Antonín Ignác Hrdina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Antonín Ignác Hrdina"

Transkript

1 1 Antonín Ignác Hrdina Monografie Hrdina, I. A.: Náboženská svoboda v právu České republiky, Praha, Eurolex Bohemia s. r. o., s. (ISBN X) Hrdina, I. A.: Vztahy státu a církve v České republice v letech , Praha, Eurolex Bohemia a. s., s. (ISBN X) Hrdina, I. A.,: Manuale liturgicum pro renovato usu Breviarii Praemonstratensis secundum Motu proprio Benedicti PP XVI Summorum pontificum in canoniis Bohemiae et Moraviae, Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, s. (ISSN ) Učebnice Hrdina, A.: Kanonické právo, Praha, Eurolex Bohemia s.r.o., s. (ISBN ) Hrdina, I. A.: Texty ke studiu konfesního práva I. Evropa a USA, Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, s. (ISBN ) Hrdina, I. A.: Texty ke studiu konfesního práva III. Československo, Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, s. (ISBN ) Hrdina, I. A.: Texty ke studiu konfesního práva II. Český stát, Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, s. (ISBN ) Hrdina, I. A.: Prameny ke studiu kanonického práva, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o, s. (ISBN ) Skripta Hrdina, I. A.: Učební text k výuce základů sekulárního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Praha, Klášter premonstrátů na Strahově, s. (bez ISBN) Hrdina, A.: Kanonické právo. Zvláštní část, Plzeň, Fakulta právnická Západočeské univerzity, s. (ISBN ) Hrdina, A. Balík, S.: Kanonické právo. Dějiny, teorie, obecná část, Plzeň, Fakulta právnická Západočeské univerzity, s. (ISBN ) Hrdina, A.: Texty ke studiu kanonického práva, Plzeň, Fakulta právnická Západočeské univerzity, s. (ISBN )

2 2 Hrdina, A.: Sylabus římského práva soukromého, Dobrá Voda u Pelhřimova, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. (ISBN ) Studie a články ve sbornících a časopisech Hrdina, I. A.: Problém vlastnického práva k nemovitostem na tzv. inkorporovaných farách, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 134 (1995), č. 2, s. l (ISSN ) Totéž in: Revue církevního práva, 1995, č. 1, s Hrdina, I. A.: Kanonické uzavření manželství v českém právním řádu, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 135 (1996), č. 5, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: K pojmu řeholní kanovník, Revue církevního práva, 3 (1996), č. 1, s Hrdina, I. A.: Graciánův Dekret ve zkratce, Revue církevního práva, 7 (1997), č. 2, s Hrdina, I. A.: Když se řekne kanonické právo, Dialog Evropa XXI, čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 8 (1997), č. 2-3, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Postavení českých teologických fakult v rámci státních univerzit, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 137 (1998), č. 6, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: K vybraným aspektům zákonnosti v církvi, Revue církevního práva, 10 (1998), č. 2, s Hrdina, I. A.: Tridentský dekret Tametsi, Revue církevního práva, 11 (1998), č. 3, s Hrdina, I. A.: Církevní sňatek po novele zákona o rodině, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 138 (1999), č. 3, s (ISSN ) Hrdina, A. Kavka, J.: Ještě o rytířích, řádech a právu, Právní rozhledy, 7 (1999), č. 2, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Církevní restituční vykřičník, Revue církevního práva, 12 (1999), č. 1, s Hrdina, I. A.: Církevní soudy k čemu dnes?, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 138 (1999), č. 4, s (ISSN )

