Obsah přednášky. XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah přednášky. XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46"

Transkript

1 Obsah přednášky XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46

2 Co je XML? XML je meziplatformní, softwarově a hardwarově nezávislý a standardizovaný nástroj pro přenos informace 2/46

3 Co je XML? EXtensible Markup Language Rozšiřitelný značkovací jazyk Značkovací jazyk podobně jako HTML Popisuje obsah nikoliv formu Tagy nejsou součástí jazyka Kromě samotných dat obsahuje i popis organizace dat Standardizovaný formát (W3C) 3/46

4 XML nedělá nic Jazyk XML nebyl navržen k tomu, aby něco dělal... Strukturování dat Ukládání dat Posílání dat Příklad <zpráva> <od>eva</od> <pro>adam</pro> <text>sejdeme se u stromu...</text> </zpráva> 4/46

5 K čemu použít XML? K výměně dat XML může být použito k výměně dat mezi nekompatibilními systémy K ukládání dat XML ukládá do člověkem čitelného textového souboru strukturovaná data K větší využitelnosti dat Data lze prohlížet ve specializovaných aplikacích, ale i v jednoduchých prohlížečích 5/46

6 XML syntax Pravidla Jednoduchá Přesná Snadno pochopitelná Snadno použitelná Snadná manipulace s XML dokumenty 6/46

7 XML syntax Příklad <?xml version= 1.0 encoding= ISO ?> <zpráva> <od>eva</od> <pro>adam</pro> <text>sejdeme se u stromu...</text> </zpráva> 7/46

8 XML syntax První řádka musí deklarovat verzi XML, případně použité kódování Každý XML element musí obsahovat odpovídající uzavírací tag Ne jako u HTML řádka 1<br> řádka 2<br> XML tagy jsou case sensitive Ne jako u HTML <B>tučný text</b> 8/46

9 XML syntax XML elementy musí být správně vhnízďovány Ne jako u HTML <b><i>tučně a italikou</b></i> XML dokument musí obsahovat právě jeden kořenový element Příklad <kořen> <dítě> </dítě> </kořen> <!-- konec XML --> 9/46

10 XML syntax XML atributy musí být vždy uzavřeny v apostrofech či uvozovkách Ne jako u HTML <table width=50> Bílé znaky v XML dokumentu jsou zachovány Ne jako u HTML toto je 1 mezera Komentáře jsou stejné jako u html <!-- komentář --> 10/46

11 XML elementy Elementy jsou rozšiřitelné Příklad <zpráva> <od>eva</od> <pro>adam</pro> <datum>7. den</datum> <text>sejdeme se u stromu...</text> </zpráva> Způsobí přidání tagu pád aplikace? NE! Aplikace se s neznámým tagem vypořádá tak, že ho ignoruje 11/46

12 XML elementy Elementy jsou v příbuzenském vztahu poznámka je kořenový element poznámka je rodičovský element elementů od, pro, datum a text od, pro, datum a text jsou dětské elementy elementu poznámka od, pro, datum a text jsou sourozenecké elementy 12/46

13 XML elementy Elementy mohou mít různý obsah Obsahují elementy Kombinovaný obsah Jednoduchý obsah Prázdný obsah Atributy 13/46

14 XML elementy Pravidla pro názvy Názvy mohou obsahovat písmena, čísla a jiné znaky Názvy nesmí začínat číslem či interpunkčním znakem Názvy nesmí začínat slovem XML (xml, Xml,...) Názvy nesmí obsahovat mezery Názvy mohou být libovolně dlouhé (lepší jsou stručné a výstižné) Názvy by neměly obsahovat znaky. a - Akcentované znaky jsou povolené, ale... 14/46

15 XML atributy Elementy mohou obsahovat atributy Atribut je dvojice název, hodnota Příklad v HTML <a href= index.html >Domů</a> Obecně se atributy používají pro infromace stojící mimo data Příklad <obrázek typ= gif >adam.gif</obrázek> 15/46

