Analýza Statistické ne/gramotnosti Českého národa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza Statistické ne/gramotnosti Českého národa"

Transkript

1 Analýza Statistické ne/gramotnosti Českého národa Součástí tohoto dokumentu je v prvé řadě analýza trhu, která se opírá mimo jiné o data Českého statistického úřadu. Výsledné zjištění, které bude uvedeno níže v textu, dokazuje poměrně silnou neznalost obyvatelstva v základních statistických otázkách. V druhé části textu je zmapováno vlastní šetření. Žijeme v období, které je často nazýváno informačním věkem. Informace jsou všude kolem nás, denně na nás útočí. Některé jsou pravdivé, jiné zkreslené, další zcela lživé, jiné lze pochopit jinak, než byly myšleny, další se pouze tváří jako informace. Lze říci, že bez většiny informací okolo nás bychom se byli schopni obejít a tyto informace pouze zabírají prostor v paměti (ať už mozkové, elektronické nebo papírové). Pokud chceme informacím rozumět, pokud cítíme potřebu umět vybrat důležité a nezabývat se podružnými, pokud chceme umět posoudit pravdivost nebo alespoň věrohodnost informací, nutně potřebujeme používat nástroje některé exaktní vědecké disciplíny. Zatímco počítače a informační technologie obecně mohou pomoci při třídění informací, pro jejich vyhodnocování se výborně hodí statistika (samozřejmě, že k aplikaci statistických metod vyhodnocování dat a informací lze přizvat na pomoc i informační technologie, které velmi zrychlují proces získání výsledků). Pro mnohé obyvatele je však statistika nutné zlo, neorientují se v ní a ve většině případů, když se řekne statistika se jim vybaví 1) matematika a složité vzorce 2) slogan písně Statistika nuda je. Slovo statistika může být chápáno mnoha různými způsoby. Statistika jako věda je jednou interpretací termínu (laicky řečeno se jedná o vědu, která aplikuje matematické modely k vyhodnocení a popisu přírodních, sociálních i ekonomických jevů a také k popisu vztahů mezi různými jevy nebo skupinami jevů je možné se setkat např. s výrazem statistická analýza dat ). V českých médiích se častěji vyskytuje ve významu prostého sběru dat a jeho třídění do přehledných tabulek bez analytického komentáře (to v případě pravidelně zveřejňovaných statistik z Českého statistického úřadu apod. v tomto kontextu je možné vidět např. výraz statistika mezd nebo bonmot, že statistika je přesným součtem nepřesných čísel). Statistika je slovo, které v duchovněji orientovaných lidech evokuje spojitost s matematikou a působí na ně podobně jako matematika samotná pravděpodobně si vzpomenou na utrpení, které jim hodiny a učitelé matematiky způsobovali, případně způsobují. Řada lidí si vzpomene na píseň Statistika nuda je, má však cenné údaje.. Ani jedna z těchto vzpomínek nestaví statistiku do příliš dobrého světla. To však nic nemění na faktu, že téměř v každé oblasti se nějakým způsobem se statistikou pracuje a že pro lidi, kteří se jí věnují, může být velkým dobrodružstvím. Může být rovněž zábavou a případně zděšením pro osoby, které jí rozumí alespoň do té míry, aby rozpoznaly, kdy se zvláště při interpretacích v novinách a společenských časopisech používá špatně nebo se zneužívá. I jen letmé seznámení s tím, kde všude a jak se statistika používá, může pomoci

