REFORMA ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY Odbor reformy regulace a ústřední státní správy Úřadu vlády ČR ANALÝZA ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFORMA ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY Odbor reformy regulace a ústřední státní správy Úřadu vlády ČR ANALÝZA ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ"

Transkript

1 Úřad vlády ČR Č.j.: 09036/06 - ORR III. REFORMA ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY ANALÝZA ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ V Praze dne 27. února 2006 OBSAH

2 2 1 Úvod Analýza výstupů jednotlivých úřadů Ministerstvo financí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo kultury Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo dopravy Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo informatiky Český statistický úřad Český úřad zeměměřický a katastrální Český báňský úřad Úřad průmyslového vlastnictví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Státní úřad pro jadernou bezpečnost Komise pro cenné papíry 1) Národní bezpečnostní úřad Energetický regulační úřad Český telekomunikační úřad Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Analýza souhrnných údajů Právní předpisy a informační povinnosti a původ informačních povinností Právní předpisy a působnosti úřadů Právní předpisy a nejvyšší administrativní zátěž Úskalí hodnocení administrativní zátěže Závěr a doporučení...36 Příloha 1 Přehled o splnění úkolu daného vládou...38 Příloha 2 Analyzované právní předpisy Příloha 3 Celková administrativní zátěž Příloha 4, předpisy a informační povinnosti...42 Příloha 5 Přehled informačních povinností podle původu...43 Příloha 6 podle původu...44

3 3 1 Úvod Analýza administrativní zátěže podnikatelů byla zpracována v odboru reformy regulace a ústřední státní správy Úřadu vlády ČR na základě podkladů zaslaných ministerstvy, ostatními ústředními orgány státní správy a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání ( dále jen úřady ). Její vypracování bylo uloženo usnesením vlády ze dne 13. dubna 2005 č. 421, o snižování administrativní zátěže podnikatelů. Pro vznik tohoto materiálu bylo rozhodující schválení Akčního plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů a Metodiky určování velikosti a původu administrativní zátěže podnikatelů. Vláda tím potvrdila, že zlepšování podnikatelského prostředí je její prioritou a odstartovala tím proces hodnocení administrativní zátěže podnikatelů v České republice, jehož cílem je zlepšit kvalitu právních předpisů z hlediska ukládání informačních povinností podnikatelům a stanovit mantinely pro další zvyšování administrativní zátěže. Analýza administrativní zátěže podnikatelů je souhrnný materiál, který vychází ze zmapování informačních povinností, vyplývajících z právních předpisů a stanovení nákladů, které podnikatelé vynakládají na jejich splnění. V současné době musí podnikatelé čelit řadě informačních požadavků a povinností, které jsou jim uloženy právními předpisy. Dostát těmto povinnostem je stojí nemalé finanční prostředky, které by však mohli využít efektivněji, především na rozvoj podnikání. Provedená analýza administrativní zátěže podnikatelů tvoří začátek procesu, který svými důsledky zcela jednoznačně vede ke zlepšení podmínek pro podnikání. Pojmem administrativní zátěž označujeme náklady, které podnikatelé musí vynakládat na splnění informačních povinností, které na ně uvaluje stát prostřednictvím právních předpisů, včetně informačních povinností ve vztahu k třetím stranám. Skutečnost, zda podnikatelům vzniká informační povinnost na základě dobrovolného aktu, nehraje při posuzování administrativní zátěže roli. Pro výpočet administrativní zátěže se používá Standardní nákladový model. Standardní nákladový model byl vytvořen nizozemským ministerstvem financí pro kvantifikaci administrativní zátěže způsobené konkrétním právním předpisem nebo souborem právních předpisů v gesci daného resortu v daném časovém období. Materiál Analýza administrativní zátěže je v podstatě zaměřen na dvě oblasti, a to na analyzování změřené administrativní zátěže podle jednotlivých úřadů, na základě jimi zpracovaných tabulek a výsledných zpráv a analyzování výstupů měření souhrnně za úřady, založené na porovnání získaných celkových údajů.

4 4 2 Analýza výstupů jednotlivých úřadů V průběhu roku 2005 provedly úřady za pomoci Standardního nákladového modelu výpočet administrativní zátěže plynoucí z právních předpisů platných v době měření. Každý z úřadů analyzoval právní předpisy ve své působnosti. Byl-li v gesci úřadu právní předpis jehož informační povinnosti se vztahovaly i k dalším úřadům, administrativní zátěž příslušných informačních povinností měřily všechny dotčené úřady. Úřady z právních předpisů vybraly ty zákony, nařízení vlády a vyhlášky, které ukládají informační povinnosti podnikatelům (ve smyslu 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou informačních povinností vztahujících se na státní podniky, které nebyly do měření zahrnuty. Jednotlivým informačním povinnostem (IP) úřady stanovily jejich původ, tzn. zda povinnosti byly přeneseny z předpisů ES/EU (kategorie A a B) nebo jejich stanovení bylo plně v pravomoci příslušných orgánů ČR (kategorie C). V procesu hodnocení administrativní zátěže jde o krok, který určitým způsobem předurčuje možnosti nastavení mantinelů administrativní zátěži, případně možnosti jejího snížení, a který je důležitý pro vytvoření přehledu o nákladovosti informačních povinností transponovaných z předpisů ES/EU. Úřady dále určily administrativní zátěž jednotlivých informačních povinností, především na základě šetření mezi podnikateli a vypočítaly celkovou administrativní zátěž jednotlivých právních předpisů. Součástí měření administrativní zátěže bylo i vypracování zpráv, ve kterých úřady uvedly především informace o zdrojích dat, o problémech a jejich řešení a popisy postupů tvorby odhadů. Výsledky svého měření a zprávy zaslaly úřady na Úřad vlády ČR jako podklad pro zpracovaní souhrnné Analýzy administrativní zátěže podnikatelů. Některé úřady provedly analýzu svých právních předpisů ve vztahu k informačním povinnostem týkajících se podnikatelů a zjistily, že právní předpisy v rámci jejich působnosti nestanovují podnikatelům žádné informační povinnosti. Jde o Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany, Správu státních hmotných rezerv a Úřad vlády ČR. Přehled údajů zaslaných jednotlivými úřady a jejich zanalyzování, v rozdělení podle jednotlivých resortů, je uvedeno dále. 2.1 Ministerstvo financí Ministerstvo financí analyzovalo třináct právních předpisů, z toho dvanáct zákonů a jednu vyhlášku, které obsahovaly informační povinnosti, jejichž plnění způsobuje podnikatelům administrativní zátěž.

