Propagace některých finančních služeb (PROP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Propagace některých finančních služeb (PROP)"

Transkript

1 Propagace některých finančních služeb (PROP)

2 PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu Působnost Osobní působnost Věcná působnost Zásady propagace Preventivní opatření Odpovědnost při propagaci finančních služeb Odpovědnost podle zákona o cenných papírech a zákona o investičních společnostech a investičních fondech Odpovědnost v rámci distribučních sítí Odpovědnost podle zákona o regulaci reklamy Úprava odpovědnosti podle návrhů ZKI a ZPKT Požadavky na propagaci u jednotlivých osob Kolektivní investování Propagace prodeje podílových listů Jednání při prodeji a distribuci podílových listů podílových fondů a akcií investičních fondů Zahraniční osoby kolektivního investování Obchodníci s cennými papíry Investiční zprostředkovatelé (agenti) podle 45a zákona o cenných papírech Emitenti cenných papírů a další osoby nabízející cenné papíry Příklady propagace Výběr z rozhodnutí Komise v oblasti propagace finančních služeb

3 PROP 1: Změnový list Číslo změny Účinnost změny Označení změněné části Číslo verze po změně Změnu provedl 3

4 PROP 1: Účel a povaha materiálu 1. Účel a povaha materiálu Mezi statutární cíle Komise patří, mimo jiné, ochrana investorů a podpora osvěty a rozvoje kapitálového trhu. Pro naplnění tohoto cíle je stěžejní důvěra investorů, která může být ohrožena, pokud investoři nejsou úplně a pravdivě informováni o všech výhodách i rizicích spojených s nákupem finančních produktů a s poskytováním finančních služeb. Významnou skupinou účastníků kapitálového trhu (zejména podílníků podílových fondů akcionářů investičních fondů) jsou fyzické osoby, drobní investoři, kteří nejsou vzhledem nedostatku odborných znalostí, potřebných informací a často i k nízkému objemu majetku schopni samostatné účasti na kapitálovém trhu. Drobní investoři často nedisponují dostatečnými znalostmi fungování finančního (kapitálového) trhu, přičemž mají zkušenosti pouze s ukládáním svých prostředků na bankovní vklady charakteristické pojištěnou jistinou a garantovanou úrovní předem definovaného výnosu. Propagace je obvykle prvním kontaktem investora s poskytovatelem finančních služeb a hraje velmi významnou úlohu při jeho investičním rozhodování. Proto zákon stanoví povinnost informovat všechny potenciální (resp. stávající) investory o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na jejich rozhodování. V konečném důsledku tak poskytování nepravdivých a zavádějících informací může vést ke ztrátě důvěry investorů a narušení fungování celého velmi důležitého segmentu hospodářství. V současné době je k dispozici metodický pokyn Komise, který se ale zabývá pouze propagací prodeje a prodejem podílových listů, a proto neobsáhne veškerou problematiku propagace, která spadá do pravomoci Komise. Z těchto důvodů se Komise rozhodla vypracovat metodiku propagace některých finančních služeb, která by měla původní metodický pokyn nahradit. Metodika by měla být mnohem komplexnější a měla by zahrnovat vedle investičních společností a investičních fondů také obchodníky s cennými papíry, banky v rozsahu jejich působení jako obchodníků s cennými papíry, a investiční zprostředkovatele (agenty) podle 45a zákona o cenných papírech. Cílem Komise je umožnit investorům odpovědné a na všech důležitých informacích založené rozhodování. Tím lze předejít jejich případným nerealistickým očekáváním a následným zklamáním, ústícím v nedůvěru vůči finančnímu trhu jako celku. Cílem materiálu naopak není omezovat marketingovou aktivitu firem. Při zpracování problematiky byla Komise vedena především dosavadními zkušenostmi z její činnosti při výkonu státního dozoru, jakož i ustálenou soudní i doktrinální výkladovou praxí. 4

