VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ"

Transkript

1 VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Husovo nám. 2061/91 Prostějov V Prostějově

2 1. Úvod Indikátor Spokojenost občanů s místním společenstvím zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém ţijí a pracují a další dílčí aspekty této spokojenosti. Bezprostředně odráţí pocit kvality ţivota, která tvoří důleţitou součást udrţitelné společnosti. Znamená moţnost ţít v takových podmínkách, které zahrnují kvalitní a bezpečné bydlení, dostupnost základních sluţeb (školství, zdravotnictví, kultura, atd.), moţnost zaměstnání, kvalitní ţivotní prostředí (jak přírodní, tak člověkem ovlivněné a pozměněné) a reálnou moţnost účastnit se místního plánování a rozhodování. Názor občanů na tyto otázky představuje důleţité měřítko celkové spokojenosti s daným místem, čímţ se z něj stává klíčový indikátor místní udrţitelnosti. 2. Metodika Naplnění indikátoru ECI A.1 bylo provedeno pomocí dotazníkového šetření vybraného vzorku 785 občanů Prostějova. Byl pouţit standardizovaný dotazník, pouţitý i v jiných městech ČR, který byl mírně upraven pro potřeby města Prostějova. Šetření proběhlo v červnu roku 2008 formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a respondent odpovídá), kdy proškolení tazatelé náhodně oslovovali obyvatele města podle daných věkových kategorií. Výsledky byly zpracovány Střední odbornou školou podnikání a obchodu tak, aby získaná data šla zařadit do databáze vytvořené TIMUR. Tato zpráva se věnuje pouze indikátoru ECI A.1 - shrnuje výsledky do podoby tabulek, grafů a stručných komentářů a neobsahuje srovnání s dalšími městy ČR. Základní srovnání je moţno získat na stránkách Týmové iniciativy pro místní udrţitelný rozvoj ( sekce Výsledky sledování). 3. Socio-demografické sloţení respondentů Z celkového vzorku 785 občanů Prostějova bylo 46,8% muţů a 53,2% ţen viz graf č. 1. Nejčastěji zastoupenou věkovou kategorií byly skupina let (19,2 % respondentů) a let (18,9%) viz graf č. 2. Z hlediska sociální kategorie respondentů převaţovali zaměstnaní občané (51,1%), současně byl ale poměrně velký počet obyvatel Prostějova v době dotazování v důchodu (27,4%) viz graf č. 3. Většina dotazovaných (59,3%) měla středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem (graf č. 4). 2

3 Graf č. 1 Respondenti podle pohlaví (v procentech) muži 46,8 ženy 53,2 Graf č. 2 Respondenti podle věku a více 3

4 Graf č. 3 Respondenti podle zaměstnání (v procentech) 60 51, , ,8 6,9 6,8 0 studující zaměstnaní nezaměstnaní na mateřské dov. v důchodu Graf č. 4 Respondenti podle vzdělání (v procentech) 23,1 17,6 59,3 základní střední vysokoškolské 4

5 4. Výsledky titulkového indikátoru Titulkový indikátor zastupuje celý rozsáhlý indikátor A.1. Je moţné jej uvádět samostatně, pokud není prostor či zájem o publikování řady dílčích indikátorů, které tvoří souhrnný indikátor Spokojenost občanů, nebo jako součást celkového pohledu na úroveň spokojenosti ve městě. Titulkový indikátorem A.1 je průměrná spokojenost s místním společenstvím, kdy respondenti odpovídali na otázku Jak jste spokojen/a s Prostějovem, jako s místem, kde ţijete a pracujete?. Výsledky jsou shrnuty v grafech 5a, 5b a 6 a v tabulce 1. Index průměrné spokojenosti v případě města Prostějova činí 6,8. Výrazně převládá počet spokojených občanů 80,7% oproti nespokojeným 19,3 %. Graf č. 5.a ne 19,3 Spokojenost s obcí (v procentech) ano 80,7 5

6 Graf č. 5.b Spokojenost s obcí (v procentech) 60 51, , ,6 4,5 0 velmi spokojeni mírně spokojeni mírně nespokojeni velmi nespokojeni Graf č. 6 Spokojenost s obcí vyjádřená v bodové stupnici (v procentech) , ,3 0,5 1,5 3, ,3 11 8, míra spokojenosti (0 = nespokojeni, 10 velmi spokojeni) 6

