o hod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o hod."

Transkript

1 Košice MK/A/2017/ /II/VOV Vec Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Dňa podal Peter Janitor, Berlínska 2460/11, Košice na stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia zmeny stavby podľa 85 ods. 2 stavebného zákona, ktorou dôjde k zmene v užívaní stavby Bytový dom Kosil byty a garáže na prízemí v trakte B3 na pozemku parcelné číslo 2927 registra,,c, katastrálne územie Terasa, Trieda SNP 61/B, Košice v Mestskej časti Košice Západ. Stavba bola realizovaná na základe stavebného povolenia vydaného Mestom Košice, pracoviskom Košice Západ, Trieda SNP 48/A, Košice, pod číslom A/2016/ /II/VOV zo dňa a Oznámením k ohláseniu stavebných úprav vydané Mestom Košice, pracoviskom Košice Západ, Trieda SNP 48/A, Košice, pod číslom A/2016/ /II/GAZ zo dňa Jedná sa o zmenu časti dokončenej stavby bytového domu, spočívajúcu v stavebných úpravách nebytových priestorov na prízemí obytného domu, so zmenou účelu nebytových priestorov na bytové, vytvorením 2 bytových jednotiek jedného jednoizbového bytu, jedného dvojizbového bytu a jednej garáže v jestvujúcom priestore pôvodného skladu. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie zmeny stavby. Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Trieda SNP 48/A, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov súlade s ust. 80 a 85 stavebného zákona a 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní o z n a m u j e začatie kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene v užívaní stavby a n a r i a ď u j e ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň o hod. so stretnutím účastníkov konania pred vchodom bytového domu Kosil na Triede SNP 61/B, Košice.

2 Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť počas stránkových dní na tunajšom úrade Mesto Košice, referát pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP 48/A, Košice, trakt F, číslo kancelárie F-004a, pri ústnom pojednávaní, alebo po dohode na telefónnom čísle 055/ do termínu v tomto oznámení. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V prípade, že niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, je povinný požiadať o predĺženie uvedenej lehoty pred jej uplynutím. Ak stanovisko k uvedenej stavbe nebude v určenej, alebo predĺženej lehote oznámené tunajšiemu stavebnému úradu, má sa za to, že dotknutý orgán so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc. Ing. Jarmila Virbová vedúci referátu stavebného úradu Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel / stavebný zákon / je zverejnené na úradnej tabuli príslušného stavebného úradu Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 48/A, Košice po dobu 15 dní a na stránke Mesta Košice Doručí sa : 1. Peter Janitor, Berlíbska 2460/11, Košice 2. KOSIL BYTY, s. r. o., Garbiarska 5, Košice 3. Ing. Ingrid Scholtzová, Komenského 67, Košice 4. Caliber s. r. o., Narcisová 6, Košice 5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, Košice 6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, Košice 7. Okresný úrad Košice, odbor SoŽP, oddelenie OPaVZŽP, ŠSOH, Komenského 52, Košice 8. Mestská časť Košice Západ, Trieda SNP 39, Košice 9. Ostatní účastníci konania - vlastníci bytového domu na Triede SNP 61/B v Košiciach, podľa LV číslo 16111, katastrálne územie Terasa formou verejnej vyhlášky Vybavuje : Ing. Vovčková Telefón : 055/

3 Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Trieda SNP 48/A, Košice Ú R A D N Ý Z Á Z N A M O vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky pre kolaudačné konanie spojené s konaním o zmene v užívaní stavby,, Stavebné úpravy v nebytových priestoroch na prízemí bytového domu Galéria City, súpisné číslo 1969, na pozemku parcelné číslo 1948/14 registra C, katastrálne územie Terasa, na Považskej ulici číslo 40/A, Košice v Mestskej časti Košice - Západ. Miesto vyvesenia : Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Trieda SNP 48/A, Košice Verejná vyhláška vyvesená dňa : Verejná vyhláška zvesená dňa : Zverejnená na stránke Mesta Košice dňa

4 M E S T O K O Š I C E, pracovisko Košice Západ, Trieda SNP 48/A Košice č. A/2016/ /II/VOV Košice, dňa P r o t o k o l napísaný dňa o priebehu ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním z kolaudačného konania stavby podľa ustanovenia 81 spojeného s konaním o zmene v užívaní podľa 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny Predmetom konania je stavba Stavebné úpravy v nebytových priestoroch na prízemí bytového domu Galéria City, súpisné číslo 1969, na pozemku parcelné číslo 1948/14 registra C, katastrálne územie Terasa, na Považskej ulici číslo 40/A, v Mestskej časti Košice Západ, ktorá bola povolená stavebným povolením vydaným Mestom Košice, pracoviskom Košice Západ, Trieda SNP 48/A, Košice, pod číslom A/2016/ /II/VOV zo dňa a zmena v užívaní nebytových priestorov zariadenia obchodu, zariadenia verejnej správy a administratívy o celkovej výmere... m 2 bytového domu na Neštátne zdravotnícke zariadenie súpisné číslo 1969, na pozemku parcelné číslo 1948/14 registra C, katastrálne územie Terasa, vedená na liste vlastníctva číslo ktorá bola povolená rozhodnutím... obsahujúca stavebné objekty a prevádzkové súbory... JUDr. Iveta Kohanová, Floriánska 6, Košice v zastúpení stavebníka KOHAN s. r. o., so sídlom Floriánska 6, Košice, IČO : zastúpená konateľom Ing. Miroslavom Kohanom, bytom Kuzmányho 47, Košice oznámila dňa Mestu Košice, pracovisko Košice Západ, Trieda SNP 48/A, Košice, že stavba je ukončená a podala návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou v užívaní. Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Trieda SNP 48/A, Košice listom číslo A/2016/ /II/VOV zo dňa oznámil začatie kolaudačného konania

