SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2015"

Transkript

1 Závěrečná zpráva z výzkumu SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 0 SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

2 OBSAH. CÍLE VÝZKUMU. METODA VÝZKUMU 6. HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 7. CELKOVÁ SPOKOJENOST OBČANŮ. Celková spokojenost s městem. Největší problém města z pohledu občanů. SPOKOJENOST OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA. Spokojenost občanů s jednotlivými oblastmi života ve městě. Důležitost jednotlivých oblastí života pro obyvatele Hradce Králové 6. VYBAVENOST MĚSTA, MOŽNOSTI PRO VYŽITÍ A VOLNÝ ČAS 6. Spokojenost s vybaveností pro sportovní a rekreační vyžití 0 6. Spokojenost s vybaveností pro kulturní a společenské vyžití 6. Hodnocení příležitostí k trávení volného času pro seniory 6. Hodnocení příležitostí k trávení volného času pro děti a mládež 7 6. Spokojenost s nabídkou aktivit pro rodiny 6.6 Hodnocení rodinných center a kapacity mateřských škol 6.7 Hodnocení stavu a vybavenosti základních škol SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

3 OBSAH 7. NABÍDKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 7 7. Spokojenost s nabídkou sociálních služeb 9 7. Návrhy na zlepšení sociálních služeb města 6. KVALITA BYDLENÍ A ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 6. Spokojenost s kvalitou bydlení 6. Spokojenost s údržbou veřejných prostranství 6. Spokojenost se svozem a likvidací komunálního odpadu DOPRAVA, HLUK A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 7 9. Spokojenost občanů s dopravou 7 9. Vnímání míry hluku a znečištění ovzduší BEZPEČNOST OBČANŮ 0 0. Celkový pocit bezpečí 0. Vnímání různých dimenzí pocitu bezpečí 6 0. Spokojenost s fungováním městské policie 7 0. Skupiny obyvatel vnímané jako ohrožené 9 0. Spokojenost s prevencí kriminality Názor na užitečnost kamerového systému 9 SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

4 OBSAH. ZAMĚSTNÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 9. Spokojenost občanů s různými aspekty zaměstnanosti 96. Nezaměstnanost a hrozba nezaměstnanosti 97. KOMUNIKACE, INFORMOVANOST A SPOKOJENOST S ÚŘEDNÍKY 9. Komunikace mezi občany 0. Spokojenost s informovaností ze strany města 0. Spokojenost s přístupem úředníků MMHK 0. OBLAST INVESTIC 0. Spokojenost s investičními akcemi realizovanými městem. Prioritní oblasti pro mě městské investice. PŘÍLOHA STRUKTURA ZÁKLADNÍHO A VÝBĚROVÉHO SOUBORU 6 SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

5 . CÍLE VÝZKUMU Cílem sociologického výzkumu realizovaném na dospělé populaci města Hradec Králové byla především: Identifikace celkové spokojenosti občanů s životem v Hradci Králové s využitím indikátoru ECI A., identifikace spokojenosti občanů s jednotlivými oblastmi života, spokojenost občanů s veřejnými službami, spokojenost s oblastmi týkajícími se dopravy, hodnocení možností kulturního, rekreačního a sportovního vyžití, spokojenost s informovaností a činností úředníků magistrátu, hodnocení investic do jednotlivých oblastí života, vnímání bezpečnosti a řada dalších dílčích indikátorů. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

6 . METODA VÝZKUMU Reprezentativní kvantitativní výzkum v dospělé populaci města Hradec Králové Výběrový soubor (vzorek dotázaných) Velikost výběrového souboru: N = 0 respondentů Cílová populace: obyvatelé Hradce Králové ve věku a více let Způsob výběru vzorku: kvótní výběr na základě dat poskytnutých ČSÚ speciálně pro toto šetření (0), kvótními znaky jsou: pohlaví, věk, nejvyšší dokončené vzdělání a městská část bydliště respondenta. Termín sběru dat:. červenec až. srpen 0. Nástroj sběru dat - dotazník Metodika sběru a zpracování dat Přímé standardizované rozhovory vyškolených tazatelů s respondenty s využitím papírových dotazníků (face to face interviews, PAPI). Řádně vyplněné dotazníky byly podrobeny optické kontrole. Poté byly naskenovány do elektronické podoby (datových matic) v prostředí programu Remark Office. Statistické zpracování dat proběhlo v programu IBM SPSS. Interval spolehlivost: max. ± % na 9% hladině významnosti. Kontrola sběru dat Sběr dat je kontrolován v souladu s pravidly kodexu Esomar. Kontrola je prováděna v těchto oblastech: správnost výběru požadované osoby podle kvóty, úplnost a správnost vyplnění dotazníku, telefonická i místní kontrola 0 % dotázaného souboru. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 6

7 HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 7

8 . HLAVNÍ ZÁVĚRY Lidé jsou s životem v Hradci Králové spokojeni. V roce 0 je s Hradcem Králové jakožto místem, kde žijí a pracují, velmi nebo spíše spokojeno 9 % dotázaných. Vysoká míra spokojenosti řadí Hradec ve srovnání s jinými městy v ČR na čelní příčky z hlediska celkové spokojenosti obyvatel. Za největší problém města respondenti spontánně označují parkování a dopravu. Vzhledem k nízkým četnostem odpovědí však lze konstatovat, že data neindikují výrazný problém, který by trápil většinu či výraznou část obyvatel města. Respondenti v navazujících otázkách měli možnost vyjádřit svou spokojenost s jednotlivými oblastmi života ve městě a určit důležitost, kterou jim subjektivně přisuzují. Nejvíce spokojeni jsou respondenti s kvalitou okolního životního prostředí, s možnostmi věnovat se svým zálibám a koníčkům a s nabídkou základních veřejných služeb. Naopak nejnižší míru spokojenosti vyjadřují obyvatelé Hradce Králové s možnostmi zaměstnání ve městě a s možností účastnit se místního plánování. Ve všech oblastech, které byly zkoumány i v předchozích vlnách výzkumu, pozorujeme nárůst spokojenosti respondentů. Oblastem, se kterými respondenti vyjadřují spokojenost, současně přisuzují i vysokou míru důležitosti, kterou pro ně mají. Výjimkou je možnost zaměstnání ve městě, která vykazuje druhou nejvyšší důležitost, ale současně druhou nejnižší míru průměrné spokojenosti. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