5 PROP 1: Účel a povaha materiálu Materiál shrnuje stávající roztříštěnou právní úpravu do jednotného logického rámce, vymezuje pojem propagace a uvádí univerzálně použitelné principy propagace (bez ohledu na konkrétní povahu služby). V další části Komise uvádí výklad příslušných ustanovení právních předpisů, který bude používat ve své dozorové praxi a v závěru obsahuje souhrn dosavadní rozhodovací praxe Komise na tomto poli. Jedním ze způsobů, jak problematiku propagace prohloubit a poskytnout účastníkům trhu žádoucí vodítko v konkrétních případech, jsou konzultace konkrétních problémů s Komisí prostřednictvím tzv. kvalifikovaných dotazů (viz dokument Přístup Komise pro cenné papíry k podávání vyjádření účastníkům kapitálového trhu, dostupný na Komise je přesvědčena, že s implementací dané metodiky do praxe nebudou spojeny žádné větší obtíže a náklady a že přínosy její implementace tyto náklady převýší. Co se týká přímých nákladů (tedy užití zdrojů pro implementaci této metodiky), Komise se domnívá, že poskytovatelé finančních služeb budou muset vynaložit určité mírné náklady na nutnou osvětu zaměstnanců. Co se týká compliance nákladů (tedy nákladů užitých na uvedení vnitřního provozu do souladu s touto metodikou), zastává Komise názor, že v počátku implementace budou poskytovatelé finančních služeb muset vynaložit relativně nízké dodatečné zdroje z důvodu změn a doplnění některých vnitřních předpisů a nutnosti jejich kontroly. Komise dále zastává názor, že může dojít ke zpomalení růstu kvantity nabízených služeb v důsledku lépe informovaných zákazníků, ale zde půjde patrně jen o dočasné zpomalení převýšené přínosem v podobě zvýšení kvality poskytovaných produktů a z toho plynoucího reálnějšího ohodnocení podstupovaných rizik a možnosti adekvátních investičních rozhodnutí zákazníků. Samotným zákazníkům mohou vzniknout v důsledku aplikace metodiky mírné náklady, a to z důvodu zvýšení kvality poskytovaných služeb a tím i zvýšení jejich ceny. Mnozí ze zákazníků jsou ale přesvědčeni, že za odpovídající kvalitu je třeba platit vyšší cenu. Nákladem pro samotnou Komisi bude zvýšení počtu konzultací týkajících se propagace. Přínosem pro poskytovatele finančních služeb by mělo být zvýšení jejich právní jistoty v otázkách propagace. Největším přínosem z dlouhodobého hlediska bude zvýšená důvěra investorů v poskytované služby. Pro Komisi samotnou je přímým přínosem především snížení počtu a pravděpodobnosti podaných stížností a vedení řízení za porušení některé z povinností při propagaci. 5

6 Tento materiál schválilo prezídium Komise dne PROP 1: Účel a povaha materiálu Kontaktními osobami Komise jsou Mgr. Ing. Veronika Hynková, odbor poskytovatelů investičních služeb, tel , fax , (oblast obchodníků s cennými papíry a investičních zprostředkovatelů); Ing. Tomáš Hauser, odbor kolektivního investování, tel , fax , (oblast kolektivního investování). 6

7 PROP 3: Působnost 2. Působnost 2.1. Osobní působnost Tento materiál se vztahuje na a) investiční společnosti a investiční fondy; b) zahraniční osoby kolektivního investování podle 35m a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech; c) obchodníky s cennými papíry (na obchodníky s cennými papíry - banky pouze v rozsahu poskytovaných investičních služeb); d) osoby s registrací podle 45a zákona o cenných papírech (investiční zprostředkovatelé, agenti), které vykonávají činnost prodejců finančních produktů; e) emitenty cenných papírů, nabízející tyto cenné papíry podle 80d zákona o cenných papírech Věcná působnost Tento materiál se vztahuje na propagaci některých finančních služeb, a to na nákup a prodej investičních instrumentů a poskytování investičních služeb. Pro účely tohoto materiálu bude Komise dále používat zkrácené označení finanční služby. Jedná se o činnost upravenou v ustanoveních 47b odst. 1 písm. n) zákona o cenných papírech (obchodníci s cennými papíry a agenti); 23 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (investiční společnosti a investiční fondy, včetně zahraničních); 80d zákona o cenných papírech (emitenti cenných papírů, obchodníci s cennými papíry, agenti); Za propagaci Komise považuje jakoukoliv komunikaci, jejímž cílem je přimět osoby k investiční aktivitě. 1 Investiční aktivitou je přitom nákup nebo prodej investičních instrumentů nebo využívání investičních služeb. Propagaci je možno provádět a) vůči veřejnosti prostřednictvím komunikačních médií jako je např. periodický tisk, neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, počítačová síť (internet), plakáty, letáky, firemní brožury, firemní bulletiny či zpravodaje apod.; b) vůči jednotlivcům během osobních jednání (poradenství, jednání s klientem u bankovní přepážky apod.), telefonicky či korespondenčně. 1 Inspirací pro tuto definici byl FSA Handbook COB 3. Financial Promotion a dokumentu FINANCIAL PROMOTION GUIDANCE INSTRUMENT 2002, vše dostupné na 7

