ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM"

Transkript

1 SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A Brno V Brně

2 OBSAH I. ÚVOD... 3 II. CÍLE SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU... 4 III. METODOLOGIE... 5 III. 1. POUŢITÁ METODA SBĚRU DAT A ZPŮSOB VÝBĚRU VZORKU RESPONDENTŮ... 5 III. 2. VELIKOST VÝBĚROVÉHO SOUBORU... 5 III. 3. ORGANIZACE SBĚRU DAT A VALIDITA ŠETŘENÍ... 5 III. 4. STRUKTURA VZORKU RESPONDENTŮ... 6 IV. ANALYTICKÁ ČÁST... 8 IV. 1. OBECNÁ MÍRA SPOKOJENOSTI... 8 IV. 2. DŮVODY NESPOKOJENOSTI S ŢIVOTEM VE MĚSTĚ...12 IV. 3. NEJZÁVAŢNĚJŠÍ PROBLÉMY MĚSTA Z POHLEDU RESPONDENTŮ...12 IV. 4. SPOKOJENOST OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŢIVOTA VE MĚSTĚ...14 IV Důleţitost konkrétních oblastí ţivota pro obyvatele Hradce Králové IV Intenzita a moţnosti komunikace mezi občany hradce králové IV. 5. SPOKOJENOST OBČANŮ SE ZAMĚSTNANOSTÍ...18 IV. 6. SPOKOJENOST OBČANŮ S VYBAVENOSTÍ MĚSTA A MOŢNOSTMI PRO VYŢITÍ A VOLNÝ ČAS...21 IV. 7. SPOKOJENOST OBČANŮ S KVALITOU BYDLENÍ...29 IV. 8. SPOKOJENOST OBČANŮ S ÚKLIDEM VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A SVOZEM ODPADŮ...30 IV. 9. SPOKOJENOST OBČANŮ S DOPRAVOU...33 IV. 1. SPOKOJENOST OBČANŮ S INFORMOVANOSTÍ A PŘÍSTUPEM ÚŘEDNÍKŮ...38 IV. 2. SPOKOJENOST S PŘÍSTUPEM ÚŘEDNÍKŮ MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ...41 IV. 3. BEZPEČNOST OBČANŮ...42 IV. 4. OBLAST INVESTIC...45 IV Preference investic do jednotlivých oblastí ţivota z pohledu respondentů.. 45 IV Spokojenost občanů s jednotlivými investičními akcemi realizovanými městem V. SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ...50 VI. PŘÍLOHY...56 VI. 1. SEZNAM GRAFŮ...56 VI. 2. SEZNAM TABULEK...57 VI. 3. DOTAZNÍK

3 I. ÚVOD Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předloţit závěrečnou zprávu výsledků sociologického výzkumu, jehoţ předmětem bylo souběţné sledování společných evropských indikátorů udrţitelného rozvoje A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím a A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících. Výzkum byl realizován mezi občany Hradce Králové metodou face to face interakcí v termínu od do a do statistického zpracování bylo zahrnuto celkem 1034 respondentů. Tato část závěrečné zprávy je souhrnem výsledků, které vzešly z části výzkumu, týkající se evropského indikátoru udrţitelného rozvoje A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím. V provedeném sociologickém výzkumu byly rozeznány postoje obyvatel města Hradce Králové a to na vzorku, který odráţí základní strukturaci populace v sociálnědemografických dimenzích. Odtud lze čerpat i přesvědčení, ţe názory získané na vzorku obyvatel s velkou mírou přesnosti, vyjadřují aktuální postoje celé populace obyvatel města Hradce Králové. Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňují především její určení. Výsledky jsou uváděny v přehledné podobě grafů, tabulek a komentářů tak, aby jednotlivá zjištění mohl zadavatel flexibilně vyuţívat pro svou práci a aktivity. Věříme, ţe výsledky výzkumu se stanou pro zadavatele i pro další čtenáře z řad odborné i laické veřejnosti zajímavou a inspirativní zpětnou vazbou. Za AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti 3

4 II. CÍLE SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Cílem sociologického šetření bylo zprostředkovat vedení města nezávislou zpětnou vazbu názorů, postojů, preferencí a potřeb obyvatel Hradce Králové. Cílem výzkumu byla především: identifikace spontánní spokojenosti občanů s ţivotem ve městě, identifikace spokojenosti občanů s jednotlivými oblastmi ţivota, spokojenost občanů s veřejnými sluţbami, spokojenost s oblastmi týkajícími se dopravy, spokojenost s informovaností, preference investic do jednotlivých oblastí ţivota a řada dalších dílčích indikátorů. 4

5 III. METODOLOGIE III. 1. POUŢITÁ METODA SBĚRU DAT A ZPŮSOB VÝBĚRU VZORKU RESPONDENTŮ Pro postihnutí dané problematiky bylo vyuţito standardizovaného dotazníku (kvantitativní přístup) distribuovaného k respondentům prostřednictvím osobního kontaktu školenými tazateli. Výběr vzorku respondentů byl stanoven na základě metody kvótního výběru. Kvótními znaky byly věkové kategorie, pohlaví a městské části přirozené celky. III. 2. VELIKOST VÝBĚROVÉHO SOUBORU Výběrový soubor byl stanoven v rozsahu respondentů. Při analýze bylo statisticky pracováno se souborem 1034 respondentů. Vzhledem k celkovému počtu obyvatel Hradce Králové, kteří jsou starší 18 let, tj. cca obyvatel (základní soubor), je početnost výběrového souboru dostatečně velká. Početnost vzorku respondentů a způsob jejich výběru zaručují reprezentativitu výsledku a vysokou míru jejich validity. III. 3. ORGANIZACE SBĚRU DAT A VALIDITA ŠETŘENÍ Celkem se na sběru dat (dotazování) podílelo 69 terénních pracovníků (tazatelů) spolupracovníků společnosti AUGUR Consulting s.r.o. Všichni tazatelé prošli vstupním instruktáţním školením, které bylo realizováno podle principů SIMAR. Nadstandardně vysoký počet odborně školených terénních pracovníků (tazatelů) zaručuje nejen minimalizaci chyby výzkumu, ale přináší také potenciál moţností následné spolupráce mezi společností AUGUR Consulting s.r.o. a městem Hradec Králové při realizaci průzkumů obdobného typu nebo analýz s ad hoc tematickým zaměřením do budoucna. Po ukončení dotazování měl respondent moţnost vyplnit slosovatelný kupón o ceny. Celkem slosovatelný kupón vyplnilo 746 respondentů, coţ je 72,1 % všech dotázaných. Do slosovatelného kupónu uváděl respondent své jméno a kontaktní údaj. Tato procedura byla zařazena do výzkumu nad rámec smlouvy o dílo a sledovala mimo jiné eliminaci chyby způsobenou lidským selháním. Po ukončení terénní fáze sběru dat proběhla kontrola práce tazatelů na skupině 5 % náhodně vybraných respondentů prostřednictvím telefonického dotazování. 5

6 Ekonomická aktivita Vzdělání Věk ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA III. 4. STRUKTURA VZORKU RESPONDENTŮ Následující tabulka č. 1 dokumentuje strukturu výběrového souboru respondentů podle sociálně-demografických charakteristik. Tabulka č. 1: Základní charakteristiky respondentů. Ukazatel Charakteristika Počet respondentů Absolutní Relativní (v %) Pohlaví Muţi ,8 Ţeny , let , let , let , let ,3 75 let a více 91 8,8 Neukončené nebo ukončené základní vzdělání ,4 Středoškolské bez maturity, vyučen(a) ,0 Středoškolské s maturitou ,8 Vysokoškolské ,9 Dělník (manuální pracovník) 70 6,8 Zaměstnanec (v komerční sféře) ,0 Zaměstnanec (veřejná správa či příspěvková organizace) ,7 Řídící pracovník 20 2,0 Učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. 83 8,1 Podnikatel(ka) 49 4,8 Drobný ţivnostník 48 4,7 Nezaměstnaný(á) 31 3,0 Důchodce(kyně) včetně invalidních, ZTP ,5 Ţena v domácnosti nebo na mateřské dovolené 27 2,6 Student(ka), učeň (učnice) ,8 Jinak ekonomicky aktivní 9 0,9 Jinak ekonomicky aktivní: pracující důchodce/student, péče o rodiče, neziskový sektor, brigády. 6

7 Počet nezaopatřených osob a dětí Počet osob ţijících v domácnosti Typ domu Městská část Hradecký rodák ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Březhrad 7 0,7 Kukleny 41 4,0 Malšova Lhota 5 0,5 Malšovice ,6 Moravské předměstí ,8 Nový Hradec Králové 56 5,4 Piletice 5 0,5 Plácky 16 1,6 Plačice 13 1,3 Plotiště 25 2,4 Pouchov 18 1,7 Praţské Předměstí ,6 Roudnička 12 1,2 Rusek 5 0,5 Slatina 11 1,1 Slezské Předměstí ,9 Střed města 85 8,2 Svinary 12 1,2 Svobodné Dvory 35 3,4 Třebeš 52 5,0 Věkoše 26 2,5 Ano ,0 Ne ,0 Panelový dům ,4 Bytový dům (nepanelový) ,9 Rodinný dům samostatně stojící ,0 Rodinný dům řadový 85 8,3 Jiný typ domu 4 0,4 Jiný typ domu: bezdomovec, dvojdomek , , , , , , ,6 7 a více 6 0, , , , ,1 4 a více 12 1,3 7

8 IV. ANALYTICKÁ ČÁST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA IV. 1. OBECNÁ MÍRA SPOKOJENOSTI Jak vyplývá z analýzy výsledků, více neţ devět z deseti dotázaných respondentů (94,2 %) uvedlo, ţe jsou velmi (39,6 %) nebo spíše (54,6 %) spokojeni s Hradcem Králové jako místem, kde ţijí a pracují. Nespokojenost s Hradcem Králové projevila dvacetina (5,8 %) dotázaných (velmi nespokojen/a 1,2 % a spíše nespokojen/a 4,6 %). Názorně míru spokojenosti obyvatel s Hradcem Králové dokumentuje následující graf č. 1. Graf č. 1: Obecná míra spokojenosti obyvatel města Hradec Králové v roce Jak jste spokojen(a) s Vaší obcí jako místem, kde ţijete a pracujete? Rok Spíše spokojen(a) 54,6 % Velmi spokojen(a) 39,6 % Spíše nespokojen(a) 4,6 % Velmi nespokojen(a) 1,2 % Velmi a spíše spokojen(a) 94,2 % Velmi a spíše nespokojen(a) 5,8 % Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = 1034, odpovědělo 99,3 % respondentů. Graf: AUGUR Consulting 8

