Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, Vojtěch Fröhlich Artmap office, kennardphillipps Artwall,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, 17. 21.10. Vojtěch Fröhlich Artmap office, 2. 19.10. kennardphillipps Artwall, 1. 30.11."

Transkript

1 Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, vernisáž/opening: út/tue , 18h adresa/address: park Klamovka Plzeňská + Podbělohorská ul., Praha 5 otevírací doba/opening hours: so ne/sat sun 14 18h Magda Veselá riskuje, když otevřeně odhaluje své soukromí. Cyklus fotografií a videoprojekce nazvaná Should I Stay, Should I Go? ( 2011) vznikaly v době, kdy se autorka rozhodovala, zda zůstane v manželství nebo těžkou krizi vztahu společně se svým mužem překoná: Musíme o tom mluvit. S psychologem. Hloubku vystavené práce naznačuje i skutečnost, že Veselá poskytla prostor také fotografiím svého manžela. Magda Veselá takes risks when she exposes her private life. This series of photographs and video projections titled Should I Stay, Should I Go? (2011) developed at a time when the artist was deciding whether or not to stay married and if she would overcome the crisis in her relationship with her husband. We have to talk about it. With a psychologist. The depth of the work exhibited is indicated by the fact that Ms. Veselá also included photographs of her husband. Magda Veselá, Should I Stay or Should I Go, slidewhow (2:41 ), 2011 Jakub Cabalka & Jakub Červenka vkládají fotografický výřez do reálného prostředí. Důležitý je pro ně akt zásahu do reálného prostoru i jeho symbolika, neméně důležitý je i samotný záznam aktu a jeho významy. Fotografie zůstává pouze výřezem určité scény, která může a nemusí být reálná. My se můžeme jen domnívat, co se za hranicí fotografie nachází. Souborem Meze obrazu ohledává dvojice Jakub Cabalka & Jakub Červenka fotografický, lépe řečeno obrazový rámec jako takový. Společně testují jeho limity i případné možnosti překročení. Aby mohli rámec překročit, musí porušit perspektivu. Jakub Cabalka & Jakub Červenka insert photographic cropping into a real environment. For them the act of intervening into real space and its symbolism is important. The photo record itself and its meanings are no less important. Photography remains a crop or cross-section of a certain scene that could be, but needn t be real. We can only assume what lurks beyond the limit or boundary of the photograph. The duo look at the collection Meze obrazu (The Limits of Image) photographically, or better stated, they (look at) the image framework as such. Together they test its limits and the eventual options for going beyond them. In order to go beyond the framework, they have to breach perspective. Vojtěch Fröhlich Artmap office, vernisáž/opening: po/mon 1.10., 18h adresa/address: Školská 28, Praha 1 otevírací doba/opening hours: dle domluvy/by appointment, tel: Osvícení / Enlightenment Tematicky Mimo formát galerijního prostoru Artmap office, v reakci na tuto specifickou situaci Vojtěch Fröhlich použije obdobné způsoby práce, které jsou fotografii vlastní, ovšem bez nároku na tentýž materiální výsledek. Fotografické uvažování, práce se světlem, záznam reality či dokumentace události budou převedeny do jiného modu: Jemný posun v práci způsobí jiný výstup než pigmenty či bromid stříbrný na papíře. Vše podstané v urbánním prostoru proběhne ve spolupráci s Ondřejem Mladým, Janem Šimánkem a Vladimírem Turnerem. Thematically the Mimo formát / Off limits gallery space of the Artmap office in reaction to a specific situation, Vojtěch Fröhlich uses similar means of work that are known in photography; however, without demanding the same material result. Photographic contemplation, work with light, a record of reality or documenting an event will all shift to a different mode: a gentle shift in his work causes a different output than pigments or silver bromide on paper. All important acts in the urban space are carried out in co-operation with Ondřej Mladý, Jan Šimánek and Vladimír Turner. kennardphillipps Artwall, Jakub Cabalka & Jakub Červenka, Meze obrazu / Limits of Image, performance, 2012 Vojtěch Frohlich, Osvícení / Enlightenment, 2012 vernisáž/opening: po/mon 1.10., 18h (Festival Fotograf, Školská 28, Praha 1) adresa/address: nábř. Kapitána Jaroše a Edvarda Beneše, Praha 7 Bohatství národů / The Wealth of Nations V roce 2002 vzniklo britské duo Kennardphillipps, jehož zakladatelé Peter Kennard a Cat Phillips se pokoušeli ukázat mocenské aspirace, které vedly k rozpoutání války v Iráku, a snažili se upozornit na její odvrácenou tvář. Jejich fotomontáže ukazovaly zemi zdevastovanou válkou, civilní oběti, mučení, ale i plačící americké a britské vojáky. Tematicky vypjaté obrazy přitom měly jednoznačné poslání, proniknout na protiválečné demonstrace, do ulic a médií a burcovat veřejné mínění. Jejich spolupráce, původně zaměřená výhradně na kritiku invaze do Iráku, se brzy rozšířila o další globální témata, jakými jsou válka s terorismem, arogance moci a lhostejnost globálního kapitálu vůči chudobě. Instalace a plakáty dvojice Kennardphillipps se například staly součástí protestních akcí pořádaných