Analyzátor vibrací Adash VA3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3"

Transkript

1 ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash VA3 Začínáme Ref: KM

2 Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Postup výměny napájecích článků... 4 Indikace slabých napájecích článků... 4 Odkazy... 5 Jak zapnout a vypnout přístroj... 6 Jak vybrat a aktivovat položku menu... 7 Rozmístění tlačítek a signálek na klávesnici přístroje... 7 Jak vybrat a aktivovat položku nastavovací obrazovky... 8 Jak nahrát pochůzku do přístroje... 9 Příprava pochůzky v programu DDS Připojení přístroje k počítači a přenesení pochůzky do přístroje...12 Jak změřit pochůzku...14 Jak změním parametry standardního snímače pochůzky?...15 Jak zjistím, že vybrané měření proběhlo?...16 Jak zopakuji jednotlivé měření?...16 Jak si prohlédnu naměřená data?...17 Jak nahrát pochůzku z přístroje...18 Příprava programu DDS2000 pro příjem naměřené pochůzky...18 Připojení přístroje k počítači a přenesení naměřené pochůzky do databáze...20 Jak připojit snímač vibrací...23 První jednoduché měření...24 Změřte si své první spektrum...25 Jak vytvořit položky stromové struktury...28 Příprava programu DDS2000 před tvorbou stromové struktury...28 Založení nového stromu v databázi...28 Vytvoření položky stromu...30 Vytvoření datové buňky...32 Jak prohlížet naměřená data...34 Příprava programu DDS2000 před zobrazením dat...34 Rychlé zobrazení...36 Zobrazení grafů vhodných pro analýzu

3 Před prvním zapnutím analyzátoru Porušení kteréhokoliv z níže uvedených doporučení může způsobit poruchu přístroje! Při neodborné manipulaci s napětím vyšším než 24 V se vystavujete nebezpečí úrazu! 1. Nikdy nezapojujte do ICP vstupu s označením INPUT jiný než - snímač s ICP napájením - zdroj střídavého napětí max. 12 V špička-špička - zdroj stejnosměrného napětí max. +/- 24 V. Pokud si nejste jisti, konzultujte raději postup s dodavatelem! 2. Nikdy nespojujte analyzátor se síťovým napětím 230 V! 3. Pro napájení používejte pouze články s jmenovitým napětím maximálně 1,5 V! POZOR! Dbejte na správnou polaritu napájecích článků! Obr. Správná polarita napájecích článků 1. Pro napájení analyzátoru je možno použít: - akumulátory s jmenovitým napětím 1,2 V - alkalické články (ne jiný typ) s jmenovitým napětím 1,5 V. 2. Nekombinujte různé typy napájecích článků, vždy osaďte 4 stejné kusy. 3. Pečlivě kontrolujte polaritu vložených článků - otočením polarity jednoho z článků zničíte napájecí články. 3

4 Postup výměny napájecích článků - Vypněte analyzátor stiskem kombinace kláves ESC+START. - Uvolněte šroubek krytu prostoru pro napájecí články. - Vyměňte vybité články za nabité, dbejte na správnou polaritu každého z článků. - Nasaďte kryt a utáhněte jeho šroubek. - Zapněte analyzátor stiskem klávesy START. - Z hlavního menu vyvolejte obrazovku Informace o přístroji a kontrolujte stav instalovaných napájecích článků. Indikace slabých napájecích článků Aktuální stav napájecích článků přístroje zjistíte aktivací položky hlavního menu Informace o přístroji. Analyzátor po svém zapnutí kontroluje v intervalu 30 sekund stav napájecích článků. 1. Je-li detekováno nízké napájecí napětí, které ale stále zajišťuje správnou činnost přístroje, rozsvítí se na klávesnici žlutá kontrolka ERR. Dokončete rozpracované operace a vyměňte slabé články za nové. 2. Je-li detekováno nízké napájecí napětí, které již nezaručuje spolehlivou činnost přístroje, zablikají na klávesnici všechny tři červené kontrolky a přístroj se vypne. Dochází-li po zapnutí přístroje k jeho samovolnému vypnutí, je nezbytně nutné neprodleně vyměnit napájecí články za nové. POZOR! Po vypnutí přístroje se slabé články mohou zregenerovat a krátkodobě působit dojmem vyhovujících. Nepokoušejte se opětovně zapínat přístroj, dochází-li k jeho samovolnému vypínání. Může dojít k poškození uložených dat. 4

