svět na dosah České aerolinie a.s. výroční zpráva 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "svět na dosah České aerolinie a.s. výroční zpráva 2005"

Transkript

1 svět na dosah České aerolinie a.s.

2 praha 00:00

3

4 paříž 01:50

5 obsah 4 Profil společnosti hlavní oblasti podnikání 5 Vybrané ekonomické a přepravní ukazatele 7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti aostavu jejího majetku 7 Úvodní slovo předsedy představenstva a prezidenta společnosti 8 Správa a řízení společnosti 8 Akcionáři ČSA 8 Správní orgány Českých aerolinií 11 Kodex řádné správy a řízení společností založený na principech OECD 12 Majetkové účasti ČSA 15 Strategie ČSA 16 Transformace ČSA 17 Výsledky přepravy 17 Ekonomické výsledky ČSA 20 Organizační schéma společnosti k Aliance SkyTeam 26 Obchodně-marketingová strategie 26 Obchodní politika 26 ČSA v zahraničí 26 Destinace 26 Spolupráce s leteckými společnostmi 28 Rozvoj sítě linek v roce 2005 a Řízení produktu ČSA 29 Vztahy se zákazníky 30 Věrnostní programy 30 Pod značkou ČSA 30 Chartery 31 Cargo 32 Ocenění ČSA 33 Letadlová flotila a technická údržba 33 Letadlový park ČSA 33 Technická údržba 34 Rozvoj a obnova letadlové flotily 37 Informační technologie a centrální nákup 39 Služby ČSA na letištích 39 Odbavení cestujících a letadel 39 Duty Free 39 Catering 40 Bezpečnost provozu 42 Pravidelnost provozu 44 Péče o životní prostředí 48 Lidské zdroje personalistika 50 Letecké posádky a studium 50 Výcvikové středisko 52 Zpráva dozorčí rady ČSA za rok Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti České aerolinie a.s. 55 Účetní závěrka podle CAS 56 Rozvaha v plném rozsahu 58 Výkaz zisku a ztráty 59 Přehled o změnách vlastního kapitálu 60 Přehled o peněžních tocích 61 Příloha účetní závěrky 89 Účetní závěrka podle IFRS 90 Výkaz zisku a ztráty 91 Rozvaha 92 Přehled o změnách vlastního kapitálu 93 Přehled o peněžních tocích 94 Příloha účetní závěrky 121 Obchodně-přepravní výkony ČSA v letech Letadlový park ČSA souhrnné ekonomické ukazatele 123 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 127 Seznam společností ovládaných propojenými osobami 131 Odpovědnost za výroční zprávu 132 Pojmy a zkratky

6 4 profil společnosti hlavní oblasti podnikání České aerolinie a.s. (ČSA) jako vlajkový letecký přepravce České republiky zajišťují spojení z hlavního města Prahy do většiny hlavních měst v Evropě, dále do tranzitních bodů v Severní Americe, stejně jako do řady destinací na Blízkém a Dálném východě a v severní Africe. Díky více než osmdesátiletým zkušenostem v letecké přepravě jsou ČSA vyhledávaným poskytovatelem služeb i pro jiné letecké společnosti. Základní oblastí podnikání ČSA je přeprava cestujících na pravidelných linkách. Společnost nabízí spojení do 119 destinací v 52 zemích světa, a svým zákazníkům tak umožňuje rychlé a pohodlné spojení do významných obchodních a politických center. Spolu se zajišťováním kvalitní přepravy na pravidelných linkách nabízejí ČSA cestovním kancelářím a dalším smluvním partnerům také nepravidelné charterové spoje. Po celý rok nalétávají letadla ČSA do hlavních mezinárodních turistických center, aby na dovolenou dopravila statisíce turistů. Společnost ČSA také expanduje i do dalších oblastí podnikání. V letecké nákladní přepravě (ČSA Cargo) ČSA disponují jedním z nejmodernějších cargo terminálů ve střední Evropě. Kvalitní technologie zaručují šetrnou manipulaci se zásilkami a moderní skladové prostory také umožňují uložení zboží, které vyžaduje zvláštní péči při zacházení. ČSA Catering pokrývá 95 % cateringového trhu letiště Praha-Ruzyně. Nově zrekonstruované prostory a vybavení evropské úrovně umožňují ČSA nabízet občerstvení špičkové kvality nejen cestujícím ČSA, ale i společnostem, které provozují pravidelnou i nepravidelnou leteckou přepravu na letišti v Praze, a dalším zákazníkům v režimu privátních letů. Mimořádně velkou pozornost věnují ČSA technické údržbě letadel. Kromě údržby vlastní flotily jsou ČSA partnerem i pro řadu významných mezinárodních leteckých dopravců, kterým zajišťují pravidelný certifikovaný servis. Na dlouholetých zkušenostech profitují ČSA i v oblasti výcviku posádek. Ve výcvikovém centru na letišti Ruzyně-Jih společnost organizuje specializovaný výcvik vlastních posádek i posádek jiných leteckých společností. V neposlední řadě provozují ČSA na palubách letadel a v tranzitním prostoru letiště Praha-Ruzyně duty free obchody se širokým sortimentem dárkových a luxusních předmětů. Kromě přepravy osob a nákladu zajišťují ČSA i odbavení cestujících a letadel. Díky špičkovému vybavení a zkušenému personálu odbavují každoročně téměř tři čtvrtiny všech cestujících na pražském letišti nejen na vlastní linky, ale i na lety dalších společností.

