ČERVENEC / SRPEN / ZÁŘÍ 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVENEC / SRPEN / ZÁŘÍ 2014"

Transkript

1 ČERVENEC / SRPEN / ZÁŘÍ 2014 O PROMĚNĚ Všechno se kolem nás mění a mnohé se mění i v nás. Křesťanské společenství Nymburk si připomíná v září 20 let své existence. Je to docela dlouhá doba a mnohé se skutečně změnilo minimálně v tom, kdo naší církví prošel, kdo v ní zůstal, kdo se vrátil Přesto však zůstává jedno stejné: stále zápasíme o proměnu našich životů skrze působení Boží milosti zjevené v Pánu Ježíši Kristu. Jako společenství nás čekají určité změny do služby se zapojí noví služebníci, jako starší stále více hovoříme o nutnosti generační výměny, tedy přizvání mladých do služby a zodpovědnosti, od září se rozeběhnou nové skupinky, s ostatními církvemi ve městě spolupracujeme na větším proniknutí evangelia mezi naše spoluobčany. Ale o dalších změnách a proměnách nás čeká povídání ještě v dalších číslech Laviny Proměně bylo věnováno i slovo, které v našem společenství zaznělo v neděli , pojďme se k němu vrátit. Vychází z Markova evangelia 9:2-10: Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Tu přišel oblak a zastínil je a z oblaku se ozval hlas: Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného, než Ježíše samotného. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo a společně rozebírali, co to znamená vstát z mrtvých. PROMĚNA (řecky metamorfóza ) to je asi to nejdůležitější slovo, které nám z textu mohlo utkvět v paměti. Když slovo PROMĚNA slyšíme, co nás všechno napadá? Vybaví se nám proměny v přírodě ať už u motýlů, včel, nebo třeba i hornin. Vybaví se nám proměny lidí a s nimi i vztahů, celé společnosti. Vybaví se nám vlastní proměna. Možná si vzpomeneme i na spisovatele a básníky ať už starověké, nebo soudobé kteří se proměny, tedy METAMORFÓZY, snaží zachytit ve svých knihách. 1

2 Naše generace je generací, která prochází neustálou proměnou. Za dobu, co žiji, jsme jednak zažili z hlediska historie lidstva téměř neuvěřitelné, převratné společenské změny: stačí si vzpomenout na ideologii našeho státu: ten kdo byl nepřítelem, je spojencem, a naopak (určitě jste si všimli, jak mnohé věci přijímáme zcela nekriticky a jako samozřejmost); a za druhé jsme svědky naprosto překotného technologického rozvoje nejen v oblasti elektroniky, nýbrž i chemie či biologie. Mám dojem, jako bychom na tak velké proměny nebyli ani připraveni. Když si dáme čas a zamyslíme se, dojdeme k závěru, že se všechno neustále mění. Svět je v procesu neustálé proměny, přesto však základní pravidla chodu světa zůstávají stejná, neměnná. Kdo rád lezete na hory? Pojďme s Ježíšem a učedníky vyšplhat na horu proměnění. Hory jsou zvláštním místem: vidíme svět z nadhledu a možná v nových souvislostech. V Bibli jsou symbolem Božího majestátu, Boží přítomnosti, symbolem neměnnosti, ale také místem zákona, soudu a milosti. Když už na nějakou horu vylezete a není tam turistů, jak na Sněžce, máte čas si na chvilku sednout a můžete bilancovat. To dělal Mojžíš, dělal to i Eliáš a nakonec svým způsobem to dělá i Ježíš s učedníky. Proměna, jíž jsou svědky tři nejbližší Ježíšovi učedníci, je tak trochu z jiného soudku Ježíš se svým učedníkům zjevuje ve slávě. Proměna, ke které došlo před očima učedníků, následuje po dvou důležitých momentech Ježíšovy služby po 2 nasycení tisíců a po vyznání jeho učedníků, že je Mesiáš. Už tedy něco okusili z jeho moci doslova na vlastní kůži. Když se k této zkušenosti Petra, Jakuba a Jana vracím, přijde mi to jako chvilkové ustrnutí děje ve filmu (nebo vysvětlivka v knize pod čarou). Doposud příběh běžel velice svižným tempem. Ale najednou se vše zastaví. Je to okamžik odhalení. Je prozrazeno něco, co patří na úplný začátek a na závěr celého příběhu, ale my to pochopíme až na samém konci. Ale přesto nám Bůh dává nahlédnout do svého scénáře. Krátký pohled do zákulisí: cílem Zákona a proroků, cílem lidského života je zjevení Boží slávy a přítomnosti (prostoupení Boží slávy do našich životů). Ježíš se na hoře proměnění ocitá ve společnosti dvou nejvýznamnějších izraelských proroků: Eliáše a Mojžíše. Text nikde neříká, o jakou konkrétní horu jde. Zato víme, že Mojžíš i Eliáš putovali ve svém životě tou úzkou cestou vzdorovali nepřízni situace, nepřátelům a někdy zápasili s vlastním lidem. A teď se s nimi setkává Ježíš prozářen slávou jen několik týdnů před Velikonocemi. Pozoruhodné je, že učedníci ty dva muže poznali. Nikdo jim nic neříkal. Pochopili z rozhovoru, pochopili ze pohledu. Učedníci jsou zmateni a zděšeni. Petrův návrh bych nazval mluvením ze strachu. On se z toho, čemu nerozuměl, potřeboval vykecat, potřeboval se chytit něčeho, čemu rozuměl Je vám to povědomé? Známe to někdy se s námi dějí věci, kterým nerozumíme. Dochází nám to

