Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok

2 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/ Základní údaje o středisku volného času Název organizace : Dům dětí a mládeţe Kralupy nad Vltavou Smetanova 168 Příspěvková organizace s právní subjektivitou Sídlo organizace: Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168 PSČ okres Mělník IČO IZO Zřizovatelem organizace je : Město Kralupy nad Vltavou okres Mělník IČO: Kontakty: Telefon: Fax: ředitelka DDM: Blaţková Marie Telefon: zástupce DDM : Nováková Světlana Telefon: Zařazení do sítě školských zařízení a jednací číslo: 5/

3 Právní vymezení Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání, 28 dokumentace škol a školských zařízení Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte Vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dvoudobých záměrů, výročních zpráv a vlastní hodnocení subjektu Právní a majetkové podmínky Statutárním orgánem organizace je ředitelka, kterou jmenuje do funkce na základě výsledku konkurzního řízení, a z ní odvolává Rada Města Kralupy nad Vltavou. Ředitelka jmenuje svou zástupkyni, kterou je zastupována v době svoji nepřítomnosti. Organizace hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen při jejím zřízení a který organizace nabyla v průběhu činnosti. Vymezení majetkových práv je uvedeno v platném znění zřizovací listiny. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti DDM 1) Naše organizace vycházela z hodnocení vnitřních i vnějších podmínek. Na jeho přípravě spolupracovali všichni pedagogičtí zaměstnanci, byly respektovány jejich podněty a připomínky. Celoroční plán byl rozpracován do operativních plánů a seřazen podle měsíců v roce. Vytvářeli jsme podmínky pro uspokojování zájmů v nejrůznějších oborech. Velký důraz byl kladen na individuální práci s talenty. Zaměřovali jsme se na osobnostně sociální rozvoj, na kvalitu, atraktivnost a moderní pedagogické metody. 2)Naše zařízení Pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu 2

4 Ze stanovených cílů vzdělávání se nám podařilo splnit zájmové vzdělávání pro různé věkové skupiny děti, školáky, středoškoláky i dospělé Výchova k rozvoji osobnosti probíhala v různých činnostech Rozvíjet všechny zájmové oblasti, které byly rozděleny do skupin na společenskovědní, estetickovýchovné, sportovní, turistické, technické, přírodovědné 3)Předmět činnosti Zajišťovali jsme sportovní soutěţe, pořádali okresní a krajská kola taneční soutěţe vyhlašované Středočeským krajem pod názvem Středočeský taneční pohár a organizovali olympiády ze zeměpisu a z cizích jazyků vyhlašované MŠMT ČR Prováděli jsme zájmové aktivity, programové a spontánní činnosti ve volném čase dětí, mládeţe a dospělých, zaměřili se na výchovu talentů Spolupracovali jsme se školami a organizacemi, navazujícími na předmět činnosti Pronajímali nebytové prostory pro účely sportovní a zájmové činnosti Provozovali školu v přírodě Mokrosuky, včetně zajištění stravování Organizovali jsme prázdninovou a pobytovou činnost Řídicí a kontrolní činnost Statutární zástupce organizace ředitelka Statutární zástupce ředitelky - zastupuje v plné odpovědnosti Ředitelka přímo řídí: interní pracovníky Kontrolní činnost: prováděli jsme ji formou cílených kontrol se zhodnocením na pracovních poradách kontrolou výchovné činnosti formou hospitací v zájmových krouţcích a klubech Pedagogické porady s interními zaměstnanci/ 1x měsíčně /, dle potřeby Porady s externími zaměstnanci / 2x do roka / Zasedání pedagogické rady / 3x do roka / 3

5 Hospitace byly součástí vnitřní a vnější kontrolní činnosti prováděly se průběţně dle ročního plánu hospitací, v případě potřeby častěji hospitační činnost se prováděla v ZÚ, při příleţitostních akcích, atd. hospitace byly zaměřeny na dodrţování individuálního přístupu k dětem v ZÚ Kontrolní činnost cílená byla zaměřena na kontrolu dodrţování zákoníku práce kontrolu zájmových činností kontrolu placení účastnických poplatků Struktura a personální zabezpečení DDM: na činnosti DDM se podíleli další externí a dobrovolní pracovníci s externími pracovníky byla uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti znalost pedagogických zásad a metodiky vedení zájmových činností a schopnost jejich tvořivé aplikace rozdělení kompetencí, zodpovědnosti a garance za jednotlivé typy podle pracovních náplní pracovníků pracovníci DDM se řídili pracovním řádem pro pedagogické pracovníky 4

