Propagace některých finančních služeb (PROP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Propagace některých finančních služeb (PROP)"

Transkript

1 Propagace některých finančních služeb (PROP)

2 PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu Působnost Osobní působnost Věcná působnost Zásady propagace Preventivní opatření Odpovědnost při propagaci finančních služeb Odpovědnost podle zákona o cenných papírech a zákona o investičních společnostech a investičních fondech Odpovědnost v rámci distribučních sítí Odpovědnost podle zákona o regulaci reklamy Úprava odpovědnosti podle návrhů ZKI a ZPKT Požadavky na propagaci u jednotlivých osob Kolektivní investování Propagace prodeje podílových listů Jednání při prodeji a distribuci podílových listů podílových fondů a akcií investičních fondů Zahraniční osoby kolektivního investování Obchodníci s cennými papíry Investiční zprostředkovatelé (agenti) podle 45a zákona o cenných papírech Emitenti cenných papírů a další osoby nabízející cenné papíry Příklady propagace Výběr z rozhodnutí Komise v oblasti propagace finančních služeb

3 PROP 1: Změnový list Číslo změny Účinnost změny Označení změněné části Číslo verze po změně Změnu provedl 3

4 PROP 1: Účel a povaha materiálu 1. Účel a povaha materiálu Mezi statutární cíle Komise patří, mimo jiné, ochrana investorů a podpora osvěty a rozvoje kapitálového trhu. Pro naplnění tohoto cíle je stěžejní důvěra investorů, která může být ohrožena, pokud investoři nejsou úplně a pravdivě informováni o všech výhodách i rizicích spojených s nákupem finančních produktů a s poskytováním finančních služeb. Významnou skupinou účastníků kapitálového trhu (zejména podílníků podílových fondů akcionářů investičních fondů) jsou fyzické osoby, drobní investoři, kteří nejsou vzhledem nedostatku odborných znalostí, potřebných informací a často i k nízkému objemu majetku schopni samostatné účasti na kapitálovém trhu. Drobní investoři často nedisponují dostatečnými znalostmi fungování finančního (kapitálového) trhu, přičemž mají zkušenosti pouze s ukládáním svých prostředků na bankovní vklady charakteristické pojištěnou jistinou a garantovanou úrovní předem definovaného výnosu. Propagace je obvykle prvním kontaktem investora s poskytovatelem finančních služeb a hraje velmi významnou úlohu při jeho investičním rozhodování. Proto zákon stanoví povinnost informovat všechny potenciální (resp. stávající) investory o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na jejich rozhodování. V konečném důsledku tak poskytování nepravdivých a zavádějících informací může vést ke ztrátě důvěry investorů a narušení fungování celého velmi důležitého segmentu hospodářství. V současné době je k dispozici metodický pokyn Komise, který se ale zabývá pouze propagací prodeje a prodejem podílových listů, a proto neobsáhne veškerou problematiku propagace, která spadá do pravomoci Komise. Z těchto důvodů se Komise rozhodla vypracovat metodiku propagace některých finančních služeb, která by měla původní metodický pokyn nahradit. Metodika by měla být mnohem komplexnější a měla by zahrnovat vedle investičních společností a investičních fondů také obchodníky s cennými papíry, banky v rozsahu jejich působení jako obchodníků s cennými papíry, a investiční zprostředkovatele (agenty) podle 45a zákona o cenných papírech. Cílem Komise je umožnit investorům odpovědné a na všech důležitých informacích založené rozhodování. Tím lze předejít jejich případným nerealistickým očekáváním a následným zklamáním, ústícím v nedůvěru vůči finančnímu trhu jako celku. Cílem materiálu naopak není omezovat marketingovou aktivitu firem. Při zpracování problematiky byla Komise vedena především dosavadními zkušenostmi z její činnosti při výkonu státního dozoru, jakož i ustálenou soudní i doktrinální výkladovou praxí. 4