9 Obecná míra spokojenosti byla srovnána s údaji z předchozích let 1, ve kterých proběhly obdobné průzkumy. Hodnoty jsou uvedeny v kategorizované podobě 2. Z výsledků je patrné, ţe v průběhu let dochází stále ke zlepšení a obyvatelé Hradce Králové jsou spokojenější. Výsledky dokumentuje následující tabulka č. 2 a graf č. 2. Tabulka č. 2: Komparace obecné míry spokojenosti obyvatel Hradce Králové v letech Jak jste spokojen(a) s Vaší obcí jako místem, kde ţijete a pracujete? 9/2005 9/2007 9/2009 6/2013 Velmi nebo spíše spokojen(a) 90,5 92,7 92,4 94,2 Velmi nebo spíše nespokojen(a) 9,5 7,3 7,6 5,8 Změna (09-13) Graf č. 2: Vývoj obecné míry spokojenosti obyvatel Hradce Králové v letech Vývoj obecné míry spokojenosti obyvatel Hradce Králové Velmi nebo spíše spokojen(a) 100,0% 95,0% 90,0% 90,5% 92,7% 92,4% 94,2% 85,0% 80,0% 75,0% Graf: AUGUR Consulting 1 Hradec Králové realizoval obdobné šetření v letech 2005, 2007, 2009 a Odpovědi Velmi spokojen(a) a Spíše spokojen(a) byly sloučeny do varianty Velmi nebo spíše spokojen(a) a odpovědi Spíše nespokojen(a) a Velmi nespokojen(a) do varianty Velmi nebo spíše nespokojen(a). 3 Graf znázorňuje podobu odpovědí Velmi spokojen(a) a Spíše spokojen(a). 9

10 Míra spokojenosti s městem Hradec Králové byla také srovnána s hodnotami, jeţ vyplynuly z dalších průzkumů týkajících se spokojenosti obyvatel, které proběhly v dalších městech České republiky za posledních pět let ( ). Obecná míra spokojenosti byla měřena na čtyřbodové škále od 1 do 4, kde varianta 1 znamená Velmi spokojen/a, 2 Spíše spokojen/a, 3 Spíše nespokojen/a a 4 Velmi nespokojen/a. Následující graf č. 3 kumuluje výsledky do dvou kategorií Velmi nebo spíše spokojen/a a Velmi nebo spíše nespokojen/a a je seřazen podle míry obecné spokojenosti v jednotlivých městech. Zdrojem dat byla Týmová iniciativa pro udrţitelný rozvoj ( a Graf č. 3: Srovnání míry spokojenosti obyvatel v jednotlivých městech ČR. Spokojenost obyvatel v jednotlivých městech ČR (v %) Opava 2012 Hradec Králové 2013 Chrudim 2009 Vsetín 2009 Napajedla 2011 Chrudim 2011 Kopřivnice 2012 Uherské Hradiště 2011 Poděbrady 2009 Hlučín 2010 Svitavy 2011 Jilemnice 2013 Vizovice 2011 Jablonec n. N Třebíč 2010 Jihlava 2011 Krásná Lípa 2009 Hodonín 2009 Strakonice 2010 Český Těšín 2011 Semily ,4 94,2 87,7 87,4 86,4 85,8 85,7 85,6 84,9 83,9 82,6 82,5 81,9 80,8 79,2 78, , ,3 68,1 4,6 5,8 12,3 12,6 13,6 14,2 14,3 14,4 15,1 16,1 17,4 17,5 18,1 19,2 20,8 21, , ,7 31,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Spokojeno v % Nespokojeno v % Zdroj dat: Graf: AUGUR Consulting 10

11 Následující přehledová tabulka č. 3 dokumentuje míru obecné spokojenosti nebo nespokojenosti respondentů s Hradcem Králové v roce 2013 ve vztahu k sociálně demografickým znakům. Na základě korelačních analýz lze konstatovat, ţe obecná míra spokojenosti s Hradcem Králové v roce 2013 se zásadně nediferencuje vzhledem k sociálnědemografické struktuře vzorku dotázaných. Tabulka č. 3: Celková míra spokojenosti obyvatel ve vztahu k vybraným sociálnědemografickým ukazatelům. Jak jste spokojen(a) s Vaší obcí jako místem, kde ţijete a pracujete? Hodnoty uvedeny v %. Velmi nebo spíše spokojen/a Velmi nebo spíše nespokojen/a Celkem Celkově 94,2 5,8 100 % Věk let 95,9 4,1 100 % let 95,5 4,5 100 % let 90,8 9,2 100 % let 93,9 6,1 100 % 75 let a více 96,7 3,3 100 % Pohlaví Muţ 93,3 6,7 100 % Ţena 95,1 4,9 100 % Vzdělání Neukončené nebo ukončené základní vzdělání 94,9 5,1 100 % Středoškolské bez maturity, vyučen(a) 90,2 9,8 100 % Středoškolské s maturitou 95,5 4,5 100 % Vysokoškolské 95,1 4,9 100 % Hradecký rodák Ano 93,8 6,2 100 % Ne 94,9 5,1 100 % 11

12 IV. 2. DŮVODY NESPOKOJENOSTI S ŢIVOTEM VE MĚSTĚ Důvody nespokojenosti s ţivotem v Hradci Králové byly identifikovány prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí). Jednalo se o identifikaci spontánních reakcí respondentů, kteří na otázku Jak jste spokojen(a) s Vaší obcí jako místem, kde ţijete a pracujete? odpověděli variantou Spíše nespokojen(a) nebo Velmi nespokojen(a). Na otázku odpovídalo pouze 5,6 % (tj. 58 respondentů). Odpovědi byly následně sloučeny do 10 kategorií. Hlavním důvodem nespokojenosti s ţivotem ve městě je podle spontánních odpovědí nedostatek pracovních příleţitostí, dále pak bydlení (cena, typ), hluk, vedení města, korupce, arogance úředníků. Následující tabulka č. 4 dokumentuje kategorizovanou podobu odpovědí s uvedenými absolutními i relativními četnostmi. Tabulka č. 4: Důvody nespokojenosti s ţivotem ve městě. Jaký je důvod Vaší nespokojenosti? Rok Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo pouze 5,6 % respondentů 4. Absolutní četnosti Nedostatek pracovních příleţitostí 10 17,2 Relativní četnosti (%) Bydlení (cena, typ) 8 13,8 Hluk 7 12,1 Vedení města, korupce, arogance úředníků 7 12,1 Dopravní situace 5 8,6 Kvalita veřejného prostranství, málo zeleně 4 6,9 Parkování, firma Atol 3 5,2 Obyvatelé romské národnosti 2 3,4 Nedostatek kulturních akcí 2 3,4 Ostatní 10 17,2 Celkem ,0 Ostatní (tj. odpovědi se statisticky nevýznamnými četnostmi): málo kvalitních obchodů, sprejerství, MHD, dlouhotrvající opravy apod. IV. 3. NEJZÁVAŢNĚJŠÍ PROBLÉMY MĚSTA Z POHLEDU RESPONDENTŮ Nejzávaţnější problémy Hradce Králové byly identifikovány prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí). Jednalo se o identifikaci spontánních reakcí respondentů. Na otázku odpovědělo 818 dotázaných (tj. 79,1 %). Odpovědi byly následně sloučeny do 20 kategorií. Největším problémem města Hradec Králové je podle spontánních odpovědí respondentů parkování (cena, málo parkovacích míst, parkovací systém), dále pak dopravní situace (dálnice, okruh, kolony), problémy ve sportovním odvětví 4 Otázka Jaký je důvod Vaší nespokojenosti? byla poloţena pouze těm, kteří u otázky Jak jste spokojen(a) s Vaší obcí jako místem, kde ţijete a pracujete? odpověděli variantou Spíše nebo velmi nespokojen(a). 12

13 (fotbalový stadion, malé koupaliště, pronájem zimního stadionu), nedostatek pracovních příleţitostí, MHD (cena, frekvence a návaznost spojů) a špatný stav silnic a chodníků. Podrobně dokumentuje kategorizovanou podobu odpovědí s uvedenými absolutními i relativními četnostmi následující tabulka č. 5. Tabulka č. 5: Nejzávaţnější problémy města z pohledu respondentů. Co povaţujete za největší, nejpalčivější problém našeho města? Co je potřeba v Hradci Králové vyřešit v prvé řadě? Parkování (cena, málo parkovacích míst, parkovací systém) Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo 79,1 % respondentů. Absolutní četnosti Relativní četnosti (%) ,8 Dopravní situace (dálnice, okruh, kolony) ,2 Sport (fotbalový stadion, malé koupaliště, pronájem zimního stadionu) 47 5,7 Nedostatek pracovních příleţitostí 46 5,6 MHD (cena, frekvence a návaznost spojů) 46 5,6 Špatný stav silnic, chodníků 43 5,3 Představitelé města, korupce 36 4,4 Nedostatek cyklostezek a míst pro bezpečnou úschovu kol Rekonstrukce a opravy (dokončení, kvalita budov, Velké náměstí) 34 4,2 29 3,5 Romové, nepřizpůsobiví občané 27 3,3 Děti a mládeţ (nedostatečná kapacita MŠ, málo dětských hřišť) 26 3,2 Vše v pořádku 26 3,2 Kriminalita, bezpečnost 25 3,1 Kultura, zábava 24 2,9 Nevím 20 2,4 Hluk, nepořádek 19 2,3 Málo zeleně 18 2,2 Je tu draho 14 1,7 Podpora podnikatelů, přilákání investorů, mladých lidí 13 1,6 Ostatní 55 6,7 Celkem ,0 Ostatní (tj. odpovědi se statisticky nevýznamnými četnostmi): nedostatečná kapacita domova důchodců, bezbariérové přístupy, občanská aktivita, příliš obchodních domů apod. 13

14 IV. 4. SPOKOJENOST OBČANŮ S JEDNOTLIVÝMI OBLASTMI ŢIVOTA VE MĚSTĚ Prostřednictvím pěti poloţek byla identifikována míra spokojenosti respondentů s jednotlivými oblastmi, které bezprostředně souvisí s ţivotem v Hradci Králové. Respondenti hodnotili poloţky na ordinální škále od 0 ( Velmi nespokojen(a) ) do 10 ( Velmi spokojen(a) ). Pro účely interpretace, byly vytvořeny tří kategorie odpovědí. Hodnoty 0 3 byly sloučeny do varianty Nespokojen(a), hodnoty 4 6 byly sloučeny do varianty Střed a hodnoty 7 10 byly sloučeny do varianty Spokojen(a) 5. Z analýzy výsledků vyplývá, ţe nejvíce jsou respondenti spokojeni s moţnostmi věnovat se svým zálibám a koníčkům (68,8 %), dále pak s kvalitou okolního ţivotního prostředí (65,5 %), s kvalitou veřejných prostranství určených k odpočinku (59,9 %) a s mezilidskými vztahy ve městě (57,6 %). Nejniţší míru spokojenosti respondenti vyjádřili s moţnostmi účastnit se místního plánování a rozhodování o veřejných věcech (30,6 %). Výsledky dokumentuje následující graf č. 4. Absolutní četnosti odpovědí jsou uvedeny v tabulce č. 6. Graf č. 4: Míra spokojenosti s jednotlivými oblastmi ţivota. Jak jste spokojen(a) s následujícími oblastmi ţivota? S možnostmi věnovat se svým zálibám a koníčkům. 68,8% 22,8% 8,4% S kvalitou okolního životního prostředí. 65,5% 24,9% 9,6% S kvalitou veřejných prostranství určených k odpočinku. 59,9% 28,9% 11,2% S mezilidskými vztahy ve městě (v místě Vašeho bydliště). 57,6% 30,5% 11,9% S možnostmi účastnit se místního plánování a rozhodování o veřejných věcech. 30,6% 43,3% 26,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Spokojen(a) Střed Nepokojen(a) Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Graf: AUGUR Consulting 5 Varianta Nevím nebyla pro účely komparace do analýz zahrnuta. Četnost této odpovědi je uvedena v tabulce pod grafem. 14