5 Odkazy Tento manuál slouží k prvnímu seznámení uživatele s přístrojem Adash 4300 VA3. Uživatelský manuál standardního provedení přístroje Adash 4300-VA3 je nedílnou součástí tohoto manuálu. Odkazy na další dokumentaci: [1] Analyzátor vibrací Adash 4300-VA3, Uživatelský manuál. V dalším textu budou na tento základní manuál odvolávky označené viz [1]. Doporučujeme nejprve prostudovat úvodní kapitoly Odkazy a Terminologie a používané zkratky v základním uživatelském manuálu [1]. Tento manuál je v seznamu odkazů veden pod položkou [2]. 5

6 Jak zapnout a vypnout přístroj 1. Stiskem klávesy START zapnete analyzátor. Na displeji se zobrazí úvodní logo. Po několika sekundách se na obrazovce objeví hlavní menu pro volbu další činnosti analyzátoru. 2. Současným stiskem a přidržením kláves ESC+START vypnete analyzátor. 3. Pokud se po zapnutí na displeji nezobrazí hlavní menu, ale logo diskety nebo nadpis A4300 Loader, znamená to, že došlo k poškození programového vybavení (firmware) analyzátoru a přístroj očekává nahrání tohoto programu do paměti. Postup je popsán v uživatelském manuálu přístroje viz [1]. logo diskety nebo nadpis A4300 Loader na displeji znamená chybu programového vybavení přístroje 6

7 Jak vybrat a aktivovat položku menu 1. Položku menu vyberte pomocí šipek nahoru / dolů. 2. Stiskem klávesy šipka vpravo, ENTER nebo START zvolenou funkci aktivujte. 3. Stiskem klávesy šipka vlevo nebo ESC se vraťte z menu zpět. + Rozmístění tlačítek a signálek na klávesnici přístroje ERR MEAS STAT Shift ERR MEAS STAT ESC START START + + ESC ENTER 0 0 SPACE Copy 1 A B C Cursor 2 D E F PgUp 3 SPACE Copy 1 A B C Cursor 2 D E F PgUp 3 G H I Save 4 J K L Mode 5 M N O PgDn 6 G H I Save 4 J K L Zoom 5 M N O PgDn 6 PQRS Delete 7 T U V Setup 8 WXYZ Menu 9 PQRS Delete 7 T U V Setup 8 WXYZ Menu 9 Vzor klávesnice A (verze 1) Vzor klávesnice B (verze 2) 7

8 Jak vybrat a aktivovat položku nastavovací obrazovky 1. Položku nastavovací obrazovky vyberte pomocí šipek nahoru / dolů. 2. Stiskem klávesy šipka vpravo nebo ENTER položku aktivujte. Bude zobrazen seznam přístupných voleb nebo budete vyzváni k zadání textu nebo čísla z klávesnice přístroje. 3. Stiskem klávesy šipka vlevo nebo ESC se vraťte z nastavovací obrazovky Nastavené parametry jsou platné pouze do vypnutí přístroje. 4. Stiskem klávesy Save v nastavovací obrazovce uložíte celou právě platnou konfiguraci přístroje do jeho permanentní paměti. + 8

9 Jak nahrát pochůzku do přístroje Příprava pochůzky v programu DDS Spusťte na počítači program DDS V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Databáze / Vybrat a otevřít. Zobrazí se seznam databází. 3. V seznamu zvolte databázi s názvem DDS2000 (jedná se o demonstrační databázi dodávanou se systémem DDS2000) a klikněte na tlačítko Otevřít databázi. Pokud je databáze již otevřena tlačítko Otevřít databázi není aktivní. V tom případě zavřete okno Seznam databází. 9

10 4. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Stromy. Zobrazí se seznam stromů otevřené databáze. 5. V seznamu zvolte strom s názvem A4300_VA3 a klikněte na tlačítko Otevřít strom. Zobrazí se okno s demonstrační stromovou strukturou, ve které jsou uložena měření pro přístroj A4300-VA3. 10

11 6. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Nástroje / Připojit přístroj / A4300. Zobrazí se prázdné komunikační okno A V okně se stromovou strukturou označte myší větev, ze které chcete vytvořit pochůzku. Nyní přetáhněte myší tuto větev (tažením kurzoru myši a současně stisknutým levým tlačítkem myši systém Drag & Drop) a přemístěte ji do komunikačního okna A4300. V komunikačním okně se objeví seznam všech přenesených měřicích míst. Dvojitým klikem myši nebo pomocí klávesy Enter lze každou položku rozvinout do tvaru, kdy je zobrazen seznam všech obsažených položek (strojů, měřicích míst a datových buněk). Zobrazení je velmi podobné tomu, které je ve stromu v programu DDS

