Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT"

Transkript

1 Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány a výsledkem toho je i skutečnost, že za rok 2012 byl konstatován zanedbatelný počet reklamací. VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Ochrana životního prostředí je vnímána jako součást vnitrofiremní politiky. Za hodnocený rok nebyly shledány žádné závažné problémy, a to jak na stavbách, tak i ve výrobních provozech. INVESTIČNÍ POLITIKA V důsledku potřeby dalšího úsporného programu společnosti byla veškerá rozhodnutí o pořízení investic podrobována přísnému výběru. Do plánu investic byly zařazeny jen nezbytné provozně nepostradatelné stroje a zařízení a položky, které i nadále umožňují pokračovat v pracích v oblasti rozvoje a vývoje. Nutno říci, že tento trend v oblasti investic není dobrý, neboť oddalování některých potřebných kroků povede v budoucnu k potřebě větších finančních prostředků. ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA Celkový počet zaměstnanců se během roku 2012 nesnížil a zůstal na stejné úrovni jako v roce Náklady na zvyšování a udržování kvalifikace za rok 2012 činily Kč. Stanovený plán pro rok 2012 byl splněn. Kolektivní smlouva na rok 2012 byla uzavřena bez rozporů a její plnění bylo během roku průběžně vyhodnocováno. Závodní preventivní péče je zajištěna smluvně u odborného subjektu. QUALITY CONTROL SYSTEM A surveillance audit performed to check observance of the Quality Management System has not identified any defects. The ISO standards have been duly complied with and as a result a negligible number of complaints was recorded in RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Environmental protection has been perceived as an inseparable part of the corporate policy. No material difficulties were noted in the assessed year, either at construction sites or in manufacturing plants. INVESTMENT POLICY Due to the requirements for another corporate austerity programme, all decisions relating to capital investments were subjected to strict selection processes. The capital investments plan only covered necessary machinery and equipment required for the operating purposes, as well as items, which would allow for further continuation of work in the area of research and development. It needs to be pointed out that such capital investment trends are not good because postponement of certain necessary steps will result in higher financial requirements in future. EMPLOYEE POLICY The number of employees did not decline in the course of 2012 and it remained identical to that in The costs of improving and brushing up qualifications amounted to CZK in The plan adopted for 2012 was fulfilled. The 2012 Collective Agreement was concluded without any discrepancies and its fulfilment was concurrently checked in the course of the year. The company preventive care is provided through a contracted professional entity. 10

2 Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity Zaměstnanecká struktura Věková struktura: do 30ti let 12 % up to 30 years 12 % nad 60 let 3 % over 60 years 3 % do 60ti let 25 % up to 60 years 25 % Vzdělanostní struktura Muži: 87 % zaměstnanců Ženy: 13 % zaměstnanců Employee structure Age structure: Men: 87 % of the employees Women: 13 % of the employees Education structure do 40ti let 29 % up to 40 years 29 % do 50ti let 31 % up to 50 years 31 % základní vzdělání 2 % primary education 2 % vysokoškolské vzdělání 14 % university education 14 % vyšší odborné vzdělání 1 % higher vocational education 1 % střední odborné vzdělání 51 % secondary vocational education 51 % úplné střední odborné vzdělání 32 % complete secondary vocational education 32 % 11

3 Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SPONZORING, CHARITA I v omezeném finančním rámci jsme v roce 2012 podporovali především oblast programů péče o děti a pomoci hendikepovaným spoluobčanům. I nadále jsme podporu soustředili také na vzdělávání, především pak odborné středoškolské a vysokoškolské programy. Část prostředků byla věnována podpoře odborných seminářů a konferencí. STRATEGIE ROZVOJE SPOLEČNOSTI Deficit strategie rozvoje dopravní infrastruktury České republiky nevytváří příliš příznivé prostředí pro stanovování strategie naší akciové společnosti. Bylo a je naší snahou v obou nosných odvětvích činnosti firmy, kterým jsou trakční vedení a elektrotechnologie, rozvíjet a modernizovat naše výrobky a zařízení. Ten samý akcent bychom rádi využívali i v rozvoji montážních prostředků, ale vzhledem k velké nejistotě dostatku práce a zakázek nemůžeme tento program plně připravit. I nadále platilo a platí klást důraz na racionalizaci nákladů ve všech fázích naší činnosti. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Vzhledem k existenci možných rizik souvisejících s tokem finančních prostředků v rámci podnikatelské činnosti společnosti, využívá Elektrizace železnic Praha a.s. zajišťovacích finančních instrumentů (úrokových a měnových swapů). Vedení společnosti předpokládá, že tato strategie eliminace rizik bude uplatňována i v dalších letech. SPONSORING, CHARITY Even under the limited financial possibilities, we supported in 2012 mainly programmes of care for children and assistance extended to the handicapped. We continued to concentrate our support also to the field of education, especially secondary vocational and university educational programmes. Part of the funds was spent for specialised seminars and conferences. CORPORATE DEVELOPMENT STRATEGY The deficit of the transport infrastructure development strategy in the Czech Republic does not create a very favourable environment for the determination of the corporate development strategy. It has been our intention in both of the major areas of activity of this company, namely overhead traction lines and electrical technologies, to expand and modernise our products and equipment. We would like to apply the same stress in respect of development of the means of assembly, however, in view of the serious uncertainties regarding sufficient quantity of work and contracts, we are unable to plan this programme properly. It has still been the order of the day to lay stress on rationalisation of costs in all phases of our activities. FINANCIAL HEDGING Due to the existence of potential risks associated with the flow of financial funds within the company business, Elektrizace železnic Praha a.s. makes use of certain hedging instruments (interest rate swaps and currency swaps). The company management expects that this strategy will be implemented to eliminate risks also in the future. 12