5 spojeného s konaním o zmene v užívaní stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil na deň ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Stavebník predložil k ústnemu konaniu spojenému s miestnym zisťovaním doklady stanovené 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona : Výpis z listu vlastníctva č čiastočný, Kópiu katastrálnej mapy, Splnomocnenie,... Z predloženej zjednodušenej dokumentácie vyplýva, že sa jedná o nebytový priestor na prízemí bytového domu. Priestor je prevádzkovo uzavretý celok sprístupnený z komunikačnej chodby a jeho súčasťou je... Vlastníkom priestorov je JUDr. Iveta Kohanová, bytom Floriánska 6, Košice. Obhliadkou stavby bolo zistené, že : pri uskutočnení stavby boli dodržané podmienky územného rozhodnutia, stavebného povolenia a vyhovelo sa všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu stavba bola uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom Do termínu ústneho pojednávania neboli od účastníkov konania a dotknutých orgánov vznesené žiadne námietky voči predmetnej zmene v užívaní časti stavby. Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou zmeny stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v konaní doložené. Súpis zmien a odchýlok oproti PD ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby : Námietky účastníkov konania

6 Stanoviská dotknutých orgánov Celkové závery o spôsobilosti stavby na uvedenie do prevádzky užívania : V pôvodných nebytových priestoroch zariadenia obchodu, zariadenia verejnej správy a administratívy bytového domu boli vykonané stavebné úpravy Oznámením k ohláseniu stavebných úprav vydané Mestom Košice, pracoviskom Košice Západ, Trieda SNP 48/A, Košice, pod číslom A/2016/ /II/PER zo dňa V konaní vedenom podľa ust. 85 ods. 1 stavebného zákona z hľadiska vplyvu prevádzky na zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť zariadení a životné prostredie. Na základe predložených dokladov a obhliadkou stavby stavebný úrad zistil, že stavba je Stavba vyhovuje všeobecným technickým podmienkam na výstavbu stanoveným vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Po preskúmaní návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia zistil stavebný úrad, že stavba je ukončená a je schopná bezpečnej prevádzky. Užívaním neštátneho zdravotníckeho zariadenia nebude ohrozený verejný záujem, zdravie a život osôb ani životné prostredie. Stavebný úrad na základe vyššie uvedených skutočností vydá pre predmetnú stavbu kolaudačné rozhodnutie spojené o zmene v užívaní stavby na priestor Neštátne zdravotnícke zariadenie. Zapísala : Ing. Vovčková

7 Prezenčná listina z kolaudačného konania Stavebné úpravy v nebytových priestoroch na prízemí bytového domu Galéria City, súpisné číslo 1969, na pozemku parcelné číslo 1948/14 registra C, katastrálne územie Terasa, na Považskej ulici číslo 40/A, Košice spojené so zmenou v užívaní stavby, konaného dňa so stretnutím účastníkov konania a dotknutých orgánov na stavbe bytového domu Galéria City, na Považskej ulici číslo 40/A, Košice. Meno, priezvisko, titul Organizácia Podpis

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Daňové identifi kační číslo z ř. 02 nebo rodné číslo / identifi kační číslo z ř. 03 Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Identifi kační údaj / znak Název

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 2019/2010-SÚ-Ho-8 Vyřizuje: František Horák Telefon: 546419462 E-mail: horakf@muiv.cz

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

9/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

9/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 9/2011 Praha, září 2011 Roč. 57 (99) Číslo 9 str. 217 240 Cena 24, Kč 1, Obrázky

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

EBMNEWS03. Aktuální dění ve skupině společností EBM group

EBMNEWS03. Aktuální dění ve skupině společností EBM group EBMNEWS03 Aktuální dění ve skupině společností EBM group Úvodní slovo Vážení priatelia, od nášho posledného Newsletteru sa udialo mnoho skutočností podstatných pre fungovanie našich firiem v skupine EBM

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 D / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr.

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti. březen & duben 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti. březen & duben 2014 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Investiční fondy... 2 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBOR ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK A EKOLOGICKÝCH ŠKOD PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ SEMINÁŘE Praha,

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : 2012 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 23998/2015/VO P13-35420/2015 Ing. Kateřina Vorlová 235 011 292 235 011 438 VorlovaK@p13.mepnet.cz Městská část Praha 13 Úřad městské části

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? ANO / NE ANO / NE (v případě, že ano

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

GPS navigace CoolTraxx3D

GPS navigace CoolTraxx3D GPS navigace CoolTraxx3D Úvodní upozornění tento produkt může být použit pouze jako pomoc při navigaci, není přesným měřítkem směru, vzdálenosti, lokalizace nebo topografie, uživatel je povinen sledovat

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY

EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY Praha Brno Ostrava Bratislava Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem 2 / 2010 EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY (nejen) v oblasti soutěže a regulace 1. Rozhodnutí ESD ve věci Google ÚVODNÍ

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení

Více

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem IP&IT BULLETIN PROSINEC 2012 v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií Vážení klienti a obchodní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ

µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI. Zpracoval: Mgr.

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MCP8 036361/200910V.Fi MCP8 120774/2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské

Více