2 odhalit, kdy se někdo snaží manipulovat s fakty a potažmo s lidmi a nenechat se touto manipulací polapit. Při pročítání běžného tisku a periodik je až zarážející, jak hodně se statistika v novinách a časopisech objevuje a jak moc špatně je v médiích prezentována a interpretována. Při čtení reakcí čtenářů nebo elektronických diskusí se zdá, že to není jen neznalost a neporozumění novinářů problematice způsobená šíří jejich záběru a tím jejich nutně zjednodušeným pohledem na problém, ale že jde o téměř celospolečenskou charakteristiku a nedostatek. Analýza trhu analýza uživatelů dat Českého statistického úřadu Většina obyvatelstva se při potřebě získat statistická data obrátí na stránky Českého statistického úřadu. Ten jako nejznámější instituce v oblasti statistiky shromažďuje obrovská data, vyhodnocuje je a zpracovává. Proto i my zde (v této části analýzy) budeme vycházet především z údajů Českého statistického úřadu. Český statistický úřad (dále jen ČSU) provádí každoročně Anketu statistických uživatelů ČSU. Níže uvádíme výběr z tohoto šetření, které je relevantní pro účely tohoto projektu. Nejčastějšími uživateli (jak ukazuje graf č. 1) informací ČSU jsou vysokoškolští a středoškolští studenti. Na tom není nic zarážejícího, neboť ti tyto údaje potřebují ke studiu. Co je však více zarážející, jsou například pouhá 2% u profesí finančního sektoru. Přitom ve finančním sektoru jsou údaje jako výše inflace, nezaměstnanosti, vývoji úrokových měr a další (všechny dostupné z informací ČSU) zcela nezbytné. Stejně tak je zarážející nízké procento u učitelů a médií. Již na první pohled je patrné, že uživatelé statistických informací nejsou, co se profese týče příliš různorodí a je tedy potřeba o možnostech využití statistiky informovat širší veřejnost Zdroj: ČSU

3 Zajímavé je také srovnání K jakému účelu statistické informace uživatelé používají. Opět není nijak překvapující, že převážná většina je využívá kvůli psaní ročníkové či jiné studijní práce a kvůli vědeckovýzkumným účelům. Pokud pomineme skupinu studentů a vědců (47% celkových uživatelů), u kterých se předpokládá, že statické informace využívají, zjistíme, že zbylé procento využitelnosti statistických metod není příliš rozmanité. Svědčí to především o tom, že spousta občanů nemá ponětí o možném využití statistiky. S tím také souvisí četnost využívání těchto informací. Ve většině případů se potvrzuje, že lidé využívají statistické data v případě nouze, tedy ojediněle, řádově pouze několikrát ročně (výjimku opět tvoří vědci a studenti). Zdroj: ČSÚ Uživatelé byli také dotazování na jejich zkušenost a spokojenost s možnostmi získání potřebných informací. Dostupnost statistických informací byla zjišťována otázkou Jsou pro Vás statistické informace dostupné a snadno získatelné? a respondenti odpovídali pomocí (školní) stupnice známek. Celková průměrná známka 2,35 je lepší než v předchozí anketě (známka 2,38), přesto svědčí o neustálé potřebě kvalitního a přehledného zdroje informací.

4 Tab. č.1: Hodnocení dostupnosti informací dle frekvence využívání statistických údajů Frekvence užívání údajů Celková známka v roce 2009 Celková známka v roce 2008 Denně 2,35 2,14 Týdně 2,26 2,29 Měsíčně 2,36 2,40 Ročně 2,40 2,40 Výjimečně 2,40 2,78 Zdroj: ČSÚ Uživatelé dat ČSÚ měli možnost se vyjádřit k tomu, co postrádají ve službách a produktech ČSÚ. V následujícím grafu jsou uvedeny nejčastější odpovědi. Na čelních místech se v různých formách objevují informace o tom, že čtenáři postrádají podrobnější výklad a vysvětlení k jednotlivým datům. Tedy potvrzuje se fakt, že základním problémem obyvatelstva je umět s daty pracovat, roztřídit je, analyzovat a interpretovat. Proto také uživatelé nejvíce postrádají: Analytické studie, Informace ve kvalitě srozumitelné i neodborníkům, metodické popisy dat a další. Zdroj: ČSÚ S kterými konkrétními neznalostmi se občané potýkají, se můžeme dozvědět na základě zveřejňovaných nejčastějších dotazů. Z uvedeného vyplývá, že nejčastější dotazy jsou směřovány na výklad inflace. I přes množství internetových stránek, které se inflaci věnují, občané stále postrádají přehledný zdroj informací, kde by se dozvěděli, co inflace znamená, a

