Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok

2 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/ Základní údaje o středisku volného času Název organizace : Dům dětí a mládeţe Kralupy nad Vltavou Smetanova 168 Příspěvková organizace s právní subjektivitou Sídlo organizace: Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168 PSČ okres Mělník IČO IZO Zřizovatelem organizace je : Město Kralupy nad Vltavou okres Mělník IČO: Kontakty: Telefon: Fax: ředitelka DDM: Blaţková Marie Telefon: zástupce DDM : Nováková Světlana Telefon: Zařazení do sítě školských zařízení a jednací číslo: 5/

3 Právní vymezení Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání, 28 dokumentace škol a školských zařízení Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte Vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dvoudobých záměrů, výročních zpráv a vlastní hodnocení subjektu Právní a majetkové podmínky Statutárním orgánem organizace je ředitelka, kterou jmenuje do funkce na základě výsledku konkurzního řízení, a z ní odvolává Rada Města Kralupy nad Vltavou. Ředitelka jmenuje svou zástupkyni, kterou je zastupována v době svoji nepřítomnosti. Organizace hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen při jejím zřízení a který organizace nabyla v průběhu činnosti. Vymezení majetkových práv je uvedeno v platném znění zřizovací listiny. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti DDM 1) Naše organizace vycházela z hodnocení vnitřních i vnějších podmínek. Na jeho přípravě spolupracovali všichni pedagogičtí zaměstnanci, byly respektovány jejich podněty a připomínky. Celoroční plán byl rozpracován do operativních plánů a seřazen podle měsíců v roce. Vytvářeli jsme podmínky pro uspokojování zájmů v nejrůznějších oborech. Velký důraz byl kladen na individuální práci s talenty. Zaměřovali jsme se na osobnostně sociální rozvoj, na kvalitu, atraktivnost a moderní pedagogické metody. 2)Naše zařízení Pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu 2

4 Ze stanovených cílů vzdělávání se nám podařilo splnit zájmové vzdělávání pro různé věkové skupiny děti, školáky, středoškoláky i dospělé Výchova k rozvoji osobnosti probíhala v různých činnostech Rozvíjet všechny zájmové oblasti, které byly rozděleny do skupin na společenskovědní, estetickovýchovné, sportovní, turistické, technické, přírodovědné 3)Předmět činnosti Zajišťovali jsme sportovní soutěţe, pořádali okresní a krajská kola taneční soutěţe vyhlašované Středočeským krajem pod názvem Středočeský taneční pohár a organizovali olympiády ze zeměpisu a z cizích jazyků vyhlašované MŠMT ČR Prováděli jsme zájmové aktivity, programové a spontánní činnosti ve volném čase dětí, mládeţe a dospělých, zaměřili se na výchovu talentů Spolupracovali jsme se školami a organizacemi, navazujícími na předmět činnosti Pronajímali nebytové prostory pro účely sportovní a zájmové činnosti Provozovali školu v přírodě Mokrosuky, včetně zajištění stravování Organizovali jsme prázdninovou a pobytovou činnost Řídicí a kontrolní činnost Statutární zástupce organizace ředitelka Statutární zástupce ředitelky - zastupuje v plné odpovědnosti Ředitelka přímo řídí: interní pracovníky Kontrolní činnost: prováděli jsme ji formou cílených kontrol se zhodnocením na pracovních poradách kontrolou výchovné činnosti formou hospitací v zájmových krouţcích a klubech Pedagogické porady s interními zaměstnanci/ 1x měsíčně /, dle potřeby Porady s externími zaměstnanci / 2x do roka / Zasedání pedagogické rady / 3x do roka / 3

5 Hospitace byly součástí vnitřní a vnější kontrolní činnosti prováděly se průběţně dle ročního plánu hospitací, v případě potřeby častěji hospitační činnost se prováděla v ZÚ, při příleţitostních akcích, atd. hospitace byly zaměřeny na dodrţování individuálního přístupu k dětem v ZÚ Kontrolní činnost cílená byla zaměřena na kontrolu dodrţování zákoníku práce kontrolu zájmových činností kontrolu placení účastnických poplatků Struktura a personální zabezpečení DDM: na činnosti DDM se podíleli další externí a dobrovolní pracovníci s externími pracovníky byla uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti znalost pedagogických zásad a metodiky vedení zájmových činností a schopnost jejich tvořivé aplikace rozdělení kompetencí, zodpovědnosti a garance za jednotlivé typy podle pracovních náplní pracovníků pracovníci DDM se řídili pracovním řádem pro pedagogické pracovníky 4

