřídit reklamace v přiměřené lhůtě dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti.

3 4. Zákazník se zavazuje jakékoliv reklamace dodávaných služeb reklamovat vůči Provozovateli způsobem, který je popsán v čl. XI písm. A bod 4 odst. a), když tento postup platí pro všechny Zákazníky. Práva z odpovědnosti za vady jsou uvedena v čl. XI písm. A bod 3. Lhůta pro vyřízení reklamace má být přiměřená povaze a rozsahu vadu. V. Odstávky a poruchy 1. Provozovatel zajistí provoz služeb s výjimkami uvedenými v tomto článku OP. 2. Provozovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby, aktualizací. Plánované odstávky budou prováděny v době nižšího provozu, tedy zejména v noci a o víkendech. Plánované odstávky jsou oznámeny na internetových stránkách Provozovatele. 3. Provozovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a jsou nutné pro zajištění dalšího provozu služby. Za neplánovanou odstávku se také považuje přerušení služeb ze závažných důvodů (požár či jiná živelná událost, válka, stávka, povstání, mobilizace, zásah jiné vyšší moci apod.). Neplánované odstávky oznámí Provozovatel na internetových stránkách do 24 hodin po ukončení neplánované odstávky. 4. Z plánovaných či neplánovaných odstávek Zákazníkovi nevzniká žádný nárok na jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod. 5. Provozovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služby, která je zapříčiněna třetí stranou, problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi uživatelem a servery Provozovatele či vyšší mocí. Provozovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení uživatele k Internetu. 6. Zákazník nemá nárok na náhradu škod souvisejících s jakýmkoliv výpadkem nebo přerušením provozu poskytovaných služeb, ale má pouze nárok na stanovenou kompenzaci neuskutečněného provozu a to v případě dostupnosti služby menší než 99,9% v daném kalendářním měsíci. Rozsah kompenzace za neuskutečněný provoz je omezen (maximální částka kompenzace je shodná s měsíčním poplatkem), a je určen jako poměrná sleva z provozního poplatku a to v rozsahu, který poměrně odpovídá rozsahu neuskutečněného provozu. Kompenzace může mít po dohodě mezi Provozovatelem a Zákazníkem jinou formu. Na kompenzaci Zákazník nemá nárok, pokud z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré Zákazníkovi poskytované služby Provozovatelem, Smlouva je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem neprovede reklamaci nefunkčnosti služby. VI. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Provozovatel zajistí provoz služeb tak, jak vyplývá z jejich specifikace na stránkách ebola.cz, vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dostupnosti a využitelnosti. V případě úplné nebo částečné nefunkčnosti služby zajistí Provozovatel v rámci svých možností bez zbytečného odkladu znovuobnovení funkčnosti. Pokud není ve specifikaci služby uvedeno jinak, neposkytuje k ní Provozovatel bezplatný zkušební provoz. 2. Provozovatel poskytovaných služeb je provoz zákaznické podpory formou ové komunikace či přes stránky administračního rozhraní ebola.cz, na kterou se Zákazník může obrátit se svými dotazy, požadavky, či připomínkami. Provoz zákaznické podpory je u jednotlivých služeb zajišťován v souladu a v rozsahu s nabízenými službami. Zákaznická podpora zajišťuje veškerou komunikaci se Zákazníky a přijímá jejich požadavky, ale není oprávněná řešit požadavky nad rámec zákaznické podpory. Při kontaktování zákaznické podpory může Provozovatel požadovat, aby se Zákazník prokázal (autorizoval) přihlašovacími údaji do administračního rozhraní ebola.cz či jinými identifikačními údaji pro tento účel stanovené. Pokud tak Zákazník neučiní, může Provozovatel poskytnutí podpory či provedení zásahu technika Provozovatele odmítnout.

