Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy"

Transkript

1 Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM % 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek ,06% 20,85% 17,96% 24,46% 28,23% B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek ,06% 0,03% 0,08% 0,04% B.I.1 Zřizovací výdaje 005 B.I.2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 B.I.3 Software ,06% 0,03% 0,08% 0,04% B.I.4 Ocenitelná práva 008 B.I.5 Goodwill 009 B.I.6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.I.7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.I.8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek ,06% 20,79% 17,93% 24,38% 28,19% B.II.1 Pozemky 014 B.II.2 Stavby ,55% 3,10% 2,79% 2,89% 2,79% Samostatné movité věci a soubory movitých B.II ,13% 17,67% 14,83% 18,86% 20,63% věcí B.II.4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 B.II.5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 B.II.6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 I

2 Vertikální analýza Označ B.II.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,13% 0,02% 0,30% 2,63% 0,12% Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný B.II ,24% 4,64% majetek B.II.9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 C. Oběžná aktiva ,84% 79,04% 81,81% 75,43% 71,70% C.I. Zásoby ,44% 19,35% 21,76% 20,36% 21,36% C.I.1 Materiál ,21% 7,53% 8,45% 7,72% 8,13% C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary ,23% 1,28% 1,54% 1,02% 1,16% C.I.3 Výrobky ,90% 7,60% 9,63% 9,71% 9,93% C.I.4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 C.I.5. Zboží ,08% 2,37% 2,12% 1,86% 2,04% C.I.6 Poskytnuté zálohy na zásoby ,02% 0,58% 0,02% 0,07% 0,10% C.II. Dlouhodobé pohledávky ,09% 0,84% 1,47% 0,26% 0,12% C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů ,03% 0,70% 1,31% 0,10% 0,12% C.II.2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 C.II.3 Pohledávky - podstatný vliv 042 Pohledávky za společníky, členy družstva a za C.II účastníky sdr. C.II.5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 C.II.6 Dohadné účty aktivní 045 C.II.7 Jiné pohledávky ,07% 0,14% 0,16% 0,16% 0% C.II.8 Odložená daňová pohledávka 047 II

3 Označ Vertikální analýza 2012 C.III. Krátkodobé pohledávky ,50% 26,50% 24,46% 28,79% 20,78% C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů ,05% 25,42% 24,06% 28,29% 19,37% C.III.2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 C.III.3 Pohledávky - podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky, členy družstva a za C.III účastníky sdr. C.III.5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 C.III.6 Stát-daňové pohledávky ,28% 0,82% 0,25% 0,28% 1,13% C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00% 0,07% 0,00% 0,01% 0,04% C.III.8 Dohadné účty aktivní ,01% C.III.9 Jiné pohledávky ,15% 0,19% 0,15% 0,21% 0,24% C.IV. Krátkodobý finanční majetek ,82% 32,35% 34,13% 26,02% 29,45% C.IV.1 Peníze ,06% 0,05% 0,05% 0,03% 0,02% C.IV.2 Účty v bankách ,50% 15,91% 9,94% 20,35% 21,99% C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly ,26% 16,39% 24,14% 5,64% 7,43% C.IV.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D.I. Časové rozlišní ,10% 0,11% 0,22% 0,11% 0,07% D.I.1 Náklady příštích období ,05% 0,08% 0,05% 0,05% 0,02% D.I.2 Komplexní náklady příštích období 065 D.I.3 Příjmy příštích období ,05% 0,03% 0,17% 0,06% 0,04% III

4 2012 Vertikální analýza 2012 PASIVA CELKEM % 100% 100% 100% 100% A Vlastní kapitál ,67% 77,56% 78,25% 78,24% 80,97% A.I. Základní kapitál % 18,21% 17,24% 18,79% 18,58% A.I.1 Základní kapitál ,41% 18,21% 17,24% 18,79% 18,58% A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 A.I.3 Změny základního kapitálu 072 A.II Kapitálové fondy 073 A.II.1 Emisní ážio 074 A.II.2 Ostatní kapitálové fondy 075 A.II.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A.III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku % 0,08% 0,83% 1,73% 2,47% A.III.1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond ,08% 0,07% 0,82% 1,72% 2,46% A.III.2 Statutární a ostatní fondy ,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% A.IV. Výsledek hospodaření minulých let ,59% 43,47% 45,00% 42,22% 48,89% A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let ,59% 43,47% 45,00% 42,22% 48,89% A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 Výsledek hospodaření běžného účetního A.V ,57% 15,79% 15,19% 15,51% 11,03% období (+/-) 084 B. Cizí zdroje ,33% 22,44% 21,75% 21,76% 19,03 B.I. Rezervy ,03% 6,48% 6,23% 5,79% 5,74% IV