8 PROP 3: Působnost Tento materiál se nevztahuje na oznámení (také tzv. krátké formy propagace), šířené jakýmkoliv způsobem, která obsahují pouze jednu nebo více z následujících informací: a) obchodní firmu; b) sídlo společnosti, číslo telefonu a faxu; c) logo nebo symbol reprezentující společnost; d) název a logo nabízeného produktu či služby; e) prostou nabídku prodeje investičních instrumentů nebo poskytnutí investiční služby, přičemž prostou nabídkou se rozumí přímá nebo nepřímá výzva k nákupu investičních instrumentů nebo k využití služby bez současného uvedení hodnotových soudů (výhod nákupu konkrétních investičních instrumentů či využití konkrétní služby nebo investování do konkrétního finančního produktu nebo sektoru (např. kolektivního investování jako takového), charakteristiky finančního produktu, včetně údajů o minulé výkonnosti finančního produktu; f) uvedení místa nebo způsobu možného získání dalších informací. Komise dále uvádí některé specifické případy prezentace, aby postavila na jisto, zda tyto případy považuje za propagaci ve smyslu této metodiky (nejde však o žádný uzavřený výčet): Prezentace vlastní společnosti na webu V tomto případě se může jednat o propagaci služeb za předpokladu, že stránky obsahují výzvy k investiční aktivitě, které přesahují prostou nabídku prodeje finančních produktů nebo poskytování finančních služeb dotyčné společnosti. Web linky, bannery Hypertextové odkazy za jistých okolností mohou představovat propagaci služeb. V případě prostých odkazů obsahujících jméno cílové stránky o propagaci nepůjde. V případě sofistikovanějších odkazů (bannery apod.) již o propagaci jít může, jestliže obsahují výzvy, jejichž smyslem je přimět osoby k investiční aktivitě. Srovnávací tabulky a prezentace výsledků či výkonnosti Vedle zvláštní úpravy obsažené v 50a obchodního zákoníku (srovnávací reklama) nepovažuje Komise toto srovnávání samo o sobě za propagaci podle této metodiky, jestliže zároveň neobsahuje výzvy jejíchž smyslem je přimět osoby k investiční aktivitě. P.R. články PR (public relations) článek lze charakterizovat jako článek v tisku, zpracovaný novinářem či redaktorem, vyjadřující se pozitivně o společnosti nebo jejím produktu. PR článek je bud přímo zadaný společností nebo je vytvořen na základě společností dodaných podkladů (tisková prohlášení, články) nebo jí organizovaných akcí (tisková konference, přednášky, semináře, recepce apod.). 8

9 PROP 3: Působnost Podstatnou výhodou PR článků je vyšší stupeň důvěryhodnosti oproti prosté inzerci, neboť tisková informace je zpravidla vnímána jako názor nezúčastněné osoby, nikoliv jako článek zadavatele reklamy usilujícího o prodej svého produktu. Podle názoru Komise spadá PR článek pod výše uvedenou definici propagace. Článek, který samostatně vytvořil novinář či třetí osoba bez zadání či jiné aktivní spolupráce společnosti, není podle názoru Komise propagací ve smyslu zákona a tohoto materiálu. Prohlášení firem v médiích (komentátoři, analytici apod.) V případě televizních, rozhlasových vystoupení (rozhovory s novináři, názory na vývoj kurzů a pod.) je velmi obtížné rozlišit nezávislou analýzu od propagace vůči veřejnosti (např. k nákupu cenných papírů). Je proto třeba posuzovat tuto problematiku individuálně, opět vždy s ohledem na to, zda příslušná prezentace obsahuje výzvu, jejíž smyslem je přimět osoby k investiční aktivitě. Nabízení poskytnutí informačního servisu Obdobně poskytování informačního servisu lze podle Komise považovat za propagaci, pokud by obsahovala výzvy, jejíž smyslem je přimět osoby k investiční aktivitě. Tzv. cold calling Cold calling lze definovat jako nevyžádaný telefonní rozhovor s neznámým člověkem, jehož cílem je nabídka investice. Komise se domnívá že toto jednání spadá pod odbornou obchodní činnost a primárně se na ni vztahují pravidla odborné péče (materiál ODBP na aplikovaná na jednání při prodeji investičních instrumentů a nikoli tedy primárně pravidla propagace popsaná v této metodice. 9

10 PROP 3: Zásady propagace 3. Zásady propagace Základními jednoduchými zásadami, které by měl každý poskytovatel finančních služeb při propagaci dodržovat, jsou: poskytování pravdivých a úplných informací nezamlčování důležitých skutečností jasnost a srozumitelnost sdělení čestnost (férovost) jednání Důležitým faktorem, který s problematikou propagace úzce souvisí a který od ní nelze oddělit, je povinnost jednat s odbornou péčí. 2 Tato povinnost determinuje i jednání při propagaci. Podle názoru Komise jsou příslušná ustanovení upravující propagaci ( 23 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a 47b odst. 1 písm. n) a 80d zákona o cenných papírech) speciálními vůči obecné povinnosti jednat s odbornou péčí. Povinnost odborné péče je tedy vůči nim subsidiární a uplatní se tam, kam uvedená ustanovení výslovně nesahají. K problematice posuzování odborné péče týkající se propagace viz materiál ODBP, dostupný na 2 Viz. 79 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech a 5a odst. 2, 17a odst. 2 zákona č. 248/1992 o investičních společnostech a investičních fondech. 10

