WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz"

Transkript

1 WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY Ondřej Urbánek

2 Obsah Web 2.0 obecně Standardy a technologie AJAX a asynchronní komunikace Sémantický web a jeho standardy Principy a architektura webových služeb SOAP, WSDL, REST Webové služby a frameworky v Javě

3 Termíny :00 12: :00 17: :00 17: :00 17:45

4

5 WEB 1.0 Webové stránky obsahující statické informace Obsah vytvářen správci pro uživatele Žádná interakce mezi uživateli

6 Web 2.0 Neexistuje přesná definice Chápáno jako etapa vývoje webu 1999 Darcy DiNucci První zmíňka Fragmented future 2004 Tim O'Railly první Web 2.0 konference

7 Darcy DiNucci The Web we know now, which loads into a browser window in essentially static screenfuls, is only an embryo of the Web to come. The first glimmerings of Web 2.0 are beginning to appear, and we are just starting to see how that embryo might develop. The Web will be understood not as screenfuls of text and graphics but as a transport mechanism, the ether through which interactivity happens. It will [...] appear on your computer screen, [...] on your TV set [...] your car dashboard [...] your cell phone [...] hand-held game machines [...] maybe even your microwave oven. Web, jak ho známe teď, který se jako statický text načte do okna prohlížeče, je jen zárodek webu, který přijde. První záblesky Webu 2.0 se již začínají objevovat a my sledujeme, jak se toto embryo začíná vyvíjet. Web bude chápán ne jako obrazovky plné textu a grafiky, ale jako prostředí, jako éter, jehož prostřednictvím dochází k interaktivitě. Objeví se na obrazovce počítače, na televizním přijímači, na palubní desce, na mobilním telefonu, na herní konzoli, a možná, že i na vaší mikrovlnné troubě.

8 WEB 2.0 Uživatelé se aktivně podílejí na tvorbě obsahu Vlastník jen v roli moderátora Interakce a spolupráce uživatelů Sdílení a znovupoužití informací Kategorizace obsahu uživateli (folksonomy) Long tail (dlouhý chvost) User-centered, User-generated, User-controled

9 WEB 2.0

10 Příklady Wiki Sociální sítě Blogy Sdílení videa a fotografií Internetové bankovnictví Webové aplikace (SaaS) a desktopy E-Shopy (Hodnocení, Komentáře,...)

11 Mashups Web application hybrid Využití, kombinace, agregace, vizualizace dat nebo funkcionality z jednoho nebo více zdrojů Využití API dostupných webových kanálů a služeb Často jednoduché rozhraní aby jej mohli používat koncoví uživatelé Google news, Netvibes, Twittervision

12

13 Technologie HTML5, CSS3 Javascript, DOM AJAX JSON XML SVG Flex, Flash, Silverlight

14 HTML5 Specifikace ve stádiu vývoje Očekáva finální verze koncem roku 2014 HTML + CSS + JS

15 HTML5 Nové elementy a atributy Prvky pro vkládání multimedií Lokální uložiště, Lokální databáze Inline SVG, MathML Drag&drop, Web workers, Geolocation

16 CSS 3 Specifikace se skládá z mnoha modulů Nové selektory, Media queries, zaoblené rohy, obrázkové hrany, stíny, sloupce, transformace, přechody, animace, vlastní fonty, atd.

17 Javascript Lehký, objektově orientovaný a multiplatformní skriptovací jazyk Standard ECMAskriptu (ECMA-262, 1997, 5.1) Nejznámější použití jako skriptovací jazyk na straně klienta Dnes rozšířené i serverové použití (NodeJS, Rhino)

18 Javascript Dynamické typování Objekty jsou asociativní pole First-class functions Anonymní funkce a uzávěry Prototypy, Prototypová dědičnost

19 DOM W3C DOM standard implementovaný ve většině moderních prohlížečů. Platformě a jazykově nezávislé rozhraní pro dynamický přístup k dokumentům Umožňuje programový přístup a manipulaci s HTML a XML dokumentem ''Spojnice mezi stránkami a programy nebo skripty Objeková reprezentace HTML stránky

20 JS API prodom document.getelementbyid(id) element.getelementsbytagname(name) document.createelement(name) parentnode.appendchild(node) element.innerhtml element.style.left element.setattribute element.getattribute element.addeventlistener

21 Příklad <html> <head> <script> // run this function when the document is loaded window.onload = function() { // create a couple of elements // in an otherwise empty HTML page heading = document.createelement("h1"); heading_text = document.createtextnode("big Head!"); heading.appendchild(heading_text); document.body.appendchild(heading); } </script> </head> <body> </body> </html>