12 Připojení přístroje k počítači a přenesení pochůzky do přístroje 1. Zapněte přístroj A4300-VA3 a vyčkejte na zobrazení hlavního menu. 2. Propojte přístroj s počítačem pomocí komunikačního kabelu (používejte vždy pouze originální komunikační kabel). Na měřicím přístroji připojte kabel na konektor označený RS232. V počítači připojte kabel na volný konektor sériového portu. 3. V programu DDS2000 v komunikačním okně přístroje A4300-VA3 klikněte na tlačítko Vyhledat (POZOR přístroj se musí nacházet v hlavním menu). Pokud je spojení navázáno, DDS to oznamuje hlášením Přístroj nalezen. Pokud jsou se spojením problémy, zkontrolujte nejdříve správnost výběru sériového rozhraní (na obrázku COM 1) a správné propojení kabelem. 12

13 4. V programu DDS2000 v komunikačním okně přístroje A4300-VA3 klikněte na tlačítko Přenést do A4300. Zobrazí se okno pochůzek, zde klikněte na tlačítko Nová pochůzka a zvolte jméno pro novou pochůzku (přístroj umožňuje vytvořit až 30 nezávislých pochůzek). Nyní klikněte na tlačítko OK a pochůzka bude přenesena do přístroje. Po úspěšném přenesení se zobrazí v programu DDS2000 v komunikačním okně informace Úspěšně dokončeno. 5. Nyní odpojte komunikační kabel a můžete provést měření pochůzky s přístrojem A4300-VA3. 13

14 Jak změřit pochůzku 1. V hlavním menu vyberte položku Datakolektor pochůzka a aktivujte ji. Na displeji se objeví seznam všech pochůzek uložených v paměti přístroje. Seznam tvoří jediná položka pochůzka s označením DEMO Route Je-li seznam tvořen více pochůzkami, vyberte pomocí šipek nahoru / dolů požadovanou pochůzku a aktivujte ji stiskem šipky vpravo. Na displeji se objeví informace o parametrech standardního snímače pochůzky. + ESC 3. Potvrďte klávesou START a na displeji se objeví seznam všech strojů vybrané pochůzky. START 4. Šipkami nahoru / dolů vyberte požadovaný stroj a aktivujte jej stiskem šipky vpravo. Na displeji se objeví seznam všech měřicích míst vybraného stroje. 14

15 + 5. Šipkami nahoru / dolů vyberte požadované měřicí místo a klávesou START spusťte sérii všech měření, definovaných pro vybrané měřicí místo. Na displeji se zobrazí seznam prováděných měření, ve kterém se automaticky posouvá ukazatel a signalizuje, které měření ze seznamu právě probíhá. START 6. Po skončení posledního měření se výsledky jednotlivých měření postupně zobrazí na displeji, je-li parametr Hlavní menu - Nastavení přístroje Parametry pochůzky - Prohlížení dat ve stavu Auto. Jeli ve stavu Ručně, provede se prohlížení dat podle postupu v kapitole Jak si prohlédnu naměřená data? Jak změním parametry standardního snímače pochůzky? Stiskem klávesy Setup na úrovni seznamu pochůzek, strojů nebo měřicích míst se vyvolá nastavovací obrazovka snímače pochůzky. Příklad ukazuje, jak na úrovni seznamu měřicích míst přestavit citlivost snímače pochůzky ze 100 mv/g na 50 mv/g. T U V Setup

16 Jak zjistím, že vybrané měření proběhlo? Měření, které dosud neproběhlo, nemá v seznamu měření na svém řádku uvedeny datum a čas měření. Příklad ilustruje stav, kdy měření ISO již proběhlo a v paměti je uložena naměřená hodnota, ale měření BEARING dosud neproběhlo. Jak zopakuji jednotlivé měření? Měření pochůzky se obvykle provádí spouštěním série měření pro vybrané měřicí místo. Samozřejmě existuje možnost spustit nebo zopakovat každé jednotlivé měření vybraného měřicího místa. Při opakovaném měření budou původní naměřená data přepsána výsledky nového měření. 1. Ze seznamu vyberte požadované měřicí místo. Stiskem klávesy START by nyní bylo možno odstartovat kompletní sérii měření, která jsou definována pro vybrané měřicí místo. 2. Šipkou vpravo vyvolejte na displej seznam všech měření, definovaných pro vybrané měřicí místo Příklad na obrázku ilustruje případ, kdy měření ISO již proběhlo (má na svém řádku uvedeny datum a čas měření), ale měření BEARING dosud neproběhlo. 4. Vyberte měření BEARING a odstartujte je klávesou START. 16

