svět na dosah České aerolinie a.s. výroční zpráva 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "svět na dosah České aerolinie a.s. výroční zpráva 2005"

Transkript

1 svět na dosah České aerolinie a.s.

2 praha 00:00

3

4 paříž 01:50

5 obsah 4 Profil společnosti hlavní oblasti podnikání 5 Vybrané ekonomické a přepravní ukazatele 7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti aostavu jejího majetku 7 Úvodní slovo předsedy představenstva a prezidenta společnosti 8 Správa a řízení společnosti 8 Akcionáři ČSA 8 Správní orgány Českých aerolinií 11 Kodex řádné správy a řízení společností založený na principech OECD 12 Majetkové účasti ČSA 15 Strategie ČSA 16 Transformace ČSA 17 Výsledky přepravy 17 Ekonomické výsledky ČSA 20 Organizační schéma společnosti k Aliance SkyTeam 26 Obchodně-marketingová strategie 26 Obchodní politika 26 ČSA v zahraničí 26 Destinace 26 Spolupráce s leteckými společnostmi 28 Rozvoj sítě linek v roce 2005 a Řízení produktu ČSA 29 Vztahy se zákazníky 30 Věrnostní programy 30 Pod značkou ČSA 30 Chartery 31 Cargo 32 Ocenění ČSA 33 Letadlová flotila a technická údržba 33 Letadlový park ČSA 33 Technická údržba 34 Rozvoj a obnova letadlové flotily 37 Informační technologie a centrální nákup 39 Služby ČSA na letištích 39 Odbavení cestujících a letadel 39 Duty Free 39 Catering 40 Bezpečnost provozu 42 Pravidelnost provozu 44 Péče o životní prostředí 48 Lidské zdroje personalistika 50 Letecké posádky a studium 50 Výcvikové středisko 52 Zpráva dozorčí rady ČSA za rok Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti České aerolinie a.s. 55 Účetní závěrka podle CAS 56 Rozvaha v plném rozsahu 58 Výkaz zisku a ztráty 59 Přehled o změnách vlastního kapitálu 60 Přehled o peněžních tocích 61 Příloha účetní závěrky 89 Účetní závěrka podle IFRS 90 Výkaz zisku a ztráty 91 Rozvaha 92 Přehled o změnách vlastního kapitálu 93 Přehled o peněžních tocích 94 Příloha účetní závěrky 121 Obchodně-přepravní výkony ČSA v letech Letadlový park ČSA souhrnné ekonomické ukazatele 123 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 127 Seznam společností ovládaných propojenými osobami 131 Odpovědnost za výroční zprávu 132 Pojmy a zkratky

6 4 profil společnosti hlavní oblasti podnikání České aerolinie a.s. (ČSA) jako vlajkový letecký přepravce České republiky zajišťují spojení z hlavního města Prahy do většiny hlavních měst v Evropě, dále do tranzitních bodů v Severní Americe, stejně jako do řady destinací na Blízkém a Dálném východě a v severní Africe. Díky více než osmdesátiletým zkušenostem v letecké přepravě jsou ČSA vyhledávaným poskytovatelem služeb i pro jiné letecké společnosti. Základní oblastí podnikání ČSA je přeprava cestujících na pravidelných linkách. Společnost nabízí spojení do 119 destinací v 52 zemích světa, a svým zákazníkům tak umožňuje rychlé a pohodlné spojení do významných obchodních a politických center. Spolu se zajišťováním kvalitní přepravy na pravidelných linkách nabízejí ČSA cestovním kancelářím a dalším smluvním partnerům také nepravidelné charterové spoje. Po celý rok nalétávají letadla ČSA do hlavních mezinárodních turistických center, aby na dovolenou dopravila statisíce turistů. Společnost ČSA také expanduje i do dalších oblastí podnikání. V letecké nákladní přepravě (ČSA Cargo) ČSA disponují jedním z nejmodernějších cargo terminálů ve střední Evropě. Kvalitní technologie zaručují šetrnou manipulaci se zásilkami a moderní skladové prostory také umožňují uložení zboží, které vyžaduje zvláštní péči při zacházení. ČSA Catering pokrývá 95 % cateringového trhu letiště Praha-Ruzyně. Nově zrekonstruované prostory a vybavení evropské úrovně umožňují ČSA nabízet občerstvení špičkové kvality nejen cestujícím ČSA, ale i společnostem, které provozují pravidelnou i nepravidelnou leteckou přepravu na letišti v Praze, a dalším zákazníkům v režimu privátních letů. Mimořádně velkou pozornost věnují ČSA technické údržbě letadel. Kromě údržby vlastní flotily jsou ČSA partnerem i pro řadu významných mezinárodních leteckých dopravců, kterým zajišťují pravidelný certifikovaný servis. Na dlouholetých zkušenostech profitují ČSA i v oblasti výcviku posádek. Ve výcvikovém centru na letišti Ruzyně-Jih společnost organizuje specializovaný výcvik vlastních posádek i posádek jiných leteckých společností. V neposlední řadě provozují ČSA na palubách letadel a v tranzitním prostoru letiště Praha-Ruzyně duty free obchody se širokým sortimentem dárkových a luxusních předmětů. Kromě přepravy osob a nákladu zajišťují ČSA i odbavení cestujících a letadel. Díky špičkovému vybavení a zkušenému personálu odbavují každoročně téměř tři čtvrtiny všech cestujících na pražském letišti nejen na vlastní linky, ale i na lety dalších společností.

7 5 vybrané ekonomické a přepravní ukazatele Finanãní v sledky podle ãesk ch úãetních standardû (tis. Kã) Finanãní v sledky podle IFRS (tis. USD) Obrat Provozní hospodáfisk v sledek Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním Hospodáfisk v sledek po zdanûní Vlastní kapitál Základní kapitál Obrat Provozní hospodáfisk v sledek Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním Hospodáfisk v sledek po zdanûní Vlastní kapitál Základní kapitál * * V e základního kapitálu v roce 2004 a 2005 ãiní tis. Kã. Rozdíl v USD ãástkách je zpûsoben pouïitím odli ného smûnného kurzu Kã a USD k a Vybrané ukazatele a ekonomické v sledky Pfieprava VyuÏité tunokilometry (mil.) 264,4 268,7 285,4 288,3 311,6 360,9 388,3 407,6 498,1 606,0 747,9 Nabízené tunokilometry (mil.) 461,3 479,1 501,2 507,7 550,7 587,9 625,3 639,8 770,3 973, ,2 Poãet pfiepraven ch cestujících (tis.) 1 488, , , , , , , , , , ,6 Pfiepravené cargo (tis. tun) 10,6 10,0 10,4 11,9 13,0 16,6 16,2 17,9 21,1 22,7 22,0 Celkov Load Factor váhov % 57,3 56,1 56,9 56,8 56,6 61,4 62,1 63,7 64,7 62,3 62,0 sedaãkov % 66,6 66,0 66,8 66,3 65,8 70,4 70,8 71,3 72,7 70,5 70,1 Zamûstnanci a produktivita Poãet zamûstnancû VTKM/zamûstnanci (tis.) 67,53 67,59 72,95 75,96 80,39 90,44 87,82 91,48 109,63 120,34 141,06 Produktivita (provozní v nosy/pracovníci) (mil. Kã) 1,9 2,0 2,3 2,6 2,9 3,4 3,3 3,1 3,4 3,6 3,9

