Dolnohbitské listy *****

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dolnohbitské listy *****"

Transkript

1 Dolnohbitské listy ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí Ročník XI. číslo 2 říjen 2012 zdarma Odpovědný redaktor: Jan Michálek Redakční rada: Vladimír Rampas, Václav Kofroň, Vladimíra Pražáková, Milan Spilka Jazyková úprava: Irena Weinerová webové stránky: Miloslava Válová Podzimní muchomůrku nakreslil Šimon Štrop (5 let) Podzim Vyslovíte-li slovo podzim před pesimistou, určitě uslyšíte ach jo léto pryč, zase bude mlha, déšť, plískanice, pak nepříjemná zima, budu muset nosit bundu, čepici, šálu ach jo. Když uslyší slovo podzim optimista, začne se těšit na houbaření, na procházky s pejskem, pod nohama bude šustit barevné listí, myslivci se budou chystat na hony. Zahrádkáři si budou se zalíbením prohlížet ve spíži své zásoby kompoty a marmelády. Vzpomeneme si, jak jsme jako děti pouštěli draky, a už spěcháme do papírnictví nějakého draka koupit. Ti zručnější tatínkové a dědečkové mohou draky udělat se svými dětmi a vnoučaty. Děti draka strašidelně pomalují co na tom, že nebude tolik létat, ale bude to ten nejlepší a nejkrásnější drak na světě. Poradím také ženám přivítejte podzim v podzimních barvách. Rezavá, zlatavá, hnědá, zelená, cihlová to jsou barvy spadaného listí. A když si v těchto barvách koupíte svetříček, botičky, kabelku nebo šáteček, hned bude podzim veselejší. Přeji vám optimistickou náladu. Střípky ze zastupitelstva Zastupitelé se v letošním roce scházejí snad nejčastěji v historii. Od posledního vydání Listů zasedali celkem sedmkrát. Poprvé dne 17. dubna Zastupitelé schválili následující usnesení: ZO zamítlo vyhlášení konkurzu na ředitele Základní školy a Mateřské školy Dolní Hbity, okres Příbram, ve vztahu k novele 166 školského zákona. ZO se rozhodlo nechat vypracovat projekt stavby Chodník v obci Jelence podél komunikace Dolní Hbity Višňová a Zastávka autobusů v obci Jelence podél komunikace Dolní Hbity Višňová. Práce byla zadána autorizovanému inženýrovi pro dopravní stavby Ing. Janu Bukáčkovi. ZO schválilo předložený návrh mandátní smlouvy mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Ing. Vladimír Matějka ASA Projekt (ve výši ,- Kč vč. DPH) na vykonávání činnosti spočívající v realizaci technického dozoru při provádění stavby Stavební úpravy ZŠ Dolní Hbity (zateplení a výměna výplní otvorů). Smlouva nabývá platnosti v případě získání dotace.

2 2 ZO předložený návrh mandátní smlouvy mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Ing. Vladimír Matějka ASA Projekt (ve výši ,- Kč vč. DPH) na vykonávání činnosti spočívající v realizaci stavebního dozoru a autorského dozoru na akci Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení. ZO na základě žádosti stanovilo nechat vyhotovit geometrický plán, kterým dojde k zaměření skutečného stavu oplocení kolem nemovitosti čp. 11 v Luhách a následně uskutečnit s majiteli této nemovitosti směnu vzájemně přesahujících pozemků. Zastupitelstvo dále stanovilo, aby Obec zaplatila polovinu ceny za vyhotovení geometrického plánu. Zastupitelstvo schválilo předložený návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Martin Lantora - Montáž elektrických zařízení na vyhotovení stavby Rekonstrukce elektrické instalace v budově OÚ Dolní Hbity. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o odpovědi Ing. Ladislava Němce, 1. náměstka ministra školství, na petici občanů proti Koncepčnímu záměru reformy financování regionálního školství. Reforma, která by měla v konečném důsledku likvidační účinek na některé školy v malých obcích (včetně té naší), se prozatím pozastavuje budeme ale ve střehu. ZO stanovilo na základě žádosti majitelů stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 19/6 v k.ú. Jelence zrealizovat část stavby kanalizace (stoka C 2 od kanalizační šachtice 8 do kanalizační šachtice 12) dle projektové dokumentace Inženýrské sítě Jelence a současně při této příležitosti položit vodovodní řad. Další zasedání ze dne 11. května přineslo mimo jiné následující závěry: ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a firmou STAVBAU BOHEMIA, s.r.o. na realizaci projektu Stavební úpravy ZŠ Dolní Hbity (zateplení a výměna oken) za celkovou cenu díla ,- Kč včetně 20%DPH. Obec má v tomto případě požádáno o dotaci. Čekali jsme přidělení finančních prostředků počátkem prázdnin. Zatím rozhodnutí o jejich přidělení nepadlo, a tak se necháme překvapit ostatně nic jiného nám nezbývá. Škola by zateplení i výměnu oken velmi potřebovala. Následující zasedání proběhlo dne 22. května Pojďme společně nahlédnout do některých bodů jednání. Zastupitelstvo Obce Dolní Hbity vzalo na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Dolní Hbity Mgr. Vlasty Peckové a stanovilo navýšit rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Hbity ( 3113 položka 5331) o částku ,- Kč (z ,- Kč na ,- Kč). Tuto částku Zastupitelstvo účelově vázalo na doplacení nadnormativních výdajů na platy učitelů (z částky ,- Kč na částku ,- Kč). K tomuto bodu přednesla problematiku financování základní školy ředitelka Mgr. Vlasta Pecková. Oznámila, že Středočeský kraj nově vázal finanční rozpočet na mzdy, tedy došlo ke snížení prostředků. Škol, které jsou na výjimku, se vázání prostředků dotkne daleko výrazněji. Jsou tak trestány dvakrát. V současné době nejen, že nemají učitelé žádné osobní ohodnocení a odměny, ale po vzájemné dohodě s některými z nich musela přistoupit i na snížení mzdových tarifů. Bez tohoto kroku by škola neměla na mzdy. Ředitelka školy požádala zastupitele o navýšení účelově vázaných prostředků na mzdy. ZO schválilo předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby mezi Obcí Dolní Hbity a firmou ČEZ Distribuce, a.s. o vybudování přípojky k parcele na pozemku parc. č. 45/5 v k.ú. Jelence (před pohostinstvím v Jelencích). ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a firmou HORA s.r.o., na zabezpečení díla Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení. Smluvní cena je stanovena jako součet dílčích položkových rozpočtů ve výši ,- Kč včetně DPH. ZO prozatím neschválilo další prodloužení kanalizačního řadu v lokalitě RD Jelence na základě žádosti jednoho z majitelů stavebních pozemků.