6 Pedagogičtí pracovníci Interní pracovníci: Blaţková Marie - ředitelka DDM zaměstnána od roku 2000 Vzdělání : gymnázium, střední pedag. škola(obor vychovatelství a učitelství na MŠ) Přímá výchovná práce ZÚ Programování Ředitelka je statutárním zástupcem organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech týkajících se organizace Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí Nová školská legislativa Dvoudenní seminář pro ředitele-výklad nařízení vlády č.469/2002 Kurz relaxačních technik Country tance I.,II. Dosaţení základních ICT znalostí a dovedností Započtení úvodního modulu -Školení poučených uţivatelů Bezpečnost v obci Sociálně patologické jevy Jak psát a realizovat projekty Studium pro ředitele škol a školských zařízení Kurz zdravotního školení Vzdělávací institut Středočeského kraje Školská legislativa právní otázky v činnosti škol Nováková Světlana - zástupkyně DDM Zaměstnána od roku 2000 Vzdělání: gymnázium, střední pedagogická škola (obor učitelství na MŠ) Studium pro pedagogy volného času Přímá výchovná práce - vedení ZÚ Cvičeníčko I., II., Relax cvičení 5

7 Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí Nová školská legislativa Dvoudenní seminář pro ředitele-výklad nařízení vlády č.469/2002 Kurz relaxačních technik Country tance I.,II. Dosaţení základních ICT znalostí a dovedností Započtení úvodního modulu -školení poučených uţivatelů Bezpečnost v obci Sociálně patologické jevy Jak psát a realizovat projekty a granty Studium pro ředitele škol a školských zařízení Kurz zdravotního školení Vzdělávací institut Středočeského kraje Školská legislativa právní otázky v činnosti škol Merfaitová Jaroslava pedagog volného času DDM Zaměstnána od roku 2000 Vzdělání: gymnázium, střední pedagogická škola (obor učitelství na MŠ) Studium pro pedagogy volného času Přímá vých. práce: vedení ZÚ Šikulka, Šikovné ručičky, Výtvarně-keramický II.,Barvička Osvědčení výtvarná technika- Twist Art Osvědčení textilní tvorba stírací reliéfní technika, tisky a malba textilní barvou Osvědčení výroba razítek a tiskání na látku Sociálně patologické jevy Dosaţení zákl.ict znalostí a dovedností Započtení úvodního modulu školení poučených uţivatelů Výtvarné techniky - Smalt Prezentace výchovně vzdělávací koncepce Zaměstnána od ledna 2000 Seminář - výroba smaltovaných šperků Seminář Hrozby neonacismu, příleţitosti demokracie Kurz zdravotního školení 6

8 Junášková Gabriela - pedagog volného času DDM Zaměstnána od Vzdělání: SPŠG Praha Studium pro pedagoga volného času doplnění vzdělání Další vzdělávání -kurz ručně paličkované krajky Vedení - ZÚ Barvička, Střípek I.,II.,III.,IV.,Ateliér, Výtvarně keramický II., Paličkování Sobotní kurzy pro mládeţ a dospělé Seminář drátování a drátkování Provázková dílna tvořivosti Malování na hedvábí Tiffany technika I.,II.,III. Přírodní dílna tvořivosti Osvědčení výtvarná technika - Twist Art Teorie a praxe ve výuce výtvarné techniky Seminář - výroba smaltovaných šperků Seminář - vánoční ozdoby z korálků a drátků, drátování vánočních ozdob Studium dějiny umění Mentoring pro vedení kurzů, studia pedagogiky, pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost UJEP PF Ústí nad Labem obor pedagog volného času kombinované studium studuje 3.ročník Mgr. Vítková Tereza pedagog volného času DDM Zaměstnána od Vzdělání: UJEP Ústí nad Labem Bc. Pedagogika volného času, státnice z pedagogiky, pedagogiky volného času a psychologie Mgr. Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce, státnice z pedagogiky a pedagogiky volného času, psychologie, speciální pedagogiky Management a řízení osvědčení Mentoring pro vedení kurzů, studia pedagogiky, pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost 7