7 Tabulka č. 1 Spokojenost s obcí vyjádřená na bodové stupnici míra spokojenosti počet odpovědí počet odpovědí v % ,3% 1 4 0,5% ,5% ,3% ,9% ,0% ,3% ,3% ,1% ,0% ,8% Celkem: ,0% Neodpovědělo 0 Průměrná hodnota: 6,8 5. Spokojenost s jednotlivými oblastmi ţivota v Prostějově V následujících otázkách hodnotili respondenti na stejné bodové škále (0 = nespokojenost; 10 = spokojenost) jednotlivé oblasti ţivota v Prostějově. Čím vyšší hodnota, tím úměrně vyšší míra spokojenosti. Graf č. 7 uvádí průměrné indexy spokojenosti pro jednotlivé indikátory/otázky. Z grafu vyplývá, ţe se všemi nabídnutými poloţkami/oblastmi jsou občané Prostějova spokojeni. Průměr všech hodnot přiřazených těmto poloţkám je 5,84. Nejlépe jsou hodnoceny moţnosti realizace vlastních zálib (6.35), mezilidské vztahy (6,16) a moţnost účastnit se místního plánování (6,02) Naopak nejniţší hodnoty je dosaţeno u základních veřejných sluţeb (5,28). 7

8 Graf č. 7 Spokojenost s jednotlivými oblastmi života v Prostějově možnost účastnit se místního plánování možnost zaměstnání kvalita okolního životního prostředí základní veřejné služby možnost provozovat své záliby mezilidské vztahy 6,02 5,53 5,7 5,28 6,35 6,16 Graf č. 8 uvádí spokojenost s vybranými základními veřejnými sluţbami. V detailnějším hodnocení veřejných sluţeb dosáhla nejvyššího ohodnocení spokojenost občanů Prostějova s mateřskými a základními školami. Ţádná z vybraných oblastí se nepohybuje pod 5 body. Graf č. 8 Spokojenost se základními veřejnými službami komunální služby městský úřad MHD SŠ MŠ a ZŠ sociální služby zdravotní služby 5,92 6,4 6,28 6,39 7,06 5,95 5,74 8

9 6. Důleţitost jednotlivých oblastí ţivota pro občany V další části dotazníku respondenti vyjadřovali, jak jsou pro ně jednotlivé oblasti ţivota v Prostějově důleţité. Míru důleţitosti šesti vybraných oblastí znázorňovali tak, ţe tyto oblasti seřadili za sebou od nejdůleţitější po nejméně důleţitou. Graf č. 9 uvádí hodnocení důleţitosti vybraných oblastí ţivota občanů. Z nabídnutých poloţek je pro občany Prostějova nejdůleţitější kvalita ţivotního prostředí (průměrná hodnota 1,64). Na druhém místě v důleţitosti jsou mezilidské vztahy (2,73) a na třetím veřejné sluţby (3,19). Graf č. 9 Důležitost jednotlivých oblastí života možnost účastnit se místního plánování možnost zaměstnání kvalita životního prostředí základní veřejné služby možnost uplatnit své záliby mezilidské vztahy 1,64 3,65 3,73 3,19 3,41 2,73 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 míra důležitosti (1 = nejvíce důležité 6 = důležité) 9

10 7. Další významné aspekty ţivota v Prostějově Poslední oblast otázek se týkala hodnocení dalších významných aspektů ţivota v Prostějově. K hodnocení slouţila bodová stupnice od 0 do 10, přičemţ 10 = bezpečné a 0 = nebezpečné. Celkový souhrn nejvyšších indexů uvádí tabulka č. 2. Dále respondenti uváděli dvě nejdůleţitější alternativy. Výsledky uvádí tabulka č. 3. Bezpečnost v Prostějově Graf č. 10 uvádí hodnocení bezpečnosti ve vybraných modelových situacích. Bezpečnost v Prostějově posuzovali respondenti na čtyřech modelových situacích. Všechny z nich vyhodnotili obyvatelé Prostějova jako spíše nebezpečné, přičemţ nejméně bezpečné je pro ně chodit v noci po hlavních ulicích (průměrný index bezpečnosti 3,54) a také po veřejných prostranstvích. Graf č. 10 Jak bezpečné je podle Vás chodit v noci po veřejných prostranstvích 4,47 chodit v noci po hlavních ulicích 3,54 nechat přes noc otevřené okno být doma s nezamknutými dveřmi 4,67 5, míra bezpečnosti (0 = nebezpečné, 10 = bezpečné) 10