pod hlavičkou hnutí Occupy. O vztahu mezi aktivismem a uměním prohlašují Kennard a Phillips následující: Nevidíme [naše] díla odděleně od sociálních a politických hnutí, které konfrontují zavedené politické i ekonomické systémy. Vnímáme je jako součást těchto hnutí, jako vizuální nástroje protestu. Chceme, aby byla lidmi používána jako součást jejich vlastního aktivismu, nikoli jako obrázky na zeď určené ke kontemplaci. In 2002 the British duo Kennardphillipps emerged its founders, Peter Kennard and Cat Phillipps, strove to unmask the pretensions to power that lay behind the outbreak of war, and its hidden aspects. Their photo-montages showed a country ravaged by war: civilian victims, torture, as well as weeping US and UK soldiers. Their thematically intense images had an unequivocal mission to penetrate anti-war demonstrations, the streets and the mass media, in order to rouse public opinion. Their collaboration, initially focused solely on a critique of the invasion of Iraq, soon expanded to include other international issues such as the war on terror, the arrogance of power and the indifference of global capital towards poverty. Installations and posters by the duo Kennardphillipps have, for example, prominently featured in recent protest events held under the aegis of the Occupy movement. Regarding the relationship between art and activism, Kennard and Phillipps declare the following: We don t see the work as separate to social and political movements that are confronting established political kennardphillipps, Bohatství národů, tisk na novinovém papíře / The Wealth of Nations, print on newspaper,

2 and economic systems. We see it as part of those movements, the visual arm of protest. We want it to be used by people as a part of their own activism, not just as pictures on the wall to contemplate. kurátorka/curated by: Zuzana Štefková Tereza Kabůrková Ateliér Josefa Sudka zahrada, vernisáž/opening: adresa/address: Újezd 30, Praha 1 otevírací doba/opening hours: út ne/tue sun 12 18h Zahrada / Garden Vegetace jako pomalá clona propouští, či zadržuje měkké světlo pronikající do dvora. Záleží i na počasí. V říjnu by se už konečně od Vltavy mohla táhnout mlha. Mohla by skrýt podobně jako na dávných čínských krajinomalbách drobného poutníka neviditelného zahradníka. Zahrada Sudkova Atelieru působí velmi nenápadně a prostě, přesto se pomocí přírodních i fotografických procesů může opět stát neobyčejnou. Vegetation, like a slowly falling screen, both blocks and allows the soft light to seep into the yard. The weather plays a role, as well. In October, the mist may at long last roll in from Vltava River. Similar to old Chinese landscape painting, it could serve to disguise the diminutive pilgrim the invisible gardener. The garden of Sudek s Studio is unassuming and even humble at first glance, but processes both natural and photographic may once again restore its magic. Tereza Kabůrková, Kosatec / Iris, 2011 galería parasito: Carlos Motta Berlínskej Model, vernisáž/opening: čt/tue 4.10., 18h (v rámci akce Máme otevřeno ) adresa/address: Pplk. Sochora 9, Praha 7 otevírací doba/opening hours: Ideologické Graffiti / Ideological Graffiti Galerii parásito založila v České republice v říjnu 2007 uruguayská umělkyně Silvina Arismendi s cílem vytvořit platformu pro kulturní výměnu a networking mezi Latinskou Amerikou a Střední a Východní Evropou. Tentokrát galería parásito uvádí výstavu Ideologická graffiti Carlose Motty. Ideologická graffiti dokumentují politická graffitti na ulicích několika latinskoamerických měst v rozmezí let 2005 až Dílo je součástí několikadílného videoprojektu Good Life/La buena vida sestávajícího z více než třistašedesáti rozhovorů s kolemjdoucími v dvanácti latinskoamerických městech a zkoumá procesy demokratizace a jejich vztah k intervencionistické politice Spojených států v regionu. Carlos Motta je multidisciplinární umělec (nar. Bogota, Kolumbie, 1978). Jeho tvorba čerpá z politických dějin a je vedena úsilím vytvořit alternativní narativy, které vyzdvihují a zahrnují potlačené dějiny, společenství a identity. Galería parásito was founded in Czech republic in October 2007 by uruguayan artist Silvina Arismendi with the mission of creating a platform for cultural exchange and networking between Latin America and Central and Eastern Europe. This time Galería parásito presents Ideological Graffiti by artists Carlos Motta. Ideological graffiti documents political graffiti on the streets of several Latin American cities from 2005 until It is part of the project The Good Life/La buena vida, a multi-part video project composed of over 360 interviews with pedestrians in the streets of 12 Latin American cities, and it examines processes of democratization as they relate to US interventionist policies in the region. Carlos Motta is a multidisciplinary artist (b. Bogotá, Colombia, 1978) whose work draws upon political history in an attempt to create counter narratives that recognize the inclusion of suppressed histories, communities, and identities. kurátorka/curated by: Silvina Arismendi Carlos Motta, Ideologické graffiti / Ideological Graffiti, Jiří