8 6

9 zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku úvodní slovo předsedy představenstva a prezidenta společnosti České aerolinie a.s. 7 České aerolinie národní dopravce České republiky mají za sebou více než 80letou historii velmi úzce spojenou se svou zemí a svými lidmi. Život společnosti to není úsečka stále plynule rostoucí od bodu k bodu, od roku k roku, to nejsou jen tučná léta. Život společnosti, ČSA nevyjímaje, se spravedlivě dělí mezi lepší a horší roky. Z tohoto dlouhodobého hlediska rok 2005 nebyl výjimkou. ČSA zažily horší roky a byli tu vždy její lidé, zaměstnanci, manažeři, akcionáři, kteří dokázali svoji firmu dostat zpět do kondice. Jaký tedy byl pro ČSA rok 2005? Především byl rokem významných rozhodnutí a závazků na straně jedné a velkých plánů a očekávání na straně druhé. Úvod roku byl ve znamení dokončení kolektivního vyjednávání mezi vedením společnosti a devíti odborovými organizacemi, a to do konce roku V zájmu sociálního smíru se tak ČSA zavázaly k růstu mezd a jiných výhod pro zaměstnance, které meziročně znamenají nárůst o více než půl miliardy korun. Závazek je to dvoustranný. Chceme-li srovnatelné mzdy, musíme podávat srovnatelné výkony. K produktivitě práce vedou dvě cesty, jedna kvalitativní a druhá kvantitativní, a obě jsou legitimní. Strategická expanze v oblasti charterové dopravy (přepravili jsme 706 tisíc cestujících, což je dvakrát více než v roce 2004), investice jako dokončení nákladné rekonstrukce budovy cateringu, rozšíření výcvikového střediska, příprava pro výstavbu nového hangáru, to jsou další z řady kroků, které významně přesahují horizont roku 2005 a jsou závazkem pro management i zaměstnance ČSA do budoucna. Své závazky máme i vůči partnerům v alianci SkyTeam. Víme o nich a plníme je. Navíc budeme akcentovat bilaterální obchodní spolupráci se členy aliance. V této souvislosti vítáme nového, desátého člena aliance SkyTeam, ruský Aeroflot. Jeho přijetí jsme podporovali a vnímáme ho velice pozitivně pro rozvoj našich obchodních vztahů. Nejvýznamnějším závazkem roku 2005 byl podpis smlouvy o dodávce dvanácti střednětraťových letadel A320. Financování těchto letadel je zajištěno a schváleno rozhodnutím dozorčí rady z března Obměna byla již fakticky zahájena a před nedávnem jsme do naší flotily přivítali třetí nový airbus. Před námi stojí rozhodnutí o dálkové flotile. Tyto závazky jsou nedílnou součástí Strategie ČSA , kterou připravil management společnosti. Dokument vycházel ze Strategie a byl schválen jako klíčový materiál valnou hromadou v červnu Vzhledem k vnějším i vnitřním ekonomickým vlivům se však již v prvním roce aplikace nedařilo předpokládaná očekávání Strategie naplnit. Cena paliva, přírodní katastrofy, stále agresivnější prodejní metody nízkonákladových přepravců a bohužel i některá obchodní rozhodnutí měly na tento výsledek přímý vliv. V roce 2005 vzrostl počet přepravených cestujících o 20 % proti roku 2004 na celkových 5,2 milionu, uskutečnili jsme letů, což je meziročně nárůst o 18 %, posílili jsme naši flotilu o letadla nové generace dvě A320, dvě A321 a jedno B737, a na konci roku 2005 jsme měli celkem 49 letadel. Otevřeli jsme nové destinace a posílili frekvence na linkách do východní, západní a jižní Evropy. Bohužel jsme nedokázali tato opatření podpořit růstem výnosů. ČSA a její lidé na druhé straně dokázali najít rezervy na straně nákladů a implementovat řadu významných programů a projektů v rekordně krátké době. Navíc se podařilo, a za to patří díky všem zaměstnancům, udržet si vysokou kvalitu produktu, a to jak v oblasti nabízených služeb zákazníkům, tak v oblasti bezpečnosti a dodržování postupů. To dokládá i řada ocenění loňského i letošního roku. Je na co navázat. Klíčové předpoklady Strategie ČSA se změnily. Závazky zůstávají a budeme je plnit. Proto jsme připravili tříletý restrukturalizační plán , který navazuje na cíle minulých let. Ten předložíme našim váženým akcionářům ke schválení. Ambiciózní a realistický program Turnaround , jednoduchý název v sobě obsahuje naše dva cíle: obrat k lepšímu a změnu. Rok 2006 nazýváme rokem záchrany, rok 2007 rokem stabilizace a rok 2008 rokem budoucnosti. Chceme dostat naše ČSA zpět do kondice, aby platilo České aerolinie národní dopravce České republiky, hrdá a silná česká společnost. Máme dobrý plán a splníme ho. Pro naše klienty, pro naše akcionáře, pro naše zaměstnance i pro naše partnery v alianci SkyTeam. Radomír Lašák předseda představenstva a prezident Českých aerolinií a.s.