7 5 vybrané ekonomické a přepravní ukazatele Finanãní v sledky podle ãesk ch úãetních standardû (tis. Kã) Finanãní v sledky podle IFRS (tis. USD) Obrat Provozní hospodáfisk v sledek Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním Hospodáfisk v sledek po zdanûní Vlastní kapitál Základní kapitál Obrat Provozní hospodáfisk v sledek Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním Hospodáfisk v sledek po zdanûní Vlastní kapitál Základní kapitál * * V e základního kapitálu v roce 2004 a 2005 ãiní tis. Kã. Rozdíl v USD ãástkách je zpûsoben pouïitím odli ného smûnného kurzu Kã a USD k a Vybrané ukazatele a ekonomické v sledky Pfieprava VyuÏité tunokilometry (mil.) 264,4 268,7 285,4 288,3 311,6 360,9 388,3 407,6 498,1 606,0 747,9 Nabízené tunokilometry (mil.) 461,3 479,1 501,2 507,7 550,7 587,9 625,3 639,8 770,3 973, ,2 Poãet pfiepraven ch cestujících (tis.) 1 488, , , , , , , , , , ,6 Pfiepravené cargo (tis. tun) 10,6 10,0 10,4 11,9 13,0 16,6 16,2 17,9 21,1 22,7 22,0 Celkov Load Factor váhov % 57,3 56,1 56,9 56,8 56,6 61,4 62,1 63,7 64,7 62,3 62,0 sedaãkov % 66,6 66,0 66,8 66,3 65,8 70,4 70,8 71,3 72,7 70,5 70,1 Zamûstnanci a produktivita Poãet zamûstnancû VTKM/zamûstnanci (tis.) 67,53 67,59 72,95 75,96 80,39 90,44 87,82 91,48 109,63 120,34 141,06 Produktivita (provozní v nosy/pracovníci) (mil. Kã) 1,9 2,0 2,3 2,6 2,9 3,4 3,3 3,1 3,4 3,6 3,9

8 6

9 zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku úvodní slovo předsedy představenstva a prezidenta společnosti České aerolinie a.s. 7 České aerolinie národní dopravce České republiky mají za sebou více než 80letou historii velmi úzce spojenou se svou zemí a svými lidmi. Život společnosti to není úsečka stále plynule rostoucí od bodu k bodu, od roku k roku, to nejsou jen tučná léta. Život společnosti, ČSA nevyjímaje, se spravedlivě dělí mezi lepší a horší roky. Z tohoto dlouhodobého hlediska rok 2005 nebyl výjimkou. ČSA zažily horší roky a byli tu vždy její lidé, zaměstnanci, manažeři, akcionáři, kteří dokázali svoji firmu dostat zpět do kondice. Jaký tedy byl pro ČSA rok 2005? Především byl rokem významných rozhodnutí a závazků na straně jedné a velkých plánů a očekávání na straně druhé. Úvod roku byl ve znamení dokončení kolektivního vyjednávání mezi vedením společnosti a devíti odborovými organizacemi, a to do konce roku V zájmu sociálního smíru se tak ČSA zavázaly k růstu mezd a jiných výhod pro zaměstnance, které meziročně znamenají nárůst o více než půl miliardy korun. Závazek je to dvoustranný. Chceme-li srovnatelné mzdy, musíme podávat srovnatelné výkony. K produktivitě práce vedou dvě cesty, jedna kvalitativní a druhá kvantitativní, a obě jsou legitimní. Strategická expanze v oblasti charterové dopravy (přepravili jsme 706 tisíc cestujících, což je dvakrát více než v roce 2004), investice jako dokončení nákladné rekonstrukce budovy cateringu, rozšíření výcvikového střediska, příprava pro výstavbu nového hangáru, to jsou další z řady kroků, které významně přesahují horizont roku 2005 a jsou závazkem pro management i zaměstnance ČSA do budoucna. Své závazky máme i vůči partnerům v alianci SkyTeam. Víme o nich a plníme je. Navíc budeme akcentovat bilaterální obchodní spolupráci se členy aliance. V této souvislosti vítáme nového, desátého člena aliance SkyTeam, ruský Aeroflot. Jeho přijetí jsme podporovali a vnímáme ho velice pozitivně pro rozvoj našich obchodních vztahů. Nejvýznamnějším závazkem roku 2005 byl podpis smlouvy o dodávce dvanácti střednětraťových letadel A320. Financování těchto letadel je zajištěno a schváleno rozhodnutím dozorčí rady z března Obměna byla již fakticky zahájena a před nedávnem jsme do naší flotily přivítali třetí nový airbus. Před námi stojí rozhodnutí o dálkové flotile. Tyto závazky jsou nedílnou součástí Strategie ČSA , kterou připravil management společnosti. Dokument vycházel ze Strategie a byl schválen jako klíčový materiál valnou hromadou v červnu Vzhledem k vnějším i vnitřním ekonomickým vlivům se však již v prvním roce aplikace nedařilo předpokládaná očekávání Strategie naplnit. Cena paliva, přírodní katastrofy, stále agresivnější prodejní metody nízkonákladových přepravců a bohužel i některá obchodní rozhodnutí měly na tento výsledek přímý vliv. V roce 2005 vzrostl počet přepravených cestujících o 20 % proti roku 2004 na celkových 5,2 milionu, uskutečnili jsme letů, což je meziročně nárůst o 18 %, posílili jsme naši flotilu o letadla nové generace dvě A320, dvě A321 a jedno B737, a na konci roku 2005 jsme měli celkem 49 letadel. Otevřeli jsme nové destinace a posílili frekvence na linkách do východní, západní a jižní Evropy. Bohužel jsme nedokázali tato opatření podpořit růstem výnosů. ČSA a její lidé na druhé straně dokázali najít rezervy na straně nákladů a implementovat řadu významných programů a projektů v rekordně krátké době. Navíc se podařilo, a za to patří díky všem zaměstnancům, udržet si vysokou kvalitu produktu, a to jak v oblasti nabízených služeb zákazníkům, tak v oblasti bezpečnosti a dodržování postupů. To dokládá i řada ocenění loňského i letošního roku. Je na co navázat. Klíčové předpoklady Strategie ČSA se změnily. Závazky zůstávají a budeme je plnit. Proto jsme připravili tříletý restrukturalizační plán , který navazuje na cíle minulých let. Ten předložíme našim váženým akcionářům ke schválení. Ambiciózní a realistický program Turnaround , jednoduchý název v sobě obsahuje naše dva cíle: obrat k lepšímu a změnu. Rok 2006 nazýváme rokem záchrany, rok 2007 rokem stabilizace a rok 2008 rokem budoucnosti. Chceme dostat naše ČSA zpět do kondice, aby platilo České aerolinie národní dopravce České republiky, hrdá a silná česká společnost. Máme dobrý plán a splníme ho. Pro naše klienty, pro naše akcionáře, pro naše zaměstnance i pro naše partnery v alianci SkyTeam. Radomír Lašák předseda představenstva a prezident Českých aerolinií a.s.

