UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, katedra evanjelikálnej teológie a misie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, katedra evanjelikálnej teológie a misie"

Transkript

1 UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, katedra evanjelikálnej teológie a misie Poskytování křesťanského poradenství v sekulárním prostředí bakalářská práce Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Noema Brádňanská Akademický rok: 2005/2006 Student: Ctirad Hrubý Studijní program: Evangelikální teologie a misie Datum dokončení práce:

2 Tuto bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně a všechny použité prameny jsem uvedl v seznamu bibliografických odkazů. Dávám souhlas k její bezplatnému používání pro výukové účely, včetně případného zveřejnění na internetu.

3 Abstrakt HRUBÝ Ctirad: Poskytování křesťanského poradenství v sekulárním prostředí. [Bakalářská práce] / Ctirad Hrubý. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pedagogická fakulta; Katedra evanjelikálnej teológie a misie. Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Noema Brádňanská. Stupeň odborné kvalifikace: bakalář. Jihlava: UMB-PdF, s. Práce sa zabývá poskytování křesťanského poradenství v podmínkách České republiky. Důraz je položen na poskytování křesťanského poradenství v prostředí institucionální diakonie a v církvi. Zmíněny jsou i třecí plochy mezi církví a institucionální diakonií v souvislosti s jeho poskytováním. Práce je členěná do tří hlavních částí: Vymezení pojmu křesťanské poradenství; Východiska pro poskytování křesťanského poradenství; Poskytovatel křesťanského poradenství. Klíčová slova: Poradenství. Křesťanské poradenství. Diakonie. Pastorace. Psychoterapie.

4 Předmluva Na konci minulého století, po obnovení politické a náboženské svobody, se v České republice velmi rozvinula institucionální diakonie. Během několika let vzniklo zhruba čtyřicet církevních azylových domů. Později začaly vznikat další církevní organizace, které se věnují dětem, drogově závislým, seniorům atp. Velmi brzo zaměstnanci a vedoucí pracovníci těchto zařízení pocítili potřebu získat vzdělání, které by jim pomohlo vykonávat tuto práci kromě ekonomického a právního minima to byly také dovednosti sloužící k pomáhání klientům. Mnoho křesťanských organizací a jednotlivých křesťanů-zaměstnanců si prošlo vyhořením a zklamáním z toho, že se jim nepodařilo dosáhnout očekávaných výsledků u klientů. Často se k tomu přidalo i neporozumění ze strany církve, které začalo být patrné koncem devadesátých let minulého století. Lidé v církvi a někdy i celé církve si začaly klást otázku, jestli práce, kterou institucionální diakonie vykonává je prací křesťanskou a jestli by nebylo lepší, kdyby tato práce nebyla pod hlavičkou církve. Důvody byly různé, ale určitě mezi ně patří zaměstnávání nevěřících pracovníků, používání manažerského stylu řízení, vzdělávání se v oblasti psychoterapie atp. v organizacích institucionální diakonie. Církev i diakonie se snaží o dialog, ale ne vždy spolu nacházejí společný jazyk. Jako pracovník jedné z organizací institucionální diakonie si kladu otázku, kde a jak se v mé práci může projevit křesťanský rozměr takovým způsobem, že budu přesvědčený o tom, že klientovi poskytuji tu nejlepší pomoc z hlediska křesťanských hodnot, které zastávám a zároveň z hlediska odbornosti profese poskytovatele sociálních služeb. Nejde tedy pouze o rovinu motivace, ale i o rovinu způsobu vykonávání konkrétní činnosti. Vybral jsem poskytování křesťanského poradenství, neboť jde o velmi široký komplex činností, které se používají v rámci psychosociální pomoci našim klientům. Zároveň je to místo, kde cítím největší zdroj neporozumění mezi církví a institucionální diakonií, neboť právě zde se služba církve a institucionální diakonie při službě člověku nejvíce prolíná.

5 Tato práce by mohla být pomocí pro hlubší přemýšlení o poskytování křesťanského poradenství (a křesťanské pomoci obecně) na půdě institucionální diakonie jak pro pracovníky těchto institucí, tak pro lidi v církvi, kteří jsou například členy správních rad, staršovstev atp., případně jim je tato oblast služby církve blízká. Byl bych rád, kdyby také pomohla větší otevřenosti pro argumenty druhé strany tam, kde došlo k nějakému nedorozumění. Práce je psána spíše z pozice diakona, protože ačkoliv institucionální diakonie často disponuje nesrovnatelně většími lidskými (zaměstnanci) a materiálními (rozpočty, někdy i majetek) zdroji než církev, přesto ji v případných sporech považuji za mnohem zranitelnějšího partnera.