3 3 ZO bylo informováno o vypršení výjimky na nepatrně zvýšené množství dusičnanů u vodovodu Nepřejov. Výjimka je povolena do června 2013 a už nepůjde prodloužit. Zastupitelstvo z tohoto důvodu stanovilo počítat do rozpočtu pro rok 2013 s částkou ,- Kč na zakoupení a instalaci zařízení pro úpravu vody vodovodu Nepřejov. Počtvrté zastupitelé zasedali 19. června a toto jsou výsledky diskuse: ZO za hojné účasti veřejnosti projednalo petici Stop nebezpečnému pohybu dětí u dětského hřiště v Dolních Hbitech a vzalo na vědomí veškeré připomínky a náměty přítomné veřejnosti. Na základě připomínek zamítá ZO uzavření komunikace pomocí pevných uzávěr a stanovuje Radě do příštího zasedání zastupitelstva ve spolupráci s dopravním expertem zjištění možností omezení rychlosti v dané lokalitě např. zpomalovací prahy, zúžení vozovky apod. ZO bylo seznámeno s postupem prací na územním plánu. Jednání byl přítomen Ing. arch. Milan Salaba a Ing. arch. Helena Kopová, kteří přítomným podali podrobný výklad o jednotlivých krocích a seznámil je s přijatelnými i nepřijatelnými návrhy pro výstavbu. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Závěrečný účet Obce Dolní Hbity za rok 2011 bez výhrad. Zastupitelstvo projednalo a schválilo jako součást Závěrečného účtu Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření Obce Dolní Hbity za rok 2011, které se uskutečnilo ve dnech a Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Josef Štětka na zakázku Oprava břehů rybníka v Luhách ve variantě s šířkou ztraceného bednění 30 cm a poslední 3 řady pohledového bednění. ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo č. 5/2012 mezi Obcí Dolní Hbity a společností Šindler, důlní a stavební společnost s r.o. na provedení stavby Stavba kanalizace a připoložení vodovodu v k.ú. Jelence. ZO vyhovělo žádosti pana Jaroslava Turnovce a jako vlastník pozemku parc. č. 254 v k.ú. Jelence odsouhlasilo s občasné uzavření komunikace Jablonná Jelence z důvodu prověřování nastavení a funkčnosti speciálních automobilů určených pro automobilový sport. ZO schválilo prodej pozemku ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 107/12 o výměře 678 m 2 v k. ú. Nepřejov dle přiloženého geometrického plánu. Zastupitelstvo dále stanovilo cenu prodávaných pozemků ve výši 99,- Kč za 1 m 2. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí žadatel o odkoupení. ZO schválilo prodej pozemků ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 535/3 o výměře 133 m 2 a parc. č. 535/4 o výměře 8 m 2 oba v k.ú. Luhy. Zastupitelstvo dále schválilo odkoupení pozemku parc. č. 16/2 o výměře 26 m 2 v k.ú. Luhy. Zastupitelstvo dále stanovilo cenu prodávaných pozemků a nakupovaného pozemku ve výši 117,- Kč za 1 m 2. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí žadatel o odkoupení. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 226/35 o výměře 192 m 2, 226/36 o výměře 78 m 2 kromě pozemku parc. č. 556/2 o výměře 18m 2 vše v k.ú. Luhy. Zastupitelstvo dále stanovilo cenu prodávaných pozemků takto: pozemek parc. č. 226/36 o výměře 78 m 2 v k.ú. Luhy za cenu 82,- Kč za 1 m 2 a pozemek parc. č. 226/35 v k. ú. za cenu 117,- Kč za 1 m 2. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí žadatel o odkoupení. Zastupitelstvo předběžně schválilo prodej části pozemku ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 536/6 o výměře cca 80m 2 v k.ú. Luhy za předem stanovenou cenu 117,- Kč za 1 m 2 pozemku, a to za podmínky, že předmětná část pozemku bude oddělena geodetem za přítomnosti zástupce obce. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí kupující. ZO schválilo prodej pozemku ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 60/4 o výměře 96 m 2 v k.ú. Jelence. Zastupitelstvo dále stanovilo cenu prodávaného pozemku ve výši 117,- Kč za