4 3. Provozovatel zajišťuje provoz zákaznické telefonní linky na které poskytuje základní informace, návody a obecné rady. Provozovatel je dle svého uvážení oprávněn zákazníka požádat o pokračování započaté telefonní komunikace v písemné formě em nebo požadavky z administračního rozhraní ebola.cz. Zákazník v tomto případě souhlasí v pokračování komunikace požadovanou formou Provozovatelem. Jedná se zejména o případy, kdy je nutné sdělit odkazy na síti internet, autorizovat Zákazníka apod. 4. Provozovatel je oprávněn změnit přístupové údaje, upravit parametry služby nebo analyzovat data služby i bez souhlasu zákazníka a to za předpokladu, že je toto opatření nutné k zajištění řádného poskytování příslušné služby nebo zajištění bezproblémového provozu souvisejícího zařízení a softwarového vybavení. 5. V případě podezření týkajícího se porušení povinností Zákazníka je Provozovatel oprávněn provést kontrolu dat a přerušit či omezit provoz příslušné služby bez výpovědní lhůty. O tomto je povinen Zákazníka bezodkladně informovat. Cena uhrazená Zákazníkem i na období jím nevyužité po zrušení poskytované služby se Zákazníkovi nevrací a sjednává se jako jednorázová sankce za porušení povinností Zákazníka. 6. Jestliže Zákazník odstranil příčiny, pro které byly pozastaveny služby, Provozovatel neprodleně do 2 pracovních dnů obnoví jejich poskytování. 7. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zákazník ve lhůtě 7 dnů od přerušení poskytovaných služeb neodstraní příčiny, pro které bylo poskytování služeb přerušeno. Rozhodnutí o využití tohoto oprávnění je na Provozovateli. Odstoupení nabývá platnosti dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Provozovatel negarantuje doručení oznámení Zákazníkovi, odeslání na kontaktní ovou adresu Zákazníka je považováno za doručení. 8. Provozovatel není povinen kontrolovat obsah webu, dat a informací šířených Zákazníkem. 9. Provozovatel nenese odpovědnost za informace a údaje uvedené Zákazníkem nebo za informace a údaje Zákazníkem prostřednictvím služeb Provozovatele zveřejňované či zpřístupňované. 10.Provozovatel neručí Zákazníkům ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby, poškozením nebo ztrátou dat či poškozením serverů, software nebo hardware. Služba poskytovaná prostřednictvím sítě Internetu sama o sobě vylučuje (vzhledem k technické podstatě Internetu) možnost jakékoli záruky na vlastní provoz, tedy například dosažitelnosti webových stránek z kteréhokoli místa připojení, doručitelnosti ů, zajištění provozu Internetového připojení a zachování soukromí. 11.Provozovatel provádí denní zálohování dat. Toto nevylučuje povinnost Zákazníka provádět vlastní zálohy dat. Zálohování dat Provozovatelem je bezplatná služba k nabízeným službám na internetových stránkách Provozovatele. Je poskytovaná bez jakékoliv garance a je nevymahatelná. VII. Práva a povinnosti zákazníka 1. Zákazník se zavazuje zdržet se prostřednictvím služeb Provozovatele zejména: - nabízení nebo šíření obsahu, jakož i provozování činností a služeb, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, evropským právem a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána - propagování potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů - nabízení nebo šíření erotického nebo pornografického obsahu - provozování warez, gamez, crack serverů anebo obsahů s podobným zaměřením - provozování download serverů, chat serverů, serverů nabízejících nelegálně získaný software za účelem jeho prodeje, a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám - provoz aplikací zaměřených na rozesílání spamu, pravidelných ových sdělení (newslettery) a rozesílání spamu, pravidelných ových sdělení (newslettery) - využívání svého smtp účtu na rozesílání spamu, pravidelných ových sdělení (newslettery)

