Analyzátor vibrací Adash VA3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3"

Transkript

1 ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash VA3 Začínáme Ref: KM

2 Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Postup výměny napájecích článků... 4 Indikace slabých napájecích článků... 4 Odkazy... 5 Jak zapnout a vypnout přístroj... 6 Jak vybrat a aktivovat položku menu... 7 Rozmístění tlačítek a signálek na klávesnici přístroje... 7 Jak vybrat a aktivovat položku nastavovací obrazovky... 8 Jak nahrát pochůzku do přístroje... 9 Příprava pochůzky v programu DDS Připojení přístroje k počítači a přenesení pochůzky do přístroje...12 Jak změřit pochůzku...14 Jak změním parametry standardního snímače pochůzky?...15 Jak zjistím, že vybrané měření proběhlo?...16 Jak zopakuji jednotlivé měření?...16 Jak si prohlédnu naměřená data?...17 Jak nahrát pochůzku z přístroje...18 Příprava programu DDS2000 pro příjem naměřené pochůzky...18 Připojení přístroje k počítači a přenesení naměřené pochůzky do databáze...20 Jak připojit snímač vibrací...23 První jednoduché měření...24 Změřte si své první spektrum...25 Jak vytvořit položky stromové struktury...28 Příprava programu DDS2000 před tvorbou stromové struktury...28 Založení nového stromu v databázi...28 Vytvoření položky stromu...30 Vytvoření datové buňky...32 Jak prohlížet naměřená data...34 Příprava programu DDS2000 před zobrazením dat...34 Rychlé zobrazení...36 Zobrazení grafů vhodných pro analýzu

3 Před prvním zapnutím analyzátoru Porušení kteréhokoliv z níže uvedených doporučení může způsobit poruchu přístroje! Při neodborné manipulaci s napětím vyšším než 24 V se vystavujete nebezpečí úrazu! 1. Nikdy nezapojujte do ICP vstupu s označením INPUT jiný než - snímač s ICP napájením - zdroj střídavého napětí max. 12 V špička-špička - zdroj stejnosměrného napětí max. +/- 24 V. Pokud si nejste jisti, konzultujte raději postup s dodavatelem! 2. Nikdy nespojujte analyzátor se síťovým napětím 230 V! 3. Pro napájení používejte pouze články s jmenovitým napětím maximálně 1,5 V! POZOR! Dbejte na správnou polaritu napájecích článků! Obr. Správná polarita napájecích článků 1. Pro napájení analyzátoru je možno použít: - akumulátory s jmenovitým napětím 1,2 V - alkalické články (ne jiný typ) s jmenovitým napětím 1,5 V. 2. Nekombinujte různé typy napájecích článků, vždy osaďte 4 stejné kusy. 3. Pečlivě kontrolujte polaritu vložených článků - otočením polarity jednoho z článků zničíte napájecí články. 3

4 Postup výměny napájecích článků - Vypněte analyzátor stiskem kombinace kláves ESC+START. - Uvolněte šroubek krytu prostoru pro napájecí články. - Vyměňte vybité články za nabité, dbejte na správnou polaritu každého z článků. - Nasaďte kryt a utáhněte jeho šroubek. - Zapněte analyzátor stiskem klávesy START. - Z hlavního menu vyvolejte obrazovku Informace o přístroji a kontrolujte stav instalovaných napájecích článků. Indikace slabých napájecích článků Aktuální stav napájecích článků přístroje zjistíte aktivací položky hlavního menu Informace o přístroji. Analyzátor po svém zapnutí kontroluje v intervalu 30 sekund stav napájecích článků. 1. Je-li detekováno nízké napájecí napětí, které ale stále zajišťuje správnou činnost přístroje, rozsvítí se na klávesnici žlutá kontrolka ERR. Dokončete rozpracované operace a vyměňte slabé články za nové. 2. Je-li detekováno nízké napájecí napětí, které již nezaručuje spolehlivou činnost přístroje, zablikají na klávesnici všechny tři červené kontrolky a přístroj se vypne. Dochází-li po zapnutí přístroje k jeho samovolnému vypnutí, je nezbytně nutné neprodleně vyměnit napájecí články za nové. POZOR! Po vypnutí přístroje se slabé články mohou zregenerovat a krátkodobě působit dojmem vyhovujících. Nepokoušejte se opětovně zapínat přístroj, dochází-li k jeho samovolnému vypínání. Může dojít k poškození uložených dat. 4