5 5 Tyto právní předpisy obsahují celkem 52 informačních povinností, které způsobují podnikatelům administrativní zátěž ve výši přes 7 mld. Kč (viz tabulka 1 - MF). Převažujícím způsobem se na této administrativní zátěži podílejí informační povinnosti stanovené zákony, a to především zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jehož informační povinnosti způsobují administrativní zátěž ve výši tis. Kč (80 %). Ministerstvo do měření administrativní zátěže nezahrnulo všechny právní předpisy, resp. informační povinnosti, které se významně podílejí na administrativní zátěži podnikatelů, např. vystavování daňového dokladu, označování zboží cenami atd., tzn. že administrativní zátěž vyplývající z právních předpisů v gesci Ministerstva financí je rozhodně vyšší než uvádějí zaslané podklady. Tabulka 1 - MF Právní předpisy Počet Informační právních povinnosti předpisů Počet Podíl v % Výše v tis. Kč Podíl v % Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti jsou zařazeny do všech tří kategorií. Nejvyšší administrativní zátěž způsobují informační povinnosti zařazené do kategorie C (viz tabulka 2 - MF), tzn. informační povinnosti, jejichž stanovení bylo plně v pravomoci příslušných orgánů ČR. Tabulka 2 - MF Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy měřilo administrativní zátěž u tří právních předpisů ve své gesci, které obsahovaly informační povinnosti, jejichž plnění způsobuje podnikatelům administrativní zátěž, a to jednoho zákona a dvou vyhlášek. byla zjišťována i u informačních povinností plynoucích z prováděcího předpisu k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoli gestorem tohoto předpisu je Český statistický úřad, určitá statistická zjišťování jsou prováděna přímo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo nezahrnulo do měření administrativní zátěže všechny informační povinnosti,

6 6 které vyžaduje a které se podílejí na administrativní zátěži podnikatelů, tzn. že výše administrativní zátěže je vyšší než 362 tis. Kč, jak je uvedeno v zaslaných podkladech. Celkovou administrativní zátěž ve výši přes 24 mil. Kč způsobuje 8 informačních povinností (viz tabulka 1 - MŠMT). Převažujícím způsobem (76 %) se na této administrativní zátěži podílejí informační povinnosti stanovené zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo do měření administrativní zátěže nezahrnulo všechny právní předpisy (informační povinnosti), které se podílejí na administrativní zátěži podnikatelů, např. vyhlášku č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů nebo zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, tzn. že administrativní zátěž, vyplývající z právních předpisů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je vyšší než uvádějí zaslané podklady. Tabulka 1 - MŠMT Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Počet Podíl v % Výše v tis. Kč Podíl v % Zákony Prováděcí předpisy Celkem Všechny informační povinnosti stanovené těmito právními předpisy jsou zahrnuty do kategorie C (viz tabulka 2 - MŠMT), což znamená, že žádná z těchto informačních povinností nebyla přenesena z předpisu ES/EU. Tabulka 2 - MŠMT Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Ministerstvo kultury Ministerstvo kultury měřilo administrativní zátěž u čtyř právních předpisů ve své gesci, které obsahovaly informační povinnosti, jejichž plnění způsobuje podnikatelům administrativní zátěž. byla zjišťována i u informačních povinností plynoucích z prováděcího předpisu k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění

7 7 pozdějších předpisů. Ačkoli gestorem tohoto předpisu je Český statistický úřad, určitá statistická zjišťování jsou prováděna přímo Ministerstvem kultury. těchto informačních povinností činí 111 tis. Kč. ve výši přes 10 mil. Kč způsobuje celkem třináct informačních povinností (viz tabulka 1 - MK) a nejvíce se na ní podílí (43 %) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo do měření administrativní zátěže nezahrnulo všechny právní předpisy (informační povinnosti), které se podílejí na administrativní zátěži podnikatelů, např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že administrativní zátěž, vyplývající z právních předpisů v gesci Ministerstva kultury, je vyšší než uvádějí zaslané podklady. Tabulka 1 - MK Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Počet Podíl v % Výše v tis. Kč Podíl v % Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti jsou zařazeny do kategorií B a C (viz tabulka 2 - MK). Vyšší administrativní zátěž však způsobují informační povinnosti zařazené do kategorie C, tzn. informační povinnosti, jejichž stanovení bylo plně v pravomoci příslušných orgánů ČR. Tabulka 2 - MK Původ IP Informační povinnosti Počet Podíl v % Výše v Kč Podíl v % A B C Celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí V působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí způsobuje administrativní zátěž podnikatelům šestnáct právních předpisů, a to devět zákonů a sedm prováděcích předpisů (dvě nařízení vlády a pět vyhlášek). byla zjišťována i u informačních povinností plynoucích z prováděcího předpisu k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoli gestorem tohoto předpisu je Český statistický úřad, určitá

8 8 statistická zjišťování jsou prováděna přímo Ministerstvem práce a sociálních věcí. těchto informačních povinností činí 10 mil. Kč. Celkovou administrativní zátěž ve výši přes 20 mld. Kč způsobuje 108 informačních povinností (viz tabulka 1 - MPSV). Na administrativní zátěži se v převážné míře podílejí čtyři právní předpisy (99 %), a to zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč (38 %), zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč (23 %), zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč (14 %) a vyhláška č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč (24 %). Tabulka 1 - MPSV Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Počet Podíl v % Výše v tis. Kč Podíl v % Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti jsou zařazeny do kategorií B a C (viz tabulka 2 - MPSV). však způsobují především informační povinnosti zařazené do kategorie C, tzn. informační povinnosti, jejichž stanovení bylo plně v pravomoci příslušných orgánů ČR. Tabulka 2 - MPSV Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Ministerstvo zdravotnictví V působnosti Ministerstva zdravotnictví způsobuje administrativní zátěž podnikatelům šestnáct právních předpisů, a to čtrnáct zákonů a dva prováděcí předpisy. byla zjišťována i u informačních povinností plynoucích z prováděcího předpisu k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoli gestorem tohoto předpisu je Český statistický úřad, určitá statistická zjišťování jsou prováděna přímo Ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo nezahrnulo do měření administrativní zátěže všechny informační povinnosti, které vyžaduje a

