Analyzátor vibrací Adash VA3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3"

Transkript

1 ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash VA3 Začínáme Ref: KM

2 Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Postup výměny napájecích článků... 4 Indikace slabých napájecích článků... 4 Odkazy... 5 Jak zapnout a vypnout přístroj... 6 Jak vybrat a aktivovat položku menu... 7 Rozmístění tlačítek a signálek na klávesnici přístroje... 7 Jak vybrat a aktivovat položku nastavovací obrazovky... 8 Jak nahrát pochůzku do přístroje... 9 Příprava pochůzky v programu DDS Připojení přístroje k počítači a přenesení pochůzky do přístroje...12 Jak změřit pochůzku...14 Jak změním parametry standardního snímače pochůzky?...15 Jak zjistím, že vybrané měření proběhlo?...16 Jak zopakuji jednotlivé měření?...16 Jak si prohlédnu naměřená data?...17 Jak nahrát pochůzku z přístroje...18 Příprava programu DDS2000 pro příjem naměřené pochůzky...18 Připojení přístroje k počítači a přenesení naměřené pochůzky do databáze...20 Jak připojit snímač vibrací...23 První jednoduché měření...24 Změřte si své první spektrum...25 Jak vytvořit položky stromové struktury...28 Příprava programu DDS2000 před tvorbou stromové struktury...28 Založení nového stromu v databázi...28 Vytvoření položky stromu...30 Vytvoření datové buňky...32 Jak prohlížet naměřená data...34 Příprava programu DDS2000 před zobrazením dat...34 Rychlé zobrazení...36 Zobrazení grafů vhodných pro analýzu

3 Před prvním zapnutím analyzátoru Porušení kteréhokoliv z níže uvedených doporučení může způsobit poruchu přístroje! Při neodborné manipulaci s napětím vyšším než 24 V se vystavujete nebezpečí úrazu! 1. Nikdy nezapojujte do ICP vstupu s označením INPUT jiný než - snímač s ICP napájením - zdroj střídavého napětí max. 12 V špička-špička - zdroj stejnosměrného napětí max. +/- 24 V. Pokud si nejste jisti, konzultujte raději postup s dodavatelem! 2. Nikdy nespojujte analyzátor se síťovým napětím 230 V! 3. Pro napájení používejte pouze články s jmenovitým napětím maximálně 1,5 V! POZOR! Dbejte na správnou polaritu napájecích článků! Obr. Správná polarita napájecích článků 1. Pro napájení analyzátoru je možno použít: - akumulátory s jmenovitým napětím 1,2 V - alkalické články (ne jiný typ) s jmenovitým napětím 1,5 V. 2. Nekombinujte různé typy napájecích článků, vždy osaďte 4 stejné kusy. 3. Pečlivě kontrolujte polaritu vložených článků - otočením polarity jednoho z článků zničíte napájecí články. 3

4 Postup výměny napájecích článků - Vypněte analyzátor stiskem kombinace kláves ESC+START. - Uvolněte šroubek krytu prostoru pro napájecí články. - Vyměňte vybité články za nabité, dbejte na správnou polaritu každého z článků. - Nasaďte kryt a utáhněte jeho šroubek. - Zapněte analyzátor stiskem klávesy START. - Z hlavního menu vyvolejte obrazovku Informace o přístroji a kontrolujte stav instalovaných napájecích článků. Indikace slabých napájecích článků Aktuální stav napájecích článků přístroje zjistíte aktivací položky hlavního menu Informace o přístroji. Analyzátor po svém zapnutí kontroluje v intervalu 30 sekund stav napájecích článků. 1. Je-li detekováno nízké napájecí napětí, které ale stále zajišťuje správnou činnost přístroje, rozsvítí se na klávesnici žlutá kontrolka ERR. Dokončete rozpracované operace a vyměňte slabé články za nové. 2. Je-li detekováno nízké napájecí napětí, které již nezaručuje spolehlivou činnost přístroje, zablikají na klávesnici všechny tři červené kontrolky a přístroj se vypne. Dochází-li po zapnutí přístroje k jeho samovolnému vypnutí, je nezbytně nutné neprodleně vyměnit napájecí články za nové. POZOR! Po vypnutí přístroje se slabé články mohou zregenerovat a krátkodobě působit dojmem vyhovujících. Nepokoušejte se opětovně zapínat přístroj, dochází-li k jeho samovolnému vypínání. Může dojít k poškození uložených dat. 4

