Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, Praha 6, IČ: (dále jako AXIGON ) sestávají ze dvou částí. Část I. představuje smluvní ujednání mezi společností AXIGON a.s. a klientem o podmínkách poskytování služeb v oblasti prezentace Klienta na internetu a/nebo zvýhodněných nákupů (dále jako Služby ). Část II. představuje všeobecné obchodní podmínky pro jednotlivé Služby, např. ujednání o obstarání nákupu zboží a podmínkách užívání tankovacích karet. 1. Úvodní ustanovení Část I. 1.1 Tyto VOP představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem podnikatelského portálu AXIGON.CZ (dále jako Portál ), společností AXIGON a.s. a klientem, který je subjektem s přiděleným IČ (dále jako Klient ), o podmínkách poskytování Služeb. 1.2 Společnost AXIGON učiní Klientovi nabídku Služeb (dále jako Nabídka ). 1.3 Akceptace Nabídky je považována za objednávku konkrétní Služby (dále jako Objednávka ). 1.4 Objednávku může Klient učinit telefonicky, faxem, em, písemně i přímo prostřednictvím rozhraní Portálu a to kliknutím na tlačítko Odeslání objednávky u Služby, o kterou má zájem. 1.5 Společnost AXIGON Objednávku přijme a elektronicky, tj. na Klientem poskytnutou e- mailovou adresu, zašle písemné potvrzení o přijetí Objednávky s instrukcemi k platbě registračního poplatku (dále jako Potvrzení objednávky ), jehož nedílnou součástí je interaktivní odkaz na aktuální znění VOP a přihlašovací údaje pro vstup Klienta do klientské zóny Portálu (dále jen Registrace ). 1.6 Pokud Klient zaplatí registrační poplatek, má se za to, že se Klient seznámil s VOP společnosti AXIGON a že je akceptuje. Tímto okamžikem dojde k uzavření smlouvy mezi společností AXIGON a Klientem v trvání 12 (dvanácti) kalendářních měsíců (dále jen Smlouva ). 1.7 Společnost AXIGON je uzavřením Smlouvy zavázána poskytovat Klientovi Služby v souladu se Smlouvou a těmito VOP po dobu trvání Smlouvy a za dohodnutou cenu. 1.8 Klient je uzavřením Smlouvy zavázán k plnění podmínek Smlouvy, těchto VOP včetně placení závazků z těchto vztahů a k zaplacení registračního poplatku za každé období trvání Smlouvy. Podmínkou využívání Služeb je zaplacení registračního poplatku Klientem řádně a včas. 1.9 Jestliže v případě existence již uzavřené Smlouvy žádná ze smluvních stran neoznámí druhé straně nejpozději 30 (třicet) dnů před skončením Smlouvy, že na skončení trvá, prodlužuje se doba trvání Smlouvy automaticky na dalších 12 (dvanáct) kalendářních měsíců, a to i opakovaně (dále Prodloužení Smlouvy). Automatické prodloužení smlouvy má zvýšit uživatelský komfort Klienta a zajistit kontinuitu poskytování služeb. Platební podmínky pro případ Prodloužení Smlouvy jsou uvedeny v oddílu 5. těchto VOP Klient je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu písemnou výpovědí. Výpověď je účinná jejím doručením druhé straně. V případě výpovědi nemá Klient nárok na vrácení poměrné části již uhrazené ceny Služeb a zároveň nezaniká povinnost Klienta uhradit smluvní závazky dle těchto VOP, které existovaly v okamžiku podání výpovědi Společnost AXIGON je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět pouze v případě podstatného nebo opakovaného porušení této Smlouvy nebo těchto VOP Klientem. Výpovědní lhůta v těchto případech činí 15 (patnáct) dnů od doručení výpovědi Klientovi Skončením platnosti a účinnosti Smlouvy zaniká právo Klienta na Registraci v Portálu a AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 1 (celkem 17)

2 právo na užívání sjednaných Služeb. Skončením platnosti a účinnosti Smlouvy dle předcházejícího odstavce této Smlouvy nevzniká Klientovi právo na vrácení uhrazené ceny Služeb a zároveň nezaniká povinnost Klienta uhradit smluvní závazky dle těchto VOP nebo případně dle separátních Obchodních podmínek pro zvolené Služby, které existovaly v okamžiku podání výpovědi Veškerá oznámení učiněná ve smyslu bodů oddílu 1. těchto VOP musí být učiněna v souladu s ustanovením oddílu 6. těchto VOP, pokud není v konkrétním případě stanoveno jinak VOP společnosti AXIGON se zveřejňují umístěním na internetových stránkách společnosti AXIGON Společnost AXIGON je oprávněna jednostranně měnit znění VOP, avšak takovou změnou nesmí dojít k podstatnému zhoršení právního postavení Klienta O změnách VOP, které by mohly být vnímány jako změny směřující ke zhoršení právního postavení Klienta vůči společnosti AXIGON, je Klient informován na Portálu v klientské sekci Centrum událostí Smluvní strany sjednávají, že v případě nesouhlasu se změnou VOP, která prokazatelně zhoršila právní postavení Klienta, má Klient právo tuto Smlouvu vypovědět. Jestliže toto právo Klient nevyužije do 30 (třiceti) dnů od oznámení změny, toto právo zaniká a má se za to, že Klient změnu VOP akceptuje. V případě výpovědi nemá Klient nárok na vrácení poměrné části již uhrazené ceny služeb Klient uzavřením Smlouvy dává společnosti AXIGON souhlas se zasíláním marketingových nebo obchodních sdělení, informací o poptávkách či nabídkách dalších uživatelů Portálu, marketingových dotazníků, a to i prostředky elektronické komunikace. 2. Služby AXIGON 2.1 Bližší specifikace jednotlivých Služeb jsou uvedeny na Portálu v přehledu služeb a cen (http://www.axigon.cz/sluzby/sluzby-a-ceny/). 2.2 Konkrétní Služby pro Klienta jsou závazně sjednány v Objednávce a následně i v Potvrzení objednávky. 3. Nákup produktů od partnerů společnosti AXIGON za zvýhodněných obchodních podmínek 3.1 Společnost AXIGON pro své Klienty vyvíjí činnost, která spočívá v jednání společnosti AXIGON s potenciálními dodavateli (dále jako Partner, resp. Partneři ) zboží a služeb (dále jako Produkty ) a vyvíjení činnosti směřující k získání výhodnějších podmínek nákupu těchto Produktů pro Klienta oproti standardním podmínkám příslušných Partnerů. 3.2 Výběr Partnerů je výlučně v kompetenci společnosti AXIGON. 3.3 Vlastní nakupování Produktů od Partnerů probíhá na základě smlouvy uzavřené mezi Klientem a Partnerem, a to vždy v souladu s příslušnými obchodními podmínkami pro příslušný Produkt. Za smlouvu dle předchozí věty se považuje též objednávka vystavená Klientem a potvrzená Partnerem. 3.4 Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s objednáním a dodávkou zboží či služeb mezi Klientem a Partnerem jsou výlučně dvoustranným právním vztahem mezi Partnerem a Klientem a společnost AXIGON nenese odpovědnost za řádné plnění povinností z těchto vztahů kteroukoliv ze smluvních stran. Označení a identifikační údaje Klienta v takovém právním vztahu musí odpovídat označení a identifikačním údajům Klienta, které jsou evidovány společností AXIGON. 3.5 Služby a Produkty, které Klient nakupuje od Partnerů, jsou určeny výhradně pro potřeby Klienta. Klient není oprávněn tyto Produkty a Služby dále poskytovat za úplatu či bezúplatně třetím osobám ani jinak umožnit jejich užívání třetími osobami. 4. Věrnostní systém společnosti AXIGON 4.1 Společnost AXIGON připisuje Klientům za využívání Programů služeb v rámci Registrace, za nákup Produktů a na základě vlastního AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 2 (celkem 17)