22 SVG Scalable Vektor Graphics Jazyk založený na XML pro definici grafiky Navržen aby fungoval s ostatními W3C standardy (CSS, DOM, Javascipt) Umožňuje dynamickou manipulaci

23 Příklad <svg width="540" height="200" viewbox=" " style="margin:-2em 0em -3em 0em"> <defs> <radialgradient id="radial" cx="50%" cy="50%" fx="25%" fy="25%"> <stop offset="0%" stop-color="#60bafc" /> <stop offset="50%" stop-color="#409adc" /> <stop offset="100%" stop-color="#005a9c" /> </radialgradient> <path id="curve" d="m18,60 C100,10 180, ,60" fill="none"/> </defs> <circle cx="138" cy="50" r="38" fill="url(#radial)" stroke="#005a9c" /> <text font-family="verdana" font-size="20" fill="#ff9900"> <textpath xlink:href="#curve" method="stretch" style="visibility: visible;"> Scalable <tspan fill="white">vector</tspan> Graphics </textpath> </text> </svg>

24 Příklad

25 DEMO

26 Responzivní design Relativní velikost Media queries Meta tag viewport <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

27 Media Queries Podmíněné použití CSS stylů podle zobrazovacího tv and (min-width: 700px) and (orientation: landscape) {... } https://developer.mozilla.org/en-us/docs/web/ Guide/CSS/Media_queries

28 Přizpůsobivost prostředí Gracefull degradation Progressive enhancement ersus_progressive_enhancement

29 WCAG Web Content Accessibility Guidelines

30 Flash Proprietální technologie Adobe Vyžaduje plugin Interaktivní aplikace, animace, hry, bannery Action Script

31 Flex Sada technologií pro vývoj platformě nezávisých Rich Interner Applications Aplikace se spouští v Adobe flash player SDK - Adobe Flex Builder (Eclipse) Jazyk MXML Musí se kompilovat

32 Silverlight Aplikační platforma fy Microsoft Bussiness a multimediální RIA aplikace Vyžaduje plugin Multimedia, grafika, animace, stramované video a zvuk UI delkarováno pomocí XAML Programovací jazyky z rodiny.net

33 JSON Javascript Object Notation (RFC 4627) Lehký textový jazykově nezávislý formát pro výměnu dat ve formě čitelné člověkem Odvozený z JavaScriptu (Podmnožina zápisu objektů) Mime type application/json Unicode

34 JSON Datové Typy Number (1,23) String ( String ) Boolean (true, false) null Array ([1,2,3,4]) Object ({name: vlasta})

35 JSON Příklad { } "firstname": "John", "lastname": "Smith", "age": 25, "address": { "streetaddress": "21 2nd Street", "city": "New York", "state": "NY", "postalcode": "10021" }, "phonenumber": [ { "type": "home", "number": " " } ]

36 JSON - Javascript eval(); JSON.parse(jsonString); JSON.stringify(jsObject);

37 XML extensible Markup Language (W3C XML1.1) Odvozený ze staršího SGML Flexibilní textový formát čitelný člověkem Výměna uchovávání různých druhů dat Není určený k prezentaci dat Tagy nejsou předdefinovány Unicode

38 Struktura Tagy Elementy Atributy Obsah CDATA

39 Příklad <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <person> <!-- Osoba --> <firstname>john</firstname> <lastname>smith<lastname> <middlename /> <age>25</age> <address> <street>21 2nd Street</street> <city>new York</city> <state>ny</state> <postalcode>10021</postalcode> </address> <phones> <number type= home > </number> </phones> </person>

40 Well-Formed XML Jeden kořenový (root) element Elementy musí být ohraničeny startovací a ukončovací značkou Všechny hodnoty atributů musí být uzavřeny v uvozovkách Elementy mohou být vnořeny, ale nemohou se překrývat

41 DTD Document Type Definition Popis struktury XML dokumentu Deklaruje elementy, atributy, entity a notace, jejich strukturu a atributy <!DOCTYPE root_element SYSTEM "URL"> <!DOCTYPE root_element PUBLIC "identifikátor" "URL"> <!DOCTYPE root_element [... DTD ]>

42 DTD <!ELEMENT person (firstname, lastname, middlename?, age, address, phones)> <!ELEMENT firstname (#PCDATA)> <!ELEMENT lastname (#PCDATA)> <!ELEMENT middlename (#PCDATA)> <!ELEMENT age (#PCDATA)> <!ELEMENT address (street, city, state?, postalcode)> <!ELEMENT phones (number*)> <!ELEMENT street (#PCDATA)> <!ELEMENT city (#PCDATA)> <!ELEMENT state (#PCDATA)> <!ELEMENT postalcode (#PCDATA)> <!ELEMENT number (number*)> <!ATTLIST number type CDATA #REQUIRED>