3 3 Hrdina, I. A. Kavka, J.: K právní kontinuitě řeholních společností, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 138 (1999), č. 6, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: K Návrhu ústavy katolické církve, Teologické texty, 10 (1999), č. 2, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Konference vyšších řeholních představených v normách obecného kanonického práva, Acta Canoniae Strahoviensis, 1999, č. 2, s (bez ISSN) Hrdina, I. A.: Canonici regulares a právní postavení jejich domů v platném kanonickém právu, Acta Canoniae Strahoviensis, 1999, č. 4, s (bez ISSN) Hrdina, I. A.: Kdo jsou řeholní kanovnice?, Acta Canoniae Strahoviensis, 1999, č. 6, s (bez ISSN) Hrdina, I. A.: Konference vyšších řeholních představených v českých zemích, Acta Canoniae Strahoviensis, 1999, č. 3, s (bez ISSN) Hrdina, I. A.: Církevní soudy k čemu dnes?, Vita nuova (Nový život), měsíčník Cyrilometodějské ligy pro kulturu a život z víry, Řím, 51 (1999), č. 4, s (l. část) a č. 5, s (2. část). (bez ISSN) Hrdina, I. A.: Pojem a význam exempce v platném řeholním právu, Acta Canoniae Strahoviensis, 11 (2000), č. 5, s (bez ISSN) Hrdina, I. A.: 700 let od promulgace Dekretálů Bonifáce VIII., Revue církevního práva, 15 (2000), č. 1, s Hrdina, I. A.: Manželství v současném českém i kanonickém právu, Revue církevního práva, 16 (2000), č. 2, s Totéž in: Dialog Evropa XXI, čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 10 (2000), č. 1-2, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Soud nad církevním soudcem, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 139 (2000), č. 4, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Základní práva člověka a křesťana v právním řádu katolické církve, Teologický sborník, 2000, č. 2, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Právní jistota křesťana v církvi. K poctě Prof. JUDr. ThDr. Miroslava Zedníčka, Revue církevního práva Church Law Review, 20 (2001), č. 3, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Normativní úprava institucí diecézní synody a partikulárních sněmů v kodexech z roku 1917 a 1983, Dialog Evropa XXI, čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 11 (2001), č. 1-4, s (ISSN )

4 4 Hrdina, I. A.: Quinque volumina, Bibliotheca Strahoviensis, 2001, č. 4-5, s (bez ISSN) Hrdina, I. A.: Jurisdikční primát papeže v kodexech kanonického práva, in: Hanuš, J. (ed.), První sněm celosvětové církve, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 200l, s (ISBN ) Hrdina, I. A.: Kanonické právo na téma komunismus, in: Fiala, P. Hanuš, J. (eds), Katolická církev a totalitarismus v českých zemích, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001, s (ISBN ) Hrdina, I. A.: Základní práva člověka a křesťana v právním řádu katolické církve, in: Hanuš, J. (ed.), Křesťanství a lidská práva, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury a Praha, Vyšehrad, 2002, s (ISBN /CDK/ a /Vyšehrad/) Hrdina, I. A.: Státem uznaná mlčenlivost duchovních v právním řádu České republiky, in: Mikulicová, M. Kubín, P. (eds), Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 6 (2004), s (ISBN ) Hrdina, A. I.: Jan Pavel II. a lidská práva, Revue církevního práva Church Law Review, 28 (2004), č. 2, s Hrdina, I. A.: Náboženská svoboda v právním řádu České republiky, Dialog Evropa XXI, revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 14 (2004), č. 1-4, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Inkorporace farnosti řeholnímu domu v kodexech kanonického práva 1917 a 1983, Dialog Evropa XXI, revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 14 (2004), č. 1-4, č (ISSN ) HRDINA, A. I.: Soudcovská nezávislost v platném kanonickém právu, Revue církevního práva Church Law Review, 32 (2005), č. 3, s Hrdina, A.: Pokodexová kanonická legislativa, in: Kubín, P. Mikulicová, M. SVOBODA, D. (eds), Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vol. 7, Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005, s (ISBN ) Hrdina, A.: Počítání času v kanonickém právu, in: Dvořák, J. Kindl, M. (eds), Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám, Praha, ASPI Wolters Kluwer, 2005, s (ISBN ) Hrdina, I. A.: Wolność religijna w porzadku konstytucijnym Republiky Czeskiej, in: Mezglewski, A. Ordon, M. Stanisz, P. (eds), Studia z prawa vyznaniowego, 8 (2005), Lublin, Wydavnictwo KUL, 2006, s (ISBN ) Hrdina, I. A.: Sekulární stát prohra křesťanství, nebo vývojová etapa společnosti?, in: Hanuš, J. (ed.), Vznik státu jako proces sekularizace. Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s (ISBN )

