Dolnohbitské listy *****

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dolnohbitské listy *****"

Transkript

1 Dolnohbitské listy ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí Ročník XI. číslo 2 říjen 2012 zdarma Odpovědný redaktor: Jan Michálek Redakční rada: Vladimír Rampas, Václav Kofroň, Vladimíra Pražáková, Milan Spilka Jazyková úprava: Irena Weinerová webové stránky: Miloslava Válová Podzimní muchomůrku nakreslil Šimon Štrop (5 let) Podzim Vyslovíte-li slovo podzim před pesimistou, určitě uslyšíte ach jo léto pryč, zase bude mlha, déšť, plískanice, pak nepříjemná zima, budu muset nosit bundu, čepici, šálu ach jo. Když uslyší slovo podzim optimista, začne se těšit na houbaření, na procházky s pejskem, pod nohama bude šustit barevné listí, myslivci se budou chystat na hony. Zahrádkáři si budou se zalíbením prohlížet ve spíži své zásoby kompoty a marmelády. Vzpomeneme si, jak jsme jako děti pouštěli draky, a už spěcháme do papírnictví nějakého draka koupit. Ti zručnější tatínkové a dědečkové mohou draky udělat se svými dětmi a vnoučaty. Děti draka strašidelně pomalují co na tom, že nebude tolik létat, ale bude to ten nejlepší a nejkrásnější drak na světě. Poradím také ženám přivítejte podzim v podzimních barvách. Rezavá, zlatavá, hnědá, zelená, cihlová to jsou barvy spadaného listí. A když si v těchto barvách koupíte svetříček, botičky, kabelku nebo šáteček, hned bude podzim veselejší. Přeji vám optimistickou náladu. Střípky ze zastupitelstva Zastupitelé se v letošním roce scházejí snad nejčastěji v historii. Od posledního vydání Listů zasedali celkem sedmkrát. Poprvé dne 17. dubna Zastupitelé schválili následující usnesení: ZO zamítlo vyhlášení konkurzu na ředitele Základní školy a Mateřské školy Dolní Hbity, okres Příbram, ve vztahu k novele 166 školského zákona. ZO se rozhodlo nechat vypracovat projekt stavby Chodník v obci Jelence podél komunikace Dolní Hbity Višňová a Zastávka autobusů v obci Jelence podél komunikace Dolní Hbity Višňová. Práce byla zadána autorizovanému inženýrovi pro dopravní stavby Ing. Janu Bukáčkovi. ZO schválilo předložený návrh mandátní smlouvy mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Ing. Vladimír Matějka ASA Projekt (ve výši ,- Kč vč. DPH) na vykonávání činnosti spočívající v realizaci technického dozoru při provádění stavby Stavební úpravy ZŠ Dolní Hbity (zateplení a výměna výplní otvorů). Smlouva nabývá platnosti v případě získání dotace.

