Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s."

Transkript

1 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca obchodních míst : Pobočka Praha Praha 1, Jeruzalémská 964/4, ředitel pobočky Ing. Pavel Mráček Ostatní pobočky : Brno, Hradec králové, Ostrava, Plzeň www. cmzrb.cz (pobočka Praha) říjen

2 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., ( ČMZRB, a.s.) Podpory pro malé a střední podnikatele v roce zvýhodněné záruky, úvěry a finanční příspěvky říjen

3 Nástroje podpory pro rok 2007 Přecházející z roku 2006: zvýhodněná záruka (S-záruka), podřízený úvěr, bezúročný úvěr, příspěvek na certifikaci, záruka za návrh do výběrového řízení Nové nástroje podpory: M-záruka ( tzv. portfoliová záruka ) Zvýhodněná záruka s příspěvkem k zaručovanému úvěru Podřízený úvěr s příspěvkem říjen

4 Celkový přehled podpor v r OPPI (území ČR bez hl. města Prahy): ZÁRUKA: zvýhodněné záruky a zvýhodněné záruky s příspěvkem PROGRES: podřízené úvěry a podřízené úvěry s příspěvkemv současné době jsou zdroje vyčerpány START: bezúročné úvěry a záruky s příspěvkem Národní programy: CERTIFIKACE - finanční příspěvky, záruky za návrh do výběrového řízení (celá ČR) TRH: bezúročné úvěry, zvýhodněné záruky a zvýhodněné záruky s příspěvkem (pouze hl. město Praha) říjen

5 OPPI - území ČR mimo hl. města Prahy ZÁRUKA: S záruka S záruka s příspěvkem ( dle regionu) S záruka bez příspěvku M záruka M záruka s příspěvkem ( dle regionu) M záruka bez příspěvku PROGRES: Podřízené úvěry bez příspěvku Podřízené úvěry s příspěvkem ( zvýšení počtu zaměstnanců ) START: Bezúročný úvěr Záruka s příspěvkem ( bez podmínek ) Národní programy: CERTIFIKACE TRH Finanční příspěvek na certifikaci Záruka za návrh do výběrového řízení (celá ČR) Stejné jako START Stejné jako ZÁRUKA ( S a M ale bez příspěvků ) říjen

6 Program Záruka - Bankovní záruka v rámci OPPI říjen

7 Bankovní záruka princip ČMZRB,a.s., poskytuje ručení za klienta úvěrující bance formou bankovní záruky Cílem je doplnit nedostatečné majetkové zajištění úvěru Záruka se poskytuje všem bankám na území ČR Typy poskytovaných bankovních záruk Záruky za investiční úvěry Záruky za provozní úvěry říjen

8 Bankovní záruka pro koho Pro malé ( do 50 zaměstnanců ) a střední podnikatele ( do 250 zaměstnanců) K projektům pouze na území ČR ( mimo hl. město Prahu ) Žadatel nesmí mít žádné nedoplatky vůči státním institucím Pouze pro vymezené podnikatelské aktivity ( OKEČ ) Stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení nesmí být podepsány před datem podání žádosti v ČMZRB, pokud ano lze pouze jako podpora de minimis Zaručit lze pouze úvěr čerpaný na tzv. způsobilé výdaje ( dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby atd. ) říjen

9 S záruka ( standardní pásmová záruka ) Parametry: výše záruky max. 80 % cena za záruku hrazená podnikatelem: 0,1 0,3 % p.a. výše záruky: není omezena doba ručení: do 15 let Poplatek za zpracování žádosti: 4 500,- Kč Lze ji poskytnout ve dvou režimech veřejné podpory de minimis nebo nařízení Komise(ES) č. 70/2001, pro volbu režimu veřejné podpory je důležitá především výše záruky v Kč, délka ručení a účel použití zaručovaného úvěru. říjen

10 M - záruka ( portfoliová záruka ) za úvěry do 5 mil. Kč rozhodnutí o poskytnutí záruky do 5 pracovních dní výše záruky: max.70 % Poplatek za zpracování žádosti: 0 cena záruky hrazená podnikatelem: 0,1 % p.a. doba ručení: do 15 let poskytována jako podpora de minimis podání žádosti em (rezervace kapacit) nebo osobně k úvěrům bank, které mají uzavřeny s ČMZRB smlouvu o spolupráci (seznam zveřejněn na říjen