5 5 Pod nadpisem Sekulárný štát prehra kresťanstva? uveřejněno také in: Kultúra, dvojtýždenník závislý od etiky, XII (2009), č. 4, s Hrdina, I. A. Kavka, J.: Obecné a zvláštní v pojetí Ústavního soudu. Nad sdělením ÚS č. 13/2006 Sb., Právník, časopis pro teoretické otázky státu a práva, 145 (2006), č. 6, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: K některým aspektům svobody křesťana z pohledu obecné teorie práva, Studia theologica, 8 (2006), č. 2 (24), s (ISSN ) Hrdina, A. I.: Bonum et aequum pohled do právních dějin. K životnímu jubileu Prof. JUDr. ThDr. Miroslava Zedníčka, Revue církevního práva Church Law Review, 34 (2006), č. 2, s Hrdina, I. A.: Ochrana rodiny a manželství v rodinném právu, Dialog Evropa XXI, revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 16 (2006), č. 1-2, s (ISSN ) Hrdina, A. I.: Kauza katedrála, Revue církevního práva Church Law Review, 35 (2006), č. 3, s Hrdina, I. A.: Pracovněprávní poměry duchovních a zákoník práce, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 146 (2007), č. 8., s (ISSN ) Hrdina, A. I.: Pojem a význam exempce v platném řeholním právu, Revue církevního práva Church Law Review, 36 (2007), č. 1, s Hrdina, I. A.: Kongregace pro klérus k inkorporaci farností řeholním společnostem, Bibliotheca Strahoviensis, 2007, č. 8-9, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Přirozený zákon v Leviathanu T. Hobbese, in: Krumpolc, E. Poláková, J. Pospíšil, C. V. (eds), Z plnosti Kristovy. Sborník k poctě Oty Mádra, Praha, Karmelitánské nakladatelství, 2007, s (ISBN ) Hrdina, I. A.: Pokusy o majetková vypořádání s církvemi od r. 1989, in: Sekretariát Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR (ed.), Sborník z veřejného slyšení Restituce církevního majetku, Praha, Senát PČR, 2007, s (bez ISBN) Hrdina, I. A.: 100 let od zahájení prací na úplné kodifikaci kanonického práva, Soukup, L. (ed.), Právněhistorické studie 38 (2007), Praha, Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Karolinum, s (ISBN ) Hrdina, A. I.: Totalizující rysy Platónových Zákonů, in: Novotný, V. (ed.), Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, Praha, Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Karolinum, 2008, s (ISBN , ISSN ) Hrdina, I. A.: Litiskontestace v římském a kanonickém procesu, in: Knoll, V. (ed.), Acta historicko-iuridica Pilsnensia 2007, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o., 2008, s (ISBN )