6 Pedagogičtí pracovníci Interní pracovníci: Blaţková Marie - ředitelka DDM zaměstnána od roku 2000 Vzdělání : gymnázium, střední pedag. škola(obor vychovatelství a učitelství na MŠ) Přímá výchovná práce ZÚ Programování Ředitelka je statutárním zástupcem organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech týkajících se organizace Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí Nová školská legislativa Dvoudenní seminář pro ředitele-výklad nařízení vlády č.469/2002 Kurz relaxačních technik Country tance I.,II. Dosaţení základních ICT znalostí a dovedností Započtení úvodního modulu -Školení poučených uţivatelů Bezpečnost v obci Sociálně patologické jevy Jak psát a realizovat projekty Studium pro ředitele škol a školských zařízení Kurz zdravotního školení Vzdělávací institut Středočeského kraje Školská legislativa právní otázky v činnosti škol Nováková Světlana - zástupkyně DDM Zaměstnána od roku 2000 Vzdělání: gymnázium, střední pedagogická škola (obor učitelství na MŠ) Studium pro pedagogy volného času Přímá výchovná práce - vedení ZÚ Cvičeníčko I., II., Relax cvičení 5

7 Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí Nová školská legislativa Dvoudenní seminář pro ředitele-výklad nařízení vlády č.469/2002 Kurz relaxačních technik Country tance I.,II. Dosaţení základních ICT znalostí a dovedností Započtení úvodního modulu -školení poučených uţivatelů Bezpečnost v obci Sociálně patologické jevy Jak psát a realizovat projekty a granty Studium pro ředitele škol a školských zařízení Kurz zdravotního školení Vzdělávací institut Středočeského kraje Školská legislativa právní otázky v činnosti škol Merfaitová Jaroslava pedagog volného času DDM Zaměstnána od roku 2000 Vzdělání: gymnázium, střední pedagogická škola (obor učitelství na MŠ) Studium pro pedagogy volného času Přímá vých. práce: vedení ZÚ Šikulka, Šikovné ručičky, Výtvarně-keramický II.,Barvička Osvědčení výtvarná technika- Twist Art Osvědčení textilní tvorba stírací reliéfní technika, tisky a malba textilní barvou Osvědčení výroba razítek a tiskání na látku Sociálně patologické jevy Dosaţení zákl.ict znalostí a dovedností Započtení úvodního modulu školení poučených uţivatelů Výtvarné techniky - Smalt Prezentace výchovně vzdělávací koncepce Zaměstnána od ledna 2000 Seminář - výroba smaltovaných šperků Seminář Hrozby neonacismu, příleţitosti demokracie Kurz zdravotního školení 6

8 Junášková Gabriela - pedagog volného času DDM Zaměstnána od Vzdělání: SPŠG Praha Studium pro pedagoga volného času doplnění vzdělání Další vzdělávání -kurz ručně paličkované krajky Vedení - ZÚ Barvička, Střípek I.,II.,III.,IV.,Ateliér, Výtvarně keramický II., Paličkování Sobotní kurzy pro mládeţ a dospělé Seminář drátování a drátkování Provázková dílna tvořivosti Malování na hedvábí Tiffany technika I.,II.,III. Přírodní dílna tvořivosti Osvědčení výtvarná technika - Twist Art Teorie a praxe ve výuce výtvarné techniky Seminář - výroba smaltovaných šperků Seminář - vánoční ozdoby z korálků a drátků, drátování vánočních ozdob Studium dějiny umění Mentoring pro vedení kurzů, studia pedagogiky, pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost UJEP PF Ústí nad Labem obor pedagog volného času kombinované studium studuje 3.ročník Mgr. Vítková Tereza pedagog volného času DDM Zaměstnána od Vzdělání: UJEP Ústí nad Labem Bc. Pedagogika volného času, státnice z pedagogiky, pedagogiky volného času a psychologie Mgr. Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce, státnice z pedagogiky a pedagogiky volného času, psychologie, speciální pedagogiky Management a řízení osvědčení Mentoring pro vedení kurzů, studia pedagogiky, pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost 7