5 - porušování autorských a jiných práv třetích osob, včetně ostatních práv duševního vlastnictví - používání a šíření nástrojů, které by ohrožovaly bezpečnost sítě internet - zatěžování serverů Provozovatele příliš vytěžujícími skripty nebo aplikacemi či jinak bránit funkcím serverů, nebo provozovat skripty nebo aplikace, které by mohly jakkoli poškodit Provozovatele či třetí osobu - využívání služeb jako úložiště dat pro zálohy apod. - využívání pro účelové linkování nebo sdílení svého vlastního obsahu na jiných serverech nebo opačně, jako i například reklamní systémy, anonymizéry, proxy servery, torrent servery apod. - využívání k účelovému sdílení dat ve formě distribuce nelegálního obsahu jiným subjektům a to i jen formou linkování na data umístěna na jiných serverech - využívání pro provozování podvodných technik využívaných na síti Internet k získání citlivých údajů osob (phishing apod.) ani jiných obdobných aktivit, které mají za cíl uvést třetí osobu v omyl nebo na ní získat neoprávněnou výhodu - šíření počítačových virů a jiného škodlivého kódu - nahrání a využití aplikací či provádění jiných úkonů pro získání neoprávněného přístupu k systémům provozovatele či k datům jiných uživatelů - využívání jiných než Provozovatelem přidělených či odsouhlasených prostředků 2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele. 3. Zákazník je plně odpovědný za informace, materiály a jiný obsah, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím služeb Provozovatele. 4. Zákazník není oprávněn ukládat či sdílet programy nebo data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Poskytovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Zákazníka písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Zákazník je povinen toto potvrzení Provozovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Zákazník toto potvrzení nedodá, je Provozovatel oprávněn službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití služby a těchto OP je výhradně na uvážení Provozovatele. 5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci ochrany provozu poskytovaných služeb může Provozovatel upravit Zákazníkovi nastavení poskytovaných služeb tak, aby v maximální možné míře zabránil jejich možnému zneužití či poskytování služeb pozastavit nebo ukončit. 6. Zákazník je povinen sám sledovat a hlídat konec předplatného období služeb. Provozovatel Zákazníka informuje o blížící se expiraci, nemá však povinnost takto činit. Provozovatel neručí za škody způsobené tím, že upozornění na expiraci nebylo Zákazníkovi doručeno. 7. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že dostupnost a spolehlivost ové služby nelze s ohledem na její povahu garantovat. Provozovatel rovněž neodpovídá za případnou škodu, která Zákazníkovi vznikne v souvislosti s provozem ových služeb Provozovatele. 8. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu bude objednaný typ webhostingu nebo objednaná doplňková služba k webhostingu zřízena až po přijetí zřizovací platby na účet Provozovatele. Zároveň Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že neobnovením provozu zřízených služeb, tj. neprovedením úhrady provozu na další období, dojde na straně Provozovatele k zastavení jejich provozu a následnému zrušení a výmazu dat bez nároku na jakoukoli náhradu. 9. Zákazník může kdykoliv během předplaceného období požádat o přechod na vyšší variantu služby či zřízení příplatkové služby v administračním rozhraní ebola.cz (autorizovaný požadavek). Provozovatel Zákazníkovi vystaví fakturu na rozdíl částky, kterou se uhradí rozšíření služby do konce aktuálního předplatného období. Pro následující předplatné období, v následné zálohové faktuře bude zahrnuta rozšířená služba na celé další předplatné období.

