Dolnohbitské listy *****

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dolnohbitské listy *****"

Transkript

1 Dolnohbitské listy ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí Ročník XI. číslo 2 říjen 2012 zdarma Odpovědný redaktor: Jan Michálek Redakční rada: Vladimír Rampas, Václav Kofroň, Vladimíra Pražáková, Milan Spilka Jazyková úprava: Irena Weinerová webové stránky: Miloslava Válová Podzimní muchomůrku nakreslil Šimon Štrop (5 let) Podzim Vyslovíte-li slovo podzim před pesimistou, určitě uslyšíte ach jo léto pryč, zase bude mlha, déšť, plískanice, pak nepříjemná zima, budu muset nosit bundu, čepici, šálu ach jo. Když uslyší slovo podzim optimista, začne se těšit na houbaření, na procházky s pejskem, pod nohama bude šustit barevné listí, myslivci se budou chystat na hony. Zahrádkáři si budou se zalíbením prohlížet ve spíži své zásoby kompoty a marmelády. Vzpomeneme si, jak jsme jako děti pouštěli draky, a už spěcháme do papírnictví nějakého draka koupit. Ti zručnější tatínkové a dědečkové mohou draky udělat se svými dětmi a vnoučaty. Děti draka strašidelně pomalují co na tom, že nebude tolik létat, ale bude to ten nejlepší a nejkrásnější drak na světě. Poradím také ženám přivítejte podzim v podzimních barvách. Rezavá, zlatavá, hnědá, zelená, cihlová to jsou barvy spadaného listí. A když si v těchto barvách koupíte svetříček, botičky, kabelku nebo šáteček, hned bude podzim veselejší. Přeji vám optimistickou náladu. Střípky ze zastupitelstva Zastupitelé se v letošním roce scházejí snad nejčastěji v historii. Od posledního vydání Listů zasedali celkem sedmkrát. Poprvé dne 17. dubna Zastupitelé schválili následující usnesení: ZO zamítlo vyhlášení konkurzu na ředitele Základní školy a Mateřské školy Dolní Hbity, okres Příbram, ve vztahu k novele 166 školského zákona. ZO se rozhodlo nechat vypracovat projekt stavby Chodník v obci Jelence podél komunikace Dolní Hbity Višňová a Zastávka autobusů v obci Jelence podél komunikace Dolní Hbity Višňová. Práce byla zadána autorizovanému inženýrovi pro dopravní stavby Ing. Janu Bukáčkovi. ZO schválilo předložený návrh mandátní smlouvy mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Ing. Vladimír Matějka ASA Projekt (ve výši ,- Kč vč. DPH) na vykonávání činnosti spočívající v realizaci technického dozoru při provádění stavby Stavební úpravy ZŠ Dolní Hbity (zateplení a výměna výplní otvorů). Smlouva nabývá platnosti v případě získání dotace.