11 PROP 4: Preventivní opatření 4. Preventivní opatření Zejména ve velkých organizacích (banky apod.) dochází ke kombinaci poskytování jednotlivých služeb (tzv. finanční supermarket), větší dělbě dílčích činností při jejich poskytování (bankovní přepážka, marketingové oddělení, front office apod.), společnosti také vytvářejí balíčky různorodých produktů apod. Častým jevem také bývá např. kreativita jednotlivých zaměstnanců poskytovatele finančních služeb nebo dealerů finančních produktů, kteří s úmyslem podpořit prodej produktů (na kterém jsou často osobně finančně zainteresováni) sami individuálně vytvářejí či vylepšují propagační materiály. V takové situaci nebývá pro poskytovatele finančních služeb vždy jednoduché uhlídat správnou formu a obsah propagace těchto služeb. Je však nesporné, že i těchto případech nese za propagaci odpovědnost společnost, která je poskytovatelem služby. Pro zamezení podobných individuálních excesů jsou proto podle názoru Komise nejvhodnější určitá preventivní opatření, přijímaná samotnou společností a směřující zejména dovnitř organizace. Z tohoto důvodu Komise v této kapitole doporučuje a vymezuje několik způsobů preventivního jednání, které by mělo přispět k lepšímu všeobecnému povědomí o způsobech a omezeních propagace finančních služeb. V zájmu zajištění správného způsobu propagace zejména u větších společností Komise doporučuje vytvoření vnitřních směrnic, které by měly upravovat povinnosti zaměstnanců ve vztahu k propagaci, zejména Stanovovat závazné postupy pro zaměstnance, zejména na přepážkách bank, kteří často s obsluhou klienta nabízejí balíčky produktů bankovní skupiny, včetně prodeje podílových listů (např. centralizovat výrobu propagačních materiálů, zakázat zaměstnancům výrobu vlastních materiálů apod.); Stanovit povinnost zaměstnanců marketingového či obdobného oddělení předkládat propagační materiály ke schválení odpovědné osobě (compliance, interní auditor) nebo s ní marketingovou činnost alespoň konzultovat. Komise také upozorňuje, že se na ni jednotlivé osoby v pochybnostech ohledně propagace mohou obracet, a to zejména formou tzv. kvalifikovaných dotazů (dokument k tomu je dostupný na 11

12 5. Odpovědnost při propagaci finančních služeb PROP 5: Odpovědnost při propagaci 5.1. Odpovědnost podle zákona o cenných papírech a zákona o investičních společnostech a investičních fondech Porušením 23 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a stejně tak 80d a 47 odst. 1 písm. n) zákona o cenných papírech se poskytovatel finančních služeb dopouští správního deliktu, který Komise postihuje zásadně bez ohledu na zavinění. To znamená, že k předpokladům odpovědnosti za tento druh správního deliktu se zavinění neřadí. Tato konstrukce odpovědnosti je odůvodňována praktickými i teoretickými důvody. V prvé řadě se odpovědnost týká normy veřejného práva - jde tedy o porušení veřejného (společenského) zájmu. 3 Podle názoru Komise se odpovědnost (veřejnoprávní) řídí analogicky podmínkami odpovědnosti za škodu podle 420 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména podmínkám odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností podle 420a. 4 Z uvedeného zejména vyplývá, že poskytovatel finančních služeb je odpovědný za porušení výše uvedených předpisů i např. v případě, že přípravu a realizaci propagace svých finančních produktů zadá na smluvním základě třetí osobě 5. Své odpovědnosti za dodržování zákona se přitom nemůže zprostit tím, že realizaci propagace ponechá na libovůli třetí strany (např. reklamní agentury). Komise proto poskytovatelům finančních služeb doporučuje uzavřít se třetí stranou (dodavatelem) takovou smlouvu, která stanovuje jasné podmínky pro obsah a formu propagace, odpovídající pravidlům propagace; omezuje (samozřejmě však nevylučuje) dispozici dodavatele s obsahem a formou propagace; dává poskytovateli investičních služeb možnost plně kontrolovat a ovlivňovat obsah a formu propagace, nejméně předtím, než jsou propagační materiály distribuovány nebo propagace jinak provedena (autorizace). 3 Hendrych D., kol. Správní právo, Obecná část, C.H. Beck, Praha, 2001, str.2. 4 K tomu viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp.zn. 12/94 (cit. Správní úřad se při rozhodování o povinnosti právnické osoby platit sankci za správní delikt v oboru práva veřejného (tzv. odpovědnost za správní delikt) řídí - nestanoví-li zákon výslovně něco jiného - obdobnými principy jako soud v oboru práva soukromého při rozhodování o jejich obecné odpovědnosti za škodu. Základním předpokladem pro uložení sankce tak bude zejména skutečnost, že poškození nebo ohrožení zákonem chráněného zájmu nastalo provozní činností právnické osoby, nebo tehdy, jestliže tento důvod vznikl při činnosti právnické osoby jednáním nebo opominutím osob, které právnická osoba k této činnosti použila. Odpovědnost za správní delikt má objektivní a nikoli absolutní charakter; nejde tedy o odpovědnost za zavinění, ale ani o odpovědnost za výsledek.) 5 Vyjma možnosti zprostit se této objektivní odpovědnosti v určitých, zvlášť zákonem stanovených případech (např. se jedná o neodvratitelnou událost nemající původ v (provozní) činnosti poskytovatele finanční služby). 12

