Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, Vojtěch Fröhlich Artmap office, kennardphillipps Artwall,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, 17. 21.10. Vojtěch Fröhlich Artmap office, 2. 19.10. kennardphillipps Artwall, 1. 30.11."

Transkript

1 Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, vernisáž/opening: út/tue , 18h adresa/address: park Klamovka Plzeňská + Podbělohorská ul., Praha 5 otevírací doba/opening hours: so ne/sat sun 14 18h Magda Veselá riskuje, když otevřeně odhaluje své soukromí. Cyklus fotografií a videoprojekce nazvaná Should I Stay, Should I Go? ( 2011) vznikaly v době, kdy se autorka rozhodovala, zda zůstane v manželství nebo těžkou krizi vztahu společně se svým mužem překoná: Musíme o tom mluvit. S psychologem. Hloubku vystavené práce naznačuje i skutečnost, že Veselá poskytla prostor také fotografiím svého manžela. Magda Veselá takes risks when she exposes her private life. This series of photographs and video projections titled Should I Stay, Should I Go? (2011) developed at a time when the artist was deciding whether or not to stay married and if she would overcome the crisis in her relationship with her husband. We have to talk about it. With a psychologist. The depth of the work exhibited is indicated by the fact that Ms. Veselá also included photographs of her husband. Magda Veselá, Should I Stay or Should I Go, slidewhow (2:41 ), 2011 Jakub Cabalka & Jakub Červenka vkládají fotografický výřez do reálného prostředí. Důležitý je pro ně akt zásahu do reálného prostoru i jeho symbolika, neméně důležitý je i samotný záznam aktu a jeho významy. Fotografie zůstává pouze výřezem určité scény, která může a nemusí být reálná. My se můžeme jen domnívat, co se za hranicí fotografie nachází. Souborem Meze obrazu ohledává dvojice Jakub Cabalka & Jakub Červenka fotografický, lépe řečeno obrazový rámec jako takový. Společně testují jeho limity i případné možnosti překročení. Aby mohli rámec překročit, musí porušit perspektivu. Jakub Cabalka & Jakub Červenka insert photographic cropping into a real environment. For them the act of intervening into real space and its symbolism is important. The photo record itself and its meanings are no less important. Photography remains a crop or cross-section of a certain scene that could be, but needn t be real. We can only assume what lurks beyond the limit or boundary of the photograph. The duo look at the collection Meze obrazu (The Limits of Image) photographically, or better stated, they (look at) the image framework as such. Together they test its limits and the eventual options for going beyond them. In order to go beyond the framework, they have to breach perspective. Vojtěch Fröhlich Artmap office, vernisáž/opening: po/mon 1.10., 18h adresa/address: Školská 28, Praha 1 otevírací doba/opening hours: dle domluvy/by appointment, tel: Osvícení / Enlightenment Tematicky Mimo formát galerijního prostoru Artmap office, v reakci na tuto specifickou situaci Vojtěch Fröhlich použije obdobné způsoby práce, které jsou fotografii vlastní, ovšem bez nároku na tentýž materiální výsledek. Fotografické uvažování, práce se světlem, záznam reality či dokumentace události budou převedeny do jiného modu: Jemný posun v práci způsobí jiný výstup než pigmenty či bromid stříbrný na papíře. Vše podstané v urbánním prostoru proběhne ve spolupráci s Ondřejem Mladým, Janem Šimánkem a Vladimírem Turnerem. Thematically the Mimo formát / Off limits gallery space of the Artmap office in reaction to a specific situation, Vojtěch Fröhlich uses similar means of work that are known in photography; however, without demanding the same material result. Photographic contemplation, work with light, a record of reality or documenting an event will all shift to a different mode: a gentle shift in his work causes a different output than pigments or silver bromide on paper. All important acts in the urban space are carried out in co-operation with Ondřej Mladý, Jan Šimánek and Vladimír Turner. kennardphillipps Artwall, Jakub Cabalka & Jakub Červenka, Meze obrazu / Limits of Image, performance, 2012 Vojtěch Frohlich, Osvícení / Enlightenment, 2012 vernisáž/opening: po/mon 1.10., 18h (Festival Fotograf, Školská 28, Praha 1) adresa/address: nábř. Kapitána Jaroše a Edvarda Beneše, Praha 7 Bohatství národů / The Wealth of Nations V roce 2002 vzniklo britské duo Kennardphillipps, jehož zakladatelé Peter Kennard a Cat Phillips se pokoušeli ukázat mocenské aspirace, které vedly k rozpoutání války v Iráku, a snažili se upozornit na její odvrácenou tvář. Jejich fotomontáže ukazovaly zemi zdevastovanou válkou, civilní oběti, mučení, ale i plačící americké a britské vojáky. Tematicky vypjaté obrazy přitom měly jednoznačné poslání, proniknout na protiválečné demonstrace, do ulic a médií a burcovat veřejné mínění. Jejich spolupráce, původně zaměřená výhradně na kritiku invaze do Iráku, se brzy rozšířila o další globální témata, jakými jsou válka s terorismem, arogance moci a lhostejnost globálního kapitálu vůči chudobě. Instalace a plakáty dvojice Kennardphillipps se například staly součástí protestních akcí pořádaných pod hlavičkou hnutí Occupy. O vztahu mezi aktivismem a uměním prohlašují Kennard a Phillips následující: Nevidíme [naše] díla odděleně od sociálních a politických hnutí, které konfrontují zavedené politické i ekonomické systémy. Vnímáme je jako součást těchto hnutí, jako vizuální nástroje protestu. Chceme, aby byla lidmi používána jako součást jejich vlastního aktivismu, nikoli jako obrázky na zeď určené ke kontemplaci. In 2002 the British duo Kennardphillipps emerged its founders, Peter Kennard and Cat Phillipps, strove to unmask the pretensions to power that lay behind the outbreak of war, and its hidden aspects. Their photo-montages showed a country ravaged by war: civilian victims, torture, as well as weeping US and UK soldiers. Their thematically intense images had an unequivocal mission to penetrate anti-war demonstrations, the streets and the mass media, in order to rouse public opinion. Their collaboration, initially focused solely on a critique of the invasion of Iraq, soon expanded to include other international issues such as the war on terror, the arrogance of power and the indifference of global capital towards poverty. Installations and posters by the duo Kennardphillipps have, for example, prominently featured in recent protest events held under the aegis of the Occupy movement. Regarding the relationship between art and activism, Kennard and Phillipps declare the following: We don t see the work as separate to social and political movements that are confronting established political kennardphillipps, Bohatství národů, tisk na novinovém papíře / The Wealth of Nations, print on newspaper,