3 rozhodnutí věrnostní body (dále jen AXIpoints ). AXIpoints jsou virtuální body, které Klientovi slouží k získání cenového zvýhodnění při nákupu vybraných Produktů či Služeb společnosti AXIGON. 4.2 Společnost AXIGON vede Klientům v rámci jejich Registrace věrnostní účet, jehož účelem je evidence AXIpoints (dále jako Věrnostní účet ). Klient má pro svou kontrolu stavu a pohybů přístup k Věrnostnímu účtu po přihlášení do zabezpečené Klientské části na stránkách Portálu na adrese na základě přihlašovacích údajů, které obdržel při Registraci. 4.3 Pro výpočet cenového zvýhodnění Klienta při nákupu vybraných Produktů společnosti AXIGON se používá přepočet AXIpoints na Kč v poměru 1 : 1. Jeden AXIpoint odpovídá nároku na slevu ve výši jedné koruny české. AXIpoints nelze směnit za peněžní hotovost. 4.4 Výčet AXIpoints uplatněných při výpočtu výše cenového zvýhodnění Klientovi provádí společnost AXIGON při fakturaci Klientovi. Rekapitulace cenového zvýhodnění je uvedena na daňovém dokladu, který obdrží Klient od společnosti AXIGON při nákupu těch Produktů, kde lze uplatnit AXIpoints za účelem poskytnutí cenového zvýhodnění. 4.5 Uplatnění AXIpoints za účelem získání cenového zvýhodnění na Produkty či Služby probíhá na základě žádosti Klienta. 4.6 Při skončení Registrace Klienta bude Klientovi nevyčerpaný počet AXIpoints z Věrnostního účtu vynulován bez náhrady. Klientovi v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakoukoliv kompenzaci. 5. Platební podmínky 5.1 Ceny za užívání jednotlivých Služeb jsou stanoveny v ceníku společnosti AXIGON na Portálu, přičemž pro jednotlivé Služby platí vždy aktuální cena ke dni objednání nebo ke dni Prodloužení Smlouvy. Klient má právo na čerpání jednotlivých Služeb pouze v případě řádného zaplacení sjednané ceny Služeb na určenou dobu v plné výši. 5.2 Podle rozsahu objednaných Služeb bude Klientovi na základě jeho Objednávky zasláno Potvrzení objednávky, na základě níž je Klient povinen uhradit sjednanou cenu Služeb ve stanovenou dobu. Registrační poplatky jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení Potvrzení objednávky Klientovi. Bezprostředně po včasném uhrazení částky v plné výši dle Potvrzení objednávky bude Klientovi zaslán řádný daňový doklad. Klient souhlasí s tím, že Potvrzení objednávky i řádné daňové doklady mu budou zasílány elektronickou formou na e- mailovou adresu, kterou Klient určí v Objednávce, přičemž daňové doklady musí splňovat náležitosti podle platných právních předpisů. 5.3 V případě prodlení Klienta s uhrazením ceny Služeb je společnost AXIGON oprávněna pozastavit poskytování Služeb v rozsahu, v jakém nebyly Klientem zaplaceny, a to až do doby jejich úplného uhrazení. V případě prodlení delšího než 30 (třicet) dnů je společnost AXIGON oprávněna od Smlouvy odstoupit a zrušit Registraci Klienta. 5.4 Při předčasném ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny za Služby a zároveň nezaniká povinnost Klienta uhradit smluvní závazky dle těchto VOP nebo případně dle separátních Obchodních podmínek pro zvolené Služby, které existovaly v okamžiku podání výpovědi. 6. Komunikace 6.1 Veškerá komunikace společnosti AXIGON směrem ke Klientovi probíhá písemně na ovou adresu Kontaktní osoby určené Klientem nebo telefonicky na telefonní číslo Kontaktní osoby určené Klientem. 6.2 Veškerá komunikace Klienta směrem do společnosti AXIGON probíhá písemně na e- mailovou adresu nebo telefonicky prostřednictvím informační telefonické linky společnosti AXIGON s tím, že Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že hovory na informační telefonické lince mohou být z důvodu zlepšování služeb monitorovány či nahrávány. AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 3 (celkem 17)