43 XML Schema Novější alternativa k DTD Samo o sobě je XML definuje místa v dokumentu, na kterých se mohou vyskytovat různé elementy definuje atributy definuje, které elementy jsou potomky jiných elementů definuje pořadí elementů definuje počty elementů definuje, zda element může být prázdný, nebo zda musí obsahovat text definuje datové typy elementů a jejich atributů definuje standardní hodnoty elementů a atributů

44 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <xs:element name="person"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="firstname" type="xs:string" /> <xs:element name="lastname" type="xs:string" /> <xs:element name="middlename" type="xs:string" /> <xs:element name="age" type="xs:integer" /> <xs:element name="address" type="address" /> <xs:element name="phones"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="phone" type="xs:string"> <xs:attribute name="type" type="xs:string" /> </xs:element> </xs:sequence> </xs:element> </xs:complextype> </xs:element> <xs:complextype name="address">

45 XML Namespaces Jmenné prostory Unikátní identifikátory elementů a atributů XML často obsahuje několik specifikací současně, slouží pro odlišení shodně pojmenovaných elementů

46 XML Namespaces <a:a1 xmlns:a = "http://patrny.com/a"> </a:a1> <b:b1 xmlns:b = "http://patrny.com/b"> </b:b1> <root xmlns:a="http://patrny.com/a" xmlns:b="http://patrny.com/b"> <a:a1> <a:a2/> </a:a1> <b:b1> <a:a2/> </b:b1> </root> <a:root xmlns:a="http://patrny.com/a" xsi:schemalocation="http://patrny.com/schema.xsd"

47 XSLT Extensible Stylesheet Language Transformations Trasformace XML do jiného XML Processory jsou samostatný software (Saxon, Xalan)

48 XSLT <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" version="1.0"> <xsl:output method="xml" indent="yes"/> <xsl:template match="/persons"> <root> <xsl:apply-templates select="person"/> </root> </xsl:template> <xsl:template match="person"> <name <xsl:value-of select="name" /> </name> </xsl:template> </xsl:stylesheet>

49 Parsování XML DOM Parser Pracuje s dokumentem jako s celkem Objektová struktura celého dokumentu SAX Parser Simple API for XML Sekvenční čtení XML dokumentu Založeno na událostech

50 xpath Jazyk k adresaci částí XML dokumentů Axis(Osa), Node test (test), Predicate (Pradikát) Zápis: /root//element/[attribute::attr= val ] Příklady /* //text()

51 AJAX Asynchronous Javascript and XML Nový přístup k využití stávajících technologií HTML, XHTML, CSS, JavaScript, DOM, XML,... Umožňuje dělat requesty na server bez obovení stránky Asynchronní komunikace

52 AJAX

53 AJAX ActiveX XMLHTTP (lte IE8) XMLHttpRequest

54 AJAX Example if (window.xmlhttprequest) { // Mozilla, Safari,... httprequest = new XMLHttpRequest(); } else if (window.activexobject) { // IE try { httprequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } catch (e) { try { httprequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch (e) {} } }

55 XmlHttpRequest XMLHttpRequest(JSObject objparameters); void abort(); DOMString getallresponseheaders(); DOMString? getresponseheader(domstring header); void open(domstring method, DOMString url, optional boolean async, optional DOMString? user, optional DOMString? password); void overridemimetype(domstring mime); void send(); void setrequestheader(domstring header, DOMString value);

56 XmlHttpRequest Onreadystatechange readystate response responsetext responsetype responsexml status statustext timeout upload withcredentials Function unsigned short varies DOMString XMLHttpRequestResponseType Document unsigned short DOMString unsigned long XMLHttpRequestUpload boolean

57 AJAX Request httprequest = new XMLHttpRequest(); httprequest.onreadystatechange = function() { if ( httprequest.readystate === 4) { if (httprequest.status === 200) { alert(httprequest.responsetext); } else { alert('nastala chyba'); } } }; httprequest.open('get', 'http://www.example.org', true); httprequest.send(null);

58 Cross-Site Requesty Requesty vedoucí na jinou doménu Podléhají Same Origin Policy Dokument z jedné domény nesmí číst a přistupovat na properties dokumentu z jiné d. Protokol, port a host musí být stejný Týká se requestů spouštěných skripty (XmlHttpRequest) Bezpečnost