3 hlavně tehdy, když nás život bolí. Někdy nám v takových chvílích Bůh dává nahlédnout za realitu viditelných věcí. Krátce nám odhalí svou slávu, a spolu s tím nám ukazuje cestu dál. (Připomeňme si: Bůh vrací učedníky do role tak, aby mu rozuměli: připomíná jim, kým Ježíš je a co mají dělat.) Někdy je to jenom krátké zastavení, nebo jen záblesk (taková soukromá hora proměnění ) v době, kdy je nám těžko a kdy události kolem nás sviští svým tempem. Zastavme se krátce u toho, proč je Ježíš spolu právě s Eliášem a Mojžíšem? Jako by lidé, kteří odhalovali Boží záměry s člověkem, věřili a zvěstovali Boží milost, povzbuzovali Božího Syna na cestě, která je ještě před ním. Zároveň je to potvrzení platnosti Zákona i Proroků. Vzpomeňme na Ježíšova slova: Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. (Matouš 5:17) Nás to může vést k důležitým otázkám: Nakolik beru vážně Boží příkazy a zaslíbení ve svém každodenním životě? Neohýbám si Boží slova podle vlastní momentální potřeby? Nechávám Boha, aby byl i v mém životě skutečně Bohem? Bůh je Bohem živých. Víme, že Eliáš byl zázračně vzat k Bohu; víme také, že Mojžíš zemřel před vstupem do Zaslíbené země. A přece se tu oba setkávají s Ježíšem. Boží lidé odcházejí do Boží přítomnosti. `Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých. (Matouš 22:32) 3 Na hoře proměnění učedníci krátce zahlédnou Ježíšovu skutečnou, tu nebeskou slávu. Pak sestupují zpět dolů, a na Ježíše čeká další proměna sestupuje proto, aby na sebe vzal naše hříchy a utrpení, a donesl je v potupě až na kříž. Vzpomeňme, co Pavel o Ježíši píše, a připomeňme si, že toho všeho byli Petr, Jakub a Jan svědky: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. (Filipským 2:6-8) Hora proměnění a Boží sláva, sestoupení, ponížení, kříž a smrt. Ale proměna ještě nekončí. Na začátku jsem vyprávěl o proměnách v přírodě. Řečeno obrazně: v tomto příběhu se krásný motýl stává znovu ošklivou housenkou, aby všem ostatním ošklivým housenkám umožnil jednoho dne odpoutat se od země. Pavel nám v listu Římanům připomíná, že Ježíš je ten, kdo má díky své smrti a vzkříšení moc nad životem i smrtí. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. (Římanům 14:9) Pro nás, i pro ostatní, z toho vyplývá, že můžeme v absolutní pravdu věřit, nebo ji popírat, stejně se nakonec do našeho příběhu promítne. Ten, kdo vyřkne poslední slovo, nebude člověk, nýbrž Bůh. Hora proměnění nám to na naší cestě připomíná. Ámen Petr Plaňanský