10 8 správa a řízení společnosti Akcionáfii âsa Akcionáfi Podíl Ministerstvo financí âeské republiky 56,92 % âeská konsolidaãní agentura 34,59 % âeská poji Èovna a.s. 4,33 % Hlavní mûsto Praha 2,94 % Hlavní mûsto Bratislava 0,98 % Fond národního majetku Slovenské republiky 0,24 % Správní orgány Českých aerolinií Valná hromada Valná hromada, tvořená akcionáři, rozhoduje o zásadních hospodářských, organizačních, provozních záležitostech a o strategickém zaměření společnosti. Její působnost a pravomoci určují obchodní zákoník a stanovy společnosti. Představenstvo svolává valnou hromadu zpravidla jedenkrát ročně. Základní informace o valné hromadě, jejím postavení a působnosti jsou obsaženy v kapitole III a, článcích stanov společnosti. Dozorčí rada Dozorčí rada společnosti má dvanáct členů. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování strategie společnosti včetně podnikatelské činnosti. Složení, působnost a pravomoci dozorčí rady určují obchodní zákoník a stanovy společnosti. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za kalendářní měsíc, nejméně však osmkrát v kalendářním roce. Základní informace o dozorčí radě jsou obsaženy v kapitole III c, článcích stanov společnosti. Představenstvo Představenstvo se skládá ze sedmi členů a je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Statutární orgán je volen dozorčí radou a je zpravidla sestaven z členů vrcholového vedení ČSA. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou upraveny právními předpisy nebo stanovami nebo nespadají do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti. Představenstvo zasedá minimálně jednou za kalendářní měsíc, nejméně však desetkrát v kalendářním roce. Základní informace o představenstvu a jeho působnosti jsou obsaženy v kapitole III b, článcích stanov společnosti. Výbory dozorčí rady Primárním úkolem výborů je zprůhlednit akcionářům činnost společnosti a zajistit, aby výkonní členové správních orgánů nijak neohrožovali zájmy akcionářů. Zároveň mají za úkol umožnit zasvěceně informovat akcionáře a vybrané zainteresované skupiny o činnostech ve společnosti. V podstatě se jedná o poradní a iniciativní orgány. Každý výbor má jasně definovanou působnost, popsány úkoly a pravidla jejich plnění ve statutu a jednacím řádu. Na základě usnesení představenstva ze dne 2. března 2005 (č. 03A 05) a dozorčí rady ze dne 23. února (č ) byly k 1. dubnu 2005 zřízeny následující výbory: Výbor pro audit (dozorčí rady a představenstva) Výbor pro záležitosti personální, nominační a odměňování (dozorčí rady) Výbor pro strategii (dozorčí rady) Výbor pro řízení rizik (představenstva), kde byl ustaven též podvýbor pro řízení komodity letecké pohonné hmoty. Členové dozorčí rady Ing. Ján Dzvoník předseda dozorčí rady a náhradní člen od 18. ledna 2006 Absolvent Vysoké školy ekonomické v Bratislavě a European Business School v Praze. Od roku 1997 působil jako vrchní ředitel finanční sekce a později ekonomické sekce Ministerstva obrany České republiky, od roku 2002 byl náměstkem ministra obrany pro finanční řízení. V letech 2004 a 2005 byl členem výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky. V současné době vykonává funkce předsedy dozorčí rady MERO ČR, a.s., a člena dozorčí rady AERO Vodochody a.s. Ing. Jiří Pos místopředseda dozorčí rady od 21. května 2003 Absolvent Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, oboru letadlová technika. V ČSA působí od roku 1986, v současné době zastává funkci viceprezidenta pro provoz.

11 9 Souãasn model corporate governance v âsa tajemník spoleãnosti valná hromada akcionáfii v bor pro záleïitosti personální, nominaãní a odmûàování dozorãí rada v bor pro strategii v bor pro audit pfiedstavenstvo v bor pro fiízení rizik vrcholov management MUDr. Pavel Bém člen dozorčí rady od 25. června 2003 Absolvent Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. V roce 1992 absolvoval postgraduální studium na John Hopkins University, School of Public Health, Hubert H. Humphrey Fellowship on Substance Abuse, Baltimore, USA. V roce 2002 byl zvolen primátorem hlavního města Prahy. Je členem správní rady sdružení Pelleova vila, o.p.s., a členem dozorčích rad sdružení PODANÁ RUKA, o.p.s., a Nadačního fondu Václava Klause. Zdeněk Čáp, PhD. člen dozorčí rady od 25. června 2004 Absolvent doktorandského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakulty podnikohospodářské (1999). V letech působil na různých pozicích v Komerční bance, a.s. V letech pracoval jako jednatel a náměstek generálního ředitele Konpo, s.r.o. S účinností od byl jmenován do funkce předsedy představenstva agenerálního ředitele České konsolidační agentury. V období působil jako externí asistent katedry podnikové ekonomiky Fakulty sociálně-ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FSE UJEP) a jako člen vědecké rady FSE UJEP. Od roku 2004 je členem zkušební komise inženýrských státních zkoušek na VŠE Praha a členem zkušební komise pro obhajoby doktorských disertačních prací na VŠE v Praze, Fakultě podnikohospodářské. Roku 2004 zahájil studium postgraduálního programu MBA Sheffield Hallam University na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze. Je předsedou dozorčí rady Konpo, s.r.o., a členem Hospodářské rady vlády České republiky. Ing. Dušan Horák člen dozorčí rady od 11. prosince 2002 Absolvent Vysoké vojenské letecké školy v Košicích. Po ukončení studia byl do roku 1986 vojákem z povolání. Do ČSA nastoupil v roce 1997 nejprve jako pilot, poté se stal druhým pilotem letounu ATR, druhým pilotem letounu Boeing 737, kapitánem letounu ATR avsoučasné době je kapitánem letounu Boeing 737 a zároveň instruktorem tohoto typu letounu. Ing. Jiří Jurán, MBA náhradní člen dozorčí rady od 28. února 2006 Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě, fakulty ekonomické, a absolvent postgraduálního programu MBA Sheffield Hallam University na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze. Od 1. září 2001 je členem představenstva České konsolidační agentury a zastává pozici vrchního ředitele úseku individuálních řešení. Převážnou část své profesní kariéry strávil v oblasti bankovnictví. V letech působil v Komerční bance, a.s., kde zastával různé manažerské pozice v oblasti korporátního bankovnictví a rizikových pohledávek včetně pozice vrchního ředitele úseku rizikových pohledávek. Ve společnosti KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s, působil jako finanční ředitel. JUDr. Jaroslav Král, CSc. náhradní člen dozorčí rady od 18. ledna 2006 Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 působil sedm let na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky, kde zastával pozice ředitele odboru legislativně-právního, náměstka ministra a vrchního ředitele sekce legislativy a kompatibility s právem ES. V letech byl ředitelem odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení na Ministerstvu zemědělství České republiky. V současné době působí na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky jako 1. náměstek ministra. Ministerstvo pro místní rozvoj zastupuje v dozorčí radě společnosti PPP Centrum a.s. avřídícím výboru Českých drah, a.s. Ing. Ivana Krynesová-Gage náhradní členka dozorčí rady, kooptována 21. září 2005 Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. Velkou část své profesní kariéry strávila ve Velké Británii a USA, kde pracovala v oblasti investičního bankovnictví, mimo jiné v institucích jako Lehman Brothers, Citibank a posledních dvanáct let ve společnosti Morgan Stanley. Ivana Krynesová-Gage byla také členkou dozorčích rad společností ČESKÝ TELECOM, a.s., AERO Vodochody a.s. V současné době zastává pozici vedoucí týmu poradců ministra financí. Je členkou mezirezortní komise pro privatizaci společnosti AERO Vodochody a.s.

