WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz"

Transkript

1 WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY Ondřej Urbánek

2 Obsah Web 2.0 obecně Standardy a technologie AJAX a asynchronní komunikace Sémantický web a jeho standardy Principy a architektura webových služeb SOAP, WSDL, REST Webové služby a frameworky v Javě

3 Termíny :00 12: :00 17: :00 17: :00 17:45

4

5 WEB 1.0 Webové stránky obsahující statické informace Obsah vytvářen správci pro uživatele Žádná interakce mezi uživateli

6 Web 2.0 Neexistuje přesná definice Chápáno jako etapa vývoje webu 1999 Darcy DiNucci První zmíňka Fragmented future 2004 Tim O'Railly první Web 2.0 konference

7 Darcy DiNucci The Web we know now, which loads into a browser window in essentially static screenfuls, is only an embryo of the Web to come. The first glimmerings of Web 2.0 are beginning to appear, and we are just starting to see how that embryo might develop. The Web will be understood not as screenfuls of text and graphics but as a transport mechanism, the ether through which interactivity happens. It will [...] appear on your computer screen, [...] on your TV set [...] your car dashboard [...] your cell phone [...] hand-held game machines [...] maybe even your microwave oven. Web, jak ho známe teď, který se jako statický text načte do okna prohlížeče, je jen zárodek webu, který přijde. První záblesky Webu 2.0 se již začínají objevovat a my sledujeme, jak se toto embryo začíná vyvíjet. Web bude chápán ne jako obrazovky plné textu a grafiky, ale jako prostředí, jako éter, jehož prostřednictvím dochází k interaktivitě. Objeví se na obrazovce počítače, na televizním přijímači, na palubní desce, na mobilním telefonu, na herní konzoli, a možná, že i na vaší mikrovlnné troubě.

8 WEB 2.0 Uživatelé se aktivně podílejí na tvorbě obsahu Vlastník jen v roli moderátora Interakce a spolupráce uživatelů Sdílení a znovupoužití informací Kategorizace obsahu uživateli (folksonomy) Long tail (dlouhý chvost) User-centered, User-generated, User-controled

9 WEB 2.0

10 Příklady Wiki Sociální sítě Blogy Sdílení videa a fotografií Internetové bankovnictví Webové aplikace (SaaS) a desktopy E-Shopy (Hodnocení, Komentáře,...)

11 Mashups Web application hybrid Využití, kombinace, agregace, vizualizace dat nebo funkcionality z jednoho nebo více zdrojů Využití API dostupných webových kanálů a služeb Často jednoduché rozhraní aby jej mohli používat koncoví uživatelé Google news, Netvibes, Twittervision

12

13 Technologie HTML5, CSS3 Javascript, DOM AJAX JSON XML SVG Flex, Flash, Silverlight

14 HTML5 Specifikace ve stádiu vývoje Očekáva finální verze koncem roku 2014 HTML + CSS + JS

15 HTML5 Nové elementy a atributy Prvky pro vkládání multimedií Lokální uložiště, Lokální databáze Inline SVG, MathML Drag&drop, Web workers, Geolocation

16 CSS 3 Specifikace se skládá z mnoha modulů Nové selektory, Media queries, zaoblené rohy, obrázkové hrany, stíny, sloupce, transformace, přechody, animace, vlastní fonty, atd.

17 Javascript Lehký, objektově orientovaný a multiplatformní skriptovací jazyk Standard ECMAskriptu (ECMA-262, 1997, 5.1) Nejznámější použití jako skriptovací jazyk na straně klienta Dnes rozšířené i serverové použití (NodeJS, Rhino)

18 Javascript Dynamické typování Objekty jsou asociativní pole First-class functions Anonymní funkce a uzávěry Prototypy, Prototypová dědičnost

19 DOM W3C DOM standard implementovaný ve většině moderních prohlížečů. Platformě a jazykově nezávislé rozhraní pro dynamický přístup k dokumentům Umožňuje programový přístup a manipulaci s HTML a XML dokumentem ''Spojnice mezi stránkami a programy nebo skripty Objeková reprezentace HTML stránky