4 STRUČNĚ Z VÝROČNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ V neděli proběhlo výroční shromáždění našeho společenství. Oproti původně plánovanému začátku (na 13.00) jsme po dohodě na shromáždění začínali o hodinu dříve. Účast na výročním shromáždění byla proměnlivá (někteří členové museli odcházet dříve, jiní dorazili o něco později díky posunutému začátku), nicméně se pohybovala kolem 25 přítomných dospělých i dospívajících členů. Po krátkém úvodním biblickém slovu a modlitbě pastora, navázali bratři starší. Jára Litera seznámil se stavem budovy a financí. Před námi je poslední zlomek ze všech splátek plán zní: mít zaplaceno vše do zářijové slavnosti, tedy rok před smluvenou poslední splátkou. Následně díky fotografiím seznámil se změnami a rekonstrukcemi, které se v prostorách budovy uskutečnily. Předestřel i plán na budoucí důležitý krok změnu vytápění modlitebny, která by nám mohla v budoucnu významně ušetřit finance. Na závěr jmenovitě poděkoval řadě svých spolupracovníků a těm, kdo se podílejí na chodu areálu. Kája Marek seznámil s historií a vývojem 34. Přední hlídky Royal Rangers, která působí u našeho sboru a začíná působit misijně v širším regionu. Připomněl některé z významných akcí a poděkoval společenství za podporu hlídky i za zapojení do Lego projektu. Markéta Jeníková (pro nemoc zastoupena Petrem Plaňanským) poslala zprávu o stavu chválících skupinek, výhled do budoucna i úvahy o dalším vývoji, včetně večera chval i možného uspořádání semináře pro chváliče (z širšího okolí). Byla zmíněna i potřeba dotáhnout některé technické věci (zvuk i obraz). Pavel Turek seznámil s průběhem (i problémech) nedělní školy pro malé děti, o používaných materiálech, a oznámil ukončení vedení služby. Požádal přítomné, aby uvažovali o svém zapojení do této služby. Jitka Plaňanská navázala povídáním o nedělní škole pro větší děti. Seznámila s materiálem, který se používá a požádala o podporu při nákupu dalších materiálů. Poukázala na nedostatek služebníků při službě dětem. Tomáš Jeník stručně zmínil své působení v mládeži, spolupráci s mládežemi v okolí i vyhlídky dalšího směřování. Petr Plaňanský seznámil s vývojem společenství: jak růstu členské základny, tak i účasti na bohoslužbách (v průběhu svého působení na sboru), připomněl nejvýraznější události ze života sboru v uplynulém roce, spolupráci s okolními sesterskými sbory i jinými církvemi v regionu, včetně práce s Romy, a také své mimosborové působení. Nakonec zmínil i svou představu o rozšíření staršovstva o mladší členy společenství. Jirka Urban se vrátil k minulému slavnostnímu otevření sborových prostor a pozval, vyzval a navnadil všechny přítomné na účasti oslav dvacátého výročí existence sboru KS v Nymburce. 4

5 Z pléna padly dva výrazné příspěvky: Pavlínka Kopečková se ptala na vnitřní stav a spolupráci starších, i vzájemné respektování členů staršovstva. Na to postupně odpovídali jednotliví starší. Jitka Urbanová vyjádřila lítost nad malým zapojením do celorepublikových aktivit nejen v rámci KS. A povzbuzoval k zapojení aktuálně k zářijovému modlitebnímu setkání v Praze. Shromáždění jsme po druhé hodině zakončili společnými modlitbami. Za staršovstvo sboru Petr Plaňanský ZMĚNA BANKY SBOROVÉHO ÚČTU Po téměř dvanácti letech jsme ke dni zrušili náš běžný účet u GE Money Bank (byl založen , spolu s naším vůbec prvním elektronickým bankovnictvím). Naší bankou je nyní FIO, kde máme zdarma vedené tři účty: / Běžný účet / Sociální fond / Vzdělávací fond 23. konference Křesťanského modlitebního společenství Lydie Křesťanské modlitební společenství Lydie zve ty, kdo se chtějí přimlouvat za naši zemi, na konferenci s tématem: Bůh a jeho Slovo V rámci konference Lydie bude v pátek program pro ženy (10:00-16:00), v sobotu Modlitební den pro všechny (8:45-14:00). Výkladem Božího slova poslouží kazatel Církve bratrské Pavel Černý. Sejdeme se v modlitebně Církve bratrské Koněvova 24, Praha 3 - Žižkov. Přihlášky do ; adresa: Pavla Habrdová, Albatrosová 336, Jesenice, Praha - západ 5

