Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok

2 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/ Základní údaje o středisku volného času Název organizace : Dům dětí a mládeţe Kralupy nad Vltavou Smetanova 168 Příspěvková organizace s právní subjektivitou Sídlo organizace: Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168 PSČ okres Mělník IČO IZO Zřizovatelem organizace je : Město Kralupy nad Vltavou okres Mělník IČO: Kontakty: Telefon: Fax: ředitelka DDM: Blaţková Marie Telefon: zástupce DDM : Nováková Světlana Telefon: Zařazení do sítě školských zařízení a jednací číslo: 5/

3 Právní vymezení Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání, 28 dokumentace škol a školských zařízení Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte Vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dvoudobých záměrů, výročních zpráv a vlastní hodnocení subjektu Právní a majetkové podmínky Statutárním orgánem organizace je ředitelka, kterou jmenuje do funkce na základě výsledku konkurzního řízení, a z ní odvolává Rada Města Kralupy nad Vltavou. Ředitelka jmenuje svou zástupkyni, kterou je zastupována v době svoji nepřítomnosti. Organizace hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen při jejím zřízení a který organizace nabyla v průběhu činnosti. Vymezení majetkových práv je uvedeno v platném znění zřizovací listiny. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti DDM 1) Naše organizace vycházela z hodnocení vnitřních i vnějších podmínek. Na jeho přípravě spolupracovali všichni pedagogičtí zaměstnanci, byly respektovány jejich podněty a připomínky. Celoroční plán byl rozpracován do operativních plánů a seřazen podle měsíců v roce. Vytvářeli jsme podmínky pro uspokojování zájmů v nejrůznějších oborech. Velký důraz byl kladen na individuální práci s talenty. Zaměřovali jsme se na osobnostně sociální rozvoj, na kvalitu, atraktivnost a moderní pedagogické metody. 2)Naše zařízení Pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu 2

4 Ze stanovených cílů vzdělávání se nám podařilo splnit zájmové vzdělávání pro různé věkové skupiny děti, školáky, středoškoláky i dospělé Výchova k rozvoji osobnosti probíhala v různých činnostech Rozvíjet všechny zájmové oblasti, které byly rozděleny do skupin na společenskovědní, estetickovýchovné, sportovní, turistické, technické, přírodovědné 3)Předmět činnosti Zajišťovali jsme sportovní soutěţe, pořádali okresní a krajská kola taneční soutěţe vyhlašované Středočeským krajem pod názvem Středočeský taneční pohár a organizovali olympiády ze zeměpisu a z cizích jazyků vyhlašované MŠMT ČR Prováděli jsme zájmové aktivity, programové a spontánní činnosti ve volném čase dětí, mládeţe a dospělých, zaměřili se na výchovu talentů Spolupracovali jsme se školami a organizacemi, navazujícími na předmět činnosti Pronajímali nebytové prostory pro účely sportovní a zájmové činnosti Provozovali školu v přírodě Mokrosuky, včetně zajištění stravování Organizovali jsme prázdninovou a pobytovou činnost Řídicí a kontrolní činnost Statutární zástupce organizace ředitelka Statutární zástupce ředitelky - zastupuje v plné odpovědnosti Ředitelka přímo řídí: interní pracovníky Kontrolní činnost: prováděli jsme ji formou cílených kontrol se zhodnocením na pracovních poradách kontrolou výchovné činnosti formou hospitací v zájmových krouţcích a klubech Pedagogické porady s interními zaměstnanci/ 1x měsíčně /, dle potřeby Porady s externími zaměstnanci / 2x do roka / Zasedání pedagogické rady / 3x do roka / 3

5 Hospitace byly součástí vnitřní a vnější kontrolní činnosti prováděly se průběţně dle ročního plánu hospitací, v případě potřeby častěji hospitační činnost se prováděla v ZÚ, při příleţitostních akcích, atd. hospitace byly zaměřeny na dodrţování individuálního přístupu k dětem v ZÚ Kontrolní činnost cílená byla zaměřena na kontrolu dodrţování zákoníku práce kontrolu zájmových činností kontrolu placení účastnických poplatků Struktura a personální zabezpečení DDM: na činnosti DDM se podíleli další externí a dobrovolní pracovníci s externími pracovníky byla uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti znalost pedagogických zásad a metodiky vedení zájmových činností a schopnost jejich tvořivé aplikace rozdělení kompetencí, zodpovědnosti a garance za jednotlivé typy podle pracovních náplní pracovníků pracovníci DDM se řídili pracovním řádem pro pedagogické pracovníky 4