15 Nevím Celkem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tabulka č. 6: Míra spokojenosti s jednotlivými oblastmi ţivota absolutní četnosti. Jak jste spokojen(a) s následujícími oblastmi ţivota? Absolutní četnosti odpovědí. Velmi nespokojen(a) Stupnice Velmi spokojen(a) S moţnostmi věnovat se svým zálibám a koníčkům S kvalitou okolního ţivotního prostředí S kvalitou veřejných prostranství určených k odpočinku. S mezilidskými vztahy ve městě (v místě Vašeho bydliště). S moţnostmi účastnit se místního plánování a rozhodování o veřejných věcech Následující tabulka č. 7 uvádí srovnání výsledků z průzkumů let 2007, 2009 a Hodnoty vyjadřují procentuální podíl velmi nebo spíše spokojených respondentů s jednotlivými oblastmi ţivota. Z tabulky je patrné, ţe respondenti jsou ve všech zmíněných oblastech spokojenější, neţ tomu bylo v předchozích letech. Pouze u kvality veřejných prostranství určených k odpočinku byl zaznamenán statisticky nevýznamný pokles ve spokojenosti respondentů mezi roky 2009 a Tabulka č. 7: Míra spokojenosti s jednotlivými oblastmi ţivota komparace (rok 2007, 2009, 2013). Jak jste spokojen(a) s následujícími oblastmi ţivota? Spokojen(a) (v %) S moţnostmi věnovat se svým zálibám a koníčkům. 65,3 63,8 68,8 S kvalitou okolního ţivotního prostředí. 63,3 65,4 66,5 S kvalitou veřejných prostranství určených k odpočinku. S mezilidskými vztahy ve městě (v místě Vašeho bydliště). S moţnostmi účastnit se místního plánování a rozhodování o veřejných věcech. 52,3 60,3 59,9 51,1 55,1 57,7 21,0 26,6 30,6 Změna (09-13) 15

16 IV Důleţitost konkrétních oblastí ţivota pro obyvatele Hradce Králové Identifikovány byly také priority v ţivotě obyvatel Hradce Králové. Respondenti měli k dispozici šest poloţek, které měli seřadit podle významu, jaký pro ně mají. Následující tabulka dokumentuje průměry hodnot škály 1 6, kde varianta 1 znamená Největší důleţitost a 6 znamená Nejmenší důleţitost. Čím více se hodnoty v tabulce blíţí hodnotě 1, tím větší důleţitost má testovaná poloţka oblast ţivota pro respondenty. Z výsledků jednoznačně vyplývá, ţe nejdůleţitější jsou pro respondenty mezilidské vztahy (2,63), dále pak moţnost zaměstnání (2,81), moţnost uskutečňovat své zájmy a záliby (3,30), základní veřejné sluţby (3,33), kvalita okolního ţivotního prostředí (3,54) a nejméně moţnost účastnit se akcí lokálního plánování dalšího rozvoje města (5,27). Názorně jsou jednotlivé oblasti ţivota seřazeny v následující tabulce č. 8 podle důleţitosti. Tabulka č. 8: Oblasti ţivota - důleţitost. OBLASTI ŢIVOTA PRŮMĚRNÁ HODNOTA DŮLEŢITOSTI 6 Údaj v tabulce udává průměr hodnot uvedených u příslušné poloţky. Čím více se hodnoty v tabulce blíţí hodnotě 1, tím větší význam má oblast ţivota pro respondenty. 1. Mezilidské vztahy 2,63 2. Moţnost zaměstnání 2,81 3. Moţnost uskutečňovat své zájmy a záliby 3,30 4. Základní veřejné sluţby 3,33 5. Kvalita okolního ţivotního prostředí 3,54 6. Moţnost účastnit se akcí lokálního (místního) plánování dalšího rozvoje města 5,27 Hodnoty byly srovnány s výsledky z předchozích let (2007, 2009). Z tabulky č. 9 je patrné, ţe nedošlo k ţádným výrazným změnám v prioritách v ţivotě obyvatel Hradce Králové. 6 Otázka byla tvořena nabídkou šesti oblastí ţivota, které respondenti seřadili od 1 do 6 podle pořadí důleţitosti nabízených poloţek. 16

17 Tabulka č. 9: Oblasti ţivota komparace (2007, 2009 a 2013). Jak důleţité jsou pro Vás následující oblasti ţivota? - průměrné hodnoty Mezilidské vztahy. 2,6 2,6 2,6 - Moţnost zaměstnání. 2,8 2,7 2,8 Moţnost uskutečňovat Vaše zájmy a záliby. 3,2 3,4 3,3 Základní veřejné sluţby. 3,3 3,3 3,3 - Kvalita okolního ţivotního prostředí. 3,1 3,5 3,5 - Moţnost účastnit se akcí lokálního (místního) plánování dalšího rozvoje města. 5,4 5,5 5,3 Změna (09-13) IV Intenzita a moţnosti komunikace mezi občany Hradce Králové Z výsledků analýz vyplývá, ţe nejčastěji lidé komunikují (velmi často nebo občas) s přáteli přímo při setkání na ulici (86,7 %), dále pak se sousedy (79,2 %) a téměř stejně početná skupina (76,5 %) se setkává na místech k tomu určených (veřejná prostranství, restaurace, kavárny, parky, kostely apod.). Nejméně často spolu lidé komunikují v obchodech (46,6 %). Výsledky dokumentuje následující graf č Absolutní četnosti odpovědí jsou uvedeny v tabulce č. 10. Graf č. 5: Intenzita a moţnosti komunikace mezi občany Hradce Králové. Jak často ve Vašem sousedství...? se zastavíte a hovoříte s přáteli, které potkáte na ulici? 34,7% 52,0% 10,5% 2,8% mluvíte se sousedy? 30,5% 48,7% 16,2% 4,6% se setkáváte na místech k tomu určených (veřejná prostranství, restaurace, kavárny, parky, 30,0% 46,5% 16,4% 7,1% mluvíte s lidmi, které potkáte v obchodech? 10,4% 36,2% 33,5% 19,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Velmi často Občas Téměř vůbec Vůbec Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Graf: AUGUR Consulting 7 Varianta Nevím nebyla pro účely komparace do analýz zahrnuta. Četnost této odpovědi je uvedena v tabulce pod grafem. 17

18 Nevím Celkem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tabulka č. 10: Intenzita a moţnosti komunikace mezi občany Hradce Králové absolutní četnosti. Jak často ve Vašem sousedství...? Absolutní četnosti odpovědí. Velmi často Stupnice Často Téměř vůbec Vůbec se zastavíte a hovoříte s přáteli, které potkáte na ulici? mluvíte se sousedy? se setkáváte na místech k tomu určených (veřejná prostranství, restaurace, kavárny, parky, kostely apod.) mluvíte s lidmi, které potkáte v obchodech? Následující tabulka č. 11 uvádí srovnání výsledků průzkumů z let 2007, 2009 a Hodnoty vyjadřují procentuální podíl velmi časté nebo časté komunikace. Z tabulky je patrné, ţe respondenti ve srovnání s rokem 2009 častěji mluví se sousedy a častěji se zastaví a hovoří s přáteli, které potkají na ulici. Naproti tomu méně často se setkávají na místech k tomu určených (veřejná prostranství, restaurace, kavárny, parky, kostely apod.) a také méně často mluví s lidmi, které potkají v obchodech. Ve srovnání s rokem 2007 však lidé nyní méně často vyuţívají všechny zmíněné způsoby komunikace. Tabulka č. 11: Míra spokojenosti s jednotlivými oblastmi ţivota komparace (rok 2007, 2009, 2013). Jak často ve Vašem sousedství...? Velmi často nebo často (v %) se zastavíte a hovoříte s přáteli, které potkáte na ulici? 91,9 85,8 86,7 mluvíte se sousedy? 82,3 73,9 79,3 se setkáváte na místech k tomu určených (veřejná prostranství, restaurace, kavárny, parky, kostely apod.) 79,3 77,0 76,5 Změna (09-13) mluvíte s lidmi, které potkáte v obchodech? 54,4 48,4 46,6 IV. 5. SPOKOJENOST OBČANŮ SE ZAMĚSTNANOSTÍ Respondentům byla předloţena baterie čtyř poloţek, u kterých hodnotili na škálách vyjadřovali míru spokojenosti s oblastí zaměstnanosti. Z výsledků analýz vyplývá, ţe čtyři pětiny dotázaných (80,5 %) jsou spokojeny se svým zaměstnáním a téměř tři pětiny (56,8 %) respondentů jsou spokojeny s moţnostmi odborné rekvalifikace. U dalších dvou poloţek převaţuje vyšší míra nespokojenosti. S podporou nových podnikatelských záměrů je spokojena jen více neţ třetina dotázaných (34,3 %) a s nabídkou (pro respondenta zajímavých) pracovních míst pouze necelá čtvrtina 18

19 (23,5 %) dotázaných. Výsledky dokumentuje následující graf č Absolutní četnosti odpovědí jsou uvedeny v tabulce č. 12. Graf č. 6: Míra spokojenosti s oblastí zaměstnanosti. Do jaké míry jste spokojen(a) s následujícími poloţkami týkajícími se zaměstnanosti ve Vašem městě? Spokojenost se svým zaměstnáním. 29,9% 50,6% 14,1% 5,4% Spokojenost s možnostmi odborné rekvalifikace. 10,5% 46,3% 34,1% 9,1% Spokojenost s podporou nových podnikatelských záměrů. 4,3% 30,0% 39,5% 26,2% Spokojenost s nabídkou (pro Vás zajímavých) pracovních míst. 3,8% 19,7% 46,1% 30,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Graf: AUGUR Consulting Tabulka č. 12: Míra spokojenosti s oblastí zaměstnanosti absolutní četnosti. Do jaké míry jste spokojen(a) s následujícími poloţkami týkajícími se zaměstnanosti ve Vašem městě? Absolutní četnosti odpovědí. Spokojen(a) Stupnice Nespokojen(a) Velmi Spíše Spíše Velmi Nevím Celkem Spokojenost se svým zaměstnáním Spokojenost s moţností odborné rekvalifikace. Spokojenost s podporou nových podnikatelských záměrů. Spokojenost s nabídkou (pro Vás zajímavých) pracovních míst V návaznosti na výše uvedené poloţky měli respondenti moţnost vyjádřit se o problematice ztráty zaměstnání případně o moţnostech získání adekvátního zaměstnání. Necelá desetina respondentů (8,2 %) uvedla, ţe ztratila v posledních dvou letech zaměstnání. U více neţ pětiny dotázaných (22,4 %) došlo ke ztrátě zaměstnání u někoho z ostatních členů rodiny. V 1,3 % případů ztratil zaměstnání jak sám dotázaný, tak i někdo z členů jeho rodiny. Téměř sedm z deseti respondentů (68,1 %) se nepotýkalo v posledních dvou letech se ztrátou zaměstnání ani u sebe ani u ţádného z členů rodiny. Výsledky dokumentuje následující graf č Varianta Nevím nebyla pro účely komparace do analýz zahrnuta. Četnost této odpovědi je uvedena v tabulce pod grafem. 19

