Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, Stříbro IČO: Tel.: , Fax.: Výroční zpráva Školní rok 2013/2014

2 2

3 Obsah výroční zprávy: 1) Charakteristika DDM 2) Personální zabezpečení DDM 3) Řídící činnost 4) Vlastní činnost organizace 5) Služby 6) Projekty 7) Prevence sociálně patologických jevů 8) Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 9) Propagační činnost 10) Materiálně technické zabezpečení 11) Ekonomické zajištění činnosti 12) Údaje o výsledcích zjištění školní inspekce a dalších kontrol 13) Závěr 3

4 1) Charakteristika DDM Název organizace: Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Sídlo organizace: Stříbro, Masarykovo náměstí 17, PSČ , okres Tachov Právní forma: příspěvková organizace tel./fax: web: Identifikační číslo: Identifikátor práv. os Ředitel školy: Mgr. Miroslav Cvrk Zřizovatel příspěvkové organizace: Město Stříbro Sídlo zřizovatele: Stříbro, Masarykovo náměstí 1, PSČ , okres Tachov Identifikační číslo: Zařazení do sítě škol: zařazen do sítě škol a školských zařízení Poslední zařazení do sítě škol a školských zařízení: , č.j. ŠMS/548/12 s účinností od , a přiděleným IZO: Místa pracovišť dle zařazení do sítě škol: 1) Masarykovo náměstí 17, Stříbro 2) Mánesova 485, Stříbro 3) Palackého 1269, Stříbro 4) Husova 203, Kladruby 5) Svojšín 35, ) Kostelec 91, Stříbro Dům dětí a mládeže Stříbro je od příspěvkovou organizací, zřízenou městem Stříbrem v souladu s ustanovením 14 odst. 1 pís. f) zákona č.367/19902 Sb., ve znění pozdějších úprav a v souladu s ustanovením 14 odst. 5 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Školské zařízení - Dům dětí a mládeže Stříbro využívá prostory části suterénu a přízemí, první a druhé nadzemní podlaží budovy čp. 17 na Masarykově náměstí ve Stříbře. Tyto prostory má naše organizace bezplatně zapůjčeny od města Stříbra. 4

5 Nebytové prostory budovy čp. 17, Masarykovo náměstí ve Stříbře, ve kterých je umístěn Dům dětí a mládeže Stříbro, jsou pro činnost následovně rozvrženy: 1) Suterén vzduchovková střelnice, boulderová a vnitřní horolezecká stěna. 2) Přízemí horolezecká klubovna, zázemí pro vnitřní a venkovní horolezeckou stěnu, tělocvična bojových sportů, sociální zařízení pro hochy a dívky. 3) První nadzemní podlaží ředitelna, kancelář hospodářky, společenská místnost, kancelář vychovatelek, malý gymnastický sál, klubovna modelářů, fit klub, tělocvična pro zápas a gymnastiku, sociální zařízení pro hochy, dívky, personál, sprcha, úklidová komora a sklad materiálu s dílnou pro údržbáře DDM Stříbro. 4) Druhé nadzemní podlaží klubovna I. - jazykové kroužky, počítačová učebna, výtvarný ateliér, cvičná kuchyň se skladem, klubovna II. Baby klub, tělocvična, klubovna III. - v současné době využívaná jako skladovací prostory, sociální zařízení pro hochy, dívky, personál, sprcha, úklidová komora, sklad sportovních a turistických potřeb zajišťující prostor pro doplňkovou činnost DDM Stříbro Půjčovna sportovních a tábornických potřeb. 5) Půdní prostory skladovací prostory Jednotlivé prostory pro činnost jsou vzhledem k účelu použití vybaveny odpovídajícím způsobem. Během školního roku 2013/2014 probíhalo další vybavování prostor DDM Stříbro a v době hlavních prázdnin se uskutečnily různé úpravy a opravy nutné pro provoz našeho zařízení. Součástí areálu DDM je i veřejné dětské hřiště s hracími prvky a venkovní horolezeckou stěnou. 2) Personální zabezpečení DDM Počet pracovníků zajišťující chod DDM Stříbro k byl 40 osob (5 interních a 31 externích pedagogických pracovníků, 4 ostatní interní pracovníci). Vlastní činnost DDM Stříbro zajišťuje pět interních pedagogických pracovníků, kteří splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti. Externí pracovníci k dalšímu vzdělávání (zejména v oblasti metod a forem práce specifických pro výchovu mimo vyučování) využívali většinou konzultace s interními pracovníky DDM Stříbro, bylo projednáno a nabídnuto vzdělávání pedagogických pracovníků vykonávajících dílčí pedagogickou činnost.. V dalších letech bude nutné výrazně zvýšit počet interních pedagogických pracovníků a zajistit odpovídající vzdělání. 5