59 Same Origin Policy a domény třetího řádu subdomain.example.org document.domain = example.org

60 Cross-Origin Resource Sharing Doporučení W3C pro bezpečný Cross Site přenos dat Umožňuje řízení přístupu na základě domén Preflighted requests Access-Control-Request-Method: POST Access-Control-Request-Headers: X-PINGOTHER Access-Control-Allow-Origin: Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS Access-Control-Allow-Headers: X-PINGOTHER Access-Control-Max-Age:

61 Cross-Origin Resource Sharing GET /resources/resource/1/ HTTP/1.1 Host: bar.other Referer: Origin: HTTP/ OK... Access-Control-Allow-Origin: *... [Data]

62 Cross Document Messaging Umožňuje komunikaci mezi framy, iframy, okny otevřenými skriptem,... Musíme mít refrenci na objekt window příjemce otherwindow.postmessage(message, targetorigin); window.addeventlistener("message", receivemessage, false); function receivemessage(event) { if (event.origin!== "http://example.org:8080") { return; } }

63 JsonP Json with Padding Způsob jak obejít Same Origin Policy Vkládáním skriptu do stránky <script type="text/javascript" src="http://example.com/resource/1234?callback=mycallback"> </script>

64 JsonP mycallback(data) { // Něco udělej... } var script = document.createelement('script'); script.type = 'text/javascript'; script.src = 'http://example.org/resource/12?callback=mycallback'; document.head.appendchild(script); mycallback({ message : Helo world! })

65 POST? Cross Document Messaging window.name

66 Bezpečnost XSRF XSS JS Highjacking

67 Semantický Web Rozšíření současného webu Informace formulované tak aby byly srozumitelné pro lidi i pro stroje Usnadňuje vyhledávání a zpracování informací Umožňuje vytvořit Síť dat podobně jak DB Popisuje data a vztahy mezi nimi v strojově čitelné formě

68 RDF Resource Description Framework Jazyk pro reprezentaci informací o objektech na webu Model popisu vztahů mezi objekty Podmět Přísudek Objekt Tvoří orientovaný graf kde objekt podmět a objekt jsou uzly a přísudek pojmenované hrany Identifikuje objekty pomocí URI

69 RDF Slovníky Rdf popisuje vztahy mezi identifikátory Význam identifikátorům dávají slovníly RDF-VOVABULARY

70 RDF

71 RDF/XML <?xml version="1.0"?> <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:contact="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#"> <contact:person rdf:about="http://www.w3.org/people/em/contact#me"> <contact:fullname>eric Miller</contact:fullName> <contact:mailbox <contact:personaltitle>dr.</contact:personaltitle> </contact:person> </rdf:rdf>

72 RDFa RDF in Attributes Způsob jak zapsat RDF informace do XHTML Zapisují se jako atributy jednotlivých elementů Použité slovníky se definují jako namespace Rozšiřuje způsoby použití atributů (X)HTML např. rel nebo href zavádí nové atributy např. content

73 RDFa <div xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> <ul> <li typeof="foaf:person"> <a property="foaf:name" rel="foaf:homepage" href= >Martin</a> </li> </ul> </div>

74 SPARQL Protocol and RDF Query Language Jazyk sloužící k dotazování (manipulaci) nad RDF daty Vychází z SQL PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> SELECT?name? WHERE {?person a foaf:person.?person foaf:name?name.?person foaf:mbox? . }

75 OWL Onthology Web Language Jazyk pro reprezentaci znalostí Tvoří ontologii slovník pro uchovávání a předávání znalostí o určité problematice Mocnější než RDF Schema Kardinalita, transitivita, příslušnost ke třídě,...

76 Mikroformáty Způsob uložení strojově čitelných informací do stávajícího (X)HTML Semantické identifikátory se vkládají do atributů rel classs rev

77 hcard <div class="vcard"> <p class="fn n"> <span class="given-name">emily</span> <span class="family-name">lewis</span> </p> <a class=" " </a> <p class="adr"> <span class="locality">albuquerque</span> <abbr class="region" title="new Mexico">NM</abbr> <span class="postal-code">87106</span> <acronym class="country-name" title="united States of America">USA</acronym> </p> <p class="nonvisual"> <a href="http://www.ablognotlimited.com" rel="home me" class="url">a Blog Not Limite </p> </div>

78 NoSQL Databáze

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari)

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari) XSLT a JavaScript Autor: Petr Dvořák (http://joshis.iprofil.cz/) Úvod Dokumenty XML (můžeme rovnou říct, že narozdíl od dokumentů (X)HTML) nenesou žádnou informaci, která by prohlížeči sdělila, jakým způsobem

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 5 Vývoj Internetových Aplikací AJAX, JSON, XML Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Co je to AJAX - Asynchronous JavaScript and XML - Kombinace technologií, která umožňuje měnit části webové