12 10 Jaroslav Lorenc člen dozorčí rady od 8. dubna 2003 Absolvent střední průmyslové školy strojnické, oboru letecký mechanik. Do ČSA nastoupil v roce Pozici vrchního mistra na údržbě letadel UDL/ULRE zastává v ČSA od roku Ing. Miloslav Müller náhradní člen dozorčí rady, kooptován 30. listopadu 2005 Absolvent Technické univerzity v Liberci, Fakulty strojní. Od roku 2003 působí na Ministerstvu dopravy České republiky, nejprve jako vedoucí organizačního oddělení kanceláře ministra, později i jako ředitel personálního a organizačního odboru. V současné době zastává pozici ředitele odboru kabinetu ministra. V předchozích letech byl starostou města Kadaň, pracoval též jako operátor společnosti ČEZ, a. s., v Elektrárně Tušimice. Mgr. Hana Pešková členka dozorčí rady od 8. dubna 2003 Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia v roce 1977 nastoupila do ČSA na pozici palubní průvodčí. V současné době zastává funkci vedoucí letky palubních průvodčích a instruktorky CC provozovatele, pozemní instruktorky provozovatele a examinátorky CC provozovatele. Ing. Martin Tlapa, MBA člen dozorčí rady od 22. června 2005 Absolvent Fakulty obchodní Vysoké školy ekonomické v Praze a postgraduálního programu MBA Sheffield Hallam University na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze. V současné době zastává funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu, kde vede sekce evropské integrace, obchodní politiky a podpory exportu včetně licenční správy. Je předsedou řídící rady české agentury na podporu obchodu Czech Trade a předsedou dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a České exportní banky, a.s. Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili činnost v roce 2005, resp. v roce 2006 do uzávěrky výroční zprávy Ing. Eduard Janota předseda a člen dozorčí rady od 9. dubna 2003 do 18. ledna 2006 Ing. Jan Adam člen dozorčí rady od 9. dubna 2003 do 30. listopadu 2005 JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek člen dozorčí rady od 25. června 2003 do 18. ledna 2006 Ing. Mgr. Klára Roženská členka dozorčí rady od 27. června 2004 do 12. září 2005 Ing. Pavel Řežábek člen dozorčí rady od 9. dubna 2003 do 26. ledna 2005 Ing. Pavel Suchý člen dozorčí rady od 25. června 2003 do 28. února 2006 Členové představenstva Ing. Radomír Lašák, MBA předseda představenstva od 19. ledna 2006 Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, titul MBA získal na Prague International Business School. Svou pracovní kariéru zahájil ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, odkud v roce 1991 odešel do Komerční banky, a.s. Od základních obchodních pozic přes investiční bankovnictví se vypracoval až na místo náměstka generálního ředitele a viceprezidenta zodpovědného za prodej a distribuci. Jako člen představenstva se také v roce 2001 významně podílel na úspěšném procesu privatizace banky. V roce 2002 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem ebanky a.s., kde provedl personální restrukturalizaci firmy a současně zavedl nové systémy řízení. Od roku 2004 působil v akciové společnosti ČEZ jako člen představenstva a ředitel pro domácí a zahraniční majetkové účasti. Byl také zodpovědný za oblast lidských zdrojů Skupiny ČEZ a interní komunikaci. V ČEZ, a. s., se podílel na nastartování projektu profesionální správy celé Skupiny s důrazem na nově získané zahraniční akvizice a rozběhnutí největšího transformačního projektu v dějinách české ekonomiky s názvem VIZE RNDr. Kateřina Hobzová Chalupová místopředsedkyně představenstva od 24. března 2004 členka představenstva od 18. prosince 2003 Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1986 pracovala jako odborný analytik, později jako vedoucí úseku IT na Ministerstvu zdravotnictví České republiky. V průběhu své dosavadní profesní kariéry působila na řídících a manažerských pozicích v oblasti informačních technologií, například v softwarové nadnárodní společnosti Oracle. Ing. Tomáš Heczko člen představenstva od 2. září 2003 Absolvent matematicko-fyzikálního oboru gymnázia v Bílovci a následně Katedry letadel Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. V rámci postgraduálního projektu působil v roce 1992 na Glasgow University, Faculty of Aerospace Engineering. Do ČSA nastoupil v roce 1993 jako inženýr marketingu technického úseku, kde následně působil ve funkci vedoucího marketingu a prodeje technické údržby až do roku 1999; v rámci ČSA se podílel na významném rozvoji údržby letadel pro třetí strany. Od roku 1999 je členem Technical and Operations Committee AEA a dozorčí rady Asociace leteckých výrobců ČR. Ing. Peter Jusko, MBA člen představenstva od 2. září 2003 Absolvent Kyjevského institutu inženýrů civilního letectví, oboru přístrojově-navigační vybavení civilních letounů, a postgraduálního programu MBA Sheffield Hallam University na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 2004 absolvoval na Aviation Training and Development Institute v Ženevě kurz IATA Airline Business Foundations. V ČSA pracuje od roku Z funkce palubního inženýra postupně přešel na druhého pilota letounu TU 134, L 410, B737, velitele letounu ATR a B737. Jako viceprezident pro letový provoz zároveň zodpovídá za řízení a dozorování letového provozu, leteckých posádek a jejich výcvik. Ing. Jan Váňa člen představenstva od 23. února 2005 Absolvent Vysoké vojenské letecké školy v Košicích a Air Command and Staff College, Air University v USA, oblast řízení a managementu vzdušných sil, jejíž je čestným absolventem. Přednášel na NATO Defence College v Římě, na Národní univerzitě obrany USA a na NATO School Shape v Oberamergau. Je špičkovým odborníkem v oblastech strategického řízení, letectví a bezpečnosti. Měl na starosti přípravu reformy armády, kterou v listopadu 2003 schválila vláda České republiky, je také jedním z autorů vojenské strategie České republiky, podílel se na zpracování bezpečnostní strategie a přípravě koncepce bezpečnostního systému České republiky. Je rovněž spolutvůrcem koncepčních dokumentů ČSA.