5 PROP 1: Účel a povaha materiálu Materiál shrnuje stávající roztříštěnou právní úpravu do jednotného logického rámce, vymezuje pojem propagace a uvádí univerzálně použitelné principy propagace (bez ohledu na konkrétní povahu služby). V další části Komise uvádí výklad příslušných ustanovení právních předpisů, který bude používat ve své dozorové praxi a v závěru obsahuje souhrn dosavadní rozhodovací praxe Komise na tomto poli. Jedním ze způsobů, jak problematiku propagace prohloubit a poskytnout účastníkům trhu žádoucí vodítko v konkrétních případech, jsou konzultace konkrétních problémů s Komisí prostřednictvím tzv. kvalifikovaných dotazů (viz dokument Přístup Komise pro cenné papíry k podávání vyjádření účastníkům kapitálového trhu, dostupný na Komise je přesvědčena, že s implementací dané metodiky do praxe nebudou spojeny žádné větší obtíže a náklady a že přínosy její implementace tyto náklady převýší. Co se týká přímých nákladů (tedy užití zdrojů pro implementaci této metodiky), Komise se domnívá, že poskytovatelé finančních služeb budou muset vynaložit určité mírné náklady na nutnou osvětu zaměstnanců. Co se týká compliance nákladů (tedy nákladů užitých na uvedení vnitřního provozu do souladu s touto metodikou), zastává Komise názor, že v počátku implementace budou poskytovatelé finančních služeb muset vynaložit relativně nízké dodatečné zdroje z důvodu změn a doplnění některých vnitřních předpisů a nutnosti jejich kontroly. Komise dále zastává názor, že může dojít ke zpomalení růstu kvantity nabízených služeb v důsledku lépe informovaných zákazníků, ale zde půjde patrně jen o dočasné zpomalení převýšené přínosem v podobě zvýšení kvality poskytovaných produktů a z toho plynoucího reálnějšího ohodnocení podstupovaných rizik a možnosti adekvátních investičních rozhodnutí zákazníků. Samotným zákazníkům mohou vzniknout v důsledku aplikace metodiky mírné náklady, a to z důvodu zvýšení kvality poskytovaných služeb a tím i zvýšení jejich ceny. Mnozí ze zákazníků jsou ale přesvědčeni, že za odpovídající kvalitu je třeba platit vyšší cenu. Nákladem pro samotnou Komisi bude zvýšení počtu konzultací týkajících se propagace. Přínosem pro poskytovatele finančních služeb by mělo být zvýšení jejich právní jistoty v otázkách propagace. Největším přínosem z dlouhodobého hlediska bude zvýšená důvěra investorů v poskytované služby. Pro Komisi samotnou je přímým přínosem především snížení počtu a pravděpodobnosti podaných stížností a vedení řízení za porušení některé z povinností při propagaci. 5

6 Tento materiál schválilo prezídium Komise dne PROP 1: Účel a povaha materiálu Kontaktními osobami Komise jsou Mgr. Ing. Veronika Hynková, odbor poskytovatelů investičních služeb, tel , fax , (oblast obchodníků s cennými papíry a investičních zprostředkovatelů); Ing. Tomáš Hauser, odbor kolektivního investování, tel , fax , (oblast kolektivního investování). 6

7 PROP 3: Působnost 2. Působnost 2.1. Osobní působnost Tento materiál se vztahuje na a) investiční společnosti a investiční fondy; b) zahraniční osoby kolektivního investování podle 35m a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech; c) obchodníky s cennými papíry (na obchodníky s cennými papíry - banky pouze v rozsahu poskytovaných investičních služeb); d) osoby s registrací podle 45a zákona o cenných papírech (investiční zprostředkovatelé, agenti), které vykonávají činnost prodejců finančních produktů; e) emitenty cenných papírů, nabízející tyto cenné papíry podle 80d zákona o cenných papírech Věcná působnost Tento materiál se vztahuje na propagaci některých finančních služeb, a to na nákup a prodej investičních instrumentů a poskytování investičních služeb. Pro účely tohoto materiálu bude Komise dále používat zkrácené označení finanční služby. Jedná se o činnost upravenou v ustanoveních 47b odst. 1 písm. n) zákona o cenných papírech (obchodníci s cennými papíry a agenti); 23 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (investiční společnosti a investiční fondy, včetně zahraničních); 80d zákona o cenných papírech (emitenti cenných papírů, obchodníci s cennými papíry, agenti); Za propagaci Komise považuje jakoukoliv komunikaci, jejímž cílem je přimět osoby k investiční aktivitě. 1 Investiční aktivitou je přitom nákup nebo prodej investičních instrumentů nebo využívání investičních služeb. Propagaci je možno provádět a) vůči veřejnosti prostřednictvím komunikačních médií jako je např. periodický tisk, neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, počítačová síť (internet), plakáty, letáky, firemní brožury, firemní bulletiny či zpravodaje apod.; b) vůči jednotlivcům během osobních jednání (poradenství, jednání s klientem u bankovní přepážky apod.), telefonicky či korespondenčně. 1 Inspirací pro tuto definici byl FSA Handbook COB 3. Financial Promotion a dokumentu FINANCIAL PROMOTION GUIDANCE INSTRUMENT 2002, vše dostupné na 7

8 PROP 3: Působnost Tento materiál se nevztahuje na oznámení (také tzv. krátké formy propagace), šířené jakýmkoliv způsobem, která obsahují pouze jednu nebo více z následujících informací: a) obchodní firmu; b) sídlo společnosti, číslo telefonu a faxu; c) logo nebo symbol reprezentující společnost; d) název a logo nabízeného produktu či služby; e) prostou nabídku prodeje investičních instrumentů nebo poskytnutí investiční služby, přičemž prostou nabídkou se rozumí přímá nebo nepřímá výzva k nákupu investičních instrumentů nebo k využití služby bez současného uvedení hodnotových soudů (výhod nákupu konkrétních investičních instrumentů či využití konkrétní služby nebo investování do konkrétního finančního produktu nebo sektoru (např. kolektivního investování jako takového), charakteristiky finančního produktu, včetně údajů o minulé výkonnosti finančního produktu; f) uvedení místa nebo způsobu možného získání dalších informací. Komise dále uvádí některé specifické případy prezentace, aby postavila na jisto, zda tyto případy považuje za propagaci ve smyslu této metodiky (nejde však o žádný uzavřený výčet): Prezentace vlastní společnosti na webu V tomto případě se může jednat o propagaci služeb za předpokladu, že stránky obsahují výzvy k investiční aktivitě, které přesahují prostou nabídku prodeje finančních produktů nebo poskytování finančních služeb dotyčné společnosti. Web linky, bannery Hypertextové odkazy za jistých okolností mohou představovat propagaci služeb. V případě prostých odkazů obsahujících jméno cílové stránky o propagaci nepůjde. V případě sofistikovanějších odkazů (bannery apod.) již o propagaci jít může, jestliže obsahují výzvy, jejichž smyslem je přimět osoby k investiční aktivitě. Srovnávací tabulky a prezentace výsledků či výkonnosti Vedle zvláštní úpravy obsažené v 50a obchodního zákoníku (srovnávací reklama) nepovažuje Komise toto srovnávání samo o sobě za propagaci podle této metodiky, jestliže zároveň neobsahuje výzvy jejíchž smyslem je přimět osoby k investiční aktivitě. P.R. články PR (public relations) článek lze charakterizovat jako článek v tisku, zpracovaný novinářem či redaktorem, vyjadřující se pozitivně o společnosti nebo jejím produktu. PR článek je bud přímo zadaný společností nebo je vytvořen na základě společností dodaných podkladů (tisková prohlášení, články) nebo jí organizovaných akcí (tisková konference, přednášky, semináře, recepce apod.). 8