5 B.I.1 Rezervy podle zvláštního právního předpisu 087 B.I.2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 B.I.3 Rezerva na daň z příjmů Vertikální analýza 2012 B.I.4 Ostatní rezervy ,03% 6,48% 6,23% 5,79% 5,74% B.II. Dlouhodobé závazky ,21% 1,43% 2,43% 1,93% 1,84% B.II.1 Závazky z obchodních vztahů ,81% B.II.2 Závazky - ovládající a řízená osoba 093 B.II.3 Závazky - podstatný vliv 094 Závazky ke společníkům, členům družstva a k B.II.4 účastníkům sdr. 095 B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 B.II.6 Vydané dluhopisy 097 B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 B.II.8 Dohadné účty pasivní 099 B.II.9 Jiné závazky 100 B.II.10 Odložený daňový závazek ,21% 1,43% 1,63% 1,93% 1,84% B.III. Krátkodobé závazky ,09% 14,54% 13,08% 14,04% 11,45% B.III.1 Závazky z obchodních vztahů ,96% 10,83% 9,08% 10,38% 8,73% B.III.2 Závazky - ovládající a řízená osoba 104 B.III.3 Závazky - podstatný vliv 105 B.III.4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdr. 106 B.III.5 Závazky k zaměstnancům ,23% 1,43% 1,72% 1,72% 1,51% V

6 Vertikální analýza 2012 Označ Závazky ze sociálního zabezpečení a B.III ,91% 0,69% 0,83% 0,91% 0,77% zdravotního pojištění 108 B.III.7 Stát-daňové závazky a dotace ,84% 1,24% 1,32% 0,85% 0,27% B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy ,08% 0,01% 0,01% B.III.9 Vydané dluhopisy 111 B.III.1 Dohadné účty pasivní B.III.1 Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry 116 B.IV.4. Krátkodobé finanční výpomoci 117 C.I. Časové rozlišní 118 C.I.1 Výdaje příštích období 119 C.I.2 Výnosy příštích období ,04% 0,15% 0,03% 0,08% 0,04% ,11% 0,11% 0,09% 0,11% 0,12% VI

7 Příloha č. 2: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty Označ Vertikální analýza 2012 I. Tržby za prodej zboží ,91% 1,55% 6,10% 0,47% 0,40% A. Náklady vynaložené na prodané zboží ,43% 1,19% 6,05% 0,44% 0,31% + Obchodní marže ,47% 0,36% 0,05% 0,03% 0,09% 100,26 II. Výkony ,43% 97,26% 95,75% 98,70% % II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ,09% 98,45% 93,90% 99,53% 99,60% II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti ,34% -1,20% 1,84% -0,83% 0,65% II.3. Aktivace ,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% B. Výkonová spotřeba ,74% 59,99% 60,95% 59,90% 62,07% B.1. Spotřeba materiálu a energie ,82% 43,89% 46,21% 43,01% 46,52% B.2. Služby ,92% 16,10% 14,74% 16,90% 15,55% C. Osobní náklady ,64% 20,69% 19,77% 23,77% 25,03% C.1. Mzdové náklady ,32% 15,69% 14,78% 17,83% 18,86% C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva ,09% 0,11% 0,09% 0,05% 0,06% Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní C.3. pojištění ,91% 4,54% 4,57% 5,53% 5,72% C.4. Sociální náklady ,32% 0,35% 0,33% 0,36% 0,39% D. Daně a poplatky ,04% 0,03% 0,02% 0,03% 0,05% E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,73% 2,09% 1,85% 1,95% 2,47% III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ,30% 0,29% 0,28% 0,47% 0,37% VII

8 2012 Vertikální analýza 2012 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku ,02% 0,00% 0,02% 0,06% III.2. Tržby z prodeje materiálu ,28% 0,29% 0,28% 0,45% 0,31% Zůstatková cena prodaného dlouhodobého F. majetku a materiálu ,08% 0,09% 0,07% 0,13% 0,09% F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F.2. Prodaný materiál ,08% 0,09% 0,07% 0,13% 0,09% Změna stavu rezerv a opravných položek v G. provozní oblasti ,78% 0,43% 0,22% -0,24% 0,05% IV. Ostatní provozní výnosy ,00% 1,38% 0,95% 1,22% 1,29% H. Ostatní provozní náklady ,71% 0,77% 0,89% 1,46% 1,30% V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření ,49% 15,20% 13,27% 13,40% 10,95% VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 34 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných VII.2. papírů a podílů 35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního VII.3. majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 VIII