2 2 ZO předložený návrh mandátní smlouvy mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Ing. Vladimír Matějka ASA Projekt (ve výši ,- Kč vč. DPH) na vykonávání činnosti spočívající v realizaci stavebního dozoru a autorského dozoru na akci Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení. ZO na základě žádosti stanovilo nechat vyhotovit geometrický plán, kterým dojde k zaměření skutečného stavu oplocení kolem nemovitosti čp. 11 v Luhách a následně uskutečnit s majiteli této nemovitosti směnu vzájemně přesahujících pozemků. Zastupitelstvo dále stanovilo, aby Obec zaplatila polovinu ceny za vyhotovení geometrického plánu. Zastupitelstvo schválilo předložený návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Martin Lantora - Montáž elektrických zařízení na vyhotovení stavby Rekonstrukce elektrické instalace v budově OÚ Dolní Hbity. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o odpovědi Ing. Ladislava Němce, 1. náměstka ministra školství, na petici občanů proti Koncepčnímu záměru reformy financování regionálního školství. Reforma, která by měla v konečném důsledku likvidační účinek na některé školy v malých obcích (včetně té naší), se prozatím pozastavuje budeme ale ve střehu. ZO stanovilo na základě žádosti majitelů stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 19/6 v k.ú. Jelence zrealizovat část stavby kanalizace (stoka C 2 od kanalizační šachtice 8 do kanalizační šachtice 12) dle projektové dokumentace Inženýrské sítě Jelence a současně při této příležitosti položit vodovodní řad. Další zasedání ze dne 11. května přineslo mimo jiné následující závěry: ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a firmou STAVBAU BOHEMIA, s.r.o. na realizaci projektu Stavební úpravy ZŠ Dolní Hbity (zateplení a výměna oken) za celkovou cenu díla ,- Kč včetně 20%DPH. Obec má v tomto případě požádáno o dotaci. Čekali jsme přidělení finančních prostředků počátkem prázdnin. Zatím rozhodnutí o jejich přidělení nepadlo, a tak se necháme překvapit ostatně nic jiného nám nezbývá. Škola by zateplení i výměnu oken velmi potřebovala. Následující zasedání proběhlo dne 22. května Pojďme společně nahlédnout do některých bodů jednání. Zastupitelstvo Obce Dolní Hbity vzalo na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Dolní Hbity Mgr. Vlasty Peckové a stanovilo navýšit rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Hbity ( 3113 položka 5331) o částku ,- Kč (z ,- Kč na ,- Kč). Tuto částku Zastupitelstvo účelově vázalo na doplacení nadnormativních výdajů na platy učitelů (z částky ,- Kč na částku ,- Kč). K tomuto bodu přednesla problematiku financování základní školy ředitelka Mgr. Vlasta Pecková. Oznámila, že Středočeský kraj nově vázal finanční rozpočet na mzdy, tedy došlo ke snížení prostředků. Škol, které jsou na výjimku, se vázání prostředků dotkne daleko výrazněji. Jsou tak trestány dvakrát. V současné době nejen, že nemají učitelé žádné osobní ohodnocení a odměny, ale po vzájemné dohodě s některými z nich musela přistoupit i na snížení mzdových tarifů. Bez tohoto kroku by škola neměla na mzdy. Ředitelka školy požádala zastupitele o navýšení účelově vázaných prostředků na mzdy. ZO schválilo předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby mezi Obcí Dolní Hbity a firmou ČEZ Distribuce, a.s. o vybudování přípojky k parcele na pozemku parc. č. 45/5 v k.ú. Jelence (před pohostinstvím v Jelencích). ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a firmou HORA s.r.o., na zabezpečení díla Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení. Smluvní cena je stanovena jako součet dílčích položkových rozpočtů ve výši ,- Kč včetně DPH. ZO prozatím neschválilo další prodloužení kanalizačního řadu v lokalitě RD Jelence na základě žádosti jednoho z majitelů stavebních pozemků.

3 3 ZO bylo informováno o vypršení výjimky na nepatrně zvýšené množství dusičnanů u vodovodu Nepřejov. Výjimka je povolena do června 2013 a už nepůjde prodloužit. Zastupitelstvo z tohoto důvodu stanovilo počítat do rozpočtu pro rok 2013 s částkou ,- Kč na zakoupení a instalaci zařízení pro úpravu vody vodovodu Nepřejov. Počtvrté zastupitelé zasedali 19. června a toto jsou výsledky diskuse: ZO za hojné účasti veřejnosti projednalo petici Stop nebezpečnému pohybu dětí u dětského hřiště v Dolních Hbitech a vzalo na vědomí veškeré připomínky a náměty přítomné veřejnosti. Na základě připomínek zamítá ZO uzavření komunikace pomocí pevných uzávěr a stanovuje Radě do příštího zasedání zastupitelstva ve spolupráci s dopravním expertem zjištění možností omezení rychlosti v dané lokalitě např. zpomalovací prahy, zúžení vozovky apod. ZO bylo seznámeno s postupem prací na územním plánu. Jednání byl přítomen Ing. arch. Milan Salaba a Ing. arch. Helena Kopová, kteří přítomným podali podrobný výklad o jednotlivých krocích a seznámil je s přijatelnými i nepřijatelnými návrhy pro výstavbu. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Závěrečný účet Obce Dolní Hbity za rok 2011 bez výhrad. Zastupitelstvo projednalo a schválilo jako součást Závěrečného účtu Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření Obce Dolní Hbity za rok 2011, které se uskutečnilo ve dnech a Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Josef Štětka na zakázku Oprava břehů rybníka v Luhách ve variantě s šířkou ztraceného bednění 30 cm a poslední 3 řady pohledového bednění. ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo č. 5/2012 mezi Obcí Dolní Hbity a společností Šindler, důlní a stavební společnost s r.o. na provedení stavby Stavba kanalizace a připoložení vodovodu v k.ú. Jelence. ZO vyhovělo žádosti pana Jaroslava Turnovce a jako vlastník pozemku parc. č. 254 v k.ú. Jelence odsouhlasilo s občasné uzavření komunikace Jablonná Jelence z důvodu prověřování nastavení a funkčnosti speciálních automobilů určených pro automobilový sport. ZO schválilo prodej pozemku ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 107/12 o výměře 678 m 2 v k. ú. Nepřejov dle přiloženého geometrického plánu. Zastupitelstvo dále stanovilo cenu prodávaných pozemků ve výši 99,- Kč za 1 m 2. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí žadatel o odkoupení. ZO schválilo prodej pozemků ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 535/3 o výměře 133 m 2 a parc. č. 535/4 o výměře 8 m 2 oba v k.ú. Luhy. Zastupitelstvo dále schválilo odkoupení pozemku parc. č. 16/2 o výměře 26 m 2 v k.ú. Luhy. Zastupitelstvo dále stanovilo cenu prodávaných pozemků a nakupovaného pozemku ve výši 117,- Kč za 1 m 2. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí žadatel o odkoupení. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 226/35 o výměře 192 m 2, 226/36 o výměře 78 m 2 kromě pozemku parc. č. 556/2 o výměře 18m 2 vše v k.ú. Luhy. Zastupitelstvo dále stanovilo cenu prodávaných pozemků takto: pozemek parc. č. 226/36 o výměře 78 m 2 v k.ú. Luhy za cenu 82,- Kč za 1 m 2 a pozemek parc. č. 226/35 v k. ú. za cenu 117,- Kč za 1 m 2. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí žadatel o odkoupení. Zastupitelstvo předběžně schválilo prodej části pozemku ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 536/6 o výměře cca 80m 2 v k.ú. Luhy za předem stanovenou cenu 117,- Kč za 1 m 2 pozemku, a to za podmínky, že předmětná část pozemku bude oddělena geodetem za přítomnosti zástupce obce. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí kupující. ZO schválilo prodej pozemku ve vlastnictví Obce Dolní Hbity parc. č. 60/4 o výměře 96 m 2 v k.ú. Jelence. Zastupitelstvo dále stanovilo cenu prodávaného pozemku ve výši 117,- Kč za

