Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy"

Transkript

1 Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM % 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek ,06% 20,85% 17,96% 24,46% 28,23% B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek ,06% 0,03% 0,08% 0,04% B.I.1 Zřizovací výdaje 005 B.I.2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 B.I.3 Software ,06% 0,03% 0,08% 0,04% B.I.4 Ocenitelná práva 008 B.I.5 Goodwill 009 B.I.6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.I.7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.I.8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek ,06% 20,79% 17,93% 24,38% 28,19% B.II.1 Pozemky 014 B.II.2 Stavby ,55% 3,10% 2,79% 2,89% 2,79% Samostatné movité věci a soubory movitých B.II ,13% 17,67% 14,83% 18,86% 20,63% věcí B.II.4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 B.II.5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 B.II.6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 I

2 Vertikální analýza Označ B.II.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,13% 0,02% 0,30% 2,63% 0,12% Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný B.II ,24% 4,64% majetek B.II.9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 C. Oběžná aktiva ,84% 79,04% 81,81% 75,43% 71,70% C.I. Zásoby ,44% 19,35% 21,76% 20,36% 21,36% C.I.1 Materiál ,21% 7,53% 8,45% 7,72% 8,13% C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary ,23% 1,28% 1,54% 1,02% 1,16% C.I.3 Výrobky ,90% 7,60% 9,63% 9,71% 9,93% C.I.4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 C.I.5. Zboží ,08% 2,37% 2,12% 1,86% 2,04% C.I.6 Poskytnuté zálohy na zásoby ,02% 0,58% 0,02% 0,07% 0,10% C.II. Dlouhodobé pohledávky ,09% 0,84% 1,47% 0,26% 0,12% C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů ,03% 0,70% 1,31% 0,10% 0,12% C.II.2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 C.II.3 Pohledávky - podstatný vliv 042 Pohledávky za společníky, členy družstva a za C.II účastníky sdr. C.II.5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 C.II.6 Dohadné účty aktivní 045 C.II.7 Jiné pohledávky ,07% 0,14% 0,16% 0,16% 0% C.II.8 Odložená daňová pohledávka 047 II

3 Označ Vertikální analýza 2012 C.III. Krátkodobé pohledávky ,50% 26,50% 24,46% 28,79% 20,78% C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů ,05% 25,42% 24,06% 28,29% 19,37% C.III.2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 C.III.3 Pohledávky - podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky, členy družstva a za C.III účastníky sdr. C.III.5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 C.III.6 Stát-daňové pohledávky ,28% 0,82% 0,25% 0,28% 1,13% C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00% 0,07% 0,00% 0,01% 0,04% C.III.8 Dohadné účty aktivní ,01% C.III.9 Jiné pohledávky ,15% 0,19% 0,15% 0,21% 0,24% C.IV. Krátkodobý finanční majetek ,82% 32,35% 34,13% 26,02% 29,45% C.IV.1 Peníze ,06% 0,05% 0,05% 0,03% 0,02% C.IV.2 Účty v bankách ,50% 15,91% 9,94% 20,35% 21,99% C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly ,26% 16,39% 24,14% 5,64% 7,43% C.IV.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D.I. Časové rozlišní ,10% 0,11% 0,22% 0,11% 0,07% D.I.1 Náklady příštích období ,05% 0,08% 0,05% 0,05% 0,02% D.I.2 Komplexní náklady příštích období 065 D.I.3 Příjmy příštích období ,05% 0,03% 0,17% 0,06% 0,04% III

4 2012 Vertikální analýza 2012 PASIVA CELKEM % 100% 100% 100% 100% A Vlastní kapitál ,67% 77,56% 78,25% 78,24% 80,97% A.I. Základní kapitál % 18,21% 17,24% 18,79% 18,58% A.I.1 Základní kapitál ,41% 18,21% 17,24% 18,79% 18,58% A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 A.I.3 Změny základního kapitálu 072 A.II Kapitálové fondy 073 A.II.1 Emisní ážio 074 A.II.2 Ostatní kapitálové fondy 075 A.II.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A.III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku % 0,08% 0,83% 1,73% 2,47% A.III.1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond ,08% 0,07% 0,82% 1,72% 2,46% A.III.2 Statutární a ostatní fondy ,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% A.IV. Výsledek hospodaření minulých let ,59% 43,47% 45,00% 42,22% 48,89% A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let ,59% 43,47% 45,00% 42,22% 48,89% A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 Výsledek hospodaření běžného účetního A.V ,57% 15,79% 15,19% 15,51% 11,03% období (+/-) 084 B. Cizí zdroje ,33% 22,44% 21,75% 21,76% 19,03 B.I. Rezervy ,03% 6,48% 6,23% 5,79% 5,74% IV