13 11 Seznam členů představenstva, kteří ukončili činnost v roce 2005, resp. v roce 2006 do uzávěrky výroční zprávy Ing. Jaroslav Tvrdík předseda představenstva od 2. září 2003 do 19. ledna 2006 Ing. Petr Jůza člen představenstva od 28. ledna 2004 do 17. března 2005 Ing. Bohuslav Šantrůček člen představenstva od 30. června 2005 do 9. prosince 2005 JUDr. Jaroslav Švábík člen představenstva od 2. září 2003 do 31. ledna 2006 Členové vrcholového managementu Ing. Radomír Lašák, MBA prezident společnosti od 19. ledna 2006 Ing. Tomáš Heczko viceprezident pro techniku od 13. září 1999 RNDr. Kateřina Hobzová Chalupová výkonná ředitelka pro informační technologie a centrální nákup od 10. prosince 2003 Ing. Peter Jusko viceprezident pro letový provoz od 1. července 2002 Ing. Marie Macounová viceprezidentka pro marketing & product development od 1. května 2006 Ing. Jan Pavel viceprezident pro ekonomický úsek od 17. března 2005 Ing. Jiří Pos viceprezident pro provoz od 1. října 2002 RSDr. Dušan Ryban viceprezident pro personalistiku od 1. února 2006 Seznam členů výkonného vedení, kteří ukončili činnost v roce 2005, resp. v roce 2006 do uzávěrky výroční zprávy Ing. Jaroslav Tvrdík prezident od 2. září 2003 do 19. ledna 2006 Ing. Marcela Hrdá viceprezidentka pro marketing a prodej od 13. prosince 2005 do 30. dubna 2006 Ing. Petr Jůza viceprezident pro ekonomický úsek od 10. března 2004 do 16. března 2005 Ing. Ivo Středa výkonný ředitel pro audit a jakost od 1. července 2004 do 30. dubna 2005 Ing. Bohuslav Šantrůček viceprezident pro marketing a prodej od 1. prosince 2004 do 9. prosince 2005 JUDr. Jaroslav Švábík viceprezident pro personalistiku od 3. září 2003 do 31. ledna 2006 Ing. Jan Váňa výkonný ředitel pro strategické plánování a rozvoj od 10. prosince 2003 do 30. dubna 2006 Kodex řádné správy a řízení společností založený na principech OECD Prohlášení společnosti České aerolinie a.s. o míře souladu její správy a řízení skodexem řádné správy a řízení společností založeným na principech OECD České aerolinie a.s. se na přelomu září a října roku 2004 formou usnesení představenstva a dozorčí rady přihlásily k plnění Kodexu správy a řízení společností založeného na principech OECD (2004). Správní orgány společnosti tak deklarovaly svoji snahu dodržovat principy řádné správy společnosti. V průběhu roku 2005 došlo k postupnému doplnění a implementaci modelu corporate governance v ČSA, a to v souladu s postupem schváleným správními orgány. S účinností od 1. dubna 2005 tak byl zřízen výbor pro audit jako společný výbor dozorčí rady a představenstva, výbor pro záležitosti personální, nominační a odměňování a výbor pro strategii jako poradní orgány dozorčí rady a výbor pro řízení rizik včetně jeho podvýboru pro řízení komodity LPH jako poradní orgán prezidenta a představenstva ČSA. Se stejnou účinností vznikla rovněž kancelář tajemníka společnosti včetně zřízení funkce tajemníka společnosti. Činnost jednotlivých výborů a kanceláře se řídí statuty a jednacími řády. K naplnění dalších ustanovení Kodexu byl v průběhu roku zahájen vzdělávací program ke corporate governance pro vybrané členy správních orgánů. Byla publikována série článků osvětlující roli corporate governance v podnikovém časopise. Kancelář iniciovala a aktivně spolupracuje na projektu realizace elektronické podpory správních orgánů. V průběhu roku byla připravena textace smluv o výkonu funkcí ve správních orgánech ČSA. Vzhledem k personálním změnám ve správních orgánech ČSA na konci roku 2005 bylo nezbytné v krátké době obsadit a zajistit chod a činnost výborů dozorčí rady a představenstva. V dalších krocích budou postupně naplněna všechna ustanovení Kodexu, zejména je třeba: realizovat smlouvy o výkonu funkcí, stanovit klíčové ukazatele pro konkrétní funkce v ČSA (v návaznosti na strategii ČSA), přijmout pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady včetně pravidel pro poskytování nenárokových plnění pro členy správních orgánů, realizovat projekt elektronické podpory správních orgánů, připravit návrh etického kodexu, realizovat adekvátní úpravu stanov pro jednání řádné valné hromady vzhledem k existenci statutů výborů a tajemníka společnosti. Splnění principů řádné správy společnosti, které nejsou přímo ovlivnitelné správními orgány ČSA (zejména zvýšení počtu tzv. nezávislých členů dozorčí rady definice vkodexu), podmiňuje rozhodnutí akcionářů společnosti.