6 Pedagogičtí pracovníci Interní pracovníci: Blaţková Marie - ředitelka DDM zaměstnána od roku 2000 Vzdělání : gymnázium, střední pedag. škola(obor vychovatelství a učitelství na MŠ) Přímá výchovná práce ZÚ Programování Ředitelka je statutárním zástupcem organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech týkajících se organizace Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí Nová školská legislativa Dvoudenní seminář pro ředitele-výklad nařízení vlády č.469/2002 Kurz relaxačních technik Country tance I.,II. Dosaţení základních ICT znalostí a dovedností Započtení úvodního modulu -Školení poučených uţivatelů Bezpečnost v obci Sociálně patologické jevy Jak psát a realizovat projekty Studium pro ředitele škol a školských zařízení Kurz zdravotního školení Vzdělávací institut Středočeského kraje Školská legislativa právní otázky v činnosti škol Nováková Světlana - zástupkyně DDM Zaměstnána od roku 2000 Vzdělání: gymnázium, střední pedagogická škola (obor učitelství na MŠ) Studium pro pedagogy volného času Přímá výchovná práce - vedení ZÚ Cvičeníčko I., II., Relax cvičení 5

7 Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí Nová školská legislativa Dvoudenní seminář pro ředitele-výklad nařízení vlády č.469/2002 Kurz relaxačních technik Country tance I.,II. Dosaţení základních ICT znalostí a dovedností Započtení úvodního modulu -školení poučených uţivatelů Bezpečnost v obci Sociálně patologické jevy Jak psát a realizovat projekty a granty Studium pro ředitele škol a školských zařízení Kurz zdravotního školení Vzdělávací institut Středočeského kraje Školská legislativa právní otázky v činnosti škol Merfaitová Jaroslava pedagog volného času DDM Zaměstnána od roku 2000 Vzdělání: gymnázium, střední pedagogická škola (obor učitelství na MŠ) Studium pro pedagogy volného času Přímá vých. práce: vedení ZÚ Šikulka, Šikovné ručičky, Výtvarně-keramický II.,Barvička Osvědčení výtvarná technika- Twist Art Osvědčení textilní tvorba stírací reliéfní technika, tisky a malba textilní barvou Osvědčení výroba razítek a tiskání na látku Sociálně patologické jevy Dosaţení zákl.ict znalostí a dovedností Započtení úvodního modulu školení poučených uţivatelů Výtvarné techniky - Smalt Prezentace výchovně vzdělávací koncepce Zaměstnána od ledna 2000 Seminář - výroba smaltovaných šperků Seminář Hrozby neonacismu, příleţitosti demokracie Kurz zdravotního školení 6

8 Junášková Gabriela - pedagog volného času DDM Zaměstnána od Vzdělání: SPŠG Praha Studium pro pedagoga volného času doplnění vzdělání Další vzdělávání -kurz ručně paličkované krajky Vedení - ZÚ Barvička, Střípek I.,II.,III.,IV.,Ateliér, Výtvarně keramický II., Paličkování Sobotní kurzy pro mládeţ a dospělé Seminář drátování a drátkování Provázková dílna tvořivosti Malování na hedvábí Tiffany technika I.,II.,III. Přírodní dílna tvořivosti Osvědčení výtvarná technika - Twist Art Teorie a praxe ve výuce výtvarné techniky Seminář - výroba smaltovaných šperků Seminář - vánoční ozdoby z korálků a drátků, drátování vánočních ozdob Studium dějiny umění Mentoring pro vedení kurzů, studia pedagogiky, pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost UJEP PF Ústí nad Labem obor pedagog volného času kombinované studium studuje 3.ročník Mgr. Vítková Tereza pedagog volného času DDM Zaměstnána od Vzdělání: UJEP Ústí nad Labem Bc. Pedagogika volného času, státnice z pedagogiky, pedagogiky volného času a psychologie Mgr. Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce, státnice z pedagogiky a pedagogiky volného času, psychologie, speciální pedagogiky Management a řízení osvědčení Mentoring pro vedení kurzů, studia pedagogiky, pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost 7