6 Obsah 0 Úvod Vymezení pojmu křesťanské poradenství Vznik pojmu křesťanské poradenství Křesťanské poradenství v České republice Používané definice Otázky k zamyšlení Východiska pro poskytování křesťanského poradenství Teologický základ Křesťanské poradenství, jako druh misie církve Křesťanské poradenství, jako uplatňování lásky k bližním Třecí plochy a návrh východiska Cíl poskytování křesťanského poradenství Cíl zaměřený na církev, poradce Cíl zaměřený na klienta Cíl stanovený dohodou mezi klientem a poradcem Metody poskytování křesťanského poradenství Nevhodné metody a přístupy Poskytovatel křesťanského poradenství Poradce Instituce Závěr Seznam bibliografických odkazů Slovníček méně obvyklých pojmů

7 0 Úvod Původně jsem hledal odpověď na otázku, jestli může křesťan sloužit v sekulárním prostředí v pozici poradce, případně terapeuta. A může-li v takovém případě stát na křesťanských základech a jaká budou úskalí takové služby? Zajímalo mne, jestli lze využít psychoterapeutické prvky v církvi ve službě věřícím. Vzhledem k tomu, že tyto otázky mne vedly příliš hluboko do teologie a psychoterapie a k tomu mi chyběla potřebná literatura, zvolil jsem obecnější pohled na poskytování křesťanského poradenství v sekulárním prostředí konkrétně v zařízeních institucionální diakonie s tím, že jsem vycházel z praxe člověka, který v institucionální diakonii pracuje a zároveň má za sebou různé psychoterapeutické výcviky. Zcela analogicky lze práci použít i pro oblast poskytování křesťanského poradenství v církvi směrem k nevěřícím. Křesťanské poradenství jsem zvolil proto, že pomineme-li ubytování, nabízení stravy, sociální šatníky, nebo i vzdělávání, zdravotní péči atp., kde většinou k neporozumění s církví nedochází poradenství patří mezi základní služby, které institucionální diakonie nabízí a je dobré hledat křesťanský rozměr pro tuto službu. Sekulární prostředí proto, že jde o místo, kde institucionální diakonie pracuje a částečně tam pracuje i církev což znamená, že jde o vhodný prostor k hledání společného pohledu. Myslím, že vztah církve ke křesťanskému poradenství často odráží vztah církve k institucionální diakonii. Církev (v našich podmínkách) vidí potřeby člověka a snaží se ho oslovit evangelizací, nabízením přednášek, pastorací atp. Křesťanské poradenství jako službu poradce-odborníka, který podobně jako třeba křesťan-chirurg může stát mimo církev (ve smyslu jeho odbornosti a omezené schopnosti lidí z církve rozumět jeho práci) vnímá církev s nedůvěrou. Přitom jak křesťan-poradce, tak církev budou mít stejnou cílovou skupinu lidí, a v některých případech i podobné cíle svého úsilí (např. pomoc člověku, který má sebevražedné úmysly). Ve vztahu k diakonii oceňuje církev neporadenskou (netarapeutickou) složku její práce vždyť to je jenom jiná forma sborové diakonie ale pokud jde o další aspekty, jako třeba manažerské přístupy řízení, využívání služeb sekulárních odborníků (např. pro vzdělávání) 2

8 atp., je situace jiná. Diakonie, jako služba bližnímu (tj. člověku, který potřebuje pomoc), má podobnou cílovou skupinu a částečně i cíl jako církev, ale někdy používá odlišné přístupy, ke kterým církev nemá velkou důvěru. Církev potom může vnímat poskytování křesťanského poradenství pouze jako poradenství a institucionální diakonii pouze jako pomoc potřebným, kterou by stejně dobře mohla vykonávat nekřesťanská organizace. Toto vnímání může mít své opodstatnění ne každá organizace institucionální diakonie vykonává skutečně křesťanskou práci. Snažil jsem se zůstat na praktické rovině. Nebude hledat rozpory mezi psychologií a teologií, byť to okrajově zmíněno je. Zaměříme se na to, jak je křesťanské poradenství vnímáno v církvi a v institucionální diakonii kde vznikají neporozumění a jaké jsou možné styčné body. Pokusím se definovat přístup k poradenství, který je použitelný pro křesťana v sekulárním prostředí (a to jak směrem k nevěřícím, tak věřícím). Částečně se podíváme na osobnostní předpoklady poradce a možnosti jeho vzdělávání. Pokud dále v textu zaměňuji pojmy psychoterapie a poradenství, je to z toho důvodu, že vnímání těchto pojmů se u různých autorů liší a všeobecné vnímání psychoterapie mezi laiky (tím myslím i v církvi) se blíží více poradenství. V zásadě se ale obě činnosti prolínají a rozhodně mají podobné přístupy, metody práce atp. Podobně pracuji i s pojmy křesťanské poradenství a poskytování pomoci, resp. diakonie (jak je vysvětleno výše). Některé ne příliš obvyklé pojmy jsou spolu s vysvětlením významu uvedeny na konci této práce. 3