9 PROP 3: Působnost Podstatnou výhodou PR článků je vyšší stupeň důvěryhodnosti oproti prosté inzerci, neboť tisková informace je zpravidla vnímána jako názor nezúčastněné osoby, nikoliv jako článek zadavatele reklamy usilujícího o prodej svého produktu. Podle názoru Komise spadá PR článek pod výše uvedenou definici propagace. Článek, který samostatně vytvořil novinář či třetí osoba bez zadání či jiné aktivní spolupráce společnosti, není podle názoru Komise propagací ve smyslu zákona a tohoto materiálu. Prohlášení firem v médiích (komentátoři, analytici apod.) V případě televizních, rozhlasových vystoupení (rozhovory s novináři, názory na vývoj kurzů a pod.) je velmi obtížné rozlišit nezávislou analýzu od propagace vůči veřejnosti (např. k nákupu cenných papírů). Je proto třeba posuzovat tuto problematiku individuálně, opět vždy s ohledem na to, zda příslušná prezentace obsahuje výzvu, jejíž smyslem je přimět osoby k investiční aktivitě. Nabízení poskytnutí informačního servisu Obdobně poskytování informačního servisu lze podle Komise považovat za propagaci, pokud by obsahovala výzvy, jejíž smyslem je přimět osoby k investiční aktivitě. Tzv. cold calling Cold calling lze definovat jako nevyžádaný telefonní rozhovor s neznámým člověkem, jehož cílem je nabídka investice. Komise se domnívá že toto jednání spadá pod odbornou obchodní činnost a primárně se na ni vztahují pravidla odborné péče (materiál ODBP na aplikovaná na jednání při prodeji investičních instrumentů a nikoli tedy primárně pravidla propagace popsaná v této metodice. 9

10 PROP 3: Zásady propagace 3. Zásady propagace Základními jednoduchými zásadami, které by měl každý poskytovatel finančních služeb při propagaci dodržovat, jsou: poskytování pravdivých a úplných informací nezamlčování důležitých skutečností jasnost a srozumitelnost sdělení čestnost (férovost) jednání Důležitým faktorem, který s problematikou propagace úzce souvisí a který od ní nelze oddělit, je povinnost jednat s odbornou péčí. 2 Tato povinnost determinuje i jednání při propagaci. Podle názoru Komise jsou příslušná ustanovení upravující propagaci ( 23 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a 47b odst. 1 písm. n) a 80d zákona o cenných papírech) speciálními vůči obecné povinnosti jednat s odbornou péčí. Povinnost odborné péče je tedy vůči nim subsidiární a uplatní se tam, kam uvedená ustanovení výslovně nesahají. K problematice posuzování odborné péče týkající se propagace viz materiál ODBP, dostupný na 2 Viz. 79 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech a 5a odst. 2, 17a odst. 2 zákona č. 248/1992 o investičních společnostech a investičních fondech. 10

11 PROP 4: Preventivní opatření 4. Preventivní opatření Zejména ve velkých organizacích (banky apod.) dochází ke kombinaci poskytování jednotlivých služeb (tzv. finanční supermarket), větší dělbě dílčích činností při jejich poskytování (bankovní přepážka, marketingové oddělení, front office apod.), společnosti také vytvářejí balíčky různorodých produktů apod. Častým jevem také bývá např. kreativita jednotlivých zaměstnanců poskytovatele finančních služeb nebo dealerů finančních produktů, kteří s úmyslem podpořit prodej produktů (na kterém jsou často osobně finančně zainteresováni) sami individuálně vytvářejí či vylepšují propagační materiály. V takové situaci nebývá pro poskytovatele finančních služeb vždy jednoduché uhlídat správnou formu a obsah propagace těchto služeb. Je však nesporné, že i těchto případech nese za propagaci odpovědnost společnost, která je poskytovatelem služby. Pro zamezení podobných individuálních excesů jsou proto podle názoru Komise nejvhodnější určitá preventivní opatření, přijímaná samotnou společností a směřující zejména dovnitř organizace. Z tohoto důvodu Komise v této kapitole doporučuje a vymezuje několik způsobů preventivního jednání, které by mělo přispět k lepšímu všeobecnému povědomí o způsobech a omezeních propagace finančních služeb. V zájmu zajištění správného způsobu propagace zejména u větších společností Komise doporučuje vytvoření vnitřních směrnic, které by měly upravovat povinnosti zaměstnanců ve vztahu k propagaci, zejména Stanovovat závazné postupy pro zaměstnance, zejména na přepážkách bank, kteří často s obsluhou klienta nabízejí balíčky produktů bankovní skupiny, včetně prodeje podílových listů (např. centralizovat výrobu propagačních materiálů, zakázat zaměstnancům výrobu vlastních materiálů apod.); Stanovit povinnost zaměstnanců marketingového či obdobného oddělení předkládat propagační materiály ke schválení odpovědné osobě (compliance, interní auditor) nebo s ní marketingovou činnost alespoň konzultovat. Komise také upozorňuje, že se na ni jednotlivé osoby v pochybnostech ohledně propagace mohou obracet, a to zejména formou tzv. kvalifikovaných dotazů (dokument k tomu je dostupný na 11