Více

AJAX. Dynamické změny obsahu stránek

AJAX. Dynamické změny obsahu stránek AJAX Dynamické změny obsahu stránek Co je AJAX Co je AJAX Co je AJAX Co je AJAX Co je AJAX AJAX = Asynchronous JavaScript And XML XHR = XMLHttpRequest Ajax je sada technik a nástrojů, které umožňují dynamické

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 4 Vývoj Internetových Aplikací HTML5 Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Co je HTML5? - HTML5 je směr, kam se ubírá web budoucnost webových aplikací a vývoje - HTML5 je multiplatformní - HTML5

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

B_EM Electronický Marketing

B_EM Electronický Marketing B_EM Electronický Marketing 9. Web 2.0. a Responsivní design jako nástroj marketingu Využití CRM pro promotion Pavel Kotyza @ VŠFS S idioty se nediskutuje http://vitaminl.tv/video/885?ref=fbs Agenda 1

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

RDF API a SPARQL syntaxe, API, příklady. 4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Josef Petrák me@jspetrak.name

RDF API a SPARQL syntaxe, API, příklady. 4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Josef Petrák me@jspetrak.name RDF API a SPARQL syntaxe, API, příklady 4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Josef Petrák me@jspetrak.name Dnes uvidíme Syntaxe RDF Základy RDF grafu Pojmenované grafy Přehled RDF API Příklady

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML Obsah přednášky Webové služby a XML Miroslav Beneš Co jsou to webové služby Architektura webových služeb SOAP SOAP a Java SOAP a PHP SOAP a C# Webové služby a XML 2 Co jsou to webové služby rozhraní k

Více

První kapitola úvod do problematiky

První kapitola úvod do problematiky První kapitola úvod do problematiky Co je to Flex Adobe Flex je ActionSript (AS) framework pro tvorbu Rich Internet Aplications (RIA), tedy knihovna AS tříd pro Flash. Flex používáme k vytvoření SWF souboru

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Content Security Policy

Content Security Policy Content Security Policy Nový přístup v boji proti XSS 2011.cCuMiNn. Cross Site Scripting (XSS) XSS je všudypřítomné výskyt cca v 80% webových aplikací Webový browser nevidí rozdíl mezi legitimním skriptem

Více

Python XML a Web 1 PGS 2012 23.2.2012

Python XML a Web 1 PGS 2012 23.2.2012 Python XML a Web 1 Obsah XML Validace DTD a XSD Práce s XML - SAX a DOM Python a XML Tvorba XML bez použití knihoven Knihovna PyXML SAX Knihovna PyXML DOM Knihovna LXML validace DTD a XSD 2 XML extensible

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 18.4.2016 Webové aplikace JSON, AJAX/AJAJ, zpracování na straně JS, JSONP, proxy, REST strana 2 JSON objekt JavaScript Object Notation { "nazev": hodnota, "cislo":

Více

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Obsah přednášky. XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46

Obsah přednášky. XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46 Obsah přednášky XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46 Co je XML? XML je meziplatformní, softwarově a hardwarově nezávislý a standardizovaný nástroj pro přenos informace 2/46 Co je XML? EXtensible Markup

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

XML snadno a rychle Martin Kuba, ÚVT MU

XML snadno a rychle Martin Kuba, ÚVT MU XML snadno a rychle Martin Kuba, ÚVT MU Ve filmu Adéla ještě nevečeřela se americký detektiv naučí plynně česky během cesty vlakem z knihy s názvem Česky snadno a rychle. Bohužel, takto efektivní učebnice

Více

KIV/PIA 2012 Ing. Jan Tichava

KIV/PIA 2012 Ing. Jan Tichava KIV/PIA 2012 Ing. Jan Tichava Opera Mini Zobrazených stránek za měsíc 90 G 80 G 70 G 60 G 50 G 40 G 30 G 20 G 10 G 0 G January 2011 May 2011 September 2011 January 2012 May 2012 September 2012 State of

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: Webové technologie

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: Webové technologie Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 21.1.2016 Webové technologie Tworba webu, Hybridní aplikace, Responsivní design, HTML5, nová API strana 2 Úvod http://akela.mendelu.cz/~lysek/ IPI Úkol Cvičení

Více

XSLT a jmenné prostory

XSLT a jmenné prostory XSLT a jmenné prostory Doplňková prezentace Roman Malo XSLT a jmenné prostory Při využití XSLT nad XML s jmennými prostory je potřeba jednotlivé názvy uzlů (elementy a atributy) uvádět včetně prefixu Prefix

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

RDF a RDF Query. Jakub Nerad 1. prosince Nerad () RDF a RDF Query 1. prosince / 16