4 4 1 m 2. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí žadatelé o odkoupení. ZO odsouhlasilo předložený návrh projektové studie obslužného chodníku v Jelencích pro nově vzniklé parcely pro RD na pozemcích parc. č. 158/31 až 158/40 v k.ú. Jelence. Projekt řeší rovněž odkanalizování státní silnice a navrhovaného chodníku. ZO stanovilo zadat firmě Ing. Karel Kratochvíl kompletní výrobu nábytku pro vybavení kanceláře sekretariátu OÚ. Nábytek bude vybaven značkovým kováním Hettich s tlumením Silent systém. Na korpusy a dvířka bude použita LTD v dezénu světlý buk PR 876, světle zelená PE 8537 a bílá PE 101. Od posledních Listů zastupitelé po páté zasedali 24. července 2012: ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo na vypracování plánu BOZP k provedení stavby Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení a výkon činnosti koordinátora BOZP mezi Obcí Dolní Hbity a panem Janem Jindřichem, Příbram V. ZO schválilo předložený návrh mandátní smlouvy mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Josef Hrdina na zajištění přípravy a průběhu podlimitní veřejné zakázky na pořízení samostatných movitých věcí v rámci projektu Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. ZO schválilo smlouvu o dílo mezi Obcí Dolní Hbitya firmou Josef Štětka na zakázku Oprava břehů rybníka v Luhách, která zahrnuje variantu s šířkou ztraceného bednění 30 cm z bednících dílců do výšky těsně pod dosaženou vodní hladinu a dozdění kamennou zdí na úroveň terénu v celkové hodnotě ,- Kč vč. DPH. ZO schválilo konečnou cenu, která bude proplacena firmě Martin Lantora Montáž elektrických zařízení za provedení rekonstrukce elektroinstalace (rekonstrukce elektroinstalace, obnovení omítek, stropy z minerálních podhledů) v budově OÚ Dolní Hbity v celkové výši ,- Kč, vč. DPH. Zastupitelstvo Obce Dolní Hbity zároveň s těmito kroky schválilo Hlášení č. 1 o změnách v rámci PRV na akci Rekonstrukce elektrické instalace v budově OÚ Dolní Hbity. Úřad se za pomoci dotace podařilo zrekonstruovat. Zejména si Obec pomohla k nové elektroinstalaci. Na původní elektroinstalaci již nebylo možno získat kladnou revizní zprávu. Zastupitelstvo pověřilo starostu k zaslání dopisu majiteli domu čp. 42 v Jelencích, aby zjednal nápravu ve věci nových nájemců, kteří páchají přestupky a narušují občanské soužití v Obci a okolí. Druhé prázdninové zasedání proběhlo 17. srpna 2012: ZO schválilo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Obcí Dolní Hbity a firmou ČEZ Distribuce, a.s. Přeložka bude realizována v katastrálním území Dolní Hbity, parc. č. 10/1 jedná se o provedení přeložení stávajícího kabelového vedení mimo prostor přístavby, která je realizována při stavbě Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení. Zatím poslední zasedání Zastupitelstva proběhlo dne 7. září 2012: ZO stanovilo nainstalovat domovní ČOV při nemovitosti čp. 22 na pozemku parc. č. st. 34/1 v k.ú. Dolní Hbity dle projektové dokumentace, kterou vyhotovila projektantka Ing. Veverková v roce Stavební práce dále stanovuje zadat firmě Josef Švagr, soukromá stavební firma. ZO zvažuje pořídit kalové čerpadlo a elektrocentrálu, a to zejména z důvodu nepředvídatelných událostí (povodně, krupobití, požár ) tak, aby Obec v těchto případech mohla pomoci svým občanům nebo zabezpečit potřebný chod Obce či správu obecního majetku. Zastupitelstvo zatím stanovuje vyčkat na možnost čerpání dotace, kterou každoročně uvolňuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje na zakoupení podobné techniky. Pokud by se dotaci podařilo získat, stanovuje s přispěním vlastních prostředků nákup zrealizovat. V každém případě Zastupitelstvo stanovuje počítat s částkou