9 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Vertikální analýza 2012 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky ,38% 0,30% 0,38% 0,30% 0,24% N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy ,60% 0,38% 0,32% 0,60% 0,44% O. Ostatní finanční náklady ,27% 0,73% 0,63% 0,40% 0,66% XII. Převod finančních výnosů 46 P Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření ,70% -0,05% 0,07% 0,51% 0,02% Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ,98% 3,15% 2,65% 2,70% 2,21% Q.1. -splatná ,73% 2,88% 2,46% 2,59% 2,26% Q.2. -odložená ,25% 0,27% 0,19% 0,11% -0,05% ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost ,22% 12,01% 10,69% 11,20% 8,76% XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S.1. -splatná 56 S.2. -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 IX

10 2012 Vertikální analýza 2012 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ,22% 12,01% 10,69% 11,20% 8,76% **** Výsledek hospodaření před zdaněním ,19% 15,16% 13,34% 13,90% 10,97% X

11 Příloha č. 3: Horizontální analýza rozvahy Označ. / / / AKTIVA CELKEM ,33% 5,64% -8,24% 1,12% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek 003 2,49% -9,00% 24,97% 16,72% B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek ,00% -36,36% 1,23x -47,95% B.I.1 Zřizovací výdaje 005 B.I.2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 B.I.3 Software ,00% -36,36% 1,23x -47,95% B.I.4 Ocenitelná práva 008 B.I.5 Goodwill 009 B.I.6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.I.7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.I.8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 2,21% -8,92% 24,79% 16,94% B.II.1 Pozemky 014 B.II.2 Stavby ,01% -4,77% -5,01% -2,33% B.II.3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,46% -11,33% 16,66% 10,64% B.II.4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 B.II.5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 B.II.6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 XI

12 / / / B.II.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek % 14,98x 7,05x -95,24% B.II.8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek % 100% B.II.9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 C. Oběžná aktiva ,56% 9,36% -15,40% -3,88% C.I. Zásoby ,06% 18,78% -14,14% 6,07% C.I.1 Materiál ,82% 18,49% -16,21% 6,50% C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary ,48% 27,87% -39,64% 15,24% C.I.3 Výrobky ,94% 33,82% -7,50% 3,47% C.I.4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 C.I.5. Zboží ,31% -5,34% -19,63% 11,19% C.I.6 Poskytnuté zálohy na zásoby ,91x -96,66% 2,3x 53,71% C.II. Dlouhodobé pohledávky ,27x 84,74% -83,55% -54,36% C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů ,94x 98,64% -93,09% 21,76% C.II.2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 C.II.3 Pohledávky - podstatný vliv 042 Pohledávky za společníky, členy družstva a za C.II.4 účastníky sdr. 043 C.II.5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 C.II.6 Dohadné účty aktivní 045 C.II.7 Jiné pohledávky 046 2,47x 16,67% -3,96% -100% C.II.8 Odložená daňová pohledávka 047 XII

13 / / / C.III. Krátkodobé pohledávky 048-7,60% -2,46% 7,99% -27,02% C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů ,13% 0,01% 7,89% -30,78% C.III.2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 C.III.3 Pohledávky - podstatný vliv 051 C.III.4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdr. 052 C.III.5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 C.III.6 Stát-daňové pohledávky 054 3,29x -68,24% 1,95% 4,16x C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,71x -93,81% 1,5x 3,43x C.III.8 Dohadné účty aktivní % -17 C.III.9 Jiné pohledávky ,30% -14,17% 30,28% 15,67% C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 2,18x 11,45% -30,05% 14,45% C.IV.1 Peníze 059-2,94% 4,55% -35,51% -41,57% C.IV.2 Účty v bankách 060 2,12x -33,98% 87,79% 9,31% C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 2,25x 55,56% -78,57% 33,33% C.IV.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D.I. Časové rozlišní ,40% 2,09x -56,07% -37,41% D.I.1 Náklady příštích období 064-9,88% -28,31% -21,02% -50,00% D.I.2 Komplexní náklady příštích období 065 D.I.3 Příjmy příštích období % 5,31x -67,21% -27,78% XIII