6 6 Hrdina, I. A.: Tempus utile v římském a kanonickém právu (jeden z průlomů do právního formalismu), in: Knoll, V. (ed.), Acta historicko-iuridica Pilsnensia 2007, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o., 2008, s (ISBN ) Hrdina, A. I.: Kanonické právo v proměnách času (Leges multae, ius unum), in: Knoll, V. (ed.), Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o., 2008, s (ISBN ) Hrdina, I. A.: Rozvedení a znovu oddaní veřejní hříšníci v církvi?, in: Vybíral, J. (ed.), Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s (ISBN ) Hrdina, I. A.: Práva a povinnosti kněží po 2. vatikánském koncilu, Teologické texty, 20 (2009), č. 2, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Styčné body církevního a světského práva, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 148 (2009), č. 9., s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Concordia discordantium canonum boloňského mistra Graciána, in: Soukup, L. (ed.), Právněhistorické studie 40 (2009), Praha, Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Karolinum, s (ISBN ) Články z vědeckého života Hrdina, A. I.: Prezentace knihy J. R. Tretery Stát a církve v České republice, Revue církevního práva Church Law Review, 21 (2002), č. 1, s Recenze a anotace Hrdina, I. A.: Pavel Krafl, Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 143 (2004), č. 7, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Pavel Krafl, Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku, Revue církevního práva Church Law Review, 27 (2004), č. 1, s Hrdina, I. A.: Antoni Debiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Varšava: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003, 394 s., Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 143 (2004), č. 11, s. 1151n. (ISSN ) Hrdina, I. A.: Stanislav Přibyl, Ekumenismus a právo, vyd. Husitská teologická fakulta UK v Praze, Brno 2006, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 145 (2006), č. 7, s (ISSN ) Totéž in: Teologické studie, časopis pro teologii a teologické souvislosti ve filosofii, pedagogice a sociální práci, 7 (2006), č. 1, s (ISSN )

7 7 Totéž in: Revue církevního práva Church Law Review, 34 (2006), č. 2, s Hrdina, I. A.: Kašný, J., Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7,15). Kanonická řízení ke zrušení manželství in favorem fidei, České Budějovice: Teologická fakulta JU 2005, Teologické studie, časopis pro teologii a teologické souvislosti ve filosofii, pedagogice a sociální práci, 7 (2006), č. 1, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Stanislav Přibyl: Konfesněprávní studie. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství L. Marek, Brno 2007, 261 s., Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 146 (2007), č. 10, s (ISSN ) Totéž in: Revue církevního práva Church Law Review, 37 (2007), č. 2, s Hrdina, I. A.: Jiří Kašný, Manželství v západní tradici. Soubor kanonických studií. České Budějovice 2007, 103 s., Dialog Evropa XXI, Revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 17 (2007), č. 1-4, s (ISSN ) Hrdina, I. A.: Antoni Debiński: Kościól i prawo rzymskie, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007, 239 s., Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 147 (2008), č. 4, s (ISSN ) Totéž in: Revue církevního práva Church Law Review, 39 (2008), č. 1, s Hrdina, I. A.: Vojtěch Novotný, Katolická teologická fakulta Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Teologické texty, 19 (2008), č. 4, s (ISSN ) Totéž in: Revue církevního práva Church Law Review, 40 (2008), č. 2, s Hrdina, A. I.: Pavel Krafl (ed.). Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII XV, Revue církevního práva Church Law Review, 40 (2008), č. 2, s Totéž in: Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 148 (2009), č. 1, s (ISSN ) Hrdina, A. I.: Daniel Spratek: Evropská ochrana náboženské svobody, Revue církevního práva Church Law Review, 42 (2009), č. 1, s Hrdina, A. I.: Nad dvěma disertacemi z kanonického práva (Jiří Majkov, Václav Pícha), Revue církevního práva Church Law Review, 42 (2009), č. 1, s

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ops pro 1 soustředění kombinovaného Bc studia předmětu Cíl tématického celku: Poskytnout přehled o podobě českého státu v jeho různých vývojových etapách, poukázat na jeho

Více

AKTUALITY. č. 11/2016/2 7. ročník 25. listopadu Na 12. prosince 2016 je připraven další večer SPCP

AKTUALITY. č. 11/2016/2 7. ročník 25. listopadu Na 12. prosince 2016 je připraven další večer SPCP AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC č. 11/2016/2 7. ročník 25. listopadu 2016 Na 12. prosince 2016 je připraven další večer SPCP Další večer Společnosti pro