9 HLAVNÍ ZÁVĚRY V další části dotazníku měli obyvatelé města možnost vyjádřit se k dalším oblastem jeho fungování. Respondenti vyjádřili vysokou míru spokojenosti s vybaveností města pro sportovní a rekreační vyžití (6 % spokojeno) i s možnostmi pro kulturní a společenské vyžití (7 %; oproti roku 0 se však jedná o pokles o %). Téměř tři čtvrtiny respondentů se domnívají, že v Hradci Králové je dostatek příležitostí k trávení volného času pro děti a mládež. Silnější přesvědčení o dostatečné nabídce vykazují mladší věkové skupiny a osoby z domácností s nezaopatřenými dětmi. Příležitosti k trávení volného času pro seniory ve městě považuje za dostatečné více než polovina dotázaných. Téměř dvě třetiny dotázaných pozitivně hodnotí prorodinné klima ve městě, pouze necelá třetina však považuje za dostatečný počet rodinných center či míst, kde mohou rodiny společně trávit čas. Problematicky je občany hodnocena kapacita mateřských škol, kterou 0 % dotázaných považuje za nedostatečnou (jako dostatečnou ji vnímá pouze pětina dotázaných). Kapacitu mateřských škol kritičtěji hodnotí relevantní sociodemografické skupiny (ženy, osoby ve věku - let, lidé z domácností s nezaopatřenými dětmi, osoby v domácnosti nebo na mateřské dovolené). Stav a vybavenost základních škol hodnotí respondenti převážně jako dobré (7 %) necelá desetina je považuje za nevyhovující. Hodnocení se oproti poslednímu měření z roku 0 výrazněji nezměnilo. Nadpoloviční většina respondentů je spokojena s možnostmi řešení obtížných životních situací a s nabídkou sociálních služeb ve městě, % je nespokojeno. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 9

10 HLAVNÍ ZÁVĚRY Naprostá většina dotázaných deklaruje spokojenost s kvalitou svého bydlení. V porovnání s rokem 0 vzrostl podíl spokojených respondentů o %. Nárůst spokojenosti pozorujeme také v oblasti údržby veřejných prostranství. Devět desetin dotázaných je spokojeno s úklidem a údržbou veřejných prostranství i se svozem a likvidací komunálního odpadu. V obou oblastech pozorujeme nárůst spokojenosti o 6 %. Celkově jsou občané s jednotlivými aspekty dopravní situace spokojenější než v roce 0, výjimku tvoří pouze počet parkovacích míst poblíž bydliště (pokles o 7 %) a spokojenost s vybavením města pro pěší dopravu (beze změny). S dopravou úzce souvisí i úroveň hluku a znečištění ovzduší ve městě. Převážnou většinu obyvatel města tyto negativní jevy neobtěžují hlukem se cítí obtěžována necelá čtvrtina respondentů, znečištěným ovzduším pak necelá pětina. Ve srovnání s rokem 0 poklesl podíl těch, kdo se cítí obtěžováni hlukem (-7 %) i znečištěným ovzduším.(- %). Většina dotázaných se v místě svého bydliště cítí bezpečně, desetina pocit bezpečí nemá. Menší pocit bezpečí zažívají senioři, kteří jsou i samotnými respondenty považováni za nejohroženější skupinu hradeckých občanů. Činnost městské policie hodnotí více než dvě třetiny respondentů pozitivně. Ve srovnání s rokem 0 se spokojenost zvýšila o 6 %. Lidé, kteří spokojeni nejsou, jako důvod nejčastěji uvádějí nízkou aktivitu policistů a malou přítomnost v terénu. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 0

11 HLAVNÍ ZÁVĚRY Ve srovnání s rokem 0 se zvýšila spokojenost se všemi zkoumanými aspekty zaměstnanosti. Respondenti vyjadřují větší spokojenost se svým zaměstnáním, možnostmi rekvalifikace, nabídkou zajímavých pracovních míst ve městě i spokojenost s podporou podnikatelských závěrů, výrazně optimističtější jsou i v hodnocení šancí nalézt nové zaměstnání. S přístupem úředníků magistrátu jsou spokojeny dvě třetiny dotázaných, desetina je nespokojena. Nespokojení respondenti úředníkům MMHK vytýkají zejména neochotu, nezájem a aroganci. V rámci hodnocení jednotlivých komunikačních kanálů občané vyjadřují jasně převažující spokojenost jak se zpravodajem Radnice, tak s informovaností prostřednictvím magistrátních úředníků i webových stránek města. Pouze 7 % dotázaných by uvítalo i jiné prostředky informování. Nadpoloviční většina respondentů je s výběrem investičních akcí realizovaných městem spokojena, nespokojenost vyjadřuje jen % dotázaných. Třetina těch, kdo vyjádřili nespokojenost, pak za zbytečnou považuje výstavbu nových obchodních center, desetina zmiňuje investice do fotbalového/hokejového stadionu nebo drahých sportovišť. Pokud by respondenti sami měli možnost ovlivnit, do kterých oblastí budou investovány prostředky z městského rozpočtu, nejvýše řadí oblast výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny a úpravu veřejných prostranství města. Naopak nejnižší míru podpory od dotázaných inkasuje podpora neziskových organizací působících na území města a podpora hokejového a fotbalového klubu. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

12 DOPORUČENÍ Hradec Králové je podle dat z našeho výzkumu svými občany vnímán jako příjemné město pro život. Spokojenost s různými aspekty života a práce v metropoli východních Čech se navíc ve srovnání s poslední vlnou výzkumu v roce 0 v naprosté většině případů zvýšila. I přes uvedenou vysokou spokojenost s mnoha oblastmi pracovního i soukromého života náš výzkum identifikoval témata, kde spokojenost hradeckých občanů zaostává za důležitostí, kterou danému okruhu připisují. Pokud se město v rámci svých možností na tyto oblasti zaměří a bude své úsilí komunikovat občanům, lze počítat s pozitivním přijetím takových aktivit a snížením uvedených deficitů. Platí to například pro přístup města k seniorům. Celá třetina dotázaných se domnívá, že možnosti pro trávení jejich volného času jsou menší, než by bylo pro tuto skupinu optimální. Senioři jsou navíc vnímáni jako jednoznačně nejohroženější skupina hradecké populace z hlediska bezpečnosti a nedostatečná prevence kriminality vystupuje z našich dat jako další výrazný deficit spokojenosti s životem ve městě. Ani nabídka sociálních služeb, na nichž jsou starší lidé často závislí, není vnímána jako optimální. I ve světle probíhajícího stárnutí české populace by město nemělo zapomínat na tuto skupinou obyvatel a snažit se v rámci svých možností o zlepšení jejich situace a jejich aktivizaci a integraci. Prostor pro zlepšení představuje existuje v očích respondentů i v přístupu k rodinám s dětmi a k mládeži. Nabídka příležitostí pro trávení volného času dětí a mládeže zaostává stavem, který by dotázaní považovali za optimální. Ani Hradci se nevyhýbá problém s nedostatkem míst v mateřských školkách, spokojenost s touto oblastí je vůbec nejnižší ze všech okruhů, jichž se výzkum týkal (přestože se od roku 0 zvýšila). Rovněž rodinných a mateřských center je podle respondentů nedostatek a řešení bytové situace mladých rodin je pokládáno za jednu z nejdůležitějších městských investic. Město by tedy mělo kvalifikovaně analyzovat demografické trendy, týkající se Hradce i blízkého okolí a snažit se na jejich důsledky připravovat. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