5 Odkazy Tento manuál slouží k prvnímu seznámení uživatele s přístrojem Adash 4300 VA3. Uživatelský manuál standardního provedení přístroje Adash 4300-VA3 je nedílnou součástí tohoto manuálu. Odkazy na další dokumentaci: [1] Analyzátor vibrací Adash 4300-VA3, Uživatelský manuál. V dalším textu budou na tento základní manuál odvolávky označené viz [1]. Doporučujeme nejprve prostudovat úvodní kapitoly Odkazy a Terminologie a používané zkratky v základním uživatelském manuálu [1]. Tento manuál je v seznamu odkazů veden pod položkou [2]. 5

6 Jak zapnout a vypnout přístroj 1. Stiskem klávesy START zapnete analyzátor. Na displeji se zobrazí úvodní logo. Po několika sekundách se na obrazovce objeví hlavní menu pro volbu další činnosti analyzátoru. 2. Současným stiskem a přidržením kláves ESC+START vypnete analyzátor. 3. Pokud se po zapnutí na displeji nezobrazí hlavní menu, ale logo diskety nebo nadpis A4300 Loader, znamená to, že došlo k poškození programového vybavení (firmware) analyzátoru a přístroj očekává nahrání tohoto programu do paměti. Postup je popsán v uživatelském manuálu přístroje viz [1]. logo diskety nebo nadpis A4300 Loader na displeji znamená chybu programového vybavení přístroje 6

7 Jak vybrat a aktivovat položku menu 1. Položku menu vyberte pomocí šipek nahoru / dolů. 2. Stiskem klávesy šipka vpravo, ENTER nebo START zvolenou funkci aktivujte. 3. Stiskem klávesy šipka vlevo nebo ESC se vraťte z menu zpět. + Rozmístění tlačítek a signálek na klávesnici přístroje ERR MEAS STAT Shift ERR MEAS STAT ESC START START + + ESC ENTER 0 0 SPACE Copy 1 A B C Cursor 2 D E F PgUp 3 SPACE Copy 1 A B C Cursor 2 D E F PgUp 3 G H I Save 4 J K L Mode 5 M N O PgDn 6 G H I Save 4 J K L Zoom 5 M N O PgDn 6 PQRS Delete 7 T U V Setup 8 WXYZ Menu 9 PQRS Delete 7 T U V Setup 8 WXYZ Menu 9 Vzor klávesnice A (verze 1) Vzor klávesnice B (verze 2) 7

8 Jak vybrat a aktivovat položku nastavovací obrazovky 1. Položku nastavovací obrazovky vyberte pomocí šipek nahoru / dolů. 2. Stiskem klávesy šipka vpravo nebo ENTER položku aktivujte. Bude zobrazen seznam přístupných voleb nebo budete vyzváni k zadání textu nebo čísla z klávesnice přístroje. 3. Stiskem klávesy šipka vlevo nebo ESC se vraťte z nastavovací obrazovky Nastavené parametry jsou platné pouze do vypnutí přístroje. 4. Stiskem klávesy Save v nastavovací obrazovce uložíte celou právě platnou konfiguraci přístroje do jeho permanentní paměti. + 8

9 Jak nahrát pochůzku do přístroje Příprava pochůzky v programu DDS Spusťte na počítači program DDS V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Databáze / Vybrat a otevřít. Zobrazí se seznam databází. 3. V seznamu zvolte databázi s názvem DDS2000 (jedná se o demonstrační databázi dodávanou se systémem DDS2000) a klikněte na tlačítko Otevřít databázi. Pokud je databáze již otevřena tlačítko Otevřít databázi není aktivní. V tom případě zavřete okno Seznam databází. 9

10 4. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Stromy. Zobrazí se seznam stromů otevřené databáze. 5. V seznamu zvolte strom s názvem A4300_VA3 a klikněte na tlačítko Otevřít strom. Zobrazí se okno s demonstrační stromovou strukturou, ve které jsou uložena měření pro přístroj A4300-VA3. 10

11 6. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Nástroje / Připojit přístroj / A4300. Zobrazí se prázdné komunikační okno A V okně se stromovou strukturou označte myší větev, ze které chcete vytvořit pochůzku. Nyní přetáhněte myší tuto větev (tažením kurzoru myši a současně stisknutým levým tlačítkem myši systém Drag & Drop) a přemístěte ji do komunikačního okna A4300. V komunikačním okně se objeví seznam všech přenesených měřicích míst. Dvojitým klikem myši nebo pomocí klávesy Enter lze každou položku rozvinout do tvaru, kdy je zobrazen seznam všech obsažených položek (strojů, měřicích míst a datových buněk). Zobrazení je velmi podobné tomu, které je ve stromu v programu DDS