Více

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Rozvrhová zkratka : OPD/RDB22 Rozvrh výuky : 10 hod přednášek + 12 hodin seminářů

Více

Damián Němec. Monografie. Němec, D. (člen autor. kol.): Historie dominikánů v českých zemích. Praha, Krystal OP, 2001. 239 s. (ISBN 80-85929-50-3)

Damián Němec. Monografie. Němec, D. (člen autor. kol.): Historie dominikánů v českých zemích. Praha, Krystal OP, 2001. 239 s. (ISBN 80-85929-50-3) Damián Němec Monografie Němec, D. (člen autor. kol.): Historie dominikánů v českých zemích. Praha, Krystal OP, 2001. 239 s. (ISBN 80-85929-50-3) Němec, D.: Manželské právo katolické církve s ohledem na

Více

Roman Míčka strukturovaný životopis

Roman Míčka strukturovaný životopis Roman Míčka strukturovaný životopis Data narození: 1. 5. 1976 PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. Rodinný stav: ženatý (2002), manželka Eva (1980), 4 děti (2003 Anna, 2005 Alena, 2008 Roman, 2012 Pavel) Telefon:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

securitas imperii 19 (02/2011)

securitas imperii 19 (02/2011) securitas imperii 19 (02/2011) Ivana Rapavá Křesťanskodemokratická strana před Krajským soudem v Ústí nad Labem v 50. letech Martin Jindra Životní příběh faráře Václava Mikuleckého na pozadí V. řádného

Více

Církve a české školství. Záboj Horák

Církve a české školství. Záboj Horák Církve a české školství Záboj Horák Chtěl bych na tomto místě poděkovat oběma recenzentům knihy, prof. JUDr. Jiřímu Rajmundu Treterovi a doc. JUDr. Stanislavu Přibylovi, Ph.D., IC.D., za provedené recenze.

Více

Roman MÍČKA publikační činnost

Roman MÍČKA publikační činnost Roman MÍČKA publikační činnost MONOGRAFIE: MÍČKA, Roman. ZNOVU JSME SE UJALI DĚDICTVÍ OTCŮ Konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana. Brno: CDK,

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

R e š e r š e. Smlouva o výpůjčce

R e š e r š e. Smlouva o výpůjčce R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Smlouva o výpůjčce Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz

Více

Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr)

Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr) Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr) Mgr. et Mgr. Jan Šmíd PhD. VŠE, VŠFS Literatura ke kurzu: Teorie práva: Povinná: Gerloch Aleš: Teorie práva, Plzeň 2007, nakl. Aleš Čeněk Knapp Viktor: Teorie práva,

Více

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 2/ ročník 4. února 2015

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 2/ ročník 4. února 2015 AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC č. 2/2015 6. ročník 4. února 2015 Revue církevního práva č. 60 1/2015 rozeslána Právě jsme obdrželi zprávu České pošty,

Více

Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu ČESKÉ PRÁVNÍ DĚJINY Název tematického celku: Moderní právní dějiny

Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu ČESKÉ PRÁVNÍ DĚJINY Název tematického celku: Moderní právní dějiny VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ops pro 3 soustředění kombinovaného Bc studia předmětu Cíl tématického celku: Ukázat další vývoj českého právního řádu v moderní době a ve vybraných právních odvětvích

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku Filosofie výchovy Úvod do studia tematického bloku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů Česká republika a Svatý stolec vycházejíce ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve, přesvědčeny o

Více

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 2/2016/2 7. ročník 8. února 2016.