6 10.Zákazník může kdykoliv během předplaceného období požádat o přechod na nižší variantu služby či zrušení příplatkové služby v administračním rozhraní ebola.cz (autorizovaný požadavek). Provozovatel Zákazníkovi nevrací rozdíl z částky zaplacené za aktuální předplatné období. Cena za službu bude snížena až pro příští předplatné období na zálohové faktuře na další předplatné období. VIII.Domény 1. Provozovatel zajistí pro Zákazníka na základě jeho objednávky registraci doménového jména u příslušného subjektu oprávněného doménové jméno poskytnout (dále jen Registrátor). Zákazník hradí veškeré náklady spojené s registrací doménového jména včetně registračních poplatků dle aktuálního ceníku na internetových stránkách Provozovatele. 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel může u některých doménových koncovek vyžadovat od Zákazníka osobní údaje (např. rodné číslo nebo číslo osobního dokladu), bez nichž není možné registraci domény u Registrátora provést. Zákazník je rovněž srozuměn s tím, že v případě některých domén musí provést další nutné kroky pro řádné zaregistrování domény, jako např. provést úředně ověřený souhlas s pravidly registrace domén či Provozovateli doručit fotokopii svých osobních dokladů apod. 3. Jestliže Zákazník provádí registraci a správu domén na jméno třetí osoby (držitele domény), je povinen zajistit získání souhlasu s OP a případnými dalšími podmínkami od této třetí osoby. Na vyžádání Provozovatele je Zákazník povinen tento souhlas doložit, jinak může být doménové jméno bez náhrady zrušeno. 4. Zákazník bere na vědomí, že možnost registrace či prodloužení jím objednané domény je závislá na včasném provedení sjednané platby a doručení případných dalších dokumentů Provozovateli, a následně Provozovatelem Registrátorovi. Dále je možnost registrace domény či její prodloužení podmíněna provedením souhlasu s pravidly pro registrace a prodloužení domén příslušného registru či splněním jiných podmínek vlastníkem domény dle podmínek zvolené koncovky.tld domény. Zákazník souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči Zákazníkovi v případě, že je zvolené doménové jméno registrováno na jiného zájemce z důvodu rychlejšího splnění všech nutných podmínek pro provedení registrace či prodloužení (zejména zaslání všech potřebných dokumentů, potvrzení všech potřebných souhlasů nebo včasné přijetí řádné platby od Zákazníka na účet Provozovatele). Žádosti o registraci domén jsou vyřizovány chronologicky v pořadí, ve kterém dojde ke splnění všech předpokladů pro řádnou registraci doménového jména (zejména kdy Zákazník dodá dokumenty, potvrdí souhlasy a Provozovatel obdrží platbu). 5. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené nemožností registrace doménového jména. V případě nesplnění podmínek pro provedení registrace domény je objednávka Zákazníka v části týkající se registrace doménového jména zrušena a Zákazníkovi je umožněno vybrat si jiný název domény za stejnou cenu dle aktuálního ceníku domén Provozovatele. 6. Zákazník je povinen zajistit, aby u domény byly uvedeny správné a aktuální údaje o držiteli domény a dalších kontaktech a další informace tak, jak to vyžaduje příslušný registr. V opačném případě se Zákazník vystavuje riziku, že doména bude z důvodu nesprávných údajů zrušena bez nároku na jakoukoliv náhradu finančních prostředků či způsobených škod. 7. Doménové jméno má Zákazník pronajaté do užívání od správce doménového jména (dále jen Registr) dle dané koncovky (dále jen TLD), kterému se za pronájem domény platí poplatky. Provozovatel je administrativním správcem domény, nikoliv jejím vlastníkem, plátcem nebo Registrátorem. Provozovatel je oprávněn předat zákaznická data příslušnému Registrátorovi a Zákazník souhlasí s pravidly příslušného Registru dle zvolené TLD. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že pravidla příslušného Registru mohou být v jiném než českém jazyce a zavazuje se s nimi seznámit. Zákazník rovněž bere na vědomí, že v souladu s pravidly daného Registru může s doménou nakládat rovněž přímo Registr nebo Registrátor.