12 Připojení přístroje k počítači a přenesení pochůzky do přístroje 1. Zapněte přístroj A4300-VA3 a vyčkejte na zobrazení hlavního menu. 2. Propojte přístroj s počítačem pomocí komunikačního kabelu (používejte vždy pouze originální komunikační kabel). Na měřicím přístroji připojte kabel na konektor označený RS232. V počítači připojte kabel na volný konektor sériového portu. 3. V programu DDS2000 v komunikačním okně přístroje A4300-VA3 klikněte na tlačítko Vyhledat (POZOR přístroj se musí nacházet v hlavním menu). Pokud je spojení navázáno, DDS to oznamuje hlášením Přístroj nalezen. Pokud jsou se spojením problémy, zkontrolujte nejdříve správnost výběru sériového rozhraní (na obrázku COM 1) a správné propojení kabelem. 12

13 4. V programu DDS2000 v komunikačním okně přístroje A4300-VA3 klikněte na tlačítko Přenést do A4300. Zobrazí se okno pochůzek, zde klikněte na tlačítko Nová pochůzka a zvolte jméno pro novou pochůzku (přístroj umožňuje vytvořit až 30 nezávislých pochůzek). Nyní klikněte na tlačítko OK a pochůzka bude přenesena do přístroje. Po úspěšném přenesení se zobrazí v programu DDS2000 v komunikačním okně informace Úspěšně dokončeno. 5. Nyní odpojte komunikační kabel a můžete provést měření pochůzky s přístrojem A4300-VA3. 13

14 Jak změřit pochůzku 1. V hlavním menu vyberte položku Datakolektor pochůzka a aktivujte ji. Na displeji se objeví seznam všech pochůzek uložených v paměti přístroje. Seznam tvoří jediná položka pochůzka s označením DEMO Route Je-li seznam tvořen více pochůzkami, vyberte pomocí šipek nahoru / dolů požadovanou pochůzku a aktivujte ji stiskem šipky vpravo. Na displeji se objeví informace o parametrech standardního snímače pochůzky. + ESC 3. Potvrďte klávesou START a na displeji se objeví seznam všech strojů vybrané pochůzky. START 4. Šipkami nahoru / dolů vyberte požadovaný stroj a aktivujte jej stiskem šipky vpravo. Na displeji se objeví seznam všech měřicích míst vybraného stroje. 14

15 + 5. Šipkami nahoru / dolů vyberte požadované měřicí místo a klávesou START spusťte sérii všech měření, definovaných pro vybrané měřicí místo. Na displeji se zobrazí seznam prováděných měření, ve kterém se automaticky posouvá ukazatel a signalizuje, které měření ze seznamu právě probíhá. START 6. Po skončení posledního měření se výsledky jednotlivých měření postupně zobrazí na displeji, je-li parametr Hlavní menu - Nastavení přístroje Parametry pochůzky - Prohlížení dat ve stavu Auto. Jeli ve stavu Ručně, provede se prohlížení dat podle postupu v kapitole Jak si prohlédnu naměřená data? Jak změním parametry standardního snímače pochůzky? Stiskem klávesy Setup na úrovni seznamu pochůzek, strojů nebo měřicích míst se vyvolá nastavovací obrazovka snímače pochůzky. Příklad ukazuje, jak na úrovni seznamu měřicích míst přestavit citlivost snímače pochůzky ze 100 mv/g na 50 mv/g. T U V Setup

16 Jak zjistím, že vybrané měření proběhlo? Měření, které dosud neproběhlo, nemá v seznamu měření na svém řádku uvedeny datum a čas měření. Příklad ilustruje stav, kdy měření ISO již proběhlo a v paměti je uložena naměřená hodnota, ale měření BEARING dosud neproběhlo. Jak zopakuji jednotlivé měření? Měření pochůzky se obvykle provádí spouštěním série měření pro vybrané měřicí místo. Samozřejmě existuje možnost spustit nebo zopakovat každé jednotlivé měření vybraného měřicího místa. Při opakovaném měření budou původní naměřená data přepsána výsledky nového měření. 1. Ze seznamu vyberte požadované měřicí místo. Stiskem klávesy START by nyní bylo možno odstartovat kompletní sérii měření, která jsou definována pro vybrané měřicí místo. 2. Šipkou vpravo vyvolejte na displej seznam všech měření, definovaných pro vybrané měřicí místo Příklad na obrázku ilustruje případ, kdy měření ISO již proběhlo (má na svém řádku uvedeny datum a čas měření), ale měření BEARING dosud neproběhlo. 4. Vyberte měření BEARING a odstartujte je klávesou START. 16

