ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ"

Transkript

1 Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 -

2 l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu, jsou městem zřizovány v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, příspěvkové organizace (dále jen PO). Příspěvkové organizace svou činnost poskytují jako služby veřejnosti, a to především pro svého zřizovatele, dílem se budou chovat jako podnikatelské subjekty, a to v rozsahu stanoveném jim zřizovatelem zřizovací listinou. Při své činnosti se PO řídí především zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a rezortními předpisy Touto směrnicí je upřesněno věcné a finanční řízení příspěvkových organizací. 2. Zřizovatelské funkce vůči příspěvkovým organizacím 2.1. PO zřizuje zastupitelstvo města, k tomu schvaluje jejich zřizovací listiny. Zastupitelstvo města dále rozhoduje o rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení PO, včetně rozhodnutí o přechodu práv a závazků na nové PO nebo na zřizovatele. Zastupitelstvo města rovněž schvaluje na návrh rady města: - nabytí a převod movitých věcí, jejichž správu vykonává PO, - výši ročního příspěvku na provoz PO z rozpočtu města, - úpravy finančních vztahů k řízené PO v průběhu roku, - prominutí pohledávek vyšších než ,- Kč, - uzavření smlouvy o přijetí úvěru, půjčky, výpůjčky, o převzatí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o sdružení, - pronájem delší než 1 rok a zřízení věcných břemen Zřizovatelské funkce vůči PO zřízeným městem vykonává rada města tím, že: - jmenuje a odvolává ředitele PO, - stanoví jejich plat, osobní ohodnocení, příplatky, příp odměny podle zvláštních předpisů a platový postup podle zákona o platech, - pravidelně, nejméně jedenkrát ročně projednává zprávu o činnosti každé PO, o plnění jejich úkolů, pro které byla zřízena, včetně přijetí příslušných opatření k nápravě, - schvaluje na návrh ředitele PO organizační řád PO a rozhoduje o jeho změnách - na návrh ředitelů PO schvaluje převod finančních prostředků z investičního fondu (fond reprodukce majetku) při nákupu a převodu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve smyslu příslušných zákonů, - rozhoduje o prominutí pohledávky nižší než ,- Kč, - stanoví výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, - schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci PO na krytí provozních potřeb v průběhu roku, jestliže je její vrácení zabezpečeno rozpočtovanými výnosy běžného roku PO a jejíž splacení nepřesáhne konec běžného roku, ve výjimečných případech první čtvrtletí následujícího roku, - schvaluje odpisový plán PO, - 2 -

3 - navrhuje zastupitelstvu města ke schválení v rámci rozpočtu města roční výši finančních prostředků k PO (příspěvek na provoz, případně odvod, investiční dotace) a případné její úpravy v průběhu roku, - schvaluje výsledek hospodaření PO a jeho rozdělení do fondů, včetně řešení úhrady ztráty, případně jeho odvod do fondu rezerv a rozvoje zřizovatele, - schvaluje plán kontrol hospodaření PO pro daný rok, - zabezpečuje ukončení předmětu činnosti a datum ukončení činnosti PO, - jmenuje odpovědného za provedení všech nezbytných úkonů souvisejících s rozdělením, sloučením nebo splynutím a zrušením PO, - schvaluje čerpání fondu rezerv a rozvoje zřizovatele. Rada města uděluje PO předchozí souhlas: - k pořízení věcí nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě, pokud lhůta splatnosti je kratší než 18 měsíců PO zřízené městem mají postavení právnických osob se všemi právy a závazky, které z tohoto postavení vyplývají, pravomocemi, působností i odpovědností danou obecně platnými právními předpisy, pokud nejsou omezeny zřizovací listinou anebo jinými rozhodnutími zřizovatele PO není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům 2.5. Při všech organizačních změnách PO (vznik, rozdělení, sloučení nebo splynutí) schvaluje zastupitelstvo města novou zřizovací listinu Za zápis do obchodního rejstříku u krajského soudu a oznámení Ústřednímu věstníku České republiky odpovídá tajemník MěÚ. 3. Personální a pracovněprávní vztahy 3. l. Rada města: - schvaluje zahraniční pracovní cesty ředitelům PO, - stanoví výši náhrady škody, za níž odpovídá nebo spoluodpovídá ředitel PO zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, - vydává souhlas k výkonu jiné výdělečné činnosti ředitelům PO ve smyslu zákoníku práce, - stanoví podmínky ke studiu při zaměstnání za účelem prohloubení kvalifikace ředitelů PO, - uzavírá s ředitelem PO dohodu o zvýšení kvalifikace, - rozhodne dvakrát ročně o odměně řediteli PO, a to na naávrh pověřeného člena rady; odměnu stanoví s přihlédnutím k plnění úkolů PO stanovených ve zřizovací listině; v mimořádném případě může rada města část odměny podmínit splněním dílčího - 3 -