5 5 na zakoupení kalového čerpadla a elektrocentrály do rozpočtu pro rok 2013 a ukládá Radě zjistit cenové relace. ZO vyhovělo žádosti o zařazení pozemku parc. č. 25/1 v k.ú. Třtí do rozvojových ploch pro výstavbu rodinného domu a dále vyhovuje žádosti o zařazení pozemku parc. č. 171/8 v k.ú. Jelence do rozvojových ploch pro výstavbu rodinných domů. Předmětné pozemky budou v procesu schvalování územního plánu projednány s dotčenými orgány státní správy a se správci inženýrských sítí. V rámci tohoto projednání bude Zastupitelstvo respektovat případná omezení vyplývající z platné legislativy. ZO stanovilo zakoupit chladicí vitrínu v celkové ceně ,- Kč vč. DPH pro prodejnu v Kácini. ZO schválilo předložený návrh plánu investic do vodohospodářského infrastrukturního majetku Obce Dolní Hbity, který předložila akciová společnost Vodovody a kanalizace Beroun na základě Koncesní a provozovatelské smlouvy o provozování vodohospodářského majetku Obce Dolní Hbity. Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, vážení spoluobčané! Dne se konalo jednání obecního zastupitelstva, které se mimo jiné zabývalo peticí Stop nebezpečnému pohybu dětí u dětského hřiště v Dolních Hbitech. Z důvodu změny programu schůze jsem se po plánovaném lékařském vyšetření CT v Příbrami jednání nemohl zúčastnit. Jelikož mě otázka zajištění bezpečnosti dětí v uvedeném prostoru již dlouhou dobu zajímá, musím se k uvedené problematice alespoň touto formou vyjádřit. Když se mi do ruky k podpisu dostala PETICE, viděl jsem v tom především další impuls, jak opětovně nastolit na scénu neutěšenou dopravně-bezpečnostní situaci v této sídlištní části obce. Navrhované řešení jsem považoval za extremní, ale svým způsobem logické. Ani ve snu jsem neočekával, že by navrhované řešení vyhovovalo všem. Předem mi dovolte krátký pohled do minulosti. Koncem 60-let minulého století byla postavena bytovka tehdejších ČSSS (č.p.61+62). Okolo roku 1970 byla vybudována MŠ, uvedeno do užívání fotbalové hřiště včetně kabin a také vyměřeno prvních 6 parcel k účelu individuální bytové výstavby. Z toho důvodu pro zajištění přístupu byla zřízena ú č e l o v á m í s t n í k o m u n i k a c e až k těmto parcelám, v té době pouze s prašným povrchem. V další době zájem o bytovou výstavbu postupně rostl a komunikace byla propojena až na okresní silnici Dolní Hbity- Luhy a až později dostala asfaltový povrch. Provoz zde byl v té době minimální, většinou pouze do místa bydliště. V poslední době provoz na této komunikaci nebývale vzrostl. Došlo také mimo jiné k vybudování dětského hřiště, což zjevně uvítala většina rodin s malými dětmi. I když bylo provedeno oplocení v délce cca 70m, bezpečnost to zcela neřeší. Problém spatřuji hlavně v tom, že celá řada řidičů zde nerespektuje omezenou rychlost a vůbec si neuvědomuje, že i malá rychlost může mít vážné důsledky. Sám mám vlastní zkušenosti a vím, jak se preventivně řeší bezpečnost provozu jinde, zejména v místech, kde dochází ke kumulaci bytové sídlištní výstavby a sportovišť se zvýšeným pohybem dětí. Používání zpomalovacích pásů je totiž dnes již zcela běžným opatřením pro snížení rychlosti vozidel projíždějících sídlištěm. I v našem regionu je celá řada míst příkladně vyřešena instalací zpomalovacích pásů ze zámkové dlažby ( např. Fučíkova ulice v Příbrami ) nebo za použití typizovaných retardérů ( např. Drásov, Svaté Pole, ZS Příbram aj. ) Nemám zájem dělat si patent na rozum, ale jsem přesvědčen o nutnosti provést: 1. Zvýraznění stávajících značek POZOR DĚTI a omezení rychlosti na 30km/hod (u čp.2) 2. Umístnění značky PRŮJEZD ZAKÁZÁN 3. Instalování cca 3 zpomalovacích pásů (typizovaných retardérů) Pevně věřím, že zastupitelstvo obce přistoupí konstruktivně k řešení problematiky a přijme zásadní opatření, která přispějí k bezpečnějšímu pohybu dětí. Lantora Milan, Dolní Hbity 71