Thýn Botanická zahrada (Albertov), tropický skleník, vernisáž/opening: čt , 18h adresa/address: Na Slupi 16, Praha 2 otevírací doba/opening hours: denně/daily 10 17h Základní studie 2, Nenarativní fotografie / Basic Study 2, Non-narrative Photography Jiří Thýn dlouhodobě pracuje s analogovou i digitální fotografií; mnohdy bez nároku na zobrazenou realitu rozvíjí nenarativní přístup k fotografii. Pomocí jeho fotogramů, fotografií, prostorových instalací a videí tak můžeme hlouběji nahlédnout do problematiky samotného média fotografie. Je dobrodružné pozorovat aktuální možnosti fotografie v Thýnově podání. Zdánlivá plochost fotografie neustále nutí Thýna hledat nové možnosti její prezentace. Fotografický proces i jeho výsledek, mívají v posledních dílech tato společná východiska: fotografie, instalace, prostor, objekt. Právě toto hledání by měla mapovat výstava v tropickém skleníku Botanické zahrady nazvaná Základní studie 2. Jiří Thýn zde pracuje s fotografií jako s předpokladem, s fotografií, která je prosotrově vnímána skrze objekt nebo instalaci. Jiří Thýn has worked for a long time with analogue and digital photography; oftentimes without demands on the portrayed reality, the photographs develop a non-narrative approach to photography. His photograms, photographs, spatial installations and videos offer the viewer a deeper insight into the photographic medium itself. It s adventurous to observe the current possibilities of photography as served up by Thýn. The seeming flatness of photographs constantly force Thýn to look for new ways of presenting them. The photographic process and its result have in (his) recent works the following common starting point: photograph, installation, space, object. In fact it is this searching that the exhibition called Basic Study 2 to be shown in the tropical greenhouse at the Botanical Gardens is meant to map. Jiří Thýn works here with photographs as an assumption; with photography that is spatially perceived through the object or the installation. kurátorky/curated by: Markéta Kinterová & Katarína Uhlířová Filip Turek, Martina Mullaney, etc. gallery Jiří Thýn, Základní studie 2, Nenarativní fotografie / Basic Study 2, Non-narrative Photography, 2011 vernisáž/opening: út/tue 9.10., 19h + st/wed , 20h adresa/address: Kateřinská 20, Praha 2 otevírací doba/opening hours: so ne/sat sun 13 18h Filip Turek: Řetěz míru a Jenny Holzer / Peace Chain and Jenny Holzer Projekt je společnou akcí dvou sousedících galerií začíná v Galerii Ferdinanda Baumanna jako Peace Chain, a pokračuje v etc. galerii pod názvem Jenny Holzer. Instalace balancují na hraně modernismu, post-modernismu a post-konceptualismu. Project is based on the collaboration between two galleries etc. gallery and Gallery Ferdinand Baumann. It starts in Gallery Ferdinand Baumann 5

3 under the name Peace Chain and it continues in etc. gallery under the title Jenny Holzer. Turek s installations work with the basic language of modernism, post-modernism and postconceptualism. kurátorka/curated by: Markéta Vinglerová Martina Mullaney: Enemies of Good Art Dokumentace hnutí / Enemies of Good Art Documentation of the Movement Výstava irské umělkyně seznámí diváka s dlouhodobým projektem Enemies of Good Art, na kterém Martina Mullaney pracuje od roku Jde o výzkum v oblasti společenského vnímání umělkyň a umělců rodičů, jde o otázky genderu a společenské izolace. Na toto téma uspořádala Mullaney sled přednášek a veřejných setkání v předních britských uměleckých institucích a pravidelně uvádí stejnojmenný pořad v londýnském rozhlasu. The exhibition of the Irish artist presents her long-term project Enemies of Good Art. The project explores social perception of artist-parents, questions of gender and social isolation. Mullaney has organized a series of lectures and public meetings around this problem in important British art institutions in London. kurátor/curated by: Markéta Kinterová Petra Pětiletá Fenester, Filip Turek, Řetěz míru / Peace Chain, 2012 Martina Mullaney, Enemies of Good Art, Whitechapel, 2010 vernisáž/opening: čt/thu , 19h adresa/address: výloha/display, Jakubská 2, Praha 1 Instalace Tenkrát v Schöppingenu reaguje na nedávný pobyt Petry Pětileté v západoněmeckém městě Schöppingenu. V kresbách podle reálných fotografií se autorka zabývá vizualitou místní společnosti. Zajímá ji chování místních i prostředí, které tato společnost vytváří. Jaké je? Sterilní? Stereotypní? Dokonalé? Ideální? Nebo nudné? The installation Once upon a time in Schöppingen presents Petra Pětiletá s contemplation of her recent sojourn in the western German town of Schöppingen. In her sketches of real photographs the artist examines the visuality of local society. She is interested in the behaviour of the locals and the environment that society creates. What s it like? Sterile? Stereotypical? Perfect? Ideal? Or boring? kurátorka/curated by: Barbora Špičáková Petra Pětiletá, Dům / House, 2012 Petr Pufler Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal Fotograf Gallery dvůr/courtyard, vernisáž/opening: po/mon 1.10., 18h adresa/address: Školská 28, Praha 1 otevírací doba/opening