4 6.3 Způsob zveřejnění VOP včetně jejich změn je uveden v oddílu 1. v bodech 1.15 až 1.18 těchto VOP. 7. Práva k užití informací 7.1 Klient je povinen zajistit, že jím poskytnuté textové, grafické a jiné podklady určené k uveřejnění na Portálu jsou v souladu s právními předpisy a že jejich uveřejněním nebudou dotčena žádná práva třetích osob (např. osobnostní, autorská a jiná práva). V případě porušení této povinnosti je Klient povinen neprodleně vypořádat jakékoliv oprávněně vznesené nároky třetích osob a současně nahradit společnosti AXIGON v plné výši veškerou vzniklou škodu. Zároveň je společnost AXIGON oprávněna v případě uplatnění nároku třetí osoby pozastavit do vyřešení sporu uveřejnění sporných údajů na Portálu. 7.2 Klient se zavazuje poskytnout společnosti AXIGON k uveřejnění na Portálu pouze takové údaje a informace, které nejsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Odsouhlasením údajů či jejich vyplněním do odpovídajícího rozhraní Portálu Klient stvrzuje, že se jedná o údaje týkající se jeho podnikatelské činnosti, nikoliv o osobní údaje. 7.3 Klient se zavazuje, že nesdělí žádné přihlašovací údaje třetí osobě a přijme taková opatření, aby zabránil zneužití těchto údajů a neoprávněnému vstupu do zabezpečené Klientské části Portálu. Klient nese všechny důsledky vzniklé z porušení tohoto závazku a je vázán právními úkony učiněnými s použitím přihlašovacích údajů Klienta. 8. Závěrečná ustanovení 8.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 8.2 Uzavřením Smlouvy dává Klient společnosti AXIGON v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním a uchováváním jeho údajů předaných v souvislosti s uzavřením Smlouvy či dalších smluv a smluvních ujednání uzavíraných se společností AXIGON (mimo jiné Smlouvy o zprostředkování přepravních služeb Geis či Smlouvy o užívání tankovacích karet), a to za účelem jejich evidence a poskytování služeb AXIGON a dále za účelem zasílání marketingových nebo obchodních sdělení, informací o poptávkách či nabídkách dalších uživatelů Portálu, marketingových dotazníků, a to i prostředky elektronické komunikace, a to na dobu trvání 10 let. Klient dává souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno či název, bydliště či sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, jméno kontaktní osoby. Osobní údaje jsou zpracovány tak, že jsou elektronicky uloženy v systému provozovaném společností AXIGON a jsou chráněny před neoprávněným přístupem. Klient má právo na přístup ke svým osobním údajům včetně práva na jejich opravu. V případě, že má Klient za to, že je zpracování jeho osobních údajů prováděno v rozporu se zákonem, má právo požadovat po společnosti AXIGON vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu. Poskytnutí osobních údajů Klientem je dobrovolné. 8.3 Pokud některé z ustanovení těchto VOP je nebo bude shledáno neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost takového ustanovení nebude mít za následek neplatnost těchto VOP jako celku ani jiných ustanovení těchto VOP, pokud je takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku VOP. Neplatné či neúčinné ustanovení bude v takovém případě posuzováno podle těch zákonných ustanovení, které svým obsahem co nejvěrněji odpovídají podstatě a smyslu původního ustanovení těchto VOP. 8.4 Všechny spory vznikající z této Smlouvy a těchto VOP ve znění jejich případných změn a dodatků a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jako Rozhodčí soud ). Spor budou rozhodovat tři (3) rozhodci ustavení podle Řádu Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení bude probíhat na kontaktním místě Rozhodčího soudu v Praze. AXIGON a AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 4 (celkem 17)

5 Klient se zavazují, že splní a vykonají bez odkladu rozhodčí nález. V případě, že v rámci rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem sporné strany uzavřou smír, nemusí být rozhodčí nález, kterým bude smír sporných stran schválen, odůvodněn. Smluvní strana, která v tomto sporu podlehne, je povinna druhé smluvní straně vedle nákladů řízení v souladu s řádem o nákladech Rozhodčího soudu uhradit též náklady právního zastoupení. AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 5 (celkem 17)

6 Část II. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. pro smlouvu komisionářskou o obstarání nákupu a o podmínkách užívání tankovacích karet Článek I Předmět úpravy Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky vydává společnost AXIGON v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) ke zjednodušení praxe při uzavírání smluv komisionářských o obstarání nákupu zboží a o podmínkách užívání tankovacích karet pro bezhotovostní odběr zboží a služeb u vybraných obchodních míst akceptujících karty, kdy tyto VOP upravují podrobnosti komisionářské smlouvy a podmínky pro používání karet (dále též karty nebo karta ) klienty společnosti AXIGON, včetně realizace úhrad služeb a zboží zakoupených prostřednictvím karet. Článek II Podmínky pro vydání karet 1. Uzavřením smlouvy komisionářské o obstarání nákupu zboží a o podmínkách užívání tankovacích karet mezi společností AXIGON a klientem (dále jen Smlouva ), jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP, akceptují obě strany Smlouvy bezvýhradně rovněž VOP a to v celém rozsahu, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 2. Společnost AXIGON uzavírá s jednotlivými klienty Smlouvu za předpokladu současného splnění následujících podmínek: a) řádně vyplněné formuláře Objednávka tankovacích karet AXIGON (dále jen Objednávka ), b) složení kauce dle Smlouvy, c) předložení požadovaných dokladů o zajištění ze strany klienta, je-li zajištění a předložení takových dokladů ze strany společnosti AXIGON vyžadováno. 3. Na základě informací uvedených v Objednávce a po uzavření Smlouvy zajistí společnost AXIGON výrobu Karty/Karet se zakódovanými a vyznačenými údaji uvedenými v Objednávce. 4. Společnost AXIGON předá klientovi objednané karty včetně PIN kódů ke kartám do 20 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy, a to buď: a) osobně proti podpisu a písemnému potvrzení o převzetí karty, anebo b) prostřednictvím pošty doporučeným dopisem na adresu klienta do jeho vlastních rukou, přičemž v případě varianty a) i b) platí, že klient odpovídá za jakoukoliv manipulaci s kartou, resp. tím způsobenou škodu v plném rozsahu od okamžiku převzetí karty, ať již v rámci osobního předání karty anebo vyzvednutí poštovní zásilky, kterou je zasílána karta, kdy ohledně okamžiku doručení u způsobu b) je rozhodné datum uvedené na poštovní doručence jako datum převzetí zásilky klientem. 5. Vydání karty/karet běžně není zpoplatněno, kompletní přehled poplatků je uveden v aktuálně platném ceníku poplatků v příloze č. 2 těchto VOP v době vydání karty/karet. 6. PIN kódy jsou dodávány v tzv. PIN dopisu vždy odděleně od karet. Pokud je PIN dopis předáván osobně, klient potvrzuje převzetí PIN kódů v Potvrzení o převzetí PIN dopisu. Pokud je PIN dopis zasílán doporučeným dopisem do vlastních rukou klienta, klient je povinen zkontrolovat neporušenost obálky PIN dopisu. V případě porušení obálky PIN dopisu je klient povinen si o této skutečnosti ihned při převzetí zásilky vyžádat potvrzení České pošty a současně o tom informovat společnost AXIGON, přičemž platí, že při nesplnění kterékoliv z těchto povinností ze strany klienta bez zbytečného odkladu byly PIN kódy doručeny bezvadně. Okamžikem potvrzení o převzetí PIN dopisu v případě osobního předání či bezvadného doručení PIN dopisu v případě zaslání doporučeným dopisem do vlastních rukou klient AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 6 (celkem 17)