16 XML atributy Pro názvy atributů platí stejná pravidla jako pro elementy Hodnoty atributů musí být uzavřeny v apostrofech či uvozovkách Pokud jsou v uvozovkách, mohou obsahovat apostrofy a opačně 16/46

17 XML atributy Atributy lze nahradit elementy Proč se snažit vyhnout atributům Nemohou obsahovat více hodnot Nelze je snadno rozšiřovat Neumožňují popsat struktury Je složitější s nimi programově zacházet Lze složitěji testovat validnost XML Dokumenty obsahující příliš atributů jsou hůře čitelné <zpráva od= Eva pro= Adam datum= 7. den text= Sejdeme se u stromu... /> 17/46

18 XML validace Well-formed XML Dokument má validní syntax <?xml version= 1.0 encoding= ISO ?> <zprávy> <zpráva> <od>eva</od> <pro>adam</pro> <datum>7. den</datum> <text>sejdeme se u stromu...</text> </zpráva> <zpráva> <od>adam</od> <pro>eva</pro> <datum>bez data</datum> <text>tak teda jo...</text> </zpráva> </zprávy> 18/46

19 XML validace Validní XML Splňuje DTD nebo XML schema DTD nebo XML schema Definují elementy a atributy, které se mohou vyskytnout Definují příbuznost elementů (rodiče, děti) Pořadí a počet dětí Typy elementů a atributů... 19/46

20 XML schema DTD je první možnost jak popsat XML XML schema je modernější alternativa k DTD Podpora datových typů a omezení Používají XML syntax Větší bezpečnost komunikace (např. datum ) Rozšiřitelné 20/46

21 XML schema Příklad <?xml version="1.0"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" targetnamespace="http://www.w3schools.com" xmlns="http://www.w3schools.com" elementformdefault="qualified"> <xs:element name="zpráva"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="od" type="xs:string"/> <xs:element name="pro" type="xs:string"/> <xs:element name="datum" type="xs:date"/> <xs:element name="text" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> </xs:schema> 21/46

22 Validace XML v.netu Specifikace struktury dat Document Type Definition (DTD) XML Schema Definition (XSD) Specifikace viz Validace Třída XmlValidatingReader Konstruktoru předáme XmlTextReader Kolekce Schemas přidáme schéma Událost ValidationEventHandler (pokud čtený soubor neodpovídá schématu) 22/46

23 Validace XML v.netu Příklad const string path const string xmlpath = path const string xsdpath = path XmlValidatingReader reader = new XmlValidatingReader(new XmlTextReader(xmlPath)); XmlSchemaCollection schemacollection = new XmlSchemaCollection(); schemacollection.add("http://tempuri.org/zpravy1.xsd",xsdpath); reader.schemas.add(schemacollection); Console.Write("Validace:"); reader.validationeventhandler += new ValidationEventHandler(reader_ValidationEventHandler); while(reader.read()) { Console.Write("."); } Console.WriteLine("\n");... 23/46

24 Podpora.NETu pro XML Dokumentově orientovaný přístup DOM Document Object Model Načte celý soubor najednou Širší možnosti úprav Sekvenční přístup SAX Simple API for XML Postupné procházení souborem Vhodné pro velká data

25 DOM Document Object Model Standard W3C Umožňuje načtení celého souboru (stromu) a libovolně jej procházet Paměťově náročný Vhodný pro krátké soubory se složitou strukturou Umožňuje jednotný přístup ke čtení i zápisu XML 25/46

26 DOM v.netu Namespace System.Xml Třída XmlDocument Zapouzdřuje celý dokument Přistupuje k dokumentu jako ke stromové struktuře Poskytuje metody pro načtení a uložení Load(string) Save(string) Poskytuje přístup ke kořenu XmlElement DocumentElement 26/46

27 DOM v.netu Třída XmlNode Abstrakce pro uzel XML stromu Může být Element Text Poskytuje přístup k Rodiči Dětem Aktributům 27/46

28 DOM v.netu Třída XmlNode <zprávy> <zpráva> <od>eva</od> <pro>adam</pro> zprávy </zpráva> <zpráva> <od>adam</od> <pro>eva</pro> </zpráva> ParentNode zpráva NextSibling zpráva </zprávy> ChildNodes FirstChild LastChild od pro od pro 28/46