14 / / / PASIVA CELKEM ,33% 5,64% -8,24% 1,12% A Vlastní kapitál ,73% 6,60% -8,25% 4,65% A.I. Základní kapitál x A.I.1 Základní kapitál x A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 A.I.3 Změny základního kapitálu 072 A.II Kapitálové fondy 073 A.II.1 Emisní ážio 074 A.II.2 Ostatní kapitálové fondy 075 A.II.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy A.III. 10,5x 91,94% 44,88% ze zisku 078 A.III.1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond ,84x 93,03% 45,15% A.III.2 Statutární a ostatní fondy 080 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let ,70% 9,37% -13,92% 17,09% A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let ,70% 9,37% -13,92% 17,09% A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 Výsledek hospodaření běžného účetního období A.V. 1,88% 1,60% -6,30% -28,09% (+/-) 084 B. Cizí zdroje ,23% 2,36% -8,20% -11,55% B.I. Rezervy 086 4,51% 1,62% -14,79% 0,20% XIV

15 B.I.1 Rezervy podle zvláštního právního předpisu 087 B.I.2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 B.I.3 Rezerva na daň z příjmů 089 / / / B.I.4 Ostatní rezervy 090 4,51% 1,62% -14,79% 0,20% B.II. Dlouhodobé závazky ,54% 79,98% -27,21% -3,60% B.II.1 Závazky z obchodních vztahů % -100% B.II.2 Závazky - ovládající a řízená osoba 093 B.II.3 Závazky - podstatný vliv 094 Závazky ke společníkům, členům družstva a k B.II.4 účastníkům sdr. 095 B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 B.II.6 Vydané dluhopisy 097 B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 B.II.8 Dohadné účty pasivní 099 B.II.9 Jiné závazky 100 B.II.10 Odložený daňový závazek ,54% 20,22% 8,97% -3,60% B.III. Krátkodobé závazky ,81% -4,94% -1,52% -17,49% B.III.1 Závazky z obchodních vztahů ,99% -11,44% 4,88% -14,91% B.III.2 Závazky - ovládající a řízená osoba 104 B.III.3 Závazky - podstatný vliv 105 Závazky ke společníkům, členům družstva a k B.III.4 účastníkům sdr. 106 XV

16 / / / B.III.5 Závazky k zaměstnancům ,23% 26,45% -8,12% -11,02% Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního B.III.6-13,47% 26,60% 0,29% -13,87% pojištění 108 B.III.7 Stát-daňové závazky a dotace ,09% 12,56% -41,36% -67,94% B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy ,70% -100% 0% B.III.9 Vydané dluhopisy 111 B.III.10 Dohadné účty pasivní 112 4,48x -80,83% 2,54x -52,74% B.III.11 Jiné závazky 113 7,30% -8,16% 10,37% 7,38% B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry 116 B.IV.4. Krátkodobé finanční výpomoci 117 C.I. Časové rozlišní 118 C.I.1 Výdaje příštích období 119 C.I.2 Výnosy příštích období 120 XVI

17 Příloha č. 4: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty Označ. / / / - I. Tržby za prodej zboží 01-29,77% 4,5x -93,10% -21,16% A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02-28,04% 5,8x -93,47% -35,53% Obchodní marže 03-35,02% -83,80% -48,56% 2,97x II. Výkony 04-14,35% 12,35% -7,83% -6,63% II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05-12,99% 8,85% -5,23% -8,02% II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06-4,1x 2,75x 1,41x 1,71x II.3. Aktivace 07 64,00% -17,07% -23,53% 53,85% B. Výkonová spotřeba 08-17,12% 15,94% -12,12% -4,75% B.1. Spotřeba materiálu a energie 09-18,74% 20,15% -16,78% -0,58% B.2. Služby 10-12,34% 4,48% 2,52% -15,38% Přidaná hodnota 11-9,81% 5,70% -0,40% -9,38% C. Osobní náklady 12-17,10% 9,02% 7,51% -3,22% C.1. Mzdové náklady 13-16,65% 7,47% 7,88% -2,73% C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14-50,00% -192 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní -19,75% 14,86% 8,22% -5,00% C.3. pojištění 15 C.4. Sociální náklady 16-4,26% 5,70% -3,03% -0,38% D. Daně a poplatky 17-40,32% -9,91% 24,00% 50,00% Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 4,43% 1,06% -5,64% 16,58% E. majetku XVII