RDF a RDF Query. Jakub Nerad 1. prosince Nerad () RDF a RDF Query 1. prosince / 16 RDF a RDF Query Jakub Nerad jakubnerad@gmail.com 1. prosince 2009 Nerad () RDF a RDF Query 1. prosince 2009 1 / 16 Součastnost Součastnost množství informací zpracování pomocí statistické analýzy problém

Více

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web Návrh a tvorba WWW stránek 1/11 Uspořádání klient-server klient na straně uživatele (browser, prohlížeč) server program obsluhující požadavky uživatele Standardy pro Web HTTP Hypertext Transfer Protocol

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Část 1 Moderní JavaScript

Část 1 Moderní JavaScript Obsah Část 1 Moderní JavaScript Kapitola 1 Moderní programování v JavaScriptuh.................... 13 Objektově orientovaný JavaScript................................13 Testování zdrojového kódu......................................

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 3 InternetovéTechnologie internetové aplikace, Web x.0, RIA, Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Internetové aplikace - Aplikace, které ke svému provozu využívají prostředí internetu, a to

Více

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu:

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu: Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Definice vzhledu Prezentace

Více

Webové služby. Martin Sochor

Webové služby. Martin Sochor Webové služby Martin Sochor Webové služby způsob komunikace dvou aplikací přes Web binární zprávy (CORBA) blokovány proxy servery a firewally masivní využití XML protokol SOAP + jazyk pro popis služeb

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů 9. Tvorba informačních systémů Michal Krátký, Miroslav Beneš Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Tvorba informačních systémů, 2007/2008 c 2006-2008 Michal Krátký, Miroslav Beneš Tvorba

Více

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023) Zpracovali: Marie

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

Java a XML. 10/26/09 1/7 Java a XML

Java a XML. 10/26/09 1/7 Java a XML Java a XML Java i XML jsou přenositelné V javě existuje podpora pro práci s XML, nejčastější akce prováděné při zpracování XML: načítání XML elementů generování nových elementů nebo úprava starého zápis

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3.1 Tenký a tlustý klient Klientské aplikace nad XML dokumenty v prostředí internetu se dají rozdělit na dvě skupiny: tenký klient a tlustý klient.

Více

RDF serializace Turtle

RDF serializace Turtle 4IZ440 Propojená data na webu RDF serializace Turtle Vyučující: Doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. Zimní semestr 2016 http://nb.vse.cz/~svatek/rzzw.html Shrnutí obsahu a související zdroje Prezentace vychází

Více

XML a nové trendy v publikování na Webu

XML a nové trendy v publikování na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/05/13 17:56:13 $ Obsah Úvod... 3 Nové požadavky na web... 4 XML a podpora různých koncových zařízení... 5 Problém...

Více

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací.

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací. Přednáška 5 1. Stručný přehled vývoje html H T m l (HTML...XML... html5), (Web API, JSON, REST,AJAX) 2. Některé související IT IP adresa, doménová adresa, name servery JavaScritp, Jquery, Angular PHP vs

Více

Práce se soubory opakování

Práce se soubory opakování Práce se soubory Práce se soubory opakování Nízko-úrovňové (C-čkové) API. fopen(), fread(), fwrite(), fclose() S daty se manipuluje přes řetězce. Manipulace s celým souborem najednou. fpassthru(), readfile()

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PHP a XML 5 Stručný obsah Předmluva... 13 Úvod... 15 1. Syntaxe XML... 17 2. Přehled podpory XML v PHP5... 43 3. (Ne)podpora Unicode v PHP... 67

Více

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 7 Vývoj Internetových Aplikací HTML 5 a CSS 3 Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky https://developer.mozilla.org/en- US/docs/Web/Guide/HTML/HTML5 http://htmlfiverocks.appspot.com/en/resources

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB

PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB ÚTVAR ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PŘEHLED A MOŽNOSTI VYUŽITÍ WEBOVÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB Ústav rozvoje hlavního města Prahy publikuje prostřednictvím ArcGIS Serveru mnohé webové mapové služby (v souřadnicovém

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 13.5.2015 Webové technologie

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 13.5.2015 Webové technologie Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 13.5.2015 Webové technologie RIA, JSON, REST, AngularJS strana 2 RIA - rich internet application chová se podobně jako desktopová aplikace velké množství logiky

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Tvorba jednoduchých WWW stránek RNDr. Daniela Ďuráková VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik - CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee cíl - infrastruktura

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 24.4.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 24.4.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 24.4.2015 Webové aplikace Návrh webové stránky responsivní design strana 2 WEB Dříve: místo pro prezentaci a umístění dat prohlížeče pouze na PC Nyní: platforma