20 JS API prodom document.getelementbyid(id) element.getelementsbytagname(name) document.createelement(name) parentnode.appendchild(node) element.innerhtml element.style.left element.setattribute element.getattribute element.addeventlistener

21 Příklad <html> <head> <script> // run this function when the document is loaded window.onload = function() { // create a couple of elements // in an otherwise empty HTML page heading = document.createelement("h1"); heading_text = document.createtextnode("big Head!"); heading.appendchild(heading_text); document.body.appendchild(heading); } </script> </head> <body> </body> </html>

22 SVG Scalable Vektor Graphics Jazyk založený na XML pro definici grafiky Navržen aby fungoval s ostatními W3C standardy (CSS, DOM, Javascipt) Umožňuje dynamickou manipulaci

23 Příklad <svg width="540" height="200" viewbox=" " style="margin:-2em 0em -3em 0em"> <defs> <radialgradient id="radial" cx="50%" cy="50%" fx="25%" fy="25%"> <stop offset="0%" stop-color="#60bafc" /> <stop offset="50%" stop-color="#409adc" /> <stop offset="100%" stop-color="#005a9c" /> </radialgradient> <path id="curve" d="m18,60 C100,10 180, ,60" fill="none"/> </defs> <circle cx="138" cy="50" r="38" fill="url(#radial)" stroke="#005a9c" /> <text font-family="verdana" font-size="20" fill="#ff9900"> <textpath xlink:href="#curve" method="stretch" style="visibility: visible;"> Scalable <tspan fill="white">vector</tspan> Graphics </textpath> </text> </svg>

24 Příklad

25 DEMO

26 Responzivní design Relativní velikost Media queries Meta tag viewport <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

27 Media Queries Podmíněné použití CSS stylů podle zobrazovacího tv and (min-width: 700px) and (orientation: landscape) {... } https://developer.mozilla.org/en-us/docs/web/ Guide/CSS/Media_queries

28 Přizpůsobivost prostředí Gracefull degradation Progressive enhancement ersus_progressive_enhancement

29 WCAG Web Content Accessibility Guidelines

30 Flash Proprietální technologie Adobe Vyžaduje plugin Interaktivní aplikace, animace, hry, bannery Action Script

31 Flex Sada technologií pro vývoj platformě nezávisých Rich Interner Applications Aplikace se spouští v Adobe flash player SDK - Adobe Flex Builder (Eclipse) Jazyk MXML Musí se kompilovat

32 Silverlight Aplikační platforma fy Microsoft Bussiness a multimediální RIA aplikace Vyžaduje plugin Multimedia, grafika, animace, stramované video a zvuk UI delkarováno pomocí XAML Programovací jazyky z rodiny.net

33 JSON Javascript Object Notation (RFC 4627) Lehký textový jazykově nezávislý formát pro výměnu dat ve formě čitelné člověkem Odvozený z JavaScriptu (Podmnožina zápisu objektů) Mime type application/json Unicode

34 JSON Datové Typy Number (1,23) String ( String ) Boolean (true, false) null Array ([1,2,3,4]) Object ({name: vlasta})

35 JSON Příklad { } "firstname": "John", "lastname": "Smith", "age": 25, "address": { "streetaddress": "21 2nd Street", "city": "New York", "state": "NY", "postalcode": "10021" }, "phonenumber": [ { "type": "home", "number": " " } ]

36 JSON - Javascript eval(); JSON.parse(jsonString); JSON.stringify(jsObject);

37 XML extensible Markup Language (W3C XML1.1) Odvozený ze staršího SGML Flexibilní textový formát čitelný člověkem Výměna uchovávání různých druhů dat Není určený k prezentaci dat Tagy nejsou předdefinovány Unicode

38 Struktura Tagy Elementy Atributy Obsah CDATA

39 Příklad <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <person> <!-- Osoba --> <firstname>john</firstname> <lastname>smith<lastname> <middlename /> <age>25</age> <address> <street>21 2nd Street</street> <city>new York</city> <state>ny</state> <postalcode>10021</postalcode> </address> <phones> <number type= home > </number> </phones> </person>