9 Nepedagogičtí pracovníci Špinarová Jitka - hospodářka zaměstnána od června 2003 střední ekonomická škola Fousková Markéta Dis. domovnice zaměstnána od ledna 2009 ½ úvazku pedagogická škola Praha, VOŠ Sociálně právní vychovatel v ZŠ Komenského Fousek Martin - domovník zaměstnán od ½ úvazku skladník Ballišová Jitka domovnice zaměstnána od února 2009 odborné učiliště Litoměřice dámská krejčová Mokrosuky - škola v přírodě - odloučené pracoviště DDM Mokrosuky se nachází se poblíţ města Sušice. V oploceném objektu se nachází 8 chatiček s kapacitou 48 míst a apartmán(celkem 3+4) Chatky jsou vybaveny WC a umyvadlem. Objekt je vybaven v hlavní budově jídelnou, kuchyní, učebnou, klubovnou a sociálním zařízením pro chlapce a děvčata. K zařízení patří zahrada, travnaté sportovní hřiště, domek s garáţí a dílnou, zastřešený bazén. Nová plastová okna v hlavní budově 8

10 Ziml Rudolf zaměstnán od vedoucí školy v přírodě, odborné učiliště ČKD Praha obor elektro střední škola pro pracující s maturitou Hnídková Dana zaměstnána od vedoucí ŠJ a uklízečka střední odborné učiliště kuchař, číšník Zaměstnanci na dobu určitou pracovní smlouva Macháčková Jana pomocná kuchařka Janovská Jaroslava pomocná kuchařka Holečková Olga uklizečka Zelená Marie dohoda o provedení práce Externí pracovníci Mgr. Janda Karel MFF UK (Num. Matematika) ZÚ Programování A, B správce počítačové sítě v DDM Balliš Zdeněk SOUS Roudnice n/ Lab. ZÚ Aikido(sebeobrana) Slapnička Karel ZÚ Aikido II. - pokročilí Kubišta Jiří OSVČ realitní makléř ZÚ Volejbal přípravka ml.1 Krbec Petr Firma Envinet - technik ZÚ Hip hop I. Topinka Michal SOUCH Kralupy - elektromechanik ZÚ Ţonglování, ZÚ Stolní tenis ZÚ Badminton Jindřich Jaroslav SOU Aero Vodochody- let. mechanik ZÚ Ţonglování Fejtová Martina Zdravotní sestra ZÚ Volejbal mladší ţákyně 9

11 Kyselová Jana ZÚ Volejbal přípravka ml.2 Holáň Miloš student ZÚ Aikido I. začátečníci Vrzáčková Blanka Ped F UK učitelství pro I.stupeň DAMU dramatická výchova ZÚ Dramatický krouţek Vrzáček Jan koordinátor sociální rehabilitace ZÚ Dramatický krouţek Verner Vladimír Důchodce ZÚ Šachy -začátečníci Ing. Seiner František - vysoká škola chemicko-technologická v Praze - ZÚ Šachy - pokročilí Hupková Lenka Studentka Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí ZÚ Sportovní hry Blaţek Petr Důchodce Myslivost Junášková Daniela Studentka SUŠTŘ Praha ZÚ Mladý fotograg I.,II. Karásková Iva Referentka Synthos ZÚ Volejbal ţákyně Svatoš Václav vedoucí směny obchodní řetězec Tesco ZÚ Florbal I., II. Rohanová Lucie Učitelka v MŠ ZÚ Taneční školička, Modern Dance Davidová Zdena Keramická škola ZÚ Keramika I.,II.,III. Fenzel Patrik Elektrikář ČEZ ZÚ Hip Hop II. Diana Jamal Aldinová Studentka Praha Němčina Novotná Marie Studentka Praha Mladý historik Pupíková Miroslava Kuchařka DG a SOŠE Kralupy Rytmika 10

12 Vedoucí na letních táborech: Petřina Jan, Kolářová Aneta, Holáň Miloš, Šimonová Aneta, Junášková Daniela, Batka Ondřej, Melcrová Jana, Melcrová Alexandra, Lenka Hofierková Vymezení hlavní a doplňkové činnosti DDM Nabídku aktivit DDM jsme se snaţili udělat pestrou, zaměřenou na široké spektrum účastníků. Probíhalo především velké mnoţství zájmových útvarů, nejčastěji z oblasti sportu, tance, počítačové techniky, umění, ručních prací a cizích jazyků. Činnost DDM jsme rozdělili na čtyři hlavní oblasti. Na zajišťování pravidelné zájmové činnosti, příleţitostné činnosti, prázdninové činnosti a na organizaci soutěţí a přehlídek. DDM se podílelo také na primární prevenci závadových jevů, ekologických programech, podporovalo rozvíjení talentů a tvořivosti účastníků. Doplňková činnost SVČ Název doplňkové činnosti Halový fotbal, nohejbal- pan Stránský- Česká rafinérská Halový fotbal, nohejbal- pan Mareš Halový fotbal, fotbal Šlechtický Fotbal- Vokoun, Nešetřil, Černý Fotbal Bidvest Kick box Dalecký Sportovní hry Dětský domov Kralupy dlouhodobý pronájem byl realizován na základě smluv na dobu určitou krátkodobé pronájmy byly realizovány na základě smluv o krátkodobém pronájmu podle dohody 11