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 2/2016/2 7. ročník 8. února 2016. AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC č. 2/2016/2 7. ročník 8. února 2016 Popeleční středa 10. února 2016 křesťané vstupují do svatopostní doby, kdy se po čtyřicet

Více

PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. ZA ROK 2015 Praha,

PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. ZA ROK 2015 Praha, PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR ZA ROK 2015 Praha, 23. 11. 2016 Nový způsob hospodářského zabezpečení církve s sebou nese větší míru svobody, ale zároveň i zodpovědnosti a i s finančním

Více

PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost:

PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost: PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost: Kapitoly v publikacích Současná česká tomistická psychologie, in NAKONEČNÝ, MACHULA, SAMOHÝL, Historie a perspektivy české tomistické psychologie, Praha: Triton,

Více

28 5. října 2004 ZKOUŠKY PRO USTANOVENÍ FARÁŘEM. Úvodem. Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký předseda České biskupské konference

28 5. října 2004 ZKOUŠKY PRO USTANOVENÍ FARÁŘEM. Úvodem. Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký předseda České biskupské konference 28 5. října 2004 Úvodem ZKOUŠKY PRO USTANOVENÍ FARÁŘEM V různých diecézích České republiky byla dosud odlišná praxe v ověřování způsobilosti kněží pro ustanovení farářem (CIC 521). Vzhledem k tomu, že

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T004) Forma studia:

STUDIJNÍ PLÁN. Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T004) Forma studia: STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T00) Forma studia: prezenční Verze: 015 Celkem kreditů: 10 Standardní doba

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie Název předmětu: Základy práva Číslo předmětu: B01270 Typ předmětu, dotace: povinný, 30 hodin, 2+0 Zakončení předmětů: zápočet Ročník: 1. Semestr: zimní Vyučující: JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. Kontakt:

Více

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 4. KATOLICKÁ CÍRKEV 2 Katolická církev Západní římská (jednotná) Východní celkem 21 církví sjednocených pod vedením římského papeže (stejná věrouka,

Více

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. vedoucí Katedry ústavního a evropského práva V Plzni dne 13. července 2015 Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky Státní rigorózní

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 3 roč září 2016 ISSN

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 3 roč září 2016 ISSN BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 3 roč. 2 26. září 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali, že

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Obor: Teologie Magisterské studium

Obor: Teologie Magisterské studium Požadavky k SZZ z TEOLOGICKÉ A SOCIÁLNÍ ETIKY 2014/2015 Obor: Teologie Magisterské studium Předpokladem pro udělení akademického titulu magistr je prohloubená znalost katolické teologie, jejích obsahů

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. O právu ústavním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 316 s.

Vzor citace: KLÍMA, K. O právu ústavním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 316 s. Vzor citace: KLÍMA, K. O právu ústavním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 316 s. Právní sta0v publikace je ke dni 12. 2. 2012. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab., 2012 Lektoroval doc.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. publikační činnost

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. publikační činnost doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. publikační činnost Monografie badatelské Machula, T., De aeternitate mundi Tomáše Akvinského v historické perspektivě, Praha: Krystal OP 2003 (monografie, 79 stran) ISBN

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 4/2015 6. ročník 3. dubna 2015

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 4/2015 6. ročník 3. dubna 2015 AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC č. 4/2015 6. ročník 3. dubna 2015 Na přednášku z církevního práva v JURIDIKU Praha jsou ještě volná místa! Jak jsme oznámili

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

Různé podoby svatby MULTIKULTURNÍ A MULTIRELIGIÓZNÍ VÝCHOVA. Návrh projektu na téma:

Různé podoby svatby MULTIKULTURNÍ A MULTIRELIGIÓZNÍ VÝCHOVA. Návrh projektu na téma: MULTIKULTURNÍ A MULTIRELIGIÓZNÍ VÝCHOVA Návrh projektu na téma: Různé podoby svatby Projekt vypracovali: Kolbová Eva Kumbera Tomáš Macháček Zdeněk Vorlíčková Jana 1. identifikace tématu Tématem projektu

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570. Rok 2014 BOHÁČ, Radim. Pojmy soukromého práva v daňovém právu. In: MRKÝVKA, Petr., ŠRAMKOVÁ, Dana, VALDHANS, Jiří (eds.). Sborník z konference Dny práva 2013: Interakce soukromého a finančního práva [online].