20 Graf č. 7: Ztráta zaměstnání respondenta nebo nejbliţších členů rodiny. Ztratil(a) jste Vy nebo někdo z Vašich nejbliţších členů rodiny (manţel/ka, děti, rodiče) v posledních dvou letech zaměstnání? 68,1% 8,2% 22,4% 1,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ne Ano, já Ano, někdo z ostatních členů rodiny Ano, já i někdo z ostatních členů rodiny Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Na otázku odpovědělo 98,9 % dotázaných. Graf: AUGUR Consulting Obavu ze ztráty zaměstnání v horizontu následujících dvou let vyjádřila čtvrtina respondentů (24,8 %), dvě pětiny (42,0 %) dotázaných se ztráty zaměstnání neobávají a třetina respondentů (33,2 %) tuto situaci nedokáţe posoudit lze předpokládat, ţe se bude jednat převáţně o skupinu studentů, nezaměstnaných a důchodců. Podrobně jsou výsledky zobrazeny v následujícím grafu č. 8. Graf č. 8: Obava ze ztráty zaměstnání. Obáváte se ztráty svého zaměstnání v horizontu následujících dvou let? 7,9% 16,9% 25,2% 16,8% 33,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím, neumím posoudit Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Na otázku odpovědělo 96,7 % dotázaných. Graf: AUGUR Consulting Reálnou moţnost získat adekvátní zaměstnání, vidí více neţ polovina (52,0 %) respondentů špatně, pouze šestina dotázaných (16,1 %) hodnotí moţnost získat adekvátní zaměstnání dobře, ostatní respondenti (31,9 %) odpověděli variantou nevím, nehodnotím. Výsledky dokumentuje následující graf č

21 Graf č. 9: Moţnosti získání zaměstnání. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Jak hodnotíte své reálné moţnosti získat akekvátní zaměstnání v Hradci Králové v případě, ţe ztratíte své stávající zaměstnání? 17,3% 34,7% 14,3% 1,8% 31,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rozhodně špatně Spíše špatně Spíše dobře Rozhodně dobře Nevím, nehodnotím Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Na otázku odpovědělo 97,1 % dotázaných. Graf: AUGUR Consulting IV. 6. SPOKOJENOST OBČANŮ S VYBAVENOSTÍ MĚSTA A MOŢNOSTMI PRO VYŢITÍ A VOLNÝ ČAS Další části dotazníku byla zaměřena na hodnocení spokojenosti obyvatel Hradce Králové s vybaveností města a moţnostmi pro vyţití a volný čas. Respondenti vyjádřili vysokou míru spokojenosti jak s vybaveností města pro kulturní a společenské vyţití (95,7 %), tak i s vybaveností města pro sportovní a rekreační vyţití (91,9 %). Výsledky dokumentuje následující graf č Absolutní četnosti odpovědí jsou uvedeny v tabulce č. 13. Graf č. 10: Míra spokojenosti s vybaveností města. Do jaké míry jste spokojen(a) s následujícími poloţkami týkajícími se vybavenosti města? Vybavenost města pro kulturní a společenské vyžití. 33,3% 62,4% 3,7% 0,6% Vybavenost města pro sportovní a rekreační vyžití. 21,1% 70,8% 7,2% 0,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Graf: AUGUR Consulting Tabulka č. 13: Míra spokojenosti s vybaveností města absolutní četnosti. Do jaké míry jste spokojen(a) s následujícími poloţkami týkajícími se vybavenosti města? Absolutní četnosti odpovědí. Stupnice Spokojen(a) Nespokojen(a) Nevím Celkem Velmi Spíše Spíše Velmi Vybavenost města pro kulturní a společenské vyţití Vybavenost města pro sportovní a rekreační vyţití Varianta Nevím nebyla pro účely komparace do analýz zahrnuta. Četnost této odpovědi je uvedena v tabulce pod grafem. 21

22 Srovnání výsledků průzkumů z let 2007, 2009 a 2013 je uvedeno v následující tabulce č. 14. Hodnoty vyjadřují procentuální podíl velmi nebo spíše spokojených respondentů s jednotlivými poloţkami. Z tabulky je patrné, ţe respondenti jsou v obou zmíněných oblastech spokojenější, neţ tomu bylo v předchozích letech. Tabulka č. 14: Míra spokojenosti s vybaveností města komparace (rok 2007, 2009, 2013). Do jaké míry jste spokojen(a) s následujícími poloţkami týkajícími se vybavenosti města? Velmi nebo spíše spokojen(a) (v %) Vybavenost města pro kulturní a společenské vyţití. 92,4 92,8 95,8 Změna (09-13) Vybavenost města pro sportovní a rekreační vyţití. 84,8 87,2 91,9 Dotázaní, kteří projevili vyšší míru nespokojenosti, tj. odpověděli variantou Spíše nespokojen(a) nebo Velmi nespokojen(a) měli moţnost prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí) vyjádřit, jaký druh vybavenosti města jim schází. Odpovědi byly kategorizovány a jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 15 a č. 16. Nejvíce těmto nespokojeným obyvatelům schází z oblasti kulturního a společenského vyţití kluby a diskotéky a poţadují více kulturních akcí. Z oblasti sportovního a rekreačního vyţití je to nedostatek hal, hřišť a kurtů a také absentuje kvalitní fotbalový stadion. Tabulka č. 15: Scházející kulturní a společenské vyţití z pohledu respondentů. Jaký druh vybavenosti města pro kulturní a společenské vyţití Vám schází? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo pouze 3,8 % respondentů. 10 Absolutní četnosti Relativní četnosti (%) Kluby a diskotéky 11 28,2 Více kulturních akcí 8 20,5 Divadlo, kino 6 15,4 Koncerty, festivaly 5 12,8 Ostatní 9 23,1 Celkem ,0 Ostatní (tj. odpovědi se statisticky nevýznamnými četnostmi): alternativní kultura, výstaviště, taneční zábavy apod. 10 Otázka Jaký druh vybavenosti města pro kulturní a společenské vyţití Vám schází? byla poloţena pouze těm, kteří u otázky Jste spokojen(a) s vybaveností města pro kulturní a společenské vyţití? odpověděli variantou Spíše nebo velmi nespokojen(a). 22

23 Tabulka č. 16: Scházející sportovní a rekreační vyţití z pohledu respondentů. Jaký druh vybavenosti města pro sportovní a rekreační vyţití Vám schází? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo pouze 6,1 % respondentů. 11 Absolutní četnosti Relativní četnosti (%) Nedostatek hal, hřišť a kurtů 19 30,2 Kvalitní fotbalový stadion 10 15,9 Větší koupaliště, přírodní koupaliště, akvapark apod. 9 14,3 Cyklostezky a in-line stezky 9 14,3 Lepší přístupnost pro veřejnost 4 6,3 Ostatní 12 19,0 Celkem ,0 Ostatní (tj. odpovědi se statisticky nevýznamnými četnostmi): vyšší kvalita sportovišť, cvičiště pro psy, vysoké ceny, apod. Čtyři respondenti z deseti (40,3 %) se domnívají, ţe je v Hradci Králové dostatek příleţitostí k trávení volného času pro seniory, 13,1 % dotázaných vnímá spíše nedostatek těchto příleţitostí a téměř polovina respondentů (46,6 %) tuto situaci nedokáţe posoudit. Názor respondentů se ve srovnání s rokem 2009 významně nezměnil. Podrobně výsledky dokumentuje následující graf č. 11. Graf č. 11: Dostatek příleţitostí k trávení volného času pro seniory. Domníváte se, ţe je ve Vašem městě dostatek příleţitostí k trávení volného času pro seniory? ,3% 13,1% 46,6% ,5% 12,7% 47,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ano Ne Neumím posoudit Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Graf: AUGUR Consulting Na otázku odpovědělo 99,3 % dotázaných v roce 2013 a 98,0 % dotázaných v roce Následující přehledová tabulka č. 17 dokumentuje názor respondentů na dostatek příleţitostí k trávení volného času pro seniory ve vztahu k sociálně demografickým znakům. Na základě korelačních analýz lze konstatovat, ţe oproti celkovému rozloţení vnímají nedostatek příleţitostí k trávení volného času pro seniory spíše starší lidé (75 let a více) a osoby s vysokoškolským vzděláním. 11 Otázka Jaký druh vybavenosti města pro sportovní a rekreační vyţití Vám schází? byla poloţena pouze těm, kteří u otázky Do jaké míry jste spokojen(a) s vybaveností města pro sportovní a rekreační vyţití? odpověděli variantou Spíše nebo velmi nespokojen(a). 23

24 Pro snadnější orientaci v tabulce jsou zvýrazněny červenou barvou statisticky významně vyšší hodnoty (+ 5 %) četností odpovědí a modrou barvou statisticky významně niţší hodnoty (- 5 %) četností odpovědí respondentů podle sociodemografických a dalších charakteristik ve vztahu k celkovému rozloţení odpovědí. Zvýraznění hodnot v tabulce navazuje na výše uvedený textový komentář. Tabulka č. 17: Názor na dostatek příleţitostí k trávení volného času pro seniory ve vztahu k vybraným sociálnědemografickým ukazatelům. Domníváte se, ţe je ve Vašem městě dostatek příleţitostí k trávení volného času pro seniory? Hodnoty uvedeny v %. Ano Ne Celkem Celkově 75,4 24,6 100 % Věk let 79,5 20,5 100 % let 78,8 21,2 100 % let 71,0 29,0 100 % let 80,3 19,7 100 % 75 let a více 63,8 36,3 100 % Pohlaví Muţ 74,7 25,3 100 % Ţena 75,9 24,1 100 % Vzdělání Neukončené nebo ukončené základní vzdělání 71,2 28,8 100 % Středoškolské bez maturity, vyučen(a) 79,0 21,0 100 % Středoškolské s maturitou 79,8 20,2 100 % Vysokoškolské 66,4 33,6 100 % Hradecký rodák Ano 78,7 21,3 100 % Ne 75,7 28,6 100 % Pro trávení volného času pro děti a mládeţ se dvě třetiny respondentů domnívají, ţe je v Hradci Králové dostatečná příleţitost. Více neţ desetina dotázaných (11,3 %) tvrdí, ţe je nedostatek takových příleţitostí a více neţ pětina respondentů (21,7 %) nedokáţe tuto otázku posoudit. Názor respondentů se ve srovnání s rokem 2009 významně nezměnil. Podrobně výsledky dokumentuje následující graf č. 12. Graf č. 12: Dostatek příleţitostí k trávení volného času pro děti a mládeţ. Domníváte se, ţe je ve Vašem městě dostatek příleţitostí k trávení volného času pro děti a mládeţ? ,9% 11,3% 21,7% ,7% 15,0% 18,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ano Ne Neumím posoudit Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Graf: AUGUR Consulting Na otázku odpovědělo 99,7 % dotázaných v roce 2013 a 97,8 % dotázaných v roce