Více

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

KIV/PIA 2013 Jan Tichava

KIV/PIA 2013 Jan Tichava KIV/PIA 2013 Jan Tichava Java EE JSF, PrimeFaces Spring JPA, EclipseLink Java Platform, Enterprise Edition Persistence Zobrazovací vrstva Interakce aplikací Deployment Java Persistence API Enterprise

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Vytváříme aplikace využívající Ajax

Vytváříme aplikace využívající Ajax Vytváříme aplikace využívající Ajax Je na čase začít používat Ajax V této kapitole se dozvíte, jak vytvářet kompletní Ajaxové aplikace od podlahy až po střechu V prvé řadě uvidíte, jak se vytváří a pracuje

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

XPath je jazyk, který slouží k

XPath je jazyk, který slouží k XPath Co je to? XPath je jazyk, který slouží k vyhledávání/výběru elementů pomocí XSLT identifikaci elementů/částí dokumentu pomocí XPointer transformace elementů (XSLT) aj. Uzly, které se rozlišují: kořenový

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

ZNAČKOVACÍ JAZYKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ MARKUP LANGUAGE AND THEIR USE. Zdeněk Havlíček

ZNAČKOVACÍ JAZYKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ MARKUP LANGUAGE AND THEIR USE. Zdeněk Havlíček ZNAČKOVACÍ JAZYKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ MARKUP LANGUAGE AND THEIR USE Zdeněk Havlíček Anotace: Značkovací jazyk vkládá do textu dokumentu další informace o vlastním textu. Značkovací jazyky se využívají především

Více

XML. Aleš Keprt 29.11.2005

XML. Aleš Keprt 29.11.2005 XML Aleš Keprt 29.11.2005 značkovací jazyk pro obecné použití pro vytváření speciálních značkovacích jazyků Nejčastější použití: výměna dat (při komunikaci) na internetu (společně nebo místo HTML) Je to

Více

Dotazování nad stromem abstraktní syntaxe

Dotazování nad stromem abstraktní syntaxe Fakulta jaderná a fyzikáln inºenýrská ƒeské vysoké u ení technické v Praze 3.6.2010 Osnova while 1 Reprezentace programu 2 AST a Java 3 Vyhledávání v AST 4 Aplikace body if expr Jak reprezentovat program

Více

API pro volání služby kurzovního lístku KB

API pro volání služby kurzovního lístku KB OBSAH API pro volání služby Kurzovní lístek KB... 2 Poskytované informace... 2 Informace pro volání resource exchange-rates... 3 Příklady request / response z volání služby kurzovního lístku... 5 Způsoby

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS GUI DESIGNER

Více

pracuje na principu Požavek/Odpověď (request/response) výhodou je jednoduchost a teoretická možnost přenášet objekty jakéhokoliv druhu

pracuje na principu Požavek/Odpověď (request/response) výhodou je jednoduchost a teoretická možnost přenášet objekty jakéhokoliv druhu Aplikační protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Používá obvykle port TCP/80. pracuje na principu Požavek/Odpověď

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 9 Vývoj Internetových Aplikací Webová API Ing. Jan Janoušek API - Application Programming Interface - Definuje způsob interakce mezi: - Softwarovými komponentami Interface - Software a hardware OpenGL

Více

Jak číst a psát RDF. Reprezentace a zpracování znalostí na WWW, Jindřich Mynarz

Jak číst a psát RDF. Reprezentace a zpracování znalostí na WWW, Jindřich Mynarz Jak číst a psát RDF Reprezentace a zpracování znalostí na WWW, 1. 10. 2012 Jindřich Mynarz Serializace RDF N3 RDF/XML NTriples Turtle RDFa JSON-LD Serializace: NTriples

Více

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template

Více

Testovací metoda. Testovací metoda. public class SimpleTest {

Testovací metoda. Testovací metoda. public class SimpleTest { Testování TestNG public class SimpleTest { @BeforeClass public void setup() { // code that will be invoked // when this test is instantiated @Test public void afasttest() { System.out.println("Fast test");

Více

Úvod do databázových systémů B

Úvod do databázových systémů B Úvod do databázových systémů B RNDr. Jan Lánský, Ph.D. 5. přednáška XML Slajdy 2-45 převzaty z Mlýnková, Nečaský: Technologie XML (DBI026, MFF UK) 1 Motivace Místo A Chceme přenést informaci Místo B 2

Více

Obsah. Kapitola 2 Nakupujeme na Amazonu... 19 XML-RPC... 19

Obsah. Kapitola 2 Nakupujeme na Amazonu... 19 XML-RPC... 19 Obsah Úvod.................................................... 9 Co tato kniha obsahuje........................................... 9 Co pro tuto knihu potřebujete................................... 10

