RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)"

Transkript

1 RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ , Tento program je vyhlášen s finanční podporou Jihomoravského kraje. 1. Cíl programu Cílem programu je rozvíjet podnikatelské prostředí na území Jihomoravského kraje, podpořit drobné podnikatele v regionu v počáteční fázi podnikání pomocí ručení za úvěr a tím zjednodušit přístup k bankovním úvěrům a zvýšit míru zaměstnanosti obyvatelstva v kraji. 2. Podporované aktivity 2.1. Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti podle CZ-NACE (viz. příloha č. 1 Podporované ekonomické činnosti podle CZ-NACE pro ručení provozní úvěr a příloha č. 2 Podporované ekonomické činnosti podle CZ-NACE pro ručení investiční úvěr ) Ručení na provozní úvěr nelze poskytnout v případě, že by zajišťovaný úvěr měl být použit na činnosti v následujícím odvětví: a) rybolov a akvakultura (CZ-NACE A 03) Ručení na investiční úvěr nelze poskytnout v případě, že by zajišťovaný úvěr měl být použit na činnosti v některém z následujících odvětví: a) rybolov, akvakultura, lesnictví a těžba dřeva (CZ-NACE A 02, A 03), b) uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1), c) ocelářský průmysl (CZ-NACE C 24 s výjimkou C 24.5), d) průmysl syntetických vláken (CZ-NACE C 20.60), e) stavba lodí a plavidel (CZ-NACE C 30.11). 3. Příjemce podpory 3.1. Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky: a) musí být fyzickou osobou, která má bydliště v Jihomoravském kraji nebo společností s ručením omezeným (dále jen s.r.o. ), která má sídlo v Jihomoravském kraji. Bydlištěm v Jihomoravském kraji se pro účely tohoto programu ručení rozumí trvalý pobyt na jeho území, b) musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, c) oprávnění k podnikání žadateli podpory dle jeho čestného prohlášení musí vzniknout poprvé v kalendářním roce podání žádosti o poskytnutí ručení, nebo v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti o poskytnutí ručení nebo oprávnění k podnikání mohlo žadateli vzniknout opakovaně v kalendářním roce podání žádosti o poskytnutí ručení, nebo v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti o poskytnutí ručení, nejméně však po 5 kalendářních letech od zániku posledního předchozího oprávnění k podnikání, d) musí být podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní

2 a poplatků v platném znění, a to buď v kalendářním roce podání žádosti o poskytnutí ručení, nebo v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti o poskytnutí ručení; tato registrace musí být provedena poprvé nebo opakovaně, nejméně minimálně však po 5 kalendářních letech od ukončení předcházející registrace, e) nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím 1 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky, f) nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců, g) nesmí podle svého čestného prohlášení vykonávat podnikatelskou činnost v odvětví rybolovu a akvakultury (CZ-NACE A 03) v případě ručení za provozní úvěr, h) nesmí podle svého čestného prohlášení vykonávat podnikatelskou činnost v odvětví rybolovu, akvakultura, lesnictví a těžby dřeva (CZ-NACE A 02, A 03) uhelného průmyslu (CZ-NACE B 05, C 19.1), ocelářského průmyslu (CZ-NACE C 24 s výjimkou C 24.5), průmyslu syntetických vláken (CZ-NACE C 20.60) a stavby lodí a plavidel (CZ-NACE C 30.11) v případě ručení za investiční úvěr, i) podal žádost o poskytnutí ručení, j) podal žádost o poskytnutí úvěru od banky (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách) v České republice, k) byla mu poskytnuta podpora ve formě zvýhodněné záruky v některém z programů vyhlašovaném pro drobné a začínající, nebo malé a střední podnikatele Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. za účelem umožnění podnikatelům získání úvěrů k pořízení a financování aktiv a dalších výdajů k provádění podnikatelské činnosti (záruka za investiční úvěry) a financování provozních potřeb (záruka za provozní úvěry). Tato podmínka se nevztahuje na žadatele o ručení, kteří vykonávají podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby zemědělských produktů (CZ NACE A 01) a žádají vyhlašovatele programu ručení o ručení pro tuto činnost Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud k datu podání žádosti: a) dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, soud na jeho majetek prohlásil konkurs, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, b) dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), soud zahájil insolvenční řízení, c) soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil exekuci jeho majetku, d) je v likvidaci, e) je podnikem v obtížích (dle Sdělení Komise 2004/C 244/02 a Nařízení Komise (ES) č. 800/2008) 2. 1 Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí 2 Podnik se považuje za podnik v obtížích, pokud splňuje tyto podmínky: a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny základního kapitálu a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo 2/9