hours: út pá/tue fri, 12 18h Dvůr ve Školské 28 oživí několik intervencí nepřímo ovliněných mediem fotografie. O světelnou instalaci se postará Petr Pufler, autorská dvojice Lukáš Hájek a Zdeněk Porcal zavdá příčinu k aktivní participaci na Festivalu Fotograf Mimo formát nejen geocachnigové komunitě. The courtyard in Školská 28 will come to life with several interventions indirectly influenced by the medium of photography. The light installation is the work of Petr Pufler, the duo Lukáš Hájek and Zdeněk Porcal will provide reason for taking active part in the Fotograf Festival Off Limits not just to the geocaching community. Petr Pufler: Elektrobáseň I / Electropoem I Petr Pufler se svými světelnými instalacemi a performancemi pomalu dostává do povědomí veřejnosti. Tento světelný mág vytváří své objekty s notnou dávkou svérázné spontaneity. Vyznění jeho děl je ambivalentní naléhavé sdělení s humorným podtextem. Fascinován estetikou laboratoře a vyzbrojen salvami prýštící energie si ve své tvorbě pohrává s edisonovským mýtem. Petr Pufler s light installations and performances have over the years won him public recognition. A wizard at working with light, Pufler creates his objects with a great degree of spontaneity. The message of his works is ambiguous both urgent yet not lacking in a humorous subtext. Fascinated with the aesthetics of the scientific laboratory and equipped with geysers of energy, Pufler toys with the Edisonian myth. Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal: Žluté zábradlí / Yellow Handrail Hájek a Porcal budou potřebovat provrtat zeď, aby skrz ni mohly procházet obrazy. Zvenku dovnitř. Pokud mám použít metaforu, zeď se stane obrazově propustnou membránou, zdí potečou obrazy. Jaké to budou obrazy? Zatím nevím. Je to přísně tajné. Dají nám vědět? Hájek and Porcal will have to drill through the wall so as to allow images to pass through it. If one were to use a metaphor, the wall will become a permeable membrane, with images floating through. What kind of images will those be? We do not know as yet. It s top secret. Will they let us know? Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal: Měň fér / Change Straight Geocaching má svá pravidla, přístroje, mapy, svou síť, svůj okruh přátel, své principy sdílení. Tento projekt dvojice Hájek a Porcal bude výzvou pro kohokoli. Svou výzvu směřují umělecké komunitě, tedy umělcům, kurátorům, teoretikům, divákům i jiným a jinak spřízněným. Jaký princip sdílení obrazů použije Hájek a Porcal tentokrát? Geocaching has its own rules, equipment, maps, its own network, circle of friends, principles of sharing. The present project by the duo Hájek and Procal will present a challenge for everyone. Their challenge is addressed to the art community, that is, artists, curators, theorists, viewers, and other afficionados. What principle of sharing will Hájek and Porcal employ this time? kurátorky/curated by: Markéta Kinterová & Veronika Daňhelová Isabelle Arthuis Francouzský institut v Praze, Petr Pufler, světelná instalace Kokpit / light installation Cockpit, 2012 Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal, Šedé zábradlí / Grey Handrail, 2011 vernisáž/opening: út/tue 2.10., 18h adresa/address: Štěpánská 35, Praha 1 otevírací doba/opening hours: po pá/mon fri h, so/sat h 6

4 Billboardy / Billboards Fotografický obraz nabývá různých forem i podob v závislosti na užité technice a zvoleném podkladu. Isabelle Arthuis vždy zacházela s fotografií jako s médiem, které dává vzniknout nové situaci, umožňuje navazování nových vztahů s lidmi, danými okolnostmi a místy. Fotografie vyzvětšovaná a instalovaná do exterieru urbánního prostoru znovu vytváří křehké pouto se světem podobně jako dříve obrazy v interieru. Součástí výstavy bude také instalace mimo galerii, v ulicích města. The photographic image takes on different shapes and forms depending on the technique used and the chosen basis or source. Isabelle Arthuis has always treated photography as a medium that allows new situations to be created, that enables the development of new relationships to people: given circumstances and places. Photographs enlarged and installed in the exterior of urban spaces once again create fragile bonds to the world, just as images/paintings had done earlier in interiors. As part of exhibition will be an installation outside gallery space, directly on the city streets. Isabell Arthuis, Banket (Le Banquet), barevný sítotisk/ colour silk-screen print, 3x4 m, 2011 Filip Turek Galerie Ferdinanda Baumanna, vernisáž/opening: út/tue 9.10., 18h adresa/address: (pasáž/passage) Štěpánská 36, Praha 1 otevírací doba/opening hours: denně/daily 7 22h Řetěz míru a Jenny Holzer / Peace Chain and Jenny Holzer Vyvážená chuť si v gastronomii žádá často více složek, jejichž spojení vytvoří plesající harmonii v dutině ústní. Kulinářské umění stejně jako to výtvarné vyžaduje právě takový vícesložkový aparát. Výstava Filipa Turka v Galerii Ferdinanda Baumanna a v Galerii Etc. není explicitním receptem nebo stolem bublajících hrnců. Její příchuť pochází z autorova snu. Konstrukce, modernistická stručnost, postmodernistická