4 4 1 m 2. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí žadatelé o odkoupení. ZO odsouhlasilo předložený návrh projektové studie obslužného chodníku v Jelencích pro nově vzniklé parcely pro RD na pozemcích parc. č. 158/31 až 158/40 v k.ú. Jelence. Projekt řeší rovněž odkanalizování státní silnice a navrhovaného chodníku. ZO stanovilo zadat firmě Ing. Karel Kratochvíl kompletní výrobu nábytku pro vybavení kanceláře sekretariátu OÚ. Nábytek bude vybaven značkovým kováním Hettich s tlumením Silent systém. Na korpusy a dvířka bude použita LTD v dezénu světlý buk PR 876, světle zelená PE 8537 a bílá PE 101. Od posledních Listů zastupitelé po páté zasedali 24. července 2012: ZO schválilo předložený návrh smlouvy o dílo na vypracování plánu BOZP k provedení stavby Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení a výkon činnosti koordinátora BOZP mezi Obcí Dolní Hbity a panem Janem Jindřichem, Příbram V. ZO schválilo předložený návrh mandátní smlouvy mezi Obcí Dolní Hbity a firmou Josef Hrdina na zajištění přípravy a průběhu podlimitní veřejné zakázky na pořízení samostatných movitých věcí v rámci projektu Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. ZO schválilo smlouvu o dílo mezi Obcí Dolní Hbitya firmou Josef Štětka na zakázku Oprava břehů rybníka v Luhách, která zahrnuje variantu s šířkou ztraceného bednění 30 cm z bednících dílců do výšky těsně pod dosaženou vodní hladinu a dozdění kamennou zdí na úroveň terénu v celkové hodnotě ,- Kč vč. DPH. ZO schválilo konečnou cenu, která bude proplacena firmě Martin Lantora Montáž elektrických zařízení za provedení rekonstrukce elektroinstalace (rekonstrukce elektroinstalace, obnovení omítek, stropy z minerálních podhledů) v budově OÚ Dolní Hbity v celkové výši ,- Kč, vč. DPH. Zastupitelstvo Obce Dolní Hbity zároveň s těmito kroky schválilo Hlášení č. 1 o změnách v rámci PRV na akci Rekonstrukce elektrické instalace v budově OÚ Dolní Hbity. Úřad se za pomoci dotace podařilo zrekonstruovat. Zejména si Obec pomohla k nové elektroinstalaci. Na původní elektroinstalaci již nebylo možno získat kladnou revizní zprávu. Zastupitelstvo pověřilo starostu k zaslání dopisu majiteli domu čp. 42 v Jelencích, aby zjednal nápravu ve věci nových nájemců, kteří páchají přestupky a narušují občanské soužití v Obci a okolí. Druhé prázdninové zasedání proběhlo 17. srpna 2012: ZO schválilo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Obcí Dolní Hbity a firmou ČEZ Distribuce, a.s. Přeložka bude realizována v katastrálním území Dolní Hbity, parc. č. 10/1 jedná se o provedení přeložení stávajícího kabelového vedení mimo prostor přístavby, která je realizována při stavbě Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení. Zatím poslední zasedání Zastupitelstva proběhlo dne 7. září 2012: ZO stanovilo nainstalovat domovní ČOV při nemovitosti čp. 22 na pozemku parc. č. st. 34/1 v k.ú. Dolní Hbity dle projektové dokumentace, kterou vyhotovila projektantka Ing. Veverková v roce Stavební práce dále stanovuje zadat firmě Josef Švagr, soukromá stavební firma. ZO zvažuje pořídit kalové čerpadlo a elektrocentrálu, a to zejména z důvodu nepředvídatelných událostí (povodně, krupobití, požár ) tak, aby Obec v těchto případech mohla pomoci svým občanům nebo zabezpečit potřebný chod Obce či správu obecního majetku. Zastupitelstvo zatím stanovuje vyčkat na možnost čerpání dotace, kterou každoročně uvolňuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje na zakoupení podobné techniky. Pokud by se dotaci podařilo získat, stanovuje s přispěním vlastních prostředků nákup zrealizovat. V každém případě Zastupitelstvo stanovuje počítat s částkou