9 1 Vymezení pojmu křesťanské poradenství Vymezit pojem křesťanské poradenství je velmi nesnadné a přitom důležité pro další práci. V církvi existuje mnoho různých definic křesťanského poradenství. Rozsáhlou problematiku budeme muset zjednodušit vzhledem k účelu a rozsahu práce. V této kapitole si všimneme širšího kontextu vzniku pojmu křesťanské poradenství ve světě a jeho příchodu do našich končin, dále definic pojmu a konečně si stanovíme otázky k dalšímu zamyšlení. 1.1 Vznik pojmu křesťanské poradenství Současná teorie pastýřské péče je silně ovlivněná psychologií a terapeutickými směry, které zažily svůj vzestup počátkem dvacátého století. V pastýřské péči došlo k jakési terapeutické revoluci, která byla orientována na verbální léčbu a v průběhu dvacátého století zaznamenala dynamický rozvoj. V šedesátých letech vzniklo v Severní Americe vysoce profesionalizované hnutí pastýřské péče, které se soustředilo především na individuální poradenství (McGrath, 2001, s. 338 ). Tato tradice souvisí s pojmem biblické poradenství, s nímž se setkáváme zejména v jižních oblastech USA tzv. biblického pásma (Remeš, Halamová, 2004, s. 20 ). Biblické poradenství nachází v Bibli podobná témata jako psychologie: lidskou bolest, samotu, agresivitu, sexualitu atp., a zároveň i návody, jak s těmito tématy zacházet. Za pramen problémů člověka vidí hřích a cestu uzdravení hledá skrze změnu smýšlení člověka a obrácení k Bohu (Remeš, Halamová, 2004, s. 20 ). Evropská tradice je spíše analytická (otec psychoanalýzy Sigmund Freud), ale vliv Severní Ameriky ve všech oblastech moderního myšlení je velmi silný. To se týká i trendů v poskytování pastorační péči, tedy i křesťanském poradenství. Stačí se podívat na původ překládaných křesťanských knih z oblasti péče o duši. MCGRATH, A. E. Blackwellova encyklopedie : Heslo Pastýřská péče, teorie REMEŠ P., HALAMOVÁ A. Nahá žena na střeše REMEŠ P., HALAMOVÁ A. Nahá žena na střeše

10 1.1.1 Křesťanské poradenství v České republice Křesťané v České republice (zřejmě i obecně v zemích bývalého Východního bloku) byli tímto trendem významně ovlivněni s příchodem politické svobody a otevření se Západu v devadesátých létech minulého století. Tehdy zde výrazně rozvinuly činnost (případně se etablovaly) různé psychoterapeutické společnosti a sdružení pro aplikování intervenčních metod (např. ISZ Institut pro systemickou zkušenost 1991, SPIN Sdružení pro videotrénink interakcí 1993 atp.) Čepická uvádí, že tento boom se týká i ciziny (Hučín, 2005, s. 12 ). Významné faktory, které po získání politické a větší náboženské svobody prakticky přispěly k proniknutí pojmu křesťanské (pastorační) poradenství do církve v České republice mohou být dva. Jeden je na církvi nezávislý (ale církev ovlivňující), druhý vychází ze situace církve. První souvisí s legislativou České republiky: podmínky pro nabízení psychoterapie (kam můžeme z pohledu legislativy křesťanské poradenství zařadit) v rámci zdravotnického zařízení (tedy za úplatu) má v České republice velmi tvrdé podmínky, proto mnoho lidí začalo nabízet poradenství jako živnost (Hučín, 2005, s ); také mnoho kazatelů státem neuznaných křesťanských církví se na Živnostenském úřadě registrovalo (což bylo nutné, měli-li být placeni sborem) jako poradcové pro zdravý životní styl atp. Druhý souvisí s rozmachem institucionální diakonie a obrovské potřeby vzdělávat pracovníky, kteří v nově vzniklých azylových domech, komunitních a nízkoprahových centrech atp. pracovali. Tato potřeba je jak vnitřní, tak vnější: pracovníci (i křesťanská organizace) poznávají, že pro práci s lidmi v těžké životní situaci a naplňování poslání křesťanských organizací (institucionálních diakonických) nestačí nadšení a dobrá vůle kromě spoléhání na Boží pomoc je potřeba mít v ruce použitelné nástroje pro práci s těmito lidmi (Diakonie v ČR, 2002, s. 21 ); vnější potřebou je způsob financování sociálních služeb v České republice HUČÍN J. Psychoterapii nemůže nabízet každý HUČÍN J. Psychoterapii nemůže nabízet každý DIAKONIE V ČR. Sborník písemných materiálů z Konference Diakonie