17 START ESC 5. Stiskem klávesy ESC nebo šipka vlevo se vrátíte zpět do seznamu měření. Jak si prohlédnu naměřená data? 1. V seznamu měření zvoleného měřicího místa vyberte požadované měření, jehož výsledek si chcete prohlédnout. 2. Pokud na řádku vybraného měření nejsou uvedeny datum a čas měření, pak měření dosud neproběhlo a v paměti není uložen výsledek. 3. Šipkou vpravo vyvolejte obrazovku s naměřenými daty. + ESC 4. Návrat zpět proveďte stiskem klávesy ESC nebo šipka vlevo. 17

18 Jak nahrát pochůzku z přístroje Příprava programu DDS2000 pro příjem naměřené pochůzky 1. Spusťte na počítači program DDS V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Databáze / Vybrat a otevřít. Zobrazí se seznam databází. 18

19 3. V seznamu zvolte databázi s názvem DDS2000 (jedná se o demonstrační databázi dodávanou se systémem DDS2000) a klikněte na tlačítko Otevřít databázi. Pokud je databáze již otevřena tlačítko Otevřít databázi není aktivní. V tom případě zavřete okno Seznam databází. 4. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Stromy. Zobrazí se seznam stromů otevřené databáze. 5. V seznamu zvolte strom s názvem A4300_VA3 a klikněte na tlačítko Otevřít strom. Zobrazí se okno s demonstrační stromovou strukturou, ve které jsou uložena měření pro přístroj A4300-VA3. 19

20 6. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Nástroje / Připojit přístroj / A4300. Zobrazí se prázdné komunikační okno A4300. Připojení přístroje k počítači a přenesení naměřené pochůzky do databáze 1. Zapněte přístroj A4300-VA3 a vyčkejte na zobrazení hlavního menu. 20

21 2. Propojte přístroj s počítačem pomocí komunikačního kabelu (používejte vždy pouze originální komunikační kabel). Na měřicím přístroji připojte kabel na konektor označený RS232. V počítači připojte kabel na volný konektor sériového portu. 3. V programu DDS2000 v komunikačním okně přístroje A4300-VA3 klikněte na tlačítko Vyhledat (POZOR přístroj se musí nacházet v hlavním menu). Pokud je spojení navázáno, DDS to oznamuje hlášením Přístroj nalezen. Pokud jsou se spojením problémy, zkontrolujte nejdříve správnost výběru sériového rozhraní (na obrázku COM 1) a správné propojení kabelem. 21

22 4. V programu DDS2000 v komunikačním okně přístroje A4300-VA3 klikněte na tlačítko Přenést z A4300. Zobrazí se okno pochůzek. 5. V okně pochůzek označte jméno pochůzky, kterou chcete přenést do programu DDS2000. Klikněte na tlačítko OK a pochůzka bude přenesena do komunikačního okna programu DDS Nyní klikněte na tlačítko Uložit do databáze. Naměřená data z pochůzky budou uložena do příslušných datových buněk databáze. 7. Nyní odpojte komunikační kabel, vypněte přístroj a můžete provést analýzu naměřených dat. 22

23 Jak připojit snímač vibrací 1. Na horní stěně je analyzátor vybaven konektorem pro připojení snímače vibrací. Snímač připojený k tomuto vstupu je dále označován symbolem CH1 (channel 1). Na konektor je přivedeno ICP napájení připojeného snímače vibrací. 2. Na levé stěně je analyzátor vybaven konektorem pro připojení druhého snímače vibrací. Snímač připojený k tomuto vstupu je dále označován symbolem CH2 (channel 2). Na konektor je přivedeno ICP napájení připojeného snímače vibrací. 3. Připojte dodaným kabelem snímač vibrací ke konektoru INPUT na horní stěně přístroje (CH1). Dále popsaná měření budou prováděna na kanálu CH1. 23