Více

CSS V DIGITÁLNÍ KARTOGRAFII

CSS V DIGITÁLNÍ KARTOGRAFII CSS V DIGITÁLNÍ KARTOGRAFII ČERBA Otakar Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky Univerzitní 22, Plzeň, 306 14 Tel.: ++420 377 632 681 Fax: ++420 377 632 602 ota.cerba@seznam.cz

Více

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5);

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5); Programovací jazyk PHP doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Třídy a objekty Výjimky Webové aplikace

Více

TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH

TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH TRANSFORMACE OBJEKTOVÉ PETRIHO SÍTĚ Z JAZYKA OPNML DO GRAFU TRANSFORMATION OF OBJECT-ORIENTED PETRI NET FROM OPNML LANGUAGE TO GRAPH Petr Jedlička Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Dotazování nad XML daty a jazyk XPath

Dotazování nad XML daty a jazyk XPath 4 TVEZEWXYHMNR LSTVSKVEQY-RJSVQEXMOENITSHTSVSZ RETVSNIOXIQRERGSZER Q ^)ZVSTWO LSWSGM PR LSJSRHYEVS^TS XYLPEZR LSQ WXE4VEL] 4VELE)9-RZIWXYNIQIHSZE% FYHSYGRSWXM Dotazování nad XML daty a jazyk XPath BI-TWA

Více

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček Pokročilé Webové služby a Caché security Š. Havlíček Webové služby co se tím míní? Webová služba metoda komunikace mezi dvěma elektronickými zařízeními přes internet Typicky jsou pomocí rozhraní přístupné

Více

Zranitelnosti webových aplikací. Vlastimil Pečínka, Seznam.cz Roman Kümmel, Soom.cz

Zranitelnosti webových aplikací. Vlastimil Pečínka, Seznam.cz Roman Kümmel, Soom.cz Zranitelnosti webových aplikací Vlastimil Pečínka, Seznam.cz Roman Kümmel, Soom.cz Terminologie Zranitelnost (vulnerability) Slabina, která umožní utočníkovi snížit/obejít ochranu dat a informací Security

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Základy HTML (2. přednáška)

Základy HTML (2. přednáška) Základy HTML (2. přednáška) WWW World Wide Web Sestává ze tří stavebních bloků Síť informačních zdrojů Universal Resource Identifier jednotný způsob jak adresovat zdroje, (URL) protokoly pro přístup ke

Více

NSWI096 - INTERNET. Úvod do HTML

NSWI096 - INTERNET. Úvod do HTML NSWI096 - INTERNET Úvod do HTML XHTML CO TO JE? XML extensible Markup Language Sada pravidel, jak kódovat dokumenty Podle těchto pravidel lze vytvořit nekonečně mnoho různých jazyků HTML HyperText Markup

Více

Část IV - Bezpečnost 21. Kapitola 19 Bezpečnostní model ASP.NET 23

Část IV - Bezpečnost 21. Kapitola 19 Bezpečnostní model ASP.NET 23 5 Obsah O autorech 15 O odborných korektorech 15 Úvod 16 Rozdělení knihy 16 Komu je tato kniha určena? 18 Co potřebujete, abyste mohli pracovat s touto knihou? 18 Sdělte nám svůj názor 18 Zdrojové kódy

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Mendlova zemědělská a lesnická univerzita. Ajax komunikátor

Mendlova zemědělská a lesnická univerzita. Ajax komunikátor Mendlova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Ajax komunikátor Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Roman Malo, Ph.D. Brno 2008 Ivo Štork Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

XHTML 1. Značkovací jazyky (mark-up): Součastí prostředků je systém m značek

XHTML 1. Značkovací jazyky (mark-up): Součastí prostředků je systém m značek XHTML 1 Jazyk HTML značkovací jazyk, speciálně vyvinutý pro popis Internetových dokumentů. HTML umožňuje popis: struktury dokumentu; obsahu dokumentu; způsobu zobrazení obsahu prohlížečem na displeji.

Více

Úvod do XML Technologie

Úvod do XML Technologie 4 TVEZEWXYHMNR LSTVSKVEQY-RJSVQEXMOENITSHTSVSZ RETVSNIOXIQRERGSZER Q ^)ZVSTWO LSWSGM PR LSJSRHYEVS^TS XYLPEZR LSQ WXE4VEL] 4VELE)9-RZIWXYNIQIHSZE% FYHSYGRSWXM Úvod do XML Technologie BI-TWA Peter Vojtáš

Více