ironie, narážky a hravost patří k hlavním ingrediencím umělce Filipa Turka. Jeho postup je nyní sestaven ze dvou částí. Každá ze dvou galerií představí jeden ze dvou dílů celku výstavy. Ať žije postmoderní jídelna! In gastronomy balanced taste often requires many ingredients, whose combination create a jubilant harmony for the taste buds. Culinary art just as fine art requires in fact such a multi-ingredient apparatus. Filip Turek s exhibition at the Ferdinand Baumann Gallery and in the etc. Gallery is not an explicit recipe nor a table of bubbling pots. Its flavour comes from the artist s dream. Construction, modernist brevity, post-modern irony, insinuations and playfulness rank among artist Filip Turek s main ingredients. His process is now composed of two parts. Each of the two galleries represents one of two works in the whole exhibition. Long live the post-modern dining room! kurátor/curated by: Matouš Mědílek Jana Butzke Galerie Jelení, Filip Turek, Řetěz míru / Peace Chain, 2012 vernisáž/opening: út/tue 2.10., 18h adresa/address: Drtinova 15, Praha 5 otevírací doba/opening hours: út čt/tue thu 15 18h Zahradní erotika / Garden Erotica Jana Butzke slovem i obrazem vtipně glosuje sebe i své nejbližší okolí. Neratovice těsně po znovuobjevení starší dokumentace jednotlivých akcí nenápadné Věry Samkové opět dávají vědět o svém uměleckém potenciálu. S vědomím, že i vy můžete být kdykoli a kdekoli vizuálně nachytáni in flagranti, vstupte do Jelení! Jana Butzke in word and image jokingly describes herself and her immediate surroundings. Neratovice shortly after the rediscovery of old documents of individual events (is) unassuming. Věra Samková once again lets us know about her artistic potential. Aware that even you can be caught whenever and wherever in flagrante, enter the Jelení Gallery! Jana Butzke, Jabka / Apples, 2012 Michal Kindernay Jan Kuntoš Knihovna Archivu výtvarného umění, vernisáž/opening: čt/thu 4.10., 19h (v rámci Máme otevřeno ) adresa/address: Poupětova 1, Praha 7 otevírací doba/opening hours: st pá/wed fri 11 19h, so po/sat mon 10 18h Michal Kindernay se při své práci pohybuje především na poli intermediálních a multimediálních projektů, které zahrnují videa, instalace a nejnovější technologie. Kindernay v DOXu pracuje s knižními regály, do nichž umístil nenápadné boxy. Skrytý obsah boxů se divákovi odhaluje teprve na základě jeho snahy o interakci. In his work Michal Kindernay operates chiefly in the field of multi-media projects. These include videos, installations and work with the latest technologies. At DOX Kindernay is working with bookshelves, onto which he has placed unassuming boxes. The viewer only discloses the boxes content when attempting an interaction. kurátorka/curated by: Irena Lehkoživová Vedle klasického média fotografie se Jan Kuntoš často věnuje také prostorovým instalacím či akcím. Pro Festival Fotograf umístil Kuntoš v knihovně Archivu výtvarného uměn (DOX) světelnou instalaci přímo do bývalého továrního okna. Světelný efekt se tedy propíše nejen do knihovny v interieru, ale i na venkovní fasádu domu v Poupětově ulici. In addition to working with the classic photographic medium, Jan Kuntoš also often devotes his time to spatial installations and events. For the Fotograf Festival Kuntoš has installed a light installation in the library of the Creative Arts Archive (DOX); directly in the former factory window. The light effect not only projects itself onto the library s interior, but also onto the external facade of the building in Poupětova Street. kurátorka/curated by: Barbora Špičáková Michal Kindernay, Vysílání / Broadcast, 2012 Jan Šalda Komunikační prostor Školská 28 nástěnka vernisáž/opening: po/mon 1.10., 18h adresa/address: Školská 28, Praha 1 (ve dvoře/in the courtyard) otevírací doba/opening hours: út pá/tue fri, 12 18h Z ladu háv / Something from Nothing Ztišený a dobře ukrytý pozorovatel. Kdesi. V divoké snivé přírodě. Podobně v rušném, špinavě romantickém městě. Vytrvale sleduje nepatrné změny a procesy. Ony zpočátku nepatrné změny, se náhle mohou stát dramatickými, pokud prolétnete celý jeden cyklus Šaldových fotografií během sekundy a změníte tak obvyklou kadenci prohlížení. Drobná hajku opakuje básník s objektivem, Jan Šalda, tak dlouho, dokud si i vy nevšimnete. A silenced and well hidden observer. Somewhere. In wild, dreamy nature. Similarly in a busy, dirty, romantic city. Enduringly monitors the subtle 7