9 Nepedagogičtí pracovníci Špinarová Jitka - hospodářka zaměstnána od června 2003 střední ekonomická škola Fousková Markéta Dis. domovnice zaměstnána od ledna 2009 ½ úvazku pedagogická škola Praha, VOŠ Sociálně právní vychovatel v ZŠ Komenského Fousek Martin - domovník zaměstnán od ½ úvazku skladník Ballišová Jitka domovnice zaměstnána od února 2009 odborné učiliště Litoměřice dámská krejčová Mokrosuky - škola v přírodě - odloučené pracoviště DDM Mokrosuky se nachází se poblíţ města Sušice. V oploceném objektu se nachází 8 chatiček s kapacitou 48 míst a apartmán(celkem 3+4) Chatky jsou vybaveny WC a umyvadlem. Objekt je vybaven v hlavní budově jídelnou, kuchyní, učebnou, klubovnou a sociálním zařízením pro chlapce a děvčata. K zařízení patří zahrada, travnaté sportovní hřiště, domek s garáţí a dílnou, zastřešený bazén. Nová plastová okna v hlavní budově 8

10 Ziml Rudolf zaměstnán od vedoucí školy v přírodě, odborné učiliště ČKD Praha obor elektro střední škola pro pracující s maturitou Hnídková Dana zaměstnána od vedoucí ŠJ a uklízečka střední odborné učiliště kuchař, číšník Zaměstnanci na dobu určitou pracovní smlouva Macháčková Jana pomocná kuchařka Janovská Jaroslava pomocná kuchařka Holečková Olga uklizečka Zelená Marie dohoda o provedení práce Externí pracovníci Mgr. Janda Karel MFF UK (Num. Matematika) ZÚ Programování A, B správce počítačové sítě v DDM Balliš Zdeněk SOUS Roudnice n/ Lab. ZÚ Aikido(sebeobrana) Slapnička Karel ZÚ Aikido II. - pokročilí Kubišta Jiří OSVČ realitní makléř ZÚ Volejbal přípravka ml.1 Krbec Petr Firma Envinet - technik ZÚ Hip hop I. Topinka Michal SOUCH Kralupy - elektromechanik ZÚ Ţonglování, ZÚ Stolní tenis ZÚ Badminton Jindřich Jaroslav SOU Aero Vodochody- let. mechanik ZÚ Ţonglování Fejtová Martina Zdravotní sestra ZÚ Volejbal mladší ţákyně 9

11 Kyselová Jana ZÚ Volejbal přípravka ml.2 Holáň Miloš student ZÚ Aikido I. začátečníci Vrzáčková Blanka Ped F UK učitelství pro I.stupeň DAMU dramatická výchova ZÚ Dramatický krouţek Vrzáček Jan koordinátor sociální rehabilitace ZÚ Dramatický krouţek Verner Vladimír Důchodce ZÚ Šachy -začátečníci Ing. Seiner František - vysoká škola chemicko-technologická v Praze - ZÚ Šachy - pokročilí Hupková Lenka Studentka Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí ZÚ Sportovní hry Blaţek Petr Důchodce Myslivost Junášková Daniela Studentka SUŠTŘ Praha ZÚ Mladý fotograg I.,II. Karásková Iva Referentka Synthos ZÚ Volejbal ţákyně Svatoš Václav vedoucí směny obchodní řetězec Tesco ZÚ Florbal I., II. Rohanová Lucie Učitelka v MŠ ZÚ Taneční školička, Modern Dance Davidová Zdena Keramická škola ZÚ Keramika I.,II.,III. Fenzel Patrik Elektrikář ČEZ ZÚ Hip Hop II. Diana Jamal Aldinová Studentka Praha Němčina Novotná Marie Studentka Praha Mladý historik Pupíková Miroslava Kuchařka DG a SOŠE Kralupy Rytmika 10

12 Vedoucí na letních táborech: Petřina Jan, Kolářová Aneta, Holáň Miloš, Šimonová Aneta, Junášková Daniela, Batka Ondřej, Melcrová Jana, Melcrová Alexandra, Lenka Hofierková Vymezení hlavní a doplňkové činnosti DDM Nabídku aktivit DDM jsme se snaţili udělat pestrou, zaměřenou na široké spektrum účastníků. Probíhalo především velké mnoţství zájmových útvarů, nejčastěji z oblasti sportu, tance, počítačové techniky, umění, ručních prací a cizích jazyků. Činnost DDM jsme rozdělili na čtyři hlavní oblasti. Na zajišťování pravidelné zájmové činnosti, příleţitostné činnosti, prázdninové činnosti a na organizaci soutěţí a přehlídek. DDM se podílelo také na primární prevenci závadových jevů, ekologických programech, podporovalo rozvíjení talentů a tvořivosti účastníků. Doplňková činnost SVČ Název doplňkové činnosti Halový fotbal, nohejbal- pan Stránský- Česká rafinérská Halový fotbal, nohejbal- pan Mareš Halový fotbal, fotbal Šlechtický Fotbal- Vokoun, Nešetřil, Černý Fotbal Bidvest Kick box Dalecký Sportovní hry Dětský domov Kralupy dlouhodobý pronájem byl realizován na základě smluv na dobu určitou krátkodobé pronájmy byly realizovány na základě smluv o krátkodobém pronájmu podle dohody 11