17 START ESC 5. Stiskem klávesy ESC nebo šipka vlevo se vrátíte zpět do seznamu měření. Jak si prohlédnu naměřená data? 1. V seznamu měření zvoleného měřicího místa vyberte požadované měření, jehož výsledek si chcete prohlédnout. 2. Pokud na řádku vybraného měření nejsou uvedeny datum a čas měření, pak měření dosud neproběhlo a v paměti není uložen výsledek. 3. Šipkou vpravo vyvolejte obrazovku s naměřenými daty. + ESC 4. Návrat zpět proveďte stiskem klávesy ESC nebo šipka vlevo. 17

18 Jak nahrát pochůzku z přístroje Příprava programu DDS2000 pro příjem naměřené pochůzky 1. Spusťte na počítači program DDS V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Databáze / Vybrat a otevřít. Zobrazí se seznam databází. 18

19 3. V seznamu zvolte databázi s názvem DDS2000 (jedná se o demonstrační databázi dodávanou se systémem DDS2000) a klikněte na tlačítko Otevřít databázi. Pokud je databáze již otevřena tlačítko Otevřít databázi není aktivní. V tom případě zavřete okno Seznam databází. 4. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Stromy. Zobrazí se seznam stromů otevřené databáze. 5. V seznamu zvolte strom s názvem A4300_VA3 a klikněte na tlačítko Otevřít strom. Zobrazí se okno s demonstrační stromovou strukturou, ve které jsou uložena měření pro přístroj A4300-VA3. 19

20 6. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Nástroje / Připojit přístroj / A4300. Zobrazí se prázdné komunikační okno A4300. Připojení přístroje k počítači a přenesení naměřené pochůzky do databáze 1. Zapněte přístroj A4300-VA3 a vyčkejte na zobrazení hlavního menu. 20

21 2. Propojte přístroj s počítačem pomocí komunikačního kabelu (používejte vždy pouze originální komunikační kabel). Na měřicím přístroji připojte kabel na konektor označený RS232. V počítači připojte kabel na volný konektor sériového portu. 3. V programu DDS2000 v komunikačním okně přístroje A4300-VA3 klikněte na tlačítko Vyhledat (POZOR přístroj se musí nacházet v hlavním menu). Pokud je spojení navázáno, DDS to oznamuje hlášením Přístroj nalezen. Pokud jsou se spojením problémy, zkontrolujte nejdříve správnost výběru sériového rozhraní (na obrázku COM 1) a správné propojení kabelem. 21

22 4. V programu DDS2000 v komunikačním okně přístroje A4300-VA3 klikněte na tlačítko Přenést z A4300. Zobrazí se okno pochůzek. 5. V okně pochůzek označte jméno pochůzky, kterou chcete přenést do programu DDS2000. Klikněte na tlačítko OK a pochůzka bude přenesena do komunikačního okna programu DDS Nyní klikněte na tlačítko Uložit do databáze. Naměřená data z pochůzky budou uložena do příslušných datových buněk databáze. 7. Nyní odpojte komunikační kabel, vypněte přístroj a můžete provést analýzu naměřených dat. 22

23 Jak připojit snímač vibrací 1. Na horní stěně je analyzátor vybaven konektorem pro připojení snímače vibrací. Snímač připojený k tomuto vstupu je dále označován symbolem CH1 (channel 1). Na konektor je přivedeno ICP napájení připojeného snímače vibrací. 2. Na levé stěně je analyzátor vybaven konektorem pro připojení druhého snímače vibrací. Snímač připojený k tomuto vstupu je dále označován symbolem CH2 (channel 2). Na konektor je přivedeno ICP napájení připojeného snímače vibrací. 3. Připojte dodaným kabelem snímač vibrací ke konektoru INPUT na horní stěně přístroje (CH1). Dále popsaná měření budou prováděna na kanálu CH1. 23