10 8 správa a řízení společnosti Akcionáfii âsa Akcionáfi Podíl Ministerstvo financí âeské republiky 56,92 % âeská konsolidaãní agentura 34,59 % âeská poji Èovna a.s. 4,33 % Hlavní mûsto Praha 2,94 % Hlavní mûsto Bratislava 0,98 % Fond národního majetku Slovenské republiky 0,24 % Správní orgány Českých aerolinií Valná hromada Valná hromada, tvořená akcionáři, rozhoduje o zásadních hospodářských, organizačních, provozních záležitostech a o strategickém zaměření společnosti. Její působnost a pravomoci určují obchodní zákoník a stanovy společnosti. Představenstvo svolává valnou hromadu zpravidla jedenkrát ročně. Základní informace o valné hromadě, jejím postavení a působnosti jsou obsaženy v kapitole III a, článcích stanov společnosti. Dozorčí rada Dozorčí rada společnosti má dvanáct členů. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování strategie společnosti včetně podnikatelské činnosti. Složení, působnost a pravomoci dozorčí rady určují obchodní zákoník a stanovy společnosti. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za kalendářní měsíc, nejméně však osmkrát v kalendářním roce. Základní informace o dozorčí radě jsou obsaženy v kapitole III c, článcích stanov společnosti. Představenstvo Představenstvo se skládá ze sedmi členů a je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Statutární orgán je volen dozorčí radou a je zpravidla sestaven z členů vrcholového vedení ČSA. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou upraveny právními předpisy nebo stanovami nebo nespadají do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti. Představenstvo zasedá minimálně jednou za kalendářní měsíc, nejméně však desetkrát v kalendářním roce. Základní informace o představenstvu a jeho působnosti jsou obsaženy v kapitole III b, článcích stanov společnosti. Výbory dozorčí rady Primárním úkolem výborů je zprůhlednit akcionářům činnost společnosti a zajistit, aby výkonní členové správních orgánů nijak neohrožovali zájmy akcionářů. Zároveň mají za úkol umožnit zasvěceně informovat akcionáře a vybrané zainteresované skupiny o činnostech ve společnosti. V podstatě se jedná o poradní a iniciativní orgány. Každý výbor má jasně definovanou působnost, popsány úkoly a pravidla jejich plnění ve statutu a jednacím řádu. Na základě usnesení představenstva ze dne 2. března 2005 (č. 03A 05) a dozorčí rady ze dne 23. února (č ) byly k 1. dubnu 2005 zřízeny následující výbory: Výbor pro audit (dozorčí rady a představenstva) Výbor pro záležitosti personální, nominační a odměňování (dozorčí rady) Výbor pro strategii (dozorčí rady) Výbor pro řízení rizik (představenstva), kde byl ustaven též podvýbor pro řízení komodity letecké pohonné hmoty. Členové dozorčí rady Ing. Ján Dzvoník předseda dozorčí rady a náhradní člen od 18. ledna 2006 Absolvent Vysoké školy ekonomické v Bratislavě a European Business School v Praze. Od roku 1997 působil jako vrchní ředitel finanční sekce a později ekonomické sekce Ministerstva obrany České republiky, od roku 2002 byl náměstkem ministra obrany pro finanční řízení. V letech 2004 a 2005 byl členem výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky. V současné době vykonává funkce předsedy dozorčí rady MERO ČR, a.s., a člena dozorčí rady AERO Vodochody a.s. Ing. Jiří Pos místopředseda dozorčí rady od 21. května 2003 Absolvent Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, oboru letadlová technika. V ČSA působí od roku 1986, v současné době zastává funkci viceprezidenta pro provoz.

11 9 Souãasn model corporate governance v âsa tajemník spoleãnosti valná hromada akcionáfii v bor pro záleïitosti personální, nominaãní a odmûàování dozorãí rada v bor pro strategii v bor pro audit pfiedstavenstvo v bor pro fiízení rizik vrcholov management MUDr. Pavel Bém člen dozorčí rady od 25. června 2003 Absolvent Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. V roce 1992 absolvoval postgraduální studium na John Hopkins University, School of Public Health, Hubert H. Humphrey Fellowship on Substance Abuse, Baltimore, USA. V roce 2002 byl zvolen primátorem hlavního města Prahy. Je členem správní rady sdružení Pelleova vila, o.p.s., a členem dozorčích rad sdružení PODANÁ RUKA, o.p.s., a Nadačního fondu Václava Klause. Zdeněk Čáp, PhD. člen dozorčí rady od 25. června 2004 Absolvent doktorandského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakulty podnikohospodářské (1999). V letech působil na různých pozicích v Komerční bance, a.s. V letech pracoval jako jednatel a náměstek generálního ředitele Konpo, s.r.o. S účinností od byl jmenován do funkce předsedy představenstva agenerálního ředitele České konsolidační agentury. V období působil jako externí asistent katedry podnikové ekonomiky Fakulty sociálně-ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FSE UJEP) a jako člen vědecké rady FSE UJEP. Od roku 2004 je členem zkušební komise inženýrských státních zkoušek na VŠE Praha a členem zkušební komise pro obhajoby doktorských disertačních prací na VŠE v Praze, Fakultě podnikohospodářské. Roku 2004 zahájil studium postgraduálního programu MBA Sheffield Hallam University na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze. Je předsedou dozorčí rady Konpo, s.r.o., a členem Hospodářské rady vlády České republiky. Ing. Dušan Horák člen dozorčí rady od 11. prosince 2002 Absolvent Vysoké vojenské letecké školy v Košicích. Po ukončení studia byl do roku 1986 vojákem z povolání. Do ČSA nastoupil v roce 1997 nejprve jako pilot, poté se stal druhým pilotem letounu ATR, druhým pilotem letounu Boeing 737, kapitánem letounu ATR avsoučasné době je kapitánem letounu Boeing 737 a zároveň instruktorem tohoto typu letounu. Ing. Jiří Jurán, MBA náhradní člen dozorčí rady od 28. února 2006 Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě, fakulty ekonomické, a absolvent postgraduálního programu MBA Sheffield Hallam University na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze. Od 1. září 2001 je členem představenstva České konsolidační agentury a zastává pozici vrchního ředitele úseku individuálních řešení. Převážnou část své profesní kariéry strávil v oblasti bankovnictví. V letech působil v Komerční bance, a.s., kde zastával různé manažerské pozice v oblasti korporátního bankovnictví a rizikových pohledávek včetně pozice vrchního ředitele úseku rizikových pohledávek. Ve společnosti KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s, působil jako finanční ředitel. JUDr. Jaroslav Král, CSc. náhradní člen dozorčí rady od 18. ledna 2006 Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 působil sedm let na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky, kde zastával pozice ředitele odboru legislativně-právního, náměstka ministra a vrchního ředitele sekce legislativy a kompatibility s právem ES. V letech byl ředitelem odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení na Ministerstvu zemědělství České republiky. V současné době působí na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky jako 1. náměstek ministra. Ministerstvo pro místní rozvoj zastupuje v dozorčí radě společnosti PPP Centrum a.s. avřídícím výboru Českých drah, a.s. Ing. Ivana Krynesová-Gage náhradní členka dozorčí rady, kooptována 21. září 2005 Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. Velkou část své profesní kariéry strávila ve Velké Británii a USA, kde pracovala v oblasti investičního bankovnictví, mimo jiné v institucích jako Lehman Brothers, Citibank a posledních dvanáct let ve společnosti Morgan Stanley. Ivana Krynesová-Gage byla také členkou dozorčích rad společností ČESKÝ TELECOM, a.s., AERO Vodochody a.s. V současné době zastává pozici vedoucí týmu poradců ministra financí. Je členkou mezirezortní komise pro privatizaci společnosti AERO Vodochody a.s.