5 jak se vypočítá. Mezi další nejvíce zveřejňované dotazy patří, Jak zjistím OKEČ a dotaz na výpočet průměrné mzdy. V tabulce č. 2 jsou uvedeny další nejčastěji kladené dotazy. Jedná se především o dotazy na zjištění IČ firmy, počtu obyvatel ČR, nezaměstnanosti a další. Český statistický úřad uvádí ještě další otázky, v tabulce č. 2 je však uvedeno pouze 10 otázek z různých oblastí, na které se obyvatelé nejvíce dotazují. Tab. č. 2. Nejčastěji kladené otázky Počet zobrazení Co je inflace, jak se spočítá a kde zjistím prognózu? Jak zjistím OKEČ, resp. NACE firmy? Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR? Jak lze zjistit IČO firmy? Kolik obyvatel mám ČR? Jak zjistím výši nezaměstnanosti (vč. rozlišení dle krajů)? Kde najdu přehled nejoblíbenějších jmen v ČR? Jak zjistím velikost HDP a co přesně znamená? Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním a orientačním? Existuje statistika piva/alkoholu na obyvatele? Zdroj: ČSÚ Pro většinu běžných občanů jsou informace statistického charakteru prostorem, ve kterém se orientují velmi obtížně, cítí se zavaleni přívalem informací, ve kterých se neumění orientovat a na webových stránkách a v informacích v médiích se v podstatě ztrácejí. Některé dotazy (viz např. dotazy na průměrnou mzdu či inflaci) svědčí o tom, že široká veřejnost je prakticky nedotčena i jen jednoduchou praktickou aplikací problematiky, která se probírá v obecné matematice (např. výpočet průměru). Pokud už občané tuto znalost mají, nedokáží ji bohužel aplikovat do praxe a reálného života. Rovněž pravidelně uváděná Anketa spokojenosti uživatelů webu Českého statistického úřadu ukazuje, že pro běžnou veřejnost je orientace v datech poskytovaných státní statistkou službou přinejmenším problematická (viz. hodnocení dostupnosti informací tab. č. 1). Hodnocení široké veřejnosti, která nevyužívá služeb ČSÚ denně, jako např. akademická sféra, je o poznání horší. Tato skupina postrádá přehlednost a především vysvětlení mnohých základních statistických pojmů.

6 Celkově lze vyvodit, že znalosti obyvatel v této oblasti jsou nízké, a když, tak spíše teoretické. Postrádají schopnost aplikace základních matematických metod do praxe a všeobecné povědomí o tom, co se vlastně pod jednotlivými statistickými informacemi skrývá. Analýza dotazníkové šetření Pokud sledujeme často kladené otázky na webu českého statistického úřadu nebo reakce lidí na různé výsledky prezentované v médiích, nutně získáváme pocit, že informovanost české populace o tom, co vlastně předkládaná čísla znamenají, je poměrně omezená. Proto vzniká potřeba zmapovat vnímání statistiky veřejností. Proto jsme připravili krátký dotazník, který se snaží mapovat to, co lidé o statistice vědí a co si o ní myslí. Popis vzorku Téměř 100 respondentů byl v rámci různých seminářů předložen dotazník. Mezi respondenty byli mladí i staří, muži i ženy, vysokoškoláci, i osoby se základním vzděláním a pochopitelně i osoby se středním vzděláním s maturitou i bez. Následující grafy zobrazují strukturu respondentů podle pohlaví, věku a vzdělanostní skupiny. Respondenti podle pohlaví a věkové skupiny muž žena 50 a více let let let

7 Respondenti podle vzdělání VŠ 36% ZŠ 30% SŠ 29% Vyuč 5% Respondenti podle pohlaví a vzdělání muž žena VŠ SŠ Vyuč 2 3 ZŠ Obecné závěry a hlavní zjištění Obecně lze říci, že povědomí o statistice vzrůstá se vzděláním, stejně jako schopnost formulovat, ochota učit se o statistice něco nového a touha informace získat. Mladší respondenti bývají informovanější a rovněž ochotni se něco nového dozvědět. Pohlaví respondenta nemá na názory na statistiku a povědomí o ní významný vliv. Co si lidé představí pod pojmem statistika?