7 přebírá plnou odpovědnost za utajení resp. zneužití PIN kódu. S PIN kódem smí být seznámen pouze klient a jím určený oprávněný držitel karty (dále jen držitel ) s tím, že za jakékoli zneužití karty nebo škodu jejím neoprávněným užitím způsobenou, odpovídá klient. Je nepřípustné zaznamenat PIN kód na kartu případně s PIN kódem nakládat jiným nevhodným způsobem způsobilým při ztrátě či odcizení karty k jeho vyzrazení. Pokud by při reklamovaných transakcích byl použit PIN kód, odpovídá za všechny škody způsobené zneužitím karty klient. Klient odpovídá za škody způsobené zneužitím karty i v situaci, kdy při reklamovaných transakcích nebyl použit PIN kód. 7. Objedná-li Klient dodatečně ke Kartám dle Objednávky další Karty, je společnost AXIGON oprávněna požadovat dle Smlouvy a čl. VI VOP dodatečnou jistotu ve výši stanovené společností AXIGON. Pokud Klient tuto jistotu neposkytne, má společnost AXIGON právo odmítnout objednávku Klienta o vydání další Karty. 8. Všechny změny adres pro doručení Karet a Zásilek PIN, které se liší od adres uvedených v Objednávce, musí být písemně doručeny společnosti AXIGON dle odst. 8, čl. II Smlouvy. Článek III Použití karet 1. Karta není majetkem klienta. Klient je povinen kartu chránit před ztrátou a poškozením. Klient je srozuměn s tím, že k poškození karty může dojít především mechanickým poškozením či působením magnetického pole. Klient je povinen na žádost společnosti AXIGON jakoukoliv Kartu/Karty ihned vrátit. Stejně tak je povinen vrátit Kartu/Karty po skončení platnosti Karty/Karet stejně jako ve všech dalších případech, kdy nemůže nebo nehodlá Kartu/Karty dále používat. 2. Klient bere na vědomí, že platnost karty a rozsah poskytovaných služeb je vymezen výlučně v souladu s jeho požadavky uvedenými v Objednávce. Územní platnost karty je vyznačena přímo na kartě. Klient je oprávněn a zavazuje se karty používat pouze v souladu s jejich určením. Klient je oprávněn karty používat pouze v obchodních místech, které tuto kartu akceptují. Síť obchodních míst, kde jsou karty akceptovány, se může měnit. Obchodní místa jsou dále podrobněji vymezena v přílohách této smlouvy. 3. Klient, resp. držitel karty smí požadovat pouze odběr zboží a služeb, které odpovídá příslušné kategorii karty. Požadovanou kategorii karty klient uvede v Objednávce. 4. Klient se zavazuje vyrovnat vůči společnosti AXIGON všechny nároky, resp. škody, které společnosti AXIGON vzniknou v souvislosti s vydáním a používáním karty, včetně případů zneužití karty a nároky či škody způsobené použitím karty v rozporu s těmito VOP a výslovně prohlašuje, že za úhradu všech těchto nároků společnosti AXIGON odpovídá a ručí. Společnost AXIGON nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití karty, kterého se dopustí kterýkoli držitel karty, případně bývalý držitel karty nebo neoprávněný držitel karty. Klient nese odpovědnost za fyzické poškození karty a je povinen společnosti AXIGON uhradit náklady spojené s jejím opětovným vystavením. Společnost AXIGON je oprávněna klientovi účtovat veškeré náklady, které vzniknou v důsledku nedodržení jakékoliv podmínky dle těchto VOP, resp. podmínky obsažené ve smlouvě na vrub klienta a klient je povinen tyto náklady, za které nese plnou odpovědnost, společnosti AXIGON v plné výši uhradit. 5. Pokud je karta vystavena ve prospěch určité státní poznávací značky motorového vozidla (dále jen SPZ ), kterou uvedl Zákazník na Objednávce, Klient je oprávněn použít ji pouze pro vozidlo, jehož SPZ je uvedena na kartě. Obchodní místo může odmítnout realizaci odběru zboží, resp. služeb, pokud SPZ vozidla, pro kterou je prováděn odběr zboží, resp. služeb, neodpovídá SPZ uvedené na předložené kartě. 6. Pokud je karta vystavená na jméno, které uvedl Klient na Objednávce, karta je nepřenosná. Držitel karty určený klientem je povinen při převzetí karty kartu ihned podepsat na podpisovém proužku na zadní straně karty. Při AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 7 (celkem 17)

8 předložení karty může být obsluhou obchodního místa porovnáván podpis držitele karty na vystavené účtence s tímto podpisovým vzorem a v případě neshody je obchodní místo oprávněno odběr zboží, resp. služeb prostřednictvím karty odmítnout. 7. Pokud čtecí zařízení pro transakce s Kartou není možné použít, obsluha tohoto zařízení je oprávněna překontrolovat registrační značku vozidla uvedenou na Kartě s registrační značkou vozidla anebo jméno uvedené na Kartě se jménem uvedeným na osobních dokladech držitele Karty, aby mohla být transakce realizována. 8. Platnost karty je vyznačena přímo na kartě ve formátu MM/RR (měsíc/rok) a její platnost končí uplynutím posledního dne příslušného měsíce vyznačeného na kartě. Po uplynutí platnosti nesmí být karta použita. Jakékoliv používání karty po skončení její platnosti je neoprávněné a klient odpovídá za veškeré případné škody, které takovým používáním vzniknou. Karty, jejichž platnost končí, budou automaticky nahrazeny novými kartami s novou platností. Pro způsob předání nových karet a PIN kódů platí podmínky uvedené v článku II odst. 2. Podmínky nové karty budou shodné, jako měla karta, které končí platnost, pokud klient v předstihu tří měsíců před skončením platnosti stávajících karet nesdělí jiný požadavek. 9. V případě poškození karty se klient zavazuje informovat o této skutečnosti neprodleně společnost AXIGON a nechat si vystavit novou kartu. Poškozená karta nesmí být dále používána a musí být okamžitě vrácena společnosti AXIGON. Pokud bude společností AXIGON zjištěno minimálně šestkrát opakované použití poškozené karty, má právo kartu na náklady klienta zablokovat. 10. Společnost AXIGON je oprávněna odebrat či na náklady klienta zablokovat klientovy karty bez předchozího upozornění v případě, že je klient v prodlení s platbou vystavených faktur či úhrad dle této smlouvy delším než 15 dní či v případě hrubého porušení některého z ustanovení těchto VOP, resp. uzavřené smlouvy. V případě odebrání karty je Klient povinen vrátit kartu do 7 dní ode dne doručení písemné výzvy společnosti AXIGON. Klient je povinen též vrátit kartu do 15 pracovních dnů od skončení její platnosti. Vrácení karty v případě ukončení smlouvy v případě písemné dohody nebo z důvodu odstoupení je upraveno ve smlouvě. V případě, že si klient v takových případech kartu ponechá, nese odpovědnost za všechny transakce spojené s případným zneužitím této karty a za škody způsobené byť i neplatnou kartou. V takovém případě je společnost AXIGON rovněž oprávněna nevrácené karty zablokovat na náklady klienta. 11. Klient je povinen: a) zabezpečit, aby Kartu používala jen osoba k tomu oprávněná; b) udržovat PIN v tajnosti, tj. zejména nesdělovat jej žádným třetím osobám; c) nevyznačovat PIN na Kartě nebo na předmětech, které se obvykle spolu s Kartou používají, ani ukládat jej tak, aby byl přístupný spolu s Kartou; d) chránit Kartu před ztrátou a odcizením, zejména ji nikdy neponechávat v opuštěném vozidle nebo na místech, kde nemůže být dostatečně zabezpečena proti odcizení; e) chránit Kartu před mechanickým, chemickým nebo jiným obdobným poškozením a před účinky magnetického pole; f) případné zničení, ztrátu nebo odcizení Karty nahlásit bez zbytečného odkladu společnosti vydavatele karty uvedené na Objednávce dle přílohy č. 1 a zároveň společnosti AXIGON. 13. Klient bere na vědomí, že z jakéhokoliv důvodu souvisejícího se zabezpečením Karty nebo se situací, kdy byly překročeny transakční limity karty, může příležitostně dojít k zamítnutí jakékoliv jednotlivé transakce prostřednictvím Karty, přičemž společnost AXIGON za takovéto zamítnutí nenese žádnou odpovědnost. Výše AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 8 (celkem 17)