5 changes and processes. These initially subtle changes can suddenly become dramatic, provided you do not fly through one cycle in seconds and change the usual cadence of viewing. The poet with a lens, Jan Šalda, repeats a short haiku as long as it takes for you to notice. kurátorky/curated by: Markéta Kinterová & Katarína Uhlířová Alice Nikitinová M.odla, vernisáž/opening: čt 4.10., 18 22h (v rámci Máme otevřeno ) adresa/address: Antonínská 6, Praha 7 otevírací doba/opening hours: denně/daily 9 20h Podezřelá individua / Suspicious Individual Lístků se vzkazy domovníků pro obyvatele domů jsem si začala všímat pro jejich zvláštní formulace. Čím víc jsem se jim věnovala, tím víc mne okouzlovaly svou Charmsovskou absurditou. Také mne na nich dojímá jistá míra kreativity, dalo by se říct, že je to takový soudobý folklor, který má trochu smutný paranoidní nádech. I started to notice the notes from the building manager with messages for the residents because of their unique formulations. The more I devoted time to them, the more they enticed me with their charming absurdity. They also impressed me with a certain degree of creativity. One could say that it s a sort of contemporary folklore that has a sort of sad, paranoid undertone. Dennis Adams Andrea Kalinová Nová scéna, Jan Šalda, Z ladu háv / Something from Nothing, 2012 Alice Nikitinová, Lidi mějte rozum!, z projektu Podezřelá individua / People, Keep Sanity!! from the project Suspicious Individual, 2009 vernisáž/opening: st/wed , 18h projekce filmu/film projection: st/wed , 20h, horní foyer/upper foyer adresa/address: Národní 4, Praha 1 otevírací doba/opening hours: po pá/mon fri 9 24h, so ne/sat sun 11 22h Dennis Adams: Malrauxovy boty / Malraux s Shoes Ve svém novém videu Malrauxovy boty Dennis Adams vystupuje v přestrojení za André Malrauxe ( ), francouzského spisovatele, dobrodruha, odbojáře, kulturního provokátora, teoretika umění, řečníka, státníka a zaníceného archiváře dějin světového umění. Dějištěm je rekonstrukce ikonické fotografie na níž Malraux stojí ve své pracovně obklopen obrazovými přílohami své knihy Imaginární muzeum světového sochařství. Malrauxova myšlenka imaginárního muzea muzea beze zdí s níž přišel již v r. 1947, je vizionářský manifest digitálního věku, který uvádí do praxe nahrazení fyzických uměleckých děl a muzeí jako takových prostřednictvím fotografické reprodukce. Autorský monolog v průběhu videa volně přechází od Malrauxovy doby k přítomnosti. V některých okamžicích osobnost Malrauxe ustupuje do pozadí a dává prostor Adamsovým vlastním úvahám, pochybnostem a úzkosti. In his new video work, Malraux s Shoes, Dennis Adams masquerades as André Malraux ( ), the French writer, adventurer, Resistance fighter, cultural provocateur, art theorist, orator, statesman, and passionate archivist of the world history of art. The set is a reconstruction of the iconic photograph of Malraux standing in his study with the plates of his book The Imaginary Museum of World Sculpture. Malraux s idea of an imaginary museum, a museum without walls (which he first announced in 1947), is a prescient manifesto of the digital age that enacts the displacement of the physical art object and the museum by photographic reproduction. Over the course of the video the subject of the monologue moves freely between Malraux s time and the present, and in moments, the persona of Malraux is overshadowed by Adams s own personal speculations, doubts, and anguish. Dennis Adams, Malrauxovy boty / Malraux s Shoes, 2012 (foto/photo: Cassandra Guan, Dennis Adams) Andrea Kalinová: Všetci sú spokojní, len ty si nesprataná / Everybody s Happy, You re the Only One Unsatisfied Andrea Kalinová svými fotografickými cykly, filmy, instalacemi, a performancemi oživuje polozapomenutá zákoutí, omšelé výseky kulturní krajiny. Její urbánní intervence z poslední doby nepostrádají humor s nádechem aktivizmu ani zvýšenou citlivost k drobným tvořivým zásahům původních obyvatel či novějších nepůvodních uživatelů dané lokace. Ploché médium fotografie v rukou Kalinové je dobrým základem vizuální prostorové hry. Tentokrát se autorka inspirovala prázdninovou cestou na Balkán: Plieskavica. Perleťová CD i motýli. Igelitky na stromech. Kláštery. Slunce. Rakija. Ryby ve vodě a fotoaparát ve spacáku. The photographic cycles, films, installations and performances of Andrea Kalinová help breathe new life into half-forgotten nooks and corners, the worn-out spaces of the cultural landscape. Her recent urban interventions are defined by a sense of humour combined with a touch of activism as well as a heightened sensitivity to subtle creative interventions by either original inhabitants or more recent, non-indigenous users of the given locale. The two-dimensional medium of photography presents a rather apt basis for a visual play with the role of spaces. Kalinová s most recent cycle was inspired by a holiday in the Balkans. Plieskavica. Nacreous CDs and Butterflies. Plastic bags on trees. Monasteries. The Sun. Rakija. Fish in the Water and Camera in the Sleeping Bag. kurátorky/curated by: Markéta Kinterová & Katarína Uhlířová Martin Zet Pavilon, Andrea Kalinová, Všetci sú spokojní, len ty si nesprataná / Everybody s Happy, You re the Only One Unsatisfied, 2012 vernisáž/opening: út/tue 9.10., 14 17h adresa/address: Mostecká 3, Praha 1 otevírací doba/opening hours: po pá/mon fri 10 18h Situace č. 30 Martin Zet Koks / Situation No. 30 Martin Zet Black Coal Performer Martin Zet svou situací číslo 30 promění malostranský dvorek v alchymistickou dílnu, ve které se před zraky diváků odehraje pomalý proces podobný vzniku velkoformátového zrnitého fotografického otisku. Galerie Pavilon se v jistém smyslu stane prostorovým černobílým kontaktním snímkem. Koks. Bílá a černá. Zrno. Kontakt. A místo vývojky pot. With his Situation No. 30, performer Martin Zet transforms a Malá Strana courtyard into an alchemist s lab, where in front of viewers eyes the slow process of the similar creation of a largeformat, grainy photo print takes place. The Pavilon Gallery becomes in a certain sense a spatial, blackand-white contact sheet. Black Coal. 8