7 8. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě registrace doménových je obsah Smlouvy určen rovněž zvláštními pravidly určenými příslušným Registrem (např. v cctld.cz je obsah Smlouvy určen také Pravidly registrace doménových jmen v cctld.cz a Pravidly alternativního řešení sporů vydanými zájmovým sdružením CZ.NIC, IČO: ). Zákazník prohlašuje, že se zněním těchto pravidel seznámil a souhlasí s ním. Zákazník rovněž tímto zmocňuje Provozovatele, aby jménem Zákazníka vyslovil souhlas s těmito pravidly. 9. Zákazník (držitel domény) souhlasí s tím, že mohou být jeho osobní data předávána dalším osobám, a že jeho osobní údaje mohou být zveřejněny v informačních systémech registrů (WHOIS). 10.Zákazník je povinen sám sledovat a hlídat data expirací svých domén. Provozovatel Zákazníka informuje o blížící se expiraci, nemá však povinnost takto činit. Provozovatel neručí za škody způsobené tím, že upozornění na expiraci domény nebylo Zákazníkovi doručeno. 11.Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, práv na ochranu proti nekalé soutěži, práva na ochranu osobnosti či dobré pověsti právnické osoby, autorských práv a jiných práv a právem chráněných zájmů třetích osob, kterého se Zákazník (držitel domény) dopustí registrací či užíváním doménového jména. Zákazník podáním žádosti o registraci potvrzuje, že vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované doménové jméno nebude tato práva a obecně závazné právní předpisy porušovat. V případě, že Provozovatel vlastní činností zjistí, že registrací domény došlo nebo může dojít k porušení některého z uvedených práv nebo je na takové porušení upozorněn třetí osobou a je současně vyzván k odstranění protiprávního stavu, je Provozovatel oprávněn registraci předmětného doménového jména okamžitě zrušit nebo okamžitě učinit podle vlastního uvážení jiné vhodné opatření, aniž by tím vznikl Zákazníkovi jakýkoli finanční nebo jiný nárok vůči Provozovateli. Provozovatel je v tomto případě oprávněn nakládat s doménovým jménem bez pokynu Zákazníka. 12.V případě soudního (či jiného obdobného) sporu u domény může Provozovatel na základě soudního příkazu či rozhodnutí znemožnit Zákazníkovi užívání domény či provést nařízené změny. V případě nařízené změny držitele na někoho jiného nemá Zákazník nárok na vrácení jakýchkoliv poplatků za nevyužití období platnosti domény. Stejně tak nemá Zákazník nárok na kompenzaci jakýchkoliv případných škod způsobených omezením užívání domény či nařízených změn u domény. 13.Provozovatel není odpovědný za správné nastavení DNS záznamů zákazníkem. 14.V případě, že si Zákazník objedná společně se službou webhostingu i registraci domény za zvýhodněnou cenu nebo registraci domény zdarma, potom je tato objednávka považována za komplexní službu, která je poskytována jako nerozdělitelný celek. IX. Platební podmínky 1. Provoz služby je ze strany Provozovatele zajištěn po uzavření Smlouvy se Zákazníkem, a to na období, které Zákazník v Objednávce zvolil. Svůj zájem na prodloužení provozu již existující služby u Provozovatele dává Zákazník najevo tím, že řádně a včas uhradí výzvu k zaplacení dalšího období, kterou automaticky nebo na základě objednávky Zákazníka vygeneruje Provozovatel a to v rozsahu odpovídajícím typu služby včetně veškerých případných doplňkových služeb tak, jak je Zákazník v okamžiku vystavení obnovovací faktury využívá. Splatnost vystavených faktur je dohodnuta na 14 kalendářních dní. 2. Faktury a zálohové faktury jsou Zákazníkovi zasílány prostřednictvím elektronické pošty na ovou adresu, kterou má Zákazník je uvedenou v administračním rozhraní ebola.cz. Účetní doklady nejsou poskytovány v papírové podobě, s čímž Zákazník výslovně souhlasí. 3. Po připsání platby ze strany Zákazníka na účet Provozovatele vystaví Provozovatel na uskutečněnou platbu řádný daňový doklad. 4. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv zálohovou fakturu )výzvu k platbě) do konce předplaceného období dané služby, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit. Po uplynutí 7 dnů od konce předplaceného období má Provozovatel právo službu zrušit úplně, včetně smazání dat.