12 10 Jaroslav Lorenc člen dozorčí rady od 8. dubna 2003 Absolvent střední průmyslové školy strojnické, oboru letecký mechanik. Do ČSA nastoupil v roce Pozici vrchního mistra na údržbě letadel UDL/ULRE zastává v ČSA od roku Ing. Miloslav Müller náhradní člen dozorčí rady, kooptován 30. listopadu 2005 Absolvent Technické univerzity v Liberci, Fakulty strojní. Od roku 2003 působí na Ministerstvu dopravy České republiky, nejprve jako vedoucí organizačního oddělení kanceláře ministra, později i jako ředitel personálního a organizačního odboru. V současné době zastává pozici ředitele odboru kabinetu ministra. V předchozích letech byl starostou města Kadaň, pracoval též jako operátor společnosti ČEZ, a. s., v Elektrárně Tušimice. Mgr. Hana Pešková členka dozorčí rady od 8. dubna 2003 Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia v roce 1977 nastoupila do ČSA na pozici palubní průvodčí. V současné době zastává funkci vedoucí letky palubních průvodčích a instruktorky CC provozovatele, pozemní instruktorky provozovatele a examinátorky CC provozovatele. Ing. Martin Tlapa, MBA člen dozorčí rady od 22. června 2005 Absolvent Fakulty obchodní Vysoké školy ekonomické v Praze a postgraduálního programu MBA Sheffield Hallam University na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze. V současné době zastává funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu, kde vede sekce evropské integrace, obchodní politiky a podpory exportu včetně licenční správy. Je předsedou řídící rady české agentury na podporu obchodu Czech Trade a předsedou dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a České exportní banky, a.s. Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili činnost v roce 2005, resp. v roce 2006 do uzávěrky výroční zprávy Ing. Eduard Janota předseda a člen dozorčí rady od 9. dubna 2003 do 18. ledna 2006 Ing. Jan Adam člen dozorčí rady od 9. dubna 2003 do 30. listopadu 2005 JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek člen dozorčí rady od 25. června 2003 do 18. ledna 2006 Ing. Mgr. Klára Roženská členka dozorčí rady od 27. června 2004 do 12. září 2005 Ing. Pavel Řežábek člen dozorčí rady od 9. dubna 2003 do 26. ledna 2005 Ing. Pavel Suchý člen dozorčí rady od 25. června 2003 do 28. února 2006 Členové představenstva Ing. Radomír Lašák, MBA předseda představenstva od 19. ledna 2006 Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, titul MBA získal na Prague International Business School. Svou pracovní kariéru zahájil ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, odkud v roce 1991 odešel do Komerční banky, a.s. Od základních obchodních pozic přes investiční bankovnictví se vypracoval až na místo náměstka generálního ředitele a viceprezidenta zodpovědného za prodej a distribuci. Jako člen představenstva se také v roce 2001 významně podílel na úspěšném procesu privatizace banky. V roce 2002 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem ebanky a.s., kde provedl personální restrukturalizaci firmy a současně zavedl nové systémy řízení. Od roku 2004 působil v akciové společnosti ČEZ jako člen představenstva a ředitel pro domácí a zahraniční majetkové účasti. Byl také zodpovědný za oblast lidských zdrojů Skupiny ČEZ a interní komunikaci. V ČEZ, a. s., se podílel na nastartování projektu profesionální správy celé Skupiny s důrazem na nově získané zahraniční akvizice a rozběhnutí největšího transformačního projektu v dějinách české ekonomiky s názvem VIZE RNDr. Kateřina Hobzová Chalupová místopředsedkyně představenstva od 24. března 2004 členka představenstva od 18. prosince 2003 Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1986 pracovala jako odborný analytik, později jako vedoucí úseku IT na Ministerstvu zdravotnictví České republiky. V průběhu své dosavadní profesní kariéry působila na řídících a manažerských pozicích v oblasti informačních technologií, například v softwarové nadnárodní společnosti Oracle. Ing. Tomáš Heczko člen představenstva od 2. září 2003 Absolvent matematicko-fyzikálního oboru gymnázia v Bílovci a následně Katedry letadel Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. V rámci postgraduálního projektu působil v roce 1992 na Glasgow University, Faculty of Aerospace Engineering. Do ČSA nastoupil v roce 1993 jako inženýr marketingu technického úseku, kde následně působil ve funkci vedoucího marketingu a prodeje technické údržby až do roku 1999; v rámci ČSA se podílel na významném rozvoji údržby letadel pro třetí strany. Od roku 1999 je členem Technical and Operations Committee AEA a dozorčí rady Asociace leteckých výrobců ČR. Ing. Peter Jusko, MBA člen představenstva od 2. září 2003 Absolvent Kyjevského institutu inženýrů civilního letectví, oboru přístrojově-navigační vybavení civilních letounů, a postgraduálního programu MBA Sheffield Hallam University na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 2004 absolvoval na Aviation Training and Development Institute v Ženevě kurz IATA Airline Business Foundations. V ČSA pracuje od roku Z funkce palubního inženýra postupně přešel na druhého pilota letounu TU 134, L 410, B737, velitele letounu ATR a B737. Jako viceprezident pro letový provoz zároveň zodpovídá za řízení a dozorování letového provozu, leteckých posádek a jejich výcvik. Ing. Jan Váňa člen představenstva od 23. února 2005 Absolvent Vysoké vojenské letecké školy v Košicích a Air Command and Staff College, Air University v USA, oblast řízení a managementu vzdušných sil, jejíž je čestným absolventem. Přednášel na NATO Defence College v Římě, na Národní univerzitě obrany USA a na NATO School Shape v Oberamergau. Je špičkovým odborníkem v oblastech strategického řízení, letectví a bezpečnosti. Měl na starosti přípravu reformy armády, kterou v listopadu 2003 schválila vláda České republiky, je také jedním z autorů vojenské strategie České republiky, podílel se na zpracování bezpečnostní strategie a přípravě koncepce bezpečnostního systému České republiky. Je rovněž spolutvůrcem koncepčních dokumentů ČSA.