29 DOM v.netu Třída XmlNode string Name Jméno elementu (pro textové uzly #text) string Value Text textového uzlu Pro elementy null XmlAttributeCollection Attributes Kolekce atributů Naplněny Name i Value 29/46

30 DOM v.netu XmlNode je abstraktní třída Ani odděděné třídy nemají veřejné konstruktory Uzel se musí vytvořit pro konkrétní dokument XmlDocument x.createelement(string) Vytvořený uzel možno zařadit na správné místo do stromu 30/46

31 DOM v.netu Příklad XmlDocument zpravy = new XmlDocument(); zpravy.load("../../zpravy.xml"); XmlElement od = zpravy.createelement("od"); od.innertext = "Ja"; XmlElement pro = zpravy.createelement("pro"); pro.innertext = "Ty"; XmlElement text = zpravy.createelement("text"); text.innertext = "Ahoj z XML"; XmlElement zprava = zpravy.createelement("zpráva"); zprava.appendchild(od); zprava.appendchild(pro); zprava.appendchild(text); zpravy.documentelement.appendchild(zprava); zpravy.save("../../nove_zpravy.xml"); 31/46

32 DOM v.netu Vytvoření nového dokumentu Pro vytvoření nového dokumentu je nutné udělat malý trik Vytvořit obsah dokumentu pomocí metody LoadXml(string) Příklad XmlDocument zpravy = new XmlDocument(); zpravy.loadxml("<?xml version='1.0' encoding='windows- 1250'?><zprávy></zprávy>"); 32/46

33 SAX Simple API for XML Není standardizované Sekvenční přístup k datům Read-only nebo Write-only Vhodné pro velké soubory Menší paměťová náročnost 33/46

34 SAX v.netu Třída XmlTextReader Chová se jako ukazovátko do XML souboru Konstruktor připojí instanci ke XML souboru a otevře ho XmlTextReader(string FileName) Na konci vhodné volat Close() 34/46

35 SAX v.netu Třída XmlTextReader Ukazuje vždy na nějaký uzel XML Property XmlNodeTyp NodeType XmlDeclaration, Element, Text, EndElement, WhiteSpace Property string Name Property string Value Postup na další uzel Read() Přeskakuje atributy Standardně zpracovává i bílé znaky Property WhiteSpaceHandling 35/46

36 SAX v.netu Atributy v XmlTextReaderu Property int AttributeCount Počet zbývajících atributů Je-li >0 pak volat Metoda MoveToNextAttribute Kurzor se posune na další atribut Name a Value se nastaví na odpovídající hodnoty AttributeCount se sníží 36/46

37 SAX v.netu Třída XmlTextWriter Konstruktor vyžaduje TextWriter nebo jméno souboru a kódování WriteStartDocument() WriteStartElement(string Name) WrtieAttributeString(string Name, string Value) WriteElementString(string Name, string Text) WriteString(string Text) WriteEndElement() WriteEndDocument() 37/46

38 SAX v.netu Příklad XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter("../../zpravySAX.xml",System.Text.Encoding.Get Encoding("Windows-1250")); writer.formatting = Formatting.Indented; writer.writestartdocument(); writer.writestartelement("zprávy"); writer.writestartelement("zpráva"); writer.writeelementstring("od","já"); writer.writestartelement("pro"); writer.writestring("ty"); writer.writeendelement(); writer.writestartelement("text"); writer.writestring("zpráva o zápisu pomocí SAX..."); // tady chybí WriteEndElement dokument se zapíše bez // chyby, ale nespoléhat na to!!! writer.writeenddocument(); writer.close(); Za správnost ručí programátor!!! 38/46

39 XPath Co je XPath Syntax pro definování části XML dokumentu Používá výrazy k navigaci v XML dokumentu Výrazy se podobají cestě na disku Je W3C standard /zprávy/zpráva Určuje všechny elementy zpráva podřízené elementu zprávy, na úrovni kurzoru (obvykle kořen) 39/46