5 Odkazy Tento manuál slouží k prvnímu seznámení uživatele s přístrojem Adash 4300 VA3. Uživatelský manuál standardního provedení přístroje Adash 4300-VA3 je nedílnou součástí tohoto manuálu. Odkazy na další dokumentaci: [1] Analyzátor vibrací Adash 4300-VA3, Uživatelský manuál. V dalším textu budou na tento základní manuál odvolávky označené viz [1]. Doporučujeme nejprve prostudovat úvodní kapitoly Odkazy a Terminologie a používané zkratky v základním uživatelském manuálu [1]. Tento manuál je v seznamu odkazů veden pod položkou [2]. 5

6 Jak zapnout a vypnout přístroj 1. Stiskem klávesy START zapnete analyzátor. Na displeji se zobrazí úvodní logo. Po několika sekundách se na obrazovce objeví hlavní menu pro volbu další činnosti analyzátoru. 2. Současným stiskem a přidržením kláves ESC+START vypnete analyzátor. 3. Pokud se po zapnutí na displeji nezobrazí hlavní menu, ale logo diskety nebo nadpis A4300 Loader, znamená to, že došlo k poškození programového vybavení (firmware) analyzátoru a přístroj očekává nahrání tohoto programu do paměti. Postup je popsán v uživatelském manuálu přístroje viz [1]. logo diskety nebo nadpis A4300 Loader na displeji znamená chybu programového vybavení přístroje 6

7 Jak vybrat a aktivovat položku menu 1. Položku menu vyberte pomocí šipek nahoru / dolů. 2. Stiskem klávesy šipka vpravo, ENTER nebo START zvolenou funkci aktivujte. 3. Stiskem klávesy šipka vlevo nebo ESC se vraťte z menu zpět. + Rozmístění tlačítek a signálek na klávesnici přístroje ERR MEAS STAT Shift ERR MEAS STAT ESC START START + + ESC ENTER 0 0 SPACE Copy 1 A B C Cursor 2 D E F PgUp 3 SPACE Copy 1 A B C Cursor 2 D E F PgUp 3 G H I Save 4 J K L Mode 5 M N O PgDn 6 G H I Save 4 J K L Zoom 5 M N O PgDn 6 PQRS Delete 7 T U V Setup 8 WXYZ Menu 9 PQRS Delete 7 T U V Setup 8 WXYZ Menu 9 Vzor klávesnice A (verze 1) Vzor klávesnice B (verze 2) 7

8 Jak vybrat a aktivovat položku nastavovací obrazovky 1. Položku nastavovací obrazovky vyberte pomocí šipek nahoru / dolů. 2. Stiskem klávesy šipka vpravo nebo ENTER položku aktivujte. Bude zobrazen seznam přístupných voleb nebo budete vyzváni k zadání textu nebo čísla z klávesnice přístroje. 3. Stiskem klávesy šipka vlevo nebo ESC se vraťte z nastavovací obrazovky Nastavené parametry jsou platné pouze do vypnutí přístroje. 4. Stiskem klávesy Save v nastavovací obrazovce uložíte celou právě platnou konfiguraci přístroje do jeho permanentní paměti. + 8

9 Jak nahrát pochůzku do přístroje Příprava pochůzky v programu DDS Spusťte na počítači program DDS V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Databáze / Vybrat a otevřít. Zobrazí se seznam databází. 3. V seznamu zvolte databázi s názvem DDS2000 (jedná se o demonstrační databázi dodávanou se systémem DDS2000) a klikněte na tlačítko Otevřít databázi. Pokud je databáze již otevřena tlačítko Otevřít databázi není aktivní. V tom případě zavřete okno Seznam databází. 9

10 4. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Stromy. Zobrazí se seznam stromů otevřené databáze. 5. V seznamu zvolte strom s názvem A4300_VA3 a klikněte na tlačítko Otevřít strom. Zobrazí se okno s demonstrační stromovou strukturou, ve které jsou uložena měření pro přístroj A4300-VA3. 10

11 6. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Nástroje / Připojit přístroj / A4300. Zobrazí se prázdné komunikační okno A V okně se stromovou strukturou označte myší větev, ze které chcete vytvořit pochůzku. Nyní přetáhněte myší tuto větev (tažením kurzoru myši a současně stisknutým levým tlačítkem myši systém Drag & Drop) a přemístěte ji do komunikačního okna A4300. V komunikačním okně se objeví seznam všech přenesených měřicích míst. Dvojitým klikem myši nebo pomocí klávesy Enter lze každou položku rozvinout do tvaru, kdy je zobrazen seznam všech obsažených položek (strojů, měřicích míst a datových buněk). Zobrazení je velmi podobné tomu, které je ve stromu v programu DDS