11 (kam naprostá většina diakonických zařízení spadá), kdy financování z veřejných rozpočtů (což bývá rozhodující součástí rozpočtu těchto organizací) je vázáno na tzv. akreditaci standardů kvality, kde je vzdělání zaměstnanců jedním z rozhodujících bodů. V neposlední řadě bylo vzdělávání podpořeno relativně snadnou možností získat na něj nemalé finanční prostředky z veřejných rozpočtů, programů Evropské unie atp. V devadesátých létech minulého století, kdy vznikla většina dnes fungujících diakonických zařízení nenabídla církev potřebné finanční zdroje (aby tato zařízení fungovala nezávisle na veřejných zdrojích), ani potřebné (a akreditované) vzdělávací programy. Možnost vzdělání nabídly různé psychoterapeutické společnosti a sdružení pro aplikování intervenčních metod, které v té době zažívaly svůj rozmach (viz výše). Je nutné poznamenat, že křesťané pracovníci v diakonických zařízeních vzhledem k výše uvedeným podmínkám vyhledávají maximálně kvalitní vzdělávací kursy snadno využitelné v praxi. Paradoxem je, že k masivnímu pronikání křesťanského poradenství do církve v našich končinách dochází v době, kdy je západní společnost nasycena terapeutickými přístupy a hledá nová východiska. To můžeme demonstrovat na v České republice často překládaném křesťanském autorovi L. Crabbovi, který vystudoval klinickou psychologii, vedl katedru biblického poradenství a má mnohaletou praxi jako psycholog a manželský poradce. V úvodu ke své knize Umění přiblížit se z roku 1997 popisuje posun svého uvažování (dle svého vyjádření směrem ke kořenům): Vyhlížím teď dobu, kdy společenství Božího lidu, obyčejní křesťané, jejichž životy se běžně protínají, budou z velké části přinášet stejné dobro, jako teď očekáváme od odborníků na duševní zdraví (Crabb, 2000, s. 6 ). Z dalšího textu není pochyb o tom, že pod pojmem odborníci na duševní zdraví má L. Crabb na mysli nejenom psychology a terapeuty obecně, ale i svojí praxi praxi křesťanského (biblického) poradce. CRABB L. Umění přiblížit se