40 XPath predikáty Predikát podmínka Na vnitřní uzel [Node = 'text'] Na atribut - = 'value'] Možno použít operátory <,>,=,!=,>=,<= Možno použít logické operátory and a or /zprávy/zpráva[od = 'Adam' or od = 'Eva'] 40/46

41 XPath v.netu XmlNodeList XmlNode.SelectNodes(string xpath) Možno i nad XmlDocument (je potomek) Podobně SelectSingleNode (vrací pouze první) Namespace System.Xml.XPath XPathDocument XPathNavigator XPathDocument.CreateNavigator() XPathNodeIterator XPathNavigator.Select(string xpath) Current, MoveNext, Value, 41/46

42 XSLT XML Stylesheet Transformations Umožňuje převádět XML do jiných formátů (HTML,...) Standard W3C XSL popisuje jakým způsobem má XML vypadat XSL je XML <?xml version="1.0"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transfo rm"> 42/46

43 XSLT XSLT tamplate Jakým způsobem má být značka přeložena <xsl:template match= path"> </xsl:template> Uvnitř šablony je vždy některý XML uzel aktivní <xsl:value-of select= path > Vypíše obsah značky <xsl:for-each select= path > </xsl:foreach> Iteruje výsledkem XPath cesty <xsl:apply-templates select= path /> 43/46

44 XSLT Příklad (zpravy.xsl) <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" version="1.0"> <xsl:template match="/"> <html><head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="zpravy.css" /> </head> <body> <table> <tr><th>od</th><th>pro</th><th>text</th> </tr> <xsl:for-each select="zprávy"> <xsl:apply-templates select="zpráva"/> </xsl:for-each> </table> </body></html> </xsl:template> <xsl:template match = "zpráva"> <tr> <td><xsl:value-of select="od"/></td> <td><xsl:value-of select="pro"/></td> <td><xsl:value-of select="text"/></td> </tr> </xsl:template> </xsl:stylesheet> 44/46

45 XSLT Příklad (zpravy.css) table { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; } td { border: 1px solid black; padding: 10px;} Příklad (zpravy.xml) <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="zpravy.xsl"?> <zprávy> <zpráva> <od>eva</od> <pro>adam</pro> <text>sejdeme se u stromu...</text> </zpráva> <zpráva> <od>adam</od> <pro>eva</pro> <text>tak teda jo...</text> </zpráva> </zprávy> 45/46

46 XSLT v.netu Třída XslTransform Load(string filename) Vyhazuje XsltCompileException Vhodné odladit xslt jinak (browser) Transform(string infile, string outfile) Mnoho dalších přetížení Pro proudy (XSLT transformace na webovém serveru) XmlResolver (zapouzdření obecného zdroje dat v XML) 46/46

47 Konec 47/46

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek Podpora XML v.net Podpora XML v.net Jirka Kosek nezávislý publicista http://www.kosek kosek.cz Co nás čeká? Co nás čeká?! podpora XML ve VisualStudio.NET! architektura System.Xml! čtení XML dokumentů!

Více

WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz

WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Obsah Web 2.0 obecně Standardy a technologie AJAX a asynchronní komunikace Sémantický web a jeho standardy Principy a architektura webových

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Příklad buňka tabulky

Příklad buňka tabulky Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Pojmenované šablony Pojmenované

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

Tvorba www stránek v HTML a CSS

Tvorba www stránek v HTML a CSS Tvorba www stránek v HTML a CSS Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem

Více

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Rožnov pod Radhoštěm Dokumentace k maturitní práci Praktický průvodce programátora 3D grafických aplikací Konzultant: Ing. Zdeněk Biolek, Ph. D. http://nehe.opengl.cz/

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

PRO WORKFLOW SYSTÉM FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS

PRO WORKFLOW SYSTÉM FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS GENEROVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO

Více

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni SCHÉMOVÉ JAZYKY Přednáška z předmětu KMA/POK Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Poslední aktualizace: 16. 10. 2010 Schémové jazyky Jazyky pro popis dokumentu XML schémata XML Schema Languages

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Studijní opora Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více