Antonín Ignác Hrdina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Antonín Ignác Hrdina"

Transkript

1 1 Antonín Ignác Hrdina Monografie Hrdina, I. A.: Náboženská svoboda v právu České republiky, Praha, Eurolex Bohemia s. r. o., s. (ISBN X) Hrdina, I. A.: Vztahy státu a církve v České republice v letech , Praha, Eurolex Bohemia a. s., s. (ISBN X) Hrdina, I. A.,: Manuale liturgicum pro renovato usu Breviarii Praemonstratensis secundum Motu proprio Benedicti PP XVI Summorum pontificum in canoniis Bohemiae et Moraviae, Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, s. (ISSN ) Učebnice Hrdina, A.: Kanonické právo, Praha, Eurolex Bohemia s.r.o., s. (ISBN ) Hrdina, I. A.: Texty ke studiu konfesního práva I. Evropa a USA, Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, s. (ISBN ) Hrdina, I. A.: Texty ke studiu konfesního práva III. Československo, Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, s. (ISBN ) Hrdina, I. A.: Texty ke studiu konfesního práva II. Český stát, Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, s. (ISBN ) Hrdina, I. A.: Prameny ke studiu kanonického práva, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o, s. (ISBN ) Skripta Hrdina, I. A.: Učební text k výuce základů sekulárního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Praha, Klášter premonstrátů na Strahově, s. (bez ISBN) Hrdina, A.: Kanonické právo. Zvláštní část, Plzeň, Fakulta právnická Západočeské univerzity, s. (ISBN ) Hrdina, A. Balík, S.: Kanonické právo. Dějiny, teorie, obecná část, Plzeň, Fakulta právnická Západočeské univerzity, s. (ISBN ) Hrdina, A.: Texty ke studiu kanonického práva, Plzeň, Fakulta právnická Západočeské univerzity, s. (ISBN )

2 2 Hrdina, A.: Sylabus římského práva soukromého, Dobrá Voda u Pelhřimova, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. (ISBN ) Studie a články ve sbornících a časopisech Hrdina, I. A.: Problém vlastnického práva k nemovitostem na tzv. inkorporovaných farách, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 134 (1995), č. 2, s. l (ISSN ) Totéž in: Revue církevního práva, 1995, č. 1, s Hrdina, I. A.: Kanonické uzavření manželství v českém právním řádu, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 135 (1996), č. 5, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: K pojmu řeholní kanovník, Revue církevního práva, 3 (1996), č. 1, s Hrdina, I. A.: Graciánův Dekret ve zkratce, Revue církevního práva, 7 (1997), č. 2, s Hrdina, I. A.: Když se řekne kanonické právo, Dialog Evropa XXI, čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 8 (1997), č. 2-3, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Postavení českých teologických fakult v rámci státních univerzit, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 137 (1998), č. 6, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: K vybraným aspektům zákonnosti v církvi, Revue církevního práva, 10 (1998), č. 2, s Hrdina, I. A.: Tridentský dekret Tametsi, Revue církevního práva, 11 (1998), č. 3, s Hrdina, I. A.: Církevní sňatek po novele zákona o rodině, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 138 (1999), č. 3, s (ISSN ) Hrdina, A. Kavka, J.: Ještě o rytířích, řádech a právu, Právní rozhledy, 7 (1999), č. 2, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Církevní restituční vykřičník, Revue církevního práva, 12 (1999), č. 1, s Hrdina, I. A.: Církevní soudy k čemu dnes?, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 138 (1999), č. 4, s (ISSN )