13 RYCHLÝ PŘEHLED v % Celková spokojenost (titulkový indikátor A.) spokojen/a nespokojen/a Index obecné spokojenosti (0-0):,0 Spokojenost s dalšími oblastmi výběr investičních akcí realizovaných městem přístup úředníků MMHK fungování městské policie vybavenost pro sportovní a rekreační vyžití kulturní a společenské vyžití nabídka sociálních služeb ve městě nabídka aktivit pro rodiny úklid a údržba veřejných prostranství kvalita bydlení kvalita okolního životního prostředí možnosti věnovat se svým zálibám a koníčkům základní veřejné služby kvalita veřejných prostranství určených k odpočinku mezilidské vztahy ve městě možnosti zaměstnání ve městě možnosti účastnit se místního plánování a rozhodování meziroční srovnání (rozdíl 0-0) Spokojenost s jednotlivými oblastmi spokojeno 0 SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen Nejdůležitější oblasti pro obyvatele HK (TOP ) Nejdůležitější oblasti pro investice města (TOP ) Největší problém města z hlediska občanů meziroční srovnání (rozdíl 0-0) Mezilidské vztahy (,) Možnost zaměstnání (,0) v %; podíl osob, které jsou s danou oblastí života spokojeny (odpověď 7-0 na škále 0-0) Kvalita okolního prostředí (,) Řešení bytové situace mladých rodin výstavbou startovacích bytů (,) Úprava veřejných prostranství města (,) Budování infrastruktury pro cyklisty (,7) Parkování Doprava, infrastruktura, dopravní situace

14 RYCHLÝ PŘEHLED Hodnocení dalších oblastí (rozdíl 0-0) Spokojenost s informovaností (rozdíl 0-0) dostatek příležitostí k trávení volného času pro seniory dostatek příležitostí k trávení volného času pro děti a mládež zpravodaj Radnice webové stránky města dostatek rodinných a mateřských center 9 -- úředníci magistrátu 6 -- dostatečná kapacita mateřských škol dobrý stav a vybavenost základních škol 0 7 ano +6 0 Vnímání hluku a znečištění ovzduší neobtěžuje Spokojenost s dopravou dopravní značení, semafory, kruhové objezdy 7 kvalita přepravy MHD (kultura, čistota apod.) 76 spokojenost s vybavením města pro pěší 7 frekvence spojů MHD 70 bezpečnost silničního provozu 6 úklid a údržba veřejných komunikací v zimě 6 stav chodníků* 6 spokojenost s vybavením města pro 9 stav silnic počet parkovacích míst v blízkosti Vašeho (rozdíl 0-0) hluk znečištění ovzduší Vnímání bezpečí pocit bezpečí v místě bydliště 7 INDEX SPOKOJENOSTI S RŮZNÝMI ASPEKTY ZAMĚSTNANOSTI: 0 INDEX MÍSTNÍ SOCIABILITY: INDEX SPOKOJENOSTI S OBLASTMI SPOJENÝMI S DOPRAVOU , 67, 7, SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

15 CELKOVÁ SPOKOJENOST OBČANŮ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

16 . CELKOVÁ SPOKOJENOST OBČANŮ CELKOVÁ MÍRA SPOKOJENOSTI Celková míra spojenosti obyvatel Hradce Králové se drží na velmi vysokých hodnotách. V roce 0 je s Hradcem Králové jakožto místem k životu a práci velmi nebo spíše spokojeno 9 % dotázaných, což představuje % nárůst oproti šetření z roku 0. Oproti poslednímu měření pozorujeme také 0% nárůst osob, které jsou velmi spokojené. Srovnáním titulkového indikátoru A. s jeho hodnotami v jiných českých městech výzkum potvrzuje trend naznačený již v předchozích vlnách výzkumu, tj. že Hradec Králové si uchovává čelní pozici z hlediska obecné míry spokojenosti svých obyvatel. Vysoká míra spokojenosti občanů se odráží také v indexu obecné spokojenosti, který v možném rozsahu od 0 do 0 dosahuje hodnoty,0 bodu. Vyšší podíl velmi spokojených vykazují lidé, kteří se v Hradci narodili, lidé s VŠ vzděláním, mladí lidé ve věku - let, dále osoby žijící v rodinných domech a lidé bydlící na Pražském předměstí. Naopak nižší míru spokojenosti vykazují nezaměstnaní lidé. Celkově však můžeme konstatovat, že obecná míra spokojenosti výrazně nevariuje dle sociodemografických charakteristik respondentů. Nespokojenost s Hradcem Králové jakožto místem, kde žijí a pracují, vyjádřilo pouze % dotázaných. Většina nespokojených však neuvedla konkrétní příčinu své nespokojenosti. V rámci konkrétních uvedených důvodů se nevyskytuje dominantní motiv, který by nespokojené respondenty silněji spojoval. 0% hranici výskytu překročila pouze doprava ( %; nevyhovující komunikace, silnice) a nespokojenost s MHD, jejím nastavením a frekvencí spojů ( %). SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 6

17 CELKOVÁ SPOKOJENOST OBČANŮ NEJVĚTŠÍ PROBLÉM MĚSTA Z POHLEDU OBČANŮ Největším problémem města Hradec Králové je podle spontánních odpovědí respondentů parkování ( %; parkovací systém, parkovací místa, poplatky) a doprava ( %; infrastruktura, hustota, zácpy). Vzhledem k nízkým četnostem odpovědí však i v tomto případě můžeme konstatovat, že data neindikují výrazný problém ve městě, který by trápil většinu či výraznou část občanů. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 7

18 . Celková spokojenost s městem titulkový indikátor ECI A. Jak jste spokojen(a) s Vaší obcí jako místem, kde žijete a pracujete? (qa) ČASOVÉ SROVNÁNÍ velmi spokojen(a) spokojen/a (velmi/spíše) nespokojen/a (velmi/spíše) SPOKOJENO 9 % spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a) v %, N = 0, populace HK velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a) 9 % N 7/0 0 6/0 0 9 % 0 SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

19 Celková spokojenost s městem Vyjádřete úroveň Vaší spokojenosti na procentní stupnici (0 = velice nízká, 0 = velmi vysoká). (qb) v % 0 0 spokojen(a) (7-0) 0 ani spokojen/a, ani nespokojen/a (-6) nespokojen(a) (0-) v %, N = 0, populace HK = velmi nespokojen(a) 0 = velmi spokojen(a) Index obecné spokojenosti:,0 SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 9