14 12 majetkové účasti ČSA Správa a řízení Českých aerolinií skupiny propojených osob Správa a řízení dceřiných společností ČSA byla v roce 2005 vykonávána prostřednictvím sekce řízení a správy majetkových účastí a dále za pomoci odborných úseků, které nominovaly z řad svých klíčových manažerů členy správních orgánů. Výkon valné hromady u těchto společností je prováděn v souladu se stanovami ČSA. âsa mají v znaãn podíl a ovládají ve smyslu platného znûní obchodního zákoníku následující spoleãnosti: âsa Airtours a.s. 100 % SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. 100 % AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o. 65 % CSA Services, s.r.o. 100 % âsa Support s.r.o. 100 % ČSA dále vlastní podíly ve společnostech WALTER a.s. a Boeing Česká s.r.o. Z pohledu další perspektivy je statutárními orgány ČSA odsouhlaseno v souladu se stanovami společnosti ČSA převedení celého 0,011% podílu ve společnosti Boeing Česká s.r.o. na společnost The Boeing Company. Dceřiné společnosti ČSA ČSA Airtours a.s. Štěpánská 27/1742, Praha 1 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2929 Založená Cestovní kancelář ČSA Airtours a.s. zajišťuje služby pasivního i aktivního cestovního ruchu se specializací na individuální turistiku, služební cesty, incentivní turistiku, kongresy, konference a specializované zájezdy pro sportovce. Ve společnosti v současné době pracuje 25 zaměstnanců. Rok 2005 byl ve znamení růstu kurzu české koruny vůči euru a americkému dolaru, což bylo příznivé pro turisty směřující do zahraničí, méně pak už pro cestovní kanceláře, které zajišťují služby pro zahraniční návštěvníky v České republice. Pro cestovní kancelář ČSA Airtours a.s. znamenal rok 2005 i přes mírný nárůst zákazníků, resp. zakázek v oblasti pasivního i aktivního cestovního ruchu stagnaci v oblasti výnosů a zisku. To byl jeden z hlavních faktorů, proč bylo s platností od 1. října 2005 rozhodnuto o změně na pozici výkonného ředitele společnosti. Nový management přijal okamžitá opatření s cílem zvrátit vývoj v hospodaření společnosti, a to především na základě těchto nástrojů a opatření: spuštění on-line booking engine systému pro hotelové kapacity (společný systém pro ČSA Airtours a ČSA) založení databáze CRM počátek restrukturalizace obchodní politiky spuštění projektu Air Restaurant, podporujícího věrnostní program ČSA Tato a další opatření budou v roce 2006 znamenat pro cestovní kancelář ČSA Airtours a.s. návrat k pozitivnímu hospodářskému výsledku. ČSA Support s.r.o. ul. K Letišti, Letiště Ruzyně, Praha 6 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Založená Dceřiná společnost ČSA Support s.r.o. vznikla v červnu roku 1998 z důvodu zabezpečení úklidu objektů užívaných ČSA a úklidu letadel ČSA i zahraničních společností, pro které poskytuje ČSA handlingové služby na letišti Praha-Ruzyně. Zajišťuje úklid letadel většího rozsahu v revizích prováděných technickým úsekem ČSA na vlastním letadlovém parku i na letadlech zahraničních leteckých společností. V oblasti úklidu letadel došlo v průběhu roku 2005 k mírnému nárůstu objemu, který byl způsoben nárůstem letadlové flotily ČSA a dále získáním smlouvy na úklid letadel společnosti Travel Service, a.s.

15 13 Od dubna roku 2000 ČSA Support s.r.o. zabezpečuje dopravu nedoručených zavazadel a přepravu tranzitních cestujících ČSA a od roku 2001 zajišťuje přepravu posádek letadel ČSA. V roce 2005 došlo k nárůstu všech dopravních činností. Jejich objem se zvyšoval nejen na základě vyššího počtu jednorázových objednávek, ale také na základě uzavřených smluvních vztahů např. každodenní přeprava posádek letadel společností Air France, Air Dolomiti a Lufthansa. ČSA Support s.r.o. v roce 2005 zpracovávala účetnictví pro společnosti ČSA Services s.r.o. a Czech Charters, a.s. V roce 2005 ČSA Support s.r.o. plnila plánované ukazatele, zajišťovala veškeré služby v potřebné kvalitativní úrovni. Rok 2005 byl pro ČSA Support s.r.o. ve znamení zavedení norem ISO 9001:2000 a jejich následné úspěšné certifikace. V roce 2006 společnost dále plánuje rozšiřovat své aktivity zejména v oblasti úklidu objektů a v dopravě pro externí subjekty. SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. Letisko M. R. Štefánika, Bratislava IČ Zapsaná u Okresního soudu v Bratislavě 1, oddíl s.r.o. Založená ČSA založily SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. s cílem zabezpečit spolehlivý technicko-obchodní handling včetně ostatních komplexních služeb spojených s leteckou přepravou osob a zboží. Společnost svoji činnost vykonává v převážné míře na letišti Bratislava, dále v Košicích a částečně i v Piešťanech. V současné době pracuje ve společnosti 67 zaměstnanců. Rok 2005 lze z pohledu vedení společnosti hodnotit jako relativně úspěšný, podařilo se dosáhnout kladného hospodářského výsledku, a to i přes nepříznivý vývoj v průběhu roku. Rok 2005 byl ve znamení získávání nových klientů z oblasti letecké charterové a nákladní dopravy LEISURE CARGO (SkyEurope) a Chapman Freeborn. Společnost se úspěšně podílela na zvládnutí významné mezinárodní události Bratislava Summit 2005 zabezpečovala kompletní handling doprovodu ruského prezidenta Vladimira Putina. Rovněž zabezpečovala odbavování speciálních charterových letů (sportovní výpravy, mezistátní návštěvy, letní turistika apod.). 1. října 2005 převzala SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. cestovní kanceláře ČSA v Popradě, Prešově a Košicích. SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. v roce 2005 získala povolení SK od Leteckého úřadu SR na údržbu letadel B737 a ATR 42/72, čímž splnila požadavek ČSA, aby tato činnost byla plně vykonávána v rámci společnosti SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. a mimo certifikace ČSA. Jednou z priorit SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. jako dodavatele služeb při obsluze a údržbě letadel ČSA oproti službám poskytovaných letištěm Bratislava je věcné a časové plnění předpisů JAA kvalifikovaným personálem. Aby bylo toto postavení zachováno, je potřeba obnovit technické vybavení, udržovat kvalifikaci technického personálu a zabezpečit pravidelné školení a výcvik zaměstnanců společnosti z hlediska požadavků OBCL (odboru bezpečnosti civilního letectví), což si vyžádá značné finanční prostředky. Pfiehled sledovan ch v sledkû dcefiin ch spoleãností âsa (tis. Kã) 1) Rok 2005 Vlastní kapitál Základní kapitál V nosy Hospodáfisk v sledek âsa Airtours a.s SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. 2) AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o CSA Services, s.r.o âsa Support s.r.o Czech Charters, a.s. 3) ) údaje v tabulce jsou za rok 2005 po auditu a po zdanûní 2) údaje uvedeny v SKK 3) jedin akcionáfi CSA Services, s.r.o.