25 Následující přehledová tabulka č. 18 dokumentuje názor na dostatek příleţitostí ve městě k trávení volného času pro děti a mládeţ ve vztahu k sociálně demografickým znakům. Na základě korelačních analýz lze konstatovat, ţe oproti celkovému rozloţení se starší lidé (75 let a více) a osoby s neukončeným nebo ukončeným základním vzděláním v daleko vyšší míře domnívají, ţe v Hradci Králové je dostatek příleţitostí k trávení volného času pro děti a mládeţ. Pro snadnější orientaci v tabulce jsou zvýrazněny červenou barvou statisticky významně vyšší hodnoty (+ 5 %) četností odpovědí a modrou barvou statisticky významně niţší hodnoty (- 5 %) četností odpovědí respondentů podle sociodemografických a dalších charakteristik ve vztahu k celkovému rozloţení odpovědí. Zvýraznění hodnot v tabulce navazuje na výše uvedený textový komentář. Tabulka č. 18: Názor na dostatek příleţitostí k trávení volného času pro děti a mládeţ ve vztahu k vybraným sociálnědemografickým ukazatelům. Domníváte se, ţe je ve Vašem městě dostatek příleţitostí k trávení volného času pro děti a mládeţ? Ano Ne Celkem Hodnoty uvedeny v %. Celkově 85,5 14,5 100 % Věk let 85,3 14,7 100 % let 82,0 18,0 100 % let 84,1 15,9 100 % let 90,3 9,7 100 % 75 let a více 94,2 5,8 100 % Pohlaví Muţ 85,9 14,1 100 % Ţena 85,2 14,8 100 % Vzdělání Neukončené nebo ukončené základní vzdělání 91,2 8,8 100 % Středoškolské bez maturity, vyučen(a) 89,5 10,5 100 % Středoškolské s maturitou 82,8 17,2 100 % Vysokoškolské 83,0 17,0 100 % Hradecký rodák Ano 85,9 14,1 100 % Ne 84,9 15,1 100 % Vyšší míru nespokojenosti projevili respondenti s kapacitou mateřských škol v Hradci Králové. Téměř polovina dotázaných (46,8 %) se domnívá, ţe kapacita mateřských škol je v Hradci Králové nedostatečná. Pouze sedmina respondentů (14,2 %) povaţuje kapacitu za dostatečnou a téměř dvě pětiny respondentů (39,0 %) tuto situaci neumí posoudit. Výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu č

26 Graf č. 13: Dostatečná kapacita mateřských škol. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Domníváte se, ţe je kapacita mateřských škol v Hradci Králové dostatečná? 14,2% 46,8% 39,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ano Ne Neumím posoudit Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Na otázku odpovědělo 99,3 % dotázaných. Graf: AUGUR Consulting Následující přehledová tabulka č. 19 dokumentuje názor na dostatečnou kapacitu mateřských škol v Hradci Králové ve vztahu k sociálně demografickým znakům. Na základě korelačních analýz lze konstatovat, ţe oproti celkovému rozloţení povaţují kapacitu mateřských škol za dostatečnější mladí lidé ve věku let a osoby s neukončeným nebo ukončeným základním vzděláním. Naproti tomu nedostatečnější kapacitu oproti celkovému rozloţení vnímají lidé, kteří jsou hradeckými rodáky. Pro snadnější orientaci v tabulce jsou zvýrazněny červenou barvou statisticky významně vyšší hodnoty (+ 5 %) četností odpovědí a modrou barvou statisticky významně niţší hodnoty (- 5 %) četností odpovědí respondentů podle sociodemografických a dalších charakteristik ve vztahu k celkovému rozloţení odpovědí. Zvýraznění hodnot v tabulce navazuje na výše uvedený textový komentář. Tabulka č. 19: Názor na dostatečnou kapacitu mateřských škol v Hradci Králové ve vztahu k vybraným sociálnědemografickým ukazatelům. Domníváte se, ţe kapacita mateřských škol v Hradci Králové je dostatečná? Hodnoty uvedeny v %. Ano Ne Celkem Celkově 23,3 76,7 100 % Věk let 34,0 66,0 100 % let 21,4 78,6 100 % let 20,8 79,2 100 % let 21,0 79,0 100 % 75 let a více 22,4 77,6 100 % Pohlaví Muţ 25,7 74,3 100 % Ţena 21,4 78,6 100 % Vzdělání Neukončené nebo ukončené základní vzdělání 40,3 59,7 100 % Středoškolské bez maturity, vyučen(a) 22,4 77,6 100 % Středoškolské s maturitou 21,4 78,6 100 % Vysokoškolské 19,0 81,0 100 % Hradecký rodák Ano 26,4 73,6 100 % Ne 16,7 83,3 100 % 26

27 Stav a vybavenost základních škol hodnotili respondenti převáţně za alespoň dobrou (56,9 %). Desetina dotázaných povaţuje stav a vybavenost za nevyhovující (9,7 %) a třetina respondentů (33,4 %) tuto situaci neumí posoudit. Výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu č. 14. Graf č. 14: Stav a vybavenost základních škol. Jak hodnotíte stav a vybavenost základních škol? 9,0% 47,9% 9,7% 33,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Velmi dobré Dobré Nevyhovující Neumím posoudit Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Na otázku odpovědělo 99,8 % dotázaných. Graf: AUGUR Consulting Následující přehledová tabulka č. 20 dokumentuje názor na stav a vybavenost základních škol v Hradci Králové ve vztahu k sociálně demografickým znakům. Na základě korelačních analýz lze konstatovat, ţe oproti celkovému rozloţení povaţují stav a vybavenost základních škol za více nevyhovující lidé ve věku 75 let a více. 27

28 Pro snadnější orientaci v tabulce jsou zvýrazněny červenou barvou statisticky významně vyšší hodnoty (+ 5 %) četností odpovědí a modrou barvou statisticky významně niţší hodnoty (- 5 %) četností odpovědí respondentů podle sociodemografických a dalších charakteristik ve vztahu k celkovému rozloţení odpovědí. Zvýraznění hodnot v tabulce navazuje na výše uvedený textový komentář. Tabulka č. 20: Názor na stav a vybavenost základních škol v Hradci Králové ve vztahu k vybraným sociálnědemografickým ukazatelům. Jak hodnotíte stav a vybavenost základních škol? Hodnoty uvedeny v %. Velmi dobrá Dobrá Nevyhovující Celkem Celkově 13,5 71,9 14,6 100 % Věk let 14,8 71,0 14,2 100 % let 15,6 70,3 14,1 100 % let 10,0 75,3 14,7 100 % let 15,5 70,9 13,6 100 % 75 let a více 9,1 70,4 20,5 100 % Pohlaví Muţ 13,2 71,6 15,2 100 % Ţena 13,8 72,1 14,1 100 % Vzdělání Neukončené nebo ukončené základní vzdělání 15,5 71,1 13,4 100 % Středoškolské bez maturity, vyučen(a) 12,5 74,3 13,2 100 % Středoškolské s maturitou 11,8 73,5 14,7 100 % Vysokoškolské 16,4 68,4 15,2 100 % Hradecký rodák Ano 15,0 71,4 13,6 100 % Ne 8,8 75,3 15,9 100 % 28

29 IV. 7. SPOKOJENOST OBČANŮ S KVALITOU BYDLENÍ Jak vyplývá z výsledků analýz, více neţ devět z deseti respondentů (90,7 %) vyjádřilo svou spokojenost (velmi nebo spíše) s kvalitou svého bydlení. Pouze necelá desetina dotázaných (9,3 %) je s kvalitou svého bydlení nespokojena (spíše nebo velmi). Výsledky dokumentuje následující graf č Absolutní četnosti odpovědí jsou uvedeny v tabulce č. 21. Graf č. 15: Míra spokojenosti s kvalitou bydlení. Jak jste spokojen(a) s kvalitou Vašeho bydlení? 38,5% 52,2% 7,7% 1,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Na otázku odpovědělo 99,5 % dotázaných. Graf: AUGUR Consulting Tabulka č. 21: Míra spokojenosti s kvalitou bydlení absolutní četnosti. Jak jste spokojen(a) s kvalitou Vašeho bydlení? Absolutní četnosti odpovědí. Stupnice Spokojen(a) Nespokojen(a) Nevím Celkem Velmi Spíše Spíše Velmi Jak jste spokojen(a) s kvalitou Vašeho bydlení? Srovnání výsledků z průzkumů z let 2009 a 2013 je uvedeno v následující tabulce č. 22. Hodnoty vyjadřují procentuální podíl velmi nebo spíše spokojených respondentů s kvalitou bydlení. Z tabulky je zřejmé, ţe respondenti jsou s kvalitou svého bydlení nepatrně spokojenější, neţ tomu bylo v roce Tabulka č. 22: Míra spokojenosti s kvalitou bydlení komparace (rok 2009 a 2013). Do jaké míry jste spokojen(a) s následujícími poloţkami? Velmi nebo spíše spokojen(a) (v %) Změna (09-13) Kvalita Vašeho bydlení. 88,7 90,7 12 Varianta Nevím nebyla pro účely komparace do analýz zahrnuta. Četnost této odpovědi je uvedena v tabulce pod grafem. 29

30 Dotázaní, kteří projevili vyšší míru nespokojenosti s kvalitou svého bydlení, tj. odpověděli variantou Spíše nespokojen(a) nebo Velmi nespokojen(a) měli moţnost prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí) vyjádřit hlavní důvod jejich nespokojenosti. Nejvíce jim vadí drahé bydlení (vysoký nájem, předraţené nemovitosti) a nedostatečné prostory pro bydlení. Odpovědi byly kategorizovány a jsou uvedeny v následující tabulce č. 23. Tabulka č. 23: Hlavní důvody nespokojenosti respondentů s kvalitou bydlení. Jaký je hlavní důvod Vaší nespokojenosti? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo pouze 8,7 % respondentů. 13 Absolutní četnosti Relativní četnosti (%) Drahé bydlení vysoký nájem, předraţené nemovitosti 20 22,2 Nedostatečné prostory 19 21,2 Nadměrný hluk, hustá doprava 11 12,2 Sousedské vztahy, nedostatek soukromí 10 11,1 Panelový dům, sídliště 7 7,8 Stav budovy 5 5,6 Ostatní 18 20,0 Celkem ,0 Ostatní (tj. odpovědi se statisticky nevýznamnými četnostmi): chybí mi výtah, přeplněný domov důchodců, nemám vlastní bydlení, jsem bezdomovec apod. IV. 8. SPOKOJENOST OBČANŮ S ÚKLIDEM VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A SVOZEM ODPADŮ Jak vyplývá z následujícího grafu č. 16, osm z deseti respondentů (80,4 %) vyjádřilo spokojenost s úklidem a údrţbou veřejných prostranství v Hradci Králové, sedmina dotázaných (14,3 %) je převáţně nespokojena a dvacetina respondentů (5,4 %) nedokáţe tuto situaci posoudit. Výsledky dokumentuje následující graf č. 16. Graf č. 16: Míra spokojenosti s úklidem a údrţbou veřejných prostranství. Jste spokojen(a) s úklidem a údrţbou veřejných prostranství (ulice, náměstí, parky)? 80,4% 14,3% 5,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ano Ne Neumím posoudit Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Na otázku odpovědělo 99,4 % dotázaných. Graf: AUGUR Consulting 13 Otázka Jaký je hlavní důvod Vaší nespokojenosti s kvalitou bydlení? byla poloţena pouze těm, kteří u otázky Jak jste spokojen(a) s kvalitou Vašeho bydlení? odpověděli variantou Spíše nebo velmi nespokojen(a). 30