18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 / / / ,27% 10,72% 47,73% -26,45% III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku % 100% 79x 2,56x III.2. Tržby z prodeje materiálu 21-9,61% 10,63% 40,99% -35,34% Zůstatková cena prodaného dlouhodobého -2,48% -13,33% 80,59% -40,16% F. majetku a materiálu 22 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F.2. Prodaný materiál 24-2,48% -13,33% 80,59% -40,16% Změna stavu rezerv a opravných položek v -52,02% -41,25% 1,96x 1,18x G. provozní oblasti 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 19,38% -21,55% 14,59% -2,61% H. Ostatní provozní náklady 27-5,33% 31,37% 47,24% -18,39% V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření 30 5,49% -0,40% -9,72% -24,85% VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 34 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů VII.2. a podílů 35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního VII.3. majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 XVIII

19 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 Změna stavu rezerv a opravných položek ve M. finanční oblasti 41 / / / - X. Výnosové úroky 42-31,24% 47,02% -30,34% -27,18% N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44-79,16% -6,34% 71,29% -32,58% O. Ostatní finanční náklady 45-50,38% -1,94% -43,29% 53,56% XII. Převod finančních výnosů 46 P Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření 48-1,06x 5,21x -96,99% Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49-8,30% -3,89% -8,93% -24,94% Q.1. -splatná 50-8,61% -2,42% -5,98% -19,67% Q.2. -odložená 51-4,93% -19,41% -46,66% -1,43x ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 1,88% 1,60% -6,30% -28,09% XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S.1. -splatná 56 S.2. -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření XIX

20 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 / / / - *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 1,88% 1,60% -6,30% -28,09% **** Výsledek hospodaření před zdaněním 61-0,42% 0,46% -6,82% -27,48% XX

21 Příloha č. 5: Horizontální analýza cash flow Označ. P Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období / / / ,02% 119,96% 11,45% -30,05% Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -0,42% 0,46% -6,82% -27,48% A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.6) 16,81% -12,50% -47,28% 2,22x A.1.1 Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále 7,09% 1,06% -5,64% 16,58% umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv -3,03% -62,32% -10,24x 1,01x A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -100,00% -100,00% -80x -2,56x A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.* Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z+A.1) 31,24% -47,02% 30,34% 27,18% ,32% -1,05% -11,00% -18,34% A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 5,68x -1,49x 1,53x 72,29% XXI

22 A.2.1 A.2.2 (A.2.1 až A.2.4) Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních / / / ,03x -1,13x -3,5x 13,09x ,95x -1,24x 70,73% -11,32x A.2.3 Změna stavu zásob 2,6x -1,75x 1,89x -1,36x A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 56,68% -44,05% 25,19% -8,56% (A.*+A.2) A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4 Přijaté úroky -31,24% 47,02% -30,34% -27,18% A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období 8,30% 3,89% 8,93% 24,94% A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.**+A.3 až A.7) 71,58% -48,71% 32,41% -5,84% Peněžní toky z investiční činnosti XXII

23 / / / B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 5,74% 72,35% -8,18x 4,62% B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv -100% 100% 80x 2,56x B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1 až B.3) C.1 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 Dopady změn dlouhodobých závazků na peněžní prostředky a ekvivalenty Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (C.2.1 až C.2.6) Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu Vyplacení podílu na vlastním kapitálů společníkům Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondů 4,96% 72,36% -8,15x 5,26% Peněžní toky z finančních činností -4,74% 3,18x -1,61x 90,37% ,00% -42,86% -100% 66,67% C.2.6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 30,00% -42,86% -100% 66,67% C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1+C.2) 30,90% -34,21% -2,31x 67,40% F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 7,39x -78,84% -3,92x 1,34x XXIII

24 R (A.***+B.***+C.***) Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období (P+F) / / / ,18x 11,45% -30,05% 14,45% XXIV

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050 Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ294115 FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : INVEPA a.s. Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : akciová společnost Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze Časté dotazy : Po otevření souboru se mi objevila jen úvodní stránka. Kde najdu listy přiznání? Vlastní přiznání je uloženo na dalších listech excelovského souboru. Listy lze zpravidla vidět jako záložky

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Česká olympijská a.s.

Česká olympijská a.s. Česká olympijská a.s. Účetní závěrka a Auditorská zpráva za rok končící 31. prosince 2009 Auditor: Member: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o. Mikulandská 2, Praha 1, 110 00 Tel: +420 224 933 658; Fax +420

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více