16 14 AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o. Gestin Centrum, V Celnici 1040/5, Praha 1 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Založená AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., je zástupcem globálního distribučního systému (GDS) Amadeus pro Českou a Slovenskou republiku. GDS Amadeus je celosvětová počítačová síť sloužící k nabídce, rezervování a prodeji služeb v cestovním ruchu, především letenek, hotelového ubytování, pronájmu automobilů, lodních lístků, cestovního pojištění apod. Hlavní činností AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., je poskytování a údržba systému GDS Amadeus, zajišťování školení a technické a uživatelské podpory zákazníkům cestovním kancelářím v České republice a na Slovensku. V neposlední řadě společnost působí jako významný technologický partner cestovních kanceláří a nejmodernějšími produkty posouvá možnosti současného cestovního průmyslu. Činnost AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., zajišťuje 15 zaměstnanců. Největší úspěchy v roce 2005 společnost zaznamenala zejména v dosažení vysoké ziskovosti, v úspěšném vývoji a realizaci aplikací v oblasti e-commerce, a to i za hranicemi trhů České republiky a Slovenska, a v úspěšném završení migrace trhu ČR a SR z platformy staršího síťového připojení (Pro Tempo X25 a protokol IP) na novou generaci terminálového SW prostředí VISTA. Stejně jako v předchozích letech byl i rok 2005 ve znamení silného konkurenčního prostředí na trhu rezervačních systémů. GDS Galileo pokračovalo v agresivní cenové politice. Přes obtížnou situaci na trhu AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., zaznamenala meziroční nárůst počtu připojených terminálů v českých a slovenských cestovních kancelářích z 843 na 990 a dosáhla vysokého tržního podílu jak v České republice (81,9 %), tak ve Slovenské republice (65,2 %), což je nárůst tržního podílu oproti roku 2004 o 1 %. CSA Services, s.r.o. ul. K Letišti, Letiště Ruzyně, Praha 6 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Založená Dceřiná společnost CSA Services, s.r.o., byla zřízena Českými aeroliniemi za účelem rozvoje neleteckého handlingu a zabezpečení aktivit v oblasti cateringových služeb v návaznosti na výrobu cateringu mateřské firmy. Ke dni 1. května 2005 bylo v rámci strategického projektu do CSA Services, s.r.o., včleněno Kontaktní centrum ČSA. Ke dni byl tento projekt dokončen. V rámci CSA Services, s.r.o., byla kromě střediska Kontaktní centrum vytvořena ještě Agentura práce. Kontaktní centrum (KC) zajišťuje pro ČSA obsluhu příchozích hovorů na hlavních kontaktních číslech ČSA (informace o odletech a příletech, rezervace a prodej letenek, změny letenek, informace o letovém řádu a věrnostních programech atd.). KC je help deskem pro členy aliance SkyTeam, on-line booking, handlingové agenty. KC zajišťuje obsluhu ů na hlavních kontaktních adresách ČSA, pro členy OK Plus a OK Plus Corporate a pro vybraná zahraniční zastoupení. Dále zajišťuje PTA (Prepaid ticket advice) pro agentury z Velké Británie, Německa a dalších lokalit, obsluhu tzv. Queue (jedná se o zpracování zpráv z rezervačního systému) a do doby zprovoznění automatického robota vystavuje letenky z IBS (Internet Booking System). Zajišťuje také aktivní kontaktování zákazníků. Agentura práce (AP) začala svoji činnost přibližně ve stejném období jako KC. V srpnu 2005 došlo k prvnímu transferu zaměstnanců přes AP do ČSA. Koncem listopadu 2005 to již bylo přes 100 zaměstnanců. AP se při svém působení v roce 2005 zaměřila zejména na temporary help dočasnou výpomoc pro potřeby řešení pružné pracovní síly a try & hire zaměstnanec CSA Services, s.r.o., vykonává požadovanou činnost a CSA Services, s.r.o., se zavazuje uvolnit jej do trvalého pracovního poměru k zákazníkovi, jakmile ten o to požádá.

17 15 strategie ČSA Rok 2005 Strategie ČSA představuje obecný rámec pro podnikatelské aktivity. Jejím úkolem je na základě detailního poznání stavu a pravděpodobného vývoje vnějšího prostředí a vnitřní konkurenční výhody ČSA rozpracovat a konkretizovat nástroje vedoucí k dosažení hlavního strategického cíle společnosti. Tímto cílem je zvyšování hodnoty společnosti a maximalizace tvorby zisku. Strategického cíle bude dosaženo dvěma cestami: vnitřní optimalizací a vnější expanzí. Strategie ČSA je součástí kontinuálního procesu strategického řízení společnosti zahrnujícího aktualizaci strategie, její schválení, rozpracování do jednoročních podnikatelských záměrů a dále pravidelné vyhodnocování jejího plnění, resp. plnění těchto podnikatelských záměrů. Rok 2005 byl prvním plným rokem implementace přijaté Strategie ČSA a zároveň i prvním rokem její aktualizace cestou formulování Strategie ČSA pro roky Strategie ČSA vychází plně z cílů a směrů rozvoje definovaných ve Strategii ČSA , jež je postavena na následující vizi: ČSA chtějí být moderním, dynamicky se rozvíjejícím, nákladově optimalizovaným leteckým přepravcem, agresivně využívajícím podnikatelské příležitosti v oboru svého podnikání. Vnitřní optimalizace Strategie vnitřní optimalizace je zaměřena na procesní, strukturální a nákladovou restrukturalizaci s cílem zvýšit výkonnost společnosti a snížit jednotkové náklady o %. Naléhavost vnitřní nákladové optimalizace společnosti je dána silnými tlaky na hospodaření společnosti, způsobenými zejména nepříznivým vývojem na trhu s ropou a rostoucí cenovou konkurencí v odvětví letecké přepravy. Základními nástroji procesu vnitřní optimalizace jsou transformační projekty, které mají přispět k přeměně společnosti v moderní a výkonnou, projektově a procesně řízenou organizaci. Mezi strategické transformační projekty pro rok 2005 patří: Změna koncepce revenue managementu, Strategie dálkové flotily, Transformace nákupu, Restrukturalizace prodejních a distribučních kanálů, Restrukturalizace sítě zahraničních zastoupení ČSA, Restrukturalizace obchodu ČR a SR, Řízení nákladů a nákladová kontrola. Vnější expanze Základem tržní strategie ČSA je expanze zaměřená na maximální využití současného růstu letecké přepravy zejména na mateřském trhu s cílem dosáhnout minimálně 55% podílu přepravených cestujících na letišti Praha-Ruzyně. Síť ČSA, harmonizovaná s aliančními partnery, bude prioritně zaměřena na rozšíření přepravních toků mezi východní a západní Evropou v souladu s vizí ČSA brána na východ, most na západ. Rok 2006 Cílem Strategie bylo odstranění kumulované ztráty minulých období do konce roku 2006 a současně maximalizace zisku a zvyšování hodnoty společnosti. Přes dílčí úspěchy strategické cíle roku 2005 nebyly naplněny a je zřejmé, že uskutečnění strategického cíle je nereálné. Vnější prostředí, na kterém byla Strategie postavena, se změnilo rychleji, než Strategie předpokládala. Na tuto změnu nebyly ČSA schopny dostatečně vnitřně reagovat. Výsledky roku 2005 nás donutily zastavit se a dát strategii ČSA nový směr. Nový tříletý restrukturalizační plán ČSA pro období , který management předložil akcionářům ke schválení, má za cíl dostat ČSA do finanční a obchodní kondice. Prioritou ČSA pro následující období je koncentrace na zvyšování výnosů z klíčového předmětu podnikání a tím je letecká přeprava osob.