9 Nepedagogičtí pracovníci Špinarová Jitka - hospodářka zaměstnána od června 2003 střední ekonomická škola Fousková Markéta Dis. domovnice zaměstnána od ledna 2009 ½ úvazku pedagogická škola Praha, VOŠ Sociálně právní vychovatel v ZŠ Komenského Fousek Martin - domovník zaměstnán od ½ úvazku skladník Ballišová Jitka domovnice zaměstnána od února 2009 odborné učiliště Litoměřice dámská krejčová Mokrosuky - škola v přírodě - odloučené pracoviště DDM Mokrosuky se nachází se poblíţ města Sušice. V oploceném objektu se nachází 8 chatiček s kapacitou 48 míst a apartmán(celkem 3+4) Chatky jsou vybaveny WC a umyvadlem. Objekt je vybaven v hlavní budově jídelnou, kuchyní, učebnou, klubovnou a sociálním zařízením pro chlapce a děvčata. K zařízení patří zahrada, travnaté sportovní hřiště, domek s garáţí a dílnou, zastřešený bazén. Nová plastová okna v hlavní budově 8

10 Ziml Rudolf zaměstnán od vedoucí školy v přírodě, odborné učiliště ČKD Praha obor elektro střední škola pro pracující s maturitou Hnídková Dana zaměstnána od vedoucí ŠJ a uklízečka střední odborné učiliště kuchař, číšník Zaměstnanci na dobu určitou pracovní smlouva Macháčková Jana pomocná kuchařka Janovská Jaroslava pomocná kuchařka Holečková Olga uklizečka Zelená Marie dohoda o provedení práce Externí pracovníci Mgr. Janda Karel MFF UK (Num. Matematika) ZÚ Programování A, B správce počítačové sítě v DDM Balliš Zdeněk SOUS Roudnice n/ Lab. ZÚ Aikido(sebeobrana) Slapnička Karel ZÚ Aikido II. - pokročilí Kubišta Jiří OSVČ realitní makléř ZÚ Volejbal přípravka ml.1 Krbec Petr Firma Envinet - technik ZÚ Hip hop I. Topinka Michal SOUCH Kralupy - elektromechanik ZÚ Ţonglování, ZÚ Stolní tenis ZÚ Badminton Jindřich Jaroslav SOU Aero Vodochody- let. mechanik ZÚ Ţonglování Fejtová Martina Zdravotní sestra ZÚ Volejbal mladší ţákyně 9

11 Kyselová Jana ZÚ Volejbal přípravka ml.2 Holáň Miloš student ZÚ Aikido I. začátečníci Vrzáčková Blanka Ped F UK učitelství pro I.stupeň DAMU dramatická výchova ZÚ Dramatický krouţek Vrzáček Jan koordinátor sociální rehabilitace ZÚ Dramatický krouţek Verner Vladimír Důchodce ZÚ Šachy -začátečníci Ing. Seiner František - vysoká škola chemicko-technologická v Praze - ZÚ Šachy - pokročilí Hupková Lenka Studentka Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí ZÚ Sportovní hry Blaţek Petr Důchodce Myslivost Junášková Daniela Studentka SUŠTŘ Praha ZÚ Mladý fotograg I.,II. Karásková Iva Referentka Synthos ZÚ Volejbal ţákyně Svatoš Václav vedoucí směny obchodní řetězec Tesco ZÚ Florbal I., II. Rohanová Lucie Učitelka v MŠ ZÚ Taneční školička, Modern Dance Davidová Zdena Keramická škola ZÚ Keramika I.,II.,III. Fenzel Patrik Elektrikář ČEZ ZÚ Hip Hop II. Diana Jamal Aldinová Studentka Praha Němčina Novotná Marie Studentka Praha Mladý historik Pupíková Miroslava Kuchařka DG a SOŠE Kralupy Rytmika 10

12 Vedoucí na letních táborech: Petřina Jan, Kolářová Aneta, Holáň Miloš, Šimonová Aneta, Junášková Daniela, Batka Ondřej, Melcrová Jana, Melcrová Alexandra, Lenka Hofierková Vymezení hlavní a doplňkové činnosti DDM Nabídku aktivit DDM jsme se snaţili udělat pestrou, zaměřenou na široké spektrum účastníků. Probíhalo především velké mnoţství zájmových útvarů, nejčastěji z oblasti sportu, tance, počítačové techniky, umění, ručních prací a cizích jazyků. Činnost DDM jsme rozdělili na čtyři hlavní oblasti. Na zajišťování pravidelné zájmové činnosti, příleţitostné činnosti, prázdninové činnosti a na organizaci soutěţí a přehlídek. DDM se podílelo také na primární prevenci závadových jevů, ekologických programech, podporovalo rozvíjení talentů a tvořivosti účastníků. Doplňková činnost SVČ Název doplňkové činnosti Halový fotbal, nohejbal- pan Stránský- Česká rafinérská Halový fotbal, nohejbal- pan Mareš Halový fotbal, fotbal Šlechtický Fotbal- Vokoun, Nešetřil, Černý Fotbal Bidvest Kick box Dalecký Sportovní hry Dětský domov Kralupy dlouhodobý pronájem byl realizován na základě smluv na dobu určitou krátkodobé pronájmy byly realizovány na základě smluv o krátkodobém pronájmu podle dohody 11