8 5. Pokud platba za objednané služby nebude na účet Provozovatele připsána do 30 dnů od data vyfakturování, bude celá objednávka stornována. 6. Službu, kterou Provozovatel nebo Zákazník vypověděl, může Provozovatel zcela zrušit ihned po termínu dohodnuté výpovědi. 7. Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené, pokud je platba je zaslána na správný účet Provozovatele, je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně, je uveden správný variabilní symbol, platba je připsána na účet Provozovatele a platba je zpracována platebním systémem Provozovatele. Při mezinárodní platbě je Zákazník povinen uhradit veškeré poplatky spojené se zahraničním platebním stykem (nastavení poplatků OUR ). V opačném případě provozovatel platbu neakceptuje a Zákazník je povinen dorovnat rozdíl tak, aby přišla Provozovateli částka v plné požadované výši. 8. Faktury za práce provedené Provozovatelem Zákazníkovi jsou splatné předem se 7 denní splatností nebo jsou splatné do 7 dnů po provedení objednané práce. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv fakturu do doby její splatnosti, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit. 9. Zákazník má možnost kdykoli zažádat o předčasné ukončení provozu zprovozněné služby, a to z administračního rozhraní ebola.cz (autorizovaný požadavek). Pokud Zákazník nevyužívá nebo nadále nechce využívat zprovozněnou službu v objednaném rozsahu, nemá nárok na jakékoli navrácení dříve uskutečněných plateb, které provedl ve prospěch Provozovatele v souvislosti s takovouto službou. X. Změna nabídky 1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit aktuální nabídku poskytovaných služeb, včetně cen nebo jakékoliv parametry poskytovaných služeb (včetně služeb již existujících), a to s okamžitou účinností, přičemž Zákazníkům, kteří mají uhrazenou službu, jsou podmínky služby zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného období v původním rozsahu. Provedením platby za službu, která byla Provozovatelem změněna, pro další období, dává Zákazník najevo svůj souhlas s provozem služby dle aktuálně platné nabídky pro tuto službu. 2. Provozovatel má právo kdykoli uplatnit na standardně poskytovanou službu tzv. akční nabídku, a to například formou slevy, slevového kuponu, rozšířením služeb apod. Veškeré služby, které jsou v okamžiku zveřejnění akční nabídky již zřízeny, anebo jsou objednány až po ukončení platnosti akční nabídky, nemají nárok na získání zvýhodněných podmínek. Možnost změny existující běžné služby Zákazníka na službu dle specifikace akční nabídky určuje Provozovatel a tato změna není ze strany Zákazníka jakkoli vymahatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejněné akční nabídky kdykoli změnit, prodloužit či předčasně ukončit bez nároku na náhradu. 3. Provozovatel má právo kdykoli úplně odebrat jakoukoli službu ze své nabídky. Zákazník, který službu odebranou z nabídky využívá, má nárok na její provoz v původním rozsahu, nikoli však na její úpravy, rozšíření či změny. Zákazník má možnost dohodnout s Provozovatelem převod takovéto své služby na některou ze služeb dle aktuální nabídky Provozovatele. Provozovatel může Zákazníka vyzvat ke změně služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, po jehož uplynutí bude provoz původní služby ukončen. Nezmění-li Zákazník na základě této výzvy Provozovatele využívanou službu, nemá nárok na vrácení plateb, které v souvislosti s provozem služby původní uskutečnil. XI. Informace a některá zvláštní pravidla pro Zákazníky spotřebitele A. POVINNĚ SDĚLOVANÉ INFORMACE 1. Provozovatel sděluje zákazníkovi, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením 1811 odst. 2 a 1820 odst. 1 NOZ následující informace: - internetové stránky Provozovatele obsahují údaje o totožnosti Provozovatele včetně všech kontaktních údajů (telefonní číslo, sídlo apod.).