3 3 Hrdina, I. A. Kavka, J.: K právní kontinuitě řeholních společností, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 138 (1999), č. 6, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: K Návrhu ústavy katolické církve, Teologické texty, 10 (1999), č. 2, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Konference vyšších řeholních představených v normách obecného kanonického práva, Acta Canoniae Strahoviensis, 1999, č. 2, s (bez ISSN) Hrdina, I. A.: Canonici regulares a právní postavení jejich domů v platném kanonickém právu, Acta Canoniae Strahoviensis, 1999, č. 4, s (bez ISSN) Hrdina, I. A.: Kdo jsou řeholní kanovnice?, Acta Canoniae Strahoviensis, 1999, č. 6, s (bez ISSN) Hrdina, I. A.: Konference vyšších řeholních představených v českých zemích, Acta Canoniae Strahoviensis, 1999, č. 3, s (bez ISSN) Hrdina, I. A.: Církevní soudy k čemu dnes?, Vita nuova (Nový život), měsíčník Cyrilometodějské ligy pro kulturu a život z víry, Řím, 51 (1999), č. 4, s (l. část) a č. 5, s (2. část). (bez ISSN) Hrdina, I. A.: Pojem a význam exempce v platném řeholním právu, Acta Canoniae Strahoviensis, 11 (2000), č. 5, s (bez ISSN) Hrdina, I. A.: 700 let od promulgace Dekretálů Bonifáce VIII., Revue církevního práva, 15 (2000), č. 1, s Hrdina, I. A.: Manželství v současném českém i kanonickém právu, Revue církevního práva, 16 (2000), č. 2, s Totéž in: Dialog Evropa XXI, čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 10 (2000), č. 1-2, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Soud nad církevním soudcem, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 139 (2000), č. 4, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Základní práva člověka a křesťana v právním řádu katolické církve, Teologický sborník, 2000, č. 2, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Právní jistota křesťana v církvi. K poctě Prof. JUDr. ThDr. Miroslava Zedníčka, Revue církevního práva Church Law Review, 20 (2001), č. 3, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Normativní úprava institucí diecézní synody a partikulárních sněmů v kodexech z roku 1917 a 1983, Dialog Evropa XXI, čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 11 (2001), č. 1-4, s (ISSN )

4 4 Hrdina, I. A.: Quinque volumina, Bibliotheca Strahoviensis, 2001, č. 4-5, s (bez ISSN) Hrdina, I. A.: Jurisdikční primát papeže v kodexech kanonického práva, in: Hanuš, J. (ed.), První sněm celosvětové církve, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 200l, s (ISBN ) Hrdina, I. A.: Kanonické právo na téma komunismus, in: Fiala, P. Hanuš, J. (eds), Katolická církev a totalitarismus v českých zemích, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001, s (ISBN ) Hrdina, I. A.: Základní práva člověka a křesťana v právním řádu katolické církve, in: Hanuš, J. (ed.), Křesťanství a lidská práva, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury a Praha, Vyšehrad, 2002, s (ISBN /CDK/ a /Vyšehrad/) Hrdina, I. A.: Státem uznaná mlčenlivost duchovních v právním řádu České republiky, in: Mikulicová, M. Kubín, P. (eds), Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 6 (2004), s (ISBN ) Hrdina, A. I.: Jan Pavel II. a lidská práva, Revue církevního práva Church Law Review, 28 (2004), č. 2, s Hrdina, I. A.: Náboženská svoboda v právním řádu České republiky, Dialog Evropa XXI, revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 14 (2004), č. 1-4, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Inkorporace farnosti řeholnímu domu v kodexech kanonického práva 1917 a 1983, Dialog Evropa XXI, revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 14 (2004), č. 1-4, č (ISSN ) HRDINA, A. I.: Soudcovská nezávislost v platném kanonickém právu, Revue církevního práva Church Law Review, 32 (2005), č. 3, s Hrdina, A.: Pokodexová kanonická legislativa, in: Kubín, P. Mikulicová, M. SVOBODA, D. (eds), Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vol. 7, Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005, s (ISBN ) Hrdina, A.: Počítání času v kanonickém právu, in: Dvořák, J. Kindl, M. (eds), Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám, Praha, ASPI Wolters Kluwer, 2005, s (ISBN ) Hrdina, I. A.: Wolność religijna w porzadku konstytucijnym Republiky Czeskiej, in: Mezglewski, A. Ordon, M. Stanisz, P. (eds), Studia z prawa vyznaniowego, 8 (2005), Lublin, Wydavnictwo KUL, 2006, s (ISBN ) Hrdina, I. A.: Sekulární stát prohra křesťanství, nebo vývojová etapa společnosti?, in: Hanuš, J. (ed.), Vznik státu jako proces sekularizace. Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s (ISBN )