24 První jednoduché měření 1. V hlavním menu vyberte šipkami nahoru / dolů položku Základní měření a stiskněte šipku vpravo. Na displeji se zobrazí nabídka základních měření Stiskem klávesy START nebo šipka vpravo spusťte měření RMS rychlosti vibrací [mm/s] v pásmu 10 až 1000 Hz. 3. V dolní části obrazovky se rozběhne bar signalizující - připojení ICP napájení snímače - čekání na ustálení signálové cesty. Kontrolka Meas na klávesnici svítí žlutě a signalizuje přípravu k měření. 4. Po ustálení měřicí cesty se signálka Meas rozsvítí zeleně a signalizuje měření vibrací a vyhodnocení naměřených dat. 5. Na displeji se průběžně zobrazuje naměřená hodnota rychlosti vibrací. 6. Měření ukončete stiskem klávesy ESC (klávesu držte stisknutou, dokud se měření neukončí). 24

25 Změřte si své první spektrum 1. V hlavním menu vyberte šipkami nahoru / dolů položku Analyzátor a stiskněte šipku vpravo. Na displeji se zobrazí nabídka funkcí analyzátoru Vyberte položku Dynamická měření a stiskněte šipku vpravo. Na displeji se zobrazí měřicí obrazovka dynamických měření Obrazovka je nastavena pro měření časového signálu (TIME) zrychlení vibrací [g]. Předpokládá snímač vibrací připojený ke vstupu INPUT (CH1). Vyberte položku EALUATION, aktivujte ji a vyberte měření spektra SPEC. + 25

26 4. Stiskem klávesy Setup vyvolejte nastavovací obrazovku parametrů spektra. T U V Setup 8 5. Aktivujte položku BASE-BAND a nastavte měření spektra do 3200 Hz Aktivujte položku LINES a nastavte 800 čar spektra Spektru do 3200 Hz odpovídá vzorkovací frekvence fs = 8192 Hz, 800 čar tohoto spektra odpovídá rozlišení 4 Hz mezi čarami. Tyto informace jsou zobrazeny na řádcích BASE-BAND a LINES. 26

27 8. Nastavovací obrazovku opusťte klávesou šipka vlevo. Vracíte se zpět na měřicí obrazovku dynamických měření, na které jste prve stiskli klávesu Setup za účelem nastavení parametrů měření. 9. Stiskem klávesy START odstartujte měření spektra. START 10. Šipkami vpravo / vlevo nastavte kurzor na některou z čar spektra a odečtěte odpovídající frekvenci a amplitudu. Pozice kurzoru na obrázku odpovídá frekvenci 524 Hz a amplitudě 0.23 g. 11. Prohlížení grafu ukončete stiskem klávesy ESC. ESC 27

28 Jak vytvořit položky stromové struktury Příprava programu DDS2000 před tvorbou stromové struktury 1. Spusťte program DDS V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Databáze / Vybrat a otevřít. Zobrazí se seznam databází. 3. V seznamu zvolte databázi s názvem DDS2000 (jedná se o demonstrační databázi dodávanou se systémem DDS2000) a klikněte na tlačítko Otevřít databázi. Pokud je databáze již otevřena tlačítko Otevřít databázi není aktivní. V tom případě zavřete okno Seznam databází. Založení nového stromu v databázi 4. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Stromy. Zobrazí se seznam stromů otevřené databáze. 28

29 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit nový a zobrazí se dialog, kde vyplníte nový název stromu. 6. V dialogu s názvem Položka stromu klikněte na tlačítko OK. Nyní máte založen nový strom s vámi definovaným názvem. Při vytvoření stromu se vždy vytvoří i kořenová položka se stejným názvem (v našem případě Novy). 29

30 Vytvoření položky stromu 7. V otevřeném okně se stromovou strukturou označte položku (např. položka Novy ve stromu vytvořeném v minulé kapitole). Klikněte na pravé tlačítko myši nad označenou položkou stromu. Zobrazí se následující menu. 8. Z výše uvedeného menu zvolte funkci Přidat položku a zobrazí se následující dialog pro konfiguraci parametrů položky stromu. 30