20 Celková spokojenost občanů s městem dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a) celek HK + 0 muž žena - let - let - let - let -6 let 6 a více let základní SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ dělník (manuální pracovník) zaměstnanec (v komerční sféře) zaměstnanec (státní či příspěvkové org.) řídicí pracovník učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. ekon. aktivita podnikatel(ka) drobný živnostník nezaměstnaný/á důchodce (kyně) včetně inval., ZTP v domácnosti nebo na MD student(ka), učeň (učnice) jinak ekon. aktivní N počet členů domácnosti děti v dom. typ bydlení celek HK + 0 a více neuvedl(a) bez nezaopatřených dětí dom. s nezaopatř. dětmi neuvedl(a) panelový dům bytový dům (nepanelový) rodinný dům - samostatně stojící rodinný dům - řadový hradecký rodák lokalita ano ne Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Pražské Předměstí Slezské Předměstí Hradec Králové - centrum Třebeš ostatní v %, N = 0, populace HK N SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 0

21 Srovnání celkové míry spokojenosti v rámci měst spokojeno nespokojeno Opava 0 9,,6 Hradec Králové 0 9,,7 Litoměřice 0 90, 9, Vsetín 009 7,,6 Uherské Hradiště 0 6,7, Jablonec n. Nisou 0 6,7, Napajedla 0 6,,6 Chrudim 0,, Chrudim 0,, Kopřivnice 0,7, Svitavy 0,6 7, Jilemnice 0, 7, Vizovice 0,9, Hlučín 0 0, 9, Jihlava 0 7,7, Kladno 0 Český Těšín 0 Hodonín 0 7,9 6, 6, 7,,7,9 Zdroj: závěrečná zpráva Spokojenost občanů s místním společenstvím 0 pro Hradec Králové, SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 Zdroj dat:

22 Důvody nespokojenosti Jaký je důvod Vaší nespokojenosti? (qc) nevyhovující komunikace, silnice, doprava nevyhovující, nedostatečná MHD Romové zaměstannost, nabídka práce hluk centralizace azylových domů málo zeleně příliš obchodních domů prach, prašnost nespokojenost s bydlením nevyřešené odvodňování Malého Labského náhonu není vyžití pro seniory prádelna vedle domu neupravené chodníky provoz nevyhovující cyklostezky sousedi málo parkovacích míst zlí lidé obavy z hlučnosti po dostavbě dálnice drahé bydlení neví, neuvedl(a) v %; N = 7, respondenti, kteří jsou velmi nebo spíše nespokojeni, kategorizace spontánních odpovědí. Nízké četnosti. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

23 . Největší problém města z pohledu občanů Co považujete za největší, nejpalčivější problém našeho města? Co je potřeba v Hradci Králové vyřešit v prvé řadě? (q9) parkování, současný systém parkování, parkovací místa, poplatky doprava, dopravní infrastruktura a situace (hustota, zácpy) Romové MHD, sítě linek, rozmístění zastávek, čistota nezaměstnanost, nabídka pracovních míst bezdomovci, nepřizpůsobiví občané bezpečnost, kriminalita kvalita chodníků nedostatek zeleně/ údržba zeleně, parků, laviček a dětstkých hřišť kvalita silnic nepořádek, špína hluk příliš obchodních center sportovní, fotbalový stadion nedostatek bydlení, drahé bydlení vleklé rekonstrukce práce zastupitelstva, magistrátu, radnice cyklostezky práce policie zvířecí výkaly, odpadkové koše na ně znečištění ovzduší, prach nedostatek míst ve školách/ školkách azylový dům a jeho obyvatelé sociální služby a zařízení, zařízení pro seniory jiné (s četností < %) neví, nic, žádný problém v %; N = 76, respondenti, kteří vyjádřili názor, kategorizace spontánních odpovědí. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

24 SPOKOJENOST OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA VE MĚSTĚ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

25 . SPOKOJENOST S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA VE MĚSTĚ SPOKOJENOST OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA VE MĚSTĚ Respondenti měli v navazujících otázkách možnost vyjádřit svou spokojenost či nespokojenost se sedmi vymezenými oblastmi života ve městě, u šesti z nich dále hodnotili důležitost formou jejich seřazení od nejdůležitější po nejméně důležitou (položka kvalita veřejných prostranství určených k odpočinku nebyla do výčtu zahrnuta). Respondenti hodnotili položky na škále od 0 (velmi nespokojen/a) do 0 (velmi spokojen/a). Pro účely srovnání s předchozími vlnami výzkumu byly odpovědi zkategorizovány do tří kategorií spokojen/a (hodnoty 7-0), ani spokojen/a, ani nespokojen/a (-6), nespokojen/a (0-). Ve všech srovnávaných položkách pozorujeme nárůst podílu spokojených respondentů. Nejvyšší míru spokojenosti vykazují respondenti s kvalitou okolního životního prostředí. 7 % z nich vyjadřuje s touto oblastí spokojenost, což je o 9 % více než v šetření z roku 0. Téměř tři čtvrtiny dotázaných jsou dále spokojeny s možnostmi věnovat se svým zálibám a koníčkům (7 %; + % oproti roku 0) a s nabídkou základních veřejných služeb (7 %). 70 % dotázaných dále vyjadřuje spokojenost s kvalitou veřejných prostranství určených k odpočinku (+0%) a dvě třetiny respondentů jsou spokojené s mezilidskými vztahy ve městě či v místě jejich bydliště (+%). Naopak nejnižší míru spokojenosti vyjadřují občané Hradce Králové s možnostmi zaměstnání ve městě (7 %) a s možností účastnit se plánování a rozhodování o věcech veřejných (6 %). SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

26 SPOKOJENOST S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA VE MĚSTĚ Pro účely další analýzy i jako nástroj pro budoucí srovnání byly vypočteny průměrné míry spokojenosti s jednotlivými oblastmi života ve městě. Ty dosahují následujících hodnot: kvalita okolního životního prostředí: 7,6 možnosti věnovat se svým zálibám a koníčkům: 7, základní veřejné služby (zdravotní a sociální služby, školy, veřejná doprava, atd.): 7, kvalita veřejných prostranství určených k odpočinku: 7, mezilidské vztahy ve městě (v místě bydliště): 6,9 možnosti zaměstnání ve městě: 6,0 možnosti účastnit se místního plánování a rozhodování o veřejných věcech:,9 SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 6

27 SPOKOJENOST S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA VE MĚSTĚ DŮLEŽITOST JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PRO OBČANY MĚSTA Nejdůležitější jsou pro respondenty mezilidské vztahy (,), dále následuje možnost zaměstnání (,0), možnost uskutečňovat své zájmy a záliby (,), kvalita okolního životního prostředí (,) a oblast základních veřejných služeb (,). Zřetelně nejnižší důležitost má pro dotázané možnost zapojení se do akcí místního plánování dalšího rozvoje města (,). Oproti předchozí vlně výzkumu se zvýšila důležitost kvality okolního životního prostředí, naopak mírně poklesla oblast základních veřejných služeb. Z hlediska sociodemografických charakteristik nepozorujeme v hodnocení důležitosti zkoumaných oblastí výraznější rozdíly. Starší lidé (+) kladou větší důraz na kvalitu životního prostředí a základní veřejné služby, menší logicky na možnost zaměstnání. Pro mladší respondenty má vyšší důležitost možnost realizovat své zájmy a záliby. Pro osoby, které nejsou hradeckými rodáky, jsou důležitější mezilidské vztahy a možnost zaměstnání, naopak menší důležitost než hradečtí rodáci přisuzují kvalitě prostředí a základním veřejným službám. Občané Hradce s oblastmi, kterým přisuzují vysokou míru důležitosti, vyjadřují také vysokou míru spokojenosti. Výjimkou je oblast možnosti zaměstnání ve městě, která ze sledovaných položek vykazuje druhou nejvyšší důležitost, ale současně druhou nejnižší míru průměrné spokojenosti. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 7