2 and economic systems. We see it as part of those movements, the visual arm of protest. We want it to be used by people as a part of their own activism, not just as pictures on the wall to contemplate. kurátorka/curated by: Zuzana Štefková Tereza Kabůrková Ateliér Josefa Sudka zahrada, vernisáž/opening: adresa/address: Újezd 30, Praha 1 otevírací doba/opening hours: út ne/tue sun 12 18h Zahrada / Garden Vegetace jako pomalá clona propouští, či zadržuje měkké světlo pronikající do dvora. Záleží i na počasí. V říjnu by se už konečně od Vltavy mohla táhnout mlha. Mohla by skrýt podobně jako na dávných čínských krajinomalbách drobného poutníka neviditelného zahradníka. Zahrada Sudkova Atelieru působí velmi nenápadně a prostě, přesto se pomocí přírodních i fotografických procesů může opět stát neobyčejnou. Vegetation, like a slowly falling screen, both blocks and allows the soft light to seep into the yard. The weather plays a role, as well. In October, the mist may at long last roll in from Vltava River. Similar to old Chinese landscape painting, it could serve to disguise the diminutive pilgrim the invisible gardener. The garden of Sudek s Studio is unassuming and even humble at first glance, but processes both natural and photographic may once again restore its magic. Tereza Kabůrková, Kosatec / Iris, 2011 galería parasito: Carlos Motta Berlínskej Model, vernisáž/opening: čt/tue 4.10., 18h (v rámci akce Máme otevřeno ) adresa/address: Pplk. Sochora 9, Praha 7 otevírací doba/opening hours: Ideologické Graffiti / Ideological Graffiti Galerii parásito založila v České republice v říjnu 2007 uruguayská umělkyně Silvina Arismendi s cílem vytvořit platformu pro kulturní výměnu a networking mezi Latinskou Amerikou a Střední a Východní Evropou. Tentokrát galería parásito uvádí výstavu Ideologická graffiti Carlose Motty. Ideologická graffiti dokumentují politická graffitti na ulicích několika latinskoamerických měst v rozmezí let 2005 až Dílo je součástí několikadílného videoprojektu Good Life/La buena vida sestávajícího z více než třistašedesáti rozhovorů s kolemjdoucími v dvanácti latinskoamerických městech a zkoumá procesy demokratizace a jejich vztah k intervencionistické politice Spojených států v regionu. Carlos Motta je multidisciplinární umělec (nar. Bogota, Kolumbie, 1978). Jeho tvorba čerpá z politických dějin a je vedena úsilím vytvořit alternativní narativy, které vyzdvihují a zahrnují potlačené dějiny, společenství a identity. Galería parásito was founded in Czech republic in October 2007 by uruguayan artist Silvina Arismendi with the mission of creating a platform for cultural exchange and networking between Latin America and Central and Eastern Europe. This time Galería parásito presents Ideological Graffiti by artists Carlos Motta. Ideological graffiti documents political graffiti on the streets of several Latin American cities from 2005 until It is part of the project The Good Life/La buena vida, a multi-part video project composed of over 360 interviews with pedestrians in the streets of 12 Latin American cities, and it examines processes of democratization as they relate to US interventionist policies in the region. Carlos Motta is a multidisciplinary artist (b. Bogotá, Colombia, 1978) whose work draws upon political history in an attempt to create counter narratives that recognize the inclusion of suppressed histories, communities, and identities. kurátorka/curated by: Silvina Arismendi Carlos Motta, Ideologické graffiti / Ideological Graffiti, Jiří Thýn Botanická zahrada (Albertov), tropický skleník, vernisáž/opening: čt , 18h adresa/address: Na Slupi 16, Praha 2 otevírací doba/opening hours: denně/daily 10 17h Základní studie 2, Nenarativní fotografie / Basic Study 2, Non-narrative Photography Jiří Thýn dlouhodobě pracuje s analogovou i digitální fotografií; mnohdy bez nároku na zobrazenou realitu rozvíjí nenarativní přístup k fotografii. Pomocí jeho fotogramů, fotografií, prostorových instalací a videí tak můžeme hlouběji nahlédnout do problematiky samotného média fotografie. Je dobrodružné pozorovat aktuální možnosti fotografie v Thýnově podání. Zdánlivá plochost fotografie neustále nutí Thýna hledat nové možnosti její prezentace. Fotografický proces i jeho výsledek, mívají v posledních dílech tato společná východiska: fotografie, instalace, prostor, objekt. Právě toto hledání by měla mapovat výstava v tropickém skleníku Botanické zahrady nazvaná Základní studie 2. Jiří Thýn zde pracuje s fotografií jako s předpokladem, s fotografií, která je prosotrově vnímána skrze objekt nebo instalaci. Jiří Thýn has worked for a long time with analogue and digital photography; oftentimes without demands on the portrayed reality, the photographs develop a non-narrative approach to photography. His photograms, photographs, spatial installations and videos offer the viewer a deeper insight into the photographic medium itself. It s adventurous to observe the current possibilities of photography as served up by Thýn. The seeming flatness of photographs constantly force Thýn to look for new ways of presenting them. The photographic process and its result have in (his) recent works the following common starting point: photograph, installation, space, object. In fact it is this searching that the exhibition called Basic Study 2 to be shown in the tropical greenhouse at the Botanical Gardens is meant to map. Jiří Thýn works here with photographs as an assumption; with photography that is spatially perceived through the object or the installation. kurátorky/curated by: Markéta Kinterová & Katarína Uhlířová Filip Turek, Martina Mullaney, etc. gallery Jiří Thýn, Základní studie 2, Nenarativní fotografie / Basic Study 2, Non-narrative Photography, 2011 vernisáž/opening: út/tue 9.10., 19h + st/wed , 20h adresa/address: Kateřinská 20, Praha 2 otevírací doba/opening hours: so ne/sat sun 13 18h Filip Turek: Řetěz míru a Jenny Holzer / Peace Chain and Jenny Holzer Projekt je společnou akcí dvou sousedících galerií začíná v Galerii Ferdinanda Baumanna jako Peace Chain, a pokračuje v etc. galerii pod názvem Jenny Holzer. Instalace balancují na hraně modernismu, post-modernismu a post-konceptualismu. Project is based on the collaboration between two galleries etc. gallery and Gallery Ferdinand Baumann. It starts in Gallery Ferdinand Baumann 5