31 9. Vyplňte název, zvolte bitmapu, která bude u této položky zobrazována ve stromové struktuře a klikněte na tlačítko OK. Vznikne nová položka stromu s vámi definovaným názvem a bitmapou. Nová položka je vždy o úroveň níž vzhledem k aktivní položce. Takto lze jednoduše vytvořit stromovou strukturu, kde jednotlivé položky určité úrovně mohou znamenat např. závod, skupinu strojů, stroj, měřicí místo. Počet úrovní ve stromové struktuře není omezen. Při vytváření složitějších stromových struktur může systém DDS2000 využít vlastností jednoduchého kopírování větví uvnitř stromu, popř. může systém definovat speciální parametry pro jednotlivé položky stromu. Podrobný popis těchto možností najdete v manuálu pro program DDS

32 Vytvoření datové buňky 10. V otevřeném okně se stromovou strukturou označte položku (např. položka Novy vytvořená v minulé kapitole). Klikněte na pravé tlačítko myši nad označenou položkou stromu. Zobrazí se následující menu. 11. Z výše uvedeného menu zvolte funkci Přidat datovou buňku a zobrazí se následující dialog pro konfiguraci parametrů datové buňky. 32

33 12. Vyplňte název, vyberte typ přístroje A4300, vyberte datový typ Statická data, zvolte subtyp ISO. Podrobný popis jednotlivých parametrů pro konfiguraci datové buňky najdete v manuálu pro program DDS Nyní klikněte na tlačítko OK. Vznikne nová datová buňka pod aktivní položkou stromu. 33

34 Jak prohlížet naměřená data Příprava programu DDS2000 před zobrazením dat 1. Spusťte program DDS V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Databáze / Vybrat a otevřít. Zobrazí se seznam databází. 3. V seznamu zvolte databázi s názvem DDS2000 (jedná se o demonstrační databázi dodávanou se systémem DDS2000) a klikněte na tlačítko Otevřít databázi. Pokud je databáze již otevřena tlačítko Otevřít databázi není aktivní. V tom případě zavřete okno Seznam databází. 4. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Stromy. Zobrazí se seznam stromů otevřené databáze. 34

35 5. Vyberte strom, který chcete otevřít, například Demo Data, a klikněte na tlačítko Otevřít strom. Otevře se nové okno se stromovou strukturou. 6. Dvojitým kliknutím na položku s názvem Demo Data v okně Demo Data rozviňte stromovou strukturu s demonstračními daty. 35

36 Rychlé zobrazení 1. Označte ve stromové struktuře myší položku, kterou chcete zobrazit. Může se jednat jak o položku stromu, tak o datovou buňku. 2. V tlačítkovém menu (Tool bar) klikněte na tlačítko, nebo zmáčkněte na klávesnici mezerník. Výsledkem této akce bude zobrazení informací o položce v okně se stromovou strukturou zobrazí se textové informace, fotografie, obrázek nebo graf podle typu aktivní položky ve stromu. 3. Pro změnu aktivní položky ve stromové struktuře můžete použít myš, popř. klávesy se šipkami nahoru, dolu, vlevo, vpravo. 36

37 Zobrazení grafů vhodných pro analýzu 1. Označte datovou buňku ve stromové struktuře, jejíž data chcete graficky analyzovat. Dvojitým kliknutím na tuto buňku zobrazíte graf pro analýzu. Pro typ dat uložený v datové buňce se zobrazí optimální grafické znázornění. K základním typům zobrazovaných dat patří: - Trend - Spektrum - Časový záznam - Řadová analýza 37

38 2. Okna grafu je možno libovolně zvětšovat a zmenšovat. Počet zobrazených grafů není omezen. 3. Přesuňte kurzor myši nad libovolný graf a klikněte na levé tlačítko myši. Rozvine se menu všech funkcí, které lze nad daným grafem provést. Pro různé typy dat jsou povoleny různé formy zobrazení a akce pro manipulaci s daty. Podrobný popis všech funkcí nad grafem svým obsahem výrazně převyšuje rámec tohoto manuálu. Podrobný popis najdete v manuálu k programu DDS2000. Jako příklad je níže uveden seznam funkcí pro graf dat typu spektrum. 38

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Dvoukanálová měření FW 03.07 BETA Ref: 18022005 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Indikace slabých napájecích článků... 3 Odkazy...