40 Well-Formed XML Jeden kořenový (root) element Elementy musí být ohraničeny startovací a ukončovací značkou Všechny hodnoty atributů musí být uzavřeny v uvozovkách Elementy mohou být vnořeny, ale nemohou se překrývat

41 DTD Document Type Definition Popis struktury XML dokumentu Deklaruje elementy, atributy, entity a notace, jejich strukturu a atributy <!DOCTYPE root_element SYSTEM "URL"> <!DOCTYPE root_element PUBLIC "identifikátor" "URL"> <!DOCTYPE root_element [... DTD ]>

42 DTD <!ELEMENT person (firstname, lastname, middlename?, age, address, phones)> <!ELEMENT firstname (#PCDATA)> <!ELEMENT lastname (#PCDATA)> <!ELEMENT middlename (#PCDATA)> <!ELEMENT age (#PCDATA)> <!ELEMENT address (street, city, state?, postalcode)> <!ELEMENT phones (number*)> <!ELEMENT street (#PCDATA)> <!ELEMENT city (#PCDATA)> <!ELEMENT state (#PCDATA)> <!ELEMENT postalcode (#PCDATA)> <!ELEMENT number (number*)> <!ATTLIST number type CDATA #REQUIRED>

43 XML Schema Novější alternativa k DTD Samo o sobě je XML definuje místa v dokumentu, na kterých se mohou vyskytovat různé elementy definuje atributy definuje, které elementy jsou potomky jiných elementů definuje pořadí elementů definuje počty elementů definuje, zda element může být prázdný, nebo zda musí obsahovat text definuje datové typy elementů a jejich atributů definuje standardní hodnoty elementů a atributů

44 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <xs:element name="person"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="firstname" type="xs:string" /> <xs:element name="lastname" type="xs:string" /> <xs:element name="middlename" type="xs:string" /> <xs:element name="age" type="xs:integer" /> <xs:element name="address" type="address" /> <xs:element name="phones"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="phone" type="xs:string"> <xs:attribute name="type" type="xs:string" /> </xs:element> </xs:sequence> </xs:element> </xs:complextype> </xs:element> <xs:complextype name="address">

45 XML Namespaces Jmenné prostory Unikátní identifikátory elementů a atributů XML často obsahuje několik specifikací současně, slouží pro odlišení shodně pojmenovaných elementů

46 XML Namespaces <a:a1 xmlns:a = "http://patrny.com/a"> </a:a1> <b:b1 xmlns:b = "http://patrny.com/b"> </b:b1> <root xmlns:a="http://patrny.com/a" xmlns:b="http://patrny.com/b"> <a:a1> <a:a2/> </a:a1> <b:b1> <a:a2/> </b:b1> </root> <a:root xmlns:a="http://patrny.com/a" xsi:schemalocation="http://patrny.com/schema.xsd"

47 XSLT Extensible Stylesheet Language Transformations Trasformace XML do jiného XML Processory jsou samostatný software (Saxon, Xalan)

48 XSLT <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" version="1.0"> <xsl:output method="xml" indent="yes"/> <xsl:template match="/persons"> <root> <xsl:apply-templates select="person"/> </root> </xsl:template> <xsl:template match="person"> <name <xsl:value-of select="name" /> </name> </xsl:template> </xsl:stylesheet>

49 Parsování XML DOM Parser Pracuje s dokumentem jako s celkem Objektová struktura celého dokumentu SAX Parser Simple API for XML Sekvenční čtení XML dokumentu Založeno na událostech

50 xpath Jazyk k adresaci částí XML dokumentů Axis(Osa), Node test (test), Predicate (Pradikát) Zápis: /root//element/[attribute::attr= val ] Příklady /* //text()

51 AJAX Asynchronous Javascript and XML Nový přístup k využití stávajících technologií HTML, XHTML, CSS, JavaScript, DOM, XML,... Umožňuje dělat requesty na server bez obovení stránky Asynchronní komunikace

52 AJAX

53 AJAX ActiveX XMLHTTP (lte IE8) XMLHttpRequest

54 AJAX Example if (window.xmlhttprequest) { // Mozilla, Safari,... httprequest = new XMLHttpRequest(); } else if (window.activexobject) { // IE try { httprequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } catch (e) { try { httprequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch (e) {} } }