3 under the name Peace Chain and it continues in etc. gallery under the title Jenny Holzer. Turek s installations work with the basic language of modernism, post-modernism and postconceptualism. kurátorka/curated by: Markéta Vinglerová Martina Mullaney: Enemies of Good Art Dokumentace hnutí / Enemies of Good Art Documentation of the Movement Výstava irské umělkyně seznámí diváka s dlouhodobým projektem Enemies of Good Art, na kterém Martina Mullaney pracuje od roku Jde o výzkum v oblasti společenského vnímání umělkyň a umělců rodičů, jde o otázky genderu a společenské izolace. Na toto téma uspořádala Mullaney sled přednášek a veřejných setkání v předních britských uměleckých institucích a pravidelně uvádí stejnojmenný pořad v londýnském rozhlasu. The exhibition of the Irish artist presents her long-term project Enemies of Good Art. The project explores social perception of artist-parents, questions of gender and social isolation. Mullaney has organized a series of lectures and public meetings around this problem in important British art institutions in London. kurátor/curated by: Markéta Kinterová Petra Pětiletá Fenester, Filip Turek, Řetěz míru / Peace Chain, 2012 Martina Mullaney, Enemies of Good Art, Whitechapel, 2010 vernisáž/opening: čt/thu , 19h adresa/address: výloha/display, Jakubská 2, Praha 1 Instalace Tenkrát v Schöppingenu reaguje na nedávný pobyt Petry Pětileté v západoněmeckém městě Schöppingenu. V kresbách podle reálných fotografií se autorka zabývá vizualitou místní společnosti. Zajímá ji chování místních i prostředí, které tato společnost vytváří. Jaké je? Sterilní? Stereotypní? Dokonalé? Ideální? Nebo nudné? The installation Once upon a time in Schöppingen presents Petra Pětiletá s contemplation of her recent sojourn in the western German town of Schöppingen. In her sketches of real photographs the artist examines the visuality of local society. She is interested in the behaviour of the locals and the environment that society creates. What s it like? Sterile? Stereotypical? Perfect? Ideal? Or boring? kurátorka/curated by: Barbora Špičáková Petra Pětiletá, Dům / House, 2012 Petr Pufler Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal Fotograf Gallery dvůr/courtyard, vernisáž/opening: po/mon 1.10., 18h adresa/address: Školská 28, Praha 1 otevírací doba/opening hours: út pá/tue fri, 12 18h Dvůr ve Školské 28 oživí několik intervencí nepřímo ovliněných mediem fotografie. O světelnou instalaci se postará Petr Pufler, autorská dvojice Lukáš Hájek a Zdeněk Porcal zavdá příčinu k aktivní participaci na Festivalu Fotograf Mimo formát nejen geocachnigové komunitě. The courtyard in Školská 28 will come to life with several interventions indirectly influenced by the medium of photography. The light installation is the work of Petr Pufler, the duo Lukáš Hájek and Zdeněk Porcal will provide reason for taking active part in the Fotograf Festival Off Limits not just to the geocaching community. Petr Pufler: Elektrobáseň I / Electropoem I Petr Pufler se svými světelnými instalacemi a performancemi pomalu dostává do povědomí veřejnosti. Tento světelný mág vytváří své objekty s notnou dávkou svérázné spontaneity. Vyznění jeho děl je ambivalentní naléhavé sdělení s humorným podtextem. Fascinován estetikou laboratoře a vyzbrojen salvami prýštící energie si ve své tvorbě pohrává s edisonovským mýtem. Petr Pufler s light installations and performances have over the years won him public recognition. A wizard at working with light, Pufler creates his objects with a great degree of spontaneity. The message of his works is ambiguous both urgent yet not lacking in a humorous subtext. Fascinated with the aesthetics of the scientific laboratory and equipped with geysers of energy, Pufler toys with the Edisonian myth. Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal: Žluté zábradlí / Yellow Handrail Hájek a Porcal budou potřebovat provrtat zeď, aby skrz ni mohly procházet obrazy. Zvenku dovnitř. Pokud mám použít metaforu, zeď se stane obrazově propustnou membránou, zdí potečou obrazy. Jaké to budou obrazy? Zatím nevím. Je to přísně tajné. Dají nám vědět? Hájek and Porcal will have to drill through the wall so as to allow images to pass through it. If one were to use a metaphor, the wall will become a permeable membrane, with images floating through. What kind of images will those be? We do not know as yet. It s top secret. Will they let us know? Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal: Měň fér / Change Straight Geocaching má svá pravidla, přístroje, mapy, svou síť, svůj okruh přátel, své principy sdílení. Tento projekt dvojice Hájek a Porcal bude výzvou pro kohokoli. Svou výzvu směřují umělecké komunitě, tedy umělcům, kurátorům, teoretikům, divákům i jiným a jinak spřízněným. Jaký princip sdílení obrazů použije Hájek a Porcal tentokrát? Geocaching has its own rules, equipment, maps, its own network, circle of friends, principles of sharing. The present project by the duo Hájek and Procal will present a challenge for everyone. Their challenge is addressed to the art community, that is, artists, curators, theorists, viewers, and other afficionados. What principle of sharing will Hájek and Porcal employ this time? kurátorky/curated by: Markéta Kinterová & Veronika Daňhelová Isabelle Arthuis Francouzský institut v Praze, Petr Pufler, světelná instalace Kokpit / light installation Cockpit, 2012 Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal, Šedé zábradlí / Grey Handrail, 2011 vernisáž/opening: út/tue 2.10., 18h adresa/address: Štěpánská 35, Praha 1 otevírací doba/opening hours: po pá/mon fri h, so/sat h 6