13 Součástí DDM je tělocvična v Zátiší 735. V tomto objektu probíhaly všechny sportovní zájmové útvary (Aikido, Florball I.,II., Ţongléři, Stolní tenis, Sportovní hry, Badminton) Tělocvičnu také vyuţíváme k pronájmu, coţ je naše doplňková činnost (halový fotbal, nohejbal, sportovní hry, kickbox, atd.) Doplňková činnost je realizována v souladu se zřizovací listinou DDM v oblasti pronájmu nebytových prostor. Naše vize organizování akcí pro širokou veřejnost zaměřit se na kvalitu, atraktivnost a moderní pedagogické metody navyšování počtu zájmových útvarů i krátkodobých kurzů a počet jejich členů rozvíjet práci s talentovanými dětmi a mládeţí zavádět nové prvky a přitaţlivější formy práce Plány DDM Plány vycházejí ze Školního vzdělávacího programu, který je kaţdým rokem aktualizován. Cíle vzdělávání Vycházejí z odst.2 školského zákona a v DDM jsou to zejména: Rozvoj osobnosti člověka, získávání informací a učení v průběhu ţivota Rovnost ţen a muţů ve společnosti Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, respekt k etnické, národnostní, kulturní identitě Získávání a uplatňování znalostí o ţivotním prostředí 12

14 Dlouhodobé cíle Nabízet zájmové oblasti - společenskovědní, estetickovýchovné, tělovýchovné a sportovní, technické a přírodovědné Uskutečňovat výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti, mládeţ i dospělé Prohlubovat spolupráci se zřizovatelem, školami i jinými partnery Provádět zájmové aktivity, programové a spontánní činnosti ve volném čase dětí, mládeţe a dospělých Střednědobé cíle Rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný Podněcovat děti a mládeţ k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a řešení problému Vést účastníky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Krátkodobé cíle Cíle stanovujeme na dobu kratší neţ jeden rok Cíle konkrétní a měřitelné Získání grantů pro volnočasové aktivity Formy a obsah zájmového vzdělávání DDM 1) Poskytujeme zájmové vzdělávání v souladu se školským zákonem č. 561/2004 sb. a vyhláškou č. 74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání 2) Zájmové vzdělávání jsme poskytovali zejména těmito formami: a) Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností b) Příleţitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností c) Spontánními aktivitami d) Táborovou činností e) Osvětovou činností včetně shromaţďování a poskytování informací f) Organizováním soutěţí a přehlídek dětí a ţáků 13

15 Délka a časový plán vzdělávání Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost probíhá zpravidla v jednoletých cyklech. V průběhu jednoletého cyklu se účastník seznámí a osvojí si základní dovednosti v dané oblasti Osnovy jednotlivých cyklů jsou součástí pedagogické dokumentace DDM Kralupy nad Vltavou Školní rok začíná zpravidla v polovině září a končí v červnu následujícího kalendářního roku Většina forem vzdělávání je realizována po školním vyučování v odpoledních hodinách Vyučovací hodina v pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti trvá 60 minut a lze ji upravovat podle zvoleného oboru a věkového rozmezí účastníků. Struktura hlavní činnosti DDM Struktura činností a aktivit je dána u kaţdého DDM místními podmínkami. Zpravidla v našem DDM byla náplň činnosti v DDM v těchto pásmech: Zájmová činnost pravidelná Zájmová činnost příleţitostná Prázdninová činnost Soutěţe a přehlídky Práce s talenty Nabídka spontánních aktivit Jiné specifické činnosti Materiálně technické zabezpečení Materiálně technické vybavení bylo dáno stavem financí. Vybavení bylo aţ na výjimky dostačující pro rámec činností, které DDM nabízí. Prováděli jsme pravidelné revize a dle finančních moţností i údrţbu budovy. 14