13 Součástí DDM je tělocvična v Zátiší 735. V tomto objektu probíhaly všechny sportovní zájmové útvary (Aikido, Florball I.,II., Ţongléři, Stolní tenis, Sportovní hry, Badminton) Tělocvičnu také vyuţíváme k pronájmu, coţ je naše doplňková činnost (halový fotbal, nohejbal, sportovní hry, kickbox, atd.) Doplňková činnost je realizována v souladu se zřizovací listinou DDM v oblasti pronájmu nebytových prostor. Naše vize organizování akcí pro širokou veřejnost zaměřit se na kvalitu, atraktivnost a moderní pedagogické metody navyšování počtu zájmových útvarů i krátkodobých kurzů a počet jejich členů rozvíjet práci s talentovanými dětmi a mládeţí zavádět nové prvky a přitaţlivější formy práce Plány DDM Plány vycházejí ze Školního vzdělávacího programu, který je kaţdým rokem aktualizován. Cíle vzdělávání Vycházejí z odst.2 školského zákona a v DDM jsou to zejména: Rozvoj osobnosti člověka, získávání informací a učení v průběhu ţivota Rovnost ţen a muţů ve společnosti Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, respekt k etnické, národnostní, kulturní identitě Získávání a uplatňování znalostí o ţivotním prostředí 12

14 Dlouhodobé cíle Nabízet zájmové oblasti - společenskovědní, estetickovýchovné, tělovýchovné a sportovní, technické a přírodovědné Uskutečňovat výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti, mládeţ i dospělé Prohlubovat spolupráci se zřizovatelem, školami i jinými partnery Provádět zájmové aktivity, programové a spontánní činnosti ve volném čase dětí, mládeţe a dospělých Střednědobé cíle Rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný Podněcovat děti a mládeţ k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a řešení problému Vést účastníky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Krátkodobé cíle Cíle stanovujeme na dobu kratší neţ jeden rok Cíle konkrétní a měřitelné Získání grantů pro volnočasové aktivity Formy a obsah zájmového vzdělávání DDM 1) Poskytujeme zájmové vzdělávání v souladu se školským zákonem č. 561/2004 sb. a vyhláškou č. 74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání 2) Zájmové vzdělávání jsme poskytovali zejména těmito formami: a) Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností b) Příleţitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností c) Spontánními aktivitami d) Táborovou činností e) Osvětovou činností včetně shromaţďování a poskytování informací f) Organizováním soutěţí a přehlídek dětí a ţáků 13

15 Délka a časový plán vzdělávání Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost probíhá zpravidla v jednoletých cyklech. V průběhu jednoletého cyklu se účastník seznámí a osvojí si základní dovednosti v dané oblasti Osnovy jednotlivých cyklů jsou součástí pedagogické dokumentace DDM Kralupy nad Vltavou Školní rok začíná zpravidla v polovině září a končí v červnu následujícího kalendářního roku Většina forem vzdělávání je realizována po školním vyučování v odpoledních hodinách Vyučovací hodina v pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti trvá 60 minut a lze ji upravovat podle zvoleného oboru a věkového rozmezí účastníků. Struktura hlavní činnosti DDM Struktura činností a aktivit je dána u kaţdého DDM místními podmínkami. Zpravidla v našem DDM byla náplň činnosti v DDM v těchto pásmech: Zájmová činnost pravidelná Zájmová činnost příleţitostná Prázdninová činnost Soutěţe a přehlídky Práce s talenty Nabídka spontánních aktivit Jiné specifické činnosti Materiálně technické zabezpečení Materiálně technické vybavení bylo dáno stavem financí. Vybavení bylo aţ na výjimky dostačující pro rámec činností, které DDM nabízí. Prováděli jsme pravidelné revize a dle finančních moţností i údrţbu budovy. 14