9 - internetové stránky Provozovatele obsahují seznam služeb nabízených Provozovatelem k prodeji či zprostředkování. - Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora), tyto náklady si hradí sám Zákazník. Provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky. - Provozovatel požaduje úhradu Ceny před započetím plnění služby Zákazníkovi. - Ceny služeb Provozovatele jsou na internetových stránkách Provozovatele uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Zákazník je povinen zaplatit cenu zboží včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. - Ceny služeb včetně daní a trvání této ceny vyplývají z aktuální nabídky Provozovatele a aktuálně platného Ceníku a z těchto OP. - Způsob platby vyplývá z těchto OP. - V případě, že Zákazník je spotřebitel, má právo od smlouvy uzavřené s Provozovatelem odstoupit a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od uzavření smlouvy, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu místa podnikání Provozovatele nebo z administračního rozhraní ebola.cz (autorizovaný požadavek). - Uzavřená smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Provozovatele, přičemž registrovaní uživatelé Provozovatele mají k těmto údajům přístup ve svém profilu. - Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: a. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, b. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, b. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, c. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, d. o dodávce novin, periodik nebo časopisů, e. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, f. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. - V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; - Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Provozovatele, přičemž registrovaní uživatelé Provozovatele mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu; - se stížností se spotřebitel může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. - Práva z vadného plnění pro Zákazníka spotřebitele jsou následující: 2. Provozovatel sděluje, že ve všech případech, kdy je dle této Smlouvy dodáván digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá Zákazník právo od této smlouvy odstoupit, pokud souhlasí s dodáním před uplynutím lhůty pro odstoupení.

10 3. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi za vady dodávaných služeb spočívající zejména v tom, že nebyla dodávána služba v objednaném obsahu či rozsahu.zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady služeb bez zbytečného odkladu u Provozovatele a má právo požadovat: a. Je-li vada odstranitelná, může se domáhat buď odstranění vady, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. b. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo: 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 2. na odstranění vady opravou věci, 3. na přiměřenou slevu z ceny, nebo 4. odstoupit od smlouvy. Zákazník sdělí Provozovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Provozovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Zákazník své právo včas, má práva podle písm. c). c. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Provozovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Provozovatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Provozovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele. Do odstranění vady nemusí Zákazník platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu Provozovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Práva z vady se uplatňují u Provozovatele, a to písemně na adrese: EBOLA Czech s.r.o. se sídlem Brněnská 26, Prostějov, IČ: , či na Provozovatele: a to zejména popisem vady nebo tím, jak se vada projevuje. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. 4. Postup při vytknutí vad - reklamaci a. Způsob reklamace 1. Při uplatnění reklamace je nutno Provozovateli písemně, bez zbytečného odkladu po zjištění vadného plnění ze strany Provozovateli sdělit výtky a tyto podrobně popsat. Písemná výtka musí obsahovat nejméně: - jméno a příjmení - identifikační údaje - popis vady nebo reklamace - navrhovaný způsob vyřešení reklamace včetně specifikace nároku z odpovědnosti za vady 2. V případě písemností zaslaných odběratelem na adresu Provozovatele, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, nebudou tyto kvalifikovány jako reklamace.

11 3. Písemná reklamace bude odeslána na adresu EBOLA Czech s.r.o. se sídlem Brněnská 26, Prostějov. b. Způsob a lhůty pro vyřízení reklamace 1. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci (tj. včetně případného odstranění vady) Zákazníka, který je spotřebitel, ve lhůtě bez zbytečného odkladu, přiměřené složitosti a povaze vytýkané vady, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodli na delší lhůtě. 2. Provozovatel po prozkoumání předložených dokladů může vyřídit reklamaci následující způsobem: 1. uzná reklamaci jako oprávněnou a učiní nápravu 2. neuzná reklamaci jako oprávněnou O způsobu vyřízení reklamace informuje Zákazníka. 3. Neoprávněná reklamace V případě neoprávněné reklamace má Provozovatel právo vyúčtovat Zákazníkovi částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí pouze v případech Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli). B. POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V SOULADU S 1829 NOZ 1. Právo odstoupit od smlouvy a. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodu. b. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této Smlouvy informovat EBOLA Czech s.r.o. se sídlem Brněnská 26, Prostějov, zapsaná v OR KS Brno oddíl C, vl.62875, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo em). c. V administračním rozhraní (autorizovaný požadavek) můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. d. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 2. Důsledky odstoupení od smlouvy a. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. b. Vzhledem k tomu, že poskytujeme služby, nevznikají náklady spojené s vrácením zboží, náklady na úkon odstoupení (tj. zejména poštovné apod.) nesete vy. c. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy uzavřené s Provozovatelem (jejímž předmětem je poskytování služeb) a Provozovatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Zákazník Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel Provozovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