11 Záruky za úvěry s jednorázovou splatností počáteční splatnost úvěru max. 3 roky prodlužování na základě dodatků k úvěrové smlouvě dodatkem ke smlouvě o záruce celková doba poskytování záruky max. 6 let nelze poskytnout k úvěru, který je určen na splacení jiného úvěru v prvních 3 letech je možná záruka do výše 100 % z počátečního základu = výše záruky v % sjednaném při uzavření smlouvy o záruce v 4. roce do výše 80 % z počátečního základu v 5. roce do výše 65 % z počátečního základu v 6. roce do výše 50 % z počátečního základu říjen

12 Finanční příspěvky k zárukám K oběma typům záruk ( S i M záruka ) lze poskytnout finanční příspěvek za předpokladu, že : Jedná se pouze o malého podnikatele ( do 50 zaměstnanců) Projekt je umístěn ve vyjmenovaných regionech ( usnesení vlády ) Úvěr byl poskytnut do výše 5 mil.kč Doba splatnosti je delší než 3 roky Finanční příspěvek činí 10 % vyčerpaného zaručeného úvěru Příspěvek je vyplacen do 2 let od podpisu smlouvy o záruce (po ukončení realizace projektu) říjen

13 START program pro začínající podnikatele v rámci OPPI říjen

14 Program START pro koho Pro začínající drobné podnikatele registrace k dani z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím či nejdříve po uplynutí 7 let od ukončení předchozí registrace. Lze podpořit fyzické i právnické podnikatelské osoby (s výjimkou a.s.) Žadatel musí absolvovat Základy podnikání předloží certifikát od subjektu akreditovaného MŠMT. Od tato podmínka neplatí. Projekt musí být realizován v rámci podporovaných činností ( OKEČ ) a na území ČR ( mimo hl. města Prahy ) Financování pouze tzv. způsobilých výdajů ( dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby atd. ) říjen

15 Program START - formy Forma podpory : bezúročný úvěr M-záruka pro začínající podnikatele (s příspěvkem k zaručovanému bankovnímu úvěru) Podpora de minimis. říjen

16 Program START bezúročný úvěr Bezúročný úvěr: pro fyzické osoby- podnikatele do 0,75 mil. Kč, nebo pro obchodní společnosti do výše 1,5 mil. Kč ( pokud mají 2 a více společníků) Splatnost úvěru: až na 7 let Poskytuje se až do výše 90% způsobilých výdajů projektu Zajištění bezúročného úvěru avalovanou směnkou. říjen

17 Program START M - záruka s finančním příspěvkem (portfoliová záruka ) Záruka pouze k úvěrům do výše 1,5 mil. Kč. Splatnost úvěru : více než 3 roky Výše záruky : do 80 % jistiny úvěru Typ záruky : M - záruka, k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu ( uvedeno na Doba ručení: není omezena Poskytována jako podpora de minimis Cena záruky hrazená podnikatelem: 0,1 % p.a. Finanční příspěvek 15 % vyčerpaného zaručovaného úvěru ( vyplacen do 2 let od podpisu smlouvy o záruce, po dokončení projektu) říjen

18 PROGRES podřízený úvěr v rámci OPPI Zdroje pro rok 2007 již vyčerpány, připravuje se zastavení příjmu žádostí říjen

19 Program PROGRES - cíl Pomocí podřízených úvěrů se posiluje kapitálové vybavení podnikatele Umožňuje realizaci projektů MSP, kdy podnikatel disponuje nižším vlastním kapitálem, nebo má jen omezenou možnost poskytnout zajištění standardního komerčního úvěru Program zároveň pomocí finančního příspěvku k podřízenému úvěru motivuje podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti Umožňuje realizaci větších projektů říjen

20 Program PROGRES - princip Jedná se vždy o společné financování s úvěrující bankou nebo leasingovou společností Poskytuje se pouze do výše 100% úvěru úvěrující banky (Př:celkové náklady 10 mil.kč 5 mil. Kč komerční úvěr od úvěrující banky + 5mil. Kč podřízený úvěr PROGRES; popř. 6+4; 7+3; 8+2 atd. ) Odklad splátek 6 let Celková splatnost úvěru 11 let říjen

21 Program PROGRES - příklad Celkové náklady projektu hrazené z úvěru 10 mil. Kč Financování Úvěrující banka 5 mil. Kč ČMZRB, a.s. 5 mil. Kč Splatnost úvěrů Úvěrující banka - splátkový kalendář na 6 let ČMZRB, a.s. 6 let odklad splátek splácení jistiny 5 let Celková splatnost 11 let říjen