6 Interní pedagogičtí pracovníci : Mgr. Miroslav Cvrk Vzdělání: vysokoškolské - září 2003, funkční studium pro ředitele škol a šk. zařízení Zařazení: ředitel DDM Úvazek: 1,0 Jiřina Hošťálková Vzdělání: úplné střední odborné Zařazení: pedagog volného času Úvazek: 1,0 Blažena Šálová Vzdělání: úplné střední odborné Zařazení: pedagog volného času Úvazek: 1,0 Eva Tomešová Vzdělání: úplné střední odborné Zařazení: pedagog volného času Úvazek: 1,0 Jana Minaříková Vzdělání: úplné střední odborné Zařazení: pedagog volného času Úvazek: 0,5 Mgr. et Bc. Jitka Slívová Vzdělání: vysokoškolské Zařazení: pedagog volného času Úvazek: 0,359 Ukončen pracovní poměr k Interní nepedagogičtí pracovníci : Ve školním roce 2013/2014 zajišťovali činnost DDM čtyři interní nepedagogičtí pracovníci s pracovním zařazením: hospodářka, údržbář a uklízečka. Jméno a příjmení Zařazení Úvazek Irena Vlášková hospodářka SVČ 1,000 Jaroslav Šimice údržbář, domovník SVČ 0,500 Eva Tomešová uklízečka SVČ 0,500 Marie Bizoňová uklízečka SVČ 0,500 K odchod do starobního důchodu p. Irena Vlášková. Od nastoupila p. Marcela Šulcová hospodářka. K ukončen pracovní poměr uklízeček Bizoňová, Tomešová. Od úklid smluvně zajištěn úklidovou firmou. 6

7 Další vzdělávání pracovníků: Všichni pedagogičtí pracovníci si pravidelně rozšiřují kvalifikaci, jazykové znalosti a znalosti práce na PC navštěvováním školení a seminářů, pořádaných především KJVJŠ Plzeň a NIDV Praha. V uplynulém školním roce se zúčastnili 6 vzdělávacích akcí. Hospodářka DDM se pravidelně účastní školení souvisejících se mzdovou a účetní agendou. 3) Řídící činnost Organizační záležitosti provozu Domu dětí a mládeže Stříbro byly pravidelně projednávány na provozních poradách ředitele DDM s interními pracovníky -1x 14 dní nebo dle aktuálních potřeb. Ředitel zařízení se pravidelně zúčastňoval pracovních porad ředitelů PO u zřizovatele Město Stříbro 1x měsíčně, konzultací s pracovníky KÚ PK a porad ředitelů DDM PK. Během uplynulého školního roku se ředitel organizace pravidelně setkával a řešil různé požadavky, nápady a připomínky externích zaměstnanců DDM Stříbro. Ředitel organizace stanovil po dohodě se zřizovatelem rámcový plán činnosti pro příslušný školní rok. Plánování bylo přehledně a systematicky vedeno viz. měsíční plány. V roce od roku 2013 probíhá pravidelné čtvrtletní vyhodnocování závazných ukazatelů zřizovatelem. 4) Vlastní činnost organizace Dům dětí a mládeže Stříbro je samostatným regionálním střediskem volného času dětí a mládeže pro oblast Stříbra a blízkého okolí. Hlavním úkolem DDM Stříbro je organizování pravidelné aktivní činnosti dětí a mládeže se zaměřením na rozvoj jejich zájmů, schopností a dovedností, zvyšování fyzické zdatnosti, zabezpečení aktivit pro využití volného času široké veřejnosti a prevence společensky patologických jevů. Vzdělávání probíhá dle školního vzdělávacího plánu Domu dětí a mládeže Stříbro. V nabídce pro školní rok 2013/2014 byla tradiční zájmová činnost ve formě kroužků a klubů, příležitostné aktivity: kulturní, sportovní, poznávací akce a prázdninové pobyty a putování. Nabídka pokrývala celý rok včetně dnů pracovního volna a prázdnin. Byla zaměřena především na žáky základních škol, ale nebyly opomíjeny ani další věkové kategorie. Větší část plánovaných činností byla určena pro děti za Stříbra, menší pro děti z obcí Kladruby a Kostelec. Snahou DDM ve šk. roce 2013/2014 bylo rozšířit nabídku jednorázových akcí, zaměřit se na akce a práci s menšími skupinami a organizaci soutěží. 7