16 Řádná inventarizace majetku DDM : Hmotný investiční majetek Drobný nehmotný majetek Drobný hmotný majetek Kč Drobný hmotný majetek Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč Řádná inventarizace majetku ŠVP Mokrosuky: Hmotný investiční majetek Drobný nehmotný majetek Drobný hmotný majetek Kč Drobný hmotný majetek Kč ,-Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Činnost střediska volného času V DDM ve školním roce pracovalo 62 zájmových útvarů s celkovým počtem 1029 dětí. Zájmové útvary byly vedeny 6 interními pracovníky a 27 externími pracovníky, Z řad pedagogů DDM je celkem pět vedoucích ZÚ. Paní ředitelka Marie Blaţková, zástupkyně Světlana Nováková a pedagog volného času Jaroslava Merfaitová, Gabriela Junášková Mgr.Vítková Tereza 15

17 Pravidelná činnost Byla organizována v zájmových útvarech: Tabulka pravidelné zájmové činnosti Jazykověvzdělávací Taneční a pohybové Taneční školička Modern dance Orientální tance Hip Hop I.,II. Krůček Rytmika Klubová činnost Kondiční cvičení Ostatní sporty Společenské hry Ostatní Němčina děti Sluníčko Barvička I Barvička II Cvičeníčko Cvičeníčko I,II,III Relaxační cvičení Dramatický kroužek Florball I. Florball II. Aikido I. Stolní tenis Sportovní hry Aikido II. Badminton Volejbal Šachy-začátečníci pokročilí Klub mladého historika Myslivost,příroda,kynologie Výpočetní technika Výtvarná technika Programování A Programování B Výtvarně-řemeslný ateliér Šikulka Šikovné ručičky Výtvarněkeramické I., II. Střípek I Střípek II Střípek III Střípek IV Keramika I. Keramika II. Paličkování Výtvarné I.,II. hrátky Mladý fotograf I.,II. 16

18 Hodnocení pravidelné zájmové činnosti Pravidelná zájmová činnost tvořila u nás nejvyšší část hlavní činnosti. Nadále zůstává vzrůstající zájem o keramiku, velký zájem je také o taneční krouţky. Pravidelnou zájmovou činnost(zájmové útvary, klubová činnost)jsme plánovali jiţ v měsíci květnu V měsíci červnu jsme vydávali přehled zájmové činnosti Přehled uveřejňovali v měsíčníku Kralupský zpravodaj, na webových stránkách a na našich nástěnkách Krouţky začínaly v polovině září, kdy byly jiţ upřesněny termíny schůzek. Nabídku ZÚ jsme měli pestrou, zaměřenou na různá odvětví 17