13 11 Seznam členů představenstva, kteří ukončili činnost v roce 2005, resp. v roce 2006 do uzávěrky výroční zprávy Ing. Jaroslav Tvrdík předseda představenstva od 2. září 2003 do 19. ledna 2006 Ing. Petr Jůza člen představenstva od 28. ledna 2004 do 17. března 2005 Ing. Bohuslav Šantrůček člen představenstva od 30. června 2005 do 9. prosince 2005 JUDr. Jaroslav Švábík člen představenstva od 2. září 2003 do 31. ledna 2006 Členové vrcholového managementu Ing. Radomír Lašák, MBA prezident společnosti od 19. ledna 2006 Ing. Tomáš Heczko viceprezident pro techniku od 13. září 1999 RNDr. Kateřina Hobzová Chalupová výkonná ředitelka pro informační technologie a centrální nákup od 10. prosince 2003 Ing. Peter Jusko viceprezident pro letový provoz od 1. července 2002 Ing. Marie Macounová viceprezidentka pro marketing & product development od 1. května 2006 Ing. Jan Pavel viceprezident pro ekonomický úsek od 17. března 2005 Ing. Jiří Pos viceprezident pro provoz od 1. října 2002 RSDr. Dušan Ryban viceprezident pro personalistiku od 1. února 2006 Seznam členů výkonného vedení, kteří ukončili činnost v roce 2005, resp. v roce 2006 do uzávěrky výroční zprávy Ing. Jaroslav Tvrdík prezident od 2. září 2003 do 19. ledna 2006 Ing. Marcela Hrdá viceprezidentka pro marketing a prodej od 13. prosince 2005 do 30. dubna 2006 Ing. Petr Jůza viceprezident pro ekonomický úsek od 10. března 2004 do 16. března 2005 Ing. Ivo Středa výkonný ředitel pro audit a jakost od 1. července 2004 do 30. dubna 2005 Ing. Bohuslav Šantrůček viceprezident pro marketing a prodej od 1. prosince 2004 do 9. prosince 2005 JUDr. Jaroslav Švábík viceprezident pro personalistiku od 3. září 2003 do 31. ledna 2006 Ing. Jan Váňa výkonný ředitel pro strategické plánování a rozvoj od 10. prosince 2003 do 30. dubna 2006 Kodex řádné správy a řízení společností založený na principech OECD Prohlášení společnosti České aerolinie a.s. o míře souladu její správy a řízení skodexem řádné správy a řízení společností založeným na principech OECD České aerolinie a.s. se na přelomu září a října roku 2004 formou usnesení představenstva a dozorčí rady přihlásily k plnění Kodexu správy a řízení společností založeného na principech OECD (2004). Správní orgány společnosti tak deklarovaly svoji snahu dodržovat principy řádné správy společnosti. V průběhu roku 2005 došlo k postupnému doplnění a implementaci modelu corporate governance v ČSA, a to v souladu s postupem schváleným správními orgány. S účinností od 1. dubna 2005 tak byl zřízen výbor pro audit jako společný výbor dozorčí rady a představenstva, výbor pro záležitosti personální, nominační a odměňování a výbor pro strategii jako poradní orgány dozorčí rady a výbor pro řízení rizik včetně jeho podvýboru pro řízení komodity LPH jako poradní orgán prezidenta a představenstva ČSA. Se stejnou účinností vznikla rovněž kancelář tajemníka společnosti včetně zřízení funkce tajemníka společnosti. Činnost jednotlivých výborů a kanceláře se řídí statuty a jednacími řády. K naplnění dalších ustanovení Kodexu byl v průběhu roku zahájen vzdělávací program ke corporate governance pro vybrané členy správních orgánů. Byla publikována série článků osvětlující roli corporate governance v podnikovém časopise. Kancelář iniciovala a aktivně spolupracuje na projektu realizace elektronické podpory správních orgánů. V průběhu roku byla připravena textace smluv o výkonu funkcí ve správních orgánech ČSA. Vzhledem k personálním změnám ve správních orgánech ČSA na konci roku 2005 bylo nezbytné v krátké době obsadit a zajistit chod a činnost výborů dozorčí rady a představenstva. V dalších krocích budou postupně naplněna všechna ustanovení Kodexu, zejména je třeba: realizovat smlouvy o výkonu funkcí, stanovit klíčové ukazatele pro konkrétní funkce v ČSA (v návaznosti na strategii ČSA), přijmout pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady včetně pravidel pro poskytování nenárokových plnění pro členy správních orgánů, realizovat projekt elektronické podpory správních orgánů, připravit návrh etického kodexu, realizovat adekvátní úpravu stanov pro jednání řádné valné hromady vzhledem k existenci statutů výborů a tajemníka společnosti. Splnění principů řádné správy společnosti, které nejsou přímo ovlivnitelné správními orgány ČSA (zejména zvýšení počtu tzv. nezávislých členů dozorčí rady definice vkodexu), podmiňuje rozhodnutí akcionářů společnosti.

14 12 majetkové účasti ČSA Správa a řízení Českých aerolinií skupiny propojených osob Správa a řízení dceřiných společností ČSA byla v roce 2005 vykonávána prostřednictvím sekce řízení a správy majetkových účastí a dále za pomoci odborných úseků, které nominovaly z řad svých klíčových manažerů členy správních orgánů. Výkon valné hromady u těchto společností je prováděn v souladu se stanovami ČSA. âsa mají v znaãn podíl a ovládají ve smyslu platného znûní obchodního zákoníku následující spoleãnosti: âsa Airtours a.s. 100 % SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. 100 % AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o. 65 % CSA Services, s.r.o. 100 % âsa Support s.r.o. 100 % ČSA dále vlastní podíly ve společnostech WALTER a.s. a Boeing Česká s.r.o. Z pohledu další perspektivy je statutárními orgány ČSA odsouhlaseno v souladu se stanovami společnosti ČSA převedení celého 0,011% podílu ve společnosti Boeing Česká s.r.o. na společnost The Boeing Company. Dceřiné společnosti ČSA ČSA Airtours a.s. Štěpánská 27/1742, Praha 1 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2929 Založená Cestovní kancelář ČSA Airtours a.s. zajišťuje služby pasivního i aktivního cestovního ruchu se specializací na individuální turistiku, služební cesty, incentivní turistiku, kongresy, konference a specializované zájezdy pro sportovce. Ve společnosti v současné době pracuje 25 zaměstnanců. Rok 2005 byl ve znamení růstu kurzu české koruny vůči euru a americkému dolaru, což bylo příznivé pro turisty směřující do zahraničí, méně pak už pro cestovní kanceláře, které zajišťují služby pro zahraniční návštěvníky v České republice. Pro cestovní kancelář ČSA Airtours a.s. znamenal rok 2005 i přes mírný nárůst zákazníků, resp. zakázek v oblasti pasivního i aktivního cestovního ruchu stagnaci v oblasti výnosů a zisku. To byl jeden z hlavních faktorů, proč bylo s platností od 1. října 2005 rozhodnuto o změně na pozici výkonného ředitele společnosti. Nový management přijal okamžitá opatření s cílem zvrátit vývoj v hospodaření společnosti, a to především na základě těchto nástrojů a opatření: spuštění on-line booking engine systému pro hotelové kapacity (společný systém pro ČSA Airtours a ČSA) založení databáze CRM počátek restrukturalizace obchodní politiky spuštění projektu Air Restaurant, podporujícího věrnostní program ČSA Tato a další opatření budou v roce 2006 znamenat pro cestovní kancelář ČSA Airtours a.s. návrat k pozitivnímu hospodářskému výsledku. ČSA Support s.r.o. ul. K Letišti, Letiště Ruzyně, Praha 6 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Založená Dceřiná společnost ČSA Support s.r.o. vznikla v červnu roku 1998 z důvodu zabezpečení úklidu objektů užívaných ČSA a úklidu letadel ČSA i zahraničních společností, pro které poskytuje ČSA handlingové služby na letišti Praha-Ruzyně. Zajišťuje úklid letadel většího rozsahu v revizích prováděných technickým úsekem ČSA na vlastním letadlovém parku i na letadlech zahraničních leteckých společností. V oblasti úklidu letadel došlo v průběhu roku 2005 k mírnému nárůstu objemu, který byl způsoben nárůstem letadlové flotily ČSA a dále získáním smlouvy na úklid letadel společnosti Travel Service, a.s.