16 Řádná inventarizace majetku DDM : Hmotný investiční majetek Drobný nehmotný majetek Drobný hmotný majetek Kč Drobný hmotný majetek Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč Řádná inventarizace majetku ŠVP Mokrosuky: Hmotný investiční majetek Drobný nehmotný majetek Drobný hmotný majetek Kč Drobný hmotný majetek Kč ,-Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Činnost střediska volného času V DDM ve školním roce pracovalo 62 zájmových útvarů s celkovým počtem 1029 dětí. Zájmové útvary byly vedeny 6 interními pracovníky a 27 externími pracovníky, Z řad pedagogů DDM je celkem pět vedoucích ZÚ. Paní ředitelka Marie Blaţková, zástupkyně Světlana Nováková a pedagog volného času Jaroslava Merfaitová, Gabriela Junášková Mgr.Vítková Tereza 15

17 Pravidelná činnost Byla organizována v zájmových útvarech: Tabulka pravidelné zájmové činnosti Jazykověvzdělávací Taneční a pohybové Taneční školička Modern dance Orientální tance Hip Hop I.,II. Krůček Rytmika Klubová činnost Kondiční cvičení Ostatní sporty Společenské hry Ostatní Němčina děti Sluníčko Barvička I Barvička II Cvičeníčko Cvičeníčko I,II,III Relaxační cvičení Dramatický kroužek Florball I. Florball II. Aikido I. Stolní tenis Sportovní hry Aikido II. Badminton Volejbal Šachy-začátečníci pokročilí Klub mladého historika Myslivost,příroda,kynologie Výpočetní technika Výtvarná technika Programování A Programování B Výtvarně-řemeslný ateliér Šikulka Šikovné ručičky Výtvarněkeramické I., II. Střípek I Střípek II Střípek III Střípek IV Keramika I. Keramika II. Paličkování Výtvarné I.,II. hrátky Mladý fotograf I.,II. 16

18 Hodnocení pravidelné zájmové činnosti Pravidelná zájmová činnost tvořila u nás nejvyšší část hlavní činnosti. Nadále zůstává vzrůstající zájem o keramiku, velký zájem je také o taneční krouţky. Pravidelnou zájmovou činnost(zájmové útvary, klubová činnost)jsme plánovali jiţ v měsíci květnu V měsíci červnu jsme vydávali přehled zájmové činnosti Přehled uveřejňovali v měsíčníku Kralupský zpravodaj, na webových stránkách a na našich nástěnkách Krouţky začínaly v polovině září, kdy byly jiţ upřesněny termíny schůzek. Nabídku ZÚ jsme měli pestrou, zaměřenou na různá odvětví 17