5 5 Pod nadpisem Sekulárný štát prehra kresťanstva? uveřejněno také in: Kultúra, dvojtýždenník závislý od etiky, XII (2009), č. 4, s Hrdina, I. A. Kavka, J.: Obecné a zvláštní v pojetí Ústavního soudu. Nad sdělením ÚS č. 13/2006 Sb., Právník, časopis pro teoretické otázky státu a práva, 145 (2006), č. 6, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: K některým aspektům svobody křesťana z pohledu obecné teorie práva, Studia theologica, 8 (2006), č. 2 (24), s (ISSN ) Hrdina, A. I.: Bonum et aequum pohled do právních dějin. K životnímu jubileu Prof. JUDr. ThDr. Miroslava Zedníčka, Revue církevního práva Church Law Review, 34 (2006), č. 2, s Hrdina, I. A.: Ochrana rodiny a manželství v rodinném právu, Dialog Evropa XXI, revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 16 (2006), č. 1-2, s (ISSN ) Hrdina, A. I.: Kauza katedrála, Revue církevního práva Church Law Review, 35 (2006), č. 3, s Hrdina, I. A.: Pracovněprávní poměry duchovních a zákoník práce, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 146 (2007), č. 8., s (ISSN ) Hrdina, A. I.: Pojem a význam exempce v platném řeholním právu, Revue církevního práva Church Law Review, 36 (2007), č. 1, s Hrdina, I. A.: Kongregace pro klérus k inkorporaci farností řeholním společnostem, Bibliotheca Strahoviensis, 2007, č. 8-9, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Přirozený zákon v Leviathanu T. Hobbese, in: Krumpolc, E. Poláková, J. Pospíšil, C. V. (eds), Z plnosti Kristovy. Sborník k poctě Oty Mádra, Praha, Karmelitánské nakladatelství, 2007, s (ISBN ) Hrdina, I. A.: Pokusy o majetková vypořádání s církvemi od r. 1989, in: Sekretariát Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR (ed.), Sborník z veřejného slyšení Restituce církevního majetku, Praha, Senát PČR, 2007, s (bez ISBN) Hrdina, I. A.: 100 let od zahájení prací na úplné kodifikaci kanonického práva, Soukup, L. (ed.), Právněhistorické studie 38 (2007), Praha, Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Karolinum, s (ISBN ) Hrdina, A. I.: Totalizující rysy Platónových Zákonů, in: Novotný, V. (ed.), Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, Praha, Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Karolinum, 2008, s (ISBN , ISSN ) Hrdina, I. A.: Litiskontestace v římském a kanonickém procesu, in: Knoll, V. (ed.), Acta historicko-iuridica Pilsnensia 2007, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o., 2008, s (ISBN )

6 6 Hrdina, I. A.: Tempus utile v římském a kanonickém právu (jeden z průlomů do právního formalismu), in: Knoll, V. (ed.), Acta historicko-iuridica Pilsnensia 2007, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o., 2008, s (ISBN ) Hrdina, A. I.: Kanonické právo v proměnách času (Leges multae, ius unum), in: Knoll, V. (ed.), Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o., 2008, s (ISBN ) Hrdina, I. A.: Rozvedení a znovu oddaní veřejní hříšníci v církvi?, in: Vybíral, J. (ed.), Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s (ISBN ) Hrdina, I. A.: Práva a povinnosti kněží po 2. vatikánském koncilu, Teologické texty, 20 (2009), č. 2, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Styčné body církevního a světského práva, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 148 (2009), č. 9., s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Concordia discordantium canonum boloňského mistra Graciána, in: Soukup, L. (ed.), Právněhistorické studie 40 (2009), Praha, Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Karolinum, s (ISBN ) Články z vědeckého života Hrdina, A. I.: Prezentace knihy J. R. Tretery Stát a církve v České republice, Revue církevního práva Church Law Review, 21 (2002), č. 1, s Recenze a anotace Hrdina, I. A.: Pavel Krafl, Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 143 (2004), č. 7, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Pavel Krafl, Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku, Revue církevního práva Church Law Review, 27 (2004), č. 1, s Hrdina, I. A.: Antoni Debiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Varšava: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003, 394 s., Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 143 (2004), č. 11, s. 1151n. (ISSN ) Hrdina, I. A.: Stanislav Přibyl, Ekumenismus a právo, vyd. Husitská teologická fakulta UK v Praze, Brno 2006, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 145 (2006), č. 7, s (ISSN ) Totéž in: Teologické studie, časopis pro teologii a teologické souvislosti ve filosofii, pedagogice a sociální práci, 7 (2006), č. 1, s (ISSN )