5 B.I.1 Rezervy podle zvláštního právního předpisu 087 B.I.2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 B.I.3 Rezerva na daň z příjmů Vertikální analýza 2012 B.I.4 Ostatní rezervy ,03% 6,48% 6,23% 5,79% 5,74% B.II. Dlouhodobé závazky ,21% 1,43% 2,43% 1,93% 1,84% B.II.1 Závazky z obchodních vztahů ,81% B.II.2 Závazky - ovládající a řízená osoba 093 B.II.3 Závazky - podstatný vliv 094 Závazky ke společníkům, členům družstva a k B.II.4 účastníkům sdr. 095 B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 B.II.6 Vydané dluhopisy 097 B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 B.II.8 Dohadné účty pasivní 099 B.II.9 Jiné závazky 100 B.II.10 Odložený daňový závazek ,21% 1,43% 1,63% 1,93% 1,84% B.III. Krátkodobé závazky ,09% 14,54% 13,08% 14,04% 11,45% B.III.1 Závazky z obchodních vztahů ,96% 10,83% 9,08% 10,38% 8,73% B.III.2 Závazky - ovládající a řízená osoba 104 B.III.3 Závazky - podstatný vliv 105 B.III.4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdr. 106 B.III.5 Závazky k zaměstnancům ,23% 1,43% 1,72% 1,72% 1,51% V

6 Vertikální analýza 2012 Označ Závazky ze sociálního zabezpečení a B.III ,91% 0,69% 0,83% 0,91% 0,77% zdravotního pojištění 108 B.III.7 Stát-daňové závazky a dotace ,84% 1,24% 1,32% 0,85% 0,27% B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy ,08% 0,01% 0,01% B.III.9 Vydané dluhopisy 111 B.III.1 Dohadné účty pasivní B.III.1 Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry 116 B.IV.4. Krátkodobé finanční výpomoci 117 C.I. Časové rozlišní 118 C.I.1 Výdaje příštích období 119 C.I.2 Výnosy příštích období ,04% 0,15% 0,03% 0,08% 0,04% ,11% 0,11% 0,09% 0,11% 0,12% VI

7 Příloha č. 2: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty Označ Vertikální analýza 2012 I. Tržby za prodej zboží ,91% 1,55% 6,10% 0,47% 0,40% A. Náklady vynaložené na prodané zboží ,43% 1,19% 6,05% 0,44% 0,31% + Obchodní marže ,47% 0,36% 0,05% 0,03% 0,09% 100,26 II. Výkony ,43% 97,26% 95,75% 98,70% % II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ,09% 98,45% 93,90% 99,53% 99,60% II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti ,34% -1,20% 1,84% -0,83% 0,65% II.3. Aktivace ,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% B. Výkonová spotřeba ,74% 59,99% 60,95% 59,90% 62,07% B.1. Spotřeba materiálu a energie ,82% 43,89% 46,21% 43,01% 46,52% B.2. Služby ,92% 16,10% 14,74% 16,90% 15,55% C. Osobní náklady ,64% 20,69% 19,77% 23,77% 25,03% C.1. Mzdové náklady ,32% 15,69% 14,78% 17,83% 18,86% C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva ,09% 0,11% 0,09% 0,05% 0,06% Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní C.3. pojištění ,91% 4,54% 4,57% 5,53% 5,72% C.4. Sociální náklady ,32% 0,35% 0,33% 0,36% 0,39% D. Daně a poplatky ,04% 0,03% 0,02% 0,03% 0,05% E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,73% 2,09% 1,85% 1,95% 2,47% III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ,30% 0,29% 0,28% 0,47% 0,37% VII