13 PROP 5: Odpovědnost při propagaci Další případy posuzování odpovědnosti a přístupu Komise viz PROP 7. V každém případě má však poskytovatel finančních služeb jako zadavatel 6 soukromoprávní prostředky na svoji ochranu. To znamená, že se vůči zpracovateli propagace může domáhat náhrady škody Odpovědnost v rámci distribučních sítí Současná praxe nabízení a poskytování některých finančních služeb (zejména prodeje podílových listů) spočívá v tom, že poskytovatel finanční služby tyto neposkytuje přímo svým zákazníkům, ale distribuuje je prostřednictvím jiných osob (zejména investičních zprostředkovatelů, tedy registrovaných osob či agentů podle 45a zákona o cenných papírech). Investiční zprostředkovatelé jsou oprávněni přijímat a předávat pokyny týkající se investičních instrumentů, a to obvykle formou zprostředkování uzavření rámcové smlouvy o nákupu příslušné finanční služby (instrumentu). V případě, kdy investiční zprostředkovatel při zprostředkování investiční služby propaguje nákup investičního instrumentu (např. podílového listu), má Komise za to, že se na tohoto investičního zprostředkovatele vztahují přiměřeně pravidla propagace investičních služeb podle 47b odst. 1 písm. n) zákona o cenných papírech a 24 vyhlášky č. 466/2002 Sb. (viz PROP 6.3). Aplikuje se zde také povinnost investičního zprostředkovatele jednat s odbornou péčí. Odpovědnost za dodržování povinností při propagaci konkrétní finanční služby tak zpravidla podle povahy věci může nést jak příslušný poskytovatel finanční služby, tak investiční zprostředkovatel. K objektivní odpovědnosti poskytovatele finanční služby viz PROP 5.1. Při posuzování odpovědnosti investičního zprostředkovatele bude Komise přihlížet vždy ke konkrétním skutečnostem, zejména obsahu smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby a investičním zprostředkovatelem a jednání zprostředkovatele v konkrétní situaci (důraz vynakládání odborné péče, existence případného excesu ze smluvních ujednání apod.). Z těchto důvodů Komise doporučuje, aby poskytovatel finančních služeb uzavřel s investičním zprostředkovatelem (distributorem) takovou smlouvu, která by měla zajistit, že investiční zprostředkovatel bude propagovat jeho služby v souladu s právními předpisy. Smlouva by měla zejména: zavazovat zprostředkovatele používat při propagaci výlučně materiály (letáky, brožury, formuláře) a další informace produkované samotným poskytovatelem služeb; 6 Zadavatelem je ten, kdo propagaci objednal u jiné osoby (srov. např. 1 odst. 4 zákona o regulaci reklamy) 13

14 PROP 5: Odpovědnost při propagaci vylučovat možnost zprostředkovatele odchýlit se od těchto materiálů a informací, a to zpravidla pod smluvní sankcí. I zde má poskytovatel finančních služeb jako zadavatel soukromoprávní prostředky na svoji ochranu. To znamená, že se vůči investičnímu zprostředkovateli může domáhat náhrady škody Odpovědnost podle zákona o regulaci reklamy Komise zároveň považuje za vhodné zmínit zde pro úplnost i odpovědnost za propagaci podle jiných předpisů, zejména podle zákona o regulaci reklamy. Protože propagace, jak je vymezena výše v tomto materiálu, bývá zpravidla i reklamou ve smyslu 1 odst. 1 zákona o regulaci reklamy, odpovídá její zadavatel i podle tohoto předpisu. Orgánem dozoru je v tomto případě Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ( 7 písm. a) zákona o regulaci reklamy); Místně příslušný krajský živnostenský úřad ( 7 písm. d) zákona o regulaci reklamy). Za určitých okolností se však zadavatel může odpovědnosti zprostit ( 6b zákona o regulaci reklamy), a to prokáže-li, že zpracovatel nedodržel při zpracování reklamy jeho pokyny, a v důsledku toho je obsah této reklamy v rozporu se zákonem. Zpracovatel se nemůže zprostit odpovědnosti za obsah šířené reklamy poukazem na její zadání zadavatelem, ledaže by se jednalo o údaje, jejichž pravdivost není schopen posoudit ani s vynaložením veškerého úsilí Úprava odpovědnosti podle návrhů ZKI a ZPKT Odpovědnost za způsob a formu propagace je upraven také v návrzích zákonů o kolektivním investování a o podnikání na kapitálovém trhu. Ačkoli konečná verze těchto právních předpisů není ještě známá (jsou k dispozici návrhy, které Ministerstvo financí předložilo k projednání vládě), lze předpokládat, že většina odpovědnostních ustanovení bude převzata z dosavadních zákonů, byť ve zpřesněné formě. Proto lze předpokládat, že po přijetí ZKI i ZPKT bude tento materiál použitelný. Ze součastných návrhů lze vysledovat tato doplnění: V připravovaném zákoně o kolektivním investování: Povinný odkaz na možnost a způsob získání statutu fondu; Povinné uvedení investičních nástrojů, do kterých fond investuje; Povinné upozornění na mimořádné výkyvy hodnoty, jsou-li nad rámec obvyklosti. 14