31 Respondenti, kteří projevili nespokojenost s úklidem a údrţbou veřejných prostranství, tj. odpověděli variantou Nejsem spokojen(a), měli moţnost prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí) vyjádřit hlavní důvod své nespokojenosti. Odpovědi byly kategorizovány a jako největším důvodem nespokojenosti byl zjištěn nedostatečný úklid. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce č. 24. Tabulka č. 24: Hlavní důvody nespokojenosti respondentů s úklidem a údrţbou veřejných prostranství. Jaký je hlavní důvod Vaší nespokojenosti s úklidem a údrţbou veřejných prostranství (ulice, náměstí, parky)? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo pouze 13,0 % respondentů. 14 Absolutní četnosti Relativní četnosti (%) Nedostatečný úklid (nepořádek, nedopalky od cigaret, odpadky, ţvýkačky apod.) 66 49,3 Údrţba parků a zeleně 13 9,7 Nízká frekvence 12 9,0 Psí exkrementy 10 7,5 Málo udrţovaná odlehlejší a málo frekventovaná místa 6 4,5 Nespokojenost se zimní údrţbou 5 3,7 Málo odpadkových košů 3 2,2 Ostatní 19 14,2 Celkem ,0 Ostatní (tj. odpovědi se statisticky nevýznamnými četnostmi): rozbité lavičky, lidé způsobující nepořádek, nepravidelnost apod. Se svozem a likvidací komunálního odpadu je situace obdobná. Více neţ pět šestin respondentů (84,7 %) je spokojených, necelá desetina dotázaných (8,4 %) je nespokojených se svozem a likvidací komunálního odpadu a více neţ dvacetina (6,9 %) respondentů situaci nedokáţe posoudit. Výsledky dokumentuje následující graf č Otázka Jaký je hlavní důvod Vaší nespokojenosti s úklidem a údrţbou veřejných prostranství? byla poloţena pouze těm, kteří u otázky Jste spokojen(a) s úklidem a údrţbou veřejných prostranství? odpověděli variantou Ne. 31

32 Graf č. 17: Míra spokojenosti se svozem a s likvidací komunálního odpadu. Jste spokojen(a) se svozem a likvidací komunálního odpadu? 84,7% 8,4% 6,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ano Ne Neumím posoudit Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Na otázku odpovědělo 99,4 % dotázaných. Graf: AUGUR Consulting Respondenti, kteří projevili nespokojenost se svozem a likvidací komunálního odpadu, tj. odpověděli variantou Nejsem spokojen(a), měli moţnost prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí) vyjádřit hlavní důvod své nespokojenosti. Odpovědi byly kategorizovány a jako největším důvodem nespokojenosti byla zjištěna nízká frekvence svozu a likvidace odpadů. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce č. 25. Tabulka č. 25: Hlavní důvody nespokojenosti respondentů se svozem a likvidací komunálního odpadu. Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo pouze 7,3 % respondentů. 15 Jaký je hlavní důvod Vaší nespokojenosti? Absolutní četnosti Relativní četnosti (%) Nízká frekvence 24 32,0 Přeplněné popelnice a kontejnery 13 17,3 Nepořádek, odpadky (okolo popelnic, v parcích, na ulicích) 12 16,0 Tříděný odpad (chybí, nízká frekvence, nízký počet kontejnerů, apod.) 11 14,7 Ostatní 15 20,0 Celkem ,0 Ostatní (tj. odpovědi se statisticky nevýznamnými četnostmi): málo popelnic a odpadkových košů, smrad, vývoz odpadu v pozdních hodinách apod.). 15 Otázka Jaký je hlavní důvod Vaší nespokojenosti se svozem a likvidací komunálního odpadu? byla poloţena pouze těm, kteří u otázky Jste spokojen(a) se svozem a likvidací komunálního odpadu? odpověděli variantou Ne. 32

33 IV. 9. SPOKOJENOST OBČANŮ S DOPRAVOU Následující kapitola se zabývá zhodnocením spokojenosti občanů Hradce Králové s dopravou a s ní souvisejícími problémy (hluk, znečištěné ovzduší). Respondenti hodnotili devět poloţek z oblasti dopravy na ordinální škále od 1 do 4, kde varianta 1 znamená Velmi spokojen(a), 2 Spíše spokojen(a), 3 Spíše nespokojen(a) a 4 Velmi nespokojen(a) 16. Největší míru spokojenosti (spíše nebo velmi) projevili obyvatelé Hradce Králové s kvalitou přepravy MHD (kultura, čistota apod.) (86,4 %), dále pak s dopravním značením, semafory, kruhovými objezdy apod. (84,4 %), s frekvencí spojů MHD (78,0 %) a s vybavením města pro pěší dopravu (kvalita chodníků, bezpečnost přechodů a křiţovatek) (73,4 %). Naproti tomu nejvíce nespokojeni (spíše nebo velmi) jsou obyvatelé se stavem silnic (61,7 %) a s počtem parkovacích míst v blízkosti svého bydliště (54,4 %). Výsledky dokumentuje následující graf č. 18. Absolutní četnosti odpovědí jsou uvedeny v tabulce č. 26. Graf č. 18: Míra spokojenosti respondentů s oblastmi týkajícími se dopravy. Nakolik jste spokojen(a) v Hradci Králové s následujícími oblastmi, týkajícími se dopravy? Kvalita přepravy MHD (kultura, čistota apod.) 24,9% 61,5% 11,8% 1,8% Dopravní značení, semafory, kruhové objezdy apod. 18,7% 65,7% 13,2% 2,4% Frekvence spojů městské hromadné dopravy (MHD) 20,4% 57,6% 17,1% 4,9% Spokojenost s vybavením města pro pěší dopravu (kvalita chodníků, bezpečnost přechodů a křižovatek) 13,9% 59,5% 21,4% 5,2% Bezpečnost silničního provozu 7,3% 55,8% 30,1% 6,8% Spokojenost s vybavením města pro parkování kol 10,5% 47,8% 31,3% 10,4% Úklid a údržba veřejných komunikací v zimě 10,2% 46,9% 34,1% 8,8% Počet parkovacích míst v blízkosti Vašeho bydliště 12,4% 33,2% 32,5% 21,9% Stav silnic 4,5% 33,8% 41,6% 20,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Graf: AUGUR Consulting 16 Varianta Nevím nebyla pro účely komparace do analýz zahrnuta. Četnost této odpovědi je uvedena v tabulce pod grafem. 33

34 Tabulka č. 26: Míra spokojenosti s oblastmi týkajícími se dopravy absolutní četnosti. Nakolik jste spokojen(a) v Hradci Králové s následujícími oblastmi, týkajícími se dopravy? Absolutní četnosti odpovědí. Stupnice Spokojen(a) Nespokojen(a) Nevím Celkem Velmi Spíše Spíše Velmi Kvalita přepravy MHD (kultura, čistota apod.) Dopravní značení, semafory, kruhové objezdy apod. Frekvence spojů městské hromadné dopravy (MHD). Spokojenost s vybavením města pro pěší dopravu (kvalita chodníků, bezpečnost přechodů a křiţovatek) Bezpečnost silničního provozu Spokojenost s vybavením města pro parkování kol Úklid a údrţba veřejných komunikací v zimě Počet parkovacích míst v blízkosti Vašeho bydliště Stav silnic Následující tabulka č. 27 uvádí srovnání výsledků z průzkumů z let 2009 a Hodnoty vyjadřují procentuální podíl velmi nebo spíše spokojených respondentů s jednotlivými oblastmi dopravy. Obyvatelé jsou nyní spokojenější s kvalitou přepravy MHD, s dopravním značením, semafory, kruhovými objezdy apod. a s bezpečností silničního provozu neţ tomu bylo v roce Menší míru spokojenosti projevili nyní respondenti ve srovnání s rokem 2009 s frekvencí spojů MHD, s moţností parkování v blízkosti svého bydliště a se stavem komunikací. 34

35 Tabulka č. 27: Míra spokojenosti s oblastmi týkajícími se dopravy komparace (rok 2009, 2013). Jak jste spokojen(a) s následujícími oblastmi ţivota? Spokojen(a) (v %) Kvalita přepravy MHD (kultura, čistota apod.). 81,7 86,4 Dopravní značení, semafory, kruhové objezdy apod. 75,6 84,4 Frekvence spojů Městské hromadné dopravy (MHD). 81,1 78,0 Změna (09-13) Spokojenost s vybavením města pro pěší dopravu ,4 -- Bezpečnost silničního provozu. 56,7 63,1 Spokojenost s vybavením města pro parkování kol ,3 -- Úklid a údrţba veřejných komunikací v zimě ,1 -- Moţnosti parkování v blízkosti Vašeho bydliště 55,7 45,6 Stav komunikací 45,8 38,3 S dopravou se úzce pojí hluk a míra znečištění ovzduší. Respondenti byli dotázáni, jak vnímají míru těchto faktorů. Tři dotázaní z deseti (30,9 %) řekli, ţe hluk je pro ně obtěţující (spíše nebo velmi). Znečištěné ovzduší obtěţuje (spíše nebo velmi) dva respondenty z deseti (20,4 %). Výsledky jsou uvedeny v následujících grafech č. 19 a č. 20. Graf č. 19: Hluk v okolí bydliště. Jak vnímáte míru hluku v okolí Vašeho bydliště? Hluk Vás: 10,8% 20,1% 36,1% 30,8% 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Velmi obtěžuje Spíše obtěžuje Spíše neobtěžuje Vůbec neobtěžuje Nevím, nedokážu říci Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Na otázku odpovědělo 99,7 % dotázaných. Graf: AUGUR Consulting Následující přehledová tabulka č. 28 dokumentuje vnímání míry hluku v okolí bydliště ve vztahu k sociálně demografickým znakům. Na základě korelačních analýz lze konstatovat, ţe oproti celkovému rozloţení více obtěţuje hluk osoby ve věku let, osoby se středoškolským vzděláním bez maturity, osoby, které nejsou hradeckými rodáky a obyvatele Moravského Předměstí a Slezského Předměstí. V menší míře obtěţuje hluk osoby ve věku 75 let a více a obyvatele Malšovic, Nového Hradce Králové a Praţského Předměstí. 35

