Základy pracovního práva II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy pracovního práva II"

Transkript

1 Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná Semestr výuky 6. (letní semestr 3. ročníku) Forma výuky 12 konzultací Počet hodin za semestr 12 hodin Způsob zakončení Zk (zkouška) Garant Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Výchozí předměty Předchozí absolvování předmětu PRP I Anotace Předmět Základy pracovního práva II. navazuje na znalosti získané v předcházejícím semestru a zabývá se hlubší rozborem právních vztahů souvisejících s výkonem práce, zejména pak pracovním poměrem, dovolenou, odměňováním, odpovědností za škodu, ochranou zdraví při práci atd.). Pozornost je soustředěna zejména na otázky vztahů zaměstnavatel - zaměstnanec (problematika vzniku a zániku práv a povinností účastníků těchto vztahů, úkolů státních orgánů a zaměstnavatelů při řešení otázek zaměstnanosti a rekvalifikace, pravomocí odborů, kolektivního vyjednávání a odpovědnosti). Cíl Navázání na získané znalosti z předmětu Pracovní právo I. a jejich prohloubení. Osvojení základních praktických dovedností. Získání dalších teoretických znalostí z oblasti kolektivních pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti. Osnova I. Odpovědnostní vztahy v pracovním právu II. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích a ochrana soukromí a majetkových zájmů V. Spory o nároky z pracovněprávních vztahů VI. Bezpečný výkon práce, zvláštní pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců VII. Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání VIII. Služební poměry IX. Kolektivní pracovní právo X. Kolektivní vyjednávání XI. Právní vztahy v oblasti zaměstnanosti XII. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů

2 Studijní zátěž Účast na přednáškách 12 x 1 hod. 12 hodin Průběžná příprava na přednášky (samostatné studium z literatury) 12 x 5 hod. 60 hodin Příprava na závěrečný test (samostatné studium) 1 x 18 hod. 18 hodin Příprava na ústní zkoušku 1 x 30 hod. 30 hodin Celková pracovní zátěž 120 hodin Obsahové zaměření a rozvržení studijní zátěže v průběhu semestru Týden Přednáška Cvičení 1. týden Náhrada škody v pracovním právu. Předmět, systém, prameny pracovního Odpovědnost zaměstnance za škodu práva. Práva a povinnosti před vznikem obecná a zvláštní. pracovního poměru. 2. týden Odpovědnost zaměstnavatele za škodu obecná a zvláštní. 3. týden Dohody o pracích konaných mimopracovní poměr dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti 4. týden Ochrana soukromí na pracovišti, ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele. 5. týden Individuální pracovněprávní spory a uplatňování pracovněprávních nároků z těchto sporů. 6. týden Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Péče o zaměstnance. Zvláštní pracovní podmínky. Ženy. Mladiství. Osoby zdravotně postižené. 7. týden Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání.. 8. týden Služební poměry příslušníků bezpečnostních sborů, úředníků vyšších územních samosprávných celků,.. 9. týden Kolektivní pracovní právo. Subjekty kolektivních pracovněprávních vztahů. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů. 10. týden Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy. Kolektivní pracovní spory. 11. týden Politika zaměstnanosti. Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti zaměstnanosti. Vznik pracovního poměru. Pracovní smlouva. Průběh pracovního poměru, změny. Dohody a jiná ujednání v pracovním právu Skončení pracovního poměru. Uplatňování nároků z pracovněprávních sporů. Odpovědnost za škodu. Ochrana soukromí na pracovišti, ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele. Zvláštní aspekty speciální právní úpravy pracovněprávních vztahů. Kolektivní pracovní právo. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy Kolektivní pracovní spory. Zaměstnanost. Působnost úřadů práce. 12. týden Kontrolní činnost. Kontrolní činnost. Působnost Inspektorátů práce. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Zápočet Aktivní účast na seminářích každý seminář hodnocen 24 bodů