3 4. Podmínky programu 4.1. Zajišťovaný úvěr může být použit pouze na výdaje k realizaci projektu provedené po dni poskytnutí zajišťovaného úvěru, a to jak na provozní tak investiční výdaje Způsobilé výdaje, ke kterým může být čerpán zajištěný provozní úvěr a) pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek, b) pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj, c) DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje Způsobilé výdaje, ke kterým může být čerpán zajištěný investiční úvěr a) pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci), b) pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek 3, c) pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj, d) DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje Forma a výše podpor, úhrada za ručení a) Podpora je poskytována ve formě ručení. Žadatel může podat v rámci tohoto programu jen jednu žádost o poskytnutí ručení. b) Ručení je poskytováno do výše 15% jistiny zajištěného úvěru, maximálně však do částky ,00 Kč. U žadatelů o ručení, kteří vykonávají podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby zemědělských produktů (CZ-NACE A 01), je ručení poskytováno do výše 50% jistiny zajištěného úvěru, maximálně však do částky ,00 Kč. c) Doba ručení max. 15 roků. Ručení bude žadateli poskytnuto na základě a za podmínek Smlouvy o poskytnutí ručení v programu Ručení pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji Výběrová kritéria a) Výběrovými kritérii pro poskytnutí podpory jsou splnění podmínek pro příjemce podpory, účel zajišťovaného úvěru, výkon podporované ekonomické činnosti, dodržení pravidel poskytování veřejné podpory. b) O poskytnutí podpory rozhoduje společnost CEJIZA, s.r.o. v závislosti na splnění výběrových kritérií. c) Neúplné žádosti o podporu mohou být po uplynutí 3 měsíců od data jejich podání společností CEJIZA, s.r.o. zamítnuty. b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky insolvenčního zákona (182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) pro zahájení kolektivního úpadkového řízení. Malý nebo střední podnik, který existuje méně než tři roky, se po uvedenou dobu považuje za podnik v obtížích pouze tehdy, pokud splňuje podmínky stanovené v pododstavci písm. c). 3 pouze jako součást investičně zaměřeného úvěru na realizaci investičně zaměřeného projektu 3/9

4 5. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení 5.1. Žádost o podporu obsahuje zejména: a) identifikační údaje žadatele, b) charakteristika projektu, c) účel použití zajišťovaného úvěru, d) náklady na realizaci projektu a způsob jeho financování, e) vyjádření úvěrující banky, f) doklad o oprávnění k podnikání, g) čestná prohlášení žadatele k naplnění podmínek programu uvedených v bodech 3.1 c) až h), a 3.2, h) přílohy k posouzení naplnění podmínek programu, které jsou podrobněji specifikovány ve formuláři žádosti o podporu Formulář žádosti o podporu Formulář žádosti o podporu a pokyny pro jeho předložení jsou k dispozici na internetové adrese společnosti CEJIZA, s.r.o.: Žádosti se přijímají od do odvolání. 6. Zpracování žádostí o ručení a následné postupy a) Žádosti o podporu přijímá společnost CEJIZA, s.r.o. Vyhlašovatel zaregistruje přijaté žádosti o poskytnutí ručení, posoudí jejich soulad s podmínkami programu, provede jejich administrativní a odborné posouzení. b) Přijaté žádosti o poskytnutí ručení budou posuzovány průběžně až do vyčerpání finančních prostředků určených na tento program. c) Posuzovány budou pouze úplné žádosti o poskytnutí ručení se všemi povinnými přílohami. d) O poskytnutí ručení a jeho výši rozhoduje vyhlašovatel. Rozhodnutí vyhlašovatele neobsahuje odůvodnění a není proti němu opravný prostředek. e) Na poskytnutí ručení není právní nárok. f) Oznámení o poskytnutí ručení bude úspěšným žadatelům zasláno nejpozději do 30 dnů po rozhodnutí vyhlašovatele písemně poštou. 7. Povinnosti žadatele 7.1. Žadatel je povinen předávat do podle stavu k předcházejícího roku roční zprávu o realizaci projektu. Zpráva bude obsahovat stručný popis realizace projektu Žadatel je povinen předkládat tyto údaje o své ekonomické situaci: a) do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmu finančnímu úřadu: - kopie přiznání k dani z příjmů, vč. účetní uzávěrky s potvrzením finančního úřadu o předání (v listinné podobě), - ekonomické a doplňující údaje podle požadavků společnosti CEJIZA, s.r.o. za celý uzavřený účetní rok (v elektronické a listinné podobě). b) do 1 měsíce po skončení čtvrtletí: - ekonomické a doplňující údaje podle požadavku společnosti CEJIZA, s.r.o. ke konci jednotlivých čtvrtletí běžného případně hospodářského roku (v elektronické a listinné podobě) Ekonomické a doplňující údaje podle odst žadatel předkládá i elektronicky. Žadatel tyto informace předkládá ve formě a struktuře, která je zveřejněna na internetové adrese společnosti CEJIZA, s.r.o. Společnost CEJIZA, s.r.o. je oprávněna formu a strukturu údajů změnit. Žadatel předkládá údaje vždy ve formě a struktuře, která je aktuálně zveřejněná na výše uvedené internetové adrese. Zveřejněný formát a struktura 4/9