13 Součástí DDM je tělocvična v Zátiší 735. V tomto objektu probíhaly všechny sportovní zájmové útvary (Aikido, Florball I.,II., Ţongléři, Stolní tenis, Sportovní hry, Badminton) Tělocvičnu také vyuţíváme k pronájmu, coţ je naše doplňková činnost (halový fotbal, nohejbal, sportovní hry, kickbox, atd.) Doplňková činnost je realizována v souladu se zřizovací listinou DDM v oblasti pronájmu nebytových prostor. Naše vize organizování akcí pro širokou veřejnost zaměřit se na kvalitu, atraktivnost a moderní pedagogické metody navyšování počtu zájmových útvarů i krátkodobých kurzů a počet jejich členů rozvíjet práci s talentovanými dětmi a mládeţí zavádět nové prvky a přitaţlivější formy práce Plány DDM Plány vycházejí ze Školního vzdělávacího programu, který je kaţdým rokem aktualizován. Cíle vzdělávání Vycházejí z odst.2 školského zákona a v DDM jsou to zejména: Rozvoj osobnosti člověka, získávání informací a učení v průběhu ţivota Rovnost ţen a muţů ve společnosti Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, respekt k etnické, národnostní, kulturní identitě Získávání a uplatňování znalostí o ţivotním prostředí 12

14 Dlouhodobé cíle Nabízet zájmové oblasti - společenskovědní, estetickovýchovné, tělovýchovné a sportovní, technické a přírodovědné Uskutečňovat výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti, mládeţ i dospělé Prohlubovat spolupráci se zřizovatelem, školami i jinými partnery Provádět zájmové aktivity, programové a spontánní činnosti ve volném čase dětí, mládeţe a dospělých Střednědobé cíle Rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný Podněcovat děti a mládeţ k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a řešení problému Vést účastníky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Krátkodobé cíle Cíle stanovujeme na dobu kratší neţ jeden rok Cíle konkrétní a měřitelné Získání grantů pro volnočasové aktivity Formy a obsah zájmového vzdělávání DDM 1) Poskytujeme zájmové vzdělávání v souladu se školským zákonem č. 561/2004 sb. a vyhláškou č. 74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání 2) Zájmové vzdělávání jsme poskytovali zejména těmito formami: a) Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností b) Příleţitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností c) Spontánními aktivitami d) Táborovou činností e) Osvětovou činností včetně shromaţďování a poskytování informací f) Organizováním soutěţí a přehlídek dětí a ţáků 13

15 Délka a časový plán vzdělávání Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost probíhá zpravidla v jednoletých cyklech. V průběhu jednoletého cyklu se účastník seznámí a osvojí si základní dovednosti v dané oblasti Osnovy jednotlivých cyklů jsou součástí pedagogické dokumentace DDM Kralupy nad Vltavou Školní rok začíná zpravidla v polovině září a končí v červnu následujícího kalendářního roku Většina forem vzdělávání je realizována po školním vyučování v odpoledních hodinách Vyučovací hodina v pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti trvá 60 minut a lze ji upravovat podle zvoleného oboru a věkového rozmezí účastníků. Struktura hlavní činnosti DDM Struktura činností a aktivit je dána u kaţdého DDM místními podmínkami. Zpravidla v našem DDM byla náplň činnosti v DDM v těchto pásmech: Zájmová činnost pravidelná Zájmová činnost příleţitostná Prázdninová činnost Soutěţe a přehlídky Práce s talenty Nabídka spontánních aktivit Jiné specifické činnosti Materiálně technické zabezpečení Materiálně technické vybavení bylo dáno stavem financí. Vybavení bylo aţ na výjimky dostačující pro rámec činností, které DDM nabízí. Prováděli jsme pravidelné revize a dle finančních moţností i údrţbu budovy. 14