12 5. Odpovědnost při propagaci finančních služeb PROP 5: Odpovědnost při propagaci 5.1. Odpovědnost podle zákona o cenných papírech a zákona o investičních společnostech a investičních fondech Porušením 23 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a stejně tak 80d a 47 odst. 1 písm. n) zákona o cenných papírech se poskytovatel finančních služeb dopouští správního deliktu, který Komise postihuje zásadně bez ohledu na zavinění. To znamená, že k předpokladům odpovědnosti za tento druh správního deliktu se zavinění neřadí. Tato konstrukce odpovědnosti je odůvodňována praktickými i teoretickými důvody. V prvé řadě se odpovědnost týká normy veřejného práva - jde tedy o porušení veřejného (společenského) zájmu. 3 Podle názoru Komise se odpovědnost (veřejnoprávní) řídí analogicky podmínkami odpovědnosti za škodu podle 420 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména podmínkám odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností podle 420a. 4 Z uvedeného zejména vyplývá, že poskytovatel finančních služeb je odpovědný za porušení výše uvedených předpisů i např. v případě, že přípravu a realizaci propagace svých finančních produktů zadá na smluvním základě třetí osobě 5. Své odpovědnosti za dodržování zákona se přitom nemůže zprostit tím, že realizaci propagace ponechá na libovůli třetí strany (např. reklamní agentury). Komise proto poskytovatelům finančních služeb doporučuje uzavřít se třetí stranou (dodavatelem) takovou smlouvu, která stanovuje jasné podmínky pro obsah a formu propagace, odpovídající pravidlům propagace; omezuje (samozřejmě však nevylučuje) dispozici dodavatele s obsahem a formou propagace; dává poskytovateli investičních služeb možnost plně kontrolovat a ovlivňovat obsah a formu propagace, nejméně předtím, než jsou propagační materiály distribuovány nebo propagace jinak provedena (autorizace). 3 Hendrych D., kol. Správní právo, Obecná část, C.H. Beck, Praha, 2001, str.2. 4 K tomu viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp.zn. 12/94 (cit. Správní úřad se při rozhodování o povinnosti právnické osoby platit sankci za správní delikt v oboru práva veřejného (tzv. odpovědnost za správní delikt) řídí - nestanoví-li zákon výslovně něco jiného - obdobnými principy jako soud v oboru práva soukromého při rozhodování o jejich obecné odpovědnosti za škodu. Základním předpokladem pro uložení sankce tak bude zejména skutečnost, že poškození nebo ohrožení zákonem chráněného zájmu nastalo provozní činností právnické osoby, nebo tehdy, jestliže tento důvod vznikl při činnosti právnické osoby jednáním nebo opominutím osob, které právnická osoba k této činnosti použila. Odpovědnost za správní delikt má objektivní a nikoli absolutní charakter; nejde tedy o odpovědnost za zavinění, ale ani o odpovědnost za výsledek.) 5 Vyjma možnosti zprostit se této objektivní odpovědnosti v určitých, zvlášť zákonem stanovených případech (např. se jedná o neodvratitelnou událost nemající původ v (provozní) činnosti poskytovatele finanční služby). 12