2 2 ZO předložený návrh mandátní smlouvy mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Ing. Vladimír Matějka ASA Projekt (ve výši ,- Kč vč. DPH) na vykonávání činnosti spočívající v realizaci stavebního dozoru a autorského dozoru na akci Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení. ZO na základě žádosti stanovilo nechat vyhotovit geometrický plán, kterým dojde k zaměření skutečného stavu oplocení kolem nemovitosti čp. 11 v Luhách a následně uskutečnit s majiteli této nemovitosti směnu vzájemně přesahujících pozemků. Zastupitelstvo dále stanovilo, aby Obec zaplatila polovinu ceny za vyhotovení geometrického plánu. Zastupitelstvo schválilo předložený návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Martin Lantora - Montáž elektrických zařízení na vyhotovení stavby Rekonstrukce elektrické instalace v budově OÚ Dolní Hbity. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o odpovědi Ing. Ladislava Němce, 1. náměstka ministra školství, na petici občanů proti Koncepčnímu záměru reformy financování regionálního školství. Reforma, která by měla v konečném důsledku likvidační účinek na některé školy v malých obcích (včetně té naší), se prozatím pozastavuje budeme ale ve střehu. ZO stanovilo na základě žádosti majitelů stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 19/6 v k.ú. Jelence zrealizovat část stavby kanalizace (stoka C 2 od kanalizační šachtice 8 do kanalizační šachtice 12) dle projektové dokumentace Inženýrské sítě Jelence a současně při této příležitosti položit vodovodní řad. Další zasedání ze dne 11. května přineslo mimo jiné následující závěry: ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a firmou STAVBAU BOHEMIA, s.r.o. na realizaci projektu Stavební úpravy ZŠ Dolní Hbity (zateplení a výměna oken) za celkovou cenu díla ,- Kč včetně 20%DPH. Obec má v tomto případě požádáno o dotaci. Čekali jsme přidělení finančních prostředků počátkem prázdnin. Zatím rozhodnutí o jejich přidělení nepadlo, a tak se necháme překvapit ostatně nic jiného nám nezbývá. Škola by zateplení i výměnu oken velmi potřebovala. Následující zasedání proběhlo dne 22. května Pojďme společně nahlédnout do některých bodů jednání. Zastupitelstvo Obce Dolní Hbity vzalo na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Dolní Hbity Mgr. Vlasty Peckové a stanovilo navýšit rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Hbity ( 3113 položka 5331) o částku ,- Kč (z ,- Kč na ,- Kč). Tuto částku Zastupitelstvo účelově vázalo na doplacení nadnormativních výdajů na platy učitelů (z částky ,- Kč na částku ,- Kč). K tomuto bodu přednesla problematiku financování základní školy ředitelka Mgr. Vlasta Pecková. Oznámila, že Středočeský kraj nově vázal finanční rozpočet na mzdy, tedy došlo ke snížení prostředků. Škol, které jsou na výjimku, se vázání prostředků dotkne daleko výrazněji. Jsou tak trestány dvakrát. V současné době nejen, že nemají učitelé žádné osobní ohodnocení a odměny, ale po vzájemné dohodě s některými z nich musela přistoupit i na snížení mzdových tarifů. Bez tohoto kroku by škola neměla na mzdy. Ředitelka školy požádala zastupitele o navýšení účelově vázaných prostředků na mzdy. ZO schválilo předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby mezi Obcí Dolní Hbity a firmou ČEZ Distribuce, a.s. o vybudování přípojky k parcele na pozemku parc. č. 45/5 v k.ú. Jelence (před pohostinstvím v Jelencích). ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a firmou HORA s.r.o., na zabezpečení díla Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení. Smluvní cena je stanovena jako součet dílčích položkových rozpočtů ve výši ,- Kč včetně DPH. ZO prozatím neschválilo další prodloužení kanalizačního řadu v lokalitě RD Jelence na základě žádosti jednoho z majitelů stavebních pozemků.

3 3 ZO bylo informováno o vypršení výjimky na nepatrně zvýšené množství dusičnanů u vodovodu Nepřejov. Výjimka je povolena do června 2013 a už nepůjde prodloužit. Zastupitelstvo z tohoto důvodu stanovilo počítat do rozpočtu pro rok 2013 s částkou ,- Kč na zakoupení a instalaci zařízení pro úpravu vody vodovodu Nepřejov. Počtvrté zastupitelé zasedali 19. června a toto jsou výsledky diskuse: ZO za hojné účasti veřejnosti projednalo petici Stop nebezpečnému pohybu dětí u dětského hřiště v Dolních Hbitech a vzalo na vědomí veškeré připomínky a náměty přítomné veřejnosti. Na základě připomínek zamítá ZO uzavření komunikace pomocí pevných uzávěr a stanovuje Radě do příštího zasedání zastupitelstva ve spolupráci s dopravním expertem zjištění možností omezení rychlosti v dané lokalitě např. zpomalovací prahy, zúžení vozovky apod. ZO bylo seznámeno s postupem prací na územním plánu. Jednání byl přítomen Ing. arch. Milan Salaba a Ing. arch. Helena Kopová, kteří přítomným podali podrobný výklad o jednotlivých krocích a seznámil je s přijatelnými i nepřijatelnými návrhy pro výstavbu. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Závěrečný účet Obce Dolní Hbity za rok 2011 bez výhrad. Zastupitelstvo projednalo a schválilo jako součást Závěrečného účtu Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření Obce Dolní Hbity za rok 2011, které se uskutečnilo ve dnech a Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Josef Štětka na zakázku Oprava břehů rybníka v Luhách ve variantě s šířkou ztraceného bednění 30 cm a poslední 3 řady pohledového bednění. ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo č. 5/2012 mezi Obcí Dolní Hbity a společností Šindler, důlní a stavební společnost s r.o. na provedení stavby Stavba kanalizace a připoložení vodovodu v k.ú. Jelence. ZO vyhovělo žádosti pana Jaroslava Turnovce a jako vlastník pozemku parc. č. 254 v k.ú. Jelence odsouhlasilo s občasné uzavření komunikace Jablonná Jelence z důvodu prověřování nastavení a funkčnosti speciálních automobilů určených pro automobilový sport. ZO schválilo prodej pozemku ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 107/12 o výměře 678 m 2 v k. ú. Nepřejov dle přiloženého geometrického plánu. Zastupitelstvo dále stanovilo cenu prodávaných pozemků ve výši 99,- Kč za 1 m 2. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí žadatel o odkoupení. ZO schválilo prodej pozemků ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 535/3 o výměře 133 m 2 a parc. č. 535/4 o výměře 8 m 2 oba v k.ú. Luhy. Zastupitelstvo dále schválilo odkoupení pozemku parc. č. 16/2 o výměře 26 m 2 v k.ú. Luhy. Zastupitelstvo dále stanovilo cenu prodávaných pozemků a nakupovaného pozemku ve výši 117,- Kč za 1 m 2. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí žadatel o odkoupení. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 226/35 o výměře 192 m 2, 226/36 o výměře 78 m 2 kromě pozemku parc. č. 556/2 o výměře 18m 2 vše v k.ú. Luhy. Zastupitelstvo dále stanovilo cenu prodávaných pozemků takto: pozemek parc. č. 226/36 o výměře 78 m 2 v k.ú. Luhy za cenu 82,- Kč za 1 m 2 a pozemek parc. č. 226/35 v k. ú. za cenu 117,- Kč za 1 m 2. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí žadatel o odkoupení. Zastupitelstvo předběžně schválilo prodej části pozemku ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 536/6 o výměře cca 80m 2 v k.ú. Luhy za předem stanovenou cenu 117,- Kč za 1 m 2 pozemku, a to za podmínky, že předmětná část pozemku bude oddělena geodetem za přítomnosti zástupce obce. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí kupující. ZO schválilo prodej pozemku ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 60/4 o výměře 96 m 2 v k.ú. Jelence. Zastupitelstvo dále stanovilo cenu prodávaného pozemku ve výši 117,- Kč za