9 transakčního limitu karty odpovídá výši jistoty složené dle článku II. 1 smlouvy. Stejně tak se výše transakčního limitu zvyšuje, dojde-li ke zvýšení jistoty ve smyslu článku II. smlouvy. Článek IV Transakce 1. V okamžiku odběru zboží nebo služeb je klient, resp. držitel karty povinen zadat PIN kód a podepsat originál dokladu o odběru vystaveného obsluhou v obchodním místě. Tímto dokladem držitel karty jménem klienta stvrzuje, že přijal zboží, resp. službu uvedenou na dokladu a akceptuje veškeré náležitosti a skutečnosti na dokladu uvedené. Podpis tohoto dokladu klientem, resp. držitelem karty je chápán jako bezpodmínečný souhlas klienta o proběhlé transakci a potvrzení z ní vzniklé dlužné částky. V případě poruchy zařízení, jež umožňuje elektronickou akceptaci, je obsluhou obchodního místa vystaven náhradní doklad, který musí být rovněž podepsán držitelem karty a obsluhou. Řádně podepsaný originál dokladu obdrží vždy klient, resp. držitel karty, řádně podepsaná kopie zůstává v obchodním místě. 2. Veškeré odběry zboží a služeb poskytnuté v ČR u obchodních míst jsou klientovi vyúčtovány v českých korunách. Za tyto odběry bude vystavena souhrnná faktura daňový doklad dle čl. VII těchto VOP. V případě, že z technických nebo jiných důvodů nebude možné zahrnout do fakturace všechny uskutečněné transakce provedené prostřednictvím karty/karet, společnost AXIGON je oprávněna zahrnout takovéto transakce i do následujících fakturací. 3. Veškeré odběry zboží a služeb u obchodních míst akceptujících karty v zahraničí jsou klientovi vyúčtovány v českých korunách po přepočtení dle aktuálního kurzu a měnové jednotky místa použití karty. Aktuálním kurzem se rozumí kurz vyhlášený ČNB pro den, kdy byla transakce provedena. Za tyto odběry bude vystavena souhrnná faktura daňový doklad dle čl. VII těchto VOP. V případě, že z technických nebo jiných důvodů nebude možné zahrnout do fakturace všechny uskutečněné transakce provedené prostřednictvím karty/karet, společnost AXIGON je oprávněna zahrnout takovéto transakce i do následujících fakturací. 4. Případné reklamace musí být uplatňovány přímo vůči obchodnímu místu, ve kterém byl nákup reklamovaného zboží nebo služeb uskutečněn. 5. Obsluha v obchodním místě je oprávněna požadovat předložení průkazu totožnosti osoby, která kartu předložila při odběru zboží nebo služeb. Obsluha v obchodním místě je oprávněna odebrat kartu, pokud kartu předložila jiná osoba, než osoba uvedená na kartě, případně pokud SPZ vyznačené na kartě se neshoduje se SPZ vozidla, pro nějž je uskutečňován odběr. Obsluha v obchodním místě je oprávněna odebrat kartu též v případě, že karta je zablokovaná, jestliže došlo k ukončení smlouvy, v případě vypršení platnosti karty, či v případě neplnění platebních povinností klienta či hrubého porušení těchto VOP, resp. smluvních podmínek ze strany klienta. Článek V Ceny a slevy 1. Základem pro vyúčtování veškerých nákupů učiněných klientem prostřednictvím karty jsou kupní ceny platné v příslušných obchodních místech v okamžiku nákupu. AXIGON poskytuje klientovi slevu na kupní cenu pohonných hmot, odebraných klientem prostřednictvím karty/karet v České republice v síti čerpacích stanic Shell, a to u tankovacích karet v režimu slevy ze stojanových cen slevu ve výši 1,20 Kč (jedné koruny české dvaceti haléřů) včetně DPH za 1 litr (jeden litr) odebraných pohonných hmot (včetně plynů). U tankovacích karet v režimu plošných cen je výše slevy určena rozdílem mezi vyhlašovanou cenou pro klienty AXIGONU a stojanovou cenou na konkrétní stanici Shell. Na prémiová paliva V-Power je poskytována pro oba typy karet sleva ve výši 2,0 Kč (dvě koruny české) včetně DPH. Seznam konkrétních čerpacích stanic je uveden na internetových stránkách AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 9 (celkem 17)