55 XmlHttpRequest XMLHttpRequest(JSObject objparameters); void abort(); DOMString getallresponseheaders(); DOMString? getresponseheader(domstring header); void open(domstring method, DOMString url, optional boolean async, optional DOMString? user, optional DOMString? password); void overridemimetype(domstring mime); void send(); void setrequestheader(domstring header, DOMString value);

56 XmlHttpRequest Onreadystatechange readystate response responsetext responsetype responsexml status statustext timeout upload withcredentials Function unsigned short varies DOMString XMLHttpRequestResponseType Document unsigned short DOMString unsigned long XMLHttpRequestUpload boolean

57 AJAX Request httprequest = new XMLHttpRequest(); httprequest.onreadystatechange = function() { if ( httprequest.readystate === 4) { if (httprequest.status === 200) { alert(httprequest.responsetext); } else { alert('nastala chyba'); } } }; httprequest.open('get', 'http://www.example.org', true); httprequest.send(null);

58 Cross-Site Requesty Requesty vedoucí na jinou doménu Podléhají Same Origin Policy Dokument z jedné domény nesmí číst a přistupovat na properties dokumentu z jiné d. Protokol, port a host musí být stejný Týká se requestů spouštěných skripty (XmlHttpRequest) Bezpečnost

59 Same Origin Policy a domény třetího řádu subdomain.example.org document.domain = example.org

60 Cross-Origin Resource Sharing Doporučení W3C pro bezpečný Cross Site přenos dat Umožňuje řízení přístupu na základě domén Preflighted requests Access-Control-Request-Method: POST Access-Control-Request-Headers: X-PINGOTHER Access-Control-Allow-Origin: Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS Access-Control-Allow-Headers: X-PINGOTHER Access-Control-Max-Age:

61 Cross-Origin Resource Sharing GET /resources/resource/1/ HTTP/1.1 Host: bar.other Referer: Origin: HTTP/ OK... Access-Control-Allow-Origin: *... [Data]

62 Cross Document Messaging Umožňuje komunikaci mezi framy, iframy, okny otevřenými skriptem,... Musíme mít refrenci na objekt window příjemce otherwindow.postmessage(message, targetorigin); window.addeventlistener("message", receivemessage, false); function receivemessage(event) { if (event.origin!== "http://example.org:8080") { return; } }

63 JsonP Json with Padding Způsob jak obejít Same Origin Policy Vkládáním skriptu do stránky <script type="text/javascript" src="http://example.com/resource/1234?callback=mycallback"> </script>

64 JsonP mycallback(data) { // Něco udělej... } var script = document.createelement('script'); script.type = 'text/javascript'; script.src = 'http://example.org/resource/12?callback=mycallback'; document.head.appendchild(script); mycallback({ message : Helo world! })

65 POST? Cross Document Messaging window.name

66 Bezpečnost XSRF XSS JS Highjacking

67 Semantický Web Rozšíření současného webu Informace formulované tak aby byly srozumitelné pro lidi i pro stroje Usnadňuje vyhledávání a zpracování informací Umožňuje vytvořit Síť dat podobně jak DB Popisuje data a vztahy mezi nimi v strojově čitelné formě

68 RDF Resource Description Framework Jazyk pro reprezentaci informací o objektech na webu Model popisu vztahů mezi objekty Podmět Přísudek Objekt Tvoří orientovaný graf kde objekt podmět a objekt jsou uzly a přísudek pojmenované hrany Identifikuje objekty pomocí URI

69 RDF Slovníky Rdf popisuje vztahy mezi identifikátory Význam identifikátorům dávají slovníly RDF-VOVABULARY

70 RDF

71 RDF/XML <?xml version="1.0"?> <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:contact="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#"> <contact:person rdf:about="http://www.w3.org/people/em/contact#me"> <contact:fullname>eric Miller</contact:fullName> <contact:mailbox <contact:personaltitle>dr.</contact:personaltitle> </contact:person> </rdf:rdf>