12 Připojení přístroje k počítači a přenesení pochůzky do přístroje 1. Zapněte přístroj A4300-VA3 a vyčkejte na zobrazení hlavního menu. 2. Propojte přístroj s počítačem pomocí komunikačního kabelu (používejte vždy pouze originální komunikační kabel). Na měřicím přístroji připojte kabel na konektor označený RS232. V počítači připojte kabel na volný konektor sériového portu. 3. V programu DDS2000 v komunikačním okně přístroje A4300-VA3 klikněte na tlačítko Vyhledat (POZOR přístroj se musí nacházet v hlavním menu). Pokud je spojení navázáno, DDS to oznamuje hlášením Přístroj nalezen. Pokud jsou se spojením problémy, zkontrolujte nejdříve správnost výběru sériového rozhraní (na obrázku COM 1) a správné propojení kabelem. 12

13 4. V programu DDS2000 v komunikačním okně přístroje A4300-VA3 klikněte na tlačítko Přenést do A4300. Zobrazí se okno pochůzek, zde klikněte na tlačítko Nová pochůzka a zvolte jméno pro novou pochůzku (přístroj umožňuje vytvořit až 30 nezávislých pochůzek). Nyní klikněte na tlačítko OK a pochůzka bude přenesena do přístroje. Po úspěšném přenesení se zobrazí v programu DDS2000 v komunikačním okně informace Úspěšně dokončeno. 5. Nyní odpojte komunikační kabel a můžete provést měření pochůzky s přístrojem A4300-VA3. 13

14 Jak změřit pochůzku 1. V hlavním menu vyberte položku Datakolektor pochůzka a aktivujte ji. Na displeji se objeví seznam všech pochůzek uložených v paměti přístroje. Seznam tvoří jediná položka pochůzka s označením DEMO Route Je-li seznam tvořen více pochůzkami, vyberte pomocí šipek nahoru / dolů požadovanou pochůzku a aktivujte ji stiskem šipky vpravo. Na displeji se objeví informace o parametrech standardního snímače pochůzky. + ESC 3. Potvrďte klávesou START a na displeji se objeví seznam všech strojů vybrané pochůzky. START 4. Šipkami nahoru / dolů vyberte požadovaný stroj a aktivujte jej stiskem šipky vpravo. Na displeji se objeví seznam všech měřicích míst vybraného stroje. 14

15 + 5. Šipkami nahoru / dolů vyberte požadované měřicí místo a klávesou START spusťte sérii všech měření, definovaných pro vybrané měřicí místo. Na displeji se zobrazí seznam prováděných měření, ve kterém se automaticky posouvá ukazatel a signalizuje, které měření ze seznamu právě probíhá. START 6. Po skončení posledního měření se výsledky jednotlivých měření postupně zobrazí na displeji, je-li parametr Hlavní menu - Nastavení přístroje Parametry pochůzky - Prohlížení dat ve stavu Auto. Jeli ve stavu Ručně, provede se prohlížení dat podle postupu v kapitole Jak si prohlédnu naměřená data? Jak změním parametry standardního snímače pochůzky? Stiskem klávesy Setup na úrovni seznamu pochůzek, strojů nebo měřicích míst se vyvolá nastavovací obrazovka snímače pochůzky. Příklad ukazuje, jak na úrovni seznamu měřicích míst přestavit citlivost snímače pochůzky ze 100 mv/g na 50 mv/g. T U V Setup

16 Jak zjistím, že vybrané měření proběhlo? Měření, které dosud neproběhlo, nemá v seznamu měření na svém řádku uvedeny datum a čas měření. Příklad ilustruje stav, kdy měření ISO již proběhlo a v paměti je uložena naměřená hodnota, ale měření BEARING dosud neproběhlo. Jak zopakuji jednotlivé měření? Měření pochůzky se obvykle provádí spouštěním série měření pro vybrané měřicí místo. Samozřejmě existuje možnost spustit nebo zopakovat každé jednotlivé měření vybraného měřicího místa. Při opakovaném měření budou původní naměřená data přepsána výsledky nového měření. 1. Ze seznamu vyberte požadované měřicí místo. Stiskem klávesy START by nyní bylo možno odstartovat kompletní sérii měření, která jsou definována pro vybrané měřicí místo. 2. Šipkou vpravo vyvolejte na displej seznam všech měření, definovaných pro vybrané měřicí místo Příklad na obrázku ilustruje případ, kdy měření ISO již proběhlo (má na svém řádku uvedeny datum a čas měření), ale měření BEARING dosud neproběhlo. 4. Vyberte měření BEARING a odstartujte je klávesou START. 16