16 Řádná inventarizace majetku DDM : Hmotný investiční majetek Drobný nehmotný majetek Drobný hmotný majetek Kč Drobný hmotný majetek Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč Řádná inventarizace majetku ŠVP Mokrosuky: Hmotný investiční majetek Drobný nehmotný majetek Drobný hmotný majetek Kč Drobný hmotný majetek Kč ,-Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Činnost střediska volného času V DDM ve školním roce pracovalo 62 zájmových útvarů s celkovým počtem 1029 dětí. Zájmové útvary byly vedeny 6 interními pracovníky a 27 externími pracovníky, Z řad pedagogů DDM je celkem pět vedoucích ZÚ. Paní ředitelka Marie Blaţková, zástupkyně Světlana Nováková a pedagog volného času Jaroslava Merfaitová, Gabriela Junášková Mgr.Vítková Tereza 15

17 Pravidelná činnost Byla organizována v zájmových útvarech: Tabulka pravidelné zájmové činnosti Jazykověvzdělávací Taneční a pohybové Taneční školička Modern dance Orientální tance Hip Hop I.,II. Krůček Rytmika Klubová činnost Kondiční cvičení Ostatní sporty Společenské hry Ostatní Němčina děti Sluníčko Barvička I Barvička II Cvičeníčko Cvičeníčko I,II,III Relaxační cvičení Dramatický kroužek Florball I. Florball II. Aikido I. Stolní tenis Sportovní hry Aikido II. Badminton Volejbal Šachy-začátečníci pokročilí Klub mladého historika Myslivost,příroda,kynologie Výpočetní technika Výtvarná technika Programování A Programování B Výtvarně-řemeslný ateliér Šikulka Šikovné ručičky Výtvarněkeramické I., II. Střípek I Střípek II Střípek III Střípek IV Keramika I. Keramika II. Paličkování Výtvarné I.,II. hrátky Mladý fotograf I.,II. 16

18 Hodnocení pravidelné zájmové činnosti Pravidelná zájmová činnost tvořila u nás nejvyšší část hlavní činnosti. Nadále zůstává vzrůstající zájem o keramiku, velký zájem je také o taneční krouţky. Pravidelnou zájmovou činnost(zájmové útvary, klubová činnost)jsme plánovali jiţ v měsíci květnu V měsíci červnu jsme vydávali přehled zájmové činnosti Přehled uveřejňovali v měsíčníku Kralupský zpravodaj, na webových stránkách a na našich nástěnkách Krouţky začínaly v polovině září, kdy byly jiţ upřesněny termíny schůzek. Nabídku ZÚ jsme měli pestrou, zaměřenou na různá odvětví 17