11 Graf č. 10 a uvádí hodnocení pocitu bezpečnosti ve městě. Většina Prostějovanů se ve městě cítí bezpečně. Graf č. 10.a necítím se bezpečně 39 % Hodnocení bezpečnosti ve městě cítím se bezpečně 61 % Graf č. 10.b uvádí znalost občanů o okrskových stráţnících městské policie. Z výsledků vyplývá, ţe většina respondentů nezná svého okrskového stráţníka. Graf č. 10.b Znalost strážníků městské policie ano 19% ano - osobně 8% ne 73% 11

12 Graf č. 10.c uvádí spokojenost občanů s prací městské policie. Z výsledků vyplývá, ţe většina respondentů nezná svého okrskového stráţníka. Graf č. 10.c Práci městské policie v Prostějově pozitivně hodnotí šest z deseti respondentů. Hodnocení práce městské policie 37% 63% spokojenost nespokojenost Kvalita kulturního a sportovního vyţití Graf č. 11 uvádí hodnocení kvality vybraných moţností kulturního a sportovního vyţití v Prostějově. Nejkvalitněji Prostějované hodnotí činnost kina Metro 70 (průměrný index spokojenosti 6,72). Spíše negativně je pak vnímána činnost kulturního domu (průměrný index spokojenosti 5,91). Graf č. 11 Hodnocení kvality následujících možností knihovna 6,44 kulturní dům 5,91 muzeum a galerie 6,53 kino 6,72 sportovní zařízení 6,07 5,4 5,6 5, ,2 6,4 6,6 6,8 míra kvality (0 = nekvalitní 10 = kvalitní)

13 Dostupnost základních sluţeb Graf č. 12 uvádí hodnocení dostupnosti základních sluţeb v Prostějově. Jako nejlépe dostupnou sluţbu hodnotí respondenti městskou hromadnou dopravu MHD (průměrný index dostupnosti 6,72). V průměru se pak pohybují sluţby policie a nemocnice v Prostějově. Graf č. 12 Hodnocení dostupnosti základních služeb MHD školy 6,5 6,8 policie 5,2 soc. a azylové domy nemocnice praktičtí lékaři 5,43 6,04 6, míra dostupnosti (0 = špatná 10 = dobrá) Hodnocení kvality městského prostředí Graf č. 13 uvádí hodnocení kvality městského prostředí v Prostějově. Z nabídnutých poloţek je nejlépe hodnocen odvoz odpadů a čištění silnic (průměrný index kvality 6,2). Naopak jako nekvalitní je hodnoceno ovzduší a hlučnost ve dne. Graf č. 13 Hodnocení kvality městského prostředí hlučnost ve dne hlučnost v noci kvalita ovzduší odvoz odpadů a čištění silnic zastavěná prostranství a výstavba parky a zeleň 5 5,9 4,8 6,2 5, míra kvality (0 = nekvalitní 10 = kvalitní))

14 Hodnocení vybraných ekonomických ukazatelů Graf č. 14 uvádí hodnocení kvality vybraných ekonomických ukazatelů. Z nabídnutých moţností respondenti nejlépe hodnotili investiční akce města (průměrný index kvality 6,5) a hospodaření s majetkem města (průměrný index kvality 5,9). Nejniţšího indexu dosáhla moţnost dobré rekvalifikace (průměrný index kvality 5). Graf č. 14 Hodnocení vybraných ekonomických ukazatelů spokojenost s inv. akcemi města 6,5 hospodaření s majetkem města nezaměstanost podpora novým podn. subjektům 5,4 5,9 5,8 možnost dobré rekvalifikace míra kvality možností (0 = špatná 10 = dobrá Zapojení do rozhodování a řízení v místní samosprávě Graf č. 15 uvádí hodnocení moţnosti zapojení se do rozhodování v místní samosprávě. Nejlépe se hodnocena moţnost podílet se na plánovacím procesu - např. příprava územního plánu (průměrný index míry moţnosti zapojení 8,7). Spíše negativně je hodnoceno moţnost zapojení do fungování města prostřednictvím komunálních voleb (průměrný index kvality 5,7), coţ ovšem souvisí s všeobecným celospolečenským nezájmem o politické dění. 14