9 9 které se podílejí na administrativní zátěži podnikatelů, tzn. že výše administrativní zátěže je vyšší než tis. Kč. Celkovou administrativní zátěž ve výši přes 17 mld. Kč způsobuje 146 informačních povinností (viz tabulka 1 - MZ). Na administrativní zátěži se v převážné míře (99 %) podílejí tři zákony, a to zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč (47 %), zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč (27 %) a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč (25 %). Tabulka 1 - MZ Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Počet Podíl v % Výše v tis. Kč Podíl v % Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti jsou zařazeny do všech tří kategorií (viz tabulka 2 - MZ). Více informačních povinností je transponováno z předpisů ES/EU (64 %), ale vyšší administrativní zátěž (84 %) připadá na informační povinnosti zařazené do kategorie C, tzn. informační povinnosti, jejichž stanovení bylo plně v pravomoci příslušných orgánů ČR. Tabulka 2 - MZ Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Ministerstvo spravedlnosti V působnosti Ministerstva spravedlnosti způsobuje administrativní zátěž podnikatelům šest právních předpisů, a to pět zákonů a jedna vyhláška. Tyto právní předpisy obsahují celkem 21 informačních povinností, které způsobují podnikatelům administrativní zátěž ve výši přes 2 mld. Kč (viz tabulka 1- MS). Převažujícím způsobem se na této administrativní zátěži podílejí informační povinnosti stanovené zákony, a to především zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jehož informační povinnosti způsobují administrativní zátěž ve výši tis. Kč (65 %).

10 10 Tabulka 1 - MS Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Počet Podíl v % Výše v tis. Kč Podíl v % Zákony Prováděcí předpisy Celkem Všechny informační povinnosti stanovené těmito právními předpisy jsou zahrnuty do kategorie C (viz tabulka 2 - MS), což znamená, že žádná z těchto informačních povinností nebyla přenesena z předpisu ES/EU. Tabulka 2 - MS Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnitra měřilo administrativní zátěž u čtyřech právních předpisů, které obsahovaly informační povinnosti, jejichž plnění způsobuje podnikatelům administrativní zátěž. Jde o čtyři zákony, které obsahují celkem 53 informačních povinností, které způsobují podnikatelům administrativní zátěž ve výši přes 400 mil. Kč (viz tabulka 1 - MV). Převažujícím způsobem (54 %) se na této administrativní zátěži podílejí informační povinnosti stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč. Ministerstvo do měření administrativní zátěže nezahrnulo všechny právní předpisy, které se významně podílejí na administrativní zátěži podnikatelů, např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů nebo vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), tzn. že administrativní zátěž vyplývající z právních předpisů v gesci Ministerstva vnitra je vyšší než uvádějí zaslané podklady. Tabulka 1 - MV Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Počet Podíl v % Výše v tis. Kč Podíl v % Zákony

11 11 Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti jsou zařazeny do kategorií B a C (viz tabulka 2 - MV). Vyšší administrativní zátěž způsobují informační povinnosti zařazené do kategorie C, tzn. informační povinnosti, jejichž stanovení bylo plně v pravomoci příslušných orgánů ČR. Tabulka 2 - MV Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Ministerstvo průmyslu a obchodu V působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu způsobuje administrativní zátěž podnikatelům dvacet tři právních předpisů, z toho čtrnáct zákonů a devět prováděcích předpisů (pět nařízení vlády a čtyři vyhlášky). Ministerstvo měřilo administrativní zátěž i u informačních povinností plynoucích z prováděcího předpisu k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoli gestorem tohoto předpisu je Český statistický úřad, určitá statistická zjišťování jsou prováděna přímo Ministerstvem průmyslu a obchodu. těchto informačních povinností činí 865 tis. Kč. Při analýze zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, který je v gesci ministerstva, bylo zjištěno, že všechny informační povinnosti zde stanovené, jsou požadovány Českým báňským úřadem. těchto informačních povinností byla proto měřena Českým báňským úřadem a zahrnuta do administrativní zátěže způsobované předpisy v gesci Českého báňského úřadu, a to ve výši tis. Kč. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jehož gestorem je rovněž Ministerstvo průmyslu a obchodu, obsahuje některé informační povinnosti požadované Energetickým regulačním úřadem. Každý z úřadů proto měřil administrativní zátěž, způsobovanou jím stanovenými informačními povinnostmi, sám. V příslušném rozdělení to bylo i zahrnuto do této analýzy. Informační povinnosti za ministerstvo způsobují administrativní zátěž ve výši tis. Kč a za úřad ve výši tis. Kč. Celkovou administrativní zátěž ve výši přes 6 mld. Kč způsobuje 108 informačních povinností (viz tabulka 1 - MPO). Na administrativní zátěži se nejvíce podílejí zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč (25 %), zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

12 12 výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč (22 %) a vyhláška č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly, s výší tis. Kč (18 %). Tabulka 1 - MPO Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti jsou zařazeny do všech tří kategorií (viz tabulka 2 - MPO). Nejvíce informačních povinností spadá do kategorie C, ale vyšší administrativní zátěž připadá na informační povinnosti zahrnuté do kategorie A, tzn. na informační povinnosti, jejichž obsah i forma byly přeneseny z předpisů ES/EU. Tabulka 2 - MPO Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj měřilo administrativní zátěž pouze u jednoho právního předpisu, a to zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (viz tabulka 1 - MMR), s tím že tento zákon je v gesci dvou úřadů, a to Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zde uváděná a započtená výše administrativní zátěže představuje tedy pouze část odpovídající gesci ministerstva. Celková administrativní zátěž zákona je uvedena v kapitole 3. Ministerstvo do měření administrativní zátěže nezahrnulo všechny právní předpisy, které se významně podílejí na administrativní zátěži podnikatelů, např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo vyhlášku č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, tzn. že administrativní zátěž, vyplývající z právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, je vyšší než uvádějí zaslané podklady.