4

5 Ekonomické grafy Economic Charts Hrubý obrat v mil. Kč Gross Sales (CZK mio.) Přidaná hodnota v mil. Kč Value-added (CZK mio.) ,31 635,57 608,30 527,7 450,1 379,7 Počet pracovníků Number of Employees VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

6 Ekonomické grafy Economic Charts Produktivita z přidané hodnoty v Kč Value-added Productivity (CZK) Bilanční zisk v mil. Kč Balance Sheet Profit (CZK mio.) ,41 217,07 194,73 207,10 184,62 158, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012

7

8 Zpráva o činnosti dozorčí rady Report On The Activity Of The Supervisory Board ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. ZA ROK 2012 Dle stanov Elektrizace železnic Praha a.s. je dozorčí rada tříčlenná, z toho dva členy navrhuje a volí valná hromada a jednoho člena volí zaměstnanci společnosti. V roce 2012 bylo složení dozorčí rady následující: Ing. František Maruška předseda Ing. Jan Špringl člen Ing. Ladislav Jirků člen volený zaměstnanci Dozorčí rada v průběhu roku 2012 na svých zasedáních zejména projednala: - zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok přezkoumala účetní uzávěrku za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku a doporučila valné hromadě účetní uzávěrku i návrh na rozdělení zisku schválit - projednala podnikatelský záměr Elektrizace železnic Praha a.s. na rok věnovala se kontrolní činnosti V Praze 31. března 2013 Ing. František Maruška předseda dozorčí rady Ing. Jan Špringl člen dozorčí rady Ing. Ladislav Jirků člen dozorčí rady REPORT ON THE ACTIVITY OF THE SUPERVISORY BOARD OF ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. FOR 2012 In accordance with the Articles of Association of the joint-stock company Elektrizace železnic Praha a.s., the Supervisory Board consists of three members. Two of these members are nominated and elected by the general meeting of the Company and one member is elected by the employees of the Company. The composition of the Supervisory Board was as follows: Mr František Maruška Chairperson Mr Jan Špringl Member Mr Ladislav Jirků Member elected by the employees The Supervisory Board reviewed in particular the following matters at its sessions in 2012: - Report on relations between related entities in 2011; - Financial Statement for 2011 and the proposal for the distribution of profit; it recommended to the General Meeting to approve the Financial Statement as well as the proposal for the distribution of profit; - Business Plan of Elektrizace železnic Praha a.s. for 2012; - in addition, it exercised inspections and controls. In Prague on 31 March 2013 Mr František Maruška Chairperson of the Supervisory Board Mr Jan Špringl Member of the Supervisory Board Mr Ladislav Jirků Member of the Supervisory Board 17

9

10 Rozvaha Balance Sheet ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI BALANCE SHEET IN FULL FORM AS AT 31 DEC (v celých tisících Kč) (in whole thousands of CZK) AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS A. Pohledávky za upsaný základní kapitál Directors Loan B. Dlouhodobý majetek Fixed Assets B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Long Term Intangible Assets B.I.1. Zřizovací výdaje Formation Costs 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Intangible Research and Development 3. Software Software 4. Ocenitelná práva Accumulated Depreciation 5. Goodwill Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Other Long Term Intangible Assets 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Long Term Intangible Assets in Progress 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Deposits on Long Term Intangible Assets B.II. Dlouhodobý hmotný majetek Long Term Tangible Fixed Assets 19

11 Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net B.II.1. Pozemky Land 2. Stavby Buildings and Constructions 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Independent Items and Sets of Items 4. Pěstitelské celky trvalých porostů Permanent Growth 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny Adult Animal 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Other Long Term tangible Fixed Assets 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Long Term Tangible Fixed Assets in Progress 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Deposits on Long Term Fixed Tangible Assets 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Adjusted Items in Gained Assets B.III. Dlouhodobý finanční majetek Financial Investments B.III.1. Podíly ovládaná osoba Shares - Subsidiary Companies 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Shares and Deposits in Associate Companies 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Other Investment Securities and Deposits 4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Debts in the Group 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek Other Financial Investments 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Long Term Financial Investments in Progress 20

12 Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Deposits on Long Term Financial Investments C. Oběžná aktiva Current Assets C.I. Zásoby Stock on Hand C.I.1. Materiál Materials 2. Nedokončená výroba a polotovary Work in Progress 3. Výrobky Finished Goods 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Cubes and Other Animal Stock 5. Zboží Purchased Goods 6. Poskytnuté zálohy na zásoby Deposits on Stock C.II. Dlouhodobé pohledávky Long Term Loans C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Trading Accounts Receivable 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba Loans To Employees 3. Pohledávky - podstatný vliv Loans to Subsidiary Companies 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Loans to Associated 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Long Term Advance Payment 6. Dohadné účty aktivní Doubtful Debts 21

13 Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 7. Jiné pohledávky Other Receivables 8. Odložená daňová pohledávka Deferred Tax Receivable C.III. Krátkodobé pohledávky Short Term Loans C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Trade Debtors 2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Loans to Employees 3. Pohledávky podstatný vliv Loans to Subsidiary Companies 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Loans to Associates 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Social Security and Health Insurance 6. Stát daňové pohledávky State Taxation Receivables 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy Prepayments 8. Dohadné účty aktivní Doubtful Debts 9. Jiné pohledávky Other Debtors / Receivables C.IV. Krátkodobý finanční majetek Short Term Financial Assets C.IV.1. Peníze Cash in Hand 2. Účty v bankách Cash in Bank 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly Short Term Securities and Shares 22

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Bulletin No 30 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více