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300-Ex (EEx ib IIC T3)

Analyzátor vibrací Adash 4300-Ex (EEx ib IIC T3) ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací (EEx ib IIC T3) FW 03.06 Ref23112004 KM Adash s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz Obsah Před prvním

Více

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A Dodatek k manuálu Analyzátor vibrací Adash 4102/A (Dodatek k manuálu pro přístroj Adash 4101) Aplikace: Diagnostika mechanických poruch strojů nevyváženost, nesouosost Diagnostika ventilátorů, čerpadel,

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Uživatelský manuál. Analyzátor vibrací Adash VA3 Vyvažování

Uživatelský manuál. Analyzátor vibrací Adash VA3 Vyvažování Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Vyvažování FW 03.19 Ref: 13042007 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru...3 Indikace slabých napájecích článků...3 Odkazy...4 Vysvětlení základních

Více

Uživatelský manuál. Vyvažovací analyzátor Adash 4202

Uživatelský manuál. Vyvažovací analyzátor Adash 4202 Uživatelský manuál Vyvažovací analyzátor Adash 4202 Aplikace: Provozní vyvažování strojů Certifikace jiskrové bezpečnosti Eex ib IIB T3 Vlastnosti: ICP napájení připojeného snímače, AC vstup pro měření

Více

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených přístrojem A4101! Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje A4101 Vlastnosti

Více

Uživatelský manuál. Diagnostický analyzátor Adash 4201

Uživatelský manuál. Diagnostický analyzátor Adash 4201 Uživatelský manuál Diagnostický analyzátor Adash 4201 Aplikace: Optimální diagnostický přístroj pro servisní měření, analýzu před a po opravě apod. Diagnostika ložisek, mazání a mechanických poruch strojů

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

Uživatelský manuál. Aplikace A4300-Loader

Uživatelský manuál. Aplikace A4300-Loader Uživatelský manuál Aplikace A4300-Loader Aplikace: Nahrání firmware do přístroje A4300 Diagnostické funkce Vlastnosti: Komunikace přes rozhraní RS232 Ref: 09032007 KM Obsah Připojení přístroje A4300 k

Více

Analyzátor vibrací Adash VA3 Multi FW upload

Analyzátor vibrací Adash VA3 Multi FW upload ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Multi FW upload FW 03.04 BETA Ref: 23112004 KM Obsah Odkazy... 3 FW moduly pro přístroje řady Adash 4300-VA3... 4 Rozdělení přístrojů podle typu

Více

Uživatelský manuál. Připojení přístroje SDT170 k aplikaci DDS2000

Uživatelský manuál. Připojení přístroje SDT170 k aplikaci DDS2000 Uživatelský manuál Připojení přístroje SDT170 k aplikaci DDS2000 Aplikace : Přenos a archivace dat naměřených přístrojem SDT170 Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje SDT170 Vlastnosti

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Uživatelský manuál. Připojení přístroje A4300 VA3 k aplikaci DDS2000/DDS2007

Uživatelský manuál. Připojení přístroje A4300 VA3 k aplikaci DDS2000/DDS2007 Uživatelský manuál Připojení přístroje A4300 VA3 k aplikaci DDS2000/DDS2007 Aplikace: Přenos a archivace dat naměřených přístrojem A4300 Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje A4300

Více

A4900 Vibrio M kapesní průvodce

A4900 Vibrio M kapesní průvodce A4900 Vibrio M kapesní průvodce A4900 Vibrio M kapesní průvodce Základní informace 4 Zapnutí / Vypnutí 5 Obsluha přístroje 6 Základní menu 7 Měřící obrazovky 8-9 Ukládání naměřených dat 10 Light - Světlo

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2

Návod k obsluze. Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx. Verze Všeobecné informace 2 Návod k obsluze Windows -komunikační software GSOFT 3050 pro ruční měřící přístroje GMH 3xxx Verze 1.0 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 1.1 Obsluha programu 2 1.2 Licenční podmínky 2 1.3 Registrace programu

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Verze Verze Verze Verze Verze 03.04

Verze Verze Verze Verze Verze 03.04 Verze 03.00 VA3 Loader 1.39 + Firmware - položka hlavního menu Při použití nové verze programu VA3 Loader 1.39 je možné uložit FW také do datové paměti. V hlavním menu FW je vytvořena nová položka Firmware,

Více

Uživatelský manuál. Analyzátor vibrací Adash 4101

Uživatelský manuál. Analyzátor vibrací Adash 4101 Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4101 Aplikace: Diagnostika ložisek, mazání a mechanických poruch strojů nevyváženost, nesouosost Diagnostika ventilátorů, čerpadel, převodovek, motorů, turbín,