13 13 Tabulka 1 - MMR Právní předpisy Počet Informační právních povinnosti předpisů Zákony Prováděcí předpisy Celkem je způsobována informační povinností, jejíž stanovení bylo plně v pravomoci příslušných orgánů ČR (viz tabulka 2 - MMR). Tabulka 2 - MMR Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Ministerstvo zemědělství V působnosti Ministerstva zemědělství způsobuje administrativní zátěž podnikatelům čtyřicet osm právních předpisů, a to dvacet zákonů a dvacet osm prováděcích předpisů, s tím že zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je v gesci dvou úřadů, a to Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Zde uváděná a započtená výše administrativní zátěže představuje tedy pouze část, odpovídající gesci Ministerstva zemědělství. Celková administrativní zátěž vodního zákona je uvedena v kapitole 3. Ministerstvo měřilo administrativní zátěž i u informačních povinností plynoucích z prováděcího předpisu k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, protože ačkoli gestorem tohoto předpisu je Český statistický úřad, určitá statistická zjišťování jsou prováděna přímo Ministerstvem zemědělství. těchto informačních povinností činí 550 tis. Kč. Výše uvedené právní předpisy obsahují celkem 495 informačních povinností, které způsobují podnikatelům administrativní zátěž ve výši přes 18 mld. Kč (viz tabulka 1 - MZe). Převažujícím způsobem se na této administrativní zátěži podílejí informační povinnosti stanovené zákony, a to především zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč (69 %), zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč (11

14 14 %) a zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč (7 %). Tabulka 1 - MZe Právní předpisy Počet právních předpisů Informační povinnosti Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti jsou zařazeny do všech tří kategorií. je však ve velké míře způsobována informačními povinnostmi transponovanými z předpisů ES/EU (viz tabulka 2 - MZe). Tabulka 2 - MZe Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Jak uvádí Ministerstvo zemědělství, ve své souhrnné zprávě k měření administrativní zátěže, nemalé náklady vznikají podnikatelům v souvislosti s povinností označovat produkty, ale tato povinnost má přímou spojitost s bezpečností potravin a ochranou spotřebitelů Ministerstvo dopravy V působnosti Ministerstva dopravy způsobuje administrativní zátěž podnikatelům devět právních předpisů, a to sedm zákonů a dvě vyhlášky. Ministerstvo měřilo administrativní zátěž i u informačních povinností plynoucích z prováděcího předpisu k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoli gestorem tohoto předpisu je Český statistický úřad, určitá statistická zjišťování jsou prováděna přímo Ministerstvem dopravy. těchto informačních povinností činí tis. Kč. Výše uvedené právní předpisy obsahují celkem 82 informačních povinností, které způsobují podnikatelům administrativní zátěž ve výši přes 4 mld. Kč (viz tabulka 1 - MD). Převažujícím způsobem se na této administrativní zátěži podílejí informační povinnosti stanovené zákony, a to především zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jehož informační povinnosti způsobují podnikatelům administrativní zátěž ve výši tis. Kč (74 %).

15 15 Tabulka 1 - MD Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Počet Podíl v % Výše v tis. Kč Podíl v % Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti jsou zařazeny do všech tří kategorií, kdy však nejvyšší administrativní zátěž způsobují informační povinnosti zařazené do kategorie B (viz tabulka 2 - MD), tzn. informační povinnosti, jejichž obsah byl přenesen z předpisů ES/EU. Tabulka 2 - MD Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Ministerstvo životního prostředí V působnosti Ministerstva životního prostředí způsobuje administrativní zátěž podnikatelům dvanáct právních předpisů, a to deset zákonů a dvě vyhlášky, s tím že zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je v gesci dvou úřadů, a to Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Zde uváděná a započtená výše administrativní zátěže představuje tedy pouze část, odpovídající gesci Ministerstva životního prostředí. Celková administrativní zátěž vodního zákona je uvedena v kapitole 3. Ministerstvo měřilo administrativní zátěž i u informačních povinností plynoucích z prováděcího předpisu k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoli gestorem tohoto předpisu je Český statistický úřad, určitá statistická zjišťování jsou prováděna přímo Ministerstvem životního prostředí. těchto informačních povinností činí 337 tis. Kč. Výše uvedené právní předpisy obsahují celkem 89 informačních povinností, které způsobují podnikatelům administrativní zátěž ve výši přes 6 mld. Kč (viz tabulka 1 - MŽP). Převažujícím způsobem se na této administrativní zátěži podílejí informační povinnosti

16 16 stanovené zákony, a to především zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč (61 %) a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s výší tis. Kč (37 %), do které je zahrnuta i administrativní zátěž způsobovaná vyhláškou č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ve znění pozdějšího předpisu. Tabulka 1 - MŽP Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Počet Podíl v % Výše v tis. Kč Podíl v % Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti jsou zařazeny do kategorií B a C (viz tabulka 2 - MŽP), kdy téměř veškerá administrativní zátěž je způsobovaná informačními povinnostmi zahrnutými do kategorie C, tzn. informačními povinnostmi, jejichž stanovení bylo plně v pravomoci příslušných orgánů ČR. Tabulka 2 - MŽP Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Ministerstvo informatiky V působnosti Ministerstva informatiky způsobuje administrativní zátěž podnikatelům zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo měřilo administrativní zátěž i u informačních povinností plynoucích z prováděcího předpisu k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoli gestorem tohoto předpisu je Český statistický úřad, určitá statistická zjišťování jsou prováděna přímo Ministerstvem informatiky. Tyto dva právní předpisy ukládají celkem 17 informačních povinností, kdy převažující část informačních povinností a jejich administrativní zátěž vyplývá ze zákona o elektronickém podpisu (viz tabulka 1 - MI).