4 Billboardy / Billboards Fotografický obraz nabývá různých forem i podob v závislosti na užité technice a zvoleném podkladu. Isabelle Arthuis vždy zacházela s fotografií jako s médiem, které dává vzniknout nové situaci, umožňuje navazování nových vztahů s lidmi, danými okolnostmi a místy. Fotografie vyzvětšovaná a instalovaná do exterieru urbánního prostoru znovu vytváří křehké pouto se světem podobně jako dříve obrazy v interieru. Součástí výstavy bude také instalace mimo galerii, v ulicích města. The photographic image takes on different shapes and forms depending on the technique used and the chosen basis or source. Isabelle Arthuis has always treated photography as a medium that allows new situations to be created, that enables the development of new relationships to people: given circumstances and places. Photographs enlarged and installed in the exterior of urban spaces once again create fragile bonds to the world, just as images/paintings had done earlier in interiors. As part of exhibition will be an installation outside gallery space, directly on the city streets. Isabell Arthuis, Banket (Le Banquet), barevný sítotisk/ colour silk-screen print, 3x4 m, 2011 Filip Turek Galerie Ferdinanda Baumanna, vernisáž/opening: út/tue 9.10., 18h adresa/address: (pasáž/passage) Štěpánská 36, Praha 1 otevírací doba/opening hours: denně/daily 7 22h Řetěz míru a Jenny Holzer / Peace Chain and Jenny Holzer Vyvážená chuť si v gastronomii žádá často více složek, jejichž spojení vytvoří plesající harmonii v dutině ústní. Kulinářské umění stejně jako to výtvarné vyžaduje právě takový vícesložkový aparát. Výstava Filipa Turka v Galerii Ferdinanda Baumanna a v Galerii Etc. není explicitním receptem nebo stolem bublajících hrnců. Její příchuť pochází z autorova snu. Konstrukce, modernistická stručnost, postmodernistická ironie, narážky a hravost patří k hlavním ingrediencím umělce Filipa Turka. Jeho postup je nyní sestaven ze dvou částí. Každá ze dvou galerií představí jeden ze dvou dílů celku výstavy. Ať žije postmoderní jídelna! In gastronomy balanced taste often requires many ingredients, whose combination create a jubilant harmony for the taste buds. Culinary art just as fine art requires in fact such a multi-ingredient apparatus. Filip Turek s exhibition at the Ferdinand Baumann Gallery and in the etc. Gallery is not an explicit recipe nor a table of bubbling pots. Its flavour comes from the artist s dream. Construction, modernist brevity, post-modern irony, insinuations and playfulness rank among artist Filip Turek s main ingredients. His process is now composed of two parts. Each of the two galleries represents one of two works in the whole exhibition. Long live the post-modern dining room! kurátor/curated by: Matouš Mědílek Jana Butzke Galerie Jelení, Filip Turek, Řetěz míru / Peace Chain, 2012 vernisáž/opening: út/tue 2.10., 18h adresa/address: Drtinova 15, Praha 5 otevírací doba/opening hours: út čt/tue thu 15 18h Zahradní erotika / Garden Erotica Jana Butzke slovem i obrazem vtipně glosuje sebe i své nejbližší okolí. Neratovice těsně po znovuobjevení starší dokumentace jednotlivých akcí nenápadné Věry Samkové opět dávají vědět o svém uměleckém potenciálu. S vědomím, že i vy můžete být kdykoli a kdekoli vizuálně nachytáni in flagranti, vstupte do Jelení! Jana Butzke in word and image jokingly describes herself and her immediate surroundings. Neratovice shortly after the rediscovery of old documents of individual events (is) unassuming. Věra Samková once again lets us know about her artistic potential. Aware that even you can be caught whenever and wherever in flagrante, enter the Jelení Gallery! Jana Butzke, Jabka / Apples, 2012 Michal Kindernay Jan Kuntoš Knihovna Archivu výtvarného umění, vernisáž/opening: čt/thu 4.10., 19h (v rámci Máme otevřeno ) adresa/address: Poupětova 1, Praha 7 otevírací doba/opening hours: st pá/wed fri 11 19h, so po/sat mon 10 18h Michal Kindernay se při své práci pohybuje především na poli intermediálních a multimediálních projektů, které zahrnují videa, instalace a nejnovější technologie. Kindernay v DOXu pracuje s knižními regály, do nichž umístil nenápadné boxy. Skrytý obsah boxů se divákovi odhaluje teprve na základě jeho snahy o interakci. In his work Michal Kindernay operates chiefly in the field of multi-media projects. These include videos, installations and work with the latest technologies. At DOX Kindernay is working with bookshelves, onto which he has placed unassuming boxes. The viewer only discloses the boxes content when attempting an interaction. kurátorka/curated by: Irena Lehkoživová Vedle klasického média fotografie se Jan Kuntoš často věnuje také prostorovým instalacím či akcím. Pro Festival Fotograf umístil Kuntoš v knihovně Archivu výtvarného uměn (DOX) světelnou instalaci přímo do bývalého továrního okna. Světelný efekt se tedy propíše nejen do knihovny v interieru, ale i na venkovní fasádu domu v Poupětově ulici. In addition to working with the classic photographic medium, Jan Kuntoš also often devotes his time to spatial installations and events. For the Fotograf Festival Kuntoš has installed a light installation in the library of the Creative Arts Archive (DOX); directly in the former factory window. The light effect not only projects itself onto the library s interior, but also onto the external facade of the building in Poupětova Street. kurátorka/curated by: Barbora Špičáková Michal Kindernay, Vysílání / Broadcast, 2012 Jan Šalda Komunikační prostor Školská 28 nástěnka vernisáž/opening: po/mon 1.10., 18h adresa/address: Školská 28, Praha 1 (ve dvoře/in the courtyard) otevírací doba/opening hours: út pá/tue fri, 12 18h Z ladu háv / Something from Nothing Ztišený a dobře ukrytý pozorovatel. Kdesi. V divoké snivé přírodě. Podobně v rušném, špinavě romantickém městě. Vytrvale sleduje nepatrné změny a procesy. Ony zpočátku nepatrné změny, se náhle mohou stát dramatickými, pokud prolétnete celý jeden cyklus Šaldových fotografií během sekundy a změníte tak obvyklou kadenci prohlížení. Drobná hajku opakuje básník s objektivem, Jan Šalda, tak dlouho, dokud si i vy nevšimnete. A silenced and well hidden observer. Somewhere. In wild, dreamy nature. Similarly in a busy, dirty, romantic city. Enduringly monitors the subtle 7