15 13 Od dubna roku 2000 ČSA Support s.r.o. zabezpečuje dopravu nedoručených zavazadel a přepravu tranzitních cestujících ČSA a od roku 2001 zajišťuje přepravu posádek letadel ČSA. V roce 2005 došlo k nárůstu všech dopravních činností. Jejich objem se zvyšoval nejen na základě vyššího počtu jednorázových objednávek, ale také na základě uzavřených smluvních vztahů např. každodenní přeprava posádek letadel společností Air France, Air Dolomiti a Lufthansa. ČSA Support s.r.o. v roce 2005 zpracovávala účetnictví pro společnosti ČSA Services s.r.o. a Czech Charters, a.s. V roce 2005 ČSA Support s.r.o. plnila plánované ukazatele, zajišťovala veškeré služby v potřebné kvalitativní úrovni. Rok 2005 byl pro ČSA Support s.r.o. ve znamení zavedení norem ISO 9001:2000 a jejich následné úspěšné certifikace. V roce 2006 společnost dále plánuje rozšiřovat své aktivity zejména v oblasti úklidu objektů a v dopravě pro externí subjekty. SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. Letisko M. R. Štefánika, Bratislava IČ Zapsaná u Okresního soudu v Bratislavě 1, oddíl s.r.o. Založená ČSA založily SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. s cílem zabezpečit spolehlivý technicko-obchodní handling včetně ostatních komplexních služeb spojených s leteckou přepravou osob a zboží. Společnost svoji činnost vykonává v převážné míře na letišti Bratislava, dále v Košicích a částečně i v Piešťanech. V současné době pracuje ve společnosti 67 zaměstnanců. Rok 2005 lze z pohledu vedení společnosti hodnotit jako relativně úspěšný, podařilo se dosáhnout kladného hospodářského výsledku, a to i přes nepříznivý vývoj v průběhu roku. Rok 2005 byl ve znamení získávání nových klientů z oblasti letecké charterové a nákladní dopravy LEISURE CARGO (SkyEurope) a Chapman Freeborn. Společnost se úspěšně podílela na zvládnutí významné mezinárodní události Bratislava Summit 2005 zabezpečovala kompletní handling doprovodu ruského prezidenta Vladimira Putina. Rovněž zabezpečovala odbavování speciálních charterových letů (sportovní výpravy, mezistátní návštěvy, letní turistika apod.). 1. října 2005 převzala SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. cestovní kanceláře ČSA v Popradě, Prešově a Košicích. SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. v roce 2005 získala povolení SK od Leteckého úřadu SR na údržbu letadel B737 a ATR 42/72, čímž splnila požadavek ČSA, aby tato činnost byla plně vykonávána v rámci společnosti SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. a mimo certifikace ČSA. Jednou z priorit SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. jako dodavatele služeb při obsluze a údržbě letadel ČSA oproti službám poskytovaných letištěm Bratislava je věcné a časové plnění předpisů JAA kvalifikovaným personálem. Aby bylo toto postavení zachováno, je potřeba obnovit technické vybavení, udržovat kvalifikaci technického personálu a zabezpečit pravidelné školení a výcvik zaměstnanců společnosti z hlediska požadavků OBCL (odboru bezpečnosti civilního letectví), což si vyžádá značné finanční prostředky. Pfiehled sledovan ch v sledkû dcefiin ch spoleãností âsa (tis. Kã) 1) Rok 2005 Vlastní kapitál Základní kapitál V nosy Hospodáfisk v sledek âsa Airtours a.s SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. 2) AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o CSA Services, s.r.o âsa Support s.r.o Czech Charters, a.s. 3) ) údaje v tabulce jsou za rok 2005 po auditu a po zdanûní 2) údaje uvedeny v SKK 3) jedin akcionáfi CSA Services, s.r.o.

16 14 AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o. Gestin Centrum, V Celnici 1040/5, Praha 1 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Založená AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., je zástupcem globálního distribučního systému (GDS) Amadeus pro Českou a Slovenskou republiku. GDS Amadeus je celosvětová počítačová síť sloužící k nabídce, rezervování a prodeji služeb v cestovním ruchu, především letenek, hotelového ubytování, pronájmu automobilů, lodních lístků, cestovního pojištění apod. Hlavní činností AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., je poskytování a údržba systému GDS Amadeus, zajišťování školení a technické a uživatelské podpory zákazníkům cestovním kancelářím v České republice a na Slovensku. V neposlední řadě společnost působí jako významný technologický partner cestovních kanceláří a nejmodernějšími produkty posouvá možnosti současného cestovního průmyslu. Činnost AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., zajišťuje 15 zaměstnanců. Největší úspěchy v roce 2005 společnost zaznamenala zejména v dosažení vysoké ziskovosti, v úspěšném vývoji a realizaci aplikací v oblasti e-commerce, a to i za hranicemi trhů České republiky a Slovenska, a v úspěšném završení migrace trhu ČR a SR z platformy staršího síťového připojení (Pro Tempo X25 a protokol IP) na novou generaci terminálového SW prostředí VISTA. Stejně jako v předchozích letech byl i rok 2005 ve znamení silného konkurenčního prostředí na trhu rezervačních systémů. GDS Galileo pokračovalo v agresivní cenové politice. Přes obtížnou situaci na trhu AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., zaznamenala meziroční nárůst počtu připojených terminálů v českých a slovenských cestovních kancelářích z 843 na 990 a dosáhla vysokého tržního podílu jak v České republice (81,9 %), tak ve Slovenské republice (65,2 %), což je nárůst tržního podílu oproti roku 2004 o 1 %. CSA Services, s.r.o. ul. K Letišti, Letiště Ruzyně, Praha 6 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Založená Dceřiná společnost CSA Services, s.r.o., byla zřízena Českými aeroliniemi za účelem rozvoje neleteckého handlingu a zabezpečení aktivit v oblasti cateringových služeb v návaznosti na výrobu cateringu mateřské firmy. Ke dni 1. května 2005 bylo v rámci strategického projektu do CSA Services, s.r.o., včleněno Kontaktní centrum ČSA. Ke dni byl tento projekt dokončen. V rámci CSA Services, s.r.o., byla kromě střediska Kontaktní centrum vytvořena ještě Agentura práce. Kontaktní centrum (KC) zajišťuje pro ČSA obsluhu příchozích hovorů na hlavních kontaktních číslech ČSA (informace o odletech a příletech, rezervace a prodej letenek, změny letenek, informace o letovém řádu a věrnostních programech atd.). KC je help deskem pro členy aliance SkyTeam, on-line booking, handlingové agenty. KC zajišťuje obsluhu ů na hlavních kontaktních adresách ČSA, pro členy OK Plus a OK Plus Corporate a pro vybraná zahraniční zastoupení. Dále zajišťuje PTA (Prepaid ticket advice) pro agentury z Velké Británie, Německa a dalších lokalit, obsluhu tzv. Queue (jedná se o zpracování zpráv z rezervačního systému) a do doby zprovoznění automatického robota vystavuje letenky z IBS (Internet Booking System). Zajišťuje také aktivní kontaktování zákazníků. Agentura práce (AP) začala svoji činnost přibližně ve stejném období jako KC. V srpnu 2005 došlo k prvnímu transferu zaměstnanců přes AP do ČSA. Koncem listopadu 2005 to již bylo přes 100 zaměstnanců. AP se při svém působení v roce 2005 zaměřila zejména na temporary help dočasnou výpomoc pro potřeby řešení pružné pracovní síly a try & hire zaměstnanec CSA Services, s.r.o., vykonává požadovanou činnost a CSA Services, s.r.o., se zavazuje uvolnit jej do trvalého pracovního poměru k zákazníkovi, jakmile ten o to požádá.