5 5 na zakoupení kalového čerpadla a elektrocentrály do rozpočtu pro rok 2013 a ukládá Radě zjistit cenové relace. ZO vyhovělo žádosti o zařazení pozemku parc. č. 25/1 v k.ú. Třtí do rozvojových ploch pro výstavbu rodinného domu a dále vyhovuje žádosti o zařazení pozemku parc. č. 171/8 v k.ú. Jelence do rozvojových ploch pro výstavbu rodinných domů. Předmětné pozemky budou v procesu schvalování územního plánu projednány s dotčenými orgány státní správy a se správci inženýrských sítí. V rámci tohoto projednání bude Zastupitelstvo respektovat případná omezení vyplývající z platné legislativy. ZO stanovilo zakoupit chladicí vitrínu v celkové ceně ,- Kč vč. DPH pro prodejnu v Kácini. ZO schválilo předložený návrh plánu investic do vodohospodářského infrastrukturního majetku Obce Dolní Hbity, který předložila akciová společnost Vodovody a kanalizace Beroun na základě Koncesní a provozovatelské smlouvy o provozování vodohospodářského majetku Obce Dolní Hbity. Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, vážení spoluobčané! Dne se konalo jednání obecního zastupitelstva, které se mimo jiné zabývalo peticí Stop nebezpečnému pohybu dětí u dětského hřiště v Dolních Hbitech. Z důvodu změny programu schůze jsem se po plánovaném lékařském vyšetření CT v Příbrami jednání nemohl zúčastnit. Jelikož mě otázka zajištění bezpečnosti dětí v uvedeném prostoru již dlouhou dobu zajímá, musím se k uvedené problematice alespoň touto formou vyjádřit. Když se mi do ruky k podpisu dostala PETICE, viděl jsem v tom především další impuls, jak opětovně nastolit na scénu neutěšenou dopravně-bezpečnostní situaci v této sídlištní části obce. Navrhované řešení jsem považoval za extremní, ale svým způsobem logické. Ani ve snu jsem neočekával, že by navrhované řešení vyhovovalo všem. Předem mi dovolte krátký pohled do minulosti. Koncem 60-let minulého století byla postavena bytovka tehdejších ČSSS (č.p.61+62). Okolo roku 1970 byla vybudována MŠ, uvedeno do užívání fotbalové hřiště včetně kabin a také vyměřeno prvních 6 parcel k účelu individuální bytové výstavby. Z toho důvodu pro zajištění přístupu byla zřízena ú č e l o v á m í s t n í k o m u n i k a c e až k těmto parcelám, v té době pouze s prašným povrchem. V další době zájem o bytovou výstavbu postupně rostl a komunikace byla propojena až na okresní silnici Dolní Hbity- Luhy a až později dostala asfaltový povrch. Provoz zde byl v té době minimální, většinou pouze do místa bydliště. V poslední době provoz na této komunikaci nebývale vzrostl. Došlo také mimo jiné k vybudování dětského hřiště, což zjevně uvítala většina rodin s malými dětmi. I když bylo provedeno oplocení v délce cca 70m, bezpečnost to zcela neřeší. Problém spatřuji hlavně v tom, že celá řada řidičů zde nerespektuje omezenou rychlost a vůbec si neuvědomuje, že i malá rychlost může mít vážné důsledky. Sám mám vlastní zkušenosti a vím, jak se preventivně řeší bezpečnost provozu jinde, zejména v místech, kde dochází ke kumulaci bytové sídlištní výstavby a sportovišť se zvýšeným pohybem dětí. Používání zpomalovacích pásů je totiž dnes již zcela běžným opatřením pro snížení rychlosti vozidel projíždějících sídlištěm. I v našem regionu je celá řada míst příkladně vyřešena instalací zpomalovacích pásů ze zámkové dlažby ( např. Fučíkova ulice v Příbrami ) nebo za použití typizovaných retardérů ( např. Drásov, Svaté Pole, ZS Příbram aj. ) Nemám zájem dělat si patent na rozum, ale jsem přesvědčen o nutnosti provést: 1. Zvýraznění stávajících značek POZOR DĚTI a omezení rychlosti na 30km/hod (u čp.2) 2. Umístnění značky PRŮJEZD ZAKÁZÁN 3. Instalování cca 3 zpomalovacích pásů (typizovaných retardérů) Pevně věřím, že zastupitelstvo obce přistoupí konstruktivně k řešení problematiky a přijme zásadní opatření, která přispějí k bezpečnějšímu pohybu dětí. Lantora Milan, Dolní Hbity 71