8 2012 Vertikální analýza 2012 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku ,02% 0,00% 0,02% 0,06% III.2. Tržby z prodeje materiálu ,28% 0,29% 0,28% 0,45% 0,31% Zůstatková cena prodaného dlouhodobého F. majetku a materiálu ,08% 0,09% 0,07% 0,13% 0,09% F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F.2. Prodaný materiál ,08% 0,09% 0,07% 0,13% 0,09% Změna stavu rezerv a opravných položek v G. provozní oblasti ,78% 0,43% 0,22% -0,24% 0,05% IV. Ostatní provozní výnosy ,00% 1,38% 0,95% 1,22% 1,29% H. Ostatní provozní náklady ,71% 0,77% 0,89% 1,46% 1,30% V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření ,49% 15,20% 13,27% 13,40% 10,95% VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 34 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných VII.2. papírů a podílů 35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního VII.3. majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 VIII

9 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Vertikální analýza 2012 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky ,38% 0,30% 0,38% 0,30% 0,24% N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy ,60% 0,38% 0,32% 0,60% 0,44% O. Ostatní finanční náklady ,27% 0,73% 0,63% 0,40% 0,66% XII. Převod finančních výnosů 46 P Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření ,70% -0,05% 0,07% 0,51% 0,02% Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ,98% 3,15% 2,65% 2,70% 2,21% Q.1. -splatná ,73% 2,88% 2,46% 2,59% 2,26% Q.2. -odložená ,25% 0,27% 0,19% 0,11% -0,05% ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost ,22% 12,01% 10,69% 11,20% 8,76% XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S.1. -splatná 56 S.2. -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 IX

10 2012 Vertikální analýza 2012 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ,22% 12,01% 10,69% 11,20% 8,76% **** Výsledek hospodaření před zdaněním ,19% 15,16% 13,34% 13,90% 10,97% X

11 Příloha č. 3: Horizontální analýza rozvahy Označ. / / / AKTIVA CELKEM ,33% 5,64% -8,24% 1,12% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek 003 2,49% -9,00% 24,97% 16,72% B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek ,00% -36,36% 1,23x -47,95% B.I.1 Zřizovací výdaje 005 B.I.2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 B.I.3 Software ,00% -36,36% 1,23x -47,95% B.I.4 Ocenitelná práva 008 B.I.5 Goodwill 009 B.I.6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.I.7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.I.8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 2,21% -8,92% 24,79% 16,94% B.II.1 Pozemky 014 B.II.2 Stavby ,01% -4,77% -5,01% -2,33% B.II.3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,46% -11,33% 16,66% 10,64% B.II.4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 B.II.5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 B.II.6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 XI

12 / / / B.II.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek % 14,98x 7,05x -95,24% B.II.8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek % 100% B.II.9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 C. Oběžná aktiva ,56% 9,36% -15,40% -3,88% C.I. Zásoby ,06% 18,78% -14,14% 6,07% C.I.1 Materiál ,82% 18,49% -16,21% 6,50% C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary ,48% 27,87% -39,64% 15,24% C.I.3 Výrobky ,94% 33,82% -7,50% 3,47% C.I.4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 C.I.5. Zboží ,31% -5,34% -19,63% 11,19% C.I.6 Poskytnuté zálohy na zásoby ,91x -96,66% 2,3x 53,71% C.II. Dlouhodobé pohledávky ,27x 84,74% -83,55% -54,36% C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů ,94x 98,64% -93,09% 21,76% C.II.2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 C.II.3 Pohledávky - podstatný vliv 042 Pohledávky za společníky, členy družstva a za C.II.4 účastníky sdr. 043 C.II.5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 C.II.6 Dohadné účty aktivní 045 C.II.7 Jiné pohledávky 046 2,47x 16,67% -3,96% -100% C.II.8 Odložená daňová pohledávka 047 XII

13 / / / C.III. Krátkodobé pohledávky 048-7,60% -2,46% 7,99% -27,02% C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů ,13% 0,01% 7,89% -30,78% C.III.2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 C.III.3 Pohledávky - podstatný vliv 051 C.III.4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdr. 052 C.III.5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 C.III.6 Stát-daňové pohledávky 054 3,29x -68,24% 1,95% 4,16x C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,71x -93,81% 1,5x 3,43x C.III.8 Dohadné účty aktivní % -17 C.III.9 Jiné pohledávky ,30% -14,17% 30,28% 15,67% C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 2,18x 11,45% -30,05% 14,45% C.IV.1 Peníze 059-2,94% 4,55% -35,51% -41,57% C.IV.2 Účty v bankách 060 2,12x -33,98% 87,79% 9,31% C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 2,25x 55,56% -78,57% 33,33% C.IV.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D.I. Časové rozlišní ,40% 2,09x -56,07% -37,41% D.I.1 Náklady příštích období 064-9,88% -28,31% -21,02% -50,00% D.I.2 Komplexní náklady příštích období 065 D.I.3 Příjmy příštích období % 5,31x -67,21% -27,78% XIII