4 4 1 m 2. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí žadatelé o odkoupení. ZO odsouhlasilo předložený návrh projektové studie obslužného chodníku v Jelencích pro nově vzniklé parcely pro RD na pozemcích parc. č. 158/31 až 158/40 v k.ú. Jelence. Projekt řeší rovněž odkanalizování státní silnice a navrhovaného chodníku. ZO stanovilo zadat firmě Ing. Karel Kratochvíl kompletní výrobu nábytku pro vybavení kanceláře sekretariátu OÚ. Nábytek bude vybaven značkovým kováním Hettich s tlumením Silent systém. Na korpusy a dvířka bude použita LTD v dezénu světlý buk PR 876, světle zelená PE 8537 a bílá PE 101. Od posledních Listů zastupitelé po páté zasedali 24. července 2012: ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo na vypracování plánu BOZP k provedení stavby Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení a výkon činnosti koordinátora BOZP mezi Obcí Dolní Hbity a panem Janem Jindřichem, Příbram V. ZO schválilo předložený návrh mandátní smlouvy mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Josef Hrdina na zajištění přípravy a průběhu podlimitní veřejné zakázky na pořízení samostatných movitých věcí v rámci projektu Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. ZO schválilo smlouvu o dílo mezi Obcí Dolní Hbitya firmou Josef Štětka na zakázku Oprava břehů rybníka v Luhách, která zahrnuje variantu s šířkou ztraceného bednění 30 cm z bednících dílců do výšky těsně pod dosaženou vodní hladinu a dozdění kamennou zdí na úroveň terénu v celkové hodnotě ,- Kč vč. DPH. ZO schválilo konečnou cenu, která bude proplacena firmě Martin Lantora Montáž elektrických zařízení za provedení rekonstrukce elektroinstalace (rekonstrukce elektroinstalace, obnovení omítek, stropy z minerálních podhledů) v budově OÚ Dolní Hbity v celkové výši ,- Kč, vč. DPH. Zastupitelstvo Obce Dolní Hbity zároveň s těmito kroky schválilo Hlášení č. 1 o změnách v rámci PRV na akci Rekonstrukce elektrické instalace v budově OÚ Dolní Hbity. Úřad se za pomoci dotace podařilo zrekonstruovat. Zejména si Obec pomohla k nové elektroinstalaci. Na původní elektroinstalaci již nebylo možno získat kladnou revizní zprávu. Zastupitelstvo pověřilo starostu k zaslání dopisu majiteli domu čp. 42 v Jelencích, aby zjednal nápravu ve věci nových nájemců, kteří páchají přestupky a narušují občanské soužití v Obci a okolí. Druhé prázdninové zasedání proběhlo 17. srpna 2012: ZO schválilo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Obcí Dolní Hbity a firmou ČEZ Distribuce, a.s. Přeložka bude realizována v katastrálním území Dolní Hbity, parc. č. 10/1 jedná se o provedení přeložení stávajícího kabelového vedení mimo prostor přístavby, která je realizována při stavbě Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení. Zatím poslední zasedání Zastupitelstva proběhlo dne 7. září 2012: ZO stanovilo nainstalovat domovní ČOV při nemovitosti čp. 22 na pozemku parc. č. st. 34/1 v k.ú. Dolní Hbity dle projektové dokumentace, kterou vyhotovila projektantka Ing. Veverková v roce Stavební práce dále stanovuje zadat firmě Josef Švagr, soukromá stavební firma. ZO zvažuje pořídit kalové čerpadlo a elektrocentrálu, a to zejména z důvodu nepředvídatelných událostí (povodně, krupobití, požár ) tak, aby Obec v těchto případech mohla pomoci svým občanům nebo zabezpečit potřebný chod Obce či správu obecního majetku. Zastupitelstvo zatím stanovuje vyčkat na možnost čerpání dotace, kterou každoročně uvolňuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje na zakoupení podobné techniky. Pokud by se dotaci podařilo získat, stanovuje s přispěním vlastních prostředků nákup zrealizovat. V každém případě Zastupitelstvo stanovuje počítat s částkou