6 Black-and-White. Grain. Contact Sheet. Instead of Developer: Sweat. Ivars Gravlejs Projektplus, Martin Zet, Koks, černobílá fotografie / Black Coal, B&W photography, 2012 vernisáž/opening: ne/sun 30.9., 19h adresa/address: nádraží Holešovice/Holešovice Train Station Kinetické plastiky / Kinetic Sculptures Galerie Projektplus ve vitrínách sloužících původně pro jízdní řády vlakových spojů konečně hostí fotografickou výstavu! Soubor fotografií Ivarse Gravlejse Kinetické plastiky reaguje na veřejný prostor tak, jak jsme u něj zvyklí bezprostředně a mystifikačně. Na Holešovickém nádraží stojí za to rozhlédnout se a zjistit, kde se tu nachází skutečné občerstvení. In the display windows that had originally housed the rotating cylinders for train schedules, Projektplus Gallery finally shows a photographic exhibition! Ivars Gravlejs photographs, Kinetické plastiky, respond to public space as we know it spontaneously and mystifyingly. It s worth going to the Holešovice Train Station, looking around and finding the appropriate refreshment. kurátoři/curated by: Helena Čtyroká a Petr Valer Ivars Gravlejs, Kinetické plastiky / Kinetic Sculptures, 2012 Jan Jakub Kotík Zbyněk Baladrán ProLUKA galerie pod vršovickým nebem, vernisáž/opening: út/tue , 18h adresa/address: mezi ulicemi Krymská a Moskevská, Praha 10 Marlboro Poster Jana Jakuba Kotika (2004) na slepé vršovické fasádě... Tento mnohovrstevnatý manipulovaný technický obraz odkazuje k dnes již legendární reklamě na americké cigarety Marlboro. Je kritickou revizí, zároveň nepotlačuje, ale rozvíjí původní magickou vizualitu a nabízí řadu čtení, další interpretační vrstvy. Jaký je nový kontext archetypální vizuality jezdce na koni? Je tento obraz politický? Je magický? Jakou krajinou jezdec projíždí? Co znamená v obraze zdvojení, chybění, stín a zrcadlení? Hovoří tento obraz o problematice zobrazování a čtení obrazů obecně? Jaké znalosti nebo jen emoce k rozklíčování různých kulturních kódů ode mne tento obraz vyžaduje? Je dostatečně silný, aby vynikl v konkurenci reálných reklam, informačních tabulí a výstražného dopravního značení? Jana Jakub Kotik s Marlboro Poster (2004) on a blind Vršovice facade This multi-layer, technical image refers to the now legendary advertisement for American Marlboro cigarettes. It s a critical review, yet it does not suppress, instead it rather develops the original magical visualness and offers a number of meanings; further interpretative layers. What is the new context of archetypal visualness of a horse-rider? Is this image political? Is it magical? What landscape is the rider passing through? What do the doubling, absence, shadow and mirroring in the image mean? Does this image speak to the issue of portrayal and reading an image in general? What knowledge or simple emotion for deciphering different cultural codes does this image require of me? Is it strong enough to stand out amongst competition from real advertisement, information tables and cautionary traffic signs? Tomáš Hrůza Stožár, Jan Jakub Kotík, Marlboro Poster, 2004 vernisáž/opening: čt/thu 4.10., 18.30h (v rámci Máme otevřeno ) adresa/address: Veletržní 17, Praha 7 Hlavu vzhůru / Chin up Hlavu vzhůru! Optimistická výzva Tomáše Hrůzy, podpořená tajemným lístkem s moudrem na čele zobrazeného, platí nejen pro všechny, kteří se budou snažit rozkódovat fotografický obraz/vlajku na stožáru bytového domu na Veletržní č. 17, ale i pro ty, kterých se zobrazená slova dotýkají bezprostředně. Hlavu vzhůru / Chin up! Tomáš Hrůza s optimistic challenge, supported by a secretive paper with wisdom on the forehead of the person shown valid not only for everyone, who will attempt to decipher the photographic image/flag on the pole of the apartment building at Veletržní No. 17, and also for those, to whom the words shown immediately relate. kurátorky/curated by: Martina Uhlířová & Alena Kazatelová Václav Kopecký The 30 Gallery, Tomáš Hrůza, Hlavu vzhůru / Chin up, 2012 vernisáž/opening: čt/thu 4.10., 18h (v rámci Máme otevřeno ) adresa/address: V přístavu, Praha 7 otevírací doba/opening hours: st/wed 18 20h (nebo po domluvě/or by appointment) Zátiší / Still-life Václav Kopecký pokryje fotocitlivou emulzí různé povrchy v interiéru galerie. Kompozice složená z částí nábytku vrhne svůj negativní stín, jehož směr bude dán říjnovým světlem dopadajícím skrz okna přístavního domku. Odrazem tohoto stínu se vytvoří fotogram, vazba mezi vnějším a vnitřním prostorem. Václav Kopecký covers different surfaces in the gallery interior with a photo-sensitive emulsion. The composition made up of furniture parts throws its negative shadow, whose direction will be determined by the October light coming in through the window of the harbor building. The reflection of that shadow envelop an photogram, connection between outer and inner space. kurátorka/curated by: Anna Šlocarová Václav Kopecký, Zátiší / Still-life,