14 / / / PASIVA CELKEM ,33% 5,64% -8,24% 1,12% A Vlastní kapitál ,73% 6,60% -8,25% 4,65% A.I. Základní kapitál x A.I.1 Základní kapitál x A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 A.I.3 Změny základního kapitálu 072 A.II Kapitálové fondy 073 A.II.1 Emisní ážio 074 A.II.2 Ostatní kapitálové fondy 075 A.II.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy A.III. 10,5x 91,94% 44,88% ze zisku 078 A.III.1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond ,84x 93,03% 45,15% A.III.2 Statutární a ostatní fondy 080 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let ,70% 9,37% -13,92% 17,09% A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let ,70% 9,37% -13,92% 17,09% A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 Výsledek hospodaření běžného účetního období A.V. 1,88% 1,60% -6,30% -28,09% (+/-) 084 B. Cizí zdroje ,23% 2,36% -8,20% -11,55% B.I. Rezervy 086 4,51% 1,62% -14,79% 0,20% XIV

15 B.I.1 Rezervy podle zvláštního právního předpisu 087 B.I.2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 B.I.3 Rezerva na daň z příjmů 089 / / / B.I.4 Ostatní rezervy 090 4,51% 1,62% -14,79% 0,20% B.II. Dlouhodobé závazky ,54% 79,98% -27,21% -3,60% B.II.1 Závazky z obchodních vztahů % -100% B.II.2 Závazky - ovládající a řízená osoba 093 B.II.3 Závazky - podstatný vliv 094 Závazky ke společníkům, členům družstva a k B.II.4 účastníkům sdr. 095 B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 B.II.6 Vydané dluhopisy 097 B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 B.II.8 Dohadné účty pasivní 099 B.II.9 Jiné závazky 100 B.II.10 Odložený daňový závazek ,54% 20,22% 8,97% -3,60% B.III. Krátkodobé závazky ,81% -4,94% -1,52% -17,49% B.III.1 Závazky z obchodních vztahů ,99% -11,44% 4,88% -14,91% B.III.2 Závazky - ovládající a řízená osoba 104 B.III.3 Závazky - podstatný vliv 105 Závazky ke společníkům, členům družstva a k B.III.4 účastníkům sdr. 106 XV

16 / / / B.III.5 Závazky k zaměstnancům ,23% 26,45% -8,12% -11,02% Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního B.III.6-13,47% 26,60% 0,29% -13,87% pojištění 108 B.III.7 Stát-daňové závazky a dotace ,09% 12,56% -41,36% -67,94% B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy ,70% -100% 0% B.III.9 Vydané dluhopisy 111 B.III.10 Dohadné účty pasivní 112 4,48x -80,83% 2,54x -52,74% B.III.11 Jiné závazky 113 7,30% -8,16% 10,37% 7,38% B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry 116 B.IV.4. Krátkodobé finanční výpomoci 117 C.I. Časové rozlišní 118 C.I.1 Výdaje příštích období 119 C.I.2 Výnosy příštích období 120 XVI

17 Příloha č. 4: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty Označ. / / / - I. Tržby za prodej zboží 01-29,77% 4,5x -93,10% -21,16% A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02-28,04% 5,8x -93,47% -35,53% Obchodní marže 03-35,02% -83,80% -48,56% 2,97x II. Výkony 04-14,35% 12,35% -7,83% -6,63% II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05-12,99% 8,85% -5,23% -8,02% II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06-4,1x 2,75x 1,41x 1,71x II.3. Aktivace 07 64,00% -17,07% -23,53% 53,85% B. Výkonová spotřeba 08-17,12% 15,94% -12,12% -4,75% B.1. Spotřeba materiálu a energie 09-18,74% 20,15% -16,78% -0,58% B.2. Služby 10-12,34% 4,48% 2,52% -15,38% Přidaná hodnota 11-9,81% 5,70% -0,40% -9,38% C. Osobní náklady 12-17,10% 9,02% 7,51% -3,22% C.1. Mzdové náklady 13-16,65% 7,47% 7,88% -2,73% C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14-50,00% -192 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní -19,75% 14,86% 8,22% -5,00% C.3. pojištění 15 C.4. Sociální náklady 16-4,26% 5,70% -3,03% -0,38% D. Daně a poplatky 17-40,32% -9,91% 24,00% 50,00% Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 4,43% 1,06% -5,64% 16,58% E. majetku XVII