5 5 na zakoupení kalového čerpadla a elektrocentrály do rozpočtu pro rok 2013 a ukládá Radě zjistit cenové relace. ZO vyhovělo žádosti o zařazení pozemku parc. č. 25/1 v k.ú. Třtí do rozvojových ploch pro výstavbu rodinného domu a dále vyhovuje žádosti o zařazení pozemku parc. č. 171/8 v k.ú. Jelence do rozvojových ploch pro výstavbu rodinných domů. Předmětné pozemky budou v procesu schvalování územního plánu projednány s dotčenými orgány státní správy a se správci inženýrských sítí. V rámci tohoto projednání bude Zastupitelstvo respektovat případná omezení vyplývající z platné legislativy. ZO stanovilo zakoupit chladicí vitrínu v celkové ceně ,- Kč vč. DPH pro prodejnu v Kácini. ZO schválilo předložený návrh plánu investic do vodohospodářského infrastrukturního majetku Obce Dolní Hbity, který předložila akciová společnost Vodovody a kanalizace Beroun na základě Koncesní a provozovatelské smlouvy o provozování vodohospodářského majetku Obce Dolní Hbity. Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, vážení spoluobčané! Dne se konalo jednání obecního zastupitelstva, které se mimo jiné zabývalo peticí Stop nebezpečnému pohybu dětí u dětského hřiště v Dolních Hbitech. Z důvodu změny programu schůze jsem se po plánovaném lékařském vyšetření CT v Příbrami jednání nemohl zúčastnit. Jelikož mě otázka zajištění bezpečnosti dětí v uvedeném prostoru již dlouhou dobu zajímá, musím se k uvedené problematice alespoň touto formou vyjádřit. Když se mi do ruky k podpisu dostala PETICE, viděl jsem v tom především další impuls, jak opětovně nastolit na scénu neutěšenou dopravně-bezpečnostní situaci v této sídlištní části obce. Navrhované řešení jsem považoval za extremní, ale svým způsobem logické. Ani ve snu jsem neočekával, že by navrhované řešení vyhovovalo všem. Předem mi dovolte krátký pohled do minulosti. Koncem 60-let minulého století byla postavena bytovka tehdejších ČSSS (č.p.61+62). Okolo roku 1970 byla vybudována MŠ, uvedeno do užívání fotbalové hřiště včetně kabin a také vyměřeno prvních 6 parcel k účelu individuální bytové výstavby. Z toho důvodu pro zajištění přístupu byla zřízena ú č e l o v á m í s t n í k o m u n i k a c e až k těmto parcelám, v té době pouze s prašným povrchem. V další době zájem o bytovou výstavbu postupně rostl a komunikace byla propojena až na okresní silnici Dolní Hbity- Luhy a až později dostala asfaltový povrch. Provoz zde byl v té době minimální, většinou pouze do místa bydliště. V poslední době provoz na této komunikaci nebývale vzrostl. Došlo také mimo jiné k vybudování dětského hřiště, což zjevně uvítala většina rodin s malými dětmi. I když bylo provedeno oplocení v délce cca 70m, bezpečnost to zcela neřeší. Problém spatřuji hlavně v tom, že celá řada řidičů zde nerespektuje omezenou rychlost a vůbec si neuvědomuje, že i malá rychlost může mít vážné důsledky. Sám mám vlastní zkušenosti a vím, jak se preventivně řeší bezpečnost provozu jinde, zejména v místech, kde dochází ke kumulaci bytové sídlištní výstavby a sportovišť se zvýšeným pohybem dětí. Používání zpomalovacích pásů je totiž dnes již zcela běžným opatřením pro snížení rychlosti vozidel projíždějících sídlištěm. I v našem regionu je celá řada míst příkladně vyřešena instalací zpomalovacích pásů ze zámkové dlažby ( např. Fučíkova ulice v Příbrami ) nebo za použití typizovaných retardérů ( např. Drásov, Svaté Pole, ZS Příbram aj. ) Nemám zájem dělat si patent na rozum, ale jsem přesvědčen o nutnosti provést: 1. Zvýraznění stávajících značek POZOR DĚTI a omezení rychlosti na 30km/hod (u čp.2) 2. Umístnění značky PRŮJEZD ZAKÁZÁN 3. Instalování cca 3 zpomalovacích pásů (typizovaných retardérů) Pevně věřím, že zastupitelstvo obce přistoupí konstruktivně k řešení problematiky a přijme zásadní opatření, která přispějí k bezpečnějšímu pohybu dětí. Lantora Milan, Dolní Hbity 71