15 6. Požadavky na propagaci u jednotlivých osob 6.1. Kolektivní investování PROP 6: Konkrétní požadavky na propagaci 23 zákona o investičních společnostech a investičních fondech Investiční společnost nebo investiční fond nesmí používat při propagaci prodeje akcií nebo podílových listů nepravdivé nebo zavádějící informace nebo zamlčovat skutečnosti důležité pro rozhodování stávajících i budoucích podílníků a akcionářů, zejména nabízet výhody, jejichž spolehlivost nemůže prokázat nebo které nejsou v souladu s tímto zákonem nebo uvádět nesprávné údaje o hospodářských výsledcích, personálních, technických a organizačních předpokladech činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu. Ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži tím není dotčeno Propagace prodeje podílových listů Za splnění povinnosti podle 23 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (viz výše) považuje Komise zejména to, že: Obsahové požadavky 1. z propagace je zřejmé, jaký typ finančního produktu je jejím předmětem, tj. že se jedná o podílové listy otevřeného nebo uzavřeného podílového fondu nebo akcie investičního fondu; 2. propagace obsahuje identifikaci subjektu nabízejícího předmětný finanční produkt (nejméně obchodní firmu investiční společnosti nebo investičního fondu - nemusí být, pokud je v propagaci uveden celý název otevřeného podílového fondu (tedy včetně názvu investiční společnosti); 3. propagace obsahuje srovnání nabízeného produktu s finančními produkty jiného druhu pouze pod podmínkou, že v propagaci jsou uvedeny významné faktory, které mohou mít na srovnání finančních produktů vliv; těmito významnými faktory se rozumí zejména rizikovost produktu, garance vlastností nebo výnosů, omezení v nakládání s investicí příp. likvidita nabízeného produktu, daňové aspekty, pojištění investice; 4. propagace neobsahuje tvrzení, že nákup podílových listů nebo akcií investičních fondů je formou spoření peněžních prostředků nebo součástí spořících programů a nákupy podílových listů nebo akcií investičních fondů také nelze zaměňovat za jiné formy investování (bankovní vklady, pojištění, penzijní připojištění); 5. propagace vždy obsahuje upozornění, že investice do podílových listů podílových nebo akcií investičních fondů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a že tudíž obvykle 15

16 PROP 6: Konkrétní požadavky na propagaci není zaručena návratnost původně investované částky. V případě, kdy je propagace prováděna např. formou vícestránkové propagace nebo na internetových stránkách či obdobným způsobem, je uvedeno upozornění na riziko spojeno s touto investicí (včetně bodu 6) na každé propagační stránce. 6. existují-li specifická rizika spojená s nabízeným finančním produktem a společnost na ně v propagaci přímo neupozorní (např. riziko pozastavení odkupování podílových listů až na dobu tří měsíců u otevřených podílových fondů), musí uvést, kde může potenciální investor informaci (v písemné formě) o rizicích spojených s nabízeným finančním produktem získat; 7. v propagaci je uvedena v minulosti dosažená výkonnost fondu či produktu 7 pouze pod podmínkou, že tato informace o minulé výkonnosti, je doplněna o standardizovaná data, uvedená v tabulce, ukazující jednotlivé roční výnosové míry pro předchozích 10 let. Tyto data musí být uvedena v procentech a měla by dát investorům lepší obraz o volatilitě investice a o tom jak se investice v čase vyvíjela. pokud je k dispozici výkonnost za méně než 10 let, pak by měl poskytovatel finančních služeb poskytnout informace za tolik posledních let, za kolik je to možné. Výkonnosti jsou počítány za období, kdy měl fond shodnou investiční strategii. Poskytovatelé finančních služeb by měli poukázat na skutečnost, že pro chybějící roky nejsou k dispozici žádné informace. v propagaci je uveden zdroj informací o v minulosti dosažené výkonnosti, propagace obsahuje upozornění, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, je uvedena výkonnost pro všechny současně propagované fondy; 8. propagace neobsahuje žádné předpovědi, odhady či garance možné budoucí výkonnosti produktu, vyjma obecných makroekonomických analýz; 9. v případě tzv. zajištěných fondů se body č. 5 a 8 použijí přiměřeně, a to vzhledem k povaze fondu. V takovém případě je však nezbytné popsat mechanismus zajištění a uvést veškeré podstatné okolnosti, které souvisejí se zajištěním vložené částky nebo výnosu (zejména splnění závazků třetích osob, měnová rizika, příp. podmíněnosti zajištění, limitování maximálního výnosu apod.). V propagaci je nutno uvést všechny relevantní informace včetně skutečností, které omezují investici, např. minimální výše investované částky, minimální nebo maximální investiční horizont investice, uvedení skutečnosti, že 7 Výkonností je zde obecně míněna jakákoliv informace o minulých výsledcích. Podle obecné teorie je třeba rozlišovat výnosnost (jako prostý údaj o dosaženém výnosu) a výkonnost (jako údaj o výnosu kombinovaný s údaji o riziku). V tuzemsku se často používá termín výkonnost právě jenom pro údaj o dosaženém výnosu. K tomu viz např. Musílek, P.: Trhy cenných papírů. Ekopress. Praha 2002, str. 387 a násl. 16