7 Alena Kotzmannová Verdikt, vernisáž/opening: so/sat , 18h adresa/address: Krokova 13, Praha 2 Pobřežní hlídka / Baywatch Pobřeží. Auto. Kamera. Horizont slaného moře. Vlna za vlnou. Příliv. Oči sledují kombinaci několika pohybů. Krokova ulice se mírně svažuje k Vltavě. Jak se Alena Kotzmannová vyrovná s tímto novým horizontem? Bez zvuku a ve smyčce. Coast. Car. Camera. The horizon of the salty sea. Wave after wave. The tide. Eyes watching a combination of several movements. Krokova Street slightly slopes toward the Vltava River. How does Alena Kotzmannová come to terms with this new horizon? With no sound and in a loop. Michaela Thelenová Vitríny radnice Městské části Praha 2, vernisáž/opening: adresa/address: Náměstí Míru 20, Praha 2 adresa: Náměstí Míru 20, Praha 2 otevírací doba: non-stop address: Náměstí Míru 20, Prague 2 opening hours: non-stop Alena Kotzmannová, Pobřežní hlídka / Baywatch, video (bez zvuku, smyčka) / video (no sound, loop), To se snadno řekne / That s Easy to Say Úřední deska, veřejná deska, vývěsní tabule a další podobná pojmenování označují velmi specifické místo, jehož cílem je informovat, sdělit zprávu či oznámení, a to samozřejmě úředním, oficiálním jazykem. Pokouším se narušit tento stereotyp očekávaného příjmu informace a vkládám do tohoto prostoru fotografii zachycující osobní sdělení psané rukou konkrétního člověka. Krátká spojení slov v sobě skrývají něco velmi soukromého a snad i bolestného. Někdo, koho osobně neznáme, nám nechává vzkaz: Je to moje vina, Je mi to moc líto, Udělám to pro tebe. Konfrontace veřejné desky a intimní výpovědi zneklidňuje svojí určitou nesmyslností. Obsah vět připomíná situace, které důvěrně známe, a vyvolává asociace spojené s naší individuální zkušeností. Official notice boards, public boards, hanging tables and other similar naming of very specific places, whose aim is to inform, share a message or announcement; and this of course in a bureaucratic, official language. I try to disrupt this stereotype of expected receipt of information and I insert into this space photographs capturing personal messages written in the hand of the specific person. The short combination of the words hide in themselves something very private and perhaps also painful. Someone we don t know personally leaves a message for us: It s my fault, I m very sorry, I ll do it for you. The confrontation of public notice boards and intimate responses is disconcerting through precisely due to its absurdity. Sentence content calls to mind a situation that we know well and evokes associations tied to our individual experience. kurátorka/curated by: Markéta Kinterová Michaela Thelenová, To se snadno řekne / That s Easy to Say, 2012 Erik Sikora Lightboxy Daniela Deutelbaum, Silvie Milková, Tomáš Souček 4+4 dny v pohybu bývalé Casino vernisáž/opening: pá/fri , 19 24h adresa/address: Pařížská 25, Praha 1 otevírací doba/opening hours: po pá/mon fri 16 22h, so ne/sat sun 14 22h Erik Sikora: Kachličky s vodopádom / Tiles with Waterfall Festival Fotograf v rámci 4+4 dny představí intervenci Erika Sikory: Teraz žijem príbeh o kachličkách s vodopádom. Je to príbeh o tom, akú fotografiu je najlepšie si dať do kúpeľne. Chcem čo najpoctivejšie prežiť a zodpovedať všetky varianty. Hľadanie najkrajšej z fotografií, versus umelecké sebauspokojenie v hľadaní inteligentnej možnosti, respektíve najumeleckejšej. Bolo by najtrápnejšie na svete dať si fotku Duchampovho pisoáru nad vaňu? Treba vyskúšať. The Fotograf Festival as part of 4+4 Festival presents Erik Sikora s intervention. Now I live a story about tiles with a waterfall. It s a story about which photographs are best suited to the Erik Sikora, Môj život s veľkou tlačiarňou. Plus potreba umeleckej uštipačnosti. Fotky posbieranky / My Life with a Large Printer. Plus the Need for Artistic Sarcasm. Collected photos, bathroom. I want to live and examine all options as diligently as possible. Looking for the most beautiful photos versus the most artistically satisfying in the search for intelligent options, indeed the most artistic. Would it be the most embarrassing thing in the world to put Duchamp s pissoir above the tub? You have to try. Lightboxy / Lightboxes: Daniela Deutelbaum, Silvie Milková, Tomáš Souček kurátorky/curated by: Veronika Daňhelová & Katarína Uhlířová 10

8 Fenester Nová scéna 4+4 dny v pohybu Casino etc. gallery M.odla Vitríny radnice Městské části Praha 2 Botanická zahrada (Albertov), tropický skleník Komunikační prostor Školská 28 nástěnka Verdikt Berlínskej Model Knihovna Archivu výtvarného umění (DOX) The 30 Gallery Ateliér Josefa Sudka zahrada Galerie Jelení Stožár Artwall Galerie Ferdinanda Baumanna ProLUKA galerie pod vršovickým nebem garáž, Artmap office Francouzský institut Projektplus Altán Klamovka Fotograf Gallery Pavilon 11

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m T O M Á Š L U M P E T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m Education since 2012 FAD Faculty of Art and Design / JEP University, Ústi nad Labem, Master s degree,

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více