13 PROP 5: Odpovědnost při propagaci Další případy posuzování odpovědnosti a přístupu Komise viz PROP 7. V každém případě má však poskytovatel finančních služeb jako zadavatel 6 soukromoprávní prostředky na svoji ochranu. To znamená, že se vůči zpracovateli propagace může domáhat náhrady škody Odpovědnost v rámci distribučních sítí Současná praxe nabízení a poskytování některých finančních služeb (zejména prodeje podílových listů) spočívá v tom, že poskytovatel finanční služby tyto neposkytuje přímo svým zákazníkům, ale distribuuje je prostřednictvím jiných osob (zejména investičních zprostředkovatelů, tedy registrovaných osob či agentů podle 45a zákona o cenných papírech). Investiční zprostředkovatelé jsou oprávněni přijímat a předávat pokyny týkající se investičních instrumentů, a to obvykle formou zprostředkování uzavření rámcové smlouvy o nákupu příslušné finanční služby (instrumentu). V případě, kdy investiční zprostředkovatel při zprostředkování investiční služby propaguje nákup investičního instrumentu (např. podílového listu), má Komise za to, že se na tohoto investičního zprostředkovatele vztahují přiměřeně pravidla propagace investičních služeb podle 47b odst. 1 písm. n) zákona o cenných papírech a 24 vyhlášky č. 466/2002 Sb. (viz PROP 6.3). Aplikuje se zde také povinnost investičního zprostředkovatele jednat s odbornou péčí. Odpovědnost za dodržování povinností při propagaci konkrétní finanční služby tak zpravidla podle povahy věci může nést jak příslušný poskytovatel finanční služby, tak investiční zprostředkovatel. K objektivní odpovědnosti poskytovatele finanční služby viz PROP 5.1. Při posuzování odpovědnosti investičního zprostředkovatele bude Komise přihlížet vždy ke konkrétním skutečnostem, zejména obsahu smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby a investičním zprostředkovatelem a jednání zprostředkovatele v konkrétní situaci (důraz vynakládání odborné péče, existence případného excesu ze smluvních ujednání apod.). Z těchto důvodů Komise doporučuje, aby poskytovatel finančních služeb uzavřel s investičním zprostředkovatelem (distributorem) takovou smlouvu, která by měla zajistit, že investiční zprostředkovatel bude propagovat jeho služby v souladu s právními předpisy. Smlouva by měla zejména: zavazovat zprostředkovatele používat při propagaci výlučně materiály (letáky, brožury, formuláře) a další informace produkované samotným poskytovatelem služeb; 6 Zadavatelem je ten, kdo propagaci objednal u jiné osoby (srov. např. 1 odst. 4 zákona o regulaci reklamy) 13

14 PROP 5: Odpovědnost při propagaci vylučovat možnost zprostředkovatele odchýlit se od těchto materiálů a informací, a to zpravidla pod smluvní sankcí. I zde má poskytovatel finančních služeb jako zadavatel soukromoprávní prostředky na svoji ochranu. To znamená, že se vůči investičnímu zprostředkovateli může domáhat náhrady škody Odpovědnost podle zákona o regulaci reklamy Komise zároveň považuje za vhodné zmínit zde pro úplnost i odpovědnost za propagaci podle jiných předpisů, zejména podle zákona o regulaci reklamy. Protože propagace, jak je vymezena výše v tomto materiálu, bývá zpravidla i reklamou ve smyslu 1 odst. 1 zákona o regulaci reklamy, odpovídá její zadavatel i podle tohoto předpisu. Orgánem dozoru je v tomto případě Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ( 7 písm. a) zákona o regulaci reklamy); Místně příslušný krajský živnostenský úřad ( 7 písm. d) zákona o regulaci reklamy). Za určitých okolností se však zadavatel může odpovědnosti zprostit ( 6b zákona o regulaci reklamy), a to prokáže-li, že zpracovatel nedodržel při zpracování reklamy jeho pokyny, a v důsledku toho je obsah této reklamy v rozporu se zákonem. Zpracovatel se nemůže zprostit odpovědnosti za obsah šířené reklamy poukazem na její zadání zadavatelem, ledaže by se jednalo o údaje, jejichž pravdivost není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého úsilí Úprava odpovědnosti podle návrhů ZKI a ZPKT Odpovědnost za způsob a formu propagace je upraven také v návrzích zákonů o kolektivním investování a o podnikání na kapitálovém trhu. Ačkoli konečná verze těchto právních předpisů není ještě známá (jsou k dispozici návrhy, které Ministerstvo financí předložilo k projednání vládě), lze předpokládat, že většina odpovědnostních ustanovení bude převzata z dosavadních zákonů, byť ve zpřesněné formě. Proto lze předpokládat, že po přijetí ZKI i ZPKT bude tento materiál použitelný. Ze součastných návrhů lze vysledovat tato doplnění: V připravovaném zákoně o kolektivním investování: Povinný odkaz na možnost a způsob získání statutu fondu; Povinné uvedení investičních nástrojů, do kterých fond investuje; Povinné upozornění na mimořádné výkyvy hodnoty, jsou-li nad rámec obvyklosti. 14