5 changes and processes. These initially subtle changes can suddenly become dramatic, provided you do not fly through one cycle in seconds and change the usual cadence of viewing. The poet with a lens, Jan Šalda, repeats a short haiku as long as it takes for you to notice. kurátorky/curated by: Markéta Kinterová & Katarína Uhlířová Alice Nikitinová M.odla, vernisáž/opening: čt 4.10., 18 22h (v rámci Máme otevřeno ) adresa/address: Antonínská 6, Praha 7 otevírací doba/opening hours: denně/daily 9 20h Podezřelá individua / Suspicious Individual Lístků se vzkazy domovníků pro obyvatele domů jsem si začala všímat pro jejich zvláštní formulace. Čím víc jsem se jim věnovala, tím víc mne okouzlovaly svou Charmsovskou absurditou. Také mne na nich dojímá jistá míra kreativity, dalo by se říct, že je to takový soudobý folklor, který má trochu smutný paranoidní nádech. I started to notice the notes from the building manager with messages for the residents because of their unique formulations. The more I devoted time to them, the more they enticed me with their charming absurdity. They also impressed me with a certain degree of creativity. One could say that it s a sort of contemporary folklore that has a sort of sad, paranoid undertone. Dennis Adams Andrea Kalinová Nová scéna, Jan Šalda, Z ladu háv / Something from Nothing, 2012 Alice Nikitinová, Lidi mějte rozum!, z projektu Podezřelá individua / People, Keep Sanity!! from the project Suspicious Individual, 2009 vernisáž/opening: st/wed , 18h projekce filmu/film projection: st/wed , 20h, horní foyer/upper foyer adresa/address: Národní 4, Praha 1 otevírací doba/opening hours: po pá/mon fri 9 24h, so ne/sat sun 11 22h Dennis Adams: Malrauxovy boty / Malraux s Shoes Ve svém novém videu Malrauxovy boty Dennis Adams vystupuje v přestrojení za André Malrauxe ( ), francouzského spisovatele, dobrodruha, odbojáře, kulturního provokátora, teoretika umění, řečníka, státníka a zaníceného archiváře dějin světového umění. Dějištěm je rekonstrukce ikonické fotografie na níž Malraux stojí ve své pracovně obklopen obrazovými přílohami své knihy Imaginární muzeum světového sochařství. Malrauxova myšlenka imaginárního muzea muzea beze zdí s níž přišel již v r. 1947, je vizionářský manifest digitálního věku, který uvádí do praxe nahrazení fyzických uměleckých děl a muzeí jako takových prostřednictvím fotografické reprodukce. Autorský monolog v průběhu videa volně přechází od Malrauxovy doby k přítomnosti. V některých okamžicích osobnost Malrauxe ustupuje do pozadí a dává prostor Adamsovým vlastním úvahám, pochybnostem a úzkosti. In his new video work, Malraux s Shoes, Dennis Adams masquerades as André Malraux ( ), the French writer, adventurer, Resistance fighter, cultural provocateur, art theorist, orator, statesman, and passionate archivist of the world history of art. The set is a reconstruction of the iconic photograph of Malraux standing in his study with the plates of his book The Imaginary Museum of World Sculpture. Malraux s idea of an imaginary museum, a museum without walls (which he first announced in 1947), is a prescient manifesto of the digital age that enacts the displacement of the physical art object and the museum by photographic reproduction. Over the course of the video the subject of the monologue moves freely between Malraux s time and the present, and in moments, the persona of Malraux is overshadowed by Adams s own personal speculations, doubts, and anguish. Dennis Adams, Malrauxovy boty / Malraux s Shoes, 2012 (foto/photo: Cassandra Guan, Dennis Adams) Andrea Kalinová: Všetci sú spokojní, len ty si nesprataná / Everybody s Happy, You re the Only One Unsatisfied Andrea Kalinová svými fotografickými cykly, filmy, instalacemi, a performancemi oživuje polozapomenutá zákoutí, omšelé výseky kulturní krajiny. Její urbánní intervence z poslední doby nepostrádají humor s nádechem aktivizmu ani zvýšenou citlivost k drobným tvořivým zásahům původních obyvatel či novějších nepůvodních uživatelů dané lokace. Ploché médium fotografie v rukou Kalinové je dobrým základem vizuální prostorové hry. Tentokrát se autorka inspirovala prázdninovou cestou na Balkán: Plieskavica. Perleťová CD i motýli. Igelitky na stromech. Kláštery. Slunce. Rakija. Ryby ve vodě a fotoaparát ve spacáku. The photographic cycles, films, installations and performances of Andrea Kalinová help breathe new life into half-forgotten nooks and corners, the worn-out spaces of the cultural landscape. Her recent urban interventions are defined by a sense of humour combined with a touch of activism as well as a heightened sensitivity to subtle creative interventions by either original inhabitants or more recent, non-indigenous users of the given locale. The two-dimensional medium of photography presents a rather apt basis for a visual play with the role of spaces. Kalinová s most recent cycle was inspired by a holiday in the Balkans. Plieskavica. Nacreous CDs and Butterflies. Plastic bags on trees. Monasteries. The Sun. Rakija. Fish in the Water and Camera in the Sleeping Bag. kurátorky/curated by: Markéta Kinterová & Katarína Uhlířová Martin Zet Pavilon, Andrea Kalinová, Všetci sú spokojní, len ty si nesprataná / Everybody s Happy, You re the Only One Unsatisfied, 2012 vernisáž/opening: út/tue 9.10., 14 17h adresa/address: Mostecká 3, Praha 1 otevírací doba/opening hours: po pá/mon fri 10 18h Situace č. 30 Martin Zet Koks / Situation No. 30 Martin Zet Black Coal Performer Martin Zet svou situací číslo 30 promění malostranský dvorek v alchymistickou dílnu, ve které se před zraky diváků odehraje pomalý proces podobný vzniku velkoformátového zrnitého fotografického otisku. Galerie Pavilon se v jistém smyslu stane prostorovým černobílým kontaktním snímkem. Koks. Bílá a černá. Zrno. Kontakt. A místo vývojky pot. With his Situation No. 30, performer Martin Zet transforms a Malá Strana courtyard into an alchemist s lab, where in front of viewers eyes the slow process of the similar creation of a largeformat, grainy photo print takes place. The Pavilon Gallery becomes in a certain sense a spatial, blackand-white contact sheet. Black Coal. 8