5 údajů jsou pro žadatele závazné. Formát údajů předávaných elektronicky nesmí být žadatelem měněn. V případě rozdílů v údajích předávaných jak v elektronické tak listinné podobě, je rozhodující listinná podoba Žadatel je povinen předložit společnosti CEJIZA, s.r.o. kopii úvěrové smlouvy k zajišťovanému úvěru do 1 měsíce od jejího uzavření a dále dodatky k úvěrové smlouvě vždy do 1 měsíce po uzavření dodatku Žadatel se zavazuje písemně oznamovat společnosti CEJIZA, s.r.o. veškeré změny údajů o své osobě oproti stavu, který je uveden v Žádosti o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr nebo v Žádosti o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele provozní úvěr, a to bezodkladně po té, co nastane příslušná změna Žadatel se zavazuje vykonávat podnikatelskou činnost související bezprostředně s realizací projektu, na který využívá ručení za úvěr, nejméně po dobu splatnosti úvěru. 8. Přílohy programu ručení Příloha č. 1: podporované ekonomické činnosti podle CZ-NACE pro ručení provozní úvěr Příloha č. 2: podporované ekonomické činnosti podle CZ-NACE pro ručení investiční úvěr Příloha č. 3: formulář Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr Příloha č. 4: formulář Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele provozní úvěr Příloha č. 5: Smlouva o poskytnutí ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele 5/9

6 Příloha č. 1: Podporované ekonomické činnosti podle CZ-NACE pro ručení provozní úvěr Podporované ekonomické činnosti (podle CZ -NACE) Oddíl Skupina Název SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 1/ 10 Výroba potravinářských výrobků 11 Výroba nápojů 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 17 Výroba papíru a výrobků z papíru 18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 20 Výroba chemických látek a chemických přípravků (s výjimkou CZ-NACE , , ) 21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 22 Výroba pryžových a plastových výrobků 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 24.5 Slévárenství 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 27 Výroba elektrických zařízení 28 Výroba strojů a zařízení j. n. 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení s výjimkou Stavba lodí a plavidel 31 Výroba nábytku 32 Ostatní zpracovatelský průmysl 33 Opravy a instalace strojů a zařízení SEKCE F - STAVEBNICTVÍ 41 Výstavba budov 42 Inženýrské stavitelství 43 Specializované stavební činnosti SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 6/9

7 59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti s výjimkou Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů a Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů 62 Činnosti v oblasti informačních technologií 63 Informační činnosti SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 72 Výzkum a vývoj 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 1/ pokud se nejedná o výrobu erotického zboží 7/9

8 Příloha č. 2: Podporované ekonomické činnosti podle CZ-NACE pro ručení investiční úvěr Podporované ekonomické činnosti (podle CZ -NACE) Oddíl Skupina Název SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti Sekce B - těžba a dobývání 08 Ostatní těžba a dobývání SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 1/ 10 Výroba potravinářských výrobků 2/ 11 Výroba nápojů 2/ 13 Výroba textilií 2/ 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 17 Výroba papíru a výrobků z papíru 18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 20 Výroba chemických látek a chemických přípravků (s výjimkou CZ-NACE C 20.60) 21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 22 Výroba pryžových a plastových výrobků 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 24.5 Slévárenství 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 27 Výroba elektrických zařízení 28 Výroba strojů a zařízení j. n. 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení s výjimkou Stavba lodí a plavidel 31 Výroba nábytku 32 Ostatní zpracovatelský průmysl 33 Opravy a instalace strojů a zařízení SEKCE D VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 8/9

9 SEKCE F - STAVEBNICTVÍ 41 Výstavba budov 42 Inženýrské stavitelství 43 Specializované stavební činnosti SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti s výjimkou Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů a Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů 61 Telekomunikační činnosti 62 Činnosti v oblasti informačních technologií 63 Informační činnosti SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 69 Právní a účetnické činnosti 70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 72 Výzkum a vývoj 73.2 Průzkum trhu a veřejného mínění 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 78 Činnosti související se zaměstnáním SEKCE S- OSTATNÍ ČINNOSTI 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 1/ pokud se nejedná o výrobu erotického zboží 2/ s výjimkou výrobků, jejichž výroba a zpracování spadají do oblasti Společné zemědělské politiky Příloha I Smlouvy o ES, viz Příloha č. 1, Část B této výzvy 9/9

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Nemovitosti

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015 Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. PGRLF, a.s.: 5030/08 stav k 5.2.2008 I. ZÁSADY poskytování finanční podpory u jednotlivých investičních programů

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.1.7. A.1.8. A.1.9. Vymezení pojmů č.j.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. MZe ČR: 14586/04-1100, 47678/2004-11000 Č.j. PGRLF, a.s.: 5184/04, 5520/04 stav k 15. 2. 2005 Pokyny pro poskytování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. MZe ČR: 14586/04-1100, 47678/2004-11000 Č.j. PGRLF, a.s.: 5184/04, 5520/04 stav k 1. 1. 2005 Pokyny pro poskytování

Více