15 Graf č. 15 Hodnocení možností zapojení se do fungování města účast v komunálních volbách podávat přímé dotazy a žádosti na úřad stát se členem zájm. organizací a spolků 5,7 5,4 6,3 podílet se na plán. procesu 8, míra možnosti zapojení (0 = nízká 10 = vysoká) Tabulka č. 2 uvádí přehled oblastí, které od respondentů získali nejvyšší hodnotu kladné hodnocení. Z tabulky je patrné, ţe obyvatelé Prostějova kladně hodnotí moţnost zapojení se do plánovacího procesu města. Město realizuje mnoho aktivit směřujících k zapojení obyvatel do plánovacího procesu jako jsou např. setkání s občany nad územním plánem, projektem Zdravé město nebo dílčími projekty, které se dotýkají ţivota občanů vybraných částí města. Tabulka č. 2 Nejvyšší dosaţené průměrné indexy sledovaná oblast index moţnost podílení se na plánovacím procesu 8,7 dostupnost MHD 6,8 kvalita kulturního vyţití - kino 6,72 kvalita kulturního vyţití muzeum a galerie 6,53 dostupnost škol 6,5 spokojenost s investičními akcemi 6,5 15

16 Tabulka č. 3 uvádí přehled oblastí, které respondenti uváděli jako nejdůleţitější alternativy. Nejvyšší dosaţené průměrné indexy sledovaná oblast nejdůleţitější alternativy bezpečnost chodit v noci po veřejných prostranstvích chodit v noci po hlavních ulicích kulturní a sportovní vyţití sportovní zařízení kino dostupnost základních sluţeb nemocnice policie kvalita městského prostředí ovzduší hlučnost v noci ekonomické ukazatele nezaměstnanost rekvalifikace podílení se na rozhodování podávat přímé ţádosti na úřad komunální volby 8. Závěr Lidé jsou s ţivotem v Prostějově poměrně spokojeni, i kdyţ procento spokojených občanů i průměrné indexy spokojenosti v některých oblastí jsou niţší neţ v jiných partnerských městech TIMUR (blíţe To vyjadřují i hodnoty přiřazované jednotlivým poloţkám; všechny se pohybují okolo průměru nebo pod průměrem. Ţádná stránka kvality ţivota v Prostějově v bodovém hodnocení nijak výrazně nevyčnívá. Z těch lépe hodnocených jsou obyvatelé Prostějova více spokojeni s moţností účasti na místním plánování nebo s moţnostmi zaměstnání. Naopak výrazně negativně jsou hodnoceny základní veřejné sluţby a komunální sluţby. Respondenti také negativně hodnotili zdravotní sluţby. 16

17 Srovnání s ostatními městy České republiky zdroj: Obsah indikátorového listu a1-1 obecná míra spokojenosti Město Zkr. Rok Spokojeno [%] Nespokojeno [%] Bez odpovědi[%] Bílina BIL ,7% 34,3% 0,0% Chrudim CR ,2% 9,8% 0,0% Chrudim CR ,2% 12,8% 0,0% Hradec Králové HK ,5% 9,5% 0,0% Hodonín HO ,0% 16,0% 0,0% Hodonín HO ,0% 31,0% 0,0% Kopřivnice KO ,4% 12,6% 0,0% Krnov KR ,0% 15,0% 1,0% Litoměřice LT ,3% 10,7% 0,0% Mladá Boleslav MB ,0% 31,0% 0,0% Pelhřimov PE ,5% 6,5% 0,0% Prostějov PRO ,7% 19,3% 0,0% Roudnice nad Labem RNL ,3% 34,7% 0,0% Třebíč TR ,1% 21,9% 0,0% Uherské Hradiště UH ,6% 6,4% 0,0% Velké Meziříčí VM ,5% 17,5% 0,0% Vsetín VS ,7% 16,3% 0,0% Vsetín VS ,9% 13,1% 0,0% Vsetín VS ,7% 8,3% 0,0% Záhoran ZAH ,0% 13,0% 0,0% Obsah indikátorového listu a1-3 bodové hodnocení spokojenosti Bílina BIL ,1 Chrudim CR ,1 Hodonín HO ,8 Hodonín HO ,2 Mladá Boleslav MB ,3 Pelhřimov PH ,2 Prostějov PRO ,8 Roudnice nad Labem RNL ,6 Třebíč TR ,7 Uherské Hradiště UH ,6 Velké Meziříčí VM ,7 Vsetín VS ,1 Vsetín VS ,1 Vsetín VS ,5 Záhoran ZAH ,0 17