6 Black-and-White. Grain. Contact Sheet. Instead of Developer: Sweat. Ivars Gravlejs Projektplus, Martin Zet, Koks, černobílá fotografie / Black Coal, B&W photography, 2012 vernisáž/opening: ne/sun 30.9., 19h adresa/address: nádraží Holešovice/Holešovice Train Station Kinetické plastiky / Kinetic Sculptures Galerie Projektplus ve vitrínách sloužících původně pro jízdní řády vlakových spojů konečně hostí fotografickou výstavu! Soubor fotografií Ivarse Gravlejse Kinetické plastiky reaguje na veřejný prostor tak, jak jsme u něj zvyklí bezprostředně a mystifikačně. Na Holešovickém nádraží stojí za to rozhlédnout se a zjistit, kde se tu nachází skutečné občerstvení. In the display windows that had originally housed the rotating cylinders for train schedules, Projektplus Gallery finally shows a photographic exhibition! Ivars Gravlejs photographs, Kinetické plastiky, respond to public space as we know it spontaneously and mystifyingly. It s worth going to the Holešovice Train Station, looking around and finding the appropriate refreshment. kurátoři/curated by: Helena Čtyroká a Petr Valer Ivars Gravlejs, Kinetické plastiky / Kinetic Sculptures, 2012 Jan Jakub Kotík Zbyněk Baladrán ProLUKA galerie pod vršovickým nebem, vernisáž/opening: út/tue , 18h adresa/address: mezi ulicemi Krymská a Moskevská, Praha 10 Marlboro Poster Jana Jakuba Kotika (2004) na slepé vršovické fasádě... Tento mnohovrstevnatý manipulovaný technický obraz odkazuje k dnes již legendární reklamě na americké cigarety Marlboro. Je kritickou revizí, zároveň nepotlačuje, ale rozvíjí původní magickou vizualitu a nabízí řadu čtení, další interpretační vrstvy. Jaký je nový kontext archetypální vizuality jezdce na koni? Je tento obraz politický? Je magický? Jakou krajinou jezdec projíždí? Co znamená v obraze zdvojení, chybění, stín a zrcadlení? Hovoří tento obraz o problematice zobrazování a čtení obrazů obecně? Jaké znalosti nebo jen emoce k rozklíčování různých kulturních kódů ode mne tento obraz vyžaduje? Je dostatečně silný, aby vynikl v konkurenci reálných reklam, informačních tabulí a výstražného dopravního značení? Jana Jakub Kotik s Marlboro Poster (2004) on a blind Vršovice facade This multi-layer, technical image refers to the now legendary advertisement for American Marlboro cigarettes. It s a critical review, yet it does not suppress, instead it rather develops the original magical visualness and offers a number of meanings; further interpretative layers. What is the new context of archetypal visualness of a horse-rider? Is this image political? Is it magical? What landscape is the rider passing through? What do the doubling, absence, shadow and mirroring in the image mean? Does this image speak to the issue of portrayal and reading an image in general? What knowledge or simple emotion for deciphering different cultural codes does this image require of me? Is it strong enough to stand out amongst competition from real advertisement, information tables and cautionary traffic signs? Tomáš Hrůza Stožár, Jan Jakub Kotík, Marlboro Poster, 2004 vernisáž/opening: čt/thu 4.10., 18.30h (v rámci Máme otevřeno ) adresa/address: Veletržní 17, Praha 7 Hlavu vzhůru / Chin up Hlavu vzhůru! Optimistická výzva Tomáše Hrůzy, podpořená tajemným lístkem s moudrem na čele zobrazeného, platí nejen pro všechny, kteří se budou snažit rozkódovat fotografický obraz/vlajku na stožáru bytového domu na Veletržní č. 17, ale i pro ty, kterých se zobrazená slova dotýkají bezprostředně. Hlavu vzhůru / Chin up! Tomáš Hrůza s optimistic challenge, supported by a secretive paper with wisdom on the forehead of the person shown valid not only for everyone, who will attempt to decipher the photographic image/flag on the pole of the apartment building at Veletržní No. 17, and also for those, to whom the words shown immediately relate. kurátorky/curated by: Martina Uhlířová & Alena Kazatelová Václav Kopecký The 30 Gallery, Tomáš Hrůza, Hlavu vzhůru / Chin up, 2012 vernisáž/opening: čt/thu 4.10., 18h (v rámci Máme otevřeno ) adresa/address: V přístavu, Praha 7 otevírací doba/opening hours: st/wed 18 20h (nebo po domluvě/or by appointment) Zátiší / Still-life Václav Kopecký pokryje fotocitlivou emulzí různé povrchy v interiéru galerie. Kompozice složená z částí nábytku vrhne svůj negativní stín, jehož směr bude dán říjnovým světlem dopadajícím skrz okna přístavního domku. Odrazem tohoto stínu se vytvoří fotogram, vazba mezi vnějším a vnitřním prostorem. Václav Kopecký covers different surfaces in the gallery interior with a photo-sensitive emulsion. The composition made up of furniture parts throws its negative shadow, whose direction will be determined by the October light coming in through the window of the harbor building. The reflection of that shadow envelop an photogram, connection between outer and inner space. kurátorka/curated by: Anna Šlocarová Václav Kopecký, Zátiší / Still-life,