17 15 strategie ČSA Rok 2005 Strategie ČSA představuje obecný rámec pro podnikatelské aktivity. Jejím úkolem je na základě detailního poznání stavu a pravděpodobného vývoje vnějšího prostředí a vnitřní konkurenční výhody ČSA rozpracovat a konkretizovat nástroje vedoucí k dosažení hlavního strategického cíle společnosti. Tímto cílem je zvyšování hodnoty společnosti a maximalizace tvorby zisku. Strategického cíle bude dosaženo dvěma cestami: vnitřní optimalizací a vnější expanzí. Strategie ČSA je součástí kontinuálního procesu strategického řízení společnosti zahrnujícího aktualizaci strategie, její schválení, rozpracování do jednoročních podnikatelských záměrů a dále pravidelné vyhodnocování jejího plnění, resp. plnění těchto podnikatelských záměrů. Rok 2005 byl prvním plným rokem implementace přijaté Strategie ČSA a zároveň i prvním rokem její aktualizace cestou formulování Strategie ČSA pro roky Strategie ČSA vychází plně z cílů a směrů rozvoje definovaných ve Strategii ČSA , jež je postavena na následující vizi: ČSA chtějí být moderním, dynamicky se rozvíjejícím, nákladově optimalizovaným leteckým přepravcem, agresivně využívajícím podnikatelské příležitosti v oboru svého podnikání. Vnitřní optimalizace Strategie vnitřní optimalizace je zaměřena na procesní, strukturální a nákladovou restrukturalizaci s cílem zvýšit výkonnost společnosti a snížit jednotkové náklady o %. Naléhavost vnitřní nákladové optimalizace společnosti je dána silnými tlaky na hospodaření společnosti, způsobenými zejména nepříznivým vývojem na trhu s ropou a rostoucí cenovou konkurencí v odvětví letecké přepravy. Základními nástroji procesu vnitřní optimalizace jsou transformační projekty, které mají přispět k přeměně společnosti v moderní a výkonnou, projektově a procesně řízenou organizaci. Mezi strategické transformační projekty pro rok 2005 patří: Změna koncepce revenue managementu, Strategie dálkové flotily, Transformace nákupu, Restrukturalizace prodejních a distribučních kanálů, Restrukturalizace sítě zahraničních zastoupení ČSA, Restrukturalizace obchodu ČR a SR, Řízení nákladů a nákladová kontrola. Vnější expanze Základem tržní strategie ČSA je expanze zaměřená na maximální využití současného růstu letecké přepravy zejména na mateřském trhu s cílem dosáhnout minimálně 55% podílu přepravených cestujících na letišti Praha-Ruzyně. Síť ČSA, harmonizovaná s aliančními partnery, bude prioritně zaměřena na rozšíření přepravních toků mezi východní a západní Evropou v souladu s vizí ČSA brána na východ, most na západ. Rok 2006 Cílem Strategie bylo odstranění kumulované ztráty minulých období do konce roku 2006 a současně maximalizace zisku a zvyšování hodnoty společnosti. Přes dílčí úspěchy strategické cíle roku 2005 nebyly naplněny a je zřejmé, že uskutečnění strategického cíle je nereálné. Vnější prostředí, na kterém byla Strategie postavena, se změnilo rychleji, než Strategie předpokládala. Na tuto změnu nebyly ČSA schopny dostatečně vnitřně reagovat. Výsledky roku 2005 nás donutily zastavit se a dát strategii ČSA nový směr. Nový tříletý restrukturalizační plán ČSA pro období , který management předložil akcionářům ke schválení, má za cíl dostat ČSA do finanční a obchodní kondice. Prioritou ČSA pro následující období je koncentrace na zvyšování výnosů z klíčového předmětu podnikání a tím je letecká přeprava osob.

18 16 transformace ČSA Rok 2005 byl pro ČSA rokem transformace. Primárním cílem bylo položit základy změn, které zabezpečí konkurenceschopnost a růst společnosti v podmínkách nepříznivého vývoje na trhu letecké přepravy. Transformace byla realizována ve dvou hlavních částech: 1. Vnitřní optimalizace Cílem bylo přehodnocení a optimalizace procesů v celé společnosti. V této souvislosti bylo zavedeno projektové řízení a byly položeny základy procesního řízení. 2. Vnější expanze Prostřednictvím projektů byla realizována změna v oblasti rozvoje sítě pravidelné přepravy obnovou a rozvojem letadlového parku, celkovou diverzifikací a modernizací produktu, a také v oblasti celkové image společnosti. Transformační strategické projekty S ohledem na omezené zdroje a schopnost firmy absorbovat zásadní změny byly strategické transformační projekty rozděleny do tří vln. Jako prioritní byly realizovány projekty eliminující negativní vývoj cen leteckých pohonných hmot doprovázený propadem ve výnosech společnosti (Transformace nákupu, Změna koncepce revenue managementu, Řízení nákladů a nákladová kontrola). Tyto projekty a změny jsou nejvýznamnějším kontributorem na úrovni přínosů strategických projektů v roce 2005 do hospodářského výsledku společnosti. V souladu s dlouhodobou strategií a rozvojem společnosti byly započaty projektové aktivity směřující k přetvoření ČSA v moderní leteckou společnost plně konkurenceschopnou na globálním leteckém trhu, tzv. 1. vlna. Původní předpoklady pro projekty realizované v této fázi očekávaly hlavní přínosy až v roce Některé z nich však dokázaly realizovat výrazné přínosy již v roce V září 2005 v ČSA proběhl IOSA audit (IATA Operational Safety Audit). Úsek transformace byl spoluzodpovědný za sekci Corporate organization and management system (ORG). Audit konstatoval plnou kompatibilitu procesů a standardů, nebyla nalezena žádná neshoda a audit potvrdil roli ČSA jako leadera v oblasti bezpečnostních a kvalitativních standardů, a to také v rámci aliance SkyTeam. Platnost certifikace je dvouletá. Pfiehled strategick ch projektû âsa Priorita A Zmûna koncepce revenue managementu Strategie dálkové flotily Strategická akvizice (Transformace nákupu) Restrukturalizace prodejních a distribuãních kanálû Restrukturalizace obchodních zahraniãních zastoupení Restrukturalizace obchodu âr a SR ízení nákladû a nákladová kontrola Transformace obchodu a prodeje Priorita B Zavedení kultury v konnosti (performance management) Diverzifikace produktu Strategická optimalizace (âsa holding) Strategie charterové flotily Strategie pro vedlej í podnikatelské ãinnosti Restrukturalizace dcefiin ch spoleãností a samostatn ch obchodních jednotek ízení vyuïití leteck ch posádek V stavba hangáru G Priorita C V razné zv ení vyuïití aktiv (napfi. letadel) Racionalizace administrativy Strategie pro HR talent/ kolení/kariérní postup Implementace procesního a projektového fiízení v âsa Zavedení systému manaïerského úãetnictví Optimalizace ICT