6 6 Rybník v Luhách má nový kabát Návesní rybník v Luhách prohlédl k lepšímu. O prázdninách a ještě v průběhu měsíce září probíhala rekonstrukce některých opěrných stěn. Ty získaly pevné a široké železobetonové základy. Jejich spodní část byla vybudována ze ztraceného bednění. Stěna, která bude vidět nad vodní hladinou, je ze skládaného kamene. Zastupitelé se rozhodli pro nejdražší, ale myslím i nejhezčí řešení. Předpokládáme přece, že stavbu neděláme na pár let. Celkově rekonstrukce včetně zemních prací vyšla na ,- Kč. Samozřejmě, bylo by hezké tímto způsobem opravit i další zatím stabilní stěny, které teď vypadají ve srovnání s novými, jako Popelka vedle krásné princezny. Oprava by však vyžadovala další nemalé prostředky, a tak je otázkou, zda nebude jinde v naší Obci důležitější požírač peněz. Tímto bych také rád poděkoval firmě Josef Štětka, která se zhostila celé stavby s poctivým řemeslnickým fortelem. Jan Michálek Chodník v Jelencích zůstane ještě chvíli nedokončený Vím, že není příjemné chodit po zabláceném a nerovném chodníku. Takový je teď i chodník v Jelencích směrem od kapličky k hasičské zbrojnici. Měl být již dávno zaasfaltován po prováděné přeložce elektrického vedení. Obec však požádala firmu Cihelka, aby s asfalty ještě počkala. Důvodem je čerstvě vyhotovený projekt na chodníky a autobusovou zastávku v Jelencích, ke kterému se v současné době vyjadřují dotčené orgány státní správy. Jakmile získáme stavební povolení, bylo by vhodné rekonstrukci stávající části chodníku již přizpůsobit novému projektu. Díky vstřícnému přístupu firmy Cihelka tak dojde ke značným finančním úsporám pro obecní kasu. Z těchto důvodů žádáme jelenecké občany o shovívavost. Obdobná je situace i s nezaasfaltovanou částí vozovky na druhé straně silnice. Jan Michálek Při krádežích, které se udály v Dolních Hbitech cca před třemi roky, se nalezl žebřík, který sloužil zlodějům ke vloupání. Policie jej po třech letech předala na úřad. Pokud někdo tento žebřík postrádá, může si jej vyzvednout na Obecním úřadě. (JM) Proč se stavba KD v Dolních Hbitech nehýbe? Stavaři mi jistě dají za pravdu, že větší či menší problémy se vyskytují na každé stavbě. Nevyhnuly se ani té naší pod názvem Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení. Brzy po zahájení stavební firma pod budoucí základovou zdí objevila kabelové vedení v majetku ČEZ Distribuce, které nebylo nikde evidováno. Požádali jsme proto o jeho přeložení. Pro provedení přeložky má však ČEZ své postupy, které musí dodržet (vyhotovení projektu, stavební řízení, výběrové řízení na firmu, která stavbu přeložky provede). Celé to může trvat 3 měsíce, ale i rok. Firma Hora, která stavbu provádí, je tak omezena, protože nelze pokračovat ve výkopových pracích pro základy nové stavby. Obec z tohoto důvodu požádala Úřad regionální rady o prodloužení termínu dokončení stavby o možné 3 měsíce i s tím rizikem, že ČEZ termín přeložení kabelu v tak krátkém termínu nezvládne. Naštěstí nám bylo vyhověno. Jsme optimisté a věříme, že se nakonec podaří přeložku včas zajistit. Rád bych touto cestou poděkoval panu Miroslavu Cihelkovi, který v této situaci Obci odborně pomáhá. Prodloužení termínu znamená, že vlastní stavba nebude dokončena v březnu 2013, ale pravděpodobně až v červnu Paradoxně zmíněné posunutí termínu pomůže vlastní stavbě, neboť dokončovací práce