12 1.2 Používané definice Pojmy pastorační (pastorální) a křesťanské poradenství nejsou vždy v literatuře jednoznačně odlišené, proto do této části zahrneme oba pojmy. Bude to vhodné i pro rozlišení těchto souvisejících pojmů. World Council of Churches AIDS Working Group ve svém průvodci pro pastorační poradenství HIV pozitivním definuje pastorační poradenství jako specializovanou část (podmnožinu) pastorační péče (Maldonado, 1990, s. 6 ), kterou mohou poskytovat jak kazatelé, tak další členové církve. Zde se předpokládá, že pastorační poradenská péče je poskytována lidem, kteří jsou z církve i lidem, kteří vyhledávají pomoc v křesťanských institucích a do církve možná nikdy nevkročí. Křesťanský rozměr je definován z pozice poskytovatele poradenství pastorační poradenství poskytují křesťané. Cílem je poskytnutí útěchy, pomoc lidem v růstu a objevení toho, co je pro ně dobré, poskytování informací které jsou pro ně důležité, a předcházení problémům a pomoc s nalézáním východiska z nich. Misijní rozměr zde není zdůrazněný, což by se u pojmu pastorační dalo předpokládat. Používané metody nejsou definovány. Evanjelický mediálny program definuje křesťanské poradenství takto: Kresťanské poradenstvo znamená zahrnúť človeka priateľstvom s cieľom poradiť mu a pomôcť rozpoznať, pochopiť' a vyriešiť svoje ťažkosti v súlade s Božím slovom, v moci a pod vedením Ducha Svätého. Môže sa zaoberať konkrétnym duchovným problémom alebo samotným životom a životným štýlom. (Evanjelický mediálny program, 2006 ). Křesťanský rozměr je v tomto případě definován východiskem, že pomoc má vést člověka (příjemce křesťanského poradenství) k řešení, které je v souladu s Božím slovem. Očekává se Boží moc a vedení Ducha Svatého. Netýká se ale pouze duchovních problémů je otevřené pro řešení dalších životních situ- MALDONADO J. E. Guide to HIV / Aids Pastoral Counselling EVANJELICKÝ MEDIÁLNY PROGRAM. Kresťanské poradenstvo

13 ací. Cílem poskytování křesťanského poradenství Evanjelickým mediálnym programom je pomoc nevěřícím získat jasnější vhled do sebe a vlastní situace (v souladu s Božím slovem) a nabídka evangelia; věřícím má poskytnout pomoc, povzbuzení a modlitební podporu v osobních zápasech a prohlubování jejich křesťanské zralosti. Křesťanské poradenství v tomto podání je určené jak věřícím, tak nevěřícím. Misijní důraz je výrazný. Používané metody nejsou stejně jako v předchozí definici přesně popsané. Filo ve svých skriptech Základy pastorálky (Filo, 2002, s ) uvádí několik definic pastorálního poradenství. Pro doplnění výše uvedených pohledů si podrobněji všimněme Oatesova a Clinebellova důrazu: Oates uvádí, že církevní pastorální rozhovor je formou zvěstování Božího slova a od sekulární terapie se odlišuje nejenom změnou metod, ale i kontextem, ve kterém se uskutečňuje; Clinebell uvádí, že jedinečnost pastorálního poradce se odvíjí z jeho vzdělání, rámce ve kterém působí, z používaných pracovních prostředků (metod) a cíle duchovní růst klienta. Společnými prvky pro odlišení sekulárního a pastorálního poradenství zde jsou používané metody, cíle a kontexty (rámce) ve kterých je poradenství poskytováno. Zajímavý je také důraz na vliv vzdělání poradce u Oatese. 1.3 Otázky k zamyšlení Z výše uvedených definic můžeme vystopovat nejdůležitější oblasti s odlišnými důrazy. Jsou to: Používané metody World Council of Churches AIDS Working Group je nedefinuje, zatímco Oates a Clinebell uvádějí, že používané metody křesťanského poradenství se odlišují od metod sekulárního poradenství; FILO J. Základy pastorálky

14 Cíl poradenství World Council of Churches AIDS Working Group uvádí útěchu, pomoc v růstu, poskytování informací atd., zatímco Evanjelický mediálny program pomoc člověku řešit jeho situaci v souladu s Boží vůlí a nabídku evangelia; Další rozdíly jsou v tom, kdo poradenství poskytuje (odborníci, členové církve); jaký je misijní rozměr (výrazný, nevýrazný) a co za křesťanské poradenství považují (součást pastorační péče, forma zvěstování Božího Slova). Obecně bychom mohli tyto oblasti definovat takto každé poradenství má své: a) východisko teologický (v případě sekulárního poradenství filozofický) základ, b) cíl, c) používané metody. Tyto oblasti dále rozpracujeme s ohledem na téma celé práce. 9