10 AXIGON poskytuje klientovi slevu na kupní cenu pohonných hmot, odebraných klientem prostřednictvím karty/karet v České republice v síti čerpacích stanic EuroOil, a to u tankovacích karet v režimu slevy ze stojanových cen slevu ve výši 0,50 Kč (padesát haléřů) včetně DPH za 1 litr (jeden litr) odebraných pohonných hmot (sleva se nevztahuje na plyny). U tankovacích karet v režimu plošných cen je výše slevy určena rozdílem mezi vyhlašovanou cenou pro klienty AXIGONU a stojanovou cenou na konkrétní stanici EuroOil. Seznam konkrétních čerpacích stanic je uveden na internetových stránkách Smluvní strany se dohodly na tom, že rozsah sjednaných slev na pohonné hmoty poskytnutý AXIGONEM je platný dnem platnosti a účinnosti smlouvy a nevyhnutelnou podmínkou pro získání slevy je použití karty/karet v souladu s výše uvedenou částí odst. 2 článku V. těchto VOP a dle platných VOP. AXIGON je oprávněn slevy dle těchto VOP jednostranně měnit; je však povinen o každé změně klienta písemně předem informovat. V případě, kdy klient nebude se změnou souhlasit, je oprávněn smlouvu do 15 dní od obdržení oznámení o změně vypovědět. Smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby, která činí 15 dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi. 2. Za další výkony a služby poskytované v souvislosti s vydáním a používáním karet jakož i za poskytování zboží, služeb a výkonů mimo území České republiky může být účtován zvláštní poplatek dle aktuálního Ceníku poplatků pro užívání tankovacích karet (viz příloha č. 2 VOP), Takto vyúčtované poplatky mohou být buď součástí vyúčtování transakcí dle článku VII, případně mohou být vyúčtovány samostatně. Článek VI Vratka DPH z tankování v zahraničí 1. Z tankování v zahraničí může být klientovi za níže uvedených podmínek vrácena zaplacená daň z přidané hodnoty (DPH). Vrácení probíhá v závislosti na objemu a státu, kde tankování proběhlo, v kvartálních nebo ročních cyklech. Vracení DPH probíhá formou věrnostních bodů AXIpoints připsaných na účet klienta. Jeden bod má hodnotu 1 Kč a klient ho může využít jak na platbu za tankování tak na další služby poskytované AXIGONEM. 2. Vracení daně z přidané hodnoty ze zahraničí je zpoplatněno 9% zprostředkovatelskou provizí (např. je-li klientovi finančním úřadem přiznána ze zaplaceného DPH vratka v přepočtu 1000,- Kč, bude klientovi po odečtení provize připsáno 910 AXIPoints v hodnotě 910,- Kč). 3. Vracení DPH je poskytováno výhradně při platbě tankovací kartou euroshell Card registrovanou k vracení DPH podle typu vozidla. 4. Při objednání tankovacích karet klient v Objednávce uvede, zda má zájem o vracení DPH ze zahraničí za podmínek stanovených Smlouvou a těmito VOP. 5. Pokud klient v Objednávce nevyznačí zájem o tuto službu, nebude mu služba vracení DPH aktivována. 6. Pokud klient již tankovací kartu euroshell Card využívá a službu vracení DPH ze zahraničí na ní aktivovánu nemá, může požádat AXIGON o dodatečnou aktivaci této služby, která proběhne formou výměny tankovací karty za novou, kde již služba aktivována bude. 7. Vrácení DPH za období, ve kterém Klient neměl aktivovanou službu vracení DPH, neprobíhá automaticky, je ale možné na základě vzájemné dohody AXIGONU a klienta. 8. Klient akceptací těchto VOP bere na vědomí, že vracení DPH je realizováno ve spolupráci se společnostmi Shell Czech Republic a.s. a FDE A/S a řídí se i jejich všeobecnými obchodními podmínkami dostupnými zde. Pokud klient využívá či v budoucnu bude využívat pro vracení DPH jiné zprostředkovatele, musí AXIGON o této skutečnosti neprodleně informovat, vracení DPH mu nebude v takovém případě AXIGONEM zprostředkováno. AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 10 (celkem 17)

11 9. Z vracení DPH jsou vyloučeni provozovatelé autobusové dopravy. Pokud klient provozuje autobusovou dopravu, je povinen o této skutečnosti AXIGON neprodleně informovat a vracení DPH mu nebude AXIGONEM zprostředkováno. 10. Z vracení DPH jsou vyloučeni klienti, kteří mají daňovou povinnost v kterékoliv ze zemí uvedených násl. čl. těchto VOP. Pokud klient takovou daňovou povinnost má, je povinen o této skutečnosti AXIGON neprodleně informovat a vracení DPH mu nebude AXIGONEM zprostředkováno. 11. DPH může být vráceno dle typu vozidla z těchto států: Vracení DPH z tankování PHM v zahraničí dle typu vozu a místa tankování Stát nákladní nad 3,5 t kat. N2, N3 nákladní do 3,5 t kat. N1 osobní do 3,5 t kat. M1 Německo ano ano ano Slovensko ano ano ano Rakousko pouze z pouze z ne nafty nafty Belgie ano pouze 50 % z DPH Bulharsko ano ne ne Dánsko ano ne ne Francie ano pouze 50 % z DPH pouze z nafty pouze 50 % z DPH pouze 50 % z DPH pouze z nafty Holandsko ano ano ano Irsko pouze z nafty pouze z nafty pouze z nafty Itálie ano pouze 40 % pouze 40 % z DPH z DPH Lucembursko ano ano ano Maďarsko ano ne ne Norsko ano ne ne Portugalsko ano ne ne Slovinsko ano ne ne Španělsko ano ano ano Švédsko ano ano ano Velká Británie ano ano ano 12. Vracení DPH je možné pouze z tankování do firemních vozidel. Pokud klient tankuje do soukromého vozidla, je povinen o této skutečnosti AXIGON neprodleně informovat a vracení DPH mu nebude AXIGONEM zprostředkováno. 13. Pro vrácení DPH mohou být finančním úřadem příslušného státu požadovány další informace (např. technický průkaz vozidla). Klient využívající vracení DPH ze zahraničí se zavazuje takové informace na požádání ve lhůtě jednoho týdne AXIGONU poskytnout. 14. Klient bere na vědomí, že neposkytnutí informací požadovaných finančním úřadem může mít za následek sankce a vznik škody, které mu mohou jít k tíži. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zejména při tankování v Rakousku do vozidel do 3,5 tuny, je klient oprávněn žádat o vrácení DPH pouze u vozidel skupiny N1 a na požádání doložit technický průkaz takového vozidla. 15. Společnost AXIGON není povinna vrátit klientovi DPH, pokud jej sama od příslušného úřadu neobdrží. Článek VII Jistota 1. Vydání karty klientovi je podmíněno poskytnutím jistoty v požadované formě a výši ve smyslu článku II. smlouvy. Jistota musí být poskytnuta od okamžiku stanoveného ve smlouvě po celou dobu trvání smlouvy a po dobu ještě nejméně 25 pracovních dnů následujících po vrácení všech karet klientem. Nesplnění této povinnosti klientem dává společnosti AXIGON právo vypovědět smlouvu s okamžitým účinkem, aniž by tím byla dotčena jakákoliv další práva společnosti AXIGON podle těchto VOP a Smlouvy. Smlouva zaniká doručením výpovědi a neběží tak zde ve smyslu ustanovení 1998 odst. 2 OZ žádná výpovědní doba. 2. Jistota má formu vratné kauce v dohodnuté výši složené na účet společnosti AXIGON. AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 11 (celkem 17)