6 Přihláška na 23. konferenci Křesťanského modlitebního společenství Lydie v modlitebně Církve bratrské, Koněvova 24, Praha 3 - Žižkov pátek od 10:00 do 16:00 jen pro ženy, sobota od 8:45 do pro všechny. Jméno Datum narození: Bydliště PSČ Tel Sbor * Ubytování potřebuji (pokud možno si přivezte spacák, ale není to podmínkou): ze čtvrtka na pátek ANO NE z pátku na sobotu ANO NE ze soboty na neděli ANO NE vlastní spacák si přivezu ANO NE Ráda bych bydlela s Ubytování mám domluvené u (napište celá jména): *Nocleh mohu poskytnout: počet osob poskytnu přikrývky (počet) nutno přivést spacák/karimatku (počet) ze čtvrtka na pátek z pátku na sobotu ze soboty na neděli Již jsem domluvena, že u mne bude bydlet (napište celá jména): Předem děkujeme za včasné přihlášení (do ) a přesné, podrobné a čitelné vyplnění přihlášky. Velice to usnadní organizaci. Informace, které se vymykají tomuto formuláři, připište laskavě na druhou stranu. Své přihlášky a případné dotazy směřujte na adresu a Pavla Habrdová, Albatrosová 336, Jesenice, Praha - západ; 6

7 HODNOTY CÍRKVE KŘESŤANSKÁ SPOLEČENSTVÍ Jedním z postřehů Výročního shromáždění byl ten, že řada členů našeho společenství nezná HODNOTY, které jsou položeny do základů naší církve. Přestože kázané slovo v našem společenství z nich vychází a jsou dostupné na našich sborových stránkách (v kolonce ČEMU VĚŘÍME), rozhodl jsem je znovu připomenout. Jako dobrý nápad považuji to, že se k nim můžeme po celý školní rok, počínaje zářím, vracet v kázáních. 1. CÍRKEV POSTAVENÁ NA BIBLI (2Tm 3,16-17 / Ž 119,105 / L 4:4) Bible je pro nás Božím slovem, zdrojem života a měřítkem všech věcí. 2. DŮVĚRNÝ VZTAH S BOHEM OTCEM. (2K 5,19 / 1J 1,3) Skrze oběť Ježíše Krista jsme usmířeni s Bohem. Jde nám především o to, abychom s Ním měli úzký osobní vztah a aby On z nás měl radost. 3. NÁSLEDOVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA (L 9,23) Ježíš Kristus je naším Spasitelem i Pánem. Proto považujeme za neodmyslitelnou součást své zbožnosti jeho důsledné následování. 4. ŽIVOT Z MOCI BOŽÍHO DUCHA (J 14,16-17 / J 15,26 / J 16,13 / 1K 12,4-11) Jsme si vědomi, že potřebujeme Ducha svatého, který vydává svědectví o Kristu, uvádí do pravdy, zmocňuje a vystrojuje Církev svými dary. 5. RŮST A PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY (Sk 9,31 / Ef 4,11-13) Usilujeme o to, aby církev rostla jak počtem tak ve zralosti a proměně charakteru do podoby Ježíše Krista. 6. CHOZENÍ VE SVĚTLE (1J 1,7 / Mt 18,15-17) Na základě lásky a pravdy chceme žít v upřímnosti před Bohem i lidmi, bez snahy přehlížet problémy. Odmítáme jakoukoliv církevní výlučnost. Jde nám o otevřenost, vykazatelnost a biblicky prováděnou kázeň v církvi. 7. ROZVÍJENÍ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ (Ř 12,4-5 / J 13,35) Ve sborech KS usilujeme o co nejhlubší závazné vztahy. Vzájemné vztahy mezi sbory se dějí zejména skrze vztahy mezi jejich vedoucími na různých rovinách. 8. SDÍLENÍ EVANGELIA (Mk 16,15 / Mt 5,14-16) Důležitou součástí našeho poslání je pro nás zvěstování dobré zprávy o záchraně v Ježíši Kristu i nejrůznější služba lidem. 9. POTŘEBA JEDNOTY A SPOLUPRÁCE (J 17,21) Velmi nám záleží na jednotě a spolupráci s dalšími křesťany v místech, kde sbory Křesťanských společenství působí, protože rozšiřovat Boží království ve svých městech a krajích dokážeme nejlépe společně. 10. OTEVŘENÁ TEOLOGIE (1K 8,2 / 1K 13,9) Považujeme se za součást celosvětové Církve, v jejímž rámci máme svá konkrétní obdarování i omezení. Naše poznání a zjevení je částečné a bez poznání a zjevení jiných částí Církve jsme neúplní. 7