7 Alena Kotzmannová Verdikt, vernisáž/opening: so/sat , 18h adresa/address: Krokova 13, Praha 2 Pobřežní hlídka / Baywatch Pobřeží. Auto. Kamera. Horizont slaného moře. Vlna za vlnou. Příliv. Oči sledují kombinaci několika pohybů. Krokova ulice se mírně svažuje k Vltavě. Jak se Alena Kotzmannová vyrovná s tímto novým horizontem? Bez zvuku a ve smyčce. Coast. Car. Camera. The horizon of the salty sea. Wave after wave. The tide. Eyes watching a combination of several movements. Krokova Street slightly slopes toward the Vltava River. How does Alena Kotzmannová come to terms with this new horizon? With no sound and in a loop. Michaela Thelenová Vitríny radnice Městské části Praha 2, vernisáž/opening: adresa/address: Náměstí Míru 20, Praha 2 adresa: Náměstí Míru 20, Praha 2 otevírací doba: non-stop address: Náměstí Míru 20, Prague 2 opening hours: non-stop Alena Kotzmannová, Pobřežní hlídka / Baywatch, video (bez zvuku, smyčka) / video (no sound, loop), To se snadno řekne / That s Easy to Say Úřední deska, veřejná deska, vývěsní tabule a další podobná pojmenování označují velmi specifické místo, jehož cílem je informovat, sdělit zprávu či oznámení, a to samozřejmě úředním, oficiálním jazykem. Pokouším se narušit tento stereotyp očekávaného příjmu informace a vkládám do tohoto prostoru fotografii zachycující osobní sdělení psané rukou konkrétního člověka. Krátká spojení slov v sobě skrývají něco velmi soukromého a snad i bolestného. Někdo, koho osobně neznáme, nám nechává vzkaz: Je to moje vina, Je mi to moc líto, Udělám to pro tebe. Konfrontace veřejné desky a intimní výpovědi zneklidňuje svojí určitou nesmyslností. Obsah vět připomíná situace, které důvěrně známe, a vyvolává asociace spojené s naší individuální zkušeností. Official notice boards, public boards, hanging tables and other similar naming of very specific places, whose aim is to inform, share a message or announcement; and this of course in a bureaucratic, official language. I try to disrupt this stereotype of expected receipt of information and I insert into this space photographs capturing personal messages written in the hand of the specific person. The short combination of the words hide in themselves something very private and perhaps also painful. Someone we don t know personally leaves a message for us: It s my fault, I m very sorry, I ll do it for you. The confrontation of public notice boards and intimate responses is disconcerting through precisely due to its absurdity. Sentence content calls to mind a situation that we know well and evokes associations tied to our individual experience. kurátorka/curated by: Markéta Kinterová Michaela Thelenová, To se snadno řekne / That s Easy to Say, 2012 Erik Sikora Lightboxy Daniela Deutelbaum, Silvie Milková, Tomáš Souček 4+4 dny v pohybu bývalé Casino vernisáž/opening: pá/fri , 19 24h adresa/address: Pařížská 25, Praha 1 otevírací doba/opening hours: po pá/mon fri 16 22h, so ne/sat sun 14 22h Erik Sikora: Kachličky s vodopádom / Tiles with Waterfall Festival Fotograf v rámci 4+4 dny představí intervenci Erika Sikory: Teraz žijem príbeh o kachličkách s vodopádom. Je to príbeh o tom, akú fotografiu je najlepšie si dať do kúpeľne. Chcem čo najpoctivejšie prežiť a zodpovedať všetky varianty. Hľadanie najkrajšej z fotografií, versus umelecké sebauspokojenie v hľadaní inteligentnej možnosti, respektíve najumeleckejšej. Bolo by najtrápnejšie na svete dať si fotku Duchampovho pisoáru nad vaňu? Treba vyskúšať. The Fotograf Festival as part of 4+4 Festival presents Erik Sikora s intervention. Now I live a story about tiles with a waterfall. It s a story about which photographs are best suited to the Erik Sikora, Môj život s veľkou tlačiarňou. Plus potreba umeleckej uštipačnosti. Fotky posbieranky / My Life with a Large Printer. Plus the Need for Artistic Sarcasm. Collected photos, bathroom. I want to live and examine all options as diligently as possible. Looking for the most beautiful photos versus the most artistically satisfying in the search for intelligent options, indeed the most artistic. Would it be the most embarrassing thing in the world to put Duchamp s pissoir above the tub? You have to try. Lightboxy / Lightboxes: Daniela Deutelbaum, Silvie Milková, Tomáš Souček kurátorky/curated by: Veronika Daňhelová & Katarína Uhlířová 10