8 Tento úkol se nám dle možností vydařil a předpokládáme, že v příštích letech budeme tuto činnost nadále rozvíjet. Začátkem školního roku se do nabízené zájmové činnosti našeho zařízení zapojovalo obvyklé množství dětí a mládeže. Dle zájmu se pak v průběhu školního roku otevíraly další vhodné aktivity pro využití volného času dětí a mládeže. DDM Stříbro, jako každoročně již od začátku školního roku, začal uspokojovat také požadavky ostatní veřejnosti formou různých akcí zájezdy do divadel, přednášky apod. Nabídka příležitostných akcí bohatě doplňovala kulturní, sportovní a společenskou nabídku pro obyvatele města Stříbra. Každoroční akce Dny otevřených dveří a možnost pro školy neomezeně navštívit DDM během prvního týdne, se opět stala vhodným motivačním prvkem. Během školního roku se DDM Stříbro, dle finančních, provozních a personálních podmínek, vybavoval různým materiálem, upravovaly se další prostory a tím se postupně rozšiřovala i nabídka zájmových volnočasových aktivit pro děti, mládež a širokou veřejnost. Poslání Domu dětí a mládeže Stříbro, vytvářet podmínky a organizovat činnost dětí a mládeže dle jejich zájmů tak, aby vedla k zvyšování jejich znalostí, dovedností a fyzické zdatnosti, bylo ve školním roce 2013/2014 splněno. Akce stanovené zřizovatelem v závazných ukazatelích rozpočtu proběhly. Přehled činnosti: a) Pravidelná činnost: Pro všechny zájemce z řad dětí a mládeže ze Stříbra a okolí byla pro školní rok 2013/2014 připravena nabídka 94 zájmových útvarů. K bylo pro činnost otevřeno 90 zájmových útvarů. Vzhledem k normativu KÚ PK, který určuje výši dotace z MŠMT, se činnost DDM soustředí na především práci s žáky a studenty ZŠ a SŠ. Vývoj přihlášených účastníků a stav k šk. rok 2007/ / / / / / /14 počet ZÚ počet účastníků ZÚ předškolní děti žáci + studenti (dotace MŠMT) dospělí