7 7 Totéž in: Revue církevního práva Church Law Review, 34 (2006), č. 2, s Hrdina, I. A.: Kašný, J., Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7,15). Kanonická řízení ke zrušení manželství in favorem fidei, České Budějovice: Teologická fakulta JU 2005, Teologické studie, časopis pro teologii a teologické souvislosti ve filosofii, pedagogice a sociální práci, 7 (2006), č. 1, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Stanislav Přibyl: Konfesněprávní studie. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství L. Marek, Brno 2007, 261 s., Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 146 (2007), č. 10, s (ISSN ) Totéž in: Revue církevního práva Church Law Review, 37 (2007), č. 2, s Hrdina, I. A.: Jiří Kašný, Manželství v západní tradici. Soubor kanonických studií. České Budějovice 2007, 103 s., Dialog Evropa XXI, Revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 17 (2007), č. 1-4, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Antoni Debiński: Kościól i prawo rzymskie, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007, 239 s., Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 147 (2008), č. 4, s (ISSN ) Totéž in: Revue církevního práva Church Law Review, 39 (2008), č. 1, s Hrdina, I. A.: Vojtěch Novotný, Katolická teologická fakulta Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Teologické texty, 19 (2008), č. 4, s (ISSN ) Totéž in: Revue církevního práva Church Law Review, 40 (2008), č. 2, s Hrdina, A. I.: Pavel Krafl (ed.). Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII XV, Revue církevního práva Church Law Review, 40 (2008), č. 2, s Totéž in: Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 148 (2009), č. 1, s (ISSN ) Hrdina, A. I.: Daniel Spratek: Evropská ochrana náboženské svobody, Revue církevního práva Church Law Review, 42 (2009), č. 1, s Hrdina, A. I.: Nad dvěma disertacemi z kanonického práva (Jiří Majkov, Václav Pícha), Revue církevního práva Church Law Review, 42 (2009), č. 1, s

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ops pro 1 soustředění kombinovaného Bc studia předmětu Cíl tématického celku: Poskytnout přehled o podobě českého státu v jeho různých vývojových etapách, poukázat na jeho

Více

Damián Němec. Monografie. Němec, D. (člen autor. kol.): Historie dominikánů v českých zemích. Praha, Krystal OP, 2001. 239 s. (ISBN 80-85929-50-3)

Damián Němec. Monografie. Němec, D. (člen autor. kol.): Historie dominikánů v českých zemích. Praha, Krystal OP, 2001. 239 s. (ISBN 80-85929-50-3) Damián Němec Monografie Němec, D. (člen autor. kol.): Historie dominikánů v českých zemích. Praha, Krystal OP, 2001. 239 s. (ISBN 80-85929-50-3) Němec, D.: Manželské právo katolické církve s ohledem na

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Církve a české školství. Záboj Horák

Církve a české školství. Záboj Horák Církve a české školství Záboj Horák Chtěl bych na tomto místě poděkovat oběma recenzentům knihy, prof. JUDr. Jiřímu Rajmundu Treterovi a doc. JUDr. Stanislavu Přibylovi, Ph.D., IC.D., za provedené recenze.

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu ČESKÉ PRÁVNÍ DĚJINY Název tematického celku: Moderní právní dějiny

Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu ČESKÉ PRÁVNÍ DĚJINY Název tematického celku: Moderní právní dějiny VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ops pro 3 soustředění kombinovaného Bc studia předmětu Cíl tématického celku: Ukázat další vývoj českého právního řádu v moderní době a ve vybraných právních odvětvích

Více

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 2/2016/2 7. ročník 8. února 2016.