17 17 Tabulka 1 - MI Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Počet Podíl v % Výše v tis. Kč Podíl v % Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti stanovené výše uvedenými právními předpisy jsou zařazeny do kategorií A a B (viz tabulka 2 - MI), což znamená, že všechny informační povinnosti jsou přeneseny z předpisů ES/EU. Tabulka 2 - MI Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Český statistický úřad V působnosti Českého statistického úřadu způsobuje administrativní zátěž podnikatelům pouze jeden právní předpis, a to prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanovuje program statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok. Tímto právním předpisem jsou stanovena i statistická zjišťování, která provádějí další úřady, a proto celková administrativní zátěž plynoucí z tohoto předpisu je uvedena v kapitole 3 a výše administrativní zátěže odpovídající příslušným informačním povinnostem je vždy zahrnuta pod administrativní zátěž daného úřadu. Tento právní předpis za úřad ukládá podnikatelům 115 informačních povinností, které způsobují podnikatelům administrativní zátěž ve výši tis. Kč (viz tabulka 1 - ČSÚ). Tabulka 1 - ČSÚ Právní předpisy Počet právních předpisů Informační povinnosti

18 18 Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti jsou zařazeny do všech tří kategorií, kdy podstatná část informačních povinností je v kategoriích A a B (viz tabulka 2 - ČSÚ), což znamená, že tyto informační povinnosti byly přeneseny z předpisů ES/EU. Tabulka 2 - ČSÚ Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Český úřad zeměměřický a katastrální V působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního způsobují administrativní zátěž podnikatelům celkem tři právní předpisy, jde o zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a dvě vyhlášky. Do měření administrativní zátěže však nebyly úřadem zahrnuty informační povinnosti, u kterých se v současné době neeviduje, zda se týkají podnikatelů nebo jiných subjektů, např. katastr nemovitostí nerozlišuje mezi tím, zda fyzická osoba vlastní nemovitost v souvislosti s podnikáním či nikoli, tzn. že administrativní zátěž vyplývající z právních předpisů v gesci úřadu je vyšší než uvádějí zaslané podklady. Tyto tři právní předpisy obsahují celkem 4 informační povinnosti, kdy převažující část informačních povinností a jejich administrativní zátěž vyplývá z prováděcích předpisů (viz tabulka 1 - ČÚZK), a to především z vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, ve výši tis. Kč (44 %). Tabulka 1 - ČÚZK Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Zákony Prováděcí předpisy Celkem

19 19 Všechny informační povinnosti stanovené těmito právními předpisy jsou zahrnuty do kategorie C (viz tabulka 2 - ČÚZK), což znamená, že žádná z těchto informačních povinností nebyla přenesena z předpisu ES/EU. Tabulka 2 - ČÚZK Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Český báňský úřad V působnosti Českého báňského úřadu způsobuje administrativní zátěž podnikatelům třicet šest vyhlášek. Úřad měřil administrativní zátěž i u informačních povinností plynoucích ze zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, protože ačkoli gestorem tohoto předpisu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, informační povinnosti jsou požadovány Českým báňským úřadem. zjištěná úřadem činí tis. Kč. Úřad rovněž měřil administrativní zátěž u informačních povinností plynoucích ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to těch které jsou v jeho působnosti. Ostatní informační povinnosti vyplývající z tohoto zákona se vztahují k Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu životního prostředí. zjištěná Českým báňským úřadem je tis. Kč. Celková administrativní zátěž způsobovaná tímto zákonem je uvedená v podkapitole 3.3. Výše uvedené právní předpisy obsahují celkem 385 informačních povinností, které způsobují podnikatelům administrativní zátěž ve výši tis. Kč (viz tabulka 1 - ČBÚ). Převažujícím způsobem tuto administrativní zátěž způsobují informační povinnosti stanovené prováděcími předpisy, a to především vyhláškou č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, ve výši tis. Kč (27 %). Tabulka 1 - ČBÚ

20 20 Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Počet Podíl v % Výše v tis. Kč Podíl v % Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti jsou zařazeny do kategorií B a C (viz tabulka 2 - ČBÚ). I když více informačních povinností je uvedeno v kategorii B, vyšší administrativní zátěž připadá na informační povinnosti zahrnuté do kategorie C, tzn. na informační povinnosti, jejichž stanovení bylo plně v pravomoci příslušných orgánů ČR. Tabulka 2 - ČBÚ Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Jak uvádí Český báňský úřad ve své zprávě k měření administrativní zátěže, nemalé náklady vznikají podnikatelům v souvislosti s informačními povinnostmi vztahujícími se k ochraně a hospodárnému využívání nerostného bohatství, k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k bezpečnosti provozu, a zvláště v současné době, k výrobě výbušnin a výbušných předmětů včetně nakládání s nimi. Ve zprávě úřad dále poznamenává, že v průběhu roku 2005 byl zrušen jeden prováděcí předpis (není zahrnut do výše uvedeného přehledu), který způsoboval podnikatelům administrativní zátěž ve výši 406 tis. Kč Úřad průmyslového vlastnictví V působnosti Úřadu průmyslového vlastnictví způsobuje administrativní zátěž podnikatelům jedenáct právních předpisů, z toho devět zákonů a dvě vyhlášky. Tyto právní předpisy obsahují celkem 130 informačních povinností, které způsobují podnikatelům administrativní zátěž ve výši tis. Kč (viz tabulka 1 - ÚPV). Ze zákonů sice vyplývá podstatně více informačních povinností než z prováděcích předpisů, ale rozdíl ve výši administrativní zátěže už tak výrazný není. Nejvyšší administrativní zátěž způsobuje zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějšího předpisu, ve výši tis. Kč (30 %). Tabulka 1 - ÚPV

21 21 Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Počet Podíl v % Výše v tis. Kč Podíl v % Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti v působnosti úřadu jsou zařazeny do všech tří kategorií (viz tabulka 2 - ÚPV). Podstatnou část administrativní zátěže způsobují informační povinnosti v kategorii B, tzn. informační povinnosti, jejichž obsah byl přenesen z předpisů ES/EU. Tabulka 2 - ÚPV Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže měřil administrativní zátěž u čtyřech právních předpisů, a to zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a jedné vyhlášce. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je však v gesci dvou úřadů (Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), a proto zde uvedená a započtená výše administrativní zátěže představuje pouze část, odpovídající gesci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (celková administrativní zátěž je uvedena v kapitole 3). Ačkoli větší počet informačních povinností vyplývá z výše uvedených tří zákonů, administrativní zátěž způsobená jednou informační povinností danou vyhláškou č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, ve znění pozdějších předpisů, je téměř ve stejné výši (viz tabulka 1 - ÚOHS). Tabulka 1 - ÚOHS Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Zákony Prováděcí předpisy Celkem