15 2 Východiska pro poskytování křesťanského poradenství V této kapitole budeme vycházet z předpokladu, že hovoříme o poradenství, které poskytuje křesťan na půdě (tzn. v rámci) církve jako specifickou část pastorace, nebo v rámci institucionální diakonie jako specifickou část své práce s klienty. Vztah mezi poradenstvím a křesťanským poradenstvím označíme za podobný vztahu mezi necírkevním nabízením pomoci a křesťanským nabízením pomoci (diakonií) má podobnou cílovou skupinu lidí (lidi s potřebou pomoci, klienty), částečně stejný cíl (nabídnout pomoc) a může, nebo nemusí používat stejné metody práce. Za poradenství na půdě církve označme část pastorační péče, která může mít různé podoby pastorační rozhovor, kázání, vyučování atp. Poskytováno je zejména věřícím, kde iniciativa je na straně kazatele (poradce), nebo jiného člena společenství, ale i nevěřícím, kteří sami přicházejí, případně jsou křesťanyporadci osloveni (např. skrze nabídku přednášky, evangelizaci atp.). V institucionální diakonii je poradenství jednou z nabízených služeb (mezi psychosociálními službami se jedná o službu základní). Poskytována je klientům lidem, kteří sami vyhledávají pomoc instituce (případně poradce), nebo v rámci různých preventivních programů (např. přednášek prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů) institucí (poradcem) osloveným (z cílové skupiny). V institucionální diakonii (a v sociální práci obecně) se také můžeme setkat s poradenským rozhovorem, jako jednou z obecných metod práce a základní metodou poradenství např. v březnu a květnu roku 2005 se semináře Poradenské rozhovory a vedení klienta I a Poradenské rozhovory a vedení klienta II pro pracovníky azylových domů a podobných zařízení v Kraji Vysočina zúčastnilo 87 osob 10

16 (Diakonie ECM, 2005, s. 10 ), což je vzhledem k množství těchto zařízení velmi vysoké číslo svědčící o zájmu organizací i jednotlivců. 2.1 Teologický základ V této části se budeme zabývat tím, kdo, proč a v jakém rámci (kontextu) poskytuje křesťanské poradenství (resp. nabízí křesťanskou pomoc). Ačkoliv bychom mohli očekávat, že se jedná o jednoduchou věc, zdaleka tomu tak není Křesťanské poradenství, jako druh misie církve Jedním z typických postojů lidí v církvi je přání požadavek aby diakonie byla misijní: Domnívám se, že by diakonie měla být spíš podpůrnou činností k tomu, čím by měla být evangelizace. Dochází k napětí, když není podpůrnou. Může se stát podobná světské organizaci. (Diakonie v ČR, 2002, s. 18 ). Vzhledem k chápání pojmu křesťanské poradenství, jak jsme rozvedli výše, můžeme z toho vyvodit, že křesťané s tímto postojem očekávají od poskytování křesťanského poradenství podporu evangelizace (jako služby církve). Evanjelický mediálny program definuje svůj záměr (poslání) takto: Hlavnou úlohou Evanjelického mediálneho programu je šíriť evanjelium a podieľať sa na evanjelizácii spoločnosti Pre veriacich poradenstvo prispieva k prehĺbeniu ich kresťanskej zrelosti a pre neveriacich môže predstavovať prvý impulz k zmene postojov a životného štýlu v súlade s Božou vôľou. (Evanjelický mediálny program, 2006 ). Toto bychom mohli označit za poslání organizace (občanského sdružení), tedy za základ, na kterém staví svojí službu. Na prvním místě je šíření evangelia, následuje definování užitku pro věřící a pro nevěřící má služba organizace sloužit DIAKONIE ECM. Výroční zpráva DIAKONIE V ČR. Sborník písemných materiálů z Konference Diakonie EVANJELICKÝ MEDIÁLNY PROGRAM. Kresťanské poradenstvo

17 ke změně postojů a životního stylu myšleno směrem k Bohu. Tato křesťanská organizace si tedy klade za poslání misii skrze poradenství. Toto je jistě v souladu s posláním církve (Mt 28,18 20 atp.) jít ke všem lidem a získávat učedníky, otázka je, jestli není tento důraz vnímán izolovaně od dalších biblických důrazů (směrem k pomoci bližnímu) Křesťanské poradenství, jako uplatňování lásky k bližním Dalším postojem některých lidí v církvi je velký důraz na lásku k bližnímu. To bývá (a v době překotného růstu institucionální diakonie v devadesátých letech minulého století rozhodně bylo) motivujícím a určujícím postojem, který vede křesťany do diakonické (sociální) práce. Tato motivace má hluboké kořeny v historii například františkánské (František s Asissi) vycházející ze soucitu, nebo humanistické zdůrazňující rovnost všech lidí, tedy i nárok slabých na pomoc silných. V důsledku tento postoj definuje diakonii jako službu potřebným bez jakéhokoliv záměru získávat lidi pro církev (Diakonie v ČR, 2002, s. 7 ) Také pro tento postoj snadno nalezneme oporu v Písmu např. podobenství o milosrdném Samařanovi (L 10,30 36). Sebeobětující pomoc bližnímu očekává od církevní organizace i velká část společnosti. Např. psycholog a psychoterapeut Úlehla uvádí křesťanský model pomáhání jako jeden ze tří základních modelů a charakterizuje ho sebeobětováním jako nejvyšší formou pomoci druhému. Kristus, který na sebe vzal hříchy lidstva je vzorem. (Úlehla, 2005, s. 18 ). Citovat bychom mohli i z Písma např. J 10,11; J 10,17 18; 1 Tes 2,8; J 15,13 atp. S extrémní aplikací tohoto postoje se setkávaly církevní organizace při zdůvodňování, proč z veřejných rozpočtů dostávají méně finančních prostředků, než ob- DIAKONIE V ČR. Sborník písemných materiálů z Konference Diakonie ÚLEHLA I. Umění pomáhat