18 Obsah indikátorového listu a1-4 spokojenost s mezilidskými vztahy Bílina BIL ,0 Chrudim CR ,6 Hodonín HO ,3 Hodonín HO ,0 Krnov KR ,9 Mladá Boleslav MB ,1 Pelhřimov PH ,8 Prostějov PRO ,2 Roudnice nad Labem RNL ,8 Třebíč TR ,5 Uh. Hradiště UH ,8 Velké Meziříčí VM ,9 Vsetín VS ,6 Vsetín VS ,8 Vsetín VS ,9 Obsah indikátorového listu a1-5 spokojenost s moţností provozovat záliby a koníčky Bílina BIL ,9 Chrudim CR ,0 Hodonín HO ,9 Hodonín HO ,4 Krnov KR ,1 Mladá Boleslav MB ,3 Pelhřimov PH ,1 Roudnice nad Labem RNL ,4 Prostějov PRO ,4 Třebíč TR ,8 Uh. Hradiště UH ,5 Velké Meziříčí VM ,9 Vsetín VS ,9 Vsetín VS ,1 Vsetín VS ,3 18

19 Obsah indikátorového listu a1-6 spokojenost se základními veřejnými sluţbami Bílina BIL ,0 Chrudim CR ,6 Hodonín HO ,0 Hodonín HO ,6 Mladá Boleslav MB ,5 Pelhřimov PH ,0 Prostějov PRO ,3 Roudnice nad Labem RNL ,6 Třebíč TR ,5 Uh. Hradiště UH ,1 Velké Meziříčí VM ,2 Vsetín VS ,9 Vsetín VS ,8 Vsetín VS ,1 Obsah indikátorového listu a1-7 spokojenost s kvalitou okolního ŢP Bílina BIL ,4 Chrudim CR ,8 Hodonín HO ,3 Hodonín HO ,0 Krnov KR ,0 Mladá Boleslav MB ,7 Pelhřimov PH ,5 Prostějov PRO ,7 Roudnice nad Labem RNL ,0 Třebíč TR ,9 Uherské Hradiště UH ,0 Velké Meziříčí VM ,8 Vsetín VS ,2 Vsetín VS ,3 Vsetín VS ,7 19

20 Obsah indikátorového listu a1-8 spokojenost s moţnostmi zaměstnání Bílina BIL ,0 Chrudim CR ,2 Hodonín HO ,1 Hodonín HO ,4 Krnov KR ,3 Mladá Boleslav MB ,6 Pelhřimov PH ,7 Prostějov PRO ,5 Roudnice nad Labem RNL ,7 Třebíč TR ,9 Uh. Hradiště UH ,1 Velké Meziříčí VM ,6 Vsetín VS ,4 Vsetín VS ,4 Vsetín VS ,7 Obsah indikátorového listu a1-9 spokojenost s moţnostmi účastnit se místního plánování Bílina BIL ,3 Chrudim CR ,6 Hodonín HO ,4 Hodonín HO ,1 Krnov KR ,1 Mladá Boleslav MB ,1 Pelhřimov PH ,7 Prostějov PRO ,0 Roudnice nad Labem RNL ,4 Třebíč TR ,8 Uherské Hradiště UH ,3 Velké Meziříčí VM ,6 Vsetín VS ,3 Vsetín VS ,4 Vsetín VS ,1 Vsetín VS ,7 20

21 Obsah indikátorového listu a1-10 hodnocení spokojenosti se zdravotními sluţbami Bílina BIL ,9 Chrudim CR ,7 Hodonín HO ,2 Hodonín HO ,2 Mladá Boleslav MB ,7 Pelhřimov PH ,2 Prostějov PRO ,7 Roudnice nad Labem RNL ,8 Uh. Hradiště UH ,7 Velké Meziříčí VM ,5 Vsetín VS ,0 Vsetín VS ,1 Vsetín VS ,1 Vsetín VS ,7 Obsah indikátorového listu a1-11 hodnocení spokojenosti se sociálními sluţbami Bílina BIL ,1 Chrudim CR ,7 Hodonín HO ,7 Hodonín HO ,0 Mladá Boleslav MB ,7 Pelhřimov PH ,8 Prostějov PRO ,0 Roudnice nad Labem RNL ,2 Uh. Hradiště UH ,8 Velké Meziříčí VM ,5 Vsetín VS ,8 Vsetín VS ,8 Vsetín VS ,8 Vsetín VS ,7 21