22 22 Informační povinnosti stanovené výše uvedenými právními předpisy jsou zařazeny do kategorií B a C (viz tabulka 2 - ÚOHS). Nejvíce informačních povinností spadá do kategorie B, ale vyšší administrativní zátěž připadá na informační povinnosti zahrnuté do kategorie C, tzn. na informační povinnosti, jejichž stanovení bylo plně v pravomoci příslušných orgánů ČR. Tabulka 2 - ÚOHS Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Státní úřad pro jadernou bezpečnost V působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost způsobuje administrativní zátěž podnikatelům celkem patnáct právních předpisů, z toho čtyři zákony a jedenáct vyhlášek. Tyto právní předpisy obsahují celkem 165 informačních povinností, které způsobují podnikatelům administrativní zátěž ve výši přes 100 mil. Kč (viz tabulka 1- SÚJB). Podíl zákonů a prováděcích předpisů na informačních povinnostech i administrativní zátěži je téměř vyrovnaný. V rámci právních předpisů způsobuje nejvyšší administrativní zátěž zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši tis. Kč (49 %). Tabulka 1 - SÚJB Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti stanovené právními předpisy tohoto resortu jsou všechny zařazeny do kategorie C (viz tabulka 2 - SÚJB), což znamená, že stanovení jejich obsahu a formy bylo plně v pravomoci příslušných orgánů ČR.

23 23 Tabulka 2 - SÚJB Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Komise pro cenné papíry 1) V působnosti Komise pro cenné papíry způsobuje administrativní zátěž podnikatelům celkem čtrnáct právních předpisů, a to zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějšího předpisu, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dvanáct prováděcích předpisů. Uvedené právní předpisy obsahují celkem 61 informačních povinností, které způsobují podnikatelům administrativní zátěž ve výši přes 123 mil. Kč (viz tabulka 1 - KCP). Podstatnou část administrativní zátěže způsobují podnikatelům informační povinnosti stanovené prováděcími právními předpisy, a to především vyhláškou č. 258/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, jejíž informační povinnosti způsobují administrativní zátěž ve výši tis. Kč (34 %). Při analýze právních předpisů v gesci Komise pro cenné papíry bylo v několika případech zjištěno, že stejné informační povinnosti jsou stanoveny jak zákonem, tak i prováděcím předpisem. V těchto případech byly informační povinnosti, včetně administrativní zátěže, rozděleny rovným dílem mezi příslušné právní předpisy. Tabulka 1 - KCP Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Počet Podíl v % Výše v tis. Kč Podíl v % Zákony 2 3, Prováděcí předpisy 12 57, Celkem 14 61, Všechny informační povinnosti jsou zařazeny do kategorie B (viz tabulka 2 - KCP), tzn. že administrativní zátěž je způsobovaná výhradně informačními povinnostmi přenesenými z předpisů ES/EU. Tabulka 2 - KCP

24 24 Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem ) Od 1. dubna 2006 převzala Česká národní banka agendu Komise pro cenné papíry Národní bezpečnostní úřad Národní bezpečnostní úřad zjišťoval administrativní zátěž informačních povinností plynoucích pouze z jednoho právního předpisu, a to zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, který byl vyhlášen 18. října Tento zákon nahrazuje dosud platný zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcí předpisy k tomuto novému zákonu jsou nyní v legislativním procesu, a proto nebyly úřadem zahrnuty do analýzy. Výše uvedený zákon obsahuje osm informačních povinností, které způsobují podnikatelům administrativní zátěž ve výši tis. Kč (viz tabulka 1 - NBÚ). Tabulka 1 - NBÚ Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti jsou všechny zahrnuty do kategorie B (viz tabulka 2 - NBÚ), což znamená, že obsahy všech těchto povinností byly přeneseny z předpisů ES/EU. Tabulka 2 - NBÚ Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Energetický regulační úřad

25 25 podnikatelům způsobuje šest vyhlášek v působnosti Energetického regulačního úřadu. Úřad měřil administrativní zátěž i u některých informačních povinností plynoucích ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ačkoli gestorem tohoto předpisu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, část informačních povinností je požadována Energetickým regulačním úřadem. Těchto sedm právních předpisů ukládá celkem 68 informačních povinností, které způsobují podnikatelům administrativní zátěž ve výši přes 88 mil. Kč. Vyšší administrativní zátěž vyplývá z prováděcích předpisů (viz tabulka 1 - ERÚ). Při analýze právních předpisů v gesci úřadu bylo zjištěno, že některé informační povinnosti stanovené energetickým zákonem jsou uvedeny i v jeho prováděcím předpise, v tomto případě byly informační povinnosti, včetně administrativní zátěže, rozděleny rovným dílem mezi tyto dva právní předpisy. Tabulka 1 - ERÚ Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Zákony 1 17, Prováděcí předpisy 6 50, Celkem Informační povinnosti stanovené právními předpisy v působnosti tohoto resortu jsou všechny zařazeny do kategorie C (viz tabulka 2 - ERÚ), což znamená, že stanovení jejich obsahu a formy bylo plně v pravomoci příslušných orgánů ČR. Tabulka 2 - ERÚ Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Jak uvádí úřad ve své zprávě, již v roce 2004 se oproti roku 2003 snížil rozsah požadovaných údajů, a to zjednodušením výkaznictví a upřednostňováním předkládání dat v elektronické podobě před písemnou formou. Během roku 2004 proběhla jednání mezi Energetickým regulačním úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu o vzájemném předávání některých údajů obdržených od držitelů licencí. Tímto opatřením došlo již u výkaznictví za rok 2004 ke snížení administrativní zátěže podnikatelů o přibližně 400 tis. Kč.