15 6. Požadavky na propagaci u jednotlivých osob 6.1. Kolektivní investování PROP 6: Konkrétní požadavky na propagaci 23 zákona o investičních společnostech a investičních fondech Investiční společnost nebo investiční fond nesmí používat při propagaci prodeje akcií nebo podílových listů nepravdivé nebo zavádějící informace nebo zamlčovat skutečnosti důležité pro rozhodování stávajících i budoucích podílníků a akcionářů, zejména nabízet výhody, jejichž spolehlivost nemůže prokázat nebo které nejsou v souladu s tímto zákonem nebo uvádět nesprávné údaje o hospodářských výsledcích, personálních, technických a organizačních předpokladech činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu. Ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži tím není dotčeno Propagace prodeje podílových listů Za splnění povinnosti podle 23 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (viz výše) považuje Komise zejména to, že: Obsahové požadavky 1. z propagace je zřejmé, jaký typ finančního produktu je jejím předmětem, tj. že se jedná o podílové listy otevřeného nebo uzavřeného podílového fondu nebo akcie investičního fondu; 2. propagace obsahuje identifikaci subjektu nabízejícího předmětný finanční produkt (nejméně obchodní firmu investiční společnosti nebo investičního fondu - nemusí být, pokud je v propagaci uveden celý název otevřeného podílového fondu (tedy včetně názvu investiční společnosti); 3. propagace obsahuje srovnání nabízeného produktu s finančními produkty jiného druhu pouze pod podmínkou, že v propagaci jsou uvedeny významné faktory, které mohou mít na srovnání finančních produktů vliv; těmito významnými faktory se rozumí zejména rizikovost produktu, garance vlastností nebo výnosů, omezení v nakládání s investicí příp. likvidita nabízeného produktu, daňové aspekty, pojištění investice; 4. propagace neobsahuje tvrzení, že nákup podílových listů nebo akcií investičních fondů je formou spoření peněžních prostředků nebo součástí spořících programů a nákupy podílových listů nebo akcií investičních fondů také nelze zaměňovat za jiné formy investování (bankovní vklady, pojištění, penzijní připojištění); 5. propagace vždy obsahuje upozornění, že investice do podílových listů podílových nebo akcií investičních fondů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a že tudíž obvykle 15

16 PROP 6: Konkrétní požadavky na propagaci není zaručena návratnost původně investované částky. V případě, kdy je propagace prováděna např. formou vícestránkové propagace nebo na internetových stránkách či obdobným způsobem, je uvedeno upozornění na riziko spojeno s touto investicí (včetně bodu 6) na každé propagační stránce. 6. existují-li specifická rizika spojená s nabízeným finančním produktem a společnost na ně v propagaci přímo neupozorní (např. riziko pozastavení odkupování podílových listů až na dobu tří měsíců u otevřených podílových fondů), musí uvést, kde může potenciální investor informaci (v písemné formě) o rizicích spojených s nabízeným finančním produktem získat; 7. v propagaci je uvedena v minulosti dosažená výkonnost fondu či produktu 7 pouze pod podmínkou, že tato informace o minulé výkonnosti, je doplněna o standardizovaná data, uvedená v tabulce, ukazující jednotlivé roční výnosové míry pro předchozích 10 let. Tyto data musí být uvedena v procentech a měla by dát investorům lepší obraz o volatilitě investice a o tom jak se investice v čase vyvíjela. pokud je k dispozici výkonnost za méně než 10 let, pak by měl poskytovatel finančních služeb poskytnout informace za tolik posledních let, za kolik je to možné. Výkonnosti jsou počítány za období, kdy měl fond shodnou investiční strategii. Poskytovatelé finančních služeb by měli poukázat na skutečnost, že pro chybějící roky nejsou k dispozici žádné informace. v propagaci je uveden zdroj informací o v minulosti dosažené výkonnosti, propagace obsahuje upozornění, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, je uvedena výkonnost pro všechny současně propagované fondy; 8. propagace neobsahuje žádné předpovědi, odhady či garance možné budoucí výkonnosti produktu, vyjma obecných makroekonomických analýz; 9. v případě tzv. zajištěných fondů se body č. 5 a 8 použijí přiměřeně, a to vzhledem k povaze fondu. V takovém případě je však nezbytné popsat mechanismus zajištění a uvést veškeré podstatné okolnosti, které souvisejí se zajištěním vložené částky nebo výnosu (zejména splnění závazků třetích osob, měnová rizika, příp. podmíněnosti zajištění, limitování maximálního výnosu apod.). V propagaci je nutno uvést všechny relevantní informace včetně skutečností, které omezují investici, např. minimální výše investované částky, minimální nebo maximální investiční horizont investice, uvedení skutečnosti, že 7 Výkonností je zde obecně míněna jakákoliv informace o minulých výsledcích. Podle obecné teorie je třeba rozlišovat výnosnost (jako prostý údaj o dosaženém výnosu) a výkonnost (jako údaj o výnosu kombinovaný s údaji o riziku). V tuzemsku se často používá termín výkonnost právě jenom pro údaj o dosaženém výnosu. K tomu viz např. Musílek, P.: Trhy cenných papírů. Ekopress. Praha 2002, str. 387 a násl. 16