19 Zájmové úvary pro školní rok 2013/2014 (údaje budou průběžně doplňovány; změny vyhrazeny) Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168, tel.: Zájmový útvar Věk Vedoucí Den a čas Cena Místo Šikulka 5-6 J. Merfaitová Po.13:45-14: ,- Kč DDM Šikovné ručičky 6-7 J. Merfaitová Po.15:00-16: ,- Kč DDM Výtvarně-keramický I. 6-8 G. Junášková Čt. 14:00-15: ,- Kč DDM Výtvarně-keramický II J. Merfaitová Út. 14:00-15: ,- Kč DDM Výtvarně-řemeslný Ateliér 8-16 G. Junášková Út. 16:30-18: ,- Kč DDM Paličkování 10-dospělí G. Junášková Po.17:30-19: ,- Kč DDM Výtvarné hrátky I. 3-4 T. Vítková Út 15:30-16: ,- Kč DDM Výtvarné hrátky II. 4-6 T. Vítková Út 16:30-17: ,- Kč DDM Střípek I. zač. a mír. pokr. 4-6 G. Junášková Út. 15:30-16: ,- Kč DDM Střípek II. - pokročilí 7-10 G. Junášková St. 14:00-15: ,- Kč DDM Střípek III. - pokročilí G. Junášková St. 16:00-17: ,- Kč DDM Keramika I Z. Davidová, S. Nováková Čt. 15:00-16: ,- Kč DDM Keramika II Z. Davidová, S. Nováková Čt. 16:15-17: ,- Kč DDM Mladý fotograf D. Junášková Út 17:00-18: ,- Kč DDM Krůček I. 3-5 T. Vítková St 14:45-15: ,- Kč DDM Taneční Rytmika I. 4-5 M. Pupíková Po 15:15-16: ,- Kč DDM Taneční Rytmika II. 6-7 M. Pupíková Út 15:15-16: ,- Kč DDM Taneční školička Domeček 7-10 L. Rohanová St. 15:30-16: ,- Kč DDM Modern dance od 11 let L. Rohanová St. 16:30-18: ,- Kč DDM Orientální tance od 10 let S.Čepeláková Po 16:30-17: ,- Kč DDM Hip-hop dance P.Krbec Út 18:00-19:00 Čt 18:00-19: ,- Kč DDM Tělocvič. Hip-hop a street dance P. Fenzel Po 17:30-18: ,- Kč DDM Čt 17:00-18:00 Aikido, sebeobrana I. - zač. od 6 let M. Holáň, Z.Balliš Čt 16:30-18: ,- Kč Tělocvič. Aikido, sebeobrana II. - pokr. od 10 let K. Slapnička Út 15:30-17: ,- Kč Tělocvič. Badminton od 6 let Út. 16:00-17: ,- Kč Tělocvič. Florball I let V. Svatoš St. 15:00-16: ,- Kč Tělocvič. Florball II. od 12 V. Svatoš St. 16:00-17: ,- Kč Tělocvič. Sportovní hry od 6 let L. Hupková St. 17:00-18: ,- Kč Tělocvič. Stolní tenis od 6 let M. Topinka Po.17:30-18: ,- Kč Tělocvič. Kulečník od 10 let M. Chládek Čt. 17:00-18:30 50,- Kč/hod. DDM Volejbal - přípravka tř. A. Nový Po.,st 16:00-17:30 Volejbal - přípravka 2-3 J. Kubištová Út, pá 16:00-17:30 Volejbal - ml.ţákyně tř. V. Fejt Po.,st.,čt. 16:00-17:30 Volejbal ml. ţákyně tř. A. Nový Po.,st.,17:30-19:00 Čt. 16:00-17:30 Programování A ZŠ Mgr. Karel Janda, M.Blaţková St. 16:00-17: ,- Kč DDM Programování B ZŠ Mgr. Karel Janda, M.Blaţková St. 17:30-19: ,- Kč DDM Angličtina pro nejmenší 4-6 let T. Vítková St. 16:00-16: ,- Kč DDM Angličtina II let K. Brenner Po.16:00-16: ,- Kč DDM Němčina začátečníci ,- Kč DDM Němčina pokročilí ,- Kč DDM Klub mladého historika M. Novotná Po 16:45-17: ,- Kč DDM Šachy - začátečníci od 6 let V.Verner St 15:00-16: ,- Kč DDM Šachy - pokročilí od 9 let Ing. F. Seiner St 16:00-17: ,- Kč DDM Dramatický krouţek od 6 let Mgr. B. Vrzáčková Po 14:30-16: ,- Kč DDM Divadelní krouţek Nezkušení od 11let Mgr. B. Vrzáčková Po 16:00-17: ,- Kč DDM Myslivost,příroda, kynologie ZŠ P. Blaţek, L.Jech Čt 16:00-17: ,- Kč DDM Ţonglování od 10 let M. Topinka, J.Jindřich Po 18:30-20: ,- Kč Tělocvič. Naše zahrada ZŠ J. Špinarová Út : ,- Kč DDM Yo yo I. - začátečníci od 8 let Z. Hýbl Pá 14:30-15: ,- Kč DDM Yo yo II. - pokročilí od 10 let Z. Hýbl Pá 15:15-16: ,-Kč DDM Relaxační cvičení 12-dospělí S. Nováková Po 19:00-20:00 40,- Kč/hod. DDM Sluníčko 1 měs-6 let J. Merfaitová Po.-pá. 9-12, Po., stř., čt., 12:00-17:00 30,- Kč DDM Barvička I. 2-3 roky G. Junášková, J. Merfaitová Út 9:30-10:15 50,- Kč DDM Barvička II. 2-3 roky G. Junášková, J. Merfaitová Út 10:15-11:00 50,- Kč DDM Cvičeníčko I. 1-2 roky S. Nováková Čt 9:00-9:45 40,- Kč DDM Cvičeníčko II. 1-2 roky T. Vítková Čt 10:00-10:45 40,- Kč DDM Cvičeníčko III. 2-3 roky T. Vítková Po 10:00-10:45 40,- Kč DDM Spontánní činnost Volné počítače Po. 14:00-17:00 Út., čt. 14:00-18:00 St. 14:00-16:00 Pá 14:00-15:30 30,-/ hod. DDM Internet Po. 14: Út., čt. 14:00-18:00 St. 14:00-16:00 Pá 14:00-15:30 70,-/hod. DDM Stolní tenis, kulečník, šipky Út. 14:00-18:00 St.14:00-16:00 Čt. 14:00-17:00 Pá 14:00-15:30 30,-/hod./os. DDM Stolní fotbal, stolní hokej Út. 14:00-18:00 St.14:00-16:00 Čt. 14:00-17:00 Pá 14:00-15:30 30,-/hod./os. DDM 18