8 Fenester Nová scéna 4+4 dny v pohybu Casino etc. gallery M.odla Vitríny radnice Městské části Praha 2 Botanická zahrada (Albertov), tropický skleník Komunikační prostor Školská 28 nástěnka Verdikt Berlínskej Model Knihovna Archivu výtvarného umění (DOX) The 30 Gallery Ateliér Josefa Sudka zahrada Galerie Jelení Stožár Artwall Galerie Ferdinanda Baumanna ProLUKA galerie pod vršovickým nebem garáž, Artmap office Francouzský institut Projektplus Altán Klamovka Fotograf Gallery Pavilon 11

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Petr Krátký (CZ) Portfolio

Petr Krátký (CZ) Portfolio Petr Krátký (CZ) Portfolio Petr Krátký (CZ, 1985) ve své tvorbě neustále balancuje na labilní hranici mezi sofistikovaným přístupem profesionálního umělce a civilní sebeironií vůči podivné činnosti kterou

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

March 6th April 19th, 2008 Emil Filla Gallery Ústí nad Labem, Velká Hradební 19 (3rd floor of City House of Culture).

March 6th April 19th, 2008 Emil Filla Gallery Ústí nad Labem, Velká Hradební 19 (3rd floor of City House of Culture). Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Faculty of Art and Design University of Jan Evangelista Purkyně Ústí nad Labem Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem / Emil

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development 2008 / 2009 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE 13. 5. 2015 Ostrava THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF PhD CANDIDATES THE CREATIVE CITY http://conferenceuo.naproti.en http://conferenceuo.naproti.cz Abstrakty

Více

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Všechna práva vyhrazena/ All rights reserved Texts by Petr

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

SPOLEČNÝ PROSTOR COMMON SPACE 2014. sborník příspěvků / proceedings. Martina Friedlová a Martin Lečbych (eds.)

SPOLEČNÝ PROSTOR COMMON SPACE 2014. sborník příspěvků / proceedings. Martina Friedlová a Martin Lečbych (eds.) 1 SPOLEČNÝ PROSTOR COMMON SPACE 2014 sborník příspěvků / proceedings Martina Friedlová a Martin Lečbych (eds.) 2 1 Univerzita Palackého v Olomouci SPOLEČNÝ PROSTOR / COMMON SPACE 2014 Martina Friedlová

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více