28 . Spokojenost občanů s jednotlivými oblastmi života ve městě Jak jste spokojen(a) s následujícími oblastmi života..? Svou odpověď zvolte na škále od 0 do 0, kde 0 znamená velmi nespokojen/a až 0 velmi spokojen/a. (q-) spokojen(a) (7-0) ani spokojen/a, ani nespokojen/a (-6) nespokojen(a) (0-) neví průměr* s kvalitou okolního životního prostředí 7 7,6 s možnostmi věnovat se svým zálibám a koníčkům 7 0 7, se základními veřejnými službami (zdravotní a sociální služby, školy, veřejná doprava, atd.) 7 7, s kvalitou veřejných prostranství určených k odpočinku 70 7,0 s mezilidskými vztahy ve městě (v místě Vašeho bydliště) ,9 s možnostmi zaměstnání ve Vašem městě ,0 s možnostmi účastnit se místního plánování a rozhodování o veřejných věcech či kulatých stolů 6 0,9 v %, N = 0, populace HK + *Průměr na škále od 0 (velmi nespokojen/a) do 0 (velmi spokojen/a). Čím vyšší hodnota, tím vyšší spokojenost. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

29 Spokojenost občanů s jednotlivými oblastmi života ve městě Jak jste spokojen(a) s následujícími oblastmi života..? Svou odpověď zvolte na škále od 0 do 0, kde 0 znamená velmi nespokojen/a až 0 velmi spokojen/a. (q-) v % PRŮMĚRNÁ MÍRA SPOKOJENOSTI S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŽIVOTA VE MĚSTĚ ,6 7, 7, 7, 6,9 6,0,9 kvalita okolního životního prostředí možnosti věnovat se svým zálibám a koníčkům základní veřejné služby (zdravotní a sociální služby, školy, veřejná doprava, atd.) kvalita veřejných prostranství určených k odpočinku mezilidské vztahy ve městě (v místě bydliště) možnosti zaměstnání ve městě možnosti účastnit se místního plánování a rozhodování o veřejných věcech SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 9

30 Spokojenost občanů s jednotlivými oblastmi života ve městě meziroční srovnání Jak jste spokojen(a) s následujícími oblastmi života..? Svou odpověď zvolte na škále od 0 do 0, kde 0 znamená velmi nespokojen/a až 0 velmi spokojen/a. (q-) meziroční srovnání (rozdíl 0-0) s kvalitou okolního životního prostředí s možnostmi věnovat se svým zálibám a koníčkům se základními veřejnými službami (zdravotní a sociální služby, školy, veřejná doprava, atd.)* Graf vynáší % podíl osob, které jsou s danou oblastí života spokojeny (odpověď 7-0 na škále od 0 (velmi nespokojen/a) do 0 (velmi spokojen/a). s kvalitou veřejných prostranství určených k odpočinku * Položky v předchozích letech nebyly měřeny. s mezilidskými vztahy ve městě (v místě Vašeho bydliště) 66 + s možnostmi zaměstnání ve Vašem městě* 7 -- s možnostmi účastnit se místního plánování a rozhodování o veřejných věcech či kulatých stolů v % SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 0

31 . Důležitost jednotlivých oblastí života pro obyvatele Hradce Králové Seřaďte prosím níže uvedené položky (oblasti života) podle důležitosti (významu), kterou pro Vás osobně mají. (q7-7) Graf prezentuje průměry pořadí položek, které respondenti seřadili podle významu, který pro ně mají. Čím více se hodnoty v grafu blíží hodnotě, tím větší důležitost testovaná položka oblast života pro respondenty má. Nejnižší důležitost ,,,,,6,,6,6,,7,,0,,,,,,,,,,,, Nejvyšší důležitost mezilidské vztahy možnost zaměstnání kvalita okolního životního prostředí možnost uskutečňovat Vaše zájmy a záliby základní veřejné služby možnost účastnit se akcí lokálního (místního) plánování dalšího rozvoje města Nejdůležitější jsou pro respondenty mezilidské vztahy (,), dále pak možnost zaměstnání (,0), možnost uskutečňovat své zájmy a záliby a kvalita okolního životního prostředí (,). Oproti předchozí vlně výzkumu se zvýšila důležitost kvality okolního životního prostředí, naopak mírně poklesla oblast základních veřejných služeb. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

32 Důležitost konkrétních oblastí života pro obyvatele Hradce Králové detailněji (ar. průměry - reorientováno) = nejméně důležité 6 = nejvíce důležité 6 muž (n=) žena (n=7) mezilidské vztahy možnost zaměstnání kvalita okolního životního prostředí = nejméně důležité 6 = nejvíce důležité 6 - let (n=90) - let (n=) a více let (n=7) možnost uskutečňovat vaše zájmy a záliby základní veřejné služby možnost účastnit se akcí lokálního (místního) plánování dalšího rozvoje města 6 6 hradecký rodák (n=67) nerodák (n=) mezilidské vztahy možnost zaměstnání kvalita okolního životního prostředí ZŠ (n=) vyučen(a) (n=9) SŠ s maturitou (n=0) VŠ (n=) možnost uskutečňovat vaše zájmy a záliby základní veřejné služby možnost účastnit se akcí lokálního (místního) plánování dalšího rozvoje města SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

33 Spokojenost nejméně nejvíce Důležitost konkrétních oblastí života a spokojenost s nimi Nadprůměrná spokojenost, ale nižší důležitost Průměrná důležitost (pořadí -6):, Nadprůměrná spokojenost, vysoká důležitost Kvalita okolního životního prostředí Možnost uskutečňovat zájmy a záliby Průměrná spokojenost (škála 0-0): 6,9 Základní veřejné služby Mezilidské vztahy nejméně Možnost účastnit se akcí lokálního (místního) plánování dalšího rozvoje města Podprůměrná spokojenost i důležitost Občané Hradce s oblastmi, kterým přisuzují vysokou míru důležitosti, vyjadřují také vysokou míru spokojenosti, Výjimkou je oblast možnosti zaměstnání, která ze sledovaných položek vykazuje druhou nejvyšší průměrnou důležitost, ale současně druhou nejnižší míru průměrné spokojenosti. Důležitost Možnost zaměstnání Nadprůměrná důležitost, ale nižší spokojenost nejvíce N = 0, populace HK + SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