6 6 Rybník v Luhách má nový kabát Návesní rybník v Luhách prohlédl k lepšímu. O prázdninách a ještě v průběhu měsíce září probíhala rekonstrukce některých opěrných stěn. Ty získaly pevné a široké železobetonové základy. Jejich spodní část byla vybudována ze ztraceného bednění. Stěna, která bude vidět nad vodní hladinou, je ze skládaného kamene. Zastupitelé se rozhodli pro nejdražší, ale myslím i nejhezčí řešení. Předpokládáme přece, že stavbu neděláme na pár let. Celkově rekonstrukce včetně zemních prací vyšla na ,- Kč. Samozřejmě, bylo by hezké tímto způsobem opravit i další zatím stabilní stěny, které teď vypadají ve srovnání s novými, jako Popelka vedle krásné princezny. Oprava by však vyžadovala další nemalé prostředky, a tak je otázkou, zda nebude jinde v naší Obci důležitější požírač peněz. Tímto bych také rád poděkoval firmě Josef Štětka, která se zhostila celé stavby s poctivým řemeslnickým fortelem. Jan Michálek Chodník v Jelencích zůstane ještě chvíli nedokončený Vím, že není příjemné chodit po zabláceném a nerovném chodníku. Takový je teď i chodník v Jelencích směrem od kapličky k hasičské zbrojnici. Měl být již dávno zaasfaltován po prováděné přeložce elektrického vedení. Obec však požádala firmu Cihelka, aby s asfalty ještě počkala. Důvodem je čerstvě vyhotovený projekt na chodníky a autobusovou zastávku v Jelencích, ke kterému se v současné době vyjadřují dotčené orgány státní správy. Jakmile získáme stavební povolení, bylo by vhodné rekonstrukci stávající části chodníku již přizpůsobit novému projektu. Díky vstřícnému přístupu firmy Cihelka tak dojde ke značným finančním úsporám pro obecní kasu. Z těchto důvodů žádáme jelenecké občany o shovívavost. Obdobná je situace i s nezaasfaltovanou částí vozovky na druhé straně silnice. Jan Michálek Při krádežích, které se udály v Dolních Hbitech cca před třemi roky, se nalezl žebřík, který sloužil zlodějům ke vloupání. Policie jej po třech letech předala na úřad. Pokud někdo tento žebřík postrádá, může si jej vyzvednout na Obecním úřadě. (JM) Proč se stavba KD v Dolních Hbitech nehýbe? Stavaři mi jistě dají za pravdu, že větší či menší problémy se vyskytují na každé stavbě. Nevyhnuly se ani té naší pod názvem Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení. Brzy po zahájení stavební firma pod budoucí základovou zdí objevila kabelové vedení v majetku ČEZ Distribuce, které nebylo nikde evidováno. Požádali jsme proto o jeho přeložení. Pro provedení přeložky má však ČEZ své postupy, které musí dodržet (vyhotovení projektu, stavební řízení, výběrové řízení na firmu, která stavbu přeložky provede). Celé to může trvat 3 měsíce, ale i rok. Firma Hora, která stavbu provádí, je tak omezena, protože nelze pokračovat ve výkopových pracích pro základy nové stavby. Obec z tohoto důvodu požádala Úřad regionální rady o prodloužení termínu dokončení stavby o možné 3 měsíce i s tím rizikem, že ČEZ termín přeložení kabelu v tak krátkém termínu nezvládne. Naštěstí nám bylo vyhověno. Jsme optimisté a věříme, že se nakonec podaří přeložku včas zajistit. Rád bych touto cestou poděkoval panu Miroslavu Cihelkovi, který v této situaci Obci odborně pomáhá. Prodloužení termínu znamená, že vlastní stavba nebude dokončena v březnu 2013, ale pravděpodobně až v červnu Paradoxně zmíněné posunutí termínu pomůže vlastní stavbě, neboť dokončovací práce