19 Zájmové úvary pro školní rok 2013/2014 (údaje budou průběžně doplňovány; změny vyhrazeny) Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168, tel.: Zájmový útvar Věk Vedoucí Den a čas Cena Místo Šikulka 5-6 J. Merfaitová Po.13:45-14: ,- Kč DDM Šikovné ručičky 6-7 J. Merfaitová Po.15:00-16: ,- Kč DDM Výtvarně-keramický I. 6-8 G. Junášková Čt. 14:00-15: ,- Kč DDM Výtvarně-keramický II J. Merfaitová Út. 14:00-15: ,- Kč DDM Výtvarně-řemeslný Ateliér 8-16 G. Junášková Út. 16:30-18: ,- Kč DDM Paličkování 10-dospělí G. Junášková Po.17:30-19: ,- Kč DDM Výtvarné hrátky I. 3-4 T. Vítková Út 15:30-16: ,- Kč DDM Výtvarné hrátky II. 4-6 T. Vítková Út 16:30-17: ,- Kč DDM Střípek I. zač. a mír. pokr. 4-6 G. Junášková Út. 15:30-16: ,- Kč DDM Střípek II. - pokročilí 7-10 G. Junášková St. 14:00-15: ,- Kč DDM Střípek III. - pokročilí G. Junášková St. 16:00-17: ,- Kč DDM Keramika I Z. Davidová, S. Nováková Čt. 15:00-16: ,- Kč DDM Keramika II Z. Davidová, S. Nováková Čt. 16:15-17: ,- Kč DDM Mladý fotograf D. Junášková Út 17:00-18: ,- Kč DDM Krůček I. 3-5 T. Vítková St 14:45-15: ,- Kč DDM Taneční Rytmika I. 4-5 M. Pupíková Po 15:15-16: ,- Kč DDM Taneční Rytmika II. 6-7 M. Pupíková Út 15:15-16: ,- Kč DDM Taneční školička Domeček 7-10 L. Rohanová St. 15:30-16: ,- Kč DDM Modern dance od 11 let L. Rohanová St. 16:30-18: ,- Kč DDM Orientální tance od 10 let S.Čepeláková Po 16:30-17: ,- Kč DDM Hip-hop dance P.Krbec Út 18:00-19:00 Čt 18:00-19: ,- Kč DDM Tělocvič. Hip-hop a street dance P. Fenzel Po 17:30-18: ,- Kč DDM Čt 17:00-18:00 Aikido, sebeobrana I. - zač. od 6 let M. Holáň, Z.Balliš Čt 16:30-18: ,- Kč Tělocvič. Aikido, sebeobrana II. - pokr. od 10 let K. Slapnička Út 15:30-17: ,- Kč Tělocvič. Badminton od 6 let Út. 16:00-17: ,- Kč Tělocvič. Florball I let V. Svatoš St. 15:00-16: ,- Kč Tělocvič. Florball II. od 12 V. Svatoš St. 16:00-17: ,- Kč Tělocvič. Sportovní hry od 6 let L. Hupková St. 17:00-18: ,- Kč Tělocvič. Stolní tenis od 6 let M. Topinka Po.17:30-18: ,- Kč Tělocvič. Kulečník od 10 let M. Chládek Čt. 17:00-18:30 50,- Kč/hod. DDM Volejbal - přípravka tř. A. Nový Po.,st 16:00-17:30 Volejbal - přípravka 2-3 J. Kubištová Út, pá 16:00-17:30 Volejbal - ml.ţákyně tř. V. Fejt Po.,st.,čt. 16:00-17:30 Volejbal ml. ţákyně tř. A. Nový Po.,st.,17:30-19:00 Čt. 16:00-17:30 Programování A ZŠ Mgr. Karel Janda, M.Blaţková St. 16:00-17: ,- Kč DDM Programování B ZŠ Mgr. Karel Janda, M.Blaţková St. 17:30-19: ,- Kč DDM Angličtina pro nejmenší 4-6 let T. Vítková St. 16:00-16: ,- Kč DDM Angličtina II let K. Brenner Po.16:00-16: ,- Kč DDM Němčina začátečníci ,- Kč DDM Němčina pokročilí ,- Kč DDM Klub mladého historika M. Novotná Po 16:45-17: ,- Kč DDM Šachy - začátečníci od 6 let V.Verner St 15:00-16: ,- Kč DDM Šachy - pokročilí od 9 let Ing. F. Seiner St 16:00-17: ,- Kč DDM Dramatický krouţek od 6 let Mgr. B. Vrzáčková Po 14:30-16: ,- Kč DDM Divadelní krouţek Nezkušení od 11let Mgr. B. Vrzáčková Po 16:00-17: ,- Kč DDM Myslivost,příroda, kynologie ZŠ P. Blaţek, L.Jech Čt 16:00-17: ,- Kč DDM Ţonglování od 10 let M. Topinka, J.Jindřich Po 18:30-20: ,- Kč Tělocvič. Naše zahrada ZŠ J. Špinarová Út : ,- Kč DDM Yo yo I. - začátečníci od 8 let Z. Hýbl Pá 14:30-15: ,- Kč DDM Yo yo II. - pokročilí od 10 let Z. Hýbl Pá 15:15-16: ,-Kč DDM Relaxační cvičení 12-dospělí S. Nováková Po 19:00-20:00 40,- Kč/hod. DDM Sluníčko 1 měs-6 let J. Merfaitová Po.-pá. 9-12, Po., stř., čt., 12:00-17:00 30,- Kč DDM Barvička I. 2-3 roky G. Junášková, J. Merfaitová Út 9:30-10:15 50,- Kč DDM Barvička II. 2-3 roky G. Junášková, J. Merfaitová Út 10:15-11:00 50,- Kč DDM Cvičeníčko I. 1-2 roky S. Nováková Čt 9:00-9:45 40,- Kč DDM Cvičeníčko II. 1-2 roky T. Vítková Čt 10:00-10:45 40,- Kč DDM Cvičeníčko III. 2-3 roky T. Vítková Po 10:00-10:45 40,- Kč DDM Spontánní činnost Volné počítače Po. 14:00-17:00 Út., čt. 14:00-18:00 St. 14:00-16:00 Pá 14:00-15:30 30,-/ hod. DDM Internet Po. 14: Út., čt. 14:00-18:00 St. 14:00-16:00 Pá 14:00-15:30 70,-/hod. DDM Stolní tenis, kulečník, šipky Út. 14:00-18:00 St.14:00-16:00 Čt. 14:00-17:00 Pá 14:00-15:30 30,-/hod./os. DDM Stolní fotbal, stolní hokej Út. 14:00-18:00 St.14:00-16:00 Čt. 14:00-17:00 Pá 14:00-15:30 30,-/hod./os. DDM 18