34 VYBAVENOST MĚSTA, MOŽNOSTI PRO VYŽITÍ A VOLNÝ ČAS SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

35 6. VYBAVENOST MĚSTA, MOŽNOSTI PRO VYŽITÍ A VOLNÝ ČAS VYBAVENOST PRO SPORTOVNÍ, REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ VYŽITÍ Respondenti vyjadřují vysokou míru spokojenosti s vybaveností města pro sportovní a rekreační vyžití i s možnostmi pro kulturní a společenské vyžití. Více než čtyři pětiny dotázaných ( %) jsou spokojené s vybaveností města pro sportovní a rekreační vyžití, nespokojená jsou pouze % dotázaných. Nespokojení respondenti postrádají koupaliště s dostatečnou kapacitou, fotbalový stadion, hřiště pro starší osoby a cyklostezky. 7 % respondentů je dále spokojeno ( % velmi, % spíše spokojeno) s vybavenost města pro kulturní a společenské vyžití. Byť se jedná stále o velmi vysokou hodnotu, oproti měření z roku 0 pozorujeme pokles spokojených o % (zvýšil se však podíl respondentů, kteří odpověděli možností nehodnotím ). Nespokojenost vyjadřují pouze % respondentů. Tito by uvítali hudební klub či jejich větší počet, větší počet koncertů a obecně kulturních akcí a část z nich by dále uvítalo koncertní halu ve městě. S ohledem na převládající spokojenost však na otázku odpovídal velmi nízký počet respondentů (). Z hlediska věku je podíl velmi spokojených respondentů s možnostmi sportovního, rekreačního i kulturního vyžití nejvyšší u mladých lidí (-), ve vyšších věkových skupinách postupně klesá (ve prospěch odpovědí spíše spokojen/a a nehodnotím ). Naopak mírně vyšší míru nespokojenosti s možnostmi pro sportovní a rekreační vyžití (9 %) i kulturní a společenské vyžití ( %) pak oproti celku vykazují obyvatelé Moravského předměstí. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

36 VYBAVENOST MĚSTA, MOŽNOSTI PRO VYŽITÍ A VOLNÝ ČAS PŘÍLEŽITOSTI K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU PRO SENIORY Nadpoloviční většina dotázaných ( %) se domnívá, že ve městě je dostatek příležitostí k trávení volného času pro seniory, necelá pětina (9 %) si to nemyslí. Oproti šetření z roku 0 se výrazně zvýšil podíl respondentů, kteří vůči daném tématu zaujali stanovisko, v současné vlně výzkumu tak vzrostl (o %) nejen podíl těch, kdo s tvrzením souhlasí, ale i těch, kdo si myslí opak (o %). 6 % dotázaných současně považuje dostatek příležitostí k trávení volného času pro seniory za velmi nebo spíše důležitý. V rámci diferenční analýzy srovnávající míru důležitosti a spokojenosti (dostatečnosti) tak lze konstatovat % deficit spokojenosti (dostatek příležitostí) vůči důležitosti, která je dané oblasti obyvateli připisována. Vysokou míru připisované důležitosti pozorujeme zejména u mladších seniorů (-6 let) i u osob ve věku ve věku 6 a více let. Tyto věkové skupiny současně vyjadřují i vyšší spojenost s možnostmi trávení volného času pro seniory ve městě, % respondentů ve věku 6 a více let však současně stávající možnosti považuje za nedostatečné. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 6

37 VYBAVENOST MĚSTA, MOŽNOSTI PRO VYŽITÍ A VOLNÝ ČAS PŘÍLEŽITOSTI K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU PRO DĚTI A MLÁDEŽ Téměř tři čtvrtiny respondentů (7 %) se domnívají, že v Hradci Králové je dostatek příležitostí k trávení volného času pro děti a mládež, což představuje % nárůst ve srovnání s rokem 0. Dalších % dotázaných se domnívá, že takovýchto příležitostí ve městě dostatek není, 6 % nedokáže otázku posoudit. Pozitivně lze nahlížet skutečnost, že silnější přesvědčení ( rozhodně je dostatek ) o dostatečné nabídce příležitostí k trávení volného času pro děti a mládež vykazují mladší věkové skupiny (- let, - let) a osoby z domácností s nezaopatřenými dětmi. Více než devět desetin (9 %) považuje dostatek příležitostí k trávení volného času pro děti a mládež za velmi nebo spíše důležitý. I zde pozorujeme vyšší podíl těch, pro které je dostatek nabídky důležitý, než těch, kdo ji považují za dostatečnou. Rozdíl dosahuje hodnoty 9 %. Jak v případě nabídky volnočasových aktivit pro seniory, tak v případě volnočasových aktivit pro děti a mládež převisy důležitostí nad spokojeností (dostatek možností) indikují, že by občané Hradce uvítali kroky magistrátu směrem k dalšímu rozvoji nabídky příležitostí v rámci těchto oblastí. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 7

38 VYBAVENOST MĚSTA, MOŽNOSTI PRO VYŽITÍ A VOLNÝ ČAS NABÍDKA AKTIVIT PRO RODINY, RODINNÁ CENTRA A KAPACITA MATEŘSKÝCH ŠKOL Více než polovina dotázaných (6 %) pozitivně hodnotí prorodinné klima ve městě, nespokojenost vyjádřilo pouze 7 % dotázaných, % nedokáže danou oblast posoudit či nemá osobní zkušenost. Pouze 9 % respondentů však považuje za dostatečný počet rodinných a mateřských center, kde mohou rodiny společně trávit čas. Necelá čtvrtina ( %) považuje nabídku daných center ve městě za nedostatečnou, téměř polovina pak otázku nedokázala posoudit ( %). Co se týče respondentů z domácností s nezaopatřenými dětmi, % z nich považuje počet center za dostatečný, 0 % za nedostatečný. Podobně i ve skupině osob v domácnosti nebo na mateřské dovolené mírně převažuje pozitivní hodnocení. Téměř polovina této skupiny (7 %) považuje nabídku za dostatečnou, % by však uvítalo více zařízení tohoto typu ve městě. Pouze pětina dotázaných (0 %) považuje kapacitu mateřských škol v Hradci Králové za dostatečnou, podle dalších 0 % respondentů je kapacita nedostatečná, dalších 0 % otázku nedokáže posoudit. Pohled na hodnocení z hlediska sociodemografických charakteristik respondentů dále ukazuje, že relevantní sociodemografické skupiny častěji než celek hodnotí kapacitu mateřských škol ve městě jako nedostatečnou. Jedná se zejména o: ženy (kapacita hodnocena jako nedostatečná; %), osoby ve věku - let (7- %), osoby v domácnosti nebo na mateřské dovolené (76 %), osoby ze tří a vícečlenných domácností (- %) a z domácností s nezaopatřenými dětmi ( %). SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