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 2/2016/2 7. ročník 8. února 2016. AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC č. 2/2016/2 7. ročník 8. února 2016 Popeleční středa 10. února 2016 křesťané vstupují do svatopostní doby, kdy se po čtyřicet

Více

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů Česká republika a Svatý stolec vycházejíce ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve, přesvědčeny o

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 4/2015 6. ročník 3. dubna 2015

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 4/2015 6. ročník 3. dubna 2015 AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC č. 4/2015 6. ročník 3. dubna 2015 Na přednášku z církevního práva v JURIDIKU Praha jsou ještě volná místa! Jak jsme oznámili

Více

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku Filosofie výchovy Úvod do studia tematického bloku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T004) Forma studia:

STUDIJNÍ PLÁN. Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T004) Forma studia: STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T00) Forma studia: prezenční Verze: 015 Celkem kreditů: 10 Standardní doba

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie Název předmětu: Základy práva Číslo předmětu: B01270 Typ předmětu, dotace: povinný, 30 hodin, 2+0 Zakončení předmětů: zápočet Ročník: 1. Semestr: zimní Vyučující: JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. Kontakt:

Více

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. vedoucí Katedry ústavního a evropského práva V Plzni dne 13. července 2015 Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky Státní rigorózní

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. O právu ústavním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 316 s.

Vzor citace: KLÍMA, K. O právu ústavním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 316 s. Vzor citace: KLÍMA, K. O právu ústavním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 316 s. Právní sta0v publikace je ke dni 12. 2. 2012. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab., 2012 Lektoroval doc.

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Rejstřík Studia theologica 14, č. 1 4 [47 50] (2012)

Rejstřík Studia theologica 14, č. 1 4 [47 50] (2012) 266 Rejstřík Rejstřík Studia theologica 14, č. 1 4 [47 50] (2012) Adamowicz, Leszek: Předpisy Polské biskupské konference pro řízení ohledně obvinění ze sexuálních trestných činů. ST49 14.3 (podzim 2012):

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570. Rok 2014 BOHÁČ, Radim. Pojmy soukromého práva v daňovém právu. In: MRKÝVKA, Petr., ŠRAMKOVÁ, Dana, VALDHANS, Jiří (eds.). Sborník z konference Dny práva 2013: Interakce soukromého a finančního práva [online].

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Některé otázky odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem Vladimír Volný Plzeň, 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Úvod Jednosemestrální předmět bakalářského stupně studia zakončený zápočtem (3 kredity). Anotace Předmět je zaměřen na problematiku zvládnutí náročnějších metodických

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Základy práva. Metodický list číslo I. důležité pro studium a orientaci v právu. Zejména definovat pojem právo a objasnit postavení

Základy práva. Metodický list číslo I. důležité pro studium a orientaci v právu. Zejména definovat pojem právo a objasnit postavení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy práva Metodický list číslo I. Název tématického celku: Právo, právní normy, prameny práva Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2001

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2001 Výroční zpráva Věry Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové za rok 2001 Praha, březen 2002 0. Všeobecné údaje : Zřizovateli Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové se sídlem v Praze 1, Černá ul. č.9, čp.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.02 Integrovaná střední škola

Více

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570. Rok 2015 BOHÁČ, Radim. Ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Daně a finance. Comenius Print, 2015, č. 1, s. 4-10. ISSN 1801-6006. BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky a) SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

MICHAL RADVAN. Místní daně

MICHAL RADVAN. Místní daně MICHAL RADVAN Místní daně Vzor citace: Radvan, M. Místní daně. Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha : 2012, s. 244. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Radvan, Michal Místní daně / Michal Radvan. Vyd.

Více

Šiřte dále to jim přece zase nemůže projít

Šiřte dále to jim přece zase nemůže projít ...a pojďme si říci, co se nového "profláklo". Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala... evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy

Více

Vzor citace: PSUTKA, J. Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 436 s.