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

Rychlý průvodce AXS-100

Rychlý průvodce AXS-100 Rychlý průvodce AXS-100 Kontrola konektoru sondou Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů. Spuštění kontroly 1. Připojte sondu k reflektometru (pokud je nutné, použijte redukci). 2. Stiskněte

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených systémem A3600 z COMPACT FLASH karty! Formátování nebo mazání dat z COMPACT FLASH karty! Tvorba

Více

Uživatelský manuál. Připojení měřící stanice A3200 k aplikaci DDS2000

Uživatelský manuál. Připojení měřící stanice A3200 k aplikaci DDS2000 Uživatelský manuál Připojení měřící stanice A3200 k aplikaci DDS2000 Aplikace : Sběr a archivace dat z testovacího zařízení A3200 Výběr a zobrazení dat - rozběhů, procesních veličin a spekter Výběr a sledování

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál KEYBPTZ3DL8VGA uživatelský manuál Obecné informace Klávesnice je univerzálním ovládacím prvkem pro PTZ kamery a zobrazovací matice, řízení se provádí ve spojení sběrnicí RS-485, je podporována většina

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Návod na hodinky s IR kamerou model SY-IRW-H

Návod na hodinky s IR kamerou model SY-IRW-H Návod na hodinky s IR kamerou model SY-IRW-H ( doplněk k originálnímu návodu ) Tyto hodinky jsou mezi prvními hodinkami s IR kamerou, která umoźňuje natáčet i v téměř úplné tmě! Důležité upozornění ohledně

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Kamera v knoflíku. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, Tel: ,

Kamera v knoflíku. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, Tel: , Kamera v knoflíku Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.Zobrazení přístroje 1 USB

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT www.metra.cz 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU590... 3 4. Technické parametry:...

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Zobrazovací modul MCOTR

Zobrazovací modul MCOTR Zobrazovací modul MCOTR Popis funkce a parametrů MMCOTR 1.00.doc 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. POPIS OVLÁDÁNÍ... 3 2.1 PROPOJENÍ PALMTOPU S COTR 01... 3 2.2 SPUŠTĚNÍ PROGRAMU COTR... 3 2.3 PŘEPÍNÁNÍ ZOBRAZOVANÝCH

Více

Návod na aktualizaci firmwaru RC souprav Hitec 2.4GHz

Návod na aktualizaci firmwaru RC souprav Hitec 2.4GHz Návod na aktualizaci firmwaru RC souprav Hitec 2.4GHz 1. HPP-22 Pokyny pro instalaci softwaru 2. Aurora 9 Postup aktualizace na verzi V 1.07 3. SPECTRA 2.4 Postup aktualizace na verzi V 2.0 4. SPECTRA

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Objektový systém QM4000

Objektový systém QM4000 strana 1/5 Komplexní ochrana proti odposlechu Příslušenství MRA-3Q Objektový systém QM4000 popis a návod k použití Před použitím si prosím přečtěte tento návod Verze Q1.2 Objektový systém QM4000 strana

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Ovládací PTZ klávesnice

Ovládací PTZ klávesnice Ovládací PTZ klávesnice WTX-1200A Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8:00 16:30) www.variant.cz cctv@variant.cz Tato

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Režimy reflektometru Mini-OTDR

Režimy reflektometru Mini-OTDR Režimy reflektometru Mini-OTDR Režim OTDR: vytvoření, zobrazení a analýza zápisů. Vyhledávač poškození vlákna: zjednodušené nastavení zápisu umožňující rychle vyhledat poškození vlákna. Režim zdroje: pro

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 60 Návod na použití Cardio 60 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní

Více

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1 BAREVNÝ KVADRÁTOR 1. Souhrnné informace..1 1.1 Důležité 1 1.2 Vlastnosti.1 2. Čelní panel..2 3. Nabídka nastavení...2 3.1 Nastavení titulku..2 3.2 Nastavení času a data...2 3.3 Nastavení zobrazení.3 3.3.1

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD USB Datová Sběrnice Vlhkoměr a Teploměr

UŽIVATELSKÝ NÁVOD USB Datová Sběrnice Vlhkoměr a Teploměr UŽIVATELSKÝ NÁVOD USB Datová Sběrnice Vlhkoměr a Teploměr REC ALM VLASTNOSTI Paměť pro 32,000 odečtů hodnot (16000 teplota a 16000 vlhkost) Indikace Rosný bod Status Indikace USB Interface Uživatelem volitelný

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití

Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více