7 7 závislé na dobrém počasí budou přesunuty do teplejších měsíců roku. Pro úplnost uvádím, že Obec Dolní Hbity obdržela dotaci od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení - reg. č. CZ.1.15/3.3.00/ Dotace je ve výši ,68 Kč. O prázdninách proběhla rekonstrukce elektrické instalace v budově OÚ Dlouhodobá rekonstrukce budovy Obecního úřadu se dostala do poslední fáze, kdy bylo potřeba kompletně vyměnit původní elektroinstalaci. Nešlo jen o pouhou rozmařilost, budova sídla OÚ byla jednou z posledních, kde nebylo možno získat kladnou revizní zprávu. V roce 1948 byly Dolní Hbity elektrifikovány. Přibližně z této doby je v budově elektrická instalace, která již neodpovídá současným požadavkům. Problémy způsobovala přetížená síť, provizorně se vše řešilo prodlužovacími kabely. Pro letošní rok se na kompletní výměnu elektrické instalace podařilo získat dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova. Obec ji získala prostřednictvím Místní akční skupiny Sedlčansko, kde se angažuje. Rekonstrukce se týkala kanceláří, chodeb, ordinace a čekárny. V rámci dotace se provedla nejen kompletní rekonstrukce elektroinstalace, ale došlo k přeštukování stěn, vybudování minerálních podhledů na stropech a vymalování. Dosloužilá kamna na uhlí byla nahrazena elektrickými přímotopy. Byly také pořízeny nové podlahové krytiny. Poskytnuta byla dotace ve výši ,- Kč. Celkové výdaje projektu činily ,- Kč. Zastupitelstvo zároveň nad rámec projektu odsouhlasilo obměnu starého nábytku a uvolnilo finance na zakoupení nového vybavení kanceláře administrativy. Vzniklo tak příjemné, moderní a bezpečné prostředí nejen pro zaměstnance, ale především pro návštěvníky úřadu, knihovny a ordinace. Jan Michálek OBEC DOLNÍ HBITY HLEDÁ VÁNOČNÍ STROM Pokud by se někdo chtěl zbavit pěkného smrku, či ještě lépe jedličky, které mu například stíní u domu, a byly by stejně pokáceny, může jej (ji) nabídnout na Obecním úřadě. Strom by měl mít výšku cca 7-8 m Kulturní komise připravuje Vítání občánků Slavnostní přivítání našich malých spoluobčanů proběhne v sobotu 6. října na Obecním úřadu v Dolních Hbitech. Tentokrát budeme vítat pouze 2 děti. Doufáme, že se nad touto skutečností zamyslíte a v příštím roce bude účast mnohem větší. Muzikál Hello, Dolly! V sobotu jedeme na muzikál Hello, Dolly do divadla Hybernia v Praze. Všichni, kdo se přihlásili, si nezapomeňte vstupenky a samozřejmě také dobrou náladu. Připomínáme odjezdy autobusů: Nepřejov hodin Luhy hodin Dolní Hbity hodin Jelence hodin (S velkou pravděpodobností vyjdou Dolnohbitské listy přesně na přelomu termínu výše uvedených akcí, je tak možné, že někdo zpravodaj obdrží v aktuální době, jiný těsně po jejich konání.prosíme proto o pochopení.)