7 7 závislé na dobrém počasí budou přesunuty do teplejších měsíců roku. Pro úplnost uvádím, že Obec Dolní Hbity obdržela dotaci od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení - reg. č. CZ.1.15/3.3.00/ Dotace je ve výši ,68 Kč. O prázdninách proběhla rekonstrukce elektrické instalace v budově OÚ Dlouhodobá rekonstrukce budovy Obecního úřadu se dostala do poslední fáze, kdy bylo potřeba kompletně vyměnit původní elektroinstalaci. Nešlo jen o pouhou rozmařilost, budova sídla OÚ byla jednou z posledních, kde nebylo možno získat kladnou revizní zprávu. V roce 1948 byly Dolní Hbity elektrifikovány. Přibližně z této doby je v budově elektrická instalace, která již neodpovídá současným požadavkům. Problémy způsobovala přetížená síť, provizorně se vše řešilo prodlužovacími kabely. Pro letošní rok se na kompletní výměnu elektrické instalace podařilo získat dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova. Obec ji získala prostřednictvím Místní akční skupiny Sedlčansko, kde se angažuje. Rekonstrukce se týkala kanceláří, chodeb, ordinace a čekárny. V rámci dotace se provedla nejen kompletní rekonstrukce elektroinstalace, ale došlo k přeštukování stěn, vybudování minerálních podhledů na stropech a vymalování. Dosloužilá kamna na uhlí byla nahrazena elektrickými přímotopy. Byly také pořízeny nové podlahové krytiny. Poskytnuta byla dotace ve výši ,- Kč. Celkové výdaje projektu činily ,- Kč. Zastupitelstvo zároveň nad rámec projektu odsouhlasilo obměnu starého nábytku a uvolnilo finance na zakoupení nového vybavení kanceláře administrativy. Vzniklo tak příjemné, moderní a bezpečné prostředí nejen pro zaměstnance, ale především pro návštěvníky úřadu, knihovny a ordinace. Jan Michálek OBEC DOLNÍ HBITY HLEDÁ VÁNOČNÍ STROM Pokud by se někdo chtěl zbavit pěkného smrku, či ještě lépe jedličky, které mu například stíní u domu, a byly by stejně pokáceny, může jej (ji) nabídnout na Obecním úřadě. Strom by měl mít výšku cca 7-8 m Kulturní komise připravuje Vítání občánků Slavnostní přivítání našich malých spoluobčanů proběhne v sobotu 6. října na Obecním úřadu v Dolních Hbitech. Tentokrát budeme vítat pouze 2 děti. Doufáme, že se nad touto skutečností zamyslíte a v příštím roce bude účast mnohem větší. Muzikál Hello, Dolly! V sobotu jedeme na muzikál Hello, Dolly do divadla Hybernia v Praze. Všichni, kdo se přihlásili, si nezapomeňte vstupenky a samozřejmě také dobrou náladu. Připomínáme odjezdy autobusů: Nepřejov hodin Luhy hodin Dolní Hbity hodin Jelence hodin (S velkou pravděpodobností vyjdou Dolnohbitské listy přesně na přelomu termínu výše uvedených akcí, je tak možné, že někdo zpravodaj obdrží v aktuální době, jiný těsně po jejich konání.prosíme proto o pochopení.)

8 8 Kurz vánočního aranžování Na jaře jsme pro vás poprvé připravili kurz aranžování. Léto uteklo jako voda a už se těšíme na Vánoce. Vlastnoručně vyrobená výzdoba jistě potěší. Zveme všechny zájemce, aby se včas přihlásili na kurz vánočního aranžování a to u paní Procházkové na tel nebo u paní Pražákové na tel Počet účastníků je omezen, proto neváhejte a zamluvte si místa již nyní. Akce proběhne v sobotu ve 14 hodin v pohostinství na Jelencích. Cena kurzu bude 100,- Kč + spotřebovaný materiál. Příprava na Vánoční koncert Letos oslavíme již 10. výročí konání koncertu v kostele v Dolních Hbitech. K této příležitosti jsme pozvali skupinu Ginevra. Koncert se uskuteční v sobotu od 18 hodin. V neděli po mši svaté budeme uklízet a zdobit kostel. Kdo má chuť a čas, ať nám přijde pomoci. Vezměte i děti, těm se určitě zdobení stromečku a stavění jesliček v kostele bude líbit. Hana Procházková PODĚKOVÁNÍ Rada Obce děkuje panu faráři P. ThMgr. Zbignievu Grzybovi za péči, kterou věnuje zvelebování kostela. V současné době dochází průběžně k opravě všech oken. Zbývá sehnat prostředky na poslední dvě. Rada dále děkuje místním podnikatelům, kteří společně na okna přispěli finančními prostředky i prací (konkrétně panu Jiřímu Bejčkovi, panu Martinu Lantorovi, panu Petru Vitoňovi, firmě Hlinovský, paní JUDr. Elišce Markové, Sboru dobrovolných hasičů Dolní Hbity a panu Milanu Spilkovi) Pokud by někdo chtěl na poslední dvě okna přispět, může tak učinit předáním finančního daru p. faráři nebo panu Milanu Spilkovi. Potvrzení o sponzorském příspěvku, který je možno odečíst z daní, je samozřejmostí. (JM) * Jelenecký les se proměnil v pohádkovou zem Jelence čerti, vodníci, Pat a Mat, klaun, čarodějnice, princezna i indiáni. To je jen hrstka postav, které v sobotu 2. června přivítaly děti v pohádkovém lese na Jelencích. Zábavný program k oslavám Dne dětí připravili místní mladí hasiči. V 15 hodin se z dětského hřiště vypravily skupinky dětí po barevných fáborcích na cestu za pohádkovými postavami. Ty už na ně i s připravenými úkoly čekaly na lesních stanovištích. Nejprve nás po cestě překvapila princezna, u které jsme soutěžili ve slalomu na koloběžce nebo jízdním kole, říká účastnice Markétka. U rybníka nás přivítali vodníci, poté v lese čarodějnice a na louce víly, popisuje pohádkovou cestu i kamarádka Terezka. Za splnění úkolů dostaly děti na každém stanovišti samolepku a také sladkost. Do malé vesnice na Příbramsku zavítal v sobotu také vládce hor Krakonoš, čerti z pekla a známí kutilové z večerníčku Pat a Mat. Nechyběli ani barevní indiáni a nakonec veselý klaun. Na závěr se všechny děti setkaly na dětském hřišti, kde si vykreslily obrázky, vyřešily záludné rébusy a na ohýnku si opekly špekáčky. Michaela Rozšafná