9 Nepravidelná činnost: Dům dětí a mládeže Stříbro mimo pravidelnou činnost pořádal ještě činnost nepravidelnou. Cílem pro rok 2013/14 bylo rozšířit nabídku jednorázových akcí, zaměřit se na akce a práci s menšími skupinami a částečně tak nahradit zmenšující se zájem o pravidelné aktivity. Počty akcí a účastníků v uplynulých letec (dle výkazu). šk. rok 2007/ / / / / / /14 počet akcí (112) počet účastníků (11200) počet dětí Velký rozdíl v počtu účastníků akcí v roce 2011/12 a 2012/13 a dalších letech, je dán změnou zaznamenávání a dokládání účastníků požadovanou KÚ Plzeňského kraje. Některé akce a účastníci se nezaznamenávají. V roce 2013/14 se snížil zájem o jednorázové akce s finančním podílem účastníků akce, zřejmě jako důsledek malé kupní síly v regionu. Dům dětí a mládeže Stříbro v loňském školním roce pořádal, či byl spolupořadatelem několika soutěží a turnajů. Přehled soutěží organizovaných DDM. celkem 18 sportovní 13 přírodovědné 4 umělecké 1 2 soutěže vyhlášeny nebo podporovány MŠMT. b) Prázdninová činnost a krátkodobé pobyty dětí: Součástí aktivit Domu dětí a mládeže ve Stříbře je též pořádání zimní a především letní prázdninové činnosti pro děti a mládež. DDM nabízelo pobytové tábory a příměstské tábory. 9

10 Pobytové tábory a příměstské tábory. činnost 2012/ /14 Příměstské tábory 6 7 Počet účastníků Pobytové tábory 3 4 Počet účastníků V roce 2013/2014 jsme se opět chtěli zaměřit na krátkodobé pobyty menších skupin dětí (2 4 dny) s určitým odborným zaměřením, pro děti s hlubším zájmem o danou oblast (přírodovědné, sportovní). Bohužel, letos byl znatelný pokles zájmu, kde zřejmě sehrála roli i finanční stránka obyvatel a byli jsme nuceni několik připravených akcí pro malý zájem zrušit. Krátkodobé pobyty dětí (2 až 4 dny) činnost 2012/ /14 počet 4 4 počet účastníků Stále přetrvává poptávka po lyžařských a snowboardových kurzech. Účast členů ZÚ v soutěžích: Členové některých ZÚ DDM se úspěšně účastní soutěží, nejen organizovaných DDM, ale i vyšších významnějších soutěží. Pro velký počet uvádím výčet pouze významnějších krajských a republikových soutěží a umístění. Rybářský kroužek Kick-box - M. Hubálek člen reprezentačního týmu ČR - ME rybolovná technika - 1. místo - tým - Zlatá udice krajské kolo 1. místo J. Kaňka - Rybolovná technika krajské kolo 1. místo J. Kaňka - MČR RT - 3. místo J. Kaňka - MČR přívlač - 2. místo J. Kaňka - Mezinárodní Mistrovství České republiky Muay Thay účast V. Rubáš, S. Tykhonov 10

11 Horolezecký kroužek Včelařský kroužek Stolní tenis muži A Volejbal Kladruby Střelecký kroužek - M. Matúšová - od dubna 2013 členka reprezentačního týmu ČR ve sportovním lezení místo na ME v boulderingu Laval Francie - Český pohár - sportovní lezení - 2. místo - M. Matúšová - 3. místo K. Matúšová - 3. místo D. Founě - Rock point Překližka cup místo Matúšová, Kepková, Zezula, Bunková, Chudáčková, Founě, Čechura - 1. místo - Národní kolo včelařské soutěže Zlatá včela - 4. místo Mezinárodní setkání mládeže Polsko - 1. místo krajský přebor - krajský přebor - okresní přebor 5) Služby Dům dětí a mládeže Stříbro poskytoval, pro obyvatele města Stříbra a blízkého okolí, celoročně také tyto služby: a) půjčování sportovních a tábornických potřeb b) informační a průvodcovská činnost po Stříbře a okolí c) organizování zájezdů, školních výletů, exkursí, přednášek apod. d) lektorskou a instruktorskou činnost Každoročně se zvyšuje zájem o půjčovnu lyží a snowboardového vybavení. V půjčovně je postupně obnovováno a doplňováno vybavení. Proběhlo několik odborných přednášek a kurzů, především cestopisných, výtvarných a např. kineziologických a zdravotních. DDM se podílí na spoluorganizaci a především lektorském zajištění přírodovědných akcí ZŠ Mánesova Stříbro. V uplynulém roce 2 školy a několik soukromých osob využilo služby instruktora snowboardingu. 6) Projekty DDM Stříbro v současné době samostatně nečerpá finance z projektů. Zapojení do projektů Partner projektu obce Kostelec Volnočasové centrum v Kostelci. Zapojení do projektu GLOBE. Partner projektu Překližka cup 2013, Překližka cup Jako partner a spoluorganizátor jsme se zapojili s nabídkou několika akcí do celorepublikového projektu pro děti a rodiny s dětmi Poznej české hory. 11