24 První jednoduché měření 1. V hlavním menu vyberte šipkami nahoru / dolů položku Základní měření a stiskněte šipku vpravo. Na displeji se zobrazí nabídka základních měření Stiskem klávesy START nebo šipka vpravo spusťte měření RMS rychlosti vibrací [mm/s] v pásmu 10 až 1000 Hz. 3. V dolní části obrazovky se rozběhne bar signalizující - připojení ICP napájení snímače - čekání na ustálení signálové cesty. Kontrolka Meas na klávesnici svítí žlutě a signalizuje přípravu k měření. 4. Po ustálení měřicí cesty se signálka Meas rozsvítí zeleně a signalizuje měření vibrací a vyhodnocení naměřených dat. 5. Na displeji se průběžně zobrazuje naměřená hodnota rychlosti vibrací. 6. Měření ukončete stiskem klávesy ESC (klávesu držte stisknutou, dokud se měření neukončí). 24

25 Změřte si své první spektrum 1. V hlavním menu vyberte šipkami nahoru / dolů položku Analyzátor a stiskněte šipku vpravo. Na displeji se zobrazí nabídka funkcí analyzátoru Vyberte položku Dynamická měření a stiskněte šipku vpravo. Na displeji se zobrazí měřicí obrazovka dynamických měření Obrazovka je nastavena pro měření časového signálu (TIME) zrychlení vibrací [g]. Předpokládá snímač vibrací připojený ke vstupu INPUT (CH1). Vyberte položku EALUATION, aktivujte ji a vyberte měření spektra SPEC. + 25

26 4. Stiskem klávesy Setup vyvolejte nastavovací obrazovku parametrů spektra. T U V Setup 8 5. Aktivujte položku BASE-BAND a nastavte měření spektra do 3200 Hz Aktivujte položku LINES a nastavte 800 čar spektra Spektru do 3200 Hz odpovídá vzorkovací frekvence fs = 8192 Hz, 800 čar tohoto spektra odpovídá rozlišení 4 Hz mezi čarami. Tyto informace jsou zobrazeny na řádcích BASE-BAND a LINES. 26

27 8. Nastavovací obrazovku opusťte klávesou šipka vlevo. Vracíte se zpět na měřicí obrazovku dynamických měření, na které jste prve stiskli klávesu Setup za účelem nastavení parametrů měření. 9. Stiskem klávesy START odstartujte měření spektra. START 10. Šipkami vpravo / vlevo nastavte kurzor na některou z čar spektra a odečtěte odpovídající frekvenci a amplitudu. Pozice kurzoru na obrázku odpovídá frekvenci 524 Hz a amplitudě 0.23 g. 11. Prohlížení grafu ukončete stiskem klávesy ESC. ESC 27

28 Jak vytvořit položky stromové struktury Příprava programu DDS2000 před tvorbou stromové struktury 1. Spusťte program DDS V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Databáze / Vybrat a otevřít. Zobrazí se seznam databází. 3. V seznamu zvolte databázi s názvem DDS2000 (jedná se o demonstrační databázi dodávanou se systémem DDS2000) a klikněte na tlačítko Otevřít databázi. Pokud je databáze již otevřena tlačítko Otevřít databázi není aktivní. V tom případě zavřete okno Seznam databází. Založení nového stromu v databázi 4. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Stromy. Zobrazí se seznam stromů otevřené databáze. 28

29 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit nový a zobrazí se dialog, kde vyplníte nový název stromu. 6. V dialogu s názvem Položka stromu klikněte na tlačítko OK. Nyní máte založen nový strom s vámi definovaným názvem. Při vytvoření stromu se vždy vytvoří i kořenová položka se stejným názvem (v našem případě Novy). 29

30 Vytvoření položky stromu 7. V otevřeném okně se stromovou strukturou označte položku (např. položka Novy ve stromu vytvořeném v minulé kapitole). Klikněte na pravé tlačítko myši nad označenou položkou stromu. Zobrazí se následující menu. 8. Z výše uvedeného menu zvolte funkci Přidat položku a zobrazí se následující dialog pro konfiguraci parametrů položky stromu. 30