8 8 Kurz vánočního aranžování Na jaře jsme pro vás poprvé připravili kurz aranžování. Léto uteklo jako voda a už se těšíme na Vánoce. Vlastnoručně vyrobená výzdoba jistě potěší. Zveme všechny zájemce, aby se včas přihlásili na kurz vánočního aranžování a to u paní Procházkové na tel nebo u paní Pražákové na tel Počet účastníků je omezen, proto neváhejte a zamluvte si místa již nyní. Akce proběhne v sobotu ve 14 hodin v pohostinství na Jelencích. Cena kurzu bude 100,- Kč + spotřebovaný materiál. Příprava na Vánoční koncert Letos oslavíme již 10. výročí konání koncertu v kostele v Dolních Hbitech. K této příležitosti jsme pozvali skupinu Ginevra. Koncert se uskuteční v sobotu od 18 hodin. V neděli po mši svaté budeme uklízet a zdobit kostel. Kdo má chuť a čas, ať nám přijde pomoci. Vezměte i děti, těm se určitě zdobení stromečku a stavění jesliček v kostele bude líbit. Hana Procházková PODĚKOVÁNÍ Rada Obce děkuje panu faráři P. ThMgr. Zbignievu Grzybovi za péči, kterou věnuje zvelebování kostela. V současné době dochází průběžně k opravě všech oken. Zbývá sehnat prostředky na poslední dvě. Rada dále děkuje místním podnikatelům, kteří společně na okna přispěli finančními prostředky i prací (konkrétně panu Jiřímu Bejčkovi, panu Martinu Lantorovi, panu Petru Vitoňovi, firmě Hlinovský, paní JUDr. Elišce Markové, Sboru dobrovolných hasičů Dolní Hbity a panu Milanu Spilkovi) Pokud by někdo chtěl na poslední dvě okna přispět, může tak učinit předáním finančního daru p. faráři nebo panu Milanu Spilkovi. Potvrzení o sponzorském příspěvku, který je možno odečíst z daní, je samozřejmostí. (JM) * Jelenecký les se proměnil v pohádkovou zem Jelence čerti, vodníci, Pat a Mat, klaun, čarodějnice, princezna i indiáni. To je jen hrstka postav, které v sobotu 2. června přivítaly děti v pohádkovém lese na Jelencích. Zábavný program k oslavám Dne dětí připravili místní mladí hasiči. V 15 hodin se z dětského hřiště vypravily skupinky dětí po barevných fáborcích na cestu za pohádkovými postavami. Ty už na ně i s připravenými úkoly čekaly na lesních stanovištích. Nejprve nás po cestě překvapila princezna, u které jsme soutěžili ve slalomu na koloběžce nebo jízdním kole, říká účastnice Markétka. U rybníka nás přivítali vodníci, poté v lese čarodějnice a na louce víly, popisuje pohádkovou cestu i kamarádka Terezka. Za splnění úkolů dostaly děti na každém stanovišti samolepku a také sladkost. Do malé vesnice na Příbramsku zavítal v sobotu také vládce hor Krakonoš, čerti z pekla a známí kutilové z večerníčku Pat a Mat. Nechyběli ani barevní indiáni a nakonec veselý klaun. Na závěr se všechny děti setkaly na dětském hřišti, kde si vykreslily obrázky, vyřešily záludné rébusy a na ohýnku si opekly špekáčky. Michaela Rozšafná

9 9 Natálie Ptáčková * Blahopřejeme nově narozeným občánkům Obec Dolní Hbity blahopřeje k narození Zuzany Heverové z Kácině a Jana Paluse z Nepřejova. Přejeme malé Zuzance a Honzíkovi, aby je v životě provázelo jen to nejlepší. (JD) Vítání nových občánků V sobotu 26. května 2012 proběhlo na obecním úřadě vítání nových občánků do života. Naše pozvání přijali rodiče těchto dětí: - Natálie Ptáčkové - Matěje Kouta - Daniela Valigury - Matěje Dubského - Davida Bálka Představují se: Matěj Kout Daniel Valigura

10 10 Matěj Dubský - Lyachová Růžena - Stejskalová Marie - Dědinová Marie - Procházka Václav Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. Zejména paní Boženě Vackové, která slaví významné životní jubileum. (JD) David Bálek Ve druhém pololetí letošního roku mají významná výročí tito naši spoluobčané: - Linhart Josef - Slepičková Zdeňka - Sezima Stanislav - Hlinovský František - Havlíčková Helena - Slepička Miroslav - Veselá Marie - Michal Ctibor - Ročková Květuše - Žáčková Marie - Vostarek Miloslav - Neumannová Anna - Pácaltová Jaroslava - Pešičková Věra - Přívora Miroslav - Bublíková Vlasta - Vacková Božena - Frodlová Marie - Bartošová Marie - Fiřtová Marie - Vondruška Bedřich - Velíková Marie - Bambousková Marie - Březinová Zdeňka - Pučálka Ladislav - Mařík František - Fejt Otakar - Mesnerová Jitka - Jechortová Oldřiška - Štětková Marie - Dorčák Ladislav Okénko základní školy A je tu nový školní rok 2012/2013. Dne 3. září jsme ho zahájili jako obvykle před budovou školy. Žáci 9. ročníku zde započali svou celoroční spolupráci s prvňáčky. Po milém přivítání podarovali nové školáčky malým dárkem a odvedli je do třídy za paní učitelkou. Tady se nastartovala jejich devítiletá cesta ke vzdělání. Ostatní žáci se rovněž přivítali s kamarády, učiteli a prohlédli si prostředí, v němž nyní budou trávit více času. Naše žáky čekalo po prázdninách mnoho novinek. Vymalované šatny září novými barvami, chodby a třídy se můžou pochlubit novou a zajímavou výzdobou. Jsme rádi, že k modernímu vybavení školy přispějí letos i nové počítače v učebně PC. Během měsíce září jsme již nastartovali nový projekt pro žáky 2. stupně Poznej své sousedy. Během celého školního roku budou vyhledávat informace o zadaných zemích (Polsko, Rakousko, Německo, Slovensko), zpracovávat je a vytvářet materiály, které budou průběžně prezentovat na vyhrazených místech. Žáci se tímto způsobem učí týmové práci, zpracovávat informace různými způsoby, využívat dostupné zdroje, budovat si zdravé sebevědomí. Menší děti netrpělivě očekávají svůj velký týdenní projekt Týden s pohádkou, v němž se učí dramatizovat, recitovat, správně se vyjadřovat, rozvíjet fantazii i čtenářskou gramotnost. V rámci prevence rizikového chování se letos opět zaměříme na vztahy mezi žáky. Již na začátku školního roku se uskutečnil Den prevence na téma Čí je třída- naše, patříme