3 Absolvování 10 kontrolních průběžných testů (ve třetím až dvanáctém týdnu semestru) Týmové řešení zadaného příkladu a jeho prezentace na cvičení. od 0 do 2 body každý z testů hodnocen od 0 do 5 bodů 50 bodů 0 až 6 bodů 6 bodů Absolvování závěrečného testu 0 až 60 bodů 20 bodů Celkem maximum Zkouška Zodpovězení dvou náhodně vylosovaných otázek Zodpovězení náhodně vylosované otázky Celkem maximum každá z otázek hodnocena od 0 do 50 bodů Klasifikační stupnice zápočtů a zkoušek Udělený ZÁPOČET nevyhověl/a Stupeň ZNÁMKA 1 výborně 2 velmi dobře 3 dobře 4 nevyhověl/a Literatura předmětu Procenta z celkového počtu bodů Mínus počet bodů z celku % -12 Stupeň ECTS Procenta z celkového počtu bodů Mínus počet bodů z celku A % -4 B % % -28 C % % % -41 a více D % -36 E % -40 FX % -45 F 54 % a méně -46 a více Základní Autor Bělina Miroslav a Galvas, M. a kol Galvas, M. - Gregorová, Z. - Zachariáš, J.: Doporučená Název knihy Místo vydání: Vydavatel Rok vydání ISBN Pracovní právo Praha: C.H.Beck Pracovní právo. Sbírka příkladů z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Brno: MU Brno a nakladatelství Doplněk Brno Dobrá voda: Aleš Čeněk

4 Autor Zachariáš, J. a Jakubka, J. a Hůrka, P. a Název knihy Praktikum z pracovního práva Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem Místo vydání: Vydavatel Rok vydání ISBN Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. Olomouc: ANAG Olomouc: ANAG Prameny práva: Individuální pracovní vztahy Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Odměňování Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Kolektivní pracovní právo Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanost: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Další právní předpisy Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Konzultace s vyučujícími: S vyučujícími lze konzultovat v jejich vypsaných konzultačních hodinách, telefonicky nebo " em".

5 Platné konzultační hodiny jsou uveřejněny na zabezpečených stránkách studentů a standardním způsobem v budově školy. Zápočtové otázky Dílčí okruhy témat přednášek. Zkouškové otázky 1. Pojem, předmět, systém pracovního práva. 2. Vztah pracovního práva k právu občanskému, vztah k dalším odvětvím práva 3. Prameny a působnost pracovního práva. 4. Základní zásady pracovního práva. 5. Druhy, subjekty a obsah pracovněprávních vztahů. 6. Právní skutečnosti v pracovním právu. 7. Pojem a význam pracovněprávních vztahů. 8. Vznik pracovněprávních vztahů. 9. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 10. Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 11. Počítání času v pracovním právu, promlčení, prekluze. 12. Doručování (zaměstnanci a zaměstnavateli) v pracovním právu. 13. Pojem pracovní poměr a jeho vznik. 14. Druhy pracovního poměru. 15. Změny pracovního poměru. 16. Způsoby skončení pracovního poměru. 17. Odstupné, pojem, důvody poskytování. 18. Individuální pracovněprávní spory a uplatňování pracovněprávních nároků z těchto sporů. 19. Pracovní doba a doba odpočinku. 20. Dovolená, pojem, druhy, délka. 21. Odměňování za práci, právní úprava, zásady odměňování. 22. Obecné předpoklady odpovědnosti za škodu v pracovním právu. 23. Odpovědnost zaměstnance za škodu, pojem, druhy. 24. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu, pojem, druhy. 25. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 26. Ochrana osobních práv v pracovněprávních vztazích. 27. Vnitřní předpisy v pracovním právu, pracovní řád, mzdové předpisy. 28. Právní vztahy v oblasti zaměstnanosti, pojem, zákonná úprava. 29. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Péče o zaměstnance. Zvláštní pracovní podmínky. 30. Kolektivní pracovní právo. Kolektivní vyjednávání. Kolektivní pracovní spory.

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY A PERSONALISTY

PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY A PERSONALISTY Výjime né plány potºebují velký rozhled ŠKODA Superb Combi s panoramatickým stºešním oknem s posuvným pºedním dílem Bližší informace na ŠKODA Info-line 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.cz

Více

* * * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

* * * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Vypracoval: Schválil: ZSJN/88/2008 Pedagogická rada projednala

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ

264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ Změna: 585/2006 Sb. Změna: 218/2007 Sb. 264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ obecné otázky vznik, změna a skončení pracovního poměru dohody

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

na období od 1.5.2006 do 30.4.2008

na období od 1.5.2006 do 30.4.2008 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1.5.2006 do 30.4.2008 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc zastoupená: ředitelem MUDr. Ivo Marešem a Lékařský

Více

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy skupiny II.

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy skupiny II. METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD PODLE KATALOGU PRACÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více