12 7) Prevence sociálně patologických jevů Hlavní funkcí DDM je organizovat volný čas dětí a mládeže, což je nejúčinnější prevencí sociálně patologických jevů ve společnosti. Plánování některých ZÚ a jednorázových akcí je směřováno na děti ze sociálně slabších rodin, kde hrozí toto riziko nejvíce. Zájem z této strany je malý. V budově DDM Stříbro, na všech pracovištích a akcích DDM je zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek. 8) Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi Dům dětí a mládeže Stříbro během školního roku 2013/14 spolupracoval se všemi školskými organizacemi našeho regionu. Vzájemná výpomoc při různých soutěžích a akcích pro děti a mládež byla kladně hodnocena jak zřizovatelem, tak i širokou veřejností. Mezi další organizace, se kterými DDM Stříbro úzce spolupracuje v řešení zapojenosti dětí, mládeže a veřejnosti do aktivní činnosti, patří také Městské kulturní středisko Stříbro, Tělovýchovná jednota Baník Stříbro, Sbor dobrovolných hasičů, Místní organizace Český rybářského svazu a Českého svazu včelařů, Klub sportovních střelců Stříbro a v neposlední řadě také Městské muzeum Stříbro. DDM Stříbro velice úzce spolupracuje se ZŠ Mánesova při přípravě a realizaci různých aktivit a soutěží Stříbrská lampa, projekt Globe, přírodovědné akce, Hurá na hory, Dny pro školu atd. Tuto spolupráci považuji za velmi cennou. Velice dobře spolupracujeme s MŠ Stříbro, ZŠ Revoluční a SOŠ Stříbro. V minulém školním roce jsme prohlubovali spolupráci s Gymnáziem, a ZŠ Gagarinova. Klademe větší důraz na propagaci, nabídli jsme školám možnost využívat pro vyučování některé prostory DDM, jako oživení hodin. Zároveň se takto snažíme žákům a studentům nabídnout a představit DDM. 9) Propagační činnost Propagační činnost Domu dětí a mládeže Stříbro v loňském školním roce probíhala formou plakátů na vývěsních plochách města Stříbra, návštěvami školských zařízení a ústními informacemi přímo s dětmi a mládeží, distribucí letáků s akcemi, distribucí našich nabídek do poštovních schránek ve Stříbře a jeho blízkém okolí, uveřejněním nabídek v místním i regionálním tisku (TACHOVSKÝ DENÍK, Stříbrský zpravodaj, Kladrubský zpravodaj) pravidelným zveřejňováním nabídky a komentářů na webových stránkách. Významným informačním kanálem jsou webové stránky a velmi dobře se nám osvědčila interaktivní stránka DDM Stříbro na sociální síti Facebook, kde vzniklo i několik samostatných skupin sdružených kolem jednotlivých aktivit. Od července 2013 začal DDM Stříbro používat nové jednotné logo. 10) Materiálně technické zabezpečení V průběhu školního roku se v DDM Stříbro, dle finančních možností, postupně obměňovalo již nevyhovující a dosluhující materiálové vybavení kluboven. Dovybavily se další prostory pro volnočasovou aktivitu dětí a mládeže. Většina kluboven a místností pro volnočasovou činnost je již vybavena odpovídajícím způsobem. Věřím, že při stávající velmi dobré spolupráci se zřizovatelem DDM Stříbro (Město Stříbro) zajistíme důstojné prostory pro 12