20 Příleţitostná zájmová činnost Plán příleţitostné zájmové činnosti jsme navrhovali koncem školního roku, kde jsme vycházeli se zájmu účastníků o akce z předešlých let Během roku jsme se snaţili plán akcí aktuálně měnit a přizpůsobovat dle potřeb zájemců Příleţitostná činnost organizovali nebo přímo řídili pedagogové na velmi dobré úrovni Přes moţnou pravidelnost není příleţitostná zájmová činnost průběţná a do této aktivity zahrnujeme např. místní soutěţe a turnaje, přehlídky, výstavy, zájezdy, exkurze, divadelní představení, atd. Uspořádali jsme různorodé akce od malého rozsahu, přes programové bloky, akce náborové, aţ po akce celoměstského a dokonce i regionálního významu Celkově můţeme plán příleţitostné zájmové činnosti hodnotit za loňský rok kladně, o čem svědčí počet zúčastněných osob (viz následující tabulka) Plán byl vypracován v souladu s poptávkou dětí a mládeţe po aktivitách ve volném čase Během roku jsme se snaţili plán akcí aktuálně měnit a přizpůsobovat dle potřeb Snaţili jsme se do plánu zahrnout nabídku organizovaných příleţitostných, výchovně vzdělávacích a rekreačních akcí 19

21 Příležitostná zájmová činnost 2013/14 Akce Den Místo Dětí Dosp. Zam. 1. Předání cen Fotografické soutěţe 2.9. DDM Naše město objektivem 2. Přehlídka vítězů recitační soutěţe DDM Otevřené dveře DDM a tělocvična Cesta pohádkovým lesem Hostibejk Malování DDM DDM Sobotní kurz keramika DDM Bramboriáda Zahrada Hry a soutěţe pro děti Přístaviště Kotva Drakiáda Hostibejk Nocovka DDM Sobotní kurz Tiffany DDM Šmoulí bál DDM Zájezd pro děti do divadla Hybernia Praha Akce se nekonala Glazování pro dospělé DDM Adventní zájezd do Dráţďan Kralupy/Dráţďany Advent KD Vltava Mikulášská pro nejmenší Hotel Sport Nadílka radosti - dílny Hřiště TJ Sokol Vystoupení Orientální tance 7.12 Čajovna Sraz sběratelů náprstků DDM Sobotní kurz pedig DDM Vánoční výstava DDM Soutěţ: Vánoční stromeček DDM Vánoční podvečer Před DDM Vánoční nadílka pro Sluníčko 2.1. DDM Reprezentační ples Hotel Sport Předání cen a diplomů ván. soutěţ 15.1 DDM Sobotní kurz Enkaustika DDM Akce se nekonala Pohádkový karneval pro nejmenší DDM Seminář na soutěţe a olympiády Praha Masopust Před DDM Turnaj Aktivity DDM Akce se nekonala Soustředění skupiny relaxačního 8.3. DDM cvičení 33. Mladý olympionik tělocvična DDM Sobotní kurz keramika DDM Pedigová dílna 20.3 DDM Sobotní kurz - hedvábí DDM Sobotní kurz keramika- glazování 2.4. DDM Nocovka DDM