12 3. Jistota je stanovena ve výši předpokládaného měsíčního odběru klienta na všechny tankovací karty vyjádřeného v korunách (jistota v plné výši) nebo ve snížené výši stanovené podle následující tabulky: Měsíční odběr do 120 litrů od 121 do 749 litrů od 750 do litrů více než litrů Výše kauce Kč 50 % hodnoty měsíčních odběrů 15 % hodnoty měsíčních odběrů (dostupné s balíčkem Nákupní aliance) 15 % hodnoty měsíčních odběrů při splnění podmínek pro pojištění platební neschopnosti a nevůle 4. Výše jistoty a skutečnost, zda se jedná o jistotu v plné nebo snížené výši, je vždy uvedeno ve výzvě ke složení kauce. O tom, který druh Jistoty bude požadován, rozhoduje AXIGON. 5. Společnost AXIGON je oprávněna zablokovat všechny klientovi vydané karty na náklady klienta v případě, že aktuální výše jistoty z jakéhokoliv důvodu nedosahuje výše sjednané ve smlouvě. 6. Společnost AXIGON je oprávněna v případě prodlení klienta s úhradou svých závazků vzniklých v souvislosti s odběrem zboží nebo služeb prostřednictvím karty uspokojit své veškeré takto vzniklé pohledávky vůči klientovi z poskytnuté jistoty. 7. Klient bere na vědomí, že v případě prodlení úhrad vyúčtovaných částek předává AXIGON pohledávky po splatnosti smluvnímu partnerovi Atradius Collections B.V., který zahájí jejich vymáhání. Klient se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s vymáháním částky, minimálně 10% z hodnoty pohledávky po splatnosti. 8. Jistota resp. její zbylá část bude klientovi vrácena do 10 pracovních dnů od vyrovnání všech závazků klienta spojených s vydáním a používáním karty, ne však dříve než uplyne 25 pracovních dní po skončení platnosti smlouvy a vrácení všech klientu vydaných karet. Článek VIII Řádné vyúčtování 1. Veškeré transakce učiněné v České republice (tj. odběr zboží, dodávek nebo služeb, včetně doplňkových) uskutečněné prostřednictvím karet budou vyúčtovány 2x měsíčně, a to vždy 18. (případně první pracovní den následující po 18.) a první den v kalendářním měsíci (dále jen fakturační období ). Transakce, k nimž společnost AXIGON, obdrží od obchodních míst podklady později než ke dni vyúčtování, vyúčtuje v nejbližším následujícím fakturačním období. 2. Veškeré transakce učiněné u obchodních míst akceptujících karty v zahraničí budou vyúčtovány dle Přílohy č. 1. této smlouvy a klient bere na vědomí, že doklady vystavené v souvislosti s čerpáním v zahraničí nelze použít pro žádost pro vrácení daně z přidané hodnoty v jiném členském státě EU stanoveném směrnicí 2006/112/ES. 3. Společnost AXIGON vždy po skončení fakturačního období vyhotoví fakturu daňový doklad za nákupy uskutečněné klientem prostřednictvím karet na obchodních místech a spolu s přehledem nákupů a příslušnými doklady za obdobné odběry u ostatních obchodních míst dle jednotlivých zemí tyto doklady zašle poštou na klientovu adresu. 4. V případě platby převodem je klient takto vyúčtované veškeré transakce uskutečněné prostřednictvím karet dle zaslaných dokladů povinen uhradit ve lhůtě splatnosti předmětného daňového dokladu na účet společnosti AXIGON uvedený na daňovém dokladu, není-li uvedeno jinak je lhůta splatnosti faktury 7 dní ode dne doručení. Platba bude uskutečněna pod variabilním symbolem označujícím číslo dokladu, který je předmětem platby. Pohledávka je považována za uhrazenou v okamžiku připsání fakturované částky na účet společnosti AXIGON. AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 12 (celkem 17)

13 5. Porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku VOP je považováno za hrubé porušení všeobecných obchodních podmínek a je důvodem k postupu směřujícímu k okamžitému zablokování karet bez předchozího upozornění a současně je společnost AXIGON oprávněna vypovědět smlouvu s okamžitým účinkem. Smlouva zaniká doručením výpovědi a neběží tak zde ve smyslu ustanovení 1998 odst. 2 OZ žádná výpovědní doba. 6. V případě prodlení klienta s úhradou vyúčtovaných částek je klient povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 7. Klient má právo reklamovat vyúčtované transakce ve lhůtě dvaceti pracovních dnů od doručení faktury klientovi. Jakákoliv reklamace nezbavuje klienta povinnosti vyúčtovaný závazek uhradit. V případě, že bude takováto reklamace společností AXIGON shledána za oprávněnou, bude tato skutečnost zohledněna při následujícím vyúčtování a klientovi bude poskytnut dobropis. 8. Společnost AXIGON je oprávněn bez předchozího upozornění vůči klientovi zablokovat karty na náklady klienta, odebrat či požadovat vrácení všech klientovi vydaných karet v případě prodlení klienta s placením jeho závazku v souvislosti s odběrem zboží, resp. služeb prostřednictvím karty, či v případě špatné platební morálky klienta. Za špatnou platební morálku se považuje situace, kdy Klient je v prodlení s úhradou jakýchkoli závazků vůči společnosti AXIGON nebo jejím partnerům. Náklady spojené s blokací karty/karet klienty jdou k tíži klienta. Článek IX Ostatní ujednání 1. Společnost AXIGON neodpovídá za neposkytnutí služeb a za škody způsobené klientovi přímo či nepřímo okolnostmi stojícími mimo společnost AXIGON. Jedná se zejména o přerušení dodávky energie, poruchy systémů zpracování dat, přenosových linek, stávky, živelné pohromy apod. 2. Klient odpovídá za to, že karta bude užívána pouze po dobu, dokud je zaručeno včasné a řádné placení odebraného zboží a služeb. Pokud toto zaručeno není, je další používání karty v rozporu s těmito VOP a musí být neprodleně zastaveno. Klient se zavazuje informovat společnost AXIGON o veškerých skutečnostech, které mohou mít vliv na včasné a řádné placení závazků plynoucích z používání karty. 3. Klient je povinen neprodleně oznámit společnosti AXIGON veškeré změny týkající se jeho osoby a jeho vozidla, jakož i veškeré ostatní změny týkající se jeho právních poměrů, které mají nebo by mohly mít vliv na užívání klientovi vydané karty dle těchto VOP, resp. smlouvy. Změny právních poměrů na straně klienta, kterými by mohlo dojít k přechodu karty na jinou osobu z jiných důvodů, než je právní nástupnictví, vyžadují předchozí písemný souhlas společnosti AXIGON. Článek X Závěrečná ustanovení 1. Práva a povinnosti těmito VOP blíže neupravená se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ. 2. Podmínky dohodnuté v těchto VOP, resp. ve smlouvě se považují ve smyslu ustanovení 1730 odst. 2 OZ za důvěrné a nesmí být sdělovány žádné nepovolané další straně. 3. Práva a povinnosti ze smlouvy může klient převést na jinou osobu jen s výslovným písemným předchozím souhlasem společnosti AXIGON, jinak je takový převod neplatný. V případě nedodržení této povinnosti nese klient veškerou odpovědnost a náklady s takovým převodem spojené a odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu. V případě jednání klienta podle předešlé věty je společnost AXIGON oprávněna veškeré karty vydané klientovi okamžitě zablokovat na náklady klienta. 4. Tyto VOP v aktuálním znění jsou nedílnou součástí každé Smlouvy mezi společností AXIGON a klientem. AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 13 (celkem 17)