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček IX. Vývoj uherského práva v letech 1848 1918 Periodizace 1. Revoluce 1848 1849 2. Bachovský absolutismus (1849 1860) 3. Období ústavního provizoria (1860

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

AKTUALITY. č. 10/2016/2 7. ročník 31. říjen Na přednášku z církevního práva v JURIDIKU jsou ještě volná místa!

AKTUALITY. č. 10/2016/2 7. ročník 31. říjen Na přednášku z církevního práva v JURIDIKU jsou ještě volná místa! AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC č. 10/2016/2 7. ročník 31. říjen 2016 Na přednášku z církevního práva v JURIDIKU jsou ještě volná místa! Ústav celoživotního

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Rejstřík Studia theologica 14, č. 1 4 [47 50] (2012)

Rejstřík Studia theologica 14, č. 1 4 [47 50] (2012) 266 Rejstřík Rejstřík Studia theologica 14, č. 1 4 [47 50] (2012) Adamowicz, Leszek: Předpisy Polské biskupské konference pro řízení ohledně obvinění ze sexuálních trestných činů. ST49 14.3 (podzim 2012):

Více

Cíle a smysl sociální práce v Česku v posledních 25 letech jejího vývoje

Cíle a smysl sociální práce v Česku v posledních 25 letech jejího vývoje Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Studenti si vylosují dvě otázky, jednu z I. části souboru otázek z filosofie a teologie (ot.1-10), druhou

Více

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Teorie práva VŠFS Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti teorie práva, vývoje právního myšlení a základů

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

20 let Ústavy České republiky

20 let Ústavy České republiky 20 let Ústavy České republiky Ohlédnutí zpět a pohled vpřed Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Termín Téma Poč.hod.

Termín Téma Poč.hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ - Ošetřovatelská péče v interních oborech - kombinovaná forma Název předmětu : VYBRANÉ KPITOLY ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Rozvrhová zkratka : OSE/ODK26 Rozvrh výuky : 6 hodin

Více

ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU USA VE VĚCI HOSANNA-TABOR EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH AND SCHOOL V. EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION

ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU USA VE VĚCI HOSANNA-TABOR EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH AND SCHOOL V. EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU USA VE VĚCI HOSANNA-TABOR EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH AND SCHOOL V. EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION ZÁBOJ HORÁK Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Abstract

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Některé otázky odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem Vladimír Volný Plzeň, 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Západní římská (jednotná) Východní celkem 21 církví sjednocených pod vedením římského papeže (stejná věrouka, jiná liturgie):

Západní římská (jednotná) Východní celkem 21 církví sjednocených pod vedením římského papeže (stejná věrouka, jiná liturgie): KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI ETF UK 2014 4. KATOLICKÁ CÍRKEV 2 Katolická církev Západní římská (jednotná) Východní celkem 21 církví sjednocených pod vedením římského papeže (stejná věrouka,

Více

Základy práva. Metodický list číslo I. důležité pro studium a orientaci v právu. Zejména definovat pojem právo a objasnit postavení

Základy práva. Metodický list číslo I. důležité pro studium a orientaci v právu. Zejména definovat pojem právo a objasnit postavení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy práva Metodický list číslo I. Název tématického celku: Právo, právní normy, prameny práva Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Plán učiva Klasifikace podklady ke kasifikaci: váha známky: neklasifikace: Právo

Plán učiva Klasifikace podklady ke kasifikaci: váha známky: neklasifikace: Právo 1. Plán učiva 5.9.2013 1. základy práva právní teorie občanské právo trestní právo 2. politologie 3. státoprávní teorie 4. ekonomie 5. mezinárodní společenství 6. (filosofie) 7. (religionistika) Klasifikace

Více

vědecké monografie Jan Prokop Schaaffgotsche: První biskup českobudějovický, Brno: L. Marek, 2009, 319 s. (ISBN ).