6 6 Rybník v Luhách má nový kabát Návesní rybník v Luhách prohlédl k lepšímu. O prázdninách a ještě v průběhu měsíce září probíhala rekonstrukce některých opěrných stěn. Ty získaly pevné a široké železobetonové základy. Jejich spodní část byla vybudována ze ztraceného bednění. Stěna, která bude vidět nad vodní hladinou, je ze skládaného kamene. Zastupitelé se rozhodli pro nejdražší, ale myslím i nejhezčí řešení. Předpokládáme přece, že stavbu neděláme na pár let. Celkově rekonstrukce včetně zemních prací vyšla na ,- Kč. Samozřejmě, bylo by hezké tímto způsobem opravit i další zatím stabilní stěny, které teď vypadají ve srovnání s novými, jako Popelka vedle krásné princezny. Oprava by však vyžadovala další nemalé prostředky, a tak je otázkou, zda nebude jinde v naší Obci důležitější požírač peněz. Tímto bych také rád poděkoval firmě Josef Štětka, která se zhostila celé stavby s poctivým řemeslnickým fortelem. Jan Michálek Chodník v Jelencích zůstane ještě chvíli nedokončený Vím, že není příjemné chodit po zabláceném a nerovném chodníku. Takový je teď i chodník v Jelencích směrem od kapličky k hasičské zbrojnici. Měl být již dávno zaasfaltován po prováděné přeložce elektrického vedení. Obec však požádala firmu Cihelka, aby s asfalty ještě počkala. Důvodem je čerstvě vyhotovený projekt na chodníky a autobusovou zastávku v Jelencích, ke kterému se v současné době vyjadřují dotčené orgány státní správy. Jakmile získáme stavební povolení, bylo by vhodné rekonstrukci stávající části chodníku již přizpůsobit novému projektu. Díky vstřícnému přístupu firmy Cihelka tak dojde ke značným finančním úsporám pro obecní kasu. Z těchto důvodů žádáme jelenecké občany o shovívavost. Obdobná je situace i s nezaasfaltovanou částí vozovky na druhé straně silnice. Jan Michálek Při krádežích, které se udály v Dolních Hbitech cca před třemi roky, se nalezl žebřík, který sloužil zlodějům ke vloupání. Policie jej po třech letech předala na úřad. Pokud někdo tento žebřík postrádá, může si jej vyzvednout na Obecním úřadě. (JM) Proč se stavba KD v Dolních Hbitech nehýbe? Stavaři mi jistě dají za pravdu, že větší či menší problémy se vyskytují na každé stavbě. Nevyhnuly se ani té naší pod názvem Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení. Brzy po zahájení stavební firma pod budoucí základovou zdí objevila kabelové vedení v majetku ČEZ Distribuce, které nebylo nikde evidováno. Požádali jsme proto o jeho přeložení. Pro provedení přeložky má však ČEZ své postupy, které musí dodržet (vyhotovení projektu, stavební řízení, výběrové řízení na firmu, která stavbu přeložky provede). Celé to může trvat 3 měsíce, ale i rok. Firma Hora, která stavbu provádí, je tak omezena, protože nelze pokračovat ve výkopových pracích pro základy nové stavby. Obec z tohoto důvodu požádala Úřad regionální rady o prodloužení termínu dokončení stavby o možné 3 měsíce i s tím rizikem, že ČEZ termín přeložení kabelu v tak krátkém termínu nezvládne. Naštěstí nám bylo vyhověno. Jsme optimisté a věříme, že se nakonec podaří přeložku včas zajistit. Rád bych touto cestou poděkoval panu Miroslavu Cihelkovi, který v této situaci Obci odborně pomáhá. Prodloužení termínu znamená, že vlastní stavba nebude dokončena v březnu 2013, ale pravděpodobně až v červnu Paradoxně zmíněné posunutí termínu pomůže vlastní stavbě, neboť dokončovací práce