17 PROP 6: Konkrétní požadavky na propagaci případné návratnosti investice může předcházet určité časové období apod. 10. Investice může být popsána jako garantovaná pouze v případě, že existuje důvěryhodná osoba, jejíž vlastní kapitál je minimálně stejný jako vlastní kapitál depozitáře a která se právně zavázala doplatit rozdíl mezi původně investovanou částkou a skutečnou hodnotou investice, popř. určitý výnos. V takovémto případě by měly být informace o garantovi a garanci podány investorovi, aby mu bylo umožněno udělat si odhad této garance. 11. modelové výpočty nebo z historických dat modelované výnosy (informace o hypotetické výkonnosti 8 ) jsou používány pouze pokud informace o minulé výkonnosti pro současný fond neexistují a dále za předpokladu, že: tyto data nebudou zavádějící; tyto data se vztahují k fondu, který není aktivně řízen; je dostatečně vysvětlen důvod a účel použití výpočtu (nevyplyne-li to jednoduše přímo z jeho povahy, s přihlédnutím k obvyklosti použití); způsob výpočtu a použitá data a tyto modely nemohou vyvolat neodůvodněná očekávání ohledně budoucích výnosů; způsob výpočtu musí vycházet z investičního horizontu fondu. Propagace nesmí obsahovat jakékoliv informace o minulé výkonnosti, včetně informací o hypotetické výkonnosti, jestliže informace o minulé výkonnosti neexistují pro předchozích 12 měsíců. 12. propagace popisuje možná daňová zvýhodnění nebo osvobození spojená s investicí do podílových listů podílových fondů nebo akcií investičních fondů, pouze pokud je zároveň uvedeno, za jakých podmínek a na které investory se daňová zvýhodnění nebo osvobození vztahují; 13. propagace může obsahovat informace o tom, že subjekt vykonává činnost na základě povolení Komise a podléhá jejímu dozoru; 14. Odborná osvědčení a doporučení třetích stran mohou být v propagaci uvedena pouze, pokud jsou relevantní a úplná a nejsou zavádějící. Požadavky na formu 1. grafické a výtvarné řešení propagačního materiálu je v souladu s obsahovými požadavky na propagaci (např. velikost a typ písma, umístění textu, barevné rozlišení apod.). Zejména je nezbytné zachovat grafickou vyváženost ve zdůraznění nápadnosti a zřetelnosti informací týkajících se výhod a rizik investice; 2. důležitá tvrzení a varování musí být v propagaci dostatečně zdůrazněna a nesmí být zakryta skutečnostmi, které od nich odvrátí pozornost. 8 Informacemi o hypotetické výkonnosti se rozumí informace, které byly pro výkonnost fondu konstruovány během období, pro které nejsou k dispozici žádné informace o výkonnosti. 17

18 PROP 6: Konkrétní požadavky na propagaci Jednání při prodeji a distribuci podílových listů podílových fondů a akcií investičních fondů Tento oddíl systematicky spadá spíše do problematiky odborné péče, ale kvůli lepší orientaci a praktickému používání jej Komise uvádí v tomto materiálu. 17a odst. 2 písm. b) o investičních společnostech a investičních fondech (2) Vynaložení odborné péče osobami jednajícími jménem investiční společnosti nebo investičního fondu znamená zejména to,že jednající osoby: b) jednají čestně, odpovědně a ve prospěch akcionářů či podílníků obhospodařovaných fondů, Za splnění povinnosti jednat čestně, odpovědně a ve prospěch podílníků podílových fondů a akcionářů investičních fondů při prodeji podílových listů a akcií považuje Komise zejména to, že: 1. investiční společnost, investiční fond nebo jimi pověřený zástupce neposkytují zájemcům o nákup podílových listů podílových fondů nebo akcií investičních fondů nepravdivé nebo zavádějící informace a nezamlčují skutečnosti důležité pro jejich rozhodování, zejména nenabízejí výhody, jejichž spolehlivost nemůže investiční společnost a investiční fond zaručit, neuvádějí nesprávné údaje o hospodářských výsledcích, personálních, technických a organizačních předpokladech činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu; 2. investiční společnost a investiční fond dodržují zásady definované v PROP 6.1.1, a to přiměřeně k dané činnosti, tj. prodeji podílových listů podílových fondů a akcií investičních fondů; 3. investiční společnost, investiční fond nebo jimi pověřený zástupce umožní zájemci o nákup produktu seznámit se s jeho platným statutem; 4. investiční společnost, investiční fond nebo jimi pověřený zástupce informují o rizicích spojených s investicí do daného produktu, zejména o rizicích uvedených v PROP , body 5 a 6; 5. investiční společnost, investiční fond nebo jimi pověřený zástupce informují o všech aktuálních skutečnostech, které mohou mít vliv na rozhodování investorů, např. vedení správního řízení o odnětí povolení ke vzniku investiční společnosti nebo zrušení, přeměně, rozdělení, sloučení nebo splynutí fondu, o naplnění zákonných podmínek pro zrušení fondu nebo jeho přeměnu, dále o skutečnostech, které mohou v krátké době významným způsobem ovlivnit hodnotu příslušného cenného papíru (přiměřeně ve smyslu ustanovení 80c odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech); 18