8 CO, KDY, KDE? V ZÁŘÍ Bohoslužby (sborové prostory) Neděle od slovo Petr Plaňanský + VP Neděle od slovo Petr Plaňanský Neděle od slavnost ke 20 výročí od založení Křesťanského společenství Nymburk, slovo emeritní senior KS Dan Drápal Neděle od slovo Petr Plaňanský + VP Neděle od slovo Petr Plaňanský + VP DALŠÍ AKCE Sobota od Zahradní slavnost gymnázia Sobota Kralice: 400. výročí Bible Kralické postava Karla staršího ze Žerotína Mládež Každou sobotu od ve sboru (či podle dohody mládežníků) Košíková Pondělky podle dohody a možností Skupinky Úterní v Lysé nad Labem první setkání od u Marků, další od Středeční první setkání, kdy si řekneme, co budeme letos společně studovat, proběhne od ve sboru (následující bude ve středu od ve sboru) Skupinka pro mladé dámy Pátek od ve sboru Royal Rangers Schůzky pravidelně vždy ve čtvrtek od (první schůzka 25.9.) NAROZENINY V ZÁŘÍ Pavel Turek Patrika Kováčová David Hlucho-Horvát Petr Hofman Hedvika Literová Klára Pokorná Aleš Mika Veronika Marková Tánja Hlucho-Horvátová LAVINA je měsíčník vycházející pro vnitřní potřebu Křesťanského společenství Nymburk. Křesťanské společenství Nymburk, IČ , číslo účtu /2010, Kontakty: pastor - Petr Plaňanský ( mob.: na toto číslo můžete volat, kdykoliv budete potřebovat); staršovstvo - Jaroslav Litera ( mob.: ), Karel Marek ( mob.: ). Příjem článků: Matouš Plaňanský ( mob.: ). Uzávěrka příštího čísla je Dá-li Pán, příští číslo vyjde v neděli

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským)

O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským) O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským) Osnova kázání 1. Oslovení posluchačů, získání si pozornosti. Proč jsme dnes přišli. 2. Co je církev a co není církev. Církev v chápání NZ. Ustanovení Církve. Nelze

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

Vršovický Hlasatel 7/2010. Sborový časopis Náboženské obce Církve československé husitské v Praze Vršovicích

Vršovický Hlasatel 7/2010. Sborový časopis Náboženské obce Církve československé husitské v Praze Vršovicích Vršovický Hlasatel Sborový časopis Náboženské obce Církve československé husitské v Praze Vršovicích 7/2010 Žalm 72:16 Země bude oplývat obilím, jež se bude vlnit i po vrcholech hor, jeho klasy budou jako

Více

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka měsíčník YMCA v ČR, říjen 2005, ročník VII 15 Kč / 0,5 Ymkaři ymkařům Velký vyvolený bratr Spiritual Fest 2005 Ekologické aktivity YMCA Vojtova již zcela pravidelná křížovka FOTO: ANET HYNKOVÁ Milí čtenáři!

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa 3 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings

Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings 1.Pokrok života v modlitbě Rozhovor o Bohu a jeho slově změnil život i službu mladého muže jménem Dawson Trotman. Dawson byl pohroužen do meditace nad Slovem Božím.

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více