36 Pro snadnější orientaci v tabulce jsou zvýrazněny červenou barvou statisticky významně vyšší hodnoty (+ 5 %) četností odpovědí a modrou barvou statisticky významně niţší hodnoty (- 5 %) četností odpovědí respondentů podle sociodemografických a dalších charakteristik ve vztahu k celkovému rozloţení odpovědí. Zvýraznění hodnot v tabulce navazuje na výše uvedený textový komentář. Tabulka č. 28: Vnímání míry hluku ve vztahu k vybraným sociálnědemografickým ukazatelům. Jak vnímáte míru hluku v okolí Vašeho bydliště? Hodnoty uvedeny v %. Velmi nebo spíše obtěţuje Spíše nebo vůbec neobtěţuje Celkem Celkově 31,5 68,5 100 % Věk let 29,6 70,4 100 % let 29,1 70,9 100 % let 32,9 67,1 100 % let 38,5 61,5 100 % 75 let a více 25,6 74,4 100 % Pohlaví Muţ 30,3 69,7 100 % Ţena 32,7 67,3 100 % Vzdělání Neukončené nebo ukončené základní vzdělání 29,7 70,3 100 % Středoškolské bez maturity, vyučen(a) 36,7 63,3 100 % Středoškolské s maturitou 30,0 70,0 100 % Vysokoškolské 30,6 69,4 100 % Hradecký rodák Ano 27,6 72,4 100 % Ne 38,6 61,4 100 % Městská část Malšovice 19,3 80,7 100 % Moravské Předměstí 40,5 59,5 100 % Nový Hradec Králové 14,3 85,7 100 % Praţské Předměstí 23,1 76,9 100 % Slezské Předměstí 37,5 62,5 100 % Střed města 54,8 45,2 100 % Ostatní 27,3 72,7 100 % Graf č. 20: Míra znečištění ovzduší v okolí bydliště. Jak vnímáte míru znečištění ovzduší v okolí Vašeho bydliště? Znečištěné ovzduší Vás: 5,9% 14,5% 39,0% 35,1% 5,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Velmi obtěžuje Spíše obtěžuje Spíše neobtěžuje Vůbec neobtěžuje Nevím, nedokážu říci Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Na otázku odpovědělo 99,7 % dotázaných. Graf: AUGUR Consulting 36

37 Následující přehledová tabulka č. 29 dokumentuje vnímání míry znečištění ovzduší v okolí bydliště ve vztahu k sociálně demografickým znakům. Na základě korelačních analýz lze konstatovat, ţe vnímání míry znečištění ovzduší se zásadněji diferencuje pouze ve vztahu k městské části. Znečištěné ovzduší obtěţuje více obyvatele Moravského Předměstí a Středu města. Pro snadnější orientaci v tabulce jsou zvýrazněny červenou barvou statisticky významně vyšší hodnoty (+ 5 %) četností odpovědí a modrou barvou statisticky významně niţší hodnoty (- 5 %) četností odpovědí respondentů podle sociodemografických a dalších charakteristik ve vztahu k celkovému rozloţení odpovědí. Zvýraznění hodnot v tabulce navazuje na výše uvedený textový komentář. Tabulka č. 29: Vnímání míry znečištění ovzduší ve vztahu k vybraným sociálnědemografickým ukazatelům Jak vnímáte míru znečištění ovzduší v okolí Vašeho bydliště? Hodnoty uvedeny v %. Velmi nebo spíše obtěţuje Spíše nebo vůbec neobtěţuje Celkem Celkově 21,7 78,3 100 % Věk let 19,0 81,0 100 % let 23,3 76,7 100 % let 22,5 77,5 100 % let 23,1 76,9 100 % 75 let a více 18,4 81,6 100 % Pohlaví Muţ 18,8 81,2 100 % Ţena 24,1 75,9 100 % Vzdělání Neukončené nebo ukončené základní vzdělání 22,7 77,3 100 % Středoškolské bez maturity, vyučen(a) 22,0 78,0 100 % Středoškolské s maturitou 20,1 79,9 100 % Vysokoškolské 23,9 76,1 100 % Hradecký rodák Ano 19,8 80,2 100 % Ne 25,0 75,0 100 % Městská část Malšovice 7,8 92,2 100 % Moravské Předměstí 29,3 70,7 100 % Nový Hradec Králové 9,4 90,6 100 % Praţské Předměstí 20,6 79,4 100 % Slezské Předměstí 25,0 75,0 100 % Střed města 30,5 69,5 100 % Ostatní 19,6 80,4 100 % 37

38 Srovnáme-li výsledky s rokem 2009, došlo v obou případech ke zhoršení situace a hluk i znečištěné ovzduší obyvatele nyní více obtěţuje. Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce č. 30. Tabulka č. 30: Obtěţující hluk a znečištěné ovzduší komparace (rok 2009, 2013). Jak v okolí Vašeho bydliště vnímáte míru... Velmi nebo spíše mě obtěţuje (v %) hluku? 24,3 31,5 znečištění ovzduší? 17,1 21,7 Změna (09-13) IV. 1. SPOKOJENOST OBČANŮ S INFORMOVANOSTÍ A PŘÍSTUPEM ÚŘEDNÍKŮ Důleţitým hlediskem je informovanost občanů Hradce Králové. Respondenti vyjádřili vysokou míru spokojenosti s informovaností jak prostřednictvím zpravodaje Radnice (92,1 % velmi nebo spíše spokojen(a)), tak prostřednictvím webových stránek města (89,2 % velmi nebo spíše spokojen(a)). Výsledky dokumentuje následující graf č Absolutní četnosti odpovědí jsou uvedeny v tabulce č. 31. Graf č. 21: Míra spokojenosti s informovaností obyvatel. Jak jste spokojen(a) s informovaností prostřednictvím...? Zpravodaje Radnice 37,6% 54,5% 6,4% 1,5% Webových stránek města 25,6% 63,6% 8,9% 1,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Graf: AUGUR Consulting Tabulka č. 31: Míra spokojenosti s informovaností obyvatel absolutní četnosti. Jak jste spokojen(a) s informovaností prostřednictvím... Absolutní četnosti odpovědí. Spokojen(a) Stupnice Nespokojen(a) Velmi Spíše Spíše Velmi Nevím Celkem zpravodaje Radnice? webových stránek města? Varianta Nevím nebyla pro účely komparace do analýz zahrnuta. Četnost této odpovědi je uvedena v tabulce pod grafem. 38

39 Srovnání výsledků z průzkumů z let 2007, 2009 a 2013 je uvedeno v následující tabulce č. 32. Hodnoty vyjadřují procentuální podíl velmi nebo spíše spokojených respondentů s informovaností prostřednictvím jednotlivých informačních kanálů. Z tabulky je patrné, ţe ve srovnání s rokem 2009 mírně poklesla spokojenost s informovaností prostřednictvím zpravodaje Radnice, pokles ve spokojenosti s informovaností prostřednictvím webových stránek města je nevýznamný. Tabulka č. 32: Míra spokojenosti s informovaností koparace (rok 2007, 2009, 2013). Jak jste spokojen(a) s informovaností prostřednictvím... Velmi nebo spíše spokojen(a) (v %) Změna (09-13) zpravodaje Radnice? 93,1 94,5 92,0 webových stránek města? 87,0 89,7 89,2 V případě, ţe respondentům chybí některé informace na webu města nebo ve zpravodaji Radnice, měli moţnost uvést, jaké informace jim schází. V obou případech se jedná především o informace o kulturních a sportovních akcích. Na webu města obyvatelé postrádají také celkovou přehlednost informací. Výsledky dokumentují následující tabulky č. 33 a č. 34. Tabulka č. 33: Scházející informace na webu města. V případě, ţe Vám chybí některé informace na webu města, jaké to jsou? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo pouze 5,5 % respondentů. 18 Absolutní četnosti Relativní četnosti (%) Přehlednost informací ,8 Informace o kulturních a sportovních akcích ,3 Nenavštěvuji, nevím. 8 14,0 Nedostatečné informace. 7 12,3 Informace o hospodaření města, financích, zakázkách apod. 6 10,5 Aktuálnost informací. 6 10,5 Ostatní 6 10,5 Celkem ,0 Ostatní (tj. odpovědi se statisticky nevýznamnými četnostmi): volná pracovní místa, nekrology, uzavírky apod. 18 Otázka V případě, ţe Vám chybí některé informace na webu města, jaké to jsou? byla poloţena pouze těm, kteří u otázky Jak jste spokojen(a) s informovaností prostřednictvím webových stránek města? odpověděli variantou Spíše nebo velmi nespokojen(a). 39

40 Tabulka č. 34: Scházející informace ve zpravodaji Radnice. V případě, ţe Vám chybí některé informace ve zpravodaji Radnice, jaké to jsou? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo pouze 5,6 % respondentů. 19 Absolutní četnosti Relativní četnosti (%) Informace o kulturních a sportovních akcích 13 22,4 Informace o hospodaření města 7 12,1 Včasná informovanost o akcích 5 8,6 Informace o zasedání zastupitelstva 5 8,6 Objektivnost 5 8,6 Méně reklam 4 6,9 Ostatní 19 32,8 Celkem ,0 Ostatní (tj. odpovědi se statisticky nevýznamnými četnostmi): všechno důleţité, vtipy a kříţovky, nekrology apod. Z názoru respondentů je patrné, ţe zpravodaj Radnice a web města jsou pro informování dostatečné. Pouze 7,5 % dotázaných by uvítalo i jiné prostředky pro informování a to zejména vývěsky (plakáty, billboardy apod.). Výsledky dokumentuje následující graf č. 22 a tabulka č. 35. Graf č. 22: Jiné prostředky pro informování. Uvítal(a) byste i jiné prostředky pro informování? 92,5% 7,5% Ne Ano Spokojenost občanů s místním společenstvím 2013, n = Na otázku odpovědělo 93,2 % dotázaných. Graf: AUGUR Consulting 19 Otázka V případě, ţe Vám chybí některé informace ve zpravodaji Radnice, jaké to jsou? byla poloţena pouze těm, kteří u otázky Jak jste spokojen(a) s informovaností prostřednictvím zpravodaje Radnice? odpověděli variantou Spíše nebo velmi nespokojen(a). 40

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2013 Společný evropský indikátor A.3 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o.

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR Objednatel: Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58 Poskytovatel:

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Objednavatel: Královéhradecký kraj zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Dodavatel:

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Prezentační zpráva sociologického průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím září/2005

Prezentační zpráva sociologického průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím září/2005 AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní průzkum, který proběhl v termínu od 13. 9. do 20. 9.

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009.