22 Obsah indikátorového listu a1-12 hodnocení spokojenosti s MŠ, ZŠ Bílina BIL ,3 Chrudim CR ,8 Hodonín HO ,6 Hodonín HO ,0 Mladá Boleslav MB ,3 Pelhřimov PH ,4 Prostějov PRO ,1 Roudnice nad Labem RNL ,5 Uh. Hradiště UH ,6 Velké Meziříčí VM ,3 Vsetín VS ,1 Vsetín VS ,5 Vsetín VS ,5 Vsetín VS ,4 Obsah indikátorového listu a1-13 hodnocení spokojenosti se SŠ Bílina BIL ,5 Chrudim CR ,6 Hodonín HO ,3 Hodonín HO ,1 Mladá Boleslav MB ,9 Pelhřimov PH ,3 Prostějov PRO ,4 Roudnice nad Labem RNL ,4 Uh. Hradiště UH ,8 Velké Meziříčí VM ,8 Vsetín VS ,3 Vsetín VS ,4 Vsetín VS ,7 Vsetín VS ,2 22

23 Obsah indikátorového listu a1-14 hodnocení spokojenosti s MHD Chrudim CR ,0 Hodonín HO ,4 Hodonín HO ,4 Mladá Boleslav MB ,6 Pelhřimov PH ,4 Prostějov PRO ,3 Roudnice nad Labem RNL ,7 Uh. Hradiště UH ,3 Velké Meziříčí VM ,3 Vsetín VS ,2 Vsetín VS ,3 Vsetín VS ,8 Vsetín VS ,0 Obsah indikátorového listu a1-15 hodnocení spokojenosti s MěÚ Bílina BIL ,2 Chrudim CR ,5 Hodonín HO ,0 Hodonín HO ,3 Mladá Boleslav MB ,4 Pelhřimov PH ,9 Prostějov PRO ,4 Roudnice nad Labem RNL ,2 Uh. Hradiště UH ,1 Velké Meziříčí VM ,0 Vsetín VS ,9 Vsetín VS ,9 Vsetín VS ,1 Vsetín VS ,9 23

24 Obsah indikátorového listu a1-16 hodnocení spokojenosti s technickými sluţbami Bílina BIL ,7 Chrudim CR ,3 Hodonín HO ,2 Hodonín HO ,9 Mladá Boleslav MB ,9 Pelhřimov PH ,6 Prostějov PRO ,9 Roudnice nad Labem RNL ,9 Uh. Hradiště UH ,1 Velké Meziříčí VM ,2 Vsetín VS ,9 Vsetín VS ,6 Vsetín VS ,1 Vsetín VS ,6 24

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracoval: Josef Novák http://www.timur.cz 2008

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ VE VSETÍNĚ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ VE VSETÍNĚ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VE VSETÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Vsetín Prosinec 2009 1 Autoři: Josef Novák, Viktor Třebický,

Více

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu);

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu); VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 Cíle průzkumu Cílem dotazníkového

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Hodonín Leden 2010 Cíle průzkumu

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Josef Novák CI2, o. p. s.

Josef Novák CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Josef Novák CI2, o. p. s. 1 Cíl průzkumu 1. Zhodnotit spokojenost obyvatel Mariánských Lázních pomocí

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Uherské Hradiště

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Uherské Hradiště VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Uherské Hradiště Červen 2009 Týmová iniciativa pro místní udržitelný

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V CHRUDIMI V OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Chrudim Červen 2011 TIMUR 2011.

Více

ŘÍJEN CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V HODONÍNĚ, VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

ŘÍJEN CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V HODONÍNĚ, VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. ŘÍJEN 2013 CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V HODONÍNĚ, 2004-2013 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Obsah... 2 Cíle průzkumu... 3 Indikátor Spokojenost občanů s místním

Více

Zkušenosti se zaváděním místních indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Chrudim

Zkušenosti se zaváděním místních indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Chrudim Zkušenosti se zaváděním místních indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Chrudim 1 MAPOVANÉ INDIKÁTORY: ze sady Společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni Indikátor č. 1: Spokojenost

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

ŘÍJEN CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM CHRUDIM, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