20 Příleţitostná zájmová činnost Plán příleţitostné zájmové činnosti jsme navrhovali koncem školního roku, kde jsme vycházeli se zájmu účastníků o akce z předešlých let Během roku jsme se snaţili plán akcí aktuálně měnit a přizpůsobovat dle potřeb zájemců Příleţitostná činnost organizovali nebo přímo řídili pedagogové na velmi dobré úrovni Přes moţnou pravidelnost není příleţitostná zájmová činnost průběţná a do této aktivity zahrnujeme např. místní soutěţe a turnaje, přehlídky, výstavy, zájezdy, exkurze, divadelní představení, atd. Uspořádali jsme různorodé akce od malého rozsahu, přes programové bloky, akce náborové, aţ po akce celoměstského a dokonce i regionálního významu Celkově můţeme plán příleţitostné zájmové činnosti hodnotit za loňský rok kladně, o čem svědčí počet zúčastněných osob (viz následující tabulka) Plán byl vypracován v souladu s poptávkou dětí a mládeţe po aktivitách ve volném čase Během roku jsme se snaţili plán akcí aktuálně měnit a přizpůsobovat dle potřeb Snaţili jsme se do plánu zahrnout nabídku organizovaných příleţitostných, výchovně vzdělávacích a rekreačních akcí 19

21 Příležitostná zájmová činnost 2013/14 Akce Den Místo Dětí Dosp. Zam. 1. Předání cen Fotografické soutěţe 2.9. DDM Naše město objektivem 2. Přehlídka vítězů recitační soutěţe DDM Otevřené dveře DDM a tělocvična Cesta pohádkovým lesem Hostibejk Malování DDM DDM Sobotní kurz keramika DDM Bramboriáda Zahrada Hry a soutěţe pro děti Přístaviště Kotva Drakiáda Hostibejk Nocovka DDM Sobotní kurz Tiffany DDM Šmoulí bál DDM Zájezd pro děti do divadla Hybernia Praha Akce se nekonala Glazování pro dospělé DDM Adventní zájezd do Dráţďan Kralupy/Dráţďany Advent KD Vltava Mikulášská pro nejmenší Hotel Sport Nadílka radosti - dílny Hřiště TJ Sokol Vystoupení Orientální tance 7.12 Čajovna Sraz sběratelů náprstků DDM Sobotní kurz pedig DDM Vánoční výstava DDM Soutěţ: Vánoční stromeček DDM Vánoční podvečer Před DDM Vánoční nadílka pro Sluníčko 2.1. DDM Reprezentační ples Hotel Sport Předání cen a diplomů ván. soutěţ 15.1 DDM Sobotní kurz Enkaustika DDM Akce se nekonala Pohádkový karneval pro nejmenší DDM Seminář na soutěţe a olympiády Praha Masopust Před DDM Turnaj Aktivity DDM Akce se nekonala Soustředění skupiny relaxačního 8.3. DDM cvičení 33. Mladý olympionik tělocvična DDM Sobotní kurz keramika DDM Pedigová dílna 20.3 DDM Sobotní kurz - hedvábí DDM Sobotní kurz keramika- glazování 2.4. DDM Nocovka DDM

22 39. Velikonoční výstava DDM Velikonoční soutěţ DDM Velikonoční párty 10.4 DDM Sobotní kurz - tisk DDM Velikonoční dílny a vystoupení KASS Sedmihlásek DDM Vystoupení ZÚ Rytmika Stanice DH Předání cen Velikonoční soutěţ DDM Čarodějnice Zahrada DDM Cesta za pokladem Mikovice, Kpy Lodí po Vltavě Loděnice, Kpy Krajské kolo tan. poháru Čáslav Den dětí Zahrada DDM Akademie DDM 5.6. Sportovní hala Hry a soutěţe pro děti 6.6. Městské koupaliště Turnaj století 7.6. Hřiště Čechie Kralupský Majáles 8.8. Loděnice,Kpy Předání cen fotografické soutěţe 8.8. Loděnice, Kpy Vystoupení divadelního ZÚ 9.8. KASS Recitační soutěţ DDM Schůzka na tábory DDM Sobotní kurz Batika a tisk DDM Sraz sběratelů náprstků 5.7. DDM Hodnocení některých příleţitostných akcí Pohádkový les Zúčastnilo se celkem 102 dětí a 79 dospělých. Tradiční pohádkový les byl letos na téma pohádky Zlatovláska. Děti provázela pohádková kníţečka, kterou dostaly u vstupu a do které si lepily ilustrace obrázků z pohádky. Na konci musely z 12 princezen odhalit tu pravou a dostávaly balíček s odměnou. Počasí akci přálo, pečlivá příprava a dobrá organizace přispěla ke spokojenosti dětí i rodičů. 21