17 START ESC 5. Stiskem klávesy ESC nebo šipka vlevo se vrátíte zpět do seznamu měření. Jak si prohlédnu naměřená data? 1. V seznamu měření zvoleného měřicího místa vyberte požadované měření, jehož výsledek si chcete prohlédnout. 2. Pokud na řádku vybraného měření nejsou uvedeny datum a čas měření, pak měření dosud neproběhlo a v paměti není uložen výsledek. 3. Šipkou vpravo vyvolejte obrazovku s naměřenými daty. + ESC 4. Návrat zpět proveďte stiskem klávesy ESC nebo šipka vlevo. 17

18 Jak nahrát pochůzku z přístroje Příprava programu DDS2000 pro příjem naměřené pochůzky 1. Spusťte na počítači program DDS V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Databáze / Vybrat a otevřít. Zobrazí se seznam databází. 18

19 3. V seznamu zvolte databázi s názvem DDS2000 (jedná se o demonstrační databázi dodávanou se systémem DDS2000) a klikněte na tlačítko Otevřít databázi. Pokud je databáze již otevřena tlačítko Otevřít databázi není aktivní. V tom případě zavřete okno Seznam databází. 4. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Stromy. Zobrazí se seznam stromů otevřené databáze. 5. V seznamu zvolte strom s názvem A4300_VA3 a klikněte na tlačítko Otevřít strom. Zobrazí se okno s demonstrační stromovou strukturou, ve které jsou uložena měření pro přístroj A4300-VA3. 19

20 6. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Nástroje / Připojit přístroj / A4300. Zobrazí se prázdné komunikační okno A4300. Připojení přístroje k počítači a přenesení naměřené pochůzky do databáze 1. Zapněte přístroj A4300-VA3 a vyčkejte na zobrazení hlavního menu. 20

21 2. Propojte přístroj s počítačem pomocí komunikačního kabelu (používejte vždy pouze originální komunikační kabel). Na měřicím přístroji připojte kabel na konektor označený RS232. V počítači připojte kabel na volný konektor sériového portu. 3. V programu DDS2000 v komunikačním okně přístroje A4300-VA3 klikněte na tlačítko Vyhledat (POZOR přístroj se musí nacházet v hlavním menu). Pokud je spojení navázáno, DDS to oznamuje hlášením Přístroj nalezen. Pokud jsou se spojením problémy, zkontrolujte nejdříve správnost výběru sériového rozhraní (na obrázku COM 1) a správné propojení kabelem. 21

22 4. V programu DDS2000 v komunikačním okně přístroje A4300-VA3 klikněte na tlačítko Přenést z A4300. Zobrazí se okno pochůzek. 5. V okně pochůzek označte jméno pochůzky, kterou chcete přenést do programu DDS2000. Klikněte na tlačítko OK a pochůzka bude přenesena do komunikačního okna programu DDS Nyní klikněte na tlačítko Uložit do databáze. Naměřená data z pochůzky budou uložena do příslušných datových buněk databáze. 7. Nyní odpojte komunikační kabel, vypněte přístroj a můžete provést analýzu naměřených dat. 22

23 Jak připojit snímač vibrací 1. Na horní stěně je analyzátor vybaven konektorem pro připojení snímače vibrací. Snímač připojený k tomuto vstupu je dále označován symbolem CH1 (channel 1). Na konektor je přivedeno ICP napájení připojeného snímače vibrací. 2. Na levé stěně je analyzátor vybaven konektorem pro připojení druhého snímače vibrací. Snímač připojený k tomuto vstupu je dále označován symbolem CH2 (channel 2). Na konektor je přivedeno ICP napájení připojeného snímače vibrací. 3. Připojte dodaným kabelem snímač vibrací ke konektoru INPUT na horní stěně přístroje (CH1). Dále popsaná měření budou prováděna na kanálu CH1. 23