7 7 závislé na dobrém počasí budou přesunuty do teplejších měsíců roku. Pro úplnost uvádím, že Obec Dolní Hbity obdržela dotaci od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení - reg. č. CZ.1.15/3.3.00/ Dotace je ve výši ,68 Kč. O prázdninách proběhla rekonstrukce elektrické instalace v budově OÚ Dlouhodobá rekonstrukce budovy Obecního úřadu se dostala do poslední fáze, kdy bylo potřeba kompletně vyměnit původní elektroinstalaci. Nešlo jen o pouhou rozmařilost, budova sídla OÚ byla jednou z posledních, kde nebylo možno získat kladnou revizní zprávu. V roce 1948 byly Dolní Hbity elektrifikovány. Přibližně z této doby je v budově elektrická instalace, která již neodpovídá současným požadavkům. Problémy způsobovala přetížená síť, provizorně se vše řešilo prodlužovacími kabely. Pro letošní rok se na kompletní výměnu elektrické instalace podařilo získat dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova. Obec ji získala prostřednictvím Místní akční skupiny Sedlčansko, kde se angažuje. Rekonstrukce se týkala kanceláří, chodeb, ordinace a čekárny. V rámci dotace se provedla nejen kompletní rekonstrukce elektroinstalace, ale došlo k přeštukování stěn, vybudování minerálních podhledů na stropech a vymalování. Dosloužilá kamna na uhlí byla nahrazena elektrickými přímotopy. Byly také pořízeny nové podlahové krytiny. Poskytnuta byla dotace ve výši ,- Kč. Celkové výdaje projektu činily ,- Kč. Zastupitelstvo zároveň nad rámec projektu odsouhlasilo obměnu starého nábytku a uvolnilo finance na zakoupení nového vybavení kanceláře administrativy. Vzniklo tak příjemné, moderní a bezpečné prostředí nejen pro zaměstnance, ale především pro návštěvníky úřadu, knihovny a ordinace. Jan Michálek OBEC DOLNÍ HBITY HLEDÁ VÁNOČNÍ STROM Pokud by se někdo chtěl zbavit pěkného smrku, či ještě lépe jedličky, které mu například stíní u domu, a byly by stejně pokáceny, může jej (ji) nabídnout na Obecním úřadě. Strom by měl mít výšku cca 7-8 m Kulturní komise připravuje Vítání občánků Slavnostní přivítání našich malých spoluobčanů proběhne v sobotu 6. října na Obecním úřadu v Dolních Hbitech. Tentokrát budeme vítat pouze 2 děti. Doufáme, že se nad touto skutečností zamyslíte a v příštím roce bude účast mnohem větší. Muzikál Hello, Dolly! V sobotu jedeme na muzikál Hello, Dolly do divadla Hybernia v Praze. Všichni, kdo se přihlásili, si nezapomeňte vstupenky a samozřejmě také dobrou náladu. Připomínáme odjezdy autobusů: Nepřejov hodin Luhy hodin Dolní Hbity hodin Jelence hodin (S velkou pravděpodobností vyjdou Dolnohbitské listy přesně na přelomu termínu výše uvedených akcí, je tak možné, že někdo zpravodaj obdrží v aktuální době, jiný těsně po jejich konání.prosíme proto o pochopení.)