19 Zájmové úvary pro školní rok 2013/2014 (údaje budou průběžně doplňovány; změny vyhrazeny) Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, Smetanova 168, tel.: Zájmový útvar Věk Vedoucí Den a čas Cena Místo Šikulka 5-6 J. Merfaitová Po.13:45-14: ,- Kč DDM Šikovné ručičky 6-7 J. Merfaitová Po.15:00-16: ,- Kč DDM Výtvarně-keramický I. 6-8 G. Junášková Čt. 14:00-15: ,- Kč DDM Výtvarně-keramický II J. Merfaitová Út. 14:00-15: ,- Kč DDM Výtvarně-řemeslný Ateliér 8-16 G. Junášková Út. 16:30-18: ,- Kč DDM Paličkování 10-dospělí G. Junášková Po.17:30-19: ,- Kč DDM Výtvarné hrátky I. 3-4 T. Vítková Út 15:30-16: ,- Kč DDM Výtvarné hrátky II. 4-6 T. Vítková Út 16:30-17: ,- Kč DDM Střípek I. zač. a mír. pokr. 4-6 G. Junášková Út. 15:30-16: ,- Kč DDM Střípek II. - pokročilí 7-10 G. Junášková St. 14:00-15: ,- Kč DDM Střípek III. - pokročilí G. Junášková St. 16:00-17: ,- Kč DDM Keramika I Z. Davidová, S. Nováková Čt. 15:00-16: ,- Kč DDM Keramika II Z. Davidová, S. Nováková Čt. 16:15-17: ,- Kč DDM Mladý fotograf D. Junášková Út 17:00-18: ,- Kč DDM Krůček I. 3-5 T. Vítková St 14:45-15: ,- Kč DDM Taneční Rytmika I. 4-5 M. Pupíková Po 15:15-16: ,- Kč DDM Taneční Rytmika II. 6-7 M. Pupíková Út 15:15-16: ,- Kč DDM Taneční školička Domeček 7-10 L. Rohanová St. 15:30-16: ,- Kč DDM Modern dance od 11 let L. Rohanová St. 16:30-18: ,- Kč DDM Orientální tance od 10 let S.Čepeláková Po 16:30-17: ,- Kč DDM Hip-hop dance P.Krbec Út 18:00-19:00 Čt 18:00-19: ,- Kč DDM Tělocvič. Hip-hop a street dance P. Fenzel Po 17:30-18: ,- Kč DDM Čt 17:00-18:00 Aikido, sebeobrana I. - zač. od 6 let M. Holáň, Z.Balliš Čt 16:30-18: ,- Kč Tělocvič. Aikido, sebeobrana II. - pokr. od 10 let K. Slapnička Út 15:30-17: ,- Kč Tělocvič. Badminton od 6 let Út. 16:00-17: ,- Kč Tělocvič. Florball I let V. Svatoš St. 15:00-16: ,- Kč Tělocvič. Florball II. od 12 V. Svatoš St. 16:00-17: ,- Kč Tělocvič. Sportovní hry od 6 let L. Hupková St. 17:00-18: ,- Kč Tělocvič. Stolní tenis od 6 let M. Topinka Po.17:30-18: ,- Kč Tělocvič. Kulečník od 10 let M. Chládek Čt. 17:00-18:30 50,- Kč/hod. DDM Volejbal - přípravka tř. A. Nový Po.,st 16:00-17:30 Volejbal - přípravka 2-3 J. Kubištová Út, pá 16:00-17:30 Volejbal - ml.ţákyně tř. V. Fejt Po.,st.,čt. 16:00-17:30 Volejbal ml. ţákyně tř. A. Nový Po.,st.,17:30-19:00 Čt. 16:00-17:30 Programování A ZŠ Mgr. Karel Janda, M.Blaţková St. 16:00-17: ,- Kč DDM Programování B ZŠ Mgr. Karel Janda, M.Blaţková St. 17:30-19: ,- Kč DDM Angličtina pro nejmenší 4-6 let T. Vítková St. 16:00-16: ,- Kč DDM Angličtina II let K. Brenner Po.16:00-16: ,- Kč DDM Němčina začátečníci ,- Kč DDM Němčina pokročilí ,- Kč DDM Klub mladého historika M. Novotná Po 16:45-17: ,- Kč DDM Šachy - začátečníci od 6 let V.Verner St 15:00-16: ,- Kč DDM Šachy - pokročilí od 9 let Ing. F. Seiner St 16:00-17: ,- Kč DDM Dramatický krouţek od 6 let Mgr. B. Vrzáčková Po 14:30-16: ,- Kč DDM Divadelní krouţek Nezkušení od 11let Mgr. B. Vrzáčková Po 16:00-17: ,- Kč DDM Myslivost,příroda, kynologie ZŠ P. Blaţek, L.Jech Čt 16:00-17: ,- Kč DDM Ţonglování od 10 let M. Topinka, J.Jindřich Po 18:30-20: ,- Kč Tělocvič. Naše zahrada ZŠ J. Špinarová Út : ,- Kč DDM Yo yo I. - začátečníci od 8 let Z. Hýbl Pá 14:30-15: ,- Kč DDM Yo yo II. - pokročilí od 10 let Z. Hýbl Pá 15:15-16: ,-Kč DDM Relaxační cvičení 12-dospělí S. Nováková Po 19:00-20:00 40,- Kč/hod. DDM Sluníčko 1 měs-6 let J. Merfaitová Po.-pá. 9-12, Po., stř., čt., 12:00-17:00 30,- Kč DDM Barvička I. 2-3 roky G. Junášková, J. Merfaitová Út 9:30-10:15 50,- Kč DDM Barvička II. 2-3 roky G. Junášková, J. Merfaitová Út 10:15-11:00 50,- Kč DDM Cvičeníčko I. 1-2 roky S. Nováková Čt 9:00-9:45 40,- Kč DDM Cvičeníčko II. 1-2 roky T. Vítková Čt 10:00-10:45 40,- Kč DDM Cvičeníčko III. 2-3 roky T. Vítková Po 10:00-10:45 40,- Kč DDM Spontánní činnost Volné počítače Po. 14:00-17:00 Út., čt. 14:00-18:00 St. 14:00-16:00 Pá 14:00-15:30 30,-/ hod. DDM Internet Po. 14: Út., čt. 14:00-18:00 St. 14:00-16:00 Pá 14:00-15:30 70,-/hod. DDM Stolní tenis, kulečník, šipky Út. 14:00-18:00 St.14:00-16:00 Čt. 14:00-17:00 Pá 14:00-15:30 30,-/hod./os. DDM Stolní fotbal, stolní hokej Út. 14:00-18:00 St.14:00-16:00 Čt. 14:00-17:00 Pá 14:00-15:30 30,-/hod./os. DDM 18