72 RDFa RDF in Attributes Způsob jak zapsat RDF informace do XHTML Zapisují se jako atributy jednotlivých elementů Použité slovníky se definují jako namespace Rozšiřuje způsoby použití atributů (X)HTML např. rel nebo href zavádí nové atributy např. content

73 RDFa <div xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> <ul> <li typeof="foaf:person"> <a property="foaf:name" rel="foaf:homepage" href= >Martin</a> </li> </ul> </div>

74 SPARQL Protocol and RDF Query Language Jazyk sloužící k dotazování (manipulaci) nad RDF daty Vychází z SQL PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> SELECT?name? WHERE {?person a foaf:person.?person foaf:name?name.?person foaf:mbox? . }

75 OWL Onthology Web Language Jazyk pro reprezentaci znalostí Tvoří ontologii slovník pro uchovávání a předávání znalostí o určité problematice Mocnější než RDF Schema Kardinalita, transitivita, příslušnost ke třídě,...

76 Mikroformáty Způsob uložení strojově čitelných informací do stávajícího (X)HTML Semantické identifikátory se vkládají do atributů rel classs rev

77 hcard <div class="vcard"> <p class="fn n"> <span class="given-name">emily</span> <span class="family-name">lewis</span> </p> <a class=" " </a> <p class="adr"> <span class="locality">albuquerque</span> <abbr class="region" title="new Mexico">NM</abbr> <span class="postal-code">87106</span> <acronym class="country-name" title="united States of America">USA</acronym> </p> <p class="nonvisual"> <a href="http://www.ablognotlimited.com" rel="home me" class="url">a Blog Not Limite </p> </div>

78 NoSQL Databáze

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HTML PIA 2011/2012 Téma 2 Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation Straka Jiří Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2,

Více

HTML 5. Tomáš Hejl, Miroslav Štufka červen 2009

HTML 5. Tomáš Hejl, Miroslav Štufka červen 2009 HTML 5 Tomáš Hejl, Miroslav Štufka červen 2009 Historie V roce 2004 se konsorcium W3C, zodpovědné za vydání specifikací týkajících se webu, snaží již několik let prosadit web postavený na XML. Vzniká řada

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Vy voj webovy ch aplikacı pro provoz na mobilnı c h telefonech

Vy voj webovy ch aplikacı pro provoz na mobilnı c h telefonech Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vy voj webovy ch aplikacı

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

Roman Kümmel XSS. Cross-Site Scripting v praxi. o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě

Roman Kümmel XSS. Cross-Site Scripting v praxi. o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě Roman Kümmel XSS Cross-Site Scripting v praxi o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě 2011 XSS: Cross-Site Scripting 3 Cross-Site Scripting v praxi Autor: Roman Kümmel (ccuminn@soom.cz, www.soom.cz)

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech

Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vyhledávání zájmových bodů v geografických datech BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Sobočík Brno, jaro 2015 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

RDF API a SPARQL syntaxe, API, příklady. 4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Josef Petrák me@jspetrak.name

RDF API a SPARQL syntaxe, API, příklady. 4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Josef Petrák me@jspetrak.name RDF API a SPARQL syntaxe, API, příklady 4IZ440 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Josef Petrák me@jspetrak.name Dnes uvidíme Syntaxe RDF Základy RDF grafu Pojmenované grafy Přehled RDF API Příklady

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

Algoritmy a programovaní IV Studijní opory

Algoritmy a programovaní IV Studijní opory Algoritmy a programovaní IV Studijní opory 2010 Mgr. Miroslav Langer Anotace předmětu: Síť Internet - historie, struktura, služby. Prohlížeče Internetu, editory Internetových stránek. Jazyk Html - syntaxe

Více

Vývoj aplikací pro Windows Phone Mango

Vývoj aplikací pro Windows Phone Mango Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Vývoj aplikací pro Windows Phone Mango Vypracoval: Zdeněk Valdauf, DiS. Vedoucí práce: PaedDr. Petr

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. Zdeněk Železný Obsah:

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu.

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu. Střední průmyslová škola Ostrov Maturitní práce A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ CMS nástroj pro správu obsahu CMS tool for content management Autor: Třída: Konzultant: Studijní obor: Dušan Jenčík

Více