4 úkolu, který oznámí v dostatečném časovém předstihu; odměna je nenárokovou složkou platu Garantem činnosti PO je pověřený člen rady, zpravidla místostarosta, nerozhodne-li rada města jinak. Garant: - předkládá radě města návrhy na jmenování a odvolání ředitelů PO, - předkládá radě města návrhy změn platů ředitelů PO a zodpovídá za vystavení platových výměrů ředitelům PO, - zodpovídá za vystavení jmenovacích dekretů ředitelům PO Ředitel PO: - je statutární zástupce PO, je nadřízený všem zaměstnancům PO, - plní úkoly stanovené mu zřizovací listinou, - plní úkoly uložené mu radou, starostou, garantem, - zodpovídá za úkoly vyplývající z obecně platných právních předpisů, - plní úkoly vyplývající ze schváleného rozpočtu PO na příslušné rozpočtové období a s rozpočtem spojených závazných ukazatelů, dodržuje limity a věcná opatření včetně odpisového plánu a plánu investic, - zodpovídá za péči o svěřený majetek, hospodárně jej využívá v souladu s účelem, pro který byl organizaci svěřen, chrání jej a pečuje o jeho rozvoj, vede o něm účetní a majetkovou evidenci, z odpisů vytváří finanční zdroje k jeho reprodukci, - nakládá se svěřeným majetkem města v souladu s příslušnými zákony, se zřizovací listinou a s pokyny orgánů města, - je-li ředitelem střediska pro volný čas dětí a mládeže, stanoví po dohodě s radou města úkoly a rámcový plán činnosti pro příslušný školní rok, a to na jeho začátku, - je-li ředitelem střediska pro volný čas dětí a mládeže, stanoví výši příspěvku na úhradu nákladů na činnost ze strany účastníků, a to v dohodě se zřizovatelem, - je-li ředitelem základní školy, odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy a radě města - je-li ředitelem jiného školského zařízení, předkládá radě města zprávu o činnosti školy a zprávu o hospodaření školy, - předkládá rozvahu, výkaz zisku a ztrát a předvahu, pololetní a roční rozvahu, výsledovku a přílohu, roční inventarizační zápis, roční vyúčtování dotací a poskytnutých záloh, výroční zprávu za uplynulý rok tak, jak je uvedeno v příloze č.2, - oznamuje pověřenému členu rady vyhlášení volných dnů, dnů provozního volna apod., - zřizuje školní a likvidační komisi, - odpovídá za dodržování předpisů na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, - neprodleně oznamuje pověřenému členu rady každou závažnou mimořádnou událost dotýkající se činnosti PO, - je povinen vydat organizační řád a směrnice, jež vyžadují platné předpisy, - stanoví zásady hospodaření s prostředky FKSP, - žádá RM o čerpání z fondu rezerv a rozvoje zřizovatele

5 4. Hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření PO se řídí ročním rozpočtem. Rozpočet PO se sestavuje v rozsahu obsahujícím běžnou a kapitálovou část, včetně přehledů o zdrojích a použití fondů, soustavu ukazatelů k rozpočtu PO a plán investic na příslušné rozpočtové období, včetně jeho předpokládaného finančního zajištění a odpisový plán. Hospodaření s fondy se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., rezervní fond dle 330, investiční fond (fond reprodukce majetku) dle 31, fond odměn dle 32 a fond kulturních a sociálních potřeb dle Rozpočtový proces PO vypracovává návrh ročního rozpočtu v návaznosti na rozpočtový výhled v souladu s podmínkami a termíny, které pro příslušné rozpočtové období stanoví rada města. Za zpracování návrhu rozpočtu a odpisového plánu odpovídá ředitel PO Zpracovaný návrh rozpočtu PO včetně návrhu rozpočtu mzdových prostředků (mzdová inventura) a odpisový plán předkládá ředitel PO vedoucímu odboru finančního MěÚ, část týkající se investic také vedoucímu oddělení správy majetku MěÚ, kteří s ředitelem PO předložený návrh rozpočtu projednají. Po vyhodnocení návrh rozpočtu PO upraví, doplní a upřesněný návrh zařadí správce kapitol do návrhu rozpočtu na daný rok Příslušný ředitel PO předkládá radě města zprávu o činnosti a rozbor hospodaření za daný rok s návrhem na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn a rezervního fondu (resp. odvod do fondu rezerv a rozvoje zřizovatele) Čerpání rezervního fondu nad 40 tis. Kč schvaluje rada města na základě žádosti ředitele PO předložené do rady města vedoucím odboru finančního MěÚ Rada města v rámci rozpočtového procesu stanoví, na návrh ředitele PO, předložený finančnímu odboru, jednotlivým PO závazné ukazatele, kterými jsou: - limit mzdových prostředků nebo průměrný přepočtený počet zaměstnanců, - průměrný přepočtený počet zaměstnanců, - limit objemu investičních nákladů (plán a rozpis investic), - příp. další ukazatele, - účetní odpisový plán Vedoucí odboru finančního po odsouhlasení místostarostou sdělí do 14 dnů po schválení rozpočtu písemně ředitelům PO výši schváleného příspěvku na příslušné rozpočtové období a závazné ukazatele