8 8 Kurz vánočního aranžování Na jaře jsme pro vás poprvé připravili kurz aranžování. Léto uteklo jako voda a už se těšíme na Vánoce. Vlastnoručně vyrobená výzdoba jistě potěší. Zveme všechny zájemce, aby se včas přihlásili na kurz vánočního aranžování a to u paní Procházkové na tel nebo u paní Pražákové na tel Počet účastníků je omezen, proto neváhejte a zamluvte si místa již nyní. Akce proběhne v sobotu ve 14 hodin v pohostinství na Jelencích. Cena kurzu bude 100,- Kč + spotřebovaný materiál. Příprava na Vánoční koncert Letos oslavíme již 10. výročí konání koncertu v kostele v Dolních Hbitech. K této příležitosti jsme pozvali skupinu Ginevra. Koncert se uskuteční v sobotu od 18 hodin. V neděli po mši svaté budeme uklízet a zdobit kostel. Kdo má chuť a čas, ať nám přijde pomoci. Vezměte i děti, těm se určitě zdobení stromečku a stavění jesliček v kostele bude líbit. Hana Procházková PODĚKOVÁNÍ Rada Obce děkuje panu faráři P. ThMgr. Zbignievu Grzybovi za péči, kterou věnuje zvelebování kostela. V současné době dochází průběžně k opravě všech oken. Zbývá sehnat prostředky na poslední dvě. Rada dále děkuje místním podnikatelům, kteří společně na okna přispěli finančními prostředky i prací (konkrétně panu Jiřímu Bejčkovi, panu Martinu Lantorovi, panu Petru Vitoňovi, firmě Hlinovský, paní JUDr. Elišce Markové, Sboru dobrovolných hasičů Dolní Hbity a panu Milanu Spilkovi) Pokud by někdo chtěl na poslední dvě okna přispět, může tak učinit předáním finančního daru p. faráři nebo panu Milanu Spilkovi. Potvrzení o sponzorském příspěvku, který je možno odečíst z daní, je samozřejmostí. (JM) * Jelenecký les se proměnil v pohádkovou zem Jelence čerti, vodníci, Pat a Mat, klaun, čarodějnice, princezna i indiáni. To je jen hrstka postav, které v sobotu 2. června přivítaly děti v pohádkovém lese na Jelencích. Zábavný program k oslavám Dne dětí připravili místní mladí hasiči. V 15 hodin se z dětského hřiště vypravily skupinky dětí po barevných fáborcích na cestu za pohádkovými postavami. Ty už na ně i s připravenými úkoly čekaly na lesních stanovištích. Nejprve nás po cestě překvapila princezna, u které jsme soutěžili ve slalomu na koloběžce nebo jízdním kole, říká účastnice Markétka. U rybníka nás přivítali vodníci, poté v lese čarodějnice a na louce víly, popisuje pohádkovou cestu i kamarádka Terezka. Za splnění úkolů dostaly děti na každém stanovišti samolepku a také sladkost. Do malé vesnice na Příbramsku zavítal v sobotu také vládce hor Krakonoš, čerti z pekla a známí kutilové z večerníčku Pat a Mat. Nechyběli ani barevní indiáni a nakonec veselý klaun. Na závěr se všechny děti setkaly na dětském hřišti, kde si vykreslily obrázky, vyřešily záludné rébusy a na ohýnku si opekly špekáčky. Michaela Rozšafná

9 9 Natálie Ptáčková * Blahopřejeme nově narozeným občánkům Obec Dolní Hbity blahopřeje k narození Zuzany Heverové z Kácině a Jana Paluse z Nepřejova. Přejeme malé Zuzance a Honzíkovi, aby je v životě provázelo jen to nejlepší. (JD) Vítání nových občánků V sobotu 26. května 2012 proběhlo na obecním úřadě vítání nových občánků do života. Naše pozvání přijali rodiče těchto dětí: - Natálie Ptáčkové - Matěje Kouta - Daniela Valigury - Matěje Dubského - Davida Bálka Představují se: Matěj Kout Daniel Valigura

10 10 Matěj Dubský - Lyachová Růžena - Stejskalová Marie - Dědinová Marie - Procházka Václav Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. Zejména paní Boženě Vackové, která slaví významné životní jubileum. (JD) David Bálek Ve druhém pololetí letošního roku mají významná výročí tito naši spoluobčané: - Linhart Josef - Slepičková Zdeňka - Sezima Stanislav - Hlinovský František - Havlíčková Helena - Slepička Miroslav - Veselá Marie - Michal Ctibor - Ročková Květuše - Žáčková Marie - Vostarek Miloslav - Neumannová Anna - Pácaltová Jaroslava - Pešičková Věra - Přívora Miroslav - Bublíková Vlasta - Vacková Božena - Frodlová Marie - Bartošová Marie - Fiřtová Marie - Vondruška Bedřich - Velíková Marie - Bambousková Marie - Březinová Zdeňka - Pučálka Ladislav - Mařík František - Fejt Otakar - Mesnerová Jitka - Jechortová Oldřiška - Štětková Marie - Dorčák Ladislav Okénko základní školy A je tu nový školní rok 2012/2013. Dne 3. září jsme ho zahájili jako obvykle před budovou školy. Žáci 9. ročníku zde započali svou celoroční spolupráci s prvňáčky. Po milém přivítání podarovali nové školáčky malým dárkem a odvedli je do třídy za paní učitelkou. Tady se nastartovala jejich devítiletá cesta ke vzdělání. Ostatní žáci se rovněž přivítali s kamarády, učiteli a prohlédli si prostředí, v němž nyní budou trávit více času. Naše žáky čekalo po prázdninách mnoho novinek. Vymalované šatny září novými barvami, chodby a třídy se můžou pochlubit novou a zajímavou výzdobou. Jsme rádi, že k modernímu vybavení školy přispějí letos i nové počítače v učebně PC. Během měsíce září jsme již nastartovali nový projekt pro žáky 2. stupně Poznej své sousedy. Během celého školního roku budou vyhledávat informace o zadaných zemích (Polsko, Rakousko, Německo, Slovensko), zpracovávat je a vytvářet materiály, které budou průběžně prezentovat na vyhrazených místech. Žáci se tímto způsobem učí týmové práci, zpracovávat informace různými způsoby, využívat dostupné zdroje, budovat si zdravé sebevědomí. Menší děti netrpělivě očekávají svůj velký týdenní projekt Týden s pohádkou, v němž se učí dramatizovat, recitovat, správně se vyjadřovat, rozvíjet fantazii i čtenářskou gramotnost. V rámci prevence rizikového chování se letos opět zaměříme na vztahy mezi žáky. Již na začátku školního roku se uskutečnil Den prevence na téma Čí je třída- naše, patříme