31 9. Vyplňte název, zvolte bitmapu, která bude u této položky zobrazována ve stromové struktuře a klikněte na tlačítko OK. Vznikne nová položka stromu s vámi definovaným názvem a bitmapou. Nová položka je vždy o úroveň níž vzhledem k aktivní položce. Takto lze jednoduše vytvořit stromovou strukturu, kde jednotlivé položky určité úrovně mohou znamenat např. závod, skupinu strojů, stroj, měřicí místo. Počet úrovní ve stromové struktuře není omezen. Při vytváření složitějších stromových struktur může systém DDS2000 využít vlastností jednoduchého kopírování větví uvnitř stromu, popř. může systém definovat speciální parametry pro jednotlivé položky stromu. Podrobný popis těchto možností najdete v manuálu pro program DDS

32 Vytvoření datové buňky 10. V otevřeném okně se stromovou strukturou označte položku (např. položka Novy vytvořená v minulé kapitole). Klikněte na pravé tlačítko myši nad označenou položkou stromu. Zobrazí se následující menu. 11. Z výše uvedeného menu zvolte funkci Přidat datovou buňku a zobrazí se následující dialog pro konfiguraci parametrů datové buňky. 32

33 12. Vyplňte název, vyberte typ přístroje A4300, vyberte datový typ Statická data, zvolte subtyp ISO. Podrobný popis jednotlivých parametrů pro konfiguraci datové buňky najdete v manuálu pro program DDS Nyní klikněte na tlačítko OK. Vznikne nová datová buňka pod aktivní položkou stromu. 33

34 Jak prohlížet naměřená data Příprava programu DDS2000 před zobrazením dat 1. Spusťte program DDS V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Databáze / Vybrat a otevřít. Zobrazí se seznam databází. 3. V seznamu zvolte databázi s názvem DDS2000 (jedná se o demonstrační databázi dodávanou se systémem DDS2000) a klikněte na tlačítko Otevřít databázi. Pokud je databáze již otevřena tlačítko Otevřít databázi není aktivní. V tom případě zavřete okno Seznam databází. 4. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Stromy. Zobrazí se seznam stromů otevřené databáze. 34

35 5. Vyberte strom, který chcete otevřít, například Demo Data, a klikněte na tlačítko Otevřít strom. Otevře se nové okno se stromovou strukturou. 6. Dvojitým kliknutím na položku s názvem Demo Data v okně Demo Data rozviňte stromovou strukturu s demonstračními daty. 35

36 Rychlé zobrazení 1. Označte ve stromové struktuře myší položku, kterou chcete zobrazit. Může se jednat jak o položku stromu, tak o datovou buňku. 2. V tlačítkovém menu (Tool bar) klikněte na tlačítko, nebo zmáčkněte na klávesnici mezerník. Výsledkem této akce bude zobrazení informací o položce v okně se stromovou strukturou zobrazí se textové informace, fotografie, obrázek nebo graf podle typu aktivní položky ve stromu. 3. Pro změnu aktivní položky ve stromové struktuře můžete použít myš, popř. klávesy se šipkami nahoru, dolu, vlevo, vpravo. 36

37 Zobrazení grafů vhodných pro analýzu 1. Označte datovou buňku ve stromové struktuře, jejíž data chcete graficky analyzovat. Dvojitým kliknutím na tuto buňku zobrazíte graf pro analýzu. Pro typ dat uložený v datové buňce se zobrazí optimální grafické znázornění. K základním typům zobrazovaných dat patří: - Trend - Spektrum - Časový záznam - Řadová analýza 37

38 2. Okna grafu je možno libovolně zvětšovat a zmenšovat. Počet zobrazených grafů není omezen. 3. Přesuňte kurzor myši nad libovolný graf a klikněte na levé tlačítko myši. Rozvine se menu všech funkcí, které lze nad daným grafem provést. Pro různé typy dat jsou povoleny různé formy zobrazení a akce pro manipulaci s daty. Podrobný popis všech funkcí nad grafem svým obsahem výrazně převyšuje rámec tohoto manuálu. Podrobný popis najdete v manuálu k programu DDS2000. Jako příklad je níže uveden seznam funkcí pro graf dat typu spektrum. 38

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Manuál detailně popisuje všechny kroky, které je nutné provést pro plnohodnotnou funkcionalitu čtečky a aktivaci všech BONUSŮ (kredit na

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin?

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin? Jakodemknouta nahrát námořní mapy BlueChartAtlantic Do navigace Garmin? Nejprve je potřeba vytvořit uživatelský účet a zaregistrovat vaši navigaci. 1. Na internetu otevřete stránku: my.garmin.com 2. Zvolte:

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více