14 5. Případné individuální odchylky od těchto VOP lze sjednat pouze písemně, a to ve Smlouvě nebo v jejím Dodatku, jinak jsou neplatné. 6. Nedílnou součástí těchto VOP jsou jejich přílohy: Příloha č. 1 - Zvláštní ujednání Příloha č. 2 - Ceník poplatků pro užívaní tankovacích karet 7. Obsah VOP i jejich příloh lze měnit způsobem sjednaným ve smlouvě. AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 14 (celkem 17)

15 Příloha č. 1. a) Zvláštní ujednání pro tankovací karty určené pro síť čerpacích stanic Shell V souladu se Smlouvou a těmito VOP tato příloha vymezuje odlišná ujednání pro tankovací karty pro síť čerpacích stanic Shell: 1. Ztráta, krádež, blokace: a. Dojde-li ke ztrátě, krádeži či zneužití Karty nebo zůstane-li Karta v držení osoby, která přestala být držitelem karty, musí o tom držitel karty okamžitě telefonicky informovat společnost Shell na telefonní číslo zákaznického servisu euroshell pro volání z ČR a pro volání ze zahraničí. V oznámení je nutné uvést celé devatenáctimístné číslo Karty. V případě podezření na spáchání trestného činu musí držitel karty rovněž informovat policii. Klient musí také informovat o ztrátě a žádosti o zablokování AXIGON na ovou adresu b. Společnost Shell prostřednictvím operátora na základě telefonátu podle bodu 2. a zajistí blokaci karty a ústně potvrdí blokaci Karty. c. Společnost Shell zajistí, aby nahlášená Karta byla zablokována u všech akceptačních míst. Zablokovaná Karta nemůže být nadále používána, a je-li následně nalezena nebo vrácena držiteli karty, musí být vrácena společnosti AXIGON. d. Pokud došlo k zablokování Karty, platí, že závazek zaplatit cenu realizované transakce přechází na společnost AXIGON. Toto ustanovení neplatí v případě, kdy došlo k transakci zablokovanou Kartou, za použití PIN k takovéto Kartě. e. Držitel karty zůstává zodpovědný a je povinen uhradit jakékoliv závazky z transakcí s Kartou, provedených před okamžikem blokace karty. 2. Akceptační síť: Síť čerpacích stanic, tedy obchodních míst ve smyslu smlouvy a těchto VOP, akceptujících tyto karty je uvedena a pravidelně aktualizována na Územní platnost této karty je i mimo území ČR. Za použití karty v zahraničí se účtují poplatky dle Přílohy č Fakturace: Zúčtovací interval pro fakturaci za transakce mimo území České republiky je v 14 denních cyklech a není totožný s intervalem vyúčtování transakcí uskutečněných v České republice. Faktura za transakce mimo území České republiky bude vystavena samostatně. b) Zvláštní ujednání pro tankovací karty určené pro síť čerpacích stanic EuroOil V souladu se Smlouvou a těmito VOP tato příloha vymezuje odlišná ujednání pro tankovací karty pro síť čerpacích stanic EuroOil: AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 15 (celkem 17)

16 1. Ztráta, krádež, blokace: a. Dojde-li ke ztrátě, krádeži či zneužití Karty nebo zůstane-li Karta v držení osoby, která přestala být držitelem karty, musí o tom držitel karty okamžitě telefonicky informovat společnost ČEPRO, a.s. provozovatele sítě stanic EuroOil na telefonní číslo zákaznického servisu pro volání z ČR tel (v prac. dny hod.), fax: , mob. tel.: V oznámení je nutné uvést celé devatenáctimístné číslo Karty. V případě podezření na spáchání trestného činu musí držitel karty rovněž informovat policii. Klient musí také informovat o ztrátě a žádosti o zablokování AXIGON na ovou adresu b. Společnost ČEPRO, a.s. prostřednictvím operátora na základě telefonátu podle bodu 1. a zajistí blokaci karty a ústně potvrdí blokaci Karty. c. Společnost ČEPRO, a.s. zajistí, aby nahlášená Karta byla zablokována u všech akceptačních míst. Zablokovaná Karta nemůže být nadále používána, a je-li následně nalezena nebo vrácena držiteli karty, musí být vrácena společnosti AXIGON. d. Pokud došlo k zablokování Karty, platí, že závazek zaplatit cenu realizované transakce přechází na společnost AXIGON. Toto ustanovení neplatí v případě, kdy došlo k transakci zablokovanou Kartou, za použití PIN k takovéto Kartě. e. Držitel karty zůstává zodpovědný a je povinen uhradit jakékoliv závazky z transakcí s Kartou, provedených před okamžikem blokace karty. 2. Akceptační síť: Síť čerpacích stanic, tedy obchodních míst ve smyslu smlouvy a těchto VOP, akceptujících tyto karty je uvedena a pravidelně aktualizována na Územní platnost této karty je území ČR. 3. Fakturace: Zúčtovací interval pro fakturaci za transakce na území České republiky je v 14 denních cyklech. AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 16 (celkem 17)

17 Příloha č. 2. a) Ceník poplatků pro užívání tankovacích karet Shell 1. Vydání karty 0 Kč 2. Vedení karty 0 Kč/měsíc 3. Servisní poplatek z celkové hodnoty nákupu pohonných hmot: a) Česká republika 0,0 % b) Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko 0,0 % c) Ostatní země (kromě Slovinska) 3,0 % d) Slovinsko 5,0 % 4. Servisní poplatek z celkové hodnoty nákupu ostatních služeb: a) Česká republika 0,0 % b) Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko 3,5 % c) Ostatní země 5,0 % 5. Blokace karty* 0 Kč 6. Poskytnutí přehledu čerpání v elektronické podobě 0 Kč/měsíc * V případě blokace karet z důvodu neuhrazení faktur po splatnosti se účtuje poplatek 100 Kč/kartu. Ke všem uvedeným částkám bude připočtena DPH v souladu s platným právním předpisem. b) Ceník poplatků pro užívání tankovacích karet EuroOil 7. Vydání karty 0 Kč 8. Vedení karty 0 Kč/měsíc 9. Servisní poplatek z celkové hodnoty nákupu pohonných hmot: a) Česká republika 0 % 10. Servisní poplatek z celkové hodnoty nákupu ostatních služeb: a) Česká republika 0 % 11. Blokace karty* 0 Kč 12. Poskytnutí přehledu čerpání v elektronické podobě 0 Kč/měsíc * V případě blokace karet z důvodu neuhrazení faktur po splatnosti se účtuje poplatek 100 Kč/karta. Ke všem uvedeným částkám bude připočtena DPH v souladu s platným právním předpisem. Tyto obchodní podmínky jsou platné od V Praze dne AXIGON a.s. AXIGON a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Praha 6 Strana 17 (celkem 17)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí firma Ing. Jiří Havel se

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více