8 Respondenti mají slovo statistika spojeno s čísly, daty a údaji, objevují se však i komentáře směrem k nudnosti, zbytečnosti a buzeraci občanů státem. Osoby se základním vzděláním a vyučení nejčastěji uvádějí negativní komentáře. Středoškoláci často v této první otázce uvedli, že by o statistice chtěli a měli vědět více. Výroky o statistice vs obecné přesvědčení souhlas nesouhlas Statistika je přesný součet nepřesných čísel Statistika je zajímavým zdrojem info o životě společnosti Státy, obce a firmy jsou podle mě řízeny převážně bez ohledu na stat.údaje Statistika poskytuje zkreslené údaje nebo údaje nejasného původu a interpretace Statistické údaje a informace jsou důležité pro řízení státu/obce/firmy Statistické údaje a informace jsou nepostradatelné pro řízení státu/obce/firmy Kdyby občané rozuměli více tomu, co lze vyčíst ze st., nechali by sebou hůře manip. politiky, ekonomy a novináři Statistika představuje objektivní obraz reálného světa kolem nás Celkem ZŠ VŠ let 50 a více let Výroky o statistice vs osobní přesvědčení souhlas nesouhlas Statistika nuda je O statistice bych se měl/a dozvědět více Statistika je jen na buzeraci obyvatel státem Statistické informace jsou pro mě do značné míry nesrozumitelné O statistice nic moc nevím a nezajímá mě Statistika je pro mě zbytečnost O statistice bych se chtěl/a dozvědět více než vím dnes Statistickým informacím v médiích rozumím a baví mě je sledovat Celkem ZŠ VŠ let 50 a více let

9 Stejně tak starší osoby komentují statistiku negativně, zatímco respondenti z mladších věkových skupin mají přehled a zmiňují, že by se měli či chtěli dozvědět o problematice více. Výroky a osobní přesvědčení o statistice: Lidé se nejčastěji ztotožňují s výrokem, že statistika je nuda. Hned vzápětí následuje výrok, o statistice bych se měl/a dozvědět více. Nejméně souhlasných stanovisek nasbíral výrok statistickým údajům v médiích rozumím a baví mě je sledovat. Starší lidé a lidé s nižším vzděláním zaujímají podobné postoje a to zcela opačné než lidé mladší a vzdělanější. Protikladnost výroků v těchto dvou skupinách je opravdu podivuhodně výrazná. Starší a méně vzdělaní lidé se nejčastěji ztotožňují s výrokem statistika je jen na buzeraci obyvatel státem.vzdělanější a mladší respondenti naopak s tímto výrokem nejčastěji vyjadřují silný nesouhlas a typickým výrokem jsou pro ně výroky o statistice bych se měl/a-chtěl/a dozvědět více. Výroky o obecném stavu věcí: Obecné výroky a jejich hodnocení mezi respondenty jsou podobně diverzifikovány mladší a vzdělanější proti starším a méně vzdělaným. Nejvíce souhlasných stanovisek inkasoval výrok Statistika je přesný součet nepřesných čísel. Nejméně souhlasná stanoviska inkasoval výrok Statistika představuje objektivní obraz reálného světa kolem nás. Vzdělanější a mladší respondenti se nejčastěji ztotožňují s výrokem, že statistické údaje a informace jsou důležité pro řízení státu/obce/firmy. Nejméně důvěry si u nich získaly výroky statistika poskytuje zkreslené údaje nebo údaje nejasného původu a interpretace a výroku o přesném součtu nepřesných čísel. Představa o jednotlivých pojmech: Platí, že mladší a vzdělanější mají o jednotlivých pojmech lepší představu než starší či méně vzdělaní (zde často zaznívá nevím, nemám představu ). Obecně lze říci, že pojmy, které se týkají přímo respondentů a jejich životní situace (nezaměstnanost, průměrná mzda, porodnost, inflace) jsou popisovány mnohem častěji a přesněji než pojmy, které se lidí přímo netýkají (HDP, klinické studie, státní dluh, burzovní index nebo vývoz a dovoz). Lze také vysledovat, že vzdělanější a mladší častěji pojmy definují, zatímco starší a méně vzdělaní vyjadřují emoce a pocity. Inflace: 14% nevyplněných, nejčastěji nevyplnili středoškoláci. Pokud je vyplněno, většinou je interpretace pojmu správná. Respondenti ale nejdou do příliš velkých detailů. Nezaměstnanost: pouze 5% nevyplněných; interpretace pojmu správná; u méně vzdělaných přechod do osobní roviny ( také se mě týká atp.).