19 17 výsledky přepravy ekonomické výsledky ČSA Poãet pfiepraven ch cestujících na linkách âsa v letech (v tis.) Poãet letû na linkách âsa v letech Zisk po zdanûní v mil. USD podle IFRS Hospodáfisk v sledek po zdanûní v mil. Kã podle ãesk ch úãetních standardû

20 18 dubai 05:50

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 OBSAH I. Úvodní slovo generálního ředitele II. III. IV. Profil společnosti Historie Současnost V. Organizační

Více

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE JAKO VLAJKOVÝ LETECKÝ DOPRAVCE ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠŤUJÍ SPOJENÍ Z HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DO VĚTŠINY HLAVNÍCH MĚST V EVROPĚ A DO SEVERNÍ AMERIKY,

Více

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ OAG AWARDS 2004, 2005, 2006 & 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ OAG AWARDS 2004, 2005, 2006 & 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ OAG AWARDS 2004, 2005, 2006 & 2007 České aerolinie a.s. jako vlajkový letecký dopravce České republiky zajišťují spojení z hlavního

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti CS Cargo je nejrychlěji se rozvíjející logistickou skupinou regionu CEE CS Cargo patří k vedoucím firmám v odvětví dopravy a logistiky v regionu střední a východní Evropy Se sídlem

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Údaje o HALALI, všeobecná pojišťovně, a.s.

Údaje o HALALI, všeobecná pojišťovně, a.s. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny (dle Vyhlášky České národní banky č. 306/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví) Údaje o HALALI, všeobecná pojišťovně, a.s. STAV

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

PŘÍLOHA F K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI NA POSKYTNUTÍ FINANCOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

PŘÍLOHA F K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI NA POSKYTNUTÍ FINANCOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. PŘÍLOHA F K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI NA POSKYTNUTÍ FINANCOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. Vážení, tento informační dokument je Vám předkládán spolu se zadávací dokumentací na veřejnou zakázku číslo

Více

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Správa a řízení společnosti

Správa a řízení společnosti Správa a řízení společnosti 04 Správa a řízení společnosti 04 Během první poloviny roku 2012 se uskutečnilo celkem deset zasedání představenstva, tři zasedání dozorčí rady a dvě zasedání výboru pro audit.

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Za ta léta se v souvislosti

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19.

Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19. Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19. Listopadu 2014 Historie krajského zdravotnictví - I. období (2003 2008)

Více

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 OBSAH 4 VYBRANÉ EKONOMICKÉ A PŘEPRAVNÍ UKAZATELE 5 MAJETKOVÉ ÚČASTI ČESKÝCH AEROLINIÍ A.S. 10 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2004 A 2005 DO DATA UZÁVĚRKY VÝROČNÍ

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

ČEZ, a. S IČ Vnitř ní informace

ČEZ, a. S IČ Vnitř ní informace Vnitř ní informace Zpráva o aplikaci zásad WSE správy a řízení společnosti ČEZ, a.s. (dále jen Společnost ) za finanční rok ukončený 31. prosince 2010 a) Oznámení o tom, která pravidla podnikové kontroly

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 Strana 1 (celkem 21) 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 3. Základní identifikační údaje o společnosti.. 4. Organizační členění akciové

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

Není to jen o autech. aneb další příležitosti firemní mobility. President Hotel, Praha / 26. dubna 2012

Není to jen o autech. aneb další příležitosti firemní mobility. President Hotel, Praha / 26. dubna 2012 Není to jen o autech aneb další příležitosti firemní mobility President Hotel, Praha / 26. dubna 2012 Jiri Homolka - Carlson Wagonlit Travel Cestovní kancelář zaměřená na služební cesty (tzv. Corporate

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 2.

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 2. ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 2. ČERVNA 2015 UNIPETROL, a. s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č,j.: 2298/13 V Praze dne 13. listopadu.2013 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 20. listopadu 2013 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2013 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2005 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Účetní

Více

Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu. Ing. Michal Bican

Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu. Ing. Michal Bican Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu Ing. Michal Bican Informace v cestovním ruchu Informace = údaj, zpráva či data, která prochází složitým procesem zpracování, jež je ovlivněn vlastnostmi

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby letecké dopravy Téma Ročník Autor Služby letecké

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Zpracoval(a): David Karčmář Datum: 26.4.2016 Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Cestovní ruch v Moravskoslezském

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. Sokolovská 84 186 00 Praha 8 Česká republika corporate.geewa.com Obsah 1. Základní identifikační údaje společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Poznámky k leteckédopravěv ČR

Poznámky k leteckédopravěv ČR v ČR Poznámky k leteckédopravěv ČR Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT Diskusní fórum, Liberální institut, Praha, 6.10.2010 Hlavní organizační a provozní složky letecké dopravy v ČR Ministerstvo dopravy

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2012 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Více

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Rozhodujícím faktorem jakéhokoliv vzdělávacího programu jsou jeho lektoři. V tomto směru bude poskytovatel důsledně dbát na to, aby v týmu lektorů byli

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013)

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) V Praze dne 1.10.2013 Vážení přátelé, 2013. předkládám Vám výroční zprávu společnosti United Software a.s.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

Fortuna přijala v prvních devíti měsících 2016 sázky v hodnotě 756 milionů EUR, nárůst o 22,9 %

Fortuna přijala v prvních devíti měsících 2016 sázky v hodnotě 756 milionů EUR, nárůst o 22,9 % REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 3. listopadu 2016 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N. V. za období od 1. července 2016 do 2. listopadu 2016 Fortuna přijala v prvních devíti měsících

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem Ministerstvo financí Tiskové oddělení Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem První hodnocení fungování dozorčích rad

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více