17 PROP 6: Konkrétní požadavky na propagaci případné návratnosti investice může předcházet určité časové období apod. 10. Investice může být popsána jako garantovaná pouze v případě, že existuje důvěryhodná osoba, jejíž vlastní kapitál je minimálně stejný jako vlastní kapitál depozitáře a která se právně zavázala doplatit rozdíl mezi původně investovanou částkou a skutečnou hodnotou investice, popř. určitý výnos. V takovémto případě by měly být informace o garantovi a garanci podány investorovi, aby mu bylo umožněno udělat si odhad této garance. 11. modelové výpočty nebo z historických dat modelované výnosy (informace o hypotetické výkonnosti 8 ) jsou používány pouze pokud informace o minulé výkonnosti pro současný fond neexistují a dále za předpokladu, že: tyto data nebudou zavádějící; tyto data se vztahují k fondu, který není aktivně řízen; je dostatečně vysvětlen důvod a účel použití výpočtu (nevyplyne-li to jednoduše přímo z jeho povahy, s přihlédnutím k obvyklosti použití); způsob výpočtu a použitá data a tyto modely nemohou vyvolat neodůvodněná očekávání ohledně budoucích výnosů; způsob výpočtu musí vycházet z investičního horizontu fondu. Propagace nesmí obsahovat jakékoliv informace o minulé výkonnosti, včetně informací o hypotetické výkonnosti, jestliže informace o minulé výkonnosti neexistují pro předchozích 12 měsíců. 12. propagace popisuje možná daňová zvýhodnění nebo osvobození spojená s investicí do podílových listů podílových fondů nebo akcií investičních fondů, pouze pokud je zároveň uvedeno, za jakých podmínek a na které investory se daňová zvýhodnění nebo osvobození vztahují; 13. propagace může obsahovat informace o tom, že subjekt vykonává činnost na základě povolení Komise a podléhá jejímu dozoru; 14. Odborná osvědčení a doporučení třetích stran mohou být v propagaci uvedena pouze, pokud jsou relevantní a úplná a nejsou zavádějící. Požadavky na formu 1. grafické a výtvarné řešení propagačního materiálu je v souladu s obsahovými požadavky na propagaci (např. velikost a typ písma, umístění textu, barevné rozlišení apod.). Zejména je nezbytné zachovat grafickou vyváženost ve zdůraznění nápadnosti a zřetelnosti informací týkajících se výhod a rizik investice; 2. důležitá tvrzení a varování musí být v propagaci dostatečně zdůrazněna a nesmí být zakryta skutečnostmi, které od nich odvrátí pozornost. 8 Informacemi o hypotetické výkonnosti se rozumí informace, které byly pro výkonnost fondu konstruovány během období, pro které nejsou k dispozici žádné informace o výkonnosti. 17

18 PROP 6: Konkrétní požadavky na propagaci Jednání při prodeji a distribuci podílových listů podílových fondů a akcií investičních fondů Tento oddíl systematicky spadá spíše do problematiky odborné péče, ale kvůli lepší orientaci a praktickému používání jej Komise uvádí v tomto materiálu. 17a odst. 2 písm. b) o investičních společnostech a investičních fondech (2) Vynaložení odborné péče osobami jednajícími jménem investiční společnosti nebo investičního fondu znamená zejména to,že jednající osoby: b) jednají čestně, odpovědně a ve prospěch akcionářů či podílníků obhospodařovaných fondů, Za splnění povinnosti jednat čestně, odpovědně a ve prospěch podílníků podílových fondů a akcionářů investičních fondů při prodeji podílových listů a akcií považuje Komise zejména to, že: 1. investiční společnost, investiční fond nebo jimi pověřený zástupce neposkytují zájemcům o nákup podílových listů podílových fondů nebo akcií investičních fondů nepravdivé nebo zavádějící informace a nezamlčují skutečnosti důležité pro jejich rozhodování, zejména nenabízejí výhody, jejichž spolehlivost nemůže investiční společnost a investiční fond zaručit, neuvádějí nesprávné údaje o hospodářských výsledcích, personálních, technických a organizačních předpokladech činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu; 2. investiční společnost a investiční fond dodržují zásady definované v PROP 6.1.1, a to přiměřeně k dané činnosti, tj. prodeji podílových listů podílových fondů a akcií investičních fondů; 3. investiční společnost, investiční fond nebo jimi pověřený zástupce umožní zájemci o nákup produktu seznámit se s jeho platným statutem; 4. investiční společnost, investiční fond nebo jimi pověřený zástupce informují o rizicích spojených s investicí do daného produktu, zejména o rizicích uvedených v PROP , body 5 a 6; 5. investiční společnost, investiční fond nebo jimi pověřený zástupce informují o všech aktuálních skutečnostech, které mohou mít vliv na rozhodování investorů, např. vedení správního řízení o odnětí povolení ke vzniku investiční společnosti nebo zrušení, přeměně, rozdělení, sloučení nebo splynutí fondu, o naplnění zákonných podmínek pro zrušení fondu nebo jeho přeměnu, dále o skutečnostech, které mohou v krátké době významným způsobem ovlivnit hodnotu příslušného cenného papíru (přiměřeně ve smyslu ustanovení 80c odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech); 18

19 PROP 6: Konkrétní požadavky na propagaci 6. informace podle bodů č. 3-5 jsou na všech prodejních místech nabízejících podílové listy podílových fondů nebo akcie investičních fondů a v sídle investiční společnosti nebo investičního fondu k dispozici na viditelném místě v písemné podobě; 7. investiční společnost a investiční fond poskytují služby prostřednictvím důvěryhodných a odborně způsobilých zaměstnanců, kteří jsou vhodní pro vykonávanou činnost; 8. předchozí body se použijí přiměřeně při prodeji podílových listů prostřednictvím internetu Zahraniční osoby kolektivního investování 35o odst. 5 písm. b) zákona o investičních společnostech a investičních fondech (5) Při výkonu oprávněné činnosti na území České republiky je zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním povinna dodržovat povinnosti stanovené právním řádem České republiky, nevyplývá-li z povahy věci něco jiného. Tato osoba je zejména povinna dodržovat povinnosti podle 17a, 23, 25, 26 a 26a tohoto zákona. 1. Zahraniční osoba dodržuje zásady definované v PROP a obdobně; 2. Pokud investiční společnost, investiční fond nebo zahraniční osoba pověří třetí osobu propagací prodeje podílových listů podílových fondů, akcií investičních fondů nebo cenných papírů emitovaných zahraniční osobou zprostředkováním prodeje jejich produktu, zaváže investiční společnost nebo investiční fond tuto osobu k dodržování zásad uvedených v PROP a Obchodníci s cennými papíry 80d zákona o cenných papírech Při propagaci investičních cenných papírů nebo při plnění jiné informační povinnosti podle tohoto zákona nesmí nikdo vědomě používat nepravdivé nebo klamavé informace nebo zamlčovat skutečnosti důležité při rozhodování o nabývání investičních cenných papírů, zejména nabízet výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit, nebo uvádět nesprávné údaje o hospodářské situaci emitenta. Každý odpovídá za škodu, kterou porušením těchto povinností způsobí. Ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži 36d) tím není dotčeno. 47b odst. 1 písm. n) a odst. 2 zákona o cenných papírech 19