18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 / / / ,27% 10,72% 47,73% -26,45% III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku % 100% 79x 2,56x III.2. Tržby z prodeje materiálu 21-9,61% 10,63% 40,99% -35,34% Zůstatková cena prodaného dlouhodobého -2,48% -13,33% 80,59% -40,16% F. majetku a materiálu 22 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F.2. Prodaný materiál 24-2,48% -13,33% 80,59% -40,16% Změna stavu rezerv a opravných položek v -52,02% -41,25% 1,96x 1,18x G. provozní oblasti 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 19,38% -21,55% 14,59% -2,61% H. Ostatní provozní náklady 27-5,33% 31,37% 47,24% -18,39% V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření 30 5,49% -0,40% -9,72% -24,85% VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 34 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů VII.2. a podílů 35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního VII.3. majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 XVIII

19 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 Změna stavu rezerv a opravných položek ve M. finanční oblasti 41 / / / - X. Výnosové úroky 42-31,24% 47,02% -30,34% -27,18% N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44-79,16% -6,34% 71,29% -32,58% O. Ostatní finanční náklady 45-50,38% -1,94% -43,29% 53,56% XII. Převod finančních výnosů 46 P Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření 48-1,06x 5,21x -96,99% Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49-8,30% -3,89% -8,93% -24,94% Q.1. -splatná 50-8,61% -2,42% -5,98% -19,67% Q.2. -odložená 51-4,93% -19,41% -46,66% -1,43x ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 1,88% 1,60% -6,30% -28,09% XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S.1. -splatná 56 S.2. -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření XIX

20 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 / / / - *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 1,88% 1,60% -6,30% -28,09% **** Výsledek hospodaření před zdaněním 61-0,42% 0,46% -6,82% -27,48% XX

21 Příloha č. 5: Horizontální analýza cash flow Označ. P Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období / / / ,02% 119,96% 11,45% -30,05% Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -0,42% 0,46% -6,82% -27,48% A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.6) 16,81% -12,50% -47,28% 2,22x A.1.1 Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále 7,09% 1,06% -5,64% 16,58% umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv -3,03% -62,32% -10,24x 1,01x A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -100,00% -100,00% -80x -2,56x A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.* Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z+A.1) 31,24% -47,02% 30,34% 27,18% ,32% -1,05% -11,00% -18,34% A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 5,68x -1,49x 1,53x 72,29% XXI

22 A.2.1 A.2.2 (A.2.1 až A.2.4) Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních / / / ,03x -1,13x -3,5x 13,09x ,95x -1,24x 70,73% -11,32x A.2.3 Změna stavu zásob 2,6x -1,75x 1,89x -1,36x A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 56,68% -44,05% 25,19% -8,56% (A.*+A.2) A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4 Přijaté úroky -31,24% 47,02% -30,34% -27,18% A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období 8,30% 3,89% 8,93% 24,94% A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.**+A.3 až A.7) 71,58% -48,71% 32,41% -5,84% Peněžní toky z investiční činnosti XXII

23 / / / B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 5,74% 72,35% -8,18x 4,62% B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv -100% 100% 80x 2,56x B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1 až B.3) C.1 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 Dopady změn dlouhodobých závazků na peněžní prostředky a ekvivalenty Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (C.2.1 až C.2.6) Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu Vyplacení podílu na vlastním kapitálů společníkům Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondů 4,96% 72,36% -8,15x 5,26% Peněžní toky z finančních činností -4,74% 3,18x -1,61x 90,37% ,00% -42,86% -100% 66,67% C.2.6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 30,00% -42,86% -100% 66,67% C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1+C.2) 30,90% -34,21% -2,31x 67,40% F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 7,39x -78,84% -3,92x 1,34x XXIII

24 R (A.***+B.***+C.***) Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období (P+F) / / / ,18x 11,45% -30,05% 14,45% XXIV

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) Mičovice 55 38301 Prachatice REGISTRACE Místo : Krajského soudu České Budějovice dne 28.října 1998 Spis : B, vložka 945 IČ: 25183907 Název

Více

Označení A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto a b.ř

Označení A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto a b.ř R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) IČ: 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. REGISTRACE Místo : KS Brno, 8.12.1997 Spis : vl.2521, oddílb U korečnice

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více