vědecké monografie Jan Prokop Schaaffgotsche: První biskup českobudějovický, Brno: L. Marek, 2009, 319 s. (ISBN ). vědecké monografie Arnošt Konstantin Růžička: Josefinista na českobudějovickém biskupském stolci, České Budějovice: Jih, edice Středoevropské dějiny, sv. 4, 2011, 244 s. (ISBN 978-80-86266-57-2). Dějiny

Více

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Úvod Jednosemestrální předmět bakalářského stupně studia zakončený zápočtem (3 kredity). Anotace Předmět je zaměřen na problematiku zvládnutí náročnějších metodických

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Ekonomika veřejného sektoru. Církve a náboženské společnosti

Ekonomika veřejného sektoru. Církve a náboženské společnosti Ekonomika veřejného sektoru Církve a náboženské společnosti Proč by měl ekonom zkoumat oblast církví a náboženských společností? Jsou součástí veřejného sektoru, hospodaří surčitými prostředky a tedy spoluvytváří

Více

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. ZÁKLADNÍ POJMY právo: pozitivní (ius positivum) x přirozené (ius naturale) objektivní x subjektivní právní řád v rámci státu právní systémy ( sdružují podobné

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1 ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (1918-1938) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ svazek 1 Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2010 svazek 1 KAREL MALÝ Statě Slovo

Více

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2001

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2001 Výroční zpráva Věry Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové za rok 2001 Praha, březen 2002 0. Všeobecné údaje : Zřizovateli Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové se sídlem v Praze 1, Černá ul. č.9, čp.

Více

Zákoník práce. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Zákoník práce. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Zákoník práce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Margerita Vysokajová / Bohuslav Kahle Nataša Randlová / Petr Hůrka / Jiří Doležílek Zákoník práce Komentář 4. vydání Vzor citace: Vysokajová,

Více

REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA CHURCH LAW REVIEW 40 2/08

REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA CHURCH LAW REVIEW 40 2/08 REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA CHURCH LAW REVIEW 40 2/08 REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA, ročník XIV. Nositel prestižní ceny Společnosti německých, českých, slovenských a rakouských právníků Karlovarské právnické dny za

Více

Hynek Bulín ( )

Hynek Bulín ( ) Hynek Bulín (1908 1996) Monografie Bulín, H.: Datio in solutum. Brno, Masarykova univerzita 1930 Bulín, H.: Právní teorie a praxe. Praha Brno, Orbis 1932 Bulín, H.: Dovolání podle práva československého,

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570. Rok 2015 BOHÁČ, Radim. Ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Daně a finance. Comenius Print, 2015, č. 1, s. 4-10. ISSN 1801-6006. BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční,

Více

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr akademický rok 2016/2017

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr akademický rok 2016/2017 PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr akademický rok 2016/2017 Katedra práva životního prostředí Výuka od 3. 10. 2016 do 22. 12. 2016 12 týdnů Odborný garant předmětu: Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Název zaměření č. Název předmětu Předměty povinné Úvod do Starého 1 2 3 Úvod

Více

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II. Zimní semestr 2015 2016 Katedra práva životního prostředí Výuka od 5. 10. 2015 do 18. 12. 2015 11 týdnů Odborný garant předmětu: Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. Přednášky

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč leden 2017 ISSN

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč leden 2017 ISSN BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 3 14. leden 2017 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali, že

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr)

Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr) Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr) PhDr. et Mgr. Jan Šmíd PhD. VŠE, VŠFS Literatura ke kurzu: Teorie práva: Povinná: Kubů L., Hungr P., Osina P.: Teorie práva, Linde Praha 2007 Gerloch Aleš: Teorie

Více

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství Jaroslav Vokoun finále středověké zbožnosti Karmelitánské nakladatelství Vzdor všemu vědeckému bádání se myšlenku, že středověk byl temný, daří odstranit z všeobecného kulturního povědomí stejně málo,

Více