24 První jednoduché měření 1. V hlavním menu vyberte šipkami nahoru / dolů položku Základní měření a stiskněte šipku vpravo. Na displeji se zobrazí nabídka základních měření Stiskem klávesy START nebo šipka vpravo spusťte měření RMS rychlosti vibrací [mm/s] v pásmu 10 až 1000 Hz. 3. V dolní části obrazovky se rozběhne bar signalizující - připojení ICP napájení snímače - čekání na ustálení signálové cesty. Kontrolka Meas na klávesnici svítí žlutě a signalizuje přípravu k měření. 4. Po ustálení měřicí cesty se signálka Meas rozsvítí zeleně a signalizuje měření vibrací a vyhodnocení naměřených dat. 5. Na displeji se průběžně zobrazuje naměřená hodnota rychlosti vibrací. 6. Měření ukončete stiskem klávesy ESC (klávesu držte stisknutou, dokud se měření neukončí). 24

25 Změřte si své první spektrum 1. V hlavním menu vyberte šipkami nahoru / dolů položku Analyzátor a stiskněte šipku vpravo. Na displeji se zobrazí nabídka funkcí analyzátoru Vyberte položku Dynamická měření a stiskněte šipku vpravo. Na displeji se zobrazí měřicí obrazovka dynamických měření Obrazovka je nastavena pro měření časového signálu (TIME) zrychlení vibrací [g]. Předpokládá snímač vibrací připojený ke vstupu INPUT (CH1). Vyberte položku EALUATION, aktivujte ji a vyberte měření spektra SPEC. + 25

26 4. Stiskem klávesy Setup vyvolejte nastavovací obrazovku parametrů spektra. T U V Setup 8 5. Aktivujte položku BASE-BAND a nastavte měření spektra do 3200 Hz Aktivujte položku LINES a nastavte 800 čar spektra Spektru do 3200 Hz odpovídá vzorkovací frekvence fs = 8192 Hz, 800 čar tohoto spektra odpovídá rozlišení 4 Hz mezi čarami. Tyto informace jsou zobrazeny na řádcích BASE-BAND a LINES. 26

27 8. Nastavovací obrazovku opusťte klávesou šipka vlevo. Vracíte se zpět na měřicí obrazovku dynamických měření, na které jste prve stiskli klávesu Setup za účelem nastavení parametrů měření. 9. Stiskem klávesy START odstartujte měření spektra. START 10. Šipkami vpravo / vlevo nastavte kurzor na některou z čar spektra a odečtěte odpovídající frekvenci a amplitudu. Pozice kurzoru na obrázku odpovídá frekvenci 524 Hz a amplitudě 0.23 g. 11. Prohlížení grafu ukončete stiskem klávesy ESC. ESC 27

28 Jak vytvořit položky stromové struktury Příprava programu DDS2000 před tvorbou stromové struktury 1. Spusťte program DDS V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Databáze / Vybrat a otevřít. Zobrazí se seznam databází. 3. V seznamu zvolte databázi s názvem DDS2000 (jedná se o demonstrační databázi dodávanou se systémem DDS2000) a klikněte na tlačítko Otevřít databázi. Pokud je databáze již otevřena tlačítko Otevřít databázi není aktivní. V tom případě zavřete okno Seznam databází. Založení nového stromu v databázi 4. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Stromy. Zobrazí se seznam stromů otevřené databáze. 28

29 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit nový a zobrazí se dialog, kde vyplníte nový název stromu. 6. V dialogu s názvem Položka stromu klikněte na tlačítko OK. Nyní máte založen nový strom s vámi definovaným názvem. Při vytvoření stromu se vždy vytvoří i kořenová položka se stejným názvem (v našem případě Novy). 29

30 Vytvoření položky stromu 7. V otevřeném okně se stromovou strukturou označte položku (např. položka Novy ve stromu vytvořeném v minulé kapitole). Klikněte na pravé tlačítko myši nad označenou položkou stromu. Zobrazí se následující menu. 8. Z výše uvedeného menu zvolte funkci Přidat položku a zobrazí se následující dialog pro konfiguraci parametrů položky stromu. 30

31 9. Vyplňte název, zvolte bitmapu, která bude u této položky zobrazována ve stromové struktuře a klikněte na tlačítko OK. Vznikne nová položka stromu s vámi definovaným názvem a bitmapou. Nová položka je vždy o úroveň níž vzhledem k aktivní položce. Takto lze jednoduše vytvořit stromovou strukturu, kde jednotlivé položky určité úrovně mohou znamenat např. závod, skupinu strojů, stroj, měřicí místo. Počet úrovní ve stromové struktuře není omezen. Při vytváření složitějších stromových struktur může systém DDS2000 využít vlastností jednoduchého kopírování větví uvnitř stromu, popř. může systém definovat speciální parametry pro jednotlivé položky stromu. Podrobný popis těchto možností najdete v manuálu pro program DDS