13 kvalitní aktivní využití volného času všech členů zájmových útvarů DDM Stříbro, ale i široké veřejnosti. Je nezbytné pokračovat v rekonstrukci osvětlení chodeb a místností. S ohledem na úspory energie byly na vlastní náklady osazeny v prostorách DDM termostatické hlavice topení, časové spínače osvětlení, obnovené těsnění oken, tak abychom co nejlépe hospodařili. Výrazné problémy a energetickou náročnost budovy lze najít v nevhodném způsobu vytápění budovy, který ani nekoresponduje s hlavním časem využívání a především v netěsnosti starých původních oken a dveří, která nelze opravit a důkladně utěsnit. Zde vidím významnou možnost úspory a návratnost vložených investic. 11) Ekonomické zajištění činnosti v roce 2013 Příjmy: Krajský úřad PK Město Stříbro platy zaměstnanců, odvody, učební pomůcky, FKSP činnost zařízení, vybavení prostor, energie, provoz , ,- zápisné ZÚ ,- doplňková činnost půjčovna sportovních a turistických potřeb ,- jiné akce, vstupy, úroky, atd ,66 příjmy celkem ,66 Veškeré finanční prostředky byly použity pro činnost střediska volného času. 12) Údaje o výsledcích zjištění školní inspekce a dalších kontrol Kontrola OSSZ Tachov kontrolované období Nebyly zjištěny nedostatky. 13

14 13) Závěr Naše organizace, Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace, splnila v průběhu školního roku 2013/2014, většinu svých naplánovaných úkolů. Operativně řešila nastalé problémy a aktivně vstupovala do nových možností jak efektivně zhodnotit prostředí našeho volnočasového střediska. Oblíbenost a návštěvnost jak zájmových útvarů, tak i akcí, které jsme připravili pro naše spoluobčany, byla uspokojivá a měla vzrůstající tendenci. Úkoly vytyčené zřizovatelem a plánem práce pro školní rok byly splněny. Závěrem lze zhodnotit činnost našeho zařízení kladně. Velice si vážím nelehké a časově náročné práce pracovníků DDM (interních, externích), odvádějících většinou kvalitní a svědomitou práci, která se odráží ve velmi kladném hodnocení dětí mládeže, rodičů, ale i veřejnosti, která do našeho zařízení zavítá. Věřím, že právě toto kladné hodnocení a podpora veřejnosti je zárukou pro naší další činnost, kterou se budeme nadále snažit rozvíjet, zkvalitňovat a uspokojovat všechny zájemce. Přílohy: č. 1 - Fotografie DDM Stříbro Ve Stříbře dne 10. října Mgr. Miroslav Cvrk ředitel DDM Stříbro zřizovatel Město Stříbro 14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Rámcový plán činnosti 2013/2014 Domu dětí a mládeže Habartov a pobočky Bukovany

Rámcový plán činnosti 2013/2014 Domu dětí a mládeže Habartov a pobočky Bukovany Rámcový plán činnosti 2013/2014 Domu dětí a mládeže Habartov a pobočky Bukovany Schéma : Úvod Rámcový plán činnosti (dále jen RPČ) je vypracován v souladu se Školským zákonem, Vyhláškou o zájmovém vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 585, 749 01 Vítkov

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Bezručova 585, 749 01 Vítkov Zpracovala: Ing. Šárka Medunová Pedagogickou radou schváleno dne: 5. 11. 2014 Obsah 1. Základní údaje... 2 2. Hodnocení hlavní činnosti školského zařízení... 3 2.1 Zájmová činnosti pravidelná... 3 2.2

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 72079878

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Projednána na

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více