22 39. Velikonoční výstava DDM Velikonoční soutěţ DDM Velikonoční párty 10.4 DDM Sobotní kurz - tisk DDM Velikonoční dílny a vystoupení KASS Sedmihlásek DDM Vystoupení ZÚ Rytmika Stanice DH Předání cen Velikonoční soutěţ DDM Čarodějnice Zahrada DDM Cesta za pokladem Mikovice, Kpy Lodí po Vltavě Loděnice, Kpy Krajské kolo tan. poháru Čáslav Den dětí Zahrada DDM Akademie DDM 5.6. Sportovní hala Hry a soutěţe pro děti 6.6. Městské koupaliště Turnaj století 7.6. Hřiště Čechie Kralupský Majáles 8.8. Loděnice,Kpy Předání cen fotografické soutěţe 8.8. Loděnice, Kpy Vystoupení divadelního ZÚ 9.8. KASS Recitační soutěţ DDM Schůzka na tábory DDM Sobotní kurz Batika a tisk DDM Sraz sběratelů náprstků 5.7. DDM Hodnocení některých příleţitostných akcí Pohádkový les Zúčastnilo se celkem 102 dětí a 79 dospělých. Tradiční pohádkový les byl letos na téma pohádky Zlatovláska. Děti provázela pohádková kníţečka, kterou dostaly u vstupu a do které si lepily ilustrace obrázků z pohádky. Na konci musely z 12 princezen odhalit tu pravou a dostávaly balíček s odměnou. Počasí akci přálo, pečlivá příprava a dobrá organizace přispěla ke spokojenosti dětí i rodičů. 21

23 Kralupský advent Této akce se zúčastnilo 103 dětí a 83 dospělých. Vystoupily děti se ZÚ Krůček a Rytmika pod vedením slečny Vítkové a paní Pupíkové. Vystoupení vzbudilo velký ohlas, bylo milé a krásně navodilo vánoční atmosféru. Mikulášská pro nejmenší Tato akce je určená především pro děti, které navštěvují Klub Sluníčko, Barvičku a Cvičeníčko. Sešlo se celkem 72 dětí a 80 dospělých. Děti si na Mikulášské společně zazpívají i zatančí. Před rozdáním nadílky mohou odváţnější děti přednést básničku nebo zazpívat písničku. Nechybělo fotografování s Mikulášem, čertem a andělem. Vánoční výstava Vánoční výstavu navštívilo 960 dětí a 320 dospělých. Výstava se pořádala na téma Vánoční sromeček. Svými pracemi přispěly školní druţiny, školy, mateřské školky, výtvarné a keramické zájmové útvary z DDM. Své výrobky zapůjčily také účastnice sobotních kurzů. Jiţ tradičně byl velký zájem i z řad rodičů. Návštěvníků se snaţíme vyhovět i s individuálním otevřením výstavy. 22

24 Vánoční podvečer Vánoční podvečer byl příjemným zastavením v předvánočním shonu a milým setkáním členů ZÚ, rodičů, zaměstnanců DDM a přátel. Vystupují zde ţáci a pedagogové ze ZÚ DDM a ZUŠ. Diváci mají moţnost společně si zazpívat koledy a strávit několik příjemných chvil v předvánočním shonu. Závěr patřil ţonglérům a jejich ţonglování s ohněm. Akce se zúčastnilo 140 dětí a 166 dospělých. Pohádkový karneval pro nejmenší Patří mezi oblíbené akce jak u dětí, tak u jejich rodičů. V sálku v přízemí se tančilo. V 1. patře byly připraveny hry a soutěţe, ve 2.patře výtvarná dílnička a malé občerstvení. Pro děti byla připravena sladká odměna. Děti i rodiče byli příjemně naladěni, akce probíhala velmi dobře. Nocovka Téma této Nocovky bylo Letem, světem. Z dětí se staly cestovatelé na létajícím koberci. Ocitly se v různých zemích a hrály zde hry, které jsou v dané zemi tradiční. Po večeři jsme se společně vypravili k objektu tělocvičny. Zde byla na zahradě připravena stezka odvahy, kterou musely děti jednotlivě projít. 23

25 Cesta za pokladem Akce byla určena pro předškoláky a mladší ţáky. Tématicky byla cesta zpracována jako pohádka Sněhurka a 7 trpaslíků. Rodiče ji dětem na jednotlivých stanovištích předčítali a úkoly, které měly děti plnit na pohádku navazovaly. Například se dívaly do zrcátka, uklízely v chaloupce, jeli na koni, atd. Nalepovaly si všech 7 trpaslíků, kterou cestou sbíraly a na závěr hledaly poklad. Dětem i rodičům se akce velmi líbila. Den dětí Děti měly moţnost vyřádit se při nejrůznějších hrách a soutěţích, výtvarně tvořit, tentokrát to byla papírová chobotnička. V závěru odpoledne se opékaly buřty. Akce byla dobře připravena a proběhla v příjemné, téměř rodinné atmosféře. 24

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

od (verze 7)

od (verze 7) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, 511 01 Turnov od 1.1.2014 (verze 7) Část 1. Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1.1. Organizační řád Střední zdravotnické

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více