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009. MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009. VYPRACOVÁNO PRO: Masarykovu univerzitu

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015 Říjen 2015 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Dotazníkové šetření

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Verze 1.0 květen 2008 Na přípravě a zpracování dotazníkového šetření v Novém Městě na Moravě se podíleli: Mgr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ

VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ VOLBY 2013 - LIBERECKÝ KRAJ zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN a POSTOJ K NEMOCNIČNÍ PÉČI Období sběru dat:18. 9. 2013 23. 9. 2013 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO Průzkum potřeb veřejnosti a kvality sociálních sluţeb v okrese Semily VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO 2009 Zpracovala: Bc. Tereza Marková Kontakt: Syndie.Tera@email.cz - 1 - OBSAH: 1. INFORMACE O PRŮZKUMU

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR eu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ Regionalisti Ostrava, o. s. Ostrava, listopad 215 Obsah Úvod... 3 Představení výzkumného vzorku a charakteristika dotazovaných... 4 Interpretace výsledků...

Více

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích exkluzivní studie 1/2016, vypracoval: Tomáš Balcar Metodika Výzkum byl realizován exkluzivním kvantitativním výzkumem s použitím techniky face to face standardizovaných

Více

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Pracovní podklad na PS 13.1.2016 šetření NNO PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Úvod Pro tvorbu strategického plánu rozvoje města Opočna je nezbytné získat názory, podněty a připomínky všech aktérů, subjektů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI Vyhodnocení dotazníkového šetření Listopad 2013 Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, CZ.1.04/4.1.01/89.00040 Obsah

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Veřejnost o energetice květen 2013 Technické parametry

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

NÁZORY A PŘIPOMÍNKY K ROZVOJI MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

NÁZORY A PŘIPOMÍNKY K ROZVOJI MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY NÁZORY A PŘIPOMÍNKY K ROZVOJI MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY Závěrečná zpráva ze sociologického průzkumu Zadavatel: město Karlovy Vary Realizace: ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha PRAHA,

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

Prezentační zpráva sociologického výzkumu Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě Rok 2009

Prezentační zpráva sociologického výzkumu Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě Rok 2009 AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Jihlava exkluzivní průzkum, který proběhl v termínu od 10..009 do 7..009

Více

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Volný čas

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Volný čas TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: gabriela.samanova@soc.cas.cz Volný čas Technické parametry Výzkum: Naše

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - Listopad 2006 1. Metodika dotazníkového šetření Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS V tomto dokumentu se pokusíme určit současnou pozici Mikroregionu Hranicko na trhu cestovního

Více

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 ANALYTICKÁ ČÁST Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016-2025 Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

Ve městě Šluknov mám trvalé bydliště... let/měsíců *. Ve městě Šluknov nemám trvalé bydliště, ale žiji zde... let/měsíců *.

Ve městě Šluknov mám trvalé bydliště... let/měsíců *. Ve městě Šluknov nemám trvalé bydliště, ale žiji zde... let/měsíců *. Vážená občanko, vážený občane města Šluknov, dovolte, abychom Vás požádali o spolupráci při zodpovězení otázek následujícího dotazníku, který vznikl na základě smlouvy o provedení práce mezi Městem Šluknov

Více

Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová. Průzkum spokojenosti občanů. Vypracoval: AQE advisors, a. s. Aktualizace: Leden - únor 2008

Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová. Průzkum spokojenosti občanů. Vypracoval: AQE advisors, a. s. Aktualizace: Leden - únor 2008 Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007 2020 Průzkum spokojenosti občanů Vypracoval: AQE advisors, a. s. Aktualizace: Leden - únor 2008 Obsah ÚVOD...3 Obecné souvislosti...3 Výchozí situace...4

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

or80331 TISKOVÁ ZPRÁVA Občané o kouření

or80331 TISKOVÁ ZPRÁVA Občané o kouření TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Občané o kouření Technické parametry Výzkum:

Více

Dotazník obce Morašice

Dotazník obce Morašice Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit, jelikož připravujeme Strategický plán rozvoje obce Morašice pro nejbližší léta i dlouhodobějším horizont a Váš názor na stanovení hlavních směrů rozvoje je

Více

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel:

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel: Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Husovo

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015 Závěrečná zpráva z výzkumu MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015 MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015 HRADEC KRÁLOVÉ srpen 2015 1 OBSAH 1. CÍLE VÝZKUMU 3 2. METODA VÝZKUMU 4 3. ZPRACOVÁNÍ

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI?

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/15 vydáno dne 15. 1. 15 CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI? V souvislosti s aktuálním vývojem v Evropě se mezi českými občany dále posilují obavy z

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI Objednatel: Město Kopřivnice Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Zpracovatel: Tima Liberec, s. r. o. Prosinec 2010 Obsah str. A. Shrnutí výsledků 3 B. Metodika akce, výběr dotazovaných a 4 demografické

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol Při sčítání lidu, domů a bytů 2011, se stejně jako v minulém sčítání zjišťovalo, kam lidé dojíždí do zaměstnání a do škol. Vyjížďka a dojížďka jsou dva pojmy,

Více

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení Závěrečná zpráva z výzkumu Květen Nobody s Unpredictable Informace o projektu ZŠ Černošice Pozadí a cíle výzkumu Město Černošice jako zřizovatel Základní školy

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

Volby 2013. Volby 2013 v České televizi

Volby 2013. Volby 2013 v České televizi Volby 2013 v České televizi 1. PŘEDVOLEBNÍ VYSÍLÁNÍ 2. VOLBY 2013 PŘEDVOLEBNÍ DEBATY Z KRAJŮ 3. PRŮZKUMY PRO PŘEDVOLEBNÍ DEBATY 4. INTERVIEW DANIELY DRTINOVÉ 5. UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE 6. POLITICKÉ SPEKTRUM

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK 2013 Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno Zpracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno V Brně 19. 7. 2013

Více

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Objednatel: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Poskytovatel: AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno V Brně dne 24. 10. 2016 OBSAH

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

Výběr značky piva českými konzumenty v roce 2007

Výběr značky piva českými konzumenty v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr značky piva českými konzumenty v roce 2007

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Stručné shrnutí výsledků

Stručné shrnutí výsledků Stručné shrnutí výsledků Průzkum identifikující spokojenost klientů s prací analytiků agentury CzechInvest 2011 V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NOVÉM

Více

Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY

Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu STEM pro Magistrát hl. m. Prahy Praha, červen 2006

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Sledování pocitu ohrožení obyvatel města Broumov Rok 2006. Zpráva vypracována pro: Město Broumov

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Sledování pocitu ohrožení obyvatel města Broumov Rok 2006. Zpráva vypracována pro: Město Broumov ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Sledování pocitu í obyvatel města Broumov Rok 2006 Zpráva vypracována pro: Město Broumov Zprávu vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o. AUGUR CONSULTING I. CÍLE PRŮZKUMU Společnost AUGUR Consulting

Více

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení.

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení. Title of presentation Name of presenter DD Month YYYY GfK Praha, Geologická 2, 152 00 Praha PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V DAŇOVÉ SPRÁVĚ G r o w t h f r o m K n o w l e d g e Agenda 1 Základní parametry výzkumu

Více

37. Letní filmová škola v Uherském Hradišti

37. Letní filmová škola v Uherském Hradišti 37. Letní filmová škola v Uherském Hradišti Cíl ankety: zmapovat postoje a názory veřejnosti na 37. Letní filmovou školu v Uherském Hradišti Cílová skupina: návštěvníci 37. LFŠ (skupina účastníci) Metodologie:

Více

Josef Novák CI2, o. p. s.

Josef Novák CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Josef Novák CI2, o. p. s. 1 Cíl průzkumu 1. Zhodnotit spokojenost obyvatel Mariánských Lázních pomocí

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině prosinec 2013

Postoje českých občanů k manželství a rodině prosinec 2013 ov1010 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Sociologický průzkum problematiky kultury v Ostravě Odborná veřejnost

Sociologický průzkum problematiky kultury v Ostravě Odborná veřejnost Sociologický průzkum problematiky kultury v Ostravě Odborná veřejnost Výsledky empirického šetření provedeného v březnu 2008 Praha, červen 2008 OBSAH 1. Úvodní informace... 1 1.1. Cíle... 1 1.2. Předmět

Více

Městská knihovna Lipník nad Bečvou

Městská knihovna Lipník nad Bečvou Městská knihovna Lipník nad Bečvou příspěvková organizace nám. T. G. Masaryka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou Výsledky průzkumu spokojenosti se službami knihovny 1. února 31. března 2011 V roce 2011 Městská

Více

Sněmovní volební model MEDIAN. (březen-duben 2013) 29. duben 2013

Sněmovní volební model MEDIAN. (březen-duben 2013) 29. duben 2013 Sněmovní volební model MEDIAN (březen-duben 2013) 29. duben 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015

Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015 Technické

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 2015

Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 2015 pi104 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky leden 1 Technické

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK 2013 Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno Zpracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno V Brně 19. 7. 2013

Více

Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji

Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji Výzkumná zpráva z projektu Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji 2014 Josef Bernard Renata Mikešová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Zpracováno s podporou dotace

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy VÝZKUM EXKLUSE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SKUPIN

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy VÝZKUM EXKLUSE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SKUPIN INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy VÝZKUM EXKLUSE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SKUPIN PRAHA, červen 1999 Obsah Úvodem 3 1. Problematika rozdílů město venkov 4 1.1. Volba studijního

Více

SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ.

SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. SENIOR COHOUSING - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Vzhledem k tématu senior cohousingu, které výrazně zabíhá do ostatních vědních oborů, je v empirické části práce použita metoda sociologického výzkumu, a to dotazníkové

Více

Koncepce vzdělávání v energetice

Koncepce vzdělávání v energetice Koncepce vzdělávání v energetice Zpráva z analytické činnosti Datum: 26. 11. 2015 Zakázka zpracována pro: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Identifikační údaje zpracovatele:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Kariérový kompas 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník Kariérový kompas sleduje osm dílčích škál v oblasti pracovní motivace:

Více

Světové šetření o zdraví (11. díl) Vstřícnost zdravotnického systému - úvod

Světové šetření o zdraví (11. díl) Vstřícnost zdravotnického systému - úvod Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.5.2004 31 Světové šetření o zdraví (11. díl) Vstřícnost zdravotnického systému - úvod Zlepšování zdraví obyvatel

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V PODNIKATELSKÉM SEKTORU

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V PODNIKATELSKÉM SEKTORU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V PODNIKATELSKÉM SEKTORU ANALYTICKÁ ČÁST Výsledky šetření o využívání informačních a komunikačních technologií závisí na přesnosti použitých definic, srozumitelnosti

Více

Vypište prosím:... Vypište prosím:...

Vypište prosím:... Vypište prosím:... Sociologický průzkum Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě rok 2009. 1 DOTAZNÍK Číslo dotazníku (Do tohoto okénka nic nepište) ZÁKLADNÍ INSTRUKTÁŽ PRO TAZATELE Vyhledejte respondenta podle

Více

Výzkumná zpráva. Potøeby zadavatelù sociálních služeb na Kyjovsku

Výzkumná zpráva. Potøeby zadavatelù sociálních služeb na Kyjovsku Výzkumná zpráva Potøeby zadavatelù sociálních služeb na Kyjovsku 09/2009 Potřeby zadavatelů sociálních sluţeb na Kyjovsku OBSAH ÚVOD 2 I. odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledkŧ

Více

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI 1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni srovnávací studie Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Odborný garant

Více