12 C. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA SPOTŘEBITELE Zákazník výslovně žádá, aby Provozovatel započal s poskytováním služby dle uzavírané Smlouvy s Provozovatelem před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a dále souhlasí a bere na vědomí, že je-li mu dodán dle Smlouvy digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči před uplynutím této lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá právo od Smlouvy odstoupit. D. Pro případ rozporu OP a pravidel na ochranu spotřebitele platí pro zákazníka spotřebitele ustanovení těchto OP a zákonných ustanovení, která jsou pro spotřebitele příznivější a která slouží v jeho prospěch. XII. Závěrečná ustanovení 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným českým právním řádem. 2. Provozovatel může kteroukoli část Smlouvy nebo OP změnit v souladu s ust NOZ kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn na nestanoví-li tyto OP jiný termín. Zachováním provozu svých služeb i po změně Smlouvy, OP či dalších souvisejících dokumentů, dává Zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu svých služeb. Zákazník má však právo změny Smlouvy nebo OP odmítnout, má právo tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce a to ve lhůtě 30 dnů od okamžiku zveřejnění změn na internetové stránce Provozovatele. 3. V případě, že jsou tyto OP vydány ve více jazykových verzích, přednost má česká verze OP. 4. Tyto OP nabývají účinnosti dnem

Smlouva o poskytování Internetových služeb General Registry

Smlouva o poskytování Internetových služeb General Registry Smlouva o poskytování Internetových služeb General Registry Smluvní strany Smluvními stranami je společnost General Registry, s.r.o, na straně jedné jako Provozovatel (dále jen Provozovatel) a objednatel

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL

Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL Následující ujednání jsou platnými Všeobecnými smluvními podmínkami provozu www služeb (dále jen Podmínky), které nabízí společnost TROELL spol. s r.o.

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné smluvní podmínky služby MARKET PRO - Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky služby MARKET PRO - Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky služby MARKET PRO - Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. 2. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu.

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu. A. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v Internetových obchodech umístěných na následujících internetových stránkách www.radiocity.cz (dále pro všechny tyto internetové obchody

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853 Provozovatel internetového portálu canidia.cz Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 113 22853 info@mrlee.cz Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 Obchodní podmínky internetového obchodu www.autolockpick.cz Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více.

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SalonValery jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

Obchodní podmínky Pro nákup na www.lachevre.eu Platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky Pro nákup na www.lachevre.eu Platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky Pro nákup na www.lachevre.eu Platné od 1.1.2014 1.Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti STARLIFE s.r.o., IČ: 26772493, se sídlem Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup

Více

Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NADOP- VÝROBA NÁBYTKU a.s. se sídlem v Ořechově, Zahradní 1a identifikační číslo: 63469863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5856

Více

Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Uzavřená dne...... a platná do...... mezi Milan Kozák, Wellnerova 1215/3, IČ: 86992775, DIČ: CZ8204165827 jako Poskytovatel na straně

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Obchodní podmínky eshopu vyrobtesipivo.cz

Obchodní podmínky eshopu vyrobtesipivo.cz Obchodní podmínky eshopu vyrobtesipivo.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Obchodní podmínky 2014

Obchodní podmínky 2014 Obchodní podmínky 2014 Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PEKSPORT s.r.o. IČ 45797056, DIČ CZ45797056 se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz

Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz Obchodní podmínky FRESH-Hosting.cz 1. Definice základních pojmů 1.1. Pro účely obchodních podmínek se rozumí: Poskytovatelem je Milan Brych, sídlo: Na Koželužně 614, 345 06 Kdyně, IČO 76373461 www stránky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Licenční podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu Robeeto (dále jako Program ) mezi Podnikatelem a společností JobAs s.r.o.,

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží na

Obchodní podmínky pro nákup zboží na Obchodní podmínky pro nákup zboží na www.mimispi.cz I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při prodeji zboží v internetovém obchodě na webových

Více