22 Program PROGRES pro koho Program určen pro projekty umístěné mimo území hl. města Prahy Příjemce podpory žadatel : musí být malým a středním podnikatelem musí být oprávněn k podnikání na území České republiky nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči státním institucím říjen

23 Program PROGRES vlastní projekt Konkrétní podnikatelský projekt musí odpovídat seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností (podporované OKEČ) Projekt je realizován na území ČR ( mimo hl. město Prahu ) Stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky) nesmí být uzavřeny před datem podání žádosti K financování projektu musí být souběžně použito další externí financování formou bankovního úvěru či leasingu říjen

24 Program PROGRES co lze financovat Banka financuje pouze tzv. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí bezprostředně souviset s realizací projektu Způsobilými výdaji, ke kterým může být čerpán podřízený úvěr, jsou: pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci), pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, koupě podniku v konkurzu (podle obchodního zákoníku). DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje. říjen

25 Program PROGRES - parametry Podpora je poskytována ve formě: podřízeného úvěru podřízeného úvěru s finančním příspěvkem. Podřízený úvěr je poskytován ve výši až 25 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3% p.a. Doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 11 let a odklad splátek jistiny úvěru je maximálně 6 let (období podřízenosti). Podřízený úvěr je zajišťován minimálně směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. říjen

26 Program PROGRES - novinka Podřízený úvěr PROGRES s finančním příspěvkem Jde o rozšíření možností standardního podřízeného úvěru v rámci programu PROGRES Finanční příspěvek je ve výši 10 % vyčerpaného podřízeného úvěru v případě zvýšení zaměstnanosti (minimálně o 3 osoby) a následném udržení zvýšené zaměstnanosti po dobu 2 let v průběhu prvních 4 let podpisu smlouvy o podřízeném úvěru. Finanční příspěvek je vyplácen formou jednorázového uhrazení posledních splátek jistiny úvěru. Tento příspěvek bude vyplacen za podmínky splacení všech předchozích splatných splátek jistiny a úroků podřízeného úvěru říjen

27 CERTIFIKACE příspěvek na certifikaci a záruka v obchodních veřejných soutěžích a soutěžích o veřejné zakázky říjen

28 Program CERTIFIKACE - příspěvek na certifikaci Program určen pro malé a střední podnikatele při získávání certifikace ISO a programu EMAS ( v rámci specifikovaných OKEČ ) Certifikace musí být provedena akreditovaným certifikačním orgánem Certifikát musí být vystaven od ( k obnově certifikátu se příspěvek neposkytuje ) Příspěvek na certifikaci (50 % způsobilých výdajů max Kč, resp Kč při integrovaném certifikátu): podnikatel do 250 zaměstnanců: ISO 14000, nebo kombinace ISO 9000 a 14000, EMAS podnikatel do 50 zaměstnanců: ISO 9000, ISO 14000, nebo kombinace ISO 9000 a 14000, EMAS způsobilé výdaje: náklady na poradenské služby v souvislosti s přípravou na získání certifikátu, DPH pouze u neplátců DPH. říjen

29 Program CERTIFIKACE záruka ve výběrovém řízení Jde o poskytnutí záruky ( poskytnutí jistoty ) za návrh za klienta do výběrového řízení ( VŘ ) v rámci obchodních veřejných soutěžích a soutěžích o veřejné zakázky Program určen pro malé a střední podnikatele ( v rámci specifikovaných OKEČ ) VŘ musí být vyhlášeno subjektem na území ČR Předmětem VŘ musí být dodávka výrobků, zboží, služeb a stavebních prací Záruka za návrh do výběrového řízení 50 tis. až 5 mil. Kč podpora de minimis. říjen

30 TRH bezúročné úvěry a záruky pro hl. město Prahu říjen

31 TRH formy podpory Program pro projekty na území hl. města Prahy Program TRH kopíruje texty programů v OPPI Pro začínající drobné podnikatele ( do 10 zaměstnanců ) Bezúročné úvěry a záruky s příspěvkem Podmínky stejné jako v programu START Pro malé a střední podnikatele ( do 250 zaměstnanců ) Stejné podmínky jako u programu ZÁRUKA, včetně M záruky Pro území hl. města Prahy je intenzita veřejné podpory velmi omezena. říjen