ŘÍJEN CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM CHRUDIM, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. ŘÍJEN 2015 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM CHRUDIM, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Dotazníkový průzkum probíhal v rámci projektu Místní agendou 21 a strategickým

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V NAPAJEDLECH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Napajedla Červen 2011 Obsah

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé město Jihlava Červen 2011 Obsah

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. SRPEN

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. SRPEN SRPEN 2015 CI2, o. p. s. Zdroj: http://www.marianska-cesta.cz/ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového

Více

S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JILEMNICI. Duben 2011

S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JILEMNICI. Duben 2011 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JILEMNICI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé město Jilemnice Duben 2011

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY INDIKÁTORU MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V UHERSKÉM HRADIŠTI V OBDOBÍ 2009 A 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Uherské Hradiště Červen 2011 Akce je součástí aktivit

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL V JILEMNICI, 2013 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o.p.s.

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL V JILEMNICI, 2013 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o.p.s. KVĚTEN 2013 CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL V JILEMNICI, 2013 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Indikátor Spokojenost občanů s místním

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MČ PRAHY 10, 2019 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s.

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MČ PRAHY 10, 2019 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. prahapraha Červen 2019 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL MČ PRAHY 10, 2019 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MĚSTA ŠTĚTÍ, 2015 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s.

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MĚSTA ŠTĚTÍ, 2015 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ŘÍJEN 2015 CI2, o. p. s. Zdroj: http://www.steti.cz/ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL MĚSTA ŠTĚTÍ, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Dotazníkové

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V LITOMĚŘICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. Květen

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V LITOMĚŘICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. Květen Květen 2017 CI2, o. p. s. Zdroj: Město Litoměřice SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V LITOMĚŘICÍCH 2007 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Závěrečná zpráva indikátoru A.1 Spokojenost

Více

Červenec CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V LITOMĚŘICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

Červenec CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V LITOMĚŘICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Červenec 2014 CI2, o.p.s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V LITOMĚŘICÍCH 2007 2014 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Závěrečná zpráva indikátoru A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL JILEMNICE, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s.

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL JILEMNICE, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. SRPEN 2015 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL JILEMNICE, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Závěrečná zpráva indikátoru A.1 Spokojenost

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MČ PRAHA 21, 2014 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA OBČANŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o.p.s. Srpen

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MČ PRAHA 21, 2014 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA OBČANŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o.p.s. Srpen Srpen 2014 CI2, o.p.s. Fotografie bude doplněna SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA OBČANŮ MČ PRAHA 21, 2014 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Cíle průzkumu... 3 Indikátor

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14, 2015 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14, 2015 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ZÁŘÍ 2015 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Dotazníkové šetření probíhá

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MČ PRAHY 8, 2017 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s.

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM MČ PRAHY 8, 2017 SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. prahapraha Červenec 2017 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL MČ PRAHY 8, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Dotazníkové šetření

Více

Květen CI2, o. p. s. Zdroj: Wikipedie MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V KRNOVĚ, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

Květen CI2, o. p. s. Zdroj: Wikipedie MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V KRNOVĚ, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Květen 2017 CI2, o. p. s. Zdroj: Wikipedie MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V KRNOVĚ, 2017 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Cíle průzkumu... 3 Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

Využití indikátorů při plánování místního rozvoje a jeho měření

Využití indikátorů při plánování místního rozvoje a jeho měření Využití indikátorů při plánování místního rozvoje a jeho měření Viktor Třebický, KÚ Olomouckého kraje 1. 10. 2015 CI2, o.p.s. www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz info@ci2.co.cz Ke Školce 1319/5f, 252 19

Více

Září 2014. CI2, o.p.s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2005 2014 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. www.ci2.co.cz

Září 2014. CI2, o.p.s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2005 2014 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. www.ci2.co.cz Září 2014 CI2, o.p.s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2005 2014 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Cíle průzkumu... 3 Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel...

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

Únor CI2, o. p. s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V OPAVĚ, VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

Únor CI2, o. p. s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V OPAVĚ, VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Únor 2016 CI2, o. p. s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V OPAVĚ, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Cíle průzkumu... 3 Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel... 3 Metoda

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

ps Kvóty: 1/[19] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[19] Jilská 1, Praha 1 Tel.: TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Srpen CI2, o. p. s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V OPAVĚ, LETNÍ OBDOBÍ ROKU VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

Srpen CI2, o. p. s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V OPAVĚ, LETNÍ OBDOBÍ ROKU VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Srpen 2016 CI2, o. p. s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V OPAVĚ, LETNÍ OBDOBÍ ROKU 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Cíle průzkumu... 3 Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel...