Vzor citace: PSUTKA, J. Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 436 s. Vzor citace: PSUTKA, J. Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 436 s. Právní stav publikace je ke dni 15. 9. 2011 Lektorské posouzení: prof. Dr. JUDr.

Více

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav ZÁKONNÉ NORMY O KATECHEZI CIC (1) Normy týkající se organizace katecheze Kán. 773 - Povinností hlavně pastýřů duší je péče o katechezi křesťanského

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím.

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. JUDr. Štěpán KALAMÁR, doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. Úvod Prudký nástup výpočetní techniky do všech oblastí společenského života způsobil,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Aktuální otázky MPH. Leopold Skoruša

Aktuální otázky MPH. Leopold Skoruša Aktuální otázky MPH Leopold Skoruša Dámy a pánové, do rukou se vám dostává průvodce studiem předmětu Aktuální otázky MPH. Předmět je zařazen hned do druhého semestru vašeho studia, a proto tento průvodce

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

JUDr. Daniela Kovářová - Katedra evropských studií, veřejné správy a práva, tajemník katedry

JUDr. Daniela Kovářová - Katedra evropských studií, veřejné správy a práva, tajemník katedry JUDr. Daniela Kovářová - Katedra evropských studií, veřejné správy a práva, tajemník katedry Knižní monografie: 2014 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014, 168 s.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz Stát a církve -prospěšné partnerství JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010 Vztah státu a církví v České republice Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani

Více

Křesťanské církve v občanské společnosti

Křesťanské církve v občanské společnosti Křesťanské církve v občanské společnosti Michael Martinek Oddíl 2.3 2.3 Katolická církev Pod pojem katolická církev zahrnujeme v současné době všechny křesťanské církve, které uznávají svou jednotu s římským

Více

Požadavky na zpracování maturitní práce

Požadavky na zpracování maturitní práce Požadavky na zpracování maturitní práce Formální úprava maturitní práce 1. Struktura maturitní práce Maturitní práce má následující členění: 1. Titulní list (viz Příloha) 2. Prohlášení (viz Příloha), poté

Více

Vliv specializačního vzdělávání sester na úroveň ošetřovatelské péče na dětských psychiatrických odděleních

Vliv specializačního vzdělávání sester na úroveň ošetřovatelské péče na dětských psychiatrických odděleních Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví Miroslav Hirt a kolektiv Příručka je určena k základnímu vzdělání uchazeče o jmenování znalcem z oboru zdravotnictví, ale neměla by chybět ani v knihovně znalců zkušených. Jsou v ní uvedena všechna práva

Více

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA 1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA Libor FRANK 1.1 Úvod Smyslem této kapitoly je přiblížit pojem bezpečnost, jeho vývoj, obsah a chápání v oboru bezpečnostní studia. Součástí kapitoly je i stručný exkurz do geneze

Více

Obchodní právo. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha

Obchodní právo. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha Obchodní právo Vysoká škola ekonomie a managementu Praha 2014 Obchodní právo JUDr. Jaroslav Staněk, CSc. Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2014 Vydání první. Všechna práva vyhrazena ISBN: 978-80-87839-30-0

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Výběr z nových knih 5/2012 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 5/2012 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 5/2012 ostatní společenskovědní obory 1. Britské galerie a muzea / Jaroslav Beránek -- 1. vyd. Praha : Radioservis, 2012 -- 213 s. -- čeština. ISBN 978-80-87530-09-2 (váz.) Sign.: I

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Univerzalismus v etice jako problém

Univerzalismus v etice jako problém VLASTIMIL HÁLA Univerzalismus v etice jako problém K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích 3 Vydání knihy podpořilo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie

Více

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 30.6.2014 č. datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_477 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Církve a české školství. Záboj Horák

Církve a české školství. Záboj Horák Církve a české školství Záboj Horák Chtěl bych na tomto místě poděkovat oběma recenzentům knihy, prof. JUDr. Jiřímu Rajmundu Treterovi a doc. JUDr. Stanislavu Přibylovi, Ph.D., IC.D., za provedené recenze.

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více