11 11 tedy k sobě, jehož cílem bylo vytvoření třídních pravidel, sebepoznání a poznávání druhých, učit se spolupracovat, vyjádřit svůj názor a respektovat druhé. V měsíci říjnu nás čeká Pohádkový les a projektový den Ochrana člověka za mimořádných situací a v průběhu školního roku řada dalších zajímavých akcí. Přejeme dětem, jejich rodičům a všem pracovníkům školy, aby tento školní rok byl rokem úspěšným. Mgr. Jana Vršecká Pijeme na cizí zdraví a ničíme vlastní. Martin Neumann (8. ročník dnes 9.) Často si kladu otázku, jestli alkohol dětem něco přináší a jestli má cenu vůbec alkohol pít. Já si osobně myslím, že dětem do rukou alkohol nepatří, což také vyplývá ze zákona. Už se mi několikrát stalo, že kamarádi chtěli, abych přišel na nějakou oslavu nebo párty, kde samozřejmě alkohol nechyběl. Já si myslím, že to nemá cenu, protože se opijete, máte náladu, ale odumírají vám mozkové buňky. Ráno většinou máte kocovinu, bolí vás hlava a téměř nic si z oslavy nepamatujete. Pak se v dospělosti můžete stát alkoholikem, alkohol vám poškozuje játra, ledviny a další orgány. Většinou se děti setkávají s alkoholem na diskotékách. Na diskotéky smějí děti od15 let, ale alkohol si mohou koupit až od 18 let. Pokud u dětí mladších osmnácti let zjistí při dechové kontrole policie, že požily alkohol, odvedou děti domů k rodičům a sdělí jim jejich prohřešek. V novinách, časopisech a televizi probíhají reklamní kampaně, kde se lidem sděluje, jak alkohol škodí zdraví. Přesto patří Česká republika ke státům s obrovskou konzumací alkoholu. Chtěl bych tímto vyzvat děti, aby nepily žádný alkohol a dospělé, aby pili alkohol jen v malém množství. Kozu nakreslila Rozálka Hájková (5 let) Okénko mateřské školy Výukové programy v mateřské škole Již v loňském školním roce začala naše mateřská škola spolupracovat s občanským sdružením OPER - organizací přátel ekologického rozvoje. Jeho cílem je podpora ekologické výchovy dětí formou přímého kontaktu se zvířaty. Lektorky mají pro děti přichystané výukové programy. V každém programu, který je veden hravou formou, se děti poučí, pobaví, pomazlí se zvířátky a dozví se mnoho zajímavostí. V červnu jsme na zahradě naší školky přivítali dva poníky Lucinku a Leontýnku. Děti byly poučeny o bezpečném chování při kontaktu se živým zvířetem. Poznávaly a pojmenovávaly části zvířecího těla, hladily si je, vyčesávaly, krmily a na závěr se s nimi vyfotografovaly. V září za námi na zahradu přijela pro změnu koza Jůlinka. Pro některé děti bylo setkání s kozou velkým zážitkem. Děti si ji také hladily, krmily a největší radost měly z mléka, které si vlastnoručně z kozího vemínka nadojily. Občanské sdružení se svými programy přináší setkání i s jinými zvířaty např. s králíky, lamou a psem dobrmanem. Všichni pevně doufáme, že jejich návštěva u nás nebyla poslední a těšíme se na další spolupráci. Za MŠ Vladimíra Pražáková

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - -

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - - Číměřský zpravodaj 3. ročník 2013 - - 1 - - - - 2 - - Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat sled jednotlivých investičních

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

vinořský Informaãní zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Praha Vinofi Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi

vinořský Informaãní zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Praha Vinofi Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi vinořský Informaãní Praha Vinofi zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Z obsahu: Slovo starosty, sloupek poslance Místní úřad informuje Vinoř international Ze života Vinoře Ze

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Únor 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí Sportovní

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více