6 V případě, že dojde k podstatné změně rozpočtu, zpracuje ředitel PO neprodleně nový upravený rozpočet PO, který předloží vedoucímu finančního odboru Termíny k předložení rozpočtu a uzávěrky viz příloha č. 2 této směrnice Rozpočtové provizorium Není-li schválen rozpočet města a z něho vyplývající závazné finanční vztahy k rozpočtům PO před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření PO v době do doby schválení rozpočtu města pravidly rozpočtového provizoria, které stanoví zastupitelstvo města Schválením rozpočtu města a finančních vztahů k rozpočtům PO končí rozpočtové provizorium. Výnosy a náklady uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají výnosy a náklady rozpočtu organizace po jeho schválení na příslušné rozpočtové období Finanční hospodaření příspěvkových organizací Příspěvek na provoz z rozpočtu města čerpá PO zpravidla rovnoměrně v průběhu roku do výše schváleného ročního objemu a v souladu se sjednaným měsíčním platebním kalendářem. Měsíční platební kalendář sjednává ředitel PO s vedoucím odboru finančního MěÚ neprodleně po schválení jejího rozpočtu Poskytnutí účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů do rozpočtu PO prostřednictvím rozpočtu města schvaluje zastupitelstvo města jako rozpočtové opatření Finanční prostředky poskytnuté do rozpočtu PO z rozpočtu města, rozpočtu kraje, státního rozpočtu a státních fondů s předem stanoveným účelem jejich použití podléhají ročnímu vyúčtování, které předkládá ředitel PO vedoucí finančního odboru, případně poskytovateli Základem hmotné stimulace PO je zlepšený hospodářský výsledek, který je vytvořen tehdy, jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým příspěvkem na provoz větší než její provozní náklady. Zlepšený hospodářský výsledek snížený o převody do fondu odměn (po schválení radou města) vkládá PO do rezervního fondu. Zlepšeného hospodářského výsledku použije PO prioritně k úhradě své ztráty za předchozí léta. Zisk z vedlejší činnosti se především použije v hlavní činnosti, zastupitelstvo města rozhoduje o jiném použití

7 4.4. Změny v rozpočtech příspěvkových organizací Změny v rozpočtech PO se provádějí rozpočtovými opatřeními Doplňková činnost PO může provozovat doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost, pro kterou byla zřízena a která je vymezena zřizovatelem ve zřizovací listině. Doplňkovou činnost lze provozovat pouze se souhlasem rady města V případě realizace doplňkové činnosti PO zabezpečí: - zpracování, evidenci a aktualizaci kalkulací cen výrobků a služeb poskytovaných v doplňkové činnosti, - oddělené sledování doplňkové činnosti v účetnictví od běžného hospodaření PO, - splnění podmínek zákona o živnostenském podnikání Zisk po zdanění z doplňkové činnosti použije PO ke zkvalitnění své hlavní činnosti, pokud zastupitelstvo města nerozhodne o jiném použití. 5. Hospodaření s majetkem 5.1. PO hospodaří s majetkem dle schválených pravidel užívání a hospodaření s majetkem, které jsou přílohou zřizovací listiny. 6. Věcné a odborné řízení 6. l. Pověřený člen rady - kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města vůči PO, - zajišťuje dohled nad činností PO v dodržování poskytovaných služeb veřejnosti v souladu se zřizovací listinou PO, - je informován o tvorbě krátkodobých i dlouhodobých věcných záměrů PO, - zajišťuje toky informací z oblasti státní správy a samosprávy mezi městem a PO, - analyzuje a vyhodnocuje činnost PO ve spolupráci s příslušným ředitelem PO, - zpracovává návrhy řešení aktuálních problémů PO ve spolupráci s příslušným ředitelem PO, - umožňuje ředitelům PO na vyžádání poskytnutí právních služeb právníky MěÚ. 7. Kontrola 7.1. Rada města, jako vedoucí orgán veřejné správy, zajišťuje výkon finanční kontroly u PO podle zákona o finanční kontrole

8 7.2. Kontroly hospodaření PO jsou prováděny kontrolním pracovníkem podle plánu kontrol schválených radou města pro daný rok Výsledky kontrolní činnosti budou předkládány průběžně radě města, včetně případných návrhů na opatření k nápravě zjištěných nedostatků vyplývajících z kontrolní činnosti. Zprávu o výsledcích kontroly předkládá vedoucí odboru finančního Ředitel PO odpovídá za vytvoření, funkčnost a účinnost systému vnitřní kontroly PO Ředitel PO informuje zřizovatele o výsledcích kontrol, které jím v řízené organizaci provedly resortní orgány 8. Závěr 8.1. Součástí směrnice rady města j sou přílohy č Směrnice byla schválena radou města dne a nabývá účinnosti dnem schválení Tomáš H u b k a starosta města Přílohy : č. 1 - Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace č. 2 - Hospodaření příspěvkových organizací č. 3 - Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku - 8 -

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více