11 11 tedy k sobě, jehož cílem bylo vytvoření třídních pravidel, sebepoznání a poznávání druhých, učit se spolupracovat, vyjádřit svůj názor a respektovat druhé. V měsíci říjnu nás čeká Pohádkový les a projektový den Ochrana člověka za mimořádných situací a v průběhu školního roku řada dalších zajímavých akcí. Přejeme dětem, jejich rodičům a všem pracovníkům školy, aby tento školní rok byl rokem úspěšným. Mgr. Jana Vršecká Pijeme na cizí zdraví a ničíme vlastní. Martin Neumann (8. ročník dnes 9.) Často si kladu otázku, jestli alkohol dětem něco přináší a jestli má cenu vůbec alkohol pít. Já si osobně myslím, že dětem do rukou alkohol nepatří, což také vyplývá ze zákona. Už se mi několikrát stalo, že kamarádi chtěli, abych přišel na nějakou oslavu nebo párty, kde samozřejmě alkohol nechyběl. Já si myslím, že to nemá cenu, protože se opijete, máte náladu, ale odumírají vám mozkové buňky. Ráno většinou máte kocovinu, bolí vás hlava a téměř nic si z oslavy nepamatujete. Pak se v dospělosti můžete stát alkoholikem, alkohol vám poškozuje játra, ledviny a další orgány. Většinou se děti setkávají s alkoholem na diskotékách. Na diskotéky smějí děti od15 let, ale alkohol si mohou koupit až od 18 let. Pokud u dětí mladších osmnácti let zjistí při dechové kontrole policie, že požily alkohol, odvedou děti domů k rodičům a sdělí jim jejich prohřešek. V novinách, časopisech a televizi probíhají reklamní kampaně, kde se lidem sděluje, jak alkohol škodí zdraví. Přesto patří Česká republika ke státům s obrovskou konzumací alkoholu. Chtěl bych tímto vyzvat děti, aby nepily žádný alkohol a dospělé, aby pili alkohol jen v malém množství. Kozu nakreslila Rozálka Hájková (5 let) Okénko mateřské školy Výukové programy v mateřské škole Již v loňském školním roce začala naše mateřská škola spolupracovat s občanským sdružením OPER - organizací přátel ekologického rozvoje. Jeho cílem je podpora ekologické výchovy dětí formou přímého kontaktu se zvířaty. Lektorky mají pro děti přichystané výukové programy. V každém programu, který je veden hravou formou, se děti poučí, pobaví, pomazlí se zvířátky a dozví se mnoho zajímavostí. V červnu jsme na zahradě naší školky přivítali dva poníky Lucinku a Leontýnku. Děti byly poučeny o bezpečném chování při kontaktu se živým zvířetem. Poznávaly a pojmenovávaly části zvířecího těla, hladily si je, vyčesávaly, krmily a na závěr se s nimi vyfotografovaly. V září za námi na zahradu přijela pro změnu koza Jůlinka. Pro některé děti bylo setkání s kozou velkým zážitkem. Děti si ji také hladily, krmily a největší radost měly z mléka, které si vlastnoručně z kozího vemínka nadojily. Občanské sdružení se svými programy přináší setkání i s jinými zvířaty např. s králíky, lamou a psem dobrmanem. Všichni pevně doufáme, že jejich návštěva u nás nebyla poslední a těšíme se na další spolupráci. Za MŠ Vladimíra Pražáková

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150 Přítomni: Ing. Milan Kelich,

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Termín: středa 18.03.2015 od 20 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2015:

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 Z á p i s : Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Datum a čas: Místo: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L.

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 5/2014 3. Návrh rozpočtu na

Více

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni:Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více