18 dobné instituce obecní, nebo státní: jste přece křesťané a berete to jako poslání, službu. Podobný postoj sdílejí i někteří křesťané, když nevidí za správné, aby se diakonická služba profesionalizovala: Profesionalizace diakonické práce činí nezbytnou aplikaci technicko-organizačních kritérií (např. v otázce odměny spolupracovníků), což zatemňuje transparenci evangelijních (evangeliem určených) motivací a orientací. Motiv dobrovolnosti, nezištnosti, láskyplné odevzdanosti se stává nezřetelným. A můžeme právem položit otázku, zda a v čem se diakonické instituce odlišují od jiných, sekulárních, a v čem vlastně spočívá jejich raison d etre. (Diakonie v ČR, 2002, s. 9 ). Službu potřebným bez jakýchkoliv dogmatických přehrad sytit hladové a odívat nahé (Mt 25,31 46) považoval za povinný (pokud tak člověk nečiní, ačkoliv může, propadá soudu) projev lásky i Wesley. Evangelizaci vnímal nejenom jako duchovní službu, ale také jako službu ve vezdejších věcech. Odmítl námitku: Co pomůže sytit tělo, když je určeno pro oheň zatracení? (Schneeberger, 1973, s. 84 ). Ačkoliv se v našich podmínkách těžko setkáme s podobnými projevy nouze jako Wesley v Anglii 18. století, můžeme si podobně jako on klást otázku, jak dalece se dá dnešní církev srovnávat s biblickou normou dvojpřikázání lásky (Mt 22,37 40) Třecí plochy a návrh východiska V církvích existuje napětí mezi vedoucími pracovníky, členy církví i celými denominacemi a institucionální diakonií. Církev a diakonie se ptá, jaké místo a význam zaujímá diakonie v poslání, životě i službě církve. Tento hlas zaznívá nejenom z nově vzniklých středo a východoevropských institucí, nýbrž i západoevropských a skandinávských zemí, (Diakonie v ČR, 2002, s. 2 3 ). Už v roce 1994 se v Bratislavě uskutečnila celoevropská konzultace na téma služby církví DIAKONIE V ČR. Sborník písemných materiálů z Konference Diakonie SCHNEEBERGER, V. Theologické kořeny Wesleyova sociálního akcentu DIAKONIE V ČR. Sborník písemných materiálů z Konference Diakonie