39 VYBAVENOST MĚSTA, MOŽNOSTI PRO VYŽITÍ A VOLNÝ ČAS HODNOCENÍ STAVU A VYBAVENOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Stav a vybavenost základních škol považují respondenti převážně za dobrý (celkem 7 %, z toho velmi dobrý, % spíše dobrý), 9 % jej považuje za nevyhovující, 7 % dotázaných jej není schopno posoudit. Hodnocení se oproti poslednímu měření z roku 0 výrazněji nezměnilo, o % se zvýšil podíl respondentů, kteří stav a vybavenost základních škol považují za velmi dobrý (na %) a snížil se i počet těch, kdo jej vnímají jako nevyhovující. Nespokojení respondenti nejčastěji jako důvod svého negativního hodnocení nejčastěji uváděli zastaralé, nemoderní vybavení a pomůcky (6 %), méně často pak zastaralé metody výuky a práci kantorů ( %) a nedostatek financí ve školství (7 %). Nižší míru spokojenosti vykazují senioři, osoby se základním vzděláním a respondenti z jednočlenných domácností, naopak vyšší míru pozitivního hodnocení lze identifikovat u respondentů z domácností s nezaopatřenými dětmi. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 9

40 6. Spokojenost s vybaveností pro sportovní a rekreační vyžití Do jaké míry jste spokojen(a) s vybaveností města pro sportovní a rekreační vyžití? (qa) velmi spokojen(a) 7/0 6/0 9 % % v % N 7/0 = 0 N 6/0 = 0 spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a) nehodnotím 6 6 Jaký druh vybavenosti města pro sportovní a rekreační vyžití Vám schází? (qb) koupaliště s dostatečnou kapacitou fotbalový stadion hřiště pro starší cyklostezky dětské hřiště veřejné posilovny turistické stezky rychlobruslařská dráha lukostřelba pro veřejnost jízda na vodních lyžích sportovní potápění obnovení Sokolovny šachy, dáma aj. (velké v parcích) tělocvična pro úpolové sporty veřejná multifunkční hřiště víc FIT center neví/ neodpověděl v %, N 7/0 =, nejsou spokojeni s vybaveností města, kategorizace spontánních odpovědí SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 0

41 Spokojenost s vybaveností pro sportovní a rekreační vyžití dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a) nehodnotím celek HK + 0 muž žena - let - let - let - let -6 let 6 a více let základní SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ dělník (manuální pracovník) zaměstnanec (v komerční sféře) zaměstnanec (státní či příspěvkové org.) řídicí pracovník učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. ekon. aktivita podnikatel(ka) drobný živnostník nezaměstnaný/á důchodce (kyně) včetně inval., ZTP v domácnosti nebo na MD student(ka), učeň (učnice) jinak ekon. aktivní N počet členů domácnosti děti v dom. typ bydlení celek HK + 0 a více neuvedl(a) bez nezaopatřených dětí dom. s nezaopatř. dětmi neuvedl(a) panelový dům bytový dům (nepanelový) rodinný dům - samostatně stojící rodinný dům - řadový hradecký rodák lokalita ano ne Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Pražské Předměstí Slezské Předměstí Hradec Králové - centrum Třebeš ostatní v %, N = 0, populace HK + N SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

42 6. Spokojenost s vybaveností pro kulturní a společenské vyžití Do jaké míry jste spokojen(a) s vybaveností města pro kulturní a společenské vyžití? (q6a) Jaký druh vybavenosti města pro kulturní a společenské vyžití Vám schází? (q6b) velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a) nehodnotím hudební klub koncerty 9 kulturní akce 7 % koncertní hala 7/0 0 divadlo tančírna taneční klub diskuzní klub 6/0 9 % 60 akce pro seniory lepší informovanost neví/ neodpověděl v % N 7/0 = 0 N 6/0 = 0 v % N 7/0 =, nejsou spokojeni s vybaveností města, kategorizace spontánních odpovědí SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

43 Spokojenost s vybaveností pro kulturní a společenské vyžití dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a) nehodnotím celek HK + 0 muž žena - let - let - let - let -6 let 6 a více let základní SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ dělník (manuální pracovník) zaměstnanec (v komerční sféře) zaměstnanec (státní či příspěvkové org.) řídicí pracovník učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. ekon. aktivita podnikatel(ka) drobný živnostník nezaměstnaný/á důchodce (kyně) včetně inval., ZTP v domácnosti nebo na MD student(ka), učeň (učnice) jinak ekon. aktivní N počet členů domácnosti děti v dom. typ bydlení celek HK + 0 a více neuvedl(a) bez nezaopatřených dětí dom. s nezaopatř. dětmi neuvedl(a) panelový dům bytový dům (nepanelový) rodinný dům - samostatně stojící rodinný dům - řadový hradecký rodák lokalita ano ne Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Pražské Předměstí Slezské Předměstí Hradec Králové - centrum Třebeš ostatní v %, N = 0, populace HK + N SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

44 6. Hodnocení dostatku příležitostí k trávení volného času pro seniory Domníváte se, že je ve vašem městě dostatek příležitostí k trávení volného času pro seniory? (q7a) Domníváte se, že je důležité mít ve Vašem městě dostatek příležitostí k trávení volného času pro seniory? (q7b) v %, N = 0 7 DOSTATEK % 0 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím 0 DŮLEŽITÉ 6 % 6 v %, N = 0 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ ano ne nevím VZTAH SPOKOJENOSTI A DŮLEŽITOSTI velmi + spíše důležité velmi + spíše dostatečné 6 DEFICIT SPOKOJENOSTI S DOSTATKEM PŘÍLEŽITOSTÍ (- %) v %, N 0 = 0, N 0 = 0, N 009 = 0 SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

45 Hodnocení počtu příležitostí k trávení volného času pro seniory dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání celek HK + 0 muž žena - let - let - let - let -6 let 6 a více let základní SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ dělník (manuální pracovník) zaměstnanec (v komerční sféře) zaměstnanec (státní či příspěvkové org.) řídicí pracovník učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. ekon. aktivita rozhodně je dostatek spíše je dostatek spíše není dostatek rozhodně není dostatek nevím podnikatel(ka) drobný živnostník nezaměstnaný/á důchodce (kyně) včetně inval., ZTP v domácnosti nebo na MD student(ka), učeň (učnice) jinak ekon. aktivní N počet členů domácnosti děti v dom. typ bydlení celek HK + 0 a více neuvedl(a) bez nezaopatřených dětí dom. s nezaopatř. dětmi neuvedl(a) panelový dům bytový dům (nepanelový) rodinný dům - samostatně stojící rodinný dům - řadový hradecký rodák lokalita ano ne Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Pražské Předměstí Slezské Předměstí Hradec Králové - centrum Třebeš ostatní v %, N = 0, populace HK + N SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