18 16 transformace ČSA Rok 2005 byl pro ČSA rokem transformace. Primárním cílem bylo položit základy změn, které zabezpečí konkurenceschopnost a růst společnosti v podmínkách nepříznivého vývoje na trhu letecké přepravy. Transformace byla realizována ve dvou hlavních částech: 1. Vnitřní optimalizace Cílem bylo přehodnocení a optimalizace procesů v celé společnosti. V této souvislosti bylo zavedeno projektové řízení a byly položeny základy procesního řízení. 2. Vnější expanze Prostřednictvím projektů byla realizována změna v oblasti rozvoje sítě pravidelné přepravy obnovou a rozvojem letadlového parku, celkovou diverzifikací a modernizací produktu, a také v oblasti celkové image společnosti. Transformační strategické projekty S ohledem na omezené zdroje a schopnost firmy absorbovat zásadní změny byly strategické transformační projekty rozděleny do tří vln. Jako prioritní byly realizovány projekty eliminující negativní vývoj cen leteckých pohonných hmot doprovázený propadem ve výnosech společnosti (Transformace nákupu, Změna koncepce revenue managementu, Řízení nákladů a nákladová kontrola). Tyto projekty a změny jsou nejvýznamnějším kontributorem na úrovni přínosů strategických projektů v roce 2005 do hospodářského výsledku společnosti. V souladu s dlouhodobou strategií a rozvojem společnosti byly započaty projektové aktivity směřující k přetvoření ČSA v moderní leteckou společnost plně konkurenceschopnou na globálním leteckém trhu, tzv. 1. vlna. Původní předpoklady pro projekty realizované v této fázi očekávaly hlavní přínosy až v roce Některé z nich však dokázaly realizovat výrazné přínosy již v roce V září 2005 v ČSA proběhl IOSA audit (IATA Operational Safety Audit). Úsek transformace byl spoluzodpovědný za sekci Corporate organization and management system (ORG). Audit konstatoval plnou kompatibilitu procesů a standardů, nebyla nalezena žádná neshoda a audit potvrdil roli ČSA jako leadera v oblasti bezpečnostních a kvalitativních standardů, a to také v rámci aliance SkyTeam. Platnost certifikace je dvouletá. Pfiehled strategick ch projektû âsa Priorita A Zmûna koncepce revenue managementu Strategie dálkové flotily Strategická akvizice (Transformace nákupu) Restrukturalizace prodejních a distribuãních kanálû Restrukturalizace obchodních zahraniãních zastoupení Restrukturalizace obchodu âr a SR ízení nákladû a nákladová kontrola Transformace obchodu a prodeje Priorita B Zavedení kultury v konnosti (performance management) Diverzifikace produktu Strategická optimalizace (âsa holding) Strategie charterové flotily Strategie pro vedlej í podnikatelské ãinnosti Restrukturalizace dcefiin ch spoleãností a samostatn ch obchodních jednotek ízení vyuïití leteck ch posádek V stavba hangáru G Priorita C V razné zv ení vyuïití aktiv (napfi. letadel) Racionalizace administrativy Strategie pro HR talent/ kolení/kariérní postup Implementace procesního a projektového fiízení v âsa Zavedení systému manaïerského úãetnictví Optimalizace ICT

19 17 výsledky přepravy ekonomické výsledky ČSA Poãet pfiepraven ch cestujících na linkách âsa v letech (v tis.) Poãet letû na linkách âsa v letech Zisk po zdanûní v mil. USD podle IFRS Hospodáfisk v sledek po zdanûní v mil. Kã podle ãesk ch úãetních standardû

20 18 dubai 05:50

řízení letového provozu české republiky výroční zpráva

řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu miláček cesta do Chomutova veselka dnes rozhodují děti Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2014 e-mail nerozluční krajina pro život křehká pouta nerušit, prosím šéfkuchař čas na změnu stíny SEZONA

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

7 0 0 a 2 v rá p í z n roč ý V F P P Výroční zpráva

7 0 0 a 2 v rá p í z n roč ý V F P P Výroční zpráva Výroční zpráva principy skupiny PPF Jasná strategie Strategie PPF je postavena na jasně stanovených pilířích odvětví, trhů a aspirativních cílů zaměřených na systematický vývoj a tvorbu hodnoty. Profesionální

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Management. kanceláří a agentur

Management. kanceláří a agentur M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták Management kanceláří a agentur legislativní úprava činnosti cestovních kanceláří a agentur a ochrana spotřebitele funkční a procesní management

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA 1 obsah # VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU SLOVO MINISTRA SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY CZECHTRADE / VAŠE AGENTURA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V CZECHTRADE VÝSLEDKY

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více