19 v radikálně se měnícím evropském kontinentu. Konference nastartovala další rozhovor mezi církevními pracovníky a pracovníky angažovanými v diakonické práci. Evropské diakonické fórum definovalo mnoho otázek, které si kladou mnozí vedoucí pracovníci v diakonických zařízeních v ČR: potřeba splnit standardy kvality (mj. potřeba kvalifikovaných pracovníků nejlépe z řad zralých křesťanů), používané metody práce, vzájemný vztah mezi církví, místním sborem a diakonickým zařízením atp. Církve si naopak kladou otázky, jestli diakonická práce splňuje jejich očekávání nebo ne. Zdrojem nejistot v uvažování je zaměstnávání nevěřících zaměstnanců, přesun k profesionalizaci, zvyšující se nezávislost diakonie na církvi, důraz na výkony, manažerské přístupy a v neposlední řadě poskytování služeb a používání metod práce, které se zdají lidem z církve těžko přijatelné. Pro dokreslení aktuálního stavu: v Evangelické církvi metodistické v ČR, která má vzhledem ke své malé velikosti velmi silnou institucionální diakonickou práci (v ČR funguje osm středisek zaměstnávajících přibližně 35 pracovníků, s ročním obratem celkem 22 mil Kč), proběhlo v roce 2005 setkání pracovníků pracujících v církvi a diakonických zařízeních. Cílem bylo znova definovat potřeby a očekávání obou stran a znova nastavit pravidla řízení a spolupráce. Na část úvazku byla zaměstnána poradkyně s mezinárodními zkušenostmi, aby v této oblasti pomohla najít řešení. V katolické církvi došlo k faktickému organizačnímu oddělení Charity a církve propojení je pouze na rovině osob. V největší z českých diakonií v Diakonii ČCE je na pozici ředitelů středisek (středisek křesťanské pomoci) více nečlenů, než členů církve. Takové věci mohou způsobovat nedůvěru k institucionální diakonii ze strany církve. Různost pohledů církve a diakonie V církvi je spíše důraz na misijní rozměr, v diakonii spíše na lásku k bližnímu. Církev tím neříká, že láska k bližnímu není dobrá. Ovšem ani diakonie neříká, že misie není potřebná a že v důsledku si nepřeje nic jiného, než obrácení lidí, kterým slouží. Rozdíl je v úhlu pohledu a důrazech. Dnešní církvi je vlastní a bližší misijní důraz, diakonii pomoc potřebným. 14

20 Církev vychází ze svého prostoru mezi nevěřící lidi a snaží se je získat pro Boha. Diakonii ve většině případů vyhledávají lidé s potřebou pomoci řešit svojí nepříznivou situaci. Z toho mimo jiné vyplývá, že církev určuje strategii a volí vhodné prostředky, kdežto diakonie neobstojí bez toho, aby vycházela z potřeb klientů. Bez ohledu na to, jestli jsou, nebo nejsou věřící. Otázkou, kterou si je dobré položit je to, jestli poskytování křesťanského poradenství (bez ohledu, jestli na půdě církve, nebo institucionální diakonie) má blíže k pohledu církve, nebo k pohledu diakonie (samozřejmě že jde o zjednodušení nejde o postoj celé církve, ani celé diakonie, ale o převládající postoje). Tuto otázku si položíme a budeme na ní hledat odpověď dále v textu. 2.2 Cíl poskytování křesťanského poradenství Cíl je očekávaný, měřitelný výsledek jakékoliv snahy v našem případě poskytování křesťanského poradenství. Je zřejmé, že cíl vždy vychází z poslání, tedy i teologického základu. Základ na kterém stojíme předurčuje náš výhled a prostor, kde budeme hledat a očekávat naše cíle Cíl zaměřený na církev, poradce Církev se staví na Boží Slovo. Zásadním cílem je zvěstování evangelia a záchrana hynoucích. Můžeme též říct růst jednotlivců v Kristu a budování církve. V případě křesťanského poradenství je tento důraz úspěšně využitelný tam, kde jde o sdělování jasných pravd (pravd evangelia) např. v biblickém vyučování, nápravě hřešících (Mt 18,15 17) atp. Důležité je, že tato služba je zaměřená směrem do církve určená těm, kdo se k církvi připojili a vědomě chtějí akceptovat Boží normy. Směrem k nevyznávajícím není úkol církve totožný. Usvědčování z hříchu si ve své kompetenci nechává Bůh (J 16,7 11; J 7,7; nebo skrze dary Ducha svatého 1 Kor14,24 25 atp.). Také při vyučování (ve školství), které je na hranici poskytování poradenství (zmocňování) a prostého předávání informací. se v posledních letech spíše přikláníme k tomu prvnímu, je-li to jenom trochu 15

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015

Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015 Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015 Mise Na základě soutěže podporujeme diakonické projekty farností, sborů, středisek křesťanské pomoci a misijních středisek Evangelické církve metodistické.

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A P R E Z I D E N T A S O C I A C E P O S K Y T O V A T E L Ů S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Č R P R E Z I D E N

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Supervizní program ČCE

Supervizní program ČCE Supervizní program ČCE 1. Supervizní program ČCE obecná část Supervizní program ČCE je vnitrocírkevní nástroj umožňující supervizi mezi farářkami a faráři ČCE pod vedením vyškoleného zaměstnance ČCE. 1

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení 1 Dotazník zaslán do 176 škol/škol.zařízení 12 dotazníků vráceno z důvodu zrušení školy Dotazník reálně zaslán do 164

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více