26 Český telekomunikační úřad podnikatelů v působnosti Českého telekomunikačního úřadu způsobuje zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Úřad měřil administrativní zátěž i u informačních povinností plynoucích z prováděcího předpisu k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoli gestorem tohoto předpisu je Český statistický úřad, určitá statistická zjišťování jsou prováděna přímo Českým telekomunikačním úřadem. Tyto dva právní předpisy ukládají celkem 22 informačních povinností. Větší počet informačních povinností vyplývá ze zákona o elektronických komunikacích, ale vyšší administrativní zátěž způsobují podnikatelům informační povinnosti stanovené prováděcím předpisem (viz tabulka 1 - ČTÚ). Tabulka 1 - ČTÚ Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Zákony Prováděcí předpisy Celkem Informační povinnosti těchto dvou právních předpisů jsou zahrnuty do kategorie A (viz tabulka 2 - ČTÚ), což znamená, že veškerá administrativní zátěž je spojena s povinnostmi přenesenými z předpisů ES/EU. Tabulka 2 - ČTÚ Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem Rada pro rozhlasové a televizní vysílání V působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání způsobuje administrativní zátěž podnikatelům pouze jeden právní předpis, a to zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon obsahuje devět informačních povinností s celkovou administrativní zátěží ve výši tis. Kč (viz tabulka 1 - RRTV).

27 27 Tabulka 1 - RRTV Právní předpisy Počet právních Informační předpisů povinnosti Počet Podíl v % Výše v tis. Kč Podíl v % Zákony Prováděcí předpisy Celkem Všechny informační povinnosti tohoto právního předpisu jsou zahrnuty do kategorie C (viz tabulka 2 - RRTV), což znamená, že stanovení jejich obsahu a formy bylo plně v pravomoci příslušných orgánů ČR. Tabulka 2 - RRTV Původ IP Informační povinnosti A B C Celkem

28 28 3 Analýza souhrnných údajů Podklady pro analýzu administrativní zátěže podnikatelů zaslalo všech dvacet osm úřadů (viz příloha 1 Přehled o splnění úkolu daného vládou). způsobují právní předpisy v gesci dvaceti čtyřech úřadů, a to ve výši přes 86 mld. Kč. Úřady připravily podklady na základě měření administrativní zátěže způsobované informačními povinnostmi vyplývajícími z existujících právních předpisů v jejich gesci. Některé úřady nezahrnuly do svých šetření všechny informační povinnosti, které jsou stanoveny právními předpisy v jejich gesci (viz komentář uvedený u jednotlivých úřadů), a proto vypočtená administrativní zátěž je ve skutečnosti poněkud vyšší. Na zavádění procesu snižování administrativní zátěže to však zásadní vliv nemá. Celkem bylo úřady zhodnoceno 245 právních předpisů, z toho 120 zákonů a 125 prováděcích předpisů, které stanovují informační povinnosti způsobující administrativní zátěž podnikatelům (viz příloha 2 Analyzované právní předpisy). Tyto právní předpisy obsahují celkem 2168 informačních povinností ve vztahu k podnikatelům. Nejvyšší podíl na administrativní zátěži podnikatelů mají právní předpisy v gesci sedmi úřadů, a to Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstva zemědělství (MZe), Ministerstva zdravotnictví (MZ), Ministerstva financí (MF), Ministerstva životního prostředí (MŽP), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstva dopravy (MD). těchto předpisů činí přes 81 mld. Kč (viz příloha 3 Celková administrativní zátěž) a tvoří tak 94 % z celkové administrativní zátěže. Graf 1 Podíl úřadů na celkové administrativní zátěži MŽP 8% MPO 8% MD 5% Ostatní 6% MPSV 23% MF 8% MZ 20% MZe 22%

Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva

Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva Systemizace s účinností od 1. 1. 2016 Systemizace s účinností od 1. 7. 2015 Průměrný plat Průměrná třída Průměrný plat Průměrná třída Úřad vlády

Více

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL Tabulka č. 1 č.kapitoly Kapitola SR 2013 2013 bez EU a FM *) SR 2014 2015 2016 301 Kancelář prezidenta republiky 60 000 60 000 60 000

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 3 Ústřední státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Pojem ústřední správa Odvozen od rozsahu působnosti Opozitum pojmu územní V literatuře se objevuje

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008 Strana 2 V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY 306 Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba 1 356 1 431 1 433 1 434 100,07 1 105,75 312 Ministerstvo financí Územní finanční

Více

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa Organizace veřejné správy v ČR Státní správa Veřejná správa souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují veřejný (státní, obecní) zájem (cíl) soubor osob a institucí (orgánů a subjektů veřejné správy),

Více

Organizace veřejné správy II. Olga Pouperová

Organizace veřejné správy II. Olga Pouperová Organizace veřejné správy II Olga Pouperová Organizace VS přehled: Státní správa vykonávána přímo subjektem stát Státní správa vykonávána nepřímo Samospráva subjektem veřejnoprávní korporace odlišné od

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 26. října 2015 č. 869

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 26. října 2015 č. 869 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2015 č. 869 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. července do 30. září 2015 Vláda souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače

Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších usnesení

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ 253/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031 PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY O b s a h str. předseda vlády 1 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí 2 ministr dopravy 3 4 ministryně

Více

Přehled hlavních právních předpisů a jejich změn 1.1.2011-31.12 2011

Přehled hlavních právních předpisů a jejich změn 1.1.2011-31.12 2011 Přehled hlavních právních předpisů a jejich změn 1.1.2011-31.12 2011 č. právního předpisu zkrácený název právního předpisu č. základního předpisu 8/2011 změna vyhl. MV o kontaktních místech veřejné správy

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 48 Příloha č. 5 k zákonu č. 457/23 Sb. státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 144 Kancelář prezidenta republiky 144 22 1 Rozvoj

Více

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 ( Schválený na 13. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 23.2.2007 ) - únor 2007 - Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKONŮ UVEDENÝCH V PŘÍRUČCE VE ZNĚNÍ ZMĚN, DOPLŇKŮ A ÚPRAV K (podle programu ASPI)

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKONŮ UVEDENÝCH V PŘÍRUČCE VE ZNĚNÍ ZMĚN, DOPLŇKŮ A ÚPRAV K (podle programu ASPI) Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 PŘEHLED VYBRANÝCH