20 Příleţitostná zájmová činnost Plán příleţitostné zájmové činnosti jsme navrhovali koncem školního roku, kde jsme vycházeli se zájmu účastníků o akce z předešlých let Během roku jsme se snaţili plán akcí aktuálně měnit a přizpůsobovat dle potřeb zájemců Příleţitostná činnost organizovali nebo přímo řídili pedagogové na velmi dobré úrovni Přes moţnou pravidelnost není příleţitostná zájmová činnost průběţná a do této aktivity zahrnujeme např. místní soutěţe a turnaje, přehlídky, výstavy, zájezdy, exkurze, divadelní představení, atd. Uspořádali jsme různorodé akce od malého rozsahu, přes programové bloky, akce náborové, aţ po akce celoměstského a dokonce i regionálního významu Celkově můţeme plán příleţitostné zájmové činnosti hodnotit za loňský rok kladně, o čem svědčí počet zúčastněných osob (viz následující tabulka) Plán byl vypracován v souladu s poptávkou dětí a mládeţe po aktivitách ve volném čase Během roku jsme se snaţili plán akcí aktuálně měnit a přizpůsobovat dle potřeb Snaţili jsme se do plánu zahrnout nabídku organizovaných příleţitostných, výchovně vzdělávacích a rekreačních akcí 19

21 Příležitostná zájmová činnost 2013/14 Akce Den Místo Dětí Dosp. Zam. 1. Předání cen Fotografické soutěţe 2.9. DDM Naše město objektivem 2. Přehlídka vítězů recitační soutěţe DDM Otevřené dveře DDM a tělocvična Cesta pohádkovým lesem Hostibejk Malování DDM DDM Sobotní kurz keramika DDM Bramboriáda Zahrada Hry a soutěţe pro děti Přístaviště Kotva Drakiáda Hostibejk Nocovka DDM Sobotní kurz Tiffany DDM Šmoulí bál DDM Zájezd pro děti do divadla Hybernia Praha Akce se nekonala Glazování pro dospělé DDM Adventní zájezd do Dráţďan Kralupy/Dráţďany Advent KD Vltava Mikulášská pro nejmenší Hotel Sport Nadílka radosti - dílny Hřiště TJ Sokol Vystoupení Orientální tance 7.12 Čajovna Sraz sběratelů náprstků DDM Sobotní kurz pedig DDM Vánoční výstava DDM Soutěţ: Vánoční stromeček DDM Vánoční podvečer Před DDM Vánoční nadílka pro Sluníčko 2.1. DDM Reprezentační ples Hotel Sport Předání cen a diplomů ván. soutěţ 15.1 DDM Sobotní kurz Enkaustika DDM Akce se nekonala Pohádkový karneval pro nejmenší DDM Seminář na soutěţe a olympiády Praha Masopust Před DDM Turnaj Aktivity DDM Akce se nekonala Soustředění skupiny relaxačního 8.3. DDM cvičení 33. Mladý olympionik tělocvična DDM Sobotní kurz keramika DDM Pedigová dílna 20.3 DDM Sobotní kurz - hedvábí DDM Sobotní kurz keramika- glazování 2.4. DDM Nocovka DDM