19 PROP 6: Konkrétní požadavky na propagaci 6. informace podle bodů č. 3-5 jsou na všech prodejních místech nabízejících podílové listy podílových fondů nebo akcie investičních fondů a v sídle investiční společnosti nebo investičního fondu k dispozici na viditelném místě v písemné podobě; 7. investiční společnost a investiční fond poskytují služby prostřednictvím důvěryhodných a odborně způsobilých zaměstnanců, kteří jsou vhodní pro vykonávanou činnost; 8. předchozí body se použijí přiměřeně při prodeji podílových listů prostřednictvím internetu Zahraniční osoby kolektivního investování 35o odst. 5 písm. b) zákona o investičních společnostech a investičních fondech (5) Při výkonu oprávněné činnosti na území České republiky je zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním povinna dodržovat povinnosti stanovené právním řádem České republiky, nevyplývá-li z povahy věci něco jiného. Tato osoba je zejména povinna dodržovat povinnosti podle 17a, 23, 25, 26 a 26a tohoto zákona. 1. Zahraniční osoba dodržuje zásady definované v PROP a obdobně; 2. Pokud investiční společnost, investiční fond nebo zahraniční osoba pověří třetí osobu propagací prodeje podílových listů podílových fondů, akcií investičních fondů nebo cenných papírů emitovaných zahraniční osobou zprostředkováním prodeje jejich produktu, zaváže investiční společnost nebo investiční fond tuto osobu k dodržování zásad uvedených v PROP a Obchodníci s cennými papíry 80d zákona o cenných papírech Při propagaci investičních cenných papírů nebo při plnění jiné informační povinnosti podle tohoto zákona nesmí nikdo vědomě používat nepravdivé nebo klamavé informace nebo zamlčovat skutečnosti důležité při rozhodování o nabývání investičních cenných papírů, zejména nabízet výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit, nebo uvádět nesprávné údaje o hospodářské situaci emitenta. Každý odpovídá za škodu, kterou porušením těchto povinností způsobí. Ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži 36d) tím není dotčeno. 47b odst. 1 písm. n) a odst. 2 zákona o cenných papírech 19

20 PROP 6: Konkrétní požadavky na propagaci Obchodník s cennými papíry je povinen: n) při propagaci svých investičních služeb nepoužívat nepravdivé nebo zavádějící informace, nezamlčovat důležité skutečnosti, nenabízet výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit. (Odst. 2) Pravidla podle odstavce 1 je obchodník s cennými papíry povinen dodržovat vždy se zvláštním zřetelem k úrovni odborných znalostí a zkušeností zákazníka, kterému poskytuje službu. 24 vyhlášky č. 466/2002 Sb. Pravidla propagace služeb poskytovaných obchodníkem [K 47b odst. 1 písm. n) zákona o cenných papírech] Obchodník při propagaci investičních služeb zajistí zejména, aby a) z obsahu propagace bylo zřejmé, která investiční služba je nabízena, který investiční instrument je předmětem této investiční služby a kdo investiční službu nabízí, b) pokud je obsahem propagace srovnání nabízené investiční služby, investičního instrumentu nebo osoby, která investiční službu nabízí, s jinou službou, instrumentem nebo osobou, byly uvedeny všechny skutečnosti, které mohou mít na výsledek takového srovnání podstatný vliv, c) obsahem propagace bylo upozornění o rizicích, se kterými jsou poskytovaná služba nebo investiční instrument spojeny; je-li obsahem propagace též údaj o výnosu z investiční služby nebo investičního instrumentu dosaženém v minulosti, obchodník je povinen zajistit, aby obsahem propagace bylo též upozornění na to, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích; obchodník je povinen zajistit, aby obsahem propagace nebyly číselné odhady nebo předpovědi budoucího výnosu spojeného s poskytováním služby nebo s investičním instrumentem, pokud z povahy investiční služby nebo investičního instrumentu nevyplývá, že tento výnos je pevně stanoven; přesný obsah, rozsah a formu poskytnutí informace o rizicích a výnosu stanoví obchodník s přihlédnutím k povaze nabízené investiční služby nebo investičního instrumentu, d) informace o daňových zvýhodněních souvisejících s poskytováním investičních služeb nebo jiné obdobné informace byly obsahem propagace jen současně s informacemi o okruhu osob, kterých se tyto výhody týkají, a podmínkách a rozsahu poskytování těchto výhod, e) použité informace nebyly způsobilé vyvolat dojem, že investiční služby poskytované obchodníkem jsou formou kolektivního investování, formou vkladu u banky, formou penzijního připojištění nebo pojištěním podle zvláštních zákonů, 20

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Na základě ustanovení 12 písm. b) zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více