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 189 7 Kancelář prezidenta republiky 189 7 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VÝHLED LEGISLATIVNÍCH PRACÍ VLÁDY NA LÉTA 2012 AŽ Vzato na vědomí usnesením vlády ze dne 26. ledna 2011 č.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VÝHLED LEGISLATIVNÍCH PRACÍ VLÁDY NA LÉTA 2012 AŽ Vzato na vědomí usnesením vlády ze dne 26. ledna 2011 č. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VÝHLED LEGISLATIVNÍCH PRACÍ VLÁDY NA LÉTA 2012 AŽ 2014 Vzato na vědomí usnesením vlády ze dne 26. ledna 2011 č. 69 O b s a h Resortní členění - rok 2012 str. místopředseda vlády a

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

PLÁN PŘÍPRAVY VYHLÁŠEK ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY NA ROK 2017 S VYZNAČENÍM POVINNOSTI ZPRACOVÁNÍ RIA

PLÁN PŘÍPRAVY VYHLÁŠEK ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY NA ROK 2017 S VYZNAČENÍM POVINNOSTI ZPRACOVÁNÍ RIA Úřad vlády České republiky Odbor hodnocení dopadů regulace PLÁN PŘÍPRAVY VYHLÁŠEK ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY NA ROK 2017 S VYZNAČENÍM POVINNOSTI ZPRACOVÁNÍ 2 Obsah Ministerstvo dopravy... 3 Ministerstvo

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní 1 PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Usnesení

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

122 Příloha č. 5 k zákonu 490/2001Sb. v tis. Kč Z toho výdaje. Evidenční číslo

122 Příloha č. 5 k zákonu 490/2001Sb. v tis. Kč Z toho výdaje. Evidenční číslo Evidenční číslo Název programu 122 Příloha č. 5 k zákonu v tis. Kč Z toho výdaje Celkový součet registrovaných akcí* 301010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 117 870 45 700 301020 Obnova a dostavba

Více

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků 38 B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků Rada pro výzkum a vývoj podle zákona č. 13/22 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, zpracovává m.j. návrhy střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje a návrhy

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017

Systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017 Systemizace ch a ch míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017 1. Postup při přípravě systemizace V souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1056 PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1056 PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1056 PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY O b s a h str. 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí 1 4 ministr dopravy 5 ministr kultury 6 ministryně

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech

Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech Ing. Štěpánka Cvejnová sekce pro státní službu Ministerstvo vnitra ČR konference Moderní veřejná správa 15. září 2016 Cílová skupina analýzy Úřad vlády

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 270 Metodický pokyn ke sběru dat k systemizaci ministerstev, dalších ústředních správních úřadů a ostatních správních úřadů Pro účely

Více

Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č.

Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2016 Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1032 Obsah Přehled použitých zkratek Plán nelegislativních úkolů vlády

Více

Plán. legislativních prací vlády na rok 2013

Plán. legislativních prací vlády na rok 2013 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 6. února 2013 č. 84 Plán legislativních prací vlády na rok 2013 O b s a h Resortní členění str. předseda vlády 1 místopředsedkyně vlády a předsedkyně

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Přehled. námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2014

Přehled. námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2014 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 590 Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2014 Obsah Výhled na 1. pololetí 2014 strana Přehled

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb. Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/26 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 27 Ze dne 13.12.26 Částka 195/26 Účinnost od 1.1.27 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/26-622

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1056 PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY O b s a h str. 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí 1 4 ministr

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: IV. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy

Více

Legislativa Přehled legislativních novinek

Legislativa Přehled legislativních novinek Legislativa Přehled legislativních novinek 01.03. 2010 31.03.2010 Obsah: Přehled nových právních předpisů vyhlášených ve sbírce zákonů Upozornění na důležité legislativní změny > Nově přijaté předpisy

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA Příloha č. 25 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA [ 115 odst. 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. dubna 2015 o oborech státní služby Vláda nařizuje podle 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 1 Obory státní služby Obory státní služby jsou uvedeny

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015)

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015) Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce (stav ke dni 1. 12. 2015) 1) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění zákona č. 359/2003

Více

Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 26. ledna 2011 č. 69 VÝHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY NA ROK 2011 A DALŠÍ LÉTA

Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 26. ledna 2011 č. 69 VÝHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY NA ROK 2011 A DALŠÍ LÉTA Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 26. ledna 2011 č. 69 VÝHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY NA ROK 2011 A DALŠÍ LÉTA Přehled použitých zkratek MD MF MPO MPSV MSP MV MZ MZE MŽP NBÚ ÚPV ministr dopravy

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2016 č PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2016 č PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2016 č. 1121 PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY O b s a h str. 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí 1 ministryně pro místní rozvoj 2 ministr průmyslu

Více

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Předkládá: Pracovní tým

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování titulů

Výdaje státního rozpočtu na financování titulů státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 125 840 000 125 840 000 Kancelář prezidenta republiky 125 840 000 125 840 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 28. listopadu 2016 č. 1059

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 28. listopadu 2016 č. 1059 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2016 č. 1059 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. října do 31. října 2016 Vláda souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI. Zákon č.

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ

PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ PETR MACH: JAK VYROVNAT STÁTNÍ ROZPOČET BEZ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ 24.2.2010 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 miliardy Kč STÁTNÍ DLUH PRUDCE ROSTE 1200 1000

Více

Seznam zkratek... 11 Předmluva...15

Seznam zkratek... 11 Předmluva...15 Obsah Seznam zkratek... 11 Předmluva...15 HLAVA I: Úvod...17 HLAVA II: Geologické právo...21 1 Úvod do geologického práva...21 2 Vývoj geologického práva...21 3 Prameny geologického práva...24 A. Mezinárodní

Více

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze,

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2017 2018 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 13. prosince 2016 Úvod Národní akční program (NAP)

Více

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (v platném znění/ve znění ) Vedení radnice zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve

Více

Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 27. června 2016 č. 585

Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 27. června 2016 č. 585 Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2016 Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 27. června 2016 č. 585 Obsah Přehled použitých zkratek Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Plán hlavních úkolů vlády České republiky na 1.pololetí 1993

Plán hlavních úkolů vlády České republiky na 1.pololetí 1993 Příloha k usnesení vlády ČR ze dne 6. ledna 1993 č.1 Plán hlavních úkolů vlády České republiky na 1.pololetí 1993 Přehled legislativní úkolů období 1. leden - 31. leden 1993 1. MH - Návrh novely zákona

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více