22 39. Velikonoční výstava DDM Velikonoční soutěţ DDM Velikonoční párty 10.4 DDM Sobotní kurz - tisk DDM Velikonoční dílny a vystoupení KASS Sedmihlásek DDM Vystoupení ZÚ Rytmika Stanice DH Předání cen Velikonoční soutěţ DDM Čarodějnice Zahrada DDM Cesta za pokladem Mikovice, Kpy Lodí po Vltavě Loděnice, Kpy Krajské kolo tan. poháru Čáslav Den dětí Zahrada DDM Akademie DDM 5.6. Sportovní hala Hry a soutěţe pro děti 6.6. Městské koupaliště Turnaj století 7.6. Hřiště Čechie Kralupský Majáles 8.8. Loděnice,Kpy Předání cen fotografické soutěţe 8.8. Loděnice, Kpy Vystoupení divadelního ZÚ 9.8. KASS Recitační soutěţ DDM Schůzka na tábory DDM Sobotní kurz Batika a tisk DDM Sraz sběratelů náprstků 5.7. DDM Hodnocení některých příleţitostných akcí Pohádkový les Zúčastnilo se celkem 102 dětí a 79 dospělých. Tradiční pohádkový les byl letos na téma pohádky Zlatovláska. Děti provázela pohádková kníţečka, kterou dostaly u vstupu a do které si lepily ilustrace obrázků z pohádky. Na konci musely z 12 princezen odhalit tu pravou a dostávaly balíček s odměnou. Počasí akci přálo, pečlivá příprava a dobrá organizace přispěla ke spokojenosti dětí i rodičů. 21

23 Kralupský advent Této akce se zúčastnilo 103 dětí a 83 dospělých. Vystoupily děti se ZÚ Krůček a Rytmika pod vedením slečny Vítkové a paní Pupíkové. Vystoupení vzbudilo velký ohlas, bylo milé a krásně navodilo vánoční atmosféru. Mikulášská pro nejmenší Tato akce je určená především pro děti, které navštěvují Klub Sluníčko, Barvičku a Cvičeníčko. Sešlo se celkem 72 dětí a 80 dospělých. Děti si na Mikulášské společně zazpívají i zatančí. Před rozdáním nadílky mohou odváţnější děti přednést básničku nebo zazpívat písničku. Nechybělo fotografování s Mikulášem, čertem a andělem. Vánoční výstava Vánoční výstavu navštívilo 960 dětí a 320 dospělých. Výstava se pořádala na téma Vánoční sromeček. Svými pracemi přispěly školní druţiny, školy, mateřské školky, výtvarné a keramické zájmové útvary z DDM. Své výrobky zapůjčily také účastnice sobotních kurzů. Jiţ tradičně byl velký zájem i z řad rodičů. Návštěvníků se snaţíme vyhovět i s individuálním otevřením výstavy. 22

24 Vánoční podvečer Vánoční podvečer byl příjemným zastavením v předvánočním shonu a milým setkáním členů ZÚ, rodičů, zaměstnanců DDM a přátel. Vystupují zde ţáci a pedagogové ze ZÚ DDM a ZUŠ. Diváci mají moţnost společně si zazpívat koledy a strávit několik příjemných chvil v předvánočním shonu. Závěr patřil ţonglérům a jejich ţonglování s ohněm. Akce se zúčastnilo 140 dětí a 166 dospělých. Pohádkový karneval pro nejmenší Patří mezi oblíbené akce jak u dětí, tak u jejich rodičů. V sálku v přízemí se tančilo. V 1. patře byly připraveny hry a soutěţe, ve 2.patře výtvarná dílnička a malé občerstvení. Pro děti byla připravena sladká odměna. Děti i rodiče byli příjemně naladěni, akce probíhala velmi dobře. Nocovka Téma této Nocovky bylo Letem, světem. Z dětí se staly cestovatelé na létajícím koberci. Ocitly se v různých zemích a hrály zde hry, které jsou v dané zemi tradiční. Po večeři jsme se společně vypravili k objektu tělocvičny. Zde byla na zahradě připravena stezka odvahy, kterou musely děti jednotlivě projít. 23

25 Cesta za pokladem Akce byla určena pro předškoláky a mladší ţáky. Tématicky byla cesta zpracována jako pohádka Sněhurka a 7 trpaslíků. Rodiče ji dětem na jednotlivých stanovištích předčítali a úkoly, které měly děti plnit na pohádku navazovaly. Například se dívaly do zrcátka, uklízely v chaloupce, jeli na koni, atd. Nalepovaly si všech 7 trpaslíků, kterou cestou sbíraly a na závěr hledaly poklad. Dětem i rodičům se akce velmi líbila. Den dětí Děti měly moţnost vyřádit se při nejrůznějších hrách a soutěţích, výtvarně tvořit, tentokrát to byla papírová chobotnička. V závěru odpoledne se opékaly buřty. Akce byla dobře připravena a proběhla v příjemné, téměř rodinné atmosféře. 24

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY. Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY. Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8. 2011 1 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více