20 PROP 6: Konkrétní požadavky na propagaci Obchodník s cennými papíry je povinen: n) při propagaci svých investičních služeb nepoužívat nepravdivé nebo zavádějící informace, nezamlčovat důležité skutečnosti, nenabízet výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit. (Odst. 2) Pravidla podle odstavce 1 je obchodník s cennými papíry povinen dodržovat vždy se zvláštním zřetelem k úrovni odborných znalostí a zkušeností zákazníka, kterému poskytuje službu. 24 vyhlášky č. 466/2002 Sb. Pravidla propagace služeb poskytovaných obchodníkem [K 47b odst. 1 písm. n) zákona o cenných papírech] Obchodník při propagaci investičních služeb zajistí zejména, aby a) z obsahu propagace bylo zřejmé, která investiční služba je nabízena, který investiční instrument je předmětem této investiční služby a kdo investiční službu nabízí, b) pokud je obsahem propagace srovnání nabízené investiční služby, investičního instrumentu nebo osoby, která investiční službu nabízí, s jinou službou, instrumentem nebo osobou, byly uvedeny všechny skutečnosti, které mohou mít na výsledek takového srovnání podstatný vliv, c) obsahem propagace bylo upozornění o rizicích, se kterými jsou poskytovaná služba nebo investiční instrument spojeny; je-li obsahem propagace též údaj o výnosu z investiční služby nebo investičního instrumentu dosaženém v minulosti, obchodník je povinen zajistit, aby obsahem propagace bylo též upozornění na to, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích; obchodník je povinen zajistit, aby obsahem propagace nebyly číselné odhady nebo předpovědi budoucího výnosu spojeného s poskytováním služby nebo s investičním instrumentem, pokud z povahy investiční služby nebo investičního instrumentu nevyplývá, že tento výnos je pevně stanoven; přesný obsah, rozsah a formu poskytnutí informace o rizicích a výnosu stanoví obchodník s přihlédnutím k povaze nabízené investiční služby nebo investičního instrumentu, d) informace o daňových zvýhodněních souvisejících s poskytováním investičních služeb nebo jiné obdobné informace byly obsahem propagace jen současně s informacemi o okruhu osob, kterých se tyto výhody týkají, a podmínkách a rozsahu poskytování těchto výhod, e) použité informace nebyly způsobilé vyvolat dojem, že investiční služby poskytované obchodníkem jsou formou kolektivního investování, formou vkladu u banky, formou penzijního připojištění nebo pojištěním podle zvláštních zákonů, 20

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) 1 PROP: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 5 2.1 Osobní působnost... 5 2.2 Věcná působnost... 5 2.3 Definice propagace... 5 2.4 Vztah

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Dohledový benchmark č. 5/2013 Propagace pojistných produktů

Dohledový benchmark č. 5/2013 Propagace pojistných produktů Dohledový benchmark č. 5/2013 Propagace pojistných produktů V návaznosti na dohledové poznatky z oblasti pojišťovnictví se v rámci dohledu České národní banky (ČNB) dovozuje, že v oblasti propagace pojistných

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH 1. Kategorie zákazníků... 1 1.1 Profesionální zákazník... 1 1.2 Profesionální zákazník na žádost... 2 1.3 Neprofesionální

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Obecné pokyny a doporučení

Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení k oblasti působnosti nařízení o ratingových agenturách 17. června 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. června 2013 ESMA/2013/720 Obsah I. Působnost 4 II.

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

Britanika Holding a.s.

Britanika Holding a.s. Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů Britanika Holding a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03149013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT0000634704 (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG Údaje o fondu k 28. 02. 2014 Investiční společnost C-QUADRAT Portfolio manažer ARTS Asset

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG, TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5AGG VYUZIJTE ŠANCE NA 40 % BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno 10/11/2016 ESMA/2016/1477 CS Obsah 1 Působnost... 3 2 Odkazy, zkratky a definice... 3 3 Účel... 4 4 Dodržování předpisů a

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

PODÍLOVÉ FONDY. Ing. Věra Holíková

PODÍLOVÉ FONDY. Ing. Věra Holíková Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Stupeň a typ vzdělávání Název DUM Ing. Věra Holíková PODÍLOVÉ FONDY Výukový materiál slouží jako podklad pro výklad problematiky

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník )

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více