9 9 Natálie Ptáčková * Blahopřejeme nově narozeným občánkům Obec Dolní Hbity blahopřeje k narození Zuzany Heverové z Kácině a Jana Paluse z Nepřejova. Přejeme malé Zuzance a Honzíkovi, aby je v životě provázelo jen to nejlepší. (JD) Vítání nových občánků V sobotu 26. května 2012 proběhlo na obecním úřadě vítání nových občánků do života. Naše pozvání přijali rodiče těchto dětí: - Natálie Ptáčkové - Matěje Kouta - Daniela Valigury - Matěje Dubského - Davida Bálka Představují se: Matěj Kout Daniel Valigura

10 10 Matěj Dubský - Lyachová Růžena - Stejskalová Marie - Dědinová Marie - Procházka Václav Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. Zejména paní Boženě Vackové, která slaví významné životní jubileum. (JD) David Bálek Ve druhém pololetí letošního roku mají významná výročí tito naši spoluobčané: - Linhart Josef - Slepičková Zdeňka - Sezima Stanislav - Hlinovský František - Havlíčková Helena - Slepička Miroslav - Veselá Marie - Michal Ctibor - Ročková Květuše - Žáčková Marie - Vostarek Miloslav - Neumannová Anna - Pácaltová Jaroslava - Pešičková Věra - Přívora Miroslav - Bublíková Vlasta - Vacková Božena - Frodlová Marie - Bartošová Marie - Fiřtová Marie - Vondruška Bedřich - Velíková Marie - Bambousková Marie - Březinová Zdeňka - Pučálka Ladislav - Mařík František - Fejt Otakar - Mesnerová Jitka - Jechortová Oldřiška - Štětková Marie - Dorčák Ladislav Okénko základní školy A je tu nový školní rok 2012/2013. Dne 3. září jsme ho zahájili jako obvykle před budovou školy. Žáci 9. ročníku zde započali svou celoroční spolupráci s prvňáčky. Po milém přivítání podarovali nové školáčky malým dárkem a odvedli je do třídy za paní učitelkou. Tady se nastartovala jejich devítiletá cesta ke vzdělání. Ostatní žáci se rovněž přivítali s kamarády, učiteli a prohlédli si prostředí, v němž nyní budou trávit více času. Naše žáky čekalo po prázdninách mnoho novinek. Vymalované šatny září novými barvami, chodby a třídy se můžou pochlubit novou a zajímavou výzdobou. Jsme rádi, že k modernímu vybavení školy přispějí letos i nové počítače v učebně PC. Během měsíce září jsme již nastartovali nový projekt pro žáky 2. stupně Poznej své sousedy. Během celého školního roku budou vyhledávat informace o zadaných zemích (Polsko, Rakousko, Německo, Slovensko), zpracovávat je a vytvářet materiály, které budou průběžně prezentovat na vyhrazených místech. Žáci se tímto způsobem učí týmové práci, zpracovávat informace různými způsoby, využívat dostupné zdroje, budovat si zdravé sebevědomí. Menší děti netrpělivě očekávají svůj velký týdenní projekt Týden s pohádkou, v němž se učí dramatizovat, recitovat, správně se vyjadřovat, rozvíjet fantazii i čtenářskou gramotnost. V rámci prevence rizikového chování se letos opět zaměříme na vztahy mezi žáky. Již na začátku školního roku se uskutečnil Den prevence na téma Čí je třída- naše, patříme