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Zkušenosti se zaváděním indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Vsetíně

Zkušenosti se zaváděním indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Vsetíně Zkušenosti se zaváděním indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Vsetíně Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. Jiří Trezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.) 1 Co je

Více

torů itelného rozvoje

torů itelného rozvoje Význam místnm stních indikátor torů udržiteln itelného rozvoje Mgr. Josef Novák Mgr. Viktor Třebický Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Cíle udržiteln itelného rozvoje a místních Agend 21 Jsou pro řadu lidí

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL CHRUDIMI,

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL CHRUDIMI, ŘÍJEN 2015 CI2, o. p. s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL CHRUDIMI, 2007 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Dotazníkový průzkum probíhal v rámci projektu Místní agendou 21 a strategickým

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015 Říjen 2015 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Dotazníkové šetření

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 201 Spokojenost s členstvím ČR v Evropské unii vyjadřuje téměř třetina českých občanů (2 %). Z časového srovnání plyne,

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov) Druhá vlna Praha 2009 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Zpracoval: Věková struktura obyvatelstva Definice: Počet obyvatel podle pohlaví a pětiletých věkových skupin, podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel (v %). Ukazatel

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

Spokojenost se životem březen 2018

Spokojenost se životem březen 2018 Tisková zpráva Spokojenost se životem březen 2018 Dvě třetiny (66 %) populace jsou spokojeny se svým životem. Od května 2013 spokojenost se životem měla většinou vzestupnou tendenci, v průběhu minulého

Více

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Dotazníkové šetření pro potřeby zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor občanů na kvalitu

Více

Spokojenost se životem březen 2019

Spokojenost se životem březen 2019 Tisková zpráva Spokojenost se životem březen 2019 Více než dvě třetiny (68 %) populace jsou spokojeny se svým životem. Od roku 2013 měla spokojenost se životem většinou vzestupnou tendenci, v průběhu roku

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce.

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. DOTAZNÍK PRO OBČANY Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. Program rozvoje obce Josefův Důl Protože je

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Hodnocení stavu životního prostředí květen 2019

Hodnocení stavu životního prostředí květen 2019 Tisková zpráva Hodnocení stavu životního prostředí 20 O informace týkající se životního prostředí v ČR se zajímají více než tři pětiny ( %) české veřejnosti, oproti tomu % dotázaných se o tyto informace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Tisková zpráva. Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností květen /6

Tisková zpráva. Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností květen /6 Tisková zpráva Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností květen 2018 49 % občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, 15 % ji vnímá jako špatnou a 34 % ji pokládá

Více

ŘÍJEN CI2, o.p.s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ, VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

ŘÍJEN CI2, o.p.s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ, VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. ŘÍJEN 2013 CI2, o.p.s. MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ, 2004-2013 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Obsah Cíle průzkumu... 3 Indikátor ECI A.3: Mobilita a místní přeprava obyvatel... 3

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

SRPEN prahapraha. CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM OPAVA, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ.

SRPEN prahapraha. CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM OPAVA, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. prahapraha SRPEN 2016 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM OPAVA, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Záměrem dotazníkového šetření Spokojenost občanů s

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Dotazník pro veřejnost města Uherský Ostroh. Dotazník pro veřejnost města Uherský Ostroh

Dotazník pro veřejnost města Uherský Ostroh. Dotazník pro veřejnost města Uherský Ostroh Pohlaví Muž 113 34.88% Žena 211 65.12% Věk méně, jak 14 let 1 0.31% 15-29 let 56 17.28% 30-49 let 146 45.06% 50-69 let 87 26.85% 70 a více let 34 10.49% Dosažené vzdělání Základní 14 4.32% Střední odborné

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života únor Nejnaléhavějším problémem je opět korupce. % dotázaných její řešení považuje za velmi naléhavé. Následuje ji přistěhovalectví (61 %),

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2018 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2018 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2018 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Hodnocení kvality vzdělávání září 2018

Hodnocení kvality vzdělávání září 2018 Tisková zpráva Hodnocení kvality vzdělávání září 01 Hodnocení úrovně vzdělávání na různých typech škol, základními počínaje a vysokými konče, je trvale příznivé, když kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2018 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více