10 Porodnost: Nejnižší podíl nevyplněných (4%); většinou definice, občas komentář toho, že vymíráme nebo že určité skupiny občanů rodí děti moc. Klinická studie: Téměř polovina nevyplnila, většinou správně zařazují k výzkumu a k lékařství. Několik chybných interpretací pojmu. Burzovní index: Nejvíce nevyplněných (3/5- u osob s nižším vzděláním 4/5); Ve zbytku je interpretace pojmu většinou správná. HDP: téměř polovina nevyplněných (nejčastěji osobami se ZŠ, ostatní zkratku znají); většina respondentů se spokojuje s rozvedením zkratky, dále se nepouští. Průměrná mzda: Nejnižší podíl nevyplněných (4,3 %), většinou správná interpretace. Zadlužení státu: Pouze 4% nevyplněných; Vyplněné většinou nesou emoční náboj, ale žádnou informaci o definici nebo způsobu výpočtu. Spotřeba piva na hlavu: 30 procent neuvedlo nic, většina respondentů se snažila uvádět číselnou hodnotu, ale nikoli definici. Vývoz a dovoz: 13 % nevyplněno (většinou ZŠ a vyuč.), většina výroků obsahuje definici. Při definování se respondenti často omezují na vývoz a dovoz zboží, nemají pocit, že by se do této oblasti zahrnovaly např. služby apod. Závěry z šetření, které jsme prováděli, i z šetření vycházejícího z Českého statistického úřadu potvrdily, že existuje velký deficit ve vzdělanostním profilu obyvatelstva v oblasti statistiky, statistických metod a ukazatelů. I přesto, že s rostoucím vzděláním obyvatel roste také povědomí o statistice a jednotlivých statistických pojmech, jsou často statistické pojmy chápány mylně. Velice často si lidé spojují jednotlivé ukazatele s emocemi (např. statistické ukazatele porodnosti, nezaměstnanosti, zadluženosti, atd.), nedokážou si však již představit, co přesně se pod danými čísly skrývá.

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra Realizátor: Edolo Consult s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 Realizováno ve dnech: 3. 4. 2013 5. 4. 2013 Cílová skupina: právnické nebo fyzické osoby podnikající na území České republiky Velikost

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Metody sociálních výzkumů

Metody sociálních výzkumů Metody sociálních výzkumů DOTAZNÍK ROZHOVOR POZOROVÁNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýza dokumentů (standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor,

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu Téma aktivity: Předmět: Česká republika - hodnocení různých ukazatelů Doporučený věk studentů: 14-18 let Vazba na ŠVP: druhý ročník, seminář ze zeměpisu Cíle: Studenti samostatně hledají různá data o své

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2010 únor 2012 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Tři pětiny (60 %) české populace je na internetu (alespoň

Více

Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing.

Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing. 1.2 Prezentace statistických dat Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing. Jan Spousta Co se dozvíte Statistické ukazatele.

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Čtenáři a čtení v ČR (2010)

Čtenáři a čtení v ČR (2010) Čtenáři a čtení v ČR (2010) společný projekt Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Národní knihovny ČR s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Ústavu pro českou literaturu AV ČR statistické

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Přestože považuje téměř absolutní většina veřejnosti za handicap neznalost v oblasti finančnictví a bankovnictví, necelé dvě třetiny

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Informační potřeby mladých lidí a praktické fungování centra aneb Statistika v ICM co, proč, jak

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Informační potřeby mladých lidí a praktické fungování centra aneb Statistika v ICM co, proč, jak Informační potřeby mladých lidí a praktické fungování centra aneb Statistika v ICM co, proč, jak Následující dokument jen zevrubně ukazuje, proč informačním centrům pro mládež stojí za to ztrácet čas s

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Každá koruna se počítá Shrnutí www.vseosporeni.cz 2 Co je ING

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Marketingový výzkum 2

Marketingový výzkum 2 Marketingový výzkum Mgr. Eliška Kubíčková 8. března 011 ÚMK/MAVY Zadání seminární práce 1. Výběr tématu předmětu výzkumu. Definování problému co konkrétně budeme zkoumat 3. Cíle výzkumu co bude objasněno,

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více