32 TRH drobný podnikatel Registrován k dani z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím či nejdříve po uplynutí 7 let od ukončení předchozí registrace Lze podpořit i obchodní společnosti (s výjimkou a.s.) Žadatel o bezúročný úvěr musí absolvovat Základy podnikání předloží certifikát od subjektu akreditovaného MŠMT Projekt musí být realizován v rámci podporovaných projektů ( OKEČ ) a na území hl. města Prahy Financování pouze tzv. způsobilých výdajů ( dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby atd. ) říjen

33 TRH drobný podnikatel bezúročný úvěr Bezúročný úvěr: pro fyzické osoby- podnikatele do 0,75 mil. Kč, nebo pro obchodní společnosti do výše 1,5 mil. Kč ( pokud mají 2 a více společníků). Splatnost úvěru: až na 7 let Poskytuje se až do výše 90% způsobilých výdajů projektu Nutno absolvovat vzdělávací program Základy podnikání Zajištění bezúročného úvěru avalovanou směnkou. Poskytován jako podpora de minimis říjen

34 TRH drobný podnikatel M záruka s finančním příspěvkem (portfoliová záruka ) Záruka pouze k úvěrům do výše 1,5 mil. Kč. Splatnost úvěru : více než 3 roky Výše záruky : do 80 % jistiny úvěru Typ záruky : M - záruka, k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu ( uvedeno na Doba ručení: není omezena Poskytována jako podpora de minimis Cena záruky hrazená podnikatelem: 0,1 % p.a. Finanční příspěvek 15 % vyčerpaného zaručovaného úvěru ( vyplacen do 2 let od podpisu smlouvy o záruce, po dokončení projektu) říjen

35 TRH malý a střední podnikatel Pro malé ( do 50 zaměstnanců ) a střední podnikatele ( do 250 zaměstnanců) K projektům realizovaným pouze na území hl. města Prahy Žadatel nesmí mít žádné nedoplatky vůči státním institucím Pouze pro vymezené podnikatelské aktivity ( OKEČ ) Stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení nesmí být podepsány před datem podání žádosti v ČMZRB, pokud ano lze pouze jako podpora de minimis Zaručit lze pouze úvěr čerpaný na tzv. způsobilé výdaje ( dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, zásoby atd. ) říjen

36 TRH malý a střední podnikatel standardní pásmová záruka Parametry: výše záruky max. 80 % cena za záruku hrazená podnikatelem: 0,1 0,3 % p.a. výše záruky: není omezena doba ručení: do 15 let. Poplatek za zpracování žádosti: 4 500,- Kč Lze ji poskytnout ve dvou režimech veřejné podpory de minimis nebo nařízení Komise(ES) č. 70/2001, pro volbu režimu veřejné podpory je důležitá především výše záruky v Kč, délka ručení a účel použití zaručovaného úvěru. říjen

37 TRH malý a střední podnikatel M záruka (portfoliová záruka ) za malé úvěry (do 5 mil. Kč) rozhodnutí o poskytnutí záruky do 5 pracovních dní výše záruky: max.70 % cena záruky hrazená podnikatelem: 0,1 % p.a. doba ručení: do 15 let poskytována jako podpora de minimis podání žádosti em (rezervace kapacit) nebo osobně k úvěrům bank, které mají uzavřeny s ČMZRB smlouvu o spolupráci (seznam zveřejněn na říjen

38 Různé říjen

39 Změny pravidel od roku 2007 Nová výše de minimis EUR Způsobilé výdaje říjen

40 Způsobilé výdaje záruk či úvěrů Způsobilými výdaji jsou: ve všech programech pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku v programech TRH, START, ZÁRUKA též: pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek, pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. říjen

41 Způsobilé výdaje záruk či úvěrů Koupě podniku v konkurzu: je způsobilým výdajem pouze v programu ZÁRUKA, PROGRES a TRH. DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje. Účetní či daňové doklady, příp. jiné doklady, kterými je prokazována způsobilost hrazených výdajů musí být vystaveny po vyhlášení programu podpory. říjen

42 Formuláře žádostí Dostupné na Struktura žádosti: tělo žádosti + přílohy Přílohy označeny písmeny typ P - projekt MF údaje pro monitorovací systém typ A údaje úvěrující banky/společnosti, leasingové spol. Z - údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele CH - charakteristika žadatele B údaje o ekonomických vazbách žadatele S prohlášení žadatele o statutárních orgánech ST prohlášení společníků (členů) žadatele C nebo D- přílohy s ekonomickými údaji o žadateli říjen