32 Vytvoření datové buňky 10. V otevřeném okně se stromovou strukturou označte položku (např. položka Novy vytvořená v minulé kapitole). Klikněte na pravé tlačítko myši nad označenou položkou stromu. Zobrazí se následující menu. 11. Z výše uvedeného menu zvolte funkci Přidat datovou buňku a zobrazí se následující dialog pro konfiguraci parametrů datové buňky. 32

33 12. Vyplňte název, vyberte typ přístroje A4300, vyberte datový typ Statická data, zvolte subtyp ISO. Podrobný popis jednotlivých parametrů pro konfiguraci datové buňky najdete v manuálu pro program DDS Nyní klikněte na tlačítko OK. Vznikne nová datová buňka pod aktivní položkou stromu. 33

34 Jak prohlížet naměřená data Příprava programu DDS2000 před zobrazením dat 1. Spusťte program DDS V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Databáze / Vybrat a otevřít. Zobrazí se seznam databází. 3. V seznamu zvolte databázi s názvem DDS2000 (jedná se o demonstrační databázi dodávanou se systémem DDS2000) a klikněte na tlačítko Otevřít databázi. Pokud je databáze již otevřena tlačítko Otevřít databázi není aktivní. V tom případě zavřete okno Seznam databází. 4. V hlavním menu programu DDS2000 zvolte příkaz Stromy. Zobrazí se seznam stromů otevřené databáze. 34

35 5. Vyberte strom, který chcete otevřít, například Demo Data, a klikněte na tlačítko Otevřít strom. Otevře se nové okno se stromovou strukturou. 6. Dvojitým kliknutím na položku s názvem Demo Data v okně Demo Data rozviňte stromovou strukturu s demonstračními daty. 35

36 Rychlé zobrazení 1. Označte ve stromové struktuře myší položku, kterou chcete zobrazit. Může se jednat jak o položku stromu, tak o datovou buňku. 2. V tlačítkovém menu (Tool bar) klikněte na tlačítko, nebo zmáčkněte na klávesnici mezerník. Výsledkem této akce bude zobrazení informací o položce v okně se stromovou strukturou zobrazí se textové informace, fotografie, obrázek nebo graf podle typu aktivní položky ve stromu. 3. Pro změnu aktivní položky ve stromové struktuře můžete použít myš, popř. klávesy se šipkami nahoru, dolu, vlevo, vpravo. 36

37 Zobrazení grafů vhodných pro analýzu 1. Označte datovou buňku ve stromové struktuře, jejíž data chcete graficky analyzovat. Dvojitým kliknutím na tuto buňku zobrazíte graf pro analýzu. Pro typ dat uložený v datové buňce se zobrazí optimální grafické znázornění. K základním typům zobrazovaných dat patří: - Trend - Spektrum - Časový záznam - Řadová analýza 37

38 2. Okna grafu je možno libovolně zvětšovat a zmenšovat. Počet zobrazených grafů není omezen. 3. Přesuňte kurzor myši nad libovolný graf a klikněte na levé tlačítko myši. Rozvine se menu všech funkcí, které lze nad daným grafem provést. Pro různé typy dat jsou povoleny různé formy zobrazení a akce pro manipulaci s daty. Podrobný popis všech funkcí nad grafem svým obsahem výrazně převyšuje rámec tohoto manuálu. Podrobný popis najdete v manuálu k programu DDS2000. Jako příklad je níže uveden seznam funkcí pro graf dat typu spektrum. 38

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

LabVIEW TM. Začínáme s LabVIEW. Leden 2006 373427A-01

LabVIEW TM. Začínáme s LabVIEW. Leden 2006 373427A-01 LabVIEW TM Začínáme s LabVIEW Leden 2006 373427A-01 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: http://www.ni.com/ Sídlo firmy National Instruments: 11500 N. Mopac Expwy, Austin, Texas, 78759-3504,

Více

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o.

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o. GEUS 14.0 základní příručka uživatele programu GEUS ware s.r.o. Toto je základní příručka programu GEUS verze 14.0. Obsahuje popis instalace programu a hlavní změny proti předchozí verzi programu. Obsah

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více