46 Hodnocení důležitosti příležitostí k trávení volného času pro seniory dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání celek HK + 0 muž žena - let - let - let - let -6 let 6 a více let základní SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ dělník (manuální pracovník) zaměstnanec (v komerční sféře) zaměstnanec (státní či příspěvkové org.) řídicí pracovník učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. ekon. aktivita rozhodně je důležité spíše je důležité spíše není důležité rozhodně není důležité nevím podnikatel(ka) drobný živnostník nezaměstnaný/á důchodce (kyně) včetně inval., ZTP v domácnosti nebo na MD student(ka), učeň (učnice) jinak ekon. aktivní N počet členů domácnosti děti v dom. typ bydlení celek HK + 0 a více neuvedl(a) bez nezaopatřených dětí dom. s nezaopatř. dětmi neuvedl(a) panelový dům bytový dům (nepanelový) rodinný dům - samostatně stojící rodinný dům - řadový hradecký rodák lokalita ano ne Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Pražské Předměstí Slezské Předměstí Hradec Králové - centrum Třebeš ostatní v %, N = 0, populace HK + N SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 6

47 6. Hodnocení dostatku příležitostí k trávení volného času pro děti a mládež Domníváte se, že je ve vašem městě dostatek příležitostí k trávení volného času pro děti a mládež? (qa) Domníváte se, že je důležité mít ve Vašem městě dostatek příležitostí k trávení volného času pro děti a mládež? (qb) v %, N = 0 6 DOSTATEK 7 % rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím 6 9 DŮLEŽITÉ 9 % 6 v %, N = 0 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ ano ne nevím VZTAH SPOKOJENOSTI A DŮLEŽITOSTI velmi + spíše důležité v %, N 0 = 0, N 0 = 0, N 009 = 0 velmi + spíše dostatečné 7 DEFICIT SPOKOJENOSTI S DOSTATKEM PŘÍLEŽITOSTÍ (-9 %) SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 7

48 Hodnocení počtu příležitostí k trávení volného času pro děti a mládež dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání celek HK + 0 muž žena - let - let - let - let -6 let 6 a více let základní SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ dělník (manuální pracovník) zaměstnanec (v komerční sféře) zaměstnanec (státní či příspěvkové org.) řídicí pracovník učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. ekon. aktivita rozhodně je dostatek spíše je dostatek spíše není dostatek rozhodně není dostatek nevím podnikatel(ka) drobný živnostník nezaměstnaný/á důchodce (kyně) včetně inval., ZTP v domácnosti nebo na MD student(ka), učeň (učnice) jinak ekon. aktivní N počet členů domácnosti děti v dom. typ bydlení celek HK + 0 a více neuvedl(a) bez nezaopatřených dětí dom. s nezaopatř. dětmi neuvedl(a) panelový dům bytový dům (nepanelový) rodinný dům - samostatně stojící rodinný dům - řadový hradecký rodák lokalita ano ne Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Pražské Předměstí Slezské Předměstí Hradec Králové - centrum Třebeš ostatní v %, N = 0, populace HK + N SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

49 Hodnocení důležitosti příležitostí k trávení volného času pro děti a mládež dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání celek HK + 0 muž žena - let - let - let - let -6 let 6 a více let základní SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ dělník (manuální pracovník) zaměstnanec (v komerční sféře) zaměstnanec (státní či příspěvkové org.) řídicí pracovník učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. ekon. aktivita rozhodně je důležité spíše je důležité spíše není důležité rozhodně není důležité nevím podnikatel(ka) drobný živnostník nezaměstnaný/á důchodce (kyně) včetně inval., ZTP v domácnosti nebo na MD student(ka), učeň (učnice) jinak ekon. aktivní N počet členů domácnosti děti v dom. typ bydlení celek HK + 0 a více neuvedl(a) bez nezaopatřených dětí dom. s nezaopatř. dětmi neuvedl(a) panelový dům bytový dům (nepanelový) rodinný dům - samostatně stojící rodinný dům - řadový hradecký rodák lokalita ano ne Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Pražské Předměstí Slezské Předměstí Hradec Králové - centrum Třebeš ostatní v %, N = 0, populace HK + N SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0 9

50 6. Spokojenost s nabídkou aktivit pro rodiny Jak jste spokojen(a) s aktivitami, které tvoří příznivé prorodinné klima ve městě? (q0a) Jaký je hlavní důvod Vaší nespokojenosti? (q0b) nevím o žádné podpoře, mladí se nepodporují 6 SPOKOJENO 6 % 9 NESPOKOJENO 7 % nedostatek aktivit obecně málo hřišť nedostatek školek malý zájem ze strany rodin o tyto aktivity nedostatečná starost o sociálně slabé obyvatele velmi spokojn(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a) nemám osobní zkušenost drahé malá informovanost o těchto aktivitách neví, nechce uvést 0 v %, N = 0 v % N = 69, nejsou spokojeni s nabídkou aktivit, kategorizace spontánních odpovědí SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM HRADEC KRÁLOVÉ srpen 0

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Josef Novák CI2, o. p. s.

Josef Novák CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Josef Novák CI2, o. p. s. 1 Cíl průzkumu 1. Zhodnotit spokojenost obyvatel Mariánských Lázních pomocí

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracoval: Josef Novák http://www.timur.cz 2008

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva z výzkumu PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen . DESIGN VÝZKUMU Reprezentativní kvantitativní výzkum na

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁZORY POPULACE NA ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

Vypište prosím:... Vypište prosím:...

Vypište prosím:... Vypište prosím:... Sociologický průzkum Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě rok 2009. 1 DOTAZNÍK Číslo dotazníku (Do tohoto okénka nic nepište) ZÁKLADNÍ INSTRUKTÁŽ PRO TAZATELE Vyhledejte respondenta podle

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Husovo

Více

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015 oe0608 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: nadezada.cadova@soc.cas.cz Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015 Závěrečná zpráva z výzkumu MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015 MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015 HRADEC KRÁLOVÉ srpen 2015 1 OBSAH 1. CÍLE VÝZKUMU 3 2. METODA VÝZKUMU 4 3. ZPRACOVÁNÍ

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ VE VSETÍNĚ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ VE VSETÍNĚ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VE VSETÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Vsetín Prosinec 2009 1 Autoři: Josef Novák, Viktor Třebický,

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 8 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben 2014

Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben 2014 pm0a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben

Více

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 2016

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 2016 pm1002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na členství České republiky

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

ŘÍJEN CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM CHRUDIM, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

ŘÍJEN CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM CHRUDIM, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. ŘÍJEN 2015 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM CHRUDIM, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Dotazníkový průzkum probíhal v rámci projektu Místní agendou 21 a strategickým

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí březen 2016

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí březen 2016 po0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 8 80 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů

Více

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: marie.kubatova@soc.cas.cz Postoj občanů k plýtvání potravinami

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Hodonín Leden 2010 Cíle průzkumu

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu);

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu); VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 Cíle průzkumu Cílem dotazníkového

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Chrudim Červen 2011 TIMUR 2011.

Více