43 Dvoufázov zové podání žádosti Nevztahuje se na žádosti o podporu de minimis. Přijímání žádosti rozděleno na 2 fáze (odděleně pro tělo žádosti a přílohy žádosti). Tělo žádosti lze poslat em nebo předat osobně ČMZRB vyhodnotí žádost z hlediska základních podmínek programu (OKEČ, místo realizace projektu) ČMZRB vystaví potvrzení o naplnění podmínek způsobilosti projektu k podpoře a zašle toto potvrzení žadateli Přílohy žádosti se předkládají osobně na pobočce ČMZRB. Přílohy je nutné předložit do 3 měsíců od data podání žádosti. říjen

44 Důvody dvoufázov zového podání žádosti Je nutno dodržet podmínku programu: stavební práce na projektu nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky či leasingové smlouvy) nesmí být uzavřeny před datem, kdy poskytovatel podpory potvrdí příjemci podpory na základě podané žádosti o podřízený úvěr splnění těchto podmínek: projekt se převážně týká podporované ekonomické činnosti, projekt bude realizován na území, která odpovídá podmínkám programu podpory, říjen

45 Žádosti o M-záruku M (1) 3 způsoby předložení žádosti osobně na pobočce ČMZRB vytištěný formulář + přílohy elektronicky odesílá žadatel elektronicky ve spolupráci s úvěrující bankou Osobní doručení žádosti - žádost musí k datu podání obsahovat minimálně tyto přílohy: projekt - příloha PB ukazatele pro monitorovací systém - příloha MF údaje úvěrující banky - příloha AM prohlášení žadatele - právnické osoby o statutárních orgánech, o většinovém společníkovi a ovládající osobě - příloha S (pouze v případě, že požadované údaje nejsou uvedeny v aktuálním výpisu z Obchodního rejstříku) říjen

46 Žádosti o M-záruku M (2) Zaslání žádosti elektronicky ( em). žadatel zašle žádost s nezbytnými přílohami elektronicky na ovou adresu pobočky ČMZRB, a.s. listinné přílohy žádosti předkládá žadatel při podpisu smlouvy o záruce (zároveň podepisuje dříve předloženou žádost). Zaslání žádosti elektronicky ( em) ve spolupráci s úvěrující bankou ( pro rezervaci kapacity záruk) úvěrující banka zašle přílohu AM elektronicky na ovou adresu pobočky ČMZRB, a.s., pro rezervaci kapacity záruk ČMZRB, a.s., zašle úvěrující bance registrační číslo rezervace (žadatel toto číslo uvede v záhlaví žádosti) žadatel nebo úvěrující banka zašle žádost se zbývajícími přílohami elektronicky na ovou adresu pobočky ČMZRB, a.s. listinné přílohy žádosti předkládá žadatel při podpisu smlouvy o záruce (zároveň podepisuje dříve předloženou žádost). říjen

47 Podpis smlouvy o M-M záruce Nejpozději v den podpisu smlouvy o záruce je nutno předložit tyto přílohy žádosti: Živnostenský list, platný výpis z obchodního rejstříku obchodní společnosti, a to originál nebo úředně ověřené kopie, případně jiný zákonem stanovený doklad potvrzující vznik právnické osoby potvrzení o registraci k dani z příjmu na finančním úřadě, souhlas manžela/manželky s použitím majetku k podnikání a uzavíráním smluv s ČMZRB, a.s., nebo doklady o zúžení společného jmění manželů. říjen

48 Kde nás najdete? Pobočka Praha Jeruzalémská 964/4, Praha 1 Tel říjen

49 Děkuji Vám za pozornost. Ing. Jana Šindelářová Tel říjen

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Obsah I. Specifické podmínky jednotlivých programů... 3 KREDIT... 3 START... 4 II. Společné podmínky programů... 6 Příjemce zvýhodněného

Více

Program podpory začínajících podnikatelů START

Program podpory začínajících podnikatelů START Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Prioritní osu 1 Vznik firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji 1 Úvod... 2 1.1 Právní rámec... 2 1.2 Definice pojmů... 2 2 Cíl programu... 3 3 Podporované aktivity... 3

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015 Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům ve znění platném od 2.5.2014

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům ve znění platném od 2.5.2014 INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům ve znění platném od 2.5.2014 1 Úvod... 2 1.1 Právní rámec... 2 1.2 Definice pojmů... 2 2 Cíl programu... 3 3 Podporované aktivity... 3 4 Příjemce

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími Smluvními

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 FOND VYSOČIN Y Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 28. 5. 2014 Obsah 1. Cestovní ruch... 2 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví 2 Zachování

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více