23 Kralupský advent Této akce se zúčastnilo 103 dětí a 83 dospělých. Vystoupily děti se ZÚ Krůček a Rytmika pod vedením slečny Vítkové a paní Pupíkové. Vystoupení vzbudilo velký ohlas, bylo milé a krásně navodilo vánoční atmosféru. Mikulášská pro nejmenší Tato akce je určená především pro děti, které navštěvují Klub Sluníčko, Barvičku a Cvičeníčko. Sešlo se celkem 72 dětí a 80 dospělých. Děti si na Mikulášské společně zazpívají i zatančí. Před rozdáním nadílky mohou odváţnější děti přednést básničku nebo zazpívat písničku. Nechybělo fotografování s Mikulášem, čertem a andělem. Vánoční výstava Vánoční výstavu navštívilo 960 dětí a 320 dospělých. Výstava se pořádala na téma Vánoční sromeček. Svými pracemi přispěly školní druţiny, školy, mateřské školky, výtvarné a keramické zájmové útvary z DDM. Své výrobky zapůjčily také účastnice sobotních kurzů. Jiţ tradičně byl velký zájem i z řad rodičů. Návštěvníků se snaţíme vyhovět i s individuálním otevřením výstavy. 22

24 Vánoční podvečer Vánoční podvečer byl příjemným zastavením v předvánočním shonu a milým setkáním členů ZÚ, rodičů, zaměstnanců DDM a přátel. Vystupují zde ţáci a pedagogové ze ZÚ DDM a ZUŠ. Diváci mají moţnost společně si zazpívat koledy a strávit několik příjemných chvil v předvánočním shonu. Závěr patřil ţonglérům a jejich ţonglování s ohněm. Akce se zúčastnilo 140 dětí a 166 dospělých. Pohádkový karneval pro nejmenší Patří mezi oblíbené akce jak u dětí, tak u jejich rodičů. V sálku v přízemí se tančilo. V 1. patře byly připraveny hry a soutěţe, ve 2.patře výtvarná dílnička a malé občerstvení. Pro děti byla připravena sladká odměna. Děti i rodiče byli příjemně naladěni, akce probíhala velmi dobře. Nocovka Téma této Nocovky bylo Letem, světem. Z dětí se staly cestovatelé na létajícím koberci. Ocitly se v různých zemích a hrály zde hry, které jsou v dané zemi tradiční. Po večeři jsme se společně vypravili k objektu tělocvičny. Zde byla na zahradě připravena stezka odvahy, kterou musely děti jednotlivě projít. 23

25 Cesta za pokladem Akce byla určena pro předškoláky a mladší ţáky. Tématicky byla cesta zpracována jako pohádka Sněhurka a 7 trpaslíků. Rodiče ji dětem na jednotlivých stanovištích předčítali a úkoly, které měly děti plnit na pohádku navazovaly. Například se dívaly do zrcátka, uklízely v chaloupce, jeli na koni, atd. Nalepovaly si všech 7 trpaslíků, kterou cestou sbíraly a na závěr hledaly poklad. Dětem i rodičům se akce velmi líbila. Den dětí Děti měly moţnost vyřádit se při nejrůznějších hrách a soutěţích, výtvarně tvořit, tentokrát to byla papírová chobotnička. V závěru odpoledne se opékaly buřty. Akce byla dobře připravena a proběhla v příjemné, téměř rodinné atmosféře. 24

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Oblastní pracoviště Plzeň. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Domažlice

Oblastní pracoviště Plzeň. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Domažlice ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Domažlice Hradská ul. č. 94, 344 01 Domažlice Identifikátor: 600 028 437 Zřizovatel: Školský úřad Domažlice, Branská

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004... razítko

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Odpovědný garant programu je Mgr. Stanislav Oplt, DiS., koordinátor prevence rizikových projevů chování. 1. Realizace MPP vychází z těchto dokumentů:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov příspěvková organizace, Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice IČ: 709 790 48 e-mail: infozsostrovacice.cz tel: 546 427 328 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více