11 11 tedy k sobě, jehož cílem bylo vytvoření třídních pravidel, sebepoznání a poznávání druhých, učit se spolupracovat, vyjádřit svůj názor a respektovat druhé. V měsíci říjnu nás čeká Pohádkový les a projektový den Ochrana člověka za mimořádných situací a v průběhu školního roku řada dalších zajímavých akcí. Přejeme dětem, jejich rodičům a všem pracovníkům školy, aby tento školní rok byl rokem úspěšným. Mgr. Jana Vršecká Pijeme na cizí zdraví a ničíme vlastní. Martin Neumann (8. ročník dnes 9.) Často si kladu otázku, jestli alkohol dětem něco přináší a jestli má cenu vůbec alkohol pít. Já si osobně myslím, že dětem do rukou alkohol nepatří, což také vyplývá ze zákona. Už se mi několikrát stalo, že kamarádi chtěli, abych přišel na nějakou oslavu nebo párty, kde samozřejmě alkohol nechyběl. Já si myslím, že to nemá cenu, protože se opijete, máte náladu, ale odumírají vám mozkové buňky. Ráno většinou máte kocovinu, bolí vás hlava a téměř nic si z oslavy nepamatujete. Pak se v dospělosti můžete stát alkoholikem, alkohol vám poškozuje játra, ledviny a další orgány. Většinou se děti setkávají s alkoholem na diskotékách. Na diskotéky smějí děti od15 let, ale alkohol si mohou koupit až od 18 let. Pokud u dětí mladších osmnácti let zjistí při dechové kontrole policie, že požily alkohol, odvedou děti domů k rodičům a sdělí jim jejich prohřešek. V novinách, časopisech a televizi probíhají reklamní kampaně, kde se lidem sděluje, jak alkohol škodí zdraví. Přesto patří Česká republika ke státům s obrovskou konzumací alkoholu. Chtěl bych tímto vyzvat děti, aby nepily žádný alkohol a dospělé, aby pili alkohol jen v malém množství. Kozu nakreslila Rozálka Hájková (5 let) Okénko mateřské školy Výukové programy v mateřské škole Již v loňském školním roce začala naše mateřská škola spolupracovat s občanským sdružením OPER - organizací přátel ekologického rozvoje. Jeho cílem je podpora ekologické výchovy dětí formou přímého kontaktu se zvířaty. Lektorky mají pro děti přichystané výukové programy. V každém programu, který je veden hravou formou, se děti poučí, pobaví, pomazlí se zvířátky a dozví se mnoho zajímavostí. V červnu jsme na zahradě naší školky přivítali dva poníky Lucinku a Leontýnku. Děti byly poučeny o bezpečném chování při kontaktu se živým zvířetem. Poznávaly a pojmenovávaly části zvířecího těla, hladily si je, vyčesávaly, krmily a na závěr se s nimi vyfotografovaly. V září za námi na zahradu přijela pro změnu koza Jůlinka. Pro některé děti bylo setkání s kozou velkým zážitkem. Děti si ji také hladily, krmily a největší radost měly z mléka, které si vlastnoručně z kozího vemínka nadojily. Občanské sdružení se svými programy přináší setkání i s jinými zvířaty např. s králíky, lamou a psem dobrmanem. Všichni pevně doufáme, že jejich návštěva u nás nebyla poslední a těšíme se na další spolupráci. Za MŠ Vladimíra Pražáková

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 5, konaného dne 15. 4. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 12.4.2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Zdeněk Žaloudek, Josef Pecka, Josef Tesárek. Program:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 12.8. 2014 Přítomni: Jaroslav Jarý, Josef Šimonovský, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Petr Kozohorský Omluveni: Mgr. Martina Volfová Schválený

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 7/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 7/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 8, konaného dne 19. 8. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 1. 7. 2013, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:15 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Václav Vaněček, Milan Albrecht, Dušan Vaněček,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 27.5.2015 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Guschl Lukáš Hendrych Pavel

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Zápis ZO č. 22 ze dne

Zápis ZO č. 22 ze dne Zápis ZO č. 22 ze dne 24. 3. 2017 Program: Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 24. 3. 2017 v 18.00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích. 1/ Zahájení, organizační

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 2.6.2014, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:10 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Mgr. Anna Mottlová Malinová,

Více

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627 Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června 2016. Usnesení č. 490/1627 ZO schvaluje program jednání ZO ze dne 13. června 2016. K usnesení 486/1626 ZO schvaluje

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne 26. 4. 2016 Přítomní: P. Vaňásek, J. Dědina, R. Douda, Ing. Ivana Soldánová, L. Chytra, Mgr. V. Sokolová, Mgr. Lucie Skořepová Omluvení:

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 25. 11. 2016 od 18.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda Přítomni veřejnost:

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 2.11.2016, od 18:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Stanislav Sláma,

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne 22.3.2016 Čas: 19.1 21.05 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne 21.9.2016 Přítomní zastupitelé: J. Šustr, A Šustrová, I. Lavičková, L. Bouchner, M. Neumaierová P.Skála a J. Sýkora 1) Zahájení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

K bodu 2) Kontrola usnesení 4/2013,bod č. 8 4/2013 sml. Elektrowin je bodem č. 7 dnešního programu ZO bere na vědomí

K bodu 2) Kontrola usnesení 4/2013,bod č. 8 4/2013 sml. Elektrowin je bodem č. 7 dnešního programu ZO bere na vědomí Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 5/2013 ze dne 09.04.2013 19.05h 21.55h Přítomni: viz. prezenční listina Příloha: prezenční listina 1. Zahájení schválení programu, ověřovatelů a zapisovatele

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Obec Havlovice. Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015.

Obec Havlovice. Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015. Obec Havlovice Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015. Přítomni: Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Petr Smékal, Martin Spielberger Omluvení: Martin Dvořáček Zápisem

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. KONANÉHO DNE od hod. v Bříze PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. KONANÉHO DNE od hod. v Bříze PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE 27. 12. 2010 od 18.30 hod. v Bříze PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: p. Drobný, p. Procházková, p. Řehák, p. Černosta, p. Čutíková, p. Šindelářová, p. Soukup

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 5/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 5/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 6, konaného dne 20. 5. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více